Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Elements per a l’anàlisi sobre la investigació educativa a les Illes Balears
Autor/es March Cerdà, Martí Xavier
Matèries en català: Educació ; Educació -- Investigació -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Investigación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Education Research -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  L’objectiu del present article és posar les bases per a l’anàlisi de l’estat de la qüestió sobre la investigació educativa a les Illes Balears; en aquest sentit es posen de manifest, d’una banda, les fases i els processos de construcció de la investigació educativa dins la comunitat balear, partint del referent de la UIB i, d’altra banda, els entrebancs i els problemes que dificulten la consolidació d’aquest tipus de recerca. Així mateix, s’analitzen les perspectives d’aquest tipus d’investigació, fent referència a les diverses àrees temàtiques que poden ser desenvolupades pels diversos grups de treballen en aquest camp de l’educació. ; El objetivo del presente artículo es poner las bases para el análisis del estado de la cuestión sobre la investigación educativa en las Islas Baleares; en este sentido se ponen de manifiesto, por una parte, las fases y los procesos de construcción de la investigación educativa en la comunidad balear, partiendo del referente de la UIB, y por otra parte las dificultades y los problemas que dificultan la consolidación de este tipo de investigación.Asimismo se analizan las perspectivas de este tipo de investigación, haciendo referencia a las diversas áreas temáticas que pueden ser desarrolladas por los diversos grupos que trabajan este campo de la educación.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 186-199
Identificador:  8460935302
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess