Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els estudis universitaris a les Illes Balears
Autor/es Ballester Brage, Lluís
Matèries en català: Educació ; Ensenyament universitari -- Illes Balears
Matèries en castella: Enseñanza universitaria -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Education, Higher -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  Poques institucions o serveis públics han suscitat en els darrers trenta anys expectatives tan intenses com la universitat, i certament no n’hi ha cap que s’hagi vist tan profundament transformada. En totes les comunitats autònomes de l’Estat i a la resta d’Europa, la universitat es troba immersa en un procés complex de reordenació de les seves ofertes i de les relacions amb la societat. La nostra realitat no és aliena a aquests processos de reforma. Els grans eixos del debat, tractats en aquest capítol, són la reforma del marc normatiu de les universitats, la diversificació de les titulacions, la disminució de l’alumnat, la qualitat de la docència, les noves formes de docència semipresencial, la capacitat de recerca o la internacionalització. Altres temes com, entre altres, el model d’organització més adequat per gestionar la universitat, l’adequació a la reforma europea o les relacions amb el mercat de treball no s’han pogut desenvolupar, però en properes ocasions s’han de tractar a fons. ; Pocas instituciones o servicios públicos han suscitado en los últimos treinta años expectativas tan intensas como la universidad, y ciertamente no hay ninguno que se haya visto tan profundamente transformado. En todas las comunidades autónomas del Estado y en el resto de Europa, la universidad se encuentra inmersa en un proceso complejo de reordenación de sus ofertas y de las relaciones con la sociedad. Nuestra realidad no es ajena a estos procesos. Los grandes ejes del debate, tratados en este capítulo, son la reforma del marco normativo de las universidades, la diversificación de las titulaciones, la disminución de su alumnado, la calidad de la docencia, las nuevas formas de docencia semipresencial, la capacidad de investigación o la internacionalización. Otros temas como, entre otros, el modelo de organización más adecuado por gestionar la universidad, la adecuación a la reforma europea o las relaciones con el mercado de trabajo, no se han podido desarrollar, pero en próximas ocasiones se tienen que tratar a fondo.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 126-149
Identificador:  8460935302
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess