Examina


Abandonament escolar a les Illes Balears: anàlisi de tendències  - Oliver Torelló, Josep Lluís; Pascual Barrio, Belén M.
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 346-360 - 15 p. - Ver registro completo
Competències tecnològiques dels alumnes i professors de les Illes Balears  - Pons Comella, Beatriu; Salinas Ibáñez, Jesús
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 92-118 - 27 p. - Ver registro completo
El fracàs escolar a les Illes Balears. Elements per a l’anàlisi i la comprensió  - Orte Socias, Maria del Carme; Ballester Brage, Lluís
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 202-222 - 21 p. - Ver registro completo
El model educatiu de les Illes Balears i la seva dimensió socioeducativa: una perspectiva d’anàlisi i de comprensió  - March Cerdà, Martí Xavier
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 18-44 - 27 p. - Ver registro completo
El sistema escolar de les Illes Balears en xifres  - Pascual Barrio, Belén M.
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 332-344 - 13 p. - Ver registro completo
Escola Francesc d’Albranca: un repte de futur  - Alemany Salvà, Catalina; Coll Pons, Mònica
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 280-290 - 11 p. - Ver registro completo
Intervencions de l’educador social dins l’àmbit educatiu. Experiències a Sa Pobla  - Muñoz Santos, Eva; López Álvarez, Cristina
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 186-199 - 14 p. - Ver registro completo
La inserció laboral i la satisfacció dels graduats i graduades: indicadors clau de la qualitat de la formació que ofereix la Universitat de les Illes Balears  - Mairata Creus, María Jesús
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 168-183 - 16 p. - Ver registro completo
Les cooperatives d’ensenyament a les Illes Balears  - Torres, Antònia; Seguí, Xavier; Pozo, Enric
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 72-91 - 20 p. - Ver registro completo
L’Anuari de l’Educació de les Illes Balears de 2008: un instrument per millorar la percepció social sobre el sistema educatiu de les Illes Balears  - Direcció de l’Anuari de l’educació de les Illes Balears
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 12-15 - 4 p. - Ver registro completo
L’atenció a la diversitat a l’IES Algarb: el programa Alter  - Recio de la Fuente, Rafael; Garcia Machancoses, Carolina
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 292-313 - 22 p. - Ver registro completo
L’avaluació inicial postobligatòria. Aipo 2007  - Equip de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE)
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 316-331 - 16 p. - Ver registro completo
L’educació primària a les Illes Balears  - Bonnín Roca, Josep Lluís
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 46-71 - 26 p. - Ver registro completo
Motivació de guany i rendiment cognitiu en joves universitaris/àries: influència dels estereotips de gènere  - Mas Tous, Carme
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 224-238 - 15 p. - Ver registro completo
Projecte Comenius a l’IES Aurora Picornell. Diversitat a l’escola europea.  - Martorell Vanrell, Jerònima M.; Rosselló Costa, Maria Antònia
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 256-278 - 23 p. - Ver registro completo
Representacions socials: docents i alumnes en un context estigmatitzat. El cas de Son Gotleu  - Vecina Merchante, Carlos
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 240-254 - 15 p. - Ver registro completo
Una aposta per la interculturalitat com a mecanisme d’integració escolar i social  - Vidaña Fernández, Luis
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 120-166 - 47 p. - Ver registro completo