Registro completo
Títol:     Solstici d'estiu, 5. Joves poetes de les Balears
Autor/es: Fundació ACA-Àrea de Creació Acústica ; Fundació Joan Amengual
Matèries en català: Poesia--Lectura pública
Matèries en castellà: Poesia--Lectura pública
Matèries en anglès: Oral interpretation of poetry
Abstract:  Abstract not available
Font:  Solstici d'estiu
Identificador:  Depòsit legal: PM 1359-2002
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAcces