Daniel Canogar
Gabriel Amer


mera incursió en aquest camp i el résultat no deixa
de sorprendre Tespectador per l'espectacularitat
de la proposta. Photosynthetic Remembrance
consta de tres peces de gran format i les tres ens
porten a la memoria la imatge de l'arbre caigut. En
aqüestes peces s'hi han passât cables de fibra ópt i ­
ca a través de les branques buides i del tronc cons­
truits amb materials sintètics com el poliester ex­
pandit i epoxy.


Els arbres tenen Taparença d'haver estât ta-
lats i han perdut totes les fulles. En una metáfo­
ra que inverteix el procès de fotosintesi (l 'arbre
absorbeix la llum per créixer i treure fulles), en
aquest cas son els arbres que emeten la llum i
projecten la il-lusió de les fulles voletejant al rit­
me del vent.


El projecte pretén cridar l'atenció sobre la cons­
tant tala d'arbres, fent referencia a Timpuls occi­
dental per destrossar entorns naturals i notant com
la naturalesa queda simultàniament reinventada en
espais publics com hivernacles, parcs temàtics, ofi-
cines, etcétera. El résultat crea una sensació fantas­
magórica i a partir de la recreació tecnológica ens
sedueix al generar la sensual memoria d'un recorre-
gut entre els arbres bressolats pe! vent.


Photosynthetic Remembrance existeix en un es-
pai paradoxal entre la tristesa associada al desastre
écologie i a la fascinació produïda per la reconstruc-
ció tecnológica. La mostra la completen imatges fo-
togràfiques fixes de la seva série anterior, Otras ge­
ologías (2005), el t ractament d'aquesta serie
incideix sobre la quantitat de deixalles que genera
la imparable societat de consum. Finalment, la se­
rie [caros (2002) mostra Testât flotant o de caiguda
deis personatges que es mostren suspesos dins
Tespai. •


Daniel Canogar (Madr id, 1964), presenta per primera vegada a Balears una exposició indi­
vidual del seu treball i ho fa a les sales de la Fun­
d a d o "SA NOSTRA" de Maó i Ciutadella, a Eivis-
sa i, f ina lment , en els mesos de setembre a
novembre al centre de Cultura "SA NOSTRA" de
Palma. Des de les seves primeres imatges fotogrà-
fiques fins a les generades a través de la l lum, la
trajectòria de Daniel Canogar ha anat evolucio-
nant cap a formats més d'instaTlació, enfront del
estaticisme de la fotograf ia t radic ional , sent en
Tactualitat, un deis artistes espanyols amb major
projecció internacional.


Per a la seva exposició a les liles ha préparât una
nova sèrie de peces en les quais combina fotogra­
fia reflectida amb escultura. Aquesta és la seva pri-


36 temps modems num. 126