Registro completo
Títol:     Efectes del reg amb aigües residuals tractades en els sols i els cultius
Autor
Adrover Fiol, Maria
Departament de Biologia
Editor: Universitat de les Illes Balears
Director de la tesi: Moyà Niell, Gabriel ; Vadell Adrover, Jaume
Matèries en català: Fisiologia Vegetal; Botànica; Biologia -Biology ; Botany ; Plant Physiology
Paraules clau de l'autor: 

Aigües residuals tractades, reg, sòls agrícoles, paràmetres químics, biomassa microbiana, activitats enzimàtiques, metalls pesants, ordi, contingut mineral, Aguas residuales tratadas, riego, suelos agrícolas, parámetros químicos, biomasa microbiana, actividades enzimáticas, metales pesados, cebada, contenido mineral, Treated wastewater, irrigation, agricultural soils, chemical parameters, soil microbial biomass, enzymatic activities, heavy metals, barley, mineral content