Cerca de text


2 documents rellevants a la consulta.

'sweeney' apareix 2 vegades a 2 documents
'cathy' apareix 2 vegades a 2 documents


Hacia la videolibertad de los teleñecos  - Sweeney, Cathy
Font: Caligrama 1984, vol. 1, tom 2, pp. 147-155
Matèries en català: Filologia i lingüística.
Matèries en anglès: Philology and linguistics.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.912127 - 9 p. - Ver registro completo

Nivel y voz en La verdad sobre el caso Savolta de Eduardo Mendoza  - Sweeney, Cathy
Font: Caligrama 1990, vol. 3, pp. 143-161
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.912127 - 19 p. - Ver registro completo