Registro completo
Títol:     Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. 74
Autor/es Societat Arqueològica Lul·liana (Palma)
Matèries en català: Història.
Matèries en anglès: History.
Font:  Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana 2018, tom 74
Identificador:  0212-7458
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess