Cerca de text


17 documents rellevants a la consulta.

'pere' apareix 44 vegades a 43 documents
'vicens' apareix 18 vegades a 18 documents


Evolució de la població dels ardeids al parc natural de s'Albufera de Mallorca  - Vicens, Pere
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2003, Vol. 18, pp. 27-36
Resum-abstract: Evolució de la població dels Ardeids al Parc Natural de s'Albufera de Mallorca. Se presenta la hivernada i nidificació de la població dels Ardeids al Parc Natural de s'Albufera de Mallorca des de 1986 fins al 2004. El resultat, acompanyant l'evolució positiva d'aquest grup d'aucells a la Mediterrània, ha estat un augment significatiu del nombre d'espècies detectables i, sobretot, la seva abundància al llarg de l'any. S'ha constatat la recuperació d'espècies emblemàtiques i mítiques de la comarca, com la queca Botaurus stellaris; la sedentarització de l'orval Nycticorax nycticorax, de l'esplugabous Bubulcus ibis i de l'agró blanc Egretta garzetta amb una colònia reproductora que ha anat creixent de cada any, i l'augment de la hivernada del quequí Ixobricus minutus, que abans solament es comportava com a migrant i reproductor estival. En la hivernada s'ha passat dels 74 exemplars i solament 2 espècies a l'any 1986 als 914 exemplars i 7 espècies al 2004. En allò que fa referència a la reproducció també hi ha canvis substancials: de les 30 parelles d'una sola espècie a 1986 s'ha passat a les 333 parelles de 6 espècies al 2003. ; Developments in the population of the Ardeids in the Parc Natural de s'Albufera de Mallorca. In this paper we present the results of the wintering and breeding population from the year 1986 to 2004 in the Parc Natural de s'Albufera de Mallorca. A clear increase, also helped by the positive development of this group of birds in the Mediterranean area, is shown and there abundance during all the year. Emblematic species such as the Bittern Botaurus stellaris have increased; the Night Heron Nycticorax nycticorax, the Cattle Egret Bubulcus ibis have become sedentary ; the Little Egret Egretta garzetta have a increasing breeding colony and every year the numbers of wintering Little Bittern Ixobricus minutus, are bigger. In the winter of 1986 only 74 individuals of 2 species were recorded, in the year 2004, 914 individuals of 7 species were recorded. The breeding records have also shown changes: from 30 pairs of one species in 1986 to 333 pairs of 6 species in 2003.
Matèries en català: Ocells Mallorca S'Albufera ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds Spain S'Albufera ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.727519 - 10 p. - Ver registro completo

Situació de la queca Botaurus stellaris a s'Albufera de Mallorca  - Vicens, Pere
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1997, Vol. 12, pp. 95-104
Resum-abstract: El present article és un recull de la situació actual de la queca Botaurus stellaris a s’Albufera de Mallorca i comparant-la amb la península Ibèrica. Es detallen les causes de la minva de població a tot Europa en els darrers decenis i es calcula la població espanyola actual en unes 25-26 parelles, amb la particularitat que la majoria d’elles (10) se centren a s’Albufera de Mallorca. La problemàtica de l’espècie és, fonamentalment, la desconeixença de la seva biologia i la situació preocupant de la qualitat de les aigües a les zones humides europees. En aquest article s’exposen, també, una sèrie de conslusions: la probabilitat de cria actual a l’Albufera de Pollença i, en el passat, a Menorca: la necessitat de protecció efectiva de les zones humides balears amb presència de masses de vegetació palustre importants i la recomanació d’iniciar urgentment un pla de recuperació de l’espècie. ; Situation of the Bittern Botaurus stellaris in the Albufera of Mallorca. This article sums up the situation of the Bittern Botaurus stellaris in the Iberian Peninsula and the Balearic Islands. Details are given about the causes of the great decline in population in Europe during the last decades. It is calculated that the present population in Spain is 25-26 pairs, the great majority of which are centred in the Albufera of Mallorca. The problems of the species are our lack of knowledge of its biology and the poor quality of waterns in European wetlands. In this article also a number of conclusions are reached: the current possibility of breeding in the Albufereta of Pollença and, in the past, in Menorca: the necessity for effective protection of the Balearic wetlands with appropriate marsh vegetation. A plan for recuperation of the species is urgently recommended.
Matèries en català: Ocells Mallorca S'Albufera ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds Spain S'Albufera ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.727519 - 10 p. - Ver registro completo

Els recomptes d'aucells al parc natural de s'Albufera de Mallorca  - Vicens, Pere
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2004, Vol. 19, pp. 35-44
Resum-abstract: Els recomptes d’aucells al Parc Natural de s’Albufera de Mallorca. En aquest article s’exposen els mètodes que, des de fa més de 17 anys, s’utilitzen al Parc Natural de s’Albufera de Mallorca per estudiar l’evolució de les poblacions ornítiques i la seva relació amb la gestió que s’hi du a terme. S’expliquen i es detallen breument quins són i com són els recomptes que, mes a mes i any rera any, van acumulant les dades que reflecteixen la situació de l’avifauna del Parc: transectes de cants territorials, recomptes d’aus aquàtiques, seguiment de l’evolució del nombre de parelles de les espècies nidificants entre altres. Quan, com, on i perquè es fan i es desenvolupen cada un dels mètodes descrits. ; Bird census work at the Parc Natural de s’Albufera de Mallorca. This article presents the methods which have been used over the last 17 years at the Parc Natural de s’Albufera de Mallorca in order to study the development of the bird populations and their relation to the management carried out. It explains and briefly describes the the form of the censuses (what and how) which month by month and year by year accumulate data reflecting the situation of the birds in the Parc: transects for territorial songs, waterbird counts, and monitoring of numbers of breeding pairs, amongst others. How much, how, where, why and the development of each of the methods are described.
Matèries en català: Ocells Inventaris ; Ocells Mallorca S'Albufera ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds Inventories ; Birds Spain S'Albufera ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.727519 - 10 p. - Ver registro completo

Primer cens hivernal de corb marí gros Phalacrocorax carbo a les zones de colgada a Balears  - Vicens, Pere
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2012, Vol. 27, pp. 15-21
Resum-abstract: Es concreten les dades del primer cens hivernal de corb marí gros Phalacrocorax carbo de les Balears fet a les zones de colgada, dins del segon cens estatal coordinat per la sEO/BirdLife. La població detectada entre el 15 i el 24 de gener del 2013 fou de 540 exemplars, però s’hi han d’afegir 22 exemplars més detectats a dues localitats no visitades. Es detallen xifres sobre l’evolució de les hivernades en els darrers 25 anys, així com de l’hàbitat i suport físic on s’ubiquen les colgades. ; Results are presented of the first census of the cormorant Phalacrocorax carbo at winter roost sites in the Balearics, as part of the second national census coordinated by sEO/BirdLife. The population detected between 15th and 24th january 2013 comprised 540 birds, to which must be added 22 individuals at two further localities. Numerical information is given of wintering trends over the last 25 years as well as the types of habitat and support structures selected for roost sites.
Matèries en català: Ornitologia
Matèries en anglès: Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.727519 - 7 p. - Ver registro completo

Nidificació d'avisadors a les Balears, 1989  - Vicens, Pere
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1989, Vol. 4, pp. 2-6
Resum-abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ocells aquàtics ; Ornitologia
Matèries en anglès: Water birds ; Wetlands Balearic Islands Spain ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.727519 - 5 p. - Ver registro completo

Nova colònia de cria d'esplugabous Bubulcus ibis a les illes Balears  - Sebastià, Catalina ; Vicens, Pere
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2010, Vol. 25, pp. 43-46
Resum-abstract: New breeding colony of cattle egret Bubulcus ibis in the Balearic Islands. This note confirms the first breeding record of cattle egret Bubulcus ibis at the Binissalem water treatment plant in Mallorca. It constitutes the second breeding colony for Mallorca and is closely linked to the notable increase in wintering individuals since 2005.
Matèries en català: Ornitologia
Matèries en anglès: Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.782015 - 4 p. - Ver registro completo

Primera cita de cria de falzia pàl·lida Apus pallidus dins d'un nucli urbà a les illes Balears  - Sebastià, Catalina ; Vicens, Pere
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2010, Vol. 25, pp. 47-50
Resum-abstract: First breeding record of pallid swift Apus pallidus in an urban centre on the Balearic Isles. From 25th June 2010, a group of up to 9 individuals of pallid swift were seen entering and leaving at least 5 different locations on the same building in the centre of Inca (Mallorca) where some pairs of swift Apus apus were also breeding. They were seen carrying material to furnish nests in holes in the building. Young were seen flying in the area and movements of the species were noted until 27th October.
Matèries en català: Ornitologia ; Ornitologia
Matèries en anglès: Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.782015 - 4 p. - Ver registro completo

Evolució poblacional de l’arpella Circus aeruginosus a s’Albufera de Mallorca, 1988-2011/12  - Vicens, Pere ; Herrero, Carlos
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2011, Vol. 26, pp. 1-21
Resum-abstract: Evolució poblacional de l’arpella Circus aeruginosus a s’Albufera de Mallorca, 1988-2011/12. Es fa una anàlisi de les dades d’hivernada i de cria de l’espècie des de la creació del Parc natural de s’Albufera de Mallorca (illes Balears) fins ara. S’exposen i analitzen diferents aspectes referents a l’evolució positiva del número d’hivernants (de 18 exemplars a 98 ex. des del 1988 al 2012), així com es concreta la situació de la colgada comunitària i l’abast territorial de la població d’arpelles de s’Albufera, que arriba a quasi un 82 % del total de totes les Balears. De la mateixa manera s’analitzen les dades de cria entre els anys 1988 i 2011: es concreta l’hàbitat de nidificació, la localització i el número de parelles i de nius (de 5 parelles a 22; de 5 nius a 14, i de 5 nius amb èxit a 11), amb dades generals i particulars sobre els paràmetres de productivitat, èxit reproductor i taxa de vol. també es fa referència a la coloració del plomatge de les femelles reproductores i a la diferència d’edat dels mascles des de l’any 2002. ; Population development of the Marsh Harrier circus aeruginosus at s’Albufera de Mallorca, 1988-2011/12. An analysis is made of the breeding and wintering data of the species from the creation of the Albufera de Mallorca natural Park (Balearic islands) to the present day. Different aspects of the upward trend in number of wintering birds are presented and analyzed (from 18 to 98 birds between 1988 and 2012). the size of the communal roost and the territory levels of the Albufera Marsh Harrier population are detailed, contributing nearly 82% of the total for all the Balearic islands. Breeding data from 1988 to 2011 are also analyzed: the nesting habitat is specified along with the location and number of pairs and nests (from 5 pairs to 22; from 5 nests to 14, and from 5 successful nests to 11), and general and specific data are presented for Productivity, Breeding success and Fledging rates. A reference to the plumage colours of the breeding females is also made and the age difference in males since 2002.
Matèries en català: Ornitologia
Matèries en anglès: Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.782015 - 21 p. - Ver registro completo

La boscarla mostatxuda Acrocephalus melanopogon a s'Albufera de Mallorca  - Vicens, Pere ; Rebassa, Maties
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2005, Vol. 20, pp. 33-43
Resum-abstract: La boscarla mostatxuda Acrocephalus melanopogon a s’Albufera de Mallorca. S’Albufera de Mallorca compta amb una població molt important de boscarla mostatxuda Acrocephalus melanopogon, estimada per diferents autors entre 900 i alguns milers de colles. Sembla desprendre’s, dels recomptes realitzats al Parc aquests darrers anys, que la densitat de la població local és altament fluctuant d’any en any, probablement com a conseqüència d’alguns factors ambientals, entre els quals destaquen els incendis de canyet, principalment, i també la salinitat de les aigües i la intensitat de la pastura amb bestiar. ; The moustached warbler Acrocephalus melanopogon at the Albufera de Mallorca. The Albufera de Mallorca hosts a very strong population of the moustached warbler Acrocephalus melanopogon, estimated by different authors at between 900 and several thousand pairs. Censuses undertaken at the Parc in recent years suggest considerable annual fluctuations in the density of the local population, probably due to a number of environmental factors of which reed-bed fires, in particular, water salinity and intensity of livestock grazing are the most important. ; El carricerín real Acrocephalus melanopogon a S’Albufera de Mallorca. S’Albufera de Mallorca cuenta con una población muy importante de carricerín real Acrocephalus melanopogon, estimada por diferentes autores entre 900 y algunos miles de parejas. Parece desprendrerse, de los censos realizados en el parque en estos últimos años, que la densidad de la población local es altamente fluctuante de año en año, probablemente como consecuencia de algunos factores ambientales, entre los que destacan los incendios del cañizo, principalmente, y tambien la salinidad de las aguas y la intensidad del pastoreo con ganado.
Matèries en català: Ocells Mallorca S'Albufera ; Ornitologia
Matèries en anglès: Eagles Spain S'Albufera
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.782015 - 11 p. - Ver registro completo

Efectos de 10 años de protección de s’Albufereta y consecuencias de la gestión sobre la población de aves acuáticas en invierno en s’Albufereta y s’Albufera de Mallorca  - Herrero, Carlos ; Vicens, Pere
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2009, Vol. 24, pp. 27-36
Resum-abstract: Efectos de 10 años de protección de s’Albufereta y consecuencias de la gestión sobre la población de aves acuáticas en invierno en s’Albufereta y s’Albufera de Mallorca. el aspecto más relevante de la protección legal del humedal de s’Albufereta ha sido la prohibición cinegética en el espacio protegido. este hecho ha conllevado unos cambios muy patentes en la presencia y abundancia de determinadas especies de aves fuertemente ligadas al medio acuático. en el presente trabajo se han utilizado los datos de las especies más comunes obtenidos en los censos anuales de aves acuáticas invernales para cuantificar tendencias a largo (2001-2010) y a corto plazo (por quinquenios) mediante regresión lineal logarítmica con la finalidad de evaluar el grado en el que la avifauna ha respondido a esta medida. Posteriormente, similar metodología ha sido aplicada en los registros de s’Albufera de Mallorca sobre las especies más comunes de s’Albufereta para estudiar un posible funcionamiento conjunto de ambos espacios protegidos en lo que a avifauna se refiere. A fin de contrastar las conclusiones obtenidas se ha aplicado correlación no paramétrica entre ardeidas, anátidas, limícolas y fochas para los registros tratados en s’Albufereta y a nivel de especie entre los datos de s’Albufera de Mallorca y s’Albufereta. Los resultados muestran una importante respuesta positiva en las tendencias generalizadas de la avifauna acuática invernal en s’Albufereta tras la protección del espacio protegido, centrando el grueso del incremento durante el primer quinquenio. en s’Albufera de Mallorca el análisis por cuatrienios evidencia un punto de incremento de la tendencia positiva general tras la protección de s’Albufereta, apoyando la idea de un funcionamiento conjunto entre ambos humedales. Las correlaciones obtenidas sugieren un papel importante para anátidas y fochas como indicadoras de la protección de la s’Albufereta y una independencia de limícolas y ardeidas. ; Effects of 10 years protection at s’Albufereta and consequences of management on the winter waterbird population of s’Albufereta and s’Albufera de Mallorca. The most relevant aspect of the legal protection of the wetland of s’Albufereta has been the ban on hunting in the protected area. This act has produced clear changes in the presence and abundance of a number of species strongly dependent on aquatic habitats. This study utilised data for the commonest species obtained in the annual winter waterbird censuses to quantify long-term (2001-2010) and shorter-term (per five years) trends by means of logarithmic linear regression in order to evaluate the extent to which the avifauna has responded to this measure. The same methodology was then applied to s’Albufera de Mallorca data for the same common species as for s’Albufereta to investigate whether the two protected areas functioned together in relation to this avifauna. in order to verify the conclusions obtained, a non parametric correlation was applied between Ardeidae, Anatidae, waders and coots for the treated data for s’Albufereta and at species level between the s’Albufera de Mallorca and s’Albufereta data. The results demonstrated an important positive response based on general trends for the winter waterbird fauna in s’Albufereta following protection measures for the site, with the strongest increase in the first five years. in s’Albufera de Mallorca the five-year analysis found a general positive trend of increase following protection of s’Albufereta, lending the idea of a joint functioning between the two wetlands. The correlations obtained suggested an important role for Anatidae and coots as indicators of protection at s’Albufereta but an independent relationship between sites for waders and Ardeidae.
Matèries en català: Ocells Mallorca ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds Majorca Spain ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.782015 - 10 p. - Ver registro completo

Aportación sobre los parámetros reproductores de la Cerceta pardilla, Marmaronetta angustirrostris, en la Albufera de Mallorca (islas Baleares)  - Herrero, Carlos ; Vicens, Pere
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2008, Vol. 23, pp. 79-84
Resum-abstract: Contribution on the breeding parameters of the marbled duck Marmaronetta angustirrostris at s’Albufera de Mallorca (Balearic Islands). Objective: to analyse the reproductive parameters of the marbled duck Marmaronetta angustirrostris within the Balearics. Locality: the data collected derives from s’Albufera de Mallorca Natural Park, the principal Balearic wetland. Methods: analysis of the accumulated documentation in the park archives on the breeding biology of the marbled duck. The records have been summarised statistically and compared with corresponding information from the Iberian peninsula. Results: the data obtained suggest a difference between the Balearic marbled duck population compared with the peninsula, in the form of a shorter breeding period and lower brood size for the individuals established at s’Albufera de Mallorca. The Muro water purification plant has been the principal point of breeding for the species within the protected area although larger brood sizes have been observed in more natural areas of the park. Conclusions: the results suggest that the determining factors are the non homogenous food resources between naturalized and artificial micro-habitats and the summer desiccation of the micro-hábitats normally occupied by the species.
Matèries en català: Ocells Mallorca S'Albufera ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds Spain S'Albufera ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.782015 - 6 p. - Ver registro completo

L'eficiència de captura de l'àguila peixatera (Pandion haliaetus) a s'Albufera de Mallorca  - Rebassa, Maties ; Vicens, Pere
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1993, Vol. 8, pp. 39-43
Resum-abstract: Se presenten, per segon any, els resultats d'el seguiment realitzat al Parc Natural de s'Albufera (Muro) al 1991, sobre l'activitat predatòria de l'àguila peixatera (Pandion haliaetus). Aquesta es veu afavorida pels dies de cel tapat i per la presència de vent. Amb tot, l'èxit de captura a dins s'Albufera s'ha confirmat com a baix, un 15,2 % de la totalitat dels picats i un 27,2 % de les capbussades. A més de la seva presa habitual, els peixos, les peixeteres sembla que s'alimenten esporàdicament d'altres petits vertebrats. ; Fishing efficiency of the Osprey (Pandion haliaetus) at s'Albufera de Mallorca. For the second year the results of a survey on the Osprey's (Pandion haliaetus) predatory activity carried out at the Natural Park of s'Albufera de Mallorca in 1991 are presented. Fishing efficiency is higher in overcast and windy days. However, the capture success at s'Albufera is low, 15.2% of total number of dives and 27.2% of dives into water. Apart from fish, it seems that Ospreys occasionally feed on small vertebrates.
Matèries en català: Àguiles Mallorca S'Albufera ; Biologia ; Ocells Captura Mallorca S'Albufera ; Ornitologia
Matèries en anglès: Eagles Spain S'Albufera ; Bird trapping ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.782015 - 5 p. - Ver registro completo

Comentaris a les llistes d'aus capturades a Mallorca de B. Nadal, període 1970-1982  - Jurado, Jesús R. ; Vicens, Pere
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2007, Vol. 22, pp. 33-36
Resum-abstract: Comentaris a les llistes d’Aus capturades a Mallorca, període 1970- 1982. El present article és un recull de comentaris i observacions sobre les espècies més interessants que s’anomenen al treball d’en Bartomeu Nadal. Es fa una comparació dels estatus actuals de les espècies de les llistes amb la quantitat d’exemplars capturats i les dates de captura. Per algunes espècies es suggereix un canvi de l’estatus actual. ; Commentaries on the lists of Birds captured in Mallorca by B. Nadal, during the periods 1970-1982. This article is the recollection of commentaries and observations on the most interesting species mentioned in Tomeu Nadal’s work.We compare the current status of the species on his lists with the quantity and dates of the birds captured. For some of the species a change of status is suggested.
Matèries en català: Ocells Captura Mallorca ; Ornitologia
Matèries en anglès: Bird trapping Spain Mallorca ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.3092632 - 4 p. - Ver registro completo

Recompte hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a les Balears, gener 2012.  - García, David ; Suárez, Manolo ; Vicens, Pere ; Martínez, Oliver ; Méndez, Xavier
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2011, Vol. 26, pp. 85-95
Resum-abstract: Winter census of Wildfowl and Shorebirds in the Balearic Islands, January 2012. A total of 31,176 birds were recorded of 68 espècies, a decrease of 13 % in number of individuals and 7 % in species compared with January 2011. the proportions per island were 73 % in Mallorca, 19.8 % in Menorca and 7.1 % in ibiza/Formentera. the results per island are compared with the 1991- 2011 mean. Anseriformes and charadriformes have undergone 11 % and 55 % decreases respectively over the last. in contrast, Podicipediformes and Phoenicopteriformes have increased.
Matèries en català: Ornitologia
Matèries en anglès: Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.3637595 - 11 p. - Ver registro completo

I y II censo de ardeidos invernantes en dormidero en Baleares  - Martínez, José Luís ; Martínez, Oliver ; Méndez, Xavi ; Vicens, Pere
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2007, Vol. 22, pp. 91-95
Resum-abstract: I and II Census of winter roosting Ardeidae in the Balearic Islands. Sincronized counts were conducted ofArdeidae entering roosts in Mallorca, Menorca and Ibiza during the winters of 2007 (Census I) and 2008 (Census II). There were large fluctuations between years for the cattle egret Bubulcus ibis in Menorca and Mallorca (with increases of 62.5% and 26.2% respectively) and a tendency towards stability for the other species censused. The roosts chosen were mainly low perches over wetland or dry areas where the birds roosted higher up in pines.
Matèries en català: Ocells Inventaris ; Ocells Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds Inventories ; Birds Spain Balearic Islands ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.3637595 - 5 p. - Ver registro completo

Recompte hivernal d’aus aquàtiques i limícoles a les Balears. Gener 2013  - Garcia, David ; Méndez, Xavier ; Vicens, Pere ; Cardona, Esteban ; Suárez, Manuel
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2012, Vol. 27, pp. 29-41
Resum-abstract: s’han registrat un total de 29.425 aus pertanyents a 70 espècies, amb què hi ha una disminució d’un 6 % de les aus comptabilitzades i un augment d’1,4 % d’espècies respecte a gener de 2012. El 76,57 % dels efectius s’han trobat a Mallorca, el 16,10 % a Menorca i el 7,4 % a Pitiüses. Es comparen els resultats per illes amb la mitjana dels anys 1991-2012. Respecte a 2012 dos ordres d’aus aquàtiques han patit una disminució dels seus efectius, els Podicipediformes un 19 % i els gruïformes un 54 %. Per una altra banda, Ciconiformes i Anseriformes han experimentat un increment del 14 % respectivament. ; A total of 29.425 birds belonging to 70 species represented a 6 % decrease in numbers and 1,4 % increase in species compared with january 2012. 76,57 % of the birds were from Mallorca, 16,10 % from Menorca and 7,4 % from the Pityuse islands. The results per islands are compared with the means for the period 1991-2012. In respect to 2012 two orders of wetland birds have experienced a fall in numbers, the Podicipediformes by 19 % and the gruiformes by 54 %. By contrast, Ciconiformes and Anseriformes have each shown an increase of 14 %.
Matèries en català: Ornitologia
Matèries en anglès: Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.3637595 - 13 p. - Ver registro completo

Tendències demogràfiques de l'avifauna de les Balears del 1975 al 2000  - Mayol, Joan ; Jurado, Jesús R. ; Muntaner, Joan Carlos ; Muntaner, Jordi ; Bosch, Pere ; Morales, Hilari ; Moll, Francesc ; Vicens, Pere
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 2002, Vol. 17, pp. 21-29
Resum-abstract: Tendències demogràfiques de l'avifauna de les Balears del 1975 al 2000. En el present treball, s'avalua segons l'experiència dels autors l'evolució demogràfica de 134 espècies i poblacions insulars dels aucells de les Balears en els darrers 25 anys. El mètode ha estat de contrast de les opinions dels firmants, i té sols el valor de l'apreciació general de les tendències de les espècies. 59 espècies es troben en expansió, 53 en regressió i 22 es consideren estables. Es proposa una fórmula d'anàlisi dels distints grups de l'avifauna, considerant el sumatori de les tendències de les espècies de cada grup, i comparant els resultats amb una operació aritmètica que genera un índex de -10 a + 10, segons l'estat de conservació de les espècies de cada grup. En termes generals, destaca el bon estat de conservació de les aus marines, els rapinyaires diürns i les aus de zones humides. En general, l'avifauna sedentària i hivernal presenta uns índexs favorables de conservació. En canvi, els passeriformes granívors i insectívors, lligats ecològicament als terrenys de cultiu, tant de reguiu com de secà, pateixen una regressió significativa. L'avifauna migratòria i estival no es troba en situació tan favorable com la sedentària i l'hivernal. Els esforços de conservació s'haurien de concentrar en les espècies de regressió constatada, i en els grups en situació desfavorable. La protecció legal específica i la gestió dels espais naturals protegits han suposat resultats molt importants per a la protecció de l'avifauna balear. En canvi, les espècies i grups que depenen de l'activitat agrària, i que són afectats per biocides i pràctiques agrícoles tecnificades, estan en regressió. Seria convenient un increment dels esforços de conservació en el seu favor. Com a proposta de futur, és molt aconsellable que s'incrementin els esforços de quantificació científica de l'avifauna, sigui amb recomptes absoluts de la població, sigui amb estudis de densitat, que permetrien tant una valoració més sòlida de les tendències, com el càlcul d'índex més real que el que s'ha obtingut per aquest treball. ; Demographic trends of the avifauna of the Balearic Islands from 1975 to 2000. In this paper we evaluate, according to the personal experience of the authors, the demographic evolution of 134 species and the insular birds populations of the Balearics over the past 25 years. The method used has been the contrast of opinions of the authors, and its only value is the general perception in the tendencies of the species. 59 species are in expansion, 53 in regression and 22 are stable. A formula is proposed to analyse the different groups of the avifauna, considering the sum of the tendencies in the species of each group. In general terms, we could point out the good state of conservation of sea birds, birds of prey and waders. In general, sedentary and wintering birds show a good conservation index. On the contrary, the Passeriformes, seed eaters and insectivorous, tied ecologically to arable land either by irrigation or dry farming, are in regression. The migratory and summer avifauna are not in such a good situation as the sedentary and wintering. Work should concentrate on the species that are in regression and on those groups that are in an unfavourable situation. Good results have been shown in natural areas with legal protection and management. On the contrary, those species that depend on farming activities that include technified practices, are in regression. It would be convenient that efforts were made to increase their conservation. As a future proposal, an increase in scientific quantification of the avifauna is advised, whether with absolute counts of the population, with density studies that would allow a more solid evaluation of the tendencies, or with more realistic calculations than those given in this paper.
Matèries en català: Ocells Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds Spain Balearic Islands ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 1.6546316 - 9 p. - Ver registro completo