Cerca de text


5 documents rellevants a la consulta.

'jaume' apareix 22 vegades a 17 documents


Atlas de nidificantes de la isla de Formentera (Baleares). 1995  - Wijk, Sijpko ; Jaume, Jaume
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1996, Vol. 11, pp. 13-34
Resum-abstract: Se presenta l'atles dels aucells nidificants de l'illa de Formentera (Balears) realitzat durant l'any 1995, així com dels illots circumdants (s'Espardell i s'Espalmador). Se registren trenta-nou espècies nidificants, de les quals dues ho fan de manera irregular: el mussol (Otos scops) i la titina groga (Motacilla flava iberiae): mentre que quatre se registren per primera vegada a l'illa: la polla d'aigua (Gallinula chloropus), l'ànnera blanca (Tadorna tadorna), la boscarla de canyet (Acrocephalus scirpaceus) i el reiet (Regules ignicapillus). Dues espècies se registran com a nidificants probables: el fumaren (Hvdrobates pelogicus melitensis), i el cuc (Cucolus canoros). Així mateix se presenta una estimació quantitativa de les poblacions de cada espècie així com la seva distribució a l'illa en quadrícules de 5x5 km. Finalment s'analitza l'evolució de l'avifauna en els darrers 30 anys. ; Se presenta el atlas de las aves nidificantes de la isla de Formentera (Baleares) realiado durante el año 1995, así como de los islotes circundantes (s'Espardell y s'Espalmador). Se citan treinta y nueve especies nidificantes, de las cuales dos lo hacen de forma irregular: el autillo (Oros scops) y la lavandera boyera (Motacilla flava iberiae); mientras que cuatro se citan por primera vez en la isla: la polla de agua (Gallinula chloropus), el tarro blanco (Tadorna tadorna), el carricero común (Acrocephalus scirpaceus) y el reyuezuelo listado (Regulas ignicapillus). Dos especies se citan como nidificantes probables: el paiño europeo (Hvdoobates pelagicus melitensis) y el cuco (Caculos canoros). Asimismo se presenta una estimación cuantitativa de la poblaciones de cada especie así como su distribución en la isla en cuadrículas de 5 x 5 Km. Finalmente se analiza la evolución de la avifauna en los últimos 30 años.
Matèries en català: Ocells Formentera ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds Spain Formentera ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.2559576 - 22 p. - Ver registro completo

Recompte de virots (Calonectris diontedea) i nonetes (Hydrobates pelagicus) nidificants al Parc Nacional de Cabrera, 1993  - Jaume, Jaume ; Suárez, Manolo
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1993, Vol. 8, pp. 54-57
Resum-abstract: Census of Cory's Shearwater (Calonectris diomedea) and Storm Petrel (Hydrobates pelagicus) breeding in Cabrera National Park, 1993. Results are given of the nest censuses performed in Cabrera National Park during August of 1993. For Calonectris diomedea the breeding population was estimated to be of 369 pairs (minimum); a bird over 18 years of age was recorded. For Hydrobates pelagicus, the breeding population was estimated to be of 29 couples (minimum).
Matèries en català: Ocells Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de les Illes Balears ; Biologia ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds Spain Cabrera ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.2559576 - 4 p. - Ver registro completo

Estudi per a la conservació de la colònia de virots (Calonectris diomedea) a l'illot del Pantaleu  - Jaume, Jaume ; Suárez, Manuel
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1994, Vol. 9, pp. 51-54
Resum-abstract: Study for the preservation of the Shearwater (Calonectris diomedea) colwry on the island of Pantaleu. Presentation of the study carried out on the colony of Cory's shearwater (Calonectris diomedea) from the island of Pantaleu, situated west of Mallorca, about 200 meters from the coast, in order to determine the reproductive success of the species and check on the possible impact of human activity on this colony. The results indicate that success of reproduction, 0.76, is equivalent to that of other Mediterranean colonies. It would seem, however, that in recent years there has been a decrease in the total number of breeding couples, which now, according to the last count, is 63 confirmed couples. On the other hand, the habitual presence of people on the island, both during the day and at night, for the entire summer has been confirmed.
Matèries en català: Ocells Mallorca Pantaleu ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds Spain Pantaleu ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.2559576 - 4 p. - Ver registro completo

Regressió del Teulader (Passer domesticus) a l'illa de sa Dragonera  - Jaume, Jaume ; López-Jurado, Carlos
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1992, Vol. 7, pp. 56-58
Resum-abstract: Regression of the House Sparrow (Passer domesticus) at the Dragonera's island. After the six consecutive ringing campaigns durin g the post-nuptial migration to the Dragonera's island (Balearics) it has been observed a progressive reduction of the captures of House Sparrow (Passer domesticus) up to the extinction of its colony in 1992. The causes were analysed and it was proposed to use the presence of the House Sparrow as an indicator of the humanization stage in a natural area.
Matèries en català: Ocells Sa Dragonera ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds Spain Sa Dragonera ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.7239628 - 3 p. - Ver registro completo

Contribució a l'estudi de les colònies de virot (Calonectris diomedea) i noneta (Hydrobates pelagicus) de l'arxipèlag de Cabrera  - López-Jurado, Carlos ; Jaume, Jaume ; King, Jon ; Mestre, Toni ; Rebassa, Joan Mario
Font: Anuari Ornitològic de les Balears 1992, Vol. 7, pp. 29-38
Resum-abstract: Se presenta el recompte nidificant de virot (Calonectris cliomedea) i noneta (Hydrobates pelagicus) a l'Arxipèlag de Cabrera (Balears) el 1992. Per als virots se calcula una estimació de 410-455 parelles nidificants. S'inclou un estudi sobre el tipus de nius que són emprats. S'han controlat dos adults anellats fa 17 anys, un quan era poll i l'altre, anellat ja com a adult, així que deu tenir alnanco 20 anys. S'analitzen i comparen les dades obtingudes sobre diferents paràmetres amb la informació disponible sobre altres recomptes a Cabrera. Per a la noneta s'estimen 10-20 parelles nidificants en un recompte parcial limitat a quatre illots. S'han realitzat dos controls per primera vegada, correspondents a la campanya de l'any anterior. ; Contribution to the research of the Cory's Sheawater (Calonectris diomedea) and Storm Petrel (Hydrobates pelagicus) coloides the Cabrera Archipelago. The breeding census made at Cabrera National Park during 1992 on the Cory's Sheawater (Calonectris diomedea) and the Storm Petrel (Hydrobates pelagicus) is presented. There is an estimation of 410- 455 breeding pairs for the Cory's Sheawater's population. It is included a research about the kinds of nests that are used. There were controlled two adults that had been ringed 17 years ago, one of them was ringed when it was a chick and the other one as an adult so it is about 20 years.The data that was got about differents parameters have been analysed and compared with the available information about other census made in Cabrera. There is an estimation of 10-20 breedeng pairs for the Storm Petrel's population considering the partial census that just was made in 4 islets. Two controls were made for the first time corresponding to the campaign of the last year.
Matèries en català: Ocells Cabrera ; Ornitologia
Matèries en anglès: Birds Spain Cabrera ; Ornithology
Identificador: 1137-831x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.1279788 - 10 p. - Ver registro completo