Collection info

 

Collection info

collection name"99"
host""
port"0"
is public?true
is beta?false
use realistic book?false
build date"1562844699"
interface languages
collection metadata
collectionextra

Projecte 99: de la idea al paper

Coordinat per Francesc Grimalt, Marisa Blume i Miquel Segura

Una línia sobre el paper, essent el gest més humil, pot ser l’acte més revolucionari.

El projecte 99 neix d\'una iniciativa conjunta dels artistes Francesc Grimalt, Marisa Blume i Miquel Segura, que actuen com a coordinadors artístics del projecte, juntament amb la Universitat de les Illes Balears, que aporta la seva tecnologia i experiència en el camp de la digitalització i l\'accés obert.

Aquesta col·lecció consta de _numdocs_ obres i inclouen des de mers apunts del natural a esbossos per a projectes pictòrics, a més d\'il·lustracions o simples idees atrapades en el paper..

Els artistes seleccionats per participar en el projecte són tant novells com de prestigi reconegut, de les Illes Balears o residents. Des d\'un principi, els coordinadors varen decidir que les obres seleccionades haurien de tenir com a nexe comú un petit format —algunes, de fet, són mers esbossos— i, sobretot, que s\'havien d\'emprar tècniques monocromes en la seva creació. Aquesta premissa, en aparença minimalista, no ha impedit un desplegament de formes artístiques múltiples i molt diverses, des de trama més realista fins al simple gest d\'un traç.

El propòsit d\'aquesta col·lecció és oferir una exposició digital de les obres dels artistes seleccionats amb la finalitat de donar-les la màxima visibilitat a Internet. S\'han integrat les obres a diferents recolectors i biblioteques digitals de prestigi nacional i internacional i, per fer-lo possible s\'ha emprat el protocol OAI (Open Archives Initiative) que permet la disseminació de la fitxa tècnica de cada obra de forma automatitzada, la seva posterior recolecció i rèplica a les biblioteques i repositoris digitals escollits, a més a més de donar accés a una visualització d\'alta resolució i qualitat de l\'obra artística en sí.

ca

Projecte 99: de la idea al paper

Coordinat per Francesc Grimalt, Marisa Blume i Miquel Segura

Una línia sobre el paper, essent el gest més humil, pot ser l’acte més revolucionari.

El projecte 99 neix d\'una iniciativa conjunta dels artistes Francesc Grimalt, Marisa Blume i Miquel Segura, que actuen com a coordinadors artístics del projecte, juntament amb la Universitat de les Illes Balears, que aporta la seva tecnologia i experiència en el camp de la digitalització i l\'accés obert.

Aquesta col·lecció consta de _numdocs_ obres i inclouen des de mers apunts del natural a esbossos per a projectes pictòrics, a més d\'il·lustracions o simples idees atrapades en el paper..

Els artistes seleccionats per participar en el projecte són tant novells com de prestigi reconegut, de les Illes Balears o residents. Des d\'un principi, els coordinadors varen decidir que les obres seleccionades haurien de tenir com a nexe comú un petit format —algunes, de fet, són mers esbossos— i, sobretot, que s\'havien d\'emprar tècniques monocromes en la seva creació. Aquesta premissa, en aparença minimalista, no ha impedit un desplegament de formes artístiques múltiples i molt diverses, des de trama més realista fins al simple gest d\'un traç.

El propòsit d\'aquesta col·lecció és oferir una exposició digital de les obres dels artistes seleccionats amb la finalitat de donar-les la màxima visibilitat a Internet. S\'han integrat les obres a diferents recolectors i biblioteques digitals de prestigi nacional i internacional i, per fer-lo possible s\'ha emprat el protocol OAI (Open Archives Initiative) que permet la disseminació de la fitxa tècnica de cada obra de forma automatitzada, la seva posterior recolecció i rèplica a les biblioteques i repositoris digitals escollits, a més a més de donar accés a una visualització d\'alta resolució i qualitat de l\'obra artística en sí.

en

99 Project : From the idea to paper

Coordinated by Francesc Grimalt, Marisa Blume and Miquel Segura

A line on paper, being the most humble gesture, can be the most revolutionary act.

The project 99 was born from a joint initiative of the artists Francesc Grimalt, Marisa Blume and Miquel Segura, who act as artistic coordinators of the project, together with the University of the Balearic Islands, which brings its technology and experience in the field of digitalization and open access.

This collection contains _numdocs_ works that go from mere notes of the natural to sketches for pictorial projects, going through illustrations or simple ideas trapped in the paper.

The artists selected to participate in this project are either newcomers or artists of recognized prestige of the Balearic Islands or residents of the same. The coordinators decided, from the beginning, that the selected works had as a common nexus a small format - some in fact mere sketches - and, above all, the use of monochrome techniques for their creation. This premise minimalist in appearance has not prevented a display of multiple and very diverse artistic forms, from the most realistic plot to the simple gesture of a stroke.

The purpose of this collection is to offer a digital exhibition of the works of the selected artists in order to give them maximum visibility on the Internet. The works have also been included in different collectors and digital libraries of national and international prestige, and to make this possible the OAI protocol (Open Archives Initiative) has been used, which allows the dissemination of the technical sheet of each work in an automated way and its subsequent collection and replication in the chosen digital libraries and repositories, and also access to a high resolution visualization and quality of the artistic work itself.

es

Proyecto 99: de la idea al papel

Coordinado por Francesc Grimalt, Marisa Blume y Miquel Segura

El proyecto 99 nace de una iniciativa conjunta de los artistas Francesc Grimalt, Marisa Blume y Miquel Segura, que actúan como coordinadores artísticos del proyecto, junto con la Universitat de les Illes Balears, que aporta su tecnología y experiencia en el campo de la digitalización y acceso abierto.

Esta colección contiene _numdocs_ obras que van desde meros apuntes del natural a esbozos para proyectos pictóricos, pasando por ilustraciones o simples ideas atrapadas en el papel.

Los artistas seleccionados para participar en este proyecto son tanto noveles como artistas de reconocido prestigio de les Illes Balears o residentes en las mismas. Los coordinadores decidieron, desde un principio, que las obras seleccionadas tuvieran como nexo común ser de pequeño formato -algunas de hecho meros bocetos- y, sobre todo, el uso de técnicas monocromas para su creación. Esta premisa en apariencia minimalista no ha impedido un despliegue de múltiples y muy diversas formas artísticas, desde la trama más realista al simple gesto de un trazo.

El propósito de esta colección es ofrecer una exposición digital de las obras de los artistas seleccionados con el fin de darles la máxima visibilidad en Internet. También se han incluido las obras en diferentes recolectores y bibliotecas digitales de prestigio nacional e internacional, y para hacerlo posible se ha usado el protocolo OAI (Open Archives Initiative) que permite la diseminación de la ficha técnica de cada obra de forma automatizada y su posterior recolección y replicación en las bibliotecas y repositorios digitales escogidos, y también acceder a una visualización de alta resolución y calidad de la obra artística en sí.

collectionname
99
en99
depositormetadata
{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
en{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
iconcollection
_httpprefix_/collect/99/images/logo_collection_en.jpg
ca_httpprefix_/collect/99/images/logo_collection_ca.jpg
en_httpprefix_/collect/99/images/logo_collection_en.jpg
es_httpprefix_/collect/99/images/logo_collection_es.jpg
iconcollectionsmall
_httpprefix_/collect/99/images/logo_home.jpg
en_httpprefix_/collect/99/images/logo_home.jpg
format info
CL0VList{if}{_cgiargl_ eq \'en\', <!-- ficha en ingles --> <table width=\"900\"align=center cellspacing=\"10\"> <td width=\"500\" align=\"center\" valign=top>[ex.srclink]{Or}{[ex.thumbicon],[ex.srcicon]}[ex./srclink]</td> <td width=\"400\" valign=middle> <font size=4> {If}{[dc.Title],<br><strong>Title:</strong> <i>[dc.Title]</i>} {If}{[dc.Creator],<br><strong>Author:</strong> [dc.Creator]} {If}{[dc.Date],<br><strong>Date of creation:</strong> [dc.Date]} {If}{[sibling(1):dc.Format],<br><strong>Technique: </strong>[sibling(1):dc.Format]} {If}{[sibling(2):dc.Format],<br><strong>Support:</strong> [sibling(2):dc.Format]} {If}{[sibling(3):dc.Format],<br><strong>Size:</strong> Height:[sibling(3):dc.Format]} {If}{[sibling(4):dc.Format],; Width:[sibling(4):dc.Format]} {If}{[dc.Relation],<br><strong>Series:</strong> [dc.Relation]} {If}{[dc.Description],<br><strong>Note:</strong> [dc.Description]} {If}{[dc.Coverage],<br><strong>Origin:</strong> [dc.Coverage]} {If}{[dc.Subject],<br><strong>Subject:</strong> [sibling(All\'; \'):dc.Subject]} {If}{[dc.Rights],<br><strong>Legal notice:</strong>[dc.Rights]} </font> <br> </td> <tr> <td align=\"center\" valign=top>&nbsp;</td> <td valign=middle>&nbsp;</td> <tr> </table> } {if}{_cgiargl_ eq \'ca\', <!-- ficha en catalan --> <table width=\"900\"align=center cellspacing=\"10\"> <td width=\"500\" align=\"center\" valign=top>[ex.srclink]{Or}{[ex.thumbicon],[ex.srcicon]}[ex./srclink]</td> <td width=\"400\" valign=middle> <font size=4> {If}{[dc.Title],<br><strong>T&iacute;tol:</strong> <i>[dc.Title]</i>_cgiargl_} {If}{[dc.Creator],<br><strong>Autor:</strong> [dc.Creator]} {If}{[dc.Date],<br><strong>Any de creaci&oacute;:</strong> [dc.Date]} {If}{[sibling(1):dc.Format],<br><strong>T&egrave;cnica: </strong>[sibling(1):dc.Format]} {If}{[sibling(2):dc.Format],<br><strong>Suport:</strong> [sibling(2):dc.Format]} {If}{[sibling(3):dc.Format],<br><strong>Dimensions:</strong> Altari:[sibling(3):dc.Format]} {If}{[sibling(4):dc.Format],; Amplada:[sibling(4):dc.Format]} {If}{[dc.Relation],<br><strong>S&egrave;rie:</strong> [dc.Relation]} {If}{[dc.Description],<br><strong>Nota:</strong> [dc.Description]} {If}{[dc.Coverage],<br><strong>Origen:</strong> [dc.Coverage]} {If}{[dc.Subject],<br><strong>Mat&egrave;ria:</strong> [sibling(All\'; \'):dc.Subject]} {If}{[dc.Rights],<br><strong>Av&iacute;s legal: </strong>[dc.Rights]} </font> <br> </td> <tr> <td align=\"center\" valign=top>&nbsp;</td> <td valign=middle>&nbsp;</td> <tr> </table> } {if}{_cgiargl_ eq \'es\', <!-- ficha en castellano --> <table width=\"900\"align=center cellspacing=\"10\"> <td width=\"500\" align=\"center\" valign=top>[ex.srclink]{Or}{[ex.thumbicon],[ex.srcicon]}[ex./srclink]</td> <td width=\"400\" valign=middle> <font size=4> {If}{[dc.Title],<br><strong>T&iacute;tulo:</strong> <i>[dc.Title]</i>_cgiargl_} {If}{[dc.Creator],<br><strong>Autor:</strong> [dc.Creator]} {If}{[dc.Date],<br><strong>A&ntilde;o de creaci&oacute;n:</strong> [dc.Date]} {If}{[sibling(1):dc.Format],<br><strong>T&eacute;cnica: </strong>[sibling(1):dc.Format]} {If}{[sibling(2):dc.Format],<br><strong>Soporte:</strong> [sibling(2):dc.Format]} {If}{[sibling(3):dc.Format],<br><strong>Dimensi&oacute;n:</strong> Alto:[sibling(3):dc.Format]} {If}{[sibling(4):dc.Format],; Ancho:[sibling(4):dc.Format]} {If}{[dc.Relation],<br><strong>Serie:</strong> [dc.Relation]} {If}{[dc.Description],<br><strong>Nota:</strong> [dc.Description]} {If}{[dc.Coverage],<br><strong>Origen:</strong> [dc.Coverage]} {If}{[dc.Subject],<br><strong>Materia:</strong> [sibling(All\'; \'):dc.Subject]} {If}{[dc.Rights],<br><strong>Aviso legal: </strong>[dc.Rights]} </font> <br> </td> <tr> <td align=\"center\" valign=top>&nbsp;</td> <td valign=middle>&nbsp;</td> <tr> </table> }
CL1VList{if}{_cgiargl_ eq \'en\', <!-- ficha en ingles --> <table width=\"900\"align=center cellspacing=\"10\"> <td width=\"500\" align=\"center\" valign=top>[ex.srclink]{Or}{[ex.thumbicon],[ex.srcicon]}[ex./srclink]</td> <td width=\"400\"valign=middle> <font size=4> {If}{[dc.Creator],<br><strong>Author:</strong> [dc.Creator]} {If}{[dc.Title],<br><strong>Title:</strong> <i>[dc.Title]</i>} {If}{[dc.Date],<br><strong>Date of creation:</strong> [dc.Date]} {If}{[sibling(1):dc.Format],<br><strong>Technique: </strong>[sibling(1):dc.Format]} {If}{[sibling(2):dc.Format],<br><strong>Support:</strong> [sibling(2):dc.Format]} {If}{[sibling(3):dc.Format],<br><strong>Size:</strong> Height: [sibling(3):dc.Format]} {If}{[sibling(4):dc.Format],; Width: [sibling(4):dc.Format]} {If}{[dc.Relation],<br><strong>Series:</strong> [dc.Relation]} {If}{[dc.Description],<br><strong>Note:</strong> [dc.Description]} {If}{[dc.Coverage],<br><strong>Origin:</strong> [dc.Coverage]} {If}{[dc.Subject],<br><strong>Subject:</strong> [sibling(All\'; \'):dc.Subject]} {If}{[dc.Rights],<br><strong>Legal notice:</strong>[dc.Rights]} </font> <br> </td> <tr> <td align=\"center\" valign=top>&nbsp;</td> <td valign=middle>&nbsp;</td> </table> } {if}{_cgiargl_ eq \'ca\', <!-- ficha en catalan --> <table width=\"900\"align=center cellspacing=\"10\"> <td width=\"500\" align=\"center\" valign=top>[ex.srclink]{Or}{[ex.thumbicon],[ex.srcicon]}[ex./srclink]</td> <td width=\"400\"valign=middle> <font size=4> {If}{[dc.Creator],<br><strong>Autor:</strong> [dc.Creator]} {If}{[dc.Title],<br><strong>T&iacute;tol:</strong> <i>[dc.Title]</i>} {If}{[dc.Date],<br><strong>Any de creaci&oacute:</strong> [dc.Date]} {If}{[sibling(1):dc.Format],<br><strong>T&egrave;cnica: </strong>[sibling(1):dc.Format]} {If}{[sibling(2):dc.Format],<br><strong>Suport:</strong> [sibling(2):dc.Format]} {If}{[sibling(3):dc.Format],<br><strong>Dimensions:</strong> Altari: [sibling(3):dc.Format]} {If}{[sibling(4):dc.Format],; Amplari: [sibling(4):dc.Format]} {If}{[dc.Relation],<br><strong>S&egrave;rie:</strong> [dc.Relation]} {If}{[dc.Description],<br><strong>Nota:</strong> [dc.Description]} {If}{[dc.Coverage],<br><strong>Origen:</strong> [dc.Coverage]} {If}{[dc.Subject],<br><strong>Mat&egrave;ria:</strong> [sibling(All\'; \'):dc.Subject]} {If}{[dc.Rights],<br><strong>Nota legal: </strong>[dc.Rights]} </font> <br> </td> <tr> <td align=\"center\" valign=top>&nbsp;</td> <td valign=middle>&nbsp;</td> </table> } {if}{_cgiargl_ eq \'es\', <!-- ficha en catalan --> <table width=\"900\"align=center cellspacing=\"10\"> <td width=\"500\" align=\"center\" valign=top>[ex.srclink]{Or}{[ex.thumbicon],[ex.srcicon]}[ex./srclink]</td> <td width=\"400\"valign=middle> <font size=4> {If}{[dc.Creator],<br><strong>Autor:</strong> [dc.Creator]} {If}{[dc.Title],<br><strong>T&iacute;tulo:</strong> <i>[dc.Title]</i>} {If}{[dc.Date],<br><strong>A&ntilde;o de creaci&oacuten:</strong> [dc.Date]} {If}{[sibling(1):dc.Format],<br><strong>T&eacute;nica: </strong>[sibling(1):dc.Format]} {If}{[sibling(2):dc.Format],<br><strong>Soporte:</strong> [sibling(2):dc.Format]} {If}{[sibling(3):dc.Format],<br><strong>Dimensiones:</strong> Alto: [sibling(3):dc.Format]} {If}{[sibling(4):dc.Format],; Ancho: [sibling(4):dc.Format]} {If}{[dc.Relation],<br><strong>Serie:</strong> [dc.Relation]} {If}{[dc.Description],<br><strong>Nota:</strong> [dc.Description]} {If}{[dc.Coverage],<br><strong>Origen:</strong> [dc.Coverage]} {If}{[dc.Subject],<br><strong>Materia:</strong> [sibling(All\'; \'):dc.Subject]} {If}{[dc.Rights],<br><strong>Nota legal: </strong>[dc.Rights]} </font> <br> </td> <tr> <td align=\"center\" valign=top>&nbsp;</td> <td valign=middle>&nbsp;</td> </table> }
CL2VList{if}{_cgiargl_ eq \'en\', <!-- ficha en ingles --> <table width=\"900\"align=center cellspacing=\"10\"> <td width=\"500\" align=\"center\" valign=top>[ex.srclink]{Or}{[ex.thumbicon],[ex.srcicon]}[ex./srclink]</td> <td width=\"400\" valign=middle> <font size=4> {If}{[dc.Title],<br><strong>Title:</strong> <i>[dc.Title]</i>} {If}{[dc.Creator],<br><strong>Author:</strong> [dc.Creator]} {If}{[dc.Date],<br><strong>Date of creation:</strong> [dc.Date]} {If}{[sibling(1):dc.Format],<br><strong>Technique: </strong>[sibling(1):dc.Format]} {If}{[sibling(2):dc.Format],<br><strong>Support:</strong> [sibling(2):dc.Format]} {If}{[sibling(3):dc.Format],<br><strong>Size:</strong> Height: [sibling(3):dc.Format]} {If}{[sibling(4):dc.Format],; Width: [sibling(4):dc.Format]} {If}{[dc.Relation],<br><strong>Series:</strong> [dc.Relation]} {If}{[dc.Description],<br><strong>Note:</strong> [dc.Description]} {If}{[dc.Coverage],<br><strong>Origin:</strong> [dc.Coverage]} {If}{[dc.Subject],<br><strong>Subject:</strong> [sibling(All\'; \'):dc.Subject]} {If}{[dc.Rights],<br><strong>Legal notice:</strong>[dc.Rights]} </font> <br> </td> <tr> <td align=\"center\" valign=top>&nbsp;</td> <td valign=middle>&nbsp;</td> <tr> </table> } {if}{_cgiargl_ eq \'ca\', <!-- ficha en catalan --> <table width=\"900\"align=center cellspacing=\"10\"> <td width=\"500\" align=\"center\" valign=top>[ex.srclink]{Or}{[ex.thumbicon],[ex.srcicon]}[ex./srclink]</td> <td width=\"400\" valign=middle> <font size=4> {If}{[dc.Title],<br><strong>T&iacute;tol:</strong> <i>[dc.Title]</i>} {If}{[dc.Creator],<br><strong>Autor:</strong> [dc.Creator]} {If}{[dc.Date],<br><strong>Any de creaci&oacute;:</strong> [dc.Date]} {If}{[sibling(1):dc.Format],<br><strong>T&egrave;cnica: </strong>[sibling(1):dc.Format]} {If}{[sibling(2):dc.Format],<br><strong>Suport:</strong> [sibling(2):dc.Format]} {If}{[sibling(3):dc.Format],<br><strong>Dimensions:</strong> Altari: [sibling(3):dc.Format]} {If}{[sibling(4):dc.Format],; Amplada: [sibling(4):dc.Format]} {If}{[dc.Relation],<br><strong>S&egrave;rie:</strong> [dc.Relation]} {If}{[dc.Description],<br><strong>Nota:</strong> [dc.Description]} {If}{[dc.Coverage],<br><strong>Origen:</strong> [dc.Coverage]} {If}{[dc.Subject],<br><strong>Mat&egrave;ria:</strong> [sibling(All\'; \'):dc.Subject]} {If}{[dc.Rights],<br><strong>Av&iacute;s legal: </strong>[dc.Rights]} </font> <br> </td> <tr> <td align=\"center\" valign=top>&nbsp;</td> <td valign=middle>&nbsp;</td> <tr> </table> } {if}{_cgiargl_ eq \'es\', <!-- ficha en castellano --> <table width=\"900\"align=center cellspacing=\"10\"> <td width=\"500\" align=\"center\" valign=top>[ex.srclink]{Or}{[ex.thumbicon],[ex.srcicon]}[ex./srclink]</td> <td width=\"400\" valign=middle> <font size=4> {If}{[dc.Title],<br><strong>T&iacute;tulo:</strong> <i>[dc.Title]</i>_cgiargl_} {If}{[dc.Creator],<br><strong>Autor:</strong> [dc.Creator]} {If}{[dc.Date],<br><strong>A&ntilde;o de creaci&oacute;n:</strong> [dc.Date]} {If}{[sibling(1):dc.Format],<br><strong>T&eacute;cnica: </strong>[sibling(1):dc.Format]} {If}{[sibling(2):dc.Format],<br><strong>Soporte:</strong> [sibling(2):dc.Format]} {If}{[sibling(3):dc.Format],<br><strong>Dimensi&oacute;n:</strong> Alto: [sibling(3):dc.Format]} {If}{[sibling(4):dc.Format],; Ancho: [sibling(4):dc.Format]} {If}{[dc.Relation],<br><strong>Serie:</strong> [dc.Relation]} {If}{[dc.Description],<br><strong>Nota:</strong> [dc.Description]} {If}{[dc.Coverage],<br><strong>Origen:</strong> [dc.Coverage]} {If}{[dc.Subject],<br><strong>Materia:</strong> [sibling(All\'; \'):dc.Subject]} {If}{[dc.Rights],<br><strong>Aviso legal: </strong>[dc.Rights]} </font> <br> </td> <tr> <td align=\"center\" valign=top>&nbsp;</td> <td valign=middle>&nbsp;</td> <tr> </table> }
CL3DateList{if}{_cgiargl_ eq \'en\', <!-- ficha en ingles --> <table width=\"900\"align=center cellspacing=\"10\"> <td width=\"500\" valign=top>[ex.srclink]{Or}{[ex.thumbicon],[ex.srcicon]}[ex./srclink]</td> <td width=\"400\" valign=middle> <font size=4> {If}{[dc.Title],<br><strong>Title:</strong> <i>[dc.Title]</i>} {If}{[dc.Creator],<br><strong>Author:</strong> [dc.Creator]} {If}{[dc.Date],<br><strong>Date of creation:</strong> [dc.Date]} {If}{[sibling(1):dc.Format],<br><strong>Technique: </strong>[sibling(1):dc.Format]} {If}{[sibling(2):dc.Format],<br><strong>Support:</strong> [sibling(2):dc.Format]} {If}{[sibling(3):dc.Format],<br><strong>Size:</strong> Height: [sibling(3):dc.Format]} {If}{[sibling(4):dc.Format],; Width: [sibling(4):dc.Format]} {If}{[dc.Relation],<br><strong>Series:</strong> [dc.Relation]} {If}{[dc.Description],<br><strong>Note:</strong> [dc.Description]} {If}{[dc.Coverage],<br><strong>Origin:</strong> [dc.Coverage]} {If}{[dc.Subject],<br><strong>Subject:</strong> [sibling(All\'; \'):dc.Subject]} {If}{[dc.Rights],<br><strong>Legal notice:</strong>[dc.Rights]} </font> <br> </td> <tr> <td align=\"center\" valign=top>&nbsp;</td> <td valign=middle>&nbsp;</td> <tr> </table> } {if}{_cgiargl_ eq \'ca\', <!-- ficha en catalan --> <table width=\"900\"align=center cellspacing=\"10\"> <td width=\"500\" valign=top>[ex.srclink]{Or}{[ex.thumbicon],[ex.srcicon]}[ex./srclink]</td> <td width=\"400\" valign=middle> <font size=4> {If}{[dc.Title],<br><strong>T&iacute;tol:</strong> <i>[dc.Title]</i>_cgiargl_} {If}{[dc.Creator],<br><strong>Autor:</strong> [dc.Creator]} {If}{[dc.Date],<br><strong>Any de creaci&oacute;:</strong> [dc.Date]} {If}{[sibling(1):dc.Format],<br><strong>T&egrave;cnica: </strong>[sibling(1):dc.Format]} {If}{[sibling(2):dc.Format],<br><strong>Suport:</strong> [sibling(2):dc.Format]} {If}{[sibling(3):dc.Format],<br><strong>Dimensions:</strong> Altari: [sibling(3):dc.Format]} {If}{[sibling(4):dc.Format],; Amplada: [sibling(4):dc.Format]} {If}{[dc.Relation],<br><strong>S&egrave;rie:</strong> [dc.Relation]} {If}{[dc.Description],<br><strong>Nota:</strong> [dc.Description]} {If}{[dc.Coverage],<br><strong>Origen:</strong> [dc.Coverage]} {If}{[dc.Subject],<br><strong>Mat&egrave;ria:</strong> [sibling(All\'; \'):dc.Subject]} {If}{[dc.Rights],<br><strong>Av&iacute;s legal: </strong>[dc.Rights]} </font> <br> </td> <tr> <td align=\"center\" valign=top>&nbsp;</td> <td valign=middle>&nbsp;</td> <tr> </table> } {if}{_cgiargl_ eq \'es\', <!-- ficha en castellano --> <table width=\"900\"align=center cellspacing=\"10\"> <td width=\"500\" valign=top>[ex.srclink]{Or}{[ex.thumbicon],[ex.srcicon]}[ex./srclink]</td> <td width=\"400\" valign=middle> <font size=4> {If}{[dc.Title],<br><strong>T&iacute;tulo:</strong> <i>[dc.Title]</i>_cgiargl_} {If}{[dc.Creator],<br><strong>Autor:</strong> [dc.Creator]} {If}{[dc.Date],<br><strong>A&ntilde;o de creaci&oacute;n:</strong> [dc.Date]} {If}{[sibling(1):dc.Format],<br><strong>T&eacute;cnica: </strong>[sibling(1):dc.Format]} {If}{[sibling(2):dc.Format],<br><strong>Soporte:</strong> [sibling(2):dc.Format]} {If}{[sibling(3):dc.Format],<br><strong>Dimensi&oacute;n:</strong> Alto: [sibling(3):dc.Format]} {If}{[sibling(4):dc.Format],; Ancho: [sibling(4):dc.Format]} {If}{[dc.Relation],<br><strong>Serie:</strong> [dc.Relation]} {If}{[dc.Description],<br><strong>Nota:</strong> [dc.Description]} {If}{[dc.Coverage],<br><strong>Origen:</strong> [dc.Coverage]} {If}{[dc.Subject],<br><strong>Materia:</strong> [sibling(All\'; \'):dc.Subject]} {If}{[dc.Rights],<br><strong>Aviso legal: </strong>[dc.Rights]} </font> <br> </td> <tr> <td align=\"center\" valign=top>&nbsp;</td> <td valign=middle>&nbsp;</td> <tr> </table> }
DateList<td>[link][icon][/link]</td> <td>[highlight]{Or}{[dc.Title],[exp.Title],[ex.Title],Untitled}[/highlight]</td> <td>{Or}{[format:dc.Date],[format:exp.Date],[format:ex.Date]}</td>
DocumentButtons
DocumentHeading
DocumentText
HList[link][highlight][ex.Title][/highlight][/link]
SearchTypesplain,form
SearchVList<table width=\"900\"align=center cellspacing=\"10\"> <td width=\"500\" align=\"center\" valign=top>[ex.srclink]{Or}{[ex.thumbicon],[ex.srcicon]}[ex./srclink]</td> <td width=\"400\" valign=middle> <font size=4> {If}{[dc.Title],<br><strong>Title:</strong> <i>[dc.Title]</i>} {If}{[dc.Creator],<br><strong>Author:</strong> [dc.Creator]} {If}{[dc.Date],<br><strong>Date of creation:</strong> [dc.Date]} {If}{[sibling(1):dc.Format],<br><strong>Technique: </strong>[sibling(1):dc.Format]} {If}{[sibling(2):dc.Format],<br><strong>Support:</strong> [sibling(2):dc.Format]} {If}{[sibling(3):dc.Format],<br><strong>Size:</strong> Height:[sibling(3):dc.Format]} {If}{[sibling(4):dc.Format],; Width:[sibling(4):dc.Format]} {If}{[dc.Relation],<br><strong>Series:</strong> [dc.Relation]} {If}{[dc.Description],<br><strong>Note:</strong> [dc.Description]} {If}{[dc.Coverage],<br><strong>Origin:</strong> [dc.Coverage]} {If}{[dc.Subject],<br><strong>Subject:</strong> [sibling(All\'; \'):dc.Subject]} {If}{[dc.Rights],<br><strong>Legal notice:</strong>[dc.Rights]} </font> <br> </td> <tr> <td align=\"center\" valign=top>&nbsp;</td> <td valign=middle>&nbsp;</td> <tr> </table>
VList<td valign=\"top\">[link][icon][/link]</td> <td valign=\"top\">[ex.srclink]{Or}{[ex.thumbicon],[ex.srcicon]}[ex./srclink]</td> <td valign=\"top\">[highlight] {Or}{[dc.Title],[exp.Title],[ex.Title],Untitled} [/highlight]{If}{[ex.Source],<br><i>([ex.Source])</i>}</td>
building info
number of documents"99"
number of sections"99"
number of words"0"
number of bytes"2574"
preferred receptionist""

Filter options for "BrowseFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"EndResults" integer one per query "-1" "-1", "10000"
"ParentNode" string one per query ""
"StartResults" integer one per query "1" "1", "10000"

Filter options for "NullFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values

Filter options for "QueryFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"AccentFold" boolean one per term "false" "false", "true"
"Casefold" boolean one per term "true" "false", "true"
"CombineQuery" enumerated one per query "and" "and", "or", "not"
"EndResults" integer one per query "10" "-1", "1000"
"FilterString" string one per query ""
"Fuzziness" string one per query ""
"Index" enumerated one per term "idx" "idx"
"IndexField" enumerated one per term "TI" "TI", "CR", "DA", "FO", "RE"
"Language" enumerated one per term ""
"Level" enumerated one per term "Doc" "Doc"
"" boolean one per query "Doc"
"MatchMode" enumerated one per query "some" "some", "all"
"Maxdocs" integer one per query "200" "-1", "1000"
"QueryType" enumerated one per query "ranked" "boolean", "ranked"
"SortField" enumerated one per query ""
"SortOrder" enumerated one per query "ascending" "ascending", "descending"
"StartResults" integer one per query "1" "1", "1000"
"Stem" boolean one per term "false" "false", "true"
"Subcollection" enumerated one per term ""
"Term" string one per term ""