Estudios Hulíanos

Estudios Hulíanos
lRevísta cuatrimestral


de investigación Miaña £ Jlfoedíevalístíca
publicada por la


"Jlbaíorícensís Scbola ïullístíca"
'instituto internacional del


"Consejo Superior de investigaciones Científicas"


S U M A R I O


E S T U D I O S


F R A N C E S C D E B . M O L L , Notes per a una valorado del lèxic de Ramon Llull. pág. 157
P. E U G E N E K A M A R , O . F . M . , La controverse sur la Procession du Saint-


Esprit dans les écrits de Raymond Llull pág. 207
P. A N T O N I O O L I V E R , C . R . , <Ecclesia> y .Christianitas> en Inocencio III


(En función de la idea de unidad medieval) pág. 217


N O T A S


S. G A R C Í A S P A L O U , Omisión del tema del Primado Romano en los tratados
y opúsculos orientalistas del beato Ramón Llull pág. 245


R U D O L F B R U M M E R , Zur Datierung von Ramon Hulls ¡Libre de Blanquerna*. pág. 257


T E X T O S


L . P É R E Z M A R T Í N E Z , Fray Lucas Wadding, Postulador de la Causa de Bea-
tificación de Ramón Llull (1638) pág. 262


J. M U N T A N E R B U J O S A , Una carta inédita del lulista Ivo Salzinger (1728). pág. 269


B I B L I O G R A F Í A


I . Boletín de estudios lulianos (por E . C O L O M E R , S . L , J . C A R R E R A S Y A R T A U ,
A . O L I V E R , C . R. y F E R M I N D E U R M E N E T A ) , pág. 2 7 3 . - I I . RECBNCIONES BIBLIO-
GRÁFICAS: 1) Sección de obras lulianas y medievalísticas, pág. 282. — 2) Sección de
bibliografía general, pág. 295 — I I I . Obras recibidas en la Dirección, pág. 301.


C R Ó N I C A


I . Movimiento luliano en la América latina ( A . R E Y E S ) , pág. 303. — I I . Sección necroló-
gica, pág. 306.


Vol. I, Fase. 2 P A L M A DE M A L L O R C A (España) Año Ii 1957
E s t u d i o s ILulíanos
Revista cuatrimestral de investigación luliana y medievalistica, publicada
por la «MAIORICENSIS SCHOLA LULLISTICA», Instituto Internacional


del "Consejo Superior de Investigaciones Científicas*


ESTUDIOS LULIANOS abarcará las siguientes secciones, aunque no todas
deban integrar, necesariamente, cada uno de los números:


ESTUDIOS - NOTAS - TEXTOS - FONDOS MANUSCRITOS LULIANOS -
BIBLIOGRAFIA - CRONICA


Estudios monográfico-doctrinales, monográfico-históricos, crítico-comparativos
sobre el Beato Ramón Llull y sobre el Lulismo. — Estudios sobre autores y
temas medievales, relacionados con el Beato Ramón Llull y con el Lulismo,


como sistema y como Escuela—Publicación de documentos inéditos.


DIRECTOR


SEBASTIÁN GARCÍAS PALOU


Rector de la «Maioricensis Schola Lullistica»


Consejo internacional de Dirección
P. MIGUEL BATLLORI, S. J., Director de «Archivum Historicum S. J.»—


FRIEDRICH STEGMÜLLER, Director de la edición crítica de Opera Latina.—
Prof. CARMELO OTTAVIANO, Director de «Sophia».-P. ERHARD-W. PLAT-
ZECK, O. F. M., profesor de Filosofía en el «Pontificium Athenaeum Antonia-
num». — FRANCISCO ELÍAS DE TEJADA, Catedrático de la Universidad de
Sevilla.—FRANCISCO DE B. MOLL, Director del Diccionari Català-Valencià-
Balear.-Pioi. ADOLFO M U Ñ O Z - A L O N S O , Director de «Crisis». — ROBERT
PRING-MILL, Profesor de la Universidad de Oxford. - FRAY MIGUEL OL-
TRA, O. F. M., Redactor de «Verdad y Vida».—P. GABRIEL SEGUÍ, M. SS. C C ,
Doctor en Historia Eclesiástica.—P. M. TOUS GAYA, T. O. R., Director de
la edición «Obres de Ramon Lull».


Secretario del Consejo de Dirección


JUAN PONS Y MARQUÉS


Director del Archivo Histórico de Mallorca


La Direction des ESTUDIOS LULIANOS recevra avec reconnaissance tous
travaux à publier (sous reserve du jugemeni par le Comité de Direction) et tout
ouvrage scientifique, particulièrement lullien ou médiévalistique, à recenser, ainsi
que toute proposition d'échange avec de Revues similaires.


Envoyer les manuscrits, les livres pour compte-rendu et les Revues d'é-
change au Directeur:


DR. S. GARCÍAS PALOU, Apartado 17, Palma de Mallorca (España).
NOTES PER A UNA VALORACIÓ DEL LÈXIC
DE RAMON LLULL


INTRODUCCIÓ


1. La prosa literària en català tingué una naixença esplèndida
i exuberant com la de cap altra llengua romànica, gràcies a la
poderosa i extraordinària producció de Ramon Llull. Ell tot sol
cultiva tots els gèneres, des de la narrativa a la mística, des de
l'apòleg i el proverbi fins a la metafísica i la teologia. En aquell
segle XIII en què la prosa italiana <è ancora bambina»1 i les altres
llengües neollatines presenten encara poques obres de vertadera
creació i menys d'alta filosofia, la irrupció de Ramon Llull amb
la seva capacitat torrencial i omnipresent és un cas únic, que ha
despertat l'admiració i l'entusiasme dels estudiosos. El savi ma-
llorquí ha estat proclamat el patriarca de la nostra llengua, «el
mestre i creador d'un català clàssic», 2 d'aquell «bell català qui
té en Ramon Llull un de sos plasmadors més admirables», 3 «for-
jador del nostre id ioma» ; 4 obra d'ell és «la creació del català
literari»; 5 etc.


Seria pueril prendre els termes «plasmador», «forjador» i «crea-
dor» al peu de la lletra, com si Ramon Llull hagués produït una
llengua que abans d'ell no existia. De llavis de la seva mare
Isabel d'Erill i del noble Ramon Llull son pare, i dels de tots
els que l'acompanyaren en la seva infantesa, aprengué de parlar
una llengua —la catalana— completa i tan estructurada com qual-
sevol altra de les romàniques; i era una llengua essencialment


1 GIUSEPPE MOBPUBGO, Antologia Italiana, Milano 1 9 3 8 , pàg. 4 .
2 OTTO DENK, Einführung in die Geschichte der altkatalanischen Literatur,


München 1 8 9 3 , pàg. 5 0 .
3 MIQUEL FEBRÀ, Ramon Llull valor universal, Palma 1 9 1 5 , pàg. 1 7 .
4 SALVADOB GALMÉS, en la revista «La Nostra Terra», Palma 1 9 3 4 , pàg. 4 0 7 .
5 CARLES CABDÓ en <La Nostra Terra», Palma 1 9 3 4 , pàg. 3 0 2 .


ESTUDIOS LULIANOS, VOL. I, FASC. 2. 12
158 FRANCESC DE B. MOLL


idèntica a l'actual català, com ho demostren els testimonis escrits
que se'n conserven des d'un i dos segles abans de Ramon Llull. 6


2. Si la llengua, doncs, ja existia i estava tan ben construïda
com avui mateix, ¿qué féu Ramon Llull per a merèixer els ad-
jectius que hem transcrit?


Primerament, ja féu prou amb el simple gest d'adoptar la
llengua vulgar per a escriure obres literàries, i sobretot filosòfi-
ques, en una època en què tothom les escrivia en llatí. Aquest
sol fet de renunciar a la llengua que podríem anomenar oficial
dels lletrats, i d'expressar les seves concepcions artístiques i cien-
tífiques en la que es parlava dins les cases i pels carrers, ja sig-
nifica un vertader acte de plasmació d'aquesta llengua com a
instrument literari. La llengua ja existia, però ningú havia gosat
a emprar-la com a idioma de cultura.


En segon lloc, Ramon Llull mereix el títol de pare de la llen-
gua catalana literària perquè no es limità a adoptar el català, sinó
que s'esforçà a dignificar-lo escrivint-lo d'una manera artística.
Encara que la nostra llengua en aquell temps era més pura i
unificada que no avui, no hem de creure que no tingués les se-
ves tares, incorreccions i deformitats; i no havent-se elaborat en
una tradició escrita, els problemes eren greus per a qui volgués
usar-la de cop i volta en obres d'elucubració elevada. Hi ha-
via el perill que els escrits sortissin en una forma embrionària,
de balbuceig, de paraules mal lligades. I no: el miracle de Ra-
mon Llull és haver-nos donat una llengua perfecta de construcció,
on la sintaxi té la plenitud més rotunda i l'encadenament lògic
més acabat. 7


6 Vegeu, per exemple, JOAQUIM MIRET I SANS, Documents en langue catalane
(Haute Vallèe du Segre, Xl-XIII siècles), extrait de la «Revue Hispanique», tome XIX,
New York-Paris, 1908.


7 Per a una exposició més detallada i exemplificada d'aquest punt de la
sintaxi lul·liana, vegeu l'opuscle d' A. M . BADIA MARGARIT, Els orígens de la
frase catalana, Barcelona, extret de l'cAnuari de l'Institut d'Estudis Catalans» de
1952. En el VIII Congrés Internacional d'Estudis Romànics celebrat a Florència
el mes d'abril de 1956, tinguérem el gust de sentir tractar el mateix tema pel
professor RUDOLF BHUMMEH, de la Universitat de Rostock (Alemania Oriental) en
la seva comunicació sobre L'imporlance de la prose dans la formation de la langue
littéraire catalane,
NOTES PER A UNA VALORACIÓ DEL LÈXIC DE RAMON LLULL 159


3. Hi ha hagut qui dubtava que Ramon Llull sabés llatí, i
fins hi ha qui ho ha negat rodonament. 8 Es una posició insos-
tenible. Més envant insistiré amb algunes consideracions sobre
aquest punt. Però ara interessa fer notar que, si no existissin al-
tres raons per a provar que Ramon Llull sabia llatí, bastaria con-
siderar que sense la prèvia disciplina d'un estudi gramatical (i en
aquell temps Gramàtica era sinònim de Llatinitat) no hauria po-
gut donar a una llengua abans no usada literàriament la sòlida
arquitectura sintàctica amb què està bastit el llenguatge lul·lià.


Aquest aspecte de la sintaxi lul·liana, sumàriament indicat en
les dissertacions que en nota he citades dels professors Badia i
Brummer, és un tema fecundíssim i temptador, que m'agradaria
estudiar amb calma, però probablement no disposaré mai del
temps necessari per a emprendre aquest treball. Bona feina seria
aquesta per a un romanista jove i coratjós que cerqui tema per
a la tesi doctoral.


Renunciant a la tasca, impossible per a mi, d'estudiar a fons
la sintaxi lul·liana, he trobat temps així mateix per a treure,
d'una multitud de fitxes, tot el suc possible per a aquest article
en el que es refereix a un camp d'estudi menys complicat: el
del lèxic de Ramon Llull.


4. La concreció del tema m'ha vingut d'unes paraules molt
significatives que el mateix Llull posa en el pròleg de la seva
Art Amativa i que altres vegades han estat objecte de comentari
per la seva especial importància. 9 Diuen això:


«Aquesta amància és molt alta, e dels pus alts e generals co -
mençaments que podem la compilam. E cor havem fretura de
vocables qui no són en vulgar, cové-nos usar d'alcuns vocables
qui són en lati, e encara d'alcunes paraules estranyes qui no


8 «Lulio ignoraba el latín; sólo sabía catalán y árabe» (MIGUEL ASÍN y PA-
LACIOS, Abenmasarra y su escuela, Orígenes de la filosofía hispano-musulmana,
Madrid 1 9 1 4 , pàg. 1 2 6 ) . Tal afirmació fou extensament refutada per Mn. SALVA-
DOR BOVÉ en el «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona»,
tom VIII, pàg. 6 5 - 8 8 .


9 Vegeu: TOMÀS CARRERAS ARTAU, El llenguatge filosòfic de Ramon Llull, en
•«Estudis Universitaris Catalans», tom XXI, 1 9 3 6 , pàg 5 4 9 - 5 5 0 ; FRANCESC DE B. MOLL,
Els llatinismes de la Lògica Nova, en «Estudis Franciscans», volum 4 7 , any 1 9 3 5 ,
pàg. 5 7 .
160 FRANCESC DE I!. MOLL


són en ús en vulgar ni en latí, sens les quals no poríeni pujar
esta amància a tan alt grau de bondat com cove, ne al propòsit
que desiram no poriem venir, ni la entitat e realitat de les coses
qui són, no poriem predicar ni revelar a esser amades e cone-
gudes».


«La entenció per què nós esta amància posam en vulgar, és
per ço que los hòmens qui no saben latí pusquen haver art e
doctrina com sàpien ligar lur volentat a amar ab bona amor, e
encara, com sàpien haver sciència a conèxer veritat; e encara,
per ço la posam en vulgar, que'ls hòmens qui saben latí hagen
doctrina e manera com de les paraules latines sàpien devallar a
parlar bellament en vulgar, usant dels vocables d'esta art, car
molts hòmens són qui de la sciència en latí no saben transportar
en vulgar per defalliment de vocables, los quals per esta art haver
poran» . 1 0


5. Aquest darrer paràgraf expressa els motius pels quals l 'au-
tor escriu el llibre d'Art Amativa en llengua vulgar, motius que
són dos: el primer, per fer assequible aquella Art als qui no saben
llatí; el segon, perquè els qui saben llatí i no han escrit mai de
ciència en vulgar, aprenguin la manera de traduir els tecnicismes
filosòfics del llatí a la llengua parlada. Aquests dos motius ens
revelen l'amplitud de l'objecliu divulgador de Ramon Llull: no
es limitava a les seves pròpies obres, sinó que s'estenia a les
dels altres autors, que ell considerava que havien de dirigir-les
a un públic més extens que el reduïdíssim dels llatinats. Es un
dels aspectes més constants del pensament lul·lià: el proselitisme,
l'expansió dels escrits científics en cercles amplíssims. I el con-
firma en el paràgraf immediat, en què diu que aquesta Art Ama-
tiva escrita en vulgar (català), es proposa «metre-la en llatí», i
si Déu li dóna prou vida, traduir-la en aràbic per difondre-la
entre els sarraïns; «e açò mateix se seguiria dels jueus e cismàtics
e pagans, si en los lenguatges d'aquells és translatada». 1 1


El primer dels paràgrafs de Llull que he transcrits indica les
tres fonts d'on procedeixen els vocables amb què la seva obra


1 0 RAMON LLULL, Art Amativa, transcripció per SALVADOR GALMÉS, Mallorca


1933, pàg. 6-7.
11 Art Amativa, pàg. 7.
NOTES PER A UNA VALORACIÓ DEL LBXIC DE RAMON LLULL 161


ha estat redactada: 1.°, els que «són en vulgar», o sia, els usuals
del llenguatge català del seu temps; 2.°, alguns vocables «qui són
en latí», és a dir, paraules preses per ell de la llengua llatina
per suplir els «vocables qui no són en vulgar»; i 3.°, «algunes
paraules estranyes qui no són en ús en vulgar ni en latí».


En aquest article em propòs esbrinar, fins allà on sigui pos-
sible, de quina manera i fins a quin punt i proporció va formar
Ramon Llull el seu lèxic (no sols el de V Art Amativa, sinó el
de les seves obres catalanes en general) 1 2 a base de les tres fonts
que ell mateix va deixar indicades en el passatge que hem citat.


6. Abans d'entrar en matèria, sigui'm permès (amb perdó dels
entesos) deixar ben precisat el sentit dels mots bàsics que ban
de sortir a cada passa dins aquest treball i que podrien esser
interpretats inexactament pels possibles lectors no filòlegs.


Parlaré de paraules populars oposant-les a paraules cultes. Són
populars els mots que pertanyen al patrimoni d'una llengua ro-
mànica des que aquesta va constituir-se, s'han transmès oralment
de generació en generació des del llatí vulgar i han sofert també
del llatí vulgar ençà les transformacions fonètiques característi-
ques del parlar romànic resultant (castellà, català, francès, etc.).
Així, són paraules populars el català orella, castellà oreja, fran-
cès oreille, italià orecchio, que representen diversos resultats d'un
sol mot llatí: AURÍCULA.


Són mots cultes (o cultismes) els que han estat presos direc-
tament del llatí quan la llengua romànica ja estava constituïda,
o bé els que, usats des de l'època llatina pels clergues o per-
sones lletraferides, s'han mantingut sense canvis notables en la
fonètica, perquè aquella gent culta, per influència constant del
llatí après en els llibres, ha procurat conservar la semblança
del mot amb el llatí originari. Així, el mateix AURÍCULA llatí que
ha donat tanta varietat de formes populars, va esser adoptat pels
metges i fisiòlegs en la forma mateixa, aurícula, per a designar
una cavitat del cor.


1 2 No voldria que això fes pensar que don per complet i exhaustiu el con-
tingut d'aquest article. El seu mateix títol de Notes ja expressa la modèstia de
les meves pretensions.
162 FRANCE9C DE B. MOLL


Anomenaré vulgarismes els mots i locucions que, dins el grup
de les formes populars, reflecteixen una intervenció especial de
les classes socials més baixes i mancades d'instrucció.


Dialectalismes són les paraules i locucions que no són d'ús
general dins una llengua, sinó que s'usen només a una regió
limitada, a una població o dins un sector social restringit.


I. L'ELEMENT POPULAR DEL LÈXIC LUL·LIÀ


7. Una gran massa, més de la meitat del total de vocables
catalans emprats per Ramon Llull, està formada per paraules po-
pulars procedents del llatí vulgar; i d'aquest nucli importantís-
sim de material lèxic, la major part està constituïda per mots
que perduren amb plena vitalitat en el català d'avui, com per
exemple (per no citar-ne sinó alguns dels començats amb les dues
primeres lletres) els següents:


Substantius: abella, agulla, aigua, ala, alè, ametla, amic,
anell, anís, arbre, arma, armari, ase, aucell, avellana, avi, balan-
ça, ball, ballesta, bambolla, banc, bany, banya, baralla, barba,
barrai, bassa, batalla, batlle, bec, bena, biaix, blat, boc, boca,
bocí, bonança, bondat, bosc, bossa, bou, braç, branca, brasa, bres,
bresca, bressol, budell...


Adjectius: agre, alegre, alt, ample, antic, aspre, baix, bell,
blan, blanc, bo, bord, bru, buit...


Verbs: abeurar, acostar, afegir, ajudar, alenar, amagar, anar,
apagar, aprendre, armar, aturar, badallar, ballar, barallar-se,
bastar, bastir, batre, besar, beure, bramar, brotar, bufar, buidar...


Pronoms i partícules: ací, així, això, algú, altre, allò, amunt,
aqueix, aquell, aquest, aquí, ara, avall, bé...


No pretenc donar ací un diccionari lul·lià (que prou convin-
dria tenir i que esperam poder manejar qualque dia si el Pare
Miquel Colom, T. O. R., es decideix a enllestir la .redacció i pu-
blicació del seu, per al qual té replegáis i ordenats immensos
materials). Vull dir que no m'entretindré a catalogar en aquest
breu estudi els nombrosos mots lui iians que coincideixen amb
l'ús català actual. Interessa més donar una impressió de conjunt
NOTES PER A UNA VALORACIÓ DEL LÈXIC DE RAMON LLULL


del lèxic popular de Ramon Llull i una de detall sobre els seus
aspectes especials, com són els arcaismes i els dialectalismes usats
pel nostre Beat.


8. Llegint les seves obres escrites «en pla català», ens crida
l'atenció el caràcter selecte del seu lèxic, en el qual observam
una gran escassesa de vulgarismes i una absència total d'elements
onomatopeics. Comparem el llenguatge de l'apòstol mallorquí amb
el dels sermons de l'apòstol valencià Sant Vicent Ferrer, i es
veurà un contrast de gran relleu entre l'un i l'altre. Es el contrast
que correspon a un diferent tipus d'apostolat: el de St. Vicent,
encaminat a impressionar amb la paraula viva i ressonant damunt
un públic heterogeni, la majoria del qual era analfabeta; el de
Ramon Llull, dirigit a conquistar per la paraula escrita el cor i
la pensa d'un públic escollit, culte, com havia d'esser la gent
que, en aquell temps d'escassíssima instrucció, fos capaç de llegir
els raonaments i les expansions místiques de l'incansable escriptor.


Sant Vicent en els seus sermons parlava el llenguatge del poble,
i encara que no deixava d'usar els tecnicismes escolàstics, els
escampava dins una massa atapeïda de vocables casolans, amarats
de la ingènua expressivitat de la gent humil, i deixava anar a
raig seguit les notes pintoresques de sàtira i d'humor, precursores
d'aquells saborosos escrits valencians de més entrat cl segle xv.
Ramon Llull, en canvi, empra un llenguatge ben entenedor sí,
però no vulgar, no adaptat a les orelles dc la gent inculta, i està
mancat totalment d'humorisme.


9. De la preocupació gramatical i depurativa que tenia Mestre
Ramon, és bon testimoni el capítol 359 del Llibre de Contem-
plació, dedicat íntegrament a explicar «com hom, adorant e con-
templant nostre Senyor Déus, sap haver art e manera de dir
paraules rcctoricalment ordonades». El seu ideari estilístic, els
seus criteris d'estètica del llenguatge, hi són exposats amb am-
plitud i amb abundància d'exemples, com és ús i costum lul·lià.
I lul·Iianament també, els enquadra en sis figures representades
per les lletres A, B, C, D, E i F. dins les quals el llegidor se sent
perdut en una maror de «potències», «primers moviments» i «in-
tencions». Prescindint d'aquesta combinatòria, el que traiem en
net fonamentalment és això: 1.°, que segons Ramon Llull, convé
que hom tingui art i manera de dir «paraules ordonades e rec-
164 FRANCESC DE B. MOLL


toricades», «així com lo juglar ha art e manera en fer lo so en
la samfonia o en la caramella»; i 2.°, que qui vol dir «bells
dictats i belles paraules», ha de triar els mots que tenen un sig-
nificat més noble i despertador d'impressions plaents: «car la B
pus bellament se mou en la V a figura com nomena flor que escor-
xa, e com nomena rosa o lliri o poma que no fa com nomena
garrova o romaguera»; 1 3 perquè «pus bell nomenar fa Apostoli
que cardenal, e cardenal que bisbe, e bisbe e religiós que clergue,
e pus bell fa nomenar burgués que pagès, e cavaller que burgués,
e comte que cavaller, e príncep que comte, e rey que príncep, e
emperador que rey. . . » , «axí com austor e esparver e cavall e lleó
e amfós e salmó, que fa pus bell nomenar que gall ni voltor ni
ca ni ase ni rajada ni p o l p » . 1 4


Ens trobam, doncs, davant un concepte valoratiu de les pa-
raules segons llur noblesa semàntica; podem dir que estableix una
escala de valors que va des de la paraula més noble, que és el
nom de Jesucrist, 1 5 fins a les més vils, que no diu quines són,
però que deuen esser els noms dels pecats capitals o dels dimonis.
És una curiosa estètica anàloga a aquella que blasmava Benedetto
Croce, dels antics crítics i esteles que s'esforçaven a distingir
entre matèries artístiques i no artístiques i que arribaven a l'extra-
vagància de sostenir que els personatges de les tragèdies havien
d'esser sempre monarques o prínceps o senyors, o almenys grans
dignataris de l'Estat, i que els romans i grecs sí que eren poè-
tics, però no ho eren els visigots ni els longobards ni els bàrbars
ni els moderns. 1 6


10. Al costat d'aquesta estètica fundada en els significats dels
mots —i que no té el seu complement en cap concessió d' im-
portància a la forma i so de les paraules, encara que en con-


« Contempi, cap. 359, § 12.
H ibid., §§ 20-21.
1 5 «Tot lo pus bell e'l pus vertuós vocable que hom pusca nomenar, és no-


menar Jesu Christ; car qui nomena Jesu Christ nomena vostra essència divina
gloriosa, e nomena la vostra sancta humanitat qui val molt més sens tota com-
paració que no fan totes quantes creatures són En après, Sènyer, tot lo mellor
e'l pus bell vocable que hom pusca nomenar és nostra dona Sancta Maria verge
gloriosa...» (Contempi., cap. 359, § 18).


1 6 BENEDETTO CROCE, Breviario di Estetica, Bari 1925, pàg. 153.
NOTES PER A UNA VALORACIÓ DEL LEXIC DE RAMON LLULL 165


cedeix una mica a llur e x t e n s i ó 1 7 - , posa Ramon Llull un nou
motiu de valoració: la novedat o estranyesa dels vocables. Segons
ell, «s'adelita més home com ou paraules novelles e estranyes,
car ha entenció que per aquelles pusca mills venir a assò que
desija, que per les paraules que ha acostumades d'oir, en les
quals ni per les quals no pot atrobar compliment a sa ànima;
on, per lo plaer que la ànima ha com hom ou novelles raons
e demostracions, per assò són les paraules embellides en aquell
qui les diu: car axí com la cosa és pus substancial com se diu
sobre l'esser que no fa com se diu sobre bene esse, en axí tota
paraula novella estranya s'acosta mills al desig de la ànima qui
desija so que no ha, que no fan les paraules velles que la ànima
ha usades en aquelles coses en què la ànima no atroba son com-
pliment» . 1 8


Les poesies profanes de Ramon Llull, anteriors a la seva con-
versió, s'han perdut, probablement destruïdes per ell mateix en
el seu afany d'esborrar tota reminiscència de la seva joventut
dissipada. Però aqueix criteri apreciatiu del valor estètic del llen-
guatge en raó directa de la novedat i estranyesa dels vocables,
ens permet entreveure una probable característica del Ramon Llull
trobador: devia pertànyer a l'escola del trobar ric, o sia, de l'estil
que provençalistes com Serra-Baldó i Martí de Riquer han com-
parat al culteranisme de Góngora.


1 7 «Cové que so que dirà sia de covinent quantitat; car per longues parau-
les s'enlegeex la quinta figura, e per poques paraules no s'entén so que hom vol
donar a entendre» (Contempi., cap. 359, § 10). Es dubtós si per longues paraules
i poques paraules entén Ramon Llull les paraules llargues i curtes simplement, o
si vol significar les frases o els períodes llargs i breus.


1 8 Contempi., cap. 359, § 26. L'al·lusió que fa Llull al eíier i al bene esse
sembla indicar una influència de Sant Ronaventura, en el qual és freqüent la
distinció i ús simultani de les expressions esse i bene esse (cf. el «Lèxicon Bona-
venturiano» que figura al final del tom III de les Obras de San Buenaventura, Ma-
drid, B. A. C , 1947, pàg. 763).
166 FRANCESC DE B. MOLL


Els arcaismes


11. El català és la llengua neollatina que ha conservat millor
la unitat entre les seves formes antigues i les actuals. 1 9 Natural-
ment, en el català existeixen arcaismes, i no podríem suposar que
no se'n trobassin en el més antic i fecund dels nostres escriptors
medievals. Val a dir, però, que representen un percentatge de mots
molt inferior al dels no arcaics, o sia, als que Ramon Llull usa
exactament en la forma i amb el significat actuals.


a) Arcaismes de forma


12. Els principals arcaismes lul·liana en l'aspecte fonètic o
morfològic poden classificar-se en els grups següents:


a) Formes de vocalisme primitiu, avui evolucionat en tots
els dialectes: crou (CRUCE) i vou (VOCE), avui creu i veu.20


b) Casos d'antiga evolució popular, en els quals ha predo-
minat modernament el cultisme: aondar (ABUNDARE) i aondós (*ABUN-
DOSUM), avui abundar i abundós; aorar (ADORARE) i aornar (ADORNARE),
avui adorar i adornar; camiar (CAMBIARE), avui canviar; colona
(COLUMNA), avui columna; colpa (CULPA), modern culpa; consirar (CON-
SIDERARE), avui considerar; cors (CURSU) i corsa (CURSA), avui pronun-
ciats curs i cursa;21 deè (*DECENU) i espaa (SPATHA), que avui són
desè i espasa; devesir i deveir (DIVIDERE), avui dividir; dexendre (DES-
CENDERE), modern descendir; esplegar (EXPLICARE) i soplegar (SUPPLI-
CARE), que avi són explicar i suplicar; exellar (EXILIARE), avui


1 9 Cf. JOAN COHOMINES, El que s'ha de saber de la llengua catalana, Palma de
Mallorca, 1954, pàg. 58.


20 Darrera cada mot lul·lià posare entre parèntesis i en VERSALETES l'etimo-
logia, o sigui, el mot originari llatí o d'altra llengua. Quan aquest mot va precedit
d'un asterisc *, és per indicar que es tracta d'un vocable no documentat en llatí
o en la llengua que sigui, però que se suposa fundadament que existia.


2 1 De CURSU es conserva la forma popular cós, però en sentit material (el
cós on es corre, el cós d'una agulla), no en el traslatici en què Ramon Llull usa
cori (-trajectòria).
NOTES PEU A UNA VALORACIÓ DEL LEXIC DE RAMON LLULL 167


exiliar; homei (HOMICIDIU), modem homicidi; paiment (PAVIMENTO),
ara paviment; peira i pera (PETRA). avui pedra; promeya (PRIMITIA)
que ara no és sinó primícia.


c) Casos d'etapes intermèdies entre la forma llatina i la ca-
talana actual: aesme (postverbal de aesmar<. AESTIMARE), avui esma;
egual, egualar i egualtat (procedents del llatí AEQUALE), avui igual,
igualar, igualtat; malalte i malaute (MALE HABITO), avui malalt; glan
(GLANDE), actualment gla o aglà; meoll i mooll (MEDULLU), que ara
és moll (de l 'os); reebre (RECIPERE), avui rebre; sartre (SARTOR), avui
sastre; tesores (TONSORIAS), avui tisores; viandant (VIA ""ANDANTE), ara
vianant.


. d) Dualitat de formes deguda a una diferent manera d'evo-
lució del mot llatí: combregar i comengar (COMMUNICARE); beneir i
bendir (BENEDICERE); desolvre i dissoldre (DISSOLVERE); fembra i femna
(FEMINA); lig i llei (LEGE); manugar i menjar (MANDUCARE); nedeu i
net (NITIDU); nedeetat i netedat (NITIDITATE); nedejar i netejar (*NITI-
DIARE); nomenar i nomnar (NOMINARE); ordenar i ordonar (ORDINARE)
amb els seus nombrosos composts (ordonació, desordonar etc.);
palay i palau (PALATIUM); pruxme i proïsme (PROXIMU).


e) Verbs que han estat substituïts per variants fonètiques o
morfològiques o per adopció d'altres radicals en composició: aparer
(APPARERE), desparer (DISPARERE) i parer (PARERE), avui aparèixer, des-
aparèixer i parèixer; espondre (EXPONERE), avui exposar (*EXPAUSARE);
jaer (JACERE), laer i leir (LICERE), veer (VIDERE), que ara són respec-
tivament jaure, lleure i veure; merir (MERERI), avui merèixer; apré-
mer (OPPRIMERE), avui oprimir; pinedre (POENITERE), avui penedir;
vençre (VINCERE), actualment vèncer.


b) Arcaismes semàntics


13. A vegades l'arcaisme no consisteix en la forma del mot.
sinó en el seu significat diferent del modern. Anotarem els prin-
cipals casos lul·lians, posant al costat de cada mot únicament el
significat arcaic en què l'usa Ramon Llull, i no posant-hi (per
guanyar lloc) l 'accepció moderna, que podem suposar que el lec-
tor ja coneix o pot conèixer fàcilment:


acabalar 'arraconar'; administradament 'servilment'; amarinar
168 FRANCESC DE B. MOLL


'tripular'; apellar 'anomenar'; complir 'omplir materialment o
immaterialment', 'executar completament'; barat 'tracte fraudu-
lent'; briant 'acàrid de la sarna' (avui brians, en plural, 'herpes');
brocar 'ferir dels esperons'; bústia 'capsa o pot de metall'; cana
'soca'; costa 'costella', 'al costat', pl. 'esquena'; cuidar 'pensar';
los demés 'Ja major part'; dona 'senyora'; fadiga 'falliment d'allò
que un té dret a esperar'; fadigar-se o fatigar-se 'esser defrau-
dat, obrar en va, no reeixir'; fadigós 'defraudat'; fat 'fatu, curt
d'enteniment'; femoral ' femer'; fènyer 'fingir'; fusell 'pol , extrem
d'un eix' ; giny 'màquina de guerra'; glai 'espasa'; llarg 'liberal';
llegut ' l ícit ' ; llest 'llegit'; llesta 'e lecció ' ; llong 'llarg', ' llunyà';
munt 'muntanya'; gran res 'gran quantitat'; seny 'sentit'; treba-
llar (usat transitivament) 'donar pena o molèstia'.


c) Arcaismes absoluts


10. Don aquest nom als mots que no existeixen en català
actual en la forma que els dóna Ramón Llull ni en cap variant
d'aquella. No posaré aquí una llista exhaustiva, sinó únicament
el nucli principal d'aquesta mena de mots, acompanyats de l 'eti-
mologia i del significat:


ahontar (germ, HAUNITHAN) 'afrontar'; ahuyr (AUGURIUM) 'ave-
rany'; alabear (ALAPIZARE) 'tupar, donar cops ' ; aire (*ALER) i àls
(ALID) 'altra cosa ' ; 2 2 altar (ADAPTARE) 'agradar'; altruy (*ALTRUI,
forma llatina vulgar en lloc del clàssic ALTERIUS) 'd'altre', 'altre';
amar (AMARU) 'amarg'; amaror (AMARORE) 'amargor'; anap (germ.
HNAPP) 'got, vas per a beure'; ancessor (ANTECESSORE) 'predecessor';
aombrar (ADUMBRARE) 'donar ombra'; ardit (germ, HARDJAN) 'empresa
atrevida'; arramir (germ, HRAMJAN) 'citar a combat'; assats (AD
SATIS) 'prou' ; atrissar (*ATTRITIARE) 'esmicolar'; auciure (OCCIDERE)
'matar'; àvol (HABILE) 'mal, dolent' ;


benauirar (BENE AUGURARE) 'fer feliç ' ;


22 Les etimologies de aire i de àls han estat defensades amb molta probabi-
litat per J. COROMINES en «Butlletí de Dialectologia Catalana», tom XXII, 1934>
pàg. 2 4 4 - 2 4 8 , i la del castellà antic ál pel mateix COROMINES en el Diccionario
crítico etimológico de la Lengua Castellana, I, 7 2 .
NOTES PER. A UNA VALORACIÓ DEL LÈXIC DE RAMON LLULL 169


cabalgar (CAPUT ALTIARE) 'adonar-se'; calç (CALCE) ' tronc ' ; capçó
(*CAPITIONE) 'eixugamans'; career o carçre (CARCERE) 'presó'; celar
(CELARE) 'amagar'; celi (ECCE ILLU) 'aquell ' ; cobeea (CUPIDITIA) i co-
beetat (CUPIDITÁTE) 'desig immoderat'; cobeitós (*CUPIDITOSU) 'que té
desig immoderat'; cacera (CULCITRA) 'vànova'; coire (COLERE) 'vene-
rar', 'observar la festa'; cominal (COMMUNALE) 'imparcial, indiferent';
conjúnyer (CONIUNGERE) 'ajuntar'; consirer (CONSIDERIMI) 'considera-
ció ' ; cor (QUARE) 'perquè, puix que' ; costeir o costoir (CUSTODIRE)
'procurar de conservar'; crebant (postverbal de CREPANTARE) 'cai-
guda violenta';


decebre (DECIPERE) 'enganyar'; dexelar (DIS-CELARE) 'descobrir';
dejús (DE DEORSUM) 'abaix'; delir (DELERE) 'destruir'; dentro (DE INTRO)
'fins a'; depènyer (DEPINGERE) 'pintar', 'fingir'; deperir (DEPERIRE)
'morir, esvair-se'; desirar (DESIDERARE) 'desitjar'; desirer (DESIDERIUM)
'desig'; dessús (DE SURSUM) 'damunt, dalt'; dobler (*DUPLARIU) 'doble
sac, alforges'; drut (germ, DRUTHS) ' concubí ' ;


eixament (IPSA MENTE) 'igualment'; eixarrat (*EXERRATU) 'extra-
viat'; emblar (INVOLARE) 'furtar'; enagar (INIGERE + INDICARE?) 'incitar';
enans (IN ANTEA) 'abans'; enantar (IN ANTE + -ARE) 'avançar'; endurar
(INDURARE) 'dejunar'; enfalagar (*INFALLICARE) 'enlluernar'; enjús (IN
DEORSUM) 'avall'; ensús (IN SURSUM) 'amunt'; ensutzar (INSUCIDARE) 'em-
brutar'; entegre (INTEGRU) 'sencer'; entatnenar (INTAMINARE) 'corcar';
entrò (INTRO) 'fins a'; entuixegar (INTOXICARE) 'enverinar'; envelar
(INVELARE) 'amagar'; enviró o environ (derivat de VIRARE) 'al voltant';
escondir (EXCONDICERE) 'excusar', 'disculpar'; escriny (SCRINIUM) 'cai-
xeta'; escuxendre (*EXCONSCINDERE) 'esqueixar'; estenilar (*EXTENDICU-
LARE) 'fer estiraments'; esters o estirs (EXTERIUS) 'altrament'; eslorçre
(HXTORQUERE) 'salvar'; extremera (EXTREMARIA) 'claveguera o latrina';


flom o flum (FLUMEN) 'riu' ; forçor (FORTIORE) 'molt fort'; forfer
(FORISFACERE) 'delinquir'; forfet (FORISFACTUM) 'malifeta', malfactor';


gint (GENITUS 'ben nat', 'noble ' , graciós, b o n i c ' ) 2 3 'gentilment';
en gir (IN GYRO) 'al voltant'; guturó (derivat de GUTTURE) 'paladar';


hòrreu (HORRIDU) 'horrible' ;
ivaçós o iverçós (derivat de VIVACE) 'veloç ' ;


2 3 Per a l'etimologia de gint o gent (antic francès i provençal), cf. O . BLOCH
i W . VON WARTBÜRG, Dictionnaire étymologique de la langue française, París 1 9 5 0 ,
pàg. 2 7 9 .
170 FRANCESC DE B. MOLL


jurgar (IUHGARE) 'tardar'; jush o jussà (derivat de DEOBSUM) ' in-
ferior'; jusmetre (DEOHSUM MITTERE) 'sotmetre', 'posar davall';


lactones (ILLAC DUNC) 'llavores'; laor (*LAUDORE) ' l loança'; lats
(LATUS) 'costat'; libre (LIBERO) 'lliure'; lor o lur (ILLORUM) 'els' (datiu
del pron. pers. pl. de 3 a persona); loure (germ, LOTHR) 'esca per
a pescar'; lugor (""LUCORE) ' llum'; luu (LUCE) ' llum';


maell (MACELLU) 'escorxador'; maldígol (MALEDICU + -ULU?) 'mal-
dient'; maltrer (MALE TRAHERE) 'passar pena'; mensónega (MENTIONICA)
'mentida'; mils o mills (MELIUS) 'més bé ' ; minve (MINUUM) 'mínim,
molt baix' ; mortemi (MORETUM + MORTARIUM?) 'vianda composta de
carn capolada i greix';


nelet (NEGLECTU) 'culpa'; noent (NOCENTE) 'nociu ' ; noure (NOCERE)
'fer mal'; nuu (NUBE) 'núvol ' ;


ops (OPUS) 'necessari', 'necessitat'; ora (ORA) 'vorera';
parçoner (PARTIONARIU) 'participant'; paria (derivat de PAR)


'companyia'; pascor (PASCORUM) 'pasqua', 'primavera'; pec (PECUS)
'estúpid'; perir (PERIRE) 'morir' ; perpendre (PERPENDERE) 'agafar com-
pletament', 'entendre perfectament'; piment (PIGMENTUM) 'pebre' ;
pint (PINCTUM) 'pintat'; pits (PEIUS) 'pitjor'; plevir-se (germ, PLEGJAN?)
'aprofitar-se'; porferir (PROFERRE) 'oferir'; pres (PRESSU) 'prop ' ; pru-
xovolar o empruxovolar (d'origen incert ) 2 4 ' importunar'; punya
(PUGNA) 'esforç': punyar (PUGNARE) 'esforçar-se';


querré (QUAERERE) 'cercar, demanar';
sem (SEMU) 'mig buit ' ; Sènyer (SENIOR), forma de vocatiu,


'Senyor'; solvre (SOLVERE) 'lliurar, amollar'; sutze (SUCIDU) 'brut';
sutzetat (SUCIDITATE) 'brutor';


tolre (TOLLERE) 'llevar, prendre'; tost (TOSTU) 'aviat';
ujar (ODIARE) 'cansar';
vés (VERSUS) 'cap a'; vijares (VIDEATUR) 2 3 'aparent, semblant'; volp


(VULPE) 'guineu'; volpell (VULPECULU) 'covard'.


2 4 Sobre l'origen de pruxovolar i la seva variant prexivolar i els substantius
pruxòvol, prexèvol, etc., vaig donar amb reserves una explicació etimològica en
«Homenatge a Antoni Rubió i Lluch», Barcelona 1 9 3 6 , tom III , pàg. 447-450.


2 5 Sobre aquesta etimologia curiosissima, vegeu la satisfactòria explicació que
en dóna JOAN COROMINES en «Butlletí de Dialectologia Catalana», tom X I X , 1 9 3 2 ,
pàg. 40-41.
NOTES PEH A UNA VALORACIÓ DEL LÈXIC DE RAMON LLULL


15. Entre els arcaismes lul·lians figuren alguns mots que ac-
tualment tenen formes paral·leles i usuals en castellà i no en
català, i per tant, ens fan so de castellanisme si els usam en la
nostra llengua. El fet de trobar-se en els escrits de Ramon Llull
és una garantia gairebé absoluta de llur genuïna catalanitat. Vet
aquí alguns exemples d'aquesta mena de vocables, amb llur eti-
mologia i la correspondència en català modern: arar (ARARE) 'llau-
rar'; arraigarse (AD-RADICARE) 'arrelar'; atràs (AD TRANS) 'arrera';
delgat (DELICATO) 'prim, esvelt'; detrás (DE TRANS) 'darrera'; enadir
(INADDERE) 'afegir'; enraigar (IN-RADICARE) 'arrelar'; entràs (IN TRANS)
'enrera'; logar (LOCALE) ' l loc ' .


Els dialectalismes


16. Sempre ha cridat l'atenció dels lingüistes la unificació
relativament intensa del català literari medieval: poques vegades,
sobretot en els escriptors anteriors al segle xv, és possible trobar
mots o formes que permetin deduir la procedència regional de
l'autor, perquè tots semblen haver escrit amb una forta conscièn-
cia d'unitat. 2 6


En la producció de Ramon Llull domina aquesta mateixa cons-
ciència, però així mateix s'hi poden espigolar alguns mots que
avui són dialectals, és a dir, usats només a una part restringida
del territori de l 'idioma. Naturalment no és possible saber si en
temps de Llull eren també dialectals o si eren d'ús general; no
havent-hi notícies dialectològiques directes d'aquell temps, ens
hem de contentar amb l'observació de l'estat actual de coses. Es
de suposar, però, que els mots que avui tenen una àrea molt
limitada, sis segles enrera devien tenir-la més ampla, i que, per
tant, ara són dialectalismes moltes paraules que en el segle xiv
no ho eren o almenys no ho eren tant com avui.


17. De totes maneres, repassant el lèxic lul·lià hi trobam una
vintena de paraules que actualment són usades únicament a les


2 6 Per a més explicació sobre aquest punt, vegeu: ANTONIO BADÌA MARCARIT,
Gramática Histórica Catalana, Barcelona 1 9 5 1 , pàg. 6 5 ; JOAN COROMINES, El que
s'ha de saber de la llengua catalana, Palma de Mallorca 1 9 5 4 , pàg. 5 9 .
172 FRANCESC DE B. MOLL


Balears, i que en certa manera testifiquen la condició insular del
Mestre. Altres detalls més aviat fonètics que lexicals poden esser
deguts als copistes, que sovint modificaven lleugerament (i a ve-
gades no tan lleugerament) les formes de llenguatge de les obres
que transcrivien. 2 7 Però els vint i tants de mots que citarem com
a dialectals balearios, crec que sense cap dubte poden esser atri-
buïts al nostre Beat. Són els següents:


Aixabuc i aixabucar, amb el sentit de 'renyada forta' i de
'renyar fort', respectivament. Barrejar 'maltractar'. Brac, 'esper-
ma'. Cero, forma baleárica de cervo. Delobi per diluvi. Desanar
'anar-se'n, desaparèixer', es perpetua en el mallorquí i menorquí
desanar 'sentir-se extremadament dèbil per manca d'aliment'.
Engan i engañar, formes baleàriques per engany i enganyar. Es-
crú 'adust, aspre al tracte'. En esdòs 'a dòs, cavalcant sense sella',
presenta l'article baleàric es aglutinat amb el mot dòs (DORSUM).
Espira per guspira és forma actualment insular, però en l'edat
mitjana la trobam usada en les Costums de Tortosa i en les Me-
tamorfosis de Francesc Alegre. Estojar, també d'àrea insular ac-
tualment, es troba copiosainent usat per autors peninsulars en el
segle XV, i en el x i x per Mn. Jacint Verdaguer. Felló conserva
a les Balears el sentit amb què l'usava Ramon Llull, de 'irat,
irritat', sense cap idea de traïció com la que inclou el seu pa-
ral·lel castellà felón. Milla com a plural de mil es conserva a la
pagesia de Mallorca en expressions com «tres mília lliures». Nirvi
és forma que tenim recollida únicament a les Balears, però nyirvi
es troba a una llarga zona del català occidental (des de Lleida
fins a Morella). Perpensar 'pensar detingudament' és també baleà-
ric. Posa (PAUSA) és viu a Mallorca i Menorca amb el sentit de
'repòs, tranquilitat', i al Rosselló amb el de 'pausa, espai curt
de temps'. Vas significant 'sepulcre' es troba també en ús a la
pagesia de les illes i compareix estereotipat en frases fetes com
«pudir com a carn de vas».


2 7 Es donen detalls interessants sobre la facilitat amb què s'introduïen aques-
tes modificacions en els manuscrits medievals, ap. JORDI RUBIÓ, Interrogacions sobre
una vella versió llatina del <Libre de Contemplació', en «Estudis Franciscans»,
vol. 47, 1935, pàgs. 111-119. Vegeu també JORDI RUBIÓ, Sobre la prosa rimada en
Ramon Llull («Estudios dedicados a Menéndez Pidal», tom V, Madrid 1954, pàg. 308).
NOTES PER A UNA VALORACIÓ DEL LÈXIC DE RAMON LLULL 173


Trobam emprats per Ramon Llull alguns altres mots d'àrea
actualment reduïda, però no exclusivament insulars, com són els
següents: Anfós, nom de peix (sembla que també s'usa a Barce-
lona, però per a designar un peix diferent del que porta aquell
nom a les Balears). Aidar, molt usat a Mallorca, però també viu
a una llarga zona occidental i a la comarca de València. Buanya,
pronunciat així a Tortosa i a València, i amb la variant buranya
a Mallorca i Menorca. Aregar, 'domesticar una bèstia, avesar-la
al treball' existeix a les Balears, però també a la Cerdanya, a
l'Empordà i a Tarragona; Ramon Llull usa les formes arcaiques
areegar, aresegar i araygar, totes les quals confirmen l'etimologia
*ARATRICARE (derivat de ARATRUM 'arada') que vaig proposar en l'ar-
ticle aregar del Diccionari Català-Valencià-Balear.


Escau de citar ací la paraula arlot, usada per Ramon Llull
amb el significat antic de 'home de mala vida', i que és indub-
tablement l'antecedent del mot al·lot, tan típic de les Balears com
a equivalent a 'noi ' .


18. Finalment, indicaré alguns mots que avui són dialecta-
lismes, però usats a altres comarques i no a les Balears, i que
Ramon Llull ha deixats escrits dins les seves obres. Són aquests:
Aixecar amb el sentit de 'eixugar, assecar' (existent al Ribagorça).
Defendre amb el sentit de 'defensar' i de 'impedir' és actualment
paraula del català occidental, del valencià i de l'eivissenc, però
no mallorquina ni menorquina. Faena (FACIENDA) existeix en el
llenguatge viu de Tortosa i de tot el País Valencià, mentres que
les Balears usen la forma feina, d'evolució més avançada. Flixar
'abstenir-se, prescindir d'una cosa, passar sense tenir-la', s'usa
com a reflexiu flixar-se a les comarques meridionals del País Va-
lencià (Alcoi, Alacant, Novelda), i a les Balears es coneix amb
la variant afluixar-se. Juy o juhii (JUDICIUM), que avui és valencià.
Naril 'araneir és forma que tenim recollida de la llengua viva
a la regió nord del català occidental. Rail (RADICE), representada
en mallorquí per rel o arrel, és forma també occidental i sobretot
valenciana. Tòs 'clatell', d'origen desconegut, pertany també als
dialectes catalans d'occident.


13
174 FRANCESC DE B. MOLL


II. L'ELEMENT CULTISTA EN RAMON LLULL


19. Ramon Llull fa un ús amplíssim dels cultismes, i sobretot
dels llatinismes (posat que els pocs hel·lenismes que usa, són,
com veurem després, passats pel canal conductor del llatí). Resol
la dificultat d'expressar conceptes filosòfics amb paraules populars,
manllevant els mots directament al llatí. Es un procediment ge-
neral a tota Europa entre els escriptors didàctics de l'edat mitjana,
que sentien la mateixa necessitat d'ampliar el vocabulari per dir
coses d'orde científic per a les quals el llenguatge vulgar els sem-
blava insuficient. 2 8


Podríem demanar-nos si els llatinismes que trobam abundant-
ment en les obres de Ramon Llull foren introduïts per ell mateix
en el català, o si ja existien en aquesta llengua. Crec que hi ha
les dues coses. Uns ja existien, sostinguts pels clergues i sobretot
pels predicadors; no podem creure que paraules tan usuals en la
vida cristiana com comunió, confessió, epístola, evangeli, gràcia,
purificar, temptació, etc., no hagin tingut una continuïtat dins les
nostres esglésies des dels primers temps del cristianisme. 2 9 Però
Ramon Llull fou el primer que hagué d'escriure extensament en
català sobre els temes més transcendents de la metafísica i de la
teologia, i per tant, no li podia bastar el bagatge de llatinismes
que podem anomenar «de sacristía» i fins el de les escoles mona-
cals; per força havia d'ampliar el lèxic amb una multitud d'adap-
tacions del llatí que ningú havia fetes abans d'ell.


20. Aquí sorgeix la dificultat tantes vegades debatuda: hi ha
qui ha sostingut que Ramon Llull no sabia llatí. En la nota 8 hem


2 8 Aquesta necessitat dels llatinismes en el francès medieval es veu en el cas
de Nicole Oresme (segle xiv), paral·lel al del nostre Beat, tal com l'explica FER-
DINAND BRDNOT, Histoire de la Langue Française des origines à 1900, Paris, tome I ,
pàg. 515-516.


2 9 En les Homilies d'Organyà, primer text literari català fins avui conegut,
anterior d'algunes dècades al naixement de Ramon Llull, es troben una multitud
de cultismes com abstinent, caritat, perdició, adulteri, cogitacions, homicidis, etc.,
que confirmen la tradició del llatinisme entre els clergues catalans de l'alta edat
mitjana.
NOTES PER A UNA VALORACIÓ DEL LEXIC DE RAMON LLULL 175


transcrit la frase rotunda de l'arabista Asín y Palacios; el seu
mestre Julián Ribera, abans que ell, ja havia escrit: «De él [Llull]
se sabe que no había aprendido latín en las escuelas, pues con-
fiesa paladinamente que no sabía gramática: Perqué eu, Ramon
(dice en el prólogo a su obra Els cent noms de Déu), supphch al
Sant Pare apostòlica e als senyors Cardenals quel fassen pausar en
latí, car eu no li sabria pausar, per ço car ignor la gramàtica.
En catalán, que era su lengua nativa y en la que escribía y ha-
blaba, no pudo hacer estudios de filosofía porque no se hallaban
entonces esas materias escritas en lengua vulgar. En cambio, era
maestro distinguido en lengua arábiga. Por este conducto especial
ha de buscarse la filiación de su sistema, ya que sus estudios
árabes no fueron, como hemos dicho, superficiales y de prepara-
ción vulgar». 3 0


L'argument d'autoconfessió del mateix Llull, que Ribera retreu,
ha estat clarament inutilitzat per diferents lul·listes. Realment, el
fet de demanar un traductor de la seva obra al llatí perquè ell
ignora la gramàtica, no pot sorprendre ningú que hagi estudiat
idiomes: la majoria de persones que han après una llengua estran-
gera, i que l'entenen i la parlen, no gosen a escriure literàriament
en aquella llengua, perquè els manca en el seu maneig el refina-
ment estilístic que una obra destinada al públic requereix. 3 1 I re-
ferint-nos al mateix llatí, i al llatí encara parlat, anteriorment a
la seva disgregació en les diverses llengües romàniques, ¿qui dub-
tarà que Sant Benet de Núrsia el parlava com a llengua materna?
Doncs bé, la Regula Monachorum escrita per Sant Benet, comença
amb una «falta de llatí», i les faltes es repeteixen en tot l'opuscle
fins al punt de convertir la Regula en un text típic del llatí


3 0 JULIÁN RIBERA, Orígenes de la filosofía de Raimundo Lulio, en «Homenaje
a Menéndez Pelayo», Madrid 1899, tom I I , pàg. 191-216 (reproduït en «Diserta-
ciones y opúsculos», Madrid 1928, tom I , pàg. 153, d'on prenc la cita).


31 «Evidentemente, latín para poner en bello estilo y en verso el Libre de los
Cent Noms de Déu, hasta el punto de poder competir en belleza literaria con el
Alcorán, Ramón no lo sabía; pero el latín corriente de las aulas y de las canci-
llerías, no lo ignoraba, y aún en latín escribió algunas de sus obras y algunas
de sus cartas» (LORENZO RIBER, Raimundo Lulio (Ramon Llull), Barcelona 1935,
pàg. 93-94, nota).
1 7 6 FRANCESC DE B. MOLL


vulgar, és a dir, del llatí no gramatical. 3 2 Ramon Llull podia,
doncs, entendre i parlar el llatí sense considerar-se capaç d'es-
criure'l correctament, literàriament, que és el que ell anomena
saber gramàtica. Això hem d'entendre que vol dir Tomàs Carreras
Artau quan diu que Ramon Llull era «l'autodidacte insaciable,
dalerós d'apropiar-se tot el saber de la seva època, però amb do-
mini limitat del llatí, que era la llengua dels doctes». 3 3 Per altra
banda, el fet d'haver estudiat i ensenyat a la Sorbona, on l'única
llengua escolar era la llatina, anul·la completament tots els dubtes
sobre el domini més o menys «limitat», però «suficient», que
el nostre Llull tenia de la llatinitat. 3 4


21. Més d'un milenar de paraules del lèxic lul·lià (aproxima-
dament el 1 8 % del total) són llatinismes directes, o sia, paraules
llatines preses sense adaptació o amb una adaptació mínima a les
característiques del català. 3 5 La majoria de tals llatinismes han
perdurat i s'usen encara ara, de manera que el lèxic lul·lià també
en aquest aspecte coincideix essencialment amb el català modern,
igual que hi coincideix en l'element patrimonial o popular de
l'idioma.


No podem donar tota la llista de cultismes normals, usats
encara actualment, que es troben emprats per Llull: en citarem
alguns (com hem fet amb els mots d'evolució popular) dels co-
mençats en A i B: abreviar, absència, absolut, abstenir-se, absti-


32 Vegeu Sancii Benedictí Regula Monachorum en l'excel·lent edició i comen-
tari filològic del P. BENNO LINDERBAUER, O . S . B . , Deggendorf 1 9 2 2 .


33 T . CARRERAS ARTAU, El llenguatge filosòfic de Ramon Llull, en «Micel·lània
Rubió i Lluch», tom I, pàg. 5 4 8 .


3* Per a un resum i bibliografia de la qüestió del llatí de Ramon Llull, vegeu
CARRERAS ARTAU (TOMÁS y JOAQUÍN), Historia de la Filosofia Española: Filosofia


cristiana de los siglos XIII al XV, tomo I, Madrid 1 9 3 9 , pàg. 2 6 7 - 2 6 8 .
35 Els canvis fonamentals per a aquesta adaptació són els següents: l . ° , les


terminacions -us i -UM desapareixen (ACCENTUS . > accent, CONSISTORIUM > consistori), i
si van precedides de dues consonants es canvien en -e (CORRUPTUS > corrupte, DIG-
NUS > digne, REGNUM > regne); — 2 . " , la terminació -E dels noms i dels infinitius
en -ARE desapareix (ERRORE > error, RATIONALE > racional, AEDIFICARE > edificar); —


3 . ° , es perd la - N - de les terminacions -NUS, -NUM, -NB (HUMANUS > humà, COGITA-


TIONE > cogitado); — 4 . ° , la terminació -ERE de la segona conjugació es converteix
en -t'r (ABSTINERE > abstenir);-5.°, la desinencia -IVUM es redueix a -iu (PASSI-


VUM > passiu).
NOTES PER A UNA VALORACIÓ DEL LÈXIC DE RAMON LLULL 1 7 7


nència, abstracció, abundància, abundar, accent, accident, acció,
actiu, actual, administrar, adorar, advocació, afecció, aflicció, agent,
alienar, alterar, angèlic, antecessor, apetir, argüir, article, artifici,
assignar, atenció, audàcia, autoritat, avarícia; benedicció, benefici,
benigne, benignitat, bèstia, bestial, bestialitat...


EI que sí interessa estudiar amb certa detenció són dos grups
de llatinismes lul·lians: els que ell usa i ara no estan en ús, i
els que presenten variants o vacil·lacions entre el cultisme pur
i l 'evolució popular (o sia, els que en lingüística s'anomenen se-
micultismesj ,36


a) Cultísmes-arcaismes


22. Els principals que usa Ramon Llull van relacionats tot
seguit, acompanyat, cadascun, del mot actual corresponent:


Accidia 'peresa'; àer 'aire'; agrícola 'agricultor'; Altisme 'Al-
tíssim'; amaror 'amargor'; amist (ADMIXTUS) 'mesclat'; angùstia
'angoixa'; apondré (APPONERE) 'aduir', 'imputar falsament'; apro-
pincació 'acostament'; assiduós 'assidu'; autumne 'tardor'; blandir
'afalagar'; bonitat 'bondat' ; carcerar 'empresonar'; cognició ' co -
neixença'; coir 'tenir coit ' ; conseqüent 'successor'; cruciar 'tur-
mentar'; curial 'cortès'; curialitat 'cortesia'; delir 'esborrar', 'esser
destruït'; denudar 'despullar'; desiderar 'desitjar'; disciple 'deixe-
ble' : efar (EFFARI) 'parlar'; ens 'ent, ésser'; estació 'acte d'estar
dret i aturat'; feces 'solatge', 'excrement'; fundament 'fonament';
ignir 'inflamar-se'; il·lisió 'envestida, topada'; infrigidar 'refredar';
lapidari 'lapicida'; leticia 'alegria'; líber 'lliure'; longinqüitat 'llu-
nyania'; inundar 'netejar'; munde 'net, pur'; mundicia 'netedat';
mundificar 'netejar'; odible 'odiós ' ; odor i els seus derivats (odo-
ració, odorar) 'olor ('olorament', 'olorar') ; onda 'ona' ; paupertat


3 6 He de fer notar que en aquesta part de l'article no em referiré sinó als
mots presos del llatí ja fets, i que deix per a més envant l'estudi dels mots
formats per derivació de llatinismes. Es a dir, que en aquest moment interessa
parlar de llatinismes com àer (que era paraula existent en llatí) però no del seu
derivat aeritat (que ja és una formació secundària d'un mot català per derivació
d'un de llatí).
178 FRANCESC DE B. MOLL


'pobresa'; perdur (PERDÜCERE) 'portar fins a. . . ' ; pigre 'pererós' ;
pigricia 'peresa'; plus 'més' ; ponderas ' feixuc' ; posició 'afirmació';
presepi 'pesebre, menjadora'; prevenir (PRAEVERTERE) 'convertir' ;
proferir (PROFERRE) 'oferir'; respons 'resposta'; responsió 'resposta';
scible 'que es pot saber'; seient 'que sap'; simia 'mona' ; sóror
'germana'; sudor 'suor'; tristícia 'tristor'; ver 'estiu'.


23. A vegades renuncia Llull a tota adaptació i pren el mot
llatí tal qual. Usa explícite i implicite, adverbis llatins que en
romanç són explícitament, implícitament. Empra les formes de
nominatiu singular superfícies i triplex. Al costat de oferir, forma
adaptada, trobam usat oferre (llatí clàssic OFFERRE), forma que avui
ens sorprèn, però que no devia sonar malament en el segle xm
quan les formes de futur de oferir eren oferré, oferràs, etc. Mostra
certa predilecció pel nominatiu de certs vocables (contra l'ús ro-
mànic, que, seguint la tendència del llatí vulgar, prefereix el cas
acusatiu): així trobam usat sovint fortitudo. Crida l'atenció, sobre-
tot, la freqüència amb què usa els llatinismes purs genus, situs i
habitus; crec que aquestes tres formes llatines conservades intactes
provenen dels estudis escolàstics (encara que probablement autodi-
dàctics) de Ramon Llull, en els quals devia aprendre de memòria i
en llatí —com es fa encara avui en els seminaris eclesiàstics— les
llistes dels universals (on figura en primer lloc el GENUS) i dels pre-
dicaments (on figuren SITUS i HABITUS). Aquesta procedència mne-
motècnica, dels seus estudis de lògica, es confirma en un passatge
del mateix Llull, que dóna al seu fill la llista dels predicaments o
categories aristotèliques i usa la forma de nominatiu no sols en
situs i hhbitus, sinó també en tempus i locus,37 malgrat que fora
d'aquests casos de pura didàctica usava normalment les formes
populars temps i lloc. Hàbitus és també un simple tecnicisme de
la lògica; fora d'aquest significat, usa la forma hàbit,3& i encara
aquesta alterna amb hàbitus i amb habite en el sentit lògic, com
podem veure en un paràgraf de l'Art Amativa on apareixen em-
prades simultàniament les tres formes: hàbitus, hàbit i hàbite.39


3 7 Doctrina Pueril, cap. 73, § 7.
3 8 Cf. Diccionari Català- Valencià-Balear, B, v. hàbit, on figura documentat


aquest mot en diversos passatges lul·lians.
3 9 Art Amativa, Palma de Mallorca 1933, pàg. 53.
NOTES PER A UNA VALORACIÓ DEL LÈXIC DE RAMON LLULL 179


En un altre passatge 4 0 es troba el semicultisme apte (=hàbit), de
formació inusitada (encara que en català antic existeix un cas
paral·lel: la doble forma òbit i obte < OBITUS). Al costat de acte
i de actus, Llull usa la forma actu, presa de l'ablatiu llatí en
locucions com IN ACTU (traduïda literalment «en actu» en el Libre
de Demostracions, pàg. 182). Trobam, a més, la forma de nomi-
natiu en -us en gustus, visus, auditus, porus i efatus (mot al qual
dóna el Beat un sentit diferent del que té I'EFFATUS del llatí clàs-
sic, fent-li significar 'un sisè sentit al qual es deu la formació
de la paraula'). 4 1 Gustus i tactus apareixen en les formes d'ablatiu
gustu i tactu en els títols «De gustu» i «De tactu», com és de
rigor gramatical pel règim de la preposició D E . 4 2


Un dels llatinismes curiosos de Ramon Llull és el mot vestigia
amb el significat propi i primari del llatí VESTIGIUM: 'petjada'.
VESTIGIUM s'ha conservat en les llengües modernes amb el sentit
figurat, de ' indici, senyal, imatge d'una cosa'; és paraula molt
usada per Sant Bonaventura per designar les criatures corporals
o espirituals en quant de lluny i distintament representen Déu
com a causa determinada i inconfusa (vegeu el «Lèxicon Bona-
venturiano» citat en la nota 18); però en el sentit material de
'marca del peu' ha estat substituït per altres paraules (castellà
huella; francès empreinte, foulée; italià traccia; etc.). Per altra
part, Llull adopta la forma de plural, VESTIGIA, com si fos sin-
gular: «En axí com vestigia del peu, qui és semblança del peu...»
(Arbre de Sciència, 1, 156); «com la vistígia del peu en la cenra»
(ibid. 159). Aquest fet i el de la conservació del significat de


<0 Contempi., cap. 111, 11.
4 1 «Effatus és aquell seny per qui's fa la manifestació en la paraula qui de


dins és concebuda, axí com l'home qui diu e parla ço que pensa, e l'aucell atretal,
axí com la gallina qui crida a sos fills» (Arbre de Sciència, I, 124). Ramon Llull
té un tractat especial (encara inèdit) sobre aquest «sisèn seny lo qual apelam
Afatus>.


4 2 Aquest rigor gramatical no és constant en el nostre autor: altres títols de
paràgraf diuen «De auditus» i «De odoratus», capgirant el règim, i en el paràgraf
«De tactu» apareix la forma d'ablatiu tactu usada repetidament com a subjecte
(Arbre de Sciència, I, 123-124). Una semblant transgressió de la sintaxi llatina
trobam en l'expressió ab evum per ab aevo (Libre de Demostracions, Mallorca 1930,
pàg. 398).
180 FRANCESC DE B. MOLL


'petjada' s'expliquen per la lectura freqüent que Llull devia fer
de la Bíblia, on la paraula VESTIGIUM apareix molt més sovint en
plural que en singular (de 42 vegades que s'usa aquest mot en
els Llibres Sants, 25 vegades hi està en plural): el predomini de
la forma VESTIGIA damunt la de singular VESTIGIUM, impressionant
els ulls d'un llatinista tardà i incomplet com era el nostre Beat,
determinà la confusió de la forma de plural en -A amb la de
singular dels femenins de la primera declinació, fenomen ben
conegut en el llatí vulgar i en els seus resultats romànics (fulla
i hoja representen FOLIA, plural de FOLIUM; llenya i leña perpe-
tuen LiGNA, plural de LIGNUM; etc.).


24. En parlar de la causa eficient, vaci l la Ramon Llull entre
la forma normal eficient i la incorrecta eficients, que és resultat
d'un creuament entre la primera i la de nominatiu llatí EFFICIENS.
No és aquest l'únic cas d'interferència entre dos cultismes que
dóna per resultat una forma híbrida o incorrecta (que, per altra
banda, no sabem si és imputable a l'autor o als copistes): a part
del correcte Ascensió, trobam Assumpció aplicat a designar l 'As-
censió de Jesucrist (Contempi., cap. 319, § 21); del llatí PHAESCITUS,
influït per analogia de PRAECISUS, resulten les formes precís i presís
en lloc de prescit;43 a més de retòrica escrit correctament, es troba
rectoricat, degut a contaminació de rector.4*


Són particularment sotmesos a variació de forma els resultats
de mots llatins acabats en -CTU: abstrae, abstract i abstractu (llatí
ABSTBACTUM); efect i efectu (llatí EFFECTUS); perfet i perfect (PERFEC-
TUM); subject i subjecte (SUBIECTUM).


Altres llatinismes presenten variants per confusió o mescla de
prefixos: aspirar per inspirar; difinir, dirivar i discripció, per de-
finir, derivar, descripció; obsolut per absolut; prefunditat (=pro-
funditat) i prepòsit (^propòsit). Molts de casos semblants es tro-
ben també en la competència entre un prefix culte i un de popular,
com veurem en l'apartat següent.


43 Fèlix de les Meravelles, part VIII, cap. 57; Art Demostrativa, pàg. 19.
44 Contempi., cap. 359, § 1.
NOTES PER A UNA VALORACIÓ DEL LEXIC DE RAMON LLULL 181


b) Semicultismes


25. En l'infinitiu de certs verbs llatins en -ERE de la tercera
conjugació, el resultat normal català en -re es troba alternant amb
una desinencia -ir que seria la regular si el verb fos de la segona:
cloir al costat de cloure (CLAUDERE), concloir i concloure (CONCLUDERE),
infundir i infondre (INFUNDERE).


El verb PRAEDICARE presenta en Ramon Llull un doble resultat:
el cultisme predicar és usat com a terme tècnic de lògica i gra-
màtica, 4 5 i el semicultisme preicar amb el significat de 'parlar amb
fins apologètics o de conversió religiosa o moral ' . 4 6


Dues consonants oclusives contigües apareixen conservades
(cultisme) en captiu, captivar, pràctica; però també apareixen con-
tractes (semicultisme) en catiu, cativar, pràtica o pràtiga. De RE-
DEMPTIONE, que ha donat per evolució popular reemçó (arcaic) i
per cultisme redempció (forma normal), Llull extreu la forma mixta
redemsó (semicultisme). 4 7 Al costat de corrupció i incorrupció, for-
mes cultes procedents de substantius verbals llatins (CORRUPTIONE,
INCORRUPTIONE), trobam els semicultismes corrómpelo, incorrompció,
produïts per analogia del verb corrompre que és el resultat popular
de CORRUMPERE.


26. La i llatina breu apareix tractada de doble manera en
molts de vocables, conservant-se en els uns com a i (cultismes)
i en els altres relaxant-se en e (semicultismes): afirmació i afer-
mació (AFFIRMATIONE); afirmar i afermar (AFFIRMARE); antiguitat i
antiguedat (ANTIQUITATE); confirmar i confermar (CONFIRMARE): deter-
minar i determenar (DETERMINARE); feminitat i femenetat (FEMINITATS);
nobilitai i nobletat (NOBILITATE); promissió i promessió (PROMISSIONE);
terminar i terrnenar (TERMINARE). La forma semiculta de ordinació
és ordonació (per influència de ordonar, variant de ordenar). En


4 5 «Cant del subiect és predicat» (Lògica d'Algazzali, vers 281, en «Anuari
de l'Institut d'Estudis Catalans», V, 336).


46 Vegeu-ne exemples: Contempi., cap. 105; Blanquerna, cap. 45; Fèlix, part 1.*,
cap. 11.


4 7 Art Demostrativa, pàg. 529.
182 FRANCESC DE B. MOLL


komenitat per humanitat ens trobam davant un llatinisme fals:
0 Ramon Llull o el seu copista creien produir un llatí *HOMINITATE
(derivant-lo de HOMINE) en lloc del clàssic HUMANITATE.


27. Són nombrosos els semicultismes lul·lians constituïts per
la modificació popular d'un prefix mentre es manté inalterada la
resta del mot pres directamenent del llatí. Generalment es troben
les dues formes: el cultisme pur i el semicultisme resultant de
l'alteració del prefix. Principals exemples: adjutori i ajutori; ad-
ministració i aministració; administrar i aministrar; collocar i con-
iugar; imperfecció i emperfecció; inculpar i enculpar (o encolpar);
indivíduu i endivíduu; adversan i enversari; illuminar i inluminar
(o aluminar); invers i envers; impetrar i empetrar; inquisidor i en-
quisidor; instrument i estrument; intellectiu i enlellectiu; privilegi
1 previlegi (encara que en aquest cas no es tracta pròpiament
d'un prefix, sinó del radical de PRIVARE).


L'alteració del prefix en algun llatinisme no és sols una mo-
dificació, sinó una substitució completa, com la de dis- per es-
tri esputado (DISPUTATIONE).


El sufix -iBiLE en el mot llatí POSSIBILE presenta una triple
solució: possibil (cultisme pur), possible i possíbol (semicultismes).
El mot VISIBILE apareix també en doble forma: visible i visíbil.


En algun llatinisme es modifica la vocal radical per un simple
fenomen d'assimilació vocàlica: sinsitiu (SENSITIVUS).


c) Hel·lenismes


28. Ramon Llull no sabia grec. El seu coneixement de la
filosofia aristotèlica vingué a través de les versions en aràbic dels
comentaristes musulmans, principalment d'Algazzali.' 1 8 Els hel·le-
nismes que va usar, i que passen prou del centenar, els va apren-
dre per via del llatí, i especialment de tres fonts llatines: el
llenguatge de l'Església, el dels escolàstics i el dels [tractadistes
científics (de medicina, astrologia, etc . ) . Indicaré els principals
vocables d'origen grec (a través del llatí) usats pel nostre Beat:


4 3 Cf. JORDI RUBIÓ, La Lògica d'Algazzali, posada en rims per en Ramon Llull
(«Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans», tom V), pàg. 312.
NOTES PER A UNA VALORACIÓ DEL LÈXIC DE RAMON LLULL 183


a) Referents a la fe, sagraments i vida religiosa: àngel, ar-
càngel, Antecrist, diable, ídola, idolatrie, baptisme, baptizar (amb
ses variants batejar i badar), crisma, evangeli, evangelitzar, màrtir,
martiri, marturiar ( = martiritzar), profeta, profetisar, antífona,
himne, holocaust, blastomar ( = blasfemar), blastomia ( = blasfèmia).


b) Referents a l'organització i jerarquia eclesiàstica: apòstol,
Apostoli ( = Papa), arquebisbe o arcevesque (provençalisme), ardiaca
o artiaca, bisbat, bisbe o avesque (provençalisme), catòlic, cisma,
cristià, diaca, eclesiàstic, església o esgleya, jerarquia, parròquia,
parroquial, patriarca.


c) Pertanyents al llenguatge filosòfic: afibolia ( = amfibologia),
allegoria, anigogia o anegogia, fantasia, filòsof, filosofia, lògic,
lògica, metafísica, silogisme, sindéresis, teologia, tesòric ( = teòric),
tropologia, yle (=>6XT¡, 'matèria prima').


d) Propis del llenguatge de les ciències naturals i experi-
mentals: arismètic, arismetica, astronomia o astrolomià, àtomus,
cerurgia, cirurgià, chaos, còlera, colèric, eclipse, embrió, emplastre
o empastre, esfera, estelabre ( = astròleg), feica (PHYSICA) 'medicina',
fisicià 'metge de física', fleuma o fleoma, fleumàtic, frenesia, geo-
metria, geometria, geomètric, malencolia o malenconia 'bilis negra',
rnalencòlic.


e) De diverses matèries: carestia, carta, colastrar (COLAPIIIZARE)
'donar cops' , crònica, diafanitat, galea 'galera', grafi 'punxo' ,
gramatge 'gramàtic', gramàtica, hipocresia, historial o estoriai,
maragde, melodia, metàfora, paragrafi, pròleg, simfonia, tresorejar
(THESAURIZARE).


III. LA FORMACIÓ DE PARAULES DERIVADES


29. Fins ara he parlat del lèxic lul·lià transmès des del llatí,
sia per tradició oral i popular, sia per conducte dels llibres. Ara
interessa estudiar aquelles paraules derivades que no sabem que
existissin en llatí i que amb més o menys certesa podem creure
que es formaren, a base de l'aplicació de sufixos, dins el català
ja constituït.
1 8 4 FRANCESC DE B. MOLL


a) Formació de verbs


30. Els verbs derivats que usa Ramon Llull tenen quatre ti-
pus de terminació d'infinitiu, corresponents a quatre sufixos ver-
bals del llatí vulgar: -ARE, -IRE, -IDIARE, -FICARÉ. En els paràgrafs
que segueixen exposaré els principals verbs de formació postllatina
emprats pel nostre Beat.


31. -ARE > -ar és la terminació més freqüent i més dotada de
vitalitat per a la formació de verbs nous. S'aplica a radicals de
substantiu, d'adjectiu i d'adverbi, i aquesta aplicació pot esser
simple o bé combinada amb un dels prefixos a- o era-, a) Amb
derivació simple: absentiar 'absentar'; afliccionar 'afligir'; brancar
'posar branques'; compiexionar 'donar complexió ' ; denantar o
avantar 'portar avant'; discrecional- 'disposar amb discreció'; dis-
tincionar 'produir distinció'; essenciar 'donar l'essència'; estranyar
'allunyar'; eternar 'donar eternitat'; fortunar 'fer feliç' ; infantar
'donar naixença'; lunyar 'allunyar'; mijançar 'fer arribar a la
meitat'; meravellar 'causar meravella'. —b) Amb el prefix a-: aco-
lorar 'donar color ' ; adarrerar o adarreriar 'fer anar arrera'; ada-
vantar 'anar avant'; amesquinar 'fer miserable'; apoderar 'fer
poderós', 'dominar'; apregonar 'profunditzar'; aprimar o assubtilar
'fer subtil'; aprivadar-se 'fer-se privat, intimar'; assoliar 'isolar,
apartar'; atalentar 'donar gran desig'; averluar o avirtuar 'refor-
çar, donar virtut, elevar'; avidar 'donar vida'; avigorar 'donar
vigor'; avilar 'fer v i l ' . - c ) Amb el prefix en-: empaliar 'guarnir
de teles d'ornament'; empregonar 'enfonsar'; empresonar 'ficar a
la presó'; encortinar 'guarnir de cortines'; enfoscar 'fer fosc ' ;
enfresar 'guarnir de fres'; enllardar 'untar de llard'.


32. -IRE > -ir sol formar verbs de valor factitiu o operatiu.
Dóna pocs verbs de derivació simple: blanquir 'fer devenir blanc';
infinir 'fer infinit'. La majoria es formen amb derivació parasin-
tética, a) Amb el prefix a-: afeblir, aflaquir i afrevolir 'debili-
tar'; apobrir 'fer tornar pobre' ; apoquir 'disminuir, fer tornar
poc o petit'; atenrir 'fer tornar tendre'; avertuir 'donar virtut'.—
b) Amb el prefix era-: embellir, emblanquir, emmalautir, empobrir,
enfalsir 'falsejar', enfellonir, enllegir, ennegrir, enriquir, envellir,
IS OTES PER A UNA VALORACIÓ DEL LÈXIC DE RAMON LLULL 185


envergonyir, envermellir, envilanir. — c) Una variant del sufix -ir
és -eir, que representa una forma llatina vulgar -ICIRE 4 9 i que dóna
origen a formes com embelleir, endureir, enllegeir, ennobleir, en-
riqueir, ensequeir 'assecar-se', envelleir o envellesir (que gairebé
tots tenen el seu paral·lel acabat en -ir: embellir, endurir, etc.).


33. -iDiARE > -ejar. Es tracta d'una pronúncia llatina vulgar
del sufix -IZARE, d'origen grec, usat sobretot en el llatí cristià dels
primers segles. 5 0 Té un ús molt freqüent en català; Ramon Llull
usa molts de verbs d'aquest tipus que són usuals en el llenguatge
modern: blanquejar, bonejar, cartejar, desvariejar, famejar, fortejar,
fredejar, freturejar, guerrejar, menejar, negociejar, pecejar, pledejar,
etc. Però n'usa una multitud que no s'usen avui, i alguns que
probablement no eren usuals tampoc en el seu temps, sinó que
els hem de considerar com a forjats pel mateix Llull. Els verbs
en -ejar abunden principalment en el Llibre de Demostracions.
Vet aquí alguns d'aquests verbs no usuals: afliccionejar 'afligir',
alterejar 'alterar', arnesquinejar 'fer mesquí', assaltejar 'assaltar',
benejiciejar 'beneficiar', conscienciejar 'conèixer per la consciència',
contrariejar 'oposar', diferenciejar 'diferenciar', dissimulejar 'dis-
simular', dreturejar 'tenir dretura', entellectuejar 'percebre intel-
lectualment, entendre', entencionejar 'obrar per intenció' , enyorejar
'enyorar', essenciejar 'donar essència', eternejar 'fer etern', excel-
lenciejar 'fer excel·lent', granejar 'esser gran', liberejar 'fer lliure',
licenciejar 'permetre', luxuriejar 'fer obra de luxúria', mercejar
'donar les gràcies', mestrejar 'arreglar amb artifici', misericordiejar
'fer objecte de misericòrdia', ocasionejar 'ocasionar', pacienciejar
'obrar amb paciència', poderejar 'obrar poderosament', proporcio-
nejar 'proporcionar', saviejar 'obrar sàviament', simpliciejar 'esser
simple ' , transubstanciejar 'transubstanciar', vertadejar 'obrar en
veritat', vertuejar 'obrar virtuosament'. 5 1


4 9 Cf. K. NYROP, Granmaire Historique de la Langue Française, tome II (Co-
penhague 1908), § 431.


5 0 W. MEYER-LÜBKE, Grammaire des Langues Romanes, II, § 583, Paris 1895;
NYROP, Gramm. Hist, de la Lang. Franc., II, § 449.


5 1 Per a estudiar pel context el valor semàntic dels més curiosos d'aquests
verbs en -ejar, vegeu el Llibre de Demostracions, i principalment les pàgines 224,
237 i 238 de l'edició Galinés (Mallorca, 1930).
1 8 6 FRANCESC DE B. MOLL


34. -FICARÉ > -ficar, procedent del radical -FIC- dels verbs de-
rivats de FACIÓ (CONFICIO, PERFICIO, etc.), ha tingut una gran accep-
tació en totes les llengües romàniques per a formar verbs del
llenguatge culte (cf. el fr. simplifier, it. semplificare, cast. i cat.
simplificar).52 El seu ús és extensíssim en Ramon Llull, que forma
verbs en -ficar per a expressar l'acció causativa o conversiva.
Aquests verbs són extraordinàriament freqüents en la Art Amativa,
de la qual extrec només alguns dels ejemples més interessants:
amaficar 'fer amorós', entellificar 'fer participar de l'enteniment',
horninificar o homi ficar 'convertir en home' , lunificar 'convertir
en lluna, donar l'essència de lluna', molificar 'fer tornar dolent',
majorificar 'fer tornar més gran', memorificar 'fer participar de
la memòria', menorificar 'fer menor' , qualificar 'donar qualitat',
quantificar 'donar determinada quantitat', scientificar 'donar cièn-
cia' , solificar 'convertir en sol, donar l'essència de sol ' , verificar
'fer esser vertader', volificar 'fer participar de la facultat volit iva' . 5 3


b) Formació de substantius


35. No té Ramon Llull predilecció pels mots postverbals, i
els que usa són coneguts per l'ús d'altres autors. Alguns exemples:
castic (de castigar) pronunciat amb l'accent damunt la i, i no
càstic com pronunciam actualment; desir (de desirar) 'desig'; enac
(de enagar) ' incitació' ; esper (de esperar) 'esperança'; pensa (de
pensar) 'facultat de pensar'; percaç (de percaçar); prec (acció de
pregar); preïc (de preïcar = predicar) 'predicació, sermó'.


Les preferències de Llull el portaven a l'ús abundant i variat
de sufixos nominals que li permetessin matisar el seu pensament
i expressar de diferent manera els conceptes d'acció, d'agent, de
qualitat, etc., com veurem pels exemples que segueixen. 5 4


5 2 Cf. W. MEYEH-LÜBKE, Grammaire des Lang. Rom., I I , § 5 7 8 ; K . NYROP,
Gramm. Hist, de la Lang. Franc., I I , § 4 4 0 .


5 3 El lector podrà veure pel context lul·lià el valor significatiu dels verbs
en -ficar que acab de citar, llegint el llibre d'Art Amativa i sobretot les pàgines 3 4 ,
4 0 , 6 9 , 1 0 9 , 1 1 1 , 1 6 2 i 1 9 2 de l'edició de Mallorca.


s 4 Com que Ramon Llull usa sempre (excepte en un cas especial) els sufixos
NOTES PER A UNA VALORACIÓ DEL LÈXIC DE RAMON LLULL 187


36. -ANTIA i -ENTIA, sufixos derivats de participis de present,
han donat en català quatre resultats: dos de populars, -anca i
-ença; dos de cultes, -ància i -ència. D'un mateix radical s'han
format, a vegades, un derivat popular i un de culte, com concor-
dança i concordancia. Els mots així formats signifiquen l'acció del
verb, al radical del qual s'aplica el sufix. Els principals que trobam
usats per Ramon Llull són: acabança; acostumança; albirança ' ju-
dici, parer'; alegrança; amança i amància, que per a Llull signifi-
quen l'acció d'amar (en correlació amb sciència, que és l'acció de
scire, de saber); amistança; aondança i abundància; atemprança;
benanança, benauirança i bonauirança; cobejança; cogitança; conei-
xença; contemplança; covinença i conveniència; cuidança 'privadesa',
'intimitat'; delliurança; demostrança; desacordança; desconveniencia;
descreença; deshonrança; desperança; dubtança; entenença; fermança
'seguretat', 'fiança'; honrança; intemprança o intrempança; mala-
nança; malvolença; mantenença, mantinença i mantinència; mem-
brança; ordenança; participança; perdonança; perseverança; priva-
dança; semblança; significança; valença 'auxili '; venjança.


37. - A R I U > - E R és un sufix de molta vitalitat en català per a
formar substantius i adjectius. Els seus usos principals, exempli-
ficats per Ramon Llull, són aquests:—a) Forma noms d'arbre deri-
vats del nom del fruit: codonyer, datiler, garrofer, magraner, oliver,
palmer, pomer, pomera, presseguer. —b) Forma noms de persona
que exerceix un ofici o professió, derivats del nom de la matèria
professional: ahuyrer 'el qui anuncia averanys', argenter, arquer,
bataller, cabaler 'negociant', clauer 'clavari', gerrer, hostaler. —
c) Forma noms de persona que posseeix tal o tal hàbit o qualitat
moral: dreturer, malestatger 'ple d'inquietud', rnensoneguer o men-
tider, parler.-d) Forma noms de cosa situada en tal o tal lloc
o que té tal o tal forma o dimensió: drecera 'camí dret', fron-
taler 'fronterís', mijancer o mitjaner 'mitjà'.


38. -ATA >-ada, sufix poc usat per Ramon Llull, sol indicar
acció i efecte del verb o nom al qual s'aplica: avallada (de ava-


ja existents en la llengua catalana, faré notar una vegada per totes que el qui
vulgui més informació de caràcter general sobre els sufixos estudiats en aquest
apartat pot consultar F. DB B. MOLL, Gramática Histórica Catalana, Madrid 1952,
pàg. 265-303.
1 8 8 FRANCESC DE B. MOLL


llar) 'baixada'; bocada 'mossegada', 'aliment que es pren amb un
mos' ; collada 'clatellada'; encontrada; errada; escopinada; secada.
També té el sentit de valor monetari: dinerada 'valor d'un di-
ner'; mullada o meallada 'valor d'una malla'.


39. -ATicu > - a t g e , aplicat a radicals verbals, nominals o ad-
verbials, dóna derivats que en gran part procedeixen ja del llatí,
puix que es troben en les altres llengües neollatines: avantatge,
captivatge, companatge, damnatge, ermitatge, estatge, habitatge,
hostalatge, llenguatge, maridatge, paratge, passatge i alguns més,
són les mostres que Llull ens ha deixades d'aquestes derivacions.


40. -iA > - i a dóna molts derivats de radical nominal que in-
diquen qualitat, estat, professió: agricolia, alegria, argenteria, bat-
lia, corretería, ferreria, mercaderia, missatgeria, pastoría, coratgia,
cortesia, covardia, derrería, deshonria, draperia, druderia ' concu-
binati falsia, fellonia, follia, heretgia, lladronia, llebrosia, lleu-
geria, majoria, malaltia, malestatgeria, melloria, menoría, mesellia,
mestria, metgia, mijania, parlería, primeria, sartoria ('sastreria'),
senyoria, simonia (tots usats per Ramon Llull, i encara alguns
altres). En certs casos, els derivats en -ia tenen un sentit local:
enfermería, establia.


41. -iTATE >-itat (-etat, -tat, -edat, -dat), sufix típicament de
sentit abstracte, forma noms indicadors de qualitat. Per l'especial
extensió del seu ús en filosofia, és un dels sufixos preferits de
Ramon Llull. Evidentment moltes vegades pren la paraula ja feta
del llatí escolàstic, en el qual eren tan abundants els substantius
com qualitas, quidditas, aseitas, deitas, humanitas, Veritas, bonitas,
imitas, trinitas, etc.; així hem de considerar molts de mots ca-
talans, com claredat (dardat i clartat), procedent del llatí CLARITATE.
Però en molts d'altres casos el derivat es forma dins el català, i
sovint concretament dins el català lul·lià, que dóna origen a una
multitud d'elements lèxics nous a base del dit sufix. Aquest es
pot aplicar a radicals substantiváis (i el derivat significa l'essència
de l'objecte indicat pel radical) o a radicals adjectivals (i el seu
derivat significa la qualitat indicada per l'adjectiu originari). Exem-
ples: a) Aplicat a radical de substantiu: aeritat 'essència de l 'aire',
foguetat 'essència de foc ' . — b) Aplicat a adjectius: abundositat,
altetat (de alt), animalitat, ceguetat, certanitat (de certa), circula-
ritat, escassetat i escassedat, estranyetat i estranyedat, extensitat,
NOTES PER A UNA VALORACIÓ DEL LEXIC DE RAMON LLULL 189


febletat, folltat (de foli), fontalitat, franquetat (de frane), ivas-
siositat (de ivassiós, 'vivaç, ràpid'), lassedat (de las, 'cansat'), lar-
guetat (de llarg, 'generós a donar' , lunyedat i lunyetat ('llunya-
nia'), majoritat, menoritat, necietat, novelletat (de novell) 'novetat',
sequetat, sobiranitat (de sobirà), terrestrità? qualitat de terrestre',
umbrositat 'qualitat d'ombrívol ' . Són especialment nombrosos els
derivats d'adjectius en -ible i en -itiu, molts dels quals resulten
d'una longitud excessiva i amb la seva reiteració donen una sen-
sible monotonia a moltes pàgines filosòfiques lul·lianes: afermabi-
litat, atrobabilitat, calefactibilitat, desiderabilitat, distinciónabilitat,
guardonabilitat, ignibilitat, imaginabilitat, operabilitat, scientifica-
bilitat, temibilitat, volibilitat; aerificativitat, calefactivitat, causati-
vitat, gustativitat, ignitivitat, imaginativitat, memorativitat, possi-
tivitat, punitivitat, sensitivitat.


42. -ITIA > -esa i -ea. Forma substantius abstractes derivats
d'adjectius. Alguns d'aquests substantius ja existien en llatí i ens
han estat transmesos ja fets des de la llengua mare: DURITIA > c?«-
resa o durea, MALITIA > malesa o malea, MOLLITIA > mollesa o mollea,
PIGRITIA >peresa i perea. Altres s'han format ja dins el romanç,
i Ramon Llull en fa ús abundant, v. gr.: agudea, altea, amplesa
i amplea, avinentea, avolea 'maldat' (de àvol 'dolent ' ) , bellesa i
bellea, bonesa i bonea, brevea 'brevedat', certesa i certea, covi-
nentea i descovinentea, embriaguesa, expertesa, feblea, feixuguea,
flaquea, follesa, fortalea, franquesa i franquea, granea 'grandesa',
grassea i greixea 'grassor', grossea 'grossària', horrea 'horror' (de
hòrreu < HORRIDU), infantesa i infantea, larguesa i larguea 'gene-
rositat a donar', legesa i legea 'lletjor', longuea 'llargària' (de
llong), lunyea ' llunyania', magrea 'magror', mesquinea 'infelicitat'
(de mesquí), nedeea 'netedat' (de nedeu), pobresa i pobrea, poquesa
i poquea, pregonea 'profunditat' (de pregon), primea 'primor' (de
prim), riquesa i riquea, saviesa i saviea, subtilea, tortea, etc. En
algun cas el Beat forma derivats en -e(s)a damunt radical ver-
bal: drecea 'qualitat de dret' (de dreçar), greugesa 'gravetat' (de
agreujar).


43. -ORE > -or, forma substantius de qualitat, generalment de-
rivats d'adjectius que indiquen color o sabor: amargor, blancor,
dolçor, verdor, vermellor. Trobam també fortor 'qualitat de fort'
(Contempi., cap. 2), secor 'sequedat' (Arbre de Sciència, I, 208),


u
190 FRANCESC DE B. MOLL


i en la Lògica d'Algazzali, vers 172, trobam un follar (per follia)
degut probablement a la «força del consonant».


44. -TIONE dóna les formes populars -çó, -só i -ó, i la culta
-ció, i serveix per a formar noms indicadors d'acció. La derivació
popular es troba en mots ja presos del llatí amb el sufix, com
redensó (REDEMPTIONE) i lauraó (LABORATIONE). Les formacions noves
es fan totes amb la forma culta -ció: afiguració, albirada (de
albirar, 'contemplar'), calumniado, desconsolado, desvariado ^ v a -
riació), dismensuració, homenificació, mollificado.


45. -üRA>-ura és molt poc usat per Ramon Llull. Aplicat a
radical verbal, indica efecte i manera de l 'acció : anadura (de
anar), exercitura (de exercitar), fenedura (de fendre), menjadura
(de menjar) 'mal corrosiu', multiplicadura. Aplicat a radical d'ad-
jectiu, indica en abstracte la qualitat expressada per aquest: dre-
tura (de dret), foscura (de fosc), oradura (de orat).


46. -MENTUM > -ment serveix per a formar noms indicadors
de l 'acció i l'efecte del verb al qual s'aplica. Es el sufix preferit
del nostre Beat, que de qualsevol verb deriva substantius en -ment,
fins al nombre de més de 400. No seria oportú registrar aquí tots
els que tenim anotats en el nostre fitxer. Em limitaré a donar
la llista dels que normalment tenen en català un sinònim a base
del mateix radical verbal, i una altra dels que presenten un sig-
nificat o matís especial que podem anomenar «lul·lià» i que es
desvia del sentit normal del mot.


a) Derivats lul·lians en -ment que substitueixen un altre mot,
que és el normal, format del mateix radical: acusament 'acusa-
c ió ' , ajudament 'ajut', alegrament 'alegrança', aplicament 'apli-
cació ' , assemblament 'semblança', assituament 'situació', cogitament
'cogitació' , comparament 'comparació' , compreniment 'comprensió' ,
concebiment ' concepció ' , concorriment 'concurrència', confiament
'confiança', confirmament 'confirmació', consolament 'consolació' ,
contràriament 'contrarietat', conveniment 'conveniència', converti-
ment 'conversió ' , corrompiment ' corrupció ' , creament ' creació ' ,
decebiment 'decepció ' , declarament 'declaració', definiment 'defi-
nic ió ' , demostrament 'demostració', descomponiment 'descomposi-
c ió ' , desesperament 'desesperació', deshonrament 'deshonra', desi-
jament 'desig', desobeiment 'desobediència', destruiment 'destrucció',
digeriment 'digestió', dissolviment 'dissolució', donament 'donació ' ,
NOTES PER A UNA VALORACIÓ DEL LEXIC DE RAMON LLULL


dubtament 'dubte ' , durament 'duració ' , edificament 'edificació',
elegiment 'e lecció ' , espirament 'espiració', foniment ' fundició' , for-
nicament ' fornicació' , fortificament 'fortificació', fruiment ' fruïció',
habituament 'habituació' , ignorament ' ignorància', illuminament
' i l·luminació', inclinament ' inclinació' , induiment ' inducció ' , loa-
rnent ' l loança', manifestament 'manifestació', membrament 'mem-
brança', menyspreament 'menyspreu', moriment 'mort ' , mortifica-
ment 'mortificació ' , multiplicament 'multipl icació ' , nombrament
'numeració', obeiment 'obediència' , oblidament 'oblit ' , obligament
'obligació' , obrament 'operació' , obriment 'obertura', participament
'participació', percussiment 'percussió ' , 5 5 perdiment 'perdició ' , per-
donament 'perdó' , perillament 'perill ' , perjurament 'perjuri', per-
vertiment 'perversió ' , posseiment 'possessió ' , pregament ' p r e c ' ,
presentament 'presentació', privament 'privació' , procurament pro-
curació', produiment 'producció ' , profundament 'profunditat', pro-
metiment 'promissió', proposament 'proposició' , pujament 'pujada',
purificament 'purificació', recebiment 'recepció ' , recreament 'recrea-
ció ' , separament 'separació', trametiment 'transmissió', trobament
'trobada', usament 'ús ' .


b) Derivats en -ment que Ramon Llull usa amb un valor
semàntic diferent del normal: acabament 'perfecció ' , afinament
'acabament, fi', atalentament 'anhel ' , començament 'principi (cien-
tífic)', compliment 'plenitud, perfecció' , derreriament 'qualitat de
darrer', ensenyament 'educació, exquisidesa de tracte', entallament
'figura de relleu', enteniment ' intenció' (a més del sentit usual
de 'facultat d'entendre'), entretallament 'mig relleu', enversament
'capgirament', esvaïment 'desmai'.


c) Formació d'adjectius


47. -ABILE, -IBILE >-able, -ible. Sufix d'ús molt extens, tant en
llatí com en romànic. El seu significat generalment és de capacitat
passiva, és a dir, que s'aplica a radicals verbals i forma adjectius


5 5 El verb originari correcte és percudir (PBRCÜTERB), però per influència de
la ss de percussió es va formar el verb percussir, que apareix usat en el segle xv
per Sor Isabel de Villena, Vita Chrísti, cap. 184.
1 9 2 FRANCESC DE B. MOLL


que signifiquen 'capaç de rebre l 'acció ' del verb originari (com
LAUDABiLis = 'que es pot lloar') ; però també s'usava indicant ca-
pacitat activa (com ADIÜTABILIS = 'que ajuda'), i en algun cas un
mateix mot llatí pot tenir significació activa i passiva (com PATIBILIS
que significava 'capaç de suportar' i 'suportable') . 5 6 Aquest triple
valor semàntic es troba en els derivats en -able i en -ible usats
per Ramon Llull:—a) Amb significat passiu: aerificable, afirmable,
airable, alterable, amificable i amorable 'capaç de fer-se amorós',
apetible, atrobable, audible, camiable, començable, creíble, deslli-
gable, desraonable, distincionable, dublable, durificable, endreçable,
engendrable, escalf able, espirable, eternable, gloriejable, gustable,
horninificable, honrable, immudable, inalterable, inimaginable, insa-
dollable, inseparable, membrable, negable, principiable, retenible,
suponible, verificable, volible 'que es pot voler', volvible (de VOLVERE)
'que es pot girar'.—b) Amb significat actiu: agradable 'que agra-
da' , ajudable 'que ajuda', delitable 'que dóna delit', desagradable
'que desagrada', durable 'que pot durar', enganable 'que enganya',
gosable 'atrevit, que gosa', habitable 'habitant', ordenable 'orde-
nador' (ordenable és un dels epítets que Ramon Llull dóna a Déu),
profitable 'profitós', trespassable 'transcendent'. —c) De significat
ensems passiu i actiu: espaventable significa 'que s'ha d'espantar'
(Contempi., cap. 146) i 'que espanta' (Contempi., cap. 160).


En quant a la forma dels derivats amb aquests sufixos, cal fer
notar que, encara que normalment els verbs en -ar prenen el sufix
-able i els verbs en -ir o en -re prenen -ible, es troben casos
d'aplicació de -able a verbs d'aquestes darreres classes; a vegades
un mateix radical verbal rep els dos sufixos, resultant una forma
en -able i una en -ible sobre el mateix radical. Exemples: apren-
dible i aprendable (de aprendre), comprendióle, comprendable i in-
comprendable (de comprendre), corrompible, incorrompible, cor-
rompable i incorrompable (de corrompre), covinable (de convenir),
departable i departible (de departir), destruable (de destruir), innoa-
ble (de noure), movible, movable i immovable (de moure), temible
i temable (de témer).


5 6 FR. STOLZ, Historische Grammatik der lateinischen Sprache, Leipzig 1 8 9 5 ,
tom I, pàg. 5 6 8 - 5 6 9 . Aquest doble valor es troba també en francès: cf. NYROP,
op. cit., II, § 1 4 2 - 1 4 6 .
NOTES PER A UNA VALORACIÓ DEL LÈXIC DE RAMON LLULL 193


En llatí els derivats en -ABILE -IHILE es formaven damunt el
tema de present (AMABILIS) O damunt el de pretèrit (PLAUSIBILIS).
En català es forma normalment sobre el radical del present; només
en adjectius presos del llatí ja fets conservam la derivació sobre
el tema de pretèrit; com a llatinismes, doncs, cal considerar aquests
adjectius, usats per Ramon Llull: atractible, calefactible, incorrup-
tible, inductible, productible.


Possible i impossible donen sovint en els escrits lul·lians una
forma semiculta en -íbol (possíbol, impossíbol) que es troba també
en difusívol (DIFFUSIBILE).


48. -ALE > -al és un sufix que forma adjectius de pertenencia
en llatí i en romànic. Aplicat a un radical de substantiu, indi-
ca, doncs, 'pertanyent o propi de tal cosa'. Ramon Llull, a part
d'emprar alguns d'aquests adjectius presos del llatí, com coes-
sencial, figurai, imaginal, incorporal, nutrimental, mostra predi-
lecció per formar adjectius en -al derivant-los d'altres adjectius
en -ic àton (llatí -icus) i sense afegir res al sentit de l'adjectiu
originari, si no és un matís lleugerament intensiu produït per la
ressonància del sufix i per l'allargament de la paraula: allegorical
= al·legòric, angelical = angèlic, apostolical = apostòlic, diabolical
= diabòlic, logical = lògic, praticai = pràctic, teological = teològic.
En exemplificat trobam un cas d'adjectivació aplicat a un radical
verbal (exemplificar). En VArt Amativa, pàg. 88, apareix una for-
ma loqual (en realitat escrit lo qual en l'únic manuscrit on fi-
gura) que va cridar l'atenció de Mn. Galmés, i aquest proposa
amb reserves interpretar-la com a equivalent a local; però crec
més probable que sigui un lo qual posat indegudament pel co-
pista que escrivia el codi. També aplica Llull el sufix -al a ad-
jectius numerals ordinals, formant derivats com ternal 'compost
de tres' i quintal 'compost de cinc ' .


49. -ANUM > -à és també sufix de pertenencia, escassament
usat: certa 'cert, segur', derrerà 'darrer', fisicià 'metge de física',
soterrà 'subterrani, inferior', són alguns dels pocs derivats en -à
que empra Ramon Llull.


50. -ANTE, -ENTE > -ant, -ent, són les terminacions del participi
de present llatí: AMANTE> amant, CREDENTE> creent. Aquest parti-
cipi, adjectivat i a vegades substantivat, indica l'agent, la per-
sona o cosa 'que executa l 'acció ' significada pel verb al qual
194 FRANCESC DE B. MOLL


pertany. En el lèxic lul·lià apareixen sovint aquests vocables, dels
quals citaré només alguns: coneixent, contrariant, corrompent, co-
vinent ( = convenient), demanant, descreent, distincionant, essenciant,
eternant, eternejant, famejant, flamejant, freturant... Tots són ori-
ginàriament autèntics participis de present de verbs que Ramon
Llull usa; però n'empra algun que no és format damunt un verb,
com malvestant 'el que fa malvestat'.


51. - i v u M , -IVA > -iu, -iva, es troba usat per Llull en alguns
mots presos del llatí, com atractiu, auditiu, dispersiu, dispulsiu,
però sobretot en una multitud de vocables formats dins el català
(i probablement gairebé tots de formació lul·liana) i indicadors
de persona o cosa 'capaç de produir una acció ' determinada:
aerificatiu 'capaç de convertir en aire', airatiu 'capaç de produir
ira', amificatiu o amoratiu 'capaç de produir amor', i així molts
d'altres com començatiu, confortatiu, diferenciatiu, efatiu, finitiu,
gloriatiu, gustatiu, homenificatiu, memoratiu, odoratiu, principia-
tiu, racionatiu, verificatiu, visitiu, volitiu. Com es veu, tots són
formats damunt el radical del participi de pretèrit; però trobam
pensiu que és format sobre el radical de present de pensar.


52. - o s u M , - O S A > - Ó S , -osa, indica el subjecte 'que posseeix la
qualitat o l 'objecte' expressat pel radical: accidiós 'que té accidia',
adonós 'liberal, donador', amargós, coratjós, dubtós, enujós, fangós,
freturns, lugorós ' l luminós', meravellós, misericordiós, muntanyós,
oblidós, pereós, profitós, tinyós, etc., usats per Ramon Llull, per-
tanyen en gran part al llenguatge corrent del seu temps o de
l'actual. En alguns casos aplica el sufix -ós a radicals adjectivals,
formant una mena d'adjectiu «reforçat» o intensificat com els que
duen el sufix -al: fecundos, prodigas (més expressius que fecund
i pròdig). Es troba algun cas de formació d'adjectiu incorrecta
com distinciós (sobre el radical de distinció). En Y Art Amativa
prenen especial importància els adjectius en -ós, com veurem en
el capítol referent a les «paraules estranyes» (§ 63).


53. -TORE i -TORiüM > -dor. El sufix -TOR -TORIS, que indica l 'a-
gent, i el sufix -TORius -TORiA que indica el que rep l 'acció, han
coincidit en català en una forma única: -dor -dora. Per això hi
ha molts de verbs que tenen un derivat en -dor de doble signi-
ficat: un d'actiu (corresponent a -TORE) i un de passiu (correspo-
nent a -TORIUM). Així trobam usat per Ramon Llull amador 'que
NOTES PER A UNA VALORACIÓ DEL LEXIC DE RAMON LLULL 1 9 5


ama' (Felix, part VII, cap. 5) i amador 'digne d'esser amat' (Felix,
part II, cap. 1). En el llenguatge lul·lià escassegen els mots en
-dor de significació passiva, com atorgador 'que s'ha d'atorgar' i
reprenedor 'reprensible'. En canvi són abundantíssims els de sig-
nificat actiu: ajudador, aravanyador (per averanyador, 'el qui for-
mula averanys'), arengador 'qui parla molt ' , atenedor 'que atén',
bendeidor 'que beneeix', blastomador 'blasfem', callador, canviador,
combatedor, deidor 'que diu' , demanador, destruidor, elegidor, encal-
çador, engenrador, faedor 'el que fa' , falsador, fugidor, guardonador,
honrador, laurador, malmesclador 'intrigant', mentidor, movedor,
posseïdor, romançador 'traductor en romanç' , lurmentador, etc.


d) Formació d'adverbis


54. L'únic procediment per a formar adverbis modals per
derivació és aplicar a la forma femenina d'un adjectiu el mot
ment, que és en son origen un substantiu llatí MENTE, ablatiu de
MENS, però que en aquests composts ha quedat reduït al valor de
sufix. Llull usa moltíssim tals adverbis, dels quals em limitaré a
anotar-ne alguns que per la forma o pel significat difereixen dels
usats actualment: abastantment 'suficientment', apertament 'clara-
ment', assembladament 'simultàniament', assiduosament 'assídua-
ment', assufismadament 'sofisticamene, assumadament 'en resum',
avolrnent 'malament', bonauiradament ' feliçment', cominalment 'en
comú, indistintament', covinablement 'convenientment', defallent-
ment 'deficientment', desvergonyadament 'sense vergonya', diferen-
ciantment 'amb diferència', discorrentment 'amb discurs', ententí-
volment 'atentament', entregament ' íntegrament', explicadament
'explícitament', fadament ' fàtuament' , fentament ' f ingidament',
fruentment 'amb fruïció', ignorantment 'amb ignorància', implica-
dament o implicalment 'implícitament', indivíduament 'individual-
ment', ivaçosament 'ràpidament', mitjançantment 'mitjanament',
mijancerament 'mitjançant, per medi de ' , nèdeament 'netament',
novellament 'novament', scientalment o scientment 'amb ciència',
volenterosament 'amb bona voluntat'. En el cap. 335 del Libre de
Contemplació es troba una formació estranya i incorrecta: ensems-
ment per ensems ( < w SIMUL).
196 FRANCESC DE B. MOLL


IV. LES «PARAULES ESTRANYES» DE RAMON LLULL


55. Estudiat sumàriament el que es refereix al lèxic que podem
anomenar «normal» del venerable Mestre, arribam a la darrera
part —la més suggestiva— d'aquest treball: estudiar la part «anor-
mal» del llenguatge lul·lià, intentant dilucidar quines són les «pa-
raules estranyes» que, segons ell mateix diu, ha hagut d'emprar
en el llibre d'Art Amativa (cf. el § 4 de l'article present).


Salvador Galmés, en el proemi de la seva edició de VArt Ama-
tiva, pàg. XIII, diu: «Aquestes [les «paraules estranyes»] se referei-
xen, al nostre entendre, a la manera de parlar aràbica que l'autor
confessa en el Commentum Artis demonstrativae».


Tomàs Carreras Artau, en un excel·lent article sobre El llen-
guatge filosòfic de Ramon Lull, diu que aquest, «en el Compendium
seu commentum Artis demonstrativae, es dol de la insuficiència del
lèxic llatí usual per a expressar les seves idees; i, essent la seva
filosofia una filosofia de combat, no té inconvenient a fer manlleus
a la mateixa llengua aràbiga, bo i prevenint el lector perquè no
es desdenyi d'usar aquesta terminologia per tal de rebatre millor
les objeccions de l 'adversari». 5 7


Ni Galmés ni Carreras Artau en l'article citat expressen amb
claredat la idea que tenen formada de les «paraules estranyes»
lul·lianes. El primer, referint-les a «la manera de parlar aràbica»,
no deixa aclarit si creu que Llull usa mots aràbics o si li atri-
bueix només una adaptació de tecnicismes dels musulmans a la
terminologia escolàstica llatina. En el segon, es presta a confusió
l'expressió «fer manlleus a la llengua aràbiga», perquè pot induir
a pensar que Ramon Llull pren paraules de l'àrab (que això és
el que en lingüística s'anomenen «manlleus» o emprunts). Segu-
rament, tant Galmés com Carreras volien dir que Llull havia
adaptat maneres d'expressió dels filòsofs aràbics, no que hagués
adoptat mots d'aquesta llengua (i Carreras Artau ho ha concretat
en la seva gran obra Filosofia cristiana de los siglos XIII al XV,


5 7 «Homenatge a Antoni Rubió i Lluch», Barcelona 1936, volum I, pàg. 549.
NOTES PER A UNA VALORACIÓ DEL LEXIC DE RAMON LLULL 1 9 7


pàg. 510-512); però el lector dels primers treballs no ho veu clar
de moment, i val la pena de deixar-ho establert. El text del
Compendium seu commentum Artis demonstrativae recomana als
estudiants que «addiscant hunc ipsum modum loquendi arabicum,
ut infidelium oppositionibus obsistere noscant. Declinare namque
términos figurarum dicendo sub conditionibus bonitatis bonifica-
tivum, bonificabile, bonificare, bonificatum... et sic de quibuscum-
que aliis propriis terminis huius Artis... non est multum apud
Latinos sermo consuetus». 5 8 Es tracta, doncs, d'una «manera de
parlar», o sia, d'un «estil» o «sistema de termes tècnics filosòfics»,
i no de la materialitat dels mots aràbics. Quina correspondència
hi hagi entre les fórmules llatines adoptades i les dels textos mu-
sulmans, i quins siguin els mots aràbics que aquelles imiten, és
una qüestió que han de resoldre els arabistes, i desgraciadament
fins ara poca cosa s'ha fet en aquest camp tan vast, fora dels
treballs dels ja esmentats professors Ribera i Asín Palacios.


56. Es sorprenent que un bon coneixedor de l'àrab, com era
Ramon Llull, usi tan pocs arabismes; tal vegada no passin de
dues dotzenes, i gairebé tots estan documentats en altres textos
medievals (com alfóndec, almesc, atzembla, bugia, morabatí, naquis)
o es conserven encara en el català parlat del nostre temps (com
cadaf, garrofa, gerra, matalaf, mesquí, sínia). Els arabismes que
hem trobat usats únicament pel Beat, són:


alcursí, que apareix en el Llibre de Contempi., cap. 234 i 271,
com a nom d'un moble o utensili de fusta, de significat imprecís:
en l 'edició maguntina, al mot alcursí correspon el llatí dolium,
que no coincideix amb un objecte de fusta ni amb el sentit del
mot aràbic kursï, del qual el lexicògraf Pedro de Alcalá (segle xv)
diu que significa «pùlpito, predicatorio» i «escaño de assentar»; 5 9


alduf 'pandero', com el castellà aldufe o adufe, de l'àrab
al-duff, «timpanum» segons el Vocabulari atribuït a Ramon Martí
(segle x i i i ) ; 6 0


5 8 Edició Maguntina, volum III, pàg. 160.
5 9 Vegeu altres significats del mot aràbic en R. DOZY, Supplement aux Dic-


tionnaires Árabes, Leyde 1 8 8 1 , tome II, p. 4 5 5 .
60 Vocabulista in arabico, ed. C . SCHIAPARBLLI, Firenze 1 8 7 1 , pàg. 9 9 .
198 FRANCESC DE 1!. MOLL


axixins, de l'àrab hassaíin, 'sectaris que s'embriagaven de haSiS
i assassinaven personatges per designació del president de la secta'; 6 1


atauetur o tauetur, únic tecnicisme aràbic de filosofia usat
per Llull, en dos versos de la Lògica d'Algazzali, on el mateix
Mestre fa notar que és «vocable aràbic» . 6 2


57. No es pot parlar, doncs, de manlleus de mots a la llengua
aràbiga per part de Ramon Llull, qui ens dóna en les seves obres
un llenguatge catalaníssim i quasi íntegrament llatí. I no obstant,
ell mateix diu que usa «paraules estranyes qui no són en ús en
vulgar ni en llatí». ¿Quines són aquestes?


Crec que en dir això es refereix a paraules derivades de
mots 'llatins, però «inventades» per ell; és a dir, paraules que ell
va «construir» adherint a mots llatins o catalans uns sufixos amb
els quals, modificant-se el sentit del radical, resultassin mots nous
i aptes per a expressar conceptes que no tenien forma exacta d'ex-
pressió ni en el català ni en el llatí.


a) Les sèries de mots tècnics correlatius


58. Llull diu que ha hagut d'adoptar aquestes «paraules es-
tranyes» en V Art Amativa perquè «aquesta amància és molt alta»
i no hi ha vocables que bastin per a expressar-la ni en vulgar
ni en llatí; i efectivament, en YArt Amativa és on més abunden
els neologismes lul·lians. Però en realitat se'n troben a totes les
seves obres filosòfiques i místiques, sobretot en els passatges on
exposa la seva teoria de les dignitats divines.


Per aquesta teoria, que es pot estudiar en conjunt fàcilment
en el bon resum que en fa Carreras Artau, 6 3 s'explica la creació6 1 Cf. L. ECUÍLAZ Y YANGUAS, Glosario etimológico de las palabras españolas de


origen oriental, Granada 1 8 8 6 , pàg. 2 9 3 ; i ALCOVER-MOLL, Diccionari Català-Valencià-
Balear, II, 1 6 0 , on es transcriuen els dos textos del Blanquerna en què es parla
deis axixins.


62 JORDI RUBIO, en el seu valuós comentari de la Lògica d'Algazzali («Anuari
de l'Institut d'Estudis Catalans», V, 3 3 7 ) , dóna la interpretació filològica del mot
aràbic tauetur, de l'arrel uatara.


6 3 TOMÀS CARRERAS I ARTAU, Fonaments metafísics de la Filosofia lul·liana, en
«Estudis Franciscans», vol. 4 7 , 1 9 3 5 , pàgs. 1 3 0 - 1 5 0 ; TOMÀS I JOAQUÍN CARRERAS
NOTES PER A UNA VALORACIÓ DEL LEXIC DE RAMON LLULL 199


de les divuit sèries de vocables tècnics corresponents als divuit
predicáis de Jes dues primeres figures de l'Art General. Aquests
predicáis o principis (començaments, en la terminologia lul·liana),
en passar a VArbre de Sciència, constitueixen les divuit arrels
(rails) de l'Arbre elemental, i són:


a) Principis absoluts: bondat (bonea), grandesa (granea),
duració, poder, saviesa, voluntat, virtut, veritat i glòria;


b) Principis relatius, dividits en tres tríades: diferència, con-
cordancia i contrarietat; començament, mitjà i fi; majoritat, igual-
tat i minoritat.


59. Cadascun d'aquests principis presenta tres termes: una
acció (verb en infinitiu), un agent (participi de present o adjec-
tiu en -dor) i un complement directe o producte de l 'acció (par-
ticipi de pretèrit); per tant, tenim: de bondat, bonificar, bonifi-
cant (o bonificador) i bonificat; de grandesa, prenent per radical
el del llatí MAGNUS, magnificar, magnificant (o magnificador) i
magnificat; de poder, prenent el radical del llatí POSSE, possificar,
possificant (o possificador) i possificat; i així de tots els altres.


Però els termes 'agent' i 'producte de l 'acció ' poden consi-
derar-se en acte (que són els que hem dit, representats pels dos
participis) o bé en potència, o sia, en quant tenen capacitat per
a obrar o per a rebre l 'acció. Aquest aspecte s'expressa adoptant
els sufixos -iu (cf. § 51) per a l'agent potencial, i -ible o -able (cf. § 47)
per al producte, potencial; així tindrem: de bondat, bonificatili i
bonificable; de grandesa, magnificatiti i magnificable; de poder,
possificatiu i possificable; e t c . 6 4


El filòsof en les seves elucubracions necessita també designar


ABTAU, Filosofia cristiana de los siglos XIII al XV, tomo I, Madrid 1939, pàgs.
496-508.


6 4 Al final de l'Art Amativa posa Llull una «Taula que és de explanament
de vocables per abc...», que pot considerar-se com cl primer vocabulari cfitalà,
però d'extensió molt reduïda (89 vocables) i de tema molt restringit: és un assaig
de petit diccionari de termes filosòfics. En aqueixa Taula es troba aquest parà-
graf en què es defineixen alguns dels termes de què estic tractant: <Bonificatili
és bo qui fa bé sots rahó de bonea, e bonificable és ço que és apparelat a esser
bo, e bonificar és lo acte de bondat, e bonificat és ço qui és feyt bo; e açò matex
se entén de intellectiu, entenent, intelligible, entendre, entenguí, e axí de les altres
coses semblants a aquestes».
200 FRANCESC DE B. MOLL


amb un mot especial la qualitat abstracta de cada un dels quatre
termes circumstants de l 'acció. Aquest concepte s'expressa sufixant
el radical de l'agent amb -anca o -ença (cf. § 36), el del producte
amb -ció (cf. § 44) i els potencials amb -itat (cf. § 41), a més
del sufix -ment (cf. § 46) que serveix igualment per a l'agent que
per al producte, resultant aquestes noves derivacions: de bondat,
bonificança, bonificació (o bonificament), bonificativitat i bonifica-
bilitat; de grandesa, magnificança, magnificada (o magníficament),
magnificalivitat i magnificabilitat; etc.


I encara es pot anar més lluny (i Ramon Llull, que no s'a-
turava fàcilment, va més lluny): pot venir el cas d'haver d'ex-
pressar una circumstància modal de cada un dels termes de
l 'acció, i per tant, cal posseir un adverbi que indiqui aquella
circumstància; aplicarem, doncs, el sufix -ment (cf. § 54) per a
formar els adverbis que es necessitin: de grandesa, magnificada-
rnent, magnificablement, magnificativament, i així dels altres.


60. Resumint aquest procés de formació de les sèries de tec-
nicismes filosòfics correlatius, prenent com a base i exemple el
principi de grandesa, tindrem aquest esquema:


Concrets Abstractes Circumstancials


Agent actual


Agent potencial magnificatiu magnificativitat magnificativament
i magnificant magnificança
\ magnificador magníficament


Acció magnificar
Compi, potencial magnificable magnificabilitat magnificablement
Compi, actual magnificat magnificada magnificadament


61. Aquesta dotzena llarga de derivats, multiplicats per les
arrels de l'Arbre elemental ja enumerades i per una multitud més
de conceptes d'acció, com els de contemplar, deificar, elementar,
eternar, generar, ignificar, etc., constitueixen un nucli conside-
rable, d'alguns centenars de neologismes, vertaderes «paraules es-
tranyes» perquè no existien «ni en vulgar ni llatí», i que justi-
fiquen el temor que manifesta el Beat, que el seu llenguatge
resultas obscur i requerís un estudi i entrenament especials per
part dels estudiants.
NOTES PER A UNA VALORACIÓ DEL LEXIC DE RAMON LLULL


b) Els tecnicismes especials de l'Art Amativa


62. Es ver que el sistema tecnologie dels principis correlatius
ja apareix estructurat en les obres lul·lianes purament filosòfiques,
amb els seus elements reduïts a l'eixutesa dels fets: hi ha una
acció, un agent, un producte, i les circumstàncies modificadores
segons que el subjecte i el complement de l 'acció estiguin en
potència o en acte respecte d'aquella. Però en V Art Amativa,
obra mística, que transcendeix la ciència pura per a llançar-se
a concepcions supracientífiques, Llull necessita completar el seu
lèxic per expressar aqueixa superació; i en realitzar aquest com-
plement o augment de capacitats d'expressió, és quan l'Art Ama-
tiva presenta noves sèries de «paraules estranyes».


63. Dos conceptes li interessa principalment indicar: la pos-
sessió completa d'un dels principis correlatius, i l'abundància
d'aquesta possessió.


Per a expressar la possessió completa troba un recurs fàcil
en el sufix -ós (cf. § 52), i amb ell es formen tota una sèrie
d'adjectius com bonós, magnos, eternos, saviós, verós, que no dub-
tam a considerar vertaderes creacions de Llull, al costat d'altres
derivats usuals i anteriors, com poderós, virtuós, gloriós.


Per a la idea d'abundància de cada una de les perfeccions o
dignitats, no vacil·la el Beat a inventar una derivació totalment
nova. Fixant-se en paraules llatines com FÜRIBUNDUS, MORIBUNDUS i
altres anàlogues, capta d'una banda el valor expressiu de llur
ressonància, i d'una altra la semblança (purament casual) amb el
verb ABUNDARE, i això li suggereix la idea d'utilitzar la terminació
-ABUNDUS com a sufix indicador d'abundància. 6 5 Així sorgeix la nova
sèrie d'adjectius en -abundus, terminació que, per més adaptar-la
al català, es combina i s'incrementa amb el sufix -ós, d'on resul-


ts Els tractadistes de gramàtica llatina coincideixen a considerar els derivats
en -BUNDUS com a simples participis de present (MORIBUNDOS no és sinó el que s'està
morint), però en certs casos tenia ja aquest sufix un matís intensiu o freqüentatiu
(cf. FR. STOLZ, Histor. Gramm. der lateinischen Sprache, I , 569-570; W. M . LINDSAY,
The Latin Language, Oxford 1894, pàg. 545; P. JOSEPH LLOBERA, S . J. , Grammatica
Classicae Latinitatis, Barcelona 1919-1920, § 119).
202 FRANCESC DE B. MOLL


ten els adjectius amabundós, bonaundós, etc., corresponents als nou
principis absoluts tantes vegades citats.


En l'Art Amativa es substitueixen també sovint els verbs de
sufix -ficar, i els seus derivats (-ficant, -ficat, -ficable), pels verbs
simples en -ar i els seus derivats immediats. Així resulten les nou
sèries de sis mots següents: 6 6


amabundós amorós amant amar amat amable;
bonaundós bonós bonant bonar bonat bonable;
magnaondós magnos magnant magnar magnat magnable;
eternaundós eternos eternejant eternejar eternejat eternejable;
poderaundós poderós poderejant poderejar poderejat pode-


re] able;
saviaondós saviós seient saber sabut scible;
veraondós veros verificant ver verificat verificable;
virtuabundós virtuós virtuificant virtuificar virtuificat vir-


tuificable;
gloriaondós gloriós gloriejant gloriejar gloriejat gloriejable.


c) Altres vocables típicament lul·lians


64. Queden per registrar aquells mots que, sense pertànyer
a l'extens grup dels termes indicadors dels principis correlatius,
poden considerar-se com a típics del llenguatge lul·lià.


Primerament, n'hi ha molts que imiten la derivació dels dits
principis, però referida a altres accions i tenint com a radicals
els d'altres verbs. Ja n'he citats alguns en el § 61, i ara em limi-
taré a donar mostra d'uns quants més: malefactibilitat, malificable,
malificar, malificatiu;67 movable, movablement, movatiu;68 objecta-
bilitat, objectable, objectació, objectativitat;69 odorabilitat, odorable,
odorativitat;70 plantificabilitat.71


66 Vegeu-ne l'explicació en Art Amativa, ed. Galmés, pàg. 63-65.
6 7 Arbre de Sciència, II, 168, 170.
68 Contempi,, cap. 46 i 151; Fèlix, pt. III, cap. 2.
69 Arbre de Sciència, II, 142, 158, 170, 324.
™ Arbre de Sciència, I, 122, 145.
7 1 Arbre de Sciència, I, 62.
NOTES PER A UNA VALORACIÓ DEL LEXIC DE RAMON LLULL 203


Al costat d'aquests hem de posar nombrosos derivats en -ejar
(§ 33), en -ea (§ 42) i en -ment (§ 45), que apareixen usats només
per Ramon Llul l 7 2 i tenen l'aspecte de formacions seves, com ho
són també els substantius leonitat 'naturalesa de lleó' i puntalitat
'condició de punt, essència del punt geomètric ' . 7 3


65. En segon lloc trobam en l'opus lul·lià alguns llatinismes
falsos: probablement és creació de Llull l'adjectiu ordial amb el
sentit de 'originari ' , 7 4 extret del llatí PRIMORDIALE (encara que poè-
ticament ja es troba usat en llatí clàssic ORDIA PRIMA, separat, en
lloc del compost PRIMORDIA); segunderioritat i tercioritat75 són for-
macions incorrectes fetes a imitació del correcte prioritat.


66. Existeix en el llenguatge de Llull un cert nombre de
mots de formació popular que no es troben usats per cap altre
escriptor medieval, i que, sense que puguem afirmar que són ex-
clusius del Beat (afirmació sempre exposada a rectificacions), con-
tribueixen indubtablement a donar personalitat i color propi als
seus escrits. Tals són, per exemple, els mots embarbesclat 'perplex,
esmaperdut', fabregar i fabreguejar 'forjar, treballar el ferro', feica
'art de medicina', feicar 'medicar', imprémer 'imprimir', imprerns
o impremí ' imprès', individuenc 'individual', inveible ' invisible',
ivacea o ivaciositat 'celeritat', laorós 'capaç, actiu' (derivat de laer
' lleure'), leponia ' llepolia', maestral 'menestral', maestriat 'afai-
çonat amb artifici', malauirança 'infelicitat', malauirat ' infeliç ' ,


7 2 A propòsit de derivacions en -ment, vull aprofitar aquest treball per a de-
manar als usuaris del Diccionari Català-Valencià-Balear que considerin suprimit el
breu article que en aquest diccionari he dedicat al mot osament, que hi figura
amb l'atribució del significat de «gosament, gosadia» i amb la documentació d'un
text lul·lià pres de l'edició Rosselló del Fèlix, tom II, pàg. 134. En aqueix text,
la paraula injuriosament apareix, per errada tipogràfica, escrita així: injuri osament,
com si fossin dues paraules. Aquest osament fals, en un moment de distracció
meva, va esser interpretat com a substantiu derivat del verb arcaic osar, i així
va formar-se l'article osament en el nostre Diccionari. Dcman perdó de la gran
distracció, incomprensible, que això suposa, i que constitueix un lapsus que he
d'acceptar com una lliçó d'humilitat.


7 3 Arbre de Sciència, I, 77, 138; III, 462.
7 4 Llibre del Gentil, pàg. 77 (ed. Rosselló); Libre de Demostracions, pàg. 69


(ed. Galmés); Lògica d'Algazzali, vers 631 (ed. Rubió en l'fAnuari de l'Institut
d'Estudis Catalans», volum V).


« Arbre de Sciència, UI, 448, 449.
204 FRANCESC DE B. MOLL


maldeïdor 'malparlador', malvolentós 'malèvol' , menysconèixer 'esser
desagraït', nelatxós o neleytós 'culpable' , noable 'nociu ' , nou (NODUS)
'nus' , peegada (PEDICATA) 'ensopegada', proumtós 'presumptuós'.


67. Finalment es poden mencionar com a matisadors de la
prosa lul·liana algunes dotzenes de provençalismes. En el Llibre
del Gentil apareixen: ayçò 'això ' , ausir 'o ir ' , douçament 'dolça-
ment', douçor 'dolçor ' , pauc ' p o c ' , plasent 'plaent' . En el de
Contemplació, arma 'ànima', basme 'bàlsam', baut bauda 'alegre',
bavastell 'maniquí' , dousa 'dolça' , enfrú 'golafre', esclau 'petja-
da', exauçar 'exaltar', fromir 'completar', gabar ' lloar', gaubar-se
'vanagloriar-se', lai 'poemet de trobador', lausor ' lloança', Ham
' l ligam', outrarnar 'ultramar', paubre 'pobre. En el Blanquerna es
troben els mots provençals asalt o asaut 'agradable', galiador 'en-
ganyador', etc. En el Fèlix hi ha asautar 'agradar', caser 'caure',
cosiment 'discreció o lliure arbitri', eu ' j o ' , exausir 'escoltar',
gasardonar 'premiar', lausengeria 'adulació', neira 'puça' , noiriment
'criança', paubretat 'pobresa', pausar 'posar'. En VArbre de Sciència
es troben asirable 'odiable' , asirar 'odiar' , confisar 'confiar', gaug
'goig' , infisel ' infeel' , juseu ' jueu', musar 'perdre el temps', trop
'massa'.


CONCLUSIÓ


68. El volum de vocabulari que forma la base de la prosa
lul·liana és aproximadament de 7.000 mots «diccionariables», és
a dir, mots que tenen una personalitat estructural i semàntica
(excloses, per tant, les variants fonètiques —com vistígia al costat
de vestigia— i les flexionals —com estava, estaria, etc., al costat de
la forma bàsica estar—). Aquella xifra pot semblar baixa en pro-
porció a l 'enorme nombre de pàgines catalanes de Llull; però
cal tenir present que aquest autor abunda en repetició de temes,
i per tant, d'elements lèxics: llibres extensos com VArbre de
Sciència, VArbre de Filosofia d'Amor, el Libre de Demostracions,
etc., tenen una bona part de pàgines similars en quant a l'as-
sumpte, i llur vocabulari no pot sostreure's a una consemblança
i reiteració ben naturals.
NOTES PER A UNA VALORACIÓ DEL LEXIC DE RAMON LLULL 205


69. El lèxic de la prosa de Ramon Llull, segons un càlcul
aproximat dels materials que han servit de base al present estudi,
pot distribuir-se en aquests percentatges:


Mots populars hereditaris del català
Llatinismes
Mots derivats dins el català .
Mots usats només per Ramon Llull
Provençalismes
Onomàstica (noms bíblics, geogràfics, etc.


70. D'aquest càlcul i de les observacions fetes en el curs
d'aquest treball, podem treure les següents conclusions caracte-
ritzadores del llenguatge lul·lià en l'aspecte lexical:


1.a El lèxic lul·lià té una base molt ampla d'element patri-
monial català, és a dir, de la llengua que en el seu temps es
parlava a Catalunya i a Mallorca i que encara s'hi parla. Es,
doncs, un autor bàsicament català i actual.


2 . a Els seus estudis de llatinitat (no clàssics ni complets,
sinó fundats en el llatí de la Bíblia, dels Sants Pares i dels es-
colàstics, principalment Sant Bonaventura i el Mestre de les Sen-
tències) li permeteren adoptar i adaptar al català una multitud
de paraules llatines, que testifiquen la capacitat de la nostra
llengua per a servir de vehicle a la filosofia i a qualsevol dis-
ciplina científica.


3. a Els seus extensos coneixements de la llengua aràbiga i
les fortes influències dels filòsofs i místics musulmans (tal vegada
exagerades pels arabistes espanyols) no li feren contaminar el seu
llenguatge de mots semítics nous; els arabismes que empra són
pocs i segurament no estranys al parlar dels catalans coetanis
seus.


4." La necessitat d'expressar conceptes filosòfics elevats i abs-
trusos l 'induí a multiplicar les formes derivades, sobretot per a
indicar relacions d'agent, producte, acte, potència i circumstàn-
cies de cada un dels principis correlatius i d'una multitud d'ac-
cions anàlogues d'aquells; d'aquí ve el seu ús i abús de derivacions
forjades per ell mateix, però sempre amb elements llatins, poques
vegades usats incorrectament.


15
206 FRANCESC DE B. MOLL


5.° Les «paraules estranyes» que Llull declara que empra
en algunes obres, són les dites derivacions (inusitades en el parlar
corrent). Dels mots que apareixen usats únicament per Llull, és
de creure que no en va inventar sinó molt pocs; i els restants
eren simplement paraules poc usades, encara que pertanyents al
patrimoni lingüístic català.


6." El lèxic lul·lià pot qualificar-se d'abundant, autèntic i
expressiu, i digne complement de la sintaxi i altres elements de
llenguatge que fan de Ramon Llull el plasmador i primer mestre
de la prosa catalana.


FRANCESC DE B. MOLL
LA CONTROVERSE SUR LA PROCESSION DU SAINT-
ESPRIT DANS LES ÉCRITS DE RAYMOND LLULL (*)


IV) LA PROCESSION DU SAINT-ESPRIT: SES PRINCIPALES
PREUVES


Avant de presenter brièvement ces arguments de Raymond Llull
en faveur de la Procession du Saint-Esprit du Pére et du Fils
(ab utroque) il y a lieu de marquer, une fois de plus, que cet
article de foi ne peut ètre établi rationnellement qu'à partir des
dignités divines — puisque Raymond Llull se refuse à invoquer
des «autorités» (auctoritates). 1 Le principe fondamenta! de toute
argumentation est done toujours le suivant, tei qu'il est formule
dans le Liber de Sancto Spiritu:2 «Il faut affirmer d'abord— selon
le symbolisme des fleurs de l'arbre de la Science - l a plus grande
distinction des Personnes divines dans la Trinità, et en second
lieu l'accord le plus étroit entre elles. Lorsqu'il s'agit de la
simplicité et de l'unite divine, il faut aussi choisir de preference
la Foi qui attribue à la Trinité plus que toute autre croyance.


(*) Voir «Estudios Lulianos>, I, 1, 1957, 31 ss.
1 Cfr. le chapitre Les écrits, «Estudios Lulianos», I, 1, p. 39.
2 «Prima conditio floris est quod affirmetur et eligatur magis distinctio divi-


narum personarum. Secunda est quod affirmetur et eligatur magis concordantia
divinarum personarum. Tertia est de simplicitate et unitate Dei: nam illa fides
per quam Deo possunt attribuì major simplicitas et unitas, debet eligi supra illam
quae Deo non attribuit tantam simplicitatem et unitatem; et hoc idem de aliis
floribus secundum ordinem et regulam et artem; cum majoritas, videlicet major
nobilitas, debeat affirmari et Deo attribuì secundum virtutes et proprietates divi-
nas, et secundum quod majoritas simul convenit cum esse in nobilitate et perfec-
tione, et minoritas, quae est oppositum majoritatis, simul convenit cum privatione
et imperfectione, secundum Artem compendiosam inveniendi veritatem et secun-
dum conditiones quinqué arborum quae sunt in Libro Gentilis et trium Sapientum».
Liber de Sancto Spiritu, p. 1.
208 EUGENE KAMAR, O. F. M.


II en est de mème pour tous les autres attributs de Dieu suivant
la méthode et les regles de VArt, puisqu'il est admis que le plus —
(majoritas) c'est-à-dire ce qui implique le plus de noblesse— doit
ètre affirmé des vertus et des propriétés divines et qu'il est établi
que le plus (majoritas) est noblesse et perfection, et que le moins
(minoritas) est privation et imperfection, selon Y Ars compendiosa
inveniendi veritatem et selon les regles que symbolisent les cinq
Arbres du Liber Gentilis et trium Sapientum».


Le premier argument pour prouver le dogme de la Procession
de l'Esprit Saint ab utroque est done, en bref, le suivant: Si le
Fils, en effet, donne origine au Saint-Esprit, par voie de spiration
active, il existe entre les deux personnes une distinction fondee
sur leurs propriétés hypostatiques respectives —parce que l 'une,
le Fils, est principe, et l'autre, le Saint-Esprit, terme. Mais la
distinction plus haute, qui s'affirme entre la personne qui donne
origine et celle qui la reçoit. manque si le Saint-Esprit ne pro-
vieni pas du Fils. Il y a done lieu d'admettre de toute necessità,
la procession du Saint-Esprit du Fils — aussi que du Pére— au
nom du principe «ex majori distinctions 3


Le second argument est analogue au precedent mais il s'appuie
sur une autre consideration «ex majori concordantia*.


«Plus une personne, écrit Raymond Llull, est distincte d'une
autre dans le mystère de la Trinité, plus elle doit aussi se rap-
porter à elle, s'accorder avec elle. Or, si le Fils donne origine
au Saint-Esprit et par suite, si les deux personnes du Verbe et
de l'Esprit Saint sont distinctes au plus haut point — comme
l'établit le premier argument- , il s'en suit, que dans l'hypothèse
où le Saint-Esprit ne procéderait pas du Fils,, ces deux personnes.
non seulement ne seraient pas distinctes au plus haut degré, mais
elles n'auraient aucune relation commune qui les relie l'une à
l'autre, aucun point de contact immediat en tant que personnes;
elles ne se rejoindraient que d'une facon mediate, par l'intermé-
diaire du Pere. Il y aurait par suite, d'une part plus d'intimité


3 «Si Filius Sancto Spiritili dat processionem, inter Sanctum Spiritum et Fi-
lium est distinctio per personalem proprietatem et per personalem operationem
Sancti Spiritus et Filii; quae distinctio non esset, si Sanctus Spiritus non proce-
derei a Filio» etc. Ibid., p. 6.
LA CONTROVERSE SUR LA PROCESSION DU SAINT-ESPRIT 209


et de liaison entre le Pere et le Fils. car le Fils vient du Pere
par voie de conception intellectuelle, et entre le Pére et le Saint-
Esprit — car le Saint-Esprit vient du Pere par spiration — que,
d'autre part, entre le Fils et le Saint-Esprit —puisque cette der-
nière personne ne procéderait pas de la seconde. Mais cette con-
sequence est inadmissible parce que les personnes divines sont
également nobles en Dieu et il ne peut se trouver rien de plus
dans l'une que dans l 'autre». 4 Voilà encore une raison decisive
d'admettre la procession du Saint-Esprit de la seconde personne
de la Trinità.


Il est possible de parvenir à la mème conclusion en argumen-
tant à partir de l'Unite et de la simplicité divine «ex majori
unitate divinae essentiae». Si le Saint-Esprit ne procédait pas du
Fils —si ces personnes étaient, pour ainsi dire, disjointes par man-
que de relation personnelle —, elles n'auraient pas de point commun
(non haberent in quo) par où elles s'affirmeraient une mème es-
sence, une et simple, une mème bonté, une mème eternità, etc. 5
C'est une raison de plus d'affirmer la procession ab utroque.


La quatrième raison de Raymond Llull que nous voulons rap-
peler en dernier lieu se prend d'une consideration analogue «ex
majori perfectione*. C'est une perfection dans le Pere que d'en-


4 «Quanto magis quaelibet persona est distincta ab alia, tanto plus potest
concordare cum alia; quia Filio dante esse Sancto Spiritui, procedente Sancto
Spiritu ab eo per modum processionis, una persona distinguitur ab alia... Si quae-
libet personarum non esset tam distincta ab alia, non posset esse tanta concor-
dantia inter personas: cum autem major concordantia debeat affirmari, ideirco
probatur quod Sanctus Spiritus procedat a Filio. Praeterea si Sanctus Spiritus non
procederci a Filio, non esset aliquid in quo Sanctus Spiritus et Filius concordarent,
quia concordarent per alium, videlicet per Patrem et esset major concordantia in
Patre et Filio, quorum concordantia est simul per generationem; et similiter in
Patre et Sancto Spiritu, qui invicem concordant per processionem, quam inter
Filium et Spiritum Sanctum; hoc autem est impossibile et contra aequalem nobi-
litatem personarum». Ibid., p. 6.


5 «Si Sanctus Spiritus non procederei a Filio, Sanctus Spiritus et Filius non
haberent in quo ad invicem concordarent ut essent una simplex essentia in boni-
tate, aeternitate, etc.; cum autem necessario conveniat quod Sanctus Spiritus et
Filius habeant aliquam relationem et proprietatem per quam conveniant ut sint
una simplex essentia, ideirco demonstratur Sanctum Spiritum procedere a Filio;
cum major unitas et simplicitas sit eligenda». Ibid., p. 7.
210 EUGENE KAMAR, O. F. M.


gendrer le Fils et de spirer le Saint-Esprit et de leur communiquer
à égalité la bonté, l'infinite et les autres attributs de l'Essence
divine. Si l 'on admet que le Saint-Esprit ne tient pas son origine
du Fils, il faut admettre que le Fils ne possedè pas toute la
perfection qui est dans le Pére: ce qui ne peut étre accepté puis-
qu'il faut toujours admettre ce qui est le mieux (in superlativo
gradu) dans les Personnes Trinitaires. 6 C'est ce mème argument
que Raymond Llull présente en d'autres termes, lorsqu'il argu-
mente «ex summa totalitate». En Dieu se trouve la totalità de
l'Etre et des perfections dans sa nature et dans ses Personnes,
bien au-dessus de la somme totale des perfections créées. Le Saint-
Esprit reçoit done tout, aussi bien du Pére que du Fils selon Ja
somme totale de leur perfection (a toto Patre et a toto Filio). Dans
l'hypothèse qu'il ne proviendrait point du Fils, il ne serait pas
évident ni si aisé à établir qu'en Dieu se trouve toute totalità
concevable et sous tous aspects. 7


Voilà quelques types d'arguments lulliens dans le problème de
la Procession du Saint-Esprit. Raymond Llull les développe et une
foule d'autres, toujours conçus en fonction des dignités divines,
à l'indéfini dans ses multiples écrits.


Ces arguments, à partir des raisons divines doivent-ils ètre
considerés comme des preuves entièrement originales et dont Ray-
mond Llull a seul le mérite?


Sùrement non, si on examine ces preuves en elles-mèmes et
dans leurs principes, après les avoir dépouillées des formulations
compliquées que Raymond Llull utilise dans sa phraséologie dé-
concertante.


6 «Est perfectio in Patre generante Filium et ante processionem Sancto Spi-
ritui, quem Filium et Sanctum Spiritum Pater facit sibi aequales in infinítate,
bonitate, aeternitate et perfectione caeterarum virtutum; si vero Sanctus Spiritus
non procederei a Filio, non haberet perfectionem, quae est inter Filium et Sanctum
Spiritum». Ibid., p. 7.


7 «Est necessarium quod totum significetur in essentia et tribus personis, ut
significetur quod divina totalitas sit suprema in perfectione supra totalitatem crea-
turarum; et ideo totus Spiritus Sanctus recipit processionem a toto Patre et a toto
Filio: Si vero Sanctus Spiritus non procederet, nisi solum a Patre, praedicta tota-
litas non esset adeo demonstrabilis, nec adeo suprema supra totalitatem creatura-
rum; ex qua totalitate creata non potest sequi perfectio quae sequitur ex totalitate
increata». Ibid., p. 8.
LA CONTROVERSE SUR LA PROCESSION DD SAINT-ESPRIT 2 1 1


En effet. depuis le schisine grec, la théologie catholique avait
tenté une explication théologique et rationnelle du dogme de la
Procession ab utroque. Saint Anselme avait ouvert la voie par son
célèbre traité et l 'on sait, comme Fa établi M. Probst, que sa
méthode a largement influence les attitudes spéculatives du Ma-
jorquain et lui a inspiré de procéder dialectiquement par des rai-
sons nécessaires. 8 Saint Bonaventure ne prouve-t-il pas par six
raisons analogues à celles de Raymond Llull le dogme catholique?
Or, à son avis, trois des raisons qu'il allegue sont de veritables
demonstrations (ratione ostensiva) et trois autres des arguments
contraignants parce qu'ils poussent à l'absurde, si Pon rejette le
dogme de la Procession ab utroque (ratione ducenti ad impossi-
bi le) . 9 Les raisons que Saint Bonaventure propose tres rapidement
sont reprises par le plus grand de ses disciples, le Cardinal Matthieu
d'Aquasparta, dans son admirable traité De processione Spiritus
Sancii, redige sans doute aux environs du concile de Lyon (1274). 1 0


8 Cfr. H . PROBST, Caractère et origine des idées du B. Raymond Lulle, o. e ,
pp. 2 7 2 - 2 7 7 .


9 Liber I Sententiarum, distinctio XI, articulus unicus, quaestio I, dans SANCTI
BONAVENTURAE, Opera omnia. Quaracchi 1 8 8 3 , t. I, p. 2 1 0 :


a) «Arguitur ratione ostensiva sic: Spiritus Sanctus secundum omnes fideles
procedit ut donum, sicut ex multis locis Scripturae probatur; et iterum, omnes
tam Graeci quam Latini dicunt Spiritum Sanctum a Filio nobis donari; ergo om-
nes concedunt, procedere ab utroque, cum non detur, nisi a quo procedit, - b ) Item,
Spiritus Sanctus secundum omnes, et sicut supra ostensum est (Dist. X , a. 1 1. 2 ) ,
procedit ut amor: sed amare non tantum est Patris, sed etiam Filii, unde et per
omnia amat Filius, sicut et Pater: ergo si a Patre amante amor procedit, eadem
ratione a Filio. — c) Spiritus sanctus secundum omnes procedit ut nexus; sed perfectior
nexus est, qui ab extremo utroque procedit, quam qui ab altero: ergo si Spiritus
Sanctus est nexus perfectissimus, non solum a Patre procedit, sed etiam a Filio,
- d ) Item, hoc idem ostenditur ratione ducente ad impossibile sic: omnis dis-
tinctio personarum in divinis attenditur secundum relationem et originem: ergo
si Spiritus Sanctus non procedit a] Filio, nec e converso, nulla est ibi mutua re-
lalio, ergo nec distinctio. — e) Item, maior germanitas est inter duos, quanto unus
procedit ab altero, et ambo a tertio, quam si unus nihil habeat ab altero; haec
est per se nota: ergo si Spiritus sanctus non est a Filio, nec e converso, non est
perfecta unio: ergo nec summa nec perfecta beatitudo».


1 0 L'écrit de Matthieu d'Aquasparta contre les Grecs, qui tres vraisembla-
blement fut redige à Paris en 1 2 7 3 - 1 2 7 4 à l'occasion des préparatifs pour le II 8 con-
cile oecuménique de Lyon, pourrait ètre consideré comme un commentaire de son
2 1 2 EUGENE K AM Ali. O. F. M.


M. d'Aquasparta entend aussi donner des raisons decisives, qui
contraignent l'esprit, à partir des dignités divines; 1 1 lui aussi croit
que le dogme de la Procession du Saint-Esprit s'impose à la croyance,
puisqu'il faut maintenir le plus grand accord entre les personnes
divines (major et perfectior connexió) et la plus parfaite unite (ma-
jor assimilatio). Il est done exact d'affirmer que Raymond Llull se
tient — malgré des dissonances verbales et des formules particu-
lières— dans le sillage de la tradition théologique en Occident,
dans le problème de la Procession du Saint-Esprit; ce qui permet
de fixer objectivement son róle.


Dans cet effort dialectique, l'apologiste de Majorque a-t-il connu
et rencontre Photius et son argument célèbre contre le dogme
de la Procession du Saint-Esprit?


L'argumentation de Photius se réduit à la forme suivante, d'après
le P. de Regnon: 1 2 En Dieu on doit distinguer la nature et la
personne. D'une part, tout ce qui est nature est commun aux
trois personnes, et réciproquement tout ce qui est commun aux
trois Personnes est nature. D'autre part, tout ce qui est personnel
n'appartieni qu'à une personne et réciproquement tout ce qui
appartieni à une Personne est exclusivement personnel. Done con-
clut Photius, rien ne peut appartenir en commun a deux Personnes.
à l'exclusion de la troisième. Done la spiration active ne peut
ètre commune au Pére et au Fils. Done enfin le Saint-Esprit ne
procède pas ab utroque. Telle est la position où s'éstablit Photius
et qu'il defend de diverses manieres.


Ce raisonnement fundamental est-il demeuré inconnu à Ray-
mond Llull?


maitre Saint Bonaventure. Cfr. V. DOUCET, Fr. Malthei ab Aquasparta Quaestiones
disputatae de Gratia (Bibliotheca franciscana Scholastica Medii Aevi, XI), Quaracchi
1 9 3 5 , p. CVIII, n. 2 2 . Sur Matthieu d'Aquasparta cfr. E . LONGPRÉ, art. dans le
Dictionnaire de Théologie Catholique, t. X ( 1 9 2 8 ) , col. 3 7 5 - 3 8 9 et V. DOUCET, O. C ,
pp. XII-XXIV.


1 1 Fr. Matthaei ab Aquasparta Quaestiones disputatae Selectae, t. I, Quaes-
tiones de fide et de cognitione. Quaracchi 1 9 0 3 : Appendix, pp. 4 4 5 - 4 5 2 .


1 2 Th. de REGNON, Etudes de théologie positive sur la Sainte Trinité, IIl e sèrie,
Theories grecques des processions divines (II). Paris s. d., p. 2 6 9 .
LA CONTROVERSE SUR LA PROCESSION DU SAINT-ESPRIT


Sans doute le nom de Photius ne se lit pas, à notre connais-
sance au moins, sous la piume de Raymond Llull; mais il faut
repondré sans hesitation qu'il a connu nettement l'objection et
les difficultés de Photius et qu'il n'ignore pas les raisons subtiles
que lui et ses partisans alléguaient. Le long passage du Liber de
quinqué sapientibus que nous reproduisons en appendice, en four-
nit la preuve indiscutable et mème evidente si l 'on ne s'arrète
pas aux formules et aux expressions de style lullien. Que cette
connaissance ne lui soit parvenue que d'une facon mediate ou
au cours de ses conversations avec des Grecs, le fait importe peu:
l'essentiel est qu'il est objectivement renseigné. 1 3 Les Grecs avec
Photius opposaient aux Latins qu' «il n'y avait rien de commun
à deux Personnes» 1 4 sous peine de les confondre. Telle est exac-
tement la première raison que propose le Grec, sous la plume
de Raymond Llull, pour defendre son sentiment contre les Latins
(Ergo duae personae in ilia persona sunt confusae ex duabus). 1 5
De mème les Grecs avec Photius supposent qu' «une personne en
tant que personne est incommunicable* 1 6 et qu'admettre le con-
traire c'est diviser cette personne. Or telle est la seconde raison
que Raymond Llull met dans la bouche des théologiens grecs
(Etiam multa alia inconvenientia... In Paternitate non estpartitio
nec scissio).17 II serait sans doute délicat et superflu d'exposer
dans le detail la réponse de Raymond Llull à ces deux objections
et aux deux autres qui s'y rattachent: ce serait «s'engager dans
ce dedale» dont parle le P. de Regnon. 1 8 Il suffit de noter que
Raymond Llull, d'accord substantiellement avec les Latins d 'Occi-
dent, en distinguant entre propriété constitutive d'une personne
(la Paternité ou la Filiation) et propriété non constitutive, qui


1 3 Saint Bonaventurc ne semble pas avoir connu précisément les objections
de Photius (L. I Sent., d. X I , a. 1, q. 2, t. I, pp. 215-216), ni méme Matthieu
d'Aquasparta.


'** Th. de REGNON, O. C , p. 272.
1 5 Liber de quinqué Sapientibus, Appendix 1, p. 43.
16 Th. DE REGNON, pp. 273-274.
17 Liber de quinqué Sapientibus, App. I , p. 43.
1 3 Th. de REGNON, O. C , p. 278.
214 EUGENE KAMAR, O. F. M.


relève de la nature (spiration active), renverse le principe de base
de Photius. 1 9


Ces constatations suffisent à notre but: elles nous permettent
de conclure.


C O N C L U S I O N


Ce n'est pas un mérite sans relief que Raymond Llull se soit
occupé avec tant d'application à démontrer la haute rationabilité
du dogme catholique de la Procession du Saint-Esprit du Pére et
du Fils, et d'avoir ainsi porté un intérèt constant au problème
de l'Union des Eglises. Ce qui l 'honore, au sentiment general des
historiens, c'est que tout au long de son exposé, il s'est montré
très respectueux des valeurs chrétiennes de l'Eglise d'Orient.


Ainsi que nous avons tenté de rétablir, Raymond Llull s'est
maintenu, en dernière analyse, dans le courant traditionnel de
la speculation occidentale. En effet, la méthode deductive et op-
rimiste, à partir des dignités divines, qu'il établit dans le grand
Art et applique au thème de la Procession du Saint-Esprit, ainsi
que sa tentative d'établir le dogme par ces raisons nécessaires,
se rattachent à Saint Anselme et à Richard de S. Victor. Ses
argumentations se lisent en substance chez les meilleurs maìtres
du xm e siècle, Saint Bonaventure et Matthieu d'Aquasparta. D'au-
cuns, à la suite de PROBST, ont cru qu'il avait subi l'influence de
Plotin et ses Ennéades. 2 0 Bien que l'apologiste de Mallorca se tien-
ne plus près du courant néo-platonicien que de l'aristotélisme, il
n'existe aucun document, aucun texte qui corrobore ce sentiment.
Raymond Llull est simplement l 'homme de la tradition latine.


Les historiens ont souvent observé que Raymond Llull est tou-
jours objectif lorsqu'il traite des grands systèmes religieux de
l 'Orient. 2 1 On peut assurer ici, encore, à son honneur, qu'il a


19 Idem, pp. 274-276.
2 0 H . PROBST, Caractère et origine etc., o. e , p. 223.
2 1 Voir G . GOI.UBOVICH, Biblioteca bio- bibliografica della Terra Santa e del-


l'Oriente francescano, o. e , t. I, p. 377.
LA CONTROVERSE SUR LA PROCESSION DU SAINT-ESPRIT 2 1 5


connu plus objectivement que les scolastiques parisiens les argu-
ments que Photius et les schismatiques opposaient au dogme ca-
tholique.


Par contre, ce fut une déficience regrettable chez Raymond
Llull, que son attitude strictement dialectique. Il a ecarte volon-
tairement la preuve scripturaire et la preuve traditionnelle, sous
pretexte que les uns et les autres interprétaient les «auctoritates»
à leur gre; ce qui n'était pas entièrement inexact. 2 2 Sous ce rap-
port, il est très inférieur à Matthieu d'Aquasparta, par exemple.
Cette attitude le plaçait aussi dans une position fausse vis-à-vis
de l'Orient et rendait inoperante sa dialectique. Sans doute l'Orient
avec Photius et depuis lui ne s'est pas interdit de spéculer théolo-
giquement sur le dogme de la Procession du Saint-Esprit et d'in-
venter des arguments contre le dogme latin. Mais, il faut le
reconnaitre, l'Orient a suivi de preference la méthode positive;
au lieu d'accumuler les raisons nécessaires, il s'est retranché der-
rière les textes scripturaires, les Peres de l'Eglise grecque et les
decisions des Conciles oecuméniques. Humbert de Romans en


2 2 DUNS SCOTI est du mème avís. Dans le Liber I Sententiarum (Dist. VIII,
q. Ill, dans JOANNIS DONS SCOTI, Opera omnia. Parisiis (Vives), t. IX, 1 8 9 3 , p. 8 2 5 )
le docteur subtil a écrit: «In ista quaestione dicuntur Graeci discordare a Latinis,
ut videntur auctoritates Damasceni sonare; sed de ista discordia dicit Linconiensis
in notula quadam super finem Epistolae de Trisagio, quod sententia Graecorum
est, quod Spiritus sanctus est Spiritus Filii, sed non procedens a Filio, sed a solo
Patre per Filium tamen. Et videtur haec sententia contraria nostrae, quia dicimus
Spiritum sanctum a Patre et Filio procedentem. - Sed forte si duo sapientes unus
Graecus et alter Latinus, uterque verus amator veritatis et non propriae dictionis,
unde propria est, de hac visa contrarietate disquirerent; pateret utique tandem
ipsam contrarietatem non esse veraciter realem, sicut est vocalis, alioquin vel
ipsi Graeci vel nos Latini sumus vere haeretici. Sed quis audet hunc auctorem,
Joannem scil. Damascenum et Beatos, scil. Basilium, Gregorium Theologum, Gre-
gorium Nazianzenum, Cyrillum et similes Patres Graecos arguere haereticos? Quis
iterum argueret B. Hieronymum, Augustinum et Ambrosium, Hilarium et con-
similes Latinos? Verisimile igitur est, quod non subest dictis verbis contrariis
contrariorum Sanctorum sententia discors; multipliciter enim dicitur sicut hoc
hujus, sic hoc ex ilio vel ab ilio, qua, qua multiplicitate forte intellecta et dis-
tincta, pateret contrariorum verborum non discors sententia. Quidquid sit de eis,
ex quo Ecclesia JCatholica declaravit hoc esse tenendum, sicut de substantia fidei,
sicut patet Extra de summ. Trinit. et fid. Catholica, cap. firmiter tenendum est
quod Spiritus Sanctus procedat ab utroque».
2 1 6 EUGÈNE KAMAR, 0 . F. M.


avait fait déjà pertinemment la remarque. Par suite, l'oeuvre dia-
lectique de Raymond Llull n'atteignait pas son but. En dernière
analyse, sa polémique se réduisait à un monologue plus qu'à un
engagement entre deux parties.


Ce qui a empèché aussi son oeuvre d'atteindre son but, ce
furent enfin les conditions històriques, politiques et religieuses
de son epoque. Au delà de toutes les tractations qui se pour-
suivaient entre Byzance et Rome, et à un niveau plus profond,
«l 'enorme monde orientai menait sa vie sans plus se soucier de
Rome et sans que Rome se souciàt d'en ètre comprise et aimée». 2 3
Avant de discuter sur les doctrines divergentes, surtout avant de
poursuivre l'union des Eglises par voie de tractations diploma-
tiques ou canòniques, il fallait provoquer un rapprochement spi-
rituel et psychologique et créer des sentiments de confiance. voire
mème de réelle sympathie, «en refaisant l'affinité mutuelle des
deux Eglises». 2 4 Ce mouvement de sympathie et de comprehension
mutuelle est de date trop recente pour que Raymond Llull ait pu
en profiter. D'où son échec final et celui du Concile de Lyon (1274).


Mais cela ne peut empècher l'historien et le théologien de recon-
naìtre en Raymond Llull un théologien très averti du difficile pro-
blème de la Procession du Saint-Esprit, et à voir aussi dans le
«Procureur des Infideles» un grand apotre de l'Union des Eglises.


EUGÈNE KAMAR, 0 . F . M.


23 R . REGAMF.Y, dans la Maison-Dieu, n. 26 (1951-52), p. 159, dans Yves CONGAB,
Neuf cents ans après (1054-1954): Notes sur le Schisme Orientai, 1« panie de l'ouvrage
•iL'Eglise et les Eglises>, vol. I, Chevetogne 1954, p. 90.


2* A..DOUGLAS, The Relations of the Anglican Churches with the Eastern-Orthodox.
London 1921. p. 95. dans Y. CONGAH, cité, p. 94.
«ECCLESIA» Y «CHRISTIANITAS» EN INOCENCIO III


EN FUNCIÓN DE LA IDEA DE UNIDAD MEDIEVAL


Cuando Ramo» Llull escribía: < Veritat es que be es en unitat
e en pluralitat e en simplicitat e en compusició»resumía el pen-
samiento y la aspiración del alma medieval: la unidad y la sín-
tesis. Y al aducir como ejemplo el compuesto humano, 2 no hacía
sino repetir un motivo común a teólogos y canonistas, que veían
en él el modelo de cómo debía ordenarse el mundo en una síntesis
querida y demostrada por Dios.


Según Llull, también la unidad del pontificado romano es un
argumento de unidad, de la unidad de Dios, 3 fuente y modo de
todas las unidades. 4


1 Libre de Demostracions, lib. II, cap. XXXII, Ed. Obres de Ramon Lull,
vol. XV, Mallorca 1930, 148, 1.


2 Ibid., a continuación. Véase la maravillosa Oración De un Déu: Senyor, a
la vostra unitat do e present tota la mia unitat e tot mi un: e totes les coses qui
en mi son unes, totes vuyl que sien de les vostres unitats, les quals havets en pro-
prietats personals e en dignitats. E vos, Senyor, per pietat gracia a caritat, prenets
ma unitat a honrar e servir la vostra unitat, e les mies unitats totes sien a honrar
les vostres; e aycò en tant, que en mi negun no aja part ni poder, mas vos tan
solament, qui sots un deu creador senyor e compliment de tot ço qui es e qui fo e
qui sera (Oracions de Ramon, I, cap. I, Ed. Obres de Ramon Lull, vol. XVIII,
Mallorca 1935, 317, 4; ed. Rosselló, Mallorca 1901, 186).


3 En l'onrament què vos, Sènyer Deus, fets al Papa de Roma, veem que hon-
rats tota la natura humana: car gran honrament es, Sènyer, que home sia vostre
loctenenl en terra. On, com vos, un home sol ajats elet o esser sobre tots nosaltres,
en assò, Sènyer, se manifesta que vos sots tot sol un Deu, un senyor, un benfactor,
un salvador (Libre de Contemplació en Deu, Dist. XXIII, cap. 110, Ed. Obres de
Ramon Lull, vol. IV, Mallorca 1910, 45, 3).


4 ... e totes quantes unitats membraré entendré e amaré, totes les vuyl membrar
entendre e amar per honrar e servir la vostra santa e gloriosa unitat. Ahor vos e
am vos, Senyor, per vostra una bontat, una granesa, una eternitat, un poder, una
saviesa, una volentat, una virtut, una veritat, una gloria, e una fi e compliment
218 ANTONIO OLIVER, C. R.


En un pontífice romano, teólogo y canonista, Inocencio III,
ha querido verse la formulación explícita de doctrinas que, ex-
plotando la idea de unidad, alargaban la mano hasta el dominium
mundi, la Weltherrschaft, la hierocracia pontificia. 5


Otto Gierke 6 ha escrito páginas llenas de intuiciones y ricas
de análisis, en las que ha demostrado el papel esencial jugado
por la idea de unidad a lo largo del Medioevo. El poder aglu-
tinante de esa idea era tan fuerte que todo, hasta la humanidad
en masa, se reducía ad unum,7 siendo herético, maniqueo el po -
ner dos principios. Así lo había querido y ordenado Dios , 8 de
modo que incluso la distinción, tan fuertemente sentida, de las
dos esferas espiritual y temporal9 no es estable, pues tiende ne-
cesariamente a que las dos partes encuentren su sublimación en
una unidad superior.10


Ubi unitas, ibi perfectio. Reliqui numeri perfectionem non ha-
bent, sed divisionem, recedentes ab unitate, escribió S. Bernardo
hablando del pontificado romano. 1 1


de tot guant es (Oracions de Ramon, I, cap. I, Ed. Obres de Ramon Lull, vol.
XVIII, Mallorca 1 9 3 5 , 3 1 6 - 1 7 , 2 - 3 ; Ed. Rosselló, Mallorca 1 9 0 1 , 1 8 5 - 8 6 ) .


5 A . HAUCK, Der Gedanke der pàpstlichen Weltherrschaft bis auf Bonifaz VIII,
Leipzig 1 9 0 4 ; K . RUBDACH, Vom Mittelalter zur Reformation, II 1 (Berlin 1 9 1 3 )
2 4 0 - 6 2 , 2 7 3 - 8 5 ; E. W . MEYER, Staatstheorien Papst Innocenz' III, Bonn 1 9 1 9 .


6 Das deutsche Genossenschaftsrecht, III: Staats- und Korporationslehre des Al-
terthums und des Mittelalters und ihre Aufnahme in Deutschland (Berlin 1 8 8 1 ) 5 1 5 - 6 8 .


7 «Die Verbandseinheit der gesammten Menschheit», GIERKE, O. C, p. 5 1 7 .
8 GIERKE, O. C, p. 5 1 7 .
9 «Die zwiefache Organisation der geistlichen und der weltlichen Lebensord-


nung», GIERKE, O. C, p. 5 1 8 . La distinción se apoyaba en el dualismo del com-
puesto humano y en la doble ciudadanía del hombre, civis ahora de la tierra y
civis luego del cielo.


1 0 «In eadem civitate, sub eodem rege, duo populi sunt, et secundum duos
populós duae vitae, et secundum duas vitas duo principatus, secundum duos
principatus duplex iurisdictionis ordo procedit. Civitas, Ecclesia; civitatis rex,
Christus; duo populi, duo in Ecclesia ordines, clericorum et laicorum; duae vitae,
spiritualis et carnalis; duo principatus, sacerdotium et regnum; duplex iurisdictio,
divinum ius et humanum. Redde singula singulis, et convenient universa» (E. DB
TouRNAi, Summa Decretorum, Introduci.; SCHULTE, Die Summa des Stephanus Tor-
nacensis iiber das Decretimi Graliani, Giessen 1 8 9 1 p. 1 ) . Nótese el fuerte dualismo
de las parejas unificado in eadem civitate, sub eodem rege.


» De Consider. II 8 (ML 1 8 2 7 5 2 A ) .
«ECCLESIA» Y «CHHISTIANITAS» EN INOCENCIO III 219


De esta idea de unidad, alma del medioevo, son hijas y ex-
presiones: universalis pax, Ecclesia universalis, respublica generis
fiumani, christianitas; ideas tan entrañables al hombre medieval,
que en las grandes campañas de cruzada esos motivos suminis-
trarán el «slogan» para la propaganda más eficaz.


De las expresiones apuntadas, las que para Inocencio III son
realmente importantes, móviles de su obrar, inspiradoras de su
concepción del mundo, son Ecclesia universalis y Christianitas.


I


El concepto de Ecclesia universalis, estudiado recientemente
desde el punto de vista histórico por Ladner, 1 2 no es el mismo
en cada época ni en cada escritor. A partir de Gregorio VII existe
una doble manera de entender la Ecclesia universalis, según la
variante relación que, dentro de ella, ocupan entre sí Regnum y
Sacerdotium. Aunque en el fondo queda siempre intacto el con-
cepto de Iglesia, sin embargo para la tradición antigua, carolina
o gelasiana modificada, Regnum y Sacerdotium están ambos en la
Iglesia entendida como Cuerpo de Cristo. Según esa tradición la
significación eclesiológica cede el puesto, en el alto medioevo, a
una concepción cósmica que abraza el mundo entero. Regnum
y Sacerdotium están el uno junto al otro y no se unen bajo la
jurisdicción de ninguna cabeza aquí en la tierra, la única cabeza
es Cristo. 1 3 Solamente en ese sentido podrá hablarse, refiriéndose


1 2 The concepts of < Ecclesia » and « Christianitas » and their relation to the
idea of papal tplenitudo potestatis* from Gregory VII to Boniface Vili ^ S a c e r -
dozio e Regno da Gregorio VII a Bonifacio VIII: Miscellanea Historiae Pontificiae
XVIII n.° 52) Roma 1954, 49-77.


1 3 Cf. el texto de E. de Tournai citado en nota 10: una ciudad (Ecclesia) en
la que están los dos pueblos, las dos vidas, los dos principados, doble jurisdicción...,
en una palabra, el Sacerdotium y el Regnum, yuxtapuestos; la ciudad no tiene
más rey que Cristo (civitatis rex, Christus). El concilio VI de París, de 829, expone
esa doctrina con maravillosa claridad: «Quod universalis sancta Dei ecclesia unum
corpus eiusque caput Christus sit... Quod eiusdem ecclesiae corpus in duabus prin-
cipaliter dividatur eximiis personis. Principaliter itaque totius sanctae ecclesiae
220 ANTONIO OLIVER, C. R.


a la época, de relaciones entre Regnum y Sacerdotium o, con
términos anacrónicos, entre la Iglesia y el Estado. La difícil de-
marcación del dominio de lo temporal y de lo espiritual en esa
concepción llevó a frecuentes interferencias y, al final de la épo-
ca, a la intromisión en grande escala del poder temporal en los
asuntos de la Iglesia. 1 4


Para librarse de tal ingerencia Gregorio VII acentúa la dis-
tinción de los dos poderes, subrayando la mayor dignidad del
Sacerdotium, y renueva la doctrina gelasiana. Es la segunda ma-
nera, la renovación gregoriana de la teoría gelasiana, de entender
la Ecclesia universalis. En esa concepción, Ecclesia se afirma cada
vez más en su sentido eclesiológico. Ecclesia universalis significa
ante todo la Iglesia, y la Iglesia en su concreto sentido jerárquico.
El camino recorrido es claro. Lo describe Ladner: A partir de
Gregorio VII, cuando los papas empezaron a considerar a reyes y
emperadores menos como funcionarios en el interior de la Iglesia
(así había sido en la concepción carolina) y más como caudillos
de pueblos y como dueños de territorios en el interior de la cris-
tiandad, empezaron a unirlos con lazos especiales con la Iglesia
romana, la concentración, por decirlo así, de la Iglesia universal.
Aunque la doctrina del primado papal es contemporánea al pri-
mer día de la historia cristiana, sin embargo, es en los tiempos
de Gregorio VII cuando la Iglesia universal es identificada, mucho
más claramente que antes, con la Iglesia romana, con la Iglesia
sujeta al papa. ' 5 Debería profundizarse la relación entre los tér-
minos Ecclesia y Ecclesia Romana. Pero parece cierto que desde
los tiempos de Gregorio VII el término Ecclesia fué usado de cada
día más exclusivamente en el sentido de Iglesia romana, y el
vocablo ecclesiastici, en el sentido de clero, o sea, referido a
aquella parte de la Iglesia más de cerca unida con la suprema


corpus in duas eximias personas, in sacerdotalem videlicet et regalem... divisum
esse novimus» (Lib. I cap. 2: MGH Leges I I , II 29; MANSI X I V 537). El texto lo
trae LADNER, O. C, p. 50 n. 6; pero fué ya utilizado y explotado por GIERKE, O. C,
p. 517 n. 7.


1 4 LADNER, O. C, p. 51.
1 5 Recuérdese el n.° 2 del Dictatus Papae, Reg. Gregor. V I I , II 55a (edición


E. CASPAR, MGH Epistolae Selectae, p. 202): Quod solus Romanus pontífex iure
dicatur universalis.
«ECCLESIA» Y «CHRISTIANITAS» EN INOCENCIO III 221


autoridad docente y rectora de la Iglesia universal, con el obispo
de Roma. Y así los términos Ecclesia y Ecclesia Romana parecen
unirse en un concepto que comprende la Iglesia en este doble
sentido: como corporación institucional, Corpus Christi iuridicum,
que, comprendiendo clero y laicado, es esencialmente clerical,
y como comunidad de todos los fieles, como Cuerpo de Cristo,
Corpus Christi mysticum. El aspecto institucional, corporacional,
clerical de la Iglesia y el uso acentuado de Ecclesia Romana son de
extrema importancia para la inteligencia de la diferente postura
que guardan entre sí y en la Iglesia Regnum y Sacerdotium antes
y después de Gregorio VII . 1 6 En definitiva, la yuxtaposición an-
terior de Sacerdotium y Regnum se había transformado en una
superposición a favor del primero, y así la cabeza de la Ecclesia
universalis actuaba, en la tierra, por medio de su lugarteniente,
cabeza del Sacerdotium, el Papa.


Esquematizando, podríamos decir así:
Según la tradición carolina, Ecclesia universalis engloba a clero


y laicado, yuxtapuestos, cada uno con su respectivo jefe: el clero
bajo el papa, el laicado bajo el soberano; en este sentido, el rey
común de Ecclesia es Cristo, en el cielo. Según la doctrina gre-
goriana y su terminología, la Ecclesia universalis va identificán-
dose con la Ecclesia Romana; cuando esa identificación se logra,
resulta que la cabeza de la Ecclesia Romana (de la parte «jurí-
dica», «clerical» de la Iglesia) es también la cabeza de la Ecclesia
universalis; pero como ésta, incluye indistintamente a clero y
laicado... Ahora ya no extrañará encontrar bajo la pluma de teó-
logos y canonistas la expresión de que el Romano pontífice, jefe
de la Ecclesia, es jefe indistintamente del clero y del laicado. 1 7
Dentro de la Ecclesia, pues, la regalis potestas está sometida a
la pontificalis auctoritas. La Ecclesia universalis tiene una sola
cabeza, visible, en la tierra, la cabeza de la Ecclesia Romana,


1 6 Cf. LADNER, O. C . p. 52-54.


17 Es claro que se habla del papa conio jefe del Regnum, no y de ningún
modo como pastor que es de clérigos y laicos en el sentido espiritual. La cuestión
no prejuzga ni toca siquiera ningún aspecto esencial ni dogmático sobre el primado
del Romano pontífice.


16
222 ANTONIO OLIVER, C. R.


el Papa, que gobierna Regnum et Sacerdotium como Vicario de
Cristo. 1 8


La bivalencia y peligrosidad del manejo de tales conceptos es
clara. Cuando la figura y teoría de las dos espadas, también de
doble valor y sentido, 1 9 confundiendo jurisdicción y autoridad,
tercie en la cuestión llevando el problema a la política, al terreno
de los derechos y atribuciones papales sobre el mundo, y se usen
como sinónimos, sin serlo, los términos imperator-rex, se com-
prenderá cómo se complica inextricablemente un problema que llegó
a ser considerado insoluble para los mismos medievales 2 0 y que
ha llevado a muchos investigadores modernos a juzgar hierocrá-
ticos a canonistas, teólogos y papas que tomaron parte en aquella
controversia u opinaron en la materia. 2 1


1 8 Véase el interesante silogismo que trae Ladner, o. c, en p. 56. Por lo que
hace al problema histórico del papa como vicario de Cristo, véase M. MACCARRONE,
Vicarias Christi. Storia del titolo papale ( = Lateranum 18) Roma 1952.


1 9 A. M. STICKLER ha editado interesantes textos y estudiado a fondo la teoría
de las dos espadas. Doy ordenada cronológicamente la lista de sus estudios: De
Ecclesiae potestate coactiva materiali apud Magistrum Gratianum, en Salesianum 4
(1942) 1-23; De potestate gladii materialis Ecclesiae secundum tQuaesliones Bamber-
genses> inéditas, en Salesianum 6 (1944) 113-40; Der Schwerlerbegriff bei Huguccio,
en Ephemerides Iuris Canonici 3 (1947) 201-42; Il potere coattivo materiale della
Chiesa nella Riforma Gregoriana secondo Anselmo di Lucca ( = Studi Gregoriani II)
Roma 1947,235-85; Il Gladius nel Registro di Gregorio VII ( = Studi Gregoriani III)
Roma 1948, 89-103; Magistri Gratiani sententia de potestate Ecclesiae in Statum,
en Apollinaris 21 (1948) 36-111; Il Gladius negli Atti dei Concili e dei Romani Pon-
tefici sino a Graziano e Bernardo di Clairvaux, en Salesianum 13 (1951) 414-45;
Vergessene Bologneser Dekretisten, en Salesianum 14 (1952) 476-503; Concerning the
political theories of the medieval Canonists, en Traditio 7 (1949-51) 450-63 (Recensión
de Medieval Papalism, de Ullmann); Sacerdotium et Regnum nei Decretisti e primi
Decretalìsti. Considerazioni metodologiche di ricerca e testi, en Salesianum 15 (1953) 575-
612; Imperalor Vicarius Papae. Die Lehren der franzósisch-deutschen Dekrelislenschule
des 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts über die Beziehungen zwischen Papst und
Kaiser, en Mitteilungen des Instituts für ósterreichische Geschichtsforschung 62
(1954) 165-212; Sacerdozio e Regno nelle nuove ricerche attorno ai secoli XII e XIII
nei Decretisti e Decretalìsti fino alle Decretali di Gregorio IX ( — Sacerdozio e Regno
da Gregorio VII a Bonifacio VIII: Miscellanea Historiae Pontificiae XVIII n.° 50)
Roma 1954, 1-26.


2 0 Cf. STICKLER, Sacerdozio e Regno..., cit. en nota anterior, p. 4 y 12.
2 1 Véase STICKLER, Sacerdozio e Regno..., citado al final de la nota 19, y


MACCARRONE, «Potestas directa* e tPotestas indirecta' nei teologi del XII e XIII secolo
«ECCLESIA» Y «CHRISTI ANITAS » EN INOCENCIO III 223


La doctrina gregoriana no lleva necesariamente a esas conse-
cuencias. Gran mayoría de gregorianistas son dualistas, lo que
significa que están en la más genuina tradición gelasiana renovada
por Gregorio VIL Es la mezcla de ésta con la carolina la res-
ponsable de la confusión y de sus consecuencias, especialmente
en los Decretistas y Decretalistas del x n y x n i .


¿Sobre qué línea está Inocencio III en su concepción de Ecclesia?
Inocencio III usa Ecclesia universalis en su sentido eclesioló-


g i co . 2 2 Ya un paso del De sacro altaris mysterio23 la identifica
con el corpus Christi, integrado por la cabeza y los miembros y
que constituye, en el cielo, la Iglesia triunfante con Cristo, y,
en la tierra, la militante. El concepto, condensado prevalentemente
en su contenido religioso, teológico, espiritual, incluye el que
Ladner ha llamado el Corpus Christi iuridicum y el Corpus Christi
mysticum. bajo la cabeza única, Cristo, 2 4 y su vicario en la tierra,
el papa. Se trata de un concepto vital, esencial, que tocaba en lo
más vivo la Weltanschauung y el alma de Inocencio III. 2 5


Ecclesia universalis se encuentra a cada paso y formando el
substratum de gran parte de los argumentos de las cartas de Ino-
cencio. Tiene sinónimos en Ecclesia generalis,26 Ecclesia universa,27
catholica Ecclesia,28 Ecclesia romana.29 Pero la sinonimia no es


( = Sacerdozio e Regno da Gregorio VII a Bonifacio VIII: Miscellanea Historiae Pon-
tificiae XVIII n.° 51) Roma'1954, 27-47.


2 2 Véase la reciente y excelente obra del P. F . KEMPF, Papsttum und Kaiserlum
bei Innocenz III. Die geistigen und rechllichen Grundlagen seiner Thronstreitpolitik
( = Miscellanea Historiae Pontificiae XIX n.° 58) Roma 1954, 285 ss. , de quien
tomo buena parte de las apreciaciones que 6Íguen.


23 VI 3 (ML 217 907D-908A).
2* En las expresiones corpus, caput, late siempre la misma idea de unidad:


GIERKE, O. C, p. 117.


25 Precisamente la herejía horrorizó a Inocencio porque significaba la desin-
tegración de las estructuras medievales, especialmente de la Ecclesia; cf. A. BORST,
Die Katharer ( = Schriften der MGH: Deutsches Institut für Erforschung des Mittel-
alters 12) Stuttgart 1953, 223-30.


26 Cf. Beg. VII 1, XI 29 (ML 215 279 A, 1359 D). En adelante cito el Regis-
tro inocenciano indicando únicamente el libro (números romanos) y la carta en
cuestión (árabes).


2 7 I 209 (ML 214 759 C).
2 » XI 28 (ML 215 1358 C).
29 II 209 (ML 214 763 A).
224 ANTONIO OLIVER, C. R.


perfecta ni es, por ende, indistinto el uso, especialmente cuando
se trata de las dos últimas expresiones.


Ecclesia universalis, generalis, universa comprende todas las igle-
sias así como todos los fieles.30 Su cabeza es la Iglesia de Roma.
Estamos sobre la línea gregoriana. Por eso no dudó lo más mínimo
Inocencio, al enfrentarse con el Patriarca de Constantinopla, en
llamar a la Iglesia romana Ecclesia universalis y defender este título
de las pretensiones del Patriarca. La expresión Ecclesia universalis
— d i c e - puede entenderse en un doble sentido. Si se la concibe
como la reunión de todas las iglesias —o sea, en sentido hori-
zontal—, entonces la Iglesia romana es sólo una parte de la Iglesia
total, parte primera y principal, sin duda, comparable a lo que
es la cabeza para el cuerpo. Pero puede también llamarse Ecclesia
universalis a la que abraza bajo su jurisdicción a todas las iglesias,
y esta dignidad —entendida en sentido vertical— compete solamente
a Roma. 3 1


La disquisición sobre la Ecclesia romana nos lleva a una con-
sideración ulterior sobre la Ecclesia universalis (o generalis). Cuan-
do la expresión no se usa como término técnico (que es el que
estamos estudiando), puede sencillamente oponerse a Ecclesia par-
ticularis. Lo dice claramente la misma carta al Patriarca constan-
tinopolitano: Est enim una generalis Ecclesia... Et sunt mullae par-
ticulares ecclesiae.32 Una explicación que adujo el papa al hablar


30 Cf. KEMPF, O.C, p. 287.


31 «Dicitur enim Ecclesia universalis quae de universis constat ecclesiis, quae
graeco vocahulo catholica nominalur. Et secundum hanc acceptionem vocabuli
ecclesia romana non est universalis ecclesia, sed pars universalis ecclesiae, prima
videlicet et praecipua, veluti caput in corpore, quoniam in ea plenitudo potestatis
exsistit, ad caeteras autem pars aliqua plenitudinis derivatur. Et dicitur universalis
Ecclesia ilia una, quae sub se continet ecclesias universas. Et secundum hanc
nominis rationem Romana tantum ecclesia universalis nuncupatur, quoniam ipsa
sola singularis privilegio dignitatis caeteris est praelata»: II 209 ( M L 214 763 A B ) .
Cf. en I 481 ( M L 214 448 D), XV 137 ( M L 216 648 C): «Romanee ac universalis
Ecclesiae». Para la carta al Patriarca Juan X Kamateros cf. E. AMANN, Innocent III,
en DTC ,VII 2 (Paris 1923) 1973; MACCAHRONE, Chiesa e Stato nella dottrina di Papa
Innocenzo III, Roma 1940, 16-18; LADNER, o. C, p. 65.


32 II 209 ( M L 214 763 B ) . La ecclesia particularis es cada una de las diferen-
tes diócesis o provincias eclesiásticas; de hecho Inocencio las llama a veces pro-
vincial- Il 209 ( M L 214 760 A ) ; cf. MACCARRONE, Chiesa e Stato... p. 25.
«ECCLESIA» Y «CHRISTIANITAS» EN INOCENCIO III 225


de la Iglesia romana no3 ayudará a profundizar el sentido de
esta oposición: Quoniam in ea (la Romana Eccl.) plenitudo potes-
tatis exsislit, ad caeteras autem pars aliqua plenitudinis derivatur.33
La Ecclesia particularis tiene por jefe al respectivo obispo; el
conjunto de todas ellas da la Ecclesia universalis, universa, gene-
ralis. Romana (con mayúscula), de la que forma parte, como una
particular más (la primera de las particulares), la romana (con
minúscula). El pastor de la universalis es el papa, en quien re-
side la plenitudo potestatis, con la sollicitudo omnium ecclesiarum,
siendo los pastores de las particulares, los obispos, in partem
sollicitudinis evocati.34 Universalis es a particularis, como plenitudo
potestatis es a in partem sollicitudinis, como papa es a obispos.


Por su parte catholica Ecclesia, que hemos visto usado en el
texto como sinónimo griego de universalis,35 es menos frecuente
y, en las cartas antiheréticas, suele usarse como nota de la ver-
dadera Iglesia, opuesta a un particular de escisión heterodoxo-
cismática, las sectas haereticae pravitatis.36


Puede decirse, pues, que Ecclesia universalis significa para
Inocencio la Iglesia en el propio sentido de la palabra, pero car-
gado de la historia y la realidad de una larga evolución. La
Iglesia presidida por la Sedes apostolica, cunctorum mater et ma-
gistra, como su caput et fundamentum.37 El papel jugado por la
Ecclesia romana es evidente y transcendental.


A la Ecclesia universalis pertenecen naturalmente también los
reyes cristianos, no sólo como personas privadas, sino también y
directamente como reyes. 3 8 Su misión recibida de Dios es blandir


3 3 II 209 ( M L 214 763 A). No es mi intención entrar ahora en la cuestión
de la plenitudo petestalis; véase para ello LADNER, O. C., p. 59-77 y KEMPF, Papsttum
und Kaisertum... p. 296-300.


3 4 Véanse otros ejemplos de la plenitudo: X 200 ( M L 215 1304 B), XV 1, XVI
167 ( M L 216 539 C, 955 D), Supplementum 220 ( M L 217 260 A); de in partem:
II 123 ( M L 214 676D-677A).


3 5 Ecclesia universalis..., quae graeco vocabulo catholica nominatur: II 209 ( M L
214 763 A).


3<¡ XI 28 ( M L 215 1358 C).
3 7 Cf. XIII 5, XVI 74, 105, 106 ( M L 216 199 C, 875 A, 902 D, 903 D).
3 8 KEMPF, Papsttum und Kaisertum... p. 287, quien, en nota 22 trae el texto:


cSicut... Deus duo magna luminaria in firmamento caeli constituit..., sic ad fir-
2 2 6 ANTONIO OLIVER, C. R.


la espada material en defensa de la Ecclesia universalis, la sponsa
Christi,39 contra los malvados, los herejes y los infieles. 4 0 El Reg-
num, con sensible resabio de la tradición carolina, es concebido
dentro de la Iglesia como funcional. Dicho con otras palabras,
Inocencio ve al Regnum y al Imperiurn esencialmente desde el
punto de vista de su deber religioso-moral, o sea del servicio
que deben prestar a la Ecclesia universalis, la Iglesia entendida
jerárquicamente. El mundo entero queda así, de un modo genui-
namente espiritualístico, englobado dentro de la Iglesia. 4 1


El Regnum está dentro de la Iglesia; pero en la Iglesia el Sa-
cerdotium ocupa un lugar más alto que el Regnum. Esa inclusión
de la tradición carolina en la doctrina gregoriana no debe preo-
cuparnos. No lleva necesariamente a la hierocracia. El Sacerdo-
tium sobrepasa al Regnum en dignidad —es doctrina de Inocen-
cio—, puesto que él unge a los reyes, tiene poder sobre las almas
y no solamente sobre los cuerpos, posee en su punto más alto
— el papa— una amplitud de dominio, como no la posee ningún
rey. «Quia singuli proceres singulas habent provincias et singuli
reges singula regna; sed Petrus, sicut plenitudine, sic el latitudine
praeeminet universis, quia est vicarius illius, cuius est terra et ple-
nitudo eius, orbis terrarum et universi qui habitant in eat:42 El


mamentum universalis Ecclesiae, quae caeli nomine nuncupatur, duas magnas
instituit dignitates... quae sunt pontificalis auctoritas et regalis potestas»: I 4 0 1
(ML 2 1 4 3 7 7 A).


39 Sponsa, es figura de la Ecclesia universalis, cf. más adelante.
*0 VII 7 9 (ML 2 1 5 3 6 1 CD): «Ad sponsae suae, universalis videlicet Ecclesiae,


munimentum pontificalem et regiam Dominus instituit dignitatem; unam quae
foveret filios, aliam quae adversarios expugnaret; unam quae subditorum vitam
verbo instrueret et exemplo, aliam quae iniquorum maxillas in freno cohiberet
et caino, ne pacem Ecclesiae perturbarent; unam quae inimicos diligeret et pro
persecutoribus etiam exoraret, aliam quae ad vindictam malefactorum et laudem
honorum gladium materialem exerceret et armis quietem ecclesiasticam tueretur».
Regestum super negotio Romani imperii (RNI) 3 2 (Ed. F . KEMPF, Regestum Inno-
centii III papae super negotio Romani imperii ( = Miscellanea Historiae Pontificiae
XII n.° 2 1 ) Roma 1 9 4 7 , 9 9 ) : « . . . alteram quae in tenebris radiet, dum in hae-
reticos mentis caecitate percussos et hostes fidei christianae, quos nondum Oriens
ex alto respexit, Christi et christianorum punit iniuriam et ad vindictam male-
factorum, laudem vero honorum materialis gladii potestatem exercet».


4 1 Cf. KEMPF, Papsttum und Kaisertum... p. 2 8 8 .
« RNI 1 8 (ed. KEMPF 4 8 ) .
«ECCLESIA» Y «CHRISTIANITAS» EN INOCENCIO III 227


Sacerdotium sobrepasa al Regnum también en edad, pues Saúl y
David fueron ungidos reyes por orden de Dios por el sacerdote
Samuel. Incluso en el tiempo anterior la figura sacerdotal precede
a la real hasta Abel. Finalmente, fué Dios quien fundó directa-
mente el Sacerdotium, mientras que al Regnum lo toleró sólo
por el impertinente capricho del pueblo de Israel; por ello posee
el Sacerdocio una mayor solidez, fundamentada como está en
Dios. Todos éstos son conceptos espiritualísticos, reducibles en
gran parte a los de Hugo de San Víctor y de Honorio de Autun. 4 3


Los últimos textos y consideraciones nos han enseñado hasta
dónde se extiende el concepto de Ecclesia universalis. Pero la
explicación de ellos nos llevaría ya muy allá, a las aplicaciones
y complicaciones de esta idea. Ya se habrá advertido que, al aducir
los argumentos y figuras que le han valido el epíteto de hiero-
crático, el papa no intenta probar sino la mayor dignidad y an-
tigüedad del Sacerdotium sobre el Regnum.


Ecclesia universalis, generalis, catholica, romana, hija - e n el
sentido histórico que venimos estudiando, y que se apoya siempre
en la base teológica- de la idea de unidad medieval, centro y
emblema de la unidad, es también ella « n a . 4 4 Y esta unidad tiene
para Inocencio III toda la esencial vitalidad que tiene para la
vida cristiana la comunión con Cristo, la V i d , 4 5 tan vital como
la entendió Jesús, tan esencial como la entendieron los primeros
siglos cristianos. 4 6 A esa unidad o comunión 4 7 pertenecen los fie-
les. Los herejes se separan de ella, la rompen, la desgarran. 4 8 Los


4 3 KEMPF, Papsttum und Kaisertum... p. 288-89; los cotejos con el Victorino
y el Augustodunense véanse en KEMPF, Regestum Innocentii III papae super negotio
Romani imperii... p. 46-49 notas 3, 5, 6, 9, 12-14.


4 4 II 209 (ML 214 763 B): «Est enim una generalis Ecclesia». El papel jugado
por la Ecclesia perenne, teológica es aquí evidente.


« Jo. 15 5-6.
4 ° Cf. L. HERTLING, Communio und Primat ( = Xenia Piana: Miscellanea His-


toriae Pontificiae VII n.° 9) Roma 1943, 1-48.
4 7 En este sentido unitas y communio son sinónimos: X 69, XI 232 (ML 215


1167 D, 1546 D); VII 75 (ML 215 356 A). Véase la ¡nütulatio de XII 69 y 157
(ML 216 75 y 176).


« VII 76, IX 208, X 69 (ML 215 359 C, 1049 CD, 1168 C), XVI 167 (ML 216
955 C).
228 ANTONIO OLIVER. C. R.


que combaten la herejía la defienden 4 9 y dan el mejor testimonio
del amor que la t ienen. 5 0 Es por eso que la cruzada antiherética
es un negotium generalis Ecclesiae 5 1 y es, por eso también, un
negotium pacis.52 Por todo ello la conversión significa para un
hereje reintegrarse, soldarse de nuevo a esta unidad. 5 3


*> i 509 (ML 214 472 C), VI 243, VII 79, 212, XI 28 (ML 215 274 C, 362 B,
527 D, 1358 C).


so VII 79, 212 (ML 215 362 B, 527 D). Id. X 149, XI 28 (ML 215 1247 B,
1358 C).


5 1 XI 32 (ML 215 1361 B). La expresión es muy frecuente en el Registro
inocenciano. La misma conversión de los herejes es llamada así: II 235 (ML 214
794 D). Para todo el papel de Ecclesia en el asunto de la herejía véase mi libro
en curso de impresión Táctica de propaganda y motivos literarios en las cartas
antiheréticas de Inocencio III, especialmente el cap. 1 de la II parte.


5 2 La idea de pax está en Inocencio III muy relacionada con la de unitas y
la de libertas Ecclesiae. Esas relaciones, sobre todo la de pax, las vio ya Gierke,
o. .c, p. 517, subrayando su significado a lo largo del medioevo. Por lo que hace
a Inocencio III, la pax, conservando un buen sabor paleocristiano, es muy seme-
jante a unitas en XI 26 (ML 215 1355 C y 1356 B y D), XI 28 (ML 215 1359 B),
XI 33 (ML 215 1361 D), donde los herejes son presentados como perturbadores no
tanto de la paz civil cuanto de la unidad eclesiástica. Lo que es más claro, si se
quiere, en XVI 172 (ML 216 960 A): «dum in fide catholica et ecclesiastica pace
duxerint persistendum». Por eso la cruzada es llamada precisamente negotium pacis:
XII 156 (ML 216 175 C). Pero pax puede significar sencillamente concordia en XI
229 (ML 215 1545 BC), XII 154, 156, XIII 86, XVI 167 (ML 216 174 B, 174 D,
283 A, 955 B y 956 B). Adviértase que ya unitas tiene también este significado en
XI 229, 230, 233 (ML 215 1545 B, 1545 D, 1547 B), XV 189 (ML 216 711 A). Pax
tiene a veces el sentido negativo de ausencia de guerra: XI 30, 31, 33 (ML 215
1360 B, 1360 D, 1361 D, la segunda vez), del que participa también la unitas
en RN1 79 (ed KEMPF 214, 21), aunque en el binomio pacem-unitatem, aquélla se
refiera más bien a la ausencia de guerra y aluda ésta al cisma imperial; pero las
dos se interfieren y son una transferencia, por analogía, de la idea de unitas
Ecclesiae, con una sola cabeza, al Imperio, a la sazón dividido.


La misma densidad de contenido entraña la idea de libertas Ecclesiae, que
era una verdadera obsesión de Inocencio III y que no debe entenderse meramente
negativa, sino muy positiva: poder servir a Dios con holgura: IX 166, 167 (ML 215
996 D, 998 B), XIII 43 (ML 216 230 C), RNI 2 (ed. KEMPF 7, 20). Los herejes,
arrebatándole esta libertad, esclavizan a la Iglesia: IX 167 (ML 215 998 B: ancillare),
XV 189 (ML 216 712 B: in servitutis opprobrium). Ve XI 156 (ML 215 1469 A).


Todo el conjunto de pax-unitas-libertas, con las mutuas relaciones, se encuentra
bellamente armonizado en la oración A cunctis, quizás de Inocencio III (ML 217
917): «...salutem nobis tribue benignus et pacem, ut, destructis adversitatibus et
erroribus universis, Ecclesia tua 9ecura tibi serviat libértate».
ECCLESIA» Y «CHRISTI ANITAS » EN INOCENCIO III 229


Para indicar esta unidad esencial, indisoluble, de la Ecclesia
universalis, Inocencio III usa con predilección dos figuras que pre-
cisan el doble sentido de ella: unidad de la Iglesia como cuerpo
y unidad de esta misma Iglesia, como cuerpo en Cristo, causa y
fundamento de aquella unidad. Al primero responde la figura de
tunica inconsutilis,54 que no rompieron ni siquiera los soldados
paganos y que rasgan los herejes al introducir sectas en la Iglesia;
al segundo, la de sponsa Christi:55 la indisoluble unidad de este
matrimonio se rasga al casar a aquélla con un credo que no es
el de su Esposo.


El motivo de la unidad de la Iglesia con sus figuras se usa
en relación al cisma griego 5 6 como refiriéndose a la herejía. 5 7
Algún ejemplo de figuras nos llevará a la plena comprensión de
Ecclesia universalis.


Las dos figuras se dan juntas en un texto por extremo claro
y curioso, la arenga de la encíclica I 9 4 : 5 8 «Cum unus Dominus
lesus Christus unam sibi sponsam, Ecclesiam videlicet ex gentibus
congregatam (esa «Ecclesia ex gentibus» se opone a las «synago-
gae» de los herejes a que se refiere el papa más abajo), elegerit,
non habentem maculam ñeque rugam, quae ipsi tamquam capili
suo in unitate fidei (nótese la persistencia de la terminología ju-
rídica matrimonial) deserviret, miramur plurimum atque dolemus


Ha estudiado estos conceptos, recalcando la transcendental importancia que
tienen para Inocencio III, J. FIEBACH, Die augustinischen Anschauungen Papst Inno-
cenz III. ais Grundlage für die Beurteilung seiner Stellung zum deutschen Thronstreit,
Neisse 1914. Véase MACCARRONE, Chiesa e Stato... p. 32, 79, 116.


5 3 Redire ad ecclesiasticam unitatem es la expresión técnica que se encuentra
a cada paso: I 509, I I 1 , 122 (ML 214 472 C , 538 B , 676 B ) , IX 7, XI 196 (ML 215
814 C , 1513 D), XVI172 (ML 216 959 C ) . A veces a unitas le sustituye communio:
VII 75 (ML 215 356 A).


5 4 Jo. 19 23. Otras veces se dice vestís en vez de tunica.
55 Apoc. 21 9. Las dos figuras con la misma aplicación se encuentran ya en


san CIPRIANO, Liber de unitale Ecclesiae, VI-VIII (ML 4 502-06).
56 Es muy frecuente: I 353-54 (ML 214 326 C , 327 D, 328 B C ) , VI 210,


VIII 55 (ML 215 237 C , 622 C ) , XVI 105 (ML 216 902 C ) , esta última tiene la
ventaja de relacionar la figura con el primado de Pedro, la plenitudo potestatis
y la sollicitudo omnium ecclesiarum.


57 Véanse los textos siguientes.
5« ML 214 81 B C .
230 ANTONIO OLIVER, C. R.


quod quidam tunicam inconsutilem scindere molientes, diversas
sibi ecclesias, imo potius Satanae synagogas confingunt». La ana-
colútica yuxtaposición de las dos figuras se explica precisamente
por su «igualdad a una tercera» realidad, la Ecclesia universalis,
en torno a la que giran todas las expresiones unitarias que he
indicado en cursiva.


El mismo acoplamiento puede verse en una carta, citada y a , 5 9
dirigida a Felipe Augusto de Francia pidiéndole su ayuda contra
los herejes provenzales: «Ad sponsae suae, universalis videlicet
Ecclesiae, munimentum pontificalem et regiam Dominus instituit
dignitatem..., ne pacem Ecclesiae perturbarent..., quietem ecclesias-
ticam tueretur». El texto, que después de precisar el significado
de sponsa, conjuga Ecclesia con pax y quies, termina pidiendo
la ayuda del rey en pro de aquel cuya veste inconsútil se está
desgarrando en Francia por manos de los herejes.


Están evidentemente en la misma figura los textos que pre-
sentan a Jesucristo como esposo de la Iglesia. Así, al pedir en
otra ocasión el auxilio del rey francés, se le exhorta «quatenus
filiam regis assistentem ad dexteram sponsi varietate circumamic-
tam, ut catholicus filius, sinceritatis brachiis amplexeris». 6 0 Más
claro, si cabe, en este paso: «Sicut viri catholici, rnatrem vestram
recognoscentes Ecclesiam, lesu Christi doctrinae, qui eius verus
sponsus existit, devotius insistatis». 6 1 La doctrina de Cristo por
oposición a la doctrina herética que rompe la unidad de este
matrimonio.


La cita nos lleva a una nueva consideración sobre la misma
figura: la Iglesia, esposa de Cristo, es la madre de los fieles. Los
que rasgan la unidad de la fe, cismáticos o herejes, son hijos
desnaturalizados que martirizan a su madre. «Ut appareat amari-
tudo generalis Ecclesiae amarissima... insurrexerunt... haeretici et


59 VII 79 (ML 215 361 C y 362 A); citada en nota 40.
60 VII 212 (ML 215 527 C). Es paráfrasis del Ps. 44 10.
61 IX 7 (ML 215 814 CD). Véase un caso elocuente de cómo se compone la


diversidad con esa unidad: «Consuetudinum quippe diversitas, in habitu praesertim
extrínseco, deformitatem in sancta Ecclesia non inducit, cum assistat a dextris
Sponsi circumamicta varietate regina, velut castrorum acies ordinata»: XII 67-68
(ML 216 73D-74A).
«ECCLESIA» Y «CHBISTIANITAS» EN INOCENCIO III 231


falsi fratres (los hijos ingratos a su madre son falsos hermanos
para los hijos fieles a ella) ...et interdum inter filios computantur,
quorum pugnantium contra matrem, et laniantium eius vestem,
est ei amarissima persecutio». 6 2 Ya en la citada VII 212 , 6 3 entre
las figuras de vestís y sponsa, se ha dicho que los herejes -vulpes-
cometen sus desmanes dum pugnant quasi filii contra matrem.6*
Sobre esa temática, los hijos que desgarran las entrañas de su
madre, Inocencio logra acentos de verdadera tragedia, tanto era
íntima a su corazón la idea de Ecclesia. 6 5


62 IX 208 (ML 215 1049 CD).
63 ML 215 527 C.
64 Idea de Cant. 1 5.
65 He aquí unos ejemplos: Arenga de IX 132 (ML 215 949): «Angustias et


aerumnas, quibus universum corpus Ecclesiae, a pianta pedis usque ad verticem,
miserabiliter concutitur et turbatur, intensissime cogitantes, vehementi dolore cordis
afficimur, eo autem molestius, quo specialius illius tenemur imitari vestigia, qui,
sicut ipsemet asserii, infirmabatur infirmantibus fratribus, et scandalizatis illis
urebatur. Sane, filii mundi huius, quos prudentiores filiis lucis ipsa Veritas pro-
testatur, iam non sicut vulpes parvulae, sed leones feroces exterminant, et devo-
rant vineam Domini Sabaoth, et sic obcaecatum est insipiens cor eorum, ut non
ipsos retrahat timor Dei, nec reverenda fìlialis, quin eius Ecclesiam crudelitate
persequantur hostili, nec satis est furori eorum saecularia contra iustitiam occupare,
quinimo ipsam aedificii spiritualis compagem dissolvere ac destruere temerilate
damnabili moliuntur». Arenga de IX 167 (ML 215 998): «Tacti sumus dolore cordis
intrinsecus, et usque ad animam ipsius doloris gladius pertransivit, pro eo quod,
cum civitas Piacentina consueverit esse apostolicae Sedi valde devota, nunc muta-
tus est color optimus, et aurum in scoriam est conversum, quoniam adeo exhibet
se ingratam, ut nulla in ea videatur devotionis aut gratitudinis remansisse scintilla,
dum, eius monitis et mandatis omnino contemptis, matrem suam Placentinam
ecclesiam, honorabile membrum ipsius, haereticorum seducta fallaciis, nititur ancil-
lare (op. a libertas) volens earn quasi vile mancipium redigere sub tributo, ut
caeteras civitates suo exemplo corrumpens, una provocet universas contra univer-
salis Ecclesiae libertatem, ut dicere valeat cum propheta: Filios enutrivi et exaltavi,
ipsi autem spreverunt me.. .». Arenga de IX 204 (ML 215 1042-43): «Dolorum
urgentium multitudo, quibus iugiter, ut parturiens, Ecclesia sancta circumdatur,
vociferan earn, et dicere: ventrem meum doleo, ventrem meum doleo, cum pro-
pheta, compellit. Cum etenim adhuc usque omnis creatura ingemiscat, secundum
Apostolum, et parturiat genitricis Ecclesiae sacer uter, dolore suorum viscerum
conturbatur, quae spiritualibus fecundata sobolibus acriter discerpuntur, dum eorum
partum nequitia convellit illorum, de quibus prophetica voce praedicitur: Secuerunt
praegnantes Calaat ad dilatandum terminum suum. Truculenta siquidem haereti-
corum impietas, qui, mutando in mendacium veritatem, términos, quos posuerunt
232 ANTONIO OLIVER, C. R.


Sobre este tema de la esposa non habentem maculam neque
rugam,66 se entiende como Inocencio III puede acusar a los he-
rejes de querer empañar la hermosura de el la , 6 7 y lo que quiere
significar al declararlos, con expresión feliz, reos de adulterio es-
piritual. 6 8 Atentan contra la unidad del matrimonio de la Iglesia
con Jesucristo.


Por su parte la figura de la vestís inconsutilis no es menos rica
de posibilidades y de consecuencias. «Inconsutilis vestís Christi,
cui manus crucifigentium pepercerunt, per eos rumpitur qui eum
in membris suis iterum crucifigunt». 6 9 Los herejes, «qui laniant
vestem inconsutilem lesu Christi, deteriores sunt Pilati militibus,
qui tunicam ipsam scindere minime attentarunt» . 7 0 Así es como
la labor de los legados entre los herejes tiene por fin el lograr
«ne lacerarent de caetero vestem Christi, et Ecclesiam laniarent». 7 1


Otras referencias a la misma idea se hacen con la rete Petri
que se rompe - . 7 2 «Quid est autem quod subditur: Quia rumpebatur
eorum rete, nisi quod haeretici moliuntur praedicationem apos-
tolicam enervare, ita quod aliqui pisces de rctibus elabuntur?» , 7 3
Ya la arenga de VII 7 6 7 4 había dicho: «non prae multitudine,
sed malitia piscium, scinditur rete Petri». Los disidentes son, pues,


patres eorum, transferre damnabiliter non verentur, ut latius opinionis suae nomen
extendant, praegnantes laborat animas interimere, ne fetus fidei, quem ex amore
divino conceperant, ad partum valeat consummati operis pervenire. Unde, mater
Ecclesia, quae cum propbeta dicere potest: Filii venerunt ad partum, sed non
habet vires parturiens, et nos ipsi, qui curam tenemur suae fecunditatis habere,
quasi secantis perfidiae mucrone conscindimur, dum in suis visceribus haereti-
corum scindentium eius uterum gladio contrectamur>. La alegoría sobre el tema
Ecclesia sponsa-mater queda eficaz y elegantemente explotada.


66 I 94 (ML 214 81 C), cf. Ephes. 5 27.
67 IX 208 (ML 215 1050 A).
68 IX 208 (ML 215 1050 D).
69 VII 76 (ML 215 358 B).
70 VII 212 (ML 215 527 B).
71 VII 76 (ML 215 359 C).
72 Lc. 5 6.
73 VII 203 (ML 215 513 D).
74 ML 215 358 B.
«ECCLESIA» Y «CHRISTIANITAS» EN INOCENCIO III 233


los enemigos de esta compago,75 basada y garantizada por la ina-
movilidad de la petra Petri , 7 6 que es la Ecclesia generalis.77


De propósito no he querido entrar en el estudio de las con-
secuencias que se derivan para Inocencio III de su concepción
de Ecclesia universalis; ha sido mi intención mantenerme en el
plano especulativo, precisar sólo la significación del término. Las
otras expresiones que se nos han cruzado en el camino: preemi-
nencia del Sacerdotium sobre el Regnum, Plenitudo potestatis, Duo
gladii, son los guías que, otro día, podrán dirigirnos sobre el
terreno de la praxis, bajo la luz segura de la idea de Ecclesia
universalis. Vayamos ahora a la Christianitas.


7 5 IX 132 (ML 215 949 D): «ipsam aedificii spiritualis compagem dissolvere
ac destruere temeritate damnabili moliuntur». La expresión, construida también
sobre la idea de unidad, es interesante y su inspiración arquitectónica debe re-
lacionarse con la arenga de VI 243 (ML 215 273 BC), que reúne en un mara-
villoso conjunto lus figuras de la unidad de la Iglesia: «Mirabilis architectus, Christi
Dei virtus et sapientia, domum sibi, excisis columnis septem, et in fundamento
se lapide primario collocato, construxit, epe cum sermone prophetico parietes
erigente, ac ponente consummationis tectum cum doctrina evangelica caritate,
constituensque in quatuor angulis virtutes quatuor cardinales, earn nihilominus
vario virtutum ornatu depinxit interius, ut ab intus omnis gloria filiae regis esset.
Verum ule qui a principio in veritate non stetit, l unas aedificii structuram mira-
bilem non sustinens patienter, validum ventum misit a se, regione deserti, ut,
concussis quatuor angulis domus, si posset, everteret fundamentum. Sed, licet
domas multipliciter quatiatur, pati non potest omnino ruinam, cum sit supra fir-
mam petram mirabiliter constituta: arietibus tamen aliquando datis in gyro, aliquos
lapides excutit a structura, dum pugnant filli contra matrem, plus quam civile
praelium exercentes, et Christi tunicam inconsutilem laniant, quae sorte potius uni
fuerat concedenda».


7« X 54 (ML 215 1148 A), XV 189 (ML 216 711 C). Véase la XVI 105 (ML
216 902 CD).


7 7 Raimundo VI de Tolosa, fautor de herejes: «Iicet autem in... Ecclesiam
generalem graviter deliquisse noscaris . .» ; «tantam Ecclesiae generalis iniuriam>,
«Christi et Ecclesiae persecutorem» : X 69 (ML 215 1168 B y C). La defensa de
la Iglesia es una verdadera obsesión para Inocencio III, de modo que con razón
se le ha definido en un estudio reciente «el defensor de la Iglesia»—CH. E. SMITH,
Innocent III, Church-defender, Baton-Rouge 1951.
234 ANTONIO OLIVER, C. R.


II


Ya al hacer sus observaciones sobre la idea de unidad —reductio
omnium ad unum— del medioevo, se ocupó Gierke del concepto
de Christianitas, aunque sin delimitar suficientemente sus lindes de
los de la Ecclesia universalis, ni señalar las relaciones mutuas, ni
precisar la significación del concepto . 7 8


La significación —y con ella las lindes y relaciones— se precisa
con la ayuda de la historia.


Al insistir en la distinción entre los dos poderes, espiritual y
temporal, en su porfía por librarse de la ingerencia de éste en el
círculo de la Iglesia, Gregorio VII daba nuevo vigor a la genuina
doctrina gelasiana y señalaba marcadamente los límites de la Eccle-
sia que se va recogiendo sobre sí misma. 7 9 Ecclesia universalis, como
acabamos de ver, significa mucho más que el concepto abstracto
de Iglesia. En crecimiento desde la primera Edad Media, en donde
Regnum y Sacerdotium constituían una unidad propia y caracte-
rística, la palabra fué entendiéndose, desde Gregorio VII, en un
sentido preponderantemente eclesiológico; pero la relación íntima
de la Iglesia con la esfera política, terrenal, queda en pie. Al re-
novarse la doctrina gelasiana, se da el hecho de que el mundo
de Gregorio no es el Imperio Romano de los tiempos de Gelasio,
sino una sociedad compuesta de pueblos cristianos que —pues el
sentido de la unidad era tan vivo— no podían, ni querían, quedar
al margen de la Iglesia. ¿Se logrará en la nueva teoría la unidad?
¿Hay manera de englobar de nuevo al laicado en la Iglesia?


7 8 GIERKE, Das deulsche Genossenschaftsrecht... p. 517.
7 9 KEMPF, Caput Christianitatis. Ein Beitrag zum Verslàndnis des mittelalterlichen


Papsltums, en Stimmen der Zeit 8 1 ( 1 9 5 6 ) 9 3 . Con sus teorías por base, no se
pueden achacar a Gregorio VII pretensiones sobre el Estado. El Estado no existía,
sino la Ecclesia universalis, compuesta de clerecía y laicado. Atribuirle otras
intenciones es pecar contra la historia. La idea de Estado vendrá después. Lo que
pretende Gregorio es ejercer libremente el derecho-deber de guiar a los pueblos
a Dios. Sólo así es —y se le puede llamar un Vólkerführer. Cf. KEMPF, Weltherrschaft
des mittelalterlichen Papsttums?, en Stimmen der Zeit 8 1 ( 1 9 5 6 ) 1 3 - 2 3 .
«ECCLESIA» Y «CHRISTIANITAS» EN INOCENCIO I H 235


Es entonces, cuando en un esfuerzo de los papas - q u e dura
hasta los tiempos de Bonifacio VIII— por contener al mundo occi-
dental en su unidad religioso-política, entra en función el ya usado
término de Christianitas, que va poco a poco precisando su sig-
nificado y acreciendo su vitalidad. El esfuerzo hacia la unidad
encontrará su expresión en la idea, mejor, en la realidad de la
Christianitas.80 Mientras la Ecclesia se va circunscribiendo de cada
día más en su sentido espiritual-eclesiológico, la Christianitas va
englobando a los pueblos cristianos en un reino sobrenacional. 8 1


La Christianitas ha sido estudiada por J. Bupp. bajo el punto
de vista teológico particularmente; 8 2 pero su significado no había
sido suficientemente considerado hasta que, muy recientemente,
el P. Kempf se ha esforzado por precisarlo. 8 8


La Christianitas es la sociedad de todos los cristianos, pero
entendida no en un sentido eclesiástico, sino en un sentido más
terreno, político-social. Una especie de patria, una nación sobre-
nacional, por decirlo así, menos que un estado; más que un
simple conglomerado de reinos y pueblos cristianos, un verdadero
organismo jurídico-espiritual. Su fundamento lo constituye la Igle-
sia que da su ser a la Christianitas, ya que los pueblos y nacio-
nes han sido reengendrados en Cristo como cada uno de los
hombres. Y puesto que la Iglesia es el fundamento de la Chris-
tianitas, la cabeza propia de ésta es el papa. Y entonces puede
afirmarse con toda justicia: La sumisión de pueblos y reinos al
dominio espiritual de la Iglesia, o sea, a su suprema autoridad
la Sede Apostólica, es la que da a la Christianitas su ser, la
constituye. 8 4


8 0 KEMPF, Papsttum und Kaisertum... p. 300.
8 1 LADNEB, The concepts of f Ecclesia' and t Christianitas'... p. 51-52.
8 2 J. RUPP, L'idée de chrétienlé dans ta pensée pontificale des origines à Inno-


cent HI, Paris 1939.
8 3 Cf. Papsttum und Kaisertum... p. 184-86, 300-10; Imperium und Nationen


in ihrem Bezug zur Christianitas-Idee ( = X Congresso internazionale di scienze sto-
riche, Roma 4-11 settembre 1955: Riassunti delle Comunicazioni VII) Firenze 1955,
202-05 ; Caput Christianitatis. Ein Beitrag zum Verstàndnis des mittelalterlichen
Papsttums, en Stimmen der Zeit 81 (1956) 91-100.


8 4 KEMPF, Papsttum und Kaisertum... p. 184-85, quien sigue a RUPP, L'idée
de chrétienté... p. 105-14, 118-23.
2 3 6 ANTONIO OLIVER, C. R.


Es una idea grandiosa, la idea central del nuevo período his-
tórico que empieza con Gregorio VII y termina con Bonifacio Vili.
A ella se debe el que en este tiempo fuera el papado jefe y guía
del mundo occidental. A ella se debe el que pudiera la Sede
Apostólica asegurarse una posición por encima de la posición del
emperador. Frente a la de Christianitas perdió brillo la idea de
Imperio. La de Cristianitas fué siempre más clara, más adaptada
a las circunstancias, más elástica. Mientras se quedó siempre algo
obscuro de qué modo la idea de Imperio —al tomarla en serio
y exprimir su jugo— podía componerse con la soberanía de los
reinos particulares, la de Christianitas no ofrecía dificultad alguna.
No tocaba la independencia de los estados; descansaba sobre un
sistema de naciones iguales en derechos y unidas por el espíritu
de la solidaridad cristiana y por la sumisión espiritual a la Iglesia. 8 5


Después de lo dicho, veamos si es posible apresar en una de-
finición, más o menos precisa, el concepto de Christianitas. «Ella
es la confederación solidaria de los pueblos y reinos cristianos,
fundada en el reconocimiento de la misma fe y de la pertenencia
a la Iglesia Romana, en la que los estados y naciones conservan
su propio ser político-cultural que no depende de la Iglesia. Es
decir, una confederación de pueblos que recibe de la Iglesia su
sentido y contenido y la dirección del ideal común, y que, sin
embargo, es distinta de la Iglesia. La organización sobrenacional
de la Iglesia dio a la Christianitas una firme consistencia e hizo
que encontrara en el papado su más alta cima. Con todo derecho
llama Inocencio III a la Sede Apostólica caput et rnagistra y fun-
damenlum totius ckristianitatisi . 8 6 Pero adviértase que el papa puede
ser cabeza de la Christianitas sólo en cuanto cabeza de la Iglesia,
o sea en sentido indirecto. 8 7


De todo lo dicho queda claro que la de Christianitas es una
idea en íntima relación con la de Ecclesia universalis. La Chris-
tianitas no es la Ecclesia universalis; pero está constituida por


8 5 KEMPF, Papsttum und Kaisertum... p. 1 8 5 - 8 6 . Véase también LADNBB, The
concepts of (Ecclesia» and (Christianitas»... p. 5 2 .


8 6 KEMPF, Imperiurn und Nationen... p. 2 0 2 . Véase también In , Caput Cliri-
stianitatis... p. 9 4 .


8 7 KBMPF, Imperiurn und Nationen... p. 2 0 2 .
«ECCLESIA» Y «CHRISTIANITAS» EN INOCENCIO III


el mundo, la humanidad, en cuanto santificado por ésta, 8 8 y una
persona o pueblo en tanto pertenece a la primera en cuanto es
miembro del Cuerpo místico de Cristo que es la segunda. La
Iglesia es la sociedad espiritual de los cristianos, la Christianitas
es la sociedad temporal de e l l os ; 8 9 en la Ecclesia prevalece el
elemento religioso, la Christianitas es un organismo jurídico-po-
lítico. Es por eso que el jefe supremo de la Iglesia, por serlo,
es de iure jefe y cabeza de la Cristiandad. 9 0


La exposición ha sido prolija, pero he creído oportuno, in-
cluso a trueque de repetir conceptos, insistir en las notas esen-
ciales para precisar una idea de la que se ha tenido demasiado
poca cuenta y que sigue siendo nueva y difícilmente aprehensible
a nuestra mentalidad.


Christianitas tiene sinónimos múltiples, así populus christianus,
gens Christiana, nomen christianum, orbis christianus, christianorum
fines, Christiana fraternitas, provinciae ubi colitur nomen christia-
num, terrae christianorum, e t c . 9 1 La expresión, como la de Ec-
clesia universalis, puede ser usada en sentido universal —toda la
cristiandad— o en particular —la de una provincia o región.


La idea de Christianitas empieza a abrirse camino, como vimos,
desde los tiempos de Gregorio V I I , 9 2 quien habla en diferentes
ocasiones de la Sancta Romana Ecclesia como Mater Christiani-
latis9S (la expresión nos dice lo decisivo que es en el camino
hacia la Christianitas el papel jugado por la Ecclesia Romana en
el campo de la Ecclesia universalis); pero la idea no obtiene su
plenitud y estabilidad hasta los días de Inocencio .III. Inocencio III
es el papa de la Christianitas. 9 4


8 8 RUPP, L'idée de chrétienté... p. 126.
8 9 RUPP, O. C , p. 127.
9 0 RUPP, O. C, p. 106-08.
9 1 RUPP, O. C, p. 114-17; KEMPF, Papsttum und Kaisertum... p. 185 n. 5.
9 2 KEMPF, Papsttum und Kaisertum... p. 184. Lo que dice RUPP de la Chris-


tianitas en los siglos ix-xi necesita nueva revisión (KEMPF, ibid., n. 3); pero cf.
LADNER, O. C, p. 52 n. 15.


9 3 Cf. Reg. I 15 (ed. E.. CASPAR, M e n Epistolae Selectae, p. 24, 10), I 29
(Ibid., p. 46, 28). Véase LADNER, O C , p. 52.


9 4 RUPP, O. C, p. 100, cita como intuitiva la expresión mordaz de Walter von
der Vogelweide maravillado ante los 37 años de Lotario Conti elegido papa: Hilf,
Herre, diner Kristenheit!


17
238 ANTONIO OLIVER, C. R.


Aunque nos falta, por desgracia, un estudio lingüístico sobre
la expansión de la palabra christianitas —la expresión poseía para
los contemporáneos un contenido y una vibración particular—, era
familiar y corriente entre los de Inocencio III, como lo demues-
tran a cada paso los Registros de éste . 9 5 Se encuentra sobre todo
en los escritos de aquellos príncipes que se encontraban en lucha
con el Islam o con los griegos. 9 6 Interesantes son los títulos que
dan al papa los jefes de la iglesia búlgara y armena. El patriarca
de Tirnovo escribe al papa como al pater totius christianitatis.*1
Y más claro habla todavía el Katholikos de Armenia: Quia supra
sedem dilecti discipuli Christi sedetis universaeque dominamini Euro-
pae, eo amplius vos de iure veneran debemus, et quia pater estis
totius fidei christianae, mandatum vestrurn cum amore recepimus.38
Es que los que se encontraban situados en las fronteras más ex-
ternas del mundo cristiano o en lucha con los enemigos del cris-
tianismo debían sentirse más fuertemente unidos al pensamiento
de la unidad de ese mundo y, por ende, al fundamento de tal
unidad, el papa . 9 9


Por lo que toca directamente a Inocencio, es difícil precisar
la comprensión y la extensión de christianitas. La expresión apa-
rece a menudo usada por él en un sentido tan general, que se
puede dudar si es que ella ha llegado a ser un terminus technicus.100
Por otra parte se encuentran interesantes formulaciones sobre la
christianitas. La sinonimia entre populus christianus y christianitas
se deja ver muy bien, por ejemplo, en el siguiente caso: El papa


9 5 Véanse en Rupp, o. c, p. 102-05 y téngase en cuenta el texto de la nota
anterior.


9 6 KEMPF, Papsttum und Kaisertum... p. 304 n. 68, reúne textos del rey León
de Armenia, del Dux de Venecia y de Enrique de Flandes refiriéndose a la con-
quista de Constantinopla, de Alfonso VIII de Castilla después de la victoria de las
Navas, del Basilèus Alejo IV, quien da al papa el significativo título de totius
christianitatis caput ecclesiasticum.


9 7 VII 5 (ML 215 288 B).
9 8 V 45 (ML 214 1008 A).
9 9 KEMPF, Papsttum und Kaisertum... p. 304-05, a quien debo las notas y gran


parte del texto que sigue. El suyo es el primer intento profundo de sistematizar
los textos y precisar la doctrina y consecuencias de Inocencio III sobre la Chri-
stianitas.


1 0 0 V. gr. I 28, 63, 230, 235 (ML 214, 22 C, 38 C, 199 A, 202 C).


-
«ECCLESIA» Y «CHRISTIANITAS» EN INOCENCIO III 239


ordena en Roma una procesión de rogativas por la guerra de los
reyes españoles contra los moros: pro pace universalis ecclesiae ac
populi christiani,101 mientras que el rey, después de lograda la
victoria, da gracias al papa pro auxilio toti christiani tati impenso.102


Es interesante la distinción entre Ecclesia universalis y populus
christianus. Ella puede verse, aunque no muy claramente formu-
lada, en la Regla de los Trinitarios compuesta por Inocenc io ; 1 0 3
pero con toda claridad cuando, terminado el cisma imperial ale-
mán, bendice el papa la misericordia de Dios, porque ha mandado
la paz ad honorem et profectum tam Ecclesiae quam imperii ac
totius populi christiani.104 Una orden dada en 1208 a los legados
de negociar una tregua entre los reyes de Francia e Inglaterra
beligerantes a la sazón se encabeza así: Quam sit necessarium Ec-
clesiae sanctae Dei et cuneta populo christiano...100 Y así otra carta
a Felipe Augusto en vistas a la cruzada: Los príncipes franceses
se han batido siempre con especial esfuerzo pro communibus ne-
cèssitatibus et utilitatibus universalis Ecclesiae seu etiam populi
christiani.100 Podrían multiplicarse los textos, como aquellos en
que el papa usa la palabra Christianitas al hablar directa o indi-
rectamente de los moros, los tradicionales enemigos de e l la . 1 0 7
Unas cartas del papa nos permitirán profundizar en esta idea.


Veamos, ante todo, dos cartas de recomendación de Legados
apostólicos, dirigida una en 1207 a Húngaros y Dálmatas, y la
otra en 1215 al Emperador latino. Christus, fundamentum et fun-
dator Ecclesiae —se dice en la primera — , entre otros remedios
para las heridas del pueblo cristiano, le dio un verdadero antídoto
in soliditate sedis apostolicae, earn totius christi a ni tatis caput con-
stituens et magistram, a qua... pañis intellectus et vitae ad alias


1 0 1 XV 181 (ML 216 698 C).
1 0 2 XV 182 (ML 216 703 A).
ios j 214 448 D): pro statu et pace sanctae Romanae Ecclesiae et totius


christianitatis et pro benefactoribus et pro his, pro quibus generalis ecclesia consuevit
orare, communis fiat oratio.


1 0 4 RNI 179 (ed. KEMPF 385, 26-27).
1 0 5 XI 30 (ML 215 1360 B).
1 0 6 XII 27 (ML 216 36 C).
1 0 7 Véanse los textos reunidos en KEMPF, Papsttum und Kaisertum... p. 306 n. 76.
240 ANTONIO OLIVER, C. R.


ecclesias cum doctrina procedat fidei et aqua sapientiae salutaris.108
Porque la necesidad del Reino lo pide, manda el papa los legados
ad exaltationem regis quam regni. El mismo pensamiento repro-
duce, aun más claro, la segunda carta: Entre los medios de sal-
vación para elj pueblo cristiano, Cristo ha instituido a la santa
Sede como caput et magistra totius christianitatis..., ad consoli-
dandam fidei unitatem, ut unus pastor esset et unum ovile. En la
misión de los legados se distingue entre la necessitas Ecclesiae y
la utilitas Constantinopolitani imperii.109


Una tercera carta nos brinda un pensamiento nuevo. Está la
carta en relación con el cisma imperial y reconviene a Otokar
de Bohemia por haberse dejado coronar rey por Felipe de Suabia,
ya que no era Felipe, sino Otón IV el rey de Alemania recono-
cido como tal por la Santa Sede. Por eso debe Otokar solicitar
del verdadero rey el honor real. En tal caso cuidará el papa que
este nuevo honor y dignidad tenga validez en lo sucesivo, por-
que la Santa Sede es, después del fundamento que es Cristo, el
fundamentum totius christianitatis, según la palabra del Señor:
Sobre ti, Pedro, edificaré mi Iglesia. 1 1 0


En todas esas cartas se trata, exclusivamente o en parte, del
Regnum o del Imperiurn. Por esto con toda intención habla Ino-
cencio de christianitas y no de ecclesia. Pero ha expresado cla-
ramente — y en ello estriba el grande valor de esos textos— de
qué modo la Santa Sede preside y está al frente de la cristiandad:
Sedes apostolica, caput et magistra — fundamentum totius christia-
nitatis. Son formulaciones teológicas profundas, llenas de conte-
nido. Inocencio usa siempre de las expresiones caput et magistra,
fundamentum cuando trata al detalle del poder primacial de la
Iglesia romana. Así pues, solamente el poder primacial da al papa
el derecho de estar al frente del mundo cristiano. La Christia-
nitas es constituida por la Iglesia. El vínculo espiritual lo cons-
tituye la fe común amaestrada por la sedes apostolica magistra;
el vínculo jurídico lo constituye la espiritual sumisión a la iglesia
romana, la caput Ecclesiae. Y por lo tanto, siendo así que la


1 0 8 XI 137 (ML 215 1231 D).
1 0 9 XVI 104 (ML 216 901 C).
1 1 0 RNI 44 (ed. KEMPF 125, 3-12).
«ECCLESIA» Y «CHRISTIANITAS» EN INOCENCIO III 2 4 1


Christianitas está edificada en la solidaridad católica de los pue-
blos y reinos cristianos, solidaridad que descansa en el papado,
la sedes apostolica es el fundamentum totius christianitatis.111


La preocupación por el populus christianus se extiende más
que el cuidado por el bien de la Iglesia y de las iglesias. 1 1 2 Por
eso en los años del cisma imperial se pondrán ante los ojos de
los príncipes las tristes consecuencias de la contienda, que tocan
no sólo al imperio, sino a todo el pueblo cristiano: libertad,
derecho y dignidad son conculcados, se daña a los pobres, son
devastadas las tierras, matados los hombres, puesta en peligro la
salvación de las almas y — cuestión esencial para el papa — la
campaña contra los enemigos de la fe cristiana sufre menosca-
b o . 1 1 3 Pero el papa no pensaba solamente en la paz. Cuando el
pueblo cristiano está en peligro, el papa le llama, según las
circunstancias, a las armas y le lleva a la cruzada contra los
infieles o contra los herejes. 1 1 4 Los ejemplos dicen suficientemente
a dónde se apunta. El papa es la cabeza de una unidad social
que él llama populus christianus.


La expresión orbis christianus, sinónima de populus christia-
nus,115 nos llevará de la mano a una última consideración. El orbis
christianus se compone de provincias, 1 1 6 pueblos y reinos, ya que
todo el mundo occidental e incluso muchos reinos del Oriente
son cristianos. 1 1 7 Es en ese sentido que puede Inocencio afirmar
que él ha sido constituido sobre pueblos y re inos 1 1 8 y que el
mundo entero ha sido entregado a Pedro para ser por él gober-
n a d o . 1 1 9 Inocencio supo distinguir la potestad de régimen sobre


1 1 1 KEMPF, Papsttum und Kaisertum... p. 3 0 6 - 0 8 .
1 , 2 V 2 7 ( M L 2 1 4 9 7 9 B ) , VII 4 2 , 1 5 3 , IX 1 3 9 ( M L 2 1 5 3 2 8 B , 4 5 4 D , 9 5 7 A B ) ,


citados por KEMPF, Papsttum und Kaisertum... p. 3 0 2 n. 5 7 .
1 1 3 RNI 2 , 3 1 (ed. KEMPF 8 , 1 0 - 1 7 , 9 5 ) .
1 1 4 I 3 7 9 , II 2 1 1 ( M L 2 1 4 3 7 5 A , 7 6 9 D ) , IX 1 3 9 ( M L 2 1 5 9 5 7 D ) , XV 1 8 2 , 1 8 9


( M L 2 1 6 7 0 3 B , 7 1 4 A ) , citados por KEMPF, Papsttum und Kaiesertum... p. 3 0 2 n. 5 9 .
1 1 5 RUPP, L'idée de. chrétienté... p. 1 1 8 ; KEMPF, Papsttum und Kaisertum... p. 3 0 2


n. 6 0 .
1 1 6 Véanse textos en KEMPF, Papsttum und Kaisertum... p. 3 0 3 n. 6 1 .


III 6 ( M L 2 1 4 8 7 7 C D ) , RNI 2 (ed. KEMPF 8 , 1 - 3 ) .
1 1 8 I 4 1 0 ( M L 2 1 4 3 8 7 B ) , XVI 1 3 1 ( M L 2 1 6 9 2 4 A ) .
1 1 9 II 2 0 9 ( M L 2 1 4 7 5 9 C ) .
•2+2 ANTONIO OLIVER, C. R.


totus mundus, o sea, sobre los universi fideles, sobre el populus
christianus, o el orbis christianus con sus provinciae, populi y
regna del dominio sobre la Iglesia; lo que hasta aquí, prescin-
diendo de la idea de Christianitas, fué muy difícil de expl icar . 1 2 0


Inocencio III está en el dualismo de la más genuina doctrina
de los dos poderes de las Decretales. Pero llevado de la poderosa
fuerza y hechizo de la idea de unidad, supo llegar a una mara-
villosa síntesis de ese dualismo, a una figura nueva y unitaria
del mundo, encerrando lo espiritual y lo temporal en la Chri-
stianitas y dándole en el Vicario de Cristo su más alta cima y
remate. 1 2 1 La Christianitas es un colectivo social que por una
parte está junto a la Iglesia y por otra, sobre los reinos y sobre
el imperio, y al que deben ordenarse los intereses particulares de
cada re ino . 1 2 2 No se trata de una soberanía jurisdiccional, sino
de una espiritual hegemonía con irradiaciones en el dominio po-
lítico-terrenal, un organismo movido por fuerzas religiosas, pero que
reúne como miembros independientes a Regnum y Sacerdotium. 1 2 3


Concluyendo: la idea de Christianitas, empezada por Grego-
rio VII, desarrollada y explotada por Urbano II en la cruzada y
por Alejandro III en su campaña por la paz entre Francia e In-
glaterra, llegó a su plenitud, en la teoría y en la práctica, con
Inocencio III. Es de suprema transcendencia, si al enjuiciar este
papa no se quieren cometer errores de apreciación y no se quiere
ser injusto con él. Sólo a partir de ella puede comprenderse la
Weltanschauung política de Inocencio; siendo ella la que nos
explica cómo pudo él por una parte confesarse claramente par-
tidario del dualismo jurídico, y abrazarse por otra con toda su
alma con unas ideas teológico-espiritualísticas que llevaban a la
unidad. La idea de Christianitas comprende ambos elementos. El
dualista al descansar sobre la sumisión espiritual al jefe de la


1 2 0 Por esas expresiones juzgaron hierocrático a Inocencio los autores que cité
en n. 5 , y se ha visto en aprietos, al querer vindicarlo de tal acusación, sin recurrir
a la Christianitas, MACCARRONE, Chiesa e Stato... p. 2 0 - 2 6 .


1 2 1 KEMPF, Papsttum und Kaisertum... p. 3 0 9 .
1 2 2 KEMPF, Papsttum und Kaisertum... p. 3 0 4 , quien copia a RUPP, L'idée de


chrétienté... p. 1 1 3 .
1 2 8 KEMPF, Papsttum und Kaisertum... p. 3 1 0 .
«ECCLESIA» Y «CHRISTIANITAS» EN INOCENCIO III 243


Iglesia y dejar intacta la independencia de origen del poder po-
lítico; pero es al mismo tiempo monista, pues encumbra al papa
a guía único que domina sobre los reyes y sobre el emperador.
Por eso pudo Inocencio presentarse como el elegido del Señor,
colocado entre Dios y los hombres, debajo de Dios y sobre los
hombres, más pequeño que Dios, mayor que el hombre. Por eso
pudo hablar de su regale sacerdotium y de su regnum sacerdo-
tale; porque en la Christianitas se extiende el poder sacerdotal,
por muchos conceptos, aun al campo político, es como una es-
pecie de reino; reino efectivo en los Estados de la Iglesia y en
el dominio feudal sobre ciertos estados particulares. 1 2 4


Se comprenden los recursos irrestañables de energía, incluso en
efectivos militares, que ofrecía esta Christianitas; y de ellos echaba
mano el papa para las cruzadas, fueran éstas contra los infieles
o contra los herejes: la expresión militia o milites christiani,126
tan frecuente, es hija de la idea de Christianitas.


H. -X . Arquilliére ha escrito recientemente: «La formation de
la chrétienté est le grand fait du Moyen Age occidental. La pa-
pauté en a été la clef de voúte... II faut se garder de confondre
chrétienté et Eglise. La chrétienté était une vaste formation mi-
ecclésiastique mi-politique, lente creation des siècles, où le spi-
rituel et le temporel étaient intimement mèlés, qui a suscité une
oeuvre grandiose: toute la civilisation medievale. Creation humaine
pourtant et qui n'était pas à l'abri des injures du temps. Tandis
que l'Eglise, qui lui servit d'appui, qui en fut mème l'architecte,
s'est dégagée de ses décombres et a poursuivi son oeuvre essen-
tiellement religieuse à travers toutes les formes polítiques qui
modifient sans cesse la figure du monde» . 1 2 6


Con todo, no debe negarse que en la situación histórica del


1 2 4 KEMPF, Papsttum und Kaisertum p. 309.
1 2 5 XI 29, 158, 230 (ML 215 1359 D, 1469 D, 1546 A), XII 86 (ML 216 98 B).


Cf. para ello KEMPF, Papsttum und Kaisertum... p 186.
126 Origines de la théorie des deux glaives ( = Studi Gregoriani I) Roma 1947,


501-03. Todavía en este estudio Alquillière considera hierocrático, en el fondo, a
Inocencio III.
2 4 4 ANTONIO OLIVER, C. R.


mundo medieval de la Iglesia y del Imperiurn, le faltó algo a la
Christianitas para ser una verdadera realidad; gracias sin duda
a la buena voluntad del papa que no quiso explotar a su ventaja
la situación, se quedó en algo indeterminado; 1 2 7 pero, eso sí, algo
muy vivo y esencial, mucho más que una mera idea, en cuyo
nombre y con cuya fuerza fueron realidad muchas ideas y muchas
empresas.


Sin duda, en la evolución de la idea de Ecclesia universalis
y en la formación de la de Christianitas jugó un decisivo papel
la teoría de los ordines florecida alrededor del año mil, recien-
temente estudiada 1 2 8 y según la cual la sociedad cristiana se divide
en clases -ordines- según su función, sus obligaciones, su modo
de vivir; pero no puede olvidarse que bajo todo ello late una
grande e indiscutible realidad histórica: la posición y la signifi-
cación de la Iglesia en la Edad Media: era la madre de los pueblos,
la guía, la detentora del saber, de la autoridad, la consejera, la
plasmadora del alma y del cuerpo de la joven Europa. 1 8 9


Las consecuencias que en el campo de la práctica se derivan
de esas grandes ideas y realidades son muchas y voluminosas y
han sido soslayadas al paso, aunque con toda intención no tocadas.
Desconocer tales ideas es exponerse a juzgar erradamente aquellos
siglos y personas en los que pesaba y valía tanto la unidad;
cuando poner dos principios, aun en estos terrenos, era maniqueo.


ANTONIO O L I V E R , C. R .


1 2 7 Cf. KEMPF, Caput Christianitatis..., en Stimmen der Zeit 8 1 ( 1 9 5 6 ) 9 5 y 1 0 0 .
1 2 8 E. DELAHUELLE, La pietà popolare nel secolo XI ( = X Congresso interna-


zionale di scienze storiche, Roma 4 - 1 1 settembre 1 9 5 5 : Relazioni I I I ) Firenze
1 9 5 5 , 3 0 9 - 1 0 ; M . D . CHENU, Moines, clercs, laïcs au carrefour de la vie évangélique
(XIIe siede), en Revue d'Histoire Ecclésiastique 4 9 ( 1 9 5 4 ) 7 7 - 8 0 . Véase la impor-
tancia de ordines en el texto de E. de Tournai, que cito en n. 1 0 .


1 2 3 Cf. LADNBR, o. e, p. 5 2 .
OMISIÓN DEL TEMA DEL PRIMADO ROMANO EN
LOS TRATADOS Y OPÚSCULOS ORIENTALISTAS


DEL REATO RAMÓN LLULL


El cisma oriental y sus derivaciones constituyeron una de las
más vivas preocupaciones del Bto. Ramón Llull. Así lo atestiguan
sus escritos relativos a aquella desmembración, producida en el
Oriente cristiano.


Hacia el año 1274 - f echa de la celebración del II Concilio de
Lyon 1— escribía su Líber de Sancto Spiritu, movido por el pro-
pósito de demostrar, ajustándose a los principios de su Metodología
teológico-apologética, la tesis latina acerca de la Procesión del
Espíritu Santo, 2 en contraposición a la griega, que significaba,
para él, el error capital de aquel grupo de cristianos separados
de Roma. 3 En 1924, o poco antes, terminaba su Liber de quinqué
sapientibus; y, en él, no sólo refutaba el error primario del cisma


1 Este Concilio, históricamente hablando, significa un punto importante en la
línea de las relaciones entre las iglesias latina y griega. En su discurso inaugural,
Gregorio X publicó los temas que habían sido anunciados en la bula de convoca-
ción del Concilio. Uno de ellos era el de la unión con los griegos. Para lo cual
Miguel VIII Paleólogo había enviado una embajada, a la que había confiado el
documento que contenía la profesión de fe imperial netamente católica. Sin embargo,
por razón de sucesivos acontecimientos políticos, la unión de Roma y Bizancio no
duró mucho tiempo, a pesar de que los embajadores del Emperador (a excepción
del metropolitano de Nicéa) habían repetido tres veces el Filioque, después de haber
cantado el Credo en griego.


Véase AGUSTÍN PLICHE, Gregoire X. Le second Concile oecuménique de Lyon ( 1 2 7 4 ) ,
Histoire de l'Eglise depuis les origines jusqu'à nos jours, 1 0 , Paris, 1 9 5 0 , 4 9 4 - 4 9 6 . —
C h . - J . HEI'ELE-LECLERCQ, Histoire des Concites, VI, le panie, Paris, 1 9 1 4 , 1 7 3 ss.


2 De prologo, ed. Salzinger, II, Moguntiae, 1 7 2 2 , foi. 2 ; fols. 6 - 1 0 .
3 Liber de acquisitione Terme Sanctae, d. II, p. V , ed. Longpré, Criterion,


Barcelona, 1 9 2 7 , pág. 2 7 5 . - V é a s e EUGENE KAMAH, O . F . M., La controverse sur la
Procession du Saint-Esprit dans les écrits de Raymond Llull, Estudios Lulianos, I,
1 9 5 7 , 3 3 .


18
246 GARCÍAS P A L O U


griego, sino también las tesis básicas de la cristologia nestoriana
y monofisita. 4


Llull, persuadido de la eficacia de sus pruebas, no descansaba
para lograr que se utilizaran en las discusiones con los disidentes,
convencido de que constituirían un medio singularmente eficiente
de la extinción del cisma. 6 Era muy lógico, pues, que se propu-
siera interesar a la Sede Romana, en la que veía el punto radial
de toda acción misionera, 6 y hasta que ofrendara al Papa un ejem-
plar del expresado Líber de quinqué sapientibus, juntamente con
una instancia, en la que expresaba la necesidad de que la Iglesia
laborase para atraer, de nuevo, a los disidentes. 7


Consta 8 que Ramón Llull elevó dichos escritos a San Celes-
tino V en Ñapóles, donde él residió, desde el mes de octubre
de 1294 hasta la fecha de su abdicación, 13 de diciembre del
mismo año. Debió ser, por consiguiente, en octubre o noviembre,
cuando el Bto. Llull acudió al Papa, y le presentó sus dos escritos:
el tratado y la instancia.


Mas un Sumo Pontífice, que se hallaba en el trance de renun-
ciar a la tiara, no podía estudiar, con la atención debida, el vasto
y trascendentalísimo plan misionológico-apologélico, concebido y
trazado por aquel celoso «procurador de los infieles». 9


Bonifacio VIII fué elegido Papa en un cónclave, reunido en
el palacio real de Ñapóles, el día 24 de diciembre de 1294; y fué
coronado en la basílica de San Pedro, en Roma, el día 6 de enero


4 Prima pars. Disputalio latini et graeci. Quod Sanctus Spiritus procedat a
Patre et Filio (fols. 4-18).—Secunda pars. Disputano latini et nestorini. Quod in
Jesu Christo non sit nisi una Persona tantum (fols. 18-24). —Tertia pars. Disputatio
latini et jacobini. Quod in Christo sint duae Naturae (fols. 24-31). (Ed. Salzinger, II,
Moguntiae, 1722).


5 Petitio ad Coelestiuum V, ed. Salzinger, I I , foi. 51.
6 Petitio Raymundi pro conversione infidelium ad Bonifalium Vili, Mss. Paris.


Nat. Lat., 15.450, fols. 543r-543v. - Libre de Blanquerna, Quart libre: D'Apostolical
Estament, cap. 79 ss., ed. Obres de Ramon Lull, I X , Mallorca, 1914, pág. 289 ss.


7 Petitio ad Coelestinum V, ed. cit., fols. 50-51.
8 Quedan como testimonio las últimas líneas de la expresada Petitio ad Coe-


lestinum V, ed. cit., foi. 51, col. 2*.
9 S. GARCÍAS PALOU, El Beato Ramón Llull y la cuestión de la renunciabilidap


de la Sede Romana, Analecta Sacra Tarraconensia, X V I I , 1944, 7 7 .
OMISIÓN DEL TEMA DEL PRIMADO ROMANO 247


de 1295. 1 0 Mediaron tan escasos días entre su elección y su coro-
nación, que resulta del todo improbable que Llull pudiera pos-
trarse ante Bonifacio VIII en la misma ciudad del Vesubio. La
entrevista con el sucesor de San Celestino V tuvo que celebrarse,
necesariamente, en Roma, tal vez poco tiempo después de las
festividades de la coronación.


La Petitio, dirigida al Papa de la Bula <Unam sanctam>, no es
idéntica a la que había elevado a su predecesor. Son muy pare-
cidas; pero no constituyen un mismo documento, presentado por
Ramón Llull a dos Papas sucesivos. Se advierten, fácilmente, dife-
rencias de forma y de conceptos. Mas, también en la segunda
Petitio, se plantea el problema oriental y se indica una solución:
la controversia, sostenida por medio de argumentos positivos y
de razones especulativas. 1 1


El Líber de fine, breve tratado misionológico-apologético, aca-
bado en 1305, contiene tres sustanciosos capítulos, dedicados a
ofrecer una exposición sintética del método apologético que él
juzgaba de peculiar eficacia para las controversias con los cismá-
ticos. 1 2 Finalmente, en el Líber de acquisitione Terrete Sanctae (1309)
resumía, brevemente, las compendiosas páginas orientalistas del
Líber de fine.13


Es indiscutible que el Bto. Llull no escribió sus tratados y


1 0 FLEDRY, Histoire ecclésiastique. V, Paris, 1843, 632.
1 1 «Conveniret, expresaba en su Petitio ad Coelestinum V, quod Ecclesia recu-


peratet schismaticos, et illos sibi uniret, quos potest recuperare cum disputatione
mostrando veritatem, et quod illi sunt in errore, et latini in ventate...>. tHic idem
modus (añade, después de haber propuesto un procedimiento misionológico para
la conversión de los mahometanos) posset teneri cum schismaticis, et esset con-
veniens, quod Ì11Ì8 dicerentur tam fortes rationes et tam necessariae, cum quibus
vincerentur omnes eorum objectiones et positiones, et quod illi non possent solvere
nostras objectiones nec destruere nostras positiones...». (Ed. cit., foi. 51, col. 1").


En la Petitio Raymundi ad Bonifatium Vili leemos: «Multum etiam expedit,
quod greci et alii schismatici reuniantur ecclesie sacrosancte, quod fieri poterit
disputando per auctoritates et rationes necessarias, quibus per dei gratiam ecclesia
latina sufficienter abundat» (Mss. cit., 543r).


1 2 Dist. I, p. IV, cap. I, Contra graecos (págs. 28-36); cap. II, Contra jacobinos
(págs. 37-41); cap. Ill, Contra nestorinos (págs. 42-50). Ed. RAPHAELIS MOYA, Palmae
Balear., 1665.


1 3 D. II, p. V , ed. cit., pág. 275-276.
2 4 8 GARCÍAS P A L O U


opúsculos relativos al oriente cristiano como teólogo. Bajo este res-
pecto, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, compuso su opúsculo
Contra errores graecorum. dedicado al Papa Urbano IV (1261-1264), 1 1
de parigual manera que, poco después, escribía una justificación
racional de la fe contra los sarracenos, griegos y armenios en el
opúsculo De rationibus fidei contra Saracenos, Graecos et Ármenos.16
Y, aunque estos escritos del Aquinatense se enumeren entre sus
obras apologéticas y no rigurosamente teológicas, su carácter es
muy distinto del que revisten los opúsculos y tratados lulianos,
en los cuales se descubre fácilmente, además de la índole apo-
logética, su espíritu misionológico. Llull no los escribió como
teólogo , 1 6 ni como simple misionero o cronista. 1 7 Los compuso el
misionólogo-apologista que tenía un conocimiento claro y objetivo


1 4 FR. RAYMUND. A . VERARDO, O. P., Editoris introducilo, ed. Marietti, Opuscula
theologica, vol. I, Taurini, 1 9 5 4 , pág. 2 7 0 .


1 5 Ibidem, pág. 2 5 1 .
1 6 Dichos escritos se centran, únicamente, en los errores que Ramón Llull


consideraba como el motivo primario de la escisión. Prescinden de los demás, que
no dejaban de ser errores contrarios a la doctrina enseñada por la Iglesia. Esta
omisión sería inexplicable en un teólogo. Sí se justifica en un tratado misiono-
lógico. El misionólogo busca —sin claudicaciones dogmáticas de ningún género —
el medio eficaz para lograr la conversión del disidente.


1 7 Basta comparar los escritos orientalistas del Bto. Llull con los Itinerarios
y Peregrinaciones de los siglos xm y xiv, para sacar la convicción de que aquéllos
son pobrísimos de referencias de orden religioso, geográfico, litúrgico, jerárquico,
social, etc. Véase, por ejemplo L. C. M. LAURENT, Peregrinaliones Medii Aevi quatuor,
Lipsiae, 1 8 6 4 , que contiene los siguientes documentos: Descriptio Terrae Sanctae,
de BURCARDO DE MONTE SION (págs. 1 9 - 9 4 ) ; Líber peregrinacionis, de Fr. RICOLDO DE


MONTECROCE (págs. 1 0 5 - 1 4 1 ) ; Líber de Terra Sancta, de ODORICO DE FORO (págs. 1 4 6 -
1 5 8 ) y Peregrinano, de WILBRAND DE OLDENBORG (págs. 1 6 2 - 1 9 0 ) . Ricoldo de Monte-
croce fué enviado al Oriente por Bonifacio VIII, en 1 2 9 6 , unos trece años después
del viaje de Ramón Llull a aquellas mismas tierras. Burcardo de Monte Sión
— conocido, también, bajo el nombre de Burcardo de Sassonia — , estuvo en Oriente
en la segunda mitad de s. xm, habiendo vivido, durante diez años, en el monaste-
rio de Monte Sión, de Jerusalén.


De parigual manera, contienen datos interesantísimos para una exacta apre-
ciación del estado religioso del Oriente cismático el Itinerarium Symonis Semeonis
et Hugonis Illuminatoris, O. F. M. ( 1 3 2 2 ) , publicado por el P. GIROLAMO GOLUBO-
VICH, O. F. M . en Biblioteca Bio-Bibliografica della Terra Santa e dell Oriente Fran-
cescano, III, Quaracchi (Firenze), 1 9 1 9 , pp. 2 4 6 - 2 8 2 .
OMISIÓN DEL TEMA DEL PRIMADO ROMANO 249


del cisma oriental. 1 8 Y este dato debe ser tenido muy en cuenta,
para formular la respuesta adecuada al tema que motiva estas líneas.


Del estudio de los escritos orientalistas del Beato Llull se de-
duce que, concretamente, perseguía, entre otros, el fin de que se
aplicaran a los males del cisma los remedios que él juzgaba de
mayor eficacia. 1 9


No ignoraba que el Cristianismo disidente se hallara integrado
por multitud de sectas. Pero, a la vez, sólo concedía importan-
cia a tres de ellas. 2 0 A pesar de nombrar a los griegos, nestorianos,
jacobitas, blancos, rusos y ármenos, a su juicio, eran sólo los
tres primeros los que constituían el cisma. 2 1 Y de los errores que
profesaban estos tres grupos, únicamente concedía verdadera im-
portancia — con relación, claro está, al mantenimiento del c i sma-
ai de los griegos acerca de la Procesión del Espíritu Santo, al


1 8 La objetividad de los escritos lulianos referentes a los sistemas religiosos
del Oriente ha sido ya reconocida por autorizados historiadores. Véase, por ejemplo,
G. GOLUBOVICH, ob. cit., I, pág. 377. Y esta objetividad puede comprobarse, incluso
en la relación de detalles secundarios, como por ejemplo, el del Libre de Blanquerna
acerca de un rey cristiano de Georgia a quien el Papa pidió que tli trametés dels
hòmens religioses de sa terra per ço que mostrassen lur lenguatge e lurs letres als
frares latins e que aprenguessen lati, e que ab los frares latins retornassen en lur
terra per preycar la santa fe e doctrina de Roma> (Lib. IV, cap. 87, ed. Obres de
Ramón Lull, IX, Mallorca, 1914, 337-338). Consta, en efecto, que Nicolás IV,
en 1289, dirigió al cismático Demetrio II la carta Summi Pastoris (11, julio), a quien
animaba a perseverar en la fe y a promover la unión de las iglesias (G. GOLUBOVICH,
ob. cit., II, Quaracchi, 1913, 441-442, n. 145, y pág. 475, nota 3).


1 9 Véanse los prólogos escritos por Ramón Llull al Liber del Sancto Spiritu (ed.
cit., fols. 1-2) y al Líber de quinqué sapientibus (ed. cit., fols. 1-4), la Petitio, pre-
sentada a Celestino V (ed. cit., fol. 51, col. 1."), la que elevó a su sucesor Boni-
facio VIII (Mss. cit. fol, 543r), la introducción y los tres capítulos referentes al
Cisma, incluidos en el Líber de fine (ed. cit. págs. 27-50) y la parte quinta de la
distinción segunda del Liber de acquisitione Terrae Sanctae (ed. cit. págs. 275-276).


2 0 «Schismatici plures sectas habent, sed schisma in tribus maxime consistit,
in graecis videlicet, nestorinis et etiam jacobinis...» (Liber de fine, d. I . ' , p. IV.*,
ed. cit., pág. 27).


2 1 «Dixit intellectus: In Fide christianorum sunt multi schismatici, sicut graeci,
jacobini, nestorini, blanqui, russi et hujusmodi sequestrati ..» Disputatio fidei et
intellectus, p. I.", ed. Salzinger, IV, Moguntiae, 1729, fol. 6, col. I.*, niim. 14).


«Schisma maxime consistit per graecos, nestorianos et etiam jacobinos» (Liber
de acquisitione Terrae Sanctae, d. II.*, p. V.*, ed. cit., pág. 268).
250 GARCÍAS P A L O U


de los nestorianos referente a una doble persona en Jesucristo y
al de los jacobitas sobre la existencia de una sola naturaleza. 2 2


Llull recorrió el Oriente cismático. 2 3 Por tal motivo, no ha de
extrañar que sus dictámenes sean tan objetivos. Para el peregrino-
observador y misionólogo, griegos, nestorianos y monofisitas, con
sus errores acerca de la Procesión de la Tercera Persona y de la
doble Persona y única Naturaleza de Cristo, constituían la mé-
dula del Cisma. Todo lo demás le pareció de menor importan-
c ia . 2 4 Así, pues, se explica que todos sus escritos, referentes al
Oriente cristiano, se centren en el triple error expresado.


Escribe sobre el cisma griego en su Líber de Sancto Spirita,
compuesto <hoc ad investigandum, utrum Sanctus Spiritus procedat
solum a Patre, seu a Patre et Filio*;25 en el Líber de quinqué
sapientibus, en cuya primera parte, una vez formuladas las tesis
trinitarias, aceptadas por latinos y griegos, «voluit probare, quod
Spiritus Sanctus procedat a Filio>;iB en el Líber de fine, en el
cual, después de haber afirmado que los griegos niegan que el
Espíritu Santo proceda del Hijo, se propuso «dare modum, per


2 2 En el Líber de acquisitione Terrae Sanctae se propuso declarar, en breves
líneas, en qué consistía la heterodoxia de los griegos, nestorianos y jacobitas —que,
según él, integraban, prácticamente el cisma — , y se expresó en estos términos:
«Graeci dicunt quod Spiritus Sanctus non procedit a Filio, sed tantum modo a Patre...
Nestoriani dicunt quod in Christo sunt duae personae, videlicet persona divina et per-
sona humana... Jacobini dicunt quod in Christo est una natura et non plures, una
voluntas et non plures et sic de alus... (d. II.*, p. IV.*, ed. cit. pág. 275.


2 3 SALVADOR GALMÉS, Viatges de Ramon Lull, La Paraula cristiana, III, Bar-
celona, 1928, pp. 205-210.-Dinamisme de Ramon Lull, Mallorca, 1935, pág. 2 0 . -
G. GoLüHovicH, Ob. cit. I, 1906, págs. 368-370.


2 4 El adverbio maxime que se lee en los textos lulianos, transcritos en las
notas 20 y 21, define, con precisión, el alcance de la visión luliana del cisma.
Ramón Llull tuvo que conocer y conoció otros grupos cismáticos, distintos de los
que se llamaban griegos, nestorianos y jacobitas (Disputatio fidei et intellectus,
p. I*, ed. cit., fol. 6, col. I a , núm. 14. —Liber de fine, d. I*, p. I V , ed. cit., pág. 27. —
Líber de acquisitione Terrae Sanctae, d. II*, p. V , ed. cit., pág. 268). Pero el hecho
de prescindir de ellos y de sus errores específicos, y de afirmar, a la vez, que
el cisma maxime estaba constituido por griegos, nestorianos y jacobitas, revela
que a aquellos otros, que profesaban determinados errores, les concedió una im-
portancia secundaria.


25 De prologo, ed. cit., II, fol. 2, col. 1*.
2 6 Ed. cit., II, fol. 4, col. 1*.
OMISIÓN DEL TEMA DEL PRIMADO ROMANO 2 5 1


quern in graeco studentes, confundere valeant ipsos graecost,"7 y,
finalmente, en el Liber de acquisitione Terrae Sanctae, donde,
después de haber formulado la tesis cismático-griega acerca de la
Procesión de la tercera Persona divina, indica el método apolo-
gético que debería seguirse para su refutación. 2 8


Además, todos los escritos del Beato Llull relativos al nesto-
rianismo y monofisismo de los siglos xm y xiv orientales, se
inspiran en el propósito de demostrar la falsedad de sus dos res-
pectivas tesis cristológicas. 2 9


A esto se reduce, en síntesis, la labor teológico-apologética-
orientalista del Beato Llull.


Podrá no sorprender que no aluda, siquiera, a otros errores:
a la cuestión del pan ázimo y fermentado, 3 0 a la de la Edxtajoc
eucarística, 3 1 a la del purgatorio y a otras, en cuya solución dis-
crepaban latinos y griegos. 3 2 Mas lo que, a primera vista, resulta,
inexplicable, es la omisión del tema relativo al Primado Romano.


Santo Tomás de Aquino, para citar un teólogo coetáneo del
Beato Llull, en su opúsculo Contra errores graecorum, además de
estudiar, ampliamente, la cuestión de la Procesión del Espíritu
Santo — a la cual concede la primacía en extensión 3 3 — dedica
cinco capítulos al desarrollo de otras tantas funciones o prerro-
gativas del Primado Romano. 3 4


2 7 D. I' , p. I V , cap. I, ed. cit., pág. 2 8 .
2 8 D. II", p. V : ed. cit., pág. 2 7 5 .
29 Liber de quinqué sapientibus, p. II, ed. cit., fol. 1 8 ss., y p. III, fol. 2 4 ss. -


Liber de fine, d. I", p. I V , cap. Ili, ed. cit., pág. 4 2 ss., y cap. II, pág. 3 7 ss. - Liber
de acquisitione Terrae Sanctae, d. IP, p. V , ed. cit., pág. 2 7 5 .


3 0 J. M. HANSSENS, S. J., Institutiones liturgicae de Ritibus orientalibus, II, pars I a ,
Romae, 1 9 3 0 , 1 5 6 ss. — T H . SPACH., S. J., Doctrina theologica Orientis separati de SS.
Eucharistia, Orientalia Christiana, I, 1 9 2 8 , 2 4 2 ss.; II, 1 9 2 9 , 1 3 4 ss.


3 1 S. SALAVII.IE, A. A. , Epiclése eucharistique, Diclionaire de Théologie Catho-
lique, V, 1 9 1 3 , 1 9 4 ss.


3 2 M. GoRDir.LO, S. J., Compendium Theologiae Orientalis, Romae, 1 9 3 9 , 1 8 4 ss.
3 3 De los 3 8 capítulos que integran la segunda parte del opúsculo, 3 1 versan


sobre el tema de la Procesión del Espíritu Santo.
3 4 He ahí el índice de las cuestiones tratadas por el Angélico: Quod Roma-


nus Pontífex est primus et maxímus inter omnes episcopos.-Quod idem Pontífex in
totam Ecclesiam Christi universalem praelationem habet.-Quod idem habet in Ec-
clesia potestatis plenitudinem.-Quod in eadem potestate, quae collata est Petro a
2 5 2 GARCÍAS P A L O Ü


Focio, en sus escritos «Epistola encyclica ad archiepiscopales
thronos per Orientem obtinentes*,35 Liber de Spiritus Sancii Mys-
tagogiase y Epistola ad Metropolitam Aquileiae,37 impugna, abier-
tamente, la tesis católica acerca de la Procesión del Espíritu Santo
y, además, la intercalación del Filioque en el Símbolo de la Fe.
Pero no niega, claramente, el Primado universal del Papa. 3 8


Sin embargo, el siglo xi oriental sacó las consecuencias más
o menos lógicas, y recogió los frutos de los ataques dirigidos por
el patriarca, contra la Sede Romana, y negó su autoridad supre-
ma y universal.


Por una parte, es innegable la romanidad del Beato Ramón
Llull , 3 9 cuyo catálogo de nombres con los que, en sus obras, se
designa al Romano Pontífice, constituye, por razón de la significa-
ción de cada uno de ellos, un verdadero tratado de teología pontifi-
c ia . 4 0 El, tal vez, en unos instantes de cierta desorientación rela-
tiva a la legitimidad de un Papa (Bonifacio VIII), que ceñía la tiara
a la cual acababa de renunciar su antecesor (Celestino V) , le
aclamó, solemnemente, Heredero de la Silla de San Pedro, Maestro
de la Fe y Luz del mundo.il El, en su Libre de Blanquerna, es-
cribía, a manera de episodios de una novela, bellos y sentidos ca-
pítulos doctrinarios referentes a la misión del Sumo Pontificado
en la Iglesia y en la tierra, que son, tal vez, las páginas de la


Christo, Romanus Pontífex sit Petri successor. - Quod ad eum pertinet determinare
quae sunt fidei.


3 5 P. G . , 1 0 2 , 7 2 1 ss.
3 8 P . G . , 1 0 2 , 2 7 9 ss.
3 7 P . G . , 1 0 2 , 7 9 3 ss.
3 8 Existen algunas dudas acerca de la genuinidad e integridad del opúsculo,


titulado Contra veteris Romae asseclas, P. G . , 1 0 2 , 3 9 2 - 3 9 7 . ( L . LOHN, S. L, Doc-
trina graeco-russorum de Processione Spiritus Sancii (Ad usum privatum auditorum),
Romae, 1 9 3 3 , pág. 1 2 , núm. 1 8 ) . - T a m p o c o puede atribuírsele, con toda certeza,
el opúsculo Contra eos, qui dicunt Romam primum esse thronum (Gordillo, ob.
cit., pág. 4 5 , nota 5 ) .


3 9 S. GARCÍAS PALOU, El Primado Romano en los escritos del beato Ramón
Llull (Revista Española de Teología, I I , Madrid, 1 9 4 2 , 5 2 1 - 5 4 6 ) .


4 0 Ibidem, pp. 5 2 9 - 5 3 0 .
4 1 Liber Apostrophe sive de Articulis Fidei Sacrosanctae et Salutiferae Legis


Christiane, Apostrophe ad Summum Pontificem, (Ed. Salzinger I V , Moguntiae,
1 7 2 9 , fol. 2 9 , col. 2 " , n. 5 ) .
OMISIÓN DEL TEMA DEL PRIMADO ROMANO 253


más bella apología de la Sede Romana, que compuso el siglo XIII. 4 2
El reconoció, prácticamente, con el ejemplo luminoso de su su-
misión y reverencia absolutas, el Magisterio Supremo del Papado. 4 8
El redactó, seis siglos antes de la celebración del Concilio Va-
ticano, una fórmula teológica relativa a la prerrogativa de la in-
falibilidad, que parece compuesta después de su definición dog-
mática. 4 4


La omisión, por consiguiente, no puede atribuirse a indi-
ferencia o descuido respecto de los derechos y funciones del Pri-
mado Romano, ¡Pero si Ramón Llull acudía, precisamente, a la
Sede Romana, convencido de que correspondía al Papa, como Pri-
mado de la Iglesia, aplicar, a los males del cisma los remedios
que él sugería...! 4 5


¿Qué motivo pudo inducirle, pues, a esquivar, totalmente, el
estudio del tema relativo al Primado Romano, en sus opúsculos
y tratados orientalistas, referentes al Cisma?


Ramón Llull no dejó escrita la justificación de su extraño
silencio. Mas conocidos hechos históricos derraman luz, en abun-
dancia, sobre dicha omisión, para explicarla cumplidamente.


Hay que reconocer dos circunstancias cruciales: la del cono-
cimiento directo que Ramón Llull poseía del ambiente real, creado


4 2 Lib. IV, cap. 79 ss., ed. Obres de Ramon Lull, IX , Mallorca, 1914,
págs. 289 ss.


4 3 J. BORRAS, Pbro., María y el R. Pontífice en las obras del Bto. Ramón Lull,
Sóller, 1908, 57 ss.


4 4 S. GARCÍAS PALOU, La infalibilidad pontificia en (Arbre de Sciència» del beato
Ramón Llull, Revista Española de Teología, IV, Madrid, 1944, 229-255.


4 5 «...multum esset conveniens, quod vos, supreme sánete Episcope Coelestine
quinte, qui per Sanctum Spiritum estis electi in Papam, et Domini honorati et
discreti Cardinales aperiretis thesaurum S. Ecclesiae ad procurandum, quomodo illi,
qui sunt in errore, et Deum non cognoscunt nec amant, venirent ad lumen veritatis,
et sequerentur finem, propter quern sunt creati» (Petitio ad Coelestinum quintum,
ed. cit., fol. 50, col. 2"). — «Advertat sanctitas vestra, sanctissime pater domine
Bonifaci papa ac vos, reverendi patres domini cardinales, ...quantum decet quod
vos, sanctissime pater, qui per dei gratiam primatum tenetis in populo christiano
et vos, reverendi domini cardinales, aperiretis ecclesie sánete thesaurum ad procu-
randum quod omnes, qui verum dei cultum ignorant, ad veritatis lumen perveniant
ut finem valeant assequi ad quem, deus eos ex sua benignitate creavit» (Petitio
Raymundi pro conversione infidelium (ad Bonifatium Vili), Mss. cit., fol. 543r).
254 GARCÍAS P A L O U


en los pueblos disidentes, y la de su persuasión acerca del error
trinitario sobre la Procesión del Espíritu Santo, como verdadero
sostén del Cisma griego.


El creyó que convencer a los disidentes griegos de que el Es-
píritu Santo procede no sólo del Padre, sino también del Hijo,
equivaldría al final de la excisión. Y lo mismo sentía acerca de
los errores capitales de la Cristologia nestoriana y monofisita. Tan
secundarios eran, en la mente de Ramón Llull, en relación con
el mantenimiento del Cisma, todo otro error y toda otra circuns-
tancia, que ni tan sólo los menciona en sus opúsculos y trata-
dos, compuestos para uso de los misioneros latinos, que tuvieran
que misionar el Oriente cristiano desmembrado. 4 6


Esta doble persuasión es, de por sí, suficiente para explicar
la, a primera vista, extraña omisión. Ramón Llull pudo haberse
equivocado al conceder tanta importancia a la profesión de aque-
llos tres expresados errores, y tan escasa trascendencia a las res-
tantes circunstancias del cisma. Pero, si es innegable que ésta es
la auténtica visión luliana del Cisma oriental, no lo es menos
que su objetividad brilla bajo la luz de documentos históricos de
aquella misma época y de hechos que acontecieron durante los
años en que la pluma de Ramón Llull desplegaba su asombrosa
actividad.


Cierto que, en teoría, la negación de la Primacía de la Sede
Romana nunca podrá valorarse secundariamente, y mucho menos
en un Cisma. Mas, por motivos conocidos, la supuesta profesión
de dicho error pontificio no pesaba en el ánimo de aquellos disi-
dentes lo que pudiera creerse. 4 7


1 6 Se ve, claramente, que los tratados orientalistas del Bto. Llull no se diri-
gían, directamente, a los cismáticos, sino a los misioneros latinos, a quienes se
confiara una misión apostólica entre los mismos disidentes. Abiertamente lo expresa
en el Líber de. fine, en los siguientes términos: (...volumus dare modum, per quem
in graeco sludentes confundere valeant ipsos graecos...» (D. I, p. IV, cap. I, ed. cit.,
pág. 28). Escribe para los futuros misioneros, y no dedica siquiera una leve refe-
rencia a la cuestión del Primado Romano, porque creyó, sin duda, que no procedía
refutar directamente el error pontificio, atribuido a los griegos.


4 7 Consta que, en reuniones celebradas por latinos y griegos, para tratar de
la unión de sus iglesias, no se discutía siquiera el tema del Primado romano. Siete
reuniones se celebraron en Nicea, en 1234, con asistencia de dos franciscanos y dos
OMISIÓN DEL TEMA DEL PRIMADO ROMANO 2 5 5


Ante la significación dogmática del Primado Romano para el
Cristianismo, la omisión luliana es difícilmente exculpable. Ante
las circunstancias peculiares que, de hecho, rodeaban la actitud de
los griegos, y, sobre todo, ante el sentido que, en realidad, tuviera
su comportamiento respecto del Papado, el procedimiento de Ramón
Llull podría significar un sano y legítimo irenismo.


El misionólogo mallorquín nunca incluyó la negación del Pri-
mado Romano en la enumeración de los errores capitales del Cisma.
Pero son conocidas dos circunstancias históricas distintas, una de
las cuales define el sentido de la postura, adoptada por los griegos,
como actitud político-religiosa (tal vez con predominio del primer
carácter sobre el segundo), y explica la dificultad con que se
tropezaba para desarrollar el tema del Primado Romano en las
controversias con los griegos.


Cuando Ramón Llull escribió su Liber de Sancto Spiritu (1274?),
la negación del Primado Romano encarnaba, entre los griegos
-particularmente en C h i p r e - , verdadero sentido po l í t i co . 4 8 Se


dominicos, enviados por Gregorio IX; y seis de ellas se dedicsron, exclusivamente,
a la cuestión del Filioque (HEFELE-LECLERCQ, ob. cit., V, Paris, 1 9 1 3 , pág. 1 5 6 7 ss.


Consta, además, que, en las controversias entre latinos y jacobitas -negasen
o no el Primado Romano (GOBDILLO, ob. cit., ed. cit., pág. 2 4 2 . — M . JUGIE, Mono-
vhysite (Eglise copte), DTC, X , 1 9 2 8 , col. 2 2 7 4 - 7 5 ) , únicamente se discutía el tema
de la doble naturaleza de Cristo; y, en cuanto se les convencía de la falsedad de
su tesis, se convertían, inmediatamente, a la Fe romana, sin que fuera necesario
tratar el tema del Primado Romano (RICOLDO DE MONTECBOCE, ob. cit., cap. XVII,
ed. cit., pág. 1 2 5 ) . Finalmente, hay que advertir que los nestorianos profesaron
siempre cierta reverencia a la Sede Romana y conservaron intacta su fe en su
Primacía (DOM EMMANUEL, O. S. B . , Doctrine de l'Eglise nestorienne sur la primauté
de S. Pierre, Revue de l'Orient Chretien, I, 1 8 9 6 , 1 3 7 ss.).


4 3 La toma de Constantinopla por los cruzados dio ocasión a una serie de
hechos, que, precisamente, por su condición de humillantes para los disidentes,
encendieron su hostilidad contra Roma. Se encontraban con extranjeros, establecidos
entre ellos y gobernando sus sedes episcopales, y tenían que prometer obediencia
a ello3 y al Papa. Tampoco ayudó a lograr la conciliación con la Sede Romana,
sino al contrario, la táctica de dureza de algún Cardenal (p. e. el cardenal Pedro,
legado de la cuarta Cruzada), de tal suerte que los griegos no vacilaron en escribir
a Inocencio III que la violencia no conquistaría a nadie, porque todos estaban
dispuestos a morir por Cristo (Jon. BAPTIST. COTELERI, Ecclesiae graecae monumenta,
Lutetiae Parisiorum, 1 6 8 6 , III, pág. 5 1 6 ) . Con todo lo cual, la cuestión del Primado
Romano dejó de ser mero tema dogmático, para convertirse en cuestión nacional.
256 GARCÍAS PALOU


confundía la causa dogmática con la causa nacional. Y, en este
supuesto, no tenía razón de ser un guión teológico-apologético
acerca de la teoría dogmática del Primado del Obispo de Roma,
porque su desarrollo por los misioneros latinos, lejos de colaborar
en la extinción del Cisma, hubiera encendido aun más los ánimos
de aquellos disidentes.


Cuando compuso su Liber de quinqué sapientibus (1294) y demás
opúsculos orientalistas posteriores, las circunstancias del Cisma
con relación a Roma se habían agravado, por razón de la actitud
netamente ofensiva de Andronico II, radicalmente opuesta a la
de su padre Miguel Paleólogo VIII . 4 9


Este silencio de Ramón Llull acerca de la Primacía de la Sede
Romana, observado, rigurosamente en los tratados y opúsculos es-
critos por él con motivo del Cisma oriental, lejos de desvirtuar
el mérito y valor de su obra apologética, basta para proclamarlo
misionólogo objetivo y sagaz.


Se explica que el Angélico, por ejemplo, tratara la cuestión
del Primado Romano en su descrito opúsculo Contra errores grae-
corum; y, al mismo tiempo, se comprende que Ramón Llull la
omitiera a sabiendas. El primero escribió como teólogo, a petición
de Urbano I V . 5 0 El Beato Mallorquín escribió sus tratados y opúscu-
los orientalistas referentes al Cisma, persiguiendo fines abiertamente
misionológicos.


S. GARCÍAS P A L O U , PHRO.


Esta animaversión de Bizancio, principalmente del clero disidente, contra Roma
duró hasta la celebración del Concilio de Lyon (1274). Los eclesiásticos, en efecto,
se habían negado a aceptar las proposiciones de Miguel Paleólogo V I H : Recono-
cimiento del [Primado Romano (dando por cierto que un Papa no iría a Cons-
tantinople a proclamarse Jefe de la Iglesia bizantina), el derecho de apelación a
Roma y la inclusión del nombre del Papa en las plegarias litúrgicas (S. VAILHE,
Constantinople (Eglise de), DTC, III, 1923, col. 1382 ss.).


4 9 Desde 1294 las circunstancias fueron más difíciles, porque a los antiguos
rencores del clero se unió la actitud claramente ofensiva de Andronico II, cuya
conducta llegó a ser opuesta a la de su padre Miguel Paleólogo (IIEFELE-LECLERCIJ,
ob. cit., V I , le . p., Paris, 1914, 216 ss.).


50 Opuicula theologica, I, ed. Marietti, Torino, 1954, pág. 269.
ZUR DATIERUNG VON RAMON LLULLS
«LIBRE DE BLANQUERNA»*


In den letzten Jahrzehnten ist eine Unsicherheit in der Da-
tierung des Libre de Blanquerna von Ramon Llull eingetreten.
Nahezu 140 Jahre lang gait die von Pasqual (1778) 1 aufgestellte
Vermutung, das Werk sei 1283 entstanden, und auch die von
Galmés bei der ersten Veròffentlichung des katalanischen Textes
(1914) 2 angenommene Abfassungszeit zwischen 1283 und 1285
war kaum mehr ais eine Modifikation davon. An Galmés schloss
man sich in den folgenden Jahren weitgehend an. Hatte Galmés
eine Verbindung des Verzichts Blanquernas auf die Papstwürde
mit dem Còlestins V. (1294) abgelehnt, so wurde spáter gerade
einer solclien wieder grosse Bedeutung beigemessen. So meintc
Adam Gottron 3 die ersten vier Bücher des Blanquerna seien 1283-84
abgeschlossen, das fünfte dagegen erst nach 1294 entstanden. Noch
weiter ging José Tarré, 1 der die Ansicht vertrat, das gesamte "Werk
müsse nach 1294 verfasst sein. Es ergeben sich somit für die
Datierung drei Mòglichkeiten: 1283-84 oder nach 1294 oder zwei
Etappen 1283-84 und nach 1294; diese werden in den Literatur-


* (Résumé des Artikels, der in der Klemperer-Festschrift, Halle 1957,
erscheinen wird.)


N O T A . - L a Dirección de ESTUDIOS LULIANOS ha aceptado, gustosamente, el
resumen - redactado por el mismo autor—, del documentado trabajo del Profesor
Brummer acerca de la fecha de composición del Libre de Blanquerna, el cual,
D. m., se publicará dentro de breves meses.


1 Vindiciae Lulliane, I, Avenione, 1778, pág. 142.
2 Proemi, Obres de Ramon Llull, IX, Mallorca, 1914, págs. XIV-XVII.
3 Neue Literatur zur R. Llull, Franziskanische Studien, XI, Münster, 1924,


pág. 220.
4 Códices lidíanos de la Biblioteca Nacional de París, Analecta Sacra Tarra-


conensia, XIV, 1941, pág. 159.
258 RUDOLF BBÜMMEB


geschichten von J. Rubió Balaguer und J. Ruiz i Calonja zur
Auswahl gestellt. 5


Ohne Zweifel sind die Anhaltspunkte, die der Text selbst tur
die vorliegende Frage bietet, nicht eindeutig. Jedoeh ist bisher
nicht beriicksichtigt worden. dass die Schriften Llulls, die im Blan-
qernae zitiert werden, ohne Ausnahme aus der Zeit bis 1278
stammen; diese Tatsache legt eine Entstehung um 1280 oder nicht
viel spàter nahe. Dazu passt auch, dass bereits am Ende der
Doctrina pueril (um 1275) auf den Libre de Evast e Blanquerna
hingedeutet wird . 7 Andererseits wird der Einsiedler Blanquerna
im Liber super psalmum Quicunque vult (um 1285) 8 und in Felix
(zwischeri 1286 und 1288) erwàhnt; 9 hieraus darf man - i m Gegen-
satz zu Tarré — folgern, dass das Ganze bis einschliesslich Buch V
damals schon fertig vorgelegen hat.


Durch diese Beobachtungen erhàlt auch die bekannte Ausserung
Llulls im Blanquerna (90, 7 ) , 1 0 das Werk sei in Montpellier ge-
schrieben und dort habe ein Generalkapitel des Predigerordens
stattgefunden, eine neue Beleuchtung. Es wird nicht das von 1294,
wie Tarré meint, sondern das von 1283 sein, wie schon Pascual
und Galmés angenommen haben. Dass das bereits vorher im Blan-
querna (86 , 7 ) 1 1 erwáhnte Generalkapitel der Dominikaner in
Bologna einen Anhaltspunkt für die Entstehungszeit bedeutet,
dürfte nicht sehr wahrscheinlich sein. Bemerkenswert ist hingegen,
dass mehrmals auf die "Wirksamkeit der von Llull gegründeten
Missionsschule Miramar hingewiesen wird, die 1295 nicht mehr
bestand.


Aber diese wenigen àusseren Kriterien, die allein schwerlich
eine sichere Datierung ermoglichen, werden gestützt durch innere


5 Historia de las literaturas hispánicas, I, Barcelona, 1949, 693 ss.
6 Libre del Gentil e los tres savis (c. 1269), Libre de Contemplació (c. 1270),


Art abreujada d'atrobar veritat (c. 1271), Libre del Sant Esperit (c. 1274), Demos-
tracions dels articles (c. 1275), Doctrina pueril (c. 1279).


7 Cap. 98, ed. Palma de Mallorca, 1906, pág. 199, n. 11.
8 De prologo, ed. Salzinger, IV, Moguntiae, 1729, fol. 4 ss.
9 V. gr. cap. VII, ed. Obras de Ramón Llull, III, Palma de Mallorca, 1903,


pág. 45.
1 0 Ed. Obres de Ramon Llull, IX, Mallorca, 1914, pág. 352.
1 1 Ed. cit., pág. 336.
ZUR DATIERNUG V O N RAMON LLULLS «LIBRE DE BLANQUERNA» 259


Kriterien. Gegen eine Abfassung in Etappen spricht der Umstand,
dass der Blanquerna einen festgefügten Aufbau hat. Llull erwàhnt
im Prolog ausdrücklich, dass er sein Werk gemass den 5 Wunden
Christi in 5 Bücher einteile. 1 2 Diese bewusste Gliederung findet
sich auch sonst; die 99 gezàhlten Kapitel des Blanquerna sind
das Produkt von 3 (Trinitat) und 33 (Lebensjahre Jesu Christi),
und mit dem unnumerierten Schlussabschnitt kommt das Ganze
auf 100 Kapitel, ist also eine Rundzahlenkomposition. Folgerichtig
verlàuft auch die Handlung durch die fünf Bücher hindurch (El-
ternhaus, Kloster, Bischof, Papst, Eremit); dabei strebt Blanquerna
stets nach dem Einsiedlerleben und straubt sich gegen die Uber-
nahmc eines jeden Amtes, ob es das eines Abtes, eines Bischofs
oder des Papstes ist. Das Werk muss also von vornherein nach
einem einheitlichen Plan konzipiert sein.


Dass der Blanquerna nicht in Etappen geschrieben sein kann,
wird noch durch einen weiteren Umstand bestatigt. Der Verzicht
auf das Papsttum steht nicht allein; auch der Abt in Blanquernas
Kloster legt sein Amt nieder (60, 1-2) 1 3 und ebenso der Bischof
(65, 4 ) . 1 4 Die drei Verzichtleistungen müssen —schon wegen der
Zahl 3— als zusammengehòrig betrachtet werden; offenbar will
Llull, der im Blanquerna hàufig Lehren vortràgt, seine Auffassung
über die Verzichtbarkeit geistlicher A ínter zugunsten des kontem-
plativen Lebens darlegen. All dies zeigt, dass das fiinfte Buch
von vornherein ein wesentlicher Bestandteil des Werkes gewesen
sein muss; eine Hinzufügung nach mehr als 10 Jahren dürfte
ausgeschlossen sein.


So bleibt für die Datierung des Blanquerna nur noch die
Alternative 1283-84 oder nach 1294. Für die erste Mòglichkeit
spricht die erwàhnte Tatsache, dass nur bis 1278 verfasste eigene
Schriftcn zitiert werden. Die von Tarré für die Zeit nach 1294
gegebene Begründung, Llull habe Blanquernas Werdegang nach
dem Lebenslauf des Pietro da Morrone, des spàteren Còlestin V. ,
gestaltet, ist nicht stichhaltig; wohl sind zwischen Blanquerna und


1 2 Ed. cit., págs. 3-4.
1 8 Ed. cit., pág. 205.
1 4 Ed. cit., pág. 231.
260 RUDOLF BRUMMER


Pietro einige Àhnlichkeiten vorhanden, aber bei nàherem Zusehen
fallen die Untersehiede weit mehr ins Gewicht. Bedenkt man fer-
ner, dass durch Bonifatius Vili . , der nach dem Rücktritt Còles-
tins V. den Stuhl Petri bestiegen hatte, Llulls Missionsprojekt
vereitelt worden war, so ist um so weniger Grund für die Annahme
vorhanden, Llull habe sich bei dem Verzicht Blanquernas gerade
nach dem Vorbild Colestins V. gerichtet. Er musste ebenso wie
Dante «il gran rifiuto» verurteilen.


Zusammenfassend darf gesagt werden, dass eine Entstehung des
ganzcn Libre de Blanquerna oder auch nur des letzten Buches
nach 1294 unwahrscheinlich ist. Ramon Llull hat sein Meisterwerk
um 1275 projektiert, aber erst nach 1278 seinen Plan ausgeführt,
zu einer Zeit, da die Missionsschule von Miramar noch in Biute
stand. Da die Anspielung auf seine Anwesenheit in Montpellier und
das dort abgehaltene Generalkapitel der Dominikaner — offenbar
das von 1283, an dem Llull mit ziemlicher Sicherheit teilgenommen
h a t - sich erst im Kapitel 90 befindet, dürfte anzunehmen sein,
dass der Libre de Blanquerna noch im Jahre 1283 abgeschlossen
wurde.


R U D O L F BRUMMER
Berlín
ZUR DATIERNUG V O N RAMON LLULLS «LIBRE DE BLANQUEBNA»


RESUMEN DE LA NOTA DEL PROF. BRUMMER


£1 autor refleja la inseguridad que ha existido respecto de la fecha de
composición del Libre de Blanquerna. Casi durante 140 años prevaleció la
opinión del P. Pasqual, que coloca la obra en 1283. Galmés, en 1914, creia
que podía ser del 1283 o 1285. Gottron, en 1924, afirmó que los cuatro pri-
meros libros del Libre de Blanquerna pertenecen a los años 1283-1284, pero
que el quinto fué compuesto en 1294. Tarré, en 1941, sostuvo que la obra
entera fué escrita después de 1294. Rubió Balaguer, en 1949, se inclinaba
hacia la tesis de las dos etapas, defendida por Gottron.


El Dr. Brummer hace notar que las obras citadas por Llull en el Libre
de Blanquerna fueron compuestas alrededor de 1280 o poco más tarde; y
se fija en que, al final de la Doctrina Pueril (1275), anuncia el Libre de
Evast e Blanquerna. Por otra parte, recuerda que en el Liber super psal-
mum <Quicumque vulh (alrededor de 1285) y en el Felix de les Maravelles
del mon (entre 1286 y 1288) habla del ermitaño Blanquerna.


Ramón Llull, en el capitulo 90, expresa que la obra fué compuesta en
Montpellier, donde se había celebrado un capitulo general de la Orden de
Predicadores. Este capítulo no es el de 1294, como cree Tarré, sino el de
1283, según piensan Pasqual y Galmés. Además, no se puede olvidar que
Ramón Llull declara las esperanzas que tenia puestas en su colegio de Mi-
ramar, que ya no existia en 1295.


La unidad de plan y de realización de la obra excluye la composición
por etapas. El libro V forma parte de la primera concepción de aquélla.
No sólo es el Papa del Libre de Blanquerna, el que abdica; sino que ,
también, habían renunciado a su cargo el Abad (cap. 60) y el Obispo (65).
El libro V es parte esencial de la obra, y no es posible fuera añadido diez
años después.


El Blanquerna del Libre de Blanquerna no es Pietro da Morrone. Las
diferencias son demasiado notables. Y quien piense que será Bonifacio VIII,
el sucesor de Celestino V, el que permitirá el fracaso de los proyectos
misionales de Ramón Llull, se convencerá de que éste no tomó a San Ce-
lestino como modelo para la descripción de un Papa dimisionario. Luego
el Libre de Blanquerna no fué compuesto después del año 1294.


Según Brummer, Ramón Llull concibió su obra alrededor de 1275 y la
elaboró después de 1278, cuando aun florecía el Colegio de Miramar. En
1283, en que se celebró en Montpellier el capitulo general de Padres Pre-
dicadores (cap. 90), el Libre de Blanquerna estaba terminado.


19
FRAY LUCAS WADDING, POSTULADOR DE LA CAUSA
DE BEATIFICACIÓN DE RAMÓN LLULL (1638)


Este año se cumple el tercer centenario de la muerte de
Fr. Lucas Wadding, O. F. M., el célebre historiador de la orden
franciscana (1588-1657), que cuenta en su haber científico el
mérito de haber sido postulador de la causa de beatificación de
Ramón Llull durante siete años. 1


Desde fines del siglo xvi hasta bien entrado el x ix las auto-
ridades civiles de Mallorca, el llamado Gran y General Consejo
y, después del decreto de nueva planta en 1718, el Ayuntamiento
de Palma, mantuvieron a sus expensas, en Roma, casi sin inte-
rrupción, un postulador (síndic) para que trabajase la difícil causa
de beatificación de Ramón Llull.


Es cierto que el Doctor Iluminado recibió culto en Mallorca
ya en el siglo x v . Pero hasta después del Concilio Tridentino,
y, en concreto, hasta fines del x v i , no se trabajó, a pulso firme,
para alcanzar de las congregaciones romanas el decreto de bea-
tificación o su equipolencia. 2


En 1612 el tribunal eclesiástico diocesano de Mallorca elaboraba
el primer proceso canónico regular. 8 Como es fácil suponer, se


1 GREGORY CLEARY, O . F. M., Father Luke Wadding and St. Isidore's College
Roma. Roma, 1 9 2 5 . - F H . CALASSANÇ D'IGUALADA, O . M. Cap., Fra Lluc Wadding
i la Causa de Beatificació del Beat Ramon Llull, en Estudis Franciscans 36 (1925)
362-73. - JOSEP M . " Pou i MARTÍ, O . F. M., Per la glorificado del B. Ramon Llull
en el segle XVII, en id. 46 (1934) 269-89.


2 JOSÉ M." Pou I MARTÍ, Sobre la doctrina y culto del Beato Ramon Llull, en
Archivo Ibero Americano 16 (1921) 15-19.— MARTÍ DE BARCELONA, O . M. Cap., Nous
documents sobre Ramon Llull y la seva Escola, en Est. Franc. 46 (1934) 326-58.—
CusTURER, Disertaciones históricas del culto inmemorial del B. Raymundo Rullio...,
Mallorca, 1700. Passim. - JOAN AVINYÓ, Historia del Lulisme, Barcelona, 1925,
p. 437 y sig.


3 JOSEP Pou i MARTÍ, en Est. Franc, lug. cit. Además de los ejemplares de
FRAY LUCAS W A D D I N G , POSTULADOR DE L A CAUSA 2 6 3


trataba de un proceso para probar el culto de que gozaba en
Mallorca Ramón Llull. Antes, en 1610, los jurados del reino habían
constituido una junta, integrada por eclesiásticos y seglares, que
debían proceder a la búsqueda de documentos, para llevar a cabo
dicho proceso. Aquella junta era lo que más tarde se llamó la
Causa Pía Lulíana.1


Al propio tiempo que se constituía dicha junta, se nombró un
postulador que activara delante de las congregaciones romanas el
proceso redactado en la Curia diocesana mallorquina. Este es el
fin principal que mueve a los jurados a hacer tal nombramiento.
El elegido para llevar a cabo tan importante tarea fué el fraile
observante Fr. Antonio Busquets, guardián del convento que la
orden tenía en Sóller. 6 El nombramiento, probablemente, debió ha-
cerse el 2 de junio de 1610, mucho antes, por lo tanto, de lo que
supone Custurer.6 No vamos a estudiar la actuación de Fr. Busquets,
porque no es del caso hacerlo. Baste decir que llevó, con tesón,
la causa adelante; pero fué poco el tiempo que pudo invertir en
ella, pues el 12 de agosto de 1615 rendía su alma a Dios en Mallorca.


En 1616 era elegido Fr. Juan Riera, franciscano como Bus-
quets. Fray Riera tuvo que enfrentarse con las dificultades que le
oponían las congregaciones romanas, sobre todo el Santo Oficio.
Llevóse a Roma copia de muchos libros del Beato, con el fin de


San Isidoro y de la Congregación de Ritos, de Roma, puede verse este proceso
en el Archivo Diocesano de Mallorca.


4 El documento se encuentra en las Actas del Gran y General Consejo del
Archivo Histórico del Reino de Mallorca (AHR). Véanse también los Extraordinaris,
del mismo archivo. En los procesos diocesanos, a que hacíamos alusión en la nota
precedente, también se encuentra copia de este documento. Cfr. CUSTORER, lug.
cit., p. 1 3 6 .


5 JOAQUÍN M." BOVER, Biblioteca de Escritores Baleares, I (Palma, 1 8 6 8 ) 1 2 5 .
- T O M Á S V JOAQUÍN CARRERAS ARTAU, Historia de la Filosofía Española. Filosofía


Cristiana de los siglos XIII al XV, II (Madrid, 1 9 4 3 ) 2 7 1 y 2 8 2 .
6 El nombramiento de Busquets en AGGC. Los jurados se cuidan repetidas


veces de los asuntos económicos de la Causa, mandando dinero al postulador.
Cfr. Id. de 1 5 de enero de 1 6 1 1 , 1 2 de octubre de 1 6 1 1 . Véanse también los Ex-
traordinaris de 1 1 de diciembre de 1 6 1 1 . Para todo este asunto véase a FAJARNÉS, E. ,
Correspondencia entre el Dr. Arias de Loyola y los jurados sobre el B. R. L., en
Revista de Menorca 2 7 ( 1 9 3 2 ) 2 0 8 - 1 3 . - I d . , Diez y seis cartas de los jurados de
Mallorca sobre la vida y milagros del B. R. L., en id. 2 4 ( 1 9 2 9 ) 3 6 4 - 7 7 .
264 LOBENZO PÉREZ MARTINEZ


que quedara patente la ortodoxia del Maestro. 7 A pesar de los
múltiples trabajos llevados a cabo por el fraile franciscano, la
causa, en vez de avanzar, fué empeorando cada vez más. En Roma
vio la luz postrera de su vida el incansable Fray Juan Riera el
primero de junio de 1633, después de 16 años dedicados total-
mente a la causa del Beato. 8


El 12 de diciembre de 1634 el Gran y General Consejo se preo-
cupaba de nombrar nuevo postulador en la persona de Fr. Miguel
Torres, igualmente religioso observante como sus predecesores. 9
Una grave enfermedad imposibilitó al docto franciscano a ponerse
en camino y tuvo que pedir, muy a pesar suyo, la dispensa de
aquel delicado cargo. Suplicaba además el religioso que se nom-
brara otro postulador. 1 0 Así lo comprendió el Gran y General
Consejo, pues todo el trabajo del P. Riera «seria estat en va si de
prompte no's proseguía la causa y encara se tern que per esser los
contraris de est sant poderosos no intentassen alguna cosa quantre
de ell y en disgust y mengua de esta Universitat y Regne com
seria impedir la festa que cada any se fa o llevar las images del
Sant o altres absurdos que's poden temer...».11


La noble corporación nombró al Dr. Lorenzo Carreras, arce-
diano de la Catedral mallorquina, quien entonces se encontraba
en Roma por razón de asuntos relativos a la diócesis. El nom-
bramiento se hizo el 15 de noviembre de 1636, pero cuando lle-
garon los poderes a la Ciudad Eterna, el Dr. Carreras ya no se


7 AHR. Extraordinaris de 1 de die. de 1616.
8 El nombramiento de Riera puede verse en el mismo códice citado en la


nota precedente. Véase a FAJARNÉS, E. , Diez cartas dirigidas a los jurados de Ma-
llorca pur el P. Riera, síndico de la Causa Luliana en Roma, en Revista de Me-
norca 27 (1932) 2 2 1 - 2 8 . - A H R . Extraordinaris de 19 oct. de 1617, y las AGGC.
de 34 de agosto de 1632. Sobre las publicaciones Iulísticas del P. Riera cfr. BO-
VER, CARRERAS ARTAU, AVINYÓ, ROGENT-DURAN, Bibliografia de les impressions Lu-,


llianes, Barcelona, 1927.
0 AGGC. de 12 de die. de 1634. Un mes más tarde se hizo el nombra-


miento. Cfr. las actas de id. de 13 de noviembre de 1636. Bover en su Biblio-
teca... II (Palma, 1868) 464, trae una breve, pero completa biografía de Fray
Miguel Torres.


1 0 AGGC. de 13 de noviembre de 1636.
1 1 Id. de 11 de enero de 1638, f. 268.
FRAY LUCAS W A D D I N G , POSTULADOR DE LA CAUSA 265


encontraba allí y, por lo tanto, la causa volvía a quedar como
antes. 1 2


Fué el mismo Dr. Carreras quien, por carta o personalmente,
- n o lo hemos podido averiguar-, comunicó al Gran y General
Consejo la conveniencia de nombrar al docto y ya célebre histo-
riador de la Orden franciscana, Fr. Lucas Wadding, irlandés, su-
perior a la sazón del Colegio de S. Isidoro de Roma, en donde
había residido el P. Riera.


No era aquella la primera vez que los jurados oían hablar de
aquel religioso. Las relaciones que mantuvieron Fr. Wadding y
los Jurados de Mallorca han sido en parte estudiadas. 1 3 Nosotros
sólo queremos traer aquí unos pocos datos hasta hoy desconocidos.
De 13 de abril de 1626 data una carta escrita por los jurados al
Procurador general de la orden franciscana en Roma, en la que
las autoridades mallorquínas le suplican que el P. fray Lucas
Wadding sea colocado «en lo que fuese necesario y conveniente a
dicha causa y encargarle mucho aiude al P. Riera en orden a dicho
negocio... >u


Sabemos que Fr. Lucas Wadding escribió antes de su nom-
bramiento varias cartas a los jurados, pero dichas cartas desgra-
ciadamente se han perdido. 1 5


Los jurados tenían una confianza ciega en la valía del nuevo
postulador. Nos lo demuestra esta carta de los mismos, escri-
ta meses más tarde del nombramiento: «Al P. Lucas Vadingo
de S. Francisco. Roma. De la de 20 de marzo que recibimos a
4 mayo quedamos advertidos como ha recevido nuestras cartas y
poderes para la prosecución de la Causa del illuminado Dr. Beato
Raymundo Lull. Estimamos la merced nos haze en emprender di-
cho negocio. Confiamos que V. P. lo rematará que esto y mucho
mas nos prometemos de sus muchas partes y que el Santo como
tan agradecido a sus devotos rogará a Dios iV. Sr. para que le
dé entera salud y nosotros a V. P. supplicamos nos mande muchas


1 2 Id. El nombramiento del Dr. Carreras en Extraordinaris de 15 de noviembre
de 1636.


1 3 Fr. CALASSANÇ D'IGUALADA, lug. cit.
1 4 E. FAIABNÉS, en Revista de Menorca 24 (1929) 377.
1 5 A G G C . de 11 de enero de 1638. f. 268.
266 LORENZO PÉREZ MARTINEZ


cosas de su gusto que acudiremos con la voluntad que merecen tan
buenos deseos. Guarde Dios a V. P. como puede. Mallorca a 18 de
junio de 1638».10


No sabemos cuándo dejó de actuar como postulador Fr. Lucas
Wadding; pero creemos que fué mucho antes de 1657, año de la
muerte del docto franciscano. Nos mueve a hacer esta afirma-
ción el nombramiento de Fr. Francisco Marzal, franciscano, como
postulador, el 6 de noviembre de 1645. 1 7 Los jurados acordaron
esta resolución el 21 de octubre anterior. Es extraño que en este
acuerdo no se haga mención del trabajo desarrollado por el fraile
irlandés. 1 8 Seguramente que los buenos lulistas y las autoridades
mallorquínas esperaban algo más de aquel sabio y santo religioso
<affecta a nostra nació y an el nostro Sant».19


Con todo, y en honor a la justicia, hay que afirmar que la
actuación de Fr. Wadding, si no brillante como la de algunos
antecesores suyos, fué buena y, sobre todo, positiva. Y esto lo
decimos, a pesar de la crítica acerba que le hizo un maestro tan
autorizado como el P . Fornés. 2 0 Fr. Wadding, aún estando abru-
mado de trabajos, hallaba tiempo para dedicarse a los asuntos
lulianos. De ellos se ocupa en sus Anuales, dando oportunos con-
sejos a las autoridades mallorquínas y a todos los lulistas, que
quisieran llevar a término feliz la difícil causa luliana. 2 1 El con-
sejo principal que daba aquel buen franciscano era hacer una
edición crítica de las Opera omnia de Ramón Llull. ¡Ojalá le hu-
biesen escuchado entonces todos los devotos del Dr. Iluminado.
De haberse seguido aquel consejo, tal vez hoy se encontraría en
otro estado la secular causa de beatificación de Ramón Llull.


LORENZO PÉREZ MARTÍNEZ


1 6 AHR. Letr. missives 1636-39, sin foliar.
1 7 AHR. Extraordinaris de 6 nov. 1645. Sobre las publicaciones lulianas de


Marzal véanse las obras ya citadas de Bover, Carreras Artau, Avinyó, Rogent-
Duran, etc.


1 8 AHR. AGGC. de 21 de oct. de 1645, sin foliar.
1 9 Id. de 11 de enero de 1638, f. 257.
20 Liber Apologeticus Artis Magnae B. Raymundi Lulli... Salmanticae, 1746.


p. 240 y 188.
2 1 Annates Ord. Minorum, ad an. 1315, n. 17. Cfr. JOSEP POO I MARTÍ, Ob.


cit., Est. Franc. 16 (1934) 277.
FRAY LUCAS W A D D I N G , POSTULADOR DE LA CAUSA 267


T E X T O


Die XVIIII mensis februarii anno a Nativitate Domini MDC
XXXVIII.


In Dei nomine amen. Cunctis praesentis publici instrumenti
seriem inspecturis sit notum et pateat evidenter quod nos Dominus
Raymundus de Veri, domicellus; Nicolaus Rossiñol, Dominicus de
Comelles, cives militares; Joannes Antonius Caselles, Joannotus
Font y Roig, mercatores; et Joannes Serdo, parator, jurati anno
praesenti universitatis, civitatis et regni Majoricarum; Joannes Gar-
cies, villae de Sineu; Petrus Antonius Joannes Pey, civitatis Al-
cudiae, sindici clavarii partis foraneae habentes ad infrascripta
peragenda plenum sufficiens posse mediante Magni et Generalis
Consilii determinatione dicti Regni celebrati die undecima mensis
januarii proxime lapsi de quo ego infrascriptus notarius fidem
facio, omnibus illis melioribus via, modo et forma quibus de
jure et consuetudine possumus et valemus, constituimus, creamus
et nominamus ac solemniter ordinamus nostrum verum aptum ac
indubitatum procuratorem sindicum ac nuncium specialem et ad
infrascripta generalem ita tamen ut specialitas ipsi generalitati non
deroget nec econtra sed una per alteram ordinetur et potius va-
lidetur, vos egregium virum et admodum reverendum Patrem Fra-
trem Lucani Waldingum [sic], seraficae ordinis professorem, absen-
tem tamquam praesentem, notario tamen infrascripto tamquam
publicam et authenticam personam pro nobis stipulanti et onus
hujusmodi in se suscipienti ad videlicet pro nobis nominibusque
nostris seu dictae universitatis et regni comparendum coram Sanc-
tissimo D. n. Papa ejusque consistorio, Sanctae Inquisitionis et
aliis quibuscumque judicibus delegatis, subdelegatis, delegandis,
subdelegandis et aliis quibusvis ad quem scu quos praesens spectet
negocium et praesentandum S. Congregationis Sanctae Inquisitionis
libros dis. Beati Raymundi Lulli, alias a dieta Congregatione petitos
et visos per oblationem seu alias praesentationem de eis factam
per nostrum quondam sindicum P. Fr. Joannem Riera bonae me-
moriae et, dictis libris praesentatis, deffendendum eorum doctrinam
fidei catholicae consentaneam esse et hanc deffensionem prose-
quendum ab statu quo eam reliquit sindicus praefatus tempore
suae mortis nec non et supplicandum dictae Suae Sanctitati qua-
tenus dignetur dictum Beatum martyrem Raymundum Lullum ca-
nonitzari et in cathalogo sanctorum describi et continúan et ad
praedicta quascumque petitiones necessarias tam verbo quam in
scriptis dandum et praesentandum darique et praesentari requi-
rendum nec non et copiam authenticam et fidem ferendae vitae
et martini ex devotione et impetratione praedicti martyris Raymundi
268 LORENZO PÉREZ MARTÍNEZ


Lulli operatus est in praesenti civitate et Regno Majoricarum et
aliis et alias scripturas pro illius martirio et vita facientes exhi-
bendum et super praedictis provisiones quascumque fieri petendum,
instandum et requirendum, et Litteras Apostólicas quascumque
tam gratiae quam justitiae, ad praedicta concernentes. petendum
et obtinendum, jurandumque quod in praemissis non intervenit
dolus, fraus, simoniae labes seu quaevis alia illicita pactio seu
corruptela, et demum generaliter omnia alia faciendum et libere
exercendum quae in praemissis et circa ea et super dependentibus
et emergentibus ex eisdem ac eis annexis et connexis quovismodo
et quae nos dicto nomine faceré possemus personaliter constituti
nos enim damus et concedimus vobis admodum dicto reverendo
sindico et procuratori pjenarie vices nostras dicto nomine cum
pienissima facúltate et indefficienti potestate, et ne deffectus illius
clausulae forsan necessariae et hic exprimendae et non expressae
praedicta impediri vel retardan valeant, ideo ad praemissa pera-
genda constituimus sindicum et procuratorem nostrum vos dictum
admodum Rdum. P. F. Lucam Watdingum cum libera et generali
administratione, ita quod ad vestram simplicem requisitionem qui-
cumque notarius seu notarii qui requisiti fuerint ex facúltate et
potestate quas ex nunch vobis conferimus et tribuimus possit
et valeat hinc addere instrumento seu instrumentum ad partem,
conficiant et tradant de omnibus et singulis potestatibus neccesariis
et opportunis circa praedictam canonitsationem et ad alia quae-
cumque ad praedicta necessaria et quomodolibet opportuna, unum
quoque vel plures procuratorem seu procuratores cum simili vel
limitata potestate substituendum eumque vel eos destituendum
vel revocandum et onus procurationis hujusmodi reasumendum
praesenti procuratorio mandato in suo robore manente promitti-
musque habere gratum, ratum, validum atque firmum quicquid
per dictum Admod. sindicum et procuratorem et substituendum
vel substituendos ab eo actum, dictum gestumque fuerit quomo-
libet in praemissis et circa ea nulloque tempore revocare, con-
trafacere vel venire jure aliquo causa seu ratione sub bona fide
obligationeque omnium et singulorum honorum praedictae univer-
sitaris habitorum absque tamen ullo salario.


Quae fuerunt acta die videlicet decima nona mensis februarii
anno aNativitate Domini MDCXXXVIII. Sig-j-na nostra juratorum et
sindicorum clavariorum praedictorum qui haec laudamus, conce-
dimus et firmamus. Testes in quorum praesentia omnes firmarunt
sunt: Bartholomeus Quetgles et Michael Mager pedisequi Mag.
Juratorum.


(Palma de Mallorca, Archivo Histórico del Reino, Extraordinaris, 163 -11 ,
f. 167 v.") .
UNA CARTA INÉDITA DEL LULISTA
IVO SALZINGER (1728)


Del ilustre Dr. Ivo Salzinger, compilador de las obras lulianas
para la Edición Maguntina, es la carta que damos a conocer, la
cual va dirigida al Corregidor y Regidores de Palma. Está re-
dactada en castellano, seguramente por alguno de los religiosos
mallorquines que a la sazón se hallaban en Maguncia 1, y sólo
lleva autógrafa la rúbrica y firma de Salzinger.


Los Regidores de Palma, como sucesores de los antiguos Ju-
rados de la Ciudad y Reino de Mallorca, con gran celo y cariño,
protegieron siempre y defendieron la causa de nuestro Beato Ra-
món Llull. En el caso de la edición de las obras lulianas, ini-
ciada por Salzinger, bajo los auspicios del serenísimo Príncipe
Elector de Maguncia, no faltó el apoyo de la Corporación Mu-
nicipal 2 , ni la ayuda a los religiosos mallorquines que se tras-
ladaron a aquella eiudad alemana para nutrirse en las lecciones
de la doctrina luliana que explicaba el propio Salzinger.


Aquel intercambio cultural entre Maguncia y Mallorca queda
reflejado en el acta de la sesión del Ayuntamiento, celebrada el
26 de febrero de 1728 s en la que se hace constar la satisfacción


1 El 28 de agosto de 1727 el Ayuntamiento acordó suplicar al P. Provincial
de los Franciscanos que permitiese a cuatro religiosos ir a Maguncia para estudiar
el Arte y Ciencia luliana (Archivo Municipal de Palma, Libro de resoluciones, 1727,
fol. 134).


Véase, también E. — W. PLATZECK, O. F. M., Observaciones del P. Pascual sobre
Lulistas alemanes, Revista Española de Teología, I, 1941, 733-734. - Al margen del
lulista P. Antonio Raimundo Pascual O. C'st., Analecta Sacra Tarraconensia, XIV,
1941, 184 ss. — E. AGUILÓ, Carta de Fr. Pere Pont resident a Maguncia, deixeble den
Salzinger, BSAL, XV, 1915,199-203.


2 El 16 de enero de 1728 el Ayuntamiento acordaba remitir al compilador de
las obras del Beato Ramón Llull 800 pesos de los fondos de la Causa Pía Luliana
(Libro de resoluciones, 1728, fol. 180v.).


3 ARCHIVO MUNICIPAL DE PALMA. Libro de Resoluciones, 1728. f. 19.
270 JUAN MUNTANER BUJOSA


de la Ciudad por la protección que el Príncipe Elector dispen-
saba a la edición del opus luliano, como también agradecer a
Salzinger la meritoria labor que realizaba; y, en prueba de re-
conocimiento, acordóse mandarles sendas reliquias del Beato ma-
llorquín por cuya causa tanto laboraban. Además, en aquella mis-
ma sesión, se acordó proteger y adelantar la causa de canonización
del Beato, como también pedir al Obispo de Mallorca que ini-
ciara la información sobre la vida y milagros de la venerable
Sor Ana M . " del SSmo. Sacramento, religiosa del Convento de
Santa Catalina de Sena, de Palma, mística expositora del Libre
de Amic e Amat, fallecida en 1700, en opinión de santidad.


A los anteriores acuerdos reseñados hace referencia la carta
que publicamos, De ellos tuvo noticias Salzinger por el P. Mi-
guel Fornés. En ella felicita a los Regidores por la devoción que
profesaban al Doctor Iluminado, y les hace patente su iménsa ale-
gría al saber que le favorecían con el envío de una reliquia
del Beato.


Dedica luego palabras elogiosas a Sor Ana M . " del SSmo. Sa-
cramento, como había hecho ya en otra ocasión, como puede
verse en la página 24 de la Vida de dicha religiosa, impresa en
1741 por un devoto suyo «cuyo nombre se sepulta en las som-
bras del olvido». La lectura de la Exposición de los cánticos del
Libro del Amigo y el Amado de Sor Ana, dice Salzinger, que le
era un regalo del Cielo y un consuelo en sus aflicciones.


Finalmente en la carta recomienda a los regidores la prosecu-
ción de la causa de canonización de Ramón Llull y el inicio de la
información sobre la vida y virtudes de aquella excelsa religiosa
dominica.


Dicha carta va fechada en Maguncia el 19 de abril de 1728, y
ofrece la particularidad de que la firmó Salzinger unos pocos días
antes de fallecer. 4


JUAN MUNTANER BUJOSA


4 Falleció en Maguncia el 30 de abril de 1728. Vid. Boletín de la Sociedad
Arqueológica Luliana. t. XV, 1915, p. 256.
UNA CARTA INEDITA DEL LULISTA IVO SALZINGER 271


T E X T O *


Muy Illustres y Magníficos Señores Corregidor y Regidores: Muy
grande fue el contento que tuve quando el R. P. lector Fornes
me notificó la grande y solicita y fervorosa devoción que reside
en los muy nobles y devotos coraçones de sus Señorias muy illus-
tres y magnificas assi envés la Santidad como doctrina del inclito
mártir y Doctor Iluminado el beato Raymundo Lullio, y creo cier-
tamente que el Santo se ha de manifestar muy propicio y obligado
al ver que los Padres de su Patria, no olvidados de la honra y
beneficios celestiales que de Dios nuestro Señor por su poderosa
intercesión recibieron y esperan siempre recibir, se desvelen tanto
en trabajar por su honra. También me alegró mucho el saber que,
sin tenerlo yo merecido, hayan determinado honrar el pequeño
trabajo de mi devoción con el inestimable tesoro de una de sus
Santas Reliquias, que cierto para mi será gracia y favor tan sin-
gular que en toda mi vida no podré acabar de agradecerlo.


Bien pueden dar continuas gracias a Dios nuestro Señor por
lo que ha querido favorecer esse muy esclarecido Reyno con vir-
tudes y letras, que conocidas, han de causar admiración a todo
el Mundo y todos se las han de embidiar, lo que veo muy claro
al leer las inefables e impoderables obras y comento sobre los
Cánticos de Amico et Amato de la Venerable Madre Sor Ana Maria
del SS° Sacramento, que no puedo bastantemente admirar la pres-
tancia de la obra, la celestial simpatia, que tiene con la arte y
ciencia de nuestro Santo Doctor, y el abrasado espiritu de tan
Santa Virgen, cuyos escritos para m i han sido un regalo del Cielo,
pues si algunas vezes entre mis cuidados y fatigas me hallo afli-
gido, en leiendo alguna parte de algun capitulo de ellos, luego
me hallo totalmente consolado.


He visto también el proceso para la Canonización de nuestro
Santo Doctor y Mártir, y si bien tenia alguna noticia por las muy
celebres Disertaciones, que compuso el eximio y muy Reverendo
P. Custurer, no obstante, no pudo dcxar de causarme nueva ad-
miración ver los Privilegios ad literam, pensar en los continuados
milagros tan raros y singulares, y finalmente los legados píos, que
para tan santo fin, como es su Canonización, han dexado tan
pias como nobles personas, mas suspendiendo el discurso porque
causa se puede haver dilatado tanto, he reparado que, como sea
de mas de cien años, para poder conseguir algo en la Curia Ro-


* ARCHIVO MUNICIPAL DE PALMA: Leg." n.° 678.
272 JUAN MUNTANER BUJOSA


mana, se deve probar la continuación de dichos milagros. Y assi
con todo encarecimiento suplico a sus Señorias muy Illustres y
Magnificas dispongan, ordenen y manden se continue tal processo,
y también que se empiece la Información autentica de la Vida,
hechos y virtudes de la Venerable Madre Sor Ana Maria del SS°
Sacramento, por conducir tanto a nuestro deseado fin, y estoy
informado que aun viven muchos que han conocido sus prendas
de virtud y santidad, y estos tales son los mas abonados testigos.


Dios guarde sus Señorias muy Illustres y Magníficos los dila-
tados años que deseo y he menester, para que sean participantes
del merito y corona que por este cuydado y tan santa diligencia
pueden esperar.


Maguncia y abril a 19 de 1728.
De sus Señorías muy Illustres y Magnificas, el mas humilde


servidor
.


Ivo SALZINGER.


A los Muy Illustres y Magníficos Señores Corregidor y Regi-
dores de la Noble Ciudad y Reyno de la dorada Isla y Reyno
de Mallorca.-Palma.
B I B L I O G R A F I A


i


BOLETÍN DE ESTUDIOS LULIANOS


El Cardenal Nicolás de Cusa. - El Dr. RUDOLF HAUBST,
actualmente docente en la Facultad de Teología católica de la Univer-
sidad de Bonn, no es ningún desconocido en la investigación cusana.
Además de una serie de estudios y artículos en torno a la figura del
gran Cardenal germano, entre los cuales queremos solamente citar el
trabajo intitulado *Studien su Nikolaus von Kues und Joannes Wenck.
Aus Handschriften der Vatikanischen Bibliotek» (BGPhThM 38, 1.
Münster, 1955), publicaba Haubst en 1952 la erudita obra 'Das Bild
des Einen und Dreieinen Gottes in der Welt nach Nikolaus von Kues»
(Trierer Theol. Studien 4, Trier 1952), con la cual daba comienzo a
una Trilogía sobre la Teología del Cusano, que debe abarcar, además
de la doctrina sobre Dios uno y trino, la Cristologia y la Eclesiología
cusanas. El libro de Haubst desarrolla magistralmente y con gran
acopio de material inédito la «Teología simbólica» de Nicolás de Cusa.
Para el historiador del Lulismo es la obra de Haubst sumamente im-
portante, pues en ella se concede a Ramón Llull, tal vez por vez
primera en la historia de la «Cusanus-Forschung», un lugar importan-
tísimo entre las fuentes del pensamiento cusano. La «teología circular»
del Cusano y su concepción trinitaria del ser arrancan de la Figura A
del Arte luliana y de la doctrina de los correlativos. Haubst publicó
además, por primera vez, dos resúmenes manuscritos del Cusano sobre
el Arte luliana, conservados en Cod. Cus. 83, 303r y 85, 55v de la
Biblioteca del Hospital de San Nicolás en Kues. Ambos documentos
arrojan mucha luz sobre el problema de los orígenes del Lulismo en
Nicolás de Cusa. La redacción del primero de ellos nos parece se
debe al maestro colones del Cusano, Heimericus de Campo.


En prosecución de su proyecto de una Trilogía del pensamiento
teológico de Nicolás de Cusa publicó Haubst, hace unos meses, una
nueva obra con el título *Die Christologie des Nikolaus von Kues»
(Freiburg i. Br. Herder, 1956). Se trata de la «Habilitationsschrift»
del autor en la Facultad teológica de la Universidad de Bonn. Haubst
274 ESTUDIOS L U L I A N O S . — B I B L I O G R A F Í A


estudia, en este importante trabajo, de nuevo, con gran acopio de ma-
terial manuscrito, sobre todo de los sermones del Cusano, la Cristo-
logia del gran pensador germano, cuyo centro lo ocupa aquella genial
concepción metafisico-cosmològica del libro III de Docta Ignorantia,
según la cual el Dios-Hombre constituye el fin y complemento del
Universo. La importancia del influjo luliano en la génesis de esa doc-
trina central y, en general, de la Cristologia del Cusano es de nuevo
por Haubst subrayada. El Dr. Haubst, gran conocedor y admirador
de su gran paisano, ha aportado con ambas obras una de las mejores
contribuciones a la investigación cusana de estos últimos años. Sus
trabajos colocan al pensamiento del Cusano en una nueva luz y ela-
boran un aspecto hasta ahora harto olvidado por la investigación, a
saber el de su significación teológica. Haubst no se contenta con sis-
tematizar la teología del Cusano, sino que, además, investiga concien-
zudamente sus fuentes principales. Ya hemos señalado la importancia
que entre ellas se atribuye a Ramón Llull. A ello habría que añadir,
como otro mérito de Haubst, el estudio del influjo del maestro colones
del Cusano, Heimerico de Campo, en el pensamiento de su genial
discípulo. En ambos casos es Haubst un iniciador y, por ello, su inves-
tigación pide naturalmente ser completada y profundizada. Desde el
punto de vista del pensamiento cusano, la objeción principal que debería
hacerse a la interpretación de Haubst es cierto prurito de acercar
demasiado Nicolás de Cusa a Sto. Tomás de Aquino, con el peligro
consiguiente de obscurecer la dirección netamente platónica de la es-
peculación cusana.


E U S E B I O C O L O M E R , S . J .
München


Ramón Llull y la Cabala.—En el XXIII Congreso Luso-Español
para el Progreso de las Ciencias, celebrado en Coimbra los días 1 al
5 de junio de 1956, fué leída una comunicación nuestra sobre <Ramóii
Llull y la Cúbala», de la que anticipamos un breve extracto.


En ella empezamos aludiendo al supuesto cabalismo de Ramón Llull,
que se pretende apoyar en tres órdenes de razones: 1.a la afinidad
de ciertos procedimientos lulianos (letras, círculos, figuras, etc.) con
simbolismos utilizados en la Cabala; 2. a la atribución al polígrafo
mallorquín del tratado De auditu kabbalistico; y 3. a el carácter so-
litario del Ars magna en el ambiente de la cultura occidental coetánea.
Esta última razón ha perdido toda su fuerza desde los trabajos del
P. Platzeck, quien ha mostrado el origen agustiniano de las «digni-
dades» lulianas, ha rastreado el influjo de Plotino y Boecio en el Ars
ESTUDIOS L U L I A N O S . — BIBLIOGRAFÍA 275


magna y ha evidenciado el parentesco de ésta con algunas corrientes
teológicas características del siglo xii. Por otra parte, no existen ver-
daderas afinidades doctrinales ni de método entre Llull y la Cabala,
ni cabe tampoco afirmar que Llull se relacionara en vida con los
cabalistas de su tiempo. En cuanto al tratado De audiíu kabbalistico,
investigaciones recientes de los hebraístas G. Scholem y Blau no tan
sólo han puesto de manifiesto que no es obra de Llull, sino que han
aclarado su génesis. De esta obra aparecieron ocho ediciones, la pri-
mera impresa en Venecia en 1518 y la última en 1651, y se ha des-
cubierto, hace poco, un manuscrito de fines del siglo xv en la Bi-
blioteca Vaticana. De la primera edición, citada en la Histoire liltéraire
de la France, pero desconocida por los bibliógrafos, ha aparecido, no
hace mucho, un ejemplar en una biblioteca particular de Londres: en
la portada figura el nombre de Pietro Mainardi (un médico paduano,
que vivió a fines del siglo xv y principios del xvi) y se afirma que
el De auditu es obra escrita «in via Raymundi Lulli», pero no se
dice que sea de Llull; en el colofón figura Mainardi como editor. En
el manuscrito de la Vaticana la obra se atribuye claramente a Pietro
Mainardi. El examen del tratado revela un notorio y a veces literal
influjo del filósofo renacentista Pico della Mirandola quien, en 1486,
se jactaba de haber sido el primero en dar a conocer la Cabala a
los cristianos. Fácilmente se llega, pues, a la conclusión de que el
tratado De auditu kabbalistico está muy lejos de ser una obra de
Llull, y se desmoronan los argumentos por los que se había hecho
de éste un cabalista.


El texto íntegro de la comunicación que resumimos aparecerá pró-
ximamente en la revista Las Ciencias, órgano de la entidad promotora
del Congreso. (*)


J O A Q U Í N C A R R E R A S Y A R T A U


Barcelona


(*) N. de la R. - Corregidas ya las pruebas de este Boletín, se ha publicado
el número de Las Ciencias (Madrid, año XXII, núm. 1) en cuyas páginas 146-150
se inserta la comunicación del Dr. Carreras y Artau.
276 ESTUDIOS L U L I A N O S . - B I B L I O G R A F Í A


Revivescencias setecentistas del Lulismo en Portugal.
—El siglo X V I I I vio en España la polémica sobre Ramón Llull entre
Feijóo y Pasqual. El Lulismo había tomado un aspecto erudito y crítico
que se manifiesta en las Dissertationes de Custurer y en la publica-
ción, llevada adelante por Salzinger, de las Opera de Llull. La in-
fluencia de la Maguntina y de su autor es decisiva en la orientación
de los estudios lulianos, al publicarse por primera vez, numerosas obras
inéditas o casi desconocidas del Maestro. Frente a las obras originales
de Llull se revisan problemas de crítica histórica, se ostudian docu-
mentos, renace de nuevo el interés. La discusión entablada entre Feijóo
y Pasqual cobija una multitud de discusiones de menor alcance.


Estas acotaciones tomadas del tomo II de la Historia de la Filo-
sofia Española de T. y J. Carreras Artau nos abren la puerta para
entrar en las repercusiones de esta polémica luliana en Portugal y en
el conocimiento del estado del lulismo allí en el Setecientos.


En 1752, el franciscano Fr. Manuel do Cenáculo publicaba una
obra que salió anónima, Advertencias criticas e apologéticas sobre o
juiso que nas materias do B. Raymundo Lullo for mou o Dr. Apo-
llonio Philomuso, e comunicou ao publico em a resposta ao <Retrato
de Mortecor», que contra o autor do <Verdadeiro Método de Estudar»
escreveu o reverendo D. Alethofilo Candido de Lacerda. Satisfazse
de passagem aos auctores em cujo testemunho se fundou o Dr. Apo-
llonio...-'; quien, al intervenir en la polémica en torno al Verdadeiro
Método de Estudar, lo que se proponía en realidad no era sino la
apología de una filosofía que él quería reintroduce en Portugal.


En la presente Comunicación el Dr. Da Gama Caeiro utiliza, entre
otros documentos del fondo de mss. de la Biblioteca Pública y Archivo
del Distrito de Évora, veintiséis cartas, en las que se contiene la
correspondencia que corrió entre el español Fr. Antonio Raymundo
Pasqual y el portugués Fr. Manuel do Cenáculo. Me limito a traducir,
condensándolos a veces, sus resultados.


Más que una introducción, lo que intentaba Cenáculo era una rein-
troducción del Lulismo en Portugal, ya que la filosofía del Doctor
Iluminado tuvo en el país una tradición tan prolongada, que se puede,
sin riesgos, hablar de una persistencia histórica y cultural del Lulismo
en Portugal. Pero resulta también que esa tradición había palidecido


(*) FRANCISCO JOSÉ DA GAMA CAEIRO, Revivescencias Setecentistas do Lulismo em


Portugal ( = Actas do I Congreso Nacional de Filosofia), en Revista Portuguesa de
Filosofia, 11 (julio-diciembre 1955) 607-12.
ESTUDIOS L U L I A N O S . — B I B L I O G R A F Í A 277


hasta el punto que en el siglo xvni se pensó nuevamente en «intro-
ducir» el pensamiento de Llull en el país lusitano.


F. Elias de Tejada, en Las doctrinas políticas en Portugal (Edad
Media), 1953, nos ofrece un panorama del Lulismo en la cultura me-
dieval portuguesa (apéndice I). En códices cuatrocentistas de los mo-
nasterios de Santa Cruz y de Alcobaça registra Tejada los incidentes
vestigios de la tradición del Lulismo en Portugal y estudia también
la influencia de esa misma doctrina en el « Leal Conselheiro ». No
entra en el ámbito de la Comunicación el estudio de los orígenes del
Lulismo en Portugal. Baste con afirmar que, después de los trabajos
del P. Abilio Martins (A filosofia de Raimundo Lulo na literatura
portuguesa medieval, en Brot., mayo 1942), del P. Mario Martins (Em
torno da Historia da Filosofía crista espanhola, en Rev. Port, de
Filosofia 1947 v. II), de Antonio Gomes de Rocha Madahil (Os Códices
de Santa Crus de Coimbra, en Boletim Bibliográfico de Universidade
de Coimbra 1928, VIII), de la pequeña y preciosa referencia de Sousa
Viterbo sobre el «Mestre d'arte de Reymondo» (Raimundo Lullo, en
Boletim da Segunda Classe da Academia Real das Sciéncias, 19,
p. 50-51) y finalmente, después del estudio citado de Tejada, con sus
casi exhaustivas menciones bibliográficas acerca del mismo tema —sin
hacer caso de contribuciones de menor valía, como la de Barbosa
Machado (Bibl. Lusit., sobre la obra de Fr. Isidoro de Ourém, de
Ferreira-Deusdado y de Fidelino de Figueiredo— no nos es ya posible
dudar de una fuerte persistencia cultural (literaria y filosófica) de las
doctrinas lulianas en Portugal.


Y por otra parte, el fuerte decaimiento que sufrió el Lulismo en
Portugal hace que sea legítimo el llamar al movimiento de Cenáculo
una re introducción.


Fr. Antonio Raymundo Pasqual, en dos puntos de su correspon-
dencia dirigida a Cenáculo, afirma sin rodeos su desconocimiento de
cualquier vestigio de Lulismo en Portugal anterior a la tentativa de
Cenáculo (en la correspondencia aludida figuran expresiones como ésta
de una carta fechada a 5-5-752: «hasta ahora no he leido ne oido, que
algun Portugués se haya explicado a favor de nro. Sto.»; y en otra
de 10-1-754: «No dexo de dar gracias a Dios por ver a V . Rma. tan
determinado en introducir en esse Pais la Doctrina de nro. B. Lulio»).
Las dos citas de Pasqual son del mayor interés para documentar nues-
tra afirmación.


En primer lugar, el que declara, con tanta convicción, su descono-
cimiento de cualquier vestigio del pensar de Llull en Portugal, estaba
en posesión de una información nada vulgar sobre la historia del Lu-


20
278 ESTUDIOS L U L I A N O S . — BIBLIOGRAFÍA


lismo: pruébalo la erudición de sus cartas dirigidas a Cenáculo; prué-
balo M. Batllori, quien no dudó en clasificar las Vindiciae Lullianae
de Pasqual como «hasta el presente... el más completo estudio de las
doctrinas lulianas»; pruébanlo magistralmente los hermanos Carreras
Artau en la obra ya citada.


Refuerza nuestra afirmación, en segundo lugar, el hecho de que
Cenáculo —ese historiador siempre tan celoso en celebrar la antigüedad
de las tradiciones de su Orden— no rectifica ni explica el juicio de
Pasqual sobre los vestigios en Portugal de la filosofía de Llull. Al con-
trario, Cenáculo declara expresamente, en las Advertencias Criticas
e Apologéticas, p. 3, su intención de introducir en el País aquella filo-
sofía: «haciéndoles (a sus adversarios) esta bien merecida, si bien
inocente guerra (como llamó un docto a las literarias), declaro since-
ramente mi deseo de introducir en la República erudita noticias
verdaderas que desmientan el errado concepto que... tienen de Llull,
tanto acerca de su doctrina como de su santidad».


No sería ajeno a las intenciones del reformador de los Franciscanos,
al publicar su obra sobre Llull, preparar los espíritus para la aceptación
de una nueva orientación filosófica, de la que Cenáculo sería, años
después, acérrimo defensor. Nos referimos a las dos direcciones prin-
cipales que señalan la orientación de los escritos filosóficos del francis-
cano: la lucha contra la Escolástica y el «Matematismo»; direcciones,
por otra parte, comunes a muchos mentores del siglo xvm, pretendidos
corifeos de la «Filosofía moderna», ejecutores de las voluntades de
Pombal, o servidores al menos del espíritu laico de las reformas pom-
balianas, en la letra de los escritos.


Ahora bien; la obra de Llull podía preparar y apoyar fuertemente
un nuevo espíritu o movimiento filosófico: asistíale toda la autoridad
de un «Doctor Iluminado», todo el prestigio de un filósofo, beato y
mártir de la Orden franciscana.


Es el propio Cenáculo quien, en un paso de su obra editada en 1791
—treinta y nueve años después de las Advertencias Criticas e Apolo-
géticas— se sirve del Lulismo para combatir a la Escolástica: «El dis-
currir por proposiciones apoyadas en el conocimiento de las propiedades
de los objetos, según el sistema luliano, era capaz de enredar a las
mentes avezadas a las argucias peripatéticas y llevarlas a conceder
lo que habían impugnado» (Cuidados Literarios, p. 21).


Por lo que hace al «Matematismo» de la época, Cenáculo encuentra
en el sistema luliano «là más perfecta comprobación. En p. 15 de las
Advertencias Criticas apunta las ventajas que ofrece el Lulismo —que,
por notable coincidencia, son las cualidades de la simplicidad, de la
ESTUDIOS L U L I A N O S . — BIBLIOGRAFÍA 2 7 9


recionalidad del sistema y de la afinidad con el método matemático.
Conceptos idénticos sobre la caracterización del Lulismo surgen con
frecuencia en la obra de Cenáculo (cf. cuatro alusiones casi seguidas
en los Cuidados Literarios, pp. 303 y 304).


Esta singular utilización del Lulismo como instrumento de combate
contra la Escolástica y de apoyo al «Matematismo» no debe extrañar
en la época de Pombal. Era propio del espíritu de los hombres del
«siglo de las luces» el apuntalar los diversos movimientos de su época
con el prestigio de la tradición histórica. A veces, se reducía el pro-
ceso a una mera formalidad externa, la mejor forma de aceptación
pacífica de cualquier novedad.


Los escasos datos que podemos reunir tocantes a la repercusión o
continuidad de esta tentativa del franciscano no nos permiten establecer
con certeza ninguna conclusión.


Sabemos, por un paso de la correspondencia de Pasqual, que Ce-
náculo se esforzó para incluir, como materia destinada a la discusión
de tesis en el Colegio de las Artes, unas Conclusiones Lulianas; pero
ignoramos el resultado de tal intento.


Tenemos noticia, por otra parte —gracias a una rápida e imprecisa
alusión de Cenáculo (Memorias Históricas e Appendix, p. 207)—, de
haberse discutido, en los claustros de Terciarios, algunos puntos de la
filosofía del «Doctor Iluminado»; pero ignoramos la fecha aproximada
del hecho, de donde resulta la imposibilidad de relacionarlo con la
reintroducción del Lulismo intentada por el franciscano.


Creemos, con todo, que esos nuevos elementos sobre la reintro-
ducción del Lulismo en Portugal destruyen el aparente anacronismo
de este movimiento filosófico, encuadrándolo en la corriente setecen-
tista que en España mantenía el interés por el «Doctor Iluminado»,
interpretándolo, en un notable esfuerzo crítico, a la luz de nuevos
conocimientos y concepciones filosóficas, eliminando algunos juicios
menos rigurosos y defendiendo, en conclusión, su perenne actualidad.


A N T O N I O O L I V E R , C. R.


Ramón Llull y el lulismo en la Filosofía española. —
Reconfortante y halagüeño resulta que, cuando de fronteras hacia
adentro lamentamos la inexistencia de una documentada «Historia de


(*) GUY ALAIN, (Les philosophes espagnols d'hier.-^et d'aujourd'hui'. Vol. I:
(Èpoques et auteurs* (410 p p . ) ; Vol. I l : <Textes choisis* (300 P P - ) - Ed. Privat
(14, rue des Arts). Toulouse, 1 9 5 6 (avec «preface» de GEORGE BASTIDE, Doyen de
la Faculté des Lettres de Toulouse).
280 ESTUDIOS L U L I A N O S . — B I B L I O G R A F Í A


la filosofía española» —por estar aún incompleta la beneméritamente
iniciada pò/ el Prof. Adolfo Bonilla y San Martín—, sea un especia-
lista extranjero, y francés, para más señas, quien nos obsequie con dos
granados volúmenes que marcarán época sin duda en la historificación
de este sector de nuestro acervo cultural.


Alain G u y era ya conocido, en nuestras latitudes, por diversos
estudios, especialmente por la hermosa comunicación que aportó al
Congreso Filosófico de Barcelona de 1948, bajo el epígrafe «Luis de
León y el existencialismo». De ahí que en nada pueda sorprendernos,
aunque sí agradarnos intensamente, el eficaz esfuerzo —analítico y
sintético a la vez— que estos volúmenes encarnan, iniciados cada uno
con sendos capítulos, concisos a la par que luminosos, consagrados al
Iluminado Doctor Beato Ramón Llull. Sobre tales capítulos versarán
los párrafos subsiguientes, renunciando a todas las posibles exegesis
ante las restantes «secciones» de la obra, que por otra parte resul-
tarían innecesarias dado que sus luminosidades respectivas vienen a ser
consecuencia de la inicial con que se abren ambos libros,


En el tomo referente a « Épocas y autores » , junto a la atinada
afirmación de que «el lulismo es una de las escuelas más vivaces a
lo largo de toda la filosofía española» (p. 38: «le lullisme est une des
écoles les plus vivaces tout au long de l'histoire de la philosophic
espagnole»), atribuye el Prof. Guy al Beato Ramón tres grupos de
adjetivaciones entremezcladas, a cual más sugerente, y que previa-
mente sistematizadas pueden dar lugar al siguiente esquema axioló-
gico:


A) Valores especulativos o de teoría: primer pensador europeo
que ha utilizado lenguas nacionales —catalán y árabe, en concurren-
cia—, filósofo el más antiguo de lengua española, metafisico sutil,
precursor de la logística, realista definido, y partidario del hilemor-
fismo («premier penseur européen qui ait utilise des langues nationales
—catalane et arabe, en l'occurrende...— philosophe le plus ancien de
langue espagnole... métaphysicien subtil... précurseur de la logistique...
réaliste nuance... partisan de l'hylemorphisme»). Este unir lo pensante,
lo filosofico y lo metafisico, en cuanto círculos concéntricos generales
carácter i zadores del lulismo, con alusiones a sus entusiasmos prelo-
gísticos, realísticos e hilemórficos, cuales matices particulares de su
ideología, es algo que bien puede matizar el perfil especulativo del
lulismo.


B) Valores pragmáticos o de acción: poeta emotivo, gran mís-
tico, lírico incomparable, promotor de un nuevo método de pensar,
artífice de una comprensiva adaptación de la civilización occidental al
ESTUDIOS LULIANOS. — BIBLIOGRAFIA 281


mensaje de Oriente y ardiente propagandista cristiano («poete émou-
vant... grand mystique... lyrique incomparable... promoteur d'une nou-
velle méthode de pensée... artisan d'une nouvelle méthode de pensée...
artisan d'une comprehensive adaptation de la civilisation occidentale
au message de l'Orient... ardent propagandiste chrétien»). Esta subor-
dinación del ardor apologético y del comprensivismo internacional, a
modo de conclusiones, respecto de esta cuádruple premisa situable en
una metodología nueva, una intensa lírica, una extensa mística y, en
general —cual cifra y compendio de lo anterior—, una sana emotividad
poética, constituye, a no dudarlo, otro nada despreciable tramo en la
escalinata de peldaños calificatorios conducente a la caracterización del
sistema luliano.


C) Valores universales o de hombría: polígrafo de genio, hombre
extraordinario, contemplativo auténtico, espíritu profundo y brillante,
gran maestro catalán y autodidacta de primer orden («polygraphe de
génie... homme extraordinaire... contemplatif authentique... esprit pro-
fond et brillant... grand maitre catalán... autodidacte de premier ordre»).
Ante esta ùltima media docena de adjetivaciones, que en unión de las
precedentes constituye un tríptico asaz sugerente, sorprenden sobre
todo las coordinaciones señalables entre sus tres eslabones sucesivos,
que cabría enunciar mediante las diadas poliografía-humanismo, con-
templación-espiritualidad y docencia magistral-discencia autónoma.


Paralelamente, en el volumen intitulado «Textos escogidos», com-
place sobremanera el acierto que ha precedido la selección de páginas,
y que culmina en la recordación de aquellos asertos lulianos según los
cuales «la intención es operación del alma y las que se manifiestan
exteriormente són operaciones del cuerpo» («Félix de les Meravelles»,
CVII: en vol. II, p. 8). Manteniéndonos fieles a esta lulisticísima apre-
ciación, cabe en verdad sostener que las tareas del Prof. Alain Cuy
en esta obra han venido doblemente presididas por la perfección en
la intencionalidad interior y el acabamiento en la realización externa.


Por último, voy a concluir recordando otra de las atinadísimas valo-
raciones del Dr. Cuy, a cuyo tenor merece nuestro Ramón Llull ser
encumbrado como «padre del pensamiento hispánico, del cual posee
en verdad todos los rasgos característicos» («pére de la pensée hispa-
nique, dont il possedè, à la verité, tous les traits característiques»:
en vol. I, pág. 38).


F E R M Í N D E U R M E N E T A


Barcelona


-
282 ESTUDIOS LULIANOS.—BIBLIOGRAFÍA


II


RECENSIONES BIBLIOGRÁFICAS


1) Sección de obras lulianas y medievalísticas


F E R N A N D V A N S T E E N B E R G H E N , The Philosophical Movement in the Thir-
teenth Century, Edinburgh (Thomas Nelson & Sons), 1955, pp. 116,22.5 cm.


Este libro magistral contiene seis conferencias pronunciadas en Belfast
en 1953. Presenta los datos esenciales de la controversia sobre la evolución
del pensamiento en el siglo xm, y ofrece una nueva etapa de esta con-
troversia.


Van Steenberghen se interesa por las corrientes filosóficas más impor-
tantes del siglo xm, por su génesis e interacción, y por el grado de unidad
que debe atribuírseles. Empieza por resumir la crítica anterior a 1940, y
en su segunda y tercera conferencia (inspirándose en las investigaciones
de Grabmann) enfoca la evolución parisiense dentro del marco de la uni-
versidad medieval. Con la llegada del Aristóteles traducido y comentado,
la subordinación tradicional de las artes liberales a la teología empezó a
perder su fuerza en la Facultas artium en el siglo XII. La dialéctica ad-
quirió una importancia excepcional en París durante aquel siglo, creando
un aristotelismo embrionario que condujo (1200-1210) a una primera intro-
ducción de los libri naturales con comentarios avicenianos. Se prohibió el
estudio de los libri naturales en París en 1210 (lo cual no impidió el des-
arrollo de la Lógica y la Etica aristotélicas); pero nunca fué prohibido en
Oxford, y maestros oxonienses empezaron a enseñarlos en París otra vez
entre 1240 y 1255. En este año todos los libros conocidos de Aristóteles
entraron oficialmente en el sílabo de la Facultas artium, y «la Facultad
de Artes devino de hecho una Facultad de Filosofía en la cual las siete
artes habían de jugar el papel de ciencias auxiliares, ya no de la teología,
sino de las grandes disciplinas de la filosofía».


La independencia creciente de la Facultad de Artes fomentó una riva-
lidad entre ésta y la de Teología, en la cual una tendencia anterior hacia
el aprovechamiento de la dialéctica en el estudio de la revelación hahia
cedido ante una reacción conservadora hacia fines del siglo xii. Van Steen-
berghen insiste que hay que recordar esta situación concreta, si queremos
comprender la formación y la evolución de las corrientes filosóficas en el
siglo xm. Rechaza la caracterización de la Facultad de Teología según Man-
donnet como platónico-agustiniana a comienzos del siglo (alegando que
por falta de ideas especulativas no cabe hablar de sistemas teológicos en-
tonces) y ve una aristotelización progresiva de esta facultad a partir del
1220, debida a que todos sus profesores habían pasado por la Facultad de
Artes como estudiantes. Llevaron su formación aristotélica a su nuevo campo
ESTUDIOS LULIANOS. — BIBLIOGRAFÍA 283


de estudios, y (aunque subordinasen Aristóteles a la teología) Van Steen-
berghen sostiene que las corrientes filosóficas en ambas facultades eran
aristotélicas de ahi para adelante: su tesis central es que hay que ver
todo el pensamiento del siglo xm sobre un fondo primariamente aristo-
télico.


Es así que enfoca los tres problemas específicos que considera en sus
tres últimas conferencias: «San Buenaventura o el aristotelismo agustiniano»,
«Siger de Brabant o el aristotelismo radical» y «La condenación de 1277».
Aquí entra de lleno en la polémica suscitada por el segundo tomo de su
obra Siger de Brabant d'après ses oeuures inèdites, publicado en 1942. Para
Gilson, Buenaventura era anti-aristotélico (La Philosophie de S. Bonaoenture,
1924): según Van Steenberghen esta opinión sólo se puede haber deducido
de las Collationes (1267-1273) —sermones predicados contra el racionalismo
de Siger— mientras que su Comentario sobre las sentencias nos lo muestra
plenamente aristotélico entre 1250 y 1257 en su filosofía, aunque subordi-
nara la filosofía a la teologia. En 1942 Van Steenberghen definió la filosofia
bonaventuriana como «un aristotelismo ecléctico y neoplatónico, subordi-
nado a una teología agustiniana», tesis criticada por Thonnard (1944), que
insistió en que el fondo aristotélico de la filosofía racional de Buenaventura
había sido transformado para producir una síntesis esencialmente agusti-
niana; por Gilson (1945), que dijo que para Buenaventura no existía filo-
sofía independiente, ya que mantenía la necesidad de la fe para que la
razón pudiese obrar correctamente; por Brounts (1946); por Alszeghy (1948),
y por Veuthey (1950), que quiso distinguir entre un agustinismo neoplató-
nico en Buenaventura, un agustinismo aristotélico en los escotistas y un
agustinismo matemático-experimental en Bacon y Ockham. Robert también
caracterizó la filosofia bonaventuriana de agustinismo auténtico (1950); pero
estaba de acuerdo (1951) con Van Steenberghen en rechazar su caracteri-
zación gilsoniana de filosofía «dependiente y cristocéntrica». Contestando
a sus críticos, en estas conferencias, Van Steenberghen hace dos puntos im-
portantes: que lo que califican de espíritu angustiniano, no es específicamente
angustiniano sino cristiano, y compartido por Santo Tomás; y que ningún
aristotelismo medieval es puro, ni el de Santo Tomás ni el de San Buena-
ventura, y no hay que ver a éste como un tomismo imperfecto sino como
una forma de aristotelismo totalmente distinta (menos desarrollada, si, y
menos integrada). Buenaventura como teólogo es cristocéntrico, natural-
mente, pero su filosofia no deja, por esto, de ser esencialmente aristotélica.


A Siger de Brabant también le enfoca como una variación más sobre
su tema central del aristotelismo filosófico del siglo XIII: Siger es el resul-
tado lógico de la tendencia siempre más racionalista de la filosofía aristo-
télica de la Facultas artium parisiense. Se le atacó por su excesivo amor
a la filosofía y por una especie de racionalismo filosófico. En cuanto am-
bos consultan a Averroes, el Comentador de Aristóteles Santo Tomás es
tan averroista como él; y sólo se le puede llamar aoerroista en un sentido
más específico: en cuanto siguió la tesis monopsiquista de Averroes (pero
284 ESTUDIOS LULIANOS. — BIBLIOGRAFÍA


sólo le siguió en este particular, según Van Steenberghen, porque creía
que Averroes estaba dando una interpretación correcta de lo que Aristóteles
había pensado). Los críticos de Van Steenberghen (Gilson, Brounts, Robert)
le costestaron, citando el empleo de la palabra auerroistae por Santo Tomàs,
contra los sigerianos. Pero Van Steenberghen responde, afirmando que esta
palabra sólo se refería a la tesis monopsiquista, y combate la alegación de
Gilson referente a que Singer muestra otras características averroistas dicien-
do que ninguna de las otras doctrinas que cita es verdaderamente una doctri-
na averroista. Insiste, por lo tanto, en que hablar de un averroismo latino en
Siger es exagerar la importancia de un solo aspecto de su aristotelismo
radical.


Todas estas ideas se juntan en su interesantísima discusión de la con-
denación de las 219 proposiciones por Tempier, en 1277. Van Steenberghen
distingue tres grupos en París, hacia 1270: los aristotélicos radicales de Siger
a un lado; los teólogos conservadores, con los franciscanos en la vanguardia,
al otro; y los tomistas en el centro. San Buenaventura inició el ataque
contra Siger en sus sermones, y Santo Tomás le atacó también en 1270.
Pero en 1270 también se abrió una brecha entre Santo Tomás y los teólogos
conservadores. Buenaventura y Tomás murieron en 1274, pero la lucha entre
los tres partidos continuó hasta la gran condenación. Van Steenberghen
estudia la opinión tradicional sobre ésta —«victoria del agustinismo sobre
el aristotelismo, de la filosofía tradicional sobre la nueva, de la escuela de
San Buenaventura sobre las de Siger y de Santo Tomás» — a la luz de su
caracterización anterior de la filosofía bonaventuriana, como esencialmente
aristotélica. Dice que los franciscanos la continuaron, pero adoptando a
San Agustín de una manera consciente en una tentativa de crear «un nuevo
sistema filosófico de inspiración agustiniana, destinado a rechazar el tomismo
y el aristotelismo radical». Van Steenberghen llama este nuevo corriente
neo-agustinismo- Dentro de un contexto más amplio, ve la condenación
como «la resolución brutal de una crisis cuyos primeros síntomas estaban
manifiestos ya desde los comienzos del siglo», «la reacción de la clerecía
contra la amenaza de un nuevo paganismo» y —dentro de la universidad
parisiense— «la reacción de la Facultad de Teología contra la emancipa-
ción perturbadora de la Facultad de Artes». Silenció a los aristotélicos
radicales, pero también retardó el desarrollo del tomismo; y, aunque reno-
vara la vitalidad del neo-agustinismo, éste había de quedar absorbido por
el escotismo en el siglo xiv.


Volviendo a los problemas generales, Van Steenberghen concluye que
no se puede negar la existencia de cierta unidad en el escolasticismo (debido
a la civilización unificada, cuya influencia subrayó De Wulf, a una herencia
común de ideas aristotélicas y platónicas, y a la influencia universal del
ambiente cristiano). Pero niega la existencia de la síntesis escolástica común
a todos los maestros del siglo xm, postulada por De Wulf, y se opone, ter-
minantemente, a la opinión gilsoniana de que las filosofías medievales deben
su originalidad a sus distintas síntesis teológicas en que fueron empleadas.
ESTUDIOS LULIANOS. — BIBLIOGRAFIA 285


Para Van Steenberghen, al contrario, «los sistemas de teología especu-
lativa construidos por los escolásticos valen precisamente lo que valen las
filosofías que utilizan: su variedad y originalidad son sobre todo de un
orden filosófico».


Es evidente que las conferencias geniales de Van Steenberghen en Belfast
tienen una importancia mucho mayor que la que solemos dar a tales cursos.
Si parece que la polémica se limita demasiado a una consideración de ter-
minología descriptiva, esto es porque los materiales descritos tuvieron que
someterse a las limitaciones impuestas sobre un conferenciante por su me-
dio, defecto exagerado más aún por los límites todavía más estrictos de
una recensión.


R. D. F. P R I N G - M I L L
Oxford


J O R G E R U B I Ó B A L A G U E R , Menéndez y Pelayo y Ramón Llull, Barcelona,
1956, 20 págs.


Formando parte del ciclo organizado por la Universidad de Barcelona
—Facultad de Filosofía y Letras, Cátedra Ciudad de Barcelona, Patrocinada
por el Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad—, con motivo del centenario de
Menéndez y Pelayo, conferencias recientemente editadas en dos pulcros
volúmenes, el trabajo del Dr. Rubió Balaguer constituye un precioso análisis
de la trayectoria intelectual de Menéndez frente a Ramón Llull y el lulismo a
través de la ingente bibliografía del gran polígrafo.


El tema tiene para nosotros, aparte de su interés general, otro anecdó-
tico por el hito que en su desarrollo significó, en cierto sentido, el discurso
de 1884 en el Instituto Balear, pieza que el Dr. Rubió situa y enfoca rodeado
de toda su pequeña historia.


El A . se pregunta si el lulismo de Menéndez y Pelayo no eslá ya supe-
rado, para, tras una alusión al valor revisonista de todo centenario, con-
signar que, tanto en el terreno biogràfico como en el más trascendental
del origen de las ideas lulianas, Menéndez «marcó a la investigación un
punto de partida con criterio moderno». Y ello a través de una escalonada
serie de aproximaciones directas a la figura y la obra de Llull cuyo mutuo
enlace sigue el A . desde el primer contacto con el tema a los veinte años,
en La Ciencia Española (1876), pasando por la primera ed. de los Hetero-
doxos (1880), el discurso de ingreso en la R. A . E. , De la poesia mistica
en España (1881), la Historia de las Ideas Estéticas (1883) y el citado dis-
curso mallorquín de 1884, su última gran síntesis. Posteriormente, el acer-
camiento prosiguió con adiciones principalmente de carácter bibliográfico,
y con la parte dedicada a R. Ll., en el curso sobre Los grandes polígrafos
españoles en el Ateneo de Madrid (1900-1901) y en la obra sobre los Orí-
genes de la Novela (1905).
236 ESTUDIOS LULIANOS. — BIBLIOGRAFÍA


La última página de Menéndez y Pelayo sobre R. Ll. es, según el autor,
la carta a Mn. S. Bové de 7-X-1908 con motivo de la publicación por éste
de su libro El sistema científico luliano, carta en la que, contra el parecer
de su destinatario, defiende la publicación de los textos catalanes. Concluye
el Dr. Rubió su trabajo, afirmando que «Menéndez y Pelayo, que inició su
posición frente al lulismo partiendo del campo filosófico, fué evolucionando
hasta su valoración en las letras, y las páginas que atestiguan este viraje
intelectual, no serán facilmente olvidadas. Fundiendo al filósofo, al mistico,
al utopista y al misionero en una síntesis grandiosa, supo hacernos admirar
y estimar al hombre y al artista».


J. P O N S Y M A R Q U É S


G I U L I O B O N A F E D E , / / pensiero francescano nel secolo XIII, G. Mori & Figli,
Palermo, 341 págs., 17 x 25 cms.


El progreso de los estudios medievales es innegable; y es igualmente
cierto que se debe, en gran parte, a los estudios del P. Mandonnet, O. P.,
Rdo. Grabmann, De Wulf, Gilson, Canónigo Van Steenberghen, Oltaviano,
etc. Ellos no sólo han descubierto la existencia de importantes corrientes
doctrinales en aquellos siglos, sino que, además las han descrito, a veces
minuciosamente, sirviéndose de autorizados manuscritos, como ha hecho
últimamente el Excmo. y Rdmo. Dr. Landgraf, en su Introducción a la his-
toria de la literatura teológica de la Escolástica incipiente. Pero, todavía,
resta mucho por hacer; y es uno de estos vacíos que se ha propuesto llenar
el competente y trabajador Prof. Bonafede.


El centra su investigación en los autores franciscanos; y pretende reflejar
su pensamiento relativo a los temas capitales de la Escolástica del siglo xni:
teoría del conocimiento, problema de la creación, Encarnación, alma y sus
potencias, su unión con el cuerpo, su inmortalidad, existencia de Dios, etc.


Ante el problema del conocimiento del singular, el franciscanismo se
pronuncia con criterio platónico-agustiniano; sin que esto quiera significar
que en los autores franciscanos no influyera una que otra escuela.


El docto dominico P. Abelardo Lobato acaba de puntualizar hasta qué
punto hay que admitir la influencia de Avicena en el Angélico. Mas Bona-
fede acepta, con muchas reservas, la tesis de Etienne Gilson sobre la de-
pendencia de la doctrina franciscana del siglo xm del pensamiento del
filósofo árabe.


El insigne profesor de Palermo dedica un amplio capitulo al estudio del
problema de la creación. Saca la conclusión de que los pensadores fran-
ciscanos de aquel siglo no aceptaron la concepción del mundo ab aeterno,
porque al atributo de la eternidad lo creían propio y exclusivo de la Divi-
nidad. El pensamiento franciscano de aquella época sobre la eternidad del
ESTUDIOS LULIANOS. —BIBLIOGRAFÍA 287


mundo no es el de Aristóteles y de los árabes, ni el de Sto. Tomás, según
el cual, a la razón no repugna una creación ab aeterno.


La doctrina franciscana sobre la Encarnación es la conocida: Aun cuando
el hombre no hubiera pecado, existiría el misterio del Dios-Hombre.


En las cuestiones sobre el alma, el pensamiento franciscano del siglo xm
no es el del tomismo, sino el de Platón y San Agustín. La Escuela fran-
ciscana de aquella època es voluntarista y no intelectualista. Es más. Los
argumentos con que el tomismo demuestra la inmortalidad del alma disgustan
al franciscanismo, que profesa un sano optimismo, incluso para demostrar
la existencia de Dios. Es el optimismo del que tenia que abusar el beato
Ramón Llull al exagerar su aplicación.


El pensamiento franciscano, desde el punto de vista doctrinal, presenta
una gran variedad de matices. Por lo cual, el Prof. Bonafede en el último
capitulo de su magnífica obra, se propone agrupar los múltiples pensadores
en varias corrientes: la antigua escuela franciscana, que gira en torno a
San Buenaventura, la que media entre el Doctor Seráfico y Scoto, es decir
la que tiene por centro a Pietro di Giovanni Olivi, la tercera que es la del
Doctor Sutil. La escuela de orientación científica tiene por representante a
Rogerio Bacon, y el espíritu misional tiene un solo apóstol: Ramón Llull.


En verdad que el amplio estudio del insigne Profesor de esta «Maiori-
censis Schola Lullistica» ha cumplido una misión importantísima en el campo
de los estudios medievales de nuestros días.


S. G A R C I A S P A L O U


S. B O N A V E N T U R A D A B A G N O R E G I O , Opuscoli mistici, trad, di P. N. Ro-
sadi e di M. Sticco, prefazione di P. A . Gemelli, Vita e Pensiero, Milano,
1956.


Degli Opuscoli mistici di san Bonaventura era stata pubblicata anni
addietro una prima edizione. Questa che viene ora ripubblicata presenta
qualche variante: alcuni opuscoli sono stati soppressi. La prefazione di
P. Gemelli è rimasta, mi sembra, invariata, tranne qualche aggiornamento
che si riferisce alla bibliografia.


In genere è da dire: buona la traduzione e utilissima, buona anche
l'introduzione. Poche osservazioni di dettaglio, le seguenti, non intendono
togliere valore alla edizione. Avremmo preferito che fossero stati compresi
anche i quattro esercizi spirituali e aggiunti altri opuscoli, alcuni non an-
cora degnamente apprezzati. Con l'aggiunta dell'Itinerarium, del sermo IV:
Unus est magister oestrum Christus, il volume avrebbe guadagnato di va-
lore. Suggerisco, a questo proposito, che sarebbe opera buona mettere in
circolazione una buona traduzione, con adeguato commento, delle varie
288 ESTUDIOS LULIANOS. — BTBLIO GRAFÍA


Collationes bonaventuriane, opera di fondamentale importanza storica e
speculativa.


Per l'introduzione di P. Gemelli dico che si può concordare con la sua
interpretazione. Utilizza l'Itinerarium, le Collationes, i vari opuscoli, sceglie
dalle dottrine filosofiche quelle che meglio servono per chiarire il pensiero
bonaventuriano in rapporto al problema trattato in questo libro: il misti-
cismo suo. Chiarisce quindi le dottrine bonaventuriane su Dio concepito
come Bene, sulle varie discipline ordinate alla teologia, sulla funzione me-
diatrice del Verbo in ordine alla scienza, in ordine alla santità della vita.
Tutto è incentrato nel Cristo, ma il pensiero fa leva sul Cristo in quanto
la vita è permeata dal suo amore.


Qualche svista secondaria: omissioni nella bibliografia di lavori non ig-
noti allo stesso P. Gemelli, qualche data riguardante Alessandro di Hales
non rispondente più ai risultati delle ricerche degli studiosi. Ma anche per
questo studio introduttivo vale l'osservazione che la verità supera l'errore,
il positivo della trattazione è di gran lunga superiore a qualche aspetto
che presenta delle deficienze. La ricostruzione del pensiero bonaventuria-
no, per es. , non è possibile che venga avulsa dalle correnti del suo tempo,
dalle polemiche, di cui fu gran parte, contro l'aristotelismo in genere!.


G I U L I O B O N A F E D E
Palermo


D R . A D O L F O M U Ñ O Z - A L O N S O , Perfiles de la vocación misionera en la
mentalidad y escritos del Beato Ramón Llull. (Misiones Extranjeras, Burgos,
Vol . V . , N u m . 17, enero-junio 1956, 67-70.


Trátase del detallado extracto, revisado por el A . , de la conferencia pro-
nunciada por éste en la sesión de clausura de la VIII Semana Misional
española. En ella el autor, el profesor Muñoz Alonso, Magister de la Schola
Lulista de Mallorca, en una nueva muestra de su constante interés por la
figura de R. LI., plantea y estudia ahondando hacia dentro en la profundidad
mistica y teológica de su conversión, la vocación misionera y apostólica
a la que se entregó Llull, según el A. «por manera de amor» y a la que subor-
dinó la misión «por manera de saber».


«Llull cifra todo su fervor misionero en que el entendimiento de los
infieles reciba una semilla de verdad, asegurando — m e atrevo a añadir—
que fecundará el contacto vigilante de la presencia de Dios en el alma de
todo hombre que viene a este mundo». Hace notar además el A . la anti-
cipación que supone la posición luliana frente al problema de la conversión
de los infielas, y termina con esta alegoría que condensa todo su pensa-
miento sobre el tema: «Para R. Ll. los misioneros son los Reyes Magos que,
ESTUDIOS L U L I A N O S . - BIBLIOGRAFÍA 289


habiendo adorado a Cristo, no retornan tranquilamente a sus países, sino
que circundan el mundo partiendo de Belén, sin pasar por Herodes, para
derramar la luz de la estrella que les condujo, abriendo los ojos de los
infieles. Es decir, La Epifanía en adoración y evangelización con aristo-
cracia de espíritu».


J. P O N S Y M A R Q U É S


S A I N T A U G U S T I N , La Trinité, II, Les images (Livres VII-XV), trad, par
P. AgaSsse, S. J., notes en collaboration avec J. Moingt, S. J., Edit. Desclée
de Brouwer, Bruges, 1955, 707 págs., 17 x 11 cms., en tela.


Los más autorizados y exigentes agustinistas de la orden de San Agustín
no han vacilado en ponderar los méritos de esta edición de las obras del
santo Doctor de Hipona, por razón de los servicios que prestará a los estu-
diosos de la doctrina del autor de La ciudad de Dios y a la difusión del
pensamiento agustiniano.


Es más. El P. García de la Fuente vaticinó que la edición de Desclée
de Brouwer ha de ser durante mucho tiempo la mejor y prácticamente
insustituible.


El plan del volumen que reseñamos es el siguiente: Introducción, texto
de la edición benedictina, acompañado de la traducción francesa, y notas
complementarias (págs. 571-661).


El libro VIII del tratado DE TRINITATE de San Agustín tiene su propia
significación dentro del concierto armónico de todos los libros del Tratado.
En los libros precedentes el santo Doctor, apoyado en la Sagrada Escritura
y en la Tradición formuló el dogma trinitario y lo defendió contra la herejía,
en sus múltiples aspectos. En el libro VIII ya se propone penetrar en la in-
teligencia de este mismo dogma, es decir explicar lo que nos enseña la Fe.


Habiendo sido el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, San
Agustín se sirve del hombre para ascender a la Trinidad. Concretamente,
en el alma descubre varias analogías que utiliza para ilustrar el misterio.
Son las analogías que, en el siglo trece, utilizarán, siguiendo las directivas
del más grande de los Padres de la Iglesia, San Buenaventura y el beato
Ramón Llull.


El conocimiento que el alma tiene de sí misma y el amor con que se
ama nos dan una imagen de la Trinidad: mens, notitia, amor. Una segunda
imagen trinitaria es la de la identidad de las tres potencias —memoria,
inteligencia y voluntad— con la mens, conservando mutuas relaciones de
inmanencia entre sí.


San Agustín, sin proponerse escribir un tratado de Psicología, se adentra
en el alma, como medio para el estudio de la Trinidad, en las relaciones
subsistentes entre las tres divinas Personas...
290 ESTUDIOS L U L I A N O S . - BIBLIOGRAFÍA


Sin embargo, el gran Padre de la Iglesia no pretende disipar el Misterio;
sino que confiesa que las desemejanzas que separan la Psicologia humana
de la divina son mayores que las semejanzas que las unen.


La anotación amplia y rigurosamente científica facilita sobremanera la
inteligencia de las cuestiones que plantea el tratado agustiniano, por razón
de la claridad con que se tratan los problemas, por difíciles que éstos sean.


Finalmente, hay que agradecer al P . Agaésse y a sus colaboradores el
índice analitico (correspondiente al volumen que reseñamos y al anterior),
gracias al cual el estudioso hallará fácilmente el pasaje que contiene el
concepto que se desea conocer.


S. G A R C Í A S P A L O U


A N T O N I O C R U Z , Textos Medievais das «Leituras> de Filosofia de Santa
Cruz de Coimbra (=Actas do I Congresso Nacional de Filosofia), en Revista
Portuguesa de Filosofia, 11 (julio-diciambre 1955) 394-402.


«Sobre el testimonio de escasos documentos de varia naturaleza ha sido
posible, en nuestro tiempo, hacer el esbozo de la organización de las es-
cuelas medievales portuguesas anteriores a la fundación del Studiun Gene-
rale, con expresa referencia al cuadro de sus disciplinas».


Y para conocer la altura, la dirección, el marco en que se encuadra cada
una de esas escuelas medievales, es de gran valor el poder fijar los «textos»
que en ella se usaban para lecturas y comentarios.


Por lo que hace al monasterio de Santa Cruz de Coimbra —para quien
era deber mantener siempre «maestros de las buenas artes y ciencias, con
que los hombres, usando bien de ellas, se hagan participantes del amor
de Dios y atinen mejor en el camino de la salvación y con las puertas del
cielo»— y la orientación seguida en sus lecturas en los primeros tiempos
de magisterio de «buenas artes y ciencias», nos queda clara noticia de unos
manuscritos que aun hoy, por felices circunstancias, pueden consultarse.


Amén de textos de s. Ambrosio y de Isidoro de Sevilla, subraya el autor
los de s. Agustín, s. Beda y Boecio en los diversos manuscritos de Santa
Cruz usados en las primeras décadas del siglo xm. El pensamiento agus-
tiniano se presenta bajo dos aspectos a través de los códices que pudieron
servir de «lectura» y ofrecer arrimo seguro al maestro del tiempo que de-
sease explicar el mundo fisico en su origen y constitución, o indicar a su
discípulo una línea de conducta valedera para el bregar cotidiano. No eran
otra cosa el tratado De conflictu vitiorum et machina virtutum o el De opere
sex dlerum, larga y detallada explicación del Génesis.


S. Beda, el Venerable pudo ofrecer al magisterio conimbricense una imagen
del mundo de acuerdo con los conociinentos de su tiempo a través del
comentario del De natura rerum; la que nos consta es una noticia de una
ESTUDIOS L U L I A N O S . — BIBLIOGRAFÍA 291


lección del Scintillile, sive loci communes; también éste un tratado moral,
tejido todo él de breves y hermosos pasajes arrancados a la Biblia o a
los Padres.


Queda luego Boecio, con su De consolatlone Philosophiae, rico de citas
de autores clásicos. Lo que es como afirmar que por la mano del romano
—tan llena y rica de perenne contenido— el escolar de Santa Cruz era
iniciado en el conocimiento de ciertos aspectos del mundo antiguo y con-
ducido asi a la familiaridad de los atenienses y demás antiguos filósofos.


El estudio lleva al autor una interesante consideración: Hacia 1215 estu-
diaba en Coimbra Antonio de Padua (de Lisboa), quien más tarde citará
con frecuencia a Séneca, Cicerón, Lucrecio, Virgilio, Horacio, Plinio, etc. y
en quien destacarán los contemporáneos la profundidad del saber. A . de
Vasconcelos —A uocaçào missionària de Santo Antonio de Lisboa, Coim-
bra, 1933— ha estudiado sagazmente la preparación cultural del santo; de
qué especie y dirección fuera ésta pueden dar ideas los textos citados usados
en Santa Cruz, que, según el autor, son suficientes para conducir al cono-
cimiento revelado por el taumaturgo. Conocimiento cultural de raíz agus-
tiniana, bien anclado en el pensamiento antiguo, pero no por eso menos
cristiano; cultura agustiniana que Antonio introdujo en la Orden de los
Frailes Menores, como con acierto acaba de recalcar el P. M. Martins — O ciclo
franciscano na nossa espiritualidade medieval, 1951—: «Más que en su obra
literaria, el mérito de S. Antonio está en haber abierto a los Franciscanos
los anchos caminos de la cultura de raíz agustiniana bebida en Santa Cruz
de Coimbra, dándoles así una doctrina en perfecta sintonia con el propio
temperamento espiritual».


A N T O N I O O L I V E R , C. R.


F R . F E L I C I A N O SIMONCIOLI , / / problema della libertà umana in Pietro
di Giovanni Olivi e Pietro de Trabibus, Ed. Vita e Pensiero, Milano 1956,
pp. 259.


L'opera è composta di sette capitoli, di cui i primi sei trattano il pro-
blema della libertà in seno al pensiero di Pietro di Giovanni Olivi, e l'ul-
timo il medesimo problema in Pietro de Trabibus. Si conclude con una
Appendice, molto interessante per la conoscenza dei due pensatori, in quan-
to concerne una pubblicazione di testi inediti, scrupolosamente corredata
dall'apparato critico relativo.


Il lavoro dell'A. è tanto più pregevole in quanto tratta di un aspetto
del pensiero di Pier Giovanni Olivi fino ad ora quasi sconosciuto, la cui
chiarificazione viene a completare quel quadro filosofico-teologico che fino
ad ora si era avuto della speculazione Oliviana.


Il filosofo è inquadrato nel suo ambiente storico e il suo pensiero è
documentato da numerose citazioni attinte dalle sue opere.
292 ESTUDIOS L U L I A N O S . — B I B L I O G R A F Í A


Figlio della corrente volontarista, che da San Bonaventura a Duns Scoto
aveva posto la libertà al culmine delle prerogative dello spirito, l'Olivi
riprende l'esaltazione della libertà, servendosi di essa per un'esaltazione
del valore e della dignità della personalità umana e dell'autonomia dello
spirito: un individuo è tale in quanto ha la capacità di autodeterminarsi.
Lo spirito è concepito dinamicamente, e l'Olivi dimostra la libertà con prove
di natura psicologica, morale e metafisica.


Dalla libertà umana l'Olivi passa all'esame della libertà divina, prean-
nunciando quei rapporti di Dio con le creature, che tanto agiteranno il
pensiero posteriore. Egli salvaguarda questa libertà mediante la contingenza
delle creature nei confronti del Creatore, che le ha create, ma avrebbe
potuto crearle altrimenti e addirittura non crearle. Dio è la causa prima,
e tutto deriva da Lui secondo un ordine di gradazioni, che però non deve
essere interpretato in senso emanatistico, poiché ciò condurrebbe al deter-
minismo dell'azione divina e all'annullamento della religione e della mo-
ralità.


La libertà presuppone l'autodominio della volontà, che si autodetermina
configurandosi a volte anche come scelta fra direzioni opposte. A questo
proposito i testi dell'Olivi tentennano fra tre soluzioni diverse, cioè fra la
considerazione della libertà come proprietà radicale dell'intelletto, come
proprietà dell'intelletto e della volontà insieme, e infine come esclusiva
proprietà della volontà. Tra questi tre indirizzi l'Olivi non prende una po-
sizione netta. Tuttavia l'A., contro le ipotesi del Jansen e del Bettini, pensa
che l'atteggiamento dell'Olivi sia da definire, senza esitazione, spiccata-
mente volontarista, in quanto per l'Olivi non esiste libertà al di fuori e
indipendentemente dalla volontà.


L'A. esclude inoltre che questa tesi possa essere interpretata alla luce
dell'arbitrarismo. L'atto volitivo, infatti, presuppone l'atto intellettivo, in
quanto non potrebbe esserci la volizione del fine senza la conoscenza del
fine stesso: in tal modo il razionalismo viene ad affiancarsi col volonta-
rismo. Naturalmente qui sorge evidente una domanda: com'è possibile questa
autodeterminazione della volontà se essa è indirizzata e diretta dalla ra-
gione? Il Simoncioli è del parere che la colligantia potentiarum dell'Olivi
risponda in modo esauriente a questa difficoltà, ma essa, a dire il vero,
lascia noi molto perplessi: «Quando l'anima è nell'esercizio del suo dina-
mismo — dice l 'A.— tra le potenze si crea un duplice movimento: un mo-
vimento ascensivo che va dai sensi alla fantasia, dalla fantasia all'intel-
letto, dall'intelletto alla volontà; e un movimento discensivo dalla volontà
all'intelletto, dall'intelletto alle potenze sensitive. In ambedue i movimenti
il passaggio del moto da una potenza all'altra avviene indirettamente...
Di qui la possibilità di una radicale autodeterminazione della volontà».
(p. 46) Inoltre poiché l'atto volitivo <ha come suo oggetto terminativo l'atto
dell'intelletto», esso <si configura, si modella, si conforma a quello in-
tellettivo. Ecco conquistata in concreto la razionalità dell'atto radicalmente
autonomo della volontà» (pp. 46-47). Ora noi siamo d'accordo che, poiché
ESTUDIOS LULIANOS. - BIBLIOGRAFÍA 293


la volontà si plasma sulla ragione, essa ha una direttiva eminentemente
razionale, ma non crediamo che, ammesso questo, si possa salvare la sua
autonomia. La volontà non è libera di scegliere, di indirizzarsi —come pre-
cedentemente aveva detto— per vie opposte, poiché l'unica via che essa
potrà perseguire è quella che la ragione le indica: la volontà quindi non
potrà tendere al bene o al male, ma è condannata all'appetizionedi quel
bene che la ragione le presenta; essa infatti non ha la possibilità di ac-
cettare o respingere le prospettive che la ragione le pone dinanzi, ma
costituisce l'assenso pratico dato al giudizio teoretico, l'assenso dato alla
conclusione di quel dibattito interiore in cui si compendia. L'azione voli-
tiva, insomma, si presenta come la risultante matematica degli apprezza-
menti della ragione, in base ai quali essa si determina. Si cade in tal modo
in una sorta di fatalismo razionalistico, di determinismo intelligibile, che
non solo annulla l'autonomia della volontà, ma, poiché il sistema oliviano
è basato su di essa, capovolge la valutazione che lo Jarraux ne aveva data
di «antideterminisme» e che il Simoncioli segue. L'Olivi, cioè, si salva a
nostro avviso dall'arbitrarismo, cadendo appunto, suo malgrado, nel deter-
minismo razionale.


In realtà il difficilissimo e annoso problema della libertà, che ha trava-
gliato la mente dei filosofi di tutti i tempi, ha la sua soluzione coerente
e definitiva solo nel sistema di C. Ottaviano. La libertà che in esso ha le
sue scaturigini si configura come scelta fra ragione e non ragione: l'indi-
viduo, cioè, quando determina il suo comportamento in relazione al giu-
dizio della ragione, attua il suo compito morale; ma essendo egli dotato
di una libertà di scelta, essendo cioè libero, ha la possibilità di respingere
questi giudizi e di optare per l'irrazionale, e in questa scelta consapevole
e libera, in questa possibilità di sospendere l'attività razionale, consiste
appunto la sua libertà.


La seconda parte del lavoro esamina — c o m e abbiamo accennato— il
volontarismo di Pietro de Trabibus. Quasi sicuramente questi fu discepolo
dell'Olivi: l'affinità delle opere dei due pensatori è così grande, che spinse
l'Ehrle a giudicare gli scritti come opera di un'unica persona sotto nomi
diversi. In realtà, però, le opere di Pietro de Trabibus contengono anche
delle dottrine proprie, e si deve al Jansen la rivendicazione della loro ori-
ginalità, che fu condivisa dalla maggioranza degli studiosi. L'autodetermi-
nazione e la libertà della volontà Oliviana sono condivise dal discepolo e
così pure il rapporto fra ragione e volontà. 11 significato dell'attivismo o
dinamismo psicologico gli rimase però estraneo, o almeno intorno ad esso
non meditò con la disamina appassionata dell'Olivi.


In conclusione possiamo dire che oltre al loro intrinseco valore le opere
di Pietro de Trabibus, per la chiarezza dello stile e l'affinità con que le
dell'Olivi ci servono quale commentario di queste opere, in quanto ci dis-
tricano, presentandocele in una forma meno oscura, le complicate disqui-
sizioni del Maestro.


A N N A DI S T E F A N O
Roma


ti
294 ESTUDIOS LULIANOS. - BIBLIOGRAFÍA


DIVI T H O M A E A Q U I N A T I S , Opúsculo philosophica, cura et studio F R . R A Y -
MUNDI M. S P I A Z Z I , O . P., X X X I I - 3 7 9 págs. — Opúsculo Theologica: Vol . I ,
De re dogmatica et morali, cura et studio F R . R A Y M U N D I A. V E R A R -
D O , O . P., X V I I I 5 3 1 págs.—Vol. I I , De re spirituali, cura et estudio F R A Y
R A Y M U N D I M. S P I A Z Z I , O . P. Accedit Expositio super Boetium DE TRINI-
TATE et DE HEBD OMA DIB US, cura et studio F R . M. C A L C A T E R R A , O . P.,
X I - 4 4 1 págs., Ed. Marietti, Taurini-Romae, 1 9 5 4 .


Los estudiosos del pensamiento medieval tienen mucho que agradecer
a la Editorial Marietti, que emprendió la benemérita tarea de editar, en
volúmenes cómodamente manejables, las obras de Santo Tomás.


El primero de los tres volúmenes, que hoy presentamos en esta página,
contiene una documentada introducción relativa al origen de los opúsculos
que lo integran, a su cronología y, particularmente, a la autencicidad de
algunos de ellos, que el P. Mandonnet, había juzgado espúreos. El Padre
Spiazzi se pronuncia a favor de su autenticidad, siguiendo a Grabmann y
a la mayoría de historiadores de la Filosofia Medieval.


Nos parece muy acertado que los opúsculos se hayan ordenado, no cro-
nológica sino didácticamente, lo cual facilita la investigación del pensamiento
del Maestro, al propio tiempo que la de su evolución, cuando exista.


La aplicación de este criterio ha motivado la división de los opúsculos
teológicos en dos tomos, en cada uno de los cuales se sigue la misma norma
didáctica y no la cronológica. El primer volumen abarca los opúsculos de
temas dogmáticos y morales; mientras que el segundo se halla integrado
por opúsculos de temas de espiritualidad.


Por otra parte, no ha escapado a los directores de la edición la visión
de la utilidad de poder comparar el texto que la nutre con las ediciones
anteriores; y al principio de cada opúsculo se indica el lugar que le corres-
ponde en las de Mandonnet, Piana y Parmense.


Hay que hacer constar que no se trata de una edición critica, a excep-
ción de la de aquellos opúsculos que ya contaban con ella. Pero se puede
considerar siempre una edición científica. El P. Bandera, O . P., juzga que
de las ediciones de opúsculos actualmente existentes la que motiva esta
recensión, es la mejor.


En la edición del opúsculo De ente et essentia no se utiliza la de Roland-
Gosselin, 0 . P., ni la de Baur, sino el texto preparado por el P. Boyer, S. J.,
que es, fundamentalmente, el de la edición Piana, menos en aquellos pasajes
en que Roland-Gosselin y Baur convienen en una lección diferente.


Las notas explicativas, las referencias a otros pasajes de las obras del
Angélico, la numeración del texto, los distintos indices, etc., facilitan so-
bremanera la lectura del texto.


Es obvio que los directores técnicos de la edición no se propusieron
ofrecer los principales escritos del Santo. Pero también es cierto que se
trata de opúsculos imprescindibles para conocer su verdadero pensamiento.
Sobre todo, deben ser tenidos muy en cuenta para todo estudio de carácter
ESTUDIOS LULIANOS. — BIBLIOGRAFÍA


histórico doctrinal relativo a la definición de una posible evolución de la
ideología de Santo Tomás.


En el próximo número de nuestra revista presentaremos, D. m., la In
Librum DE CAUSIS expositio, que llena un volumen, la In Aristotelis libros
PERI HERMENEIAS expositio y la In libros POSTERIORUM ANALITICO-
RUM expositio, que integran otro volumen.


S. G A R C Í A S P A L O U


2) Sección de Bibliografía general


P E D R O S Á N C H E Z - C É S P E D E S , S. I., El Misterio de Marta. Mariología Bi-
blica. Primera parte. El Principio Fundamental.—Editorial Sal Terrae. San-
tander 1955. 287. págs. 30 ptas.


El conocido Profesor de Teología biblica en la Universidad Pontificia
de Comillas divide su obra en cuatro tratados. El primero expone cómo Je-
sucristo y la Virgen constituyen la unidad de un solo principio, esencial-
mente uno, naturalmente activo, e integralmente completo. El tratado se-
gundo explica que esta unidad de un solo principio entre Jesucristo y la
Virgen es en orden a la redención del género humano. En el tratado tercero
se ilumina este principio con los textos cristológicos de San Pablo, y por
fin se recapitulan en el tratado cuarto los plenísimos poderes de la Reina
del Universo.


Se nos presenta en este libro algo muy científico sin la apariencia de
científico. Por ser apuntes de clase no llevan el aparato bibliográfico y las
notas criticas a que estamos acostumbrados en obras científicas, pero el
Autor en modo alguno es un vulgarizador, sino que ha pretendido investigar
auténticamente a base de dominio admirable del pensamiento bíblico y de
penetración especulativa,


La lectura de estas páginas enfervoriza el espíritu con el calor que siempre
tiene la palabra de Dios inspirada que es el principal distintivo de esta obra
de teología «biblica». A la vez goza la inteligencia ante un enfoque nuevo
de un problema que es tan central en la mariología, como es el de la
unión entre Cristo y la Virgen. Podrá convencer o no la solución del P.
Sánchez-Céspedes, pero es muy digna de ser tomada en cuenta para es-
clarecer el punto más vital y más difícil de la moderna ciencia mariológica.


JESÚS S O L A N O , S. J .
296 ESTUDIOS L U L I A N O S . - B I B L I O G R A F Í A


S C H U M A C H E R , HEINRICH, El vigor de la iglesia primitiva. La vida nueva
según los documentos de los primeros siglos, Editorial Herder, Barcelo-
na, 1957, 252 págs., 20 x 12'5.


El autor de este libro se ha propuesto reunir algunos pensamientos fun-
damentales sobre lo más precioso e insigne del Cristianismo —sobre la
vida nueva— espigándolos de los autores cristianos de los dos primeros
siglos»; entre los cuales figuran los evangelistas y 16 de los más distin-
guidos escritores de aquella época.


Además, el Dr. Schumacher ha procurado situar estos testimonios en su
marco correspondiente, pues «una piedra preciosa solamente brilla con todo
su esplendor, cuando recibe el engaste que conviene».


S E V E R I A N O D E L P A R A M O , S. J., La persona de Jesús ante la Crítica li-
beral protestante y racionalista.—Santander, Editorial Sal Terrae, 1956, 202
págs. 17'3 cm.


«Los perros ladran y la caravana pasa» es un proverbio de los griegos
modernos, que aduce el P. S. del Páramo en la pág. 46 y parece resumir
la impresión que producirá tal vez en el ánimo del lector el desfile de los
variados sistemas inventados por la Crítica liberal protestante y raciona-
lista de los Evangelios y reseñados y refutades breve, pero suficientemente
en la presente obrita.


Desde los precursores del racionalismo moderno (pág. 23 -29) hasta la
llamada Historia de las formas (pág. 131-138) y la recentísima teoría de la
desmitologización del Nuevo Testamento (pág. 139-149) el lector de la obra
que reseñamos ve pasar ante sus ojos la larga teoría de desgraciados
inventos de la mente humana que huye en vano de la verdad y busca
inútilmente explicaciones naturales de lo sobrenatural (en particular del
milagro) que se empeña en desconocer.


Alguien ha aplicado a nuestro propósito unas palabras de Jesucristo:
«Deja los muertos enterrar a sus muertos» (Le. 9,60). La aparición de


un nuevo sistema supone de hecho la refutación del anterior.
La reciente puesta en el índice de los libros prohibidos de «La agonia


del cristianismo» de D. Miguel de Unamuno da actualidad a la obra del
P. S. del P., puesto que en ella Unamuno «se nos presenta como un afi-
liado al sistema mítico de Strauss» (pág. 7) sin mencionar otras coinciden-
cias no ciertamente casuales.


No existia en castellano una obra semejante a la presente. Debía recurrir
el estudioso a la introducción de alguna Vida de Jesucristo para conocer
la historia de las aberraciones que han intentado sustituir la verdadera
explicación del origen de los Evangelios inspirados.


F R A N C I S C O P L A N A S
ESTUDIOS LULIANOS. - BIBLIOGRAFÍA


El fin, que se propone el autor en su obra es al mismo tiempo, apolo-
gético y pastoral. Ante todo pretende que los lectores se convenzan de la
íntima unidad de creencias, que existe entre el catolicismo actual y la iglesia
primitiva.


Es asimismo su intención, renovar la sangre del mundo cristiano de
nuestros días con la transfusión de la vida nueva, que lo reanime, tal y
como predicaron San Pablo y los Padres del siglo II, pues «el fuego, que
hace dos mil años inflamó al mundo, encendiendo en él los más altos idea-
les cristianos, no ha perdido hoy su virtud de abrasar y su poder de renovar
a los hombres. Lo importante es acercar ese fuego al corazón de los cris-
tianos».


El Dr. Schumacher ha conseguido su intento en este trabajo, por lo cual
lo recomendamos encarecidamente a nuestros lectores de habla española,
sobre todo a la juventud intelectual, que atraviesa en estos nomentos una
crisis espiritual. En esta obra se confutan los argumentos de los escritores
racionalistas germanos, cuya influencia en nuestras universidades es de
todos conocida.


El Sr. Constantino Ruiz Garrido, que ha vertido al castellano el texto
original alemán Kraf der urrirche, cumple bien su cometido, suavizando
no poco la forma germana de expresar el pensamiento.


La Editorial Herder en este libro ha conservado el prestigio de que goza,
pues lo ha presentado con la pulcritud y perfección tipográfica, que le es
propia.


GABRIEL SEGUÍ, M. SS. CC.


T. D E D I E G O D I E Z , neologia Naturalis. Edit. Sal Terrae. Santander. 1955.
pág. 542, 25 cm.


Una obra de Teodicea que acredita a la Facultad de Filosofía de la
Universidad Pontificia de Comillas es este texto, que para uso de sus alumnos
ha publicado el R. P. T. de Diego S. I . después de largos años de docto
magisterio y fecunda experiencia. La doctrina perenne está expuesta con
enfoque moderno. En este libro el tomismo suareciano está al día, en abierto
coloquio con el subjetivismo, el fideísmo y el existencialismo y demás teo-
rías de última hora. Y éstas son las valiosas características de este libro:
profundidad y claridad, amplitud y condición, solidez en la demostración
y a la vez generosa exposición de las opiniones contrarias, rematada cada
tesis con una larga y bien trabada cadena de casi todas las objeciones po-
sibles, que, por supuesto, quedan refutadas con penetración. Avaloran más
el libro la nítida impresión del texto, la selecta bibliografía de cada capítulo,
y un copioso índice onomástico y de materias.


J O S É S A B A T E R , S. I .
298 ESTUDIOS L U L I A N O S . — B I B L I O G R A F Í A


A . P A S C U A L C . R .


G I O V A N N I DI N A P O L I , La concezione dell'essere nella filosofia greca.
Dott. Carlo Marzorati, Editore. Milano, 1953, págs. 290, cm. 24.


El Autor de la obra que reseñamos nos quiere decir también su palabra
sobre la aportación filosófica del Cristianismo al pensamiento metafisico
helénico, cuestión tan debatida a partir de la tesis de E. Bréhier «qu'il n'y
a pas de philosophie chrétienne».


La obra está dividida en cuatro capítulos, que corresponden a las cua-
tro principales etapas del pensamiento griego. El capítulo primero nos
sitúa en el alborear mismo de ila Metafisica (Parménides) y nos describe
sus conquistas definitivas. La «docta exegesis» de Meliso (tan incompren-
dido por Aristóteles) abre perspectivas teológicas a las premisas parmenideas.
La gigantesca batalla» del ser contra el devenir (Heráclito) se cierra con
la catástrofe de la misma Metafísica, representada por el escepticismo so-
fista y el atomismo mecanicista.


De semejante postración sólo logra levantarse la Filosofía al ofrecer una
sólida base metafísica al moralismo axiológico de Sócrates. A ello va el
ingente esfuerzo especulativo de Platón, orientado hacia la trascendencia.
(Cap. II).


La obra de Aristóteles (Cap. III), mientras por una parte libera al Pla-
tonismo de su problematicidad, por su clara solución gnoseológico-física,
por otra parte, deja maltrecha la perspectiva teológica a causa de su Natu-
ralismo. «La concezione aristotelica del reale considera l'essere come un
valore puramente trascendentale, e cioè come l'aspetto (ma non più che
aspetto) supremo delle cose; l'essere, che sia puro essere, nulla dice allo
spirito aristotelico, appassionato dalla concretezza», (pág. 213).


En el capítulo IV después de una ojeada sobre el Neoplatonismo, nos
ofrece el Autor su balance final: el Helenismo disponía de todos los ele-
mentos para construir una Metafísica y una Teología perfectas, pero de
hecho no las construyó. Debió intervenir el Cristianismo para introducir el
concepto de creación y establecer así claramente la relación que media entre
el Ser y los seres. Sólo entonces es viable una cosmovisión que satisfaga
plenamente al espíritu.


Nos llevamos la impresión de haber leído una obra de verdadera ma-
durez científica. No se intenta encuadrar a un pensamiento dentro de una
coherente síntesis preconcebida, sino tomar íntimo contacto con el alma de
cada uno de los filósofos interpelados. El valor apologético de la obra salta
a la vista. Se nos permitirá un leve reparo: nos extraña no haber encon-
trado, ni siquiera en nota, alusión a la obra revolucionaria de J. Zuercher
sobre Aristóteles, salida en 1952. La omisión es muy excusable: el Autor ten-
dría ya la obra en prensa.
ESTUDIOS L U M A N O S . - B I B L I O G R A F Í A


I R E N A E U S G O N Z Á L E Z M O R A L , S. I . , Philosophia Moralis. (Bibliotheca Co-


millensis) Editorialis Sal Terrae. Santander, 1 9 5 5 , 4 . A ed. 7 1 4 pp. 2 5 cm.


El autor manifestó en el prólogo a la primera edición, que su intención,
al escribir Ja obra, fué proporcionar un texto especialmente adaptado a las
conveniencias de los alumnos de la Universidad Pontificia de Comillas y
concebido como una refundición de la obra del P. Cathrein.


Indudablemente ha logrado el P. González Moral, hacer una obra de
valor. Se ve claro por el aprecio que ha merecido a partir de su publica-
ción en 1945 y que la ha llevado a la cuarta edición.


Es esta reedición totalmente conforme con la tercera, en la que el autor
habia introducido profundas modificaciones respecto de la segunda. Con
ello se puede decir que la obra ha llegado ya a una gran madurez, y apa-
rece libre de los principales reparos que se le opusieron en un principio.
Casi todos estos reparos y los que aún ahora podrían advertírsele son to-
talmente excusables, si se atiende al carácter funcional de la obra, adaptada
al conjunto de un plan de estudios bien determinado y concreto, cual es
el que suele seguirse en las Facultades Eclesiásticas de Filosofía y en con-
creto en la Universidad de Comillas. Esto explica la mayor o menor im-
portancia práctica y la extensión concedida a determinados puntos, según
se reserven o no para otros tratados teológicos o filosóficos de la carrera
sacerdotal.


La obra se divide en dos libros. El primero trata de la moral general
y comprende sendos capítulos sobre el fin del hombre, los actos humanos
considerados fisica y moralmente, las virtudes y vicios, las leyes, la con-
ciencia y el derecho en general. El segundo libro, sobre la moral especial,
comprende, en la sección primera, de la moral individual, los capítulos re-
ferentes a los deberes para con Dios, para consigo mismo y con los demás
hombres. La sección segunda trata de la cuestión económico-social, con
capítulos sobre el derecho de propiedad, el liberalismo, el socialismo y la
posición católica. La tercera sección se refiere a la filosofia moral especial
social, en capítulos consagrados a la sociedad en general, la sociedad fa-
miliar, la civil y la internacional.


Puestos a presentar una obra española, dirigida primariamente al público
español, nos parece que no estará fuera de lugar insinuar al autor, desde
las páginas de esta revista, que en una nueva edición nos alegraríamos de
ver alguna mención de las ideas de nuestro Ramón Llull, interesantes y
personales en más de un capitulo de la ética, cual es por ejemplo el de
la sociedad internacional.


En general, sobresale la obra por el orden, profundidad y claridad en
la exposición, por la importancia concedida a los problemas modernos y
por la abundante y selecta bibliografía. Por todo ello, es muy recomendable
como libro de texto y de consulta, amplio y orientador.


P. V I L A C R E U S , S . I.
San Cugat del Vallés
ESTUDIOS LULIANOS. — BIBLIOGRAFÍA


JOSEPHUS M . a A L E J A N D R O , S. J . , Critica, 1953, Editorial Sal Terrae, San-
tander, 383 págs., 24'5 cm.


El Rdo. P. José M . a Alejandro Rey Stolle, Profesor de la Pontificia Uni-
versidad de Comillas y autor de numerosas monofrafías de carácter filosófico
ha escrito, a instancias de sus alumnos, esta obra de carácter gnoseologico
en la cual conjuga, como indica en breve advertencia preliminar, la claridad
didáctica con algunas novedades entre las que destaca una original dis-
tribución de toda la materia explicada.


Un amplio índice bibliográfico precede a la obra comprensivo no sólo
de los más conocidos tratados generales sino de monografías especiales,
si bien en el decurso del tratado se indican aún particulares notas biblio-
gráficas, según lo requiere la materia expuesta.


La obra aparece dividida en tres partes: la 1. a —Crítica fundamental— es
de carácter gnoseologico; la 2 . a —Crítica positiva— es en realidad una cri-
teriologia o Teoría de los criterios de verdad, y la 3 . a —Crítica negativa— es
de índole apologético.


Entrando ya en la recensión de la 1 . a Parte, con indiscutible acierto
toma el autor como punto de partida de esta gnoseologia el hecho indu-
dable de la certeza, apelando para ello a la introspección y al testimonio
de la conciencia, y dejando a un lado el escepticismo y el dogmatismo
exagerado, plantéase, en intento estrictamente demostrativo, el problema
de la posibilidad de alcanzar un conocimiento verdadero en el sentido tra-
dicionalmente objetivo de la cuestión.


En realidad parece muy elogiable la extensión con que el insigne jesuíta
se enfrenta con esta cuestión previa acerca del ámbito de la problemática
gnoseologica, haciendo referencia a la famosa sentencia de Hegel en su
Lógica al declarar que «querer conocer antes que se conozca, es menos
absurdo que el sabio intento de aprender a nadar antes de arriesgarse al
agua», y a la tesis de Maritain y Gilson de la necesidad de liberarse de la
«preocupación epistemológica».


En la 2 . a parte o sea la crítica positiva o criteriologia, centra el texto de su in-
vestigación en torno a las tres nociones fundamentales: la verdad, la certeza y
la evidencia, y ante todo en la verdad, concebida como causa de la 2 . a y efecto de
la 3 . a , dedicando en breve capítulo final el examen déla probabilidad y del error.


La tercera parte de la obra, formada por la crítica negativa o apologé-
tica es, a nuestro juicio, por menos detenida, la menos interesante, si bien no
desmerece de las dos anteriores en precisión lingüística y agudeza mental,
cualidades en las que indudablemente descuella el P. Alejandro, S. J.


Una relación de «dificultades» resueltas a modo de refutación de objec-
ciones completan didáctica y metodológicamente cada uno de los capítulos
de la obra, aclarando conceptos, perfilando matices y sutilizando distinciones.


En conjunto, una obra excelente que merecería una traducción al romance,
para su mayor difusión entre los estudiosos de los problemas filoséfico-
críticos del conocimiento humano.


J O S É F O N T Y T R Í A S
ESTUDIOS LULIANOS. — BIBLIOGRAFÍA 301


III


OBRAS RECIBIDAS EN LA DIRECCIÓN (*)


1) Envío dei autor:


BONAFEDE, GIULIO, Gioberti e la Critica, Edit. G . Mori & Figli. - Palermo. 290 págs.,
25'2 X 1 7 7 cms.


La percezione intelletiva in Rosmini. - Palermo, 1955, 286 págs., 25'2 x 17'6 cms.


ANTONIO ROSMINI, / / sistema filosofico, a cura di GIULIO BONAFEDE, Società editrice
internacionale. - Torino, 1956, 134 págs., 20'6 x 13'5 cms.


Saggi sul pensiero di Scoto Eriugena. — Palermo, 139 págs., 25 x 17'5 cms.


/ mistici medioevali (Estratto dalla Grande Antologìa Filosojica, Vol. IV), Ed.
Carlo Marzorati. — Milano, 121 págs., 24'3 x 16'8 cms.


MATTEO D'ACQUASPARTA, (Estratto dalla Bivista (L'Italia Francescana*j. - Roma, 1957,
63 págs., 23'8 X 17'2 cms.


Scepsi agostiniana, (Estratto dagli Atti dell'Academia di Scienze. Lettere e Arti
di Palermo, serie IV, Vol. XV). - Palermo, 1957, 424 págs., 25 x 17'5 cms.


2) Envíos de los editores:


BE VISTA PORTUGUESA DE FILOSOFIA, Braga, Facuitade de Filosofìa, 1955.


Actas do I Congreso Nacional de Filosofia, 788 pp., 24 x 17'2 cms.


CENTRE D'ETUDES DES AUGUSTINS, 18, Rue Xavier Privas, París, V.


EELCKO YPMA, des Ermites de Saint-Augustin, La formation des Professeurs chez
les Ermites de Saint-Augustin de 1256 a 1354, 1956, 163 pp., 24 x 16 cms.


EDITORIAL HERDER, Avda. José Antonio, 591, Barcelona, 1857.


Catecismo Católico. (Versión y adaptación española por el Rdo. Francisco Payeras,
Pbro., del Katholischer Katechismus der Bistiimer Deutschlands), 318 páginas,
22 X 14'4 cms.


JUNGMANN, JOSEF A., S. J., Catequética, Traducción del alemán por el Rdo. Francisco
Payeras, Pbro., 349 pp., 14'4 x 22'2 cms.


MULLER, MARIANUS, Angustia y Esperanza, (Clave teológica'al laberinto filosófico de
nuestro tiempo). Traducción del alemán por el P. Miguel Oltra, O. F . M.,
379 pp., 20'3 X 12'5 cms.


IL MESSAGGERO DI S. ANTONIO, Basilica del Santo, Padova, 1956.


PANCHF.RI, FRANCESCO SAVERIO, O. F . M. Conv., pensiero Teologico di M. J. Scheeben
e S. Tommaso, 567 pp., 25 x 17'4 cms.


: En el próximo o en uno de loa próximos números se dedicarán las debidas recensiones
bibliográficas a las obras cuyo recibo anunciamos.
302 ESTUDIOS L U L I A N O S . - B I B L I O G R A F Í A


SOCIETÀ EDITRICE INTERNAZIONALE, Corso Regina Margherita, 176, Torino.


GILBERTO DE TOURNAI, De modo Addiscendi. Introduzione e testo inedito a cura di
E. Bonifacio, 319 pp., 24'5 x 16'5 cms.


CASTILLO LARA, ROSALIO, Coacción eclesiástica y Sacro Romano Imperio, 305 pp.,
24'3 x 16'7 cms.


EDITIONS NAUWELAERTS, 2, Place Cardinal Mercier, Louvain.
VAN STEENBERGHEN, FERNAND, Aristotle in the West, 244 pp., 19'4 x 12*8 cms.


INSTITUTO ESPAÑOL DE SAN FRANCISCO JAVIER PARA MISIONES EX-
TRANJERAS, Burgos.


Contribución' española a una Misiología Agustiniana, 206 pp., 25 x 17'5 cms.


EDICIONES FAX, Zurbano, 80, Apartado 8001, Madrid, 1956.


RICHTER, FRIEDRICH, Martín Lutero e Ignacio de Loyola, 351 pp., 19'5 x 14 cms.


EDITIONS DU SEUIL, Rue Jacob, París, Vie.


MARROU, HENRI, Saint Augustin et l'augustinisme, 1956, 192, pp. 18 x 12 cms.


UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS (Santander).


ANDÉRF.Z, V. , S , J., Hacia el origen del hombre, 1956, 390 pp., 25 x 17'4 cms.


JUAN FLORS, EDITOR, Via Layetana, 53, Barcelona.
El Evolucionismo en Ulosofía y Teología, Obra en colaboración de varios espe-


cialistas, 1956, 252 pp., 24'2 x 17 cms.


EDIZIONI SALVATORE SCIASCIA, Corso Umberto, 117-149, Caltanisetta (Italia).


BONAFEDE, GIULIO, Storia della Filosofia Medievale, II edizione, 957, 1416 pp.,
22 X 15 cms.


AFRODISIO AGUADO, S. A.-Editores Libreros, Madrid.


MENÉNDEZ Y PELAYO, M., La Mística española, Edición y estudio preliminar de Pe-
dro Sainz Rodríguez, 1956, 419 pp.


EDITORIAL ESCELICER, S. L., Héroes del 10 de agosto, 6, Madrid.


MAURICIO DE, IRIARTE, S. Ì.Vida y Carácter(Tres ensayos), 1955, 207 pp., 18'6 x 11*6
cms., 18'8 X 11*6 cms.


LIBRAIR1E MARIALE ET FRANCISCAINE, Rue de Vauquois, Blois.


SAINT BONAVENTURE, Itinéraire de l'ame en elle-méme, (Introduction et traduction
du P. Jean de Dieu de Campsecret; Commentaire du P. Louis de Mercin, de
l'Ordre des Fréres Mineurs Capucins), 1956, 355 págs., 21 x 14'5 cms.


PBIVAT, EDITEUR, 14, rue des Arts, Toulouse.


GUY, ALAIN, Les philosophes espagnols d'hier et d'aujourd'hui, vol. I, Èpoques et
outers, 1956, 409 pags.; vol. II, Textes choisis, 1956, 300 pp., 18'7 x 13'5 cms.


ESPASA-CALPE, Ríos Rosas, 26, Madrid.


ZARAGUETA, JUAN, Vocabulario filosofico, 1955, 559 págs.? 22'5 x 14'8.
C R Ò N I C A


i


El Movimiento Luliano en la América Latina


En los últimos dos años el conocimiento y divulgación de los principios uni-
versalistas lulianos ha aumentado de manera apreciable en varios países de la
América hispana.


El «Arte Magna», particularmente, ha sido motivo de varias exegesis, y su inter-
pretación, como álgebra del pensamiento, ha encontrado excelentes comentaristas.
En Venezuela, el ilustre jurista Dr. Ángel Francisco Brice se refirió concretamente
a ella (1954) en una conferencia en la «Universidad del Zulia» (Maracaibo).
Posteriormente, el mismo autor dio a la publicidad su estudio Raimundo Lulio: su
pensamiento jurídico (1954) leído, originariamente, en la referida Universidad del
Zulia.


En sentido igualmente científico, el Dr. Salvador Córdoba, en trabajo presentado
a la Academia de Medicina, (1954) con motivo de la aplicación del éter en el
«uso médico», advirtió el posible conocimiento de ese gas, en los trabajos médicos de
Ramón Llull, en su «Árbol de Ciencia» y «Arte Médica», donde el éter aparece
registrado bajo la denominación de «vitrilo dulce».


También en Caracas fueron publicados por el autor de las presentes líneas,
dos trabajos de interpretación luliana : Las previsiones del Doctor Iluminado y
Raimundo Lulio en la Isla Dorada (1955).


Con carácter literario, el escritor Alejo Carpentier, interpretó, en trabajos de
índole filosófica, los Círculos y Arboles lulianos, y posteriormente (1955) glosó el
Libre de Amic e Amat.


Infinidad de artículos, en los que Raimundo Lulio resulta interpretado afir-
mativamente, han visto la luz en todo hispano-américa. Entrejotros; Lulio Marinero,
aparecido anónimo en la «Revista Javeriana», de Bogotá (1955) y Lulio, el máximo
exponente medieval, aparecido en la Universidad de Antioquia (1955) Medellín (Co-
lumbia). En Caracas, La sombra de Ramón Llull (1955) y unos amplios comentarios
a la inteligente labor del Dr. F. Sureda Blancs (1955) y sus escritos, asimismo por
quien suscribe el presente comentario. Por otra parte, a la muerte del Dr. Sureda
Blanes, se ofreció a la pública consideración un trabajo cuyo título (1955) indica
el contenido: Ha desaparecido el apóstol de Lulio. En Buenos Aires (Argentina),
el Dr. Domingo Bravo, profesor de Filosofía glosó, en forma admirable, el «Felix»
luliano y en una exposición de ediciones extraordinarias, l̂ recabó el máximo interés
El Arte General y el Arte Amatorio lulianos (1955).


En Quito (Ecuador) el escritor Augusto Arias en «El Comercio», periódico prin-
cipal de la referida ciudad, glosó los principios morales, científicos y sociales del
(Blanquerna» (1955).
304 ESTUDIOS LULIANOS


El culto a Lulio, en Venezuela, progresa constantemente, en su dual condición
de sabio y mártir de Cristo. El Beato, en la actualidad (1956) goza de los máximos
prestigios del continente. El novenario, editado en Caracas, con aprobación de la
Curia eclesiástica, ha circulado profusamente en todo indo-américa. Se habla de
hechos prodigiosos, registrados por el presbítero Dr. Calles (Capellán del Ejército
y lulista ilustre) para ser remitidos a «El Heraldo de Cristo» en Mallorca. Como
índice complementario de la devoción y el fervor luliano en Caracas, y en toda
Venezuela, el mes de noviembre (1956) se colocó, con toda solemnidad, en el templo
de las Mercedes (Padres Capuchinos), la imagen del Beato Ramón Llull, que cuenta
allí con numerosos devotos.


El templo de las Mercedes, al norte de Caracas, está considerado como una
iglesia de alta valoración espiritual y, en consecuencia, es protegida por clases
dirigentes del país. Los Padres Capuchinos - dada la condición de Lulio, arquetipo
del Misionero, como acreditan sus afanes por la creación del Colegio de Miramar,
en Mallorca— han apoyado calurosamente la desinteresada iniciativa y ha sido
formada una Comisión de Damas, que se ocupará de propagar la devoción al
terciario franciscano.


Asimismo, actúa desde 1955, en Caracas, la «Sociedad Benéfica Luliana» que
cuenta con grandes posibilidades morales, intelectuales y económicas, y realiza una
capital labor de carácter benéfico-social, particularmente en constante ayuda a la
infancia desvalida.


Debe mencionarse, asimismo, la colaboración de la «Biblioteca Nacional de
Caracas» en pro de la distribución de propaganda luliana, en cuyo sentido ha
hecho circular más de 10.000 impresos.


También, en la «Semana de Mallorca» que tuvo lugar en Caracas, el discurso
de orden (ante un numeroso público, particularmente compuesto por hijos del
levante español) estuvo a cargo del autor de la presente información, y se refirió
a Lulio y América (mayo, 1956).


Por último, (12 octubre, día del descubrimiento) en la prensa de Caracas,
— en forma literaria— se destacóla posible influencia luliana (Cartas marinas Me-
diterráneas y Astrolabio) en el descubrimiento de América.


También últimamente, y con motivo de haberse tributado en Caracas, el día 3
de noviembre de 1956, un homenaje a Don Marcelino Menéndez Pelayo, por las
Academias: Venezolana de la Lengua, Nacional de la Historia y el Instituto Ve-
nezolano de Cultura Hispánica, el ilustre jurista y escritor doctor Manuel Mal-
donado, en el discurso pronunciado con tal motivo, destacó la insigne figura del
Bienaventurado Raimundo Lulio, en la siguiente forma:


«. . .y ese filósofo y místico extraordinario, gloria de la Iglesia católica y de la
Orden franciscana, nacido en Mallorca, en 1235, en plena Edad Media, que se
llamó Raimundo Lulio, maestro universal de todas las ciencias y artes, porque
las poseyó todas; vidente, que fué tenido por sus contemporáneos como inspirado
por Dios; que creó una lengua filosófica, la lengua luliana, y un verdadero sis-
tema de filosofía en su Ars Magna, el Lulismo, cuya influencia es innegable en
la filosofía europea de los siglos posteriorea, siendo imposible leer a Descartes,
a Leibnitz, a Hegel y no recordar a Lulio, porque su influjo en estos filósofos,
CRONICA 305


como en otros más, es indiscutible; como lo es también su grandeza como após-
tol, como místico, como un acabado hombre de Dios».


En el curso de su trabajo citó dos veces más al Beato, al lado de otros no-
tables maestros de la filosofía española.


Tales son, a grandes trazos, algunos de los aspectos del desarrollo de una
«conciencia» luliana en la América española.


Finalmente, nos complacemos en cerrar esta crónica con el texto de dos car-
tas, que son en realidad dos altos testimonios del espíritu integral que anima el
movimiento luliano en la América latina.


REPÚBLICA DE VENEZUELA
BIBLIOTECA NACIONAL


C A R A C A S


Caracas, 18 de abril de 1956


Señor Doctor
Antonio Reyes
Academia Nacional de la Historia
Ciudad.


Rogamos a Ud. se sirva remitirnos con el portador, 350 novenas más, del Beato
Raimundo Lulio, a fin de que este envío cubra por completo a todas las Biblio-
tecas nacionales y extranjeras.


Atentamente,


José Moneada Moreno
Director


REPÚBLICA DE VENEZUELA
BIBLIOTECA NACIONAL


C A R A C A S
Caracas, 7 de mayo de 1956


Ciudadano
Dr. D. Antonio Beyes,
Academia Venezolana de la Lengua
Ciudad.


Me es grato informarle que desde Carora, el Director de la Biblioteca «Riera
Aguinagalde», a la vez que avisa recibo de la Novena al Beato «Doctor Ilumina-
do», Raimundo Lulio, nos dice que: «varios lectores, católicos practicantes, desean
recibir varias de estas novenas y retratos o imágenes de este extraordinario místico,
sin duda uno de los más sublimes de la Edad Media...».
306 ESTUDIOS LULIANOS


Así que estamos a la orden para remitir un buen número de dichas novenas
al mencionado Director, señor Antonio Crespo Meléndez, quien se ofrece para
distribuirlas entre sus lectores.


Es este un hecho significativo del creciente éxito de su labor luliana en Vene-
zuela, don Antonio.


Es el «santo» que cuadra con el cientificismo y la acción social de nuestro
tiempo.


Con mis sentimientos de amistad y admiración,
-


José Moneada Moreno


Breve Boletín Bibliográfico Luliano


ANTONIO REYES, Lulio en la Isla Dorada, Caracas, 1954.
ANTONIO REYES, Las previsiones del Dr. Iluminado, Caracas, 1954.
SALVADOR CÓRDOBA, Medicina Luliana, Caracas, 1955.
ANGEL FCO. BBICE. Interpretación del Arte Magna, Maracaibo, 1955.
ANGEL FCO. BRICE, Raimundo Lulio. Su pensamiento Jurídico, Caracas, 1955.
AUGUSTO ARIAS, Comentarios al Blanquerna, Quito, 1956.
EDUARDO SUAREZ, Comentario al libro de la Orden Caballería, Caracas, 1956.
ANTONIO REYES, Lulio en el Descubrimiento de América, Caracas, 1956.


ANTONIO REYES
De la Academia Venezolana


Caracas


II


SECCIÓN NECROLÓGICA


Rvdo. P. Mariano Müller, O . F. M.


El 5 de febrero del corriente año falleció, a consecuencia de una larga en-
fermedad, el benemérito P. Mariano Müller, fundador y por muchos años Director
de la revista tWissenschaft und Weisheit» y Magister de esta Maioricensis Schola
Lullistica,


El finado había nacido el 17 de febrero de 1901 en Wershofen, en los alre-
dedores de Ahrweiler, y entró en la orden franciscana el 7 de abril de 1921 en
Warendorf, después de haber cursados los esludios gimnasiales. Hizo sus estudios
filosóficos y teológicos en Dorsten y Paderborn, respectivamente. En esta última
ciudad se ordenó de sacerdote el 2 de abril de 1937. En la Universidad de In-
nsbruck obtuvo el doctorado en Filosofía después de dos años de estudios. En
CRÒNICA 307


contra de su primer deseo de ir a las misiones, fué el año 1929 enviado, como
profesor de Filosofía, a la Academia de J. Duns Escoto, de M. Gladbach, cons-
tado perteneciente a la Provincia de Colonia, entonces recientemente restaurada.
En el verano de 1933 se doctoró en Teología en la Universidad de Bonn, diser-
tando sobre el Maestro Eckhart, de cuya tesis fué publicada una parte con el
título de: *Das Seelenfünklein in Meister Eckharts Lehrsystem und die Stellungnahme
der Skotistem. (Wiss. Weish. 2 (1935) 169-216). Con el comienzo del semestre
de verano de 1935 se encargó de la cátedra de Teología en la Academia antes
mencionada. Prosiguió sus lecciones aun después del comienzo de su última en-
fermedad (1954) hasta finales del semestre de verano de 1955. Desde el principio
de su profesorado fué siempre su empeño el destacar con vigor, tanto en la teo-
logía especulativa como en la vida práctica, los rasgos característicos de la espi-
ritualidad franciscana.


Portavoz de esta Teología es la revista i íf issenschaft und Weisheit», fundada
por él, en colaboración con el P. Tadeo Soiron el año 1934. A los esfuerzos del
finado se debe también el que la revista pudiera salir hasta casi finales de la
segunda guerra mundial, a pesar de la oposición del Gobierno de Hitler. La co-
lección de: «Libros de Espiritualidad agustino-franciscana' destinada a vivir al lado
de la revista, murió, en su gestación, debido a causas extrañas.


Asimismo se debe a la iniciativa del P. Mariano la fundación y el rápido des-
envolvimiento de la biblioteca: if issenschaft und Jteisheit, constituida, en su mejor
parte, por libros fundamentales para la investigación y revistas científicas de Fi-
losofía y Teología.


Ya antes del comienzo de la guerra le nombró miembro confundador suyo la
Maioricencis Schola Lullística. Por dos veces explicó, después de la guerra, el
P. Müller, en dicho Instituto, lecciones científicas sobre teología franciscana.


Con el mismo fin de propagar el espíritu de la Teología franciscana planteó
un curso completo de Teología con el lema: «Encuentro y Peregrinación», de cuya
serie vieron la luz pública: Die Vergeibung des Herzens (1953), obra traducida al
español con el título de <Angustia y Esperanza» (Herder, 1956, Barcelona) y
Begegnung im Evigen. Un tercer tomo sobre Mariología no pudo ultimarse, a pe-
sar de que el autor trabajó en él durante su enfermedad.


Más que una enumeración de sus méritos en la fundamentación y promoción
de movimiento franciscano en Alemania, quieren ser estas líneas el testimonio de
sincera gratitud allende la muerte.


FB. S. V . , O . F. M.
Müucheu-Gladbach
NOTAS DE LA REDACCIÓN


A C L A R A C I Ó N


El Dr. Joaquín Carreras y Artau nos ruega hagamos constar que
el ESTUDIO inserto en ESTUDIOS LULIANOS, (I, pp. 1-30),
bajo el título de La Etica de Ramón Llull y el Lulismo tiene
por único autor a su hermano D. Tomás (q. s. G. h. ) , como
consta explícitamente en la Nota con * a pié de página. Así lo
hacemos.


La Revista se limitó a transcribir el original entregado, en el
que, por error, figuraba que el ESTUDIO era debido a los dos
hermanos.


w v


A V I S


L'article du R. P. EUGENE KAMAR, O. F. M. La controverse
sur la Procession du Saint-Esprit dans les écrits de Raymond Llull
(Estudios Lulianos, I pp. 31-43; 207-216) sera edité á part avec
des textes latins de R. Llull et de Matthieu d'Acquasparta en
appendices et avec la bibliographie des dernicrs travaux sur R. Llull
et l'Orient chrétien.
RELACIÓN DE LAS OBRAS Y ESTUDIOS RESENADOS EN


EL PRESENTE NÚMERO DE "ESTUDIOS LULIANOS"


Sección de bibliografía luliana y medievalistica


JORGE R U B I O Y B A L A G U E R , Menéndez y Pelayo y Ramón Llull (Barcelona).
G IULIO B O N A F E D E , 77 pensiero francescano nel secolo XIII ( G . Mori & Figli,


Palermo).


F E R N A N D V A N STEENBERGHEN, The philosphical movement in the thirteeth
century (Thomas Nelson, Edinburgh).


A L A I N G U Y , Lesphilosophes espagnols d'hier'et d?aujourd'hui (Privat, Toulouse).
R U D O L F H A U B S T , Die Christologie des Nikolaus von Kues (Herder, Freiburg


i. Br.) .
FRANCISCO JOSÉ D A G A M A C A E I R O , Reviviscencias setecentistas do Lulismo


em Portugal (Revista Portuguesa de Filosofia, Braga).
JOAQUÍN C A R R E R A S Y A R T A U , Ramón Llull y la Càbala (Revista L A S C I E N -


C I A S , Madrid).
S A I N T A UGUSTIN, La Trinité, II: Les images (Desclée de Brouvver, Bruges).
S . T H O M A S A Q U I N A T I S , Opúsculo theologica (Marietti, Torino).
S . T H O M A S A Q U I N A T I S , Opuscula philosophica (Marietti, Torino).
A D O L F O M U Ñ O Z - A L O N S O , Perfiles de la vocación misionera en la mentalidad


y escritos del Beato Ramón Lull* (Misiones extranjeras, Burgos).


S. B O N A V E N T U R A D A BAGNOREGIO, Opuscoli mistici (Vita e pensiero, Milano).
ANTONIO C R U Z , Textos medievais das «Leituras* de Filosofia de Santa Cruz


de Coimbra (Revista Portuguesa de Filosofia, Braga).


F R . FELICIANO SIMONCIOLI, Il problema della libertà umana in Pietro di
Giovanni Olivi e Pietro de Trabibus (Vita e Pensiero, Milano).


Sección de bibliografia general


S E V E R I A N O D E L P Á R A M O , S. J-, la persona de Jesús ante la critica liberal
protestante (Sai Terrae, Santander).


P E D R O S Á N C H E Z - C É S P E D E S , S. J. , El Misterio de María (Sal Terrae, Santander).
G IOVANNI DI NAPOLI, La concezione dell'essere nella Filosofia greca (Carlo


Marzorati, Milano).


JOSEPHUS M . a A L E J A N D R O , S . J., Critica (Sai Terrae, Santander).


HEINRICH SCHUMACHER, El vigor de la Iglesia primitiva (Herder, Barcelona).


T . D E D IEGO D I E Z , S. J. , Theologia Naturalis (Sai Terrae, Santander).
IRAENEUS G O N Z Á L E Z M O R A L , S. J. , Philosophia Moralis (Sai Terrae, San-


tander).
P U B L I C A C I O N E S


de la MAIORICENSIS SCHOLA LULLISTICA
Pesetas


Miscellanea Lulliana, (In memoriam Rev. Dom. Salvatoris Galmés, Vol. I.
228 págs., 24'8 x 18'2 cms. (Contiene el curriculum vitae del Reve-
rendo Sr. Galmés, resumen de su labor lulística, oración funebre,
pronunciada por el Magister P. Fray Rafael Ginard Bauza y estudios
de PLATZEK, O. F. M., GAIFFIER, S. J , MENDIA, O. F. M.,
VAN STEENBERGHEN, SERRA RÀFOLS, SALVA, T. O. R.,
PROBST, SCIACCA y SABATER MUT, S. J.) 70


Studia Monographica, Volúmenes, III, IV, V, VI, VII-Vili, IX-X, XI, XLT.-XIII,
XIV 30


Studia Monographica, Vol. XV, S. GARCÍAS PALOU, Las imágenes creadas
de la Trinidad increada, en los escritos de Ramón Llull (En preparación).


J. H. PROBST, Le Bienhereux Ramon Lull, Chevalier par herédite et par
vocation 15


J. H. PBOBST, Le Bienhereux Ramon Lull ne fut pas Kabbaliste . . 15
BARTOLOMÉ SALVA, T. O. R., La cronologia catalana en la Edad Media


y la fecha del martirio del B. Ramón Lull 15
BARTOLOMÉ SALVÀ, T. O. R., Qualiter Fidei articuli sint ratione demons-


trabiles ex Beati Raymundi Lulli sententia 15
J. H. PROBST, Langage imagé et symboles du B. Ramon Lull . . . 15
J. TARRE, El darrer quinqueni de la vida de Ramon Lull (1311-1315) . 15
A. PH. BBUCK, L'Institut lulliste de Mayence au XVIIIe siede . . . 15
T. CARRERAS Y ARTAU, La Etica de Ramón Llull y el Lulismo . . 15
S. GARCÍAS PALOU, San Anselmo de Canterbury y el Beato Ramón Llull 15
M. MASSUTI (OBBAS LULIANAS de): La luz de Doctor, instrumento de


apostolado. — La teoría luliaua de las mareas. — Una teoría medieval
sobre la marea.—Ramón Llull y la brújula. - Ramón Llull y la Al-
quimia. - U n vol., 144 págs 40


J. MOLAS, La poesía de Ramón Llull i l'amor cortés 15
R. SUGRANYES DE FRANCH, Ramón Lull, Docteur dos missions . . 15
A. GOTTRON, Une messe lulliste au debut du XVIII™ siede . . . 15


E s t u d i o s Ttulíanos
Revista cuatrimestral de investigación luliana y medievalistica


Precio de la suscripción anual


Dirigir los pedidos a:


Administrador de la E S C U E L A LULISTA M A Y O R I C E N S E


Apartado 17, Palma de Mallorca (España)


En breve:
Edición crítica de OPERA LATINA del Bto. Ramón Llull, bajo la dirección del


Dr. FRIEDRICH STEGMULLER, Profesor ordinario público de la Universidad de
Freiburg i. Br.


VOL. I. OPERA MESSANENSIA EL TUNICIANA. Paravit Dr. Theolog.
JOHANNES STOHR, Palma de Mallorca (España) 1957.


Gráficas Miramar