Cstudíos Pulíanos

Cstudíos Pulíanos
"IRevísta cuatrimestral


de investigación Tulliana Y Jlbedíevalístíca
publicada por la


JlDaíorícensís ©cbola TLullístíca
Instituto Internacional del


Consejo Superior de investigaciones Científicas


Núui 31


S U M A R I ü


E S T U D I O S


P. M I G U E L B A T L L O R 1 , S. J . , Luf turne i antilut-lume entre els tegles XVlie i


XVllle p á g . 5


M A R I O R U F F I N I , Osservazioni sulla rima finale del tPlant de Nostra Dona


Santa Marta> . . . . . . . . . . . . p á g . 21


N O T A


S. G A R C Í A S P A L O L , Actualidad del pensamiento ecumenuta del Beato Ramón


I.luli . . . . . . . . . . . . . . p á g . 31


T E X T O


A R M A N D L L E N A R E S , Ln tnedit de Raymond Lulle en françau: Le 1 raicte de la


Physicque . . . . . . . . . . . . . p á g . 41


C R Ó N I C A


Homenaje al Dr. Carreras Artaii, en 7 9 6 6 . . . . . . . . p á g . 6 7


Sesión académica, con motivo de la investidura del Lic. Sr. Trías Mercant . . p á g . 6 9


Vol. XI, Fase. 1 P A L M A D E M A L L O R C A E s p a ñ a ^ Año XI¡ 1967
P. ALVAR MADUELL


RAMON LLULL
Llibre d'amic i Amat


(Trets de la fisonomia lul·liana)


Barcelona, 1967


180 paga.


ARMAND LUNARES


R A Y M O N D LULLE
Le livre du gentil et de trois sages


( V e r s i o n f rança ise m é d i é v a l e c o m p l é t é e par une t r a d u c t i o n en f rança is m o d e r n e )


203 págs.


Presses Universitaires de la France


Paris, 1966


La Direction des E STI,DIOS LL·L·IAi\OS recevra avec reconnais-
sance tous travaux à publier (sous réserve du jugement par le Comité
de Direction) et tout ouvrage scientifique, particulièrement lullien ou
médiévalislique, à recenser, ainsi que toute proposition d'échange avec
de Revues similaires.


Envoyer les manuscrits, les livres pour compte-rendu et les Revues
d'échange au Directeur:


D H . S . GAHCÍAS PALOL , Apartado 17, Palma de Mallorca (España).


D e p ó s i t o legal P. M . 2 6 8 - 1961
£ s t u d t 0 5 X u l í a n o s


£studíos Ttulíanos
IRevísta cuatrimestral


de investigación Xulíana Y flbedíevalístíca
publicada por la


JlDaíorícensís Scbola Tlullístíca
Unstituto IJnteriiarional del


Consejo Superior de investigaciones Científicas


Vol. XI 1967 Año XI


E S C U E L A L U L I S T I C A M A Y O R I C E N S E


P a l m a d e M a l l o r c a


LUL·LISME I ANTILUL·LISME
ENTRE ELS SEGLES XVII e I XVIII e


La volada internacional del lul·lisme, encetada en vida i tot del
mestre Barbaflorida i amplificada pels corrents intel·lectuals del Re-
naixement i del Barroc, en arribar a la fita del 1700 pren una doble
direcció ben marcada: de l'un cantó, perviu el lul·lisme doctrinal
—principalment i gairebé única, la combinatòria— a MaUorca i a
Alemanya (Salzinger), mentre va esmortint-se arreu d'Europa; de l'al-
tra banda l'esperit crític de la centúria nova que s'inicia orienta els
estudis lul·liana envers una direcció primordialment històrica. El se-
gle XVIII, per al lul·lisme, serà el segle de les Dissertaciones históricas
de Custurer (1700), dels Acta B. R. Lulli (1708), de l'edició magun-
tina (1721-1742) i de les Vindiciae del P. Pasqual (1748).


Mentre el lul·lisme internacional caminava envers el criticisme his-
tòric, a Mallorca pervivía i persistia un sentit local i d'escola, que feia
de Ramon Llull un cap de grup, entorn del qual s'enrolaven els ad-
miradors incondicionals, i enfront del qual es congriaven els seus
enemics també incondicionals. Aquestes dues posicions antagòniques
i irreductibles s'afrontaren tot sovint en forma violenta: un dels mo-
ments més pintorescos d'aquesta lluita —i més profitosos, car en
derivaren les dissertacions del P. Custurer— és representat pels alda-
rulls del 1699, acuradament estudiats pel doctor Josep Miralles a la
"Revista luliana": 1 en resum, el mes de juny del susdit any els anti-
lul·listes de la ciutat de Mallorca destrossaren una imatge de Ramon
LluU situada a la càtedra de teologia lul·liana de la universitat, i tant
els jurats del regne com l'arquebisbe-bisbe don Pedro de Alagón pu-
niren durament els culpables; aquest arribà a posar en entredit l'es-
glésia de Sant Domènec, mentre aquells encomanaven al jesuïta Jaume


1. J O S E P M I R A L L E S , Ofensa y desagravi, " R e v i s t a l u l i a n a " , I ( B a r c e l o n a 1 9 0 1 - 2 ) ,
pp. 2 8 9 - 2 9 3 , 3 3 0 - 3 3 4 .


1
6 P. MIQUEL BATLLORI, 8 . I .


Custurer la composició de les Dissertaciones históricas en defensa del
culte i de l'ortodòxia del benaventurat mestre.


Els documents publicats fins ara sobre aquest fet lamentable ens
en donen gairebé només la història externa: en canvi hi ha a la
Biblioteca pública provincial dc Palma, entre els nombrosos manus-
crits del dominicà fra Martí Serra,- un de molt petit, que se'ns obre
com una finestra damunt l'apassionament antilul·lià de l'època, el
representant màxim del qual fou l'esmentat pare de Sant Domènec.


Era aquest un tomista exaltadíssim, que tant desembeinava la seva
espasa de foc contra Ramon Llull, com contra cl pare Suárez i el
beat Escot, i àdhuc contra els seus superiors de l'orde quan li sem-
blava que claudicaven en la defensa de sant Tomàs contra luHistes,
suaristes i escotistes. El seu llenguatge, el seu esperit i la seva bel-


licositat bé es palesen en els títols mateixos dels manuscrits. Heus-en
alguns: Moltalván para todos: tret y resumit de un gran bolich de
papers vinguts ab la estafeta del dios Momo, per confutar y desterrar
los escrúpols de fra Gargay, que tenen los botiflers contra los qui no
volen per rey el duch de Anjou, sinó a Carlos tercer, que Déu guarde,
La gallina orba qui serca las mentidas contingudas en una aporrogia
loliana treballada per un Para de la Compañía de Jesúa de la Ciutat
de Mallorca; com es veu, tot és d'una grolleria repel·lent i baixa.


Tot amb tot, convindrà un dia extractar i comentar exhaustivament
els seus escrits antilul-lians, car difícilment es podrà trobar un repre-
sentant més exaltat i apassionat de l'odi teològic contra el nostre
mestre i patriarca. Ací, en homenatge al més alt representant que en
nostres dies té el culte i la veneració envers Ramon Llull, m'és grat de
descriure i d'estudiar amb tota cura el més petit dels seus manuscrits,
però tal vegada el més interessant per a nosaltres. Duu la cota 754 i
conté quatre peces diferents, totes antilul·lianes: una diatriba contra
el seu prior fra Antoni Ponç, qui l'havia exiliat a València pel bé de
la pau (pàgs. 1-51 ) ; un comentari als preceptes que li imposà el mateix
superior, tot ple d'insults i de baixeses (pàgs. 52-114), i dos tractadets
inacabats, en el mateix to que els dos primers (pàgs. 115-128). A tra-
vés de les injúries i dels sarcasmes d'aqueix frare eixelebrat, hom veu
que els superiors de l'orde dels predicadors, tot i defensant potser les


2. J O A Q U I M M . B O V E R , Biblioteca de escritores baleares, I I ( P a l m a 1 8 6 8 ) ,
p p . 382-384.


2
LUL'LISME I ANTILUL'LISME 7


mateixes doctrines que fra Martí Serra, ho feien amb més distinció
i elegància.


Per altra banda, convé tenir present la personalitat del furibund
antilul·lià, per a llevar importància a les acusacions per ell elevades
a la cúria de Roma: el que estranya és que el seu parer pogués arribar
a ésser tingut en compte pel mateix papa Benet XIV. 3 Entenc que la
sola presentació d'un personatge grotesc equival a una defensa del
lul·lisme.


En fer la descripció del manuscrit, transcriuré les pàgines de més
interès psicològic i històric.


És un còdex de 100 X 71 mm., fulls de paper, relligadura a la
rústega, cobertes de paper clar més fort.


Té 4 fulls de guarda al començament, 128 pàgines numerades anti-
gament, i 12 fulls de guarda al final.


Fol. [ l l i r ] : "Serra Martin) (lletra moderna, amb llapis). No consta
enlloc més el seu nom, però el tipus calligrafie és el mateix dels altres
manuscrits seus, i l'estil no permet cap dubte.4


(p. 1) Comento de la licencia q. el Mro. de Tapia dio a fr. Martin
Serra que a dicho Mro. hazia Sermones de verbo ad verbum. Advir-
tiendo q. lo q. estara escrito con mayores caracteres sera el texto, y
lo q. con menores caracteres sera exposición del Auctor, que es Pedro
Chapeta Obispo como el dicho Maestro de Tapia.


(p. 2) CERTIFICO, sin tener eredito entre los entendidos aunque
le tenga entre los ignorantes. Yo EL MAESTRO, como aquellos de
quienes habla S. Juan Chrisostomo, que nomes appetunt, officinus ne-
gligimi, quiere y tiene el nombre de Mro, pero no el officio, pues saben
todos los entendidos que no quiere ser Regente que es el officio de
los Mros, y un poco que lo fue por fuerça, en ninguna conferencia
/ (p. 3) y circulo se atrevió a hablar palabra... Solamente se le puede
dar el titulo de letor, porque todo lo que ha leido a sus / (p. 4) discí-
pulos lo ha trasladado de quadernos de otros... Teniendo el titulo
de Mro necessita / (p. 5) de letores que le hagan sermones de verbo
ad verbum, y si acaso quiere hazer algunos, por no hallar quien se
los dé, haze medias de diablo, sin orden ni concierto, que se verifica


3 . J O S E P T A R R É , Un document del papa Benet XIV sobre el lul·lisme, " E s t u d i s
un ivers i tar i s ca ta lans " , 20 ( B a r c e l o n a 1 9 3 5 ) , p p . 142-161.


4. A e l l l ' a tr ibuí j a e n B o v e r , o. c , I I , p . 383, n ú m . I V .


3
8 P. MIQUEL BATLLOni, S. J.


de el aquel dicho mallorquín: Pega un colp en el clau y laltre a la
enclusa, y aquel otro: Predica a raig de bota. También se le puede
decir Mro de la P.5 y de dos PP. como algunos Dotores. FRAY AN-
TONIO PONS, si es frayle no lo es de S.'° / (p. 6) Domingo, aunque
vista el habito, según aquel dicho Malorquin ( ! ) : Habit no fa monja,
pues es notorio, que es el mayor contrario de la religion de S. t o Do-
mingo, como consta 0 de la traición tan desvergonçada que ha vrdido
contra el Con. t 0 de S. t0 Domingo con aquel instrumento publico de
notario que contenia los atentados que contra la Sede App. c a cometie-
ron los bullistas en las fiestas de Lulio. que el prometió culinarie a
la Sag.d a / 7 Congrejacios, y recictamente dispuso que no se entregasse,
como en la realidad no se ha entregado, como largamente se dira
infra... El nombre de Pons le conviene muy bien, pues imita a Poncio
Pilato, que iniustamente dio sentencia contra la Mag.'1 de Christo, por
no perder la amistad del Cesar, y / (p. 8) este nvo Pons por no perder
la amistad de los lulistas, con inconvenientes fingidos obligó a dicho
fr. Serra letor que le hazia sermones de verbo ad verbum, a que saliera
de Mallorca. PRIOR... / (p. 9) DEL REAL CONVENTO... DE
S*° DOMINGO DE MALLORCA... / (p. 10) COMO EL P. LETOR
FR. MARTIN SERRA defensor acerrimo de la Iglesia, de la religion
y de dicho Con.' 0 contra dicho Prior, y sus amigos los lulistas, como se
puede ver con el quaderno que esparció, manifestando que Lulio escri-
vio errores contra nva S t a fe Catholica, y que no se le puede dar culto,
ni Uamarse / (p. 11) beato, ni pintasse con sayos &c. con lo qual lodo
el Reyno de Mallorca se disponía para dexar el error en q. está enla-
zado por razón de los lulistas, y de dicho Philippino [fra Antoni
Ponç], que muchas vezes en différentes pulpitos de los muchos q. ha
enmerdado, ha dicho 7 que Lulio es Santo, martyr, y D. r iluminado,
quando meior huviera dicho, q. es D. r alumbrado, según se ve en sus
obras. SE PARTE DESTE CONVENTO, porque no 8 / (p. 12) sabe la
traición y malicia que ha traçado dicho Prior con mentiras y ficciones,
PARA VALENCIA, esto es para Roma para representar a la Sag.*la
Cong." los atentados q. continuamente cometen los lulistas contra los
decretos Pontificios. Valencia es lo mismo que Roma y assi partiéndose


5. m i . P . P . p r i m u m d e l .


6. b i s , p r i m u m d e l .


7. ha d i c h o m r g .


8. n o bis.
LULLI8ME I ANTILUL'LISME 9


para Valencia se parte para Roma, Y 9 A N. M. R. P. PROVINCIAL,
id est al / (p. 13) R . m o P. General, porq. ya sospecha, q. con inconve-
nientes fingidos, y medios poderosos ha engañado a dicho P. Provincial,
y no sabe q. aquella voz q. corre por Mallorca de q. el Señor Obispo
tiene orden de la Sag. d a Cong." para tomar informes de los atentados
q. se hizieron en las fiestas de Lulio, a instancia del General de la
orden de Predicadores, es pura ficción; pues ni dicho P. General
ha / (p. 24) instado ni el Obispo tiene tal orden. CON LICENCIA...
Y DE ORDEN DEL CONSEJO... / (p. 23) DESTE GRAVISSIMO
CONVENTO. Gravissimo convento es, porq. si grave es aqueUo q.
tendit deorsum, / (p. 24) como dicho Con. t o tendat deorsum teniendo
tal cabeca, q. no puede yr mas deorsum, sin duda es gravissimo ni
puede ser mas grave de lo que es, mientras se govierne por vn Mro
que No llega a ser discípulo, ni se como puede yr mas deorsum, q.
governarse por tal mentecato, y que por ser mentecato, el P. Provincial
le puso Pedagogo. QUE HA IUZGADO UNANTMITER. Ante omnia
se ha de suponer q. miente diziendo q. el dicho Consejo ha iuzgado /
(p. 25) vnanimiter; pues yo he visto vna copia de dicho Consejo, o,
Consiliabulo, y dize: quasi vnanimiter. También he visto vna carta
de vn Padre del mismo Consejo, q. no vino bien a q. dicho fr. Serra
saliera de Mallorca, por quanto esta salida solamente havia de con-
ducir paraq. el Reyno de Mallorca se conservara 1 0 en el error, y en
obrar contra los decretos Pontificios, como confiessa el mismo Philip-
pino con los lulistas, y dize dicho Padre q. la mayor parte 1 1 del
Consejo resolvió embar- / (p. 26) car a dicho fr. Serra: luego no es
verdad, q. unanimiter hayan resuelto tal disparate, que no podian
resolver: y sea lo q. sea digo q. los q. vinieron bien a tan descabeçada
resolución, son suspecti in fide: pues el mismo P. del Consejo escrivio
una carta a dicho fr. Serra, quando estava en Valencia, y le dize q. su
voto fue, q. si los jurados pretendían, q. los papeles q. dicho fr. Serra
havia trabajado contra Raymundo / (p. 27) Lulio, que los delataran
a los Señores Inquisidores, y juzgo q. si el Ang. c o D. r se huviese hallado
en el Consejo, no huviera dado meior voto. Respondió el Philippino:
los jurados dizen que no quieren Inquisición, ni Roma, porq. ya saben
q. en acudir a la Sag.da Cong." estan perdidos. Yo referí esta propo-


9. b i s , p r i m u m d e l .


10 . s eq . el d e l .


11. q . le m. parte marg.
10 P. MIQUEL BATLLORI, 8. J.


sicio delante tres religiosos de S.'0 Domingo desterrados de Inglaterra
por no / (p. 28) querer seguir el bando de los sectarios y protestantes,
y dixeron que en Inglaterra no dizen mas que no querer Inquisición,
ni Roma. Miren pues q. buenos catholicos son los Padres de dicho
Consejo, o, consiliabulo, q. apruevan tal proposición, y que autoridad
tienen para resolver.


POR CIERTOS INCONVENIENTES CONVENIA SE FUESSE.
Estos 1 2 inconvenientes que propuso / (p. 29) fueron fingidos: y dato
que huvieran sido verdaderos, no eran bastantes para tan descabeçada
resolución; sino es q. hayan querido imitar a 1 : 1 Cayphas, qui pro-
phetavit nesciens, diziendo que convenia que Christo muriera, y esto
lo dixo siendo actualmente Pontífice, a quien consentieron los del
Consejo: y el Philippino siendo Obispo in potentia obedientiali ra-
dicali remotissima, a quien siguió la mayor parte del Consiliabulo
dixo q. convenia / (p. 30) se fuesse fr. Serra. Y de facto como fue
conveniente q. Christo muriera por redención del linaje humano,
también proportionc servata fue conveniente q. dicho fr. Serra se
fuesse, porq. se fue a Roma, y alia descubrió una desvergoncada
traición (entre otras) q. dicho Philippino havia maquinado contra la
Iglesia, contra la religion, y contra cl Con.'°, que no se huviera des-
cubierto, si dicho fr. Serra no huviesse salido de Mallorca; y como
agora podra / (p. 31) aplicarse el devido remedio a dicha traición,
iuzgaron muy bien los PP. del Consejo, y prophetaverunt nesciente
q. convenia se fuesse. Quiero referir dicha traición paraq. todo el
mundo conosca la malicia de dicho Philippino. En el año 1699. en
el mes de Agosto se hizicron unas fiestas a Raymundo Lulio, en que se
cometieron muchos atentados contra la S. ta Sede App. c a No faltaron
algunos zelosos de la honra de Dios, que solicitaron un auto de notario
en q. se pusieron todos los / (p. 32) dichos atentados. Tenido dicho
auto 1 4 se fueron al Philippino, q. entonces era Prior, no sub Peda-
gogo, curatore, et tutore, como lo fue en el primer Priorato, y le
dixeron q. havia hecho aquella diligencia referida y si quería nomine
Con. t u s embiar dicho auto a la sagrada Cong.n, sino q. ellos ya tenían
medio para culinarie. Prometió embiar dicho auto nomine Con. t u s , y
no contento de imitar a Cayphas, queriendo también imitar a Judas,


12 . s e q . con d e l .


13 . s e q . Cahiphas d e l .


14. Auto b i s , see . d e l .


6
L U L ' U S M E I A N T I L U L ' L I S M E 11


comunico dicho auto / (p. 33) a los principales lulistas, y aunq. le
embió a Roma, escrivio no vna sino dos cartas de Vsias; en vna dezia
al R. n l° P. General se serviera entregar dicho auto a la Sag.d a Cong.",
y q. si iuzgava conveniente, el Con.' 0 emhiaria un syndico a Roma para
proseguir este punto. Esta carta enseñó a algunos religiosos, pero llegó
a Roma, assi como el llegó a las Philippinas. Otra carta escrivio a
Roma, en q. dezia no se entregasse dicho auto a la Sag. d a Cong."
porque / (p. 34) si se entregava, y la Sag. d a Cong." obrava algo contra
los atentados de los lulistas, peligrava que los lulistas derribaran el
Con. t o 1 5 y mataran a todos los religiosos, y en la realidad no se entregó
dicho auto: y para mejor dissimular tan desvergoncada traición, des-
pués de algunos meses, q. ya havia passado tiempo, q. 1 0 podia haver
llegado la respuesta de Roma a Mallorca, publicaron q. el S.r Obispo
tenia orden de la Sag.d a Cong." para tomar información / (p. 35)
iuridica de lo que se havia hecho en dichas (sic) de dicho herege.
Y usaron esta diabolica traça, paraq. despues viendo q. la Sag.d a Cong."
no corregia dichos atentados, pudiessen publicar que aprobava todo
lo q. se hazia en honra de Lulio; y descubierta esta traición, se podra
acudir a la Saga Cong." con dicho auto, paraq. aplique el devido reme-
dio, alieler, evit novissimus error peior priore, aunq. no puede haver
Prior peor q. dicho Philippino. A no ser que tenga hecha resolu-
ción / (p. 36) de hazer un tratado sobre la conveniencia de dicha
salida, fundándome en la doctrina del Ang. c o D. r trate sobre la conve-
niencia de la Encarnación, ya me alargara mas... TANTO POR BIEN
DE LA RELIGION COMO DEL CONVENTO El bien de la religion
y del Con. t u por lo qual convenia se fuesse, es q. sonava dicho Philip-
pino q. si traçava / (p. 37) dicha salida, muriendo fr. Obispo, los
señores jurados de la ciudad y Reyno de Mallorca escriviria a Su Mag.d
que Dios g. d e paraq. le hiziese Obispo de Mallorca, lo qual huviera
sido honra de la religion y del Con.' 0; aunq. supongo q. huviera sido
la ignominia y alTrenta de la religion y destrucción del Con. t o...


(p. 39) Sabe todo el Con.' 0, q. con la capa de Santidad / (p. 40) ha-
ziendo de cuello torcido y de hypochriton ha hurtado el titulo de Letor,
de Presentado y de Maestro... / (p. 41) ... Pues por estituyr este daño
ha sido conveniente q. dicho fr. Serra saliera, q. como es capitan de lo¿
tranquilos, teniendo no mas q. el titulo de letor ha honrado, y huelto


15. s e q . h t a t x a d o .


16 . s e q . h t a t x a d o .
12 P. MIQUEL BATLLORI, 8. I .


por la reputación de la religion, y del Con.'°; pues assi como del dicho
Philippino se dize q. siendo Mro, no es para ser / (p. 42) letor, de
dicho fr. Serra en las partes en q. le han tratado, se dize q. no siendo
mas que letor, merece el titulo de Mro. y por esto ha sido conveniente
por el bien de la religion y del Con. t ü que saliera de Mallorca dicho
fr. Serra... / (p. 44). . .


El intento de Cayphas era q. convenia q. Christo muriera paraq.
los Romanos no les quitassen los bienes temporales, y también el in-
tento de dicho / (p. 45) Philippino era q. saliesse fr. Serra, porque
temia que havia de manifestar la injusticia y nulidad de una censura
q. se havia de publicar, y los demás atentados q. los lulistas cometen;
y el pueblo havia de entender su ignorancia y malicia por haver pre-
dicado tantas vezes los fingidos elogios de Lulio... / (p. 46) Ninguno
puede dudar q. dicho Philippino siempre ha sido contrario a la reli-
gion y al Con.' 0 Pues todos saben q. en el año 1694, q. el Sr. Obispo
sin tener autoridad declaró la Iglesia de dicho Con. 1 0 supuesta a entre-
dicho local especial. Antes de la declaración, teniendo el Con. t o no-
ticias q. el S.r Obispo intentava tan manifiesto atentado, / (p. 47) y
haviendose de partir para Roma dicho Philippino para añadir unas
sesiones al Conc 0 Trid 0 , el Con.1" le hizo procura paraq. le defendiesse
en Roma, y secretamente tomó procura del S.r Obispo contra el Con.' 0
para fomentar el atentado que amenaçava el S.r contra el dicho
Con.' 0 Miren pues si atiende a las conveniencias de la religion y
del Con. t o


TAMBIÉN DE DICHO RELIGIOSO. Bien se dexa ver q. mirava
por el / (p. 48) bien de dicho religioso, pues me consta muy bien q. el
motivo que tuvo para sacarle de Mallorca fue, porq. como ya es de
edad, y siempre ha vivido achacoso, tenia por cierto q. hallándose
fuera de su patria, dentro de quatro dias havia de morir de dcsayre,
como lo dixo delante aquellos amigos suyos llamados Vadellets.
Y después el y los lulistas huvieron publicado q. el heresiarca Lulio
le havia muerto. Sabe todo el Con.'° q. / (p. 49) dicho fr. Serra con
los papeles q. trabajó contra el herege Lulio havia ganado buen
nombre de defensor de la Iglesia, de la religion y del Con.'" entre
los Thomistas, los apassionados a la religion, y entre los otros q. se
rigen por la razón, y no por passion; pues ninguno de los lulistas, y
de los apassionados a Lulio se atrevió a responder a sus papeles, y por
privarle deste escrito fingió q. convenia por el bien de dicho religioso,
q. saliesse de MaUorca.


8
LUL·LISME I ANTILUL'LI8ME 13


fp. 50) ASSI LO FIRMO DE MI MANO EN NRA CELDA PRIO-
RAL OY ALOS 24 DE ABRIL DE 1700... FR ANTONIO PONS
MRO Y PRIOR, que en el primer Priorato tuvo Pedagogo, tutor y
curador, y en este 2 o merecía privarle y absolverle del / fp. 51) officio,
y emperedarle por contrario de la Iglesia, de la religion, y de dicho
Convento.


Fin de la exposición


(p. 52) Comento de los preceptos diabólicos y satánicos puestos
por el mismo Philippino... / (p. 53) EL MRO FR. ANTONIO PONS
CALIFICADOR DEL S.<° OFFICIO, calificado de ignorante, de ambi-
cioso, de hypochriton, de tirano, de contrario a la Iglesia, a la religion
y al Con. t o, de hombre de dos caras, como se vera infra, y de ladrón
según vn papel q. contra el se ha presentado a la Sag. d a Cong. n; y
según su modo de proceder mejor le conviene el / fp. 54) titulo de
calificador de Inglaterra, q. del S'° officio, supuesto fomenta los aten-
tados q. contra la Iglesia, y la S t a Sed [sic] App^ cometen los lulistas,
y también aprueva lo q. hazen los principales fautores de Lulio, q.
dizen no quieren Inquisicia...


(p. 55) Y PRIOR DEL CON<° DE S'° DOMINGO DE MALLOR-
CA... [ fp. 56) Saben muchos del Con. t o q. el P. Provincial reprehen-
diéndole por haver predicado de Lulio, y por haver enseñado tanta
covardia, le dixo q. vna rueca le estuviera muy bien.


CONSIDERANDO DE QUAN MALAS CONSECUENCIAS ES...
(p. 58) PARA LA QUIETUD DEL DICHO REAL CON. t o Si se


consideran estas palabras se vera claramente, q. intenta la quietud
temporal con grandissimo daño de las consciencias, e inquietud espi-
ritual. Si los conventos de Inglaterra quiziessen la quietud q. intenta
este / (p. 59) Philippino, en no hablando mal de Luttero, Calvino &c.
sino predicando q. son santos, assicomo el lo ha predicado de Lulio,
que es santo como los referidos, tendrían dicha quietud. Por esto se
puede creer q. no ha hecho meior obra en toda su vida, q. bolver a
tras desde Valencia quando yva a las Philippinas: o, por dezir verdad,
quando fingió que yva a las Philippinas...


(p. 61) El dicho Philippino, paraq. los Con. t o s no huviessen pade-
cido algun daño corporal, sin duda huviera mandado predicar por la
extirpación de la fe, y exaltación de la idolatria; supuesto tantas
vezes ha predicado de su amigo Lulio, llamándole Beato, martyr,
D. r Arcangelico, e iluminado, oponiéndose a los decretos / (p. 62) Pon-
tificios y a su religion.


9
14 P. MIQUEL D A T I I (1 H I . 8. I .


SEGÚN LO QUE OY VEMOS Y EXPERIMENTAMOS. Lo q. vio
y experimentó fue q. los principales fautores de Lulio herege con auto
publico de notario decidieron no assistir a la procession del SSmo. Ro-
sario q. se hace domingo primero de mayo, ni a las demás q. se hazen
entre año, ni concurrir a fiesta alguna en q. predicasse religioso de
S. t0 Domingo, y alcançaron de muchos Eclesiásticos y seculares nobles,
q. observassen su resolución q. havian / (p. 63) hecho contra la Virgen
del Rosario. Miren q. motivo tuvo para sus descabeçados atentados,
y para dezir que es de malas consequencias para la quietud de dicho
Real Con.*0


EL QUE CORRAN, Y VENGAN A MANOS DE SECULARES
PAPELES QUE HABLEN CONTRA RAYMUNDO LULLIO. Permite
y fomenta que corran papeles contra el Venerable Eymeric, cuyas
vñas valian mas q. 10000 Raymundos Lulios; fomenta también q. 1 7
corran papeles contra la religion, y que se / (p. 64) hagan determi-
naciones contra la Virgen del Rosario, y dize que es de malas conse-
quencias para la quietud del Real Con.' 0 el q. corran papeles que
hablen mal contra Lulio, de quien no se puede hablar bien, y mu-
chissimos DD. le cuentan entre los hereges.


fp. 66) Si tentación tiene el Con.' 0 es por causa de dicho traydor a la
religion y al Con.'°, q. secretamente fomenta los atentados, q. contra
la Sede App. c a / fp. 67) cometen los lulistas...


Y QUE RELIOGIOSOS DESTA COMUNIDAD HABLEN DELAN-
TE PERSONAS SECULARES CONTRA DEL DIZIENDO Q ES HE-
REGE, O OTRAS PALABRAS OFFENSIVAS EN MENOSPRECIO
DEL DICHO LULLIO. Muy difficultoso de / (p. 68) entender hallo el
q. tenga por inconveniente, q. los religiosos de dicho Con.' 0 hablen
mal de dicho Lulio, no hallándose prohibición de Pontífices q. man-
den q. no se diga del q. es herege, o otras palabras offensives en
menosprecio del dicho Lulio, antes bien en el Directorio q. se halla
confirmado de Summos Pontífices, tiene lugar entre los hereges y here-
siarcas, y muchos Dotores graves dizen, q. es herege; y hallandossc
prohibición de Summos Pontífices, q. no / fp. 69) pueda llamarse bea-
to, como consta del vltimo error de los Lulistas condenado por la
Santidad de Greg.° XI dicho Philippino no ha dudado dezir en diffé-
rentes pulpitos, q. es Santo, martyr, y Dotor iluminado: opponiendosse


17. s eq . coir d e l .


10
LUL'LISME I ANTILUL'LISME 15


con esto a los decretos Pontificios, y a muchos autores graves, especial-
mente a los de su religion...


(p. 70) MANDO DE CONSILIO PATRUM. no de los Padres del
Concilio Trid. 0 sino de C o n s i l i o animalium dicenti Amen (i aquí es
desfà sobre e l s consellers del Convent de Mallorca).


Puede ponderarse la iniquidad, e iniusticia de dicho precepto, su-
poniendo como cosa cierta y evidente, que mas riguroso es un precepto
que impone penas espirituales, q. el q. impone penas corporales. Esto
assentado se ha de saber q. en el año de 1 8 1699. después q. se hizieron
pedazos de una figura de Lulio, los Señores / íp. 75 ) 1 9 Jurados de la
Ciudad y Reyno de Mallorca, q. iuran defender a Lulio, escrivieron al
Rey de España Carlos? q. Dios aya, pidiéndole que 2 0 pudiessen impo-
ner penas contra aquellos q. hablassen mal de Lulio, y entre otras
penas, vna era de destierro de Mallorca: Pero su Mag.d como tan
Catholico, Christiano, y prudente, sabiendo q. cosa es Lulio, y los Seño-
res del Consejo de Aragon también como catholicos, christianos, y
prudentes, no vinieron / fp. 76) bien a lo q. se pedia: porq. conocieron
q. ninguna pena merece el q. habla mal de Lulio. Y los PP. del consejo
vinieron bien a que se impusiesse pena de destierro de la gloria contra
los q. hablassen mal de dicho Lulio. Miren q. consejeros.


EN VIRTUD DEL ESPÍRITU S.'° y DE S. t a OBEDIENCIA. Y CON
PRECEPTO ATODOS LOS RELIGIOSOS DESTA S. t a COMUNIDAD.
Y A CADA VNO EN PARTICULAR. Mejor huviera dicho en virtud
de Belzebub. y de tira / fp. 77) nica obediencia, y con precepto iniquo,
iniusto. nullo, y satanico. Para lo quai s e ha de saber q. a los 13. de
Junio de 1699. ya havia puesto el mismo precepto, y después de pocos
meses llegó a Mallorca e l M.R.P.Mro Fr. Francisco Milan de Aragon
Provincial de la Provincia de Aragon, y viendo que dicho precepto era
iniusto, iniquo, y satanico, y q. solamente conducía para conservar el
error de los lullistas y ultrajar los decretos Pontificios / fp. 781 abolió
dicho precepto. Y después q. dicho P. Provincial no estava en Mallorca,
por haver hecho los jurados algunas resoluciones satánicas contra la
Virgen del Rosario, y contra el Con. t o , 2 1 para obsequiar a los lulistas,
paraq. ninguno pudiesse hablar contra vna senta de descomunión
iniusta, iniqua, y nulla, que se havia de publicar, y paraq. un P. de la


18. seq. 16 del.
19. seq. J u r a d o s d e s p u é s q. se h i z i e r o n p e d a ç o s d e vna figura d e L u l i o del.
20 . seq. pusses del.
2 1 . s e q . y d e l


11
16 P. MIQUEL BATLLOBI, 8 . J.


Compañía pudiesse sacar a luz vn libro contra Eymeric, y contra el
Con.' 0 en defensa de Lulio, sin que alguno pudiesse salir contra dicho
libro, puso otra vez dicho precepto.


QUE qualquiera dellos q. tenga en su poder papel, o papeles de
la sobredicha calidad, o concernientes a ello, o q. traten materias con-
tra alguna acción de las q. se hizieron a favor del dicho Lulio en el
año passado, me los entregue dentro 24 HORAS. Según esso qualquiera
q. tenga el Directorio de Eymeric, o otros / (p. 80) libros de los innu-
merables q. ay que dizen q. Lulio es herege, han de cortar las hojas
de dichos libros, y entregárselas, supuesto ya se ha hecho a gastos del
Con. t 0 vna celda grande para poner las hojas de los libros q. hablan
mal de su Benjamin Lulio. Y si sele han de entregar todas las hojas
de los libros q. tratan materias contra las acciones q. se hizieron a favor
de Lulio en el año passado, q. se haga vna celda como el / (p. 81) refi-
torio de Plurimanos, en donde comen diez m i l 2 2 religiosos, q. aun
dudo si bastará para tener todas las hojas de los libros hablan mal de
dichas acciones; pues sino son los libros de los hereges, ningunos otros
apruevan dichas acciones, sino las repruevan, por ser expressamente
contra la S. ta Sede App. c a , como los mismos principales defensores de
Lulio confiessan. Quieren q. se aprueven, y alaben dichas acciones
malas que son contra la S. , a Sede / (p. 82) App. c a , y q. se reprucven
las acciones buenas del venerable Eymerich aprobadas por la S. t a Sede
App. c a , como aquellos de quienes habla Isayas cap. 4. v. 20. Vae qui
dicitis bonum malum et malum bonum. Y todo esto haze paraq. el
vulgo no sepa ni conosca su ignorancia y malicia por haver predicado
tantas vezes de Lulio, menospreciando claramente los decretos Ponti-
ficios, y sagrados cañones.


QUE de aqui adelante ninguno de / (p. 83) los religiosos desta co-
munidad haga semejantes papeles con peligro de que los vean secula-
res, o vengan a manos DE ELLOS...


fp. 84) ...Y BAXO del mismo precepto formal mando a todos, y
a qualquier de los religiosos deste / (p. 85) Real Convento que si reci-
ben carta del P. letor fr. Martin Serra con papeles inclusos tocantes
a Raymundo Lulio me los entreguen dentro 24 HORAS...


fp. 86) ...Mucho ha perdido Lulio en que dicho su defensor y pre-
dicador no tenga iurisdiccion vniversal, porq. si la tuviera, sin duda...
huviera / fp. 87) mandado, que en todas las vniversidades, y en todas


22 . ¡ns . supra v e r b u m d e l .


12
L U L ' L I S M E I A N T I L U L ' L I 8 M E 17


las Religiones se leyesse su dotrina infusa, y que en todas las Iglesias
le venerassen por Santo, y Martyr, y no estaria tan arrinconado como
esta, que parece el Rey de los Judios, que está en los montes Carpios
retirado, como dizen algunos Rabinos, pro vt refert Pererius sup.
Cap. 49. Genes: pues Lulio también está tan retirado, y arrinconado
en Mallorca, q. en ninguna parte del mundo es conocido / fp. 88) por
Santo, martyr, y Dotor iluminado, y en ninguna Vniversidad, y religion
se lee su dotrina. Hasta en Mallorca donde hay Cathedraticos q. se
llaman lulistas no se lee su dotrina, sino q. enseñen dichos Cathedra-
ticos libros q. tienen de Lulio para trabajar las materias q. leen a sus
discípulos.


Agora manda que si reciben carta de dicho fr. Martin Serra con
papeles tocantes a Lulio se los entreguen dentro 24 horas, y la / (p. 89)
causa desto es, q. por quanto con inconvenientes soñados y fingidos
havia traçado q. saliesse de Mallorca, pq. no se atrevian a declarar
incurso en la descomunión iniusta y nula aquel licenciado, que in odi-
nus haereticorum havia quemado la figura de Lulio, temia q. dicho fr.
Serra sabiendo la iniusta, y nula declaración, embiaria algunos 2 3 pape-
les con dotrinas, q. probasscn la iniusticia, y nulidad de dicha de-
claración.


SIN manifestarlos primero / fp. 901 a secular NINGUNO. Para que
el Reyno no se desengañe del error en que vive sobre el culto q. se
da a Lulio, y no conosca la nulidad de la censura que se havia de
publicar contra el licenciado Thomista, que por inspiración de Dios
havia quemado la imagen del herege Lulio. Sabia muy bien dicho
Philippino, que dicho fr. Serra, despues q. al dicho licenciado Thomis-
ta havian dado ad respondendun, le havia embiado dotrinas para defen-
derse, por lo qual dilataron tanto la publicación de dicha sent.8, y que
embiaria dotrina contra flal 2 4 su nulidad; y por esto manda que si
alguno recibe cartas suyas con papeles inclusos tocantes al herege Lulio
se los entregue dentro 24. horas sin manifestarlos a seculares. Temo no
passe a otro atentado, y q. mande, que si a caso la Sag.d a Cong.n / (p.
921 embia a Mallorca algun decreto contra Lulio, se le entregue a el
sin manifestarlo a secular alguno.


PARA que yo disponga de ellos lo que fuere CONVENIENTE
[torna a burlar-se'n perquè li feia fer el sermon i perquè el pedagog
hi havia de desfer els seus torts de tota mena].


23 . o s u p e r a s e c u n d u m d e l .


24. s eq . d d e l .
13
18 P. MIQUEL BATLLOni, 8 . J.


(p. 99) ...Predicando vna vez de S. Hieronymo, no hallo otra ex-
cel·lència / (p. 100) del S. t o sino que los Angeles le havian acotado
porque era Ciceroniano. Es cosa digna de ponderación, que en Ray-
mundo Lulio en quien ninguna exccUencia se halla, el sabe hallar
tantas; y q. en S. Hieronymo, en quien hay innumerables cxcellencias
q. ponderar, no supo hallar, sino q. los Angeles le havian acotado...


(p. 101) ...OTRO si. mando con el mismo precepto formal a todos,
y a cada uno de los religiosos en particular deste Real Convento...


(p. 104) ...QUE DELANTE personas seculares no hablen mal de
dicho Raymundo LULIO. No manda q. no (sic) hablen bien de dicho
Lulio, antes bien su intención es q. hablen bien, diziendo q. es Santo,
martyr, D. r illuminado, y defensor de la prusissima concepción, como
el muchissimas vezes lo ha dicho en différentes pulpitos q. ha enmer-
dado; pudiéndole responder: Et hoc tottini fnlsiim / (p. 105) est.
Mucha fuerça me haze q. tantas vezes nombra Lulio en los tres precep-
tos referidos, y nunca le de titulo de beato. Como se construye esta
Gramática? No se otra construcción, sino es 2 S dezir, que es hombre
de dos caras. Si habla delante de lulistas, o, apassionados a Lulio, no
le nombra sino con título de beato: y agora no se atreve a llamarle
beato. Que teme alguna surra?


DIZIENDO absolutamente, / (p. 106) que es herege, 2 6 o diziendo
otras palabras offensivas en menosprecio DEL. No tiene otro intento
con todos estos impíos preceptos, sino q. con el silencio 2 7 de dichos
religiosos se aprueven los atentados q. continuamente cometen los fau-
tores de dicho herege contra la S. , a Sede App. c a y nadie conosca la
verdad, ni su malicia y picardia de haver predicado tantas vezes los /
(p. 107) falsos elogios de Lulio. Pero reparando en aquellas palabras
"diziendo absolutamente que es herege"; dato eb non comerso que
dichos preceptos obligaran, se puede sin escrúpulo dezir sub conditione
que es herege, diziendo assi : Si es verdad lo que dize el Directorio
aprobado y confirmado por el Summo Pontífice, y lo q. dizen gravissi-
mos dotores, especialmente de S. Francisco, y de la Compañía, Raymun-
do Lulio es herege...


íp. 108) ...IN NOMINE Patris, et Filii, et Spiritns Sancii. AMEN...
(p. 110) ...DADO en nuestra celda PRIOR AL... / (p. 111) Mucho


temo q. dichos preceptos no sean comprados, y que los lulistas no le


2 5 . s eq . di d e l .
2 6 . q . es h . b i s p r i u n d e l .
2 7 . c i ó b i s , p r i u n d e l .


14
LÜL'LISME I ANTTLUL ' LI8ME 19


hayan dado alguna cantidad considerable de dinero paraq. pusiesse
dichos preceptos; porq. esta esperando por instantes la mytra, pues
esta tan adelantado, q. ya tiene potencia obediencial radical recurtis-
sima, y con / (p. 112) dichos dineros podra pagar las Bullas, y los
demás gastos q. se le offreceran.


HOY AL 1. de MAYO DE 1700. Assi el mes como el año no pueden
venirle mejor. Quanto al mes se ve claramente, porq. dicho mes es el
propio de los asnos, y quien tiene noticias de su corto entendimiento,
confessarà q. es vn asno, no mytrado, sino mytrando in potencia obe-
dientiali radicali / fp. 113) remotissima, según el espera. El año tam-
bién no puede quadrarle mejor: porque ay dos zeros, y el es también
dos zeros, esto es en linea de letor... Es también zero en / (p. 114)
linea de Predicador... FRAY ANTONIO PONS contrario de la reli-
gion. Maestro de tapia, o, de la P. y aun de dos PP. y Prior indigna-
ment per part de Mare.


(p. 115) Breve discurso de Pedro de la Cruz sobre lo contenido en
los dos comentos antecedentes.


Prologo al Letor
Amigo letor, no creo q. seas tan poco tranquilo...
(p. 119) acaba el pròleg: por / mucho que se publique / por Ma-


llorca. Vale.
[Va tot contra el prior; no diu cosa nova fora dels insults i anècdo-


tes noves contra la seva manera de predicar. Text inacabat.]


(p. 120) Doy principio a mi discurso. / Es adagio mallorquín q. / lo
home qui vol mentir / gran memoria ha de te / nir...


(p. 128) ...Ya se sabe / q. en Mallorca la caridad / ordinaria de la
Missa son / [acaba així truncat].


Ciutat de Mallorca, Col·legi de Montission.


P. MIGUEL BATLLORI , S. J.


15


OSSERVAZIONI SULLA RIMA FINALE DEL
«PLANT DE NOSTRA DONA SANTA MARIA» *


Vediano di trarre qualche conclusione, avvertendo che si tratta
sempre di qualcosa di provvisorio, in quanto il quadro definitivo si
potrà schizzare solo quando sarà fatto l'esame completo di tutte le
poesie lulliane.


Le rime appaiono facili, eccetto quella in -or e -ors.
L'amore per la facilità è evidente se consideriamo che le rime usate


sono soltanto diciassette per trentadue strofi, sicché ve ne sono delle
ripetute. Infatti vediamo ripresa in due strofi le rime in -ar (str. 13
e 21), in -i (str. 19 e 26), in -ó (str. 3 e 30) e in -ors (str. 23 e 3é), che
però sta a sè ; in tre strofi la rima in -ats (str. 12, 14 e 28), e in -ia
(str. 1, 10 e 21) ; in quattro la rima in -at (str. 9, 15, 17 e 27) e in cinque
quella in -ent (str. 4, 16, 18, 22 e 29).


Se consideriamo che le rime in -ar, -at, -ats e -in sono nel la maggio-
ranza dei loro casi (esattamente 107 su 144) ottenute con forme verbali,
mentre quella in -i gode della prerogativa di essere anche un suffisso
verbale del perfetto indicativo (dei nove casi nominali ben quattro
appartengono al pronome-rima mi), e che quelle in -ent rispondono
a sostantivi e avverbi formati con un suffisso molto prolifico, l'amore
per la rima facile salta evidente agli occhi; tanto è vero che il suffisso
verbale -ent, il cui uso è tutt'altro che facile, presenta soltanto quattro
esempi sul totale di sessanta.


Delle rimanenti rime che si esplicano nel giro di una sola strofe ve
sono tre -ada (str. 7 ) , -ir (str. 11) e -ut (str. 2) che hanno la fortuna di
essere forme verbali usitatissime, mentre le rimanenti -al (str. 5) , -are,
-ani (str. 20), -el (str. 24), -or (str. 8) e -ots (str. 25) sono nella maggio-
ranza dei casi nominali, alcune, anzi, esclusivamente tali; soltanto la


* E S T U D I O S L U L I A N O S , X , 1 9 6 6 , 1 2 9 - 1 4 0 .
22 M A R I O R U F F I N I


rima -ès, és (str. 6) ha un numero quasi equivalente di esempi nominali
e verbali.


Abbiamo già accennato al preziosismo dell'uso della stessa parola
in due o più rime della stessa strofe e ne abbiano trovato nove esempi
nominali e verbali. Ma l'esame del rimario ci dà esempi anche di parole
ripetute in rima in strofi diverse, con un totale di 56 esempi di rime
nominali e 34 di rime verbali, formati da ventiquattro tra sostantivi,
aggettivi e pronomi e da quindici verbi. Se sottraiamo il totale di tren-
tanove dalle 384 rime del "Plant", il rimario del componimento poetico
risulta di 345 voci, comprese naturalmente le tre rime omofone già
indicate, le quali per il fatto stesso della non identità di significato
sono da considerarsi una diversa dall'altra.


Un particolare cenno va fatto per l'unica rima non facile, quella in
-or (str. 8) e in -ors (str. 23 e 32). A parte il fatto che nella str. 32
troviamo l'unico caso di assonanza, -os del v. 1 con -ors del resto della
strofe, considerato che le rime nominali della strofe 8 sono undici, nei
34 versi rimanenti delle tre strofi si ripetono per due volte le parele-
rima paor (-ors), pecadors, deshonors, llausors, per tre volte major
(•ors) e senyor (senyors), e per quattro amor (-ors) e dolors, cosicché
le parole in rima si riducono a sole venti; il che sta a testimoniare che,
quando la necessità lo richiedeva, il Lullo sapeva far buon uso delle
rime difficili e sapeva piegare il pensiero al ripetuto uso di alcune
delle parole-rima, come del resto è attestato per la stessa rima in -or
nelle strofi IV, XXXII , XLI e XLIX del "Desconhort".


Passando alla considerazione dei fenomeni sintattici, sulla propo-
sizione relativa per ottenere una rima altrimenti difficile, abbiamo già
rilevato il maggior uso che il Lullo ne fa nel discorso diretto, dove
mantiene tuttavia più un carattere di discorsività logica che di funzione
rivelatrice di emotività psicologica. E passiamo alla struttura di queste
proposizioni.


Rileviamo subito che sul totale di 87 ben 48 rivelano una struttura
esasillabica, formando, quindi, nel verso il secondo emistichio; si deve
pertanto osservare che alla forma logica della proposizione relativa,
intrusa nel discorso, corrisponde una funzione ritmica, e che non a caso
il Lullo deve aver unito questi due elementi nell'emistichio finale del
verso. Rendere musicale un elemento logico del discorso in funzione
ritmica del verso non è sempre facile, e che per il LuUo non lo sia
stato lo attestano i tredici esempi in cui la proposizioni relativa ha un


14
EL «PLANT DE NOSTRA DONA SANTA MARIA» 2.3


numero di sillabe inferiore o superiore a sei, quando non giunga in
questo secondo caso almeno alla endecasillabicità. Infatti gli scarsi
esempi di relativa l ina Ir di verso la cui struttura è inferiore a sei sillabe
(e sono sei in tutto) e degli eptasillabici, ottosillabici, enneasillabici e
decasillabici (in totale altri sette), stanno a rivelare più la funzione
logica del discorso che quella ritmica del verso, come si può rilevare
dagli esempi riportati.


Invece, i due elementi, il logico e il ritmico, come già nelle relative
esasillabiche, si integrano a vicenda in quelle endecasillabiche e dode-
casillabiche, quattro le prime e ben ventidue le seconde, in cui il più
ampio respiro logico assume anche una più compiuta sonorità ritmica.


Consideriamo il seguente prospetto delle proposizioni relative usate
dal Lullo in funzione della rima:


finale verbale finale nominale totale


esasillabiche 27 21 48
endecasillabiche 1 3 4
dodecasillabiche 8 14 22


Totale 36 38 74


con meno di
sei sillabe 5 1 6
con più di
sei sillabe 2 5 7


Totale 7 6 13


Totale generale 43 44 87


Appare chiaro in questo modo che, per quanto riguarda la rima,
le finali-rima nominali e verbali si equivalgono, mentre le forme più
sonore e ritmicamente più funzionali, le esasillabiche, endecasillabiche
e dodecasillabiche, con il loro imponente numero di settantaquattro,
rappresentano il 75 % del totale delle relative. Il che vuol dire che
il Lullo non si preoccupava tanto di cercare una rima nominale o ver-
bale, ma ben più guardava a che il mezzo logico usato con l'intrusione
della relativa diventasse anche uno strumento della musicalità del
verso. Che l'indagine nostra volge proprio a questo scopo: cercare,
attraverso le forme in cui la poesia ci è giunta, di ritrovare il travaglio
spirituale della creazione poetica, il lavorio della composizione, l'ansia


15
24 M A R I O R Ü F F I N I


di dar forma logica, ritmica c psicologica alle idee che urgevano nell'
anima del Lullo in questo tutto suo rivivere il dramma della Madonna.


L'iperbato è stato molto usato dal Lullo e doveva essere connnatu-
rato con il suo pensiero: ciò risulta dai centotrè esempi trovati, e sono
molti, considerato che abbiamo ricercato i soli casi nei quali è stato
usato per ottenere la rima.


Naturalmente non è staccato dagli altri fenomeni sintattici e, se lo
abbiamo dovuto elencare in forma analitica nella attestazione degli
esempi, bisogna poi configurarselo nella complessa realtà di tutto il
componimento poetico, che si snoda e si aggroviglia per soddisfare
i bisogni del ritmo e della rima.


Centotré casi in cui l'iperbato viene adoperato per cercare ritmo
e rima, novantasei deiquali si esauriscono nel breve giro del verso
e solo sette ne abracciano più di uno, non sono pochi.


La grande maggioranza degli esempi, settanta, riguarda la posizione
del verbo finale, relegato in fondo al verso come parola-rima; a questa
cifra bisogna aggiungere gli otto esempi di infinito seguito dal verbo
servile, sicché si sale a settantotto; di fronte a questa cifra gli undici
esempi in cui il verbo precede il soggetto, usando l'iperbato per otte-
nere una rima nominale, rappresentano appena il 14 % dei casi, per-
centuale che sale al 19 c/o solamente se aggiungiamo i sei casi di intru-
sione di un complemento o di un avverbio tra il verbo e l'oggetto, il
singolo di intrusione del soggetto fra il verbo copulativo e la parte
nominale e i due della posposizione del sostantivo al genitivo retto.


Ritornando per un momento alla rima, viene da domandarci quale
percentuale potrebbe rappresentare la rima verbale se non fosse stata
ricercata con tanta paziente cura dal Lullo per mezzo dell'iperbato:
i 173 esempi di rima verbale si sarebbero ridotti a poco meno di cento.
Se ne dovrebbe dedurre che al Lullo piaceva di più o meglio gli riu-
sciva la rima nominale? Non credo, ma ad ogni modo è un problema
che si può affrontare solo dopo lo studio di tutte le poesie lulliane.


Tuttavia, la constatazione della preminenza della ricerca della rima
verbale nell'uso dell'iperbato non deve lasciare in ombra la funzione
ritmica e musicale per la quale sostanzialmente l'iperbato è usato nel
"Plant", dore si rivela come uno degli elementi della ritmicità e della
musicalità del verso, a cui sarà bene dedicare uno studio particolare.


Passando a considerare il posto dell'aggettivo rispetto al sostantivo
nella ricerca della rima, dobbiamo riconoscere che l'uso che ne fa il


16
EL «PLANT DE NOSTRA DONA SANTA MARIA» 25


Lullo è esclusivamente attributivo, sia che segua o preceda il sostantivo.
Il fatto che in rima si riscontrano tredici casi di aggettivo posposto
e ventinove di aggettivo preposto è indice che il Lullo sentiva viva la
libertà posizionale dell'attributo, che il catalano ha insieme alle altre
lingue romanze; ma, nello stesso tempo, il men che doppio numero di
casi in cui il sostantivo precede l'aggettivo ci potrebbe indurre a pen-
sare che il Lullo non abbia avuto, almeno in rima, una predilezione
per que'uso che il Bally ha chiamato sequenza progressiva, per cui
l'elemento determinante è posposto all'elemento che deve essere deter-
minato.


Ma, se degli aggettivi consideriamo il semantismo, constatiamo che
il Lullo prepone al sostantivo sempre i possessivi, i determinativi e i
quantitativi, mentre usa indifferentemente prima o dopo il sostantivo
i qualitativi con esempi che sono in eguale numero, perchè, se gli
aggettivi qualitativi posposti al sostantivo sono tredici, ciascuno ado-
perato una sola volta, quelli anteposti sono bensì solo nove, ma ven-
gono usati tredici volte, il che fa tornare il conto giusto.


E si deve fare ancora una osservazione per porre gli esempi al loro
posto, e cioè che degli aggettivi posposti uno solo si trova nella parte
descrittiva del "Plant" e dodici nei brani di discorso diretto della
Madonna, mentre negli esempi di preposizione dell'aggettivo al sostan-
tivo ben dodici sono quelli in sede descrittiva e diciassette quelli in
sede di discorso diretto. E una distinzione, questa, da tener presente
in ulteriori studi sull'argomento.


Nominali


O b l i d a d a , 7 1 2 ;
m a i n a d a , 7, 6 ;
b o t a t d a , 7, 8.


C a b a l , 5, 5 ;
v i d a i , 5, 1 1 ;
l l e ia l , 5 ,3 ;
m a l , 5, 4 ;
i n f e r n a l , 5, 6 ;
s e n y a l , 5, 1 ;
na tura l , 5, 7 ;


R I M A R I O
Verbali


A m a d a , 7, 1 0 ;
anada , 7, 4 ;
d e s e m p a r a d a , 7, 2 ;
cascada , 7, 9 ;
e r rada , 7, 1 1 ;
i rada , 7, 1 ;
l l e ixada . 7. S :
d o n a d a , 7, 7 ;
d e s h o n r a d a , 7, 5.


V a l , 5, 2.


1 7
26 M A R I O nUFFlNI


hosta l , 5, 8 ;
c o r p o r a l , 5, 9 ;
esp ir i ta i , 5, 1 0 ;
m o r t a l , 5, 12.


A f á n , 20, 9 ; D e m a n , 20, 1 2 ;
c o m a n , 20, 6 ; c o m a n , 20, 3.
J o u a n , 20, 1 e 5.


B e n a n a n t , 20, 1 0 ; P l o r a n t , 20, 1 1 ;
quant , 20 , 7 ; estant , 20, 8.
avant , 20, 4 ;
a n g o i x a n t , 20, 2 .


M a r , 13, 2 ; F a r , 13 , 1 1 ;
a m a r , 31 , 11. p a r , 13, 1 ;


par lar , 31 , 1 2 ;
esc latar , 13, 6 ;
a b r a ç a r , 13, 1 2 ;
pausar , 13, 7 ;
c o n s e l l a r , 31 , 9 ;
m e m b r a r , 31 , 6 ;
v i t u p e r a r , 13, 5 ;
a b r i g a r , 13, 3 ;
g i tar , 31 , 2 ;
estar , 13, 4 ; 31 , 4 ;
c o n s o l a r , 31 , 3 ;
e s co l tar , 13, 8 ;
p l o r a r , 31 , 1 ;
e s f o r ç a r , 31 , 5 ;
r e p o s a r , 3 1 , 7 ;
adossar , 13 , 1 0 ;
s ob tar , 31 , 1 0 ;
d e s p u l l a r , 13, 9 ;
durar , 31 , 8.


. lardât , 27, 8 ; Nafrat , 27 , 1 1 ;
p e c a t , 9, 6 ; despagat , 17, 8 ;
senat , 9, 4 ; t reba l la t , 15, 1 2 ;
p ietat , 9, 1 2 ; 15, 4 ; 27 , 9 ; amat , 9, 9 ; 15, 1 1 ;
falsetat, 15, 6 ; sanat, 27, 11 ;
c rue l tat , 15, 5 ; v e d a t , 17, 1 1 ;
P i l a t , 15, 7 ; r e b l c g a t , 17, 4 ;
de ï ta t , 17, 1 0 ; r lave l la t , 17, 3 ;
h u m i l i t a t , 9, 5 ; m a l m e n â t , 15, 1 0 ;
ver i tat , 9, 3 ; t rencat , 27, 4 ;
m a j o r i t a t , 17, 5 ; errat , 27, 1 2 ;
costat , 27, 3 ; enversat , 17, 2 ;
assotat, 15, 2. l l evat , 15, 3 ;


cruc i f i cat , 17, 1 ;
ca l c i ga t , 27 , 2 ;
c a u c i g a t , 17, 7 ;
l l i ga t , 15, 1 ;


18
EL «PLANT DE NOSTRA DONA SANTA MARIA»


avi lat , 9, 1 1 :
reg irat , 17, 6 ;
t r obat , 15, 9 ;
r e c o b r a t , 27, 6 ;
tocat , 9, 2 ; 27, 5 ;
d o n a t , 9, 1 0 ;
h o n r a t , 9, 8 ;
rosat , 27, 7;
costat , 17, 7;
acostat , 17, 9 ;
restaurat , 27, 1;
c lucat , 9, 1 ;
a judat , 17, 1 2 ;
j u j a t , 15, 8.


C / r . anche le rima in -ats.


Nats , 28, 3 ; T r e b a l l a t s , 12, 1 2 ;
lir.it-. 28, 1 0 ; a c o m p a n y a t s , 28, 2 ;
nafrats , 12 , 9 ; passats, 28, 5 ;
soanats , 14, 5 ; trapassats, 28, 1 ;
armats , 12, 2 ; exauçats , 14, 1 0 ;
p e c a t s , 14, 3 ; creats , 14, 2 ;
de lga ts , 14, 7 ; pecats , 12, 3 ;
v o l e n t a t s , 14, 6 ; a l tre jats , 28, 8 ;
l l igats , 14, 1 ; soterrats , 28, 1 2 ;
P i la ts , 28, 7 ; escarnescats , 12, 4 ;
malaurats , 12, 7 ; l levats , 28, 9 ;
h u m a n i t a t s , 14, 9 ; estiats, 12 , 8 ;
de ï ta ts , 14, 1 2 ; dego l l a t s , 14, 4 ;
humi l i ta t s , 14, 8 ; b las tomats , 12, 5 ;
pr ivats , 28, 6. donats , 14, 11 ;


d e s h o n r a t s , 12, 1 e
contats , 28, 4 ;
posats , 28, 11 ;
esguardats , 12, 1 0 ;
a judats , 12, 11.


C e l , 24 , 1 ;
g e l , 24 , 1 0 ;
m e l , 24, 9 ;
R a f a e l , 24 , 3 ;
A b e l , 24 , 1 1 ;
f ee l , 24, 6 e 8 ;
i n f e e l , 24 , 5 ;
in f ide l , 24 , 1 2 ;
G a b r i e l , 24 , 7 ;
M i q u e l , 24 , 2 ;
c r u e l , 24 , 4.


I n n o c e n t , 16, 1 0 ; Sent , 29 , 7 ;
a r d e n t , 18, 1 2 ; seent , 29, 8 ;
p u d e n t , 4, 2 ; sos t inent , 29, 1 2 ;
gent , 18, 1 2 ; s intent , 22 , 12 .
28 M A R I O R U F F I N I


sagnent , 18, 7 ;
p u n y e n t , 18, 3 ; 22 , S ;
a i l a r a m e n t , 16, 9 ;
m a l a m e n t , 16, 7;
i i i . i t i . la m í-iti. 16, 6 ;


r e p a r a m e n t , 22 , 9 ;
s u s p i r a m e n t , 29, 1 0 ;
e s g a r d a m e n t , 18, 1 1 ;
p a r l a m e n t , 4, 4 ;
parent , 22 , 8 ;
t u r m e n t , 16, 2 ; 18, 1 e 9 ; 22 , 1 ;
p a s s a m e n t , 16, 1 ;
b a i s a m e n t , 4, 9 ; 29, 9 ;
b a s t i m e n t , 16, 1 ;
e s c la tament , 29, 11 ;
b â t i m e n t , 16, 8 ;
f o r t m e n t , 18, 6 ;
a\ i lami ni. 16, 4 ;
ri .mu- : i t . 16, 3 ; 29, 5 ;


. i : \ a i i i i - n l . 4, 1 0 ;


p e n s a m e n t , 22 , 1 0 ;
p e s a m e n t , 22 , 2 ;
t o e a m e n t , 4, 1 2 ;
d e s c o n s o l a m e n t , 29, 2 ;
f o l l a m e n t , 4, 5 ;
c o r o n a m e n t , 18, 5 ; 22 , 4 ;
b o n r a m e i i t , 18, 4 ;
a m o r o s a m e n t , 4, 1 1 ;
v e r t u o s a m e n t , 4, 6 ;
I r a : u n - : i t . 4, 8 ;


f a l l i m e n t , 22 , 7 ;
d e f a l l i m e n t , 22 , 1 1 ;
l l a n g u i m e n t , 22 , 1 1 ;
m a n t i n e n t , 29, 4 ;
p a r t i m e n t , 29, 6 ;
s ent iment , 22, 6 ;
v i l m e n t , 4, 3 ;
c o m p l i m e n t , 4, 3 ;
m i n t e n t , 4, 7 ;
v i v e n t , 18, 1 ;
l u m i i m.-ni.. 18, 8 ;
s c o r r i m e n t , 16, 1 2 ;
h u m i l m e n t , 29, 3 ; .
d e s j u n i m e n t , 22, 3.


R e s , 6, 3 ;
m a n é * , 6, 6 ;
m a l a p r è s , (> 12 ;
e s p è s , 6, 5 ;
d e s c o r t é s , 6 11.


A i x í , 19, 9 ;


é s , 6, 7 e 9 ;
m é s , 6, 1 0 ;
p r e s , 6, 1 ;
v a l g u é s , 6 ,8 ;
d e f è s , 6, 2 ;
p o g u é s , 6, 4 .


V i , 19, 1 ;


20
EL «PLANT DE NOSTRA DONA SANTA MARIA» 29


d i v í , 26, 8 ;
E l i 26 , 1 ;
e n c l i , 19, 1 1 ;
f i , 26 , 5 ;
m i , 19, 8 e 1 2 ; 26, 2 e 12.


D i a , 2 1 , 1 2 ;
v i a , 1, 1 0 ;
v i l a n i a , 10, 1 ; 21 , 4 ;
j a q u i a , 10, 5 ;
M a r i a , 1, 1 ;
par ia , 1, 3 ;
i n m u n d i c i a , 10, 6.


S o s p i r , 11 , 8.


N o , 30, 4 ;
p r o , 30, 6 ;
t r o , 30 , 1 2 ;
il' '- ' M il-, il.i. i ó , 30, 3 ;
s a l v a c i ó , 30, 3 ;
c o n s u m a c i ó , 30, 1 0 ;
r a s ó , 3 0 , 7 ;
p a s s i o , 3, 1 1 ; 30, 9 ;
p r o f e c i ó , 3, 8 ;
fello, 3, 2 ;
e n t e n c i ó , 3, 6 ;


h a g u í , 19, 5 ;
j a q u í , 26, 1 1 ;
e s carn í , 19, 1 0 ; 26, 1 0 ;
par t í , 19, 6 ; 26, 4 ;
e s cure í , 26, 9 ;
d e l í , 26, 6 ;
e s t remí , 19, 7 ;
sent í , 19, 2 ;
r e l i n q u í , 26, 3 ;
i x i , 19, 4 ;
m o r í , 19, 3 ; 26, 7.


sia, 1, 1 1 ; 21 , 9 ;
sabia , 1, 4 e 6 ;
va l ia , 21 , 5 ;
hav ia , 1, 2 e 8 ; 10, 3 ; 21 , 2 e 1 1 ;
d e i a , 21 , 7 ;
p e n d i a , 2 1 , 1 ;
v e n i a , 10, 1 1 ;
e s d e v e n i a , 1, 7 ;
m e n t i a , 21 , 8 ;
sent ia , 1, 5 ;
ves ia , 10, 7 ;
met ia , 21 , 6 ;
e i x i a , 21 , 3 ;
p o d i a , 10, 9 e e l 2 ;
v o l i a , 1, 9 ; 21 , 1 0 ;
m o r i a , 1, 1 2 ; 10, 1 0 ;
p u d i a , 10, 4 ;
e s c u p i a , 10, 2 .


F a l l i r , 11 , 5 ;
e n v i l a n i r , 11 , 11 ;
j a q u i r , 11 , 3 ;
aun i r , 11 . 6 ;
abs ten i r , 1 1 , 7 ;
sostenir , 11 , 9 ;
f e r i r , 11 , 1 e 1 2 ;
serv ir , 11 , 4 ;
v i v i r , 11, 1 0 ;
so f r i r . 11 , 2.


F o , 3, 4 e 7; 30, 1 0 ;
s o , 3, 9.


21
30


p e r d ó , 3, 1 2 ;
s e r m ó , 30, 5 ;
p r e s ó , 3, 5 ;
1 1 . l i i i i ' i . 3, 1 ;


m a i s ó , 30, 1 ;
o n v i r ó , 30, 11 ;
S a l o m ó , 30 , 2 ;
r e s p o n s i ó , 30 , 8 ;


P a o r , 8, 1 ;
p i s o a d o r , 8, 5 ;
c r e a d o r , 8, 3 ;
a m a d o r , 8, 4 ;
p r o c u r a d o r , 8, 7 ;
m a j o r , 8, 2 ;
v a l o r , 8, 9 ;
a m o r , 8, 1 0 ;
pas tor , 8, 8 ;
t e m o r , 8, 11 ;
s e n y o r , 8, 6.


D o l o r ó s , 32 , 1.


P l o r s , 23 , 2 ;
p a o r s , 23 , 3 ;
p e c a d o r s , 23 , 1 0 ; 32 , 2 ;
a m o r s , 23 , 9 ; 32, 4 e 12 ;
l l a n g o r s , 23 , 5 ; 32 , 6 ;
a m a r g o r s , 23 , 11 ;
m e n o r s , 32 , 3 ;
m a j o r s , 23 , 6 ; 32 , 1 1 ;
d o l o r s , 23 , 1 e 1 2 ; 32, 5 e 1 0 ;
d e s h o n o r s , 23 , 8 ; 32 , 7 ;
s e n y o r s , 23 , 7; 32 , 8 ;
s u d o r s , 23 , 4 ;
l l ausors , 32 , 9.


C r o t s , 25 , 1 e 9 ;
l l o t s , 25 , 1 0 ;
m o t s , 25 , 1 2 ;
n o t s , 25 , 6 ;
p o t s , 25 , 5 ;
sots , 25 , 1 1 ;
tots , 25 , 3 e 7 ;
vo t s , 25 , 8 ;
sang lo t s , 25 , 2 .
Salut , 2 , 8 ;
vertut , 2 , 3.


22


MTFFINI


P l o r , 8, 12.


So ts , 25 , 4.


H a ü t , 2 , 2 ;
v e n ç u t , 2 , 1 2 ;
abatut , 2 , 9 ;
c o m b a t u t , 2 , 1 0 ;
d e c e b u t , 2 , 5 ;
t e m u t , 2 , 7 ;
p e r d u t , 2 , 6 ;
p o g u t , 2 , 1 1 ;
v o l g u t , 2 , 4 .


MARIO RDFFINI
T o r i n o
ACTUALIDAD DEL PENSAMIENTO ECUMENISTA
DEL BTO. RAMÓN LLULL


Ramón Llull no fue sólo un unionista. Es decir, el hombre que
trabajó incansablemente para la solución del problema planteado, al
Cristianismo en general y a la Iglesia Católica, en el Oriente, con el
Cisma. También fue ecumenista.1 En el sentido preciso que hoy se da
a este término. Ideó medios geniales para el acercamiento de Roma
y Constantinopla y para lograr la unidad del Cristianismo.


La historia de sus relaciones con Nicolás IV, 2 con Celestino V, 3
con Bonifacio VIII, 4 con Clemente V, s con el Concilio de Viena, 6 etc.,


1 . Se tratará c o n m a y o r e x t e n s i ó n este t ema en u n p r ó x i m o t r a b a j o s o b r e la
p e r s o n a l i d a d e c u m e n i s t a d e R a m ó n L l u l l , c o n el t í tu lo d e El Bto. Ramón Llull,
genial precursor del ecumenismo moderno.


2 . A c u d i ó a é l en 1 2 9 2 . E6 d e c i r , en m o m e n t o s d e v i v o d o l o r para e l P a p a
y para t o d a la c r i s t i andad , p o r q u e p o c o antes se h a b í a n p e r d i d o San Juan d e A c r e
y d e m á s p o s e s i o n e s c r i s t ianas : T i r o , S i d ó n . B e y r u t , T o r t o s a . S ó l o les q u e d a b a a l o s
c r i s t ianos la isla d e C h i p r e y A r m e n i a ( R . G A R C Í A V I L L O S L A D A , S. J., Historia de
¡a Iglesia Católica, Edad Media, M a d r i d , 1 9 5 8 , 6 5 1 ) . P o r tal m o t i v o , a pesar d e
las v ivas e speranzas q u e é l hab ía p u e s t o en la p e r s o n a l i d a d r e c i a m e n t e or ienta -
lista de l P o n t í f i c e , el a n t i g u o Fray J e r ó n i m o d e A s c o l i — a n t i g u o e m b a j a d o r d e
G r e g o r i o X en el O r i e n t e — , n o le fue p o s i b l e l ograr n a d a .


3 . E n 1 2 9 4 , en A q u i l a y en Ñ a p ó l e s , d o n d e l e p r e s e n t ó e l Liber de quinqué
sapientibus y una Petitio ( E d . S a l z i n g e r , I I . M o g u n t i a e , 1 7 2 2 ) . S. G A R C Í A S P A L O U ,
La fecha del "Desconhort" en relación con las visitas del Bto. Ramón Llull a la
corte papal, E s t u d i o s L u l i a n o s , V I I , 1 9 6 3 , 8 5 s s . ) .


4 . E n 1 2 9 5 , en R o m a m i s m o o en A n a g n i , a c u d i ó a é l para p o n e r en sus m a n o s
e l Liber de quinqué sapientibus, q u e hab ía p r e s e n t a d o , m e s e s antes , a C e l e s t i n o V .
y una Petitio m u y p a r e c i d a a la q u e h a b í a e l e v a d o a este Pont í f i c e (S . G A R C Í A S
P A L O U , Cronología de las cinco primeras estancias del Bto. Ramón Llull en la
corte papal: Fecha del "Desconhort", E s t u d i o s L u l i a n o s , X , 1 9 6 6 , 8 9 - 9 2 ) .


5 . E n 1 3 0 9 le p r e s e n t ó su tratado Liber de acquisitione Terrae Sanctae, s egún
consta en e l explícit d e l m i s m o : "Ad laudem et honorem Dei fecit et finivit Ray-
mundus istum librimi et ipsum praesentat sancissimo summo Patri domino Cle-
menti quinto et reverendo eius consistorio..." (Ed i t . E . K A M A R , O . F . M . , Studia
Orientalia Christiana, Collectanea. nuïn. 6 , E l C a i r o . 1 9 6 1 , 1 3 1 ) .


6 . E l e n t u s i a s m o r o n q u e r e c i b i ó la c o n v o c a c i ó n d e l X V C o n c i l i o E c u m è n i c o
se ref le ja en su o b r a r i m a d a Del Consíli, q u e consta d e o c h o c i e n t o s v e r s o s ( E d .


1
32 S. GAHCÍA9 PALOU


constituye una prueba apodíctica de su espíritu unionista. Igualmente,
la composición de sus tratados Liber de Sancto Spiritu (1283),7 Quo-
modo Terra Sancta recuperare potest y Tractatus de modo convertendi
infideles (1292),8 Liber de quinqué sapientibus (1294),° Liber de fine
(1305), 1 0 Liber de acquisitione Terrae Sanctae (1308), 1 1 Pctitio Rai-
mundi in concilio generali ad acquirendam Terrain Sanctam (1311), 1 2
etcétera, donde trata expresamente del Cisma, de sus errores, de sus
grupos... 1 3


Ramón Llull es un unionista que conoce, por razón de su presen-
cia personal, los graves problemas del Oriente cristiano. Los estudia
allí mismo, a nuestro juicio, antes de 1283.1 4 Hasta conoce el tratado
De Spiritus Sancii Mystagogia, de Focio, diez de cuyos argumentos


G A L M É S , Obres de Ramón Llull, v o l . X X , M a l l o r c a , 1938, 255-288) . A d e m á s , p r e -
sentó al C o n c i l i o su Petitio Raymundi in concilio generali ad acquirendam Terram
Sanctam, M s . P a r i s Nat . , Lat . , 15.450, 543 r - 544 r .


7. S. G A R C Í A S P A L O U , El "Liber de Sancto Spiritu", de Ramón Llull, ¿fue es-
crito con motivo de la celebración del II Concilio de Lyon (1274)?, E s t u d i o s I.alia-
l i . . - . I l i , 1959, 59-70.


8. S. G A R C Í A S P A L O U , Circunstancias históricas que inspiraron la composición
del "Tractatus de modo convertendi infideles", del Bto. Ramón Llull, E s t u d i o s
L u l i a n o s , V I I , 1963, 189-202.


9. S. G A R C Í A S P A L O U , El "Liber de quinqué sapientibus", del Bto. Ramón Llull,
en sus relaciones con la fecha de composición del "Libre de Blanquerna", E s t u d i o s
L u l i a n o s , I , 1957, 377-384.


10. L o s c a p í t u l o s I , I I y I I I d e la parte I V c o m i e n z a n c o n la f o r m u l a c i ó n
de l e r r o r p r i m a r i o , p r o f e s a d o , r e s p e c t i v a m e n t e , p o r l o s g r i e g o s , j a c o b i t a s y n e s t o -
r i a n o s ( E d . P a l m a e Ba lear . , 1665, p á g s . 28, 37 y 4 2 ) .


11 . D e d i c a al t e m a d e l C i s m a la parte V d e la D i s t i n c i ó n I I ( E d . c it . , p á g i -
nas 123-124) .


12. O sea, la I n s t a n c i a - E x p o s i c i ó n e l e v a d a , en 1311, al X V C o n c i l i o E c u m é n i c o ,
q u e tenía q u e c e l e b r a r s e — y se c e l e b r ó — en V i e n a . M s . c i t .


13. E l Liber de Sancto Spiritu n o es otra cosa q u e el d i á l o g o d e una c o n t r o -
vers ia acerca d e la P r o c e s i ó n de l E s p í r i t u S a n t o , m a n t e n i d a p o r u n la t ino y u n
g r i e g o . E l Liber de quinqué sapientibus se hal la d i v i d i d o en cuatro par tes , la p r i -
m e r a d e las cua les se c o n s a g r a al m i s m o tema d e la P r o c e s i ó n d e l Esp í r i tu S a n t o ;
la s e g u n d a , al n e s t o r i a n i s m o ; la t e r c e r a , ni j a c o b i s m o o m o n o f í s m o , y la cuarta , a
la T r i n i d a d y a la E n c a r n a c i ó n ( E d . S a l z i n g e r , M o g u n t i a e , I I , 1 7 2 2 ) .


14. S ó l o se e x p l i c a su c o n o c i m i e n t o d e una o b r a d e F o c i o p o r u n v i a j e al
O r i e n t e c r i s t iano , d i s t into d e l q u e , s e g ú n consta h i s t ó r i c a m e n t e , e m p r e n d i ó c o n
m o t i v o d e h a b e r r e c i b i d o , e s t a n d o en M a l l o r c a , y r o n u n a ñ o d e re traso , la n u e v a
d e la v i c t o r i a d e G h a z a n o K a s á n d e P e r s i a , gran k h a n d e Tar tar ia , s o b r e l o s m u -
s u l m a n e s m a m e l u c o s d e Sir ia ( M . B A T L L O R I , S. J., Ramón Llull en su mundo, In-
troducción a Ramón Llull, M a d r i d , 1960, 32 . S. G A R C Í A S P A L O U , La presencia de
Focio en una obra del Beato Ramón Llull en sus relaciones con su supuesta pri-
mera estancia en el Oriente cristiano (1279-1281?), E s t u d i o s L u l i a n o s , V I , 1962,
139-150.


2
ACTUALIDAD DEL PENSAMIENTO ECUMENISTA 33


desarrollados por éste, para demostrar su tesis acerca de la Procesión
del Espíritu Santo, fueron expuestos y refutados por el Doctor mallor-
quín en su Liber de quinqué sapientibus, el escrito más completo de
los dedicados por él a los temas del Cisma oriental. 1 5


Ramón Llull, más que un teórico que escribe en torno de la des-
membración, es un hombre de acción, empeñado en formular solu-
ciones prácticas con relación al problema de aquélla.


Una prueba de su exacto conocimiento de la misma es la de que no
ignora que se hallara integrada por multitud de sectas. Pero, práctica-
mente, por razón de su importancia, señala sólo tres como partes inte-
grantes del Cisma: la de los griegos, la de los nestorianos y la de los
jacobitas. 1 6 Nombra, sin embargo, también, a los blancos o albanos,
a los rusos y armenios.1 7 Para él, los tres errores capitales de aquél
eran: el de los griegos acerca de la Procesión del Espíritu Santo; el
de los nestorianos sobre la existencia de dos Personas en Cristo y el
de los jacobitas relativo a una sola Naturaleza del Señor. 1 8


El Cisma no constituía, para Ramón Llull, el problema oriental
considerado en su integridad, sino sólo una parte 1 9 del mismo. Pero
lo juzgaba de tal importancia, que consideraba el final de la separación
como la verdadera clave de la solución de aquel magno y complejo
problema. Disminuiría —afirma— el peligro de la temida invasión mu-
sulmana, porque Oriente y Occidente formarían un compacto bloque


15. S. G A R C Í A S P A L O U , El trotado "De Spiritus Sancii Mystagogia" de Focio en
el "Liber de quinqué sapientibus" del Bto. Ramón Llull, Rev is ta E s p a ñ o l a d e T e o -
l o g í a , X X I I I , 1963, 309-331.


16. " S c h i o m a t i c i p l u r e s sectas h a b e n t , sed sch isma in t r ibus m a x i m e cons is t i t ,
in graec i s , v i d e l i c e t n e s t o r i n i s et j a c o b i n i s " (Liber de fine, d. I , p . I V , e d . c it . ,
p á g . 2 7 ) . " S c h i s m a m a x i m e consist i t p e r g r a e c o s , n e s t o r i a n o s et e t i a m j a c o b i n o s "
(Liber de acquisitione Terrae Sanctae, d. I I , p . V , e d . cit . , p á g . 2 7 5 ) .


17. " D i x i t i n t e l l e c t u s : in F i d e c h r i s t i a n o r u m sunt m u l t i s ch i smat i c i , sicut
g r a e r i , j a c o b i n i , n e s t o r i n i , b l a n q u i , russi et h u j u s m o d i s e q u e s t r a t i . . . " (Disputatio
fidei et intellectus, p . I , e d . S a l z i n g e r , I V , M o g u n t i a e , 1729, f o l . 6, c o l . 1.*, n ú m . 1 4 ) .
Liber de acquisitione Terrae Sanctae. d. I , p . I I , e d . cit . . pág . 2 6 8 ) .


18. A l p r o p o n e r s e f o r m u l a r , b r e v e m e n t e , en e l Liber de acquisitione Terrae
Sanctae, la h e t e r o d o x i a d e l o s g r i e g o s , n e s t o r i a n o s y j a c o b i t a s — l o s q u e , a su j u i c i o ,
i n t e g r a b a n en r e a l i d a d el C i s m a — n o e n u m e r a s ino estos tres e r r o r e s : Graeci
dirunt quod Spiritus Sanctus non procedit a Filio, sed tantum modo a Patre...
¡\estorini dirunt quod in Christo sunt duae personae, videlicet persona divina et
persona humana... Jacobini dicunt quod in Christo est una natura et non plures,
una voluntas et non plures, et sic de aliis... ( d . I I , p . V, e d i c . c it . , p á g . 2 7 5 ) .


19. S. G A R C Í A S P A L O U , C i s m o v problema oriental, E c c l e s i a , X I X , 1959, n ú m . 94'¿
(127-15, 128-16) .


3
34 S. GAI1CÍAS PALOU


de defensa de la cristiandad.2 0 Sería posible la evangelización de los
tártaros,21 el único pueblo capaz de lograr una vicoria bélica sobre
los árabes. Se evitaría el grave escándalo del cuádruple "Credo" cris-
tiano, que causaba desorientación entre los infieles.22 Se doblaría la
fuerza de los ejércitos cristianos para la empresa de la conquista de
los Santos Lugares.2 3 Hasta soñaba con la sujeción por las armas del
pueblo musulmán, como medio para laborar para su conversión al
Cristianismo.24


Sólo sus esfuerzos ordenados a lograr la fundación de escuelas de
lenguas orientales bastarían para incluir al Bto. Ramón Llull en la
lista de los grandes unionistas medievales.2 8 Pero bizo algo más —mu-
cho más— por la causa de la unidad del Cristianismo, según proclamó
Pío XI en su Encíclica Rerum Orientalium.26 El actual movimiento
ecuraenista ha actualizado en dos sucesos, de manera sorprendente, dos
de los aspectos del pensamiento ecuménico del Bto. Ramón Llull. Uno
de aquéllos es el del viaje del Papa al Oriente. El otro, el del diálogo
entre teólogos católicos y ortodoxos.


Carece de base histórica la hipótesis de la existencia de relaciones
directas entre el Bto. Llull y Fray Jerónimo de Ascoli, el futuro Ni-
colás rv7.27


Nada autoriza para sostener que se conocieran personalmente du-
rante los años en que éste regentó el cargo de Ministro General de la
Orden de Menores (1274-1279).


20. P e l i l l o Raymundi ad Coeleslinum V y Liber de quinqué sapientibus. De
prologo ( E d . S a l z i n g e r , I I , M o g u n t i a e , 1722, 1 4 , 50 -51 ) .


21 . Ibidem.
22 . Liber de acquisitione Terrae Sanctae ( d . I I I , p . I , e d . c it . , 127-128) .
23. Ibidem, d. I , p . I I , p á g s . 108-110.
24. Petitio Raymundi ad Coelestinum V y Liber de quinqué sapientibus, De


prologo, E d . cit . , págs . 1 4 y 50-51.
25. R a m ó n L l u l l , al fundar el C o l e g i o d e M i r a m a r y a c u d i r a l o s P a p a s para


interesar les en la e r e c c i ó n d e c o l e g i o s d e l e n g u a s , n o hac ía s ino insp i rarse en l o s
idea les e ins t i tuc i ones d e San R a m ó n d e P e ñ a f o r t , el cua l , al r e n u n c i a r en 1240 al
genera la to d e la O r d e n d e Fra i l e s P r e d i c a d o r e s — c u a n d o R a m ó n L l u l l c o n t a r í a ,
a l o m á s , u n o s 12 a ñ o s — , c o n s a g r ó su ta lento y sus fuerzas a tan t rascendenta l
e m p r e s a (S . G A R C Í A S P A I . O U , Circunstancias históricas que inspiraron la composición
del "Tractalus de modo converlendi infideles", del fíto. Ramón Llull, EstudioB L u -
l í a n o s , V I I , 1963, 190-192) .


26. Acta Apostolicae Sedis, X X , 1928.
27 . S. G A R C Í A S P A L O U , Circunstancias históricas que inspiraron..., L u g . c it . ,


191 88 .


4
ACTUALIDAD DEL PENSAMIENTO ECUMENISTA 35


No consta que Ramón Llull estuviera en Lyon 2 8 a raíz del Conci-
lio de 1274, al que asistió aquél, a donde había acompañado, desde
Constantinopla, a los embajadores del emperador Miguel Paleólo-
go VIII. Por otra parte, Fray Jerónimo de Ascoli no asistió al capítulo
general que su Orden de Frailes Menores celebró en la misma ciudad
y aquel mismo año, y en el que él fue elegido Ministro General. 2 9


Tampoco queda constancia alguna de que el sucesor de San Buena-
ventura en el Generalato de la Orden de Frailes Menores testimoniara
su agradecimiento al Bto. Ramón Llull por la a él debida vinculación
del colegio de Miramar a su misma Orden. Mientras que se sabe lo
hizo, en 1290, Fray Raimundo de Gaufredi con motivo de su encuentro
en Montpellier. 3 0


La personalidad orientalista de Nicolás IV debió llenar de vivas
esperanzas el alma unionista y ecumenista del Bto. Ramón Llull. Por
lo cual, acudiría a él en 1292, con la casi seguridad de que se empren-
derían las tareas que reclamaba la gravedad del asunto.


Acudió al Pontífice y le presentó sus referidos escritos Quomodo
Terra Sancta recuperari potest 3 1 y Tractatus de modo convertendi in-
fideles.32


Es en éste, donde sugiere al Papa el medio ecuménico cuya apli-
cación, al cabo de siete siglos, ha conmovido al mundo cristiano.


uAd bellandum per terram —escribió a Nicolás IV—, placeat Do-
mino Pape cum uno rege et magistris Templi Hospitalis et Teutonico-
rum in frontaria Grece, ita quod sint ibi duo gladii, unus spiritualis
et alius corporalis, et, quia spectat ad Dominum Papam majorem
zelimi habere ad exaltandam fidem quam ad aliquem alium, in sua
propria persona deberet ire et bonum exemplum tam prelatis et prin-
cipibus quam aliis sibi subditis prebere, quod, si faceret cruce signati
multo plures se faccrent. Et sint cum Domino Papa, si ipse vadat, viri
sancii, religiosi et seculares, scientes ydiomata Grecorum, desiderantes
mortem pali propter Christum scientes et sapientes in theologia et phi-


2 8 . S . G A R C Í A S P A L O U , El "Liber de Scindo Spiritu", de Ramón Llull, ¿fue es-
crito con motivo de la celebración del II Concilio de Lyon (1274)?, E s t u d i o s Lu-
l i a n o s . I I I , 1 9 5 9 , 6 4 - 6 7 .


2 9 . L . W A P O I N K . Annales Minorum. I V , Q u a r a e c h i , 1 9 3 1 . 4 6 6 .
3 0 . Ibidem, V , 1 9 3 1 , 2 6 8 . S . G A R C Í A S P A L O U , Circunstancias históricas que Ins-


piraron..., l ug . c i t . , 1 9 4 .
3 1 . E d . Reati Magis tr i R a i m o n d i b u l l i O P E R A L A T I N A , a M a g i s t r i s et P r o -


f e s s o r i b u s edi ta Maioricensis Scholae Lullisticae, Fase . I l i , M a l l o r c a , 1 9 5 4 , 9 6 - 9 8 .
3 2 . Ibidem, p á g s . 9 9 - 1 1 2 .


5
36 S . GARCÍV9 PALOU


losophia, habentes radones necessarias ad destruenduin scisma eorum,
et Dominas Papa mittat ipsos ad disputandum de fide, denunciando
eis quod, si se noluerint unire cum Ecclesia, oportebit eos terrain
omitiere et gladium corporale subire. Si vero Graeci noluerint reci-
pere ipsos nuntios predictos, mittat Dominas Papa Imperatori eorum
et prelatis quod mittat sibi aliquos nuntios bene scicntes in fide eorum,
et secure reniant ad disputandum in curia sua et, devictis rationibus
eorum, redeant et veritatem quant de fide nostra audiunt Imperatori
eorum et prelatis denuntient..."' M .


Dentro de una mentalidad auténticamente medieval y bajo un espí-
ritu de cruzada. Ramón Llull pide a ¡Nicolás IV que "«(/ e.xaltandam
fidem" vaya al Oriente, acompañado de teólogos y conocedores del
griego, para el mantenimiento del diálogo.


El primer Papa franciscano no realizó el plan trazado por Ramón
Llull. No se lo aconsejaban aquellos instantes, sumamente trágicos, que
conocieron la triste noticia de la pérdida total de Palestina y Siria y
sembraron la consternación en la Corte Papal y en todo el Occidente.3''


Mas, al cabo de siete siglos, dentro de un ambiente francamente
ecumenista, otro Papa —Pablo VI— acude al Oriente —a la antigua
Constantinopla— para dialogar sobre el mismo tema que tenía que
constituir el asunto de las conversatone- de Nicolás IV.


Una prueba de la fuerza ecuménica del pensamiento de Ramón
Llull.


• • •
Otro aspecto de la actualidad del ecumenismo lituano es el relativo


al diálogo teológico. AI diálogo mantenido por teólogos latinos y orien-
tales como medio para el logro del término del Cisma.


En 1294, a Celestino V 3 5 y, en 129."). a Bonifacio VIII, 8 8 escribía
lo siguiente:


"Domine, dixit unus ex eis —uno de los cinco sabios a los que se
refiere la obra luliana— serres tu, qnomodo latini possent uniri et


33. Ibidem, pág . 100.
34. A M . T E E T A E R T , Nicolás IV, D . T . C , Fasc i cu l e s X C I - X C I I , Par i s , 1930, c o l .


536. R . G A R C Í A V I L L O S L A D A , S . J., Historia de la Iglesia Católica, I I , Edad Media,
650-651.


35. N o s ó l o en el prólogo de l Liber de quinqué sapientibus, al q u e p e r t e n e c e
el texto q u e a c o n t i n u a c i ó n se inserta , s ino t a m b i é n en la Pelitio q u e le e l e v ó es-
t a n d o en Ñ a p ó l e s ( E d . cit . , pág . 5 1 ) .


36. M B . P a r i s Nat . Lat. , 15.450, 543-543 v.


6
ACTUALIDAD DEL PENSAMIENTO ECUMENISTA 37


concordavi cum aliis christianis in hoc, quod credunt de Deo? qui
discordant ab eis (sicut sunt graeci, nestorini et jacobini), qui respon-
dit dicens: quod concordantia et unió latinorum cum Mis posset fieri,
si insimul disputarent homines sapientes, qui cognoscerent errores, per
quos ab invicem sunt separati et discordes, ita, quod Mi errores fièrent
vani, et in perpetuum cassarentur, et sic christiani essent invicem con-
cordes et uniti in veritate.


Domini, dixit unus ex ipsis, placetne vobis, et haberetis pro bono,
quod inter vos et me esset disputatio... ut videremus, qui ex nobis sint
in errore, et, finita disputatione, nos ipsam ostenderemus christianis
magnatibus, qui de diversis purtibus possunt congregare sapientes, qui
congregati vidèrent nostrum disputationem, et corrigèrent ea, in qui-
bus errassemus, et qui aptarent et multiplicarem nostras rationes,
prout eis melius videretur; posset enim esse, quod ista nostra dispu-
tatio in tantum exaltaret ánimos nostrorum magnatum et superiorum,
quod ordinarent quod fieret generalis disputatio super schismatibus et
discordiis christianae Fidei, quae tamdiu duraret, donec in Fide Ca-
tholica esset facta unio per universum mundum ex omnibus fidelibus
christianis quarumcumque linguaruni" ?"


Ramón LluU era testigo del fracaso de Lyon. Mejor dicho, del fra-
caso de la unión pactada en Lyon (1274) en el XIII Concilio Ecumé-
nico y segundo de aquel nombre, sin que le precediera estudio alguno
de los temas dogmáticos que motivaban la separación.3 8


Es verdad que Gregorio X tenía sus embajadores en Constantino-
pla, presididos por el franciscano Fray Jerónimo de Ascoli, el futuro
Nicolás IV. Y a la gestión de éste se debió que Miguel Paleólogo en-
viara al Concilio una embajada integrada por Germán, antiguo Pa-
triarca de Constantinopla; Teófanes, Metropolitano de Nicea; Jorge,
acropolita, senador y canciller, y, finalmente, por dos oficiales de la
Corte. Todos ellos, acompañados del referido fraile de la Orden de
Menores. 3 9


La embajada imperial presentó al concilio una carta, firmada del
Emperador, y otra de crecido número de obispos y clérigos. Todos


3 7 . Líber de quinqué sapientibus, De prologo, E d . cit . , p á g . 2 .


3 8 . C H . J . H E F E L E , D O M . H . L E C L E R C Q , Histoire des Conciles, V I , p r e m i è r e
p a r t i e , P a r í s , 1 9 1 4 , 1 5 3 - 2 1 7 .


3 9 . Ibidem.


1
38 S. GARCÍAS PALOU


ellos profesaban la fe católica y reconocían la primacía de la Sede
Romana. 4 0


El Patriarca Germán cantó el Credo en griego —después de que
se había cantado en latín— y repitió tres veces el qui a Patre Filioque
procedit. Luego, al final de la Misa, se cantaron, por ellos, unos versos
en honor del Papa.


Éste hizo se leyera, ante el Concilio, una traducción de tres cartas
del Emperador, en las que suscribía el símbolo que había recibido de
Roma. Luego, el Romano Pontífices expresó su gozo por el retorno de
los griegos al seno de la Iglesia Católica, y el Canciller, en virtud de
poderes recibidos del Emperador, juró abandonar el Cisma. Final-
mente, el Papa entonó el Te Deum.41


Al regreso de los emisarios imperiales a Constantinopla, en una
Misa celebrada en el mismo palacio del Emperador, el Papa fue pro-
clamado Pontífice Supremo de la Iglesia Apostólica y Papa Ecumé-
nico. Pero los enemigos de la unión celebraron un conciliábulo y ex-
comulgaron al Romano Pontífice, al Emperador y el Patriarca de Cons-
tantinopla.4 2


Comenzó una verdadera batalla, que terminó en 1282 con la doble
excomunión lanzada por el Papa Martín IV contra el Emperador
Miguel Paleólogo VIII, el cual murió aquel mismo año sin haber que-
rido jamás el rompimiento con Roma. 4 3


Así terminó aquella unión triunfalista pactada en Lyon. En virtud
de lo cual, no debe sorprender que Ramón Llull insistiera en señalar
el medio ecuménico del diálogo teológico para lograr el retorno a la
unidad.


Pablo VI ha ido a Constantinopla para tratar con el Patriarca Ate-
nágoras I el asunto de la unidad del Cristianismo. Mas no, para firmar
un pacto de unión a la manera de lo ocurrido en Lyon. Buena prueba
de ello la ofrece el texto del documento —de alta significación histó-
rica— que personalmente entregó al Patriarca constantinopolitano.
"Por medio de un leal diálogo teológico —expresa el Pontífice—, he-
cho posible por el restablecimiento de la caridad fraterna, hace falta
también conocernos y respetarnos, manteniendo la diversidad legítima


4 0 . Ibidem. El texto g r i e g o y la t ino de la carta i m p e r i a l p u e d e n l ee r se en
L . W A D D I N C , ob. cit., I V , 4 3 6 4 4 3 .


4 1 . C H . I . H E F E I . E - D O M L E C L E R C Q , ob. cit., 1 7 6 - 1 7 8 .


4 2 . Ibidem, 2 1 2 .
4 3 . G A R C Í A V I L L O S L A D A , ob. cit., 6 3 9 - 6 4 0 .


8
ACTUALIDAD DEL PENSAMIENTO ECUMENISTA 39


de las tradiciones litúrgicas, espirituales, disciplinares y teológicas,
hasta llegar a un acuerdo en la confesión sincera de toda la verdad
revelada".44


"... quod fieret generalis disputatio —pedía Ramón LluR— super
schismatibus et discordiis christianae fidei, que tamdiu duraret, doñee
esset facta unió per universum mundum ex omnibus fidelibus christia-
nis quarumeumque linguarum".4^


S. GARCÍAS PALOU, PBRO.


4 4 . P u b l i c a d a en Ya d e l día 29 d e j u l i o d e 1967.
45 . Liber de quinqué sapientibus. De prologo. E d i c . c it . , p á g . 2 , c o l . 1.


9


UN INÉDIT DE RAYMOND LULLE EN FRANÇAIS:
LE TRAICTÉ DE LA PHYSICQUE


Lors des nombreux séjours que Raymond Lulle a faits en France,
il a écrit quantité d'oeuvres dont, parmi les plus importantes: la Blan-
querna à Montpellier, le Libre de meravelles à Paris et Y Ars generalis
ultima à Lyon. Ces œuvres, il les a dorites, on le sait, en catalan ou
en latin. Mais certaines ont été traduites de bonne heure en français,
du vivant même de leur auteur. C'est ainsi que nous possédons du
Blanquerna quatre versions françaises anciennes: trois sont à la Bi-
bliothèque Nationale de Paris, un autre à la Staatsbibliothek de
Berlin.1


Nous avons également des versions françaises anciennes de la Doc-
trina pueril,2 du Libre del gentil e los tres savis 3 et du Libre de Uorde
de cavalleria.4 A la fin de xv^"^ siècle, le Libre de meravelles a été
traduit à son tour.5 Et si le X V l è m e siècle ne nous a rien légué de nou-
veau en ce demaine, au X V l i è m e siècle en revanche ont vu le jour les
traductions de VArt breu et de la Logica abbreviata, celles de l'̂ 4rs
gneralis ultima et de YIntroductorium artis generalis ad omnes scien-
tias,6 toutes publiées à Paris en 1632 et en 1634, et celle du Liber novus
physicorum,'' encore inédite à ce jour. Le x v m è m e siècle nous a laissé,


1. Livre de Blanquerne o u Roumanz d'Evast et de Blanquerne, B e r l i n , Staats-
b i b l i o t h e k , m s . P h i l . 1 9 1 1 ; P a r i s , B . N. , m s s . f r . 763, 12555 et 14402.


2 . Livre de l'enseignement pueril, P a r i s , B . N. , m s . fr . 22933, f o l . 1-60R.
3. Livre du gentil et des trois sages, ibid., f o l s . 61V-119R.
4. Livre de l'ordre de chevalerie. O n c o n n a î t o n z e m s s . f rançais qu i s ' é c h e l o n -


n e n t d u d é b u t d u X I V s ièc le au d é b u t d u X V I ' ; E d i m b o u r g , A d v o c a t e s L i b r a r y ,
m s . 31 .1 .9 ; L o n d r e s , Br i t i sh M u s é u m , m s s . A d d . 22768, R o y a l 14 E i i ; O x f o r d , St.
J o h n s C o l l e g e , m s . 1 0 2 ; P a r i s , B . N. , m s s . fr . 19810, 1130, 1792, 1793, 1809, 1 9 7 1 ;
T u r i n , B . N. , m s . L - l l l - 1 4 . E d i t i o n : P a l m a 1906 ( O R L I ) .


5. Livre des meraveilles, P a r i s , B . N., m s . fr. 189.
6. C e sont , r e s p e c t i v e m e n t : Art bref (Par i s 1 6 3 2 ) , Dialectique ou Logique nou-


velle ( i b i d . ) , Art général ultime (Par i s 1 6 3 4 ) , Introductoire ( i b i d ) .
7. Traicté de la Physique, Paris, B . N, ms. lat. 13961.


1
42 ARMAND LLINARÉS


quant à lui, une traduction inachevée du Liber de intelectu8 et une
version du Libre de Porde de clerecia?


Les publications des deux derniers siècles ont augmenté sensiblement
le nombre d'œuvres lullieiines traduites en français. Signalons le Libre
damic e amat, plusieurs fois édité, 1 0 le Desconliort, édile deux foix, 1 1
la quatrième partie du Libre del gentil e los tres savis ' - et la Vila
coetanea.13 Outre l'excellente traduction qu'il a établie de cette der-
nière, Ramon Sugranyes de Franch a présenté encore dans son remar-
quable Raymond Lulle, docteur des missions une traduction du Trac-
tatus de modo convertendi infideles (ou Libre del passatge),14 du Cant
de Ramon l r ' et d'extraits de la Doctrina pueril, du Blanquerna et du
Libre de contemplació.10 Récemment enfin, le professeur G. E. Sansone
et moi-même avons édité la version française médiévale du Libre des
bêtes, à laquelle j'ai ajouté une traduction en français moderne 7 1 .


Au total, c'est une quinzaine d'œuvres de Lulle dont nous avons
des versions françaises. C'est peu et ce n'est pourtant pas négligeable
si l'on songe que le Blanquerna, le Libre de Meravelles et Y Ars gene-
ralis utima, c'est-à-dire les trois ouvrages les plus célèbres du philo-
sophe de Majorque, figurant dans le nombre. Malheureusement tous
ces textes sont encore loin d'être édités. Il reste encore à publier inté-
gralement le Livre du gentil et des trois sages, le Libre de renseigne-
ment pueril, le Blanquerna, le Livre des merveilles, le Livre de Ven-
tendement et le Traicté de la Physique.18


8. Livre de l'entendement, P a r i s , B i b l i o t h è q u e M a z a r i n e , m s . 3505.
9. Le Clerc, ibid., m s . 3501. E d i t i o n : P a l m a 1906 ( O R L I ) .
10. Le livre de l'Ami et de l'Aimé. D e r n i è r e é d i t i o n en d a t e : P a r i s 1960.
11 . Le Désespoir, Par i s 1 8 6 2 ; T o u l o u s e 1938.
12. Livre de la loi au Sarrazin, Par is 1831. E n fait, cette part ie d u Livre du


gentil et des trois sages a été p u b l i é e très i n c o m p l è t e m e n t .
13. Vie de Raymond Lulle, Par i s 1885 (Histoire littéraire de la France, t. X X I X ,


p . 4-19) ; S c h o n e c k - B e c k e n r i e d 1954 ( R . S u g r a n y e s d e F r a n c h , Raymond Lulle,
docteur des missions, p . 2 4 4 9 ) .


14. Traité sur la manière de convertir les infidèles, S c h o n e c k - B e c k e n r i e d 1954
(ibid., p . 129-143) .


15. Cant de Ramon, ibid., p . 143-145.
16. Doctrine puérile, ibid., p . 91 -95 ; Blanquerna, ibid., p . 95 -115 ; Livre de


contemplation, ibid., p . 116-128.
17. Il "Livre des Bestes" di Ramon Llull. Traduzione francese anonima del


XV secolo. Testo inedito, a cura di G. -E. S a n s o n e , R o m a , 1964 ; Raymond Lulle,
Le livre des bêtes. Version française du XV' siècle, avec traduction en français
moderne, introduction et notes, par A . L l i n a r è s , P a r i s - F r a n k f u r t - a m - M a i n 1964.


18. N o u s a v o n s a c t u e l l e m e n t sous presse l ' é d i t i o n d u Livre du gentil et des
trois sages (à para î t re à P a r i s , P r e s s e s U n i v e r s i t a i r e s d e F r a n c e ) .
UN INÉDIT DE RAYMOND LULLE 43


19. B a r c e l o n a 1 5 1 2 ; P a l m a 1745. A u c u n e x e m p l a i r e d e ces é d i t i o n s n e figure
au c a t a l o g u e d e la B . N . d e P a r i s .


20 . E d i t i o n s : V a l e n c i a 1 5 1 0 ; M a y e n c e 1 7 2 9 ; P a l m a 1744.
2 1 . E d i t i o n s : M a y e n c e 1722 ( texte l a t i n ) ; P a l m a 1932 ( texte c a t a l a n ) .
22 . O n l i t : Nova Metaphisica et Pysica, m a i s c 'est u n e e r r e u r d u c o p i s t e .


E d i t i o n s : B a r c e l o n a 1 5 1 2 ; P a r i s 1615.
23. Extra i t d e VArt demostrativa. E d i t i o n s : P a r i s 1 5 0 9 ; M a y e n c e 1722 ( texte


l a t i n ) ; P a l m a 1932 ( texte c a t a l a n ) .


3


t


Il ne pouvait être question de publier ici un texte trop étendu.
Notre choix s'est donc porté sur un petit ouvrage de Lulle, inédit en
français, et dont les deux éditions latines sont introuvables en France. 1 J
La version que nous publions a été transcrite dans le ms. latin 13961
(anciennement n° 1433) de la Biblothèque Nationale de Paris.


Ce Volume comprend environ deux cents feuilles de papier de
135 X 198 mm. Seule une moitié des feuilles a été utilisée (jusqu'au
folio 103R). Cinq petits ouvrages lulliens y figurent, le premier en
français, les quatre autres en latin. Ce sont, dans lo'rdre: Folios
1R/25V — Traicte de la Physicque de l'Illuminé Docteur Raimond
Lulle. Folios 26R/36V — Liber de Démonstrations per aequiparan-
tiam in divinis personis.20 Folios 38R/42R — Regulae introductoriae
ad practicam artis demonstrativae, avec, en annexe, un Alphabetum
Lecturae artis démonstrative.21 Folios 43R/84V — Aova Metaphysica.22
Folios 86R/103R — De Figura elemenli. Rubrica extrada ex arte de-
monstrativa Raymond Lulli.2i


Au bas de la première page a été collé un papillon portant les
indications suivantes en caractères imprimés: "Ex Bibliotheca Mss.
COISLINIANA, olim SEGUERIANA, quam Illust. HENRICUS DE
CAMBOUT, Dux DE COISLIN, Par Franciae, Episcopus Metensis, &
Monasterio S. Germani à Pratio legavit. An. M.DCC.XXXII".


Henri Charles du Cambout (1664-1732), duc de Coislin, fut évêque
de Metz. Membre de l'Académie française et de l'Académie des Ins-
criptions et Belles-Lettres, il fit faire le catalogue de la bibliotèque
qui lui était venue du chancelieur Séguier (1588-1672) et qu'il légua à
l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés.


Le Traicté de la Physicque, qui nous occupe ici, a donc été traduit
et transcrit, selon toute probabilité, au xvir=me siècle. Mais il n'est pas
possible d'êtes plus précis. Tout auplus peut-on remarquer que vers
1630, on vient de le voir, ont été traduits et publiés en français quatre
ouvrages de Lulle, dont Y Ars generalis ultima et Y Art breu. Il se pour-
44 ARMAND LLINARÈS


rait que la traduction du Liber novus physicorum, qui est une appli-
cation de ÏArs generalis, ait été établie à la même époque.


Pour être très postérieurs en tout cas à la date de composition du
Liber novus physicorum (écrit à Paris en février 1310), cette traduction
n'en présente pas moins un très grand intérêt, surtout en l'absence du
texte latin qui a été édité deux fois, c'est un fait, mais dont les deux
éditions sont introuvables hors d'Espagne. Formons le voeu que les
excellents éditeurs des Ray mundi Lulli Opera latina ne tardent pas
à nous procurer l'édition qui nous manque de ce petit ouvrage que
Lulle qualifiait de nouveau.


Nouveau, il l'est, certes, par rapport à la physique aristotélicienne,
en usage de son temps. Plus bref aussi que l'ouvrage d'Aristote. Celui-
ci, comme on sait, comprende huit livres: I. Des principes des choses
naturelles; II. La nature et les causes; III. La mouvement et l'infini;
IV. Le lieu, le vide, le temps; V. Le mouvement et sens espèces; IV. Le
mouvement et ses parties; VII. L'existence du Premier Moteus; VIII.
L'éternité du mouvement. Le Traicté de la Physicque, plus court, a
une structure plus simple et accorde une moins grande importance su
problème du mouvement qui ne fait l'objet que d'une des trois "dis-
tinctions", les deux premières étant respectivement consacrées à la
nature et à la substance.


Mais surtout, les principes sur lesquels Lulle s'appuie pour fonder
sa physique n'ont rien de commun avec ceux d'Aristote qui en recon-
naissait trois [Physique, I, 191a) : la matière, la forme et la privation.
Rien de semblable ici. Lulle écrit au début de son livre (f° 1R) qu '" i l
est fort a propos de chercher la pista de la doctrine par le moien de
laquelle nous fassions la liaison des principes naturelz avec les prin-
cipes de l'ari generaV. Cas perniers se répartisment en "principes"
et en "règles" qui "enferment et entournent tout ce qui est".


Les principes proprement dits comprennent les principes absolus
et les principes relatifs. Les premiers sont les dignités divines qui peu-
vent d'ailleurs s'appliquer à toutes les réalités, surnaturelles ou natu-
relles. Au nombre de seize dans les premières œuvres, Lulle les a ré-
duits par la suite à neuf: bonté, grandeur, éternité, puissance, sagesse,
volonté, vertu, vérité et gloire. Ici, la liste des principes absolus est
sensiblement différents, puisque l'éternité, la volonté et la gloire ont
été respectivement remplacées par la durée, l'instinct, l'appétit et la


4
UN INÉDIT DE RAYMOND LULLE 45


délectation.2 4 A ces principes absolus ou métaphysiques s'ajoutent les
principes relatifs ou logiques: différence, concordance, contrariété,
principe, moyen, fin, majorité ( = supériorité), égalité, minorité (=: in-
fériorité) . 2 5


Les règles ou questions générales sont au nombre de dix, mais les
deux dernières sont groupées sous une seule rubrique. Ce sont, dans
l'ordre et suivant la désignation qui leur est donnée ici: scavoir, qu'est-
ce, dequoy, pourquoy, combien, quel, quand, ou. comment et avec
quoy. 2 6


La nature se fonde en outre sur la notion, très importante, de cor-
rélatifs.2 7 Lulle constatait dans son Libre de demostracions que "tout ce
qui est substance créée est en unité et trinité: en unité en tant qu'elle
est une substance, en trinité en tant qu'elle est composée de matière,
de forme et de la concordance entre matière et forme [...] tout ce qui
est œtivre existe selon trois choses: l'agent, l'œuvré et le moyen grâce
auquel l'agent st œuvrant et l'œuvré est œuvré". 2 8


Que toute substance fou toute œuvre) soit à la fois une et trine,
c'est ce qui apparaît dans ces mots: "chaque particulier est un triung
substantiel fc'est nous qui soulignons). comme son tout qui est son
univers". 2 0 Il existe entre unité et trinité une relation essentielle et
réciproque qui s'exprime per trois modes d'une même forme verbale
créée à partir d'une des dignités divines fbonté, grandeur...), du terme
nature ou d'un des éléments naturels fair, feu. terre, eau). On a ainsi:
boniffier. boniffiant et bonifiable. naturer. naturant, naturable, et
plus généralement: boniffier. bonifficatif et boniffiable... par l'em-


24. Trairté de la Physicque. D i s t i n c t i o n I , p r e m i è r e part ie ( f o l . 2 R / V ) .
25 . Ihid. f o l . 3 R / V ) .
26. Ihid.. q u a t r i è m e part ie ( f o l s . 7 V - 9 V ) . C h a c u n d e ces p r i n c i p e s et c h a c u n e d e


ces q u e s t i o n s c o r r e s p o n d e n t à u n e des lettres B C D E F G H T K d o n t 1 P S c o m b i n a i s o n s
b i n a i r e s , t e rna i res ou quaterna i res permet tent dp c o n s t r u i r e des r a i s o n n e m e n t s va l i -
d e s . Sur cette q u e s t i o n , o n c o n s u l t e r a : T . et .T. Carreras A r t a u . Historia de la
Filosofia española. Filosofia cristiana de los siglos XIII al XV. t. I , M a d r i d 1939.
p . 4 2 5 s q . ; E.-\V. P l a t z e c k , Raimund Full. t. 1. R o m a - D u s s e l d o r f 1962. zwe i tes B u c h .
n o t a m m e n t p . 128.


27. Traicté de la Physicque. D i s t i n c t i o n I . d e u x i è m e par t i e ( f o l s . 4 R - 6 V ) .
28. Libre de demostracions: " t o t so qui és substància c reada , és en unitat e


t r i n i t a t : en unitat és en quant és una s u b s t à n c i a ; en trinitat és en quant és c o m -
pos ta d e matèr ia e d e f o r m a e d e la r o n c o r d a n s a ab q u è matèr ia e f o r m a se c o n -
v e n e n r..-l tot so qui és o b r a . c o v é ésser p e r tres c o s e s , s o és a saber .per l ' agent
e p e r l ' o b r a t e p e r l o mi t jà a b q u è l 'agent és o b r a n t e l ' obra t és o b r a t " (ORL XV,
p . 2 7 9 ) .


29. Traicté de la Physicque, D i s t i n c t i o n I I , d e u x i è m e part ie ( f o l . 1 3 V ) .


5
40 ARMAND LLINARÈS


ploi des suffixes -ier, -atif et -able (en latin: -are, -ativum et -abile)
qui expriment respectivement l'action à faire, l'action qui se réalise
et l'action possible, ou encore: l'action, l'agent et le patient.3 0


Tels son les principes fondamentaux qui confèrent à ce Traicté de
la Physicque un caracère très particular, proprement lullien.


Disons pour terminer que le manuscrit, très lisible, est en général
assez clair. Il comporta quelques omissions facilement décelables, quel-
ques ratures compréhensibles, des additions en surcharge on margi-
nales (dans ce cas, le texte à compléter est marqué du signe + ) et
aussi des indications dont l'utilité n'est pas toujours évidente. Omis-
sions, ratures, additions ou indications accessoires son signalées en
note. L'orthographe —qui peut parfois surprendre— et l'accentuation
des mots ont été respectées. On a pris seulement soin d'introduire les
apostrophes inexistantes et de compléter une ponctuation qui fait
souvent défaut.


ARMAND LLINARÈS


(Grenoble)


30. Ibid., D i s t i n c t i o n s I I et I I I . Sur cette n o t i o n d e co r ré lu t i f s , o n re t i endra la
r e m a r q u e d e T . et J. Carreras A r t a u (Historia, t. I , 472-473) : " E l p r o c e d i m i e n t o
d e la c o n s t r u c c i ó n in l iana cons i s te en d i s c e r n i r , d e n t r o d e un c o n c e p t o genera l d a d o ,
las d e t e r m i n a c i o n e s e senc ia l e s q u e l o in tegran y e x p r e s a r t o d a s esas o p e r a c i o n e s
l ó g i c o - m e t a f í s i c a s a ñ a d i e n d o a la ra íz c o m ú n l o s suf i jos c o r r e s p o n d i e n t e s . Es tos
sufi jos d e n o t a n unas v e c e s l o p o t e n c i a l , l o a c t u a d o y la a c c i ó n ; o tras v e c e s , el agen -
te , el su j e t o p a s i v o y la a c c i ó n " , et o n c o n s u l t e r a d e R . P r i n g - M i l l , El microcosmos
lul·lià, O x f o r d - P a l m a [ 1 9 6 2 ] , p . 1 3 7 - 1 5 2 .


6
UN INÉDIT DE RAYMOND LULLE 47


TRAICTÉ DE LA PHYSICQUE
DE L'ILLUMINÉ DOCTEUR RAIMON D LULLE


O Dieu, avec ta grâce, ta sapience, vertu et ineffable charité, com-
mance.


Puisque ainsin est et que ce soit chose tres difficile et ardue d'en-
treprendre de déterminer suffisamment les principes des choses natu-
relles et l'occasion de ce qu'ils sont séquestrés et seloignez entièrement
du circuit et contour du sens et de l'imagination, c'est pourquoy il est
fort a propos de chercher la piste de la doctrine par le moien de
laquelle nous fassions la liaison des principes naturelz 1 avec les prin-
cipes de l'art general. Or est il / que par les les principes de l'art gene-
ral, les principes de toutes les autres sciences sont tres facilement et
briesvemcnt cogneus. Et les principes et les regles de cet art, pour
en parler par forme d'exemple, sont: vérité, bonté, 2 grandeur, et les
regles ou questions generalles sont telles: scavoir,3 ce que c'est... 4 Car
ces regles et ces principes enferment et entournent tuot ce qui est, et
par iceux nous conduisons par la main dans la doctrine ceux qui
veulent scavoir la resolution de toutes choses proposées et cognois-
sables.


De la division de ce livre


Ce livre se divise en trois distinctions. La premiere est de la na-
ture, la seconde de la substance, la troisième du mouvement naturel.
Or, aiant mis en avant la doctrine de toutes ces choses susdictes, il
sera beaucoup plus aisé de condescendre aux considérations spéciales
de l'estant naturel.


De la premiere distinction


Cette premiere Dictinction est divisée en quatre parties. En la pre-
miere partie, nous ferons des enonciations de 5 cette nature, par des


1. O n lit à la s u i t e : an 42 : 2, sans d o u t e u n e r é f é r e n c e au m s . lat in qui a été
t radui t .


2. M o t en s u r c h a r g e .
3. O n l i t : scavoir mon. C e d e r n i e r m o t est inut i l e .
4. O n peut l i r e : ce que c'est que, ma is le d e r n i e r q u e a été r a y é .
5. De = au sujet d e .


7
48 ARMAND LL1NARE9


principes nés avec elle. En la deuxième partie, nous déterminerons et
déclarerons ses corrélatifs connaturels. En la troisième partie, nous la
définirons. En la quatrième partie, nous la conduirons par tous les
principes et les regles.


De t'Enonciation des Principes


La Nature est bonne. Elle est bonne de telle sorte que'lle est la
raison 6 au bon et au bien, a ce qu'elle produise naturellement le bon
ou le bien et ainsin qu'elle soit bonne en existant et agissant; autre-
ment, elle ne seroit pas bonne parfaictement.


La nature est grande et de consequant 7 son mouvement. La nature
est durable et est 8 grande de telle sorte que sa bonté et sa durée
sont grandes, car autrement son exister et son agir ne seroient pas
grands et de conséquent son / mouvement.


La nature est durable et ce tout autant que ces principes conna-
turels durent et est permanente en son mouvement et aucun estant
ne luy est naturellement repugnant.


La nature est puissante en agissant et pâtissant affin que son mou-
vement soit en repos en elle et ne soit pas permanent hors ieelle.9


La nature a l'instinct porté a avoir son mouvement reglé au terme
auquel il tend, a ce qu'il procede d'icellc régulièrement, affin qu'elle
soit ordonnée dans la succession et dans la suitte.


La nature a l'appétit afin que par son appétit, les principes conna-
turels appetent d'agir naturellement dans le subiect dans lequel ils
son, affin que la vacuité et l'oisiveté soit déracinée du subiect mesme.


La nature est vertueuse a celle fin qu'elle agisse avec ses principes
vertueusement, en agissant, pâtissant et unissant, et en enfermant en
icelle son propre mouvement.


La nature est vraye afin que son exister et son agir soient vrais,
autrement son mouvement ne seroit pas vray.


La nature est délectable en ce qu'elle est, et ce parce qu'elle con-
duict par sa délectation / les estans de puissance en acte, dans lequel
acte elle se repose; et de conséquent son subiect est en repos.


6 . O n lit en s u r c h a r g e : an 44 : 3.


7. De consequant (on, p l u s b a s : de conséquent) — par c o n s é q u e n t .


8. A part ir d e : et de consequant, a d d i t i o n m a r g i n a l e .
9 . I n d i c a t i o n s m a r g i n a l e s sans r a p p o r t apparent a v e c le t e x t e : tant qu'elle est


unie par son moien — dans la seconde espece de c. — c . n'estant pas enceres dans
la 3' espece de c. — medium ad formam dein ad materiam.


8
UN INÉDIT DE RAYMOND LULLE 49


La nature a la différence qui est son premier principe connaturel
afin que le genre aie diverses espèces et que chaque espece aye plu-
sieurs individus differens en nomhre, afin que son mouvement aye
plusieurs et divers subiects.


La nature a la concordance qui est son principe connaturel avec
lequel elle accorde plusieurs choses en une, affin que plusieurs su-
biects s'accordent enscmblement et que la nature ne soit point vuide
et oiseuse comme estant sans la concordance.


Dans la nature est la contrariété, mais toutesfois par accident,
comme qui diroit la calidité, la siccité, la frigidité, l'humidité, la
légèreté, la ponderosité; autrement, il n'y auroit pas de corruption,
car la corruption estant ostée, la generation l'est aussi quant et quant, 1 0
et par conséquent le mouvement de la nature.


La nature a son principe connaturel avec lequel elle / principie les
principiables naturels.


La nature a son moyen, c'est ascavoir la nature qui existe egalle-
ment entre le sobiect et naturable, afin que par iceluy ils soient unis,
afin que la nature mesme soit une essence absolute et indivise.


La nature se comporte et tend a sa fin avec ses principes conna-
turcls, affin qu'avec iceux elle soit en repos.


La nature a la majorité, affin qu'en icelle elle ait de plus grandes
opérations, actions et passions.


La nature a en soy son égalité avec laquelle elle cause ses actions
et passions egalles par proportion et poix.


La nature dépend de la minorité, veu qu'elle est créée de rien et
a raison dequoy elle cause des actions et passions qui sont moindres.


Nous avons prouvé les principes de la nature, avec quoy celuy qui
regardera subtilement au dedans en peut cognoistre son essence et son
agene.


De la deuxième partie: des corrélatifs


La Nature a ses corrélatifs de ses principes connaturels, sans les-
quels elle ne prourroit avoir son mouvement naturel: Et ie monstre
cecy de la sorte:


Nul estant n'est bon naturclement sans ses corrélatifs naturellement
bons. Mais la nature est l'estant naturellement bon. Donc elle a ses
corrélatifs naturellement bons. Je preuve la maieure, et la mineure


10. Quant et quant = avec.


0
50 ARMAND I.LINARÈS


est patente de soy mesnie: Nul estant est naturellement hon sans ce
sans quoy la nature est oiseuse et vuide. Mais la bonté sans les susdits
corrélatifs est vuide et oiuse; et sans les susdits corrélatifs il n'y a
pas de boniffier, et sans le Boniffier naturel il n'y a pas d'estant bon
naturel. Donc, nul estant est naturellement bon sans ses corrélatifs
naturellement bons. Or, / les corrélatifs sont le subiect naturant, bo-
niffiant, naturable, boniffiable, naturer, boniffier, et iceluy estant faiet
establist l'estant naturellement bon. Ce qui se demonstre aussi de la
sorte :


Nul estant est naturelement grand sans ses corrélatifs naturelement
grands. Mais la nature est un estant naturellement grand. Donc elle
a des corrélatifs naturellement grands, avec lesquels elle a son mou-
vement naturel. La mineure est patente de soy mesme. Je preuve la
Majeure :


Nul estant est naturellement grand sans ce sans quoy la nature
n'est ne vuide ne oiseuse. Mais la grandeur sans ses corrélatifs natu-
rellement grands, qui sont le magnificative. le magniffiable et le mag-
niffier, est oiseuse et vuide. C'est pourquoy elle n'a aucune opération;
et aisin aucun estant n'est naturellement grand sans ses corrélatifs
naturellement grands. On le monstre encore ainsi:


Nul estant est naturellement durant sans ses corrélatifs naturelle-
ment durables, avec lesquels corrélatifs il a son mouvement naturel.
Mais la nature est un estant naturellement durant, comme il est patent
de soy. Donc la nature a ses corrélatifs naturellement durans, avec
lesquels elle a son mouvement naturel. Je preuve la maieure: Tout
estant naturellement durant est vuide et oiseux sans le duratif, le du-
riffiable et le duriffier. Donc il n'y a pas d'estant durant qui soit sans
son durifiatif, durifiable et duriffier. Ce qui se monstre aussi de la
sorte, de la part de la puissance:


Nul estant est naturellement puissant sans ses corrélatifs par eux
mesme puissans, qui sont le possifiatif, possifiable et possifier, avec
lesquels il a son mouvement naturel. Or. telle est la nature. Donc la
mineure est claire et manifeste. Je preuve la maieure: / C'est pourquoy
l'estant puissant, sans son possifiatif, -able, -er, n'a pas telle opération,
ou bien il est vuide et oiseux, donc etc.


Cela mesme est demonstré de la part de l'instinct. Ainsi, nul estant
naturellement a son instinct sans ses corrélatifs instinctifs qui luy sont
naturels, avec lesquels il a son mouvement naturel. Mais la nature a
son instinct. Donc etc. Le preuve la maieure: ce pourquoy l'estant


10
UN INÉDIT DE RAYMOND LULLE 51


ayant naturellement l'intinct sans ses corrélatifs, il seroit naturelle-
ment sans opération et par ainsi il seroit vuide et oiseux. La mineure
est patente de soy, c'est ascavoir qu'il n'y a pas l'instinct. Et cela se
demonstre de la part de l'appétit ainsi:


Nul estant a naturellement son appétit sans ses corrélatifs natu-
rellement appetans, qui sont l'appetitif, l'appetitible et l'appeter. Or
sans iceux, il seroit vuide et oiseux d'autant qu'il n'auroit pas d'ope-
ration. Mais la nature a son appétit, comme il apparoist. / Donc etc.
Cela se demonstre de la part de la vertu:


Nul estant est naturellement vertueux sans corrélatifs naturelle-
ment vertueux, avec lesquels il a son mouvement naturel; et sans
iceux, il n'auroit aucune opération et seroit vuide et oiseux. Mais la
nature a la vertu comme il appert.


Nul estant est naturelement vray sans ses corrélatifs naturellement
vrais, car sans iceux il n'auroit pas d'action, ne de passion, et par
ainsi [seroit] oiseux et vuide. Mais la nature a la vérité, comme il
est patent, donc etc. Et cela se demonstre de la part de la délectation
par ainsi:


Nul estant est naturellement dans la délectation sans ses corrélatifs
délectables; autrement, il seroit vuide et oiseux et n'auroit pas de
fin. Mais la nature a une délectation de sa fin, car tout agent naturel
agist a cause de sa fin. Donc la nature / a ses corrélatifs de ses princi-
pes connaturels naturables, naturatif et naturer, sans lesquels elle ne
peut estre et avec lesquels elle a son mouvement naturel. Comme nous
avons faict les preuves par les susdits principes, de mesme peuvent-elles
estre faictes par les autres. Or on laisse toutes ces choses qui ont esté
dictes: elles peuvent estre aussi faictes par celuy qui les considereroit
substantiellement: ou par les choses qui en ont esté dictes, on peut con-
noistre facillement tout mouvement par elle.


De la Troisième partie: des Deffinitions


La nature est un estant bon auquel il appartient le naturel bonifier.
La nature est un estant grand auquel il appartient proprement le na-
ture est un estant grand auque il appartient proprement le naturel
magniffier. La nature est un estant durant auquel il appartient propre-
ment le naturel duriffier. La nature est un estant puissant auquel il
appartient / proprement de naturer et pouvoir. La nature est un estant
auquel il appartient proprement le naturel appeter. La nature est un
estant vertueux auquel il appartient proprement le naturel virtuiffier.


11
52 ARMAND LUNARES


La nature est un estant vray auquel il appartient proprement le natu-
rel vérifier. La nature est un estant glorieux auquel il appartient pro-
prement le naturel délecter.


La nature est un estant différent auquel il appartient proprement
le naturel differentier .La nature est un estant concordant auquel il
appartient proprement le naturel concorder. La nature est un estant
contrariant auquel il appartient proprement le naturel contrarier. La
nature est un estant principiant auquel il appartient proprement le na-
turel principier. La nature est un estant moiennant auquel il appar-
tient proprement le naturel moienner. La ' nature est un estant repo-
sant auquel il appartient proprement le naturel reposer. La nature est
un estant maioriffiant auquel il appartient proprement le naturel
maioriffier. La nature est un appartient proprement le naturel maio-
riffier. La nature est un estant ocegalent auquel il appartient propre-
ment le naturel cocgeler ou egaliffier. La nature est un estant minorif-
fiant auquel il appartient proprement le naturel minoriffier.


Nous avons definy la nature par ses principes connaturels, et par
telle définition l'on peut cognoistre l'estre et l'essence de la mesme
nature et des particuliers d'iceux qui en despendent naturellement
d'autant que la diffinition est la marque de la chose définie.


De la quatriesme partie:
De la déduction de la Nature par ¡es Regles


Scavoir si la nature est universelle / et commune de tous les estans
naturels, ie die que si autrement les cinq puissances ou facilitez de
l'univers, c'est ascavoir la celeste, l'imaginative, la sensitive, la vege-
tative et l'elementative seroient discontinuez et ne seroient pas mesme
soubs la bonté et grandeur commune et par conséquent son mouve-
ment seroit divisé et discontinué, et la succession generalle seroit pri-
vée, et la vacuité et oisiveté esroient engendrée, et l'impuissance de la
nature seroit du tuot en tout, et sa puissance ne seroit en façon quel-
conque. Et d'autant que ces choses sont impossibles, l'on eonclud que
l'affirmative doit estre tenue.


On demande que c'est que la nature: il paroist ce qu'elle est dans
la 3me partie ou elle se definist. Il se peut aussi dire qu'elle est l'estant
auquel il appartient proprement de naturer. On demande ce que la
nature a en soy de coessenticl. le die qu'elle a ses corrélatifs, comme
sont le naturant, le nature / et le naturer. On demande que cc'st que
la nature est en autruy, et il faut respondre qu'elle est forme en agis-


12
UN INÉDIT DE RAYMOND LULLE 53


sant dans les subiects particuliers et matière en pâtissant, et que quand
ils se corrompent et retourment à elle, elle les reçoit. On demande
ce qu'elle a en autruy: on dit qu'elle a dans ses subiects naturels par-
ticuliers son mouvement, sa generation, sa corruption, conduisant en
acte sa puissance, en engendrant et corrompant les subiects particu-
liers son mouvement, sa generation, sa corruption, conduisant en acte
sa puissance, en engendrant et corrompant les subiects particuliers an-
ciens pour les rendre 1 1 et faire devenir nouveaux et affin que son
mouvement soit continu et successif.


On demande dequoy est la nature. Il faut respondre qu'elle est
premièrement d'elle mesme, parce qu'elle est créée de rien, et deriva-
tivement de sa forme et nature conjoincte avec lesquels elle agist spé-
cifiquement et patit par le moien de sen propre mouvement a qui
appartient elle possessivement au subiect universel.


On demande pourquoy est la nature. Il faut respondre en effect
formellement / qu'elle est constituée des principes connaturels spéci-
fiés, et est finalement afin que les particuliers natures soient et affin
que l'univers soit en sa perfection.


On demande combien grande est la nature. le die qu'elle est autant
grande que son ses corrélatifs naturels dont elle est la cause.


On demande qu'elle est la nature. le die qu'elle est telle propre-
ment que sont les générations et corruptions par elle. Et a l'esgard de
la qualité appropriée, elle est telle que sont les bontés en engendrant
et les matières en corrompant et en privant les individus et ainsi les
autres.


On demande quand la nature a esté. Il faut respondre qu'elle a
esté lorsqu'elle a esté créée en son maintenant et lorsqu'elle a esté
des a maintenant la dans la succession iusques à ce maintenant icy.
La raison de ce est que son mouvement est continu et indivisé.


On demande ou est la nature. Il faut / repondre qu'elle est en soy
ou au lieu avec lequel elle a esté ensemblement créée et dans ses par-
tics substancicllcs et accidentelles sans lesquelles elle ne peut estre, et
elle est partout ou elle agist et patit.


On demande comment est la nature, et ie die qu'elle est par la
maniere par le moyen de laquelle elle est dans le mouvement dans
ses particuliers et est meiie par iceux.


1 1 . O n lit d ' a b o r d : l'estendre, et en s u r c h a r g e : les rendre. S e u l e , cette d e r n i è r e
l e c t u r e d o i t ê t re r e t e n u e .


13
54 ARMAND LLINARÈS


On demande avec quoy est la nature. Il faut respondre qu'elle est
avec ses principes connaturcls corrélatifs et causés avec mouvement
dans les particuliers sans lesquels elle ne peut estre.


Nous avons desduict la nature par les regles a raison dequoy toutes
demandes touchant la nature peuvent estre acertenées.


De la seconde distinction:
De la substance naturée


Cette distinction est divisée en deux / parties. Dans la première
partie, nous déterminons la substance corporelle, laquelle est le su-
biect et le fondement de la nature, a cause qu'elle est danse et com-
pacte et reserrée, et est de la nature moins rare. Et telle substance est
divisée en cinq substances: la celeste, l'imaginative, sensitive, vegeta-
tive et elementative. Dans ces cinq sont enclos et enfermez tous les
estans corporels dans lesquels la nature est enracinée et meuee. De
cette mesme nature corporelle sortent et émanent les predicaments
des accidens. Dans la seconde partie, nous détermineront de la nature,
de laquelle la substance corporelle est naturée. Et nous parlerons de
cette sorts de la premiere.


De la Substance Corporelle 12


La substance corporelle, laquelle nous cherchons, nous la inons-
trons aisi:


On a dit des principes connaturcls, / et chacun d'iceux contient en
soy son atif, son -able et son -ier, ascavoir la bonté son bonifficatif,
son boniffiable et son boniffier, la grandeur son magnificatif, son mag-
niffiable et son magniffier. U-atif est composé avec Y-atif, et Y-able
avec Y-able, et l'-ier avec l'-ier; et cette cy est la première composition.
Or de la composition des -atifs nous considérons la premiere forme
generallc, et de la composition des -ables la premiere nature, et par
la composition d'-i'er nous considérons la premiere conionction de la
premiere forme avec la nature, et d'iceux il resuite un corps aiant
tous les accidents ioincts en telle composition et substanciellc et gene-
ralle.


Il a este traicté de la substance premiere corporalle. Maintenant il
nous fault parler de ses accidents.


1 2 . O n Ut e n c o r e : Rubricque.


14
UN INÉDIT DE RAYMOND LULLE 55


13. M o t s sautés .


15


''^^í^bonté' dans la composition est grande par la grandeur, et la
grandeur par la bonté est bonne. De mesme les autres, et ainsi nais-
sent les accidents. Quand la bonté ne'st pas grande par soy, mais par /
accident, ny la grandeur n'est bonne par soy, mais par accident, et
cette cy est la premiere origine d'où naist l'accident.


Par ces mesmes accidents et par la substance est composé un corps
aiant la forme, la matière, la quantité, qualité; et d'autant que la
bonté, la grandeur et les principes naturels se composent afin que
la substance soit composée par eux et ne se pourroit pas composer
sans accidents, les accidents sont des instruments afin que la compo-
sition soit par eux, lesquels accidents ne sont pas par soy, ne acause
de soy, mais par la substance et acause de la substance, et par ainsy
sont dicts accidents; d'autant que la substance en est composée, et de
la matière il est besoin qu'elle soit quante, d'autant que la matière
ne pourroit pas estre sans quantité, ne la forme des -atifs composée
de cette mesme quantité, pose que cette mesme substance soit finie,
séparée de toute infinité.


Parce que la grandeur de la / bonté et la bonté de la grandeur sont
accidents, il l'ensuit la qualité a raison de quoy elle est dicte bonne,
grande. Et telle qualité est premiere et generalle. Dans les principes
primitifs consiste la primitive relation, et comme dans la bonté le
bonificatif, boniffiable et boniffier, et dans la grandeur le magnificatif,
magniffiable et magniffier, et ainsi des autres. Et les autres corréla-
tifs constituans icclle relation, laquelle est la generation de la substan-
ce, parce que chaque principe est d'iceux, comme qui diroit la bonté
du bonificatif, du boniffiable et du boniffier, et telle relation est pri-
mitive et generalle, de laquelle naist la relation predicamentalle. D'au-
tant que la forme de ladicte substance est composée des -atifs [subs-
tanciels, de soy est active et telle action est] 1 3 substancielle et primi-
tive, de laquelle naist l'action predicamentalle, et d'autant que la
matière de ladicte substance est composée des -ables substanciéis, de
soy est passive, et patit et telle passion est substancielle et primitive,
de la ont leur origine / et naissance les passions predicamentales. Or,
d'autant que la bonté magnifie soubs l'habitude de la grandeur, et la
grandeur bonifie soubs l'haitude de la bonté, de la resuite l'habitude
primitive d'où naissent et résultent les habitudes predicamentalles; et
parce que la bonté est scituée dans la grandeur, et la grandeur dans la
5o ARMAND LUNARES


bonté et ainsi des autres, est la seituation ou position primitive d'où
descend la seituation predicamentalle. Et d'autant que toute chose
commanceante est nouvelle, ou tout ce qui est neuf est dans le temps,
il suit l'habitude du temps a la chose neufve, d'où naist le quand predi-
camental, d'autant que toute substance composée de la forme et de la
matière est quante ou quantiffiée. Or, tout ce qui est dans le lieu est
quantiffié par soy, il naist le lieu primitif, de l'habitude duquel il
descend a la chose placée d'où naist lieu predicamental.


Nous avons parlé de la substance et de ses habitudes desquelles
le premier corps est constitué. Iceluy participe et s'estend dans les cinq
puissances susdites, / comme est la celeste, l'imaginative, la sensitive,
la vegetative et de l'elementative, desquelles chacune de telle substance
ainsi composé derive et chacune se compose ainsi a sa mode comme
icelles, et de la l'entendement cognoist ce mesme corps et sa quidité
et son essence et toutes choses qui sont du corps.


De la Nature de laquelle la subtance
corporelle est naturée


La Nature de laquelle la substance corporelle est naturée est par
soy une substance aiant par soy ses principes spécifiques et connatu-
rels, et ainsi se peut desduire par les regles a sa mode comme est la
substance corporelle. Et a aussi par soy ses principes accidentels, pre-
dicamentables, qui dérivent d'icelle comme sont les qualitez, quante,
e tc . . Et cette nature est corporelle par soy. D'autant qu'elle est com-
posée et de la substance et de ses accidents, elle mesme contient en
soy deux compositions, c'est ascavoir / la premiere et la seconde.


La première composition est de V-atif avec Y-atif, comme le bonifi-
catif avec le magnificatif, et de Y-able avec V-ablc, comme le bonifica-
ble avec le magnificable, et de l'-ier avec l'-ier, comme bonifier, ma-
gnifier. La seconde composition est quand de Y-atif et de Yatif se
compose la premiere forme naturelle et des -ables la premiere matière
naturelle, et d'iceux premiers primitifs se compose la première compo-
sition naturelle de la forme avec la matière, et d'iceux trois resuite
la nature dans le commun.


Cette nature commune est estendue ou diffuse en cinq parties en
soy coessentielles qui sont comme la nature celeste, la nature de l'ima-
gination, de la sensitive, de la vegetative et de l'elementative. Or com-
me cette nature commune, par sa forme composée des -atifs, est active
et passive par sa matière, et par la conjonction les choses s'unissent


16
U N I N E D I T D E R A Y M O N D L U L L E 5 7


enscmblcuicnt, ainsi en est il des cinq corps susdits qui, a leur mode,
se comportent et ont leurs / regards a leur propre forme, matière et
moien unissant.


Nous avons parlé de la nature selon soy. Maintenant, nous préten-
dons l'applicquer a la premiere substance corporelle et nous monstrons
que le mesme corps procede de la mesme nature, si bien que la pre-
miere forme naturelle et la premiere forme corporelle s'unissent en-
semblement. De laquelle liaison et union resuite la forme commune
qui est la partie de l'univers. Et la premiere matière naturelle se com-
pose avec la premiere matière corporelle, d'où naist une matière com-
mune qui est la partie de l'univers. Et de mesme de ses naturels et
corporels composez ensemble resuite la commune conionction qui est
la partie de l'univers. Et ainsi l'univers, consideré en cette façon, est
un contenant en soy toutes ses parties, et chaque particulier est un
triung 1 4 substantiel, comme son tout qui est son univers.


Nous avons parlé de la seconde distinction et avons monstre com-
me / la nature est restrainte a une autre essence, comme a son premier
corps qui est nature par elle mesme, dans lequel elle est soustenue,
maintenue et enracinée, qui est le corps mouvant et efficient pour
naturer les choses naturables.


De la troisième distinction:
Du mouvement naturel


Cette distinction est divisée en sept parties. La premiere est du
premier moteur et du premier mouvement. La 2e est du mouvement
du ciel, la 3e du mouvement de l'imaginative, la 4e du mouvement de
la sensitive, la 5e du mouvement de la vegetative, la 6e du mouve-
ment de l'elementative, la 7e du mouvement de l'homme.


Du premier Moteur et du premier Mouvement


Le premier Moteur est Dieu, le premier mouvement est general. /
Or iceluy moteur a posé le premier mouvement dans le premier corps
commun en puissance et iceluy premier moteur a le premier meu
actuellement ce premier mobile, afin que le mouvement qui estoit en
iceluy mobile fust reduict de puissance en acte. Or ce premier corpi
meu par le premier moteur meut la nature pour naturer actuellement;


14. Triung = m o t peut -être f o r g é par le t raduc teur . O n en c o m p r e n d le s e n s :
un tout f o r m é d e t ro i s é l é m e n t s (na ture l , c o r p o r e l et u n i o n d e s d e u x ) .


1 7
58 ARMANO LUNARES


et par ainsi la premiere forme a esté mene pour actuer actuellement,
et la premiere matière pour patir, et la premiere conionction pour
conjoindre actuellement; et un tel mouvement a esté donné en un
moment et des lors et jusques a ce maintenant est et a esté dans la
succession, et dans cette succession tous les principes connaturcls ont
esté dans le mouvement et activement et passivement, et comme les
parties qui se meuvent quand leur tout se meut. Comme la meule
pour esguiser, auparavant qu'elle se meuve, est disposée a se mouvoir,
et de mesme la nature, auparavant qu'elle se meut, elle estoit née
propre a ser mouvoir actuellement. Or, la meule nieue avec / force et
violence se meut par soy mesme et en après iliaques a un certain temps,
d'autant qu'elle est pesante et lourde, et parce qu'elle est lourde et
pesante de soy, sans un moteur estranger et extrinsèque, de soy ne se
meuvroit pas encores, bien qu'elle se meuve actuellement. Toutesfois
elle demande a se reposer en son centre, et estant délaissée et aban-
donnée a soy mesme, se repose dans sa fin; ou, si clic n'estoit ny pesan-
te, ne legiere, et qu'elle eut en puissance son mouvement circulaire et
si elle n'estoit nieue actuellement par quelque subiect, peu a peu elle
se mouvroit de soy mesme et elle n'auroit besoin d'aucun moteur
extrinsèque.


Or, il faut ainsi considérer proportionnellement dans le premier
mobile, parce qu'il n'est ne pesant ne legier, et son mouvement est
naturel et circulaire; et pour ce il a esté meu auctuclleinent par le
premier moteur, par après il meut de soy dans le mouvement continuel
jusqu'à ce qu'il plaise / au moteur de borner et terminer le mouvement
qu'il peut terminer de mesme comme il a commencé ce mouvement.


De la nature du mouvement du ciel


Le ciel se meut de soy mesme parce qu'il est la partie de la subs-
tance naturée de laquelle nous avons parlé dans la deuxième distinc-
tion. Son mouvement est en quelque façon substantiel et en quelque
façon accidentaire. Substantiel en ce que sa bonté substancielle est
meue en sa grandeur substancielle. et au rebours et ainsi des autres
principes connaturels, c'est ascavoir quand on compose Y-atif avec
Y-atif, le celestiatif avec le celestiatif, et l'-ier avec Y-ier, et Y-able avec
Y-able, et ces choses ensemblement les unes avec les autres continue-
ment et successivement, dans laquelle composition et succession ce
mouvement est substancicl et circulaire, d'autant que cette composition
ne peut estre sans mouvement accidentaire, et ainsi parce que la bonté


1 8
UN INÉDIT DE RAYMOND LULLE 59


substancielle cause dans la grandeur la bonté accidcntaire dans la subs-
tancielle, et la grandeur / aussi cause la grandeur accidentaire dans la
bonté substancielle de mes facon, et ainsi des autres. Et tel mouve-
ment accidentaire est l'instrument du mouvement substanciel. Et cela
est signiffié dans le mouvement des elemens existans dans le mixte,
scavoir est le feu avec son eschaufer, ou chaleurement le mixte, scavoir
est le feu avec son eschaufer, ou chaleurement le ciel et l'air, l'eau
avec son humecter, l'eau et la terre avec son refroidir, la terre, le feu
avec son deseicher. Et ainsi sous disons que le ciel est animé d'un[e]
ame motive celeste avec laquelle elle se meut soy mesme, comme la
vegetative qui a l'ame vegetative motive avec laquelle elle se meut
soy mesme pour végéter.


Dans le Ciel, dans la huictieme sphère est le premier mobile. La
raison de ce est parce qu'elle reçoit premièrement le mouvement de la
subtance naturée avant dite dans le ciel. La huictieme sphère cause
le mouvement de Saturne et ainsi des autres d'autant qu'elle est pri-
mitive. Dans la substance du ciel, il y a huict organes, c'est ascavoir
huict sphères, et chacune desdits organes est différent de l'autre / a
celle fin qu'il ait son mouvement spherique par soy; et cela est figuré
dans le sens commun parce que l'oeil est instrument de la puissance
visuelle, et la langue de la puissance de parler, et ainsi des autres;
et ainsi que dans le sens commun est un mouvement différent au
respect des organes, ainsi dans le ciel au respect des sphères. D'autant
que le ciel est incorruptible, indivis et separé du cas et de la fortune,
d'autant qu'il est si nécessairement nature qu'il ne pourroit se com-
porter autrement en tant qu'il est ainsi disposé et ordonné. Toutesfois
les choses inférieures d'icy bas reçoivent quelquefois le mouvement de
la part du cas et de la fortune, d'autant qu'elle [s] n'ont pas leur mou-
vement. Ainsi circule scavoir est les plantes, et ainsi des autres.


Dans le mouvement du ciel, il y a plusieurs circulations en puissan-
ce, scavoir est les diurnitez, d'autant que la circulation d'aujourd'huy
estoit hier en puissance, et la circulation de demain est en puissance.
Et partant, en réduisant la circulation de puissance / en acte, s'ensuict
le mouvement; et si le ciel estoit éternel, il y auroit des circulations
infinies en puissances. Mais il ne l'est pas et ne le peut estre, comme
nous avons prouvé dans le livre intitulé Du moien cTesloigner la per-
versité de restant15 et en plusieurs autres livres. Partant, il s'ensuit


15. Liber de perversione entis removenda ( P a r i s , d é c e m b r e 1309, i n é d i t ) .


19
60 ARMAND LLINARK8


nécessairement qu'elles ne sont pas infinies, et en ce pas l'entendement
recognois qu'il est convenable et a propos que si elles ne sont infinies
a l'esgard de la partie antérieure, qu'elles ne soient pas aussi infinies
a l'esgard de la partie postérieure. Puisque ainsi est que le mouvement
du ciel estant au dessus, il est la cause des mouvements inférieurs,
c'est ascavoir du mouvement droict et de l'oblique, et du mouvement
de l'augmentation et de l'altération, et par conséquent de la com-
plexión et de la santé et infirmité, diurnité, nocturnité, masculinéité
et feminéité, et de leur maniere et d'autres, et le mouvement du ciel
cause en quelque façon le mouvement violent. Car la huictieme / spbe-
re qui se meut d'orient en occident, par son ravissement meut Saturne
par le mesme mouvement comme aussi les sphères des autres planetes
qui, de leur propre mouvement, se meuvent de l'occident a l'orient;
et aussi quelques portions de terre et d'eau qui sont pesantes, par le
mouvement du ciel et par son égard, sont menés en hault. Ainsi en est
il du mouvement du tonnerre et du fondre et des monstres et sem-
blables.


Du mouvement naturel de f Imagination


L'Imagination est une substance dans le corps et est un petit rameau
de la premiere substance corporelle de laquelle nous avons parlé dans
la deuxième distinction. Et ainsi elle a un corps naturel composé de
ses corrélatifs spécifiques venant a la composition par le / mouvement
naturel.


L'Imaginative a trois puissances avec lesquelles elle est mene et
mouvante: meue par la cause efficiente, c'est ascavoir par l'âme qui
est un mouvement efficient pour imaginer; et ses puissances sont
l'estimative, l'appetitive et le memorative, avec lesquelles elle atteint
l'obicct; et elle est mouvante [par] le subiect auquel elle est pour
imaginer avec l'obiect qu'elle a pris, cognoissable ou manifesté.


L'imagination a trois corrélatifs: l'imaginatif, l'imaginable et l'ima-
giner, desquelles elle est constituée. Par l'imaginatif. son mouvement
est actif; par l'imaginable, [il] est passif; et par l'imaginer, [il] est
conionctif.


L'imaginative a son propre organe comme estant une petite cellule
entre le cranc 1 8 de la partie antérieure et partie postérieure de la
teste, dans laquelle clic a les espèces et puissances et quand elle les
conduict de puissance en acte avec mouvement.


16. Cranc — c ran , enta i l l e .


20
UN INÉDIT DE RAYMOND LULLE 61


L'Imaginative est conioincte / avec la sensitive, et par conséquent
avec le sens commun; et avec les sens particuliers, le sens commun
faict son iugement des obiects des sens particuliers.


Or l'imaginative, ayant retenu les espèces de ces choses sensibles
dans son imaginable en l'absence des choses sensibles, se meut pour
imaginer, sans lesquelles espèces elle ne pourroit pas avoir son mou-
vement, et des lors 1 7 en actuant et pâtissant, elle faict son iugement
de ces obiects, lesquels elle a eu par le moien de la faculté sensitive,
ores a la ioie, ores 1 8 a la tristesse, scavoir est quan elle eschauffe le
souhait 1 9 et l'appétit au manger, le petit oiseau a imaginer son nid.
et ainsi des autres.


Nous avons discouru du mouvement de l'imagination, et par les
choses qui en ont esté dictes, son mouvement et sa nature peuvent estre
suffisamment patentes et manifestes a celuy qui les considérera bien.


Du Mouvement naturel de la Sensitive


La Sensitive 2 0 est un rameau du premier corps naturel, et ainsi elle
est composée de deux substances, comme de la vegetative et de l'ele-
mentative. Et de ces deux substances son mouvement naturel naist et
en procede, avec lequel elle se meut soi mesme. Ainsi est la sensitive.
Le sens commun est composé et resultant du sensible, du sensitif et du
sentir. Or. son mouvement naturel est substanciel et est commun et
est agissant dans le sensitif. et pâtissant dans le sensible, et est copulatif
dans le sentir: et avec ses mouvements accidentairefs] acquis par les
sens particuliers, se meut soi mesme de telle sorte que le sens commun
est de tout en tout dans le mouvement intrinsèque. Et les >cn- parti-
culiers cessans, son mouvement cesse quand et quand, d'autant qu'il
ne faict aucun jugement, scavoir est l'animal dormant, toutesfois quand
il ne dort pas fort, le sens commun a et faict quelque iugement qui
est debile ou finist en songeant a cause qu'il est comme veillant, et
d'autant que l'imagination apette estre dans le mouvement, et en ce
pas l'entendement cognoist d'où procede le someil. suivant qu'il a esté
signiffié dans la seconde distinction.


17. O n avait d ' a b o r d écrit : / o í r . ma i ? le m o t a été rayé et r e m p l a c é p a r : lors.
18. Ores... ores = tantôt ... tantôt .
19. O n lit d ' a b o r d : r o i f , et en s u r c h a r g e : souhait. I l c o n v i e n t d e r e t e n i r cette


l e c t u r e .
20. I n d i c a t i o n s m a r g i n a l e s : sens [us] communis est tanquam index qui sine


actionibus et rebus non Iudicat.


21
62 ARMAND LUNARES


Le sens agissant, ou bien efficient, meut la nature sensée pour natu-
rer, c'est ascavoir la puissance visuelle, d'autant que l'animal voiant
meut la puissance visuelle pour vcoir laquelle puissance est active,
d'autant qu'elle voit para le voir, dans lequel voir consiste son mou-
voir ou le mouvement. Or, quand il cesse de voir, il cesse aussi de
mouvoir; et le sens cessant de voir, la puissance visuelle ne voit pas,
d'autant que son acte est en puissance qui estoit en acte. Et corne il
est dict de la puissance visuelle, ainsi peut il estre dit de toute autre
puissance sensitive proportionnellement.


La puissance visuelle est agissante quand elle cause l'obiect visible,
mais elle ne peut faire cela sans le mouvement naturel, et tel obiect
est estranger, receu par le sens agissant en tant qu'il est abstrait d'ice-
luy et les ressemblances et les remettant dans son visible intrinsèque,
le rend sensible. Et ainsi il parroist comme cette puissance gist et
consiste dans le mouvement.


La rose embaume l'air de son odeur qu'il apelle rosée, et le cada-
vre infecte l'air. L'odorat, en recevant l'air en rosé ou infect, consiste
dans le mouvement en agissant et pâtissant, en agissant d'autant qu'il
est abstraict et attire ces similitudes la de l'air, en pâtissant, car il les
reçoit en son odorable en puissance et est rendu actuellement odoré.
Quand le goust est infect et depravé, le sens est agissant, perverti avec
un mouvement / pervers, et quand il juge que ce qui est doux est
amer, scavoir est le miel, ce mouvement la est dénaturé et conseqüent-
ment violent. Mais quand il attaint les choses telles qu'elles sont, il est
dans son mouvement naturel.


Le sens est quelquefois dans le mouvement par accident et non par
soy, c'est ascavoir quand l'animal se meut d'un lieu a un autre, ses sens
sont dans le mouvement naturel parce qu'avec ses pieds il se meut soi
mesme, cecy se peut dire du chevalier qui est a cheval. Mais l'animal
se meut naturellement avec l'imagination, c'est ascavoir quand le chien
sent l'odeur de la trace ou vestige du lièvre, et en se l'imaginant le
faict fuir, et sa course n'est pas naturelle, mais son mouvement com-
posé, resultant du mouvement du sens et de l'imagination, est naturel.


Le sens commun est quelquefois dans le mouvement continuel
avec / un sens particulier, quelquefois avec un autre, c'est ascavoir
quand tu vois et n'esconte pas, ou bien quand tu escoute et tu ne vois
pas, et ainsi des autres.


Par l'attouchement ou il est plus intensivement et continuellement
dans le mouvement que par un autre corps, nous avons traicté de la


22
UN INÉDIT DE RAYMOND LULLE 63


Sensitive, et parce que nous avons dict, nous pouvons résoudre toutes
les questions faictes de la sensitive, si les choses susdites sont bien
entendus.


Ou Mouvement naturel de la Vegetative


La Végétative est l'ame de la plante avec laquelle la plante est
motive et mobile pour végéter. Icelle est le petit rameau du corps
naturel duquel nous avons traicté en la seconde distinction. Elle est
aussi composée de ses corrélatifs a sa mode, tout de mesme qu'est la
celeste, l'imaginative, la sensitive.


Le mouvement de la vegetative est un et spécifié, et il est diffus et
divers suivent que ses principes connaturels sont diffus et divers. 1 2
D'autant que par la bonté il est bon, d'autant qu'il conduit et meut
le bon fruict de puissance qu'il est en acte et il est grand d'autant
qu'il cause et faict l'arbre grand. Il est durable parce qu'il dure, parce
qu'une plante corrompue, il dure en une autre. Il est puissant parce
que par iceluy la plante peut avoir son action et passion. Le mouve-
ment est capable d'avoir son instinct parce que telle plante en agissant
produit tant de feuilles et de fleurs ainsi determinés et ainsi faictes
dans les autres, scavoir les roses en d'autres et les violettes en autres.
Le mouvement est appetitif par ce qu'il appette en une plante, il ne
l'appette pas en l'autre. Il est vertueux d'autant qu'il a une vertu dans
une plante et une autre dans une autre. Ainsi des autres principes.


Le mouvement de la vegetative a sept organes dans lesquels il a son
flus et reflus, comme sont les racines, le tronc, les branches, les ra-
meaux, les feuilles, les fleurs et le fruict, et dans ces sept il est deter-
miné et continué. Le mouvement / de la vegetative est gradué suivant
ses complexions, c'est ascavoir dans le poivre au 4e degré de chaleur
et au 3e de seicheresse ou siccité. et au 2e d'humidité, et au premier
de froideur, et ainsi des autres.


La vegetative a plusieurs puissances subalternes comme la conver-
sive parce qu'elle transmue l'elementative en son espece, scavoir est
les racines transmuent la terre en espèces de la plante, et l'animal
dans l'estomac transmue la viande en chair. Et ainsi en est il de la
nutritive, de l'augmentative. l'alterative, appetitive, retentive. digestive.
L'expulsive est du genre de la corruption. Or. par toutes ces choses, son
mouvement a son flus et reflus. son flus en agissant et son reflus en
pâtissant. La vegetative est la puissance abstraiete. la plante est son


2 1 . A part i r d e : suivent que, a d d i t i o n m a r g i n a l e .


23
(»4 ARMAND LUNARES


concret ou vegeté; et par ainsi, son concret estant corrumpu, c'est
ascavoir cette rose, cette violette, la puissance abstraicte demeure enco-
re en puissance. Toutesfois et par conséquent, son acte particulier est
reduict et ramené à la / puissance abstraicte qui est soustenue dans
:cs principes connnaturels: le vegetable, végétatif et végéter, et son
mouvement naturel, mesme substanciel, est diffus en iceux; et parce
qu'elle est enracinée et soustenue en l'elenientativc, elle a acquis un
mouvement estranger et accidentaire dans ses organes, avec lequel le
mouvement substanciel naturel est en acte; et alors la vegetative con-
siste totalement dans le mouvement.


Nous avons parlé du mouvement de la vegetative par lequel nous
pouvons cognoistre la nature et résoudre les doubtes par les choses
susdites.


Du Mouvement naturel de VElementative


L'Elementative est une partie de l'univers. Or icelle dépend du
premier corps naturel parce qu'elle est un rameau; et comme il est
composé de ses principes connaturcls, de mesme l'elementative est des
siens. Il s'ensuit que son mouvement est descendu et derivé du mouve-
ment naturel et general supérieur. D'autant que l'elementative est bon-
ne, son mouvement est bon; et parce qu'elle est grande, son mouve-
ment est grand; et parce qu'elle est durable, son mouvement est dura-
ble, et parce qu'elle est puissante, son mouvement est puissant; et
parce qu'elle a son instinct, son mouvement est instinctif; et parce
qu'elle est appetitive, son mouvement est appetitif; et parce qu'elle est
vertureure, son mouvement vertueux.


D'autant que l'elementative est constituée de ses principes eonnatu-
rels et est aussi constituée de ses corrélatifs connaturcls, comme l'ele-
mentatif. l'elementable, l'elementer; et ainsi par l'elementatif. elle
a son mouvement actif, et par l'elementable. son mouvement est passif,
et par l'elementer est copulatif. D'autant que l'elementative est com-
posée des elements simples, dans laquelle ils sont composés, le mou-
vement de l'elementative est composé de mouvements simples. Or icelle
a quatre organes dans lesquels son mouvement est sans le flus 2 2 et le
reflus de la part du / dehors, 2 3 comme dans les individus elementes,
ascavoir l'or, la pierre, la rose, le cheval et autres semblables. Or les
quatre organes son les quatre masses lesquelles sont atteintes par les


22 . O n l it en s u r c h a r g e : p e r medium.
23. O n lit en s u r c h a r g e : des accidents in elemenlabili.


24
UN INÉDIT DE RAYMOND LULLE 65


sens et imagination objectivement, c'est ascavoir cette flamme,24 cette-
terre, cette eau, [cet] ai[r] 2 5 meu qui est le vent; et par la flamme
elle est combustive, calefaetive, attractive et ainsi des autres, comme la
flamme qui brusle le bois et conduist le feu qui est dans le bois de
puissance en acte; par la terre, elle est germinative et dessiccative,
vacuative, et ainsi des autres.27 Et par ainsi son mouvement est dis-
couru par quatre organes avec lesquels elle acquiert les mouvements
estrangers,28 avec lesquels mouvements son mouvement substantiel na-
turel est en acte, en elementant et en mouvant.


L'Elementative, en engendrant, a son mouvement naturel, c'est
ascavoir en engendrant la rose, le cheval et autres semblables. Cette
elementative est meus par la vegetative pour elementer, c'est ascavoir
en la plante; et l'elementative meut la plante en la complexionant,
c'est escavoir la rose a la siccità et frigidité, et ainsi des autres. / L'ele-
mentative, en sa corruption, a son mouvement violent, comme cette
rose qui se corrompt, en ce malade dans lequel est le mouvement de
fiebure, de la douleur, de la faim, de la soif, de la vielesse et de la
mort et autres. L'elementative a le mouvement naturel droict, c'est
ascavoir le feu en bault et la terre en bas. Or le mouvement violent
est comme le mouvement de la fleche en l'air et de la pierre iettés en
bault et ainsi des autres. L'elemntative a sou mouvement naturelle-
ment circulaire: le feu en est esehauffant dans l'air, et l'air dans l'eau
humectant, et l'eau refroidissant dans la terre, et la terre desseichant
dans le feu. Et tel mouvement est de la generation t corruption et de
la privation.


Nous avons traieté du mouvement de l'elementative, et par les
choses que nous avons dict on peut avoir une suffisante cognoissance
de su nature et mouvement.


Du Mouvement naturel de THomme


Le mouvement naturel de l'homme s'entend en deux façons spiri-
tuellement et corporellement. Spirituellement 2 9 comm l'ame raison-


24 . O n lit en s u r c h a r g e : / . V. c. 249. I n d i c a t i o n s m a r g i n a l e s : calor, levitas,
luciditas, dulcedo.


25. O n l i t : cette eau ait meu. ce qui ne signif ie r i en . I l faut l i r e : cette eau, cet
air meu. c ' e s t -à -d i re : en m o u v e m e n t .


26. M o t s sautés.
27. I n d i c a t i o n m a r g i n a l e : par l'air, elle est humefaetive. florificative et reple-


tive; par l'eau, elle est refroidissante, restringente.
28. I n d i c a t i o n m a r g i n a l e : La vegetative inférée sur l'elementative luy est es-


frangere en mouvement.
29. C e s t r o i s d e r n i e r s m o t s : a d d i t i o n m a r g i n a l e .


25
66 ARMAND LUNARES


nable qui est la forme du corps, le mouvement peut vivre pour vcoir,
ouïr, et des autres sens particuliers. Or le mouvement naturel du corps
est suivant que sont ses quatre puissances, comme l'imaginative, la
sensitive, la vegetative, l'elementative, comme il a esté dict cy dessus.
L'homme meut son ame a l'ohiect entendu et désiré et ramenteu,3 0
il meut aussi son sens et son imagination avec son ame, afin que son
subiect desire soit imaginé et sensé, et aussi le sens et l'imagination,
d'autant que l'ame est coniointe au corps avec ses principes connatu-
rels, meut les principes connaturcls du corps, seavoir est avec la bonté
spirituelle la bonté corporelle, et ainsi des autres. Et de ces mouve-
ment [s] est composé le troisième mouvement, seavoir est le mou-
vement de tristesse ou de Joie, en aiant faim ou mangeant, et ainsi
des autres.


Le mouvement de l'ame est libre et le mouvement / du corps est
servile, c'est ascavoir quand la volonté meut les pies pour marcher
et les mains pour travailler, afin qu'elle se reposa dans l'ohiect désiré
pour l'amour d'elle mesme, ou a cause du corps de l'homme, se meut
avec son obiect, non que l'ohiect le meuve d'autant que l'ohiect mes-
me est la diposition du mouvement de l'homme, ie dis l'ohiect bon
ou mauvais, afin qu'il acquière le mérite et si l'ohiect mouvoit l'hom-
me, le mouvement de l'homme seroit violent et il seroit de l'ohiect
naturel. Et ainsi tel mouvement seroit pervers, d'autant que l'ohiect
n'appette point la fin et le repos \rie] l'homme. Ainsi afin qu'il repose
dans l'ohiect de l'entendement, l'homme cognoist que dans le bois
l'arche est en puissance, et la cognoist dans l'imagination. Mais la
volonté veut qu'elle soit conduitte de puissance en acte; et ainsi le
mouvement de l'entendement, de la volonté et imagination est naturel
en se representant la chose par forme d'obieet. non que l'arche exis-
tant en puissance meuve les facultés ou puissances d'autant qu'elle /
n'a pas avec quoy, parce qu'elle est dénués de tout accident et son
mouvement estant de puissance en acte est violent, et par conséquent
le mouvement des mains et de la douleur, et ainsi il parroist que
l'ohiect ne meuve pas la puissance, mais la puissance se meut avec l'o-
hiect.


Or l'on pourroit dire beaucoup de choses du mouvement de l'hom-
me qui seroit fort long de racompter et desduire. que ces choses suf-
Qfisent à celuy qui se plaira a la briefveté. d'autant qu'ayant bien
examiné ces choses l'on en pourroit acquérir beaucoup d'autres.


30. Ramenteu, du v e r b e ramentevoir = r e m e t t r e dans l ' e spr i t , r a p p e l e r .


26
C R O N I C A


HOMENAJE Al . D O C T O R CARRERAS ARTAU, FA" 1966


La Escuela Lulística Mayoricense, que en 1965 se asoció pública-
mente, desde las páginas de esta misma revista, ESTUDIOS LULIANOS,
a los homenajes que se tributaban al insigne maestro, doctor Carreras
Artau, a raíz de su jubilación universitaria, quiso rendirle en Mallorca
misma y en la ciudad donde naciera el Beato Ramón Llull y donde
se veneran sus huesos y cenizas, el bajo todos los conceptos merecido
homenaje.


El Excmo. Ayuntamiento de Palma de Mallorca —tan vinculado a
la empresa del lulismo científico y a la causa de beatificación del más
grande de los hijos de Mallorca— hizo también suyo el propósito de
aquel Instituto lulístico y ofreció su amplio y rico salón de sesiones
para sede del brillante acto académico.


Se escogió como fecha la del 25 de enero, día en que en la Basílica
de San Francisco —que guarda el sepulcro del Beato Ramón Llull—
se dedican, por los distintos centros de Enseñanza Media y Eclesiástica
de la ciudad, solemnes cultos a la conmemoración de la conversión del
gran Maestro mallorquín. Además, el Excmo. Ayuntamiento tomó el
acuerdo de todos los años en aquel día: conmemorar aquel suceso de
la vida del Beato Ramón Llull con un solemne acto académico, el cual
el presente año consistió en el homenaje al lulista eminente y maestro
de lulistas, doctor Joaquín Carreras Artau, "Magister fundator" de la
Maioriccnsis Schola Lullistica y actualmente presidente de la Société
International pour l'étude de la Philosophie Médiévale.


LA PRESIDENCIA


La presidencia del brillantísimo acto académico estuvo constituida
por el primer teniente de alcalde, en funciones de alcalde, señor Su-
reda Meléndez. a cuya derecha tomaron asiento el Excmo. y Rvdmo.
68 ESTUDIOS. LULIANOS


señor Obispo, el señor Gobernador Civil, el señor Delegarlo ríe Ha-
cienda y el teniente coronel de Aviación señor Bisellach. A su izquier-
da se sentaron el señor Capitán General, el señor Presidente de la
Diputación Provincial, el señor Delegado Provincia] de Información
y Turismo y el señor Presidente de la Audiencia.


El Rector de la Escuela Lulística Mayoricense, doctor Garcías Pa-
lou, presidía el Consejo Académico de la misma, que asistía en pleno.
Junto a aquél ocupaban sus asientos los señores Moll Casanovas, Pons
y Marqués, Ensenyat Alemany, Colom Ferrà, P. Sabater Mut, S. J.,
P. Antonio Oliver, C. A., Font y Trias.


También asistían representaciones de los organismos culturales de
Mallorca.


L A SESIÓN ACADÉMICA


El señor Alcalde declaró abierto el acto y concedió la palabra al
doctor Garcías Palou.


Éste comenzó por felicitar al Exemo. Ayuntamiento por razón de
la conmemoración anual de índole cultural de la Conversión del Beato
Ramón Llull, y particularmente por haberla hecho consistir este año
en el merecidísimo homenaje al doctor Carreras Arfan.


Describió minuciosamente los merecimientos lulísticos de tan afa-
mado maestro y lo calificó de verdadero patriarca del lulismo cientí-
fico. "Ahora —dijo— sois vos, doctor Carreras Artau. quien ostenta
este Patriarcado, que un día correspondió al P. Pasqual Fleixas y, su-
cesivamente, al doctor Rubió Lluch y al benemérito Mn. Salvador
Galmés. Aquella muerte tan sentida de vuestro hermano don Tomás
privó a éste de compartirlo con vos."


Hizo una breve historia del lulismo moderno y dijo que los her-
manos Carreras Artau presiden la etapa del lulismo científico que cul-
minó en el I Congreso Internacional de Formentor. celebrado en 1960.
punto de arranque del lulismo rigurosamente crítico.


Agradeció a la sencillez, humildad v bondad —las virtudes huma-
nas más características del doctor Carreras Artau— el más valioso pre-
mio que recibiera —unas palabras— con motivo del referido I Con-
greso Internacional de Lulismo, allí mismo, en el instante de la des-
pedida: "Con usted, doctor Garcías Palou, voy adonde sea".


Acabó diciendo que a los esfuerzos y sudores del doctor Carreras
Artau el lulismo contemporáneo es deudor de todo lo mejor.
C R Ó N I C A 69


L A LECCIÓN DEL DOCTOR CARRERAS ARTAU


El maestro del lulismo científico desarrolló el tema Renovación y
progresos de los estudios lulianos en el siglo XX, cuyo estudio consti-
tuyó una descripción de la etapa de la "Renaixença catalana-balear";
de la etapa erudita o, mejor, histórico-filosófica; de la etapa de la re-
valorización de las obras latinas y, por fin, la etapa de la internaciona-
lización del lulismo con la formación de los grupos de Inglaterra,
Francia y Alemania, a los que, en virtud del I Congreso Internacional
de Lulismo, hay que añadir los de Portugal e Italia. Acabó señalando
la influencia que vienen ejerciendo la Escuela Lulística Mayoricense
con la publicación de la revista ESTUDIOS LULIANOS y el Instituto Lulís-
tico de Freiburg con la preparación de los tomos de la edición crítica
de Opera Latina del Beato Ramón Llull, que publica aquel Instituto
mallorquín.


HOMENAJE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO


El señor Sureda Meléndez hizo, en nombre del Excmo. Ayunta-
miento palmesano, el ofrecimiento del homenaje al preclaro profesor
y eminente lulista doctor Carreras Artau, a quien entregó el perga-
mino e impuso la medalla de "Caballero del Castillo de Bellver".


En medio de una férvida ovación terminó el brillantísimo acto
académico, con cuyo motivo se llenó hasta rebosar, de un público
culto y relevadamente distinguido el salón de sesiones de la Excma.
Corporación Municipal.


SESIÓN ACADÉMICA, CON MOTIVO DE LA INVESTIDURA DEL
LIC. SR. TRÍAS MERCANT


El día 22 d e f e b r e r o , en el Sa lón d e la « C a s a d e C u l t u r a » , d e la Caja d e P e n s i o -
nes para la V e j e z y d e A h o r r o s , c e l e b r ó s e , c o n t o d o el br i l l o a c a d é m i c o p r o p i o d e las
r e c e p c i o n e s d e los n u e v o s « P r o f e s s o r e s » v « M a g i s t r i » , la ses ión d e i n v e s t i d u r a del Sr .
L i c . Sebas t ián T r í a s M e r c a n t , e l e g i d o , p o r el C o n s e j o A c a d é m i c o , para su i n g r e s o en
el P r o f e s o r a d o d e la « M a i o r i c e n s i s Sellóla L u l l i s t i c a » .


Pres id ió la s o l e m n e Sesión A c a d é m i c a el R e c t o r del Ins t i tu to , D r . Garc ías P a l o u ,
j u n t a m e n t e c o n cl M. U d o . P. A n t o n i o B a n c a , Min i s t ro P r o v i n c i a l d e la T . O . R. d e
San F r a n c i s c o d e Asís ; c o n el l i m o . Sr . D . G a b r i e l N a d a l , D e c a n o de l C o l e g i o d e
D o c t o r e s y L i c e n c i a d o s ; c o n c l Sr . D . G a b r i e l T o u s A m o r ó s , P r e s i d e n t e d e la C o m i s i ó n
d e C u l t u r a de l E x c m o . A y u n t a m i e n t o y c o n el Pro f . F r a n c i s c o d e B . M o l l C a s a n o v a s .
70 ESTUDIOS LULIANOS


A b i e r t a la s e s i ó n , p o r el Dr. G a r c í a s P a l ó n , el Sr. S e c r e t a r i o G e n e r a l , l i m o . Sr .
D . José E n s e n y a t A l e m a n y clíó l e c tura al ac ta d e la e l e c c i ó n del Pro f . T r í a s M e r c a n t
y a la d e In i n v e s t i d u r a , q u e i i r m a r o i i , c o m o tes t igos , los M i e m b r o s del C o n s e j o A c a -
d é m i c o , l i e . D . Juan l ' o n s y M a r q u é s y Dr . D . G u i l l e r m o C o l o m F e r r à , j u n t a m e n t e
cun el n u e v o tProfessor», c o n el r e f e r i d o S e c r e t a r i o G e n e r a l y c o n el H é c t o r .


D e s p u é s d e la i n v e s t i d u r a , el Dr. G a r c í a s P a l o u c o n c e d i ó la p a l a b r a al Sr . T r í a s
M e r c a n t , q u i e n s u b i ó a lu t r i b u n a , para p r o n u n c i a r la l e c c i ó n i n a u g u r a l d e su P r o f e -
s o r a d o , q u e v e r s ó s o b r e <Ll conocimiento de Dios, en el Lulismo mallorquín del perío-
do universitario > y c u y o t e x t o i n t e g r o se o f r e c e a c o n t i n u a c i ó n .


l i m o . Sr. Rector de la Maioricensis Schola Lullistica
M. Litre. Sr. Decano del Colegio de Dres. y Ldos.
M. Iltre. Sr. Delegado Cultural del Excnio. Ayuntamiento
Sres. "Magistri" y "Professores".
Sras., Sres.:


Me considero verdaderamente honrado por haber sido admitido en
la "Schola Lullistica", distinción que agradezco con sinceridad.


Me siento satisfecho de mis pequeñas aportaciones de filosofía
lulista, al pensar, Sr. Rector y Maestros lulianos, que vosotros las
habéis valorado hasta el punto de haberme considerado digno de per-
tenecer a la Escuela Lulista. Gracias por ello. Y lo digo con el propó-
sito de trabajar incansablemente para estar a la altura que tal institu-
ción me exige.


Gracias también, Maestros lulianos, por prestar atención al menor
de los lulistas al explicaros, a vosotros insignes, su primera lección
sobre el Iluminado doctor, Ramón Llull.


* » »


Ramón fue un niño inquieto; un joven impulsivo; un converso de
sublime frenesí, aporético, si se quiere; un anacoreta, extremado, un
misionero resucito, un peregrino de Dios incansable. Fue amigo de
reyes y compañero de necesitados, literato insigne en estilo romance,
filósofo de combinatoria sutil, teólogo iluminado, "Felix" de las ma-
ravillas de Dios sobre el mundo y "Loco" de amor a Cristo, sin nece-
sidad de afirmar, por ello, crisis psicopatológicas.


Cualquiera de los atributos anteriores podrían servir de tema a
mis palabras. Pero no es a este Ramón a quien mi mensaje quiere
cifrar en la primera lección como profesor luliano. No me interesa el
Llull que fue; sino el otro, el que empezaba a nacer cuando el octo-
genario Ramón llegaba al fin de sus días. Me preocupa el Ramón
C R Ó N I C A 71


Llull que va siendo cada día, el personaje luliano, germinado en el
siglo xiii y en ininterrumpido desarrollo hasta nosotros. Este Ramón,
personalidad luliano-lulista, se sustantiva en el "Opus lullianum" y
en los estudios y comentarios de todos los lulistas. Este Ramón crece
y traspasa las fronteras y el tiempo. No es sólo mallorquín sino que,
sin dejar de serlo, es español también; y es francés, y es italiano y es
alemán... Es del siglo xm y es del siglo XX. Es universal.


En cada época, conforme a las coordenadas históricas, como cual-
quier ser en evolución, adquiere la personalidad de Ramón matices
insospechados. La configuración luliana de nuestro personaje durante
el período universitario mallorquín es lo que quisiera poner ante
vuestra consideración, teniendo muy presente que los lulistas de esta
época, como de todas, lo son, precisamente, por ser, en primer término,
lulianos. Empleo aquí el nombre de lulismo mallorquín como fórmula
clasificatoria de los lulistas de Mallorca, desde la segunda mitad del
siglo XVII, cátedra luliana de la Universidad y grupo franciscano, hasta
el cierre de la misma Universidad a comienzos del siglo xix.


En el sentido acabado de señalar podemos hablar de lulismo y de
un Llull netamente setecentista y armonizador. Setecentista, porque
no son ajenos a las corrientes filosóficas reinantes. Armonizador, por-
que intentan una postura de síntesis entre dos polos opuestos: el pensa-
miento tradicional y la nueva filosofía, siempre bajo el amparo de la
doctrina luliana. Así Ramón se escoto-luliza en los franciscanos ma-
llorquines. Acerca su combinatoria de principios a la combinatoria de
anagramas de Caramuel. Compara la doctrina del ascenso y descenso
del entendimiento con las transformaciones del silogismo formal y con
la reducción de la lógica modal, propia de aquellas fechas. Se balan-
cea entre el empirismo de Bacón y el racionalismo de Descartes para
acabar en un intclectualismo intermedio. Está jugando lo mismo con
el concepto cartesiano de sustancia que con la noción aristotélica de
materia prima, para alejarse proporcionalmente de una y otra sin pres-
cindir de ambos. Complementa el análisis fenomenològico del proceso
del universo, propio del mecanicismo del siglo xvm, con una explica-
ción teleologica de los referidos fenómenos, solución característica de
la filosofía cristiana. Admite átomos que se unen por presión y choque
al estilo de Gasendi; pero añade también principios sustanciales, "cau-
sa, en frase del P. Pascual, de aquellos movimientos y combinaciones".
Ramón Llull, en los lulistas del setecientos, se acerca a la teoría del
espacio de Leibniz y se pone de su parte y de la de Descartes, al no
72 ESTUDIOS LULIANOS


admitir, frente al atomismo, el vacío. Con su método empírico-racional
queda tenso entre la metodología experimental de los Corpusculistas
y el proceso exclusivamente racionalista del filósofo francés.


En tal ambiente de problemas, planteamientos y posibles solucio-
nes, surge para el lulismo mallorquín, quizás, la cuestión más apasio-
nante y comprometedora. Es el problema del conocimiento filosófico
de Dios. Entre el empirismo y el racionalismo los lulistas del setecien-
tos son tajantes porque se enfrentan a un problema en el que, por ser
la filosofía lulista doctrina cristiana, no pueden aventurarse a determi-
nadas concesiones. Estoy hablando de filosofía; por tanto, buscando
una solución racional del problema. No pretendo tratar de Dios, este
será un aspecto derivado de mi lección; sino hacer cuestión al conoci-
miento de Dios. Situar el problema filosófico, planteado al lulismo
mallorquín de la época de referencia, dentro de los límites de la filo-
sofía. Desde este ángulo de visión compete al pensamiento filosófico
plantear y resolver tres temas básicos.


El primero es delimitar las fronteras de competencia. Supone tra-
tar de las relaciones entre filosofía y teología.


El segundo, ya dentro de los límites del pensar filosófico, implica
valorar el matiz filosófico que pueda tener un conocimiento racional
de Dios. Exige estudiar el sentido onto-teológico de la metafísica
lulista.


El tercer aspecto requiere un análisis del método empleado para
llegar, desde dentro de la filosofía, hasta Dios. Un análisis de este tipo
determina meditar sobre las inflexiones del método teológico-natural
de los lulistas mallorquines.


Séame permitido, por la premura del tiempo, exponer tan sólo una
mínima parte del tema programado en mis palabras precedentes.


» » #


Los lulistas del período universitario tropezaron con la cuestión de
delimitar los derechos de la filosofía y la teología. Problema apasio-
nante porque los nuevos avances de la ciencia empírica habían moti-
vado matices completamente originales. Los lulistas se enfrentaron a él
y formularon una solución.


Para un mejor planteamiento retrocedamos unos lustros en la his-
toria. En la Edad Media las soluciones se suceden insistentemente. Por
una parte, la fórmula anselmiana del "credo ut intelligam", con infini-
dad de adeptos, seguidores y variantes, pretendía una armonización
C R O N I C A 7 3
r
entre fe y razón. En esta línea agustiniano-anselniiana, con sus matices
de "razones necesarias" y la doctrina antiaverroista de la doble verdad,
cabe situar el pensamiento de Ramón Llull. En otro extremo debemos
poner la concepción tomista, basada en una distinción entre fe y razón,
entre filosofía y teología, para terminar en una amistosa colaboración,
entre ambas ciencias, extraordinariamente fecunda. Ambos dominios
delimitados coinciden en un punto, el acuerdo de la verdad. Teniendo
cada una, filosofía y teología, su método propio, es preciso conside-
rarlas como formando idealmente una sola verdad total.


Ambas posturas sitúan a la Teología en primer plano, describién-
donos el sentido más profundo de la realidad del mundo. La Filosofía
le ayuda en franca colaboración y las ciencias, si así podemos llamar-
las, cooperan al saber universal que es la teología, estableciéndose una
perfecta unidad. Más aún, esta unidad es modelo y se traduce en la
unidad social de los fieles, unidos bajo la autoridad del Papa, guardián
del depósito de la Revelación.


A finales del medioevo se está fraguando una revolución con pro-
yecciones apasionantes en los siglos xvn y xvm. El vicioso procedi-
miento del pensar con su vacuo formulismo, con su puro verbalismo
dialéctico, con sus sutilezas metafísicas, con sus racionalismos y dog-
matismo magistral son la causa de la misma. La ciencia positiva va
a saltar al primer plano con sus experiencias, observaciones y compro-
baciones. La oposición al "Magister dixit" se hará extensiva a la teo-
logía, ciencia fundada en la revelación y la autoridad. El problema
de conjugar las nuevas ciencias será ahora más complejo. Filosofía,
teología y ciencia positiva tendrán que limar asperezas con una cierta
"cientificación" de la filosofía y un alejamiento e individualización de
la teología.


El pensar filosófico medieval era una preocupación por saber lo
que las cosas son. Era sustantivo y predicativo. Se nos descubría un
sujeto delimitado y definido por la atribución de predicados. La reali-
dad salía a flote y la sustancia era objeto del conocimiento. En contra-
posición nació el pensar científico, pensar de puras relaciones y fun-
cional. En él la cosa se diluye y sólo queda su función. El objeto de
conocimiento son las relaciones entre los miembros de una fórmula.
"S es P" en la fórmula del pensar medieval, afirma Paniker, hace
referencia constitutiva a S y me hace conocer S. "Q funciona como X "
sería la fórmula del pensar funcional. X no me une a S, sino máximo,
al funcionamiento de Q. Si otro Q" funciona como X, este pensar no
7 4 ESTUDIOS LULIANOS


las podrá distinguir y, no obstante, pudiera muy bien suceder que Q
fuese distinto de Q", en cuanto "cosas", mientras que si S y S' son P,
ello implica que S es idéntico a S'. Un cambio epistemológico de tal
categoría es digno de consideración para el caso que nos ocupa, puesto
que nos ofrece una visión muy distinta del problema de Dios.


La nueva postura cultural se afianza paulatinamente y la ciencia
positiva va suplantando a la teología como rectora del saber. La razón
dominará a la fe, quedando ésta en segundo plano. El problema de las
relaciones entre filosofía y teología será ya una cuestión derivada y una
consecuencia del problema, más nuclear en esta época, del ajuste entre
ciencia y filosofía.


Durante la segunda mitad del seiscientos y setecientos, se trabaja
en la empresa de rehacer el mundo sobre la base de la sola razón.
Frente a la unidad en torno al Pontífice y a la Revelación, establecida
por la teología medieval, el laicismo implantará el concepto de separa-
ción. No más deberes hacia la Iglesia y hacia el Estado, sino derechos
del hombre contra las usurpaciones de la Iglesia y del Estado. No ne-
cesitan de la religión ni la filosofía ni tampoco el hombre, la sociedad,
la ciencia o cualquier otra forma espiritual.


La filosofía se torna cada vez más científica, distanciándose, paula-
tinamente, de la teología de un Dios cristiano y personal. Aquí radica
ahora la cuestión. La de acomodar la teología a la nueva filosofía, con
el riesgo de alcanzar un conocimiento de un Dios puramente cientí-
fico y funcional, o por el contrario, prescindir de tal filosofía y seguir
sobre la base de las antiguas estructuras.


En el momento a que nos referimos es muy difícil un amigable
consorcio entre filosofía y teología. El aforismo tradicional, tantas veces
repetido por Llull, de que la filosofía es sierva de la teología, no es
posible ahora. Tampoco lo son ni la consideración de que la teología
lleva al pensador de la mano hacia una solución racional, ni la influen-
cia dogmática en la historia subjetiva de los autores como convicción
profunda y como estímulo para proceder a la demostración racional
de aquella convicción.


Resultado de lo dicho es que la teología se aleja de la filosofía
y se desprende, principalmente, de cuestiones metafísicas y andadores
dialécticos, reorganizándose a base de estudios positivos de la Escri-
tura y de la Tradición. Se convierte de cada día más en una ciencia
autónoma. No obstante el problema no es tan simple como pudiera
parecer a primera vista. Las dificultades se presentan fuertes en cada
C R Ó N I C A 75


uno de los miembros del dilema. Las soluciones son, muchas veces,
indecisas, sin el valor que en tales casos se precisa.


• # »


En la Universidad luliana de Mallorca, al igual que en el resto de
España, se imponía, en el siglo xvm, una renovación de las estructu-
ras que regían el saber de la época. Sus facultades de artes, filosofía,
teología y medicina, seguían el desenvolvimiento de la época con sus
sutiles verbalismos y arbitrarias metafísicas. La renovación se impuso
desde la facultad de medicina como vanguardia. Espíritus inquietos,
ocupados en sus materias médicas, en una fácil observación y experi-
mentación, impulsaron la nueva savia. No obsta a tal primacía el que,
en puntos particulares, se dieran algunas o muchas opiniones estrafala-
rias y pueriles.


Muchos de tales médicos añaden a sus estudios específicos el saber
de la facultad de artes o de filosofía, convirtiéndose en personajes
característicos de la época, bajo la tipología de "médico-filósofo". Estos
hombres llaman la atención sobre los abusos formales de la dialéctica
y propugnan un acercamiento a la observación directa de la realidad.
Impulsan la filosofía abstracta a convertirse en filosofía natural de lo
concreto para poder así aprehender más realmente los elementos cam-
biantes del cosmos. Las ciencias particulares adquieren importancia
arrinconando la filosofía tradicional u obligándola a un nuevo plantea-
miento de sus temas cosmológicos. La influencia positiva de las ciencias
sobre la filosofía y la teología determinó un replanteamiento de la
cuestión de las relaciones entre filosofía y teología. Adviértase que no
es, sin embargo, la teología que impone ahora la búsqueda de una
solución, como en la Edad Media: sino los nuevos avances de la
ciencia.


La teología venía estructurándose sobre las bases de la filosofía
escolástica puesta ahora en duda. Se estaba fraguando una nueva filo-
sofía científica con una influencia poderosa. El problema era analizar
las posibilidades de influencia entre esta nueva filosofía y la teología
reinante. La Universidad luliana de Mallorca nos ofrece una doble
solución.


Una perspectiva niega toda influencia mutua y la más mínima rela-
ción. Debe seguir cultivándose la filosofía escolástica como hase y ex-
plicación de las verdades reveladas. Para la "Theología, escribía Geró-
nimo Palou, me persuado es más acomodada la Philosophía Aristoté-
76 ESTUDIOS LULIANOS


lica, por la bien examinada concordancia que tiene un sistema con
otro", puesto que "ninguno parece que está con más firme armonía
que el Aristotélico (a lo menos ninguno suena mejor a nuestros Theo-
logos Españoles y Mallorquines)".


Dos consecuencias importantes podemos sacar de la perspectiva pre-
cedente:


La primera: una escisión de la unidad del saber, con la afirmación
de dos filosofías y una teología. La filosofía basada sobre la observa-
ción y la experiencia, tenida por la verdadera y única capaz para el
estudio de la realidad cósmica. La filosofía aritotélico-escolástica, fun-
damento del saber teológico.


La segunda consecuencia es la comprobación del divorcio entre la
filosofía de la época y la teología reinante. La teología queda al mar-
gen y se individualiza. El problema de las relaciones mutuas queda
zanjado por no plantearse siquiera los posibles contactos.


Cabe advertir que, en el fondo, la Universidad luliana teme por
tal divorcio y, más que preocuparse por la cuestión de relacionar filo-
sofía y teología, yuxtaponen o mezclan, en las tesis de filosofía, temas
teológicos, pretendiendo justificar así la coordinación entre ambas
ciencias en casos concretos. Las alusiones teológicas en cuestiones de
filosofía no son extrañas. Al tratar, pongo j>or caso, el problema meta-
físico de las categorías, se hace alusión a la cuestión teológica de los
accidentes eucarísticos. Incluso algún tomista conservador se atreve
a afirmar todavía el "ancilla Theologiac" y a defender la filosofía
tomista como guardadora y más fiel servidora de la teología que la
filosofía entonces en boga. Estos pocos datos enumerados no hacen sin
apoyar la primera perspectiva que acabamos de señalar. La cuestión
adquiría importancia y el miedo a una solución unilateral les atenaza-
ba todavía.


La segunda perspectiva de solución es la de aquellos, más radica-
les pero más consecuentes con la filosofía que defienden, que no se
avienen a la dualidad de filosofías. La filosofía escolástica debe ser
rechazada por inútil. Intentan acomodar la nueva ideología al saber
teológico. Pertenecen a este grupo los seguidores e intérpretes de
Maignam, cuya influencia se deja sentir profundamente en España.
"Los insignes Maignam y Saguens... trabajaron otro sistema Philoso-
phico sobre que fundaron al Theologico".


Según la postura anterior vuelve a ser la teología la que sale mal
parada. En efecto, debe acomodar sus soluciones a los resultados de la
C R O N I C A 77


nueva ciencia. Pretenden los defensores del cambio, al mismo tiempo
que imbuir de ciencia positiva a la filosofía, explicar los problemas
teológicos por procedimientos y metodología puramente empíricos.
A través de Maignam se introducen en España las nuevas ideas. Re-
cuérdese que el mínimo francés expone una teoría física para explicar
el misterio eucaristico. En ella abandona la distinción y separación
de los accidentes, pues estos no son realmente distintos de la sustan-
cia, y prescinde, aun suponiéndose cartesiano, de la exposición de
Descartes que exige la presencia del pan y del vino.


No todo, sin embargo, fueron perjuicios para la teología. A parte
del carácter negativo que pueda tener la escisión, el cientifismo reno-
vador creó entre los teólogos un espíritu de nueva vitalidad y una
comprensión de nuevo enfoque del saber teológico. La teología se
convirtió en ciencia autónoma y paulatinamente fue abandonando las
futilezas metafísicas y dialécticas, para acercarse, sin olvidar totalmen-
te la filosofía, a otras ciencias positivas que le sirvieron como auxiliares
para una interpretación más profunda y objetiva de sus problemas.
Con el tiempo serán las ciencias positivas las subsidiarias, "ancillae".
de la teología. La teología positiva es una realidad en la Universidad
luliana. Se va imponiendo poco a poco hasta alcanzar carta de ciuda-
danía durante los tíltimos años de vida de la Universidad, continuando,
después, en las Facultades de teología de los diferentes conventos de
Mallorca.


• • »


Intentemos resumir algunos datos histórico-doctrinales para situar
mejor, dentro de las circunstancias ambientales a que nos hemos refe-
rido, la postura de nuestros lulistas. siempre en franco paralelismo con
el Maestro Lulio.


1.° En la Edad Media. Ramón Llull se encuentra con la escisión
averroísta de la "doble verdad". Una separación completa entre fe y
razón.


El lulismo setecentista se halla con el divorcio de la "doble filoso-
fía". Una dualidad perfecta entre filosofía especulativa como base de la
teología y una filosofía científica.


2.° El Beato Lulio se enfrenta a la incredulidad del infiel para
quien la fe carecía de valor. Manifiesta incredulidad motivada por el
choque dramático entre creencias tan opuestas como la cristiana, la
islámica y la hebrea.
78 ESTUDIOS LULIANOS


Lo9 lulistas riel siglo xvín tienen que hacer frente a la antirreli-
giosidad del laicismo, para quien el mundo humano puede ser expli-
cado y organizado tan perfectamente por la ciencia, que hace super-
flua la religión. Evidente antirreligiosidad creada por la confluencia
del racionalismo, del empirismo y del sensismo.


3.° El Doctor Iluminado convive con un racionalismo violento
para el que la verdadera sabiduría es la de los filósofos y no la de los
teólogos y en este saber racional se encuentra todo el bien del hombre.
Nada de virtudes sobrenaturales ni de humildad cristiana.


Los Maestros lulistas de la Escuela mallorquina coexisten con el
agnosticismo empírico y racional para el que la filosofía se hace mun-
dana y el cristiano reino de Dios se transforma en el imperio del hom-
bre. Nada de una felicidad ultraterrena ni de fe religiosa.


4.° A las caracterizaciones precedentes cabe añadir, todavía, que
los lulistas se quedan como atenazados entre dos actitudes que presio-
naban una reacción contrapuesta. Por una parte tienen que habérselas
con los enemigos de Llull. Le acusaban de pretender conocer y demos-
trar los divinos misterios por la sola luz natural de la razón. Por otra
parte se sienten atados a la tradición agustiniano-anselmiana del Maes-
tro Lulio que les lleva a considerar la teología como ciencia propia-
mente demostrativa.


Contra los enemigos lulianos defenderán la fe y la revelación. Para
distinguirse de la común escolástica apoyarán la razón con el fin de
establecer demostraciones teológicas; no tratando los dogmas por meras
comprobaciones de la Escritura o Tradición.


La cuestión de casar ambos extremos les urge y la solución está, en
expresión del P. Pascual, "en gobernarse bien entre la autoridad divina
y la razón".


Tenemos una fe que nos presenta una verdad, dicen los lulistas.
justificada luego y comprobada por discursos racionales. Frente a la
atomización filosófica han establecido una estructuración sintética del
saber y la creencia. No hacen una referencia clara y precisa a la dua-
lidad de filosofías que señalábamos antes. Hablan de filosofía, simple-
mente. De la que ello defendían, sincretismo de doctrina luliana con
la nueva ciencia. Defendieron la fe como garantía y auxiliadora de la
razón, en oposición al laicismo no creyente. Por último, demostraron
el valor de la razón contra un agnosticismo empírico para el que un
mundo trascendente tiene muy pocas garantías.
C R O N I C A 79


Para mayor claridad de nuestras afirmaciones intentemos plantear
el problema desde un caso concreto. Caramuel, enemigo de Llull, bahía
escrito que, excepto los artículos de la fe y las observaciones de la ex-
periencia, no debemos suponer nada. En otra ocasión, al hacer refe-
rencia a la dialéctica teológica, añade que la "fe clama la existencia
de Dios".


Señala, pues, dos fuentes seguras de conocimiento: la fe y la expe-
riencia de las ciencias. Pero, inmediatamente deja bien sentado que
todo acto de fe exige un "supuesto", supuesto, para Caramuel, de natu-
raleza racional. Antes de creer en la existencia de Dios debo1 racional-
mente saber, "preescire", tres cosas: que se da Dios, que él ha revelado
tal posición, que él mismo no puede mentir.


Tan importante es el conocimiento e inteligibilidad de los tres jui-
cios previos, "praejudicia", para el cistenciense madrileño, que no duda
en afirmar que, quien carezca de ellos, no puede creer nada sobre
Dios. Para Caramuel existe íntima relación entre fe y razón, filosofía
y teología, cuidando de poner en primer plano la razón según la
fórmula: "Tntellige ut credas". El concepto de suposición, tan luliano
como defendido por los lulistas. es el punto de partida de la concep-
ción earamueliana.


Los lulistas toman partido frente a tal solución, siempre atentos
a las más ligeras inflexiones para apoyar su sano racionalismo en una
época en que la razón había salido de sus justos límites. No olvide-
mos que Caramuel intenta una aplicación de un método matemático
a toda clase de ciencia incluso a la filosofía y a la teología. El P. Mar-
zal, en la segunda mitad del siglo xvii. responde a Caramuel y su res-
puesta no se separa, en líneas generales, de pensamiento de los otros
lulistas de la época.


La doctrina lulista arranca del concepto de suposición; como prin-
cipio fundamental de un conocimiento teológico, porque el entendi-
miento debe suponer la fe divina o el objeto que ésta le propone,
como punto de origen para iniciar un pensar sohre Dios. La suposición
implica dos requisitos capitales. Objetivamente, la autoridad divina
y la revelación. Subjetivamente, la "precognición" de tal revelación.


La suposición queda así situada en el extremo diametralmente
opuesto al de Caramuel. La fe es la base, desde la cual por "razones
necesarias" podemos alcanzar un conocimiento racional de Dios. Fe
y razón se armonizan en la solución lulista. al igual que en el Maestro,
sobre la base del "credo ut intelligam". El P. Bartolomé Fornés hacién-
80 ESTUDIOS LULIANOS


dose solidario, como el mismo dice, del lulismo mallorquín, del de
Maguncia y del salmanticense, insiste en defender la fe para entender
el problema de Dios. Para apoyar su doctrina luliana coloca, junto
al Maestro Lulio, las opiniones de San Agustín, de Ricardo de San
Víctor, de San Anselmo y de Santo Tomás, principalmente en su libro
Contra Gentiles. Luego detalla la doble conveniencia entre la fe y la
razón, desde el objeto y desde la perspectiva del sujeto. Aclara que tal
concordancia se da "successive". De la misma forma que se realiza en
una carrera el movimiento y el móvil, "permanentes successive".


La fe es, para los lulistas, el punto de partida, "precognición", de
nuestro conocimiento y la que, al creer de Dios con mayor amplitud
que lo que muestra la razón, aporta los datos necesarios para un ver-
dadero conocimiento de Dios. Se deben creer los datos revelados para
discutirlos luego e intentar comprenderlos. Prescindir de la fe no es
posible; pero es incongruente también negar el valor de la razón. No
debe confundirse fe y razón, entender y creer; pero tampoco sepa-
rarse totalmente. La solución está en armonizarlos como efectos de la
actuación de un mismo entendimiento. El "intelligere", como acto
propio v perfecto del entendimiento. El "credere", como acto apro-
piado del mismo entendimiento humano, suponiendo y acatando la
verdad por autoridad divina. El "credere" como fundamento y el "inte-
lligere" como fin de un mismo conocer en expresión del P. Fornés.


La fe es supuesto y es guía de la razón puesto que con su infalible
certeza y verdad la orienta en el verdadero rumbo del razonamiento.
La fe. como aporte de datos, sabe por conceptos propios lo que la
razón advierte sólo por conceptos comunes, que nos llevan al conoci-
miento filosófico de un primer eficiente como correlativo, según la
fórmula "effectum-efficiens". Puesto que la fe y ln razón convienen
en un mismo objeto y sujeto, la fe es el instrumento de que se vale el
entendimiento para ascender por encima de sus propias fuerza». La fe
nos presenta a Dios como deidad o en su vida íntima, la razón nos
muestra a un Dios autor.


Formulado el problema hay que poner en consideración el de la
teología y filosofía. Una vez que Santo Tomás de Aquino dejó defini-
tivamente sentado que la cuestión de coordinar fe y razón, teología
y filosofía, eran dos problemas diferentes, aunque entrelazados entre
sí. los lulistas del siglo XVIII no podían retroceder a tiempos y solucio-
nes anteriores al doctor Angélico. Se ven obligados a dar una respuesta
como conviene.
C H 6 N I C A 81


La solución que nos eshozan es bien sencilla y simple. No son mu-
chas las referencias concretas que encontramos en sus escritos. Además
no nos las patentizan de una forma sistematizada, sino desperdigadas
entre otros temas. No obstante les urgía tratar la cuestión para demos-
trar, primero, su filiación luliana frente al antilulismo, conforme he-
mos señalado antes; segundo, para afirmar su ideal cristiano en oposi-
ción a las corrientes racionalistas que pretendían, a partir de Ockam,
un exclusivo dominio filosófico del problema de Dios.


Para nuestros lulistas, filosofía y teología coinciden en un punto
clave: las dos son ciencia y las dos son ciencias demostrativas. De ahí
su parentesco y afinidad. Sin embargo, ambas se distinguen por las
propiedades específicas.


La teología tiene por objeto el ser sobrenatural. Su punto de apoyo
objetivo está en la revelación. Su guía es la autoridad divina. Subjeti-
vamente, el entendimiento exige una precognición, a partir de la cual
y discursivamente se procede a demostrar las derivaciones y conse-
cuencias de los principios. La teología, escribe el P. Pascual, se funda-
menta en la fe, sobre cuya base el entendimiento construye sus racio-
cinios y deduce las conclusiones. Siendo así. los lulistas no dudan en
afirmar que la teología funda su raciocinio en el mismo Dios y en sus
perfecciones.


La filosofía, por el contrario, trata del ser natural. Se apoya en
los principios "per ser notos", según expresión lulista. Se orienta con-
forme a la capacidad discursiva del entendimiento, potencia general e
intelectiva. El entendimiento reclama una colaboración de los sentidos
que aportan datos sobre las cosas naturales, a partir de las cuales aquél
forma razones, garantizadas luego por los principios generales. La
filosofía es para nuestros lulistas una ciencia eminentemente demos-
trativa de tipo inductivo-deductivo.


Si con estas aclaraciones se acerca el lulismo mallorquín a la doc-
trina escolástica alejándose del racionalismo extremo, se aparta de ella
cuando afirma, con Ramón Llull. una mayor preponderancia de la
razón en etiestiones de teología.


La teología elabora sus conocimientos mediante el proceso racional
establecido sohre los datos revelados y nos muestra a Dios en su vida
íntima y a la totalidad de los seres en cuanto necesariamente referidos
a la Divinidad. La filosofía, razonando sobre las criaturas, llega a Dios
como creador. De los efectos, como correlativos del eficiente primero,
discurre demostrativamente hasta llegar a conocer al primer eficiente.
82 ESTUDIOS LULIANOS


No conoce a Dios "quoad se", sino como Hacedor de las criaturas,
según dice el P. Marzal.


La verdadera postura lulista consiste en un equilibrio tensional, a
primera vista paradójica, entre fe y razón. Defienden un método más
racional que el de los escolásticos; sin embargo sitúan, en primer
plano, el "credo" anselmiano. Con una tal solución cabría pensar si
la filosofía sufre un descalabro, puesto que sus premisas son, en últi-
mo término, tesis de teología. No cabe duda que, aunque con ropaje
teológico, se agita viva, en nuestros lulistas, una verdadera problemá-
tica filosófica. Filosofía y teología se armonizan para estructurar, con-
forme a las normas discursivas, los datos revelados, organizándolos en
sistemas, deduciéndolos unos de otros y fundamentando sobre un apoyo
teológico las disquisiciones filosóficas. El P. Pascual nos ha dejado
páginas maravillosas en donde, abriendo su inteligencia desde unas
bases racionales, nos habla del carácter demostrativo de la teología
luliana. Fe y razón se alian, en la solución lulista. para mostrarnos a
Dios. Hay una filosofía lulista de Dios y una teología de la Deidad.


• • •
La visión filosófica de Dios en nuestros lulistas es justa y equi-


librada.
El racionalismo contemporánea esquematiza un Dios-Causa, ley


suprema del Universo. Es la Razón, en mayúscula, la divinidad que
explica el cosmos desde arriba hasta llegar, como en Spinoza, a iden-
tificarse con la Naturaleza misma. En cierto sentido, afirma Sciacca,
esta conclusión es la venganza de Aristóteles y del aristotelismo: un
Dios-Causa del universo, un Dios puramente cosmológico, no puede
ser el Dios-Persona del cristianismo, está siempre a punto, como pura
causa de la Naturaleza y de su orden, de identificarse con ésta.


Si centramos la atención en los resultados del método empirista,
la visión de Dios se diluye en la sombra más espesa, hasta ser com-
pletamente nula. Al reducir las fuentes del conocimiento a los sen-
tidos, se declara la imposibilidad de una trascendencia más allá de
ellos y la determinación noètica de un ser por encima de los fenó-
menos. Sus principios no son principios ónticos. sino sólo leyes de
sucesión meramente fenoménica. En una filosofía de este tipo. Dios
no tiene cabida.


Los lulistas han establecido una filosofía de la trascendencia y de
la realidad, conjugando los conceptos de dependencia, suposición, pun-
C R Ó N I C A 83


tos trascendentes, ascenso y descenso, fe y razón, sentidos y entendi-
miento, en torno a un ejemplarismo metafisico. El resultado ha sido
llegar a un Dios-Hacedor, siempre en íntima relación con la criatura.


El carácter de Hacedor es lo que le libera de convertirlo en una
fría causa y le confiere la sustantividad de Dios-Persona.


El Dios lulista no se nos presenta totalmente ajeno a la criatura,
sino que la acompaña y se hace también Actor. Ello no implica una
confusión de Dios con la criatura. Los lulistas son tajantes. Cuando
Caramuel, con ciertos dejos spinozianos, habla de un Dios "natura
naturans", el propio Marzal se apresura a aclarar que, para la filo-
sofía luliana, sólo es posible la fórmula si se transforma en esta otra:
"natura naturans naturam", entendiendo por "natura" el ser y la ope-
ración del individuo a que hacemos referencia. En este orden de ideas,
sigue comentando el lulista mallorquín, Dios tiene naturaleza propia,
consistente en ser "creatrix".


En tercer lugar, la visión lulista nos muestra un Dios activo, ha-
ciendo incapié en la operación divina. Afirman los lulista que en Dios
es defectuosa la ociosidad o falta de operación y que no se puede pen-
sar cosa mejor que Dios pueda ser, al faltarle la operación. En conse-
cuencia lo que realmente conocemos de Dios filosóficamente, no es
tanto el ser mismo de la divinidad, sino la acción de Dios tanto intrín-
seca como extrínseca.


Las tres notas precedentes excluyen todo panteísmo y eliminan
toda posibilidad de convertir a Dios en un esclavo de las criatura. El
Dios lulista, podemos añadir, siendo personal, está "fuera" de la his-
toria del universo y es trascendente a él. El P. Pascual critica a Aris-
tóteles la poca trascendencia de su conocimiento teológico y su po-
breza en presentarnos al ser superior, exclusivamente como primer
motor. Dios es el Creador y, como tal, superior a todas las criaturas,
no sólo primero. Más cercanos de Platón y de Descartes, no se con-
forman, sin embargo, con ellos los lulistas mallorquines. Critican, al
primero, el admitir en el Sumo Bien perfecciones desiguales y depen-
dientes entre sí, y, al segundo, el no total despojarse de las ideas sen-
suales en su metafísica de Dios. El "ens summe perfecturum" de la
filosofía platónico-cartesiana es para los lulistas el "ens entium" del
que dependen todos los seres y Él es independiente de todos ellos.
Por tal razón es también el ser absolutamente perfecto.


En la conjunción de Creador y Suma perfección, producir la cria-
tura y atraerla a sí, es en donde se nos hace más fuerte el consorcio
84 ESTUDIOS LULIANOS


y, a la vez, más clara la delimitación entre el conocimiento filosofico y
teológico de Dios, ambos necesarios y precisos.


La doctrina filosófica de Dios y de la criatura demuestra la gran
síntesis lulista, capaz de armonizar la pluralidad crcatural con la uni-
dad del creador, segura de hermanar la fe y la razón. La síntesis lu-
lista está segura de valorar y justipreciar la experiencia y la razón en
la teología natural, ofreciendo contra el empirismo y el racionalismo,
una visión optimista del universo. No cae en extremismos erróneos;
al contrario, respeta el ser propio de la criatura y de Dios y explica
la unidad de ambos partiendo de la naturaleza de la criatura y de su
absoluta relación dependencial del Creador apreciando plenamente la
independencia divina.


E L D I S C U R S O D E C O N T E S T A C I Ó N , D E L Dfl. FONT Y T R Í A S


En n o m b r e de la E s c u e l a L u l í s l i c a M a y o r i c e n s e , le c o n t e s t ó el C a t e d r á t i c o d e F i -
l o s o f í a , D r . F o n t y T r í a s , el cua l d i j o l o s i g u i e n t e :


Señor Rector, Honorables Matotros y Profesores, Señoras y Señores:
Hace algún tiempo, un amigo común me refería una frase del exce-


lente pensador el Dr. Ferrater Mora: "Estudiar el lulismo es como
estudiar arqueología"; y aquel amigo me preguntaba qué argumentos
opondría yo a dicha opinión. La sesión académica de esta tarde y el
discurso que acabamos de oír de un joven licenciado, el nuevo profe-
sor don Sebastián Trías, es, diría yo, el mejor argumento.


Sebastián Trías Mercant tiene un curriculum vitae cuyas líneas ge-
nerales son las siguientes:


Nacido en VaUdemossa, Baleares, cursó sus estudios de Bachille-
rato en el Instituto "Ramón Llull" de Palma de Mallorca, naciendo,
al amparo de la Cátedra de filosofía, su afición a dicha ciencia.


Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona, espe-
cializándose en Filosofía. Obtuvo el título de Licenciado en junio de
1958 con la tesis Estudio filosófico del principio de indeterminación de
Heissemberg.


Terminados los estudios universitarios, se dedicó a la enseñanza,
siendo nombrado profesor de filosofía de diferentes centros.


Simultaneando con las clases se engarzan sus trabajos de investi-
gación. De Psico-sociología unos: El binomio joven-adulto en nuestra
sociedad, V premio nacional del Instituto Nacional de la Juventud;
Los impactos del turismo en la juventud actual, III premio, en 1966,
C R O N I C A 85


del mismo Instituto, y en 1967, II premio nacional con el estudio
Apuntes para una clasificación de grupos juveniles.


Paralelas a las anteriores, ocupan su lugar las investigaciones sobre
lulismo del siglo xvín: El pensamiento cosmológico del lulista P. A.
Raymundo Pascual y Las tesis filosóficas de la Universidad luliana de
Mallorca, trabajos publicados en seis números de la revista "Estudios
Lulianos". Ramón Llull en su época y en la edad moderna. La síntesis
del P. Marsal, estudio publicado en la revista "Espíritu", núm. 54
(1966), del Instituto Filosófico de "Balmesiana", de Barcelona.


Actualmente está trabajando sobre las relaciones del lulismo ma-
llorquín con el de la Escuela de Maguncia y sobre la tipología del
lulismo filosófico del siglo XVIII.


A estos trabajos debemos añadir el que, en parte, nos acaba de
ofrecer esta tarde sobre un tema realmente interesante: El conoci-
miento de Dios en el lulismo mallorquín del período universitario.


Estimo que este trabajo, denso en contenido y fluido en su forma,
merece ser publicado en su integridad, y constituye una aportación
valiosa al estudio científico del lulismo en Mallorca desde el final del
siglo XVII a principios del xrx.


Nuestro estimado "Magíster", el Dr. Carreras y Artau, ha hablado
siempre de la antítesis entre dos lulismos: el lulismo de Llull y el de
los lulistas.


Las investigaciones del profesor Sr. Trías Mercant y, concretamen-
te, el estudio que nos ha comunicado esta sesión académica de nues-
tra Schola, como su primera lección profesoral en la misma, están
centrados en torno al lulismo de los maestros universitarios del Estu-
dio General de Mallorca.


Por todo ello, yo brindaría al nuevo profesor el que ampliara sus
estudios en este campo extensísimo de la Historia del Lulismo, y que
intentara establecer las inflexiones doctrinales y las desviaciones her-
menéuticas que guían al secreto conducto por el que discurren, des-
leídas, mantenidas o quizá parcialmente tergiversadas, las opiniones
del maestro mallorquín.


La luz fundamental del lulismo de Ramón Llull se quiebra al cho-
car con las tendencias cartesianas, empiristas o cualesquiera otras, y
se descompone en una caleidoscòpica y colorista variedad de lulismo
en los lulianos.


También, en el problema fundamental del conocimiento de Dios,
el lulismo mallorquín se balancea entre influencias antitéticas, llevan-
8 6 ESTUDIOS LULIANOS


do este problema a los pensadores del Estudio General Luliano, más
allá del estricto ámbito gnogcológieo, a la cuestión radical de las dig-
nidades o atributos de Dios, núcleo óntico y lógico de la Filosofía de
Ramón Llull.


La teología natural, como ha dicho el catedrático de la Univer-
sidad de Madrid Dr. Millán Fuelles, nos indica y aporta a Dios como
Ser Absoluto, pero siempre recalando en la relación y dependencia
de las criaturas respecto a El.


El tema básico de las relaciones entre Filosofía y Teología ha sido
rectamente encuadrado por el ponente en dos aspectos esenciales: el
antiaverroísmo luliano y el equilibrio tensional entre el credo ut in-
telligani y el intelligo ut credimi.


No quiero extenderme más.
Bienvenido sea el licenciado Trías Mercant como nuevo Professor


de nuestra Schola. Esta expresión de acogida intelectual que, en nom-
bre del Sr. Rector, del Consejo Académico y, en general, de todos los
miembros de la Escuela Lulística Maioricensis dirijo al que acaba de
ingresar en nuestros cuadros docentes, se matiza, en lo que a mí res-
pecta, en cariñoso afecto y en el recuerdo evocador de una vieja rela-
ción de antiguo alumno y de continuada amistad.


PARLAMENTO FINAL DEL D R . GARCÍAS PALOU


C e r r ó la b r i l l a n t í s i m a Ses ión A c a d é m i c a p ú b l i c a el R e c t o r d e la < M a i o r i c e n s i s
S c h o l a L u l l i s l i c a » , D r . G a r c í a s P a l o u .


Sus pa labras f u e r o n d e h o n d a sa t i s fa c c i ón p o r el i n g r e s o d e un i n v e s t i g a d o r q u e
c u l t i v a un a s p e c t o m u y d e f i n i d o e i m p o r t a n t e - para la His tor ia del L u l i s m o C i e n t í -
fico—, cua l es el del p e r í o d o lulístic.o d e los s ig los X V I I y X V I I I .


Se refirió a las a n t e r i o r e s p u b l i c a c i o n e s del n u e v o « P r o f e s s o r » s o b r e el p e n s a -
m i e n t o c o s m o l ó g i c o del p r í n c i p e del l u l i s m o , R d m o . P. Pasqua l F l c i x a s , y s o b r e las
tesis filosóficas e l a b o r a d a s en la u n i v e r s i d a d lu l iana .


E x p r e s ó q u e a tan a u t o r i z a d o c o n o c e d o r de la histor ia d e las v i c i s i tudes del lu l i s -
m o m a l l o r q u í n del p e r í o d o un ivers i ta r i o la Escue la Lul ís t i ca M a v o r i c e n s e le c on f ía la
tarea d e e s c r i b i r tan i m p o r t a n t e c a p i t u l o d e la His tor ia del L u l i s m o .


A c o n t i n u a c i ó n , d e c l a r ó c e r r a d a la l u c i d a Ses ión A c a d é m i c a , q u e hab ía c o n g r e -
g a d o en el r e f e r i d o sa lón a b u e n n ú m e r o d e p r o f e s o r e s , g r a d u a d o s e i n t e l e c t u a l e s d e
esta c i u d a d d e P a l m a de M a l l o r c a y de la Isla.


BIBLIOGRAFÍA L U L I A N A
El Prof. RUDOLF BIIU.M.MER, «Magisteri de esta < Maioricensis Schola


Lullistica*, en colaboración con su Asistente en la Universidad de
Mainz, prepara una BIBLIOGRAFÍA SOBRE RAMÓN LLULL (obras
impresas del mismo y publicaciones sobre uno que otro aspecto de
su vida y de su obra).


Con este motivo, los dos expresados profesores y este Instituto
suplican a los autores de trabajos de índole luliana se dignen remitir
sendas separatas a las siguientes señas postales:


PROF. D R . RUDOLF BRUMMER


Postfacb 108
6728 GERMERSHE1M / Rhein (Alemania)


£ s t u d í o s Ttul íanos
l ' r e c i o d e s u s c r i p c i ó n


ESPAÑA


S u s c r i p c i ó n anual . . . . 100 pesetas
.Número suel to . . . . 4 5 pesetas
N ú m e r o atrasado . . . . 5 0 pesetas


K x T R A N J R R O


S u s c r i p c i ó n nuual . . . . 3 dó la res
N ú m e r o suelto . . . . 1 '25 dó la res
N ú m e r o a t rasado . . . . 1 5 0 dó lares


Para s u s c r i p c i o n e s : Sr . A d m i n i s t r a d o r d e E S T U D I O S L U L I A N O S
A p a r t a d o 1 7 , P a l m a de M a l l o r c a ( E s p a ñ a )


LOUIS SALA-MOLLNS


L U L L E
L'Arbre de Philosophie d'amour


Le livre de l'ami et de l'Aimé
Et choix de textes philosophiques et mystiques


(Traduction et notes)


Paris. 1967


422 págs.


( C o n l i c e n c i a e c l e s i á s t i c a )
Edición crítica de


OPERA LATINA del E. Ramón Llull


Ha salido el T O M O Q U I N T O


OPERA PARISIENSIA
(Anno MCCCIX composita)


Un volumen de XV + 615 páginas


preparado por el


DR. HELMUT RIEDLINGER
Profesor Ordinario Público de la Universidad de Freiburg


y Magisíer de la MAIORICENSIS SCUOLA LULLISTICA,


bajo la dirección del


DR. FRIEDRICH STEGMULLER


Otros tomos publicados:
TOMO 1 (OPERA MESSANENS1A), 1959, en 4.°, 520 páginas.
TOMO II (OPERA MESSANENSIA ET TUNICIANA), 1960, en 4.°,


568 páginas.
P r e p a r a d o s p o r el D a . J O H A N N E S S I Ò H B .


TOMO III (LIBER DE PRAEDICATIOINE, D. I - II A), 1961, en 4.°,
407 páginas.


TOMO IV ¡LÍBER DF. PRAEDICATIOINE, D. Il B), 1963, en 4.",
649 páginas.


P r e p a r a d o s p o r el P. A B R A H A M S O R I A , Ü . F . M .


P r e c i o de venta al p ú b l i c o : 10 dó lares


Diríjanse los pedidos a:


E S C U E L A L U L Í S T I C A M A Y O l t l C E N ' S E , A p a r t a d o 17 , P a l m a de M a l l o r c a ^España)


IMP. S S . C O K A Z O N I ) - DAI M Í . , 8 9 • PALMA OI M A L L O R C A