Estudios TtuHanos

Estudios TtuHanos
IRevista cuatrimestral


de ^Investigación llulíana Y Jlbedíevalístíca
publ icada por la


jlDaíorícensís Scbola Tlullístíca


Tnítítuto internacional del


Consejo Superior de investigaciones Científicas


N'únis. 29-m


S L M A R I O


E S T U D I O S


M A R I O R U F F I N I , Osservazioni sulla rima finale del tPIant de Xostra Dona


Santa Mariai . . . . . . . . . . . .


M . M . " A S U N C I Ó N S E G U Í S E R V O L S , R S C J , La esperanza, en el Bto. Ramón


Llull


R A F A E L G I B E R T , Raimundo Llull y la paz universal . . . . .


G . C O L O M F E R R A , Ramón Llull y los orígenes de la literatura catalana .


P E D R O F O N T P U I G , Ramón Llull: Unificación y polarización.


S . T R Í A S M E R C A N T , El conocimiento de Dios en el lulismo mallorquín del pe-


ríodo universitario . . . . . . . . . . .


N O T A S


S . G A R C Í A S P A L O U , ¿Un error histórico de monta en el texto latino de la « Vida


Coetánea> del Beato Ramón Llull'' . . . . . . . .


0 . D ' A L L E R I T , Leçon de la conversion du B.r. Raymond Lulle au monile d'au-


jourd'hui . . . . . . . . . . . . .


P . A L V A R M A D U E L L , O . M I N . C A P . , El P. Andreu de Palma, antic i bene-


mèrit lui lista . . . . . . . . . . . .


B I B L I O G R A F Í A


1. Obras lulianas. — I I . Obras medievalistica! . . . . . .


C R Ó N I C A


Visita del Embajador de Erancia a la tMaioricensit Schola Lullislicat, p á g . 2 8 3 . - Investidura


de la Dra. Marta Alfonso, p á g . 2 8 3 . - Visita del Agregado Cultural de Erancia, p á g . 2 8 4 .


p á g . 1 2 9


p á g . 141


p á g . 1 5 3


p á g . 1 7 1


p á g . 1 9 3


p á g . 2 2 9


p á g . 2 4 7


p á g . 2 6 3


p á g . 2 6 9


p á g . 2 7 9


V o l . X , F a s e . 2 - P A L M A D E M A L L O R C A , ( E s p a ñ a ) A ñ o X i 1%6
P. A L V A R M A D U E L L


RAMON LLULL
Llibre d'amic i Amat


(Trets de la fisonomia lul·liana)


B a r c e l o n a , 1 9 6 7


180 p á g s .


A R M A N D L U N A R E S


RAYMOND LULLE
Le livre du gentil et de trois sages


( V e r s i o n f r a n ç a i s e m é d i é v a l e c o m p l é t é e p a r u n e t r a d u c t i o n e n f r a n ç a i s i l l u d e r n e )


2 0 3 p á g s .


P r e s s e s U n i v e r s i t a i r e s d e l a F r a n c e


P a r i s , 1 9 6 6


La Direction des ESTUDIOS LÜLIAJSOS recevra avec reconnais-


sance tous travaux à publier (sous réserve du jugement par le Comité


de Direction) et tout ouvrage scientifique, particulièrement lui lien ou


médiévalistique, à recenser, ainsi que toute proposition d'échange avec


de Revues similaires.


Envoyer les manuscrits, les livres pour compte-rendu et les Revues


d'échange au Directeur:


D R . S . GARCÍAS PALOU, A p a r t a d o 1 7 , P a l m a d e M a l l o r c a ( E s p a ñ a ) .


D e p ó s i t o l e g a l P . M . 2 6 8 - 1 9 6 1
OSSERVAZIONI SULLA RIMA FINALE D E L
«PLANT D E NOSTRA DONA SANTA MARIA»


L a v a s t i t à de l l ' indagine ohe mi si apr iva d a v a n t i al t i tolo pr imi t ivo


del la c o m u n i c a z i o n e che a v e v o a n n u n c i a t o , " O s s e r v a z i o n i sul la r ima


nel le poe s i e di R a i m o n d o L u l l o " , mi ha i n d o t t o a re s t r ingere l ' e s ame


al s o l o " P l a n t " , l i m i t a n d o l o al lo s t u d i o dei m e z z i dei qua l i si è a v v a l s o


il L u l l o per o t t enere la r i m a f inale. R i m a n g o n o , qu indi , fuori di e s s a


di p r o p o s i t o le r ime al m e z z o e le r ime interne .


L a s c e l t a è c a d u t a sul " P l a n t " per e s s e r e c e r t a m e n t e la p r i m a , nel


t e m p o , del le d u e c o m p o s i z i o n i p o e t i c h e scr i t te dal n o s t r o nel m e t r o


ep ico f r a n c e s e , lo s t e s s o " P l a n t " e il " D e s c o n h o r t " , in cui il Lu l lo si


t r o v a v a di f ronte a l la di f f icoltà di s c r ivere in strofi m o n o r i m e di dodic i


ver s i , la cui rime, c e r t a m e n t e , non e r a n o tra le più facili a d o t teners i


nel la poe s i a m e d i e v a l e .


S e g u o , nella r i cerca e nelle c i taz ioni , l ' ed iz ione del le poes ie del


Lu l lo c u r a t a d a R a m ó n d ' A l ò s - M o n e r per la co l lana " E l s nos t re s


C l à s s i c s " , m a per le c i taz ioni ho m o d i f i c a t o la n u m e r a z i o n e dei vers i ,


f a t t a p r o g r e s s i v a m e n t e per t u t o il c o m p o n i m e n t o poe t i co da l l ' ed i tore


e d a m e ri ferita , invece , al v e r s o di ogni s ingo la s t ro fe , n u m e r a t a q u e s t a


p r o g r e s s i v a m e n t e , in m o d o che il cont ro l lo r isult i più faci le . In tal


m o d o , t ra la d e n o m i n a z i o n e del le strofi de l l ' ed iz ione d ' A l ò s - M o n e r e


le mie c i taz ioni vi è la s e g u e n t e r i s p o n d e n z a :


s t ro fe 1


2


3


4


5


6


7


(non h a t i to lo ) ;


C o m fo v e n u t ;


D e t r a i c ió ;


D e b e s a m e n t ;


D e m o s t r a r ;


D e p r e s o ;


D e s e m p a r a d a ;
1 3 0 MARIO RUFFINI


8 = N e g a t ;


9 = C l u c a t ;


10 = E s c u p i t ;


11 = D e g a u t a d e s ;


12 = D ' e s c a r n i r ;


13 = D e s p u l l a t ;


14 = L l i g a t ;


15 = B a t u t ;


16 = C o m p o r t à la c r o u ;


17 = C l a v e l l a t ;


18 = C o r o n a t ;


19 = P e n j a t ;


20 = C o m a n a s a M a i r e a sent J o u a n ;


21 = A b o u r a t ;


22 = D e la p e n a q u e C r i s t s en t i a ;


23 = D e la p e n a q u e s e n t i a N o s t r a D o n a ;


24 = C o m N o s t r a D o n a p r e g a v a a los À n g e l s q u e a ju-


d a s s e n a s o n F i l l ;


25 = C o m J e s u c r i s t c o m a n a la s u a a n i m a al P a i r e ;


26 = D e la m o r t ;


27 = L l a n c e j a t ;


28 = C o m fo d e v a l l a t s d e la c r o u ;


29 = C o m la R e i n a se par t í del m o n i m e n t ;


30 = C o m la c o n s o l a v e n les t res M a r i e s ;


31 = C o m s e n t J o u a n c o n s o l a v a N o s t r a D o n a ;


32 = D e la fi de l d e s c o n h o r t .


N e l l e c i taz ioni il p r i m o n u m e r o si r i fer i sce al la s t ro fe , gli altri


s e g u e n t i ai s ingol i ver s i .


* *


J o r d i R u b i ó B a l a g u e r , nel s u o n o t o l a v o r o " S o b r e la p o e s i a r i m a d a


de R a m ó n L u l l " , p u b b l i c a t o nel q u i n t o v o l u m e degli " E s t u d i o s ded i -


c a d o s a M e n é n d e z P i d a l " , o s s e r v a che nelle r ime del la p r o s a r i m a t a


del L u l l o p r e v a l g o n o le f o r m e verba l i . Il che non si verif ica nel le r ime


del " P l a n t " , che p r e s e n t a n o il s e g u e n t e q u a d r o :
EL «PLANT DE NOSTRA DONA SANTA MARIA 1 3 1


R i m a N o m i n a l e V e r b a l e


-ada 3 9


-al 11 1


-an, -ant 9 3


-ar 2 22


-at 15 33


-ats 12 24


-el 12 —
-ent 56 4


-es 5 7


-Í 9 15
-ia 8 28
-ir 1 11
-ó 20 4


-or 11 1
-ors (-os) 24 —
-ots 11 1
-ut 2 10


To ta l i 211 173


P o i c h é le r ime del " P l a n t " s o n o in to ta le 384, le 211 nominal i


r a p p r e s e n t a n o il 55,2 % , m e n t r e le 173 verbal i c o m p l e t a n o il 44,8 %


r e s t a n t e .


L e r ime e s c l u s i v a m e n t e nominal i s o n o él e -ors, m e n t r e n e s s u n a è


e s c l u s i v a m e n t e v e r b a l e ; tu t tav ia , -le p r e m i n e n t e m e n t e nominal i sono


s o l t a n t o se i , -al, -ant, -ent, -ó, -or, -ots, a c o n f r o n t o con le o t t o preva-


l e n t e m e n t e verbal i , -ada, -ar, -at, -ats, -i, -ia, -ir, -ut. S o l a m e n t e la


r i m a -és p r e s e n t a egua le n u m e r o di e s e m p i nominal i e verba l i , sei


c i a s c u n o .


N e i confront i del " D e s c o n h o r t " , l e r ime pecu l i a r i del " P l a n t "


s o n o : -ada, -él, -i, -ors, -ots, m e n t r e m a n c a n o le r ime -anca, -é, -ór,


-éts, -it, pecu l i a r i del p r i m o .


S u l l ' u s o de l le p a r o l e in r i m a le o s s e r v a z i o n i d a fare non s o n o mol te .


N o t i a m o l 'u so d i p r e z i o s i s m i st i l i s t ic i c o m e l a repet iz ione del la


s t e s s a p a r o l a in r i m a , rime o m o f o n e c o n p a r o l e di s igni f icato d iver so ,


u s o d e s inon imi e di conce t t i contrar i in r ima .


3
1 3 2 MAMO BUFFINI


G l i e s e m p i p i ù n u m e r o s i s i t r o v a n o ne l l 'u so de l l a s t e s s a p a r o l a


in fine d i v e r s o ne l l a m e d e s i m a s t ro fe :


esempi verbali: és , 6, 7 e 9 ; hav ia , 1, 2 e 8 ; s ab i a , 1, 4 e 6 ; hav ia


2 1 , 2 e 11 ; p o d i a , 10, 9 e 1 2 ; fo, 3, 4 e 7.


esempi nominali: t u r m e n t , 18, 1 e 9 ; m i , 19, 8 e 1 2 ; 26, 2 1 2 ; J o u a n


20, 1 e 5 ; d o l o r s , 23, 1 e 12; 32, 5 e 1 0 ; a m o r s , 32, 3 e 1 2 ; c r o t s ,


25, 1 e 9 ; t o t s , 25 , 3 e 8.


C a r a t t e r i s t i c a genera le d i q u e s t o u s o è il non t r o v a r e m a i l a paro la


r ipetuta nel v e r s o i n m e d i a t a m e n t e s e g u e n t e .


L a r i m a di p a r o l e o m o f o n e è n a t u r a l m e n t e p iù diff ici le a d o t t ener s i ,


r ag ione p e r cui t r o v i a m o s o l t a n t o t r e e s e m p i del genere . Il p r i m o e il


s e c o n d o e s e m p i o s o n o m i s t i r i s p e t t i v a m e n t e di u n a p r i m a r i m a v e r b a l e


e d i u n a s e c o n d a n o m i n a l e : 20, 3, coman, v e r b o - 20, 6, coman, s o s t a n -


t i v o ; 25 , 4, sots, v e r b o - 25 , 11 , so r s , a v v e r b i o ; il t e rzo è di d u e r i m e


nomina l i : 24, 6, feel, fedele - 24, 8, feel, f iele.


D e l l ' u s o d i cor rad ica l i in r ima vi è un s o l o e s e m p i o , m a c o s p i c u o ,


p e r c h é d u e del le t re p a r o l e m e t t o n o in r ima l 'es i to p o p o l a r e e que l lo


d o t t o del la s t e s s a r a d i c e l a t i n a ; a b b i a m o infatti : 24, 5, infeel - 24, 6,


feel - 24, 12 infidel.


I s inon imi u s a t i in r i m a s o n o q u a t t r o , d i s t r ibu i t i in d u e e s e m p i :


6,5, espès - 6,6, manès, avverb i a m b e d u e c h e e s p r i m o n o l ' idea de l l a


cont inu i tà di u n a a z i o n e ; 7,2, desemparada - 7,3, lleixada, aggettivi


e s p r i m e n t i il conce t to d e l l ' a b b a n d o n o . C a r a t t e r i z z a ques t i due e sempl i


il f a t to c h e s i t r o v i n o a m b e d u e in vers i i n m e d i a t a m e n t e seguent i s i , il


che c i p u ò s p i e g a r e la n e c e s s i t à a r t i s t i ca d e l l ' u s o , p e r i m p e d i r e c h e la


s t e s s a p a r o l a fo s se a d o p e r a t a in r i m a in vers i t r o p p o vicini t ra d i l o ro .


L a s t e s s a c o s a si o s s e r v a in tre dei q u a t t r o ca s i di u s o d i c o n c e t t i


cont ra r i in r i m a , di cui u n o è il g ià v i s t o e s e m p i o del la s t ro fe 24, 5,


infeel - 24, 6, feel, e gli altr i d u e si t r o v a n o nella s t ro fe 5, in 5,9, corpo-


ral - 5,10, espiritai, e 5 ,11 , vidai - 5, 12, mortal; il q u a r t o e s e m p i o , abe-


rrante , s i ha in 14,9, humanitats - 14, 12, dëitats.


S e c o n s i d e r i a m o che ques t i p r e z i o s i s m i st i l i s t ic i n o n si o t t e n e v a n o


con t r o p p a faci l i tà , il l o r o n u m e r o to t a l e di 24 non è in rea l tà e s i g u o .


Per d i p iù p o s s i a m o r i levare che , tolt i gli e s e m p i d i r i m a d e l l o s t e s s o


v o c a b o l o , che f ra tu t t i quel l i de l l a c a t e g o r i a r a p p r e s e n t a n o il m e z z o


più s e m p l i c e d a o t t ener s i c o m e a t t e s t a il l o r o n u m e r o d i 14, de i d iec i


e s e m p i c h e r i m a n g o n o ben t re a p p a r t e n g o n o a l la s t r o f e 24 e d u e a l la 5,


s o m m a n d o c o s ì m e t à d i e s s i . S i p u ò n o t a r e a n c o r a c h e t u t t i gli e s e m p i


4
EL « PLANT DE NOSTRA DONA 9ANTA MARIA > 1 3 3


si p o s s o n o r a g g r u p p a r e in 'periodi s t rof ic i , che p o t r e b b e r o c o r r i s p o n d e r e


a d iver s i m o m e n t i del la c o m p o s i z i o n e de l " P l a n t " , di cu i il p r i m o c o m -


p r e n d e le s t ro f i 5, 6, 7, l 'a l tro le strofi 24 e 25, col legat i fra d i loro


da l le s t ro fe s ingole 14 e 20.


Il f enomeni mor fo log ic i c h e il Lu l lo h a u s a t o p e r o t t e n e r e la r ima


s o n o di s c a r s o r i l i evo ; in genera le si r i f e r i s cono a l l 'u so del p lura le per


il s i n g o l a r e e v i cever sa . C o s ì v e d i a m o u s a t o il p lura le , in 12, 1, deshon-


ráis, 3, pecats, 12 treballats; 14, t u t t e e d o d i c i le r ime , in cui non si


c a p i s c e l ' u s o del p lura le e s s e n d o il c o n c e t t o genera le al s ingo la re , sin-


go la re che v i ene u s a t o nel la s t e s s a r i m a nella s t ro fe s e g u e n t e , da 1 5 ;


23, 1, dolors, 3, paors, 5, llangors, 7, deshonors, 11 , amargors; nella


s t rofe 28 s o l o la r i m a d e l v e r s o 10, brats, è m o r t o l o g i c a m e n t e e sa t ta


nel s u o p lura le , m e n t r e t u t t e l e a l t re undic i a n d r e b b e r o sc r i t t e al s in-


g o l a r e ; c o s ì p u r e nel la s t r o f e 32 s o n o al p lu ra l e le r ime dei vv. 4,


amors, 5, dolors e 7 deshonors, ohe a n d r e b b e r o al s ingo la re .


I c a s i cont rar i , di u s o de l s i n g o l a r e p e r il p lu ra l e s o n o m o l t o m e n o


n u m e r o s i : 3, 2, fello p e r f e l l o n s ; 6, 11, descortés per d e s c o r t e s e s , e


malaprès per m a l a p r e s e s ; 11, 8, sospir per s o s p i r s .


In 3, 4 in r i m a a b b i a m o la f o r m a de l per fe t to fo p e r feu, e mintent,


4, 7, p e r mentider.


N e l l e s s i c o per c o n v e n i e n z a di r ima viene a d o p e r a t o in 26, 3 il la-


t insrno relinqui.


* *


S e i f e n o m i n i mor fo log i c i u sa t i pe r o t tenere l a r i m a s o n o d i s c a r s o


n u m e r o e i m p o r t a n z a e quell i l e s s ica l i r idot t i a d d i r i t t u r a a d u n o s o l o ,


q u a n d o p a s s i a m o al la s i n t a s s i c o n s t a n t i a m o c h e i f enomeni d i v e n t a n o


di u n a i m p o n e n z a n u m e r i c a v e r a m e n t e c o n s i d e r e v o l e .


E n t r a n d o n e l l ' a r g o m e n t o , è fac i le v e d e r e c o m e u n o de i mezz i s in-


tat t ic i p i ù c o m u n i a d o p e r a t i dal L u l l o s i a l 'uso de l l a p r o p o s i z i o n e re-


la t iva , c h e si a t t u a g e n e r a l m e n t e ne l s e c o n d o e m i s t i c h i o del v e r s o ,


s p e s s o f o r m a n d o l o i n t e r a m e n t e nel s e c o n d o e m i s t i c h i o del v e r s o ,


d o l o a p e n t a s i l l a b o o a q u a d r i s i l l a b o , u n a p e r s i n o a t r i s i l l abo , t a l a l t r a


a l l a r g a n d o l o a ep ta s i l l abo , a o t t o s i l l a b o , a ennea s i l l abo , a d e c a s i l l a b o


e finanço a d o d e c a s i l l a b o , c i o è al v e r s o intero .


V e d i a m o n e gli e s e m p i , d i s t i n g u e n d o la r ima finale verba le da l l a


n o m i n a l e , p o i c h é nel la p r i m a , c o m e v e d r e m o q u a n d o ne t r a t t e r e m o


5
1 3 4 M A R I O R U F F I N i


e s p r e s s a m e n t e , a p p a r e p iù f requente l ' u s o de l l ' iperba to , al qua le bene si


p r e s t a il v e r b o in p o s i z i o n e f inale di v e r s o - p r o p o s i z i o n e .


Si deve notare anche la m a g g i o r f r e n q u e n z a del la p r o p o s i z i o n e


relat iva nel d i s c o r s o d i re t to , q u a n d o p a r l a la M a d o n n a : ci si a t t e n d e -


rebbe che l ' in terruz ione de l la pr inc ipa le o il s u o c o m p l e m e n t o log ico


con la re la t iva f o s s e r o s t a t e in tenz iona lmente concep i te per u n a l o r o


funzione p s i c o l o g i c a e d e s te t i ca , f r a n g e n d o le p i a n g e n t i p a r o l e de M a r i a


ne l l ' angosc ia de l d o l o r e , nel r i tmo a f f a n n o s o del resp i ro , nel t u m u l t o


de l le idee c h e a f f iorano a l la m e n t e nel t en ta t ivo di s a l v a r e il F ig l io ;


m a r a r a m e n t e si g iunge a q u e s t o , s i cché , a n c h e nella p a s s i o n e c h e in-


d u b b i a m e n t e il L u l l o h a t r a n s f u s o nelle p a r o l e de l la M a d r e di G e s ù , la


funzione del la r e l a t iva a p p a r e t r o p p o s p e s s o di c o m p l e t a m e n t o log ico ,


r az iona le , e s p l i c a t i v o , q u e l l o s t e s s o che ha s e m p r e nelle s t ro fe di na-


rraz ione .


I.° E S E M P I D I P R O P O S I Z I O N I R E L A T I V E E S A S I L L A B I C H E


S E C O N D O E M I S T I C H I O D E L V E R S O


a) Esempi con fittale verbale :


en ve se r s o n D é u Fil l que haut havia, 1, v. 2 ;


have t s t ra ï t m o n Fi l i , qui de llinatge fo, 3, 7 ;


oir l o d e s c o n h o r t en lo qual ella és mès, 6,10.


J o s e p B e n a m a t i a , qui era molt privats / de J e s u c r i s t e s t a t , 28, 6-7; a l tr i


11; 1 3 , i ; 14,4,10; 20,11; - e m p i : 1,5, 7, 9, 11; 7, 5,7; 9, 7, 10; 10,3


2 1 , 5, 7, 8, 10; 25,4 26, 3, 6; 27, 5 ; 30,70. In to t a l e , v e n t i s e t t e e s e m p i .


b ) Esempi con finale nominale :


d ' a q u e s t m a l q u i m'és fait, qui en trobarà perdó!, 3,12;


de m o n Fil l g lor iós , qui és son creador, 8, 3;


de t o t e s s e s ovel les de qui t'ha fait pastor, 8, 6; a l tr i e s e m p i : 8, 8;


9, 12; 16, 3; 18, 7 ; 19, 4, 8; 20, 6, 9, 10; 23, 6 ; 25, 1, 3, 5; 26, 2 ;
28, 10; 32, 1, 4, 5. In to ta le ventun e s e m p i .


I I . 0 . E S E M P I D I P R O P O S I Z I O N I R E L A T I V E M I N O R I


E M A G G I O R I D I S E I S I L L A B E


a) Esempi con finale verbale :


t r i s i l l a b i c i : per a p o r t a r a m o r t lo m e u Fil l qui tant val, 5 , 2 ;


quadr i s i l l ab ic i : F a l s , c o m h a s p o g u t v e n d r e celi qui és mais temut, 2,7;


altr i e s e m p i : 9, 2 ; 10, 8; 13, 11;


6
EL «PLANT DE NOSTRA DONA SANTA MARIA » 135


eptas i l l ab ic i : ni com lo m e u cor ab qui vos he tant amat, 15,11;


decas i l l ab ic i : ez eu qui anc no fui en vas ells errada, 7,11 ;


endecas i l l ab ic i : Fill qui està Senyor de tot quant és creats, 14 ,2 ;


dodeca s i l l ab i c i : lo qual molt mais val que ço que n'has haüt, 2,2 ;


altri e s empi : 9,7, f o r m a t o da due re l a t ive di cui la


s e c o n d a d i p e n d e n t e ; 10, 4; 1 1 , 6 ; 12 , J , 15, 8; 9,8, 11.


In to ta le sed ic i e s e m p i .


b ) Esempi con finale nominale :


pentas i l l ab i : del p e c a t or iginal qui estava en tots, 25 , 7 ;


e p t a s i l l a b i c i : que ell p o r t a s la c rou qui pesava malament, 16, 7 ; altri


e s empi : 25 9 ; 30,4;


ot tos i l l ab ic i : E tu , P e r e , qui eres un paubre piscador, 8,5 ;


enneas i l lab ic i : a m o n Fil l qui és Déu e home eixament, 4, 10 ;


e n d e c a s i l l a b i c i : celi qui és tal Senyor de terra e de mar, 13, 2 ; altri


e s e m p i : 4 , J ; 20, 7.


dodeca s i l l ab i c i : qui és home e Déu e és rei de salut, 2, 8 ; a l tr i e s e m p i :


3,3; 4, 4, 5, 11; 5, 3, 12; 8, 2,4,7; 24, 5 ; 26, 2 ; 32, 3, 9.


In to ta le v e n t i q u a t r é e s e m p i .


C o s ì a b b i a m o in to ta le 87 e s e m p i , r appre sen tan t i il 23 % dei vers i ;


pe rcentua le a b b a s t a n z a a l ta , p o i c h é ogni q u a t t r o vers i u n a r ima è o t te-


n u t a r i cor rendo al la re la t iva . Il p r o c e d i m e n t o era a b b a s t a n z a facile e il


Lu l lo vi ricorre con u n a ce r t a f requenza .


* *
*


A b i a m o a c c e n a t o già a l l 'u so de l l ' iperbato , di cui il Lul lo si s e rve


l a r g a m e n t e . V e d i a m o n e le m o d a l i t à .


D i s t i n g u i a m o i f enomeni de l l ' i perba to che si e s a u r i s c o n o nel v e r s o ,


che s o n o i p i ù n u m e r o s i , d a quel l i che p e r la l o r o a m p i e z z a t r ava l i cano


il v e r s o s i n g o l o e a b b i s o g n a n o di due o t r e ver s i pe r e s t r i n s e c a r s i .


I.°) C A S I D ' I P E R B A T O C H E SI E S A U R I S C O N O N E L


V E R S O S I N G O L O


a) Posposizione del soggetto al verbo :


Vivia ab gran gauig la Verge Maria, 1, 1 ; e tant estava gran la inmun-


dicia, 10, 6 ; e ab ella ha ajustada en un home déitats, 14, 1 2 ; altr i


e s e m p i : 3, 2 ; 16, 1 ; 20, 1 ; 24, 5 ; 32, 3. L ' e s e m p i o d i 16, 3-4, on pres


7
136 M A R I O R U F F I N I


recreament l'umà genre, p u r t r a s c e n d o un s ingo lo v e r s o si p u ò col lo-
care con i p r e c e d e n t i per la s u a s e m p l i c i t à ; nello s t e s s o c a s o è l'iper-


b a t o di 18, 8-9 e di 19, 6-7.


A b b i a m o c o s ì in tota le undic i e s e m p i .


b) Separazione del soggeto dal verbo ;


lo sang qui en decorna tot era caucigat, 1-7, 7 ; e la sang e suor que
d'aquell cors ixi, 19, 4 ; . . . que de mi fo ccman, 20, 6 ; airi e s e m p i :
26, 6 ; 32, 5. Per la s u a s empl i c i t à , c o m e già d e t t o p r e c e d e n t e m e n t e , si


p u ò co l locare qu i anche l ' e sempio di 24, 11-12 . . . car anc Caini
d''Abel i no ac mais de crueltat. . .
S o n o in tota le sei e s e m p i .


c) Separazione del complemento oggetto dal verbo :


donat has per argent lo senyor de vertut, 2, 3 ; prenets per fili fouan,


20, 5 ; a l tr i e s e m p i : 22, 1 ; 23, 1.


Quat tro soli e s e m p i in tu t to .


d) Il complemento oggetto precede il verbo :


e car son dou Fill Déu e home sabia, 1, 4 ; . . . ma maire te coman, 20, 4 ;


...vinagre hom metia, 2 1 , 6 ; a l tr i e s e m p i 6, 8 ; 1 0 , 1 1 ; 1 5 , 3 ; 1 9 , 2 ; 2 1 , 2 .


O t t o e s e m p i in to ta l e .


e) Posposizione del verbo a un complemento indiretto.


ab vostre vezer a ma pena ajudats, 12, 1 1 ; car en nuli falliment no


l'havia trobat, 15, 9 ; com a la sang de mon Fill l'havia acostat, 17, 9 ;


altr i e s e m p i : 1, 5 ; 7, 2 e 3 ; 17, 6; 20, 1 2 ; 2 1 , 1 e 5 ; 25 , 9 ; 28, 9 ;


29, 1 2 ; 32, 10. P e r l a so l i t a r a g i o n e c o l l o c h i a m o qui anche l ' e s e m p i o


di 20, 9-10, en gran afan / en aquest mon viuria.


C o n i suo i qu ind ic i e s e m p i è u n o de i ca s i di i pe rba to più u s a t i .


f) Posposizione del verbo all'avverbio :


. . . que en pauc no mori, 19, 3 ; en la sua boca que mal no deia, 2 1 , 7 ;


a l t ro e s e m p i o : 21 , 10. D a agg iunger s i l ' e s e m p i o di 9, 9 - 1 0 : com són


trista com tan pauc és amat / lo meu Fill Déu . . . Quat t ro e s e m p i .


g) Participio passato seguito da verbo :


C i n q u e e s e m p i : pus que creada l'havia, 2 1 , 1 1 ; membra, de son Fill


qui a gran tort mort fo, 30, 1 0 ; altr i e s e m p i : 1 2 e 8 ; 3, 9.


h) Separazione del l'ausiliare o del servile del participio passato :


1 ) In t ru s ione del s o g g e t t o :
és mon Fill soanats, 14, 5 ; e d'aigua e de satig fo el paviment rosat, 27, 7.


8
EL «PLANT DE NOSTRA DONA SANTA MARIA 1 3 7


2) In t rus ione de l l ' ogge t to :


Judas Escariot, tu has mon Fill venut, 2, 1; lo [eri ab la llança, e ha el


cor trencat, 27, 4 ; altri e s e m p i : 27, 5 e 6.


3) In t rus ione di c o m p l e m e n t o indiret to :


tu eres per mon Fill e per mi molt volgut, 2, 4 ; e ja era per los meus


amada, 7, 1 0 ; Estava lo meu Fill emfre els judeiis clucat, 9, 1 ; airi


e s e m p i : 2, 1 2 ; 7, 11 ; 15, 1, 8 e 12.


4) In t rus ione di a v v e r b i o :


. . . celi qui és mais temut, 2, 7 ; Estava la Reina molt fortment irada,


7, 1 ; qui vos ha tant donat, 9, 1 0 ; qui per vosaltres es tan fort avilat.


9, 1 1 ; altri e s e m p i : 7, 12; 15, 1 e 11 . In tota le ventuno e s e m p i .


i) Verbo seguito dall'infinito :


Per la cara e el coll veig lo meu Fill ferir, 11, 1 ; . . . lo veig en així


nuu estar, 13, 4 ; a l'hostal venc Jouan e volc-la consolar, 3 1 , 3 ; altri


e s e m p i : 1 1 , 1 1 ; 13, 5, 7 e 1 0 ; 31 , 9. In tota le gli e s e m p i s o n o o t to .


1) Infinito s egu i to dal v e r b o :


en trair Jesuchrist qui morir volia, 1, 9 ; ha negó emfre nós que ajudat-


hi pogués, 6, 4 ; Ah, tan gran gauig hauria si torcar-vos podia, 10, 1 2 ;


a l tr i e s e m p i : 12, 1 2 ; 19, 1 ; 26, 1 1 ; 31 , 12. U n b e l l ' e s e m p i o della ne-


ces s i t à de l l a p r o p o s i z i o n e del l ' infinito per r ima si ha in 3 1 , 7-8 : per ço


que reposar / pogués un petit. In to ta le o t to e sempi .


m) Posizione della parte nominale :


1) p r i m a d e l v e r s o :


e falliment no fo, 3, 4 ; per què pietat és, 6, 9 ; vos qui tan lleial sots,


25, 4.


2) d o p o il v e r b o :


Estava lo meu Fill pacient e senat, 9, 4.


n ) Sostantivo preceduto dal Genitivo :


sens d'home paria, 1, 3 ; de tot mal innocent, 16, 10.


D u e sol i cas i .


T e r m i n a n o qu i gli e s e m p i delle f o r m e de l l ' iperbato che si e s a u r i s c o n o


nel b r e v e giro del v e r s o o , al m a s s i m o nella s e c o n d a p a r t e del p r i m o e


nel la p r i m a del s e c o n d o . M a si t r o v a n o a lcuni p o c h i e s e m p i p i ù c o m -


ples s i .


I I . 0 C A S I D ' I P E R B A T O P I O C O M P L E S S I


A l c u n i e s e m p i d i i p e r b a t o s o n o p i ù c o m p l e s s i , s i a per il f a t to in sé ,


s i a p e r il n u m e r o de i ver s i in cu i s i s v o l g o n o .


9
1 3 8 MARIO RUFFINI


T r a i m e n o c o m p l e s s i v e d i a m o l ' e s e m p i o forni to da 3, 12 :


d'aquest mai, qui triés fait, qui en trobaria perdól, in cui la p r o p o s i z i o -


ne s e c o n d a r i a p r e c e d e la p r inc ipa le , ment re in 10, 1-2, e per vilania / en


la sua cara cascu escupía, l a r i m a obb l iga a p r e m e t t e r e un c o m p l e m e n t o


ind i re t to e il v e r b o a fine i due vers i .


P i ù c o m p l e s s o è l ' e s e m p i o di 18, 9-11 :


mas l'angoixós turment


que eu, lassai, havia, no és home vivent


qui lo pogués pensar


in cui il c o m p l e m e n t o o g g e t t o del la p r i c ipa l e è s t a c c a t o da e s s a per


m e z z o d i u n a re la t iva .


In 1, 4 - 6 :


e car son dou Fill Déu e home sabia,


lo gran gauig e el plaser que per ell sentia


no és qui el pogués dir


s i r i p e t e il f a t to d e l l ' e s e m p i o p r e c e d e n t e , c o m p l i c a t o d a l l a p r o p o s i z i o n e


c a u s a l e p r e p o s t a .


L ' e s e m p i o d a t o d a 14, 5-7 :


és mon Fill soanats


per prende e lligar a la llur volentats


los seus braces tan forts, ab un filet del gat s,


p o r t a a u n d i s t a c c o de l l ' ogge t to d a i due ve rb i c h e lo reggono , d ipen-


dent i da l la pr inc ipa le del v e r s o 5.


N e i due e s e m p i c h e s e g u o n o le s e c o n d a r i e p r e c e d o n o la pr inc ipa le per


ev ident i rag ioni d i r i m a :


Per ço que al meu Fill fos donat gran turment


e que fos escarnit per trastota la gent,


ab corona d'espines, e cascuna punyent,


coronaren mon Fill


18, 1-4:


Can mon Fill fo al lloc on fo crucificat


e en subines mon Fill ells hagren enversat


e ab tres claus en la crou molt fortment clavellat,


e de cascuna part cascú clau reblegat


per ço que la pena fos en majoritat,


car envers la terra estava regirat,


lo sang qui en decorna tot era caucigat.


17, 1-6.


10
EL «PLANT DE NOSTRA DONA SANTA MARIA» 1 .'59


1 1


Il tota le di ques t i cas i è di s e t te e s e m p i .


N e l c o m p l e s s o l ' i pe rba to p r e s e n t a ben 104 e s e m p i , il che s ignif ica che


un b u o n t e r z o dei vers i è s t a t o co s t ru i to s e r v e n d o s i di q u e s t o m e z z o .


* *


P a s s i a m o al contro l lo del p o s t o che occupa l ' agge t t ivo nei confronti


del s o s t a n t i v o .


I.° L ' A G G E T T I V O S E G U E IL S O S T A N T I V O


E c c o gli e s e m p i :


boca tan pudent, 4, 2 ; persona lleyal, 5, 3 ; foc infernal, 5, 6; dret na-


tural, 5, 7 ; res corporal, 5, 9 ; causa espirital, 5, 1 0 ; hom vidai, 5, 1 1 ;


judeu malaprès, 6, 1 2 ; hòinens armats, 12, 2 ; home deïtat, 17, 10 ;


home vivent, 18, 1 0 ; foc ardent, 18, 12; hom angoixant, 20, 2 ; in to ta le


tredici c a s i .


I I . 0 L ' A G G E T T I V O P R E C E D E IL S O S T A N T I V O


Gli e s e m p i r i scontra t i s o n o :


bell parlament, 4, 4 ; vil tocament, 4, 12 ; vil mamada, 7, 6 ; tanta bo-


tada, 7, 8 ; son creador, 8, 3 ; lleial amador, 8, 4 ; paubre piscador, 8, 5 ;


honrat senyor, 8, 6 ; panca amador, 8, 1 0 ; gran humilitat, 9, 5 ; an-


goixos sospir, 11 , 8 ; greu bastiment, 16, 1 ; gran turment, 18, 1 ; angoi-


xos turment, 18, 9 ; gran afan, 20, 9 ; tal turment, 22, 1 ; gran sentiment,


22, 6 ; primer parent, 22, 8 ; nostre reparament, 22, 9; son pensament,


2 2 , 1 0 ; gran llanguiment, 2 2 , 1 1 ; malvat infeel, 24, 5 ; cest infidel,


24, 1 2 ; gran descosolament, 29, 2 ; greu partiment, 29, 6 ; tal suspira-


ment, 29, 1 0 ; gran desconsolado, 30, 3 ; neguna rasó, 30, 7; greu passió,


30, 9.


V e n t i n o v e e sempi in to ta le .


I I I . 0 D U E A G G E T T I V I C O N U N S O S T A N T I V O


A b b i a m o so lo d u e e s e m p i e d a m b e d u e con un agge t t ivo p r e m e s s o e


l 'a l tro p o s p o s t o : il faus judeu fello, 3, 2 ; esta mort tan cruel, 24, 4.


* *
*
140 MARIO RUFFINI


Il Lu l lo a d o p e r a in r ima a l cune locuz ioni nomina l i , verbal i e avver-


bial i , c h e m e r i t a n o di e s s e r e r i levate .


L e locuz ion i nomina l i s o n o f o r m a t e d a un s o s t a n t i v o o a g g e t t i v o


seguit i da u n c o m p l e m e n t o r e t t o da l la p r e p o s i z i o n e de. E c c o gli e s e m p i


t rovat i : senyor de vertid, 2, 3 ; rey de salut, 2, 8 ; amic de compliment,


4, 3 ; p iù c o m p l e s s i s o n o : rey de la mar e el tro, 30, 1 2 ; entresenya de


persona lleyal, 5, 3 ; c o n a g g e t t i v o s e g u i t o da c o m p l e m e n t o vi è u n s o l o


e s e m p i o , p r e c e d u t o , m a n o n in r ima, da a l t ra locuz ione : {enemic de


vertut e en tot) pie de mal, 5, 4. D


C o m e si v e d e , gli e s e m p i s o n o se i .


L e locuz ion i v e r b a l i s o n o f o r m a t e d a un aus i l i a re o d a un v e r b o


serv i le s e g u i t o d a un par t i c ip io o d a un s o s t a n t i v o , in s o s t i t u z i o n e d 'un


verbo . S e ne t r o v a n o di t r e d i v e r s e fo rme .


1) v e r b o s e g u i t o da par t i c ip io p r e s e n t e o p a s s a t o :


ser sagnent, 18, 7 ; pe r sangnar, ser sintent, 22, 1 2 ; pe r sentir; (el cap)


tenir enclí, 19, 11 , pe r encimar.


2) v e r b o s e g u i t o d a s o s t a n t i v o s e n z a p r e p o s i z i o n e :


ser el decorriment, 18, 8 p e r decorrer; ser jaquia, 10, 5 p e r jaquir;


haver passament, 16, 1 1 , pe r passar; fer mandament, 16, 6, per coma-


nar, comandar; fer socorriment, 16, 12 per socorrer; fer honrament,


18, 4, pe r honrar; donar via, 1, 10, p e r permetre, facilitai'.


3) v e r b o s e g u i t o d a p r e p o s i z i o n e e s o s t a n t i v o :


ser en majoritat, 17, 5, pe r aumentar; ser en esclatament, 29, 11 , per


esclatar.


In t o t a l e gli e s e m p i t r o v a t i s o n o dod ic i .


D i l o c u z i o n i avverb ia l i u s a t e per nece s s i t à di r i m a ne t r o v i a m o


una s o l a : mais de sots, 25 , 11 .


MARIO R U F F I N I


{Fenira) TORINO


12
LA ESPERANZA, EN EI , BTO. RAMÓN L L U L L


«A lo L·rgo de nuestra vida no dejamos de
estar llenos de esperanzas.»


( P l a t ó n F i l , 3 9 e )


N o v o y a p r e s e n t a r u n a teor ía de la e s p e r a n z a c o m ò d e s c u b i e r t a
en el D o c t o r I l u m i n a d o s ino q u e e n t r e s a c a n d o de s u s o b r a s y reunien-
d o l a s n u m e r o s a s vece s q u e él a l u d e a la e s p e r a n z a , t r a t a ré de ver q u é
p e n s a b a y q u é e r a en s u v i d a e s ta v i r tud teo loga l , tan e n r a i z a d a en
la e s e n c i a del h o m b r e q u e L a í n E n t r a l g o ha l l e g a d o a dec i r : «e l hom-
b r e es u n a r e a l i d a d e s p e r a n t e . »


A ) P U N T O D E P A R T I D A


B u s c a n d o el f u n d a m e n t o de la é t ica lu l i ana y d a d a la ex tens ión
d e s u o b r a , m e ha p a r e c i d o q u e la Ars generalis ultima, c o m p e n d i o
definit ivo de su Ars Magna, p o d í a d a r m e el punto de p a r t i d a d e s e a d o .


E s t a o b r a c o m e n z a d a en L y ó n en 1 3 0 5 y t e r m i n a d a en P i s a en
1 3 0 8 s igni f ica s e g ú n C a r r e r a s A r t a u «el ú l t imo y s u p r e m o es fuerzo
r e a l i z a d o p o r Llul l p a r a d a r f o r m a definit iva a su Ar te g e n e r a l » . 3 V ie-
ne a ser c o m o u n a s íntes i s de su filosofía.


L a o b r a e s tá d i v i d i d a en trece p a r t e s p r i n c i p a l e s , pe ro a noso-
tros só lo n o s in tere sa la n o v e n a , en la q u e e x p o n e la teor ía de los
n u e v o s s u j e t o s , l a s v i r tudes y los v i c io s .


E l A r t e c o m i e n z a p l a n t e a n d o y r e so lv i endo cues t iones g e n e r a l e s ,
d e s p u é s t ra ta de la m a t e r i a s o b r e q u e han de v e r s a r e s t a s c u e s t i o n e s :
l a s d i v e r s a s c a t e g o r í a s de s e re s — n u e v e s u j e t o s . — el o b r a r y la con-
d u c t a , — v i r t u d e s y v i c i o s — . P o n g o a cont inuac ión la s c o l u m n a s 4 . a ,
5 . a y 6 . a del a l f abe to que cita C a r r e r a s A r t a u . 4


1 Historia de la Filosofía Española. Filosofía cristiana de las siglas XIII al
XV, p á g . 3 9 3 .


J I b i d - , p á g . 3 9 7 .
J I b i d . , p á g . 4 2 7 .
4 I b i d . , p á g . 4 3 0 .


1
1 4 2 M. M." ASUNCIÓ SEGUÍ SEKVOLS, RSC.T


sujetos: virtudes: vicios:


D i o s J u s t i c i a A v a r i c i a
Á n g e l P r u d e n c i a G u l a
Cie lo F o r t a l e z a L u j u r i a
H o m b r e T e m p l a n z a S o b e r b i a
I m a g i n a c i ó n F e A c i d i a
S e n s i t i v a Esperanza E n v i d i a
V e g e t a t i v a C a r i d a d ira
E l e m e n t a t i v a P a c i e n c i a F a l s e d a d
I n s t r u m e n t i v a P i e d a d I n c o n s t a n c i a


P a s a n d o p o r alto el t r a t a d o s o b r e los n u e v e s u j e t o s , « u n verda-
d e r o t r a t a d o d e o n t o l o g i a , p u e s t o q u e en el los e s tá i m p l i c a d o todo
cuanto ex i s te y n a d a h a y fuera d e e l l o s » , 5 fijémonos en la 5 . a y 6 . a


c o l u m n a en d o n d e s intet iza L lul l t o d a su é t i ca .
S e g ú n el filósofo m a l l o r q u í n , el h o m b r e o b r a de d o s m a n e r a s « n a -


tura lmente y m o r a l m e n t e » . C u a n d o o b r a d e e s ta s e g u n d a m a n e r a p o n e
en p r á c t i c a l a s v i r t u d e s y n o m b r a p r i m e r o l a s m o r a l e s : j u s t i c i a , pru-
d e n c i a , fo r ta leza y t e m p l a n z a ; v ienen s e g u i d a m e n t e l a s t e o l o g a l e s : fe ,
esperanza, c a r i d a d y a ñ a d e la p a c i e n c i a y l a p i e d a d . C a d a v i r tud y
c a d a v ic io es o b j e t o d e d o s cap í tu lo s en los q u e e x p l i c a los pr inc i -
p i o s y l a s r e g l a s de d o n d e se d e d u c e n .


V e a m o s q u é d ice de l a e s p e r a n z a . . . S u teor ía e s m u y o r i g i n a l :
« L a e s p e r a n z a es h á b i t o d e la m e m o r i a , de m o d o q u e p o r ella


la m e m o r i a p u e d e e l e v a r s e , e s p e r a n d o , h a s t a D i o s , « a d p r i m u m
o b i e c t u m » , c o m o lo h a c e la in te l igenc ia c r e y e n d o » . . .


L a m e m o r i a a l canza a D i o s , p o r e n c i m a d e s u s p r o p i a s fuerzas ,
e s p e r a n d o , c o m o la vo luntad l l ega a D i o s a m a n d o . . . la m e m o r i a cuan-
do no p u e d e r e c o r d a r l e , p u e d e no obs t an te e s p e r a r en E l » . 6


¿ Q u é s ign i f i ca es ta c o n e x i ó n de la m e m o r i a y la e s p e r a n z a ? D e b o
conc lu i r q u e p a r a Llul l e s la memoria y no la vo luntad el sujeto real
de la esperanza?


S a n t o T o m á s p o n e en el ape t i to sens i t ivo el s u j e t o d e la e spe-
r a n z a c o m o p a s i ó n : « c u m s p e s impor te t e x t e n s i o n e m q u a n d a m a p p e -
t i tus in b o n u m , m a n i f e s t e pert inet a d a p p e t i t i v a m v i r t u t e m » ( I — I I
q. 4 0 , a. 2 ) , y en la vo luntad el s u j e t o de la e s p e r a n z a c o m o v i r tud
t e o l o g a l : « E t i d e o s p e s est in appe t i tu s u p e r i o r i , qui d ic i tur vo lunta s ,
s icut in s u b i e c t o » ( I I — I I q. 18 a. 1 ) .


V e m o s p u e s q u e p a r a el D o c t o r A n g é l i c o , la vo luntad es la po-
tencia a la cual se d e b e n a t r i b u i r los a c t o s p r o p i o s d e la v i r tud l l ama-


5 I b i d . , p á g . 4 5 1 .
6 Ars brevis, p á g . 4 5 9 .


2
LA ESPERANZA, EN EL BTO. RAMON LLULL 1 4 3


d a e s p e r a n z a . ¿ Q u é p e n s a r del D o c t o r I l u m i n a d o l e y e n d o la s l ínea s
an te r io rmente c i t a d a s ?


N o h a y en todo ello m á s q u e la huel la de la inf luencia agus t i -
n i a n a q u e r e c i b i ó Llul l en el M o n a s t e r i o de la R e a l y q u e se mani-
f e s t a r á a l o l a r g o de t o d a s s u s o b r a s .


E l B e a t o s i g u i ó l a s corr ientes del p e n s a m i e n t o c a t a l á n , l a s pr ime-
r a s m a n i f e s t a c i o n e s del cua l fueron un ref le jo de las e s cue l a s a fr ica-
n a s y s i n g u l a r m e n t e de S a n A g u s t í n . Al i gua l q u e el o b i s p o de H i p o n a
R a m ó n Llull p r a c t i c ó «e l de scenso inte lec tua l» p a r a la b ú s q u e d a de
a l g u n a s v e r d a d e s t eo lóg ica s . . . L o q u e p a r a S a n A g u s t í n , S a n Buen-
a v e n t u r a , R i c a r d o de S a n Víc to r fue u n a inc l inac ión na tura l , una
o r i en tac ión m á s o m e n o s p r e c i s a , p a r a Llull s e conv i r t ió en u n a cons-
t rucc ión o r g á n i c a y s i s t e m a t i z a d a y p o r esto a p l i c ó este m é t o d o a la
t e o l o g í a , filosofía, de recho , m e d i c i n a y en genera l a c u a l q u i e r cono-
c i m i e n t o r a c i o n a l .


E l in te lec tua l i smo y m i s t i c i s m o q u e convergen en una p r e o c u p a -
c ión cent ra l : el e s tud io de D i o s , lo e n c o n t r a m o s en S a n A g u s t í n y en
Llull de u n a m a n e r a c l a r a .


P a r a el s an to la filosofía es una b ú s q u e d a y c o n o c i m i e n t o cien-
tífico de l a s c o s a s d iv ina s y h u m a n a s q u e c o n d u c e n a la s a l v a c i ó n :
« S a p i e n t i a m i h i v idetur e s s e , r e r u m h u m a n a r u m d i v i n a r u m q u e q u a e
a d b e a t a m v i t a m per t ineant non scent ia s o l u m . s e d e t iem d i l i gens
i n q u i s i t i o » .


L a F i l o s o f í a e s infer ior a la c i enc ia c r i s t i ana p o r q u e es insufi-
c iente p a r a e n s e ñ a r y e n c a m i n a r al h o m b r e p o r el c a m i n o de la v i d a
e te rna , p e r o es b u e n a en sí m i s m a no só lo p o r q u e es una per fecc ión
r a c i o n a l del h o m b r e , s ino p o r q u e t a m b i é n es útil p a r a i n d a g a r v de-
fender la fe c r i s t i a n a : « F i d e s per s c i e n t i a m g d i g n i t u r , nutr i tur , defen-
di tur , r o b o r a t u r » . . . E l s í m b o l o ca rac te r í s t i co a g u s t i n i a n o e s : «Intel l i-
g e ut c r e d a s , c rede ut in te l l i ga s . »


S a n A g u s t í n b u s c a la v e r d a d , p e r o no u n a v e r d a d a b s t r a c t a , s ino
l a v e r d a d concre ta y per sona l y la b u s c a no só lo con l a s f r í a s e spe-
c u l a c i o n e s p e r s o n a l e s s ino con todos l o s anhe lo s d e s u corazón ena-
m o r a d o . D e ahí su teor ía de la C ienc ia de D i o s y del e j e m p l a r i s m o
d i v i n o .


« C a d a ser t iene su i d e a en D i o s razón de su r e a l i d a d e intel igi-
b i l i d a d ; en es to m i s m o se a p o y a toda la l ó g i c a del d e s c e n s o s i s tema-
t i z a d a y p r o p a g a d a p o r el B e a t o en la cual d e m u e s t r a u n a fuerza ge-
nia l d e la f acu l t ad d e i n d u c c i ó n , conver t ida en f o r m i d a b l e dia léc-
t i c a . 7


' La ideología agustiniano, Alma Mater del sistema científic lul·lià, p á g . 3 6 0 .


3
1 4 4 M. M." ASUNClÓ SEGUÍ SERVOLS, RSCJ


S a n A g u s t í n e s c r i b i ó : O m n i a in p r i m a ver i t a t e c o g n o s c u n t u r et
p e r i p s a de o m n i b u s i u d i c a m u s » (De vera religione, c a p . X X X I ) .


P e r o es te c o n o c i m i e n t o d e D i o s , e s ta i d e a d e D i o s no l a ob t iene
S a n A g u s t í n p o r u n a intuic ión menta l , s ino q u e el e n t e n d i m i e n t o p o r
m e d i o de los s en t idos c o n o c e l a s c o s a s m a t e r i a l e s y c o n c r e t a s y p o r un
p r o c e s o a s c e n c i o n a l , n a t u r a l y l ó g i c o s u b e h a s t a el C r e a d o r , el cua l
ref le ja en s í t o d a s s u s c r i a t u r a s .


E s t e m i s m o p r o c e d i m i e n t o u s a el filósofo m a l l o r q u í n en s u bús-
q u e d a d e la v e r d a d , de tal m a n e r a q u e la s íntes i s d e su A r s M a g n a
no es m á s q u e la a r m o n í a y c o n c o r d a n c i a d e e s tos d o s p r o c e d i m i e n -
tos « a s c e n s o y d e s c e n s o » .


E n s e ñ a Llul l q u e c u a n d o a l g u i e n se p r o p o n e a d q u i r i r la C i e n c i a
nece s i t a ut i l izar ante todo los s e n t i d o s e x t e r n o s , s i g u e la i m a g i n a c i ó n
c o n l a s o p e r a c i o n e s q u e le son p r o p i a s p a r a t e r m i n a r con el ac to in-
te lectual .


E s dec i r , L lul l e m p l e a el p r o c e d i m i e n t o ar i s to té l ico- tomis ta en su
teor ía del c o n o c i m i e n t o , f o r m a n d o l a p r i m e r a p a r t e de su i d e o l o g í a ,
p e r o en la s e g u n d a se m u e s t r a o r i g i n a l y a u d a z : es el d e s c e n s o inte-
lectual . Quiere c o m p a g i n a r el p r o c e d i m i e n t o a r i s to té l i co del a s c e n s o
del en tend imiento con el d e s c e n s o p l a t ó n i c o , t o m á n d o l o en el p u n t o
en q u e lo d e j ó el S a n t o O b i s p o de H i p o n a e s dec i r t o m a n d o un pla-
t o n i s m o y a c r i s t i a n i z a d o ; q u i s o d e d u c i r v e r d a d e s c ient í f icas d e las
i d e a s a r q u e t i p a s o a t r ibu to s d e la D i v i n i d a d .


V e m o s p u e s c o m o S a n A g u s t í n y Llull t ienen p o r f u n d a m e n t o
só l ido p a r a c o n o c e r t o d a s l a s c o s a s , al m i s m o D i o s , S u m a V e r d a d de
la q u e t o d a s p r o c e d a n y p o r q u e n i n g u n a t iene ser ni v e r d a d s ino en
cuanto le i m i t a , en ella re lucen t o d a s .


H a b l a n d o d e l a inf luencia de S a n A g u s t í n en el filósofo mal lor-
q u í n m e he d e s v i a d o del t e m a q u e t ra ía entre m a n o s . . . la c o n e x i ó n
de la m e m o r i a y la e s p e r a n z a , pero es q u e m e p a r e c e c a p i t a l conocer
d e s d e el p r i n c i p i o es te c a r á c t e r a g u s t i n i a n o del O p u s lu l i ano .


S i g a m o s p u e s con el sujeto de la esperanza. L lu l l lo p o n e , p o r
inf lu jo del O b i s p o de H i p o n a , en la memoria. S a n A g u s t í n h a b í a y a
h a b l a d o de la e s p e r a n z a n a c i e n d o de la m e m o r i a « e x m e m o r i a s p e s » .
E n la s Confesiones l e e m o s :


«Al l í ( e n el a u l a i n m e n s a de m i m e m o r i a ) e s tán t o d a s l a s c o s a s
q u e yo r e c u e r d o h a b e r e x p e r i m e n t a d o o c r e í d o . D e es te m i s m o te soro
sa len l a s s e m e j a n z a s tan d i v e r s a s u n a s d e o t r a s , b i en e x p e r i m e n t a d a s ,
b i e n c r e í d a s , en v i r t u d de l a s e x p e r i m e n t a d a s , l a s c u a l e s c o t e j á n d o l a s
con l a s p a s a d a s infiere d e e l las a c c i o n e s f u t u r a s , a c o n t e c i m i e n t o s y
esperanzas, t odo lo cua l lo p i e n s o c o m o p r e s e n t e » .


¿ P e r o c ó m o p u e d e l a m e m o r i a e s p e r a r en D i o s ? Conte s t a L lu l l :
con el p o d e r d e D i o s :


4
LA ESPERANZA, EN EL BTO. RAMÓN LLULL 145


« L a m e m o r i a con su p o d e r p u e d e r e c o r d a r e i g u a l m e n t e con el
p o d e r de D i o s , m e d i a n t e la esperanza, p u e d e e s p e r a r en D i o s » . 9


Y si p r e g u n t a m o s por q u é la e s p e r a n z a es h á b i t o de la memoria,
nos d ice R a m ó n :


« P o r q u e en t i e m p o de n e c e s i d a d la m e m o r i a e s p e r a n d o , confor ta
y consue l a a la inte l igenc ia y a la v o l u n t a d ; al r e c o r d a r s u b e al s u m o
o b j e t o p o r la e s p e r a n z a , c o m o la inte l igenc ia p o r la fe y el q u e r e r p o r
el a m a r . E s p e r a r no es del g é n e r o de la certeza la cua l es un g é n e r o
de C i e n c i a , c o m o t a m p o c o es del g é n e r o de la vo luntad p u e s la vo-
luntad q u i e r e m u c h a s c o s a s en l a s cua le s no e s p e r a , de d o n d e se s i g u e
q u e p u e s t o q u e la e s p e r a n z a no es del g é n e r o de la inte l igenc ia ni de
la v o l u n t a d , es del g é n e r o de la m e m o r i a » . 9


A h o r a n o s q u e d a p o r s a b e r q u é c o s a sea la e s p e r a n z a . Llull en
esta o b r a nos d a r á una definición que no n o s s a t i s f a c e :


« E s p e r a n z a es la virtud a la cual p r o p i a m e n t e c o m p e t e el es-
p e r a r » . 9


S e r á p r e c i s o b u s c a r en sus m u c h o s escr i tos una def inición com-
pleta y q u e s i rva de f u n d a m e n t o a todo su p e n s a r s o b r e la e s p e r a n z a .


B ) E N B U S C A D E U N A D E F I N I C I Ó N D E L A E S P E R A N Z A


Dos esperanzas.—El h o m b r e es e senc i a lmente un ser e x p e c t a n t e ,
a b i e r t o a un infinito, n a d a p u e d e co lmar le s ino el A b s o l u t o . . . p e r o a
m e n u d o se q u e d a o se cree hecho p a r a p e q u e ñ a s e s p e r a n z a s y no p a r a
la v e r d a d e r a e s p e r a n z a , v ive de lo i n m e d i a t o , de lo t empora l y a h o g a
la g r a n d e y p r o f u n d a e s p e r a n z a . En su entraña m i s m a t iene el hom-
b r e lo q u e l l a m a m o s « l a e s p e r a n z a n a t u r a l » , la cua l es u n a p a s i ó n q u e
S t o . T o m á s ana l i za en la S . T h . 1 — 1 1 y q u e es c a p a z de conver t i r se
en v i r tud .


¿ E n c o n t r a r e m o s en los e scr i tos d e Llul l e s ta d i s t inc ión entre la
esperanza natural y la esperanza virtud? M u c h a s vece s t rata en sus
o b r a s de l a e s p e r a n z a , pero cas i s i e m p r e h a b l a de ella c o m o de la
v ir tud q u e inc l ina al h o m b r e a e s p e r a r en D i o s :


« E s p e r a n ç a , es fill. q u e h o m e s p e r d e D é u j u s t i c i a , e miser icor-
d i a e p i e t a t » . . . 1 0


« E s p e r a n ç a es virtut pe r la qua l los h o m e n s e speren de V o s d o n s ,
a j u d e s e p e r d o n a can son en t r ibu lac ions e cons i ren lur s neces s i t a t s
e g r e u s p e c a t s » . 1 1


" Confesiones, p á g . 4 8 3 .
' Ars brevis, p á g . 4 6 0 y s i g u i e n t e s .
10 Libre d'Intenció, p á g . 1 7 .
" Oracions de Ramon, p á g . 3 6 2 .


5
1 4 6 M. M." ASUNCIÓ SEGUÍ 6ERV0L6. HSC.I


« E s p e r a n ç a es m i s s a t g e q u e h o m tramet a D é u per ço q u e apor t
do e p e r d ó » . 1 2


S ó l o en el Llibre de Sancta Maria, c ap í tu lo 2 1 , he e n c o n t r a d o
u n a def inición de la e s p e r a n z a , en su sent ido m á s a m p l i o . P r e g u n t a d o
« L a u s o r » p o r el e r m i t a ñ o : ¿ Q u é e r a e s p e r a n z a ? , r e s p o n d i ó :


«Esperança e s desirar h a v e r les coses esdevenidores amables les
q u a l s p a r q u e 's p u x e n haver per a l g u n a s s e m b l a n c e s » . 1 3


E n e s t a s b r e v e s l íneas c o m p e n d i a Llull la p s i c o l o g í a de la e spe-
r a n z a . E s t u d i é m o s l a s .


V e m o s p r i m e r o , q u e s u p o n e un deseo; el q u e no d e s e a n a d a , n a d a
p u e d e e s p e r a r ; l a e s p e r a n z a i m p l i c a el d e s e o , p e r o no d e b e confun-
d i r s e con él. A m b o s i m p u l s o s se dan en el h o m b r e i n s a t i s f e c h o , en
p o b r e z a e i n d i g e n c i a d e a l g o , si el a l m a se s iente s a c i a d a , s in d e s e o s
de n a d a no es p o s i b l e e s p e r a r . El h o m b r e q u e s iente el v a c í o q u e hay
en s í , e s tá m a d u r o p a r a la e s p e r a n z a » . 1 4


— Y este se r q u e e s p e r a e s tá todo él o r i e n t a d o hac i a u n a s c o s a s
« e s d e v e n i d o r e s » , venideras y q u e se le p re sentan c o m o « a m a b l e s » ,
c o m o «bienes». E s i m p r o p i o h a b l a r d e e s p e r a n z a de m a l e s , p u e s és tos
se t emen p e r o no se e s p e r a n . A q u í p o d r í a m o s ver q u é t iene de c o m ú n
es ta p a s i ó n con el a m o r — a p e t i t o genera l del b i e n — ; p e r o d e es to y a
t r a t a r e m o s m á s a d e l a n t e .


V e í a m o s q u e el h o m b r e q u e e s p e r a está l a n z a d o h a c i a el porve-
nir , h a c i a un futuro q u e se le o f rece a p e t e c i b l e , no es t o d a v í a pose-
s i ó n : pero ésto e s t á p o r venir , no es g o c e , p o r q u e lo m e j o r de sí aún
no ha a p a r e c i d o . . . e s un v iv ir p a r a el porven i r .


E s t o s bienes futuros se p re sen tan al h o m b r e en c ierta m a n e r a
« a s e q u i b l e s » y p o r c ier ta s r e p r e s e n t a c i o n e s i m a g i n a t i v a s a n t i c i p a m o s
su p o s e s i ó n ; e s t a s « s e m b l a n c e s » a n i m a n nuetra conf ianza de l l e g a r a
p o s e e r l o s y ahí e s tá la d i f e renc ia r a d i c a l entre la e s p e r a n z a y la des-
e s p e r a c i ó n : a m b a s se refieren a b ienes fu turos , d i f íc i les de c o n s e g u i r ,
p e r o m i e n t r a s la p r i m e r a los j u z g a p o s i b l e s , la s e g u n d a los ve c o m o
i m p o s i b l e s de a l c a n z a r y de ahí n a c e la r enunc ia y la r e p u l s a frente
al o b j e t o d e s e a d o .


P a r a S t o . T o m á s l a s c a r a c t e r í s t i c a s del ob j e to e s p e r a d o s o n : q u e
s ea un bien, futuro, posible y arduo, e s ta úl t ima nota no la encontra-
m o s en la def inic ión del B e a t o , p e r o sí en su p e n s a m i e n t o .


L o inc ier to del o b j e t o p u e d e supl i r la d i f icul tad , ¿ n o se d i c e , p o r
e j e m p l o , q u e se e s p e r a ob tener el g o r d o d e la loter ía s i e n d o as í q u e
no h a y q u e vencer , p a r a p o s e e r l o , n ingún o b s t á c u l o ? P o r el contra-


" Libre dels mil proverbis, p á g . 1 2 5 7 .
1J Libre de Sancta Maria, p á g . 1 5 5 .
" Introducción a la cuestión 17 de la Suma Teológica, T o m o V I I I , p á g . 4 8 5 .


6
LA ESPERANZA, EN EL BTO. RAMON LLULL 147


r i o , s i s e s a b e q u e a lgo v a a s u c e d e r con s e g u r i d a d , no se d ice q u e se
t iene e s p e r a n z a de q u e acontezca s ino q u e se e s p e r a , d i f e renc ia q u e
s e ñ a l a m u y b ien L a í n E n t ra igo en su l ibro « L a e s p e r a y la e s p e r a n z a » .


P o r esto creo que en el D o c t o r I l u m i n a d o la a r d u i d a d la encon-
t r a m o s en la f o r m a de « i n c e r t i d u m b r e » , ¡ c u á n t a s vece s en sus p o e s í a s
y re la tos ín t imos nos d ice q u e cree es tar r econc i l i ado con D i o s , q u e
s u s m u c h o s p e c a d o s han s i d o p e r d o n a d o s y q u e es tá en g r a c i a , pero
c o m o ésto no p u e d e s a b e r l o con certeza m i e n t r a s e s tá en la t i e r ra , v ive
de la e s p e r a n z a en la m i s e r i c o r d i a de D i o s !


E s t a def inición de Llul l se refiere a la esperanza humana, p a s i ó n ,
q u e no es v i r tud y q u e poseen todos los s e re s h u m a n o s p u d i e n d o po-
nerse en o t ros h o m b r e s o en b i e n e s m a t e r i a l e s :


« l e s h o m e n s p o b r e s se d e s e s p e r e n dels h o m e n s r i c s e a v a r s ,
e h a n e s p e r a n ç a en los h o m e n s l a r g s e l i b e r a l s » . 1 5


A l g u n a s veces es ta e s p e r a n z a q u e el h o m b r e p o n e en otro hom-
b r e , da ó p t i m o s r e s u l t a d o s :


« s i te conf í a s en un h o m b r e , h i j o , le h a c e s sent i r se o b l i g a d o ,
p o r q u e t ienes e s p e r a n z a de q u e te a y u d e » . 1 6


« S e n s e s p e r a n ç a no h a s a m i c » . 1 7


D e u n a m a n e r a s u g e s t i v a e i n g e n u a nos h a c e ver en u n a d e sus
a n é c d o t a s los b u e n o s f rutos q u e se s i g u e n de es ta e s p e r a n z a h u m a n a :
« U n p r e l a d o tenía en su p o d e r el cast i l lo de un nob le caba l l e ro a l que
h a b í a v e n c i d o en la g u e r r a , v i endo éste q u e no c o n s e g u í a n a d a con la
fuerza de « a r m a s c o r p o r a l e s » fue a ped í r se lo h u m i l d e m e n t e p o r « a r m e s
e s p e r i t u a l s e en 1 offici p e r que vos sot s pre lat n é e s p e r a n ç a » . . . T o m ó
c o n s e j o el o b i s p o si d e b í a devolver el cast i l lo a su d u e ñ o o si de hacer lo
s e le s e g u i r í a g r a n d e s m a l e s , pero venc ido p o r la confianza q u e en él
h a b í a p u e s t o el noble q u i s o u s a r de la m i s m a a r m a « e s p i r i t u a l » , con-
fiando en D i o s y en el c a b a l l e r o » . ' 8


P e r o s a b e m u y b ien R a m ó n q u e esto no es lo cor r i ente , todo lo
de a q u í a b a j o es p e r e c e d e r o , f u g a z y de p o c o va lor , cuanto m á s se
conf ía en ello m a y o r es el d e s e n g a ñ o y la af l icción q u e su f re el h o m b r e :


« E s p e r a n ç a aver en r i q u e e s . a m i c h s s a v i e s a e p o d e r no pot ,
S e n y o r , molt va ler , car totes a q u e s t e s co se s son pet i tes e poch duren ,
e en aque l l t e m p s q u e h o m les han m a j o r neces s i t a t , elles fugen , tres-
p a s s e n e d e f a y l e n » . 1 9


L a s e s p e r a n z a s h u m a n a s nunca se verán c o l m a d a s . ¿ P o r q u é ? Si-


" Libre del gentil e los tres savis, p á g . 1 1 1 2 .
" Doctrina pueril, p á g . 9 2 .
" Libre dels mil proverbis, p á g . 1 2 5 7 .
" Libre de Sancta Maria, p á g s . 1 5 8 y 1 5 9 .
" Oracions de Ramon, p á g . 3 6 3 .


7
1 4 8 M. M." A6UNC1Ó SEGUÍ SEHVOLF, ns ( J


m o n e Wei l lo e x p r e s ó t a m b i é n con su est i lo a c o s t u m b r a d o : « C u a n d o
un p l a c e r q u e se e s p e r a b a l l e g a , n o s d e c e p c i o n a , la c a u s a d e la decep-
ción es q u e se e s p e r a b a del futuro y u n a vez está a q u í e s y a p re sente .
S e r í a n e c e s a r i o q u e el futuro e s tuv ie ra a q u í sin d e j a r de ser fu turo .
A b s u r d i d a d d e la q u e só lo c u r a la e t e r n i d a d » . 3 0 Y es q u e es c o n d i c i ó n
d e la n a t u r a l e z a h u m a n a el e s p e r a r s i e m p r e ; un h o m b r e s a t i s f e c h o , s in
e s p e r a n z a s , es un ser d e s h u m a n i z a d o , — e n f ra se de L a í n E n t r a l g o —
es un a b s u r d o m e t a f i s i c o .


E l h o m b r e e s p e r a p o r n a t u r a l e z a a l g o q u e t r a s c i e n d e a su natu-
ra leza , lo na tura l en el h o m b r e es a b r i r s e a lo t r ansna tura l . E l apet i to
de f e l i c idad q u e a n i m a todo ac to d e la vo luntad or ienta a D i o s e s a es-
p e r a n z a na tura l , p e r o no es t o d a v í a , ni p u e d e c o n f u n d i r s e con la espe-
r a n z a v i r tud , és ta e s p u r o r e g a l o y don de D i o s con la cua l el c r i s t i ano
ve e l e v a d a de una m a n e r a t r anscendenta l su a s p i r a c i ó n h a c i a los b ie-
nes d i v i n o s .


L a esperanza teologal, de la q u e ca s i s i e m p r e h a b l a L lu l l , no v iene
s i m p l e m e n t e a a s u m i r l a s fuerzas e s p e r a n z a d o r a s de la n a t u r a l e z a , s ino
q u e in funde e n e r g í a s n u e v a s y d iv ina s en la vo luntad h u m a n a p a r a es-
p e r a r p o r m o t i v o s s u p e r i o r e s a la v i d a e terna . A h o r a b i e n , s i e m p r e e s tá
en a r m o n í a con el f u n c i o n a m i e n t o p s í q u i c o del e s p e r a r h u m a n o . L a s
d o s e s p e r a n z a s t ienen en c o m ú n q u e el d e s e o de f e l i c idad es su fuente
i n a g o t a b l e , p e r o la e s p e r a n z a teo loga l h a c e tender al h o m b r e no h a c i a
un fu turo s ino h a c i a el fu turo . T i e n e a D i o s c o m o o b j e t o y t a m b i é n lo
t iene c o m o o r i g e n . L a e s p e r a n z a c r i s t i ana no es la c u l m i n a c i ó n de la
e s p e r a n z a na tura l , no es el p r o l o n g a m i e n t o insens ib le d e l a s e s p e r a s hu-
m a n a s , r e q u i e r e un v e r d a d e r o n a c i m i e n t o en el a l m a , un don de D i o s .
E s v e r d a d q u e « a r r a i g a en una vo luntad h u m a n a a n i m a d a p o r el d e s e o
univer sa l de f e l i c i d a d , p e r o sin una l l a m a d a de D i o s , la e s p e r a n z a teo-
loga l no p o d r í a e x i s t i r » . 2 1


¿ Q u é nos d ice de el la nues t ro B e a t o ? :
« E s p e r a n ç a és virtut qui fa e s p e r a r a 1 h o m e la fi q u e d é s i r a


a la qua l c reu venir m é s p o r lo p o d e r e la b o n e a de D é u o d a l t re , q u e
p e r lo seu ni p e r la s u a b o n t a t » . 2 2


« E s p e r a n ç a fa h o m m é s confiar en la V o s t r a b o n t a t q u e en
la s u a » . 2 3


B i e n c laro e s tá el fundamento de e s ta e s p e r a n z a q u e no se c a n s a
el D o c t o r I l u m i n a d o de repe t i r : es Dios mismo, su poder, su bondad r
misericordia e inc luso e x p l i c a el p o r q u é :


20 La pesanteur et la grâce, p á g . 2 3 ( c i t a d o p o r C A R R E en Esperanza y deses-
peración, p á g . 1 2 ) .


21 Esperanza y desesperación, p á g . 1 5 .
22 Arbre de Ciencia, p á g . 6 3 9 .


23 Oracions de Ramon, p á g . 3 6 2 .


8
LA ESPERANZA, EN EL BTO. RAMON LLULL 149


« E n 1 a m i s t a t de la m i s e r i c o r d i a de Déu l iages e s p e r a n ç a car
Déu a m a m é s p e r d o n a r q u e p u n i r » . 2 4


« C a r Ell h a m a j o r p o d e r de p e r d o n a r que ells d e p e c a r ; e
m a j o r é s la s u a bonta t en fer b é , q u e la m a l e a des h o m e n s en fer m a l ,
e la voluntat de D é u és pus g r a n en a m a r co se s b o n e s e p i a d o s e s , q u e
la volentat del s h o m e n s . E a ç ó mate ix de la s a v i e s a e de la d u r a c i ó de
D é u , e pe r a ç ó qui ena ix í e s p e r a p e r d ó de D é u , a c o n s e g u e i x la li q u e
d é s i r a » . 2 3


L a razón p r i n c i p a l e s q u e D i s o nos a m ó el p r i m e r o ; y si c o m o d ice
el A p ó s t o l c u a n d o é r a m o s p e c a d o r e s nos a m ó y d io a su H i j o , ¿ c ó m o
no n o s d a r á con El toda s las c o s a s ? ( R o m a n o s , 8 , 3 2 ) .


« A c u é r d a t e , h i j o , de la E n c a r n a c i ó n y de la g r a n P a s i ó n de Nues-
tro S e ñ o r J e s u c r i s t o y ent iende que e s tá s en g r a n d e u d a de tener espe-
ranza p o r q u e si D i o s p o r tí, s in q u e se lo p i d i e r a s ni m e r e c i e r a s , se
e n c a r n ó y s o p o r t ó la muer te ¡cuan gran esperanza debes tener en su
j u s t i c i a , m i s e r i c o r d i a , p o d e r , s a b i d u r í a , c a r i d a d y en todos los atr ibu-
tos d e D i o s ! » . 2 6


Y a n a l i z a n d o bien su e s p e r a n z a , ve Llull q u e en la na tura leza mis-
m a de su ser l imi t ado y f rág i l , pero con a n s i a s de infinito, es tá la ex-
p l i cac ión de su tender ha ' j ia D i o s :


« R a ó e na tura requer q u e les co se s qui son pet i tes en bonta t
g r a n e a , p e r s e v e r a n ç a , p o d e r , sante ta t , virtut e a m o r , h a g e n e s p e r a n ç a en
lurs neces s i t a t s en les cose s qu i son g r a n s e nobles en bonta t , g r a n e a ,
p e r s e v e r a n ç a , p o d e r , sante ta t , virtut e a m o r e les a l t r e s » . 2 7


La esencia p u e s de la e s p e r a n z a en esa limitación humana de la
q u e h a b l a Llul l con f recuenc ia y la bondad y perfección divinas volca-
das sobre el hombre. En p o c a s p a l a b r a s r e s u m e el autor lo e senc ia l de
e s ta v i r t u d : La radical dependencia humana del ser infinito y los atri-
b u t o s d i v i n o s , do s po lo s y una re lac ión q u e los une entre s í : la b o n d a d
d i v i n a :


« H i j o , h a s de s a b e r q u e el h o m b r e es c r e a d o y p r o d u c i d o de
la n a d a y p o r esto es p o r sí m i s m o tan p o c o y tan d e s p r e c i a b l e q u e en
n a d a q u e p o r sí m i s m o tenga d e b e confiar , s ino es en D i o s , q u e es infi-
nito en b o n d a d , g r a n d e z a , e t e r n i d a d , poder , s a b i d u r í a , vo luntad y en
todo c u m p l i d o y per fec to , y as í confia y debe confiar en El p o r q u e es
g r a n d e , b u e n o y p o d e r o s o » . 2 8


P o r e s o só lo Dios poseído y gozado p u e d e ser el objeto d e su
esperanza, « c o n s o l a c i ó d e m o n e s p e r » 2 9 ; la pose s ión de D i o s en el triun-


H Libre dels mil proverbis, p á g . 1 2 5 7 .
!5 Arbre de Ciencia, p á g . 6 3 9 y 6 1 0 .
16 Doctrina pueril, p á g . 9 2 .
17 Libre de Sancta Maria, p á g . 1 6 0 .
" Félix de las maravillas, p á g . 8 0 5 .
19 Libre de Contemplació, en Déu, p á g . 3 6 4 .


9
150 M. M." ASUNCIÓ SEGUI SERVOLS, RSCJ


fo d e C r i s t o , la f e l i c i d a d d e D i o s c o n v e r t i d a en f e l i c idad p r o p i a , ver a
D i o s c o m ò D i o s se ve , a m a r a D ios c o m o D i o s se a m a , ese es el o b j e t o
de la e s p e r a n z a .


Y. ¿ q u e d a ahí a g o t a d o o p o d e m o s h a b l a r , c o m o a l g u n o s au tore s
c o n t e m p o r á n e o s , de una a m p l i a c i ó n de d icho o b j e t o ? El « y o e s p e r o »
s e r í a su s t i tu ido por un « n o s o t r o s » y «el o b j e t o de la v i r tud teo loga l de
la e s p e r a n z a s e r í a no só lo la p o s e s i ó n beat í f i ca d e D i o s p o r el h o m b r e
q u e e s p e r a s ino t a m b i é n p o r todos los q u e de ella s e a n c a p a c e s » . 3 "


¿ E n c o n t r a r e m o s en Llul l e s ta e s p e r a n z a c o l e c t i v a ? P o r d o s moti-
vos m e incl ino a c reer q u e n u n c a se le o c u r r i ó al B e a t o este p r o b l e m a
q u e en su t i e m p o y a s o l u c i o n ó S t o . T o m á s con u n a d i s t inc ión suti l . El
D o c t o r A n g é l i c o a f i rma en la ( S . T h . 2 . a 2 . q. 17 a. 3 ) q u e es p o s i b l e
e s p e r a r p a r a otro la v i d a b i e n a v e n t u r a d a s i e m p r e q u e con él n o s una
u n v ínculo de a m o r . ¿ P o r q u é Llul l no se hizo p r o b l e m a d e e s t a cues-
t i ó n ? ; p r i m e r o , p o r su a g u s t i n i s m o mani f i e s to , a l q u e y a nos h e m o s re-
f e r ido . E s p r e c i s a m e n t e S a n A g u s t í n qu ien def iende l a tes i s de la indi-
v i d u a l i d a d del o b j e t o de la e s p e r a n z a . E n su Enchiridion, c a p . V I H .
d i c e : « S p e s non est nis i r e rum. . . a d e u m p e r t i n e n t i u m , q u i e a r u m s p e m
g e r e r e p e r h i b e t u r » . 3 1


S e g u n d o , p o r q u e si a f i r m a m o s este c a r á c t e r u n i v e r s a l y co lect ivo
d e la e s p e r a n z a , d e b e r í a m o s a d m i t i r , c o m o d e m u e s t r a L a í n E n t r a l g o .
q u e J e s u c r i s t o y los b i e n a v e n t u r a d o s t ienen e s p e r a n z a c o s a q u e n i e g a
c a t e g ó r i c a m e n t e n u e s t r o B e a t o en s u l i b r o « D e m o s t r a c i o n s » . E n l a s
o t ra s o b r a s h a b l a s i e m p r e d e la e s p e r a n z a en el p e r d ó n d e lo s p e c a d o s ,
en la m i s e r i c o r d i a y b o n d a d d e D i o s , p e r o s i e m p r e de u n a m a n e r a in-
d i v i d u a l .


E l q u e no a b o r d a r a es te p r o b l e m a no s ign i f i ca q u e el a rd i en te celo
de R a m ó n no e s p e r a r a p a r a o t ro s la v i d a e t e r n a , ¿ q u é o t ra c o s a le im-
p u l s ó en sus v i a j e s , e sc r i to s y pe t i c iones s ino el d e s e o de l a s a l v a c i ó n
de l a s a l m a s a d e m á s del a u m e n t o de a m o r p a r a su D i o s ? ; p e r o esto
lo v e r e m o s m á s p o r ex tenso en la t e rcera p a r t e de este t r a b a j o .


H a b l a n d o del objeto d e la e s p e r a n z a p o d e m o s dec i r q u e D i o s en
el B a u t i s m o n o s h a h e c h o un dob le d o n , se n o s d a E l m i s m o c o m o ob-
je to de e s ta v i r tud y nos la in funde en el a l m a . Y o e s p e r o a D i o s por-
q u e E l y a se m e ha d a d o : « q u i e n c ree en el H i j o t iene la v i d a e t e r n a »
( J u a n 3 , 3 6 ) . E s g r a c i a s a e s ta e s p e r a n z a t eo loga l q u e se d e s h a c e el
a b s u r d o del q u e h a b l a b a S i m o n e W e i l : ¿ s i el R e i n o d e D i o s es tá dentro
d e n o s o t r o s , c o m o d i j o J e s u c r i s t o , l a v i d a c r i s t i a n a e s t á e m p a l m a d a
con la v i d a e te rna , el « fu turo e s tá ah í , p r e s e n t e , s in d e j a r de ser fu-


30 La espera y la Esperanza, p á g . 3 5 6 .
31 Enchiridion, c u p . V I H ( c i t a d o p o r L A 1 N E N T R A L G O e n La Espera y la


Esperanza, p á g . 3 5 7 ) .


10
LA ESPERANZA, EN EL BTO. RAMON LLULL 151


t u r o » ? 3 2 L a e speranza cr i s t i ana es una e s p e r a pero engendrar la por un
d o n : no es m á s q u e este don m i s m o q u e t iende h a c i a su p r o p i a ple-
ni tud .


Y es tal el valor de es ta virtud q u e s e g ú n el l i lóso ío m a l l o r q u í n :
« l o s p o b r e s a m e n m é s es ser p o b r e s e haver e s p e r a n ç a car ne-


g u n a r i q u e s a d e d iner s , cas te l l s , vi les e c iuta t s no val c o m fa e spe-
r a n ç a » . 3 3


« q u i perd e s p e r a n ç a p e r d totes c o s e s » . 3 4


Sus efectos son m a r a v i l l o s o s :
« E s p e r a n ç a és cosa qui dona a l s h ò m e n s g ran plaer e re-


pòs e a i tant com és rmijor. a i tant és c a u s a de m a j o r p laer a r e p ò s » . ' 5


« E s p e r a n ç a fa hom di l igent e c o r t è s » . 3 6


L a E s p e r a n z a hace al que L· tiene una misma cosa con lo que es-
pera y as í d i s f r u t a d a de sus p r e r r o g a t i v a s .


« S i tú a s o r d e n a d a e s p e r a n ç a en lo s u b i r a b e , la s u b i r a n a
j u s t i c i a e m i s e r i c o r d i a , te f a r à egua l a b lo s u b i r á n be en d u r a r sens
fi en la ce les t ia l g l o r i a » . 3 7


« T ú p e r aver e s p e r a n ç a as tanta vertut q u e t f a s convinent
a d u r a r en g l o r i a s enes fi...»38


P r o d u c e gran alegría. Cuenta Llull que un h o m b r e en p e c a d o mor-
tal fue tentado de tr i s teza y d e s e s p e r a c i ó n p e n s a n d o q u e no ser ía per-
d o n a d o , pero al d a r s e cuenta de q u e de sconf i aba de la m i s e r i c o r d i a de
D i o s p o r q u e a m a b a el p e c a d o :


« D e j ó el a m o r del p e c a d o e i n m e d i a t a m e n t e a d q u i r i ó la vir-
tud de la e s p e r a n z a y confió en la m i s e r i c o r d i a de D i o s y en tonces sin-
tió en su corazón una gran alegría». 39


L a e s p e r a n z a obtiene de D i o s todo lo q u e e s p e r a :
« A v e r e s p e r a n ç a en vos tre eternai e infinit p o d e r , e en la


vos t ra volentat , s a v i e s a e virtut . . . a a teny de V o s tot ço que n dé s i r a e
di)


n e s p e r a » .
S e aumenta y vigoriza, con la oración. A q u í vuelve R a m ó n a pre-


s e n t a r n o s s u p e n s a m i e n t o por m e d i o de una a n é c d o t a : U n rey tenía
m u c h o s e n e m i g o s fuera y dentro de su re ino , no s a b i e n d o q u é h a c e r
y t e m i e n d o p e r d e r el trono y su v ida ¡ l id ió a Ntra . S r a . le s a l v a s e y
d i j e s e c ó m o p o d r í a de fender se de sus e n e m i g o s .


« D e m e n t r e q u e lo rey pregava N o s t r a D o n a en volontat li


32 Esperanza y desesperación, p á g . 1 9 .
31 Libre de Sancta Maria, p á g . 1 5 7 .
" Libre dels mils proverbis, p á g . 1 2 5 7 .
" Arbre de Sciència, p á g . 6 4 0 .
36 Libre dels mil proverbis, p á g . 1 2 5 7 .
" Libre de demostración, p á g . 4 7 5 .
" I b i d . , p á g . 4 7 3 .
M Félix de las maravillas, p á g . 8 0 6 .
" Oracions de Ramon, p á g . 3 6 3 .


1 1
1 5 2 M. M." ASUNCIC- SEGUÍ SEHVOLS, HSCJ


venc q u e d e tot en tot a m à s e s p e r a n ç a e q u e fos fill d ' e s p e r a n ç a e.
a d o n e s lo rey s e s f o r ç a tant c o m p o c h a v e r e s p e r a n ç a en D é u e en
N o s t r a D o n a . . . » . Y lo s e fec tos no se h ic ie ron e s p e r a r , la e s p e r a n z a lo
g u a r d a b a , lo s a l v a b a y le a c o n s e j a b a :


« o n c o m lo rey h a v i a g u e r r e s , t rebal l s e a d v e r s i t a t s e no sa-
b i a q u a l consel l h i p r e n g u é s , e ell r e c o r r í a a e s p e r a n ç a , e a b e s p e r a n ç a
q u e h a v i a en D é u e en N o s t r a D o n a e en vir tuts ell s e a y u d a b a d e se s
e n e m i c s e a la fi n a v i a honor e ut i l i tat , c a r la e s p e r a n ç a q u e h a v i a lo
g u a r d a v a , el s a l v a v a , el conze l l ava , e 1 e n d r e ç a v a en tot ço q u e f a y a » . 4 1


T a m b i é n se acrecienta y fortalece con los sufrimientos, p o r eso
D i o s p e r m i t i ó q u e a l g u n o s :


« F i l l s d ' e s p e r a n ç a e c u l t i v a d o r s d ' a q u e l l a s i e n p o b r e s o en
g r e u s t reba l l s , p e r q u é en la vonta t e 1 p o d e r d e D é u h a g e n c o n f i a n ç a » . 4 2


U n a vez D i o s p u s o a un p r í n c i p e en g r a n d e s t r a b a j o s p a r a tener
m o t i v o d e hacer l e g r a n b ien . . . él los s o p o r t a b a con g r a n c o n s t a n c i a y
e s p e r a b a en la d i v i n a p r o v i d e n c i a , p e r o d u r a n d o m u c h o y t en iendo ten-
tac iones cont ra la e s p e r a n z a p i d i ó a D i o s le q u i t a s e la v i d a o le a l iv i a se
los t r a b a j o s q u e p a d e c í a p o r p a r e c e r l e no los p o d í a s o p o r t a r m á s , aca-
b a d a s u o r a c i ó n se d u r m i ó y le p a r e c i ó oir u n a voz q u e le d e c í a :


« D i o s q u i e r e q u e el h o m b r e p a d e z c a t r a b a j o s , p e l i g r o s , po-
b r e z a s y o t r a s d e s v e n t u r a s en el m u n d o p a r a q u e p u e d a u s a r y e j ecu ta r
la v i r t u d de L· esperanza cont ra la d e s e s p e r a c i ó n ; con c u y a e s p e r a n z a
q u i e r e D i o s se r s e r v i d o , t en iendo a g r a n h o n o r el q u e el h o m b r e , en
sus p e l i g r o s , t r a b a j o s y t r i b u l a c i o n e s , r e c l a m e a D i o s y t enga en E l con-
fianza, p u e s e s qu ien le p u e d e d a r la g l o r i a y a y u d a r en s u s t r a b a j o s » . 4 3


L a e s p e r a n z a c rece en la c o n t r a d i c c i ó n y n o s t rae a la m e m o r i a
el r e c u e r d o de D i o s y s u b o n d a d :


« C a r e n a i x í c o n g r a n f r edor , f a m e m b r a r a l s h ò m e n s l a ca lor
del f oc , o g r a n set f a r e m e m b r a r la f r edor d e l ' a i g u a e 1 l o e on és la
font , e n a i x í los t reba l l s q u e ls a m i c s de D é u sof iren en es t m ó n d , pe r
l a s u a a m o r f a a e l l s m e m b r a r lo g r a n p o d e r a la g r a n b o n t a t d e D é u » . 4 4


P e r o n o p e n s e m o s q u e e s ta virtud de la q u e h a b l a L lul l s e o p o n g a
a la e s p e r a n z a natural, y a lo d i j i m o s m á s a r r i b a , la e s p e r a n z a se e jer-
c i ta en l a s « e s p e r a n z a s » ; « t o d a e s p e r a n z a r e l i g i o s a d e b e e x p r e s a r s e a
t r avés de l a s e s p e r a n z a s h u m a n a s ; p o r o t ra p a r t e , s in l a e s p e r a n z a en
D i o s , l a s e s p e r a n z a s h u m a n a s p i e r d e n su f o r m a y s e t r a n s f o r m a n en
í d o l o s » . 4 5


(Continuará) M . M . " ASUNCIÓ SEGUÍ SERVOLS, R S C . I
B a r c e l o n a


" Libre, de Sancta Maria, p á g . 1 6 3 .
" Arbre de Ciencia, p á g . 6 4 0 .
4J Feliz de tas maravillas, p á g . 8 0 7 .
" Arbre de Sci'encia. p á g . 6 4 0 .
45 La Espera y la Esperanza, p á g . 3 6 2 .


12
RAIMUNDO L L U L L Y LA PAZ UNIVERSAL


E n la s e s ión anua l cor re spond iente a 1 9 5 8 de la S o c i e d a d J e a n
B o d i n , de B r u s e l a s , d e d i c a d a al t e m a g e n e r a l de la P a z ( * ) , p a r e c i ó
o p o r t u n o q u e un p a r t i c i p a n t e e s p a ñ o l se o c u p a r a d e la s i n g u l a r y es-
p l é n d i d a f i g u r a de R a i m u n d o L u l i o . E n la c o n v o c a t o r i a de d i cha se-
s ión se s o l i c i t a b a , j un to al e s tud io de l a s f o r m a s h i s tó r i ca s de o rga-
n izac ión de la p a z q u e se h a b í a n m a n i f e s t a d o d e s d e los t i e m p o s m á s
a n t i g u o s a nues t ro s d í a s , el de l a s i d e a s s o b r e la m i s m a , p r o p i a s de
p e n s a d o r e s , j u r i s t a s po l í t i cos . E n t r e los h o m b r e s q u e a t r a v é s de los
s i g l o s han t r a b a j a d o con su p e n s a m i e n t o y su a c t i v i d a d p o r la p a z
p ú b l i c a , no d e b í a fa l tar el n o m b r e de R a i m u n d o L u l i o . E n la comuni-
c a c i ó n p r e s e n t a d a a s o c i é este n o m b r e al de J u a n L u i s V i v e s , otro es-
p a ñ o l q u e en c i r c u n s t a n c i a s y s o b r e b a s e s d i s t in ta s , se e s forzó igual-
m e n t e p o r el m i s m o fin. C a d a uno de e s tos d o s a u t o r e s pe r tenece ra-
d i c a l m e n t e a s u é p o c a ; R a i m u n d o Lu l io e n c a r n a los idea l e s del Góti-
c o ; V i v e s , los del R e n a c i m i e n t o . E s p a ñ o l e s del M e d i t e r r á n e o , les une
el h a b e r v iv ido y a c t u a d o fuera de su p a t r i a , p e r o en un m u n d o de
m a y o r e s d i m e n s i o n e s y de m á s a u d a c e s m o v i m i e n t o s el m i s i o n e r o
m a l l o r q u í n . C a r a c t e r i z a d o s a m b o s c o m o c u m b r e s de la t r ad ic ión cul-
tura l e s p a ñ o l a , una c ierta c o n t i n u i d a d entre a m b a s f i g u r a s h a s ido
j u s t a m e n t e a f i r m a d a ( * * ) . Nota c o m ú n a a m b o s es el núcleo de pen-


( * ) R e s e ñ a d e e s t e c o n g r e s o , en B o l e t í n d e la U n i v e r s i d a d d e G r a n a d a 7 ( 1 9 5 8 )
9 9 - 1 0 0 . L a s a c t a s d e l m i s m o se e n c u e n t r a n en p r e n s a , c o m o v o l ú m e n e s d e Recueils
de la Société Jean Bodin, L i b r a i r i e E n c y c l o p é d i q u e . B r u x e l l e s . A l d e s g l o s a r d e a q u e -
l l a c o m u n i c a c i ó n l a s p á g i n a s d e d i c a d a s a L u l i o , m e c o m p l a z c o e n o f r e c e r l a s a l a
r e v i s t a q u e n o b l e m e n t e m a n t i e n e la t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a de l L u l i s m o .


( * * ) V i d . i n f r a p á g . 1 1 . S o b r e el p a r a l e l i s m o d e l a s d o s p e r s o n a l i d a d e s v i d .
t a m b i é n F . D E U R M E N E T A Ramón Lull y Luis Vives, homologías bibliográficas, e n
E s t u d i o s F r a n c i s c a n o s 5 1 ( 1 9 5 0 ) 7 1 - 8 6 .


Ipse est Pax nostra ( E p h . 2 , 1 4 ) f u e l e m a d e l X X V C o n g r e s o E u c a r i s t i c o I n t e r -
n a c i o n a l , c e l e b r a d o e n B a r c e l o n a . S u s A c t a s s e b a n p u b l i c a d o c o n el t í t u l o d e La
Eucaristía y la Paz, B a r c e l o n a 1 9 5 2 . I n t e r e s a n a n u e s t r o o b j e t o : A G O S T I N O B E A ,
L'idea della pace nel Vecchio Testamento ( v o l . I , p s . 4 9 - 5 9 ) ; c a r d . P I E R R E G E R -
L I E R , L'Eucharistie et la ¡xiix international ( p s . 7 8 - 8 6 ) . E l vo l . I I c o n t i e n e e s t u d i o s
h i s t ó r i c o s : S A K A C . Un pacto entre la Santa Sede y Croacia, siglo XVI ( p s . 5 2 8 -
5 3 3 ) , e n v i r t u d d e l c u a l C r o a c i a p r o m e t í a n o i n i c i a r g u e r r a d e a g r e s i ó n , y a c a m -


1
1 5 4 RAFAEL GIBERT


Sarniento teo lóg ico s o b r e la p a z , q u e en L u l i o es a d e m á s el e j e d e s ü
p e n s a m i e n t o y d e s u a c c i ó n , c u y a s d i m e n s i o n e s conocen los lu l i s t a s :
a l c a n z a la c o n t e m p l a c i ó n m í s t i c a , la d i s c i p l i n a a s c é t i c a , la a p o l o g í a , la
p r e d i c a c i ó n , la c r u z a d a y el m a r t i r i o . L u l i o se lanza a l m u n d o d e s d e
s u c r i s t i a n i s m o . V i v e s p a r e c e vo lver se m á s b i en h a c i a el c r i s t i a n i s m o ,
d e s e n g a ñ a d o del m u n d o . L u l i o t iende a una p a z un iver sa l , q u e com-
p r e n d e a l h o m b r e d e s d e lo p r o f u n d o de s u ser y a b a r c a la t i e r ra . Vi-
ves t r a b a j a r á en m á s r e d u c i d o s l ími tes , p o r una p a z in te rnac iona l
q u e a r r a n c a del p l a n o m o r a l en el c u a d r o de la c o n v i v e n c i a e u r o p e a .
E s s ign i f i ca t ivo el q u e la v i s ión d e la P a z d e L u l i o inc luya a los T á r -
t a r o s ; la de V i v e s , l l ega a c o n c r e t a r s e en u n a t r e g u a de c a r á c t e r defen-
s io frente a los T u r c o s . P e r o p o r e n c i m a de d i f e r e n c i a s de é p o c a s y
a c a s o t a m b i é n d e s u s p o s i c i o n e s r e s p e c t i v a s — p u e s el p e n s a m i e n t o lu-
l i ano t iene u n a c o n t i n u i d a d q u e s o b r e p a s a a la é p o c a de L u l i o , y e s
l íc i ta s u o p o s i c i ó n d i a l éc t i ca al p e n s a m i e n t o d e V i v e s — es c ier to
q u e a m b o s h a n c o i n c i d i d o en sos tener q u e no h a y otra p a z p o s i b l e
entre los h o m b r e s s ino la P a z de Cr i s to .


1. El motivo de su internacionalismo.


R a i m u n d o L u l i o e s u n a e x t r a o r d i n a r i a p e r s o n a l i d a d en la histo-
r i a de la cu l tura , tanto p o r la in tens idad y a g i t a c i ó n d e s u v i d a 1 c o m o
p o r la a m p l i t u d y v a r i e d a d de su o b r a l i t e ra r i a . 2 E n a m b o s a s p e c t o s


b i o d e e s t o l a s e d e d e S a n P e d r o le d e f e n d e r í a d e l a s a g r e s i o n e s . J O S E T A R R E
S A N S , El tratado de Barcelona entre el Papa Clemente Vil y el Emperador Carlos V
( p s . 5 3 7 - 5 3 9 ) ; A N D R É S D E P A L M A D E M A L L O R C A , O F M . El Cardenal de la paz
y la verdadera sociedad de las naciones, según el b. RanLÓn Lidi ( p s . 5 4 4 - 5 5 4 ) y l a
r e f e r e n c i a , p e r o n o e l t e x t o d e d o s c o m u n i c a c i o n e s í n t i m a m e n t e r e l a c i o n a d a s ! c o n
n u e s t r o t e m a : M . C A L D E N T E Y , La paz de Cristo entre los infieles, según Ramón
Luti ( p . 5 5 9 ) y B . G . M O N S E G U , La Eucaristía y la paz civil entre cristianos según
Luis Vives ( p s . 5 5 8 - 5 5 9 ) .


1 H a s i d o e s t u d i a d o p r i n c i p a l m e n t e e n el a s p e c t o b i o g r á f i c o , p u e s d e s d e e l p r i n -
c i p i o s e c o m p r e n d i ó q u e t a n t a i m p o r t a n c i a t e n í a s u v i d a c o m o s u s o b r a s . L a s e r i e
se i n i c i a e n l a Vita coetana, C f r . S U R E D A B L A N E S , Ensayo de biblio^biografía, e n
R e v i s t a d e B i b l i o g r a f í a N a c i o n a l 5 ( 1 9 4 4 ) 4 0 7 - 4 5 6 . O b r a f u n d a m e n t a l E . A . P E E R S ,
Ramón Lull. A Biography, L o n d r e s 1 9 2 9 ; u n r e s u m e n d e e s t a o b r a p o r e l m i s m o
a u t o r Pool of Love. The lile oj Ramon Lull ( 1 2 3 5 - 1 3 1 6 ) , L o n d r e s , 1 9 4 6 . L O R E N Z O
R I B E R , Raimundo Lulio, B a r c e l o n a , 1 9 3 5 . H a g i o g r a f í a s e l e m e n t a l e s : W . B A B U C C I ,
Raimundo Lullo, F l o r e n c i a , 1 9 4 1 ( O p e r a d e l l e B i b l i o t e c b e f r a n c e s c a n e ) ; J . S O U L A -
R I O L , Raymond Lulle, P a r í s , 1 9 5 1 ( e d s . F r a n c i s c a i n e s ) S . G A L M E S , Dinamisme de
R. Llull, M a l l o r c a , 1 9 3 5 ( t r a d . c a s t , e n Obras Literarias c i t a d a : M . I R I A R T E , S . I .
Genio y figura del Iluminado maestro R. Lull, e n r e v . A r b o r 3 6 ( 1 9 4 5 ) .


2 E l e s t u d i o m á s c o m p l e t o e n E s p a ñ a s o b r e L u l l y e l l u l i s m o , c o n c a t á l o g o d e
l a s o b r a s : T O M A S Y J O A Q U Í N C A R R E R A S Y A R T A U , Historia de la Filosofía
española. Filosofía cristiana de los siglos XIII al XV. M a d r i d , 1 9 4 3 . T o d o s u v a l o r
c o n s e r v a : M . M E N E N D E Z Y P E L A Y O . Historia de los heterodoxos españoles, t. I I I
( e d . 1 9 1 7 ) , p s , 2 5 7 - 2 8 9 . R e n o v a d o r f u e e l a r t e . Lulle d e E . L O N G P R E , e n Diction-
naire de Théologie Catholique I X - 1 . * . P a r í s , 1 9 2 6 , c o i s . 1 0 7 2 - 1 1 4 1 . L a c o p i o s a p r o d u c - '


2
RAIMUNDO LLULL Y LA PAZ UNIVERSAL 1 5 5


m e r e c e s e r tenido en cuenta , al e s t u d i a r la o r g a n i z a c i ó n d e la p a z ;
p u e s t o q u e la paz internac iona l fue uno de sus g r a n d e s o b j e t i v o s , c o m o
un b ien en sí y c o m o b a s e p a r a la p r e d i c a c i ó n del E v a n g e l i o . 3


H i j o de uno de los c a b a l l e r o s q u e h a b í a p a r t i c i p a d o en la Recon-
q u i s t a d e M a l l o r c a a los m u s u l m a n e s ( a ñ o 1 2 2 9 ) , su e d u c a c i ó n no
fue l i t e rar i a , s ino c a b a l l e r e s c a ; en su juventud se e j e rc i tó en el a r te
de t rovar . V iv ió en la corte c o m o p a j e y d e s p u é s s enesca l del rey. A
s u s t re inta a ñ o s e x p e r i m e n t ó una p r o f u n d a conver s ión re l i g io sa . S e
p r o p u s o e sc r ib i r l ibros p a r a des t ru i r todos los e r ro re s cont ra r io s a la
fe c r i s t i ana .


D u r a n t e diez a ñ o s , Lu l io f recuentó la e scue la m o n á s t i c a de S a n t a
M a r í a R e a l ( M a l l o r c a ) , c u y o nivel de e s tud io s c o r r e s p o n d í a al s i g lo
X I I , un a m b i e n t e anter ior al r e d e s c u b r i m i e n t o de Ar i s tó te le s . 4 S imul -
t á n e a m e n t e a p r e n d i ó el á r a b e y teo log ía m u s u l m a n a : en ade lante lo-


c i ó n s o b r e L u i t y el l u l i s m o e n los d i s t i n t o s a s p e c t o s p u e d e v e r s e e n : M . B I H L .
Le b. Raymond Lidie: études bibliographiques, e n E t u d e s f r a n c i s c a i n e s 15 ( 1 9 0 6 )
( 3 2 8 - 3 4 5 ) ; A L O S M O N E R , Lullistiche Literutur der Gegenivart, e n W i s s e n s c b a f t
u n d W e i s h e i t 2 ( 1 9 3 5 ) 2 8 8 - 3 1 0 : M . B A T L L O R I , Introducción bibliográfica a los
estudios liilianos, M a l l o r c a , 1 9 4 5 : R. Lidi (1936-1940). B i b l i o g r a f í a , e n E s t u d i o s
Franciscanos 49 (1948) 168-171. L a p r o d u c c i ó n l u l i s t a a p a r e c e a h o r a r e c o g i d a y
r e s e ñ a d a e n « E s t u d i o s L u l i a n o s » , r e v i s t a c u a t r i m e s t r a l d e I n v e s t i g a c i ó n l u l i a n a y
m e d i e v a l i s t i c a , p u b i , p o r l a M a i o r i c e n s i s S c h o l a L u l í s t i c a , vo l . I . 1 9 5 7 . P . A N D R E U
D E P A L M A D E M A L L O R C A . Els sistemes juridiques i les idees juridiques de
Ramon Lull, M a l l o r c a . 1 9 3 6 , 1 2 5 - 1 3 9 . A F . B R I C E , Raimundo Lidio: su pensa-
miento juridicT), C a r a c a s , 1 9 5 5 .


M u y n u m e r o s a s son l a s e d i c i o n e s a n t i g u a s d e o b r a s s u e l t a s de L u l i o . S i g n i f i c a el
u n i v e r s a l i s m o d e L u l i o la e d i c i ó n d e M a g u n c i a , Opera Omnia I - X , a ñ o 1 7 2 1 - 1 7 4 0 .
C f r . A N T O N P H . B R . L'Institut Lullisle de Mayence au XVIII siede, S t u d . M o n o g r .
L u l · l i a n a 14 ( 1 9 5 5 ) 1-32. E d i c i ó n m o d e r n a b á s i c a : Obres de R. L. E d i c i ó o r i g i n a l P a l -
m a d e M a l l o r c a , vo l . I , 1 9 0 5 a X X I 1 9 1 8 d i r i g i d a s u c e s i v a m e n t e p o r O b r a d o r , G a l -
n i é s y o t r o s . E n m a r z o d e 1 9 5 8 h a c o m e n z a d o a t i r a r s e el p r i m e r t o m o d e Opera
Omnia Latina de R. L„ p r e p a r a d o por J . S t ó h r ; c o r e s p o n d e a l a s o b r a s e s c r i t a s e n
M e s i n a y T ú n e z 1 3 1 3 - 1 3 1 5 . L a e d i c i ó n en su c o n j u n t o e s t á d i r i g i d a p o r F . S t e g m ü l l e r ,
y p a r t i c i p a n e n e s t a e m p r e s a e l I n s t i t u t o l u l i a n o d e la u n i v e r s i d a d de F r i b u r g o B r . y
l a Maioricencis Schola Lullistica.


' U n a c o p i o s a l i t e r a t u r a h a e x a l t a d o la s i g n i f i c a c i ó n d e L u l i o e n c u a n t o a l a or-
g a n i z a c i ó n d e l a p a z ; s e le s e ñ a l a g e n e r a l m e n t e , c o m o p r e c u r s o r d e l a e x t i n g u i d a So-
c i e d a d d e l a s N a c i o n e s : M . P U I G D O L L E R S , Doctrinas pacifistas de Raimundo Lidio
en s u relación con la comunidad internacional. A n a l e s d e l a u n i v e r s i d a d d e V a l e n c i a ,
1 9 2 5 , 1 9 2 6 , p s . 2 0 8 - 2 2 2 . V A L L S T A B E R N E R . La Societat de i\',icions i les idees de
comunitat internacional en els antics autors catalans, en E s t u d i s d ' H i s t o r i a J u r í d i c a
C a t a l a n a , B a r c e l o n a , 1 9 2 9 . ( a h o r a e n Obras I . E s t u d i o s h i s t ó r i c o s j u r í d i c o s ( 1 9 3 4 )
p s . 2 1 7 - 2 3 4 ) . R A M O N D E A L O S - M O N E R . Idees Lullianes de Comunitat Universal,
e n M i s c e l á n e a P a t x o t , E s t u d i o s d e D e r e c h o P ú b l i c o . B a r c e l o n a . 1 9 3 1 . M I G U E L C A L -
D E N T E Y , La paz y el arbitraje internacional en Ramón Llull, V e r d a d y V i d a ( 1 9 4 3 )
4 5 0 - 4 8 5 . R . B A U Z A . Doctrinas jurídicas internacionales de Ramón Llull, E s t u d i o s
L u l i a n o s , 2 ( 1 9 5 8 ) 1 5 7 - 1 7 4 . F E R M I N D E U R M E N E T A , El pacifismo luliano, i b i d e m
2 ( 1 9 5 8 ) 1 9 7 - 2 0 8 ) .


4 P R O B S ' f , Caractère et origine des idees du B. Raymond Lulle, T o u l o u s s e ,
1 9 1 2 ; P L A T Z E C K , e n V e r d a d y V i d a 9 ( 1 9 5 1 ) .


3
1 5 6 RAFAEIi^GIliERT


m e n t a r í a d e mucho9 m o d o s el e s t u d i o d e l a s l e n g u a s or ienta le s p a r a
la f o r m a c i ó n d e los m i s i o n e r o s . E r m i t a ñ o en el m o n t e R a n d a , r e c i b i ó
la i n s p i r a c i ó n d e s u c ienc ia q u e le va l ió el t í tulo d e d o c t o r I l u m i n a d o ,
y fundó el m o n a s t e r i o d e M i r a m a r ( 1 2 7 6 ) . E n M o n t p e l l i e r h izo la
p r i m e r a l ec tura p ú b l i c a d e s u A r t e . E n t r e 1 2 7 7 ( ó 1 2 8 0 ) y 1 2 8 3 se
s u p o n e un g r a n v i a j e p o r todo el m u n d o c o n o c i d o : E u r o p a , A s i a y
A f r i c a ; no t o d o s los p u n t o s e s tán i g u a l m e n t e d o c u m e n t a d o s . E n Ale-
m a n i a s e h a b r í a en t rev i s t ado con R o d o l f o de H a b s b u r g o . C o n el via-
j e a t i e r ra s d e inf ie les s e r e l a c i o n a s u m i s i ó n u n i v e r s a l : « A v e M a r í a !
s a lu t s t ' apor t de l s s a r r a i n s , j u e u s , g r e c s , m o g o l s , t a r t r e s , b ú r g a r s , hon-
g r e s d ' H o n g r i a la m e n o r , c o m a n s , ne s to r in s , r o s s o s , g u i n o v i n s ; tots
a q u e s t s e mol t d 'a l t res in fee l s te s a l u d e n p e r m i , q u e s o m lur procu-
r a d o r » . 5


Veinte a ñ o s t a r d ó en volver a s u p a t r i a . E n 1 2 8 7 lo e n c o n t r a m o s
en R o m a , d o n d e la cur i a no le d io c réd i to p o r s u fa l ta d e t í tu los . E s -
to le i m p u l s ò a l e g i t i m a r su doc t r ina e x p o n i é n d o l a en P a r í s , c o m o
m a e s t r o de A r t e s . E n R o m a h a b í a e s t a d o y a en m e d i o d e s u g r a n via-
j e ( 1 2 7 8 ) c u a n d o N i c o l á s I I I d e s p a c h a b a s u e m b a j a d a d e c inco fra i-
les m e n o r e s a l G r a n K a n . Y vo lv ió en 1 2 8 7 p a r a en t rev i s t a r se c o n
H o n o r i o IV y N i c o l á s I V ( 1 2 9 2 ) . S i n éx i to su p r i m e r a l ec tura
p ú b l i c a en P a r í s , e x p u s o una ver s ión a b r e v i a d a en M o n t p e l l i e r
( 1 2 8 9 ) y en Ñ a p ó l e s ( 1 2 9 3 ) . D e n u e v o en P a r í s ( 1 2 9 7 ) empren-
d ió la lucha contra el a v e r r o i s m o , inf i l t rac ión m u s u l m a n a en Occ iden-
te , c u y a p r o h i b i c i ó n p i d i ó al rey y a la u n i v e r s i d a d . 6 E n t o n c e s fue b ien
r e c i b i d o en la Cor te de E e l i p e el H e r m o s o , a qu ien d e d i c ó un l i b r o .
All í a c t ú a en 1 3 0 2 y 1 3 0 7 , y en un l a r g o p e r í o d o , 1 3 0 9 - 1 3 1 1 ; en es ta
f echa p a r t i c i p ó en el Conc i l io d e V i e n n e , d o n d e a l c a n z ó un d e c r e t o
f a v o r a b l e a la e n s e ñ a n z a de h e b r e o , g r i e g o , á r a b e y c a l d e o en los cua-
tro E s t u d i o s g e n e r a l e s . S u p r o p ó s i t o de p r a c t i c a r el A r t e d e m o s t r a t i v a
en la d i s c u s i ó n d i r e c t a con los d o c t o r e s m u s u l m a n e s le l levó a M a r r u e -
cos y T ú n e z en tres o c a s i o n e s . 7 C o n f o r m e a l a s n o r m a s del due lo ca-
b a l l e r e s c o , el v e n c i d o en la d i s p u t a a c e p t a r í a la re l ig ión de l v e n c e d o r ;
t en ía a b s o l u t a c o n f i a n z a en su A r t e . E x p u l s a d o y m a l t r a t a d o v a r i a s
v e c e s , l a p i d a d o en B u j í a ( 1 3 1 5 ) fue r e c o g i d o p o r m e r c a d e r e s d e su
p a t r i a y l l e v a d o a c a s o t o d a v í a con v i d a a M a l l o r c a . Montpe l l i e r , Gé-


5 Blanquerna, c a p . 6 1 ; Obres essencials I , p s . 1 9 9 - 2 0 0 .
6 O T T O K E I C H E R , Raimundus Lullus und seine Slellung zur arabischen Phi-


losophie mit einem Anliang «üeclaratio Raimundi per modum dialogi edita». B e i t r a g e
z u r G e s c h i c h t e d e P h i l o s o p h i e d e s M i t t e l a l t e r s 7 ( 1 9 0 9 ) .


' C f r . F R A N C I S C A V E N D R E L L , La tradición de la apologética luliana en el
reino de Fez, E s t u d i o s L u l i a n o s 1 ( 1 9 5 7 ) 3 7 1 - 3 7 6 . J . H E N N I N G E R Les franciscains
et la connaissance de l'Islam (Raymundus Lullus) N e u e Z e i t s e h r i f t 9 ( 1 9 5 3 ) 1 6 1 . 1 8 4 .
RAIMUNDO LLULL Y LA PAZ UNIVERSAL 157


n o v a — p u e r t o de sus v i a j e s a A f r i c a — P i s a , S i c i l i a — d o n d e d i spu-
tó con j u d í o s y s a r r a c e n o s — le han vis to d e s c a n s a r d e u n a intensa
v i d a de a c c i ó n , al final de la cual p u d o a f i rmar q u e h a b í a « c o n s a g r a d o
c u a r e n t a a ñ o s de su v i d a a p r o m o v e r el b ien p ú b l i c o de la cr i s t ian-
d a d » . 8


El u n i v e r s a l i s m o de L u l i o no es una c o n s e c u e n c i a del a m b i e n t e
m u n d i a l en q u e se ha d e s e n v u e l t o ; el u n i v e r s a l i s m o e s t a b a al comien-
zo de su v o c a c i ó n . El sent ido de la paz no es un efecto de su interna-
c i o n a l i s m o , s ino q u e se encuentra al p r i n c i p i o : en su c o n v e r s i ó n :
« G u e r r a fo entre D e u e l 'humá l ina t j e con A d a m h a c pecat et ta i t
eren d e s v i a t s de p a u e de la b e n e d i c c i ó de D e u . a p e r ço ca r la g u e r r a
e r a mol t g r a n c o n v e n ç q u e D é u s en s a p r o p r i a p e r s o n a v e n g u é s me-
tre p a u e c o n c o r d i a enfre D e u e c r e a t u r a . . . » 9


2. Guerra sensual y gu-erra intelectual.


L a doc t r ina de L u l i o s o b r e la g u e r r a y la paz se encuentra en el
cap í tu lo 2 0 4 de su L i b r o de la C o n t e m p l a c i ó n . 1 0 E s t e l ibro t iene por
o b j e t o a D i o s en todos sus a t r ibu to s y d i g n i d a d e s , y a la C r e a c i ó n con
t o d a s s u s m a n i f e s t a c i o n e s y a s p e c t o s , y entre e l los , en l u g a r prefe-
rente , el h o m b r e , su n a t u r a l e z a , p o t e n c i a s , v i r tudes y a c t o s . C o m o la s
re s tante s o b r a s de L u l i o m á s q u e a un plan lóg i co y s i s t e m á t i c o , el
L i b r o d e la C o n t e m p l a c i ó n r e s p o n d e a un p lan a l e g ó r i c o y figurativo:
l o s t e m a s a r r a n c a n de una intuic ión i n m e d i a t a d e la r e a l i d a d , p e r o
no son d e s a r r o l l a d o s en total a i s l a m i e n t o , s ino e n t r e l a z a d o s y envuel-
tos en la idea f u n d a m e n t a l de D i o s y de su A m o r . E l t e m a de la paz
se e n u n c i a a s í : C ó m o el h o m b r e t iene a p e r c i b i m i e n t o y c o n o c i m i e n t o
del a r te y de la m a n e r a p o r la cua l el h o m b r e q u e está en g u e r r a pue-
d e tener p a z y c o n c o r d i a con s u s e n e m i g o s .


8 E n la Diputatio clerici el Ravmundi phantastici ( 1 3 1 1 ) , c f r . G O L U B O V I C H ,
B i b l i o t e c a I , p . 3 8 8 .


' Blanquerna. c a p . 8 1 . Obres essencials I . p . 2 3 3 .
1 0 E l c a r á c t e r f u n d a m e n t a l d e e s t a o b r a d e L u l i o . « g e r m e n y s i n o p s i s » d e t o d a


s u r e s t a n t e a c t i v i d a d , h a s i d o r e c o n o c i d o d e a n t i g u o . C f r . O B R A D O R , e n p r ó l o g o a l
t o m o I d e l L i b r e d e Contemplació de Deu ( P a l m a d e M a l l o r c a . 1 9 0 6 ) c o n r e f e r e n c i a
a T O R R E S B A G E S . La Tradició Catalana. B a r c e l o n a 1 8 9 2 : C A R R E R A S , Historia,
p . 6 2 7 : « e l p a c i f i s m o l u l i a n o , m á s q u e u n a i d e a p o l í t i c a , e s u n a a s p i r a c i ó n ' m o r a l ,
f r u t o y a l a v e z a p l i c a c i ó n d e l a d o c t r i n a de l a m o r , v p o r eso h a y q u e b u s c a r s u s
r a í c e s e n l a m í s t i c a » . A . D E P A L M A D E M A L L O R C A . Ramón Lull y la Sociedad de las
Naciones, en E s t u d i o s f r a n c i s c a n o s 4 9 ( 1 9 4 8 ) 2 2 9 - 2 6 0 . a n t e p o n e a l t e m a d e l a p a c i -
ficación e n t r e e n e m i g o s el d e s a r r o l l a d o m á s a d e l a n t e , en el c a p . 3 0 8 d e l L i b r o : c o m o
el h o m b r e p u e d e t e n e r p a z con s u s e n e m i g o s en m e d i o d e la g u e r r a . S e g ú n J . P R O B S T
( p . 2 9 La mystique de Ramon Lull et l'Art de Contemplació e n B e i t r a g e z u r G é «
s c h i c h t e d e s P h i l o s o p h i e d e s M i t t e l a l t e r s 1 3 ( 1 9 1 6 ) . p . 9 ) el L i b r o n o e s , p r o p i a m e n -
te u n a o b r a m í s t i c a .


5
1 5 8 RAFAEL GIBERT


T r e s son los c a m i n o s y m a n e r a s de la paz entre los h o m b r e s : 1 . °
el s ensua l 2 . ° el s e n s u a l e inte lectua l . 3 . ° el s i m p l e m e n t e inte lectua l .
E l a m o r t iene s ign i f i cac ión de p a z ; el d e s a m o r de g u e r r a . E l h o m b r e
q u e d e s e a l a p a z d e b e p r i m e r a m e n t e o r d e n a r s u s p o t e n c i a s : d o m i n a r
a su s e n s u a l i d a d con s u in te l ec tua l idad .


a ) C u a n d o el h o m b r e es tá en g u e r r a p o r a l g u n a c o s a s e n s u a l ,
p o r é s t a s e p o n e e n g u e r r a inte lectua l , d e s a m a n d o la s c o s a s q u e le
i m p i d e n la p o s e s i ó n de a q u e l l a c o s a s ensua l . E s t e h o m b r e d e b e ana-
l i zar s i el m o t i v o de la g u e r r a es s ensua l o in te lec tua l ; y s i e s lo pri-
m e r o , s o m e t e r l o a l a p o t e n c i a inte lectual . L a p e o r e s p e c i e de gue-
r ra e s la q u e t iene p o r o b j e t o u n a cosa s e n s u a l , entre d o s h o m b r e s
d o m i n a d o s p o r la p o t e n c i a s e n s u a l y d e s o b e d i e n t e s a la p o t e n c i a in-
te lectual , la cua l no t iene p o d e r s o b r e e l los . E n es te c a s o , el q u e q u i e r a
la p a z d e b e r á m o r t i f i c a r s u s e n s u a l i d a d con su r a c i o n a l i d a d ( « p e r
tal q u e s i a a m a d o r d e son e n e m i g » ) . y p o r la c o r c o r d i a c o n s e g u i d a
er. la n a t u r a l e z a s e n s u a l l l e g a r á a la p a z inte lectual . S i p o r este ca-
m i n o no p u e d e ha l l a r la p a z , d e b e r á c o m b a t i r a su e n e m i g o , no sen-
s u a l m e n t e s ino in te lec tua lmente , « p e r r a h o n s e per cor s de d r e t » ; si
t a m p o c o p o r este c a m i n o c o n s i g u e la p a z . d e b e r á c o m b a t i r a su ene-
m i g o s e n s u a l m e n t e , p a r a q u e m o r t i f i c a n d o su s e n s u a l i d a d venza la
m a l a vo luntad q u e h a y en su r a c i o n a l i d a d . S i p o r n i n g u n o de es tos
c a m i n o s p u e d e tener paz con el e n e m i g o , se le d e b e a b a n d o n a r la cosa
s ensua l .


b ) L a g u e r r a s ensua l e intelectual p u e d e ocurr i r p o r u n a de las
d o s n a t u r a l e z a s o p o r a m b a s . S i ocur re q u e la n a t u r a l e z a sensua l es
e n e m i g a d e la inte lectual — l o q u e es tan na tura l cerno q u e el c u e r p o
se o p o n g a al a l m a — el q u e q u i e r a tener p a z d e b e r á s o m e t e r l a sen-
s u a l a la in te lec tua l ; e s dec i r , el c a s o q u e d a r e d u c i d o al d e la g u e r r a
s ensua l . P e r o si o c u r r e q u e la na tura leza sensua l es a m a b l e y somet i -
d a a la inte lectual , y é s t a , al c o n t r a r i o , e s l a e n e m i g a , esto q u i e r e
dec i r q u e la na tura leza intelectual e s o b e d i e n t e al d e m o n i o . E l q u e
q u i e r a tener p a z en esta g u e r r a d e b e s u p r i m i r e sa o b e d i e n c i a inte-
lectual al d e m o n i o .


c ) Queda la g u e r r a in te lec tua l : g u e r r a en la n a t u r a l e z a intelec-
tual o b ien g u e r r a entre i n t e l e c t u a l i d a d e s . E l q u e q u i e r e tener p a z de-
b e b u s c a r cua l es la o c a s i ó n d e es ta g u e r r a , y si es o c a s i ó n s ensua l o
inte lectual . S i l a o c a s i ó n e s s e n s u a l , ocur re q u e l a s i n t e l e c t u a l i d a d e s
es tán d e s o r d e n a d a s p o r l a s s e n s u a l i d a d e s ; en tonces é s t a s d e b e n ser
o r d e n a d a s . S i la o c a s i ó n es inte lectual , la g u e r r a s e r á p o r r azón d e la
v o l u n t a d , el e n t e n d i m i e n t o , el d i s c u r s o o la i m a g i n a c i ó n ; los cua le s
s e o p o n e n entre el h o m b r e s a b i o y el p o c o h o n o r a b l e , el v i r tuoso y el
v i c i o s o . E l q u e q u i e r a tener la p a z , d e b e d e t e r m i n a r c u á l e s el « su -


fi
RAIMUNDO LLULL Y LA PAZ UNIVERSAL 1 5 9


j e t o » q u e cont iene la o c a s i ó n de la g u e r r a , y en este s u j e t o d e b e r á
d e t e r m i n a r e s ta s c inco c o s a s : el g é n e r o , la e s p e c i e , la d i f e r e n c i a , la
p r o p i e d a d y el a c c i d e n t e .


G u e r r a intelectual e s . p r o p i a m e n t e , g u e r r a entre l a s a l m a s : es ta
g u e r r a se de sa r ro l l a en l a s tres p o t e n c i a s : m e m o r i a , en tend imiento y
v o l u n t a d : d e s p u é s se ex t i ende p o r los c inco sent idos inte lectua les . E l
q u e q u i e r e tener p a z en la g u e r r a inte lectua l , d e b e c o n c o r d a r l a s vir-
t u d e s d e su a l m a con las de su a d v e r s a r i o : una vez c o n s e g u i d a esta
paz se l l ega a la de los s en t idos e sp i r i tua l e s .


C u a n d o s u r g e la g u e r r a intelectual , c rece y se ex t i ende a l a s sen-
s u a l i d a d e s . D e a c u e r d o con e s to , el q u e d e s e a la p a z s ensua l d e b e
p r o c u r a r la p a z inte lectual . Y lo m i s m o ocur re a la i n v e r s a : el hom-
b r e no p u e d e tener paz inte lectual , si no t iene p a z s e n s u a l . C u a n d o
se ha p r o d u c i d o la g u e r r a de a m b o s ó r d e n e s , p r i m e r o d e b e p o n e r s e
la p a z en el intelectual , y h a c e r a la p o t e n c i a intelectual d u f ñ a d e la
s e n s i t i v a : y . si no se n u e d e h a c e r la paz en l a s c o s a s in te lec tua les ,
entonces el h o m b r e d e b e b u s c a r la paz en l a s s e n s u a l e s m e d i a n t e la
mor t i f i cac ión , pues por este venc imiento el h o m b r e es p a c i f i c a d o en
la n a t u r a l e z a inte lectual .


En lo an te r io rmente d icho no se d i s t i n g u e p r o p i a m e n t e la p a z y
g u e r r a dentro de c a d a h o m b r e , entre su s e n s i b i l i d a d y su intelectua-
l i d a d , o entre los d i s t intos h o m b r e s , p o r razón d e s e n s u a l i d a d o inte-
l e c t u a l i d a d . H a y una c o n t i n u i d a d en el p e n s a m i e n t o de L u l i o , q u e va
de la p a z v g u e r r a inter iores de c a d a h o m b r e a l a s e x t e r i o r e s , entre
h o m b r e s d iver so s . El q u e q u i e r e tener la p a z con los d e m á s d e b e
p r i m e r o o r d e n a r en sí sus p o t e n c i a s , s o m e t i e n d o la sensua l a la inte-
lectual .


E s t e p e n s a m i e n t o t iene u n a p r o y e c c i ó n real y concre ta , c u a n d o
en el m i s m o cap í tu lo L u l i o t r a s l a d a la « c o n t e m p l a c i ó n » de la paz y
la g u e r r a , al e j e m p l o m á s i n m e d i a t o y ev idente , al p a r a d i g m a histó-
r ico de la g u e r r a : entre c r i s t i anos y s a r r a c e n o s .


C r i s t i a n o s v s a r r a c e n o s g u e r r e a n in te lec tua lmente . p o r q u e no se
a c u e r d a n en fé ni en c r e e n c i a s : v p o r esto g u e r r e a n t a m b i é n sensua l-
mente . D e la guerra sensua l der ivan m u e r t e y h e r i d a s , c a u t i v e r i o s y
des t rucc ión de r i q u e z a s : la g u e r r a no só lo p r o d u c e es tos m a l e s , s ino
míe h a c e c e s a r m u c h o s b ienes . L a p a z d e b e c o m e n z a r en el o rden sen-
sua l v s o b r e esta p a z p o d r á « c o n c o r d a r s e la g u e r r a i n t e l e c t u a l » : ter-
m i n a d a esta g u e r r a intelectual , se l l ega rá a una fé y a u n a c reenc i a .
M i e n t r a s dura la guerra sensua l contra los s a r r a c e n o s , no es p o s i b l e
tener d i s p u t a s con e l los : si h u b i e r a paz sensua l p o d r í a e n d e r e z a r s e e
i l u m i n a r s e a los s a r r a c e n o s « a v ia de ver i tat pe r g r a c i a de S a n t E s -
p r i t » . 1 "V''


7
160 RAFAEL GIBERT


P a r a r e f o r z a r e s t a p o s i c i ó n , a r g u m e n t a q u e J e s u c r i s t o , los A p ó s t o -
les y s u s d i s c í p u l o s e s tuv ieron en p a z s e n s u a l con j u d í o s , f a r i s e o s y de-
m á s g e n t e s , con el fin d e c o n s e g u i r q u e a q u e l l o s q u e e s t a b a n en el
e r ror tuv ie ran p a z in te lec tua l ; inc lu so a u n q u e los c r i s t i a n o s d e b í a n so-
p o r t a r la g u e r r a s e n s u a l . S e r í a p r e f e r i b l e q u e los c r i s t i a n o s tuv ie sen
p a z s e n s u a l con los s a r r a c e n o s , y m o r t i f i c a n d o la n a t u r a l e z a s e n s u a l ,
p r o d u j e r a n p a z inte lec tua l en la t i e r ra . A h o r a b i e n , con el a m o r y la
d e v o c i ó n de los t i e m p o s a p o s t ó l i c o s se han e n r a r e c i d o , los c r i s t i a n o s
hacen m e j o r la g u e r r a s ensua l q u e la g u e r r a inte lectua l , y p o r el m i e -
d o de la g u e r r a s e n s u a l no q u i e r e n p o n e r p a z en la g u e r r a inte lectua l ,
y p o r el m i e d o de la g u e r r a s e n s u a l no qu ie ren p o n e r p a z en l a g u e r r a
inte lectua l , d e la m a n e r a q u e h ic ieron J e s u c r i s t o y los A p ó s t o l e s , con
s u s s u f r i m i e n t o s y s u m u e r t e .


El t e m a de la g u e r r a entre c r i s t i a n o s e inf ie les a p a r e c e d e s a r r o -
l l a d o en el c a p . 3 4 6 del m i s m o L i b r o ( q u e trata de la c o n v e r s i ó n d e
los infieles- . L a c o n v e r s i ó n h a de ser o b r a de la l i b e r t a d d e c r i s t i a n o s
inf ie les , p u e s J e s u c r i s t o no e s t á contra la l i b e r t a d : el C r e a d o r no se
o p o n e a la l ibre vo luntad del h o m b r e . S o s t i e n e L u l i o q u e es p r e f e r i b l e
ut i l izar l a s a r m a s in te lec tua le s a l a s s e n s u a l e s . P e r o sí e s l íc i to u s a r d e
l a s a r m a s s e n s u a l e s c u a n d o es tán al s e rv ic io de l a s in te lec tua le s , e spe-
c i a lmente p o r q u e el p o d e r s ensua l de los inf ie les q u i e r e des t ru i r al de
los c r i s t i a n o s . E s l íc i ta la g u e r r a sensua l d e t e r m i n a d a a m o r t i f i c a r la
s e n s u a l i d a d del e n e m i g o y con ello vencer la m a l a vo luntad q u e h a y
en su s e n s u a l i d a d .


A u n q u e L u l i o h a t en ido g r a n d e s p r o y e c t o s de c r u z a d a militai-
p a r a la r e c o n q u i s t a de los .Santos L u g a r e s , es ta i d e a d e la c r u z a d a
inte lectua l , del c o n v e n c i m i e n t o m e d i a n t e la d i s c u s i ó n con j u d í o s , mu-
s u l m a n e s y p a g a n o s , e s r a d i c a l y p r i m a r i a . A ella r e s p o n d e su fo-
m e n t o de l a s l e n g u a s or ienta le s p a r a la p r e d i c a c i ó n entre inf ie les , su
o b r a e n c i c l o p é d i c a con f i n a l i d a d a p o l o g é t i c a y su p e r s o n a l a c t i v i d a d
m i s i o n e r a . A u n a d m i t i e n d o y f o m e n t a n d o la c r u z a d a mi l i t a r , pe r s i s t e
en L u l i o c o m o s e g u n d a p a r t e n e c e s a r i a la t a rea del c o n v e n c i m i e n t o .


3. La paz, fruto del imperio.


El Arbre de ciencia es u n a e x p o s i c i ó n e lementa ] d e t o d o s l o s co-
n o c i m i e n t o s , e scr i t a en 1 2 9 5 - 1 2 9 6 p o r R . Idi l io p a r a fac i l i t a r el Arte
Magna. S e e x p o n e c a d a c ienc ia b a j o la f i g u r a del á r b o l : r a í c e s , r a m a s ,
t r o n c o , f ru to s . E l Á r b o l i m p e r i a l ( V i l i e s la c i enc ia po l í t i ca . E l pr ín-
c i p e d e b e r e s p e t a r los p r i v i l e g i o s de l o s b a r o n e s y é s tos , p o r su par -
t e , la s u p r e m a c í a de aqué l ( « s e g ú n o r d e n a m i e n t o d e u n i d a d y p lura l i -
d a d » ) . U n o r d e n a m i e n t o s e m e j a n t e , p a r a el c o n j u n t o d e los p r í n c i p e s :


8
RAIMUNDO LLULL Y LA PAZ UNIVERSAL 161


« c o n v e n r i a q u e fos un e m p e r a d o r tan so lament . . . e d e s ú s a mol t s re i s
e b a r o n s , c o m és un p a p a a mol t s p r e l a t s » . L a c a r e n c i a d e es ta orga-
n izac ión es la c a u s a de l a s g u e r r a s . N o t e n i e n d o el e m p e r a d o r el po-
der q u e tenían lo s c e s a r e s r o m a n o s , s e h a p r o d u c i d o « q u a x i e g u a l d a t
d e p o d e r enfre un p r í n c e p e a l t re , e una c iutat e a l t ra , és T e m p e r i dé-
par t i t en mol te s par t s . . . e per a ç o , e no és un iver sa l p o d e r en lo m o n
qu i a j u t a m o r t i f i c a r aque l l s t reba l l s en q u e son per g u e r r e s » . S i lo s
r e y e s r e c o n o c i e r a n el i m p e r i o , c o m o los b a r o n e s r econocen en c a d a
re ino al s o b e r a n o , el i m p e r i o p o d r í a e s t ab lecer una p a z in ternac iona l
s e m e j a n t e a la paz inter ior : « c a s c u n b a r ó és p u s for t s pe r son p r í n c e p
contra a l tre b a r ó qui ' l vul la i n j u r i a r » .


N o neces i ta el p e n s a m i e n t o de L u l i o la r educc ión del orden po-
l í t ico a un so lo p o d e r a b s o l u t o y m u n d i a l : ser ía su f i c iente el recono-
c imiento de la d i g n i d a d imper ia l y un cierto equ i l ib r io de su fuerza
con la d e los e s t a d o s te r r i tor ia le s , p a r a d e f e n d e r a c a d a u n o d e és tos
c u a n d o sean i n j u s t a m e n t e a t a c a d o s . L a f acu l t ad de rea l i za r este j u i c i o
es un e lemento del orden p o l í t i c o : « j u s t i c i a e s r a m genera l en lo prín-
c e p » , c u y a b o n d a d y g r a n d e z a es tá s i g n i f i c a d a «en les b r a n q u e s d e
l ' a rbre m o r a l » .


E l fruto del Á r b o l i m p e r i a i « é s p a u de g e n t s » ( V I I , 7 ) . Contem-
p l a c i ó c a p . 1 1 1 ) . D i o s ha h o n r a d o y e n n o b l e c i d o a R e v é s y P r í n c i p e s
« p o r tal q u e tengan paz en la t i e r r a » , si no lo hacen a s í es p o r m a l d a d
y v a n a g l o r i a . ( L i b e r d e ) . E l fruto del Á r b o l apos to l i ca l ( V I I I . 7 ) re-
s u m e todos los d e m á s , y entre és tos el del I m p e r i a l : « p e r ç o q u e
l ' e m p e r a d o r p u s c a tenir p a u en lo món e des t ror i r los inf i se l s r ebe l s al
m a n a m e n t de] sant P a r e a p o s t o l i » .


E s t a p a z del i m p e r i o t iene por f in. a u e los h o m b r e s p u e d a n re-
c o r d a r , entender , a m a r , h o n r a r y serv i r a D i o s , lo cual no p u e d e n ha-
cer « g e n t s qui s ien en g u e r r a o én trebal l lo s uns cont ra los a l t r e s » :
a s í c o m o t a m p o c o p u e d e n p r a c t i c a r la c a r i d a d m ú t u a . E l « p o b l e re-
q u e r al p r i n c e p s ju s t i c i a e p a u » , por lo cual o b r a m a l el p r í n c i p e q u e
no e s t a b l e c e la p a z en el inter ior , y a q u e l l o s q u e g u e r r e a n u n o s contra
o t ro s contra « j u s t i c i a e p a u » . E l A r b r e exempl i f i ca l ( X V , 7 . 7 ) con-
t iene una d i s p u t a entre la C o r o n a del R e y y la P a z del p u e b l o , a c e r c a
d e cuá l e s v e r d a d e r a m e n t e el f ruto del I m p e r i o , resu l ta en f avor de la
P a z p o r m e d i o de un a p ó l o g o s o b r e u n a g u e r r a in ju s t a e m p r e n d i d a
p o r el m a l c o n s e j o de un c a b a l l o b e l i c o s o . L a obtenc ión de la p a z in-
te rnac iona l , exc lu ida la u n i d a d del I m p e r i o , q u e se r i a el m o d o ade-
c u a d o p a r a ob tener l a , q u e d a r e d u c i d a al p r o b l e m a de la j u s t i c i a de l a
g u e r r a .


L a falta d e un i m p e r i o un iver sa l q u e c o n s e r v e la p a z p ú b l i c a es
c o n s e c u e n c i a d e una a l terac ión del o rden , t r a t a d a p o r L u l i o en el Libre


0
1 6 2 RAFAEL GIBERT


de Sancta Maria ( 1 9 2 0 ) . 1 1 D o s p e r s o n a j e s , A l a b a n z a y O r a c i ó n , en-
cuent ran a u n a t e r c e r a , In tenc ión . E s t a se l a m e n t a p o r q u e « l e s g e n t s
f a i en en est m ó n la p r i m e r a entenc ió s e g o n a e d e s e g o n a p r i m e r a » .
A l a b a n z a evoca los t i e m p o s en q u e lo s r o m a n o s e n s e ñ o r e a r o n el mun-
d o , p o r q u e a m a b a n la c o m ú n u t i l i d a d , m e r e c e n el e log io a p e s a r d e
ser inf ie les . C u a n d o pre f i r i e ron el b ien p r o p i o al b ien c o m ú n , R o m a
p e r d i ó la v ir tud y d e c a y ó . O r a c i ó n rep l i ca q u e no es n e c e s a r i o
r e m o n t a r s e a los R o m a n o s ; a h o r a m i s m o s los T á r t a r o s , p u e b l o re-
c iente , c o m i e n z a a e n s e ñ o r e a r todo el m u n d o , « c a r a m e n c o m u n a
uti l i tat de lur sec ta e m a n e r a » . A u n q u e son gente s s in ley y sin f é ,
s in c o n o c i m i e n t o de D i o s ni de la V i r g e n , p u e d e c o n q u i s t a r a t o d o s
a q u e l l o s q u e o lv idan la c o m ú n ut i l idad . Intenc ión e x p l i c a q u e la
u t i l idad p ú b l i c a es p r i m e r a ( i n t e n c i ó n ) y la e s p e c í f i c a , s e g u n d a ; p o r
a l t e ra r es tos t é r m i n o s l a s gente s des t ruyen a la In tenc ión y a s í mi s -
m a s . In terv iene un E r m i t a ñ o ( B l a n q u e r n a . v i d . i n f r a ) . qu ien d e c l a r a
h a b e r d e s e a d o y h a b e r t r a b a j a d o m u c h o t i e m p o p o r la p ú b l i c a uti-
l i d a d : a c a u s a de los p e c a d o s p r o p i o s y a j e n o s no h a t en ido é x i t o , p o r
lo cual se ha r e t i r a d o del m u n d o d o n d e t o d a v í a r u e g a a la V i r g e n ,
« c a r si E l la no a j u d a , toto lo m o n es p e r d u t » ( R e g i n a P a c i s i .


E n los T á r t a r o s L u l i o ha c o n s i d e r a d o la p o s i b i l i d a d d e ganar -
lo s p a r a la fé c r i s t i a n a , m á s fáci l n o r q u e eran un p u e b l o t o d a v í a sin
l e y : y el p e l i g r o de q u e h i c i e ran ley . c o m o los m u s u l m a n e s , o b i en
fueran conver t idos p o r los s a r r a c e n o s , p u e s en tal c a s o t o d a la cris-
t i a n d a d e s t a r í a en g r a n p e l i g r o . ' 2


4. Caballería de la paz


E l p a c i f i s m o de L u l i o se s o m e t e a la p r u e b a d e la C a b a l l e r í a .
E l m i s m o era un c a b a l l e r o v h a b í a t en ido una e d u c a c i ó n de esta cla-
s e , r e c o n o c i d a en su f i s o n o m í a inte lec tua l . 1 3 L o s c a b a l l e r o s const i tu-
yen una r a m a del Á r b o l I m p e r i a l ( V I L 3. 21 c a l i f i c a d o s p o r su fuer-
za y p o r el a n t i g u o h o n o r de a u e son d e p o s i t a r i o s « E s h o n o r g r a d a -
d a » q u e conv iene m á s a los c a b a l l e r o s nue a los b u r g u e s e s ; m á s a
é s to s q u e a los m e r c a d e r e s , y a é s tos m á s nue al p u e b l o ; t o d a s e s t a s
c l a se s son n e c e s a r i a s en el r e ino , y los h o m b r e s no cumplen só lo con


" Obres Essencials I , p s . 1 1 5 3 - 1 2 4 2 .
I ! A s í , e n el Liber de quinqué Sapientibus ( 1 2 9 4 ) en lo Pelilin ad Celestino V


( 1 2 9 4 ) , en el Liber de Fine (1305). S o b r e el f o n d o h i s t ó r i c o d e e s t o s p l a n e s a c e r c a
d e los t á r t a r o s , e n c u y a c o n v e r s i ó n se p u s o u n a g r a n e s p e r a n z a , c f r . G O L U B O V I C H .
B i b l i o t e c a I , p . 3 2 8 s s .


" J . H . P R O B S T , Le B. Ramon Lull. chevalier par hérédité et par vocation.
P a l i n a d e M a l l o r c a , 1 9 1 4 ,


10
RAIMUNDO LLULL Y LA PAZ UNIVERSAL 163


a m a r el o rden a q u e per tenecen , s ino t a m b i é n d e b e n a m a r los o t ros
ó r d e n e s , p u e s t o q u e t o d o s han s ido e s t a b l e c i d o s p o r D i o s . E l Liber de
Contemplació ( c a p . 1 1 2 1 5 ) e x p r e s a el fin e senc ia l del c a b a l l e r o :
L o s cava l l e r s foren p o s s a t s en lo m ó n , p e r tal q u e t e n g u e s s e n lo m ó n
en p a u » y o b s e r v a n los m o d o s v a r i o s c o m o de hecho el los desv i r túan
es te f in. P a r a la res t i tuc ión de la c l a se a sus p r i n c i p i o s es tá e scr i to
el Libre qui es de l'ordre de cavalleria ( 1 2 7 5 ) . 1 4 E n el o rden inter-
no del r e ino , c o r r e s p o n d e a los c a b a l l e r o s g u a r d a r la t i e r r a , p u e s p o r
el t e m o r de el los no se a treven l a s gente s a de s t ru i r l a , ni t a m p o c o
los p r í n c i p e s a i n v a d i r s e unos a o t ros ( 1 1 , 1 2 ) . D e es te m o d o , la ca-
ba l l e r í a a p a r e c e c o m o un e lemento act ivo de la p a z . d a d o q u e el
c a b a l l e r o no a c t ú a c o m o un in s t rumento del p o d e r po l í t i co , s ino con-
f o r m e a una p r o p i a r e g l a .


E n el s i m b o l i s m o de l a s a r m a s ( V . 1 5 s s . ) la tes tera del c a b a l l o
s i g n i f i c a o u e el c a b a l l e r o no d e b e u s a r d e l a s a r m a s s in r a z ó n : el es-
t a n d a r t e del p r í n c i p e , q u e los c a b a l l e r o s deben g u a r d a r el h o n o r de
sus e s t a d o s , y evi tar q u e se p i e r d a n los re inos , c o n d a d o s y t i e r ra s .
L a c a b a l l e r í a t iene una función de ju s t i c i a en el o rden interno q u e se
t r a s l a d a t a m b i é n al orden in ternac iona l , p o r cuanto el p r í n c i p e no
p u e d e ut i l izar la contra la j u s t i c i a .


Of ic io del caba l l e ro es « m a n t e n e r la j u s t i c i a » ; d i ferente del de
los j u e c e s , q u e es j u z g a r ; p e r o , si el c a b a l l e r o tuv ie se c ienc ia suf i-
c iente , s e r í a el m e j o r juez ( 1 1 . 9 1 . A l fin de m a n t e n e r la j u s t i c i a se
reducen l a s d e m á s func iones del c a b a l l e r o . C o n e x i ó n entre ju s t i c i a y
g u e r r a en el c a b a l l e r o : S i la j u s t i c i a y la p a z fuesen c o n t r a r i a s , la ca-
ba l l e r í a ser ía contrar ia a la p a z . v entonces c a b a l l e r o s ser ían los ene-
m i g o s de la p a z y los a m i g o s de la g u e r r a ; p o r lo m i s m o , l o s pac i f i -
c a d o r e s ser ían e n e m i g o s de Ja c a b a l l e r í a . C i e r t a m e n t e , h a y a h o r a ca-
b a l l e r o s a m i g o s d e g u e r r a s v de sus m a l e s y c a l a m i d a d e s : p e r o no
a s í los p r i m e r o s , q u e c o n c o r d a b a n con l a justicia^ v la p a z . C o m o en
los p r i m e r o s t i e m p o s « e s ara ofici de cava l le r pac i f i car l o s h ò m e n s
ner f o r ç a d ' a r m e s » . C a b a l l e r o es el h o m b r e q u e p r o c u r a l a p a z p o r
la f u e r z a : es ta es la s íntes i s del ideal p a c i f i s t a y el idea l c a b a l l e r e s c o .


L a s i gn i f i c ac ión de la caba l l e r í a p a r a la p a z in ternac iona l deri-
va de la p o s i c i ó n q u e L u l i o a s i g n a en el orden c a b a l l e r e s c o al em-


M Obres essencials I . 5 1 3 - 5 4 3 ; Obras ¡iterarías. p s . 1 0 5 - 1 4 1 : H . W I E R I T S -
Z W O S K I , Ramon Lull et l'idee de la Cité de Dieu. Ouelqucs nouveaux écrits sur la
croisade. M i s c e l · l à n i a L u l · l i a n a . B a r c e l o n a . 1 9 3 5 . p s . 4 0 3 - 4 3 6 ( t i r . a p . E s t u d i s F r a n s -
c . s c a n s 4 6 ( 1 9 3 4 ) , 4 7 ( 1 9 3 5 ) . M . S A N C H I S G U A R N E R , L'Ideal cavalleresc definit
per R. LI. e n E s t u d i o s L u l i a n o s 2 ( 1 9 5 8 ) 3 7 - 6 2 . A . O L I V E R , El «Llibre del Orde
dr Cavalleria» de R. L. y el «De laude Novae Militiae» de San Bernardo. Relación
de ambos con el «Miles Christianus» medieval, i b i d e m p . 1 7 5 - í l 8 6 .


I I
1 6 4 R A F A E L CIRF.RT


p e r a d o r y a los r e y e s ( 1 1 , 5 ) : « e m p e r a d o r deu e s se r c a v a l l e r e sen-
v o r de tots c ava l l e r s . M a s , c a r e m p e r a d o r no p o r i a p e r si m a t e i x re-
s e r tots los c a b a l l e r s , cové q u e h a j a de sot s s i . r ey s qu i s ien c a v a l i e r s » .
En es ta f a se de su p e n s a m i e n t o L u l i o no h a r e n u n c i a d o t o d a v í a a un
o r d e n un iver sa l f u n d a d o en el i m p e r i o r o m a n o , in te rnamente t rans-
f o r m a d o en la e s t ruc tura c a b a l l e r e s c a f euda l , en la cua l los r e y e s es-
tán i n t e g r a d o s . C o s a dis t inta ocur r i r á c u a n d o en la s i gu ien te o b r a
( B l a n q u e r n a ) o f rezca una v i s ión m á s rea l i s ta d e un m u n d o const i tuí-
d o p o r un c o n j u n t o de re inos q u e no reconocen s u p e r i o r , y en el
cual la ún ica po te s t ad u n i v e r s a l m e n t e r e c o n o c i d a es el P a p a .


4. Organización internacional.


L a s i d e a s de L u l i o a c e r c a del orden in te rnac iona l , de l a s rela-
c iones entre los p u e b l o s y de los m e d i o s p a r a a s e g u r a r la p a z y re-
so lver los confl ictos entre l a s n a c i o n e s , se encuentran en el Libre.
d'Evasi e d'Aloma e de fílnnquerna. e scr i to en Montpe l l i e r h a c i a
1 2 8 3 . ' 5 obra en la q u e el au tor o frece un c u a d r o c o m p l e t o de r e f o r m a
v p e r f e c c i o n a m i e n t o de la c r i s t i a n d a d . El p r o t a g o n i s t a B l a n q u e r n a
p a s a p o r todos los e s t a d o s : p r i m e r o en la f a m i l i a , con s u s p a d r e s
E v a s t y A l o m a : d e s p u é s , m o n j e y a b a d de un m o n a s t e r i o , o b i s p o q u e
g o b i e r n a la c i u d a d y p a p a , p a r a t e r m i n a r c o m o e r m i t a ñ o l e j o s del
m u n d o v d e d i c a d o a la c o n t e m p l a c i ó n . B l a n q u e r n a es s e ñ a l a d o a los
c a r d e n a l e s , q u e deben e leg i r p a p a , p o r un j u g l a r del e m p e r a d o r . P e r o
se res i s te a a c e p t a r el c a r g o , p o r el t e m o r de no p o s e e r c o n o c i m i e n t o
v vo luntad suf ic ientes p a r a la gran tarea del p a p a d o : « E a m a és pe r
tot lo m ó n . mie apos to l i p o r i a . ab so s e o m n a y n o n s . o r d e n a r q u a i x
tot: lo m ó n . s i ' s v o l i a : e ear lo món sia en tan g ran d i s c o r d i a e desor-
d e n a m e n t t e m e d o r a cosa és é s ser a p o s t o l i , e s i gn i f i cada és en l ' apos-
toli g ran co lpa c j no usa de son n o d e r en o r d e n a r lo m ó n . s ig i ient
sa volentat tot lo n o d e r q u e D é u s ha donat a apos to l i en o r d e n a r lo
m ó n » . ( I V . 7 8 . 1 0 Ì .


V e n c i d a su re s i s tene ia v n o m b r a d o p a n a . B l a n q u e r n a a s i g n a a
c a d a ca rdena l una mi s ión en el g o b i e r n o de la I g l e s i a y un t í tulo


3 I Ì L . Obres essencials r i n t r o d u c c i ó n rio T o m á s y J o a q u í n C A R R E R A S . M .
R A T L L O R T . J . P O N S Y M A R Q U E S y o í r o s . U n a v e r s i ó n c a s t e l l a n a en R . H I L L . Obras
literarias. B i b l i o t e c a (le A u t o r e s c r i s t i a n o s . M a d r i d . 1 9 4 8 con i n t r o d u c c i ó n p o r R . G i -
n a r d .


S e g ú n R . B R U M M E R . Zar datieruup voti Ramon Llulls «Libre de Blanquerna».
E s t u d i o s L u l i a n o s , 1 ( 1 9 5 7 ) 2 5 7 - 2 6 0 m á s a m p l i o , en K l e m p e r e r - F c s t s c h r i f t . H a l l e . 1 9 5 7 .
el i b r o f u e c o n c e b i d o en 1 2 7 5 . r e d a c t a d o en 1 2 7 8 y t e r m i n a d o en 1 2 8 3 .


S . G A R C Í A S P A L O U . El «Liber de quinqué sapientibus» de l B f o . Ramón Llull.
en sus relaciones con la fecha de composición del «Libre de Blanquerna». E s t u d i o s L u -
l i a n o s , I , 1 9 5 7 , 3 7 7 - 3 8 4 .


1 2
R A I M U N D O L L U L L Y L A P A Z U N I V E R S A L 165


Lomado del Gloria in excelsis Deo de la M i s a . E l p a p a y los c a r d e n a l e s
n o m b r a n « p r e c u r a d o r s qui . i l s feesseii s a b e r per lettres o per m i s s a t g e s
Tes t ament de les t e r r e s » . D i v i d i d o el m u n d o en d o c e p a r t e s , a c a d a
una se env ía uno de e l los , p o r m e d i o de los cua le s el p a p a « s a b é s
1 e s t a m e n t del m ó n » . A l g u n o s de es tos p r o c u a r d o r e s l ian ido a t ierras
de inbe le s , y t raen , de A l e j a n d r í a , G e o r g i a , I n d i a y G r e c i a c r i s t i anos
no ca tó l i co s p a r a p r o c u r a r la u n i d a d con R o m a ; una de las g r a n d e s
a s p i r a c i o n e s de L u l i o q u e él ha p l a n t e a d o só lo en un p l a n o t eo lóg i co ,
p r e s c i n d i e n d o d e la cues t ión j e r á r q u i c a . 1 0


E l c a r d e n a l «Et in terra pax hominibus banae voluntatis» e j e rce
la pae i i i c ac ión en R o m a y en p a í s e s l e j a n o s ( c a p . 8 1 ) . L e v e m o s po-
ner p a z , con a rb i t r io s i n g e n i o s o s e inocentes , en l a s f a m i l i a s , entre
c r i s t i anos y j u d í o s , c i u d a d a n o s y c o m e r c i a n t e s , p r í n c i p e s l a i co s y ecle-
s i á s t i c o s , e tc . N o se trata de p a z entre los p u e b l o s , a u n q u e a l g u n a s
d e e s t a s p e r s o n a s estén c o n s t i t u i d a s en a u t o r i d a d p ú b l i c a . E s un car-
dena l v i a j a p a r a e s tab lecer la p a z y t iene p r o c u r a d o r e s en las cor te s .


L a d iv i s ión del m u n d o s i rve a d i v e r s o s fines del g o b i e r n o ecle-
s i á s t i c o . E l c a r d e n a l Domine Fili ( c a p . 8 8 ) env ía m e n s a j e r o s p o r todo
el m u n d o p a r a q u e in formen al p a p a s o b r e las d i s t in ta s c r e e n c i a s re-
l i g i o s a s : « e fo c o m p l i d a la figura c o m los E m p e r a d o r s de R o m a , q u i
foren s e n y o r s d e tot lo món e hav ien m i s s a t g e r s qui . l s f aën s a b e r tot
l ' é s tament del m ó n , en ço q u e figuraven que . l p a p a s e r i a loct inent d e
D é u e s e n y o r de R o m a e s a b r i a l ' e s tament de totes les t e r re s pe r ço
q u e fos sen s u b j u g a d e s a la s a n t a fe c a t ò l i c a » . L o s p r o c u r a d o r e s de
l a s d o c e p r o v i n c i a s envían not i c i a s s o b r e cul tos y c o s t u m b r e s d e los
gent i l e s .


L a d i s c o r d i a entre p u e b l o s se a t r i b u y e a la d i v e r s i d a d de l engua-
j e s de la cua l d e r i v a la d i v e r s i d a d de c r e e n c i a s ( c a p . 9 4 ) : « q u e g r a n
t rebal l s h a v i a en lo món a t r o b a t s enfre les g e n t s , per •ço ca r eren d e
d i v e r s e s n a c i o n s , havent s d iver se s l e n g u a t g e s ; p e r la q u a l d iver s i t a t
d e l e n g u a t g e s g u e r r e j a v e n los uns a b les a l t res , per la qua l g u e r r a e
l e n g u a t g e s se d e s v a r i a v e n en c reences e en sec te s les uns contra .Is
a l t r e s » . U n c a r d e n a l p r o p o n e q u e en c a d a p r o v i n c i a s e des t ine una
c i u d a d en la cual todos hab len lat ín. A es ta c i u d a d s e r á n e n v i a d o s
c o n s t a n t e m e n t e h o m b r e s y m u j e r e s p a r a a p r e n d e r l o , y c u a n d o vue lvan
a su t ierra lo enseñen a sus h i j o s d e s d e la i n f a n c i a : « e e n a i x i , p e r


C f r . S . C 1 R A C . R. L. y la unión con los bizantinos, en J e r ó n i m o Z u r i t a . C u a -
d e r n o s d e H i s t o r i a 3 ( 1 9 5 4 ) 7 - 6 6 ) ; e l m i s m o , Raymond Lull et l'Union avec tes By-
zantines ( s e p . d e A c t a s d e l I X C o n g r e s o d e E s l u d i o s B i z a n t i n o s d e T e s a l ó n i c a , t. I I ,
p s . 7 3 - 9 6 . A t e n a s , 1 9 5 5 ) : S . G A R C Í A S P A L O U Omisión del tema del primado ro-
mano en los rulados y opúsculos orientalistas del beato Ramón Lull, E s t u d i o s L u g a -
n o s 1 ( 1 9 5 7 ) 2 3 5 - 2 5 6 .


13
1 6 6 RAFAEL GIBERT


l o n g a c o n t i n u a c i ó p o r e t s a p o r t a r a fi c o m en tot lo m ó n n o n s i a m a »
un l e n g u a t g e , una c r e e n ç a , u n a f é » . E l p r o y e c t o es c a r o , p e r o el p a p a
r u e g a a los c a r d e n a l e s le a y u d e n a t ra ta r « c o m tots los l e n g u a t g e s q u i
son p u s c a m tornar a un tan s o l a m e n t » . E s t e o b j e t i v o se p r o p u s o el
m i s m o L u l i o en s u A r t e M a g n a . "


A l ñna l de s u p o n t i i i c a d o , B l a n q u e r n a encuent ra el p r o b l e m a de
la p a z in te rnac iona l ( c a p . 9 5 ) : « E s t a v a lo p a p a B l a n q u e r n a en pen-
s a m e n t c o m p r o g u é s t rac ta r p a u e c o n c o r d i a entre les c o m u n i t a t s , q u i
s ó n en g r a n d i s c o r d i a p e r ço ca r no h a n c o n c o r d a n c i a en e s se r obe-
dients a un p r i n c e p tan s o l a m e n t q u i t e n g u é s p a u e j u s t i c i a » . L a dis-
c o r d i a no p u e d e ser e v i t a d a , p u e s t o q u e no h a y un p o d e r p o b t i c o uni-
v e r s a l ; s o b r e es te s u p u e s t o r e a l se e s t a b l e c e el m i s m o s i s t e m a lu l i ano
de p a z . 1 8 E l t e m a se i n t e r r u m p e p o r la l l e g a d a del m e n s a j e d e u n o s
m i s i o n e r o s , q u e no p u d i e n d o p a s a r a la c i u d a d de s u d e s t i n o , le su-
p l i c a n al P a p a q u e e s c r i b a a los p r í n c i p e s d e a q u e l l a s t i e r ra s p a r a q u e
p e r m i t a n el l ibre t r áns i to . E l p a p a t r a ta con los c a r d e n a l e s , p r i m e r o ,
env iar m e n s a j e r o s q u e traten con los p r í n c i p e s el p a s o d e los m i s i o -
n e r o s , y s e g u n d o , el t e m a p r o p i o de la p a z : « é s nece s s i t a t q u e t r ame-
tam m i s s a t g e r s c o n t í n u a m e n t a les c o m u n e s , e c o m p u s c a m t r a c t a r p a u
per L o m b a r d i a , T o s c a n a e V e n è c i a , e q u e t r a c t e m con s 'hi p u s c a tenir
j u s t i c i a e car i t a t d ' u n a c o m u n a a a l t r a » . C u y o oficio a d o p t a el c a r d e -
nal Tu solus Altissimus. E s t e o r d e n a lo re ferente a l t r áns i to d e los
m i s i o n e r o s y d e s p u é s p l a n t e a al P a p a la cues t ión de la p a z . « P a r e s a n t ,
¿ c o m p o r í e m o r d e n a r nos t re s m i s s a t g e s a t r a c t a r p a u enfre les co-
m u n e s ? » .


L a r e s p u e s t a del P a p a confiere a R . L u l i o un p u e s t o d e s t a c a d o
entre los p r e c u r s o r e s de la o r g a n i z a c i ó n i n t e r n a c i o n a l : « L ' a p o s t o l i li
r e s p ò s , e d ix q u e los m i s s a t g e s a n a s s e n p e r les c o m u n e s e s p i a n t q u a l
c o m u n a h a tort cont ra l ' a l t ra ; e l ' apos to l i t rac ta c o m u n a v e g a d a l ' any
c a d a pote s ta t v e n g u é s a un loc s e g u r on fo s sen totes les p o t e s t a t s , e
q u e s egon f o r m a de c a p í t o l q u e . s t r ac t à s a m i s t a t e c o r r e c c i ó de l s u n s
a l s a l t res , e p u n i m e n t d e m o n e d a fos en aque l l s q u i no vo l r ien e s t a r
a d i ta dels d i f in idors del cap i to l .


E s t a o r g a n i z a c i ó n de la p a z en re lac ión con la i n d i c a d a d i v i s i ó n
del m u n d o y envío d e p r o c u r a d o r e s , c o m p r e n d e a t o d o s los p u e b l o s


1 7 C f r . J . C A R R E R A S Y A R T A U , De Ramón Lull a los modernos ensayos de
formación de una lengua universal, C S I C , B a r c e l o n a , 1 9 4 6 .


1 8 N o es e x a c t o h a b l a r d e u n « I m p e r i o p a p a l » e n el p e n s a m i e n t o d e L u l i o ; d a d o
q u e el I m p e r i o n o t i e n e c a r á c t e r s u p r a n a c i o n a l , « e l p a p a e s l a ú n i c a a u t o r i d a d s u p r a -
n a c i o n a l d e l a s o c i e d a d c r i s t i a n a » ; d e a q u í l a n e c e s i d a d d e l a r b i t r a j e . F . E L I A S D E
T E J A D A , El pensamiento político catalán medieval como trasfondo del mallorquín de
la misma época, e n S t u d i a m o n o g r a p h i c a et r e c e n s i o n e s 3 ( 1 9 4 9 ) .


14
RAIMUNDO LLULL Y LA PAZ UNIVERSAL 1 6 7


cr i s t i anos e infieles . ' 9 C o n s t a d e unos e l ementos p e r m a n e n t e s : los men-
s a j e r o s e n c a r g a d o s de recoger los m o t i v o s de a g r a v i o in te rnac iona l ,
y de una reunión p e r i ó d i c a en un l u g a r s e g u r o , en la q u e se hal lan
p r e s e n t e s t o d a s las p o t e s t a d e s s o b e r a n a s , e s dec i r , a q u e l l a s q u e no re-
conocen un s o b e r a n o c o m ú n . L a f o r m a de cap í tu lo es tá r e l a c i o n a d a
con los c a p í t u l o s ec le s i á s t i co s . L a n e c e s i d a d de s o m e t e r todos los
a g r a v i o s al c o n o c i m i e n t o de este cap í tu lo impl i ca la idea d e un ar-
b i t r a j e o b l i g a t o r i o , as í c o m o el c a s t i g o con mul t a r e p r e s e n t a una ju-
r i sd icc ión i n t e r n a c i o n a l . " D e b e no ta r se la ex i s tenc ia de unos defini-
d o r e s del c a p í t u l o , p e r s o n a s d e s t a c a d a s de la a s a m b l e a g e n e r a l , p a r a
definir y re so lver los a s u n t o s , c u y a re so luc ión o b l i g a — a c a s o , una
vez q u e ha s i d o a d o p t a d a p o r la a s a m b l e a — a las p a r t e s i n t e r e s a d a s .


5. La Cruzada.


E l p r o b l e m a de la g u e r r a con el infiel h a b í a s i d o p l a n t e a d o en
el Liber de Contemplació, con una s ign i f i cac ión p u r a m e n t e d e s c r i p t i v a .
L a « p a z s e n s u a l » , de las a r m a s , d e b e p r e p a r a r la « p a z inte lec tua l»
del c o n v e n c i m i e n t o . L a p o s i b i l i d a d de una g u e r r a s e n s u a l era a d m i -
t ida p o r q u e los m u s u l m a n e s la p r a c t i c a b a n cont ra el p o d e r c r i s t i a n o .
U n a p o s i c i ó n ac t iva en f avor de la c r u z a d a , a p a r e c e en otra f a se del
p e n s a m i e n t o . L a o b j e c c i ó n f u n d a m e n t a l a la c r u z a d a ha s i d o recog i -
d a en B l a n q u e r n a ( c a p . 8 0 ) : el p a p a r e c i b e una car t a del su l tán de
B a b i l o n i a , qu ien mani f ies ta s u e x t r a ñ e z a p o r q u e los p r í n c i p e s cris-
t i a n o s , al p re tender la c o n q u i s t a de T i e r r a S a n t a a d o p t a n el proce-
d i m i e n t o de M a h o m a , ei? vez de o b r a r c o m o J e s u c r i s t o y sus A p ó s t o l e s
q u e convi r t i e ron al m u n d o p o r la p r e d i c a c i ó n y el m a r t i r i o , m o t i v o
por el cua l los c r i s t i anos a c t u a l e s no c o n s i g u e n obtener los S a n t o s
L u g a r e s . U n a car t a s e m e j a n t e h a b í a e n v i a d o a los p r í n c i p e s . E l P a -
p a y los c a r d e n a l e s re f lex ionaron s o b r e este a r g u m e n t o , q u e les im-
p r e s i o n ó (mol t for tment c o g i t a r e n ) .


L a jus t i f i cac ión de la c r u z a d a v iene r e p r e s e n t a d a p o r dos inter-
venc iones . R a m o n lo Fo l l : « T r a m é s fe a contr i c ió e s p e r a n z a q u e li


" E n el o r d e n e c l e s i á s t i c o L u l i o (Blanquerna, c a p . 8 9 ) p r o p u g n a la p r á c t i c a d e l
c a p í t u l o , a s e m e j a n z a de l q u e c e l e b r a n l a s ó r d e n e s r e l i g i o s a s : d e b e r í a n r e u n i r s e a n u a l -
m e n t e en c a d a o b i s p a d o , e n los a r z o b i s p a d o s , e n c u a t r o p a r t e s de l m u n d o , y finalmente
e n R o m a , a p a r t e d e u n c a p í t u l o g e n e r a l c a d a c i n c o a ñ o s y u n c o n c i l i o c a d a d i e z . E n
los d i f e r e n t e s g r a d o s se d e b í a c o r r e g i r y c a s t i g a r a los e c l e s i á s t i c o s , p a r a l o c u a l e x i s t e
u n o f ic io d e « p e s q u i s i d o r e s » .


2 0 D e b e n o t a r s e la e x i s t e n c i a d e u n o s d e f i n i d o r e s de l c a p í t u l o , p e r s o n a s d e s t a c a -
d a s d e l a a s a m b l e a g e n e r a l , p a r a d e f i n i r y r e s o l v e r a s u n t o s . A . P A L M A D E M A L L O R -
C A , e n E s t u d i o s F r a n c i s c a n o s 4 9 . p s . 2 4 7 - 2 4 8 , c o n s i d e r a q u e los d e f i n i d o r e s e s t á n re-
p r e s e n t a d o s e n el Á r b o l e j e m p l i f i c a ! : p o d e r , s a b i d u r í a , v o l u n t a d , i g u a l d a d y b o n d a d .


15
1 6 8 RAFAEL GIBERT


t r ameté s d e v o c i ó e p e r d ó , pe r ço q u e l 'honra s sen en los l oc s on es
d e s h o n r a t son a m a t » . E s t e e n i g m à t i c o p a s a j e a l u d e a los i m p u l s o s
e sp i r i tua l e s de los c r u z a d o s , q u e tenían por r e s u l t a d o h o n r a r a J e -
sucr i s to all í d o n d e h a b í a tenido l u g a r la P a s i ó n . E l j u g l a r de Va lor ,
a l a b a el honor que es ta v i r tud r e c i b e en aque l m i s m o l u g a r . L l e g a
la not i c i a de q u e dos « a s e s i n o s » han d a d o m u e r t e a un p r í n c i p e
c r i s t i a n o , p o r lo cua l el ios m i s m o s su f ren una m u e r t e m u y cruel . Y
el j u g l a r del Va lor p r e g u n t a : « ¿ d e q u é va le la c a r i d a d y h u m i l d a d de
J e s u c r i s t o , s i los m i e m b r o s de a q u e l l a sec ta no v a c i l a n en e x p o n e r s e
a la m u e r t e , m i e n t r a s los c r i s t i anos no lo h a c e n p o r h o n r a r a J e s u -
c r i s t o ? » . E n t o n c e s el P a p a m a n d a l l a m a r a los m a e s t r e s y s u p e r i o r e s
d e las ó r d e n e s m i l i t a r e s del T e m p l e y del H o s p i t a l , p a r a t ra tar de l
m o d o de dar honra a D i o s .


L a p r e d i c a c i ó n de la p a l a b r a d i v i n a es j u s t o m o t i v o en el mis-
m o l ibro de B l a n q u e r n a ( c a p . 8 7 J p a r a e m p r e n d e r u n a g u e r r a . Cuan-
d o los m i s i o n e r o s son e x p u l s a d o s de un p a í s , el C a r d e n a l « D o m i n e
D e u s » so l ic i ta de los p r í n c i p e s c r i s t i a n o s q u e i n v a d a n con l a s a r m a s
a q u e l l o s p a í s e s , y no h a g a n t r e g u a con s u s p r í n c i p e s m i e n t r a s no
p e r m i t a n és tos la e n t r a d a y p e r m a n e n c i a de los m i s i o n e r o s , y p o r el
cont ra r io t e n g a n t r e g u a s m i e n t r a s lo p e r m i t a n . P e r o c u a n d o , segu i -
d a m e n t e , se p r o d u c e el c a s o de un rey s a r r a c e n o q u e h a e x p u l s a d o
a los r e l i g i o s o s , el m i s m o c a r d e n a l r e p l i c a q u e los m i s i o n e r o s h a n
d e s h o n r a d o el p o d e r de la vo luntad q u e es m á s fuerte q u e el p o d e r
c o r p o r a l , « s i l . l rey se defén a b p o d e r c o r p o r a l cont ra lo p o d e r d e
nos t res a n i m e s , c o n v é que . l seu p o d e r s i a vençut e s o b r a t p e r mol t
a m a r e h o n r a r la p a s s i o de D é u » ; el p o d e r e sp i r i tua l de D i o s v e n c e
al p o d e r s e n s u a l e inte lectual de los h o m b r e s .


E n 1 2 9 0 Lul io 4 p r e s e n t a a N i c o l á s V I su ep í s to l a pro recwpera-
lione Terrae Sanctae. 21 E n 1 2 9 4 la Petitio la Ce le s t ino V , en la q u e
t ra ta de la conver s ión de los infieles , y de la c o n q u i s t a d e T i e r r a
S a n t a m e d i a n t e la uni f icac ión de l a s O r d e n e s M i l i t a r e s . L a m i s m a fue
r e i t e r a d a a B o n i f a c i o V I I I , p e r o este P a p a no l a t o m ó en cons ide-
r a c i ó n .


D e 1 3 0 5 es el Liber de fine. R e c i é n escr i to s e p r o d u j o u n a s i tua-
ción in te rnac iona l f a v o r a b l e a s u s p r o y e c t o s : la e lecc ión c o m o p a p a


2 1 A . G O T T R O N , R. L. Kreuzszugideen. B e r l í n , 1 9 1 2 . R . S U G R A N Y E S D E
F R A N C H , Un texte de R. Lull sur la croissade. el les missions, en N o v a e t V e t e r à 2 1
( F r í b o u r g 1 9 4 6 ) 9 8 - 1 1 2 . E . L O N G P R E , Deux opuscules inédits du B. Ramon Lulle,
en L a F r a n c e F r a n c i s c a i n e 1 8 ( 1 9 3 5 ) 1 4 5 - 1 5 4 ( P e t i t i o R a y m u n d i p r o c o n v e r s i o n e
i n f i d e t i u m y P e t i t i o R a y m u n d i in C o n c i l i o g e n e r a l i a d a c q u i r e n d a m T e r r a m S a n c t a m .
C A R R E R A S . Historia I , p . 3 2 4 l a s e r i e d e o b r a s s o b r e c r u z a d a v m i s i o n e s n ú m s . 2 1 6
a 2 2 5 . ,


16
RAIMUNDO LLULL Y LA PAZ UNIVERSAL 109


d e C lemente V, un f r a n c é s a m i g o de F e l i p e el H e r m o s o d e F r a n c i a
y de J a i m e 11 de A r a g ó n . L u l i o se p r e s e n t ó a és te y le o f rec ió s u
p r o y e c t o . S e g ú n te s t imonio de L u l i o , el m i s m o rey en t regó al p a p a
el Liber y o f rec ió s u p e r s o n a y s u re ino p a r a p o n e r l o en e j e c u c i ó n .
E n c i e r r a un g r a n d i o s o p r o g r a m a de I m p e r i o e sp i r i tua l c r i s t i a n o , b a -
s a d o en el e m p l e o de a r m a s m a t e r i a l e s y e s p i r i t u a l e s : el fin era re-
duc i r el m u n d o a la paz en la u n i d a d de la fé r o m a n a con el p o d e r
de l a s d o s e s u a d a s . L a e s p a d a e sp i r i tua l s e r í an cua t ro m o n a s t e r i o s
p a r a el e s tud io de la l engua a r á b i g a , j u d a i c a , c i s m á t i c a y t a r t á r i c a .
L a e s p a d a t e m p o r a l s e r í a una o r d e n mi l i t a r n u e v a en la q u e se re-
fundiesen las ex i s tentes . E x p o n í a v a r i o s c a m i n o s p o s i b l e s p a r a em-
p r e n d e r la c o n q u i s t a de los S a n t o s L u g a r e s , y a n t e los inconvenien-
tes de los ya u t i l i zados , p r o p o n í a la r e c o n q u i s t a d e la E s p a ñ a mu-
s u l m a n a . El m a n d o del e j é rc i to d e b í a conf iarse a un p r í n c i p e c r i s t i ano
e l e g i d o por c o m ú n a c u e r d o , y el d e la e s c u a d r a a un a l m i r a n t e q u e
h ic ie ra c u m p l i r la p r o h i b i c i ó n pont i f ic ia d e c o m e r c i a r con los in-
fieles.


E n el Liber de acquisitions Terrae Sanctae ( 1 3 0 9 ) y en el Li-
ber Natalis ( 1 3 1 1 ) detal ló el p lan de la O r d e n Mi l i t a r ú n i c a e insis-
tió en el a n t i a v e r r o i s m o y en las l e n g u a s or i enta le s . J u n t o a la c r u z a d a
mi l i tar figuraba s i e m p r e la c r u z a d a e s p i r i t u a l ; con es te fin h a b í a
e scr i to sus o b r a s a p o l o g é t i c a s . E n t r e los m e d i o s de p e r s u a s i ó n , indi-
c a b a l ibe ra r a los p r i s i o n e r o s una vez i n s t r u i d o s y g r a t i f i c a d o s con
d o n e s p a r a q u e de vuelta a s u s h o g a r e s p r o p a g a s e n la doc t r ina d e
Cr i s to . P o r ú l t imo d i r i g i ó la Petitio ad adquirendum Terram Sanctam
al Conc i l io de V i e n n e ( 1 3 1 1 ) .


6. Consolación de los vencidos.


P a r a p o n e r t é rmino a e s ta s r e v i s t a s de l a s i d e a s d e L u l i o a c e r c a
d e la p a z , v a m o s a re fe r i rnos a s u e scr i to Consolatio venetorum et
totius gentis desolarne, e scr i t a en P a r í s 1 2 9 8 . 2 2 S u f o n d o h i s tór ico ha
s i d o e s t u d i a d o p o r G o l u b o v i c h . E l m o t i v o de e s te e scr i to es la derrota
s u f r i d a p o r los v e n e c i a n o s ante los g e n o v e s e s el 8 d e s e p t i e m b r e d e
1 2 9 8 , c e r c a d e Curzo la ( D a l m a c i a ) . L u l i o e s t i m a b a a a m b a s repú-
b l i c a s , en las q u e tenía a m i g o s y s e g u i d o r e s . Quiso p a c i f i c a r l o s en
b ien de la c r i s t i a n d a d , y e s p e c i a l m e n t e c o n s o l a r a los v e n c i d o s . S u
escr i to r e p r e s e n t a h a b e r e n c o n t r a d o el au tor , en un j a r d í n de P a r í s ,


° B i b l . N a t . P a r í s , M s . 1 5 . 1 4 5 . C . G O L U B O V I C H o f m . Biblioteca bio-biblio-
grafica della Terra Santa, e dell Oriente franciscano, Q u a r a c c h i , 16 v o l s . ( 1 9 0 6 - 1 9 3 0 ) ;
vo l . I , p s . 3 8 9 - 3 9 2 .


17
170 RAFAEL GIBERT


a un tal P e d r o , v e n e c i a n o , q u e lee la c a r t a de un h e r m a n o s u y o , c a í d o
p r i s i o n e r o con otros m u c h o s en a q u e l l a b a t a l l a . E l j o v e n m a l d i c e a
la F o r t u n a q u e h a s i d o f a v o r a b l e a los g e n o v e s e s y e n e m i g a d e l o s
v e n e c i a n o s . L u l i o so s t i ene q u e no h a y tal F o r t u n a ni u n a s u e r t e c ie-
g a , s i n o un S e r j u s t o y s a b i o q u e todo lo g o b i e r n a . E l b i en o el m a l
p r o c e d e del u s o q u e h a c e m o s de la l i b e r t a d . E s c ier to q u e en t o d o s
los a s u n t o s h u m a n o s interv iene una p o t e n c i a s u p e r i o r , p e r o é s ta no
es o tra c o s a q u e D i o s , j u s t o y m i s e r i c o r d i o s o .


T r a s e s ta c o n s i d e r a c i ó n g e n e r a l L u l i o intenta c o n s o l a r a l vene-
c i a n o , h a c i é n d o l e ver p r i m e r o la j u s t i c i a q u e p u e d e e n c e r r a r l a de-
rrota de s u p a í s . L o s v e n e c i a n o s h a n s i d o v e n c i d o s y t r a t a d o s cruel-
m e n t e , p e r o p o c o t i e m p o a t r á s , e l los , j u n t o a los p í s a n o s , h a b í a n
v e n c i d o y u l t r a j a d o a los g e n o v e s e s a q u i e n e s a r r e b a t a r o n la c i u d a d
de A c h í , d e m o l i e r o n su cast i l lo y l l evaron sus p i e d r a s en tr iunfo a P i s a
y V e n è c i a . L a j u s t i c i a de D i o s se ha v e n g a d o de los d e v a s t a d o r e s d e
a q u e l l a c i u d a d . E s n e c e s a r i o q u e los v e n e c i a n o s s u f r a n la adver s i -
d a d con c a l m a , va lor y e s p e r a n z a . S u s i t u a c i ó n t e n d r á t é r m i n o y
p u e d e y a m e j o r a r s e . ¿ Q u é d e b e n h a c e r los v e n e c i a n o s ? R e c h a z a r los
p e n s a m i e n t o s d e v e n g a n z a y p r e p a r a r la p a z con los g e n o v e s e s . P a r a
este f in L u l i o p e r s u a d e al v e n e c i a n o d e q u e se d i r i j a a G e n o v a . E n
es ta c i u d a d h a y un v a r ó n nob le y b u e n o . P e r c i v a l S p i n o l a , a m i g o
de L u l i o . N o es tuvo en la b a t a l l a y a c a s o s iente p i e d a d p o r los ven-
c i d o s . P e d r o le s u p l i c a r á , d e p a r t e de L u l i o , q u e consue le a los vene-
c i a n o s con este escr i to y con otros q u e de él p o s e e , y a d e m á s q u e p ro-
cure la p a z : « í t e m d ice s ei q u o d i p s e se in t romit ta t q u a n t u m potes t
a d t r a c t a n d u m et f a c i e n d u m p a c e m Ínter J a n u e n s a s et V é n e t o s ,
q u o n i a m c i r ca a l i u d non p o s s e t m e l i u s l a b o r a r e q u o d m e l i u s foret a d
h o n o r e m J a n u a e . E t ip se est po tens in c iv i ta te J a n u e n s i et est h o m o
d i s c r e t u s ; p r o p t e r q u o d poter i t et sc iet p a c e m t r ac t a ré et i p s a m a d
f inem d u c e r e c u m D e i a d j u t o r i o » . U n a ñ o d e s p u é s s e f i r m ó la p a z
entre G e n o v a y V e n è c i a , y és ta r e c o b r ó s u s p r i s i o n e r o s . P e r c i v a l S p i -
nola ex i s t ió r e a l m e n t e , y L u l i o lo m e n c i o n a en s u t e s t amento c o m o
d e p o s i t a r i o d e e j e m p l a r e s d e s u s e sc r i to s . E l c a r á c t e r h i s t ó r i c o del
h e c h o , dentro d e s u concre ta y m o d e s t a i m p o r t a n c i a , s i rve p a r a i lus-
t rar l a s i d e a s d e L u l i o a c e r c a de la p a z i n t e r n a c i o n a l , y c o m p e n s a
con s u r e a l i s m o , el c a r á c t e r idea l i s t a y a b s t r a c t o d e o t ro s p r o y e c t o s
e i d e a s del autor .


RAFAEL GIBERT
U n i v e r s i d a d d e G r a n a d a


18
RAMÓN L L U L L
Y L O S ORÍGENES D E LA LITERATURA CATALANA*


E L MISTICISMO DE RAMÓN L L U L L


E s éste u n o de los a s p e c t o s e senc ia l e s de la p e r s o n a l i d a d del Maes-


t ro . S i su p r á c t i c a a scé t i ca es c o m p l e t a m e n t e n o r m a l , no a p a r t á n d o s e


d e l a s n o r m a s o r d i n a r i a s de los F r a i l e s M e n o r e s d e su t i e m p o , en c a m -


b i o l a m a n e r a c o m o s i g u e l a s v ía s c o n t e m p l a t i v a , i l u m i n a t i v a y uni-


t iva es e x t r a o r d i n a r i a m e n t e p e r s o n a l . C o n s e r v a l a s l íneas p r i n c i p a l e s


d e l a m í s t i c a de l a i l u m i n a c i ó n , p e r o r e f u e r z a su ac t i tud p o r el con-


tac to con la s f o r m a s d e là t r a d i c i ó n , b i e n sea a t r avés de G r e c i a , del


I s l a m o de l a p a t r í s t i c a c r i s t i a n a , y a sea de o r i g e n p o p u l a r o cu l to . '


R a m ó n L l u l l a b r e la se r ie de n u e s t r o s g r a n d e s mí s t i co» , p r e c e d i e n d o


e n cas i t res s ig los a S a n t a T e r e s a y a S a n J u a n de la C r u z . L o s mís-


t icos e s p a ñ o l e s de l a E d a d de O r o p u e d e n a v e n t a j a r l e en su c i n c e l a d a


f o r m a a r t í s t i c a , flor y f r u t o de l R e n a c i m i e n t o , p e r o no en la o r ig ina l i -


d a d ni en e l b r í o d e l a s c o n c e p c i o n e s , n i s i q u i e r a en la e n c e n d i d a


y a r r e b a t a d o r a t e m p e s t a d de los a f e c t o s . 2 E n c a m b i o , es m e n o s ps icó-


l o g o q u e e l lo s , no e n t r e t e n i é n d o s e en el p s i c o a n á l i s i s m i n u c i o s o de sus


e s t a d o s a n í m i c o s . E l l o p r o v i e n e s o b r e t o d o de q u e R a m ó n L l u l l es


e s e n c i a l m e n t e u n h o m b r e de l a E d a d M e d i a en q u i e n de m a n e r a


p e r f e c t a se r e a l i z a la def in ic ión q u e de l v a r ó n m e d i e v a l nos da J a c q u e s


M a r i t a i n . ' R a m ó n L l u l l , c o m o t o d o s los g r a n d e s mí s t i co s , v ivió los


m ú l t i p l e s e s t a d o s in ternos de l e s p í r i t u , l a s g r a n d e s p r u e b a s , las no-


ches o s c u r a s de l a l m a en t r a n c e de l c a m i n o de p e r f e c c i ó n . P e r o no


* E s t u d i o s L u l i a n o s , I X , 1 9 6 5 , p p . 193-206 .


1 . P R O B S T , Llull mystique pour Faction, " E s t u d i s F r a n c i s c a n s " , B a r c e l o n a , 1 9 3 5 ,
v o l . 4 7 , p p . 120 y s s .


2 . M . M E N É N D E Z Y P E L A Y O , Ramón Llull (Raimundo Lulio), discurso leído el
primero de mayo del año actual ( 1 8 8 4 ) en el Instituto de las Baleares, P a l m a d e
M a l l o r c a , I m p r e n t a d e l a B i b l i o t e c a P o p u l a r , M D C C C L X X X I V .


3 . C F . M A R I T A I N , Humanisme integral, o . c , p p . 2 1 - 2 2 .


15
172 C. COLOM FERRA


c o n s i d e r ó út i l ni n e c e s a r i o h a b l a r n o s de e l lo . E n su r e s p u e s t a a las


d iv ina s s u g e r e n c i a s , a v a n z ó con p i e s i m p l e , d i rec to , d e s p r e o c u p a d o de


los s o n d e o s de la c o n c i e n c i a re f l e j a .


P a r a R a m ó n L l u l l , t oda s las cosas c r e a d a s no t ienen o t ra r a z ó n de


ser ni de ex i s t i r q u e l a q u e se d e r i v a del S e r d i v i n o , has ta el p u n t o


q u e los t é r m i n o s y l a s c a t e g o r í a s l ó g i c a s no son a b s t r a c c i o n e s h u e c a s
n i v a n a g i m n a s i a o j u e g o de p a l a b r a s , s ino q u e en e l l a s , c o m o en


e s p e j o n i t i d í s i m o , se t r a n s p a r e n t a a l g o rea l , p e r m a n e n t e y e t e r n o ,


c o m o q u e son los m i s m o s a t r i b u t o s del S e r y l a s p e r f e c c i o n e s d i v i n a s ,


r e f l e j a d a s y t r a d u c i d a s e n el e n t e n d i m i e n t o ; h a s t a el p u n t o q u e a la
a n t i g u a Lógica formal a r i s t o t é l i c a del ie su s t i tu i r la " D i a l é c t i c a p l a tó-
n i c a " , l a Lógica real, l a " L ó g i c a del S e r " , una L ó g i c a p r e c u r s o r a de
l a d e H e g e l , a u n q u e s in su s a b o r p a n t e í s t i c o o n i h i l i s t a . L a idea de
R a m ó n L l u l l es l l a m a de a m o r v iva q u e a b r a s a a m o r o s a m e n t e a t o d a s


l a s c r i a t u r a s y l a s r e d u c e a la u n i d a d . L a idea de H e g e l , en c a m b i o ,
s o l i t a r i a y p r ó x i m a a la n a d a , es u n so l q u e q u i e b r a sus r a y o s s o b r e


un m a r d e n i e v e . L a i d e a no c r e a el m u n d o , p e r o el m u n d o es m a n i -


f e s t a c i ó n de las e t e r n a s I d e a s , p u r a s , i m p a s i b l e s , i n c o r r u p t i b l e s , beatas
y divinas, c o m o la s l l a m ó P l a t ó n . P o r e so , l a L ó g i c a l u l i a n a o, l l a m é -
m o s l a y a p o r su n o m b r e , el Ars Magna, es u n t e j i d o de n o c i o n e s ,
p r i n c i p i o s y m á x i m a s g e n e r a l e s p o r l a s c u a l e s se e x p l i c a t o d o lo par-


t i c u l a r y r e l a t i v o . E l q u e a l c a n z a lo u n i v e r s a l a l c a n z a la c i e n c i a , y no


h a y c i enc i a q u e no s ea de lo u n i v e r s a l y a b s o l u t o . D e lo c u a l se de-


d u c e el s e g u n d o g r a n p r i n c i p i o de l Ars Magna l u l i a n a , es a s a b e r , q u e
las c i enc i a s no son m ú l t i p l e s , s ino q u e p r é e x i s t e u n a c i enc i a univer-


sa l q u e c o n t i e n e en sí los p r i n c i p i o s y l a s s e m i l l a s de t o d a s las q u e


se l l a m a n c i enc i a s p a r t i c u l a r e s , y una Ars Magna y g e n e r a l q u e da
reg l a s a p l i c a b l e s a t o d a s l a s a r te s .


E s t a c o n c e p c i ó n g r a n d i o s a de la c i enc i a una y trascendente se
i m p o n e c o m o c o n s e c u e n c i a f o r z o s a de l r e a l i s m o a r m ó n i c o de R a m ó n


L l u l l . F r a y L u i s d e L e ó n , en q u i e n a l g u n o s h a n v i s to m a r c a d a s afi-


c iones l u l i a n a s , def ine este r e a l i s m o a r m ó n i c o de la c r e a c i ó n con f ra se


e l o c u e n t í s i m a en los Nombres de Cristo:


" L a s c o s a s , a d e m á s del ser r e a l q u e t i enen en s í , t i enen ot ro a ú n


m á s d e l i c a d o y q u e en c i e r t a m a n e r a n a c e de él , c o n s i s t i e n d o l a per-


fecc ión e n q u e c a d a u n o de n o s o t r o s s ea u n m u n d o p e r f e c t o , p a r a


q u e d e e s ta m a n e r a , e s t a n d o t o d o s en m í y y o en t o d o s los o t r o s , y te-


n i e n d o y o su ser d e todos e l lo s , y todos y c a d a u n o d e e l los t e n i e n d o


el ser m í o , se a b r a c e y e s l a b o n e t o d a a q u e s t a m á q u i n a del u n i v e r s o ,


16
I.OS ORÍGENES DF LA LITERATURA CATALANA 17.1


y se r e d u z c a a unidad" la m u c h e d u m b r e de sus d i f e r e n c i a s : y q u e d a n d o


no m e z c l a d a s se m e z c l e n , y p e r m a n e c i e n d o m u c h a s no lo s ean , y exten-


d i é n d o s e y c o m o d e s p l e g á n d o s e d e l a n t e de los o j o s la v a r i e d a d y la


d i v e r s i d a d , v e n z a y r e ine y p o n g a su s i l la la U n i d a d s o b r e t o d o . "


A s í , en R a m ó n L l u l l las d i f e renc i a s se r e d u c e n t a m b i é n a u n i d a d ,


p e r o no se d e s t r u y e n , s ino q u e en v i r t u d d e e l l a subs i s t en , mezc l án-


dose s in c o n f u n d i r s e , y l a U n i d a d t r iunfa , p e r o no a b s o r b e ni d e v o r a ,


p o r q u e no es l a i d e n t i d a d de los c o n t r a r i o s , ni es el ce ro , ni es la


f ó r m u l a de S c h e l l i n g todo es uno y lo mismo, s ino todo es uno y


diferente. 4


P o r q u e todo es uno es p o s i b l e la c o n s t i t u c i ó n de la c ienc ia univer-


sa l q u e l l a m a m o s O n t o l o g i a o M e t a f í s i c a . P o r q u e todo es diferente


t i enen su r a z ó n de ser. d e b a j o de e l l a , t o d a s l a s c i enc ia s p a r t i c u l a r e s .


L a s r a m a s del Arbre de sciencia son inf in i tas , p e r o su t ronco es


ú n i c o .


S i d e t a l e s i d e a s , a u n p r o f e s a d a s p o r un filósofo gent i l , por un


P l a t ó n o un P l o t i n o , es fác i l el t r áns i to al m i s t i c i s m o , ¡ c ó m o no b a h í a


d e ser lo en un a l m a t a n a b r a s a d a de fe y de a m o r c o m o l a de R a m ó n


L l u l l ! D i o s lo es t o d o p a r a él . S u e s fuerzo r a d i c a en c o n c e b i r esa


u n i d a d p e r f e c t a con el A m a d o . Y p a r a u n i r s e a É l s iente u n a r d i e n t e


d e s e o de p a d e c e r . L o s s u f r i m i e n t o s , los t r a b a j o s , lo s d e s f a l l e c i m i e n t o s


son los ún ico s m e d i o s q u e le h a r á n p o s i b l e es ta u n i ó n : " S i no soste-


el ave " q u i c a n t a d ' a m o r " en el Llibre d'Amic e Amat. N o p u e d e


h a b e r h e c h o el n i d o s ino b a j o un t e c h o f r a n c i s c a n o es te p á j a r o cantor


q u e t a n a l to p r o c l a m a la n e c e s i d a d de] s u f r i m i e n t o , c o m e n t a J . S .


P o n s . R L a s l a m e n t a c i o n e s y las l á g r i m a s d e R a m ó n L l u l l r econocen ,


en e fec to , el m i s m o o r i g e n q u e l a s de S a n F r a n c i s c o : el d e s a m o r p a r a


n ie s t r e b a l l s pe r a m o r , a m b q u è a m a r à s ton A m a t ? " . 5 l e r e s p o n d e


con el A m o r .


E s t a i d e a del a m o r , del a m o r d iv ino , q u e e x i g e de él , p e c a d o r con-


v e r t i d o , u n a j u s t a c o r r e s p o n d e n c i a , l l e n a t o d a la v i d a de R a m ó n . M u y


a m e n u d o , en sus p o e m a s , no se h a c e m á s q u e es te r e p r o c h e : q u e fue


g r a n p e c a d o r y q u e D i o s se h a d i g n a d o c o n v e r t i r l e p a r a q u e L e


a m a s e . 7


4. Cf . M E N É N D E Z Y P E L A V O , O. c. p . 21 se .


5 . Libre d'Amic e Amat. o. c, v . 34 , p . 5 7 .
6. J . S . P O N S , Réflexions sur le "Llibre d'Amic", But lie tin Hispanique, 1 9 3 3 ,


p . 2 9 s q .


7. Cant de Ramon, e s t r . 1 (Poesies, o. c , p . 3 0 ) .


17
174 G. COLOM FERRA


L a p r e s e n c i a c o n s t a n t e en R a m ó n L l u l l d e la i d e a d e r e t r i b u c i ó n


q u e d e b e a D i o s i n t r o d u c e en su m í s t i c a u n a a c t i t u d s i n g u l a r m e n t e


ac t iva . E s es ta d e u d a d e a m o r q u e i m p o n e a L l u l l u n a d o b l e t a r e a


e n su v i d a : n o s o l a m e n t e la d e vencer el v i c io , s ino l a de vo lver a


D i o s i n n u m e r a b l e s inf ie les , d e los c u a l e s é l se c o n s t i t u i r á " p r o c u r a -


d o r " . D é b e l e a D i o s la c o n v e r s i ó n de los inf ie les , a u n a p r e c i o d e su


s a n g r e y de su v i d a . M o r i r p o r el A m a d o es su a s p i r a c i ó n s u p r e m a ,


d e v o l v i e n d o a D i o s la v i d a q u e É l le d i o .


E s t e f e r v o r a fec t ivo de R a m ó n L l u l l se t r a d u c e e n u n a acc ión


c o n s t a n t e . M u c h o m á s q u e en los g r a n d e s m í s t i c o s e s p a ñ o l e s , e l a m o r


m í s t i c o se man i f i e s t a en L l u l l p o r u n a a c t i v i d a d e s e n c i a l m e n t e p r á c -


t i ca . L a i n g e n t e s íntes i s de l a r t e de c o n t e m p l a c i ó n q u e L l u l l e x p o n e en


su Llibre de Contemplació en Den no t i e n d e , en e l f o n d o , m á s q u e
a f o r m a r a p ó s t o l e s a b r a s a d o s d e a m o r h a s t a el p u n t o de ir a e n s e ñ a r


l a F e a los infieles y a o f r e n d a r el sacr i f ic io d e su v i d a . M á s q u e nin-


g ú n otro de los m í s t i c o s , L l u l l , en t a l s e n t i d o , t i ene d e r e c h o al t í tu lo


d e Maestro, p u e s t o q u e e n s e ñ a , ins ta , a r g u y e y p r o p o n e a los h o m -
b r e s d e su t i e m p o , h a s t a a l a s m á s a l t a s j e r a r q u í a s e c l e s i á s t i c a s , u n a


l í n e a de c o n d u c t a . D e t o d a s l a s o b r a s d e R a m ó n L l u l l , s o l a m e n t e el


Llibre dû Amie e. Amat es u n a p u r a e fus ión del a l m a , d e s i n t e r e s a d a
d e t o d o h u m a n o c o m e r c i o , c o m o lo son los p o e m a s d e S a n J u a n de


la C r u z . E n t o d a s l a s o t r a s , h a s t a en sus p o e m a s d e m á s a l t o v u e l o


l í r i co . R a m ó n L l u l l no o l v i d a n u n c a — c o m o ya h e m o s d i c h o — q u e


]a p o e s í a es t a m b i é n u n a m a n e r a d e e j e r c e r el a p o s t o l a d o :


" A q u e s t s ve r se s — d i c e en l a i n t r o d u c c i ó n a Los cent noms de
Déu— r i m e n en v u l g a r p e r ç o q u e mi l l h o m los p u s c a s a b e r d e c o r " . 8


D e gran in teré s s e r í a e s t a b l e c e r u n p a r a l e l o e n t r e l a m í s t i c a de


R a m ó n L l u l l y la d e S a n B u e n a v e n t u r a , el " p r í n c i p e de l a t e o l o g í a


c o n t e m p l a t i v a " . Al l a d o d e u n p r o f u n d o p a r a l e l i s m o de d o c t r i n a , de-


r i v a d o del h e c h o d e q u e a m b o s son d i s c í p u l o s de l a g r a n t r a d i c i ó n


a g o s t i n i a n a y a m b o s h i j o s e s p i r i t u a l e s de S a n F r a n c i s c o de A s í s , sal-


d r í a n a r e l u c i r m a r c a d a s d i f e r e n c i a s e s p e c u l a t i v a s y p r á c t i c a s . P e r o


es to n o s l l e v a r í a l e j o s d e n u e s t r o p r o p ó s i t o .


P a r a p e n e t r a r de l l e n o en la s a g r a d a se lva de l a m í s t i c a l u l i a n a no


b a s t a a ú n c o n s i d e r a r a l M a e s t r o b a j o el d o b l e a s p e c t o de su a r d o r


a fec t ivo y a p o s t ó l i c o . F u e R a m ó n L l u l l a l g o m á s q u e u n c r e y e n t e fer-


v o r o s o y u n a p ó s t o l e n a m o r a d o de D i o s . O t r o s a spec to s h a b r e m o s de


8. R A M O N L L U L L , Poesies, o. c, " L o s C e n t N o m s d e D é u " , p . 36 .


18
LOS ORÍGENES DE LA LITERATURA CATALANA


o b s e r v a r en él si h e m o s de f o r m a r n o s d e su m i s t i c i s m o idea c a b a l


y c o m p l e t a . N o es R a m ó n L l u l l un m í s t i c o e x c l u s i v a m e n t e s e n t i m e n t a l


o a fec t ivo , no lo es s o l a m e n t e de c o r a z ó n , s ino t a m b i é n de in te lec to .


E s u n mí s t i co in tegra l , con t o d a s las f u e r z a s y f a c u l t a d e s y p o t e n c i a s


d e su a l m a . A ] l i b r e a r b i t r i o q u e se r i n d e , a la v o l u n t a d q u e se s o m e t e ,


se le u n e n y a c o m p a ñ a n la m e m o r i a , el e n t e n d i m i e n t o y la r a z ó n , q u e


a l l e g a n su t r i b u t o y se h a c e n c o p a r t í c i p e s de la i'inica " a s p i r a c i ó n " ,


a b s o r b e n t e , i n a g o t a b l e , in f in i ta . . . S ó l o de es ta m a n e r a p u e d e exp l i -


c a r s e y c o m p r e n d e r s e c ó m o en los l i b r o s l u l i a n o s de c a r á c t e r mí s t i co ,


a l l a d o d e b e l l a s i m á g e n e s de l m u n d o s e n s i b l e , p a l a b r a s d e p a s i ó n


i n f l a m a d a , e fu s iva s e x p a n s i o n e s a n í m i c a s y d e s l u m b r a n t e s cente l l eos


p o é t i c o s , se e n c u e n t r a n , e n t r e v e r a d o s , c o n c e p t o s p u r a m e n t e a b s t r a c -


tos , c u e s t i o n e s filosóficas, su t i l eza s m e t a f í s i c a s y. a l g u n a s veces , teo-


l ó g i c a s . C o n t r a s t e a r m ó n i c o de p o e s í a y de c i enc i a . M i s t i c i s m o q u e no


a n u l a ni p r o s c r i b e los d e r e c h o s del e n t e n d i m i e n t o , e l c u a l l l e g a antes


q u e l a v o l u n t a d a p r e s e n c i a del A m a d o , a u n q u e a m b o s h a c i a É l


c o r r a n en a m o r o s a c o n t i e n d a . L a luz del a m o r i l u m i n a " l e s c a r r e r e s


l o n g u e s e p e r i l l o s e s , p l e n e s d e c o n s i d e r a c i o n s e s o s p i r s c i l · luminades


de p lo r s " , 1 ' p o r d o n d e el a m i g o b u s c a a su A m a d o : p e r o , a q u e l l a s


' " c a r r e r e s " , es el e n t e n d i m i e n t o el q u e p r i m e r o l a s r e c o r r e . 9 b , s


PROYECCIÓN DE LA MÍSTICA LULIANA


EN LA OBRA DEL MAESTRO


D e s p u é s de e s te b r e v e aná l i s i s de l a m í s t i c a d e R a m ó n L l u l l . vea-


m o s su p r o y e c c i ó n p o é t i c a en la o b r a de l M a e s t r o .


E l a m o r de D i o s es s i e m p r e el t e m a c e n t r a l en t o d a s sus o b r a s .


Y se mani f i e s t a b a j o t o d a s l a s f o r m a s q u e t o m ó en la s d i f e rente s f a se s


d e su v i d a m í s t i c a : p u r a m e n t e c o n t e m p l a t i v o en el Llibre cTAmic. e


Amat, ac t ivo en la m a y o r p a r t e de sus p o e m a s , t i e r n o y a r d i e n t e a la


v e z , a l m o d o f r a n c i s c a n o , c o m o c u a n d o c o n t e m p l a a l S a l v a d o r en su


i n f a n c i a . P e r o d i s t i n g a m o s b i e n sus p r o d u c c i o n e s m í s t i c a s — s e a n en


v e r s o o en p r o s a — d e sus p o e m a s m e t r i f i c a d o s p u r a m e n t e d i d á c t i c o s ,


filosóficos, t e o l ó g i c o s o m o r a l e s , y d e l i m i t e m o s a n t e s el c o n c e p t o y


e x t e n s i ó n de l a p o e s í a m í s t i c a p a r a d i f e r e n c i a r l a c o m o c a b e de los


g é n e r o s d e p o e s í a s a g r a d a , d e v o t a , a scé t i ca y m o r a l con q u e vu lgar -


m e n t e sue le c o n f u n d i r s e .


9. Libre d'Amie e Amat, v . 2 , o . c , p . 5 0 .
9 b ¡ 6 . M E N É N D E Z Y P E L A Y O , Ramon Lull, o . c , p . 2 4 .


19
1 7 6 O. COLOM FERRA


P o e s í a m í s t i c a — s e g ú n la d i s t inc ión de M e n é n d e z P e l a v o — n o es


s i n ó n i m o d e p o e s í a c r i s t i a n a : a b a r c a m á s y a b a r c a m e n o s . P o e t a mí s -


t ico es B e n - G a l ) i r o l . y no es p o e t a c r i s t i a n o . R e y de los p o e t a s cr is-


t i a n o s es P r u d e n c i o , y no h a y en él ni s o m b r a de m i s t i c i s m o . P o r q u e


p a r a l l e g a r a l a i n s p i r a c i ó n m í s t i c a no b a s t a ser c r i s t i a n o ni d e v o t o ,


ni g r a n t e ó l o g o ni s a n t o , s ino q u e se n e c e s i t a u n e s p e c i a ] e s t a d o ps ico-


l ó g i c o , u n a e f e r v e s c e n c i a d e l a v o l u n t a d y del p e n s a m i e n t o , u n a con-


t e m p l a c i ó n firme y h o n d a de l a s co sa s d i v i n a s y u n a m e t a f í s i c a o filo-


so f í a p r i m e r a , q u e va p o r c a m i n o d i s t in to , si b i e n no c o n t r a r i o , del


d e l a t e o l o g í a d o g m á t i c a . E l m í s t i c o , si es o r t o d o x o , a c e p t a e s ta teolo-


g ía , l a da c o m o s u p u e s t a y b a s e d e t o d a s sus e s p e c u l a c i o n e s , p e r o


l l e g a m á s a d e l a n t e : a s p i r a a l a posesión de Dios por unión de amor,
y p r o c e d e c o m o sí D i o s y el a l m a e s t u v i e r a n so los en el m u n d o . E s t e
es el m i s t i c i s m o c o m o e s t a d o del a l m a , y su v i r tud es t a n p o d e r o s a


y f e c u n d a q u e de él n a c e n u n a t e o l o g í a m í s t i c a y u n a o n t o l o g i a mís-


t ica , en l a s c u a l e s el e s p í r i t u , i l u m i n a d o p o r la l l a m a del a m o r , co-


l u m b r a p e r f e c c i o n e s y a t r i b u t o s del Ser , a los q u e no l l e g a el á r i d o


r a c i o c i n i o , y u n a p s i c o l o g í a m í s t i c a q u e d e s c u b r e y p e r s i g u e h a s t a


l a s l í l t imas r a í c e s del a m o r p r o p i o y de los h u m a n o s a fec to s , y u n a


p o e s í a m í s t i c a , q u e n o es m á s q u e la t r a d u c c i ó n en f o r m a de a r t e de


t o d a s a q u e l l a s t e o l o g í a s y filosofías, a n i m a d a s p o r el s e n t i m i e n t o per -


sona l y v ivo de l p o e t a q u e c a n t a sus e s p i r i t u a l e s a m o r e s .


N o b a s t a , p u e s , l a s i m p l e d e v o c i ó n ni el f e rvor c r i s t i a n o p a r a pro-


d u c i r p o e s í a m í s t i c a , s ino q u e el i n t é r p r e t e o c r e a d o r de es ta p o e s í a


d e b e ser exce l so filósofo o t e ó l o g o , v h o m b r e q u e p o s e a y h a v a con-


v e r t i d o en s u s t a n c i a p r o p i a t o d o u n s i s t e m a s o b r e l a s r e l a c i o n e s ent re


el C r e a d o r y l a c r i a t u r a . P o r e so , no d u d a m o s en a f i r m a r q u e , a m á s


d e ser flor r a r í s i m a l a de es ta p o e s í a , no s u r g e en n i n g u n a l i t e r a t u r a


p o r p r o p i a v e s p o n t á n e a v i r t u d , s ino desp i ié s d e l a r g a e l a b o r a c i ó n


i n t e l e c t u a l y d e m u c h a s t e o r í a s y s i s t e m a s , y d e m u c h a c ienc ia y l i b r o s


en p r o s a . . . L o s c o n c e p t o s q u e s i rven d e m a t e r i a a l a p o e s í a m í s t i c a


son de t a n a l t a n a t u r a l e z a y t an s in té t i cos v c o m p r e n s i v o s q u e . a l l l e -


ga r a p e r c i b i r l o s , e n t e n d i m i e n t o y f a n t a s í a y v o l u n t a d y a r t e y c ienc ia


se c o n f u n d e n y se h a c e n u n a m i s m a co sa , y el e n t e n d i m i e n t o da a l a s


a la v o l u n t a d , y l a v o l u n t a d e n c i e n d e con su c a l o r l a f a n t a s í a , y es


l l a m a d e a m o r v iva en el a r t e lo q u e es s e r e n a c o n t e m p l a c i ó n en l a


t e o l o g í a . S i s e p a r a m o s cosa s i n s e p a r a b l e s , en l u g a r d e l a s o d a s d e


S a n J u a n d e l a C r u z , t a n g r a n t e ó l o g o c o m o p o e t a , nos q u e d a r á so la-


m e n t e el v a c í o y f e m e n i l s e n t i m e n t a l i s m o d e lo s v e r s o s r e l i g i o s o s q u e


20
LOS ORÍGENES DE LA LITERATURA CATALANA 1 7 7


h o y d í a se c o m p o n e n . N o c r e a m o s q u e l a c i enc ia sea o b s t á c u l o p a r a


n a d a ; no c r e a m o s , s o b r e t o d o , q u e la c i enc i a d e D i o s t r a b e la m a n o


del q u e h a d e e n s a l z a r con la l e n g u a del r i t m o la s e x c e l e n c i a s di-


v i n a s . 1 0


A s í , la c o r o n a de s a b i o y de filósofo no fue o b s t á c u l o p a r a la de


p o e t a en n u e s t r o i l u m i n a d o R a m ó n L l u l l , " h o m b r e en q u i e n se h i zo


c a r n e y s a n g r e el e s p í r i t u a v e n t u r e r o , teosof ico y v i s i o n a r i o del si-


g lo XIV j u n t a m e n t e con el s a b e r e n c i c l o p é d i c o del x m , en q u i e n la


t e o l o g í a , l a filosofía, la c o n t e m p l a c i ó n y la v i d a ac t iva se c o n f u n d e n


y uni f i can , y t o d a s l a s e s p e c u l a c i o n e s y e n s u e ñ o s a r m ó n i c o s de su


i n t e l i g e n c i a t o m a n f o r m a p l á s t i c a y v iva y se t r a d u c e n en v i a j e s , en


p e r e g r i n a c i o n e s , en p r o y e c t o s de c r u z a d a , en n o v e l a s a scé t icas , en h i m -


nos f e r v o r o s o s , en s í m b o l o s y a l e g o r í a s , en c o m b i n a c i o n e s c a b a l í s t i c a s ,


en á r b o l e s y c í rcu lo s c o n c é n t r i c o s y r e p r e s e n t a c i o n e s gráf icas d e su


d o c t r i n a " . 1 1


OBRAS RIMADAS DE RAMÓN L L U L L


S u p r o d u c c i ó n p o é t i c a p u e d e d i v i d i r s e en tres g r a n d e s géneros


— t o m a d o s en u n a m p l i o s e n t i d o , p u e s a m e n u d o se y u x t a p o n e n y en-


t r e c r u z a n t o d o s c o m o en vina i n m e n s a r e d — :


I. P o e m a s l í r i cos de m e t r o y c a r á c t e r t r o v a d o r e s c o (A Vós, Dona


Verge Santa Maria, Sènyer ver Deus, rei gloriós, e t c . ) .


I I . P o e m a s n a r r a t i v o s de m e t r o é p i c o f r a n c é s (Desronhort, Plant


de Nostra Dona Santa Maria, e t c . ) .


I I I . P o e m a s d i d á c t i c o s d e m e t r o y tono p o p u l a r (Aplicació de


VArt General, Lògica del Gatzel, Dictat de Ramon, e t c . ) .


A c o n t i n u a c i ó n a n a l i z a m o s t o d a la p r o d u c c i ó n r i m a d a de R a m ó n


L l u l l , s i g u i e n d o su o r d e n c r o n o l ó g i c o :


LÒGICA DEL G A T Z E L


P o e m a d i d a s c a l i c o en 1.612 ve r so s p a r e a d o s o noves rimades de


o c h o s í l a b a s , d i s t r i b u i d o s en 6 0 c a p í t u l o s .


E s d e c reer qtie es te t r a t a d o , p u b l i c a d o p o r p r i m e r a vez p o r el


p r o f e s o r J o r d i R u b i ó ( Ins t i tut d ' E s t u d i s C a t a l a n s , A n u a r i M C M X I I T -


- X I V ) . fue el p r i m e r o c r o n o l ó g i c a m e n t e q u e R a m ó n L l u l l e s c r i b i ó en


ver so d e s p u é s d e sus t r o v a s a m a t o r i a s de ante s de su c o n v e r s i ó n , con


1 0 . V . M E N E N D E Z P E L A Y O , o. c, p . 2 7 s q .


1 1 . Ibid.


21
1 7 8 G. COLOM FEHBÁ


l a s c u a l e s d e b i ó c o n t r a s t a r e x t r a o r d i n a r i a m e n t e , p u e s el p o e t a e s tá d e


é l c o m p l e t a m e n t e a u s e n t e : e n su l u g a r q u e d a el p e d a g o g o q u e b u s c a


los c a m i n o s de l a v e r d a d p a r a i n i c i a r su c r u z a d a c o n t r a el e r r o r .


D e s d e los p r i m e r o s ve r so s d e es te c o m p e n d i o se d e d u c e q u e el


a u t o r lo e s c r i b i ó p r i m e r a m e n t e en á r a b e , 1 2 c o m o el l i b r o Del gentil


e dels iij. savis y e l d e Contemplació, y q u i é n s a b e si e n l a m i s m a


é p o c a , o q u i z á s an te s , d u r a n t e los años d e s i l enc io so e s t u d i o q u e v a n


d e 1263 a 1269, c u a n d o a p r e n d í a el á r a b e con el e s c l avo s a r r a c e n o


q u e t e n í a p o r m a e s t r o . 1 3 D e s p u é s h i zo de él u n a ver s ión l a t i n a , 1 4 q u e


e m p i e z a :


" D e u s : ad l a u d e m t u e c l e m e n c i e , a q u a s i n g u l e g r a c i e e m a n a n t ,


et c o n s o l a t i o n e m s c o l a r i u m a f cc t an t iun í s u s c i p c r e p a r a b o l a m sc ienc ie


l o g i c a l i s , p r e s e n s l i b e l l u s c o n t i n e n t s p a r t e m loyce A l g a z e l i s a c d e


t h e o l o g i a et phy loso f i a p a u l u l u m c o m p r h e n d e n s , , in M o n t e p e s u l a n o ,


i l io a n n u e n t e q u i r e g n a t u t i q u e , t r a n s l a t u s est de a r a b i c o in l a t i n u m .


c u i u s t i tu lu s ta l i s e s t : I n c i p i t c o m p e n d i u m loyce A l g a t s e l i s " ; 1 5


y, finalmente, lo t r a s l a d ó


. . . " d e l l a t í en r o m a n ç


en r i m e s , e n m o t s q u i són p l a n s ,


pe r t a l q u e h o m p u s c a m o s t r a r


l ò g i c a e p h i l o s o f f a r


a ce l i s qu i no s a b e n l l a t í


ni a r a b i c h " , 1 6


a fin de p o d e r fijar m e j o r sus r e g l a s en la m e m o r i a . E s t e c o m p e n d i o


en r o m a n c e e m p i e z a s i m p l e m e n t e con el m i s m o t í tu lo del c o m p e n d i o


l a t i n o :


" A c í c o m e n ç a l a L ò g i c a de l G a t z e l l " .


C o n s t a , p u e s , con t o d a c e r t e z a q u e e l c o m p e n d i o fue t r a s l a d a d o


a l l a t í n e n M o n t p e l l e r , y es m u y p r o b a b l e q u e l a v e r s i ó n c a t a l a n a


t a m b i é n f u e s e h e c h a a l l í d u r a n t e el m i s m o t i e m p o . ¿ C u á n d o ?


12 . Rims, t. I , o . c , p . 3, v . 1 0 .
1 3 . Vida Coetània, o. c.
1 4 . Rims, t. I , p . 3, v v . 5 y 9 .
1 5 . M s . M o n a c . l a t . 1 0 5 3 8 , f o l . 1 0 3 .


16 . Rims, l. c, v v . 5-6.


2 2
LOS ORÍGENES DE LA LITERATURA CATALANA 179


D i c e la Vida Coetània q u e l l a m a r l o R a m ó n L l u l l a M o n t p e l l e r p o r


J a i m e I I de M a l l o r c a , d e s p u é s d e p u b l i c a d o s los p r i m e r o s l i b r o s (ha-


cia 1 2 7 4 ) , e x a m i n a d o s y a p r o b a d o s és tos p o r u n m a e s t r o t e ó l o g o , es-


c r i b i ó el Art demostrativa, " l a q u a l l l e g í p ú b l i c a m e n t " , y q u e i m p e t r ó


de l f u t u r o r e y d e M a l l o r c a l a f u n d a c i ó n de M i r a m a r . T e n í a , p u e s , R a -


m ó n L l u l l su a u d i t o r i o ( f o r m a d o p o r e sco la re s ) en M o n t p e l l e r y e spe-


r a b a t e n e r l o p r o n t o en M i r a m a r , y t o d o h a c e c reer q u e f u e en tonces


q u e p u s o " e n r i m e s e en m o t s q u i són p l a n s " (o sea . en v u l g a r ) la


Lògica del Gatzel. A d e m á s , en el c a p í t u l o 73 , 8. de la Doctrina pue-


ril 1 7 h a y u n a a l u s i ó n c l a r í s i m a a e s ta v e r s i ó n r i m a d a . E s d e c reer


q u e la i n a u g u r a c i ó n del m a g i s t e r i o J u l i a n o en M o n t p e l l e r y la pers-


p e c t i v a de l q u e p r o n t o h a b í a de e m p r e n d e r en M i r a m a r i n o c u l a r o n


a l M a e s t r o a q u e l l a fiebre p e d a g ó g i c a y q u e a este e s t a d o a n í m i c o res-


p o n d í a la ver s i f i cac ión d e l a L ó g i c a . A s í , la c a l e n d a r í a m o s en 1275 .


Que p e r t e n e c e a e s ta é p o c a lo c o r r o b o r a n t a m b i é n los ú l t i m o s


ve r so s b a j o los c u a l e s el a u t o r e s c o n d e su n o m b r e con la f ó r m u l a


c a r a c t e r í s t i c a de su p r i m e r a d é c a d a de p r o d u c c i ó n :


" T a n t son h o m vi l e p e c c a d o r


e i n d i g n e de n u l l a h o n o r


q u e m o n n o m n o n aus d e x e l a r


en est t r a c t a t , lo q u a l vu l l d a r


a l a V e r g e , q u i h a el cor m e u ,


d e la q u a l n a s c h h o m e e D é u " . 1 8


I n m e d i a t a m e n t e ante s de es tos ve r so s del éxp l i c i t h a y o t ros dos


q u e d i c e n :


" D e l ò g i c a p a r l a m tot b r e u


ca r a p a r l a r h a v e m de D é u " . l f l


E l t e x t o l a t i n o no es m á s e x p l í c i t o : " E g o v e r e a l u s D e i se ru ic i s


p e r p e n d i t u s , a d q u e m e o p p o r t e t nece s se c o n t e m p l a t i v e d i s p o n e r e " , y


es to n o s d e m u e s t r a la p r i o r i d a d de és te y la s u b s e c u e n c i a i n m e d i a t a


de l t ex to c a t a l á n . ¿ C u á l ser ía es ta o b r a q u e p e d í a c o n t e m p l a c i ó n pre-


v i a y e n l a c u a l n o s h a b í a de h a b l a r d e D i o s ? G a l m é s c ree q u e a l u d e


a l l i b r o d e Oracions e contemplacions del enteniment y p u e d e q u e al


1 7 . Obres originals, v o l . I , p . 1 3 1 .
1 8 . Rims, t . I , p . 6 2 , v v . 1 6 0 7 - 1 6 1 2 .


1 9 . Ibid., yy. 1 6 0 5 y 1 6 0 6 .
1 8 0 G. COLOM FERRA


De la actualitat de les divines dignitats, a n u n c i a d o en a q u é l y q u e no


s a b e m o s si l l e g ó a e s c r i b i r . 2 0


A b u n d a n en es ta L ó g i c a m e t r i f i c a d a los l a t i n i s m o s y m o d i s m o s es-


co lá s t i co s —genus, utrum, visus, gustas— en u n i n c e s a n t e a f á n de


c r e a r u n l e n g u a j e filosófico, p e r o , e n el f o n d o , n u n c a d i v o r c i a d o del


l e n g u a j e p o p u l a r . V é a s e , p o r e j e m p l o , su a m e n a e x p o s i c i ó n del f a m o s o


" Á r b o l de P o r f i r i o " :


" C o m p l i t s són los . x. p r é d i c a t s .


M a s de Por f i l i m 'e s meni b rat s ,


q u i féu u n a r b r e m o l t p i a s e n


d e . v. b r a n q u e s , h o n b e l l a m é n


as í s dues flôs en ca se rma ,


a qu i no n o u n e u l a ni l l u n a .


S u b s t a n c i a e s tà de s u s ;


le s d u e s flors li són de j u s :


la u n a és flor s e n s u a l ,


l ' a l t r e és intel · lectual .


D e j ú s s u b s t a n c i a , cor é s ;


en a l c u n cors à n i m a és ,


i a l t r e cors és i n a n i m a t .


D e j u s cor s , es tà a n i m a t


d e i n s e n s i b l e v e g e t a t


e d e s e n s i b l e a n i m a t .


A n i m a l es tà p u s en sus ,


q u i r a c i o n a l h a son us ,


e a i t a m b é f a l l de r a h ó


en s p a r v e r o en l l e ó .


L o p u s j u s à és a n i m a l


r a c i o n a l , h o n h a m o r t a l


e i n m o r t a l , a d e m o s t r a r


h o m e , e n ' á n g e l a p r o v a r " , 2 1


d o n d e los t é r m i n o s filosóficos e s t án e n t r e l a z a d o s d e v o c e s p o p u l a r e s


en p i n t o r e s c a m e z c l a , n o e x e n t a de f a n t a s í a .


2 0 . Cf. Obres originals, v o l . X V I I I , P P . xx i i i y 2 6 8 .
2 1 . Rims, t . I , p . 6 0 , v v . 1 5 4 2 - 1 5 6 5 ,


2 4
L O S O H Í G E N E S DE L A L I T E R A T U R A C A T A L A N A 181


LO PECCAT D'ADAM


P o e m a t e o l o g i c o en 200 ver sos p a r e a d o s o noves rimades de ocho
s í l a b a s , d i s t r i b u i d o s en c inco p u n t o s y u n é x p l i c i t .


E l a u t o r nos d e j ó este " e s c r i t " — c o m o g e n é r i c a m e n t e lo d e s i g n a
en el v e r s o 1 9 7 — sin t í tu lo ni n o t a d i s t in t iva a l g u n a . P e r o la t r a d i c i ó n
m a n u s c r i t a , p i a d o s a y d i l i g e n t e , c u i d ó de r e g i s t r a r a t i e m p o su filia-
c i ó n l e g í t i m a , el l u g a r de su c o m p o s i c i ó n y h a s t a el o r i g e n d e su con-
c e p c i ó n o c a u s a o c a s i o n a l . E s la o b r a de l M a e s t r o c o n s e r v a d a en m a y o r
n ú m e r o de m a n u s c r i t o s .


E l m s . H. 8 inj. de la B i b l i o t e c a A m b r o s i a n a de M i l á n , e scr i to en la
p r i m e r a m i t a d del s ig lo x iv p o r u n e sc l avo o l i b e r t o d e m i c e r P e r c i v a l
S p i n o l a , genovès , y s e g u r a m e n t e d i s c í p u l o de R a m ó n L l u l l , ya lo enca-
b e z a con u n p r e f a c i o — q u e no es de l a u t o r — , en el c u a l c o n s i g n a q u e
es tos ver sos " s ó n . C C . q u e féu m a e s t r e R a m o n L u l l en P e r p i n y à a
p r e c h s de l re i de M a l l o r c a " . S i nos fijamos en q u e J a i m e I I r e s i d i ó en
P e r p i ñ á n , e n t r e 1280 y 1282, antes de e s t a l l a r e s t r e p i t o s a m e n t e Jas
d e s a v e n e n c i a s con su h e r m a n o P e d r o I I I d e A r a g ó n , r e c o n o c e r e m o s el
b u e n o j o c r í t i co d e l P . P a s q u a l a l fijar la f e c h a de su c o m p o s i c i ó n en
1 2 8 2 , 2 2 a l r e g r e s o de l p r o b a b i l í s i m o v i a j e de R a m ó n L l u l l en to rno
de l m a r M e d i t e r r á n e o , d u r a n t e el c u a l es f a m a q u e r e c o r r i ó el E g i p t o ,
l a E t i o p í a , l a B e r b e r í a y M a r r u e c o s , de v u e l t a de P a l e s t i n a y d e l a
I n d i a , p a r a d e t e n e r s e finalmente en P e r p i ñ á n , d o n d e , a r e q u e r i m i e n t o s
de l rey d e M a l l o r c a , a d m i r a d o r de l s a b e r de su a n t i g u o senesca l , com-
p u s o este p o e m a t e o l ó g i c o , a l c u a l c r o n o l ó g i c a m e n t e c o r r e s p o n d e el
s e g u n d o l u g a r en la p r o d u c c i ó n r i m a d a de l M a e s t r o .


E n c u a n t o a l t í tu lo , P r o a z a no lo c o n s i g n a . E l P . C u s t u r e r d e s i g n a
el p o e m a g e n é r i c a m e n t e : " V e r s u s v u l g a r e s ad R c g e n i B a l e a r i u m " ,
c o m o t a m b i é n S a l z i n g e r . E l P . P a s q u a l c o n c r e t a a l g o m á s y lo deno-
m i n a , t o d a v í a g e n é r i c a m e n t e , " D u c e n t u m ver su s a d R e g c m B a l e a r i u m " .
J e r ó n i m o R o s s e l l ó lo i n d i v i d u a l i z a t i t u l á n d o l o " L o p e c c a t de N ' A d a m " .
G a l m é s e n su e d i c i ó n de las o b r a s o r i g i n a l e s de l m a e s t r o a d m i t e es te
t í tu lo , si b i e n n o t a n d o q u e el a r t í c u l o p e r s o n a l A'' so lo a p a r e c e u n a vez
(verso 56) en u n so lo m a n u s c r i t o , y m á s b i e n c o m o p r e p o s i c i ó n q u e
c o m o a r t í c u l o , s u p r i m i é n d o l e p o r c o n s i g u i e n t e y c o n v i r t i e n d o el n o m -
b r e i n d i v i d u a l e n " L o p e c c a t d ' A d a m " .


2 2 . Vindiciue Lullianae ( A v i ñ ó n , 1 7 7 8 ) , t. I, p . 1 4 0 .


2 5
1 8 2 G. COLOM FERRA


L a tes is d i l u c i d a d a en el p o e m a es p u r a m e n t e t e o l o g i c a i m p l i c a n d o


u n a d o b l e c u e s t i ó n :


" U n s e n y o r re i , q u i b é entén ,


se m a r a v e l l a m o l t sovén


d e D é u , q u i és b o en q u a n t és ,


no f a l l í s en n e g u n a res


q u a n fé a A d a m lo m a n d a m e n t


q u e ' l f r u i t no m a n j à s , el i sc ient


c ' A d a m f a r i a lo p e c c a t


d 'on m a n t h o m s e r i a d a m p n a t ,


h a v e n t tots t e m p s p e n a e m a l ;


c a r no p a r r a s ó n a t u r a l


q u e D é u s f a se s t a l m a n d a m e n t


d 'on se segu í s lo f a l i m e n t


q u e no f ó r a si e l i no m a n à s


a A d a m q u e d e l f ru i t no n i e n j à s " . 2 3


R e s u e l t a e s ta c u e s t i ó n en los tres p u n t o s s i g u i e n t e s , en el c u a r t o el rey


p r o p o n e l a s e g u n d a :


" E m p e r o e n c a r a r e t é


lo r e y son b e n m a r a v e l l a r ,


e v o l e n c a r a d e m a n a r ,


c o m D é u s s ia b o n va s totz l a t z ,


pe r q u e no e s q u i v a p e c c a t s


t an t , q u e h o m no 'n feés n e g ú


e q u e g l ò r i a h a g u é s c a s c ú " . 2 4


E l p o e m a — a b s t r u s o y d e m u y e sca so in terés l i t e r a r i o — no c o n t i e n e


n i n g ú n d a t o a u t o b i o g r á f i c o n i r a s g o a l g u n o p s i c o l ó g i c o . A b u n d a n a ú n


en él los p r o v e n z a l i s m o s , c o m o p u e d e v e r s e en m u c h a s d e s i n e n c i a s


( totz, l a t z , v e r t u t z ) .


I V . A vós, Dona Verge Santa María ( M o n t p e l l e r , h a c i a 1 2 8 4 ) . E s t e
b r e v e p o e m a en d e c a s í l a b o s — u n o de los m e j o r e s de l a u t o r — e s t á in-


c l u i d o en el c a p í t u l o 76, " D e persecució", de l Blanquerna, q u e R a m ó n
L l u l l e s c r i b i ó en M o n t p e l l e r e n t r e los años 1282-1284. E l a u t o r lo p o n e


en b o c a de u n o de los p e r s o n a j e s q u e f i guran en a q u e l l a o b r a : e l " c a -


n o n g e de p e r s e c u c i ó " . V é a s e el t ex to c o m p l e t o con su i n t r o d u c c i ó n :


2 3 . Rims, t. I , v v . 1-14, p p . 55-56 .


2 4 . Ibid., p . 70 , v v . 130-36 .


26
LOS ORÍGENES DE LA LITERA JURA CATALANA 1 8 3


" C o n s i d e r à lo c a n o n g e de p e r s e c u c i ó en lo g r a n c à r r e c en lo q u a l
e r a p o s a t p e r r a ó d e son ofici p e r ço q u e p u g u é s u s a r d e j u s t í c i a .
E s d e v e n c - s e u n d i a q u e ell p a s s a v a d a v a n t u n a t a v e r n a on h a v i a a j u s -
tats g r a n re d e t a fur s e de g u l l i a r t s e d ' a r lo t s los q u a l s b e v i e n e n l a
t a v e r n a e c a n t a v e n e b a l l a v e n e s o n a v e n e s t rumei i t s . L o c a n o n g e en t rà
e n la t a v e r n a e c o m p r à del vi e b a l l à ab los t a fur s , e d ix es tes cob le s
d e n o s t r a D o n a :


A vós , D o n a V e r g e S a n t a M a r i a ,
do m o n vo le r q u e es vo l e n a m o r a r


de vós t a n fo r t , q u e sens vós no v o l r i a
en n u l l a r e d e s i r a r ni a m a r ;
c a r tot vo le r h a m e l l o r i a
s o b r e tot a l t r e q u i no s ia
vo lent e n vós , q u i és m a y r e d ' a m o r :


q u i vós no vo l , no h a d 'on s ' e n a m o r .


P u s m o n vo le r vo l v o s t r a s e n y o r i a ,
lo m e u m e m b r a r e el s a b e r vos vul l d a r ;


c a r sens vo ler , D o n a , j o q u è els f a r i a ?
E vós , D o n a , si u s p l a y , f a ç a t s m e m b r a r ,
e n t e n d r e , a m a r , a c l e r e c i a
per ço q u e v a g e n en S u r í a
los in fee l s conver t i r , p r e ï c a r
e els c re s t i ans f a c e n pac i f i car .


M a n t h o m e se v a n a q u e m o r r i a
p e l v o s t r e F i l l , si loc v e n i a ;
m a s p a u c s són cel i s q u i el v a g e n p r e ï c a r
a l s in fee l s , car m o r t los fa i d u b t a r " . 2 5


E s t e b r e v e p o e m a p u e d e d a r n o s u n a i d e a d e lo q u e d e b i e r o n ser
los lais y tensóos de l t r o v a d o r e n a m o r a d o q u e d e b i ó ser R a m ó n L l u l l ,
c o n la d i f e r e n c i a de q u e a q u í la d a m a d e l a s cu i t a s d e l j u g l a r c a r n a l
h a s i d o c a m b i a d a en el a fec to p o r la " m a i r e d ' a m o r " . P e r o , a q u í c o m o
a l l á , es a ú n el t r o v a d o r e l q u e en p r i m e r t é r m i n o a p a r e c e : u n a n u e v a
e s p e c i e d e t r o v a d o r q u e , c u a l o t ro A u z i à s M a r c h , nos d a el s en t ido
m e t a f i s i c o de l a m o r , q u e no e x c l u y e el de la co r t e s í a s egún u s a n z a


2 5 . V . Obres originals del Il·luminat Doctor Mestre Ramon Lull, Libre de
Blanquerna, o. c, p p . 2 7 2 - 2 7 3 .


27
184 G. COLOM FERRA


d e los t r o v a d o r e s p r o f a n o s . D e e s ta m a n e r a en los cantos d e R a m ó n ,


l a M a d r e d e D i o s a p a r e c e de un l a d o i n u n d a d a d e luz s o b r e n a t u r a l ,


p e r o , p o r o t r a p a r t e , ¡ c ó m o r e s p o n d e a l a n a t u r a l e z a y c ó m o es rea l-


m e n t e h u m a n a e n m e d i o de sus goces n a t u r a l e s ! 2 ( i


V . Sènyer ver Deus, rei gloriós. (De l a m i s m a f e c h a q u e la c o m p o -
s ic ión a n t e r i o r . )


O t r o p o e m a t r o v a d o r e s c o , en o c t o s í l a b o s y t e t r a s í l a b o s , q u e se h a l l a


e n e l ú l t i m o c a p í t u l o de l Blanquerna, t i t u l a d o De la fin del libre, en
e l c u a l e l e m p e r a d o r m a n d a " a l j u g l a r d e v a l o r q u e cant a q u e s t e s


c o b l e s e n l a cor t p e r ço q u e l ' a p o s t o l i e els c a r d e n a l s m i l l s ne s ien


r e m e m b r a n t s en la v i d a de l s a p ò s t o l s , en lo t e m p s dels q u a l s s a n t e d a t


d e v i d a e d e v o c i ó e v a l o r v i v i e n " . - 7


V é a s e el t ex to í n t e g r o :


" S è n y e r ver D e u s , re i g lo r ió s ,


q u i a b vós v o l g u é s h o m u n i r !


M e m b r e - u s de l s vos t re s s e r v i d o r s


q u i p e r vós v o l e n m o r t so f r i r ,


e fa i ts- los a r d i t s l a u s a d o r s


e n vós h o n r a r e o b e i r


de l l u r p o d e r ;


c a r vós ets p l a e n t , d o u ç desu-


de l l u r e sper .


N a d a és n o v e l l a f e r v o r s ,


e r e n o v e l l e n l i des i r


de l s a p ò s t o l s , q u i l a u s a n t vós


a n a v e n m o r t p l a e n t sent i r .


E doncs , q u i és v e r a i n i b o s ,


m e t a ' s a v a n t , e va j a d ir


lo g r a n p o d e r


d e D é u , q u i h o m fés deven i r


e n son s a b e r .


R e m e m b r â t h a n f r a r e s m e n o r s


lo S a l v a d o r q u i v o l ves t i r


ah si lo s ant r e l i g ió s ,


2 6 . V . P . A G U S T Í D E M O N T C L A R , Entorn de la poesia de Ramon Lull, " E s t u d i s
F r a n c i s c a n s " , j u l i o l - d e s e m b r e 1 9 3 4 .


2 7 . Blanquerna, o. c, p. 4 8 3 .


2 8
LOS ORÍGENES DE LA LITERATURA CATALANA 1 8 5


e h a n fa i t M i r a m a r b a s t i r


a l re i de M a l l o r c a a m o r ó s ;


i r a n s a r r a ï n s conver t i r


p e r f a r p l a e r


a D é u , q u i a m o r t voie veni r


pe r nós h a v e r .


E doncs , q u è f a n p r e ï c a d o r s


p u s a m e n tant en D é u f r u i r ?


N i q u è f a n a b a t s ni p r i o r s ,


b i s b e s , p r e l a t s , q u i e n a n t i r


a m e n t a n t l l u r s p o s s e s s i o n s ?


N i q u è f a n re i s q u i a b d o r m i r


e a b h a v e r


c u i d o n a p a r a i s ten i r


e D é u s v e s e r ?


M e n o r s e m i j a n s e m a j o r s


h a n p l a e r e n m i e s c a r n i r ,


e a m o r s , l l à g r e m e s e p l o r s


c so sp i r s f a n m o n cos l l a n g u i r ;


e m ' a n i m a c r e i x s o n j o i ó s


r e m e m b r a m e n t e son a l b i r


e son vo le r


en D é u s , q u i e m fa i tots j o r n s j a u s i r


en son dever .


L a d o l ç a V e r g e vu l l serv i r


de m o n p o d e r ,


c a r sa i m ' h a t r a m è s do lç des i r


e b o e sper .


B l a n q u e r n a ! ¿Qui e m s a b r i a d ir


on de i t e n e r


ver s v o s t r a cel·la, on des i r


sol D é u s h a v e r ? " 2 8


E s t e p o e m a y el a n t e r i o r , in se r to s en el Blanquerna, v e r d a d e r o s


m o n u m e n t o s de la l e n g u a c a t a l a n a en el p e r í o d o d e p l a s m a c i ó n , son


2 8 . Ibid., p p . 4 9 3 4 9 5 .


29
1 8 6 C. COLOM FERRA


u n a s m u e s t r a s ú n i c a s de su m e j o r l i t e r a t u r a t r o v a d o r e s c a , p e r o c o n u n


n u e v o e s p í r i t u . E n u n o y o t ro el l e n g u a j e , r i co ya en m o d o s s in tác t i co s


y e x p r e s i v o s , a p a r e c e d o m i n a d o p o r e l a n h e l o de l a u t o r q u e c o n s t i t u y ó


l a s u p r e m a a s p i r a c i ó n de su v i d a d e s p u é s de su c o n v e r s i ó n : su a m o r


a D i o s y su a m o r a los h o m b r e s , a n h e l o q u e l l e g a a c o n v e r t i r s e en ver-


d a d e r a " a n s i e d a d " . E s t e e s t a d o a n í m i c o , t a n f r e c u e n t e e n R a m ó n L l u l l ,


es el q u e m o t i v a f r e c u e n t e m e n t e l a e l ecc ión d e sus f ó r m u l a s e x p r e s i v a s ,


su c a r a c t e r í s t i c o l e n g u a j e , e n cuyos dos p o e m a s c i t a d o s p u e d e n dis t in-


g u i r s e , e n t r e o t ro s , los m o d o s e senc i a l e s d e l a " v o l i c i ó n " en el p r i m e r o ,


c o n j u g a d o s e n g r a n v a r i e d a d d e m o d o s y t i e m p o s :


" A v ó s , D o n a V e r g e S a n t a M a r i a ,


d ó m o n voler q u i es vol e n a m o r a r
d e vós t a n for t , q u e sens vós no volriu
e n n u l l a r e desirar n i a m a r ;


c a r to t voler h a m e l l o r i a


s o b r e to t a l t r e q u i n o s ia


volent e n vós , q u i és m a i r e d ' a m o r ,


q u i vós no vol n o h a d 'on s ' e n a m o r .


P u s m o n voler voi v o s t r a s e n y o r i a ,
lo m e u m e m b r a r e e l s a b e r vos vull d a r ;


c a r sens voler, D o n a , j o q u è els f a r i a ? "


F r u t o s d e es te m o d o e s e n c i a l de " v o l i c i ó n " son el e n é r g i c o i m p e r a t i v o


y los s u b j u n t i v o s d e e s ta m i s m a e s t r o f a :


" E vós , D o n a , si us p i a i , façats m e m b r a r
e n t e n d r e , a m a r , a c l e rec i a ,


p e r ço q u e vagen en S u r i a
los in fee l s c o n v e r t i r , p r e ï c a r ,


e els c r e s t i a n s facen p a c i f i c a r " .


E s t a a n s i e n d a d a n h e l a n t e a p a r e c e m u l t i p l i c a d a d e s d e el c o m i e n z o


de l s e g u n d o p o e m a , d o n d e , e n u n s o b e r b i o a p o s t r o f e , a b u n d a n los


i m p e r a t i v o s :


" S è n y e r ver D é u s , r e i g l o r i ó s


q u i a b vós v o l g u é s h o m u n i r ,


membre-us de l s vo s t re s s e r v i d o r s
q u i p e r vós volen m o r t so f r i r ,
e faitsdos a r d i t s U a u s a d o r s
e n vós h o n r a r e b e n e i r . . .


30
LOS ORÍGENES DE LA LITERATURA CATALANA 187


E d o n c s , q u i és v e r a i ni bo s


metas a v a n t e vaja d i r
lo g r a n p o d e r


d e D é u . . . " ;


p a r a h a c e r , finalmente, e x p l o s i ó n en u n a s e r i e de i n t e r r o g a t i v o s exe-


c r a t o r i o s , fiel t r a s u n t o d e su a n s i e d a d d o l o r o s a :


" E d o n c s , q u è f a n p r e ï c a d o r s


p u s a m e n t a n t e n D é u f r u i r ?


N i q u è f a n a b a t s ni p r i o r s ,


b i s b e s , p r e l a t s , q u i e n a n t i r


a m e n tant l l u r s p o s s e s s i o n s ?


N i q u è f a n re i s , q u i a b d o r m i r


e a b h a v e r


c u i d o n a p a r a i s ten i r


e D é u s v e s e r ? " .


E s p o r e s ta a n h e l a n t e a n s i e d a d ' l l e v a d a a l e x t r e m o y r e f l e j a d a d u r a n t e


t o d a su i n q u i e t a v i d a d e " p r o c u r a d o r d e los in f ie le s " , en sus l i b r o s y


en sus ac to s , q u e e x c l a m a :


" M e n o r s e m i j a n s e m a j o r s


h a n p l a e r e n m i e s c a r n i r ,


e a m o r s , l l à g r e m e s e p l o r s


e sospsr s f a n m o n cos l l a n g u i r " ;


p a r a p r o r r u m p i r e n l a i m p r e c a c i ó n final, en u n d e s e o a r d i e n t e de r a p t o


m í s t i c o q u e le u n i e r a d e f i n i t i v a m e n t e c o n el A m a d o :


" B l a n q u e r n a ! ¿Qui e m s a b r i a d ir


on de i t ener


ver s v o s t r a ce l l a , on des i r


so l s D é u s h a v e r ? " .


V I . " L o s Cent noms de Déu" ( R o m a , 1 2 8 5 ? ) . P o e m a t eo lòg i co de


t r e sc i en to s ve r so s , d i s t r i b u i d o s en te rce tos m o n o r r i m o s y d i s p u e s t o s en


c i e n c a p í t u l o s .


L a c a u s a ef ic iente de e s ta o b r a p a r e c e ser u n a v i s i on o b s e s i o n a n t e


de l m u n d o i s l a m i t a . L a m a n e r a c o m o se s i túa el a u t o r f r e n t e a la posi-


c ión t e o l ò g i c a d e los s a r r a c e n o s y su e n f o q u e de l v a l o r l i t e r a r i o del


C o r á n r e v e l a n u n a i m p r e s i ó n , d i r e c t a o re f l e j a , o b j e t i v a o s u b j e t i v a ,


31
188 G. COLOM FE11BÁ


p e r o v iva y f u l m i n a n t e , q u e se e n s e ñ o r e a de l a l m a de R a m ó n , e s t i m u l a


su ce lo p o r e l A m a d o y p r o d u c e e s ta o b r a , de f o r m a l i t e r a r i a o r ig ina-


l í s i m a y de f o n d o e m i n e n t e m e n t e t eo lòg ico . F u l g u r a n , a d e m á s , e n e l l a


r a s g o s a u t o b i o g r á f i c o s , m á s b i e n r e f e r e n t e s a s u e s t a d o a n í m i c o , a c u y a


l u z l i e m o s d e b u s c a r el l u g a r y f e c h a de su c o m p o s i c i ó n . - "


P a r e c e f u e r a de d u d a q u e e l l i b r o fue e scr i to e n R o m a . E n e l p ró-


l o g o el a u t o r s u p l i c a " a l s a n t P a i r e a p o s t o l i e a l s s e n y o r s c a r d e n a l s " ,


c u a l s i e s t u v i e r a n p r e s e n t e s , " q u e e l f a s s e n p o s a r en l l a t í , c a r j o n o l i


s a b r í a p o s a r , p e r ço ca r i g n o r g r a m á t i c a " , 3 0 y e n Medicina de peccai
t a m b i é n se i n s i n ú a l a p r e s e n c i a de R a m ó n e n l a cor te pont i f i c i a c u a n d o


lo e s c r i b i ó . A s í , p u e s , h e m o s de a d m i t i r , con el P . P a s q u a l , l a c i u d a d


d e R o m a c o m o l u g a r d e su c o m p o s i c i ó n .


T r e s m o m e n t o s c r o n o l ó g i c o s se n o s p r e s e n t a n p a r a e s t a b l e c e r su


f e c h a . L a o b r a a p a r e c e c i t a d a e n el Desconort, p u b l i c a d o , c o m o vere-
m o s , e n 1295 , y e n e l Arbre de Sciencia, e sc r i to p o s t e r i o r m e n t e ; p o r
t an to los Cent noms h a n d e ser a n t e r i o r e s . R a m ó n h a b í a h e c h o dos
v i a j e s a t i e r r a s d e inf ieles q u e p o d r í a n h a b e r l o i n d u c i d o a e s c r i b i r e s ta


o b r a : u n o p r o b a b i l í s i m o , q u e l l a m a r í a m o s c o n G a l m é s de " e x p l o r a c i ó n


m i s i o n a l " , r e a l i z a d o , a lo q u e p a r e c e , d e 1279 a 1 2 8 2 ; e l o t ro r i g u r o s a -


m e n t e h i s t ó r i c o , d e a p o s t o l a d o i n d i v i d u a l , e n m e d i o d e los d e o r d e n a -


m i e n t o y p r o c u r a c i ó n d e inf ie les , d u r a n t e e l v e r a n o d e 1293. D e v u e l t a


de l p r i m e r o e s c r i b i ó , s e g ú n p a r e c e , el Blanquerna, l l e n o de l a v i s ión
de l m u n d o p a g a n o , e s p e c i a l m e n t e s a r r a c e n o , en su I V p a r t e . ¿ E s c r i b i -


r í a en tonces los Cent noms de Déu? E l P . P a s q u a l lo c r e e as í y s i túa la
f e c h a en 1285 , d u r a n t e l a s e g u n d a e s t a n c i a d e R a m ó n e n R o m a . S u


a u t o r i d a d i n d i s c u t i b l e nos h i zo a d o p t a r e s ta f e c h a s in u l t e r i o r e x a m e n ;


p e r o a h o r a el e s t u d i o d i rec to d e los m a n u s c r i t o s o r i g i n a l e s nos o b l i g a


a r e h u s a r l a .


E n el p r ó l o g o cons ta a b i e r t a m e n t e y c o n t o d a s l a s l e t r a s el n o m b r e


de l a u t o r : " J o , R a m o n L u y l i n d i g n e , m e vu l l e s f o r s a r , a b a j u d a de


D é u , fer a q u e s t l i b r e , en q u i h a m e y l l o r m a t e r i a q u e en l ' A l c o r à . . . " .


A h o r a b i e n : e n t o d a l a p r o d u c c i ó n l u l i a n a de l a p r i m e r a d é c a d a l i te-


r a r i a (1269-1280) , el a u t o r n u n c a e s c r i b e su n o m b r e , s ino q u e lo escon-


d e b a j o l a f ó r m u l a , m á s o m e n o s v a r i a d a , de " p e c c a d o r i n d i g n e " . L a


c o n t r a v e n c i ó n d e e s ta c o s t u m b r e es u n a r g u m e n t o dec i s ivo p a r a s a c a r ,


2 9 . V . Rims, n o t í c i e s p r e l i m i n a r s p e r M o s s . S a l v a d o r G a l m é s , o . c , p p . x x v i l -
XXVIII.


3 0 . V . Rims, p . 7 9 .


•si
LOS ORÍGENES DE LA LITERATURA CATALANA 180


pues, ric la primera década toda obra que consigne el nombre de Ra-
món Llull. Contrariamente podríamos decir de la segunda (1280-1290).
si bien puede que ya encontremos una excepción en la Disputatio fide-
lis et infidelis, escrita en París hacia el año 1287. Advirtamos, pero,
que en el Liber super psalmum "Quicumque uuW\ escrito en Roma
en 1285, según el P. Pasqual, el autor se esconde bajo la fórmula de la
primera década: "ego pauper et peccator indignus laude et honore".3 1
fórmula que aún conserva en el Art ornativa: "jo home peccador e
indigne que mon nom sia escrit en esta Art", 3 2 datada hacia 1290. Ello
nos haría dudar de la calendación de la Disputatio fidelis et infidelis
en 1287, si no fuera que su contenido se adapta bien al estado anímico
del Ramón Llull de entonces. Habiendo, pues, una excepción en la
segunda década, nada impediría que pudiera haber dos, y los Cent
noms pudiera ser la primera obra donde el autor consigna su nombre,
como notaba el P. Pasqual atribuyendo su fecha al 1285. Ello fuera
admisible si no pudiéramos aducir un argumento más categórico. Y es
que la producción luliana de la segunda década, al menos hasta 1288
(Libre de Meravelles), respira toda ella optimismo misional. Ramón se
dedica frenéticamente a buscar obreros evangélicos, confiando en ha-
llarlos en la corte apostólica, en las cortes reales, en las universidades,
en los capítulos generales de religiosos, porque su fe ingenua y su celo
ardiente no pueden comprender como no se pone en movimiento todo
el mundo católico para ir a convertir a los infieles. A fines de esta dé-
cada su optimismo empieza a vacilar y se manifiestan en Ramón los
primeros síntomas de aquel pesimismo que culminará en la enferme-
dad de Genova y en el Desconort. Hasta ahora podía haber encontrado
resistencias pasivas, trámites dilatorios, pero no decepciones, y éstas
apuntan claramente en los Cent noms:


"¿Qui es pot abstenir de plorar
can veu Déu tan petit amar
per celis que ell vole tant honrar?",33


Tristicia em fai soven plorar,
car no puc molts homens concordar-
c'als infeels vajen Déu mostrar".3''


31 . E d . Mag. , t. IV .
32. Obres originals, vol . X V I I , Pròleg, p . 8.
33. V. Rims, t. I, o. c, cap . X L I V , v. 3, p . 119.
34. Cap . L X X V , v. 9, p . 147.


33
1 9 0 G. COLOM FERRA


L o n c t e m p s h a q u e eu s o n p r o c u r a d o r


q u e Cr i s t h a g u é s p e r to t lo m ó n h o n o r ,


e no t r o p q u i ' m s ia a j u d a d o r " . 3 5


E s p o r esto q u e c r e e m o s q u e h a y q u e s i t u a r la f e c h a de su c o m p o s i -


c ión d e n t r o de los p r i m e r o s años d e l a t e r c e r a d é c a d a .


D u r a n t e e l v e r a n o d e 1293, d e s p u é s d e l a e n f e r m e d a d d e G e n o v a ,


r e a l i z ó R a m ó n o t ro v i a j e a B e r b e r í a , d e d o n d e t u v o q u e sa l i r , m u y d e


m a l g r a d o , g o l p e a d o p o r l a p l e b e y e x p u l s a d o p o r el rey . ¿ S e r í a enton-


ces q u e l a v i s i ón d i r e c t a d e l I s l a m le s u g e r i e r a los Cent noms de Déu?
E l m o m e n t o p a r e c e p r o p i c i o , p e r o los h e c h o s lo r e p u g n a n . E l p e s i m i s -


m o q u e e n t o n c e s se a p o d e r ó de l a l m a d e R a m ó n e r a m u c h o m á s inten-


so q u e e l q u e r e v e l a l a o b r a y , p o r o t r a p a r t e , su p e r m a n e n c i a en


Ñ a p ó l e s h a s t a p r i n c i p i o s de 1295 nos o b l i g a r í a a c a l e n d a r los Cent
noms i n m e d i a t a m e n t e ante s d e l Desconort — c u a n d o y a p a r e c e esfu-
m a d a l a v i s i ón de l I s l a m en l a m e n t e d e R a m ó n , a l a b ú s q u e d a d e o t r a s


p r e o c u p a c i o n e s m á s p e r e n t o r i a s — , p e r o h a y q u e r e c o n o c e r q u e l a s dos


o b r a s no son h i j a s d e u n m i s m o e s t a d o a n í m i c o .


O t r o m o m e n t o e n c o n t r a m o s m á s c o n v e n i e n t e a l a c o m p o s i c i ó n d e


los Cent noms. C u a n d o el a u t o r , con l e t r a s m i s i v a s del m i n i s t r o g e n e r a l
d e los F r a i l e s M e n o r e s , m a r c h ó a I t a l i a , a ú l t i m o s d e 1290 o a p r i m e r o s


de 1 2 9 1 , es cas i i n d u b i t a b l e q u e e n s e ñ ó su a r t e en l a s e s c u e l a s conven-


t u a l e s d e los p r o v i n c i a s f r a n c i s c a n a s d e R o m a y Api í l i a , p e r o s in olvi-


d a r su t a r e a l i t e r a r i a , y q u e p r e s e n t ó a l p a p a N i c o l á s I V u n a p e t i c i ó n


q u e n o h a b í a p o d i d o h a c e r l l e g a r a m a n o s d e su a n t e c e s o r H o n o r i o I V .


R e a l i z a d a en v a n o , o d i l a t a d a a l m e n o s , su d e m a n d a , c r e e m o s q u e f u e


e n t o n c e s q u e se a b r i ó d e g o l p e a n t e su m e m o r i a t o d o el m u n d o m u s u l -


m á n , m o s t r á n d o l e su i n v e t e r a d a i n f i d e l i d a d y su n e c e s i d a d s u p r e m a d e


e v a n g e l i z a c i ó n , i n v a d i é n d o l e e n t o n c e s l a g r a n t r i s t eza d e q u e n o s


" c a r n o p u s e e m p e t r a r h o n o r


a D é u d i g n e d e g r a n l a u s o r 3 6


ca r t a n t s h o m e n s v a n en t u r m e n t


q u i p e r h a v e r g l ò r i a h a n h a ü t c o m e n ç a m e n t , 3 7


35. C a p . X C I V , v. 9, p . 164.
36. Rims, l. c, cap. I X , v. 10, p . 90.
37. Cap . X X V I I , v. 9, p . 105.


3 4
L O S O R Í G E N E S D E L A L I T E R A T U R A C A T A L A N A 191


c a r n o p u s e m o l t s h o m e n s c o n c o r d a r
c 'a ls infee l s v a j e n D é u m o s t r a r " . 3 8


E n t o n c e s e s c r i b i r í a s e g u r a m e n t e los Cent noms de Déu, con la d o b l e
finalidad de p r o v e e r s e de u n b u e n p e r t r e c h o de c a m p a ñ a , r e d u c i d o p e r o
ef icaz , p a r a e n f r e n t a r s e con el C o r á n , y p u e d e q u e con l a e s p e r a n z a de
i n t e r e s a r a ú n la cor te pont i f i c ia , c o n m i n á n d o l a con t a n d u r o s apos t ro-
fes c o m o los s i g u i e n t e s :


" C e l i q u i s a p T r i n i t a t e no l a vo l m o s t r a r
a cel l s q u i la p o r i e n s a b e r e a m a r ,


no p a r q u e de c o l p a se p u s c a e s c u s a r " . 3 8


C e l i q u i p o r i a p e r tot lo m ó n D é u s f a r h o n r a r ,
c a r no h o fa , en g r a n p a o r d e u r i a e s ta r ,
c a r al j u d i c i n o se 'n p o r à e s c u s a r " . 4 0


E s t a f u e , a l p a r e c e r , l a génes i s y es te el m o m e n t o c r o n o l ó g i c o d e los
Cent noms de Déu, q u e c a l e n d a r í a m o s a ú l t i m o s d e 1292 , ante s de l a
v u e l t a d e R a m ó n a G e n o v a (a p r i m e r o s d e 1293) d o n d e , c o m p l e t a n d o
su e q u i p o m i s i o n a l , t r a d u j o a l á r a b e su Art inventiva, con p r o p ó s i t o s
d e t r a n s f r e t a r a B e r b e r í a , i n i c i a n d o su a p o s t o l a d o i n d i v i d u a l . 4 1


R a m ó n L l u l l a s i g n a a es ta o b r a u n a t r a s c e n d e n c i a e x c e p c i o n a l p o r
la v i r t u d cas i t a l i s m à n i c a — c o s a p e r f e c t a m e n t e a r á b i g a — de los n o m -
b r e s de D i o s . " C o m D é u s h a p o s a d a v i r t u t en p a r a u l e s , p e r e s e h e r b e s ,
¡ q u a n , doncs , m a i l ' h a p o s a d a en los seus n o m s ! 4 2 As í no es d e ex t ra-
ñ a r q u e l a e s c r i b a p a r a ser c a n t a d a a l a m a n e r a d e los s a l m o s . 4 3 C o m o
l i b r o d e d e v o c i ó n d e b i ó t ener a l g u n a f o r t u n a : el m a n u s c r i t o d e la
U n i v e r s i d a d d e B a r c e l o n a t i ene t o d o el a s p e c t o d e u n p e q u e ñ o L i b r o
d e H o r a s , con sus c ien c a p í t u l o s d i s t r i b u i d o s en ferias ( p r i m e r a , segun-
d a , t e r c e r a , c u a r t a , q u i n t a , s e x t a , s á b a d o ) y é s ta s e n s ie te p a r t e s con los
n o m b r e s d e l a s H o r a s c a n ó n i c a s . L o s m a i t i n e s c o n t i e n e n tres s a l m o s :
p r i m a , t e rc i a s ex ta y n o n a , do s c a d a u n a : l a s v í s p e r a s o t ro s dos , y l a s


38. C a p . L X X V , v. 9, p. 147.
39. Cap . IV , v. 9, p . 86.
40. Cap. L X V I I I , v. 10, p. 141. Cf., además , los versos de los caps . X L I I - X L V I I I


y L X X V X C I V .
4 1 . V. Rims, not. p re l im. per Mn. Sa lvador C a l m e s , l. c.
42. Rims, p rò leg als Cent Noms de Déu, o. c , p . 81.


43. Ibid., p . 80.


35
192 G. COLOM FERRA


c o m p l e t a s uno . L o s m a i t i n e s d e la p r i m e r a feria c o n s t a n de c u a t r o
s a l m o s .


E l r i t m o de es ta o b r a es m á s m o v i d o q u e e l d e l a s a n t e r i o r e s . F e r -


m e n t a n y a en e l l a e l e m e n t o s l í r i cos y p a s i o n a l e s q u e a l e g r a n d e vez


en c u a n d o el á r i d o c a m p o t e o l ó g i c o . S u e s t r u c t u r a es tróf ica e n ve r so s


t r i p a r t i t o s , m á s b i e n q u e e n te rce tos p r o p i a m e n t e d i c h o s , l e da u n a i r e


de n o b l e z a i n c o n f u n d i b l e . A b u n d a n e n el t ex to los l a t i n i s m o s , s e g ú n


ya a d v i e r t e el a u t o r e n el p r ó l o g o :


" E n a q u e s t l i b r e cové u s a r d ' a l g u n s v o c a b l e s q u i són e n l a t í , sens


los q u a l s no el p o r í e m t a n b e l l a m e n t e b o n a m e n t f e r " . 4 4


Y as í no r e p a r a en def inir los a t r i b u t o s de D i o s con los m i s m o s voca-


b l o s l a t i n o s y sus m ú l t i p l e s d e r i v a c i o n e s :


" In f in i t és D é u s en b o n t a t .


ab boni f i cant boni f i ca t ,


a b boni f i ca r e t e r n a t " . 4 5


P a r a ver h a s t a q u é p u n t o v a l o r a b a e s ta o b r a su a u t o r , n o t a r e m o s


q u e la c i ta en el Desconort, en el Arbre de Sciencia — d o n d e i n c l u y e
c a p í t u l o s e n t e r o s de los Cent noms—,48 en los Proverbis de Ramon,
c u y a p r i m e r a p a r t e , t a m b i é n en c ien c a p í t u l o s , " é s de l s p r o v e r b i s q u i


son dels C. noms de Déu", y finalmente en Medicina de peccai.


GUILLERMO COLOM F E R R À


( Continuará)


36


44. Ibid.
4 5 . Cent noms de Déu, c a p . X V I I , v . 4 , p . 96 .
4 6 . Obres, X I , p a s s i m .
RAMÓN L L U L L : UNIFICACIÓN Y POLARIZACIÓN


NOTA PRELIMINAR. — L a s e m b l a n z a p e r s o n a l del g r a n m a e s t r o , fa l le-


c i d o p o c o h a , D r . P e d r o F o n t P u i g (q. e. G. e . ) , q u e d ó ya t r a z a d a en
p á g i n a s a n t e r i o r e s de n u e s t r a R e v i s t a ( "ESTUDIOS L U L I A N O S " , n ú m . 7 ) .


H o y nos p r o p o n e m o s c u m p l i r el p r o p ó s i t o en tonces f o r m u l a d o d e ree-


d i t a r u n a i n v e s t i g a c i ó n L i l i a n a s u y a , l a i n t i t u l a d a con el e p í g r a f e q u e


e n c a b e z a es tas l í n e a s , y m u y d i f í c i l m e n t e c o n s u l t a b l e en los ú l t i m o s


a ñ o s , p o r h a b e r q u e d a d o p l e n a m e n t e a g o t a d a al p o c o t i e m p o de su


a p a r i c i ó n en los " A n a l e s de la U n i v e r s i d a d de M u r c i a " (año I , n ú m . 1 ) .


A l g u n a s i d e a s de es ta m o n o g r a f í a p u e d e n v e r s e d e s a r r o l l a d a s en o t ro s


e scr i to s de l p r o p i o au tor , o ra t r a b a j o s ex tenso s — c u a l e s los r o t u l a d o s


" E l s u p r e m o cr i te r io d e v e r d a d , la e v i d e n c i a " ( año 1 9 1 8 ) . " L a b e l l e z a


d e l a c i e n c i a " (año 1 9 2 1 ) y e s p e c i a l m e n t e " L u l l i la c a t e g o r í a es tè t ica


de l p o è t i c " (año 1 9 3 5 ) — , ora b r e v e s a r t í c u l o s de c a r á c t e r p e r i o d í s t i c o ,


c u a l e s los s i gu ien te s a p a r e c i d o s , en t re o t ro s , en el " D i a r i o de B a r c e -


l o n a " Tel d e c a n o en a n t i g ü e d a d de la p r e n s a e s p a ñ o l a y v i c e d e c a n o de


la m u n d i a l , t r a s el l o n d i n e n s e " T h e T i m e s " ) : " L a o r g a n i z a c i ó n mun-


d i a l y R a m ó n L u l l " Í 1 8 - 8 - 1 9 4 5 ) , " L a A s u n c i ó n y L u l l " ( 1 4 - 8 - 1 9 4 9 ) y


" S u r s u m " ( 2 0 - 5 - 1 9 5 0 ) . C o m o la m o n o g r a f í a q u e se va a r e e d i t a r es un


t a n t o e x t e n s a , i rá a p a r e c i e n d o p o r c a p í t u l o s suces ivos en los f a s c í cu lo s


d e " E S T U D I O S L U L I A N O S " . Y ante s d e c o n c l u i r e s ta b r e v e " n o t a " , e n m i


c a l i d a d de a l b a c e a t e s t a m e n t a r i o del a u t o r , d e s e o a g r a d e c e r v i v a m e n t e


a l a D i r e c c i ó n d e n u e s t r a R e v i s t a las f a c i l i d a d e s q u e se m e h a n b r i n d a -


d o p a r a e s ta r e e d i c i ó n , a m a n e r a de h o m e n a j e p o s t u m o al c l a r i v i d e n t e


" m a g i s t e r " . — F E R M Í N DE URMENETA.


O B S E R V A C I O N E S P R E L I M I N A R E S S O B R E
E L F A C T O R P S Í Q U I C O


" C a s a de a m o r e s " se l l a m ó a sí m i s m o L u l l : r e c h a z a d o s u n d ía p o r


la s e n s a c i ó n d e lo e n g a ñ o s o de t o d a h e r m o s u r a p e r e c e d e r a q u e d a r o n


1
194 PEDRO FONT PUIG


p o l a r i z a d o s h a c i a D i o s con i m p o s i b i l i d a d de r e f r a c t a r s e ni r e f l e j a r s e en


o t ra s d i r e c c i o n e s q u e l a q u e v a h a c i a É l .


S u a m o r p o l a r i z a d o se mani f i e s t a en tonces c o n esa s e c u e l a n e c e s a r i a


del a m o r a D i o s : el ce lo .


E l ce lo es el a m o r del h o m b r e c u a n t o m á s se a p r o x i m a a lo d i v i n o ,


lo q u e los ce los son a l p r o p i o a m o r del h o m b r e c u a n t o m á s se a c e r c a


a lo m e r a m e n t e a n i m a l ; p u e s m i e n t r a s con los ce los se q u i e r e q u e el


ser a m a d o ni sea a m a d o p o r o t ro s ni a o t ros a m e , con el ce lo se q u i e r e


q u e el A m a d o , p o r t o d o s lo sea , y a t o d o s a m e .


C o g e r a l m a s p a r a D i o s es el ú n i c o o b j e t i v o de L u l l ; y d e n t r o de


es te ce lo , c o m ú n , en g r a d o d iver so , a t o d o s los v a r o n e s de e s p í r i t u


a p o s t ó l i c o , lo p e c u l i a r de L u l l es l a c a r e n c i a de d i s c e r n i m i e n t o de m e -


d i o s ; L l u l l no p a r a en si son a d e c u a d o s o n o ; l l e v a d o de su a n s i a de l


fin, s i ente q u e c u a n t o s m á s m e d i o s m e j o r . N o los s e l ecc iona s ino q u e


los a c u m u l a .


É l q u i e r e a t r a e r a l m a s , a t r a p a r l a s , a c o g o t a r l a s si es p r e c i s o ; lo q u e


q u i e r e es c o g e r l a s p a r a D i o s ; c o g e r l a s p o r la c a b e z a , p o r el c o r a z ó n ,


c o m o sea .


A s p i r a a q u e el i d e a l d e u n so lo r e b a ñ o y u n so lo P a s t o r se r e a l i c e


e n el m u n d o ; y p a r a r e a l i z a r l o p i d e a l P a p a C e l e s t i n o V y a los


C a r d e n a l e s el n o m b r a m i e n t o d e dos de é s t o s ; u n o e n c a r g a d o de l " t e s o -


r o e s p i r i t u a l " d e l a m i s i ó n d o c e n t e , e v a n g e l i z a n t e , h e c h a en " o m n i a


l i n g u a g i a m u n d i " 1 ; m a s p o r si la l a b o r d e és te no r e s u l t a r a suf ic iente-


m e n t e ef icaz , a l l í e s t a r í a el o t r o , e n c a r g a d o del " t e s o r o c o r p o r a l " , p r e s t o


con l a s Ó r d e n e s d e C a b a l l e r í a u n i f i c a d a s " q u i f a c c r e n t m i s s i o n e s


g u e r r i s " . 2


L a i n a d e c u a c i ó n del m e d i o j a m á s p r e o c u p a a L u l l . ¿ H a y q u e l o g r a r


la u n i d a d ca tó l i c a con el m u n d o ? P u e s a l l á va p a r a la o b r a m i s i o n a l


l a e v a n g e l i z a c i ó n p o l i g l o t a y l a s a r m a s de t o d a s l a s ó r d e n e s m i l i t a r e s


con u n p u r p u r a d o q u e e n c a r n e la u n i d a d d e m a n d o .


Y l a s a l m a s q u e a s p i r a a coger p o r el e n t e n d i m i e n t o , q u i e r e coger-


l a s y a r r a s t r a r l a s de m a n e r a t a l q u e no p u e d a n s o l t a r s e ; d e a h í su


m o n o m a n í a d e l a s " r a z o n e s n e c e s a r i a s " de la e v i d e n c i a i r r e s i s t i b l e .


E l a r g u m e n t o a p l a s t a n t e e s tá p u e s t o en el m i s m o p l a n o , e n l a mi s -


m a l í n e a , en el m i s m o v e r s o del Desconort q u e el h i e r r o y el p a l o :


1. E n todas las lenguas del m u n d o .
2 . Que hic ieran mis iones con guerras , por medio de guerras .


2
RAMÓN L L U L L : U N I F I C A C I Ó N Y P O L A R I Z A C I Ó N 19f,


" Q u e ah f e r r e e ab fust e a b ver a r g u m e n t
se des a n o s t r a fe t a n g r a n e x a l ç a m e n t .
Quel in fae l s v e n g u e s s e n a ver c o n v e r t i m c n l " . "


L u i ! no es v o l u n t a r i s t a : l a v o l u n t a d d ice p o r b o c a d e L u l l " i n t c -
l l ec tus , f r a t e r m e u s , h a b e t m a g n u m a v a n t a g i u m s u p e r m e " ; p e r o aun-
q u e su d o c t r i n a no sea v o l u n t a r i s t a . él es un ca so p s í q u i c o , s i n g u l a r
y g r a n d i o s o , d e v o l u n t a r i s m o .


S u d e s e o , su v o l u n t a d de l l eva r a t o d o s a D i o s , d e uni f icar a la hu-
m a n i d a d en la f e , es la fuerza q u e no só lo m u e v e su m e n t e , s ino q u e
la o r i e n t a y d i r i ge h a c i a la e l a b o r a c i ó n de su s i s t e m a q u e él m i r a c o m o
el e a m i n o p r i n c i p a l p a r a a q u e l l a uni f i cac ión .


Ni la e s p e c u l a c i ó n filosófica, ni los a ñ o s , ni el m e n o s p r e c i o de q u e
se d u e l e en el Desconort, ni la i n d i f e r e n c i a con q u e m u c h o s y a l tos
a c o g i e r o n sus p r o y e c t o s , e n f l a q u e c e n ni d e b i l i t a n su v o l u n t a d .


C o n t i n ú a su i m p e t u o s a v i d a de acc ión , c o n t i n ú a su fe en el v a l o r
ú n i c o de su o b r a .


C u a n d o t iene p o r p e r d i d a su Arte, c u a n d o se e n c u e n t r a con q u e si
a l g u i e n la l ee , es a p r i s a y s a l t a n d o " c o m gat q u i p a s tost pe r b r a s e s " , 4


a u n entonces no m u r m u j e a , s ino q u e v o c e a e n é r g i c a m e n t e :


" E n c a r a us d ich , q u e por t u n a Art, general.
Qui n o v a m e n t es d a d a p e r do e s p i r i t u a l
P e r q u è h o m pot s a b e r tota res n a t u r a l ,
S e g o n s q u ' e n t c n i m e n t a t e n y lo sensua l :
Al dret e m e d i c i n a e a tot s a b e r va l ,


E t a t e o l o g i a , la q u a i m'es m a y c o r a l :
A s o b r e q u e s t i o n s n u y l a Art t a n no v a i
N e e r r o r s d e s t r u h i r pe r r a y s o n a t u r a i . 5


Si fos qu ' i l s irnos l ib re s ) m e n b r a s


3. Q u e c o n h i e r r o y r o n f u s t a y c o n a r g u m e n t o v e r d a d e r o , s e d i e s e a n u e s t r a


F e t a n g r a n e x a l t a c i ó n q u e l o s i n f i e l e s v i n i e s e n a v e r d a d e r a c o n v e r s i ó n .


4 . C u a l g a t o q u e p a s a c o m o s o b r e b r a s a s .


5 . A u n o s d i g o q u e l l e v o u n A r t e g e n e r a l — q u e n u e v a m e n t e e s d a d a p o r d o n
e s p i r i t u a l — p a r a q u e el h o m b r e p u e d a s a b e r t o d a c o s a n a t u r a l , s e g ú n q u e e l e n -
t e n d i m i e n t o a p r e h e n d e l o s e n s i b l e ; — p a r a e l D e r e c h o y l a M e d i c i n a y p a r a t o d o
s a b e r v a l e , — y p a r a l a T e o l o g í a , l a c u a l m e e s g r a t a a l c o r a z ó n s o b r e t o d o : •—
n i n g u n a A r t e v a l e t a n t o p a r a r e s o l v e r c u e s t i o n e s n i p a r a d e s t r u i r e r r o r e s p o r
r a z ó n n a t u r a l .


.'5
1 9 6 PEDRO FONT PUTO


E t qu i b e 'Is en tenes e en res no d u p t a s ,


p o g r a h o m p e r m o s l i b r e s m e t r e el m o n en b o n c a s " . "


C o n t o d o , p a r a L u l l , e s ta a b s o l u t a fe en el v a l o r de su o b r a no


r e d u n d a en m e n g u a de su h u m i l d a d , p o r q u e cree q u e su m é t o d o no es


s u y o , s ino " d a d o " p o r D i o s .


S u m i s m a h u m i l d a d de s a n t o d e b í a l l e v a r l e a la c r e e n c i a en es ta


i n s p i r a c i ó n d i v i n a . S ó l o m e d i a n t e ta l c r e e n c i a son c o m p a t i b l e s su hu-


m i l d a d y t a m a ñ a fe en el v a l o r de su o b r a .


A d e m á s tal c r e e n c i a de L u l l d e s c a n s a b a en q u e él , m á s q u e m e d i -


t a d o r , es c o n t e m p l a d o r : si m e d i t a , es p a r a h a c e r a s e q u i b l e a sus her-


m a n o s el o b j e t o d e su c o n t e m p l a c i ó n , p a r a él l a m e d i t a c i ó n es u n


m e d i o : es u n a a c t i v i d a d i m p u l s a d a p o r su ce lo , s e c u e l a de su a m o r al


O b j e t o c o n t e m p l a d o : p o r t a n t o , e s p o n t á n e a m e n t e no se e n s i m i s m a ,


só lo se e n s i m i s m a e s p o n t á n e a m e n t e el q u e p o r n a t u r a l e z a es m e d i t a -


d o r ; L u l l , el c o n t e m p l a d o r , se s i ente e n a j e n a d o p o r el o b j e t o a m a d o ,


e m b a r g a d o p o r él , e m b e b i d o y s u m e r g i d o en é l ; L u l l se des l i za cor-


d i a l m e n t e en el A m a d o ; L u l l es u n ca so de " E i n f ü h l u n g " , de s en t i r se


d e n t r o del o b j e t o y v iv ir la v i d a del o b j e t o ; se d e s p l e g a y d e s p l a z a de


s í ; n o se " e n s i m i s m a " ( e n s i m i s m a r s e d e " e n sí m i s m o " ) s ino q u e


" e x t a s í a " ( e x t a s i a r s e de e x - s t a r e ) , e s t a r firme f u e r a de s í , es dec i r , e s tá


f i rme en el o b j e t o , p o r q u e s i e n d o s u j e t o y o b j e t o los dos t é r m i n o s de


l a r e l a c i ó n de c o n c i e n c i a , al e s t a r firme f u e r a de sí , só lo en el o b j e t o


p u e d e e s t a r firme; en el O b j e t o c o n t e m p l a d o y d e sus a m o r e s , c o m o


a q u e l c a b a l l e r o del cua l d i ce en el p o e m a El Concili:


" C a v a l l e r qui es s e r v i d o r


D e D i o , no h a d e res p a h o r


C a r c o n f o r t e és en son S e n y o r


E e n f o r ç a d e b o n a m o r " . 7


V a c i a d o de sí m i s m o , v ive en c i e r t a m a n e r a la v i d a d i v i n a ; l u e g o h a b í a


de sent i r n e c e s a r i a m e n t e q u e su m é t o d o e r a d e i n s p i r a c i ó n d i v i n a .


E n la L e y de G r a c i a se e n c u e n t r a en b o c a de J e s u c r i s t o u n a refe-


r e n c i a al v e r s í c u l o 5.° de l c a p . 6 . ° de l Deuteronomio, d i g n a d e t o d a


6. S i h u b i e r a q u i e n m i s l i b r o s r e c o r d a s e , y q u i e n b i e n l o s e n t e n d i e s e y e n


n a d a d u d a s e , s e p o d r í a m e d i a n t e m i s l i b r o s p o n e r e l m u n d o e n b u e n e s t a d o .


7 . C a b a l l e r o q u e e s s e r v i d o r d e D i o s , d e n a d a t i e n e m i e d o , p u e s s e c o n f o r t a


e n s u S e ñ o r y e n f u e r z a d e b u e n a m o r .


4
RAMON LLULL: UNIFICACIÓN Y POLARIZACIÓN 1 9 7


a t e n c i ó n p o r c u a n t o , s egún los tres s i n ó p t i c o s ( L u c a s X-27 , M a r c o s


X I I - 3 0 y M a t e o X X I I - 3 7 ) el m a n d a m i e n t o de J e h o v á , f o r m u l a d o en


a q u e l l u g a r de l Deuteronomio: " A m a r á s al S e ñ o r tu D i o s con t o d o íu


c o r a z ó n y t o d a tu a l m a y con t o d a tu f u e r z a " , a p a r e c e en los c i t a d o s


textos e v a n g é l i c o s r e c o r d a d o p o r J e s u c r i s t o con dos t é r m i n o s cardia j


dianoia ( corazón e in te l i genc ia ) en vez de l t é r m i n o del a l u d i d o l u g a r


de l Deuteronomio "LF .BAIÎ " q u e p r o p i a m e n t e s ignif ica c o r a z ó n ; 8 c o m o


si en la L e y d e G r a c i a se v in ie se a e x i g i r un m a y o r d e s p l e g a m i e n t o


de p o t e n c i a s p a r a d i r i g i r l a s a m o r o s a m e n t e a D i o s , y e n t r e e l l a s , de


m o d o e x p r e s o , l a dianoia, l a in te l i genc ia , la f a c u l t a d de la d i s t inc ión .


L u l l l l e n ó este m a n d a m i e n t o con f e rvor e senc i a l . A m ó a la B e l l e z a


Inf in i ta , U n a , Ú n i c a y S i m p l i c í s i m a con t o d o su c o r a z ó n , con t o d a su


a l m a , con t o d a su f u e r z a y con t o d a su dianoia.


A h o r a b i e n ; es i m p o s i b l e — d i c e P l a t ó n — a c e r c a r s e c o n t i n u a m e n t e


a u n o b j e t o b e l l o con a m o r y a d m i r a c i ó n sin e s f o r z a r s e en a s e m e j á r s e l e


y e l m e d i o m á s i n f a l i b l e de a s e m e j a r s e a la b e l l e z a es p r o d u c i r con


e l l a y p o r e l l a o t ra s b e l l e z a s ; el a m o r , s egún P l a t ó n , f e c u n d o p o r q u e


l l e v a a l a m a n t e a e n g e n d r a r seres s e m e j a n t e s a la b e l l e z a a m a d a : v -i


é s ta es i n v i s i b l e , n a c e n entonces h i j o s inv i s ib l e s , i n m o r t a l e s y m á s


b e l l o s q u e los n a c i d o s de m u j e r , a l to s p e n s a m i e n t o s , s e m e j a n t e s a la


b e l l e z a a m a d a .


L u l l e n a m o r a d o d e l a B e l l e z a U n a y S i m p l i c í s i m a tenía en conse-


c u e n c i a q u e e n g e n d r a r u n a o b r a q u e a s p i r a s e a ser la u n i d a d de la


C i e n c i a , la s impl i f i c ac ión m á x i m a de l s a b e r ; un i f i cac ión , es decir ,


u n i d a d in fieri, al m o d o c o m o en lo h u m a n o c a b e a s e m e j a r s e a la


U n i d a d A c t o .


I


EN EL ORDEN DEL CONOCIMIENTO


E l p u n t o de p a r t i d a del c o n o c i m i e n t o son las co sa s s ens ib l e s . " L o


p r i m e r e sca ló on r a ó c o m e n s a a p u j a r es les cose s s e n s u a l s " , 0 d ice la


d i s t i n c i ó n 28 del l i b r o 3.° del vol . 2 . ° de l Llibre de Contemplació.


P a r a e l lo e s tá d o t a d o el h o m b r e de los c inco s e n t i d o s d e a n t i g u o


a d m i t i d o s y de l " a f f a t u s " ; s en t ido con el c u a l se n o m b r a n las cosas ,


8. E n e s t e p u n t o l a v e r s i ó n d e S a n J e r ó n i m o q u e t r a d u c e " L A B A B " p o r " c o r "
e s m u c h o m á s e x a c t a q u e la d e l o s S e t e n t a , q u e t r a d u c e n a q u e l t é r m i n o p o r d i a n o i a
J u d í o s c o n t e m p o r á n e o s , j u d í o s d e r e l i g i ó n y r a z a , r e c o n o c e n la s u p e r i o r f i d e l i d a d ,
e n m u c h o s p u n t o s , d e l a v e r s i ó n d e S a n J e r ó n i m o s o b r e l o s S e t e n t a .


9. E l p r i m e r e s c a l ó n p o r d o n d e l a r a z ó n e m p i e z a a s u b i r , s o n l a s c o s a n sen-
Bibles.


5
1 9 8 PEDRO FONT PUIG


y de l c u a l d ice L u l l : " a b s q u e c n i m a f f a t u a u d i t u s n o n p o t c s t s c n s a r e


v o c e m " .


L a i n t r o d u c c i ó n d e es te s e n t i d o , la s u b s t a n t i v i d a d q u e con él se da


a l a d e n o m i n a c i ó n d e l a s c o s a s , es un r a y o d e l u z q u e l l e g a a l " p r i m e r


e sca lo on r a ó c o m e n s a a p u j a r " ; de a h í a q u e l p e n s a m i e n t o l u l i a n o de


l a i m p o r t a n c i a q u e t i e n e n los n o m b r e s ; s a b e r la s ign i f i cac ión de los


n o m b r e s es lo f u n d a m e n t a l p a r a l u e g o m e d i a n t e el Ars magna h a l l a r
s o l u c i ó n a t o d a s l a s c u e s t i o n e s .


E s c o m ú n a l a s a l m a s m í s t i c a s (mí s t i co d e múo -cerrar ) en su v o l u p -
t u o s i d a d p o r e l m i s t e r i o h a l l a r m i s t e r i o s p o r t o d a s p a r t e s , c o m o el


e s c é p t i c o h a l l a p r o b l e m a s : p a r a l a s a l m a s m í s t i c a s un n o m b r e no es u n


c o n v e n c i o n a l i s m o s ino u n m i s t e r i o ; p a r a el m í s t i c o , en el n o m b r e h a y


a l g o e n c e r r a d o , o c u l t o q u e d e s e n t r a ñ a r : el m í s t i c o si b o r d e a , a u n q u e


s o l a m e n t e sea , a l g u n o s e s t u d i o s filológicos, es u n a p a s i o n a d o p o r l a s


e t i m o l o g í a s , a s í c o m o u n a m e n t a l i d a d p r e d o m i n a n t e m e n t e l ó g i c a lo es


p o r l a s in t ax i s .


N o voy a n e g a r l a in f luencia o c a s i o n a ] , h i s t ó r i c a , de l a m b i e n t e c a b a -


l í s t i co en q u e en p a r t e se m o v i ó L u l l ; p e r o n a d a es a m b i e n t e p a r a u n


ser si é s te no t i ene y a en sí d i s p o s i c i o n e s q u e c o n s t i t u y a n c u a l i d a d e s


r e c e p t i v a s de él o r e a c t i v a s e n f r e n t e d e é l . P o r l a so l a r a z ó n de l a s


c i r c u n s t a n c i a s , de l a m b i e n t e o del m e d i o c o m o i m p r o p i a m e n t e se d i r í a ,


e n a l g u n o s p e n s a d o r e s c o n t e m p o r á n e o s d e L u l l , l a in f luencia c a b a l í s t i c a


p a r e c e q u e h u b i e r a d e b i d o ser m a y o r ; y s in e m b a r g o no fue as í p o r q u e


no h a b í a e n e l los la d i s p o s i c i ó n q u e h u b o en L u l l p a r a q u e a q u e l l a s


c i r c u n s t a n c i a s c o n s t i t u y e s e n a m b i e n t e p r o p i a m e n t e d i c h o .


N o t o d o s los m í s t i c o s son u t o p i s t a s ; c o m o S t a . T e r e s a , s a b e n b i e n


e l t e r r e n o q u e p i s a n ; p e r o t o d o s los m í s t i c o s son , m á s o m e n o s , c i u d a -


d a n o s de U c r o n i a , d e f u e r a de los t i e m p o s ; se s i en ten e x e n t o s d e l a


j u r i s d i c c i ó n de l a n t i p á t i c o K r o n o s : c o m o dec ía S a n J u a n de l a C r u z :


" P a r a ti no h a y n o c h e s n i h a y o c a s o s ,


L a e t e r n i d a d s o b r e los o j o s t i e n e s :


D e j a c o r r e r e l c a r r o d e l a s h o r a s ,


N o su c o r c e l r e f r e n e s . "


N o es p u e s d e m a r a v i l l a r q u e a d e m á s se s i e n t a n a t r a í d o s p o r a q u e l


m o m e n t o v i r g i n a l de l a N a t u r a l e z a en q u e " l u e g o q u e D i o s h u b o for-


m a d o d e l a t i e r r a t o d o s los a n i m a l e s t e r re s t re s y t o d a s l a s aves d e l


c i e lo , l l e v ó l a s a A d á n p a r a q u e v ie se c ó m o los h a b í a de l l a m a r , y t o d o


lo q u e A d á n l l a m ó a los a n i m a l e s v iv i en te s , é se es su n o m b r e " . N a r r a -


6
I tAMON LLULL: UNIFICACIÓN Y POLARIZACIÓN 1 »


c ión q u e h a l l e v a d o a m u c h o s a b u s c a r la c o n f o r m i d a d ent re la natu-


r a l e z a d e c a d a a n i m a l y el n o m b r e q u e t i ene en h e b r e o ; f o r t a l e c i e n d o


l a c r e e n c i a de q u e el h e b r e o e r a l a l e n g u a p r i m i t i v a , c r e n c i a c o n t r a la


c u a l l u c h ó L e i b n i z p e r o sin d e s t e r r a r l a del t o d o , y c o n t i n u a n d o a d e m á s


l a b u s c a de l v a l o r n o m i n a l o i d e o l ó g i c o de c a d a u n a de l a s l e t ra s del


a l e g a t o .


E l m í s t i c o t i e n d e a ver en los n o m b r e s u n m i s t e r i o en q u e se ocu l t a


u n a s ign i f i cac ión r e v e l a d o r a .


S e n t i d o s i n t e r n o s son p a r a L u l l la m e m o r i a y la i m a g i n a c i ó n .


P e r o s e g ú n L u l l , m e d i a n t e t o d a s l a s f a c u l t a d e s de l a s e n s i b i l i d a d


e x t e r n a o i n t e r n a , no l l e g a m o s a la a p e r c e p c i ó n . " L ' a p e r c c b i m c n t es


cosa i n t e l e c t u a l " : 1 0 h e a q u í u n p e n s a m i e n t o a l q u e se d a n c o n s t a n t e s


v u e l t a s e n m u c h o s l u g a r e s d e la o b r a c i t a d a d e L u l l , e s p e c i a l m e n t e en


la d i s t i n c i ó n 29 .


" E l p r i m e r e sca ló on r a ó c o m e n s a a p u j a r es les coses s e n s u a l s " ;


p e r o si en e l l a s q u e d a s e , no h a b r í a a p e r c e p c i ó n : a p e n a s p o d r í a dec i r se


q u e h u b i e r a c o n o c i m i e n t o .


M i e n t r a s en S t o . T o m á s el c o n o c i m i e n t o sens i t ivo es u n v e r d a d e r o


c o n o c i m i e n t o , s o b r e el c u a l e x i s t e en el h o m b r e o t ro c o n o c i m i e n t o


s u p e r i o r , e l c o n o c i m i e n t o i n t e l e c t u a l , q u e se r e a l i z a de un m o d o p a r a -


l e l o , en L u l l lo sens i t ivo p o r sí so lo t i ene m e n o s s u b s t a n t i v i d a d de


c o n o c i m i e n t o .


L a d o c t r i n a , e x p r e s a d a en t é r m i n o s m á s r a d i c a l e s , es a n t i g u a y


v e n e r a b l e .


E s y a en el Sankhya Karika q u e se l e e : " e l o j o s in la a s i s t enc i a del


e n t e n d i m i e n t o es i n c a p a z de l l e n a r su f u n c i ó n " . E s n a d a m e n o s q u e en


E p i c a r m o q u e e n c o n t r a m o s el c é l e b r e v e r s o :


N o u s o r é k a i n o u s a k o v e i . T 'alia k o f à k a i t u f l à .


E n es tas d o c t r i n a s c o m o en l a d e S c h o p e n h a u e r el f u n d a m e n t o es tá


e n c reer q u e no h a y s e n s a c i ó n s in in te lecc ión : la f u n c i ó n in te lec t iva


es i n t e r n a a l a sens i t iva , c o m o el " m a n a s " ( " m a n a s " - " m e n s " , la m e n t e )


es e n l a e s c u e l a b ú d d h i c a , t a n a f ín en estos p u n t o s a la s a n k h y a , u n o


d e los se i s s e n t i d o s .


E n L u l l , l a r a z ó n p r i n c i p a l d e su d o c t r i n a d e la no s u s t a n t i v i d a d de l


c o n o c i m i e n t o sens i t ivo , de l c a r á c t e r m e r a m e n t e i n i c i a d o del conoci-


m i e n t o e n lo sens i t ivo , es tá a mi j u i c i o en los s i g u i e n t e s f u n d a m e n t o s :


10. L a apercepc ión es cosa intelectual.


7
2 0 0 PEDRO FONT PUIG


l . ° L a s co sa s , s e g ú n L u l l , se p e r c i b e n l a s u n a s p o r l a s o t r a s , u n o s


" s i g n i f i c a d o s " son p e r c i b i d o s p o r m e d i o d e los o t ro s " c o m lo p e s c a d o r


a m b u n p e x p r e n a l t re p c x " (dist . 2 8 ) . 1 1 N o h a y a p e r c e p c i ó n s ino en


r e l a c i ó n .


A h o r a b i e n : en su c o n c r e c i ó n , e n su c o m p l e j o de n o t a s i n d i v i d u a n -


tes , lo s e n s i b l e es d i f í c i l m e n t e r e l a c i o n a b l e , se p r e s t a p o c o a la c o m b i -


n a c i ó n , p u e d e e n t r a r en p o c a s c o m b i n a c i o n e s : c u a n t o a m a y o r s i m p l i -


c i d a d se h a l l a r e d u c i d o lo c o g n o s c i b l e , c u a n t o m e n o s c o m p r e n s i v o s


s e a n los " s i g n i f i c a d o s " , en m á s c o m b i n a c i o n e s p u e d e n e n t r a r , y m á s


y m e j o r p u e d e serv i r u n s ign i f i cado c o g n o s c i b l e p a r a c o g e r o t r o . L a


p o s i b i l i d a d de a s o c i a c i ó n , l a p o s i b i l i d a d d e e n g a r z a r , e s tá en r a z ó n


d i r e c t a de la d i s o c i a c i ó n e f e c t u a d a .


U n c o n c r e t o s e n s i b l e , c o m o no d i s o c i a d o p o r la a b s t r a c c i ó n , no es


t o d a v í a a s o c i a b l e , no se a c o g e u n o p o r o t ro " c o m o se p e s c a u n p e z con


o t ro p e z " ; l u e g o , c o m o é s t a es la m a n e r a de u n c o n o c e r h u m a n o pro-


p i a m e n t e d i c h o , e l c o n c r e t o s e n s i b l e só lo i m p r o p i a m e n t e es cognos-


c i b l e : de acpií q u e , s e g ú n L l u l l , l a s f a c u l t a d e s sens i t iva s no s e a n aper -


c e p t i v a s .


2 . ° E l c o n c r e t o (y só lo concre to s c a p t a n los s en t idos ) es , s e g ú n


L u l l , exce s ivo e n n o t a s i n d i v i d u a n t e s p a r a ser o b j e t o d e a p e r c e p c i ó n .


E n el ú l t i m o c a p í t u l o de la d i s t i n c i ó n 29 de l Llibre de Contempla-
ció " n o es nu i l borne — d i c e — p e r s av i q u e s ia q u i p u s c a a p e r c e b r e
en u n a c r i a t u r a q u a i q u e s ia to ta sa n a t u r a , n i to tes ses p r o p i e t a t s n i


to t son ser . E no es , S e ñ o r , nu i l h o m e q u e p o g u é s a p e r c e b r e ni s a b e r to t


so q u e es e n u n g r a , o e n u n a flor, o en u n a f u l l a , o e n u n p o m , o en


u n a v o l e n t a t , o c o g i t a c i ó , o a m o r , o e n u n a á n i m a en u n c o s " . 1 2


E l c o n c r e t o es p a r a L u l l c o m o p a r a L e i b n i z " e n s inf inite finitura"; 1 3


y p o r t a n t o i n a s e q u i b l e c o m o ta l p o r el c o n o c i m i e n t o p r o p i a m e n t e di-


c h o , i n c a p a z an te la in f in idad de e l e m e n t o s i n d i v i d u a l e s .


3.° N i c o n c r e t o s e n s i b l e , c o m o ta l , no t i ene n o m b r e q u e sea u n a


" s i g n i f i c a c i ó " .


A u n a m i g o m í o se le h a p u e s t o p o r n o m b r e A n t o n i o : ¿ q u é sé d e


él n i d e su í n d o l e ?


1 1 . C o m o e l p e s c a d o r c o n u n p e z c o g e o t r o p e z .


1 2 . N o h a y h o m b r e a l g u n o , p o r s a b i o q u e s e a , q u e p u e d a p e r c i b i r e n u n a


c r i a t u r a c u á l s e a t o d a s u n a t u r a l e z a , n i t o d a s s u s p r o p i e d a d e s n i t o d o s u s e r .


Y n o h a y , S e ñ o r , h o m b r e a l g u n o q u e p u e d a a p e r c i b i r n i s a b e r t o d o l o q u e h a y


e n u n g r a n o , o e n u n a flor, o e n u n a h o j a , o e n u n r a m o , o e n u n a v o l i c i ó n , o


a c t o d e p e s a r , o a m o r , o e n u n a a l m a o e n u n c u e r p o .


1 3 . U n s e r i n f i n i t a m e n t e finito.


8
RAMON LLULL! UNIFICACIÓN Y POLARIZACIÓN 201


P a r a i n d i c a r l a m e s a s o b r e l a c u a l e s c r i b o , " e s t a m e s a " , " e s t a " es
u n s i g n o g e n e r a l d e r e f e r e n c i a , p e r o d e s p r o v i s t o de s igni f icac ión en
c u a n t o a l a s p e c u l i a r i d a d e s de la m e s a .


P u e s b i e n : ¿ c ó m o s e r á c o g n o s c i b l e si el c o n o c i m i e n t o t iene l u g a r
( cap . 307 de l l i b r o 5.° de l Llibre de Contemplació) i n q u i r i e n d o el
e n t e n d i m i e n t o en l a m e m o r i a l a s s i gn i f i cac iones , de suer t e q u e " p a r t
los t e r m e n s d e l a m e m o r i a e de l e n t e n i m e n t no pot es ser l ' aperc ib i -
n i e n t " ( ú l t i m o c a p de l a dis t . 29J ? 1 4


4 . ° E n el ú l t i m o c a p í t u l o de la d i s t inc ión 29 i n d i c a L u l l l a doc-
t r i n a de q u e e l s u j e t o só lo c o n o c e e n c u a n t o él es a q u e l l o q u e c o n o c e :
o s ea q u e ú n i c a m e n t e c o n o c e m o s d e l a s co sa s a q u e l l o q u e en n o s o t r o s
e s tá t a m b i é n ; d e la flor e s tá e n m í l a s u b s t a n c i a l i d a d , l a c o r p o r e i d a d ,
la v i d a v e g e t a t i v a , e t c . ; e s to es lo q u e de e l l a p u e d o conocer .


L u e g o lo a p e r c c p t i b l e s e r á lo g e n e r a l , lo c o m ú n a o t r a cosa y a m í ,
lo p e c u l i a r d e u n a c o s a ; c u a n t o m á s e s t r i c t a m e n t e p e c u l i a r , t anto me-
nos a p e r c e p t i b l e .


" 1 5 C o m h o m s ia e s p e c i e e a n i m a l s ia g e n r e , p e r a s so l a e s p e c i a no
p o t s a b e r so q u e f an los i n d i v i d u u s q u e son lo g e n r e . O n c o m h o m no
p u s c a e n t e n d r e ni s a b e r tot so q u e f a n los a l t r e s h o n i e n s q u e s o n de-
sa e s p e c i e , doncs c o m p o r a s a b e r tot lo q u e f a n los i n d i v i d u u s q u e
n o son d e sa e s p e c i e ? "


L a d o c t r i n a es t a m b i é n a n t i g u a y v e n e r a b l e .
Y a s e g ú n H e r á k l i t o " l o m ó v i l es c o n o c i d o p o r lo m ó v i l " ; s egún


P i t á g o r a s , e l a l m a c o n o c e l a s e s enc i a s d e las co sa s e n c u a n t o si es ta
e s e n c i a es n ú m e r o , t a m b i é n el a l m a es u n n ú m e r o q u e se m u e v e a sí
m i s m o ; y s e g ú n D i ó g e n e s d e A p o l o n i a el a l m a c o n o c e l a s cosas en
c u a n t o c o n t i e n e el a i r e , p r i n c i p i o y e s e n c i a d e l a s co sa s . R e c o r d a m o s
t a m b i é n el p e n s a m i e n t o de G o e t h e , g r a t o a n u e s t r o M a r a g a l l , de q u e
n u e s t r o s o j o s no p o d r í a n p e r c i b i r la l u z si no h u b i e r a y a en e l los
a l g o d e l u z .


# * *


S i g u i e n d o los a l u d i d o s f u n d a m e n t o s p o r los c u a l e s — a n u e s t r o j u i -
c i o — p i e n s a L u l l q u e l a s e n s a c i ó n no es p r o p i a m e n t e u n c o n o c i m i e n t o ,


14 . F u e r a d e l o s t é r m i n o s d e l a m e m o r i a y d e l e n t e n d i m i e n t o n o p u e d e h a b e r


a p e r c e p c i ó n .


1 5 . S i e n d o h o m b r e e s p e c i e , y a n i m a l g é n e r o , p o r e l l o l a e s p e c i e n o p u e d e


s a b e r t o d o l o q u e h a c e n l o s i n d i v i d u o s q u e h a y e n e l g é n e r o . N o p u d i e n d o e l


h o m b r e e n t e n d e r n i s a b e r t o d o l o q u e h a c e n l o s o t r o s h o m b r e s q u e s o n d e su


e s p e c i e , ¿ c ó m o p o d r á s a b e r t o d o l o q u e h a c e n l o s i n d i v i d u o s q u e n o s o n d e s u


e s p e c i e ?
2 0 2 PEDRO FONT PÜIC


q u e es s o l a m e n t e u n d a t o — u n " f a c t o r " d i ce él en el C a p . 230 d e l â


d i s t i n c i ó n 34 d e l Llibre de Contemplació—, h e m o s v i s to ya en párte-
l a t e o r í a p s i c o l ó g i c a de l c o n o c i m i e n t o en el m o v i m i e n t o a s c e n d e n t e


e n e l " a s c e n s o " .


E l c o n o c i m i e n t o t i ene l u g a r i n q u i r i e n d o el e n t e n d i m i e n t o en la


m e m o r i a l a s s i g n i f i c a c i o n e s ; la s igni f i cac ión de u n a cosa es a s e q u i b l e


p o r m e d i o de l a s s ign i f i cac iones de o t r a s co sa s y e n r e l a c i ó n con e l l a s


h a s t a q u e se v e n g a a d a r con la s ign i f i cac ión de a l g o q u e s ea e senc i a


de l m i s m o s u j e t o c o g n o s c e n t e . G r a c i a s a e s ta c o m u n i d a d d e n o t a , de


g é n e r o o e senc ia , q u e el ac to m e n t a l de r e l a c i o n a r h a l o g r a d o poi-


m e d i o de u n e n c a d e n a m i e n t o d e s ign i f i cac iones e n t r e u n a cosa y nues-


t ra m i s m a e s e n c i a , es c o n o c i d a i n t e l e c t u a l m e n t e a q u e l l a co sa .


S e g ú n L u l l c o m o s e g ú n P l a t ó n c o n o c e m o s en f o r m a de l í n e a reen-


t r a n t e en sí m i s m a ; s e g ú n L u l l e l t r a z o de e s ta r e e n t r a n t e no a t a ñ e


c o m o a p o t e n c i a q u e d i r e c t a m e n t e lo t r ace s ino a l e n t e n d i m i e n t o : é s te


p a r t e d e l f a c t o r s e n s i b l e p r ó x i m o a l f a c t o r s e n s i b l e r e m o t o , d e este a u n


i n t e l i g i b l e p r ó x i m o , y d e és te a o t ros h a s t a un i n t e l i g i b l e r e m o t o (uso


los m i s m o s t é r m i n o s , de l c a p . 230 de la d i s t inc ión 3 4 ) , i n q u i r i e n d o


e n l a m e m o r i a l a s s i gn i f i cac iones , " p e s c a n d o " u n a con o t r a ya p e s c a d a


y c o n e x a c o n a q u e l l a h a s t a d a r con u n a q u e sea e x p r e s i ó n de u n a n o t a


c o n t e n i d a e n n u e s t r a e s e n c i a : e n t o n c e s se c i e r r a la r e e n t r a n t e , el cono-


c i m i e n t o e x i s t e , t e n e m o s l a .vimjonía p l a t ó n i c a in te r ior a l c í r c u l o de l
c o n o c i m i e n t o , p e r o e n e s ta s i n f o n í a l u l i a n a lo q u e da el tono es la


" s i g n i f i c a c i ó n " , es la n o t a i n t e l i g i b l e e x p r e s i v a d e a l g o d e n u e s t r a


e senc i a .


Y l a r e e n t r a n t e va a s c e n d i e n d o , o n d u l a n t e , " p e s c a n d o " n u e v a s ana-


l o g í a s , h a c i a u n a un i f i cac ión m á s a c a b a d a , h a c i a i n t e l i g i b l e s m á s r e m o -


tos q u e p e r m i t a n u n a un i f i cac ión m a y o r .


E l e n t e n d i m i e n t o es el q u e a s c i e n d e , p e r o p a r a L u l l no h a y e s t a d o s


e x c l u s i v a m e n t e i n t e l e c t u a l e s : p o d e m o s c o n s i d e r a r s e p a r a d a m e n t e el


a s p e c t o i n t e l e c t u a l de u n e s t a d o p s í q u i c o , p e r o es un e r r o r c o n s i d e r a r l o


s e p a r a d o , s u e l t o , d e s l i g a d o ; c a d a e s t a d o p s í q u i c o es un e s t a d o de t o d o


e l y o : es u n a r e s u l t a n t e de u n a d e t e r m i n a d a a c t i t u d de t o d a s l a s po ten-


c ia s de l a l m a .


L u l l no s i g u e s i e m p r e u n a m i s m a c la s i f i cac ión d e p o t e n c i a s p s í q u i -


c a s ; e n o c a s i o n e s a p a r e c e la i n d i c a d a c la s i f i cac ión d e a b o l e n g o ar is-


t o t é l i c o ; en o t ra s s i gue la a g u s t i n i a n a , e n t e n d i m i e n t o , m e m o r i a y vo-


l u n t a d ; es ta c l a s i f i cac ión t r i p a r t i t a en la q u e d e s d e sus c o m i e n z o s se


v io u n a a l t í s i m a a l e g o r í a , u n a i m a g e n d e sí m i s m a i m p r e s a p o r l a


10
RAMÓN LLULL: UNIFICACIÓN Y POLARIZACIÓN


T r i n i d a d en el h o m b r e ; c la s i f i cac ión g r a t a p o r e l lo a los m í s t i c o s


c r i s t i a n o s .


E n l a s " F i g u r a e a n i m a c " c o n t e n i d a s en el Ars magna, c u a l q u i e r


e s t a d o de l e n t e n d i m i e n t o , d e la m e m o r i a o de la v o l u n t a d va a c o m p a -


ñ a d o de o t ro e s t a d o d e l a s o t r a s p o t e n c i a s ; s i e m p r e los e s t a d o s de las


t res p o t e n c i a s no son s ino s u m a n d o s q u e i n t e g r a n un e s t a d o p s í q u i c o


to ta l , u n o en r e a l i d a d , y só lo m e n t a l m e n t e d i v i s i b l e , el e s t a d o de la


u n i d a d de l a l m a .


O p o r t u n o es r e c o r d a r el s i g u i e n t e t ex to de l ú l t i m o c a p í t u l o de la


d i s t i n c i ó n 29 del Llibre de Contemplació 1'': " E a y t a n t c o m h o m e , Se-


n y o r , h a m a j o r m e m o r i a c m a j o r e n t e n e m e n t e m a j o r vo len ta t a re-


m e m b r a r e a e n t e n d r e e a vo ler , a y t a n t es m e n y s t e r m e n a t son a p e r c e -


b i m e n t . . . C a r a y t a n t corn es g r a n , S e n y o r , la m e m o r i a de l ' h o m e e l 'en-


t e n e m e n t e la v o l e n t a t , a y t a n t es g r a n son a p e r c e b i m e n t " .


M a s es f r e c u e n t e en los m í s t i c o s c i e r t a c o n f u s i ó n e n t r e l a func ión


de l a s f a c u l t a d e s c o g n o s c i t i v a s y l a s s e n t i m e n t a l e s (de a m o r ) y vol i t i-


va s . P a r a e l lo s , el e n t e n d i m i e n t o a m a y e l a m o r es luz .


Y a en el p á r r . 27 de l Itivuttaka se o y e d e l a b i o s de B u d d h a q u e


el a m o r " a l u m b r a , r e s p l a n d e c e , i r r a d í a " ; y en la d o c t r i n a b ú d d h i c a


d e los g r a d o s de m e d i t a c i ó n , se lee q u e c u a n d o se h a l l e g a d o a l s e g u n d o


g r a d o , a " s a k a d a g a m i " , c u a n d o la re f lex ión y l a m e d i t a c i ó n h a n c e d i d o


el p u e s t o a l e n t u s i a s m o , en tonces es c u a n d o s u r g e n la ce r teza y la


c l a r i d a d .


E s a u n en el o r d e n de las v e r d a d e s n a t u r a l e s q u e s e g ú n R i c a r d o


d e S a n V í c t o r , 1 7 " M c l i u s o r a n d o q u a m i n v e s t i g a n d o p r o f i c i m u s : a l t iu s


d e v o t a c o m p u n c t i o n e q u a m p r o f u n d a p e r s c r u t a t i o n e iluminamur"; y


s e g ú n a q u e l g r a n p e n s a d o r , m a r a v i l l o s o e i n t e g r a l , N i c o l á s de C a s a ,


q u e t i ene t a m b i é n su t o q u e de m í s t i c o , es e l a m o r (amor) q u e conoce


el A m o r e t e r n o (Caritas) y es el c o n o c i m i e n t o q u e lo a m a .


E n L u l l , m í s t i c o m a s a l a vez c a t a l á n , n o se d a e s ta c o n f u s i ó n .


C o m o m í s t i c o n o só lo c u m p l e s ino q u e v ive el m a n d a m i e n t o de


a m a r a D i o s c o n t o d o su c o r a z ó n y con t o d a su i n t e l i g e n c i a y con t o d a


s u a l m a y con t o d a su f u e r z a , p e r o L u l l no c o n f u n d i ó el a m o r con el


1 6 . Y e n t a n t o e l h o m b r e , S e ñ o r , t i e n e m a y o r m e m o r i a y m a y o r e n t e n d i -
m i e n t o y m a y o r v o l u n t a d p a r a r e c o r d a r y e n t e n d e r y q u e r e r , e n t a n t o e s m e n o s
l i m i t a d a s u a p e r c e p c i ó n . . . P u e s e n t a n t o c o m o e s g r a n d e , S e ñ o r , l a m e m o r i a d e l
h o m b r e y e l e n t e n d i m i e n t o y l a v o l u n t a d , e n t a n t o e s g r a n d e s u a p e r c e p c i ó n .


1 7 . M e j o r a d e l a n t a m o s o r a n d o q u e i n v e s t i g a n d o ; m á s a l t a m e n t e s o m o s i l u -
m i n a d o s p o r l a d e v o t a c o m p u n c i ó n q u e p o r e l p r o f u n d o e s c u d r i ñ a m i e n t o .


i I
2 0 4 PEDRO FONT PUTO


uso d e l a s o t ra s f a c u l t a d e s , ni e s tas f a c u l t a d e s e n t r e s í ; e n é l y s e g ú n


él l a s f a c u l t a d e s no se c o n f u n d e n ; c o l a b o r a n , j u n t a s , s o l i d a r i a s , s iem-


p r e c o m o s u m a n d o s i n d i s o l u b l e m e n t e c o n j u n t o s de a q u e l l o s e s t a d o s


p s í q u i c o s t o t a l e s q u e se d e s c r i b e n en la s 136 " c a i n e r a e " de l a s " f i g u r a e


a n i m a e " ; s i e m p r e v e m o s en e l l a s dos veces el s i g n o -f-, q u e u n e u n


e s t a d o de la m e m o r i a con un e s t a d o del e n t e n d i m i e n t o y uno d e la


v o l u n t a d rjara f o r m a r u n a r e s u l t a n t e , u n e s t a d o p s í q u i c o u n o e indiv i -


d u o r e a l m e n t e ; p e r o a q u e l s i g n o -j- e n t r e u n a y o t ra f a c u l t a d , e n t r e
el e s t a d o d e l a m e m o r i a y d e l e n t e n d i m i e n t o y e n t r e el e s t a d o del


e n t e n d i m i e n t o y el de l a v o l u n t a d , a la vez q u e u n e , d i s t i n g u e .


D i s t i n c i ó n de e s f e ra s y a la vez p r e s t a c i ó n r e c í p r o c a , c o l a b o r a c i ó n :


b e a q u í u n a c a r a c t e r í s t i c a p e r m a n e n t e de l p e n s a m i e n t o c a t a l á n , ca-


r a c t e r í s t i c a p o r l a c u a l en o t ro l u g a r 1 8 lo d e n o m i n a m o s e m i n e n t e m e n t e


jurídico; d i s t i n c i ó n y c o l a b o r a c i ó n q u e s e g ú n a l l í i n d i c a m o s se mues -
t r a a t r a v é s d e t o d a n u e s t r a c u l t u r a .


E n B a l m c s t a m b i é n , c o m o en a q u e l e s t u d i o d e c í a m o s , l y a l e s t a b l e -


cer los t res c r i t e r io s (y a l e n s e ñ a r q u e los c r i t e r io s no se d a ñ a n s ino q u e


se f a v o r e c e n y se for t i f i can r e c í p r o c a m e n t e , y q u e u n a filosofía q u e no


c o n s i d e r a a l h o m b r e s ino b a j o u n a s p e c t o es u n a filosofía i n c o m p l e t a


q u e e s tá en p e l i g r o de d e g e n e r a r en f a l s a y q u e , e n lo t o c a n t e a l a


ce r t eza , c o n v i e n e no p e r d e r de v i s t a l a o b s e r v a c i ó n q u e p r e c e d e , y q u e


h a c e r s e d e m a s i a d o e x c l u s i v o es c o l o c a r s e a l b o r d e del e r ror , y q u e p o r


m á s q u e se a n a l i c e n la s fuentes de v e r d a d , a l m i r a r l a s p o r s e p a r a d o ,


no se p i e r d e d e v i s ta el c o n j u n t o ) " s e man i f i e s t a con t o d a c l a r i d a d l a


í n d o l e de l p e n s a m i e n t o filosófico c a t a l á n . . . r e s p l a n d e c e el m o d o c o m o


l a t e o r í a de l s e n t i d o c o m ú n se e n l a z a con l a m a n e r a de ser q u e h e m o s


l l a m a d o j u r í d i c a , de l p e n s a m i e n t o c a t a l á n , en el s e n t i d o d e q u e b u s c a


e l m u t u o r e s p e t o e n t r e l a s e s f e ra s de a c t i v i d a d d e los m e d i o s cognos-


c i t ivos , p a r a q u e u n o no i n v a d a los o t r o s , no i n t r o d u c i e n d o e n t r e e l los


a i s l a m i e n t o ni e x c l u s i ó n s ino p r e s t a c i ó n r e c í p r o c a , s in l a c u a l n i n g u n o


es v a l e d e r o p a r a l l e g a r a l c o n o c i m i e n t o de l a v e r d a d " .


E s t a p o s i c i ó n de B a l m c s e n el o r d e n c r i t e r i o l ó g i c o p r e s e n t a m a r -


c a d a a n a l o g í a con la de L u l l e n e l o r d e n p s i c o l ó g i c o de la r e l a c i ó n


e n t r e l a s p o t e n c i a s de l a l m a e n el a s c e n s o de l c o n o c i m i e n t o .


1 8 . V . ' ' E s t u d i o s d e L ó g i c a C r í t i c a . E l s u p r e m o c r i t e r i o d e v e r d a d : l a e v i -
d e n c i a " , d e l m i s m o a u t o r d e e s t a m o n o g r a f í a : e n e l c a p . " L a l l a m a d a E s c u e l a
F i l o s ó f i c a C a t a l a n a d e l s i g l o x i x " ( p á g . 33 e n l a e d i c i ó n d e 1 0 2 2 1 .


1 9 . O b r a c i t a d a : c a p . " B a l m e s " ( p á g . 4 4 e n l a e d i c i ó n d e 1 9 2 2 ) .


12
RAMÓN LLULL: UNIFICACIÓN Y POLARIZACIÓN 2 0 S


A m e d i d a q u e a q u e l l a l í n e a r e e n t r a n t e , o n d u l a n t e , t r a z a d a p o r el


e n t e n d i m i e n t o , s e g ú n ante s se h a d i c h o , va g a n a n d o m a y o r e s a l t u r a s ,


l a r e l a c i ó n va s i e n d o m á s e s t r e c h a ; los s e n s i b l e s , los concre to s c u y a


s e n s a c i ó n no es u n c o n o c i m i e n t o s ino u n f ac tor de c o n o c i m i e n t o , e r a n


i r r e l a c i o n a b l e s : a m e d i d a q u e se va a s c e n d i e n d o en g e n e r a l i z a c i ó n , en


a b s t r a c c i ó n , va a u m e n t a n d o la r c l a c i o n a b i l i d a d , la u r d i d u m b r e se va


h a c i e n d o m á s p u r a , h a s t a q u e se l l e g a a u n a a l t u r a en q u e la r e l a c i ó n


es íntima en el s e n t i d o p r o p i o d e la p a l a b r a ; y a no es u n c o n t a c t o , y a


n o es u n a c o n t i n u i d a d de s igni f icac ión a s i g n i f i c a c i ó n ; y a es en t o d o


el r i g o r d e los t é r m i n o s u n a p e n e t r a c i ó n r e c í p r o c a , u n a c o m p e n e t r a -


c ión .


E s t a m o s y a l e j o s del m u n d o de la m a t e r i a d o n d e r i g e la i m p e n e -


t r a b i l i d a d ; a r r a s t r a m o s s in e m b a r g o , en esa r e e n t r a n t e q u e se v a es-


t r e c h a n d o , c u a n t o d e c o g n o s c i b l e h a y en a q u e l m u n d o , p e r o es tá y a


l i b e r t a d o de la i m p e n e t r a b i l i d a d de la m a t e r i a p o r la e s p i r i t u a l i z a c i ó n


p r o p i a del c o n o c i m i e n t o i n t e l e c t u a l , t an to m á s p u r a c u a n t o m á s a n d a -


m o s y a p o r los i n t e l i g i b l e s r e m o t o s .


Y a los i n t e l i g i b l e s no e s t án en m e r a c o n t i n u i d a d c o m o u n pez con


o t ro p e z de l c u a l nos h e m o s s e r v i d o p a r a p e s c a r el p r i m e r o , y a e s tán


en c o m p e n e t r a c i ó n u n o del o t r o : y a no p u e d e L u l l p r e s e n t a r n i n g u n a


m e t á f o r a a d e c u a d a , d e a q u e l l a s v iva s , f r e s c a s , e x p r e s i v a s , c o m o la su-


s o d i c h a del p e s c a d o r y los p e c e s ; e s t a m o s en l a s p r o x i m i d a d e s del cen-


t ro , en l a r e g i ó n de lo i n t e l i g i b l e cas i p u r o , cas i p o r q u e s egún L u l l


r a z o n a en la cues t ión 78 del t r a t a d o De Anima " U t r u m a n i m a poss i t


i n t e l l i g e r e s ine p h a n t a s m a t e " , n u n c a d e j a de a c o m p a ñ a r a la a c t i v i d a d


i n t e l e c t u a l c i e r t a a c t i v i d a d i m a g i n a t i v a ; p e r o en e sa s r e g i o n e s pró-


x i m a s a l c e n t r o , e n e sa s r e g i o n e s de l a i n t e l i g i b i l i d a d m á s p u r a q u e


c a b e al h o m b r e en e s ta v i d a , al a c e r c a r n o s a D i o s , l a i m a g i n a c i ó n m á s


f e c u n d a en a l e g o r í a s , l a d e D a n t e , t i e n e q u e d e c i r :


" A l l ' a l t a f a n t a s i a qu i m a n c ò p o s s a . "


P a r a e x p r e s a r e s ta c o m p e n e t r a c i ó n e n t r e los i n t e l i g i b l e s r e m o t o s ,


e n t r e es tos i n t e l i g i b l e s t a n a l e j a d o s y a del o r d e n de l a m a t e r i a , L u l l


só lo e n c u e n t r a u n a p a l a b r a " i m p l i c a t i o , p r i n c i p i a i m p l i c a t a " , m e t á -


f o r a a l fin c i e r t a m e n t e — t o d a s l a s p a l a b r a s en ú l t i m o t é r m i n o son


o n o m a t o p e y a s o m e t á f o r a s — , p e r o no c a b e n y a en es te o r d e n t a n ale-


j a d o d e lo s e n s i b l e a q u e l l a s m e t á f o r a s , a l e g o r í a s o c o m p a r a c i o n e s ag ra -


c i a d a s y p r e c i s a m e n t e p i n t o r e s c a s q u e son p a r t o d e la f a n t a s í a fecun-


d a d a p o r u n ce r t e ro y fe l i z t r a z o d e l a i n t e l i g e n c i a .


13
2 0 6 PEDRO FONT PUIG


" I m p l i c a d o " : t e n e m o s ya los i n t e l i g i b l e s m á s r e m o t o s , a q u e l l o s q u e


h a lograr lo la m e n t e m e d i a n t e el a s c e n s o de a q u e l l a l í n e a r e e n t r a n t e


y o n d u l a n t e , un i f i cando i n t e l i g i b l e s q u e son un i f i cac iones d e los pró-


x i m o s al o r d e n d e la s e n s i b i l i d a d ; p u e s b i e n : d e a q u e l l o s in te l i g ib l e s


m á s r e m o t o s , u n o s íser , e s e n c i a , a c c i ó n , c o m u n i c a c i ó n y " a c o n t r a r i o


s e n s u " no ser , s o l e d a d , oc io ) se r e d u c e n a b o n d a d ; o t ro s " e x t e n s i ó n ,


s u b l i m i d a d , t o t a l i d a d y " a c o n t r a r i o s e n s u " p e q u e n e z , p o b r e z a , p a r -


c i a l i d a d ) se r e d u c e n a g r a n d e z a ; y o t ro s se r e d u c e n a b e l l e z a ; y a q u í


l l e g a m o s a l a " i m p l i c a d o " : l a def in ic ión d e b e l l e z a es a p l i c a b l e a la


b e l l e z a y a l a g r a n d e z a , l a def in ic ión d e b o n d a d es a p l i c a b l e a la be-


l l e z a y a la b o n d a d ( d o c t r i n a d e s a r r o l l a d a en el c a p . 51 del Ars magna
y en ot ros l u g a r e s ) ; l a b e l l e z a es b o n d a d y g r a n d e z a , la b o n d a d es
b e l l e z a y g r a n d e z a , la g r a n d e z a es b e l l e z a y b o n d a d : c a d a u n o de estos


in te l i g ib l e s es tá p e n e t r a d o p o r los o t ro s d o s ; y c o m o c a d a uno d e los


t res es tá h e n c h i d o , p o r d e c i r l o a s í , d e los i n t e l i g i b l e s , un i f i cac iones d e


i n t e l i g i b l e s , v e n t r e los t res se r e p a r t e n los i n t e l i g i b l e s todos , t o d o s los


i n t e l i g i b l e s e s tán c o n j u n t o s en c o m p e n e t r a c i ó n í n t i m a : e s t a m o s en el


e x t r e m o o p u e s t o d e a q u e l l o s c o n c e p t o s s e n s i b l e s , m a t e r i a l e s , i r r e l a c i o -


n a b l e s d e p o r sí , con a r i s t a s a r i s c a s ; e s t a m o s en l a s a l t u r a s d e l a e sp i -


r i t u a l i z a c i ó n , a l l í m i s m o d o n d e es p u e d e p e n s a r a l g o c o m o el a l m a hu-


m a n a , u n a y s i m p l e , e s t a n d o t o d a c o m o en el c u e r p o y t o d a en c a d a


u n a de sus p a r t e s ; l a " i m p l i c a d o " no es a b r a z a r en c o n c e p t o o t ros de-


b a j o d e su e x t e n s i ó n ; es p e n e t r a c i ó n í n t i m a , es c o m p e n e t r a c i ó n .


S ó l o f a l t a l l e g a r a a l g o q u e t e n i e n d o e m i n e n t e m e n t e t o d o el con-


t e n i d o pos i t i vo de los i n t e l i g i b l e s a b r a z a d o s p o r los p r i n c i p i o s impl i -


c a d o s , sea I n t e l i g i b l e y S i m p l i c í s i m o .


M a s an te e sa un i f i cac ión s u r g e la c u e s t i ó n : sí t o d a e l l a es u n p ro-


d u c t o del p e n s a r q u e es un i f i cac ión , m a s ese p e n s a r no es s ino cone-


x i o n a r s ign i f i cac iones , ¿ n o s e r á t o d a l a uni f i cac ión y t o d o s los intel i-


g ib le s " p e s c a d o s " p o r L u l l y t o d o su edi f ic io de un v a l o r i gua l a l q u e


el n o m i n a l i s m o , o el c o n c e p t u a l i s m o c u a n d o m e n o s , d a a los un iver-


s a l e s ?


E l v a l o r o n t o l ò g i c o del c o n o c i m i e n t o q u e d a s e g ú n L u l l s a l v a d o pol-


los s i gu ien te s e x t r e m o s :


1.° N o h a y c o n o c i m i e n t o de a l g o s ino en c u a n t o i n m e d i a t a o m e -


d i a t a m e n t e se c o n e x i o n a su s ign i f i cac ión con u n a s ign i f i cac ión d e a l g o


q u e es a l a vez s u j e t o c o g n o e c n t e , a s i d e r o d e r e a l i d a d , p o r q u e d e l a


r e a l i d a d de l s u j e t o c o g n o s c e n t e n o p o d e m o s d u d a r .


14
RAMON LLULL! UNIFICACIÓN Y POLARIZACIÓN 2 0 ?


2.° L o s p r i n c i p i o s i m p l i c a d o s q u e a b r a z a n a todos los o t ro s intel i-


g ib le s y q u e se c o m p e n e t r a n e n t r e s í , son a la vez r e a l e s p o r q u e s in


e l los D i o s no p u d i e r a ser , y D i o s t i ene q u e ser p o r r a z ó n d e su esen-


c i a , y p o r q u e el " y o " , el s u j e t o c o g n o s c e n t e es , y no s i e n d o infinito (el


m i s m o s u j e t o c o g n o s c e n t e a d v i e r t e s o b r a d a m e n t e su finitud), no es poi-


s i , l u e g o ex i s te a d e m á s d e él el Inf ini to , D i o s : y c o m o — r e p e t i m o s —


D i o s no s e r í a , no p o d r í a ser si los p r i n c i p i o s i m p l i c a d o s no fuesen


r e a l e s , los p r i n c i p i o s i m p l i c a d o s son rea l e s , y s i e n d o as í q u e cont i enen


t o d o s los o t ro s in te l i g ib le s , t odo el o r d e n de la i n t e l i g i b i l i d a d es a la


vez o r d e n d e la r e a l i d a d .


3.° E n el m i s m o e n t e n d i m i e n t o se da ya c o m o e l e m e n t o const i-


t u y e n t e de l c o n o c i m i e n t o a l g o q u e es a la vez s e m e j a n z a r e a l de la


I d e a q u e en D i o s se ident i f ica con la C a u s a R e a l t o t a l m e n t e const i tu-


y e n t e d e lo r e a l s u b d i v i n o , con el m i s m o D i o s .


" H u m a n u s in te l l ec tus est ens a g g r e g a t i m i d e in te l l ec t ivo et inte-


l l i g i b i l i et d e d iv in i s s i m i l i t u d i n i b u s " (Qu. 77 del t r a t a d o De anima).


" L a i d e a e n D i o s — d i c e Arbor Sdentine— es ente u o b j e t o e t e r n a m e n -


t e . E s t a i d e a , en D i o s , es el m i s m o D i o s ; l a i d e a , en t i e m p o , es s e m e -


j a n z a de la i d e a e t e r n a . "


A u n p r e s c i n d i e n d o d e es te t e rce r p u n t o de v i s t a , lo s dos a n t e r i o r e s


h a n de b a s t a r p a r a no ser p r o n t o s e n t ener a L u l l p o r r ea l i s t a i n g e n u o .


C i e r t o es q u e h a b l a m u y f r e c u e n t e m e n t e c o m o si lo f u e r a , p e r o a u n


a los c l á s i cos del i d e a l i s m o m á s r a d i c a l y del c r i t i c i s m o se les e s c a p a n


m u c h í s i m a s vece s e x p r e s i o n e s d e r e a l i s m o i n g e n u o .


L o i n g e n u o es c r e e r q u e l a filosofía m e d i e v a l es tá t o d a e l la en el


r e a l i s m o i n g e n u o . E l c a p 2 . ° d e la E p í s t o l a de S a n P a b l o a los Cor in-


t ios , el c a p . 4 . ° d e la E p í s t o l a del m i s m o a los E f e s i o s , l a s in f luenc ia s


filónicas. n o p o c o de l a s o b r a s p s e u d o - a e r e o p a g í t i c a s h a b í a n de l l e v a r


u n a f e c u n d a d u d a q u e no p e r m i t í a u n a u n i v e r s a l i d a d de r e a l i s m o in-


g e n u o : y ya d e s d e el c o m i e n z o del e s c o l a s t i c i s m o la d o c t r i n a de E s c o t o


E r i ú g e n a c o n s i d e r a n d o lo u n i v e r s a ] c o m o a q u e l l o q u e p r o d u c e de sí


m i s m o y c o n t i e n e d e n t r o d e s í lo p a r t i c u l a r , p e r o p o s e y e n d o lo par -


t i c u l a r l a m í n i m a fuerza de ser y l a e s p e c i e de r e a l i d a d m á s d é b i l y


c o m p l e t a m e n t e d e p e n d i e n t e de l u n i v e r s a l : y m á s a ú n su d o c t r i n a de


q u e los c u e r p o s son ex tenso s en c u a n t o o c u p a n u n l u g a r , p e r o q u e el


l u g a r es só lo c o n t i n e n t e , y l a c o n t i n e n c i a es i n t e l e c t u a l de s u e r t e q u e


e l " l o c u s " es u n a def inic ión, es a l g o " i n n o b i s " , a p l i c a n d o a n á l o g o


r a z o n a m i e n t o al t i e m p o ; a l g u n a s v a r i a n t e s d e in tentos d e s o l u c i ó n de


l a e t e r n a c u e s t i ó n de los u n i v e r s a l e s q u e son a l g o b i e n d i s t in to d e u n


15
2 0 8 PEDRO FONT PUIG


r e a l i s m o i n g e n u o ; y el p e n s a m i e n t o d e E c k e h a r t de H o c h e i m , el fa-


m o s o m a e s t r o " E c k a r t " p r o c l a m a d o p o r B a c h a fines de l s e g u n d o ter-


c io de l s ig lo XIX " d e r V a t e r der d e u t s c h e n S p é c u l a t i o n " , a q u e l p a r a


q u i e n la " n a t u r a n a t u r a t a " es u n r e s u l t a d o del c o n o c e r , q u e as í lo ad-


v ie r te a l r e f l e x i o n a r r e v e r t i d o e n t o n c e s a su f u n d a m e n t o o r i g i n a l , m e -


d i a n t e el " a b s e h e i d e n " , la e l i m i n a c i ó n d e la p l u r a l i d a d , m e d i a n t e el


r e c o n o c i m i e n t o de q u e t o d a d e t e r m i n a c i ó n f e n o m é n i c a en el e s p a c i o


y e n el t i e m p o es n a d a ; y de q u e si el a l m a a p a r e c e p o s e y e n d o v a r i e -


d a d de f a c u l t a d e s con l a s c u a l e s es u n m i e m b r o ac t ivo de " n a t u r a na-


t u r a t a " , es só lo c o m o f e n ó m e n o ; t o d o e l lo m u e s t r a q u e s o l a m e n t e u n


c o n o c i m i e n t o m u t i l a d o de la filosofía m e d i e v a l p u e d e l l e v a r a l a creen-


cia d e q u e a q u é l l a e s t a b a t o t a l m e n t e s u m e r g i d a e n el r e a l i s m o i n g e n u o .


# * #


P r o s i g a m o s con L u l l , o m e j o r , no p r o s i g a m o s , p o r q u e no c a b e p ro-


s e g u i r : e s t a m o s en la c ú s p i d e , en D i o s , en q u i e n la I d e a , s egún d ice


el Arbor Sdentine, es e n t e e t e r n a m e n t e , f u n d a m e n t o d e t o t a r e a l i d a d
y d e t o d a v e r d a d ; a q u í só lo c a b e d e t e n e r s e y d e s c e n d e r .


N u n c a l a s t res f a c u l t a d e s , e n t e n d i m i e n t o , m e m o r i a y v o l u n t a d , h a n


a c t u a d o la u n a s in la o t r a ; se b u s c a b a a D i o s con la c o l a b o r a c i ó n d e


l a s t res f a c u l t a d e s , t o d a s t e n d í a n a É l ; con la s t res j u n t a s , c o l a b o r a n -


d o , se l l e g a a É l ; m a s el s u j e t o se a d a p t a a l O b j e t o : la S i m p l i c i d a d , la


U n i d a d p e r f e c t í s i m a del O b j e t o , r e q u i e r e q u e el q u e c o n t e m p l e " p r i -


m a m c a u s a m in p e r f e c t i o n i b u s q u a s i p s a h a b e t s i m p l i c i t e r in s e " ídis-


l inc ión 2 . a del Compendium sen Commentum Artis Demonstrativae)
sea E. E es en l a s " F i g u r a r a n i m a e " de l Ars Magna e l s í m b o l o d e l a
u n i d a d d e l a s f a c u l t a d e s . P a r a d e t e n e r s e en la U n i d a d p e r f e c t í s i m a ,


no c a b e d e s p l i e g u e d e f a c u l t a d e s : h a y q u e e s t a r con la u n i d a d d e l a s


f a c u l t a d e s : E.


¿ C o n q u é c o n t e n i d o de c o n o c i m i e n t o , con q u é c o n t e n i d o m a t e r i a l ,


ron q u é cosa a n t e s n o s a b i d a e i n t u i d a p o r la c o n t e m p l a c i ó n , se enri-


q u e c e el c o n o c i m i e n t o en es ta c o n t e m p l a c i ó n de la U n i d a d S i m p l i e í -


s i m a ?


S i S a n P a b l o nos d ice q u e el o j o n o vio ni el o í d o o y ó ni h a s a b i d o


el c o r a z ó n de l h o m b r e lo q u e D i o s h a p r e p a r a d o p a r a a q u e l l o s q u e


le a m a n , no v a m o s a ex ig i r q u e L u l l nos d é n u e v o s c o n t e n i d o s de cono-


c i m i e n t o p o r su c o n t e m p l a c i ó n .


T o d a s l a s a l m a s q u e h a n c r e í d o c o n t e m p l a r a D i o s , h a n m o s t r a d o


u n v ivo s e n t i m i e n t o de e x i s t e n c i a , d e p r e s e n c i a de l S e r S u p r e m o , p e r o


16
RAMON LLULL: UNIFICACIÓN Y POLARIZACIÓN 2 0 9


no nos h a n d i c h o de É l n a d a q u e no e s t u v i e r a y a c o n t e n i d o en la F e


o en l a c i enc i a .


P e r o si no a p a r e c e un n u e v o c o n t e n i d o de c o n o c i m i e n t o , si el cono-


c i m i e n t o no a p a r e c e e n r i q u e c i d o m a t e r i a l m e n t e , a p a r e c e e n r i q u e c i d o ,


m e j o r d o t a d o f o r m a l m e n t e .


" 2 0 R a t i o a u t e m q u a r e hoc ita s tat in h o c , q u i a q u i d q u i d v i r tu t i s


h a b e n t . F . G. a s c e n d e n d o , h a h e n t s imi l i t e r d e s c e n d e n d o , sed n o n e con-


v e r s o , q u i a d e s c e n d e n t i a i m p r i m i m i in se ab E . c o n t e m p l a t i v o p r i m a e


c a u s a e l u m e n et v i r t u t e m de q u i b u s in d e s c e n s u i l l u m i n a n t u r E I de


i n f e r i o r i r i b u s j u d i c a n t i a " (Dist . 2 . a de l Compendium seu Commentimi
Artis Demonstratìvae).


Quizás a l g u i e n d i r á : esa c o n t e m p l a c i ó n de la P r i m e r a C a u s a es u n a


i l u s i ó n , y c o m o tal só lo i l u s o r i a m e n t e p u e d e i l u m i n a r el c o n o c i m i e n t o


e n su p r o c e s o d e s c e n d e n t e .


M a s a u n q u e f u e r a i lu s ión .


I l u s i o n e s d e a l q u i m i s t a s y de a s t r ó l o g o s fue ron Jas p r i m e r a s e x p l o -


r a c i o n e s p o r Jo q u e l u e g o h a b í a n de ser los c a m p o s de la Química y


d e l a A s t r o n o m í a . " E n los confines de los c o n o c i m i e n t o s e x a c t o s — d i c e


H u m b o l d t — , c o m o de lo a l to de u n a cos ta e l e v a d a , p l a c e a l o j o dir i -


g i r se h a c i a l a s m a y o r e s l e j a n í a s ; a u n q u e sean i lu s iones los e s p e j i s m o s


q u e ve , s in e m b a r g o c o m o es tas i m á g e n e s e n g a ñ o s a s q u e c re í an per-


c ib i r , an te s d e los t i e m p o s de C o l ó n , los h a b i t a n t e s de l a s C a n a r i a s o


de l a s A z o r e s , e l l a s p u e d e n s u g e r i r el d e s c u b r i m i e n t o de un n u e v o


m u n d o " 2 1 P h i l o m y t h o s o p h i l ó s o p h o s pos es t ín , d e c í a A r i s t ó t e l e s (Met .


A . 2 : 982 b 1 8 ) .


L o s a l e teos de la f a n t a s í a a n u n c i a n la a u r o r a de a t r e v i d o s e n s a y o s


d e la m e n t e en a u d a z f o r c e j e o , p r e l u d i o q u e a n u n c i a el r i t m o de l mé-


t o d o .


E s un g r a v e e r r o r t i l d a r en g e n e r a l de i n f e c u n d a s las i l u s i o n e s . 2 2


P e r o a d e m á s no h a s ido todo i l u s i ó n : h a s ido r e a l i d a d la c reenc i a


de L u l l en la " i m p l i c a d o " , en la c o m p e n e t r a c i ó n de t o d a s l a s s igni-


ficaciones" en c u a n t o a b r a z a d a s p o r los p r i n c i p i o s i m p l i c a d o s , l a creen-


2 0 . L a r a z ó n d e s e r a s í e s t á e n q u e t o d a l a e f i c a c i a q u e t i e n e n F. y G . e n e l
a s c e n s o , l a t i e n e n p o r m o d o s e m e j a n t e e n e l d e s c e n s o , p e r o n o v i c e v e r s a , p o r q u e
d e s c e n d i e n d o i m p r i m e n e n s í u n a l u z y v i r t u d d e r i v a d o s d e l a c o n t e m p l a c i ó n
p o r E f i a u n i d a d d e l a s p o t e n c i a s ) d e l a p r i m e r a C a u s a , p o r l a c u a l l u z y v i r t u d
s o n i l u m i n a d o s e n e l d e s c e n s o E I a l j u z g a r d e l o i n f e r i o r .


2 1 . E l filósofo e s a m a n t e d e l m i t o .
2 2 . D e s a r r o l l a m o s e s t a d o c t r i n a e n " P r o l e g ó m e n o s a l a L ó g i c a i n c l u y e n d o


P r o m o c i o n e s P s i c o l ó g i c a s " , c. 13 ( p á g . 253 e n l a e d i c i ó n d e 1 9 2 1 ) .
2 1 0 PEDRO FONT PÜIO


c ía en la uni f i cac ión to ta l en l a I d e a q u e en D i o s es e t e r n a m e n t e E n t e ;


c rec L u l l q u e l a s " d i v i n a c s i m i l i t u d i n c s " q u e c o n s t i t u y e n u n e l e m e n t o


de l " h u m a n u s i n t e l l e c t u s " ( q u . 77 de l t r a t a d o De anima) se encont ra -
ron t o d a s j u n t a s en la c o n t e m p l a c i ó n de su a r q u e t i p o : de t o d o e l lo


q u e d a r á su t e n d e n c i a a q u e d o n d e q u i e r a q u e se e n c u e n t r e u n ser a l


c u a l le c o n v e n g a u n o de los p r i n c i p i o s i m p l i c a d o s se p i e n s e q u e le con-


v i e n e n t a m b i é n los o t ro s , y p u e s t o q u e en c a d a u n o d e e l los se s u b s u -


m i ó u n a de l a s z o n a s en q u e se r e p a r t e e l o r d e n de la i n t e l i g i b i l i d a d ,


se p i e n s e , q u e , en c i e r t a m a n e r a , m á s o m e n o s i n d i r e c t a m e n t e t o d o


es tá en c o n e x i ó n ; y se m i r a r á c a d a cosa en c o n e x i ó n con el t o d o .


A l e m p e z a r el d e s c e n s o , el de scenso d e s d e la U n i d a d Inf in i ta , ¿ c u á l


s e r á el p r i m e r ser en c u y o c o n o c i m i e n t o se a p l i c a r á e s ta m a n e r a de


c o n s i d e r a r d e t e r m i n a d a p o r la " i m p l i c a d o " y p o r la ident i f i cac ión en


q u e se e n c o n t r a r o n los p r i n c i p i o s i m p l i c a d o s e m i n e n t e m e n t e en el S e r


S i m p l i c í s i m o ?


E n el o r d e n d e la i n t e l i g i b i l i d a d , s o b r e los p r i n c i p i o s i m p l i c a d o s


só lo a q u e l l a i d e a q u e en D i o s es e t e r n a m e n t e o b j e t o o e n t e ; en el or-


d e n d e l ser d e b a j o d e D i o s , i n m e d i a t a m e n t e , la p r i m e r a c r i a t u r a a la


c u a l h a c e r a p l i c a c i ó n de l c o n o c i m i e n t o d e s c e n d i e n t e de a q u e l l a m a -


n e r a e n r i q u e c i d o , l a c r i a t u r a q u e e s tá s o b r e t o d a s l a s d e m á s , a q u e l l a


c u y a C o n c e p c i ó n I n m a c u l a d a d e f e n d i ó L u l l con t an to a r d i m i e n t o , l a


V i r g e n M a r í a .


A l e m p e z a r el d e s c e n s o , a s í t en ía q u e ser , y as í f u e .


V e d el j u e g o de los p r i n c i p i o s i m p l i c a d o s r e a l i z a d o p o r el e n t e n d i -


m i e n t o a l e m p e z a r el d e s c e n s o y d a r con el p r i m e r o de los seres q u e


e n c u e n t r a la m e n t e ca tó l i c a a l b a j a r de D i o s .


E s en el c a p . 14 del Llibre de Sancta María :


" 2 3 L a b o n d a t e s p i r i t a i de n o s t r a d o n a es de b o n d a t , g r a n e a , p e r s e -


v e r a n ç a , v i r g i n i t a t , s a n t e t a t e les a l t r e s : c a r c a s c u n a d 'es tas coses és


2 3 . L a b o n d a d e s p i r i t u a l d e n u e s t r a S e ñ o r a e s d e b o n d a d , g r a n d e z a , p e r s e -
v e r a n c i a , v i r g i n i d a d , s a n t i d a d y l a s o t r a s : p u e s c a d a u n a d e e s t a s c o s a s e s b e l l a
e n s í m i s m a y c a d a u n a e s b e l l a e n l a o t r a ; d e s u e r t e q u e b o n d a d e n g r a n d e z a
e m b e l l e c e y a d o r n a g r a n d e z a e n c u a n t o la v i s t e d e sí m i s m a : y e s t o m i s m o h a c e
g r a n d e z a q u e e m b e l l e c e y a d o r n a b o n d a d , p u e s b e l l e z a e s p a r a b o n d a d q u e s e a
g r a n d e , y b e l l a c o s a e s a g r a n d e z a q u e s e a b u e n a . . . P o r t a n t o , c o m o e l a l m a d e


n u e s t r a S e ñ o r a s e a t a n b u e n a , t a n g r a n d e . . . ¡ q u i é n p o d r í a c o n s i d e r a r l a g r a n
b e l l e z a e s p i r i t u a l d e n u e s t r a S e ñ o r a !


E n e l a l m a d e n u e s t r a S e ñ o r a , d i j o L a u s o r , h a y m e m o r i a , e n t e n d i m i e n t o y
v o l u n t a d , q u e s o n s u s b e l l e z a s y s u s a d o r n o s ; y l a m e m o r i a t i e n e b e l l a r e c o r d a c i ó n
s e g ú n q u e e l l a e s b e l l a , y a s í t i e n e e l e n t e n d i m i e n t o b e l l o e n t e n d e r y l a v o l u n t a d
b e l l o a m a r , y l a m e m o r i a e m b e l l e c e y a d o r n a s u r c o r d a r d e l a b e l l e z a , d e b o n d a d ,


18
RAMON LLULL: UNIFICACIÓN Y POLARIZACIÓN 2 1 1


b e l l a en sí n i a t e x a , e c a s c u n a és b e l l a en l ' a l t r a ; en a x í q u e b o n d a t


en g r a n e a e m b e l l e i x e a f a y ç o n a g r a n e a , en q u a n t la vest d e si m a t e x a ;


e a ç o m a t e x fa g r a n e a q u e e m b e l l e i x e a f a y ç o n a b o n d a t , car b e l l a es a


b o n d a t q u e s ia g r a n , e b e l l a cosa es a g r a n e a q u e s ia b o n a . . . On, c o m


1'ánima de n o s t r a d o n a s ia tant b o n a , t an g r a n . . . ¡ q u i p o r í a cons ide-


r a r l a g r a n b e u t a t e s p e r i t a i de n o s t r a d o n a !


E n l ' a n i m a d e n o s t r a d o n a , d ix L a u s o r , la m e m o r i a , e n t e n i m e n t e


v o l e n t a d , q u e són b e u t a t s e ses f a y c o n s : e la m e m o r i a e n b c l l c i x a afay-


ç o n a son m e m b r a r d e la beuta t de b o n e a , g r a n e a e les a l t r e s ; c a r


b e l l a cosa es en m e m b r a r q u e s ia b o , e b e l l a cosa li es q u e s ia g r a n ,


e aço m a t e i x se s e g u e i x de e n t e n d r e a a m a r . "


Y as í e m p i e z a el de scenso con este j u e g o de los tres p r i n c i p i o s im-


p l i c a d o s , y h e c h o p o r las t res p o t e n c i a s s i e m p r e j u n t a s y d i s t in ta s ,


s o l i d a r i a s , con c o p r e s t a c i ó n r e c í p r o c a : la c o p r e s t a c i ó n en la luz es no


só lo de la p o t e n c i a , s ino t a m b i é n de los in te l i g ib l e s .


Y el e n t e n d i m i e n t o ya d e s c e n d i e n d o , p e r o a d o n d e q u i e r a desc ien-


da , d e s c i e n d e con esa s o l i d a r i d a d e n t r e los in te l i g ib le s .


S e b a j a de la ident i f i cac ión de t o d o s e l los en D i o s ; se v a a cual-


q u i e r cosa con m i r a d a r e l i g i o s a , r e l i g i o s a p o r q u e esa luz de l conoci-


m i e n t o d e s c e n d e n t e l l eva a l g o de d i v i n o , no só lo p o r su o r i g e n p r i m e r o


s ino p o r el p u n t o d e p a r t i d a del d e s c e n s o : y r e l i g i o s a p o r q u e m e d i a n t e


l a " i m p l i c a t i o " d i r e c t a o i n d i r e c t a de t o d o s los i n t e l i g i b l e s , t o d o a p a -


r e c e no só lo c o n e x o s ino í n t i m a m e n t e r e l a c i o n a d o .


¿ Q u é t iene d e m á s s o b r e t o d a o t ra c o r r i e n t e n e r v i o s a la descen-


d e n t e q u e l l e g a a los m ú s c u l o s h a b i e n d o p a s a d o p o r los centros cor-


t i c a l e s ?


T i e n e h a b e r s e e n r i q u e c i d o de indef in ido n ú m e r o de m o d a l i z a c i o n e s


en su t o r t u o s o y l a b e r í n t i c o t r ayec to p o r l a s n e u r o n a s de la s u b s t a n c i a


gr i s , m o d a l i z a c i o n e s r e s u l t a n t e s d e su v i a j e y m a y o r o m e n o r a d a p t a -


c ión a la s íntes i s fisiopsíquica c o n s t r u i d a : a s í u n a c o r r i e n t e c e n t r í p e t a


si lo es d e u n re f le jo q u e t enga u n vér t i ce en la m é d u l a da l u g a r a


u n a c e n t r í f u g a q u e p r o d u c e r e a c c i ó n m e r a m e n t e a n i m a l cont ra u n a


e x i t a c i ó n , la p r o c e d e n t e de los cent ros cor t i ca l e s m u e v e los d e d o s p a r a


p i n t a r " L a E s c u e l a de A t e n a s " o e s c u l p i r l a V e n u s de M i l o : la p r i m e r a


h a c e r e t i r a r el ro s t ro an te la a m e n a z a de un b o f e t ó n , la s e g u n d a p u e d e


m o v e r la c a b e z a p a r a p a r a r la o t r a m e j i l l a c u a n d o en u n a h a s ido des-


c a r g a d a u n a b o f e t a d a .


y g r a n d e z a , y l a s o t r a s ; p u e s b e l l a c o s a e s e n r e c o r d a r q u e s e a b u e n o , y b e l l a c o s a


l o e s q u e s e a g r a n d e , y e s t o m i s m o s e s i g u e d e e n t e n d e r y d e a m a r .


19
2 1 2 PEDRO FONT PUIG


Quienes s o n r í e n b u r l o n a m e n t e de la a s p i r a c i ó n de L u l l de l l e g a r a


u n c o n o c i m i e n t o m á s p e r f e c t o en el d e s c e n s o , t i enen q u e p r o b a r la in-


e x i s t e n c i a de la s u p e r i o r i d a d de la c o r r i e n t e e n r i q u e c i d a con la s mo-


d a l i d a d e s a d q u i r i d a s p o r su p a s o p o r la cor teza c e r e b r a l .


E n es te c o n o c i m i e n t o d e s c e n d e n t e , en v i r tud de la ' " i m p l i c a d o " ,


de la c o m p e n e t r a c i ó n r e c í p r o c a de los p r i n c i p i o s y en e l los de t o d o s


los i n t e l i g i b l e s e n t r e s í , se v i s l u m b r a todo en t o d a co sa , se p e r c i b e en


c u a l q u i e r cosa a q u e l l a " e x h a l a c i ó n del t o d o " de q u e h a b l a el B r i h a -


d a r a n y a k a U p a n i s c h a a .


N i c o l á s de C u s a , la g i g a n t e s c a figura p u e s t a en la in te r secc ión de


dos e d a d e s , el p r í n c i p e de los t e ó l o g o s de su t i e m p o s e g ú n T r i t e m i o ,


el p r e c u r s o r de C o p e r n i c o , q u e en F i l o s o f í a es á u r e o e n g a r c e e n t r e l a


filosofía e sco l á s t i ca en t o d a su a m p l i t u d (sin o l v i d a r las g r a n d e s co-


r r i e n t e s i d e a l i s t a s de E s c o t o E r i ú g e n a y E e k c h a r t de H o c h c i m ni l a s


cr i s i s n o m i n a l i s t a s y e s c è p t i c a ni l a s r e n d i j a s m í s t i c a s p o r d o n d e la


m e n t e d u d o s a en tonces c o m o en o t ro s t i e m p o s b u s c ó la luz d e la cert i-


d u m b r e ) y L e i b n i z , y p o r m e d i o de L e i b n i z K a n t , y p o r m e d i o de


L e i b n i z y K a n t l a filosofía c o n t e m p o r á n e a ; es b i e n s a b i d o h a s t a q u é


p u n t o s i g u i ó de L u l l m u c h a s d o c t r i n a s , a l g u n a b i e n c a r a c t e r í s t i c a y


p r o p i a c o m o la de l a f a t o , d e c l a r á n d o l o con s e n t i m i e n t o de h o n o r ; y en


e l c a p . 7 de su o b r a " D i r e c c i ó n de la u n i d a d " l l a m a " p r e c i o s i o r e m


s p e c i e m m a g i s q u e f o e c u n d a m " a la o b r a de L u l l .


E n L u l l en la c ú s p i d e del o r d e n de la i n t e l i g i b i l i d a d se e n c u e n t r a


q u e " l a I d e a en D i o s es ente u o b j e t o e t e r n a m e n t e " . S e g ú n N i c o l á s


de C u s a en el u n i t a r i o " D e u s i m p l i c i t u s " t o d o lo p o s i b l e eo ipso " p o s -
s e s t " (Pos se s t = p u e d e — e s ) ; en v i r t u d de la u n i ó n en D i o s de l a p lu-


r a l i d a d de los finitos y de la u n i d a d c a d a cosa finita p a r t i c i p a a su


m a n e r a de l inf inito , y p r e s e n t a t a m b i é n u n a a r m o n i o s a u n i d a d ; y c a d a


c o s a i n d i v i d u a l a su m a n e r a c o n t i e n e l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a s cosas


i n d i v i d u a l e s , c o n t i e n e el U n i v e r s o a u n q u e en u n a f o r m a l i m i t a d a pe-


c u l a r a es ta cosa i n d i v i d u a l y d i f e r e n t e d e la de las o t r a s : " o m n i a u b i -


q u e " , " i n o m n i b u s p a r t i b u s r e lucc t t o t u m " , c a d a cosa es u n E s p e j o


de l U n i v e r s o . A s í el h o m b r e es u n m i c r o c o s m o s en e l c u a l e l u n i v e r s o


es tá c o n t e n i d o p o r v í a d e l a s " c o n j e t u r a s " , m o d o d e r e p r e s e n t a c i ó n


m e n t a l p e c u l i a r del h o m b r e .


E s n o t o r i a la r e l a c i ó n de t o d a es ta d o c t r i n a c o n la d e L u l l y a u n


es tas " c o n j e t u r a s " p r e s e n t a n c i e r t a a n a l o g í a con la s " d i v i n a e s imi l i tu-


d i n e s " q u e en L u l l son u n e l e m e n t o de " i n t e l l c c t u s " .


2 0
RAMÓN LLULL: UNIFICACIÓN Y POLARIZACIÓN 21 :>,


A d e m á s , s e g ú n N i c a l á s de C u s a , lo q u e la m e n t e conoce de lo indi-


v i d u a l son sus r e l a c i o n e s y o p o s i c i o n e s , y el c o n o c i m i e n t o m i s m o co-


noce q u e só lo es de r e l a c i o n e s y re l a t ivo . R e c u é r d e s e Ja i m a g e n de


L u l l de q u e el c o n o c i m i e n t o p e r c i b e el s ign i f i cado de u n a cosa p o r


m e d i o de l d e o t ra s " c o m lo p e s c a d o r a m b un p e x p r e n a l t r e p e x " .


L a s " d i v i n a e s i m i l i t u d i n e s " y la c o m p e n e t r a c i ó n u n i v e r s a l , d i rec ta


o i n d i r e c t a , d e L u l l y las " c o n j e t u r a s " d e N i c o l á s de C u s a p o r cuya


v í a e l u n i v e r s o e s tá c o n t e n i d o en el h o m b r e c o m o en un m i c r o c o s m o s ,


y el " o m n i a u b i q u e " d e es te p e n s a d o r son el p r e c e d e n t e de l a s " h a b i -


t u d e s " de L e i b n i z , la d i s p o s i c i ó n del a l m a q u e conf iere a las v e r d a d e s


n e c e s a r i a s este c a r á c t e r q u e no p u e d e p r o v e n i r de la e x p e r i e n c i a , y de


l a s " V o r s t e l l u n g e n " , l a s i d e a s i n n a t a s con c o n t e n i d o , a n t e r i o r e s a la


e x p e r i e n c i a en l a s q u e h a y u n re f le jo de l m u n d o q u e a c t ú a s o b r e los


s e n t i d o s , s i e n d o el a l m a m ó n a d a c e r r a d a en sí m i s m a , un e s p e j o del


m u n d o . F e c u n d o p e n s a m i e n t o el d e ver en c a d a ser u n re f le jo , a su


m a n e r a , de l u n i v e r s o , y ver r e luc i r el t odo en c a d a u n a de las p a r t e s .


H . P o i n c a r é v io en el á t o m o , en la t r a s l a c i ó n de sus e l ec t rones en


to rno del n ú c l e o , u n re f le jo de u n s i s t e m a s o l a r con sus p l a n e t a s .


E n el m á s senc i l lo de los á t o m o s , en el de h i d r ó g e n o , c a b e v i s lum-


b r a r a q u e l l a t e n d e n c i a a la r e s t a u r a c i ó n e s t r u c t u r a l y f u n c i o n a l q u e


se d a en los seres v i v o s : si el e l ec t rón de l á t o m o de h i d r ó g e n o es sepa-


r a d o p o r la a cc ión d e a g e n t e s e x t e r i o r e s , p o r e j e m p l o , i m p u l s o s ó p t i c o s


o t é r m i c o s , c h o q u e s d e e l e c t r o n e s , etc . , de las ó r b i t a s de m á x i m a esta-


b i l i d a d , v u e l v e p r o n t o a c a e r e n l a m i s m a ó r b i t a o en o t ra de las es-


t a c i o n a r i a s , o sea , a q u e l l a s cuyos r a d i o s e s t á n en la m i s m a r e l a c i ó n


q u e los c u a d r a d o s de los n ú m e r o s e n t e r o s : 1-4-9-16, etc .


E n c a d a c é l u l a , en los c r o m o s o m a s de su n ú c l e o se e n c u e n t r a n los


d e t e r m i n a n t e s de l a s c a r a c t e r í s t i c a s del t o d o o r g á n i c o i n t e g r a d o p o r


m i l l o n e s de a q u e l l a s c é l u l a s .


D a d a la r e l a c i ó n ent re e s t r u c t u r a y c o m p o s i c i ó n q u í m i c a , en c a d a


gota de s a n g r e d e un m a m í f e r o se e n c u e n t r a u n í n d i c e d e la e s t ruc-


t u r a d e l a n i m a l .


E n c a d a c ic lo h i s t ó r i c o se e n c u e n t r a r e s u m i d a a su m a n e r a la his-


to r i a de la h u m a n i d a d .


E l d e s c e n s o d e L l u l l e s tá , p u e s , l l e n o d e p e r s p e c t i v a s .


C i e r t o q u e L l u l l en o t ra s o c a s i o n e s , en vez d e c o n s i d e r a r c o m o


p r i n c i p i o s s u p e r i o r e s la b o n d a d , la g r a n d e z a y la b e l l e z a , e n u m e r a


o t ro s y se c o m p l i c a ; as í , p r i n c i p i o s a b s o l u t o s : b o n d a d , g r a n d e z a , eter-


n i d a d , p o d e r , s a b i d u r í a , v o l u n t a d , v i r t u d , v e r d a d , g l o r i a ; p r i n c i p i o s


21
2 1 4 PEDRO FONT P U I G


r e l a t i v o s : d i f e r e n c i a , c o n c o r d i a , c o n t r a r i e d a d , p r i n c i p i o , m e d i o , fin, m a -


y o r i d a d , i g u a l d a d , m i n o r i d a d ; y a ú n a ñ a d e : D i o s , c r i a t u r a , o p e r a c i ó n ,


a f i r m a c i ó n , d u d a y n e g a c i ó n .


M a s e s ta c o m p l i c a c i ó n es d e u n a p a r t e e fecto del a n s i a d e a m o n -


t o n a r y a c u m u l a r , de la f a l t a de r i g u r o s o e s p í r i t u de se l ecc ión en L l u l l ,


i n d i c a d a ya en la o b s e r v a c i o n e s p r e l i m i n a r e s de es ta m o n o g r a f í a ; d e


o t r a , e fec to de la in f luencia de l e c t u r a s ; y d e o t r a , e fec to de n u e s t r o


c o m ú n m o d o de s e r : s i e m p r e q u e t r a t a m o s d e a s c e n d e r a los c o n c e p -


tos g e n é r i c o s m á s a l to s , c u a n d o c r e e m o s h a b e r l o g r a d o u n o y lo for-


m u l a m o s , h a l l a m o s l u e g o o t ro q u e nos p a r e c e m á s a l t o ; m a s , si aten-


d e m o s b i e n , a d v e r t i m o s q u e es tos c o n c e p t o s ya los h a b í a m o s h a l l a d o


ante s m á s a b a j o en n u e s t r o c a m i n o de a s c e n s i ó n ; ¿ s e r á ta l vez p o r q u e


l a e n e r g í a n e r v i o s a en l a s r e d e s c o r r e s p o n d i e n t e s a es tas a l t u r a s con-


c e p t u a l e s no d e s c a n s a en p u n t o a l g u n o p o r q u e no e n c u e n t r a h u e l l a


d e i n t u i c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e y p r o s i g u e su c a m i n o , p e r o p o r lo l imi-


t a d o y lo e n t r e c r u z a d o d e la red v u e l v e a r e c o r r e r red y a r e c o r r i d a ?


A v e n t u r a d o s e r í a d a r c o m o s e g u r a s e m e j a n t e e x p l i c a c i ó n ; p e r o el he-


c h o es i n d u d a b l e : c o m o u n a h o r m i g a q u e e s t u v i e r a e n c e r r a d a en u n a


e s f e ra h u e c a : al a n d a r c r e e r í a s i e m p r e e s t a r s u b i e n d o , y no h a r í a s ino


d a r v u e l t a s , a s í la i n t e l i g e n c i a h u m a n a en las a l t u r a s de su t e n d e n c i a


g e n e r a l i z a d o r a .


M a s s e m e j a n t e s c o m p l i c a c i o n e s de L l u l l , c o m o su u so y a b u s o de


a b r e v i a t u r a s , d e t e r m i n a d o p o r su ans i a d e a b r e v i a r el c a m i n e no


q u i t a el m é r i t o de lo p e r m a n e n t e de L l u l l .


I I


E N E L ORDEN METAFÌSICO


E n es te o r d e n s o l a m e n t e i n d i c a r e m o s la p e r s p e c t i v a d e unifica-


c ión d a d a con la teor ía l u l i a n a de la f o r m a u n i v e r s a l .


L l u l l p r o f e s a la t e o r í a h i l e m o r f i s t a , p e r o p a r a él h a y u n a f o r m a


u n i v e r s a l , a la c u a l v a m o s a d e j a r l a p a l a b r a : " 2 4 A i t f o r m a : ego s u m


a b s o l u t a ct p r i m i t i v a , eo q u o d c u m m a t e r i a p r i m a cons t i tuo u n a m


s u b s t a n t i a m g e n e r a l e m tot ius u n i v e r s i .


2 4 . D i c e l a f o r m a : y o s o y a b s o l u t a y p r i m i t i v a , p o r q u e c o n l a m a t e r i a p r i m a
c o n s t i t u y o u n a s o l a s u b s t a n c i a g e n e r a l d e l u n i v e r s o t o d o . S o y n u m é r i c a m e n t e u n a
s o l a , y p o r t a n t o , e n e l c a s o d e c o r r u p c i ó n d e t o d o s l o s s e r e s i n d i v i d u a l e s , y o
s e r í a r e s t a u r a d a e n u n s i n g u l a r n ú m e r o y n a t u r a l e z a . . . D e m i p r o c e d e n t o d a s l a s
f o r m a s p a r t i c u l a r e s .


22
RAMON LLULL: UNIFICACIÓN Y POLARIZACIÓN 215


S i i m uria n u m e r o p r i v a t i v e . . . et p ó s i t o quoti o m n i a i n d i v i d u a essent


c o r r u p t a , ego esscni r e s t a u r a t a in m e o s i n g u l a r i n u m e r o et n a t u r a . . .


D e m e sunt o m n e s f o r m a e p a r t i c u l a r e s . " D e es ta f o r m a u n i v e r s a l , d ice


en De secretis naturae seu De Quinta Essentia, q u e " L > 5 h a b e t appe t i -


t imi ad omiiem f o r m a m " .


N o son i d e a s i n a t e n d i b l e s la d e u n a so la s u s t a n c i a genera l del uni-


v e r s o , la de u n a f o r m a u n i v e r s a l ú n i c a ( r e c u é r d e s e q u e f o r m a en esco-


l a s t i c i s m o es finalidad in t r in seca , e l e m e n t o s u s t a n c i a l cons t i tuyente


e spec i f i cante , e n e r g é t i c o ) , de la c u a l p r o c e d e n toda s l a s f o r m a s par-


t i c u l a r e s , f o r m a q u e p e r s i s t i r í a en su n a t u r a l e z a a u n q u e d e s a p a r e c i e -


sen los seres i n d i v i d u a l e s , f o r m a c o n c e b i d a c o m o u n " e f e c t o " de f o r m a s


p a r t i c u l a r e s ; en t a l d o c t r i n a se e n c u e n t r a i n d i c a d o en t é r m i n o s me-


d i e v a l e s a lgo q u e t i ene a n a l o g í a con las d o c t r i n a s de la u n i d a d de la


e n e r g í a , y a u n con la V o l u n t a d de S c h o p e n h a u e r y el " é l a n v i t a l " de


B e r g s o n .


E s t e sent ido u n i t a r i o , d i n á m i c o y h a s t a c ier to p u n t o v i t a l i s t a d e


la n a t u r a l e z a (¡»nra L l u l l , los c ie los t i enen " a n i m a m m o l i v a m " ) inf luye


en G i o r d a n o B r u n o (entus i a s t a t a m b i é n , p o r o t r a p a r t e , de la q u e


l l a m a op in ión de A n a x á g o r a s , de q u e t o d a cosa se h a l l a en t o d a co sa ,


y d e la " c o m p e n d i o s a A r c h i t c c t u r a " de L l u l l ) y, a t r avés d e G i o r d a n o


B r u n o , e n las m o d e r n a s c o n c e p c i o n e s de la N a t u r a l e z a .


I I I


E N E L ORDEN ESTÉTICO


Llu l l da u n a n o c i ó n de la b e l l e z a p o r sus e fec tos p s í q u i c o s y o t r a


meta f í s i c a . D o b l e n o c i ó n , m á s c u i d a d a y de in tento l a s e g u n d a q u e


l a p r i m e r a , a n á l o g a m e n t e a c o m o h a c e S a n t o T o m á s d e A q u i n o .


L a p r i m e r a se e n c u e n t r a en el c a p í t u l o 14, " D e b e u t a t " , de l Llibre


de Sancta M aria:
2 í i " D e m a n á l ' e r m i t à a L a u s o r si s a b í a q u é e r a b e u t a t . R e s p e s L a u s o r


e d ix q u e b e u t a t és a q u e l l a cosa q u e d ó n a a l c g r a n ç a veent , oynt , y m a -


g i n a n t e m e m b r a n t , en tenent e a m a n t . "


E s d i g n o de n o t a r c ó m o L l u l l e n u m e r a c o m o f a c u l t a d e s de lo es-


té t ico los dos s e n t i d o s l l a m a d o s es té t icos m á s l a i m a g i n a c i ó n , y l u e g o ,


2 5 . T i e n e a p e t i t o p a r a t o d a f o r m a .
26 . P r e g u n t ó e l e r m i t a ñ o a L a u s o r si s a i n a q u é e r a b e l l e z a . R e s p o n d i ó L a u s o r


y d i j o q u e b e l l e z a e s a q u e l l a c o s a q u e d a a l e g r a n z a , v i e n d o , o y e n d o , i m a g i n a n d o
y r e c o r d a n d o , e n t e n d i e n d o y a m a n d o .


23
2 1 6 PEDBO l'ONT PDIG


c o n j u n t a s , a q u e l l a s tres f a c u l t a d e s de m e m o r i a , e n t e n d i m i e n t o y vo-


l u n t a d .


L a n o c i ó n m e t a f í s i c a se e n c u e n t r a en el c a p í t u l o 51 de l Ars Magna
" 2 7 P u l c h r i t u d o est p r i n c i p i u m i m p l i c a t i m i , et s u a deff init io a p l i c a b i l i s


est ad def f in i t ioncs p r i n c i p i o r u m e x p l i c a t o r u m . N a m b o n i t a s et m a g -


n i t u d o sunt p u l c h r i t u d i n e s , e x c e p t i s c o n t r a r i c t a t e et m i n o r i t a t e : t a m e n


n i i n o r i t a s p r o p o r c i o n a t a in s u b j e c t o in q u o est , p u l c h r a est , ut p a t c t


p u e r o p a r v o . . . P e r m a i o r i t a t e m m a g i s cons i s t i t p u l c h r i t u d o q u a m p e r


m i n o r i t a t e m ut p a t c t in R h e t o r i c a , in q u a R h e l o r i c u s m a g i s co lora t


s u a v e r b a c u m m a i o r i fine q u a m c u m m i n o r e . "


L a p r o p o r c i ó n y la g r a n d e z a son , p u e s , s e ñ a l a d a s p o r L lu l l c o m o


n o t a s de la b e l l e z a ( p e n s a m i e n t o de o r i g e n a r i s to té l i co ) ; 2 H m a s con


p r i m a c í a a f a v o r de la p r o p o r c i ó n , e sa c o r r e s p o n d e n c i a d e las p a r t e s


con el t o d o , m e d i a n t e l a cua l el t o d o es t o d o p o r q u e , a d e m á s d e t ener


p a r t e s , es u n o .


N o h a y n e c e s i d a d , d e s p u é s de lo i n d i c a d o en el c a p í t u l o p r i m e r o


d e e s ta m o n o g r a f í a , d e ins i s t i r s o b r e el a l c a n c e q u e t i ene , a los efec-


tos d e l a un i f i cac ión , q u e l a b e l l e z a sea " p r i n c i p i o i m p l i c a d o " .


Clases de belleza. — Física y espiritual. E n el c a p í t u l o 104, " C o m
h o m se p r e n g u a r d a en est m o n q u a l s coses son l l ege s e qua l s son


b e l l e s " , 2 0 l i b . 3, d i s t . 23 , del Llibre de Contemplació :


« 3 0 A V o s , S e n y o r , s ia f e ta r e v e r e n c i a e h o n o r per tot t e m p s , q u e
ave t s o r d o n a t en e n d r e s s a r en tal o r d i n a c i o e en tal d i s p o s i c i ó l iome


2 7 . L a b e l l e z a e s p r i n c i p i o i m p l i c a d o y s u d e f i n i c i ó n e s a p l i c a b l e a l a s def ini-


c i o n e s d e l o s p r i n c i p i o s i m p l i c a d o s . P u e s la b o n d a d y l a g r a n d e z a s o n b e l l e z a s ,


e x c e p t u a d a s l a c o n t r a r i e d a d y l a p e q u e n e z ; s i n e m b a r g o , l a p e q u e n e z p r o p o r c i o -


n a d a a l s u j e t o e n e l c u a l e s t á , e s b e l l a , c o m o e s m a n i f i e s t a e n u n n i ñ o p e q u e ñ o . . .


L a b e l l e z a c o n s i s t e y e s t r i b a m á s e n l o m a y o r q u e e n l o m e n o r , c o m o e s m a n i -


fiesto e n l a R e t ó r i c a , d o n d e el r e t ó r i c o d a m a y o r c o l o r i d o a s u s p a l a b r a s c o n un


fin m a y o r q u e c o n u n o m e n o r .


2 8 . A r i s t ó t e l e s : " M e t a f i s i c o " , M-3-1078 a 33 y 1 0 7 8 b 2 ; " P o é t i c a " , H 1 4 5 0 4


a 1 2 ; c a p . X X X V I I I d e l o s " P r o b l e m a s " ; e t c .


2 9 . C o m o e l h o m b r e t o m a a d v e r t e n c i a e n e s t e m u n d o d e c u á l e s c o s a s s o n


f e a s y c u á l e s s o n b e l l a s .


3 0 . A V o s , S e ñ o r , s e a h e c h a r e v e r e n c i a y h o n o r e n t o d o t i e m p o q u e h a b é i s
t e n i d o p r o v i d e n c i a d e d i s p o n e r a l h o m b r e e n o r d e n a m i e n t o t a l q u e p u e d a v e r
c o n l o s o j o s c o r p o r a l e s y e s p i r i t u a l e s l a s b e l l e z a s y l a s f e a l d a d e s d e e s t e m u n d o .
G r a t o S e ñ o r , a s í c o m o c o n l o s o j o s c o r p o r a l e s v e m o s q u é c o s a s s o n f e a s e n l a s
c o s a s s e n s i b l e s , a s í , S e ñ o r , c o n o j o s e s p i r i t u a l e s v e m o s e n l a s c o s a s i n t e l e c t u a l e s
q u é c o s a s s o n b e l l a s y q u é c o s a s s o n f e a s . Y s i a l o s o j o s c o r p o r a l e s , S e ñ o r , e s
g r a t a c o s a v e r l a c l a r i d a d d e l a l b a y d e l a s t r o d i u r n o y l o s p r a d o s y l a s flores
y l a s r i b e r a s y l o s b o s c a j e s , a l o s o j o s e s p i r i t u a l e s e s g r a t a c o s a p e n s a r y v e r l a s


2 4
RAMON LLULL: UNIFICACIÓN Y POLARIZACIÓN 2 1 ?


q u e p u s c a ver en ul l s c o r p o r a l s e e s p i r i t u a l s Ics he l l ee s e les l l egee s


d ' a q u e s t m o n P l a e n t S e n y o r . . . e n ax i s c o m ah los u l l s c o r p o r a l s v e e m


q u a l s coses son l l cge s en les coses s ensua l s , e n ax í , S e n y o r , ah ulla


s p i r i t u a l s v e e m en les coses e n t e l e e l u a l s q u a l s co.-es son b e l l e s e q u a l s


coses son l l e g e s . E si als ulls c o r p o r a l s , S e n y o r , es p l a e n t cosa v e e r


l a c l a r o r del a l b a y de l a e s te la j o r n a l y los p r a t s y les flors y les


r i b e r e s y'ls b o s e a t g e s ; a l s u l l s s p i r i t u a l s es p l a e n t c o s a cog i t a r e v e e r


en les v i r tu t s de l h o m e , a x í com a m o r c p a c i e n c i a e l e y a l t a t c h u m i -


l i ta t e p i e t a t e m i s e r i c o r d i a .


L l i b e r a l S e n y o r , d re te r , sav i , v e r t a d e r en totes coses , s i als u l l s


c o r p o r a l s p l a u veer la b e l l a f e m b r a q u e es b e n o r d o n a d a ; als u l l s


s p i r i t u a l s es m o l t l l e j a c o s a de veer e l l a , si t a n t s 'es q u e la f e m b r a


s i a . . . e vil e de m a l e s o b r e s e s u t z e s . . . A m o r ó s S e n y o r , es a x í c o m


los u l l s s p i r i t u a l s son pus n o b l e s e m e l l o r s q u e los ulls c o r p o r a l s , en a x í


v i r t u d e s d e l h o m b r e ; r o m o , p o r e j e m p l o , a m o r y p a c i e n c i a y l e a l t a d y h u m i l d a d
y p i e d a d y m i s e r i c o r d i a ,


L i b e r a l S e ñ o r , d e r e c h e r o , s a b i o , v e r d a d e r o e n t o d a c o s a , s i a l o s o j o s c o r p o -
r a l e s a g r a d a v e r l a m u j e r b e l l a , b i e n v e s t i d a y a t a v i a d a , a l o s o j o s e s p i r i t u a l e s
e s e l l a m u y f e a c o s a d e v e r s i a c a s o e s . . . y v i l y d e m a l a s o b r a s y s u c i a s . A m o r o s o
S e ñ o r , a s í c o m o l o s o j o s e s p i r i t u a l e s s o n m á s n o b l e s y m e j o r e s q u e l o s o j o s
c o r p o r a l e s , a s í m a y o r y m e j o r v i s i ó n e s v e r l a s c o s a s q u e s o n b e l l a s a l o s o j o s
e s p i r i t u a l e s q u e a q u e l l a s c o s a s q u e s o n b e l l a s a l o s o j o s c o r p o r a l e s . S e m e j a n t e -
m e n t e e n l a s c o s a s q u e s o n f e a s d e v e r . P u e s m u c h o m a y o r a s c o y m a y o r h e d o r
y m a y o r f e a l d a d e s v e r l a s c o s a s q u e s o n f e a s s e g ú n v i s t a e s p i r i t u a l q u e l a s c o s a s
q u e s o n f e a s s e g ú n v i s t a c o r p o r a l . . . E s g r a n m a r a v i l l a c o m o p u e d a s e r q u e l o s
h o m b r e s p r e f i e r a n la v i s t a d e l o s o j o s c o r p o r a l e s q u e a q u e l l a d e l o s o j o s e s p i r i -
t u a l e s y s i e n t a n m á s l a b e l l e z a y f e a l d a d q u e v e n c o n l o s o j o s c o r p o r a l e s q u e
a q u e l l a q u e v e n c o n l o s o j o s e s p i r i t u a l e s . H u m i l d e S e ñ o r , o b e d e c i d o p o r t o d o s
l o s p u e b l o s , b i e n q u e r i d o p o r t o d a s l a s g e n t e s , e s m u c h o m á s b e l l a c o s a v e r
e s p i r i t u a l m e n t e e l e s t i é r c o l e n el h u e r t o q u e l a m a l a m u j e r e n el t e m p l o a u n q u e
e l e s t i é r c o l s e a c o s a d e f ea figura y l a m u j e r s e a b e l l a figura... p u e s d e l e s t i é r c o l
q u e h a y e n e l h u e r t o s a l e n flores y f r u t o s d e d i v e r s o s c o l o r e s y d e b e l l o s o l o r e s
y d e b u e n o s s a b o r e s , y d e l a m a l a m u j e r n o s a l e s i n o p e c a d o y h e d o r y s u c i e d a d
p o r m u c h o q u e s e a s u a t a v í o . Y l a m a l a m u j e r s e p o n e b l a n q u e t e y c o l o r , s e
t i ñ e s u s c a b e l l o s y l a s c e j a s y s u b o c a y s u s o j o s p a r a s e r v i s t a b e l l a p o r l a s


g e n t e s y s o b r e l o s b e l l o s c o l o r e s y l o s b e l l o s a d o r n o s q u e V o s h a b é i s p u e s t o e n
e l l a ; e l l a , S e ñ o r , p o n e c o l o r e s q u e s o n d e c o s a s m u y f e a s y m a l o l i e n t e s d e v e r ,
d e d i s p o n e r y d e t o c a r . . . A s í c o m o g r a n s e q u e d a d o g r a n f r í o e s p e s t i l e n c i a p a r a
l o s f r u t o s d e l a t i e r r a , a s í l a b e l l e z a d e l a s m u j e r e s h a s i d o p e s t i l e n c i a y t r i b u l a -
c i ó n d e m i s o j o s , p u e s p o r l a b e l l e z a d e l a s m u j e r e s h e s i d o o l v i d a d i z o d e v u e s t r a
b o n d a d y d e l a b e l l e z a d e v u e s t r a s o b r a s . . . S e ñ o r , c o m o e l á r b o l q u e , s e c o , e s
p o d a d o . . . s e r e n u e v a y o f r e c e d e s í m i s m o b e l l e z a a l o s o j o s c o r p o r a l e s p o r
r a z ó n d e l o s r a m o s y d e l a s f l o r e s y d e l o s f r u t o s q u e d a , a s í si v u e s t r o g u s t o
f u e s e q u e V o s m e p u r g a s e i s , m e l i m p i a s e i s d e m i s g r a v e s p e c a d o s , a ú n p o d r í a
s e r , S e ñ o r , q u e y o f u e s e v i s t o p o r l o s h o m b r e s b e l l o y l i m p i o y l l e n o d e b u e n a s
o b r a s .


2 5
2 1 8 PEDBO FONT PUIG


m a j o r p l a e r e n ie l lor v i s ta es veer les coses q u e son be l l e s a l s u l l s
s p i r i t u a l s q u e a q u e l l e s coses q u e son be l le s a i s u l l s c o r p o r a l s . E n
s e m b l a n t cosa s ' e sdeve en les coses q u e son l i ège s de ver . C a r niol t
m a j o r f a s t i g e m a j o r p u d o r e m a j o r l l e g e a es a ver a les coses q u e
son l ièges segons v i s ta s p i r i t u a l q u e les coses q u e son l i ège s s egons
v i s ta c o r p o r a l . . . g r a n m a r a v e l l a c o m pot ser que ' l s h o m e n s m e s a m e n
l a v i s ta de l s u l l s c o r p o r a l s q u e ce l l a dels u l l s s p i r i t u a l s , e m e s senten
l a b e l l e a e l l e g e a q u e veen a b los u l l s c o r p o r a l s q u e a q u e l l a q u e v e e n
a b los u l l s s p i r i t u a l s . H u m i l S e n y o r , o b e y t p e r tot los p o b l e s , b e n
v o l g u t p e r totes gens , m o l t es pus b e l l a cosa d e ver spiritiialinent los
f e m s en l 'hor t q u e la m a l a f e m b r a en la e s g l e y a , ya s ia so q u e los
f e m s s ia cosa de l l e j a f igura e la f e m b r a s ia b e l l a figura... c a r del
l ' emaral q u e ' s en l 'hor t i xen fu l l e s e flors e f ruy t s d e d iver se s c o l o r s ,
e de be l l e s o d o r s e d e b o n e s s a b o r s , e de l a m a l a f e m b r a non ix s ino
p e c a t e p u d o r e su tze ta l pe r b e n o r d o n a t q u e s i a . E n la m a l a f e m b r a
se p o s a b l a n q u e t e co lor en tiny sos c a b e l l s e les ce l les e sa b o c a e sos
u l l s pe r ta l q u e s ia v i s ta b e l l a a les gens e s o b r e les be l l e s co lo r s
e les be l l e s f a y s o n s q u e vos avet s p o s a d e s en e l l a , e l l a , S e n y o r , p o s a
co lor s q u e son de coses m o l t l i ège s e m o l t p u d e n s a veer e a o r d o n a r
e a p a l p a r . . . E n a x í c o m g r a n s e q u e d a t o g r a n fret es p e s t i l e n c i a d e
f ruy t s de la t e r r a , en a x í la b e l l e a de les f e m b r e s es e s t a d a p e s t i l e n c i a
e t r i b u l a c i ó de m o s u l l s , c a r p e r la b e l l e a de les f e m b r e s s o m es ta t
o b l i d o s de v o s t r a g r a n b o n e a e d e la b e l l e a de vos t re s o b r e s . . . C o m
l ' a r b r e q u e sech S e n y o r , es p o d a t . . . ell r e n o v e l l e e d o n a b e l l e a de sí
m a t e i x als u l l s c o r p o r a l s p e r r a ó dels r a m s e de les flors e de l s f ruy t s
q u e m e t , en a x í si v o s t r e p l a e r e r a q u e vos m e p o r g a s s e t s e m dene-
j a s s e t s d e m o s g r e u s p e c a t s , e n c a r a p o r í a esser , S e n y o r , q u e j o fos
vis t p e r los h o m e s be l l e n e d e u e p l e de b o n e s o b r e s . "


E n Els cent noms de Deu se l e e :


" M o l t es p u s be l l en h o m b o n p e n s a m e n t
Que en son cors h a v e r be l l v e s t i m e n t
E en la t a u l a c o p a d ' aur c d ' a rgent .


M a y s v a l b e l l e a p e r b é f a r ,
P e r e n t e n d r e é p e r m e m b r a r ,
Que p e r sent i r ne p e r o r n a r ' V 1


3 1 . E s m u c h o m á s h e l l o e n h o m b r e b u e n p e n s a m i e n t o , q u e t e n e r s o b r e e l
c u e r p o b e l l a s v e s t i m e n t a s y c o p a d e o r o y d e p l a t a e n l a m e s a . V a l e m á s b e l l e z a
p o r h a c e r b i e n , p o r e n t e n d e r y p o r r e c o r d a r q u e p o r s e n t i r y p o r a d o r n a r .


26
RAMON LLULL: UNIFICACIÓN Y POLARIZACIÓN 2 1 9


E s man i f i e s t a la d i s t i n c i ó n e n t r e b e l l e z a f í s ica y e s p i r i t u a l y la


s u p e r i o r i d a d d e é s ta .


M a s el i d e a l es tá en la c o n c o r d i a de las d o s :


" E n n o s t r a d o n a h a b é l i c a s p c r i t a l , la cua l convé r e s p o n d r e a b e l l e a


del c o r s " ( C a p . X I V del Llibre de Sancta María, " D e b e u t a t " ) . 3 2


E s t a m o s ya b i e n l e j o s d e a q u e l l a c o n c e p c i ó n d e T e r t u l i a n o , Or íge-


nes , S a n C l e m e n t e de A l e j a n d r í a , S a n C i r i l o de A l e j a n d r í a , S a n B a s i -


l io , S a n C i p r i a n o , s e g ú n los c u a l e s e n t r e la b e l l e z a e s p i r i t u a l y la f í s ica


se s e ñ a l a t a l ant í te s i s q u e C r i s t o , la s u m a b e l l e z a e s p i r i t u a l q u e h a n


v i s to los h o m b r e s , c a r e c í a d e h e r m o s u r a f í s i ca , l l e g a n d o a l g u n o s de


a q u e l l o s a u t o r e s a ca l i f i car lo de " s p e c i e a d n i o d u n i d e f o r m i " ( S a n Ci-


r i l o ) , " c o r p u s a s p e c t u d e f o r m e " ( O r í g e n e s ) ; y T e r t u l i a n o d i c e : " A n


a u s u s esset a l i q u i s . . . S p u t a m i n i b u s c o n t a m i n a r e f a c i e m nis i m e r e n -


t e m ? " ( p e n s a m i e n t o r e a l i z a d o en a l g u n o s S a n t o s Cr i s to s b i z a n t i n o s y


q u e hoy , p o r lo v i s to en v a r i a s d e l a s i m á g e n e s p r e s e n t a d a s p o r a r t i s t a s


a l e m a n e s y e s c a n d i n a v o s a l c o n c u r s o de i m á g e n e s de l S a g r a d o Cora -


zón , c e l e b r a d o e n la E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de B a r c e l o n a de l co-


r r i e n t e a ñ o , c o m p a r t e n en g r a d o s e m e j a n t e a l d e T e r t u l i a n o a l g u n o s


de a q u e l l o s a r t i s t a s ) .


L l u l l no p i e r d e el e q u i l i b r i o ni la t e n d e n c i a a r m ó n i c a , a p e s a r de


e s t i m a r en g r a d o t a n s u p e r i o r l a b e l l e z a e s p i r i t u a l ; es t a l p a r a L l u l l


ti p r e d o m i n i o de és ta q u e , a u n q u e e n u n ser la b e l l e z a f í s ica sea
m u c h o m e n o r q u e e n o t ro , h a b i e n d o en el p r i m e r o b e l l e z a e s p i r i t u a l ,


e l s e r a q u é l r e s u l t a m u c h o m á s b e l l o en su c o n j u n t o . E n el c i t a d o


c a p í t u l o " D e b e u t a t " : " i : i L o s h o m e n s — d i c e — e les f e m b r e s d ' a q u e s t


m o n , qu i n a t u r a l m e n t son p u s be l l s q u c ' l so l ni les p l a n t e s n i les


b è s t i e s n i ' l s oce l s , c a r b e l l e a h a n s p e r i t a i e c o r p o r a l n a t u r a l m e n t e no


n 'ha lo so l a los a l t re s q u i no la h a n s p e r i t a l m e n t . "


P e r o e s ta e x c e l e n c i a de la b e l l e z a e s p i r i t u a l no r e c h a z a , s egún


L l u l l , a la f i s i ca , s ino q u e le es m á s a d e c u a d o c o r r e s p o n d e r s e con e l l a


y r e s p l a n d e c e r a m b a s en u n m i s m o ser .


Campo de la belleza. — E s , p u e s , p a r a L l u l l c a m p o de la b e l l e z a


lo f í s ico y lo e s p i r i t u a l y lo c o m p u e s t o de u n o y de o t r o ; y e n lo es-


p i r i t u a l , el e j e r c i c i o de c a d a u n a de l a s f a c u l t a d e s p s í q u i c a s : recorde-


3 2 . E n n u e s t r a S e ñ o r a h a y b e l l e z a e s p i r i t u a l a la c u a l c o n v i e n e r e s p o n d e r
l a b e l l e z a d e l c u e r p o .


3 3 . L o s h o m b r e s y l a s m u j e r e s d e e s t e m u n d o n a t u r a l m e n t e s o n m á s b e l l o s
q u e e l s o l o l a s p l a n t a s o l a s b e s t i a s o l o s p á j a r o s , p u e s t i e n e n p o r n a t u r a l e z a
b e l l e z a e s p i r i t u a l y c o r p o r a l , c a r e c i e n d o d e l a p r i m e r a e l s o l y l o s o t r o s s e r e s .


•11
221) PEDRO FONT PUIG


m o s la s c i t a d a s p a l a b r a s d e Els cent noms de Deu: " b o n p e n s a m e n t
— b é f a r — e n t e n d r e - m e n i b r a r " .


E l e j e r c i c i o de la a c t i v i d a d in te lec tua l es , p u e s , p a r a L l u l l c a m p o


d e lo e s té t i co , y en e s p e c i a l el p e n s a r p s i c o l ó g i c o : as í en la p r i m e r a


d i s t inc ión de l Llibre de Contemplació:


" 8 4 S i los h o m e n s h a n p l a e r e a l e g r í a q u a n t veen a r b r e s fu l a t s


c florits e g r a n a t s , e veen r i b e r e s e p r a t s o b o s c a t g e s , b e d e v e m h a v e r


p l a e r s . . . en lo q u e ' s v e e m e s a b e m q u e son en e s s e r . "


La vision espiritual de lo bello: lo poètico. — E l h o m b r e , s e g ú n
L l u l l , es l l e v a d o a e r r o r y a g r a v e s y e r r o s si lo b e l l o no lo ve e sp i r i -


t u a l m e n t e : r e c u é r d e n s e l a s p a l a b r a s q u e h e m o s s u b r a y a d o en la c i ta


a l g o l a r g a q u e a r r i b a h i c i m o s del t e rcer l i b r o , v o l u m e n s e g u n d o , de l


Llibre de Contemplació.


A n á l o g a m e n t e c o m o en el o r d e n del c o n o c i m i e n t o , e l v e r d a d e r o


c o n o c i m i e n t o p a r a L l u l l es el e s p i r i t u a l o i n t e l e c t u a l , s e g ú n en su


l u g a r e x p u s i m o s , a s í , en el o r d e n d e lo e s té t i co , l a v i s i ó n s e g u r a es


l a e s p i r i t u a l .


Y as í c o m o c o n o c e r i n t e l e c t u a l m e n t e es p a r a L l u l l c o n o c e r e n


c o n e x i ó n , " c o m o se p e s c a u n p e z con o t ro p e z " , y la p e r f e c c i ó n de


q u e es s u s c e p t i b l e n u e s t r o c o n o c i m i e n t o en es ta v i d a , se o b t i e n e en


e l d e s c e n s o , e n e l c u a l , e n f u e r z a d e la luz y v i r t u d y a a d q u i r i d a s p o r


e l e n t e n d i m i e n t o , en c a d a i n t e l i g i b l e s o m o s l l e v a d o s a l a r e l a c i ó n


con o t ro s i n t e l i g i b l e s , a s í e s ta v i s ión e s p i r i t u a l en lo e s té t i co cons i s te


e n q u e el s u j e t o , e n vez d e d e t e n e r s e y q u e d a r s e en l a c o n t e m p l a c i ó n


de l o b j e t o , se s i rva d e és te c o m o d e un t r a m p o l í n p a r a r e m o n t a r s e


a o t r a s r e p r e s e n t a c i o n e s .


¿ P o r q u é , s e g ú n e l t ex to de L l u l l an te s c i t a d o , le p a r e c e m á s b e l l o


el e s t i é rco l e n el h u e r t o q u e la m a l a m u j e r , p o r m u y h e r m o s a q u e sea ,


e n e l t e m p l o ? É l m i s m o nos da l a r a z ó n : p o r q u e no p a r a en la con-


t e m p l a c i ó n de l o b j e t o , s ino q u e l a v i s t a de l e s t i é rco l l l eva a n t e su


i n t u i c i ó n e s té t i ca a p a r e j a d a l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a s flores y f ru tos


c o n t o d a s sus b e l l e z a s y a t r a c t i v o s , q u e a y u d a r á a h a c e r b r o t a r , y , en


c a m b i o , l a d e l a m a l a m u j e r l l e v a cons igo la r e p r e s e n t a c i ó n del pe-


c a d o y del h e d o r m o r a l .


E s la m i s m a r a z ó n q u e en el c a p í t u l o 100 del Ars Magna: " I t e r i m i
R h e t o r i c u s o r n a t c u m voce s i g n i c a t i v a , u t c u m d ic i tur A p r i l i s ct M a j u s


3 4 . S i l o s h o m b r e s t i e n e n p l a c e r y a l e g r í a c u a n d o v e n á r b o l e s c o n h o j a s y
f r u t o s , y v e n r i b e r a s y p r a d o s y s e l v a s , b i e n d e b e m o s t e n e r p l a c e r . . . e n l o q u e
v e m o s y s a b e m o s q u e s o m o s e n s e r .


28
RAMON LLULL: UNIFICACIÓN Y POLARIZACIÓN 221


q u i a sunt p u l c h r i o r a v e r b a q u a m q u a n d o d i c i tur O e t o b e r et N o v e m -


b e r , eo q u o d s i g n a n t flores et f o l i a : et a v i u m c a n t i m i , et r e n o v a t i o n e m


t e m p o r i s et r e r u m g e n e r a b i l i u m " . 3 5


E n L l u l l , p u e s , en lo e s té t ico , m á s q u e la c a t e g o r i a de lo be l lo


especí f ico s o b r e s a l e la de lo p o é t i c o : e s ta c a t e g o r í a e s té t ica , m á s suges-


t iva q u e e x p r e s i v a , la q u e t i e n d e u n a florida c a d e n a de c o n t i n u i d a d


ent re l a s i m á g e n e s , la q u e v i s l u m b r a un re f le jo del D i o s i n m u t a b l e en


l a s c r i a t u r a s q u e v a n y v i enen y d e s a p a r e c e n ; la q u e u n e a t o d o lo


b e l l o con D i o s : a q u é l l a q u e i n d i c a P l a t ó n en su Fedro a l dec i r q u e
el a l m a en o t ro t i e m p o vio a q u e l l a n í t i d a h e r m o s u r a al l a d o de Z e u s


y de los o t ro s d ioses , c o n t e m p l a n d o , c e r c a d a s de luz p u r í s i m a , l a s ín-


t e g r a s , s enc i l l a s , i n m ó v i l e s y b i e n a v e n t u r a d a s I d e a s : y c u a n d o ve


g i m a h e r m o s u r a t e r r e n a se a c u e r d a d e a q u e l l a v e r d a d e r a h e r m o s u r a


y r e c o b r a sus a l a s , y q u i e r e v o l a r y no p u e d e h a c e r l o , y a m a la cum-


b r e y d e s p r e c i a los v a l l e s . . .


E l a l m a m í s t i c a ve , c o m o S a n J u a n de la C r u z , l a s cosas b e l l a s


c o m o v e s t i d a s de h e r m o s u r a p o r la m i r a d a del E t e r n o , y a s í no se


d e t i e n e m o r o s a m e n t e en e l l a s , s ino q u e p o r d i v e r s a s m a n e r a s r e p i t e :


" B u s c a n d o m i s a m o r e s


i ré p o r esos m o n t e s y r i b e r a s ,


ni c o g e r é las flores


ni t e m e r é l a s fieras,


y p a s a r é l a s fuente s y f r o n t e r a s .


¡ O h b o s q u e s y e s p e s u r a s


p l a n t a d a s p o r la m a n o de l A m a d o !


¡ O h p r a d o de v e r d u r a s ,


d e flores e s m a l t a d o !


D e c i d si p o r v o s o t r o s h a p a s a d o .


¡ O h c r i s t a l ina f u e n t e ,


si en esos tus s e m b l a n t e s p l a t e a d o s


f o r m a s e s de r e p e n t e


los o j o s d e s e a d o s


q u e t e n g o en m i s e n t r a ñ a s d i b u j a d o s ! "


3 5 . D e n u e v o e l r e t ó r i c o a d o r n a c o n v o z s i g n i f i c a t i v a , c o m o c u a n d o s e d i c e
a b r i l y m a y o q u e s o n p a l a b r a s m á s h e r m o s a s q u e c u a n d o s e d i c e o c t u b r e y n o -
v i e m b r e , p o r q u e d e s i g n a n flores y h o j a s , y c a n t o d e a v e s , y r e n o v a c i ó n d e c o s a s
e n g e n d r a b l e s .


29
2 2 2 PEDRO FONT PUIG


E l a l m a m í s t i c a no c o g e l a s flores; só lo b u s c a p o r su s e n d a el


r a s t r o del A m a d o ; y j u n t o a la p l a t e a d a fuente no r e p o s a , s ino q u e


s u s p i r a p o r los o j o s q u e l l eva d i b u j a d o s en las e n t r a ñ a s .


E n L l u l l se j u n t a el a l m a m í s t i c a con su t e n d e n c i a , o m n í m o d a -


m e n t e un i f i cante , de c o n e x i ó n a r e m o n t a r s e a la " p l u e h r a c a u s a q u a c


n a t u r a l i t e r c a u s a t p u l c b r u m e f f e c t u m " (cap . 51 del Ars Magna) ; y de
e s ta s u e r t e , su v i s i ón es té t ica es o t r a in s t anc i a de un i f i cac ión .


Y un i f i cac iones o r e v e l a d o r a s d e u n i d a d son la s A r t e s .


E l R e t ó r i c o (cap . 100 del Ars Magna) u n e h e r m o s o s s u j e t o s con
h e r m o s o s p r e d i c a d o s , y el p r i n c i p i o con sus c o r r e l a t i v o s ; v e r b i g r a c i a ,


la b o n d a d con lo bon i f i cante , lo b o n i f i c a d o y el boni f i car .


" 3 6 p e r m e t a p h o r a m cor robora t i l i - in te l l ec tus ad i n t c l l i g e n d u m , nani


p e r i s t a m u n o c o d e m q u e t e m p o r e s u p e r d i v e r s a s spec ie s g y r a t u r .


P r a c t c r e a cuín m e t a p h o r a sit l i g a m e n et n e x u m o p e r a t i o n i s t r i u m po-


t e n t i a r u m a n i m a e , q u a e ad u n u m fincni m e m o r a n d o , i n t c l l i g e n d o et


d i l i g e n d o se h a b e n t , et h o c p r o p t e r m a x i m a m i n t e n t i o n e m q u a m in-


te l l ec tus f ac i t q u a n d o u n u m a u d i e n s a l i u d inte l l ig i t , ideo est in h a c


A r t e m c t a p h o r a " (Liber Principiorum Medicinae, (list. IO, c a p . 3 6 :
M e t a p h o r a , I ) .


E n es te g i ro , en un m i s m o t i e m p o , s o b r e e spec i e s d i s t i n t a s : en es ta


l i g a c i ó n y n e x o de o p o s i c i ó n d e l a s t res p o t e n c i a s del a l m a d i r i g i d a s


a u n m i s m o fin, es dec i r , en estos a s p e c t o s u n i f i c a d o r e s ve L l u l l la


fue rza q u e la m o t i v a b a .


E n la Rhetorica, e d i t a d a p o r Z e t z n e r en 1958. q u e H a u r é a u a d m i t e
c o m o a u t é n t i c a de L l u l l , p r o b a b l e m e n t e de un d i s c í p u l o de é s te , s e g ú n


M e n é n d e z y P e l a y o , 3 7 se l ee , c o n f o r m e a las i d e a s de L l u l l , q u e " n o


hay r n i n g u n a m a t e r i a t a n e x i g u a de p r e c i o q u e no p u e d a o f recer gran-


des r e c u r s o s a l o r a d o r si d e s c i e n d e d e lo s u m o a lo ín f imo o a s c i e n d e


de lo ín f imo a lo s u m o " : lo c u a l e q u i v a l e a dec i r q u e , m e d i a n t e la


c o n e x i ó n a s c e n s o o d e s c e n s o , n a d a h a y q u e n o c o b r e v a l o r .


D e la M ú s i c a d i ce el c a p í t u l o 99 del Ars Magna: " : í R M ú s i c a est a r s


36 . P o r l a m e t à f o r a c r e c e e n f u e r z a e l e n t e n d i m i e n t o p a r a e n t e n d e r , p u e s
m e d i a n t e e l l a e n u n m i s m o t i e m p o g i r a s o b r e d i v e r s a s e s p e c i e s . A d e m á s , s i e n d o
l a m e t á f o r a l i g a c i ó n y n e : ; o d e o p e r a c i ó n d e l a s t r e s p o t e n c i a s d e l a l m a q u e e s t á n
d i r i g i d a s a u n s o l o fin r e c o r d a n d o , e n t e n d i e n d o y a m a n d o , y e s t o p o r l a m á x i m a
t e n s i ó n q u e h a c e e l e n t e n d i m i e n t o c u a n d o , o y e n d o u n a c o s a , e n t i e n d e o t r a ; p o r
e l l o e s t á l a m e t á f o r a e n e s t e A r t e .


3 7 . " H i s t o r i a d e l a s I d e a s e s t é t i c a s " , c a p . 4, p á g . 175 d e l v o l . 22 e n l a e d i -
c i ó n 1 9 1 0 .


3 8 . L a M ú s i c a e s u n a r t e , i n v e n t a d a p a r a o r d e n a r m u c h a s v o c e s c o n c o r d a n t e s


30
RAMON LLULL: UNIFICACIÓN Y POLARIZACIÓN 2 2 3


inventa ad o r d i n a n d i i n i inu l ta s voces c o n c o r d a n t e s in u n u m c a n t u m ,


-icut m u l t a p r i n c i p i a ad u n u m imeni , et i ta def init io figuratur per defi-


n i t i o n e m c o n c o r d a n l i a e " .


L a M ù s i c a es , p u e s , t a m b i é n un fac tor d e u n i f i c a c i ó n ; es , a d e m á s ,


u n a r e v e l a c i ó n de la a r m o n i a p r o d u c i d a p o r el m o v i m i e n t o de las


e s f e ra s ce le s te s .


E s t a idea l u l i a n a de la M ú s i c a , r e v e l a d o r a de u n i d a d , se a c e n t ú a


en S a l z i n g e r y en S c h o p e n h a u e r .


* * #


E s t é t i c a , la de R a m ó n L l u l l , c o r o n a d a con l a C r u z , l a s u p r e m a


b e l l e z a , y el c r i t e r io p a r a el j u i c i o es té t ico en el o r d e n de la be l l eza


m o r a l .


" S i e n d o la i m a g e n d e la C r u z t an n o b l e y b u e n a p i n t u r a , ¿ c ó m o


p u e d e ser , S e ñ o r , q u e los p i n t o r e s p in ten y f o r m e n y e s c u l p a n cual-


q u i e r o t ra p i n t u r a q u e no sea a q u é l l a ? "


C u a l e s q u i e r a p i n t u r a s h a y en este m u n d o , e x c e p t u a d a la figura de


l a C r u z , son m á s b e l l a s e x t e r i o r q u e i n t e r i o r m e n t e " ( L i b . 3 . ° , d is t . 23 ,


c a p . 120 del Llibre de Contemplació).


E n la m i s m a g r a n o b r a ( l ib . 3 . ° , d i s t . 23 , c a p . 104) p r o c l a m a la


C r u z c o m o cr i t e r io en el o r d e n de la b e l l e z a m o r a l : " C o m o la m u j e r


q u e se m i r a en el e s p e j o ve en él la b e l l e z a o la f e a l d a d de su c a r a


y l a d i s p o s i c i ó n de su c u e r p o , a s í tu s i e rvo , c u a n d o m i r a a l a C r u z


con m i r a d a p e n e t r a n t e , ve y p e r c i b e t o d a s l a s b e l l e z a s y t o d a s l a s


t o r p e z a s q u e h a y en é l " .


I V


E N E L ORDFN DEL AMOR


E l " D e u s c a r i t a s e s t " de las S a g r a d a s E s c r i t u r a s es p e n s a m i e n t o


f e c u n d í s i m o en L l u l l .


E n el " L i b e r de q u i n q u é s a p i e n t i b u s " y en el " L i b e r m i r a n d a r u m


d e m o n s t r a t i o n u m " se f u n d a e n el p e n s a m i e n t o de q u e D i o s es A m o r


p a r a i n t e n t a r d e m o s t r a r la T r i n i d a d . E i g u a l m e n t e en el l i b r o 4, ca-


p í t u l o 4, de l Liber ú l t i m a m e n t e c i t a d o , p a r a in tentar d e m o s t r a r la ne-
c e s i d a d de la E n c a r n a c i ó n . E n Els cent noms de Den ins i s te r e i t e r a d a -
m e n t e e n este m i s m o p e n s a m i e n t o f u n d a m e n t a l .


e n u n s o l o c a n t o , c o m o m u c h o s p r i n c i p i o s p a r a u n s o l o fin, y a s í s u d e f i n i c i ó n
s e f o r m u l a p o r m e d i o d e l a d e f i n i c i ó n d e l a c o n c o r d a n c i a .


3 1
2 2 4 PEDRO FONT PUIG


D e es te a m o r , o p e r a c i ó n e senc ia ] d iv ina , da D i o s u n a s e m e j a n z a


a u n al o r d e n n a t u r a l . D i c e la 3 . a p a r t e , d is t . 2 . " de l Liber de quatuor-
dècim articulis Fidei: " 3 0 D i v i n u s a m o r dedi l n a t u r a e a l i q u a m s imi-
l i t u d i n e m sui o p e r i s " .


S i el a m o r es D i o s , o una s e m e j a n z a de la o p e r a c i ó n e senc i a l d i v i n a ,


no es de m a r a v i l l a r q u e e x c l a m e L l u l l : " ¡ C u a n g r a n d a ñ o es q u e los


h o m b r e s m u e r a n s in a m o r ! "


E n Els cent noms de Deu d i s t i n g u e ent re " a m o r b e l l o " y " a m o r
f e o " :


" E s t á a m o r be l l en boni f i ca r


E s t á b é l i c a b o n a en b o n m a r


E s t á a m o r l e t j a en m a l i f i c a r . "


P e r o c l a r o es q u e h a c e r m a l es tan c o n t r a r i o a la n a t u r a l e z a del


a m o r q u e m á s b ien es u n a n e g a c i ó n de a m o r , a u n q u e se e n c u b r a con


su a p a r i e n c i a .


E n el Arbor Philosophiae Amoris finge el a u t o r q u e , p a s e a n d o pol-
los a l r e d e d o r e s de P a r í s , e n c o n t r ó u n a gent i l d a m a v e r t i e n d o c o p i o s a s


l á g r i m a s : e r a la F i l o s o f í a del A m o r q u e d e p l o r a b a a m a r g a m e n t e la


s e p a r a c i ó n ent re l a s c i enc i a s del a m o r y de la i n t e l i g e n c i a : " C u a n t o


m á s s a b e n — d i c e la F i l o s o f í a del A m o r — , s in a m a r m e a m í , t a n t o


m á s h á b i l e s son en u r d i r e n g a ñ o s y f r a u d e s . " O t r a m a n i f e s t a c i ó n d e


la t e n d e n c i a l u l i a n a a la a c t u a c i ó n c o n j u n t a de l a s f a c u l t a d e s de l


a l m a : el a m o r l i b r a r á al h o m b r e d e l a t e n t a c i ó n de a b u s a r de l a


i n t e l i g e n c i a .


L a t e n d e n c i a p e n e t r a t i v a del a m o r , q u e no q u i e r e i n t e r m e d i a r i o s ,


q u e a s p i r a a la i n m e d i a t e z , lo l l e v a a q u e r e r ver e v i d e n t e m e n t e no


ya la c r e d i b i l i d a d de u n a p r o p o s i c i ó n , s ino l a s p r o p o s i c i o n e s m i s m a s ,


c u a l e s q u i e r a q u e s e a n . P o r e l lo a s p i r a a d e m o s t r a r los m i s t e r i o s y por-


q u e p i e n s a q u e " a q u e l l o q u e se e n t i e n d e se a m a m á s q u e a q u e l l o


q u e se c r e e " y a s p i r a a q u e t o d o s a m e n m á s y m á s el c o n t e n i d o de


la R e v e l a c i ó n . E s t e a m o r le m u e v e a e sc r ib i r p a r a ev i ta r la confu-


s ión de la m e n t e y con e l l a el p e l i g r o y p r i v a c i ó n de d e v o c i ó n . E n el


d i á l o g o d e L l u l l c o n u n m o n j e , q u e s i rve d e p r ó l o g o a l Arbre de
Sciencia, d ice a q u é l q u e e s c r i b e el l i b r o p o r q u e " 4 1 e n t e n i m e n t con-


3 9 . E l a m o r d i v i n o d i o a l a n a t u r a l e z a a l g u n a s e m e j a n z a d e s u o p e r a c i ó n .


4 0 . C o n s i s t e e l a m o r b e l l o e n h a c e r b i e n ; l a b e l l e z a b u e n a e n b i e n a m a r ; e l


a m o r f e o e n h a c e r m a l .


4 1 . E n t e n d i m i e n t o c o n f u s o l l e v a g r a n p e l i g r o y p r i v a c i ó n d e g r a n d e v o c i ó n


e n h o n r a r a D i o s y a m a r y s e r v i r y p r o c u r a r s a l v a c i ó n d e l p r ó j i m o .


32
RAMÓN LLULL: UNIFICACIÓN Y POLARIZACIÓN 2 2 5


f u s p o r t a g r a n p e r i l l e p r i v a c i ó de g r a n devoc ió a h o n r a r a D e u e


a m a r e s e rv i r e a p r o c u r a r s a l u t a son p r o i s m e " .


P a r a L l u l l , p u e s , a m o r i m p u s a a ver , y ver i m p u l s a a a m a r m á s


y m e j o r .


E l a m o r a s p i r a , a d e m á s , a la l i b e r t a d y a l a p r e s t e z a ; p o r eso nos


d a su a r t e u n i v e r s a l : 4 2 " u t m o d i c o t e m p o r e e s e rv i t ine l o n g a r u m et


c o n f u s a r u m s c i e n t i a r u m e g r e d i v a l e a m u s " .


N o p a s ó i n a d v e r t i d a a L l u l l la r e n o v a c i ó n a q u e a s p i r a ci a m o r ;


y no le p a s ó i n a d v e r t i d a p o r q u e el a m o r m i s m o p r e s i e n t e la conve-


n i e n c i a d e e s ta r e n o v a c i ó n s in n e c e s i d a d de f o r m u l á r s e l o exp l í c i t a -


m e n t e . É l i n t u y ó lo q u e en su m i s m o s ig lo e s c r i b í a G o d o f r e d o de


E s t r a s b u r g o en Tristan und 1sorde: " L o s dos a m a n t e s p a r e c í a n s e


r e c í p r o c a m e n t e c a d a vez m á s b e l l o s . . . si el a m o r p e r m a n e c i e s e s iem-


p r e el m i s m o , p r o n t o a c a b a r í a p o r d e s a p a r e c e r " ; y si L u z á n e n su


Poética n o s d i ce q u e " i g u a l m e n t e se d e l e i t a n u e s t r a a l m a en apren-


d e r v e r d a d e s n u e v a s y m a r a v i l l o s a s q u e en a p r e n d e r n u e v o s m o d o s


d e dec i r v e r d a d e s " , L l u l l s i ente y s i rve a la u t i l i d a d q u e p a r a ser


" p r e d i c a d o r s y p u b l i c a d o r s de v a l o r " 4 3 t i e n e n l a s " n o v e l l e s r a o n s " , 4 4


c o m o p a r a a l e g r a r s e el h o m b r e en D i o s , lo s " s o n s n o v e l l s " .


E n l a c i t a d a Rhetorica, d e e s p í r i t u l u l i a n o , e d i t a d a p o r R e m i g i o


R u f o C á n d i d o A q u i t a n o , se l e e : " 4 S C o n c o r d a n t i a e v i n c u l u m a s u m m o


u s q u e ad inf ima d u r a t . E s t , e n i m q u a e d a m u n i v e r s a l i s a m i c i t i a o m n i u m


r e r u m in q u a o m n i a p a r t i c i p a n t , et i l l u m n e x u m p l c r i q u e , ut H o m e r u s ,


a u r e a m c a t h e n a m a p e l l a n t c i n g u l u m V e n e r i s seu v i n c u l u m n a t u r a c s ive


s y m b o l u m q u o d re s in tcr se h a b e n t . E t q u o t spec ie s n o b i s fingimus


d i f f e r e n t i a e , tot l icet e t i a m fingere c o n c o r d i a e . . . L i s et a m i c i t i a a p u d


P l a t o n e m p e r l o n g u m d e m o n s t r a t u r es se p r i n c i p i n m r e r u m o m n i u m . . .


P r i n c i p i u m h a b e t se l a t i s s i m e ad o m n e s res m u n d i o m n e s q u e scien-


t i a s " / 1 6


4 2 . P a r a q u e e n p o c o t i e m p o p o d a m o s s a l i r d e l a s e r v i d u m b r e d e l a s c i e n -
c i a s l a r g a s y c o n f u s a s .


4 3 . Blanquerna.
4 4 . N u e v a s r a z o n e s .


4 5 . N u e v o s s o n i d o s .


4 6 . E l v i n c u l o d e l a c o n c o r d a n c i a d u r a d e s d e l o s u m o h a s t a l o í n f i m o . P u e s
h a y c i e r t a u n i v e r s a l a m i s t a d d e t o d a s l a s c o s a s e n l a c u a l t o d a s p a r t i c i p a n y
m u c h o s , c o m o H o m e r o , l l a m a n a a q u e l n e x o c a d e n a á u r e a , c í n g u l o d e V e n u s o
v í n c u l o d e l a n a t u r a l e z a o s í m b o l o q u e l a s c o s a s t i e n e n e n t r e s í . Y c u a n t a s e s p e -
c i e s n o s fingimos d e d i f e r e n c i a , t a n t a s c a b e t a m b i é n fingir d e c o n c o r d i a . . . E n P l a -
t ó n s e d e m u e s t r a e x t e n s a m e n t e q u e l a p e l e a y l a a m i s t a d c o n e l p r i n c i p i o d e
t o d a s l a s c o s a s . . . E l p r i n c i p i o s e e x t i e n d e c o p i o s í s i m a m e n t e a t o d a s l a s c o s a s d e l
m u n d o y a t o d a s l a s c i e n c i a s .


33
2 2 6 PEDRO FONT PUIG


H e a q u í u n t ex to e n q u e se c o m b i n a n l a i n s p i r a c i ó n l u l i a n a y l a


r e n a c e n t i s t a , y en q u e s u r g e e l m i s m o p e n s a m i e n t o q u e , s e g ú n Ar i s -


t ó t e l e s , 4 7 e x p u s o H e s í o d o a l d e c i r : " L o p r i m e r o d e t o d a s l a s c o s a s


v ino a ser el C a o s , l u e g o en s e g u i d a la T i e r r a de v a s t o s e n o , y e l A m o r


q u e s o b r e s a l e ent re todos los i n m o r t a l e s " ; c o m o r e c o n o c i e n d o q u e


" p r e c i s a en los seres c i e r t a c a u s a q u e m u e v a y enlace l a s c o s a s " ; y
E m p é d o c l e s , s e g ú n q u i e n la a m i s t a d es la c a u s a d e l a u n i d a d p a r a


t o d a s l a s c o s a s : " p r i n c i p i o , no só lo p r i n c i p i o m o v i e n t e , p u e s t o q u e en-


l a z a " : el A m o r q u e j u n t a cosa a cosa s e g ú n P l a t ó n .


C u a n d o es te a m o r es e l m í s t i c o , en tonces t e n e m o s a l g o q u e , s e g ú n


L l u l l , es m e d i o e n t r e c r e e n c i a e i n t e l i g e n c i a , en t re fe y c i e n c i a ; p o r


é l , e l A m i g o y el A m a d o se h a c e n u n a a c t u a l i d a d en e s e n c i a , q u e d a n d o


a l a vez d i s t in tos y c o n c o r d a n t e s . 4 8


C u a n d o e n e l o r d e n de l a e s té t ica M a x D e s s o i r t i l d a de r e t r o c e s o


l a " E i n f i i h l u n g " a b s o l u t a , h u b i e r a a p l a u d i d o , de c o n o c e r l o , e s te pen-


s a m i e n t o d e L l u l l , segi ín el c u a l en el o r d e n de lo m í s t i c o , q u e t a n t a s


a n a l o g í a s p r e s e n t a con el de lo e s té t i co , A m i g o y A m a d o q u e d a n dis-


t in tos a u n en su u n i ó n .


OBSERVACIONES FINALES


A


Q u e d a i m p l i c a d o q u e , p a r a q u i e n e s ta s l í n e a s e s c r i b e , h a y en l a


d o c t r i n a l u l i a n a p e n s a m i e n t o s d e v a l o r p e r m a n e n t e : no t o d o p r e s e n t a


en e l l a u n in teré s e x c l u s i v a m e n t e h i s t ó r i c o ; h a y a l g o d e in teré s a c t u a l .


M a s , a u n q u e la v e r d a d e s t u v i e r a de p a r t e d e los q u e c reen lo con-


t r a r i o , se e x p l i c a r í a , c o n t o d o , el p r e d i c a m e n t o p e r m a n e n t e d e la doc-


t r ina de L l u l l , l a s e d u c c i ó n s i m p á t i c a q u e e j e r c e a t r a v é s d e los s i g lo s


p o r ser u n o d e los m á s g e n i a l e s y g e n e r o s o s e s fuerzos p a r a r e a l i z a r


la a s p i r a c i ó n p e r m a n e n t e de la h u m a n i d a d : u n i d a d .


M o s t r a r l a p e r m a n e n c i a de e s ta i n s p i r a c i ó n s e r í a s e g u i r t o d a l a


h i s t o r i a d e la C i e n c i a y en e s p e c i a l de la F i l o s o f í a ; y c u a n d o u n a


c u l t u r a no h a e s t a d o t o d a v í a e n t é r m i n o s h á b i l e s n i d e i n t e n t a r rea-


l i z a r l a c i en t í f i c amente , se h a p r e c i p i t a d o en su b u s c a en a l a s de l m i t o :


e j e m p l o , l a T e o g o n i a d e H e s í o d o .


4 7 . " M e t a f í s i c a " A - 3 : 9 8 4 b 2 3 ; B - 4 : 1 0 0 1 a 14 y 1 5 ; A - 1 0 : 1 0 7 5 b 3 .


4 8 . Llibre del amic y del Amat.


34
RAMÓN LLULL: UNIFICACIÓN Y POLARIZACIÓN 2 2 7


A u n q u e el l u l i s m o no t u v i e r a v a l o r p e r m a n e n t e , su p r e d i c a m e n t o


s e r í a m e r e c i d o p o r h a b e r s ido u n p o d e r o s o e s fuerzo p a r a s a t i s f acer


e s ta a n s i a p e r m a n e n t e de la m e n t e h u m a n a .


L l u l l p r e t e n d i ó q u i z á s u n i m p o s i b l e con su a r t e u n i v e r s a l .


" V e r d i s t in to y j u n t o


L o q u e es y lo q u e h a s ido


Y su p r i n c i p i o p r o p i o y e s c o n d i d o "


no es lo p r o p i o de e s ta v i d a , s ino " l a r u e d a q u e h u y e m á s del s u e l o " ,


segi ín c a n t a b a el a d m i r a d o r de L l u l l F r a y L u i s de L e ó n .


M a s , c o m o dec ía V a l e r a , c u a n t o s t u v i e r o n u n a n o b i l í s i m a e i m p o -


s i b l e p r e t e n s i ó n y f u e r o n d i g n o s d e t e n e r l a , m e r e c e n q u e se d i g a d e


e l los lo del filósofo: " Y o a m o a a q u e l q u e d e s e a lo i m p o s i b l e " .


B


H e e x p u e s t o s u m a r i a m e n t e m i m o d o de ver a L l u l l . L e j o s de m í


c r e e r q u e no p u e d a ser v i s to p o r o t ros de m o d o d i s t in to y a u n . en va-


r io s e x t r e m o s , o p u e s t o .


L o s g r a n d e s a u t o r e s de F i l o s o f í a d a n e l los m i s m o s o c a s i ó n a inter-


p r e t a c i o n e s d i v e r s a s y o p u e s t a s . U n b u e n t r a t a d i s t a , u n a u t o r de u n


b u e n m a n u a l , ev i ta c u i d a d o s a m e n t e t o d a c o n t r a d i c c i ó n : " s i b i c o n s t a t " ;


los g r a n d e s a u t o r e s en F i l o s o f í a nos d a n p e n s a m i e n t o s gen ia l e s y fe-


c u n d o s , p e r o no s i e m p r e c o n c o r d e s . S e g ú n se a t i e n d a m á s a u n tex to


o a o t ro d e los o p u e s t o s q u e se e n c u e n t r a n en u n m i s m o c lá s i co d e


la F i l o s o f í a , la i n t e r p r e t a c i ó n , cl m o d o de ver a a q u e l a u t o r , s e rá


m u y d i v e r s a .


A d e m á s , e n F i l o s o f í a , m á s q u e en o t ra C i e n c i a a l g u n a , t o d o o cas i


t o d o es s e g ú n el co lo r del c r i s ta l con q u e se m i r a , lo c u a l , sea d i cho


i n c i d e n t a l m e n t e , r i n d e la u t i l i d a d soc ia l de a d i e s t r a r en el a r te de


c o m p r e n d e r q u e los m o d o s de p e n s a r o p u e s t o s a los n u e s t r o s n o son


n e c e s a r i a m e n t e i n f u n d a d o s , a d i e s t r a m i e n t o de q u e t o d a v í a , en d a ñ o


d e u n a c u l t a c o n v i v e n c i a , a n d a n m u y e sca sos los m á s d e los h o m b r e s ,


a u n los doc to s .


Y los q u e se v a n a g l o r i a n de no u s a r c r i s t a l a l g u n o p a r a m i r a r los


p r o b l e m a s filosóficos y e s t u d i a r los a u t o r e s ; los q u e se j a c t a n de t ener


u n a v i s i ón " o b j e t i v a " , o l v i d a n , en su v a n i d a d , q u e n a d i e s in p r i v a r s e
2 2 8 PEDRO FONT PUIG


d e v e r p u e d e so l t a r el c r i s t a l i n o , l a l en te b i c o n v e x a q u e l l e v a m o s den-


t ro de l o j o , n i v a c i a r és te d e los h u m o r e s q u e son t a m b i é n m e d i o s


r é f r i n g e n t e s : y q u e e l o j o d e l a m e n t e t i ene t o d a v í a m u c h a s m á s


l ente s y o t ro s m e d i o s r é f r i n g e n t e s con índ ice s d e r e f r a c c i ó n m á s di-


ver sos e n c a d a h o m b r e e i m p o s i b l e s de m e d i r , y n i d e l e j o s p o r u n o


m i s m o , c o m o s e r í a n e c e s a r i o p a r a q u e c a d a c u a l p u d i e s e c o r r e g i r su


v i s i ón m e n t a l .


PEDRO FONT PUIG -f


36
EL CONOCIMIENTO D E UIOS E N E L LULISMO
MALLORQUÍN D E L PERIODO UNIVERSITARIO


E n c a d a é p o c a , c o n f o r m e a l a s c o o r d e n a d a s h i s tó r i ca s q u e r i g e n
la e v o l u c i ó n , l a p e r s o n a l i d a d d e R a m ó n L l u l l , s u s t a n t i v a d a en el
" O p u s l u l l i a n u m " y en los e s t u d i o s y c o m e n t a r i o s d e t o d o s los lu l i s t a s ,
a d q u i e r e m a t i c e s i n s o s p e c h a d o s . L a con f i gurac ión l u l i a n a d e n u e s t r o
p e r s o n a j e d u r a n t e el p e r í o d o u n i v e r s i t a r i o m a l l o r q u í n es lo q u e qui-
s i e ra c o n s i d e r a r , t e n i e n d o m u y p r e s e n t e q u e los lu l i s t a s d e e s ta é p o c a ,
c o m o de t o d a s , lo son, p r e c i s a m e n t e , p o r ser , en p r i m e r t é r m i n o , lu l ia-
nos . E m p l e o a q u í el n o m b r e d e l u l i s m o m a l l o r q u í n c o m o f ó r m u l a cla-
s i f ica tor ia de los lu l i s t a s de M a l l o r c a , d e s d e la s e g u n d a m i t a d del
s ig lo XVII, c á t e d r a l u l i a n a de la U n i v e r s i d a d y g r u p o f r a n c i s c a n o , h a s t a
el c i e r r e d e l a m i s m a U n i v e r s i d a d a c o m i e n z o s del s ig lo x ix .


E n el s en t ido a c a b a d o de s e ñ a l a r p o d e m o s h a b l a r d e l u l i s m o y d e
u n L l u l l n e t a m e n t e se tecent i s t a y a r m o n i z a d o r . S e t e c e n t i s t a , p o r q u e no
son a j e n o s a l a s c o r r i e n t e s filosóficas r e i n a n t e s . A r m o n i z a d o r , p o r q u e
i n t e n t a n u n a p o s t u r a de s íntes i s e n t r e dos p o l o s o p u e s t o s : el pensa-
m i e n t o t r a d i c i o n a l y la n u e v a filosofía, s i e m p r e b a j o el a m p a r o d e
la d o c t r i n a l u l i a n a . A s í , R a m ó n se e scoto- lu l iza e n los f r a n c i s c a n o s
m a l l o r q u i n e s . A c e r c a su c o m b i n a t o r i a de p r i n c i p i o s a l a c o m b i n a t o r i a
de a n a g r a m a s de C a r a m u e l . C o m p a r a la d o c t r i n a de l a scenso y des-
censo de l e n t e n d i m i e n t o con la s t r a n s f o r m a c i o n e s del s i l o g i s m o f o r m a l
y c o n l a r e d u c c i ó n de la l ó g i c a m o d a l , p r o p i a d e a q u e l l a s f e c h a s . S e
b a l a n c e a e n t r e el e m p i r i s m o de B a c ó n y e l r a c i o n a l i s m o d e D e s c a r t e s
p a r a a c a b a r en u n i n t e l e c t u a l i s m o i n t e r m e d i o . E s t á j u g a n d o lo m i s m o
con el c o n c e p t o c a r t e s i a n o de s u s t a n c i a q u e con la n o c i ó n a r i s to té l i ca
d e m a t e r i a p r i m a , p a r a a l e j a r s e p r o p o r c i o n a l m e n t e d e u n o y o t r a s in
p r e s c i n d i r d e a m b o s . C o m p l e m e n t a el aná l i s i s f e n o m e n o l ò g i c o de l
p r o c e s o de l u n i v e r s o , p r o p i o de l m e c a n i c i s m o de l s ig lo x v m , con u n a
e x p l i c a c i ó n t e l e o l o g i c a d e los r e f e r i d o s f e n ó m e n o s , s o l u c i ó n ca rac te -
r í s t i c a de l a filosofía c r i s t i ana . A d m i t e á t o m o s q u e se u n e n p o r pre-


1
230 s. TRÍAS MERCANT


s ión y c h o q u e a l e s t i lo de G a s e n d i ; p e r o a ñ a d e t a m b i é n p r i n c i p i o s


s u s t a n c i a l e s , " c a u s a , e n f r a s e del P . P a s c u a l , d e a q u e l l o s m o v i m i e n t o s


y c o m b i n a c i o n e s " . R a m ó n L l u l l , e n los lu l i s t a s de l s e tec ientos , se


a c e r c a a l a t e o r í a de l e s p a c i o d e L e i b n i z y se p o n e d e su p a r t e y de


l a d e D e s c a r t e s , a l no a d m i t i r , f r e n t e a l a t o m i s m o , el v a c í o . C o n su


m é t o d o e m p í r i c o - r a c i o n a l q u e d a tenso e n t r e la m e t o d o l o g í a e x p e r i -


m e n t a l d e los C o r p u s c u l i s t a s y el p r o c e s o e x c l u s i v a m e n t e r a c i o n a l i s t a


de l filósofo f r a n c é s .


E n t a l a m b i e n t e de p r o b l e m a s , p l a n t e a m i e n t o s y p o s i b l e s so luc io-


nes s u r g e p a r a e l l u l i s m o m a l l o r q u í n , q u i z á , l a cue s t ión m á s a p a s i o -


n a n t e y c o m p r o m e t e d o r a . E s el p r o b l e m a del c o n o c i m i e n t o filosófico


de D i o s . E n t r e e l e m p i r i s m o y el r a c i o n a l i s m o , los l u l i s t a s de l sete-


c ientos son t a j a n t e s p o r q u e se e n f r e n t a n a u n p r o b l e m a en el q u e ,


p o r ser l a filosofía l u l i a n a d o c t r i n a c r i s t i a n a , no p u e d e n a v e n t u r a r s e


a d e t e r m i n a d a s c o n c e s i o n e s . E s t o y h a b l a n d o de filosofía; p o r t a n t o ,


b u s c a n d o u n a s o l u c i ó n r a c i o n a l de l p r o b l e m a . N o p r e t e n d o t r a t a r d e


D i o s , é s te s e r á u n a s p e c t o d e r i v a d o en m i l e c c i ó n ; s ino h a c e r c u e s t i ó n


e l c o n o c i m i e n t o de D i o s . S i t u a r el p r o b l e m a filosófico, p l a n t e a d o a l


l u l i s m o m a l l o r q u í n d e l a é p o c a de r e f e r e n c i a , d e n t r o de los l í m i t e s


d e l a filosofía. D e s d e es te á n g u l o de v i s i ón c o m p e t e a l p e n s a m i e n t o


filosófico p l a n t e a r y r e s o l v e r tres t e m a s b á s i c o s .


E l p r i m e r o es d e l i m i t a r l a s f r o n t e r a s d e c o m p e t e n c i a . S u p o n e tra-


t a r d e l a s r e l a c i o n e s e n t r e filosofía y t e o l o g í a .


E l s e g u n d o , y a d e n t r o d e los l ími te s de l p e n s a r filosófico, i m p l i c a


v a l o r a r el m a t i z filosófico q u e p u e d a tener u n c o n o c i m i e n t o r a c i o n a l


d e D i o s . E x i g e e s t u d i a r e l s e n t i d o onto- teo lóg ico d e l a m e t a f í s i c a


l u l i s t a .


E l t e rcer a s p e c t o r e q u i e r e u n aná l i s i s de l m é t o d o e m p l e a d o p a r a


l l e g a r , d e s d e d e n t r o d e l a filosofía, h a s t a D i o s . U n aná l i s i s d e es te


t i p o d e t e r m i n a m e d i t a r s o b r e l a s in f lex iones de l m é t o d o teo lóg ico-


n a t u r a l de los l u l i s t a s m a l l o r q u i n e s .


I . F I L O S O F Í A Y T E O L O G Í A


L o s lu l i s t a s de l p e r í o d o u n i v e r s i t a r i o t r o p e z a r o n con la cue s t ión


de d e l i m i t a r los d e r e c h o s d e la filosofía y l a t e o l o g í a . P r o b l e m a a p a -


s i o n a n t e p o r q u e los n u e v o s a v a n c e s de la c i enc i a e m p í r i c a h a b í a n


m o t i v a d o m a t i c e s c o m p l e t a m e n t e o r i g i n a l e s . L o s l u l i s t a s se en f renta -


r o n a é l y f o r m u l a r o n u n a s o l u c i ó n .


2
EL CONOCIMIENTO DE DIOS EN EL LULISMO MALLORQUÍN 2 3 1


A . VISIÓN DE CONJUNTO


P a r a u n m e j o r p l a n t e a m i e n t o r e t r o c e d a m o s u n o s l u s t r o s en la his-


tor i a . E n l a E d a d M e d i a , l a s s o l u c i o n e s se s u c e d e n i n s i s t e n t e m e n t e .


P o r u n a p a r t e , la f ó r m u l a a n s e l m i a n a del ' "credo u l i n l c l l i g a m " , con


in f in idad d e a d e p t o s , s e g u i d o r e s y v a r i a n t e s , p r e t e n d í a u n a a r m o n i z a -


c ión e n t r e fe y r a z ó n . 1 E n es ta l í n e a a g u s t i n i a n o - a n s e l m i a n a , con sus


m a t i c e s de " r a z o n e s n e c e s a r i a s " y la d o c t r i n a a n t i a v e r r o í s t a de la d o b l e


v e r d a d , c a b e s i tua r el p e n s a m i e n t o de R a m ó n L l u l l . 2


E n o t ro e x t r e m o d e b e m o s p o n e r la c o n c e p c i ó n t o m i s t a , b a s a d a en


u n a d i s t i n c i ó n ent re fe y r a z ó n , e n t r e filosofía y t e o l o g í a , p a r a termi-


n a r en u n a a m i s t o s a c o l a b o r a c i ó n , e n t r e a m b a s c i enc i a s , e x t r a o r d i n a -


r i a m e n t e f e c u n d a . 8 A m b o s d o m i n i o s d e l i m i t a d o s c o i n c i d e n e n un pun-


t o : e l a c u e r d o de l a v e r d a d . T e n i e n d o c a d a u n a , filosofía y t e o l o g í a , su


m é t o d o p r o p i o , es p r e c i s o c o n s i d e r a r l a s c o m o f o r m a n d o i d e a l m e n t e


u n a so l a v e r d a d t o t a l . 4


A m b a s p o s t u r a s s i t ú a n a la T e o l o g í a en p r i m e r p l a n o , descr ib ién-


donos el s e n t i d o m á s p r o f u n d o de la r e a l i d a d de l m u n d o . L a filosofía


l a a y u d a en f r a n c a c o l a b o r a c i ó n y l a s c i enc i a s , si a s í p o l e m o s l l a m a r -


l a s , 5 c o o p e r a n a l s a b e r u n i v e r s a l q u e es l a t e o l o g í a , " e s t a b l e c i é n d o s e


u n a p e r f e c t a u n i d a d . M á s a ú n , es ta u n i d a d es m o d e l o y se t r a d u c e e n


l a u n i d a d soc i a l de los fieles, u n i d o s b a j o l a a u t o r i d a d del P a p a ,


g u a r d i á n de l d e p ó s i t o d e l a R e v e l a c i ó n . 7


1. P . M A N S E R , La esencia del tomismo. M a d r i d 1 9 5 3 .
2 . C A R R E R A S A R T A U , Historia de la Filosofía española. F i l o s o f í a c r i s t i a n a ,


d e l o s s i g l o s X I I I a l x i v . M a d r i d 1 9 3 9 y 1 9 4 3 .


M . F L O R Í , Las relaciones entre Filosofía y Teología y concepto de Filosofía
cristiana en el A. Magna de R. Llull, " R a z ó n y F e " , 106 ( 1 9 3 4 ) , 107 ( 1 9 3 5 ) .


S . G A R C Í A S P A L O U , San Anselmo de Canterbury y el Beato R. Lull, E s t u d i o s
L u l i a n o s , I ( 1 9 5 7 ) . Las "radones necesariae" del Beato R. Llull en los documen-
tos presentados por él mismo a la sede romana, E s t . L u l i a n o s , V ( 1 9 6 2 ) .


D r . E u o G A R A Y , Las "razones necesarias" del Beato Ramón Llull, en el marco
de su época, E s t . L u l i a n o s , I X ( 1 9 6 5 ) .


3. P . M A N S E R , Loe. cit.


4 . E . G i L S O N , La philosophie au moyen âge. P a r i s 1 9 5 2 .


5 . E l t r i u n f o , e n l a E d a d M e d i a , d e A r i s t ó t e l e s , q u e h a b í a i n s e r t a d o t o d o s l o s
s a b e r e s e n s u s i s t e m a filosófico, h a c e q u e n o p o d a m o s h a b l a r r i g u r o s a m e n t e d e
c i e n c i a s i n d e p e n d i e n t e s . H a s t a e l s i g l o X V I n o s e r e c o n o c e s u p e c u l i a r i d a d , a p e s a r
d e q u e e n t i e m p o s d e l a s o f í s t i c a y e n l a é p o c a h e l e n í s t i c a f l o r e c i e r o n s a b e r e s a l
m a r g e n d e l a filosofía. A s í l a s m a t e m á t i c a s d e E u c l i d e s , l a f í s i c a d e A r q u í m e d e s ,
la m e d i c i n a d e G a l e n o , l a a s t r o n o m í a d e P t o l o m e o .


6. M . C H E N U , La Théologie comme Science au XIII e siècle. P a r í s 1 9 5 7 , y La
Théologie comme Science au XIV, P a r i s , 1 9 5 8 .


7. E . G I L S O N , Loc. cit.


3
232 S. TRIAS MERCANT


A finales de l m e d i e v o se e s tá f r a g u a n d o u n a r e v o l u c i ó n con p r o -


y e c c i o n e s a p a s i o n a n t e s e n los s ig los XVII y XVIII. E l v i c i o s o p r o c e d i -


m i e n t o del p e n s a r c o n su v a c u o f o r m u l i s m o , con s u p u r o v e r b a l i s m o


d i a l é c t i c o , con sus su t i l eza s m e t a f í s i c a s , con sus r a c i o n a l i s m o s y dog-


m a t i s m o m a g i s t r a l son la c a u s a de l a m i s m a . L a c i enc i a p o s i t i v a v a


a s a l t a r a l p r i m e r p l a n o c o n sus e x p e r i e n c i a s , o b s e r v a c i o n e s y c o m p r o -


b a c i o n e s . L a o p o s i c i ó n a i " M a g i s t e r d i x i t " se h a r á e x t e n s i v a a l a teo-


l o g í a , c i enc i a f u n d a d a en l a r e v e l a c i ó n y l a a u t o r i d a d . E l p r o b l e m a


d e c o n j u g a r l a s n u e v a s c i enc i a s s e r á a h o r a m á s c o m p l e j o . F i l o s o f í a ,


t e o l o g í a y c i enc i a p o s i t i v a t e n d r á n q u e l i m a r a s p e r e z a s c o n u n a c i e r t a


" c i e n t i f i c a c i ó n " d e l a filosofía y u n a l e j a m i e n t o e i n d i v i d u a l i z a c i ó n


d e l a t e o l o g í a .


E l p e n s a r filosófico m e d i e v a l e r a u n a p r e o c u p a c i ó n p o r s a b e r lo


q u e l a s co sa s son . E r a s u s t a n t i v o y p r e d i c a t i v o . S e nos d e s c u b r í a u n


s u j e t o d e l i m i t a d o y de f in ido p o r l a a t r i b u c i ó n de p r e d i c a d o s . L a rea-


l i d a d sab'a a flote y l a s u s t a n c i a e r a o b j e t o d e l c o n o c i m i e n t o . E n con-


t r a p o s i c i ó n n a c i ó e l p e n s a r c ient í f ico , p e n s a r de p u r a s r e l a c i o n e s y


f u n c i o n a l . E n é l , l a cosa se d i l u y e y só lo q u e d a su f u n c i ó n . E l o b j e t o


d e c o n o c i m i e n t o s o n l a s r e l a c i o n e s ent re los m i e m b r o s de u n a f ó r m u l a .


" S es P " e n l a f ó r m u l a d e l p e n s a r m e d i e v a l , a f i rma P a n i k e r , P h a c e


r e f e r e n c i a c o n s t i t u t i v a a S y m e h a c e c o n o c e r S . " 0 f u n c i o n a c o m o X "


s e r í a l a f ó r m u l a de l p e n s a r f u n c i o n a l . X no m e u n e a S , s ino m á x i m o ,


a l f u n c i o n a m i e n t o de Q. S i o t ro Q' f u n c i o n a c o m o X , es te p e n s a r no


l a s p o d r á d i s t i n g u i r y, no o b s t a n t e , p u d i e r a m u y b i e n s u c e d e r q u e Q


f u e s e d i s t in to de Q', e n c u a n t o " c o s a s " , m i e n t r a s q u e si S y S ' s o n P ,


e l l o i m p l i c a q u e S e s i d é n t i c o a S ' / s U n c a m b i o e p i s t e m o l ó g i c o d e t a l


c a t e g o r í a es d i g n o de c o n s i d e r a c i ó n p a r a el c a so q u e nos o c u p a , p u e s t o


q u e nos o f r e c e u n a v i s i ón m u y d i s t in t a de l p r o b l e m a d e D i o s .


L a n u e v a p o s t u r a c u l t u r a l se a f i anza p a u l a t i n a m e n t e y l a c i enc i a


p o s i t i v a v a s u p l a n t a n d o a l a t e o l o g í a c o m o r e c t o r a de l s a b e r . L a r a z ó n


d o m i n a r á a l a f e , q u e d a n d o é s t a en s e g u n d o p l a n o . E l p r o b l e m a d e


l a s r e l a c i o n e s ent re filosofía y t e o l o g í a s e r á y a u n a cue s t ión d e r i v a d a


y u n a c o n s e c u e n c i a de l p r o b l e m a , m á s n u c l e a r en e s ta é p o c a , de l


a j u s t e e n t r e c i enc i a y filosofía.


D u r a n t e l a s e g u n d a m i t a d de l s e i sc ientos y se tec ientos se t r a b a j a


e n l a e m p r e s a de r e h a c e r el m u n d o s o b r e la b a s e de l a so l a r a z ó n .


F r e n t e a l a unidad en t o r n o a l Pont í f i ce y a la R e v e l a c i ó n , e s t a b l e c i d a


8. R . P A N I K E R , Ontonomía de la Ciencia. M a d r i d 1 9 6 1 .


4
EL CONOCIMIENTO DE DIOS EN EL LULISMO MALLORQUÍN 233


p o r l a t e o l o g í a m e d i e v a l , e l l a i c i s m o i m p l a n t a r á e l c o n c e p t o d e sepa-
ración. N o m á s d e b e r e s h a c i a la I g l e s i a y h a c i a el E s t a d o , s ino de-
r e c h o s d e l h o m b r e c o n t r a l a s u s u r p a c i o n e s d e l a I g l e s i a y de l E s t a d o .


N o n e c e s i t a n d e l a r e l i g i ó n ni la filosofía n i t a m p o c o el h o m b r e , la


s o c i e d a d , la c i e n c i a o c u a l q u i e r o t r a f o r m a e s p i r i t u a l . 9


L a filosofía se t o r n a c a d a vez m á s c ient í f ica , d i s t a n c i á n d o s e , p a u l a -


t i n a m e n t e , de la t e o l o g í a de u n D i o s c r i s t i a n o y p e r s o n a l . Acpií r a d i c a


a h o r a la cue s t ión . L a de a c o m o d a r la t e o l o g í a a l a n u e v a filosofía, con


el r i e s g o de a l c a n z a r u n c o n o c i m i e n t o d e u n D i o s p u r a m e n t e cien-


tífico y f u n c i o n a l , o, p o r e l c o n t r a r i o , p r e s c i n d i r de t a l filosofía y se-


gu i r s o b r e l a b a s e de l a s a n t i g u a s e s t r u c t u r a s .


E n el m o m e n t o a q u e nos r e f e r i m o s es m u y d i f í c i l u n a m i g a b l e


c o n s o r c i o ent re filosofía y t e o l o g í a . E l a f o r i s m o t r a d i c i o n a l , t a n t a s


veces r e p e t i d o p o r L l u l l , d e q u e l a filosofía es s i e rva de l a t e o l o g í a ,


no es p o s i b l e a h o r a . T a m p o c o lo son ni l a c o n s i d e r a c i ó n d e q u e l a


t e o l o g í a l l eva a l p e n s a d o r de l a m a n o h a c i a u n a s o l u c i ó n r a c i o n a l ,


n i l a in f luenc ia d o g m á t i c a en l a h i s t o r i a s u b j e t i v a d e los a u t o r e s c o m o


conv icc ión p r o f u n d a y c o m o e s t í m u l o p a r a p r o c e d e r a l a d e m o s t r a -


c i ó n r a c i o n a l d e a q u e l l a c o n v i c c i ó n . 1 0


R e s u l t a d o de lo d i c h o es q u e l a t e o l o g í a se a l e j a de l a filosofía


y se d e s p r e n d e , p r i n c i p a l m e n t e , de cues t iones m e t a f í s i c a s y a n d a d o r e s


d i a l é c t i c o s , r e o r g a n i z á n d o s e a b a s e d e e s t u d i o s pos i t ivos d e l a E s c r i -


t u r a y de l a T r a d i c i ó n . 1 1 S e c o n v i e r t e d e c a d a d í a m á s e n u n a c ienc ia


a u t ó n o m a . N o o b s t a n t e , el p r o b l e m a no es t a n s i m p l e c o m o p u d i e r a


p a r e c e r a p r i m e r a v i s t a . L a s d i f i cu l t ades se p r e s e n t a n fuer te s e n c a d a


u n o d e los m i e m b r o s de l d i l e m a . L a s s o l u c i o n e s son , m u c h a s veces ,


i n d e c i s a s , s in e l v a l o r q u e e n t a l e s ca so s se p r e c i s a .


B . E L AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD LULIANA


E n l a U n i v e r s i d a d l u l i a n a d e M a l l o r c a , a l i g u a l q u e en e l r e s t o


d e E s p a ñ a , se i m p o n í a , e n el s ig lo x v m , u n a r e n o v a c i ó n d e l a s estruc-


9 . M . F . S C I A C C A , Dios en la filosofía actual, R e v . d e F i l o s o f í a , 3 8 ( 1 9 5 1 ) .
1 0 . F . S U R E D A B L A N E S . F a c i l i t a n l a o r g a n i z a c i ó n d e u n a e s c u e l a filosófica n a -


c i o n a l : e l e s t a d o a c t u a l d e l a e s p e c u l a c i ó n filosófica y s u d e s p l a z a m i e n t o h a c i a
l o s t e m a s y c a u c e s d e l p e n s a m i e n t o m e d i e v a l ; e l r e s u r g i m i e n t o d e l a e s c o l á s t i c a ;
y l a e x i s t e n c i a d e u n a s c a r a c t e r í s t i c a s c o n s t a n t e s e n e l d e s a r r o l l o d e l a e s p e c u l a -
c i ó n filosófica e n E s p a ñ a , y d e u n g e n u i n o p e n s a m i e n t o filosófico e s p a ñ o l e n l a
E d a d M e d i a d e l c u a l e s e x p r e s i ó n m a g n í f i c a e l ' o p u s ' l u l i a n o . L a s C i e n c i a s I ( 1 9 4 0 ) .


1 1 . M . I R I A R T E , S . J . , Renovación de la metódica en la Ciencia española seis-
centista. L a s C i e n c i a s , I ( 1 9 4 0 ) .


5
234 S. TRÍAS MERCANT


t u r a s q u e r e g í a n el s a b e r d e la é p o c a . S u s f a c u l t a r e s d e a r te s , filo-


so f í a , t e o l o g í a y m e d i c i n a s e g u í a n el d e s e n v o l v i m i e n t o d e la é p o c a ,


con sus sut i le s v e r b a l i s m o s y a r b i t r a r i a s m e t a f í s i c a s . L a r e n o v a c i ó n se


i m p u s o d e s d e la f a c u l t a d de m e d i c i n a c o m o v a n g u a r d i a . E s p í r i t u s in-


q u i e t o s , o c u p a d o s en sus m a t e r i a s m é d i c a s , en u n a m á s f ác i l o b s e r v a -


c ión y e x p e r i m e n t a c i ó n , i m p u l s a r o n la n u e v a s av i a . N o o b s t a a t a l


p r i m a c í a el q u e , en p u n t o s p a r t i c u l a r e s , se d i e r a n a l g u n a s o m u c h a s


o p i n i o n e s e s t r a f a l a r i a s y p u e r i l e s .


M u c h o s d e ta le s m é d i c o s a ñ a d e n a sus e s t u d i o s especí f icos el s a b e r


d e l a f a c u l t a d de a r te s o d e f i losof ía , c o n v i r t i é n d o s e en p e r s o n a j e s


c a r a c t e r í s t i c o s de l a é p o c a , b a j o la t i p o l o g í a d e " m é d i c o - f i l ó s o f o " . 1 2


E s t o s h o m b r e s l l a m a n la a t e n c i ó n s o b r e los a b u s o s f o r m a l e s d e l a


d i a l é c t i c a y p r o p u g n a n u n a c e r c a m i e n t o a la o b s e r v a c i ó n d i r e c t a d e


l a r e a l i d a d . I m p u l s a n la filosofía a b s t r a c t a a c o n v e r t i r s e en filosofía


n a t u r a l d e lo c o n c r e t o p a r a p o d e r a s í a p r e h e n d e r m á s r e a l m e n t e los


e l e m e n t o s c a m b i a n t e s de l c o s m o s . L a s c i enc i a s p a r t i c u l a r e s a d q u i e r e n


i m p o r t a n c i a a r r i n c o n a n d o la filosofía t r a d i c i o n a l u o b l i g á n d o l a a u n


n u e v o p l a n t e a m i e n t o de sus t e m a s c o s m o l ó g i c o s . 1 8 L a in f luencia pos i -


t iva d e l a s c i enc ia s s o b r e l a filosofía y l a t e o l o g í a d e t e r m i n ó u n re-


p l a n t e a m i e n t o d e l a c u e s t i ó n d e l a s r e l a c i o n e s e n t r e filosofía y teo lo-


g ía . A d v i é r t a s e q u e n o es , s in e m b a r g o , l a t e o l o g í a la q u e i m p o n e


a h o r a la b ú s q u e d a d e u n a s o l u c i ó n , c o m o en la E d a d M e d i a , s ino los


n u e v o s a v a n c e s de l a c i enc i a .


L a t e o l o g í a v e n í a e s t r u c t u r á n d o s e s o b r e l a s b a s e s d e l a filosofía


e s c o l á s t i c a , p u e s t a a h o r a en d u d a . S e e s t a b a f r a g u a n d o u n a n u e v a filo-


so f í a c ient í f ica con u n a in f luenc ia p o d e r o s a . E l p r o b l e m a e r a analizar-


la s p o s i b i l i d a d e s d e in f luenc ia e n t r e e s ta n u e v a filosofía y l a t e o l o g í a


r e i n a n t e . L a U n i v e r s i d a d l u l i a n a d e M a l l o r c a nos o f rece u n a d o b l e


s o l u c i ó n .


U n a p e r s p e c t i v a n i e g a t o d a in f luenc ia m u t u a y l a m á s m í n i m a


r e l a c i ó n . D e b e s e g u i r c u l t i v á n d o s e l a filosofía e s c o l á s t i c a c o m o b a s e y


e x p l i c a c i ó n d e l a s v e r d a d e s r e v e l a d a s . P a r a l a " T h e o l o g i a , e s c r i b í a


G e r ó n i m o P a l o u , m e p e r s u a d o es m a s a c o m o d a d a la P h i l o s o p h i a Ar i s -


t o t e l i c a , p o r lo b i e n e x a m i n a d a c o n c o r d a n c i a q u e t i ene u n s i s t e m a


1 2 . A . S A N V I C E N S , Un médico-lilósofo español del siglo XVIU: el doctor An-
drés Piquer. B a r c e l o n a , 1 9 5 3 .


1 3 . S . T R Í A S , Las Tesis filosóficas en la Universidad luliana. C o n s ú l t e s e p r i n -
c i p a l m e n t e l a p r i m e r a p a r t e : L a s d i r e c t r i c e s filosóficas d e l s i g l o x v m e s p a ñ o l y e l


a m b i e n filosófico d e M a l l o r c a d u r a n t e e l s e t e c i e n t o s , E s t . L u l i a n o s , V I I I ( 1 9 6 1 ) .


0
EL CONOCIMIENTO DE DIOS EN EL LULISMO MALLORQUÍN 235


con o t r o " , p u e s t o q u e " n i n g u n a p a r e c e q u e e s tá c o n m a s firme a r m o -


n i a q u e e l A r i s t o t e l i c o (á lo m e n o s n i n g u n o s u e n a m e j o r á n u e s t r o s


T h e o l o g o s E s p a ñ o l e s y M a l l o r q u i n e s " . 1 4


D o s c o n s e c u e n c i a s i m p o r t a n t e s p o d e m o s s a c a r d e la p e r s p e c t i v a


p r e c e d e n t e :


L a p r i m e r a : u n a e sc i s ión de l a u n i d a d de l s a b e r , c o n l a a f i rmac ión


de dos filosofías y u n a t e o l o g í a . L a filosofía b a s a d a s o b r e la observa-


c ión y l a e x p e r i e n c i a , t e n i d a p o r l a v e r d a d e r a y ú n i c a c a p a z p a r a e l


e s t u d i o d e l a r e a l i d a d c ó s m i c a . L a filosofía a r i s to té l i co-e sco lá s t i ca ,


f u n d a m e n t o d e l s a b e r t e o l ó g i c o .


L a s e g u n d a c o n s e c u e n c i a es l a c o m p r o b a c i ó n del d ivorc io ent re


l a filosofía de la é p o c a y l a t e o l o g í a r e i n a n t e . L a t e o l o g í a q u e d a a l


m a r g e n y se i n d i v i d u a l i z a . E l p r o b l e m a d e l a s r e l a c i o n e s m u t u a s q u e d a


z a n j a d o p o r no p l a n t e a r s e s i q u i e r a los p o s i b l e s c o n t a c t o s .


C a b e a d v e r t i r q u e , e n el f o n d o , l a U n i v e r s i d a d l u l i a n a t e m e p o r ta l


d ivorc io y , m á s q u e p r e o c u p a r s e p o r l a cue s t ión d e r e l a c i o n a r filosofía


y t e o l o g í a , y u x t a p o n e n o m e z c l a n , e n l a s tes i s d e filosofía, t e m a s teo-


lóg i co s , p r e t e n d i e n d o jus t i f i car a s í l a c o o r d i n a c i ó n e n t r e a m b a s cien-


c ias e n ca so s concre to s . L a s a l u s i o n e s t e o l ó g i c a s e n cues t iones d e filo-


so f ía no son e x t r a ñ a s . A l t r a t a r , p o n g o p o r c a s o , e l p r o b l e m a m e t a -


f í s ico de l a s c a t e g o r í a s se h a c e a l u s i ó n a l a cue s t ión t e o l ó g i c a d e los


a c c i d e n t e s e u c a r í s t i c o s . 1 5 I n c l u s o a l g ú n t o m i s t a c o n s e r v a d o r se a t reve


a a f i rmar t o d a v í a e l " a n c i l l a T h e o l o g i a e " y a d e f e n d e r l a filosofía


t o m i s t a c o m o g u a r d a d o r a y m á s fiel s e r v i d o r a d e l a t e o l o g í a q u e la


filosofía e n t o n c e s e n b o g a . 1 0 E s t o s p o c o s d a t o s e n u m e r a d o s n o h a c e n


14 . Aprobación apologética que hace el Licenciado Jerónimo Palou, Maestro
en Artes y candidato de Medicina, M a l l o r c a , 1 7 4 2 .


E l a u t o r d e l p r e s e n t e f o l l e t o , J e r ó n i m o P a l o u , p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o e l
p r o t o t i p o d e ' m é d i c o - f i l ó s o f o " . E l p e r s o n a j e , a u n q u e c a r a c t e r í s t i c o d e l s i g l o x v m ,
n o n a c i ó e n e s t a c e n t u r i a , s i n o q u e d e b e m o s b u s c a r s u s o r í g e n e s m u c h o t i e m p o
a t r á s . C o m o figuras p r e c e d e n t e s , y a c o n l a p r e o c u p a c i ó n c o n s t a n t e d e u n a r e n o -
v a c i ó n m e t ó d i c a d e l s a b e r , s i r v a n d e e j e m p l o l o s n o m b r e s d e F r a n c i s c o S á n c h e z ,
" p h i l o s o p h u s e t m e d i c u s " ( M D L X X X I ) , y G ó m e z P e r e i r a c o n s u " A n t o n i a n a M a r -
g a r i t a , " o p u s n e m p e p h i s i c i s , m e d i é i s e t t h e o l o g i c i s n o n m i n u s u i l e q u a m n e c e -
s a r i u m " ( M D L I I I ) .


1 5 . S E L E C T A E e P h i l o s o p h i a t h è s e s , j u x t a i n c o n c u s s a m a n g e l i c i p r a e c e p t o r i
D . T h o m a e A q u i n a t i s d o c t r i n a m , q u a s p u b l i c o e x p o n i t c e r t a m i n i D . D . P e t r u B
G a c i a s a r t i u m m a g i s t e r ( . . . ) . P a l m a e B a l e a r i u m , a n n o 1 8 1 8 .


S E L E C T A E e p h i l o s o p h i a t h è s e s , j u x t a i n c o n c u s s a m A n g e l i c i p r a e c e p t o r i
D . T h o m a s A q u i b a t i s d o c t r i n a m , q u a s p u b l i c o e x p o n i t c e r t a m i n i , F r . J . P a r e r a
o r d . p r a e d . ( . . . ) P a l m a e B a l e a r i u m , a n n o 1 8 1 8 .


1 6 . D i c e a6Í u n a d e l a s T e s i s d e filosofía: " C u m P h i l o s o p h i a F i d e i e t T h e o -


7
236 S. TRÍAS MERCANT


s ino a p o y a r la p r i m e r a p e r s p e c t i v a q u e a c a b a m o s d e s e ñ a l a r . L a cues--


t i ó n a d q u i r í a i m p o r t a n c i a y el m i e d o a u n a s o l u c i ó n u n i l a t e r a l le s


a t e n a z a b a t o d a v í a .


L a s e g u n d a p e r s p e c t i v a de s o l u c i ó n es l a d e a q u e l l o s m á s r a d i c a l e s ,


p e r o m á s c o n s e c u e n t e s c o n l a filosofía q u e de f i enden , q u e no se av ie-


n e n a l a d u a l i d a d d e filosofías. L a filosofía e s c o l á s t i c a d e b e ser recha-


z a d a p o r inút i l . I n t e n t a n a c o m o d a r l a n u e v a i d e o l o g í a a l s a b e r teo-


l ó g i c o . P e r t e n e c e n a es te g r u p o los s e g u i d o r e s c i n t é r p r e t e s d e Maig-


n a m , c u y a in f luenc ia se d e j a sent i r p r o f u n d a m e n t e en E s p a ñ a . " L o s


in s ignes M a i g n a m y S a g u e n s . . . t r a b a j a r o n ot ro s i s t e m a P h i l o s o p h i c o


s o b r e q u e f u n d a r o n el T h e o l o g i c o " . 1 7


S e g ú n la p o s t u r a a n t e r i o r v u e l v e a ser l a t e o l o g í a la q u e s a l e m a l


p a r a d a . E n e fec to , d e b e a c o m o d a r sus s o l u c i o n e s a los r e s u l t a d o s d e


l a n u e v a c i enc i a . P r e t e n d e n los d e f e n s o r e s del c a m b i o , a l m i s m o t i em-


p o q u e i m b u i r de c i enc i a p o s i t i v a a la filosofía, e x p l i c a r los p r o b l e -


m a s t e o l ó g i c o s p o r p r o c e d i m i e n t o s y m e t o d o l o g í a p u r a m e n t e e m p í r i -


cos . A t r a v é s de M a i g n a m se i n t r o d u c e n en E s p a ñ a l a s n u e v a s i d e a s .


R e c u é r d e s e q u e el m í n i m o f r a n c é s e x p o n e u n a t e o r í a f í s ica p a r a ex-


p l i c a r el m i s t e r i o e u c a r i s t i c o . 1 8 E n e l l a a b a n d o n a la d i s t i n c i ó n y se-


p a r a c i ó n d e los a c c i d e n t e s , p u e s éstos no s o n r e a l m e n t e d i s t in tos d e


l a s u s t a n c i a , y p r e s c i n d e , a u n s u p o n i é n d o s e c a r t e s i a n o , d e l a expos i -


c ión de D e s c a r t e s , q u e e x i g e la p r e s e n c i a de l p a n y del v i n o . 1 9


N o t o d o , sin e m b a r g o , f u e r o n p e r j u i c i o s p a r a la t e o l o g í a . A p a r t e


de l c a r á c t e r n e g a t i v o q u e p u e d a t ener l a e sc i s ión , e l c i ent i f i smo reno-


v a d o r c reó e n t r e los t e ó l o g o s u n e s p í r i t u de n u e v a v i t a l i d a d y u n a


c o m p r e n s i ó n de n u e v o e n f o q u e d e l s a b e r t e o l ó g i c o . L a t e o l o g í a se


conv i r t ió en c i enc i a a u t ó n o m a y p a u l a t i n a m e n t e fue a b a n d o n a n d o l a s


fu t i l eza s m e t a f í s i c a s y d i a l é c t i c a s p a r a a c e r c a r s e , s in o l v i d a r t o t a l m e n t e


l o g i a e d e b e a t i n s e r v i r e , n e s c i o p l a n e c u r a m o d e r n i s P h i l o s o p h i s T h o m i s t i c o -


p e r i p a t e t i c a P b i l o s o p h i a t a n t u l o h a b e a t u r , q u a e e t r e l i g i o s i u s F i d e i o b s e q u i t u r , et


T h e o l o g i a e fidelius P b i l o s o p h i a r e c e n t i o r i f a m u l a t u r " . ( P H I L O S O P H I A E a s s e r t a


j u x t a a n g e l i c i P r a e c e p t o r i s S . T h o m a e d o c t r i n a m q u a e i n t e r a n n u a e i d e m d o c t o r i


e n g e l i c o d i c a t a s o l e m n i a , p u b l i c o e x p o n i t c e r t a m i n i D . ü . S e b a s t . S e r r a e t C e r d à


C l e r . et p h i l o s o p l i i a e B a c c a l . ) ( . . . ) P a l m a e , a n n o 1 8 0 4 .


1 7 . G E R Ó N I M O P A L O U , L O C . cit.


1 8 . E n M a l l o r c a c o n o c í a n l a s s o l u c i o n e s d e l m í n i m o f r a n c é s ; s i n e m b a r g o ,


n o s a v e n t u r a m o s a a f i r m a r q u e n i s u filosofía n i s u s s o l u c i o n e s f u e r o n a d o p t a d a s


d e u n a f o r m a g e n e r a l .


1 9 . S o b r e e l p a r t i c u l a r p u e d e n c o n s u l t a r s e , c o n p r o v e c h o , l o s t r a b a j o s d e l


P . R . C E Ñ A L , Emanuel Maignam: su vida, su obra, su influencia, R e v . E s t . P o l í -
t i c o s , 6 6 ( 1 9 5 2 ) . 'La filosofía de Emanuel Maignam", R e v . d e F i l o s o f í a , 1 3 ( 1 9 5 4 ) .


8
EL CONOCIMIENTO DE DIOS EN El. LULISMO MALLORQUÍN 2 3 7


l a filosofía, a o t ra s c i enc ia s p o s i t i v a s q u e 1c s i rv i e ron c o m o a u x i l i a r e s


p a r a u n a i n t e r p r e t a c i ó n m á s p r o f u n d a y o b j e t i v a d e sus p r o b l e m a s .


C o n el t i e m p o s e r á n la s c i enc ia s pos i t iva s l a s s u b s i d i a r i a s , " a n c i l l a e " ,


de l a t e o l o g í a . L a t e o l o g í a p o s i t i v a es u n a r e a l i d a d en la U n i v e r s i d a d


l u l i a n a . S e v a i m p o n i e n d o p o c o a p o c o b a s t a a l c a n z a r c a r t a de c iuda-


d a n í a d u r a n t e los ú l t i m o s años de v i d a d e la U n i v e r s i d a d , cont inuan-


d o , d e s p u é s , e n l a s f a c u l t a d e s d e t e o l o g í a d e los d i f e ren te s conventos


d e l a c i u d a d de M a l l o r c a . 2 0


C. L A POSICIÓN LULISTA EN E L PROBLEMA


I n t e n t e m o s r e s u m i r a l g u n o s d a t o s h i s t é r i c o - d o c t r i n a l e s p a r a s i tuar


m e j o r , d e n t r o d e l a s c i r c u n s t a n c i a s a m b i e n t a l e s a q u e n o s h e m o s re-


f e r i d o , l a p o s t u r a d e n u e s t r o s lu l i s t a s , s i e m p r e en f r a n c o p a r a l e l i s m o


con e l m a e s t r o L u l i o .


l . ° E n l a E d a d M e d i a , R a m ó n L l u l l se e n c u e n t r a con l a e sc i s ión


a v e r r o í s t a d e l a " d o b l e v e r d a d " . U n a s e p a r a c i ó n c o m p l e t a ent re fe


y r a z ó n .


E l l u l i s m o se tecent i s t a se h a l l a con el d ivorc io d e l a " d o b l e filo-


s o f í a " . U n a d u a l i d a d p e r f e c t a e n t r e filosofía e s p e c u l a t i v a c o m o b a s e


d e l a t e o l o g í a y u n a filosofía c ient í f ica .


2.° E l B e a t o L u l i o se e n f r e n t a a la i n c r e d u l i d a d del infiel, p a r a


q u i e n la fe c a r e c í a de v a l o r . Mani f i e s ta i n c r e d u l i d a d m o t i v a d a p o r el


c h o q u e d r a m á t i c o ent re c r e e n c i a s t an o p u e s t a s c o m o l a c r i s t i a n a , la


i s l á m i c a y l a h e b r e a .


L o s l u l i s t a s de l s ig lo x v m t i e n e n q u e h a c e r f r e n t e a la ant i r re l i -


g i o s i d a d del l a i c i s m o , p a r a q u i e n el m u n d o h u m a n o p u e d e ser exp l i -


c a d o y o r g a n i z a d o t a n p e r f e c t a m e n t e p o r l a c i enc i a q u e h a c e super-


flua l a r e l i g i ó n . E v i d e n t e , a n t i r r e l i g i o s i d a d c r e a d a p o r l a conf luenc ia


del r a c i o n a l i s m o , de l e m p i r i s m o y de l s e n s i s m o .


2 0 . S i r v a d e e j e m p l o l a s i g u i e n t e d i v i s i ó n : L a t e o l o g í a , m e t ó d i c a m e n t e , s e
d i v i d e e n p o s i t i v a y e s c o l á s t i c a . " T h e o l o g i a e P o s i t i v a e n o m i n e i l l a m i n t e l l i g u n t ,
q u a e i n s t a b i l i e n d i s p r i m i s F i d e i , m o r u m q u e p r i n c i p i i s t o t a v e r s a t u r , a c p r o i n d e
S c r i p t u r a r u m v e r i t a t e m , a n r t o r i t a t e m o s t e n d i t , D i v i n a s et A p o s t ó l i c a s T r a d i t i o n e s
e x c o n c i l i ï s , P P . , e t E c l e s i á s t i c a H i s t o r i a e r u d e r a t , a t q u e a d E r c l e s i a e m e n t e m
e x p l a n a t . "


" S c h o l a s t i c a e a e s t , q u a e a l i a r u m s c i e n t i a r u m a p p a r a t u o b s t i p a t a c i r c a a r g u -
m e n t a a d F i d e i m y s t e r i a s p e r t a n t i a v e r s a t u r , a t q u e c i r c a R e l i g i o n i s C h r i s t i a n a e
t u t e l a m 6uas d i s p u t a t i o n e s i m p e d i t , S c r i p t u r i s S a n c t i s , T r a d i t i o n e , C o n c i l i i s , S a n c t o -
r u m q u e P a t r u m t e s t i m o n i ï s i n a u x i l i u m a d v o c a t i s . " ( S C O T I S T I C O B O N A V E N T U -
R I S T I C A . . . S a c r a e T h e o l o g i a e T h e m a t a , q u a e . . . p u h l i c a e o p p u g n a t i o n i p r o p o n u n t
Fr. J . V i d a l e t Fr. F. T e r r a s a . . . P a l m e B a l e a r i u m , a n n o 1 8 3 3 . )


9
2 3 8 S . T l t Í A S M E R C A N T


3.° E l D o c t o r I l u m i n a d o conv ive con u n r a c i o n a l i s m o v i o l e n t o
p a r a e l q u e l a v e r d a d e r a s a b i d u r í a es l a d e los filósofos y n o la d e los
t e ó l o g o s , y en es te s a b e r r a c i o n a l se e n c u e n t r a t o d o cl b i e n de l h o m -
b r e . N a d a d e v i r t u d e s s o b r e n a t u r a l e s ni de h u m i l d a d c r i s t i a n a .


L o s m a e s t r o s l u l i s t a s de la E s c u e l a m a l l o r q u i n a c o e x i s t e n con e l
a g n o s t i c i s m o e m p í r i c o y r a c i o n a l , p a r a el q u e l a filosofía se h a c e m u n -
d a n a y el c r i s t i a n o r e i n o d e D i o s se t r a n s f o r m a en el i m p e r i o d e l
h o m b r e . N a d a d e u n a f e l i c i d a d u l t r a t e r r e n a ni d e fe r e l i g i o s a .


4 . ° A l a s c a r a c t e r i z a c i o n e s p r e c e d e n t e s c a b e a ñ a d i r t o d a v í a q u e
los l u l i s t a s se q u e d a n c o m o a t e n a z a d o s e n t r e dos a c t i t u d e s q u e p r e -
s i o n a b a n u n a r e a c c i ó n c o n t r a p u e s t a . P o r u n a p a r t e t i enen q u e h a -
b é r s e l a s con los e n e m i g o s d e L l u l l . L e a c u s a b a n de p r e t e n d e r cono-
cer y d e m o s t r a r los d iv inos m i s t e r i o s p o r l a so la l u z n a t u r a l de l a
r a z ó n . P o r o t ra p a r t e , se s i en ten a t a d o s a la t r a d i c i ó n a g u s t i n i a n o -
a n s e l m i a n a del m a e s t r o L u l i o , q u e les l l e v a a c o n s i d e r a r l a t e o l o g í a
c o m o c i enc i a p r o p i a m e n t e d e m o s t r a t i v a .


C o n t r a los e n e m i g o s l u l i a n o s d e f e n d e r á n la fe y la r e v e l a c i ó n . P a r a
d i s t i n g u i r s e d e l a c o m ú n e sco l á s t i ca a p o y a r á n l a r a z ó n c o n el fin d e
e s t a b l e c e r d e m o s t r a c i o n e s t e o l ó g i c a s , no t r a t a n d o los d o g m a s p o r m e -
r a s c o m p r o b a c i o n e s d e la E s c r i t u r a o T r a d i c i ó n .


L a cue s t ión d e c a s a r a m b o s e x t r e m o s les u r g e y l a s o l u c i ó n e s t á ,
e n e x p r e s i ó n del P . P a s c u a l , " e n g o b e r n a r s e b i e n e n t r e l a a u t o r i d a d
d i v i n a y l a r a z ó n " . 2 1


T e n e m o s u n a fe q u e n o s p r e s e n t a u n a v e r d a d , d i cen los l u l i s t a s ,
j u s t i f i c a d a l u e g o y c o m p r o b a d a p o r d i s c u r s o s r a c i o n a l e s . F r e n t e a l a
a t o m i z a c i ó n filosófica h a n e s t a b l e c i d o u n a e s t r u c t u r a s in té t i ca de l
s a b e r y l a c reenc i a . N o h a c e n u n a r e f e r e n c i a c l a r a y p r e c i s a a l a dua-
l i d a d de filosofías q u e s e ñ a l á b a m o s ante s . H a b l a n de filosofía, s i m p l e -
m e n t e . D e l a q n e e l los d e f e n d í a n , s i n c r e t i s m o d e d o c t r i n a l u l i a n a c o n
l a n u e v a c i enc i a . D e f e n d i e r o n la fe c o m o g a r a n t í a y a u x i l i a d o r a d e l a
r a z ó n , en o p o s i c i ó n al l a i c i s m o no c r e y e n t e . P o r ú l t i m o , d e m o s t r a r o n
el v a l o r d e l a r a z ó n c o n t r a u n a g n o s t i c i s m o e m p í r i c o p a r a el q u e u n
m u n d o t r a s c e n d e n t e t i ene m u y p o c a s g a r a n t í a s .


P a r a m a y o r c l a r i d a d de n u e s t r a s a f i r m a c i o n e s i n t e n t e m o s p l a n t e a r
el p r o b l e m a d e s d e u n ca so c o n c r e t o . C a r a m u e l , e n e m i g o de L l u l l ,
h a b í a e scr i to q u e , e x c e p t o los a r t í c u l o s de l a f e y l a s o b s e r v a c i o n e s de


2 1 . P . P A S C U A L , Examen de la crisis del Rmo. P. M. Benito Gerónimo Feijóo
sobre el arte Luliana, M a d r i d , 1 7 4 9 . ( D e a q u í e n a d e l a n t e c i t a r e m o s e s t a o b r a c o n
l a s s i g l a s : E . C J . )


1 0
EL CONOCIMIENTO DE DÍOS FM EL LULISMO MALLORQUÍN 239


l a e x p e r i e n c i a , n o d e b e m o s s u p o n e r n a d a . E n o t ra o c a s i ó n , a l h a c e r


r e f e r e n c i a a la d i a l é c t i c a t e o l ó g i c a , a ñ a d e q u e la " f e c l a m a la ex i s ten-


c ia d e D i o s " .


S e ñ a l a , p u e s , dos fuente s s e g u r a s de c o n o c i m i e n t o : l a fe y l a ex-


p e r i e n c i a de l a s c i enc i a s . P e r o i n m e d i a t a m e n t e d e j a b i e n s e n t a d o q u e


t o d o ac to d e fe e x i g e u n "supuesto'''', s u p u e s t o , p a r a C a r a m u e l , d e na-
t u r a l e z a r a c i o n a l . A n t e s d e creer en la e x i s t e n c i a de D i o s d e b o rac io-
n a l m e n t e saber, " p r a e s c i r e " , t res c o s a s : q u e se da D i o s , q u e él h a re-
v e l a d o t a l p o s i c i ó n , q u e él m i s m o no p u e d e m e n t i r .


T a n i m p o r t a n t e es el c o n o c i m i e n t o c i n t e l i g i b i l i d a d de los t res


ju i c io s p r e v i o s , " p r a e j u d i c i a " , p a r a el c i s t c rc i ense m a d r i l e ñ o , q u e no


d u d a en a f i r m a r q u e , q u i e n c a r e z c a de e l lo s , no p u e d e c r e e r n a d a


s o b r e D i o s . P a r a C a r a m u e l ex i s te í n t i m a r e l a c i ó n e n t r e f e y r a z ó n ,


f i losof ía y t e o l o g í a , c u i d a n d o d e p o n e r en p r i m e r p l a n o la r a z ó n según


l a f ó r m u l a : " I n t e l l i g e ut c r e d a s " . E l c o n c e p t o de suposición, tan lu-
l i a n o c o m o d e f e n d i d o p o r los lu l i s t a s , es el p u n t o d e p a r t i d a d e l a


c o n c e p c i ó n c a r a m u e l i a n a .


L o s l u l i s t a s t o m a n p a r t i d o f rente a ta l s o l u c i ó n , s i e m p r e a tentos


a l a s m á s l i g e r a s in f lex iones p a r a a p o y a r su s a n o r a c i o n a l i s m o en u n a


é p o c a en q u e la r a z ó n h a b í a s a l i d o de sus j u s t o s l í m i t e s . N o o l v i d e m o s


q u e C a r a m u e l i n t e n t a u n a a p l i c a c i ó n de u n m é t o d o m a t e m á t i c o a t o d a


c l a s e de c i e n c i a , i n c l u s o la filosofía y l a t e o l o g í a . E l P . M a r z a l , en l a


segr inda m i t a d de l s ig lo XVIL r e s p o n d e a C a r a m u e l y su r e s p u e s t a n o


se s e p a r a , en l ínea s g e n e r a l e s , de l p e n s a m i e n t o de los o t ro s l u l i s t a s


d e l a é p o c a .


L a d o c t r i n a lu l i s t a a r r a n c a del c o n c e p t o de s u p o s i c i ó n , c o m o pr in-


c i p i o f u n d a m e n t a l d e u n c o n o c i m i e n t o t e o l ó g i c o , p o r q u e el entendi -


m i e n t o d e b e s u p o n e r la f e d i v i n a o el o b j e t o q u e és ta l e p r o p o n e , 2 2


c o m o p u n t o de or igen p a r a in i c i a r un p e n s a r s o b r e D i o s . 2 3 L a supos i -


c ión i m p l i c a dos r e q u i s i t o s c a p i t a l e s . O b j e t i v a m e n t e , l a a u t o r i d a d di-


v i n a y l a r e v e l a c i ó n . S u b j e t i v a m e n t e , la " p r e c o g n i c i ó n " de ta l reve-


l a c i ó n .


L a s u p o s i c i ó n q u e d a a s í s i t u a d a en el e x t r e m o d i a m e t r a l m e n t e


o p u e s t o al de C a r a m u e l . L a f e es la b a s e , d e s d e la cua l p o r " r a z o n e s


n e c e s a r i a s " p o d e m o s a l c a n z a r u n c o n o c i m i e n t o r a c i o n a l d e D i o s . F e


y r a z ó n se a r m o n i z a n en la so luc ión l u l i s t a . al i g u a l q u e en el M a e s -


t r o , s o b r e l a b a s e de l " c r e d o u t i n t e l l i g a m " . E l P . B a r t o l o m é F o r n é s ,


2 2 . P . P A S C U A L , E.C.F., t . 5 5 , d i s t . V I I I , y Viruliciae Lulliane, t. I , d i s t . I I I .


2 3 . F . M A R Z A L , Certamen Dialecticum, P a l m a e , M D C L X V I .


11
2 4 0 S. THÍAS MERCANT


h a c i é n d o s e s o l i d a r i o , c o m o él m i s m o d i c e , de l l u l i s m o m a l l o r q u í n , de l


d e M a g u n c i a y de l s a l m a n t i c e n s e , ins i s te en d e f e n d e r l a fe p a r a en-


t e n d e r el p r o b l e m a d e D i o s . 2 4 P a r a a p o y a r su d o c t r i n a l u l i a n a c o l o c a ,


j u n t o a l M a e s t r o L u l i o , l a s o p i n i o n e s d e S a n A g u s t í n , d e R i c a r d o de


S a n V í c t o r , d e S a n A n s e l m o y d e S a n t o T o m á s , p r i n c i p a l m e n t e en su


l i b r o Contra gentiles. L u e g o d e t a l l a l a d o b l e c o n v e n i e n c i a e n t r e l a f e
y l a r a z ó n , d e s d e el o b j e t o y d e s d e l a p e r s p e c t i v a de l s u j e t o . 2 5 A c l a r a


q u e t a l c o n c o r d a n c i a se d a " s u c c e s s i v e " . D e l a m i s m a f o r m a q u e se


r e a l i z a en u n a c a r r e r a el m o v i m i e n t o y e l m ó v i l , " p e r m a n e n t e s suc-


c e s s i v e " .


L a f e es , p a r a los lu l i s t a s , el p u n t o d e p a r t i d a , " p r a e c o g n i t i o n " ,


d e n u e s t r o c o n o c i m i e n t o 2 8 y l a q u e , a l c reer de D i o s c o n m a y o r a m -


p l i t u d q u e lo q u e m u e s t r a l a r a z ó n , 2 7 a p o r t a los d a t o s n e c e s a r i o s p a r a


u n v e r d a d e r o c o n o c i m i e n t o d e D i o s . S e d e b e n c r e e r los d a t o s reve la -


dos p a r a d i s c u t i r l o s l u e g o e i n t e n t a r c o m p r e n d e r l o s . P r e s c i n d i r d e


l a f e no es p o s i b l e ; p e r o es i n c o n g r u e n t e t a m b i é n n e g a r el v a l o r de


la r a z ó n . N o d e b e n c o n f u n d i r s e fe y r a z ó n , e n t e n d e r y c r e e r ; p e r o


t a m p o c o s e p a r a r s e t o t a l m e n t e . L a s o l u c i ó n es tá en a r m o n i z a r l o s c o m o


e fec tos d e l a a c t u a c i ó n de u n m i s m o e n t e n d i m i e n t o . E l " i n t e l l i g e r e " ,


c o m o ac to propio y p e r f e c t o de l e n t e n d i m i e n t o . E l " c r e d e r e " , c o m o
ac to apropiado de l m i s m o e n t e n d i m i e n t o h u m a n o , s u p o n i e n d o y aca-
t a n d o l a v e r d a d p o r a u t o r i d a d d i v i n a . 2 8 E l " c r e d e r e " c o m o f u n d a -


m e n t o y el " i n t e l l i g e r e " c o m o fin de u n m i s m o c o n o c e r . 2 9


L a f e es s u p u e s t o y es g u í a d e l a r a z ó n , p u e s t o q u e c o n su infa-


l i b l e ce r teza y v e r d a d l a o r i e n t a en el v e r d a d e r o r u m b o d e l r a z o n a -


m i e n t o . 3 0 L a f e , c o m o a p o r t e d e d a t o s , s a b e p o r c o n c e p t o s p r o p i o s lo


q u e l a r a z ó n a d v i e r t e só lo p o r c o n c e p t o s c o m u n e s , q u e nos l l e v a n a l


c o n o c i m i e n t o filosófico d e u n p r i m e r ef ic iente c o m o c o r r e l a t i v o , 3 1


2 4 . N u l l u s I n t e l l e c t u s p o t e s t i n t e l l i g e r e D e u m e s s e s i n e h a b i t u F i d e i ; s e d


q u i d q u i d i n t e l l i g i t u r d e D e o i n v i a , i n t e l l i g i t u r p e r I n t e l l e c t u m . " P r u e b a l u e g o e l


P . F o r n é s a m b a s p r e m i s a s , p a r a c o n c l u i r : " E r g o i n t e l l i g e r e D e u m e s s e e s t c u m


h a b i t u F i d e i " , Liber Apologeticus Artis Magnae B. Raymundi Lulli, S a l m a n t i c a e ,
a n n o 1 7 4 6 .


2 5 . " P a t e t q u o d F i d e s e t I n t e l l e c t u s c o n v e n i a n t i n o b j e c t o " . U n a s p á g i n a s m á s


a d e l a n t e r e p i t e : " O s t e n d i t u r p e r q u e m m o d u m I n t e l l e c t u s e t F i d e s c o n v e n i u n t i n


s u b j e c t o " . ( P . F o r n é s , Loc. cit.)
2 6 . P . P A S C U A L ^ . C J ' .


2 7 . P . M A R Z A L , Loc. cit.


2 8 . P . M A R Z A L , Loc. cit.


2 9 . P . F O R N É S , Liber Apolegelicus Artis Magnae B. Raymundi Lulli, S l m , 1 7 4 6 .
3 0 . P . P A S C U A L , E.CJF.


3 1 . P . M A R Z A L , Loc. cit.


12
EL CONOCIMIENTO DE DIOS EN EL LULISMO MALLORQUÍN 241


s e g ú n l a f ó r m u l a " e f f ec tum-e f f i c i ens " . P u e s t o q u e la fe y la r a z ó n


c o n v i e n e n en u n m i s m o o b j e t o y s u j e t o , la fe es el i n s t r u m e n t o d e q u e


se v a l e el e n t e n d i m i e n t o p a r a a s c e n d e r p o r e n c i m a d e sus p r o p i a s


f u e r z a s . 8 2 L a fe nos p r e s e n t a a D i o s c o m o d e i d a d o en su v i d a í n t i m a ,


l a r a z ó n nos m u e s t r a a u n D i o s a u t o r .


F o r m u l a d o el p r o b l e m a , h a y q u e p o n e r en c o n s i d e r a c i ó n e l de l a


t e o l o g í a y filosofía. U n a vez q u e S a n t o T o m á s de A q u i n o d e j ó defini-


t i v a m e n t e s e n t a d o q u e la cues t ión de c o o r d i n a r fe y r a z ó n , t e o l o g í a


y filosofía, e r a n dos p r o b l e m a s d i f e r e n t e s , a u n q u e e n t r e l a z a d o s ent re


sí , los l u l i s t a s de l s ig lo x v m no p o d í a n r e t r o c e d e r a t i e m p o s y so luc io-


nes a n t e r i o r e s a l doc tor A n g é l i c o . S e v e n o b l i g a d o s a d a r u n a res-


p u e s t a c o m o c o n v i e n e .


L a s o l u c i ó n q u e nos e s b o z a n es b i e n senc i l l a y s i m p l e . N o son


m u c h a s l a s r e f e r e n c i a s c o n c r e t a s q u e e n c o n t r a m o s en sus e scr i tos .


A d e m á s , no nos l a s p a t e n t i z a n d e u n a f o r m a s i s t e m a t i z a d a , s ino des-


p e r d i g a d a s e n t r e o t ro s t e m a s . N o o b s t a n t e , le s u r g í a t r a t a r l a cues-


t ión p a r a d e m o s t r a r , p r i m e r o , su filiación l u l i a n a f rente a l ant i lu l i s -


m o , c o n f o r m e h e m o s s e ñ a l a d o a n t e s ; s e g u n d o , p a r a a f ianzar su i d e a l


c r i s t i ano en o p o s i c i ó n a las co r r i en te s r a c i o n a l i s t a s q u e p r e t e n d í a n ,


a p a r t i r de O c k h a m , u n e x c l u s i v o d o m i n i o filosófiieo de l p r o b l e m a


de D i o s .


P a r a n u e s t r o s lu l i s t a s , filosofía y t e o l o g í a c o i n c i d e n en u n p u n t o


c l a v e : l a s dos son c i enc i a y l a s dos son c ienc ia s d e m o s t r a t i v a s . D e a h í


su p a r e n t e s c o y a f in idad . S in e m b a r g o , a m b a s se d i s t i n g u e n p o r l a s


p r o p i e d a d e s e spec í f icas .


L a t e o l o g í a t i ene p o r o b j e t o el ser s o b r e n a t u r a l . S u p u n t o de a p o y o


o b j e t i v o es tá en la r e v e l a c i ó n . S u g u í a es la a u t o r i d a d d i v i n a . S u b j e -


t i v a m e n t e , el e n t e n d i m i e n t o e x i g e u n a p r e c o g n i c i ó n , a p a r t i r d e l a c u a l


y d i s c u r s i v a m e n t e se p r o c e d e a d e m o s t r a r l a s d e r i v a c i o n e s y conse-


c u e n c i a s de los p r i n c i p i o s . L a t e o l o g í a , e s c r i b e el P . P a s c u a l , se fun-


d a m e n t a en la f e , s o b r e c u y a b a s e el e n t e n d i m i e n t o c o n s t r u y e sus ra-


c ioc in ios y d e d u c e l a s c o n c l u s i o n e s . 3 3 S i e n d o as í , lo s l u l i s t a s no d u d a n


en a f i rmar q u e l a t e o l o g í a f u n d a su r a c i o c i n i o en el m i s m o D i o s y e n


sus p e r f e c c i o n e s .


L a filosofía, p o r el c o n t r a r i o , t r a t a de l ser n a t u r a l . S e a p o y a en los


p r i n c i p i o s " p e r se n o t o s " , s e g ú n e x p r e s i ó n l u l i s t a . S e o r i e n t a con-


3 2 . P . F O R N É S , Loe. cit.


3 3 . P . P A S C U A L , Vindiciae Lullianae, t. I, E p i l o g u s .


13
2 4 2 S. TRIAS MERCANT


f o r m e a l a c a p a c i d a d d i s c u r s i v a de l e n t e n d i m i e n t o , p o t e n c i a g e n e r a l


e in te l ec t iva . E l e n t e n d i m i e n t o r e c l a m a u n a c o l a b o r a c i ó n d e los sen-


t idos q u e a p o r t a n d a t o s s o b r e l a s co sa s n a t u r a l e s , a p a r t i r d e los cua-


les a q u e l f o r m a r a z o n e s , g a r a n t i z a d a s l u e g o p o r los p r i n c i p i o s gene-


r a l e s . L a filosofía es p a r a n u e s t r o s l u l i s t a s u n a c i enc i a e m i n e n t e m e n t e


d e m o s t r a t i v a d e t i p o i n d u c t i v o - d e d u c t i v o .


S i con es tas a c l a r a c i o n e s se a c e r c a el l u l i s m o m a l l o r q u í n a l a doc-


t r ina e s co l á s t i c a , a l e j á n d o s e del r a c i o n a l i s m o e x t r e m o , se a p a r t a d e


e l l a c u a n d o a f i rma , con R a m ó n L l u l l , u n a m a y o r p r e p o n d e r a n c i a


d e l a r a z ó n e n c u e s t i o n e s d e t e o l o g í a .


L a t e o l o g í a e l a b o r a sus c o n o c i m i e n t o s m e d i a n t e el p r o c e s o r a c i o n a l


e s t a b l e c i d o s o b r e los d a t o s r e v e l a d o s y nos m u e s t r a a D i o s e n su v i d a


í n t i m a y a l a t o t a l i d a d d e los seres en c u a n t o n e c e s a r i a m e n t e re fe-


r i d o s a la D i v i n i d a d . L a filosofía, r a z o n a n d o s o b r e l a s c r i a t u r a s , l l e g a


a D i o s c o m o c r e a d o r . D e los e fec tos , c o m o c o r r e l a t i v o s de l ef ic iente


p r i m e r o , d i s c u r r e d e m o s t r a t i v a m e n t e h a s t a l l e g a r a c o n o c e r a l p r i m e r


ef ic iente . N o c o n o c e a D i o s " q u o a d s e " , s ino c o m o H a c e d o r de l a s


c r i a t u r a s . 3 4


L a v e r d a d e r a p o s t u r a l u l i s t a cons i s te en u n e q u i l i b r i o t e n s i o n a l ,


a p r i m e r a v i s ta p a r a d ó j i c o , e n t r e fe y r a z ó n . D e f i e n d e u n m é t o d o m á s


r a c i o n a l q u e el d e los e s c o l á s t i c o s ; s in e m b a r g o , s it i ía en p r i m e r


p l a n o el " c r e d o " a n s e l m i a n o . C o n u n a t a l s o l u c i ó n c a b r í a p e n s a r si


l a filosofía s u f r e u n d e s c a l a b r o , p u e s t o q u e sus p r e m i s a s son, e n ú l t i m o


t é r m i n o , tes i s d e t e o l o g í a . N o c a b e d u d a q u e , a u n q u e con r o p a j e teo-


l ó g i c o , se ag i t a v i v a , en n u e s t r o s lu l i s t a s , u n a v e r d a d e r a p r o b l e m á t i c a


filosófica, s e g ú n v e r e m o s l u e g o . F i l o s o f í a y t e o l o g í a se a r m o n i z a n p a r a


e s t r u c t u r a r , c o n f o r m e a l a s n o r m a s d i s c u r s i v a s , los d a t o s r e v e l a d o s ,


o r g a n i z á n d o l o s en s i s t e m a s , d e d u c i é n d o l o s unos de o t ros y f u n d a m e n -


t a n d o s o b r e u n a p o y o t e o l ó g i c o l a s d i s q u i s i c i o n e s filosóficas. E l P . P a s -


c u a l nos h a d e j a d o p á g i n a s m a r a v i l l o s a s en d o n d e , a b r i e n d o su inte l i -


genc ia d e s d e u n a s b a s e s r a c i o n a l e s , nos h a b l a de l c a r á c t e r d e m o s t r a -


t ivo d e l a t e o l o g í a l u l i a n a . F e y r a z ó n se a l i a n , en l a s o l u c i ó n l u l i s t a ,


p a r a m o s t r a r n o s a D i o s . H a y u n a filosofía l u l i s t a de D i o s y u n a teo-


l o g í a d e l a D e i d a d .


34 . A f i r m a e l P . M A R Z A L , Certamen Dialecticum: " F a c t u m , u t e s t c o r r e l a t i v u m


p r i m i e f f i c i e n t i s , d u c i t n o s demostrative i n c o g n i t i o n e m p r i m i e f f i c i e n t i s ; p r o i n d e


n o n c o g n o s c i m u s e x i s t e n c i a D e i q u o a d s e ; et p r o u t e s t d e i p s i u s q u i d d i t a t e , n e q u e


p r o u t e x i s t i t i n t r i b u s p e r s o n i s " ,


14
EL CONOCIMIENTO DE DIOS EN EL LULISMO MALLORQUÍN 243


I I . O N T O L O G Ì A Y T E O L O G Í A N A T U R A L


M á s i m p o r t a n c i a q u e el p r o b l e m a t r a t a d o l a t i e n e , en el s ig lo x v m ,


l a c u e s t i ó n d e a n a l i z a r el v a l o r de l a m e t a f í s i c a y d e e s t u d i a r l a re la-


c ión d e sus p a r t e s , s o b r e t o d o de l a q u e se re f iere a D i o s .


A . ETAPAS GENERALES


S a n t o T o m á s h a b í a e scr i to q u e e n l a s e n s e ñ a n z a s d e l a E s c r i t u r a


h a y e l e m e n t o s i n d e m o s t r a b l e s , e l m i s t e r i o , y f a c t o r e s d e m o s t r a b l e s


e i n t e l i g i b l e s . S e p u e d e y se d e b e c reer e n D i o s ; p e r o e l lo n o e x i m e


a l filósofo d e i n d a g a r r a c i o n a l m e n t e s o b r e es te m i s m o D i o s . A s í enfo-


c a d a l a c u e s t i ó n , p o d e m o s h a b l a r d e la t e o l o g í a r e v e l a d a , b a s a d a en


e l d o g m a , y d e l a t e o l o g í a n a t u r a l , e l a b o r a d a p o r l a s so la s f u e r z a s


d e l a r a z ó n . E s t a ú l t i m a es n e t a m e n t e f i losof ía .


L a s i t u a c i ó n e x i g e a v e r i g u a r q u é s i t io o c u p a l a t e o l o g í a n a t u r a l 3 5


en el v a s t o c a m p o d e la m e t a f í s i c a . P a r a los e sco lá s t i cos m e d i e v a l e s


es l a p a r t e filosófica q u e c o r o n a el s a b e r r a c i o n a l . L a m e t a f í s i c a ce-


r r a b a p o r e l l a d o s u p e r i o r los t r a t a d o s filosóficos y su s e n t i d o onto-


t e o l ó g i c o e r a e v i d e n t e . S a n t o T o m á s , a f i rma G i l s o n , h u b i e r a p o d i d o


e s c r i b i r u n a m e t a f í s i c a , u n a c o s m o l o g í a , u n a p s i c o l o g í a y u n a m o r a l


c o n c e b i d a s s e g ú n u n p l a n e s t r i c t a m e n t e filosófico, p a r t i e n d o d e lo q u e


h a y m á s e v i d e n t e p a r a n u e s t r a r a z ó n . N o o b s t a n t e , sus o b r a s s i s t emá-


t i ca s s o n " S u m a s t e o l ó g i c a s " y , c o n s e c u e n t e m e n t e , l a f i losof ía q u e


e x p o n e n se nos p r e s e n t a s e g ú n u n o r d e n t e o l ó g i c o . 3 6


L a m e t a f í s i c a m e d i e v a l f o r m a u n a p e r f e c t a u n i d a d e s t r u c t u r a l en


l a q u e c a d a u n a de sus p a r t e s a d q u i e r e s e n t i d o p o r su í n t i m a t r a b a z ó n


con el t o d o , b a j o el c o n c e p t o d e " s e r " y de " r e a l i d a d " . E n es ta m e t a -


f í s i ca , D i o s j a m á s e s tá s e p a r a d o del m u n d o p o r u n a b i s m o i n f r a n q u e a -


b l e , s ino s i e m p r e p r e s e n t e , c o m o f u n d a m e n t o d e él , y a se c o n c i b a


e l f u n d a m e n t o a m a n e r a de i d e a d e b i e n en s í , y a a m o d o d e m o t o r


i n m o b l e , o c o m o " e n s a s e " . E l m u n d o p a r t i c i p a d e é l o p o s e e u n a


3 5 . P r e f e r i m o s e l n o m b r e d e t e o l o g í a n a t u r a l a l d e t e o d i c e a , p o r v a r i a s r a -
z o n e s . A n t e t o d o , p o r s e r l a e x p r e s i ó n e m p l e a d a p o r l o s l u l i s t a s q u e c o m e n t a m o s .
E l l o y a n o s d e m u e s t r a s u c o n c o r d a n c i a c o n l a t r a d i c i ó n filosófica. E l n o m b r e d e
t e o d i c e a f u e a c u ñ a d o p o r L e i b n i z a l r e f e r i r s e a l p r o b l e m a d e l a b o n d a d d i v i n a
f r e n t e a l a e x i s t e n c i a d e l m a l . A u n q u e s e h a l l e g a d o a c o n v e r t i r e n e q u i v a l e n t e
d e t e o l o g í a n a t u r a l , e t i m o l ó g i c a m e n t e e l v o c a b l o s i g n i f i c a s ó l o u n a p a r t e d e l a
t e o l o g í a f i l o s ó f i c a . I n c l u s o m o d e r n a m e n t e s e v u e l v e a l n o m b r e p r i m i t i v o c o m o
m á s p e r f e c t o y c o m p l e t o .


3 6 . E . GILSON, La Philosophie au moyen âge, P a r i s , 1 9 5 2 .


15
2 4 4 S. THÍAS MERCANT


a c t u a l i d a d q u e r e p r o d u c e a n a l ó g i c a m e n t e lo q u e a q u é l es en su p u -


r e z a . 3 7


L a t e o l o g í a n a t u r a l n o es , c o n f o r m e a l a s d i rec t r i ce s s e ñ a l a d a s , u n


t r a t a d o p a r a l e l o y y u x t a p u e s t o a l a o n t o l o g i a , s ino l a e x p l i c a c i ó n úl-


t i m a y c a b a l de l ser c o m ú n . L a o n t o l o g i a , p o r su p a r t e , n o q u e d a


c o m o u n a c i enc i a a b s t r a c t a , s in v a l o r pos i t i vo a l g u n o . L a s dos , p a r t e s


de u n a m i s m a m e t a f í s i c a , se c o m p l e m e n t a n . E l " e n s c o m m u n e " , o b j e t o


d e l a o n t o l o g i a , se nos h a c e p a t e n t e c o m o efecto del " e n s r e a l i s s i m u m " ,


o b j e t o de l a t e o l o g í a n a t u r a l .


N o i m p o r t a e s f o r z a r s e m u c h o p a r a c o m p r e n d e r q u e R a m ó n L l u l l


q u e d a e n c u a d r a d o d e n t r o d e t a l s i s t e m a t i z a c i ó n . E l s en t ido onto-teo-


l ó g i c o de su d o c t r i n a es p a t e n t e . E l e n t e n d i m i e n t o , e n su a s c e n s o ,


s i t ú a , c o m o t é r m i n o y c o r o n a m i e n t o d e l a a s c e n s i ó n , a D i o s . E l enten-


d i m i e n t o c o m p r e n d e q u e D i o s es u n a n a t u r a l e z a in f in i t a ; q u e es ser


e n e l c u a l l a s d i g n i d a d e s , t a n t o en el ex i s t i r c o m o en el o b r a r , m u é s -


t r a n s e en su g r a d o m á s a l to y e x c e l e n t e .


C o n e l c o m i e n z o d e l a E d a d M o d e r n a , c a r a c t e r i z a d a p o r l a teor i -


z a c i ó n de l a r e v o l u c i ó n , 3 8 dos p u n t o s s u b v e r s i v o s f u n d a m e n t a l e s no ta -


m o s p a r a l a filosofía: e l naturalismo, q u e d e g e n e r a r á p i d a m e n t e e n


u n p o s i t i v i s m o a n t i m e t a f í s i c o , y la escisión e n t r e filosofía p r i m e r a y


t e o l o g í a n a t u r a l . 3 9 A m b o s p r o b l e m a s son , s in e m b a r g o , c o m p l e m e n -


t a r i o s .


D e s d e B a c ó n , c u l m i n a n d o de u n a m a n e r a c l a r a en Wol f , se i b a


f r a g u a n d o p a u l a t i n a m e n t e l a e sc i s ión d e l a m e t a f í s i c a . L o s r e s u l t a d o s


se d e j a r á n sent i r de u n a f o r m a i m p r e s i o n a n t e en l a filosofía d e


K a n t . 4 0 H a b r á u n a o n t o l o g i a q u e se p r e o c u p a de l ser a s e q u i b l e a nos-


o t r o s , y u n m u n d o t r a s c e n d e n t e , el m u n d o de l a D e i d a d , c o n sus eter-


n a s e senc i a s e i d e a s , q u e se n o s p i e r d e d e v i s t a y n o s p a r e c e s in sen-


t i d o . P o r u n l a d o , l a o n t o l o g i a s e p a r a d a p r e t e n d e a b a r c a r l a t o t a l i d a d


3 7 . J H I R S C H B E R C E R , Historia de la Filosofía, t. I I , B a r c e l o n a , 1 9 5 6 .


3 8 . L . S A R T O R I , ¿Dirige Dios la Historia?, B i l b a o , 1 9 6 5 . D e f i n e e l a u t o r e l
p e n s a m i e n t o m o d e r n o c o m o e l " p e n s a m i e n t o q u e b u s c a l a s b a s e s j u s t i f i c a t i v a s d e


l a r e v o l u c i ó n " .


3 9 . S . G Ó M E Z N O G A L E S , Síntesis histórica del sentido onto-teológico de la meta-
física, R e v . d e F i l o s o f í a , 37 ( 1 9 5 1 ) .


4 0 . L a s o l u c i ó n k a n t i a n a d e l p r o b l e m a d e D i o s r e s p o n d e a l a e s c i s i ó n d e l a
m e t a f í s i c a e n l a q u e l a t e o l o g í a n a t u r a l q u e d a c o m o p u r a c o n s t r u c c i ó n d e l a r a -
z ó n , c o n v i r t i e n d o l a s r e a l i d a d e s D i o s y a l m a e n s i m p l e s r e p r e s e n t a c i o n e s , i d e a s
t r a s c e n d e n t a l e s , y n e g a n d o t o d a t r a s c e n d e n c i a .


16
EL CONOCIMIENTO DE DIOS EN EL LULISMO MALLORQUÍN 245


de l ser a s e q u i b l e a l h o m b r e ; p o r o t r o , se c o n t e n t a con c e r r a r s e en


u n aná l i s i s i n m a n e n t e de l m u n d o de e x p e r i e n c i a . 4 1


E l p r o b l e m a es tá e n f o c a d o d e s d e dos p u n t o s d i v e r g e n t e s . U n a so-


l u c i ó n a d m i t e y de f i ende la p o s i b i l i d a d , s in re s t r i cc iones , de l a teo-


l o g í a n a t u r a l c o m o c a m i n o r a c i o n a l p a r a el c o n o c i m i e n t o de D i o s .


L a o t ra n i e g a s in p a l i a t i v o s la t e o l o g í a filosófica, a f i r m a n d o q u e D i o s


es r a c i o n a l m e n t e i n c o g n o s c i b l e . E l i n n a t i s m o c a r t e s i a n o t r a t a b a de


d e r i v a r d e D i o s l a s o t r a s v e r d a d e s , p o n i e n d o a A q u é l c o m o g a r a n t í a


d e é s t a s . E l e m p i r i s m o t eo lóg i co n e g a r á l a c o g n o s c i b i l i d a d de D i o s


p o r q u e t o d o c o n o c i m i e n t o q u e d a r e d u c i d o a un p u r o c o n o c i m i e n t o


s e n s i b l e . L a t e o l o g í a n a t u r a l p i e r d e t o d o s e n t i d o , y a q u e , c o m o cien-


c ia , a l ser d e s t r u i d a l a n o c i ó n m e t a f í s i c a de c a u s a , no t i ene v a l o r al-


g u n o .


L a s n u e v a s t e n d e n c i a s , d e r i v a d a s de l e s p í r i t u c a r t e s i a n o , de fensor


de m a t e m a t i z a r t o d a s l a s c i enc ia s , y d e p e n d i e n t e s de l a c o n c e p c i ó n


e m p i r i s t a d e a d m i t i r c i ent í f i camente só lo lo o b s e r v a b l e , i n d u j e r o n a


W o l f a d a r e l p a s o def init ivo en la e sc i s ión de la m e t a f í s i c a . É s t a se


c o n v i e r t e en c i enc i a e m i n e n t e m e n t e d e d u c t i v a , l l e g a n d o a h a b l a r el


filósofo a l e m á n , d e u n a cer teza d e m o s t r a t i v a , a l es t i lo d e la m a t e m á t i c a ,


e n l a s d e m o s t r a c i o n e s d e D i o s y del a l m a . P e r o t a m b i é n e x c l u y e d e l a


m e t a f í s i c a t o d o lo q u e es e x p e r i m e n t a b l e , d e j á n d o l e só lo los e l e m e n t o s


r a c i o n a l e s d e la filosofía t eór i ca . L o o b s e r v a b l e p o r los s e n t i d o s c a e


f u e r a d e su a l c a n c e .


L a d iv i s ión de Wolf , c o n s e c u e n t e con su d o c t r i n a , se e s t a b l e c e en


dos p l a n o s . E n l a c ú s p i d e , c o m o p r i m e r e s l a b ó n d e l a c a d e n a d e deduc-


4 2 . D e s d e e l p u n t o d e v i s t a h i s t ó r i c o , e n c o n t r a m o s y a c l a r a l a s e p a r a c i ó n
t e m á t i c a e n t r e o n t o l o g i a y t e o l o g í a n a t u r a l , e n 1598 c o n G o c l e n i o , e l c u a l c a l i f i c ó
c o n e l n o m b r e d e " s c i e n t i a s u p e r n a t u r a l i s " a l a t e o l o g í a n a t u r a l y a l t r a t a d o d e l
a l m a . E n e l l o s i g u i ó e l e j e m p l o d e l e s p a ñ o l B e n i t o P e r e y r a , q u i e n e n 1 5 6 2 , c o n
e l t r a t a d o ' ' D e c o m m u n i b u s o m n i u m r e r u m n a t u r a l i u m p r i n c i p i i s e t a f f e c t i o n i b u s " ,
s e p a r ó l a filosofía p r i m e r a , c o m o c i e n c i a d e l o s t r a s c e n d e n t a l e s , d e l a m e t a f í s i c a ,
c o m o t e o l o g í a n a t u r a l .


N o e s t a n c l a r o e l a s u n t o a l r e f e r i r n o s a S u á r e z . L a s o p i n i o n e s s o n c o n t r a -
p u e s t a s . U n o s l o c a l i f i c a n c o m o e l p r i n c i p a l y d e l o s p r i m e r o s e s c o l á s t i c o s d i s i -
d e n t e s . O t r o s l o e n c u a d r a n d e n t r o d e l a c o n c e p c i ó n e s c o l á s t i c a t r a d i c i o n a l . A u n q u e
i n t r o d u c e , n o s r e f e r i m o s a l o s s e g u n d o s , l a d u p l i c i d a d d e o b j e t o , a l s i t u a r l a t e o -
d i c e a e n l a m e t a f í s i c a , e n p a r i d a d o b j e t i v a c o n l a o n t o l o g i a , d e h e c h o s e m u e s t r a
S u á r e z r e f r a c t a r i o a l a e s c i s i ó n ( S . G Ó M E Z N O G A L E S , Loe. cit.). S u á r e z , c o n s u a n á -
l i s i s o n t o l ò g i c o d e l s e r , a l u m b r a u n a r e g i ó n t e o l ó g i c a , c u y o m u n d o d e o b j e t o s , n o
o b s t a n t e s u t r a s c e n d e n c i a , n o p e n d e e n e l a i r e c o m o a l g o d i v e r s o e i n c o g n o s c i b l e .
H a y m e t a f í s i c a d e v e r d a d , m e t a f í s i c a q u e e s o n t o l o g i a a h o n d a d a h a s t a l a r a í z
( J . H I R S C H B E R C E R , H. de la Filosofía, t . I . ) .


17
2 4 6 S . TRÍAS MERCANT


c iones , s i túa l a o n t o l o g i a . Q u e d a as í m á s d e s l i g a d a d e l a e x p e r i e n c i a .


E n e l s e g u n d o p l a n o c o l o c a l a m e t a f í s i c a e s p e c i a l , f o r m a d a p o r l a cos-


m o l o g í a y l a p n e u m a t o l o g í a . L a p r i m e r a no t i ene el s e n t i d o e sco l á s t i co


d e filosofía d e la n a t u r a l e z a , s ino de u n a c i enc i a e s p e c i a l q u e t r a t a de l


m u n d o e n g e n e r a l . L a p n e u m a t o l o g í a o c i enc i a de los e s p í r i t u s , c o m o


su n o m b r e i n d i c a , es tá i n t e g r a d a p o r l a p s i c o l o g í a r a c i o n a l y la teo-


d i c e a . L a p r i m e r a t r a t a d e l a l m a y d e sus a t r i b u t o s , c o m o e s p í r i t u


c r e a d o . L a t e o d i c e a se ref iere a D i o s , a f i r m a n d o en É l t o d o s los a t r i b u -


tos q u e e n c o n t r a m o s e n e l a l m a , a u n q u e l i b r e s d e l i m i t a c i ó n .


L a s c o n s e c u e n c i a s d e l a n u e v a c la s i f i cac ión n o se h i c i e r o n e s p e r a r .


L a o n t o l o g i a q u e d a s e p a r a d a d e la t e o l o g í a n a t u r a l , c i e n c i a d e D i o s


a p a r t e . E l m u n d o de l ser se d e s l i g a t o t a l m e n t e d e l a e x p e r i e n c i a y l a


m e t a f í s i c a d e j a d e ser u n a f u n d a m e n t a c i ó n d e e l l a . E l s e n t i d o onto-


t e o l ó g i c o , q u e d a b a u n i d a d a l s a b e r d e l ser , se d e s t r u y e .


S . T R Í A S M E R C A N T


( Continuará)


18
¿UN ERROR HISTÓRICO DE MONTA EN EL TEXTO
LATINO DE LA «VIDA COETÁNEA» DEL BEATO


RAMÓN LLULL?


E l t ex to l a t i n o — q u e es e l b á s i c o — d e l a " V i d a c o e t á n e a " de l B e a -
to R a m ó n L l u l l re f iere u n v i a j e de l m i s m o a l a c u r i a r o m a n a , c u y a
finalidad1 f r u s t r ó s e p o r r a z ó n de l f a l l e c i m i e n t o de l P a p a , o c u r r i d o
p o c o a n t e s d e su l l e g a d a a R o m a . 2 "Post hoc — e s c r i b e el a u t o r anó-
n i m o — ivit Raymundus ad curiam Romanam, causa impetrandi, si
posset, a domino Papa et cardinalibus huiusmodi monasteria pro di-
versis linguis discendis per mundum instituí. Sed com ipse ad curiam
pervenisset, invenit Papam tune recenter mortuum, dominimi scilicet
Honorium papam". 3


D e t e n e r s e q u e m a n t e n e r l a p a l a b r a " H o n o r i u m " , se t r a t a r í a , cier-
t a m e n t e , de l P a p a H o n o r i o I V , c u y o pont i f i cado c o m e n z ó en 1285 , y
finió, p o r r a z ó n d e su ó b i t o , en 1287 . 4 E l b i ó g r a f o c o e t á n e o d e n i n g ú n
m o d o h u b i e r a p o d i d o r e f e r i r s e a H o n o r i o I I I , p o r q u e és te r i g ió la
I g l e s i a d u r a n t e los a ñ o s 1216-1227, 5 c u a n d o los L l u l l n i s i q u i e r a ha-
b í a n l l e g a d o a M a l l o r c a , c u y a c o n q u i s t a , p o r el rey don J a i m e , a c a e c i ó
e n 1 2 2 9 . 6


P e r o e l e r u d i t í s i m o c i s t e rc iense P . R. P a s q u a l o p i n a q u e el a u t o r
de l a l a t i n a " V i d a c o e t á n e a " p a d e c i ó u n e r r o r a l e s c r ib i r el n o m b r e de
H o n o r i o p o r e l d e M a r t í n . C r e y ó , en e fec to , el a u t o r de l a s " V i n d i c i a e


1 . " c a u s a i m p e t r a n d i , s i p o s s e t , . . . h u i u s m o d i m o n a s t e r i a p r o d i v e r s i s l i n g u i s
a d d i s c e n d i s " (Vista beati Raymundi Lulli, e d . B . A . C , R A M Ó N L L U L L , Obras lite-
rarias, M a d r i d , 1 9 4 8 , n . 1 8 , p á g . 5 4 ) .


2. " r e c e n t e r m o r t u u m " (Ibidem).
3. Ibidem.
4 . R . G A R C Í A V I L L O S L A D A , S . J . , Historia de la Iglesia Católica, II, Edad Media,


M a d r i d , 1 9 5 8 , 6 4 9 .


5 . I D . , Ibidem, 5 9 3 .
6 . F E R R A N S O L D E V I L A , Vida de Jaume 1 el Conqueridor, B a r c e l o n a , 1 9 5 8 , 1 1 7 s s .


1
2 4 8 8 . GARCÍAS PALOU


l u l l i a n a e " q u e el P a p a q u e a c a b a b a d e m o r i r , c u a n d o el B t o . L l u l l


l l e g ó a l a c i u d a d e t e r n a , no e r a H o n o r i o I V , s ino M a r t í n I V , c u y o


p o n t i f i c a d o e n c u a d r ó s e e n t r e los a ñ o s 1281-1285. 7 É s t e , e f e c t i v a m e n t e ,


fue el i n m e d i a t o a n t e c e s o r de a q u é l . P o r r a z ó n d e lo cua l , el e r r o r ,


e n o t r a s c i r c u n s t a n c i a s d i s t in ta s d e l a s r e a l m e n t e h i s t ó r i c a s , p o d r í a


e x p l i c a r s e s in g r a v e s a p u r o s .


" E ¿ ejemplar lemosín — e s c r i b e c l P . P a s q u a l — del anónimo coe-
táneo no explica quién era el Papa que halló Ruymundo muerto poco
antes, pero el latín mezcla, según acostumbra, su comentario, y dice
que era Honorio IV, quien murió a 3 de abril de 1287, y en esto va
muy equivocado, pues si tal fuera, no habría lugar para hacer Ruy-
mundo tantas cosas como él refiere, y constarán de lo que diremos,
desde 1287 hasta 1292, en que desde Túnez pasó a Ñapóles, y lo con-
vence la certeza de que el Capítulo general de Predicadores, celebrado
en Bolonia, que menciona Raymundo en el lugar citado, se tuvo este
año de 1285.


Por tanto el Papa que halló Raymundo poco antes muerto, era
Martino IV, y lo convence también lo que el sucesor suyo, Honorio IV,
hizo por Raymundo y éste refiere alusivo a él mismo.'''' 8


N o q u e d a c o n s t a n c i a a l g u n a d o c u m e n t a l de u n a v i s i t a de l B t o . R a -


m ó n L l u l l a la cor te p a p a l , an te s de l 3 de a b r i l d e 1287, en q u e o c u r r i ó


l a m u e r t e de H o n o r i o I V , c u y o pont i f i c ado d u r ó e x a c t a m e n t e , do s


años y u n d í a . 9 N a d a e x p r e s a e l b i ó g r a f o c o e t á n e o r e s p e c t o de u n a


e s t a n c i a de l B t o . L l u l l en R o m a , a n t e r i o r a a q u e l l a f e c h a ; y n a d a


c o n s i g n ó el m i s m o M a e s t r o m a l l o r q u í n en n i n g u n a de sus o b r a s . 1 0


7. G A R C Í A V I L L O S L A D A , o b . c i t . , 6 4 5 ss.


8. Vida del Beato Raymundo Lulio, I , P a l m a , 1 8 9 0 , 3 4 7 .
9. G A R C Í A V I L L O S L A D A , o b . c i t . , 6 4 9 .


1 0 . N i e n Arbre de Sciència p . e . — o b r a c o m p u e s t a e n t r e e l 29 d e s e p t i e m b r e
d e 1 2 9 5 y e l 1 d e a b r i l d e 1 2 9 6 — , d o n d e s e r e f i e r e a l a "Petició que al senyor papa
e al seu collegi ha presentada" (Del arbre questionai, De les questions de infidelitat,
q . 5 7 3 , e d . O b r e s d e R a m o n L u l l , X I I I , M a l l o r c a , 1 9 2 6 , 1 3 8 - 1 3 8 ) . N i e n e l Art de fer
e solre questions, d o n d e e s c r i b e q u e "La responsió d'aquesta qüestió està en la
petició que la havem donada al senyor papa Celestí, qui jo, e al senyor papa Boni-
faci, que ara es" ( C o d e x M o n a c e n s i s b i s p . 5 4 , f o l . 1 4 9 , v . ) . N i e n l a Petitio, e l e v a d a
a l P a p a C e l e s t i n o V , c u y o e x p l í c i t r e z a a s í : "Data est haec petitio in Civitate
Neapolitana sancto Patri Coelestino Quinto et honoratis Dominis Cardinalibus
Anno MCCXCIV" ( E d i c . S a l z i n g e r , I I M o g u n t i a e , 1 7 2 2 , 5 1 , c o l . 2 . " ) . N i e n e l L i f t e r
Apostrophe sive de Articulis Fidei sacrosanctae et salutijerae Legis christianae,
d o n d e c o n s t a l a f e c h a d e s u c o m p o s i c i ó n : "Factus est iste tractatus Romae, anno
Domini MCCIVC, et completus ibidem in vigilia Beati Iounnis Baptistae Praecur-
soris Domini lesu Christi...'' E d . S a l z i n g e r , I V , M o g u n t i a e , 1 7 2 9 , p á g . 5 7 , c o l . 2 . ° ) .


2
UN ERROR HISTÓRICO DE MONTA 2 4 9


E s t o no o b s t a n t e , e l p r í n c i p e de l Ai l i smo cientí f ico n o só lo a f i rma


q u e R a m ó n L l u l l v i s i tó l a C u r i a R o m a n a , d u r a n t e el p o n t i f i c a d o de


H o n o r i o I V , 1 1 s ino q u e sos t i ene q u e e s tuvo e n R o m a el s e g u n d o a ñ o


d e l g o b i e r n o de l P a p a N i c o l á s I I I (1277-1280)


L a tes i s d e l P . P a s q u a l a c e r c a de q u é P a p a e r a el q u e a c a b a b a de


m o r i r , c u a n d o el S t o . L l u l l fue a R o m a , p a r a los fines q u e se e x p r e s a n


e n l a " V i d a c o e t á n e a " fue a c e p t a d a p o r el D r . S u r e d a B l a n e s 1 3 y , úl t i-


m a m e n t e , h a s ido a d m i t i d a p o r c l P . A b r a h a m S o r i a , O. F . M . 1 4 Mien-


t ra s q u e M n . S a l v a d o r G a l m é s e n v u e l v e su o p i n i ó n — s u p o s t u r a no


p a s a d e t a l — en u n ve lo d e i n s e g u r i d a d , e x p r e s a d a en estos t é r m i n o s :


"Ens sembla, però, que de Bolonya anà directament a Roma i que hi


tangué vistes amb el papa Honori IV, insistint en la seva dèria d'a-


questes fundacions (de los co leg io s d e l e n g u a s o r i e n t a l e s ) , a favor de


les quals se mostraria propici el Pare s a n í . . . " 1 5


E l p r i m e r o q u e so s tuvo e l m a n t e n i m i e n t o d e r e l a c i o n e s p e r s o n a l e s


e n t r e e l P a p a H o n o r i o I V y e l B t o . L l u l l — n o q u e d a r a s t r o , q u e se-


p a m o s , d e h i s t o r i a d o r a n t e r i o r a l m i s m o — f u e , a l p a r e c e r , el P . P a s -


q u a l ; y en é l se i n s p i r a r o n el D r . S u r e d a B l a n e s , M n . S a l v a d o r G a l m é s


y e l P . S o r i a , O. F . M . 5 0 N i n g u n o d e e l lo s a ñ a d e r a z ó n a l g u n a n u e v a ,


n i a d u c e d o c u m e n t o a l g u n o en e l q u e p u e d a b a s a r s e l a ce r teza o la


s ó l i d a p r o b a b i l i d a d de u n v i a j e de l B t o L l u l l a l a C o r t e P a p a l , d u r a n t e


e l P o n t i f i c a d o d e l r e f e r i d o H o n o r i o I V .


N i e n e l Desconhort, d o n d e d e c l a r a : "...V vets a la cort ab mies messioTis / n'ay
estat, e encara a los preïcadors / a III capítols generals, e a los Menos / altres
tres generals capítols..." ( X I V , e d . O b r e s d e R a m o n L u l l , X I X , M a l l o r c a , 1 9 3 6 , 2 2 6 ) .
N i e n n i n g u n a o t r a .


1 1 . Ob. cit., 3 4 7 .
1 2 . Ibidem, 2 6 3 .
1 3 . El Beato Ramón Lull, M a d r i d , 1 9 3 4 , 216-217 , 2 3 7 - 2 3 8 .
14 . R A I M U N D I L U L I . I , Opera latina, Liber de praedicatione, Introductio generalis,


P a l m a e M a i o r i c a r u m , 1 9 6 1 , 9.


1 5 . Dinamisme de Ramon Lull, M a l l o r c a , 1 9 3 5 , 26-27 .
T a m b i é n , e l P . E . L o n g p r é , O . F . M . c r e y ó e n l a p r i o r i d a d d e l t e x t o c a t a l á n .


" P l u s i e u r é c r i v a i n s — e s c r i b e — , J . R u b i ó , C u s t u r e r , c r o i e n t q u e l e t e x t e l a t i n r e p r é -
s e n t e l e d o c u m e n t p r i m i t i f ; d ' a u t r e s , a u c o n t r a i r e , p a r m i l e s q u e l s l e P . A n t . P a s q u a l ,
O . C , d a n s s o n m o n u m e n t a l o u v r a g e , Vindiciae Lullianae, 4 v o l . A v i g n o n , 1 7 7 8 ,
t. p . 4 , l e c o n s i d è r e n t c o m m e u n e v e r s i o n d e l ' o r i g i n a l c a t a l a n . C e d e m i e s e n t i m e n t
n o u s p a r a î t p l u s v r a i s e m b l a b l e " ( D i c t i o n a i r e d e T h é o l o g i e C a t h o l i q u e , F a s e . L X X I V ,
P a r i s , 1 9 2 6 , 1 0 7 3 ) .


16 . E l P . B a t l l o r i , e n s u e s c r i t o "Ramón Llull, en su mundo", a c e p t a l a r e l a c i ó n
d e l t e x t o l a t i n o d e l a b i o g r a f í a c o e t á n e a . "Llega a Roma, e s c r i b e , poco después de
haber fallecido el Pupa Honorio IV (3 a b r i l 1 2 8 7 . . . " (Introducción a Ramón Llull,
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e R e l a c i o n e s C u l t u r a l e s , M a d r i d , 1 9 6 0 , 1 7 ) .


3
250 8 . OABCÍAS PALOÜ


a) A n t e t o d o , d e b o r e f e r i r m e a l o q u e , a es te p r o p ó s i t o , e s c r i b e
e l P . P a s q u a l s o b r e l a Vida coetánea: líEl ejemplar lemosín del anó-
nimo coetáneo no explica quién era el Papa que halló Raymundo muer-
to poco antes, pero el latín mezcla, según acostumbra, su comentario
y dice que era Honorio IV, quien murió a 3 de abril de 1287".11 C o n
l o q u e q u i e r e d a r a e n t e n d e r q u e e l t ex to m á s a u t o r i z a d o d e l a b i o -


g r a f í a a n ó n i m a d e l B t o . L l u l l , es e l c a t a l á n y no el l a t i n o , p o r q u e


"mezcla su comentario".


A l a v e r d a d , l a Vida coetánea no p e r t e n e c e a R a m ó n L l u U . N o es
u n o d e sus n u m e r o s o s e sc r i to s . T a m p o c o l a d ic tó p a l a b r a p o r p a l a b r a .


S i n o q u e es f r u t o d e l a n a r r a c i ó n q u e d e su v i d a b i c i e r a a los c a r t u j o s


d e V a u v e r t , a m i g o s s u y o s , a c u y a b i b l i o t e c a , en 1298, r e g a l ó t res códi -


ces q u e c o n t e n í a n l a t r a d u c c i ó n l a t i n a d e l Libre de Contemplació en
Deu. 18


L a m a y o r p a r t e d e sus a f i r m a c i o n e s b a i l a n c a b a l c o n f i r m a c i ó n en


l a s m á s c r í t i ca s i n v e s t i g a c i o n e s h i s t ó r i c a s d e n u e s t r o s d í a s . N o con-


t r a d i c e n , e n m a n e r a a l g u n a , a l o s d a t o s geográ f i cos y c r o n o l ó g i c o s q u e


e l m i s m o B t o . L l u l l o f r e c e a l final d e sus o b r a s , a p a r t i r de l a ñ o 1294,


c o n los q u e se re f iere a l l u g a r y a l a f e c h a e n q u e p r e s e n t ó a l P a p a


C e l e s t i n o su Petitio, q u e s i g u e a l t ex to d e l Liber de quinqué sapien-
tibus.19


P o r o t r a p a r t e , es de s i n g u l a r i m p o r t a n c i a , p a r a l a v a l o r a c i ó n hi s-


t ó r i c a d e l t e x t o l a t i n o de l a Vida coetánea, e l h e c h o de q u e l a b io-
g r a f í a s ea i n c o m p l e t a . N o n a r r a n i n g ú n s u c e s o p o s t e r i o r a l p r o p ó s i t o


c o n c e b i d o p o r el Procurador de los infieles20 d e a c u d i r a V i e n a , a
r a í z d e l a c o n v o c a c i ó n , p o r e l P a p a C l e m e n t e V , d e u n conc i l i o ecu-


m é n i c o , q u e t e n í a q u e c e l e b r a r s e e n a q u e l l a u r b e f r a n c e s a . 2 0


E s e v i d e n t e q u e l a Vida coetánea, e n su t e x t o l a t i n o , n o p u d o ser
e sc r i t a s ino d e s p u é s d e l 4 d e a b r i l d e 1310, e n q u e , en v i r t u d d e B u l a


p a p a l , se s e ñ a l a b a el 10 d e o c t u b r e de 1 3 1 1 , p a r a l a a p e r t u r a de l Con-


1 7 . 0 6 . cit., 3 4 7 .
1 8 . J O S É T A R R É , P B R O . , LOS códices lulianos de la Biblioteca Nacional de París,


A n a l e c t a S a c r a T a r r a c o n e n s i a , X I V , 1 9 5 1 , 1 7 1 .


1 9 . " D a t a e s t h a e c p e t i t i o i n C i v i t a t e N e a p o l i t a n a s a n c t o P a t r i C o e l e s t i n o
Q u i n t o , e l h o n o r a t i s D o m i n i s C a r d i n a l i b u s , A n n o M C C X C I V " ( E d i t . S a l z i n g e r , I I ,
M o g u n t i a e , 1 7 2 2 , 5 1 ) .


2 0 . " P o s t h e c a u t e m s c i e n s R a y m u n d u s , f o r e a Bandi s s imo p a t r e d o m i n o C l e -
m e n t e p a p a q u i n t o g e n e r a l e c o n c i l i u m c e l e b r a n d u m a p u d c i v i t a t e m V i e n n e n s e m ,
a n n o D o m i n i M C C C X I i n k a l e n d i s o c t o b r i s , p r o p o s u i t i r e a d d i c t u m c o n c i l i u m , u t
t r i a i b i d e m i m p e t r a r e t a d r e p a r a t i o n e m fidei o r t o d o x e " ( E d . c i t . , n . 4 4 , p . 7 6 ) .


4
UN ERROR HISTÓRICO DE MONTA 251


c i l i o . 2 1 C i e r t o q u e , a n t e r i o r m e n t e — e l 12 de agos to d e 1 3 0 8 — h a b í a


s ido a n u n c i a d o , e n l a B u l a "Regnans in coeló" p a r a el 1 d e o c t u b r e


de 1310. P e r o el a u t o r d e la b i o g r a f í a a n ó n i m a n a r r a q u e el B t o . L l u l l


se h a l l a b a d i s p u e s t o a ir a V i e n a , con m o t i v o del C o n c i l i o q u e h a b í a


d e c e l e b r a r s e "anno Domini MCCCXI in halendis octobris". 22 L o c u a l


p r u e b a q u e no fue d i c t a d a — p o r lo m e n o s la p a r t e final— antes de


d i c h o 4 d e a b r i l d e 1310, s ino en el e s p a c i o de t i e m p o q u e m e d i ó


e n t r e e s ta f e c h a y l a d e la p a r t i d a de R a m ó n L l u l l h a c i a V i e n a .


T o d a u n a p r u e b a de su a u t e n t i c i d a d . E l a u t o r no e s c r i b i ó s ino lo


q u e e s c u c h ó d e los l a b i o s de l p r o p i o R a m ó n L l u l l . 2 3 N o a ñ a d i ó consi-


d e r a c i o n e s . L o c u a l b a s t a r í a p a r a m a n t e n e r q u e e l t ex to l a t i n o es el


o r i g i n a l , y no e l c a t a l á n . 2 4


C o n t r a r i a m e n t e a lo q u e e s c r i b e e l P . P a s q u a l , es el t ex to c a t a l á n


— y no e l l a t i n o — q u e "mezcla ...su comentario". 25 V a y a n u n o s e j e m -


p l o s .


C o n o c a s i ó n de l a e l ecc ión de l P a p a C e l e s t i n o V , o c u r r i d a e n 1294,


e l a u t o r d e l t e x t o l a t i n o e s c r i b e q u e "ivit Raymundus ad curiam ro-


manam, ut aliquid impetraret sibi diu affectatum"; 2 6 m i e n t r a s q u e el


a u t o r d e l t ex to c a t a l á n e x p r e s a q u e "Feta l'elecció de papa Celestí


quint, venc lo dit reverend mestre en Roma, per veure si poria obtenir


ço que havia desitjat". 2'1 M a s C e l e s t i n o V no fue a R o m a ; s ino q u e ,


h a b i e n d o s i d o e l e g i d o p a r a l a S e d e P a p a l , e n u n c ó n c l a v e c e l e b r a d o


en P e r u s a , a p e s a r de l a in s i s t enc ia de los c a r d e n a l e s , no q u i s o a c u d i r


a e s ta c i u d a d , s ino q u e , d e s d e e l e r e m i t o r i o d e S a n O n o f r e f u e a


A q u i l a , d o n d e f u e c o r o n a d o . L u e g o , e scog ió Ñ a p ó l e s , c o m o c i u d a d d e


2 1 . A u n q u e , d e h e c h o , s e a b r i ó e l 16 d e l m i s m o m e s y a ñ o .
2 2 . Vita, e d i c . c i t . , n . 4 4 , p . 76 .


E n e s t e d o c u m e n t o b i o g r á f i c o , s e c o n t i e n e u n e r r o r r e l a t i v o a l a f e c h a p a r a l a
q u e h a b í a s i d o a n u n c i a d a l a a p e r t u r a d e l c o n c i l i o , "...con uno spiegabile errore
d'anticipo di dieci giorni per l'apertura del concilio stesso", e s c r i b e e l P r o f . M A R I O
R U F F I N I , Il ritmo prosaico nella "Vita Beati Raymundi Lulli" ( E s t u d i o s L u l i a n o s , V ,
1 9 6 1 , 5 8 ) .


2 3 . " . . . R a y m u n d u s q u o r u m d a m s u o r u m a m i c o r u m r e l i g i o s o r u m d e v i c t u s ina-
t a n t i a n a r r a v i t s c r i b i q u e p e r m i s i t i s t a q u e s e q u u n t u r h i c , d e c o n v e r s i o n e s u a a d
p e n i t e n t i a m e t d e a l i q u i b u s g e s t i s e i u s " ( E d . c i t . , n . 1, p . 4 6 ) .


2 4 . M I Q U E L B A T L L O R I , S . J . , Vida coetània, Introducció i comentaris, O b r e s
e s s e n c i a l s , I, B a r c e l o n a , 1 9 5 7 , 3 1 .


2 5 . Vida del Beato Raymundo Lulio, e d i c . c i t . , p á g . 3 4 7 .
2 6 . Vita beati Raymundi Lulli, e d i c . c i t . , n . 3 1 , p . 6 6 .
2 7 . Vida e actes del reverend mestre Ramon Llull, E d . B . A . C , Ramon Llull,


Obras literarias, M a d r i d , 1 9 4 8 , n . 3 1 , p . 6 7 .


5
2 5 2 S. GARCÍAS PALOU


su c o r t e . A l l í t r a n s c u r r i e r o n los t res m e s e s d e su P o n t i f i c a d o ; 2 8 y ,


en la m i s m a c i u d a d , r e n u n c i ó a la T i a r a Pont i f ic ia . 1 1 0 P e r o no se t ras-


l a d ó a R o m a . 3 1


C o n r e l a c i ó n a l uso q u e h i z o el B t o . R a m ó n Llr . l l de sus razones


necesarias, c o m p á r e s e lo q u e se lee en u n p a s a j e del t ex to l a t i n o c o n


l o q u e o f r e c e el c o r r e s p o n d i e n t e de l t e x t o c a t a l á n :


"Cz.'/re igitur super talibus iam
illustrare videretur Raymundus
injidelium mentes, contigit ut qui-
dam ínter Sarracenos non panini
famosas, qui et verba et intentio-
nem Raymundi perceperat..." 32


UE, com finalment lo dit reve-


rend mestre ab les dites raons co-


mençàs a illustrar les penses e en-


teniments dels dits infecís, pen-


sant que si aquelles raons tan al-


tes e tan meravelloses e tan ne-


cessàries eren manifestades..." 33


E s t a s p a l a b r a s de t a n c l a r o e l o g i o , t r i b u t a d o a l a s razones necesa-
rias, no se h a l l a n en e l t e x t o l a t i n o ; c o m o , e n d e t e r m i n a d a c i r cuns tan-
c i a , t a m p o c o , s egún és te , se da R a m ó n L l u l l a sí m i s m o el t í tu lo de


m a e s t r o , con q u e se p r e s e n t ó a t e n o r d e l t e x t o c a t a l á n :


"Hiis igitur sic se habentibus,
accidit quendan christianum in
gestii et habitu similem Raymun-
do transira per civitatem, quem
suspicati Sarraceni fore Ruymun-


UE, mentre que ell estava així,
seguí's que un crestià, qui en hà-
bit e en gest li semblava, anant
per la ciutat, fo pres ab gran ava-
lot; e com lo volguessen al lapi-


2 8 . E I d i a 2 8 d e a g o s t o d e 1 2 9 4 f u e c o r o n a d o e n A q u i l a , y r e n u n c i ó e l 1 3 d e
d i c i e m b r e d e l m i s m o a ñ o ( S . G A R C Í A S P A L O U , El beato Ramón Llull y la cuestión
de la renunciubilidad de la Sede Romana, A n a l e c t a S a c r a T a r r a c o n e n s i a , X V I I ,
1 9 5 4 , 7 0 . — R . G A R C Í A V I L L O S L A D A , ob. cit., 6 6 0 y 6 6 2 .


3 0 . S . G A R C Í A S P A L O U , Cronología de las cinco primeras estancias del Bto. Ra-
món Llull en la corte papal: Fecha del "Desconhort", E s t u d i o s L u l i a n o s , X , 1 9 6 6 ,
8 1 - 9 4 .


3 1 . C a b e l a h i p ó t e s i s d e q u e e l B t o . L l u l l , a r a í z d e l a e l e c c i ó n d e C e l e s t i n o V ,
f u e r a d e Ñ a p ó l e s — d o n d e s e h a l l a b a — a R o m a , d o n d e s e h a l l a b a i n s t a l a d a l a C u r i a ,
c u a n d o m u r i ó N i c o l á s I V , q u e r e s i d i ó e n e s t a c i u d a d . P e r o e s t a s u p o s i c i ó n n o p a s a
d e t a l ; p o r q u e e l P a p a n o f u e s i n o a A q u i l a ; y , l u e g o a Ñ a p ó l e s . D e t o d o s m o d o s ,
l a s u s t i t u c i ó n d e c u r i a r o m a n a p o r R o m a e s o b r a d e l a u t o r d e l a b i o g r a f í a c a t a l a n a .
(Ibidem, p á g . 8 9 . )


3 2 . Vita, e d i c . c i t . , n . 2 8 , p á g . 6 4 .


3 3 . Vida, e d i c . c i t . , n . 2 8 , p á g . 6 5 .
UN E R R O R H I S T Ó R I C O D E MONTA 2 5 3


dum appréhender lint; qui dum dar, cridava ab gran veu: "A'o só
vellent eum lapidare, clamabat jo mestre Ramon.nsa


homo Ule dieeiis: "Non sum ego
Raymundus.n 34


C o m o se ve , el a u t o r d a d o a l " c o m e n t a r i o " , no es , p r e c i s a m e n t e ,
el de l t ex to l a t i n o , s ino e l de la "Vida e actes del reverend Mestre
Ramon lAuW. É s t e , en el p a s a j e q u e a c a b a de t r a n s c r i b i r s e , l l a m a
"mestre"''' a su b i o g r a f i a d o ; y, a d e m á s , e x p r e s a q u e fue a p r e h e n d i d o
"ab gran avalot". N i lo u n o ni lo o t r o , s in e m b a r g o , se Ice en l a Vita.


C o n r e l a c i ó n a su a p o s t o l a d o en C h i p r e , es i g u a l m e n t e t a n g i b l e l a
d i f e r e n t e m a n e r a de n a r r a r l o , p r i n c i p a l m e n t e en lo q u e se ref iere a los
f ru tos l o g r a d o s . H e a q u í los tex tos p a r a l e l o s de los dos d o c u m e n t o s
b i o g r á f i c o s :


"Accessit ñaque Raymundus ad
regeni Cippri, affectu multo siip-
plicans ci qnatenus quosdam infi-
deles atque scismaticos, videlicet.
Iacopinos, Nosculinos Moinminos,
cohortarct ad suam predicano-
nem nec nos disputationem veni-
re;... Tune Raymundus confi-
d,ens in ilio qui verbum evange-
lizat in viriate multa, predicatio-
nibus et disputationibus apud illos
cepit cum solo Dei auxilio virili-
ter operari.'''' 36


"E de fet, estant aquí, suplica
lo rei de Cipro que alguns heret-
ges que havia en la sua terra a-
quells fes venir a la sua preïea-
ció... Mes, ja per això, lo dit re-
verend mestre, confiant de Vaju-
da de nostro Senyor, no cessà de
confondre los dits heretges, ab
preïcacions e dispuetes..." 37


E l t ex to l a t i n o , a d e m á s de no d e s i g n a r con el t í tu lo de maestro
al B t o . L l u l l y d e l i m i t a r s e a r e fe r i r q u e e j e r c i t ó el a p o s t o l a d o de l a
p r e d i c a c i ó n y de la d i s p u t a — s i n e x p r e s a r cpic no cessà de confondre
los dits heretges— es m á s g e n u i n a m e n t e ru l l ano . E s dec i r , m u e s t r a
u n a i n t e r v e n c i ó n m á s d i r e c t a y m á s i n m e d i a t a de a q u é l , en su re-
d a c c i ó n .


3 4 . Vita, n . 3 0 , p á g . 66 .
3 5 . Vida, n . 3 0 , p á g . 6 7 .
36 . Vita, n . 3 4 , p á g . 6 8 .


3 7 . Vida, n . 3 4 , p á g . 6 9 .


7
254 S . GARCÍAS PALOU


E l B t o . L l u l l , e f e c t i v a m e n t e , a los c r i s t i a n o s s e p a r a d o s d e l a I g l e s i a


c a t ó l i c a los l l a m a cismáticos y los i n c l u y e , t a m b i é n , e n t r e los in f i e le s ;


p o r q u e , p a r a L l u l l , es infiel t o d o a q u e l q u e n o es fiel. P e r o n o los


l l a m a herejes; c o m o t a m p o c o a los S a r r a c e n o s . S in e m b a r g o , e n e l


t e x t o c a t a l á n , b a j o l a d e n o m i n a c i ó n de "heretges", se i n c l u y e n a


t o d o s . 3 8


L a n a r r a c i ó n d e su v i a j e d e s d e L y o n a M a l l o r c a , h a c i a B u g i a , r e -


v e l a , o t r a v e z , e n el a u t o r d e l a b i o g r a f í a c a t a l a n a u n g r a n a d m i r a d o r


y a u t é n t i c o p a n e g i r i s t a de l B t o . L l u l l . E l t ex to c a t a l á n — c a r g a d o de


e n c o m i o s — c o n t r a s t a , e f e c t i v a m e n t e , con l a s o b r i e d a d de l l a t i n o . E l


"Raymundus" d e és te es "Zo dit reverend Mestre elevat en esperit"
de a q u é l . E l "¿re cuius civitatis ( B u g i a ) sollempni platea stans Ray-
mundus" de l s e g u n d o , c o r r e s p o n d e a l "com fos en mig de la plaça,
oblidat de lo perill de la mort" de l p r i m e r o . 3 9


U n a a m p l i a c i ó n t a n g i b l e , mediante comentario — e l q u e e l P . P a s -


q u a l q u i e r e ver , p r e c i s a m e n t e en el t ex to l a t i n o de l a b i o g r a f í a coe-


t á n e a del B t o L l u l l — , d e l a s i m p l e r e l a c i ó n d e l a p r e s e n c i a d e és te


en u n a p l a z a de B u g i a . L o es , i g u a l m e n t e , el d i á l o g o m a n t e n i d o con


el a l to d i r i g e n t e r e l i g i o s o de la ley de M a h o m a , s e g ú n m u e s t r a e l p u r o


c o t e j o d e los dos t ex to s p a r a l e l o s :


"Cui Episcopus dixit: "Si ergo
credis legem Chrùti esse veram,
legem vero Macometi falsam con-
sideras, rationem necessariam hoc
probantem adducas." 40


"Al qual respòs lo bisbe: —Ver


dius, mes ¿qual és aquella llei qui


sia falsa o errònea: aquella dels


cristians, o dels moros? car a mi


plau oir la tua raó; si n'has ne-


guna a provar la tua llei, digues-


la, car jo l'escoltaré volenter."41


E s e v i d e n t e q u e la s i m p l i c i d a d de l t ex to l a t i n o v a a c o m p a ñ a d a de


u n a í n d o l e m á s l u l i a n a . L a e x p r e s i ó n "rationem necessariam" r e spon-


d e , e f e c t i v a m e n t e , a u n o s i n s t a n t e s de la v i d a de R a m ó n L l u l l y a u n


3 8 . S . G A R C Í A S P A L O U , Visión Luliana del cisma de Oriente, E s t u d i o s L u l i a n o s ,
I I I , 1 9 5 9 , 1 6 2 - 1 6 8 . — I D . , El tratado "De Spiritus Sancti Mystagogia" de Focio, en
el "Liber de quinqué sapientíbus" del Bto. Ramón Llull, R e v i s t a E s p a ñ o l a d e
T e o l o g í a , X X I I I , 1 9 6 3 , 3 1 0 , n o t a 6 .


3 9 . Vida, n . 3 6 , p á g . 6 8 . — Vita, n . 3 6 , p á g . 6 9 .
4 0 . Vita, n. 3 7 , p á g . 7 0 .
4 1 . Vida, n. 3 7 , pág . 7 1 .


3
UN ERROR HISTÓRICO DE MONTA 2 5 S


e s t a d o d e á n i m o , e n q u e su conv icc ión d e l a ef icacia d e sus razones
necesarias i n s p i r a b a su p l u m a y le m o v í a a p r o p o n e r p l a n e s m i s i o n o -
l ó g i c o s y m i s i o n a l e s a l a I g l e s i a . 4 2 E n c a m b i o , el a u t o r del t ex to ca-


t a l á n o m i t e a q u e l l o s dos t é r m i n o s ; de lo c u a l h a y q u e d e d u c i r q u e


n o se a t r e v i ó a u s a r u n a e x p r e s i ó n t a n g e n u i n a m e n t e l u l i a n a , p o r r a z ó n


d e l a s i n c u l p a c i o n e s d e r a c i o n a l i s m o q u e y a h a b í a n s i d o l a n z a d a s con-


t ra e l M a e s t r o m a l l o r q u í n . 4 3 U n a p r u e b a m á s d e q u e e l t ex to d e l a


Vida e actes es p o s t e r i o r a l de l a Vita.


A r e g l ó n s e g u i d o , se n a r r a q u e , a m a n e r a de r e s p u e s t a , a l d i r i g e n t e


r e l i g i o s o m u s u l m á n , R a m ó n L l u l l o f rec ió la razón neecsaria p e d i d a


p o r a q u é l . E s t o en el t ex to l a t i n o .


E n el t e x t o c a t a l á n se e x p r e s a , con a b u n d a n c i a d e p o r m e n o r e s , q u e


el B t o . L l u l l d e c l a r ó q u e l a " r a ó " s o l i c i t a d a se a d u c i r í a " p e r raons


4 2 . S . G A R C Í A S P A L O U , Las "rationes necessariae" del Bto. Ramón Llull, en los
documentos presentados por él mismo a la Sede Romana, E s t u d i o s L u l i a n o s , V I ,
1 9 6 2 , 3 1 1 - 3 2 5 .


4 3 . S e h a s o s t e n i d o q u e E y m e r i c h s e o p u s o a l l u l i s m o , e n v i r t u d d e s u r e p r e -
s e n t a c i ó n d e l t o m i s m o i n c i p i e n t e . A l d o m i n i c o l e d i s g u s t a b a n l a t e r m i n o l o g í a d e
S a n A n s e l m o d e C a n t e r b u r y y d e R i c a r d o d e S a n V í c t o r , l o m i s m o q u e l a t e r m i n o -
l o g í a d e l B t o . R a m ó n L l u l l , p a r t i c u l a r m e n t e e n m a t e r i a t r i n i t a r i a , p o r r a z ó n d e l a s
p r e c i s i o n e s d o c t r i n a l e s d e l C o n c i l i o I V d e L e t r á n ( 1 2 1 5 ) e n e s t e m i s m o o r d e n .


E y m e r i c h c e n s u r a e l l u l i s m o , d e s d e e l p u n t o d e v i s t a t e o l ó g i c o . L o h a c e , e n v i r t u d
d e s u s f u n c i o n e s i n q u i s i t o r i a l e s , v e l a n d o p o r l a p u r e z a d e l a F e , a l a l u z d e l M a g i s -
t e r i o d e l a I g l e s i a , d e l a S a g r a d a E s c r i t u r a y d e l a T r a d i c i ó n . P e r o h a y q u e r e c o -
n o c e r q n e o b r a d e m a s i a d o s u j e t o a l a l e t r a , m á s q u e a l a n á l i s i s c o n c e p t u a l d e l a s
e x p r e s i o n e s l u l i a n a s ; s o b r e t o d o d e l a s rationes necessariae. T a m p o c o e s t u d i a ,
h i s t ó r i c a m e n t e , e l a m b i e n t e d e l a é p o c a , e n l a q u e l o s e s f u e r z o s e s p e c u l a t i v o s d e
S a n t o T o m á s d e A q u i n o c o n s t i t u y e n d a t o d e g r a n v a l o r p a r a l a f o r m u l a c i ó n d e l
d i c t a m e n a c e r c a d e l a s a t r e v i d a s f r a s e s d e l B t o . R a m ó n L l u l l .


F r a y N i c o l á s d e E y m e r i c h , e n l o s p r i m e r o s v e i n t i c i n c o a r t í c u l o s d e s u Tractatus
contra doctrinam Raymundi Lulli, De fidei articulis s e r e f i e r e p r i n c i p a l m e n t e
a d i c h a s razones necesarias, c u y a l e g i t i m i d a d n i e g a Í N . E Y M E R I C H , Tractatus contra
doctrinam Raymundi Lulli, P a r i s N a t . L a t . 1 4 6 4 , f o l s . 38-72 . L a c u e s t i ó n De fidei
articulis l l e n a l o s f o l s . 41-50 . — I D . , Dialogus contra lulistas, P a r í s N a t . L a t . 1 4 6 4 ,
f o l s . 89-90 . — J A I M E R O U R A R O C A , P B R O . , Posición doctrinal de Fr. Nicolás Eymerich,
O. P. en la polémica luliana, G e r o n a , 1 9 5 9 , 4 - 5 ) .


S i F r a y N i c o l á s d e E y m e r i c h , O . P . h u b i e r a c o n o c i d o l a s m ú l t i p l e s a c l a r a c i o n e s
d e l a s rationes necessariae, d e b i d a s a l a m i s m a p l u m a d e l B t o . L l u l l , n o h u b i e r a
v i o l a d o l a s l e y e s h e r m e m é u t i c a s , d e l a m a n e r a c o m o l o h i z o ( S . G A R C Í A S P A L O U , San
Anselmo de Canterbury y el beato Ramón Llull, E s t u d i o s L u l i a n o s , I , 1 9 5 7 , 84 s s . —
I D . , Las "rationes necessariae" del Bto. Ramón Llull..., l u g . c i t . , 3 2 4 ) .


D e t o d o s m o d o s , d i c h a s razones necesarias l u l i a n a s h a b í a n s i d o i m p u g n a d a s p o r
é l ; y e s t o s o l o b a s t a p a r a e x p l i c a r l a p e c u l i a r i d a d a p u n t a d a , q u e o f r e c e e l t e x t o
c a t a l á n d e l a Vida, r e d a c t a d o c u a n d o s e h a b í a d e s e n c a d e n a d o l a p e r s e c u c i ó n i n q u i -
s i t o r i a c o n t r a e l l u l i s m o .


!


9
2 5 6 S. GARCÍAS PALOU


necesàries". E s dec i r , q u e el b i ó g r a f o l a t i n o p o n e l a e x p r e s i ó n razones
necesarias en l a b i o s de l m u s u l m á n y de R a m ó n L l u l l . E n c a m b i o , el
a u t o r de l t ex to c a t a l á n , só lo en l a b i o s d e l M a e s t r o m a l l o r q u í n . H e


a q u í los dos t e x t o s :


"Raymundus autem respondit:
"Conveniamus ambo in aliquo
communi; deinde rationem neces-
sariam tibi rferoo".44


11 Al qual respòs lo dit reverend
mestre: —Piatirne; dóna'm lloc
concèdent, on sien los teus savis,
e jo provar-t'he per raons ne-
cessàries la llei dels cristians és-
ser santa e vertadera." 45


E n u n a p a l a b r a , q u e s e g ú n e l b i ó g r a f o d e l a Vita, f u e el d i r i g e n t e
m u s u l m á n q u i e n p i d i ó una razón necesaria. M i e n t r a s q u e , s e g ú n se
d e c l a r a en el t ex to c a t a l á n , fue R a m ó n L l u l l q u i e n l a o f r e c i ó .


E s t e d a t o , a p r i m e r a v i s t a in s ign i f i cante , no c a r e c e de m o n t a . R a m ó n


L l u l l , e n e fec to , n o se c a n s ó d e r e p e t i r q u e , e n t r e los inf ie les , l a F e


c a t ó l i c a n o g o z a b a de p r e s t i g i o p o r el m o t i v o d e q u e se h a l l a b a n per-


s u a d i d o s de q u e le f a l t a n razones necesarias. 46 R e s p o n d e , p o r t a n t o , a
u n a c o n v i c c i ó n m u y í n t i m a s u y a es ta m a n i f e s t a c i ó n h e c h a , s e g ú n se


l ee , en l a s p r i m e r a s l í n e a s d e l a Vita a p e t i c i ó n de u n g r u p o de "quo-
rumdam suorum amicorum religiosorum''' ,. 47


E s é s te u n d a t o p s i c o l ó g i c o de p r i m e r o r d e n ; u n d a t o e m i n e n t e m e n -


te l u l i a n o , q u e r e v e l a l a p r e s e n c i a de R a m ó n L l u l l j u n t o a l a m a n u e n -


se . E n c a m b i o , se e x p l i c a q u e e l a u t o r de l t e x t o c a t a l á n lo o m i t i e r a , a


s a b i e n d a s — p o r el m o t i v o r e f e r i d o — , y, a l a vez , p o r d e s c o n o c i m i e n t o


de su a l to v a l o r h i s t ó r i c o .


44. Vita, n. 37, pág . 70.
45. Vida, n. 37, pág . 71.
46. "Quoniam est m a x i m a derogatici Cathol icae F ' d e i , quod a p u d infideles rom-


muniter est d ivulgatum, videl icet q u o d F ide s Chr i s t ianorum per Rat iones cogentes
h u m a n u m Inte l lectum sit m a g i s improbab i l i s , quam probab i l i s , et propter hoc asse-
runt, quod Christ iana F i d e s per nu l l am inso lubi lem R a t i o n e m possi t conf irman, sed
pot ius i m p r o b a r i ; qui et iam dicunt, quod nos F ide le s Christ iani hoc idem d i c a m u s ;
ideo R a y m u n d u s advertens , quod hoc sit ex t i rpandum, suppl icat , quanto humi l iu s
et ardentius potest , Facultat i Sacrae Theo log i ae Venerab i l ium Magi s t rorum, quate-
nus V o b i s Reverend i s Magis t r i s ac D o m i n i s p laceat in script is poneré i l las Ra t iones ,
quae v idebuntur m a g i s confirmare Cathol icam F i d e m Chri s t ianorum, ut praedictus
error per e a r u m d e m eff icaciam possi t ext irpari a p u d Inf ideles" (Supplicatio Sacrae
Theologiae Professoribus a Bacalaureis Studii Parisiensis, De prologo, E d . Sa lz inger ,
IV , Mognnt iae , 1729, 1 ) .


47. Vita, n. 1, p á g . 46.

UN ERROR HISTÓRICO DE MONTA 2 5 7


U n a d e l a s a m p l i a c i o n e s m á s r e l e v a n t e s , o b r a del a u t o r d e l t ex to


c a t a l á n , es l a c o r r e s p o n d i e n t e a l d i á l o g o , m a n t e n i d o , en la c á r c e l , con


d i r i gente s r e l i g i o s o s de l a ley d e M a h o m a . B a s t a r á , t a m b i é n , u n a s im-


p l e c o m p a r a c i ó n d e los dos t ex to s — l a t i n o y c a t a l á n — de l m i s m o pa-


s a j e b i o g r á f i c o , p a r a la c o m p r o b a c i ó n d e a q u é l l a . H e l o s a q u í :


"Dum vero talibus fréquenter
insistèrent, concordaverunt faceré
quilibet unum librum, ubi atra-
que pars suam legem, quibus pos-
set rationibus efficacioribus con-
firmaret; insuper qui rationibus
firmioribus uteretur, lex eius ve-
rior crederetur. Et cum Raymun-
dus iam in suo libro daret effica-
cem operam, factum est, ut ex
parte régis Bugie mitteretur, qui
in civitate Contextine tune tem-
poris residebat, quatenus Ray-
mundus de Bugia visis litteris pe-
llereturr 48


"E, com per espai de molts dies
haguessen estat cascuna de les
parts mantenint sa opinió e creen-
ça, fonc corcordat entre ells que
cascan fes un llibre en lo qual
cascún privas la ma llei esser
vertadera, e que aquella llei que
ab millors raons seria provada,
que fos tinguda per millor; de la
qual cosa hao singular plaer lo
dit reverend mestre, car havia con-
fiança en nostre Senyor que en
aquella forma ells los converti-
ria. Mes lo diable, enemic de la
veritat, que tots temps volria les
ànimes anar a perdició veent que
per aquell camí totes aquelles àni-
mes anirien en paradís, ginyà que
venc manament del rei de Bugia,
qui era en Contestina, menant ab
grans penes que lo dit reverend
mestre fos foraginai de la ter-
ra." 49


N o se t r a t a d e o f recer a q u í u n e s t u d i o c r í t i c o - c o m p a r a t i v o d e los


dos t ex to s de l d o c u m e n t o b iográ f i co — c o e t á n e o — , escr i to s o b r e el B e a -


to L l u l l . P e r o lo e x p u e s t o es suf ic iente p a r a d e m o s t r a r — a r a í z de l


r e f e r i d o d i c t a m e n de l P . P a s q u a l a c e r c a d e l a a u t o r i d a d h i s t ó r i c a d e


la b i o g r a f í a l a t i n a — q u e es l a c a t a l a n a la q u e m e z c l a , c o n t i n u a m e n t e ,


su comentario, y n o a q u é l l a .


4 8 . Ibidem, n . 4 0 , p á g . 7 2 .


4 9 . Vida, n . 4 0 , p á g . 7 3 .


11
2 5 8 S. GARCÍAS PALOÜ


L a d e t ex to l a t i n o r e v e l a , a c a d a p a s o , l a v o z , l a f r a s e , e l c r i t e r i o ,


e t c é t e r a , d e R a m ó n L l u l l . M u e s t r a u n a r e l a c i ó n m u y d i r e c t a e í n t i m a


c o n é l . R e f l e j a su p r e s e n c i a en l a r e d a c c i ó n d e sus l í e a e s .


S i e x i s t e u n t ex to b iográ f i co de l M a e s t r o , q u e s ea en v e r d a d or i-


g i n a l d e u n a p l u m a q u e r e c o g i ó l a n a r r a c i ó n d e l a b i o s de l m i s m o ,


és te es e l l a t i n o , y no el c a t a l á n .


S e t r a t a , en r e a l i d a d , d e u n a a u t é n t i c a a u t o b i o g r a f í a , c u y a auten-


t i c i d a d d e b e a d m i t i r s e só lo p o r el m o t i v o d e q u e el a u t o r l a c i e r r a


— c o m o se h a i n d i c a d o a n t e s — p o c o ante s d e la c e l e b r a c i ó n de l Con-


c i l io e c u m é n i c o d e V i e n a . U n a Vita d e í n d o l e s e n c i l l a m e n t e n a r r a t i v a ;
m i e n t r a s q u e la Vida r e v e l a a c a d a i n s t a n t e el p r o p ó s i t o de e n s a l z a r
a l M a e s t r o L l u l l y de l i b r a r l e d e t o d o r a c i o n a l i s m o t e o l ó g i c o . D o s


d a t o s q u e só lo se e x p l i c a n , si fue e scr i t a d e s p u é s d e los a t a q u e s q u e


se d i r i g i e r o n c o n t r a sus e scr i to s p o r el i n q u i s i d o r N i c o l á s E y m e r i c h .


N o h a y d u d a d e q u e e l t ex to l a t i n o fué r e d a c t a d o en u n a m b i e n t e


en q u e el s a n o r a c i o n a l i s m o de l s ig lo x m no c o n s t i t u í a de l i to a l g u n o


c ient í f ico , n i c o n c r e t a m e n t e t e o l ó g i c o ; 5 0 ni h a b í a p o r q u é d e j a r de


u s a r l a e x p r e s i ó n razón necesaria, q u e el B t o . L l u l l e s c r i b e en los mi s -
m o s d o c u m e n t o s p e r s o n a l e s , e l e v a d o s a l a S a n t a S e d e s in a c l a r a c i ó n


a l g u n a r e l a t i v a a su n a t u r a l e z a í n t i m a . L o c u a l r e v e l a c l a r a m e n t e q u e


a q u é l l a s no r e p r e s e n t a b a n n i n g u n a i n n o v a c i ó n en el c a m p o d e l a apo-


l o g é t i c a c a t ó l i c a . 5 1


E l t e x t o c a t a l á n m u e s t r a , a l c o n t r a r i o , u n a p l u m a q u e se p r o p o n e


v i n d i c a r l a p e r s o n a l i d a d del M a e s t r o . P a r a e l l a , es e s t o : "eZ reverend
mestre''''. Y su l a b o r re f l e j a e l p r o p ó s i t o de m a t i z a r y a m p l i a r , s i e m p r e
a m a y o r loa de R a m ó n L l u l l , el s enc i l lo y a u s t e r o t ex to l a t i n o .


E s t e es el q u e da t e s t i m o n i o d e u n v i a j e d e a q u é l a R o m a , c u a n d o


h a b í a t r a n s c u r r i d o m u y p o c o t i e m p o d e s d e la d e f u n c i ó n de l P a p a H o -


n o r i o I V , q u e é l d e s c o n o c í a . P o r lo c u a l , si no ex i s te r a z ó n a l g u n a de
gran peso, p a r a r e c h a z a r d i c h a tes t i f icac ión, h a y q u e a c e p t a r l a . Y e s ta
r a z ó n , s e g ú n v e r e m o s a c o n t i n u a c i ó n , no a p a r e c e , a u n q u e e l P . P a s c u a l


i n v o c a r a a l g u n a s .


L o q u e h a y q u e s u b r a y a r , p u e s , es q u e el a u t o r de l t e x t o l a t i n o n o


se e q u i v o c ó , a l e s c r i b i r el n o m b r e de "Honorium", en l u g a r d e " M a r -


5 0 . P . B A R T O L O M É M . " X I B E R T A , O . C , La doctrina del Maestro Ramón Llull
sobre la demostración de los dogmas, juzgada a la luz de la Historia y de la Teo-
logía, S t u d i a M o n o g r a p h i c a , I , 1 9 4 7 , 5 - 3 2 .


5 1 . S . G A R C Í A S P A L O U , Las "rationes necessariae" del Bto. Ramón Llull..., l u g .
c i t . , 3 2 3 .


12
UN ERROR HISTÓRICO DE MONTA 2 5 9


t i n u m " ; s ino q u e e x p r e s ó lo q u e o y e r a de l a b i o s de l p r o p i o R a m ó n


L l u U .


E s t a es l a c o n c l u s i ó n i n m e d i a t a d e la p r e c e d e n t e e x p o s i c i ó n . P e r o


su s ign i f i cado es d e m á s l a r g o s a l c a n c e s . S i h a y q u e a d m i t i r , en e fec to ,


q u e el B t o . L l u l l v i s i tó R o m a , en 1287, y n a d a h a y q u e o b l i g u e a afir-


m a r u n a e s t a n c i a a n t e r i o r en l a C u r i a R o m a n a , a q u e l l a f e c h a s e r v i r á


d e p u n t o d e p a r t i d a p a r a la c r o n o l o g í a de l a s r e s t an te s v i s i t a s a l o s


P a p a s y, p o r c o n s i g u i e n t e , p a r a la f i j ac ión de l a ñ o en q u e f u e es-


cr i to el Desconhort. 52


» • *


L a c o n c l u s i ó n d e este b r e v e a r t í c u l o — l a a f i r m a c i ó n r e l a t i v a a u n a


e s t a n c i a d e l B t o . R a m ó n L l u l l en R o m a , c u a n d o a c a b a b a d e m o r i r e l


P a p a H o n o r i o I V — es u n a d e r i v a c i ó n de l a e x p o s i c i ó n q u e l o i n t e g r a .


N o , p r e c i s a m e n t e , de la f a l t a de o b j e t i v i d a d — q u e s e r á m o s t r a d a —


d e o t ra s r a z o n e s , a d u c i d a s p o r el P . P a s q u a l , p a r a d e m o s t r a r q u e v i s i tó


a N i c o l á s I I I (1277-1280) , lo m i s m o q u e a H o n o r i o I V (1285-1287) .


L a s r e f e r e n c i a s d e l a s d i f e rente s ges t iones r e a l i z a d a s p o r e l M a e s -


t ro m a l l o r q u í n en l a c u r i a r o m a n a — t a l c o m o se l e e n e n l a b i o g r a -


f ía c o e t á n e a d e t ex to l a t i n o — r e s p o n d e n a l o r d e n c r o n o l ó g i c o c o n q u e


se s u c e d i e r o n los P a p a s a los q u e a q u é l l a s v a n l i g a d a s . L a h i p ó t e -


sis de l P . P a s q u a l t e n d r í a q u e a c e p t a r u n s i lenc io a b s o l u t o d e l b i ó -


g r a f o l a t i n o a c e r c a d e su s u p u e s t a p r e s e n c i a an te H o n o r i o I V .


L a p r i m e r a — l a de l a e s t a n c i a en l a cor te p a p a l , f r u s t r a d a p o r ra-


zón d e l a v a c a n c i a de la S e d e P r i m a d a d e la I g l e s i a — c o r r e s p o n d e , se-


g ú n e l P . P a s q u a l , a l a ñ o 1285, en q u e , con f a m a d e v i r t u o s o , m o r í a


e n P e r u s a el P a p a M a r t í n I V , d e m u y d e s a f o r t u n a d o g o b i e r n o , p o r


h a b e r s e p u e s t o e n m a n o s de C a r l o s d e A n j o u , a cuyo d e s p o t i s m o se


d e b i e r o n l a s " V í s p e r a s s i c i l i a n a s . 5 3 P e r o l a s e g u n d a r e f e r e n c i a d e l a


Vita beati Raymundi y a d e s c r i b e l a p r e s e n c i a de l B t o . R a m ó n L l u l l
an te el P a p a f r a n c i s c a n o , N i c o l á s I V (1288-1292) , d e q u i e n n o p u d o


l o g r a r a p o y o a l g u n o — a p e s a r de h a b e r l e p r e s e n t a d o la Petitio "Quo-


5 2 . I D . , La fecha del "Desconhort", en relación con las visitas del Bto. Ramón
Llull a la corte papal, E s tud ios Lu l i anos , V I I , 1 9 6 3 , 79-87. — I D . , Cronología de las
cinco primeras estancias del Bto. Ramón Llull en la corte papal: fecha del "Des-
conhort", Es tudios Lu l i anos , X , 1 9 6 6 , 81-94 .


5 3 . E n rigor, debería ser l l amado Martín I I ; porque , en el catálogo de los
P a p a s , no existen Martín I I , ni Martín I I I . E l error estuvo en a lgunos cronistas
de la E d a d Media , que dieron estos nombre s a Mar ino I ( 8 8 2 - 8 8 4 ) y Mar ino I I (942-
9 4 6 ) . R. G A R C Í A V I L L O S L A D A , ob. cit., 6 4 6 .


13
2 6 0 8 . GARCÍAS PALOU


modo Terra Sancta recuperari potest" y e l o p ú s c u l o Tractatus de
modo convertendi infideles. 54 "Quo facto — e s c r i b i ó e l a u t o r d e la b i o -
g r a f i a l a t i n a — direxit ad Romanum cariam gressus, cupiens ibidem,
ut alias, impetrare, monasteria fieri per mundum pro diversis linguis,
ut supra dicitur, addiscendis; sed ibi tune propter impedimenta curie
parum circa suum intentum proficiens deliberato Consilio progressus
venit ad Ianuam...". 55 L a t e r c e r a r e f e r e n c i a r e s p o n d e , i n d i s c u t i b l e m e n -
t e , a su ge s t ión , r e a l i z a d a en los in ic ios del b r e v e pont i f i c ado de Ce le s -


t ino V , 5 8 y la c u a r t a a sus in s i s tenc ia s a n t e B o n i f a c i o V I I I . 5 7


D e lo c u a l se d e d u c e q u e , si el b i ó g r a f o l a t i n o e s c r i b i ó — c o m o


cree e l P . P a s q u a l — el n o m b r e de Honorio p o r el de Martín, n a d a


— n i u n a so la p a l a b r a — h a b r í a r e f e r i d o de l a s r e l a c i o n e s de l B e a t o


L l u l l con H o n o r i o I V , d e q u i e n , s e g ú n e s c r i b e el l u l i s t a c i r te sc iense ,


"tuvo Raymundo alguna satisfacción'''', 58 "Otra cosa — a ñ a d e el P . P a s -


q u a l — hizo este Pontífice Honorio IV, que denota que, en su tiempo,


estuvo Raymundo en Italia y Roma. Al año primero de su pontificado,


5 4 . E d . B e a t i M a g i s t r i R a i m u n d i L u l l i O P E R A L A T I N A , a M a g i s t r i s e t P r o -
f e s s o r i b u s e d i t a Maioricensis Scholae Lullisticae, f a s e . I I I , M a l l o r c a , 1 9 5 4 , 96-112 .


5 5 . E d i c . c i t . , n . 1 9 , p á g . 5 6 .


5 6 . " P o s t h e c i v i t R a y m u n d u s a d c u r i a m R o m a n a m , u t a l i q u i d i m p e t r a r e t s i b i
d i u a f f e c t a t u m , s i c u t s u p e r i u s e s t e x p r e s s u m , p r o C h r i s t i fide a D o m i n o P a p a ; i b i -
q u e l i b r o s c o m p o s u i t " (Vita Raymundi, e d i c . c i t . , p á g . 6 6 , n ú m . 3 1 ) .


5 7 . " A l i q u o t e m p o r e r e t r o a c t o , d o m i n o C e l e s t i n o P a p e q u i n t o s u c c e s s i t d o m i n u s


B o n i f a c i u s P a p a o c t a v u s c u i e t i a m t o t i s v i r i b u s c o n a t u s e s t s u p p l i c a r e R a y m u n d u s


p r o a l i q u i b u s u t i l i t a t i b u s fidei C h r i s t i a n a e " (Ibidem).


5 8 . A l u d e a l o q u e , a r e n g l ó n s e g u i d o , e s c r i b e : " m e r e c e n s e r t r a s l a d a d a s l a s
p a l a b r a s d e l l i m o . S p o n d a n o ( A n n a l , a d a n . 1 2 8 5 , n ú m . 2 2 ) q u e d i c e : " H o n o r i o e n
e l m i s m o p r i m e r a ñ o d e s u P o n t i f i c a d o , d e s e a n d o c o n s u m o a r d o r l a d i l a t a c i ó n d e
l a f e c r i s t i a n a , p a r a l a c o n v e r s i ó n d e s a r r a c e n o s y r e d u c c i ó n d e l o s c i s m á t i c o s
o r i e n t a l e s , q u i s o c o n t o d a e f i c a c i a q u e s e i n s t i t u y e s e e n P a r í s e l e s t u d i o d e l a l e n g u a
a r á b i g a y d e m á s l e n g u a s p e r e g r i n a s , q u e y a m u c h a s v e c e s h a b í a n m a n d a d o i n s t i t u i r
I n o c e n c i o A l e j a n d r o y C l e m e n t e , l o s c u a r t o s d e e s t e n o m b r e , y h a b í a n c u i d a d o s a -
m e n t e e n c o m e n d a d o l o s P o n t í f i c e s s u c e s o r e s d e l o s m i s m o s , y p a r a e l l o e s c r i b i ó
s u s L e t r a s a J u a n C h o l e t o , c a r d e n a l d e S a n t a C e c i l i a , l e g a d o A p o s t ó l i c o e n F r a n c i a ,
c u y a i n s t i t u c i ó n d e c o l e g i o s y c o n v e r s i ó n d e l o s m o r o s s e h a l l a q u e p r o c u r ó c o n
i n c a n s a b l e t r a b a j o y s u m o c u i d a d o R a y m u n d o L l u l l , c a t a l á n , d e q u i e n a r r i b a e m p e -
z a m o s a h a c e r m e n c i ó n , y q u e p a r a e s t e fin e m p r e n d i ó v a r i a s d i f í c i l e s y p e l i g r o s a s
p e r e g r i n a c i o n e s a I t a l i a , F r a n c i a y A f r i c a " . B i e n i n d i c a S p o n d a n o q u e R a y m u n d o
f u e e l i n s t i g a d o r d e l S u m o P o n t í f i c e , p a r a q u e e m p r e n d i e s e a q u e l l o s h e c h o s q u e
p r o c u r a b a c o n t o d o a h í n c o , y e x p r e s a m e n t e l o a f i r m a C é s a r E g a s s i o d e B a u l a y , e n
l a Historia de la Universidad de París, t. 4 , p á g . 4 7 2 , y m á s c l a r a m e n t e e l a u t o r
d e l l i b r o Académie de perfection, q u i e n a ñ a d e q u e H o n o r i o h a b i e n d o a p r o b a d o
l o s p r o y e c t o s d e R a y m u n d o , i n s t i t u y ó e n R o m a u n C o l e g i o p a r a e n s e ñ a n z a d e l a s
l e n g u a s d e l o s i n f i e l e s , y p a s a r d e s p u é s a c o n v e r t i r l o s " ( o b . c i t . , t o m . c i t . , 3 4 8 - 3 4 9 ) .


14
UN ERROR HISTÓRICO DE MONTA 261


en 11 de marzo, que corresponde al principio del año común 1286,
expidió una Constitución en que extinguió el "Orden de los Apósto-
les", condenando los profesores de él y su fingida religión".™


N a d a l o g r ó el B t o . L l u l l de su ges t ión an te C e l e s t i n o V. S e m a r -


chó d e R o m a , s e g ú n n a r r a el b i ó g r a f o l a t ino G ü p o r lo p o c o q u e c a b í a


e s p e r a r de N i c o l á s I V . B o n i f a c i o V I I I no le h i zo ca so a l g u n o ; y , s in


e m b a r g o , e s tas e s t a n c i a s de l "Procurador de los i n f i e l e s " en la c u r i a
pont i f i c i a c o n s t a n en la Vita. D e t ener se q u e a c e p t a r la h ipó te s i s de l
P . P a s q u a l , r e s u l t a r í a q u e , p r e c i s a m e n t e , se e s c r i b i ó e r r ó n e a m e n t e el


n o m b r e de H o n o r i o I V , u n P a p a q u e a t e n d i ó a las pe t i c iones de R a -


m ó n L l u l l . E s t e , a l n a r r a r su v i d a a l e scr i tor c a t a l á n — s e g ú n el lu l i s t a


de l C í s te r , e l t ex to c a t a l á n es el o r i g i n a l — , h a b r í a o m i t i d o el n o m b r e


d e su f a v o r e c e d o r . "Après, doncs, d aquestes coses — e s c r i b i ó — , ana-
se'n lo dit reverend mestre al Pare Sant e als cardinals per obtenir
que per lo món se fessen monestirs on s'aprenguessen diversos llen-
guatges per convertir los infeels; e, com fos atès a cort, atrobà los
Sant Pare qui llavors era, mort de fresc." 61


E l tex to m i s m o d e la Vida coetània — s i n a y u d a de l a s r a z o n e s q u e
s e r á n a d u c i d a s p a r a l a r e f u t a c i ó n de l a s e x p u e s t a s p o r el P . P a s q u a l —


r e c h a z a su h i p ó t e s i s r e l a t i v a a la su s t i tuc ión , p o r el a u t o r l a t i n o , de l


n o m b r e d e Martín p o r el de H o n o r i o .


S . GARCÍAS PALOU, PBRO.


5 9 . Ibidem.
6 0 . E d i c . c i t . , n. 1 9 , p á g . 5 6 .
6 1 . Vida, n. 1 8 , p á g . 5 5 .


15


LEÇON DE LA CONVERSION DU BX. RAYMOND
LULLE AU MONDE D'AUJOURD'HUI


(LECCIÓN DE LA CONVERSIÓN DEL BEATO RAMÓN L L U L L AL MUNDO DE HOY)


I l est dif f ici le d e p a r l e r d u b i e n h e u r e u x R a y m o n d L u l l e d 'une


m a n i è r e o r i g i n a l e , t a n t i l a d é j à été d i t et écr i t à son s u j e t .


H o m m e d 'une é p o q u e s ans a u c u n d o u t e , L u l l e cet i n c r o y a b l e pol i -


g r a p h e , a v o u l u é c r i r e p o u r son t e m p s u n e o e u v r e q u i se v o u l a i t a l o r s


d ' a c t u a l i t é et d 'ut i l i té i m m é d i a t e m e n t p r a t i q u e ; m a i s ce q u i p o u r son


s ièc le c o n s t i t u a i t u n e g é n i a l e r e p r é s e n t a t i o n d u m o n d e —n'a- t-on p a s


r é c e m m e n t s o u l i g n é l ' un iver s a l i t é de sa v i s ion 1 — a u j o u r d ' h u i d e p u i s


s e p t s ièc les est d é p a s s é .


C e p e n d a n t si les idée s l u l i e n n e s , t a n t sc ient i f iques q u ' a p o l o g é t i q u e s


n e s a u r a i e n t a c t u e l l e m e n t f a i r e i m p r e s s i o n sur n o t r e é p o q u e , i l est


n é a n m o i n s a u s u j e t d e R a y m o n d L u l l e u n e q u e s t i o n q u i s e r a t o u j o u r s


d e l a p l u s h a u t e a c t u a l i t é , u n p r o b l è m e t o u j o u r s vécu et c h a q u e fois


avec u n e n o u v e l l e a c u i t é , c 'est ce lu i d e la conver s ion . M a i n t e n a n t en-


c o r e et c o m m e a u X H I è m e s ièc le e l l e l e fut p o u r L u l l e , le f a i t d 'une


c o n v e r s i o n r e s t e r a t o u j o u r s l a l eçon i n c o m p a r a b l e , t o u j o u r s n o u v e l l e


et t o u j o u r s u n i q u e d 'un i t i n é r a i r e v e r s D i e u .


L e s v a r i é t é s p s y c h o l o g i q u e s de l a c o n v e r s i o n sont i n n o m b r a b l e s ,


m a i s t o u t e s ont c e l à d e c o m m u n , q u e q u e l q u e soit l e l i eu d 'o r i g ine


des conver t i s , i ls s e r o n t t o u j o u r s c o m m e la c o r d e d e s a u v e t a g e v i v a n t e


j e t é e e n t r e l ' É g l i s e et l ' un iver s . C'est e u x q u i f e r o n t t o u j o u r s éc l a te r


les d i g u e s o ù les c a t h o l i q u e s h é r é d i t a i r e s finissent p l u s o u m o i n s p a r


se r e n f e r m e r , car nos ins t i tu t ions les p l u s f o n d a m e n t a l e s ne suff i i sent


p a s à n o u s p r o t é g e r d 'un c e r t a i n e n l i s e m e n t . L a m i s s i o n des conver t i s


en ce sens s e r a d o n c t o u j o u r s de r e n o u v e l e r si l 'on p e u t a ins i d i r e


l ' É g l i s e , en l a t o u r n a n t ver s le C h r i s t to ta l .


1. Cf . R . D . F . P i U N c - M i L L , " L a u n i v e r s a l i t a t d e l a v i s i ó L u l · l i a n a " d a n s Qües-
tions de Vida cristiana. M o n t s e r r a t , 1 9 6 2 , n . ° 1 4 .


1
2 6 4 o. D'ALLERIT


E t c'est b i e n ce là q u ' a v o u l u R a y m o n d L u l l e .


# # *


N o u s s o m m e s en l ' a n n é e 1263, R a y m o n d L u l l e , le S é n é c h a l de la


c o u r du r o i d e M a j o r q u e m è n e j o y e u s e v i e , ses c h a n s o n s l é g è r e s sont


sur tou te s les l èvre s et toute la j e u n e s s e p a r l e d e ses f r a s q u e s . M a i s


ce l à ne d e v a i t p a s ê t r e d e l o n g u e d u r é e . C o m m e p o u r son c o n t e m -


p o r a i n F r a n ç o i s d ' A s s i s e , la g r â c e l e gue t t a i t en l a p e r s o n n e d e


J é s u s c r u c i f i é q u i u n so ir b r u s q u e m e n t l u i a p p a r u t a l o r s q u ' i l com-


p o s a i t u n e de ses c h a n s o n s . N é a n m o i n s L u l l e ne se t int p a s p o u r


v a i n c u , et si ce so ir l à , sous le c o u p de l ' é m o t i o n il l a i s s a s o n t r a v a i l ,


ce n e fut q u e p o u r le r e p r e n d r e le l e n d e m a i n s a n i se s o u c i e r davan-


t a g e d e la v i s ion de la n u i t p r é c é d e n t e . M a i s de n o u v e a u a u c o u r s d e


l a so i rée s u i v a n t e , l ' a p p a r i t i o n se r e p r o d u i s i t , é t o n n é p l u s q u e l a ve i l l e


i l a b a n d o n n a à n o u v e a u sa c o m p o s i t i o n p o u r a l l e r p r e n d r e s o n r e p o s ;


m a i s le l e n d e m a i n l ' é m o t i o n p a s s é e , à n o u v e a u i l r e t o m b e d a n s les


m ê m e s f a u t e s , se r e f u s a n t d ' a t t i b u e r q u e l q u ' i m p o r t a n c e a u x v i s ions


p r é c é d e n t e s . E t le C h r i s t s ans se l a s se r c o n t i n u a à lu i a p p a r a î t r e u n e


t r o i s i è m e , u n e q u a t r i è m e et u n e c i n q u i è m e fo i s . " I l p l u t à J é s u s chan-


tera-t-i l u n j o u r d a n s le D e s c o n o r t , d a n s sa t rès g r a n d e p i t i é d e se


p r é s e n t e r à m o i c i n q fo i s c r u c i f i é . "


P l e i n de t e r r e u r a l o r s d e v a n t cet te i n s i s t a n c e qu ' i l n e p o u v a i t p l u s


a t t r i b u e r à son i m a g i n a t i o n , et l a g r â c e se f a i s a n t p l u s so l l i c i t an te


a u s s i , L u l l e se p r i t à ré f léchir p r o f o n d é m e n t sur la s igni f ica t ion pos-


s i b l e d e ces a p p a r i t i o n s r e n o u v e l é e s . E t ce fut a l o r s l a s o u d a i n e i l lu-


m i n a t i o n d e son e s p r i t , la d é c o u v e r t e du D i e u V i v a n t et la conv ic t ion


q u e t o u t u n m o n d e n o u v e a u a l l a i t s 'ouvr i r d e v a n t lu i .


L u l l e n 'é ta i t p l u s le m ê m e , u n e v ie n o u v e l l e a l l a i t c o m m e n c e r .


P o u r q u ' i l y a i t conversion, i l f a u t n é a n m o i n s a u t r e c h o s e q u ' u n e


p u r e i n f o r m a t i o n i n t e l l e c t u e l l e , i l f a u t q u e t o u t e l ' o r i e n t a t i o n d e l a


v i e so i t r e m i s e en q u e s t i o n a m e n a n t a ins i le s u j e t q u i en est l ' o b j e t


à c h a n g e r q u e l q u e c h o s e d a n s cet te m ê m e v ie , o u b i e n à c h a n g e r


cel le-ci d u t o u t a u t o u t .


L e D e u t é r o n o m e ava i t d é j à s o u l i g n é cet te néces s i t é en e x i g e a n t


à ce p r o p o s l a c i r c o n c i s i o n du c o e u r , c 'est-à-dire u n e fidélité s a n s p a r -


t a g e i n s p i r é e p a r u n a m o u r s a n s l i m i t e p o u r D i e u , 2 e t c 'est e n c o r e


2 . Deut., X , 12-17 .
LEÇON DE LA CONVERSION DU BX. RAYMOND LULLE 265


ce là q u e J é r è r n i e ava i t p r ê c h é l o r s q u ' i l ava i t e x p o s é à ses conc i toyens


l ' inut i l i t é d u cu l t e s ans la fidélité a u x e x i g e n c e s m o r a l e s de la loi . ; 1


R a r e m e n t c e p e n d a n t ceci s 'opère-t-il d a n s l ' i m m é d i a t et c 'est pour -


q u o i L u l l e a u l e n d e m a i n d e la p r e m i è r e v i s ion n 'avai t- i l p a s hés i t é


à r e p r e n d r e u n e o c c u p a t i o n qu ' i l s ava i t p o u r t a n t r e p r e h e n s i b l e . E t il


a f a l l u q u e la v i s ion se r e n o u v e l a j u s q u ' à c inq fo i s , et q u e c i n q fo i s


l e cruci f ié le p o u r s u i v i t j u s q u ' a u p l u s p r o f o n d et au p l u s i n t i m e d e


l u i - m ê m e p o u r q u e L u l l e c o m p r i t la v o l o n t é du S e i g n e u r q u i é ta i t


q u ' i l a b a n d o n n a le m o n d e p o u r se c o n s a c r e r u n i q u e m e n t à son serv ice ,


b i e n q u ' i l s 'en r e c o n n u t l u i - m ê m e p r o f o n d é m e n t i n d i g n e en s o n g e a n t


à sa v i e p a s s é e .


M a i s j u s q u ' a l o r s c 'éta i t le C h r i s t q u i ava i t fa i t à L u l l e toutes les


a v a n c e s , m a i n t e n a n t c 'éta i t à lu i de f a i r e le p a s décis i f , et i l l e fit.


A i n s i la c o n v e r s i o n de R a y m o n d L u l l e est b i e n u n e c o n v e r s i o n d a n s


t o u t e l a p l é n i t u d e d u t e r m e , car les é l é m e n t s e s sent ie l s d 'une conver-


s ion a u t h e n t i q u e sont l à . L e C h r i s t en a eu l ' in i t i a t ive — e l l e a u r a i t


d ' a i l l e u r s été i m p o s s i b l e sans l ' a p p e l d iv in q u i l 'a s u s c i t é — , m a i s l a


c o n v e r s i o n est e n c o r e u n e g r â c e et u n e g r â c e de l u m i è r e . L e conver t i


est ce lu i q u i a c c u e i l l e cet te m ê m e g r â c e c o m m e u n e l u m i è r e t rans-


f o r m a n t e .


L u l l e a l l a i t b i e n t ô t f a i r e l ' e x p é r i e n c e de la f o rce so l l i c i t an te de


l a g r â c e t r a n s f o r m a n t e , c a r la c o n v e r s i o n c'est e n c o r e la p a r t i c i p a t i o n


à la mort et à la résurrection du Christ. M o u r i r p o u r r e n a î t r e e n J é s u s
C h r i s t , n 'es t ce p a s u n des a spec t s e s sent ie l s d e l a c o n v e r s i o n ? E t


L u l l e v a v o u l o i r r é a l i s e r coûte q u e c o û t e cet i d é a l . S o n ex i s t ence


p a s s é e l u i a p p a r a î t d é s o r m a i s ce q u e l l e é t a i t : l â c h e t é , i m p u r e t é , néga-


t i o n d u S e i g n e u r . . . m a i s l ' aven i r aus s i se de s s ine d é j à à l ' h o r i z o n


c o m m e u n e m a g n i f i q u e e s p é r a n c e , i l c o m p r e n d q u e l ' o r i e n t a t i o n ver s


D i e u n e do i t p a s ê t re p a s s i v e , sa c o n v e r s i o n d ' a i l l e u r s , c o m m e ce l l e de


F r a n ç o i s d 'As s i s e est d u t y p e v o l o n t a i r e , v é r i t a b l e r e t o u r n e m e n t d e


l ' â m e q u e D i e u f a i t p a s s e r p a r u n r e n o n c e m e n t t o t a l p o u r a c c é d e r à


l ' u n i o n l a p l u s i n t i m e q u i soi t , à l ' un ion m y s t i q u e avec L u i .


E t L u l l e va n o u s d o n n e r u n e g r a n d e l eçon , l e ç o n diff ici le à com-


p r e n d r e p o u r le M o n d e d ' a u j o u r d ' h u i , i l a b a n d o n n e u n e s i t u a t i o n


b r i l l a n t e , q u i t t e f e m m e et en fan t p o u r se re t i re r d a n s l a m o n t a g n e ,


s e u l e n f a c e de D i e u et d e l u i - m ê m e . L ' i m p l a c a b l e a p p e l du C h r i s t n e


v a lu i l a i s s e r q u e le g o û t d e l ' e s sent ie l , et p e n d a n t les l ongs m o i s


3 . Jér., V I I , 8 - 1 1 ; 21-28 .


3
2 6 6 o. D'ALLERIT


4 . P r ó l o g o d e l B l a n q u e r n a , M a d r i d 1 8 8 1 , p . x i x .


4


p a s s é s d a n s l a s o l i t u d e d u M o n t R a n d a ce ne s e r a q u e p r a t i q u e d 'un


r e n o n c e m e n t to ta l et r u p t u r e d 'avec tou t ce q u i p o u r r a i t l e s é p a r e r


d e l a p e r f e c t i o n e n t r e v u e s e u l e m e n t , m a i s d é j à a r d e m m e n t d é s i r é e .


P r e m i è r e p h a s e p e r s o n n e l l e d 'une c o n v e r s i o n q u i se v o u l a i t a b s o l u e .


A R a n d a L u l l e a b e a u c o u p réf léchi et b e a u c o u p p r i é p o u r o b t e n i r


ce t te l i b e r t é i n t é r i e u r e q u i est l ' o e u v r e p a r e x c e l l e n c e d u r e l i g i e u x .


L ' e x p é r i e n c e d u p é c h é l u i a d o n n é t a n t de p r o f o n d e u r et i l se r a p p e l l e


t r i s t e m e n t les é g a r e m e n t s d e sa j e u n e s s e :


" Q u a n d j e fus g r a n d et q u e j e sent i s la v a n i t é d u m o n d e , j e c o m -


m e n ç a i à f a i r e m a l , et j ' e n t r a i d a n s le p é c h é ; j ' o u b l i a i d e v o i r D i e u ,


s u i v a n t l a c h a i r . . . " 4


M a i n t e n a n t , d a n s ce d i a l o g u e p r o l o n g é avec le C h r i s t , l e sens d e sa


c o n v e r s i o n s 'est p r é c i s é , i l a l a i s s é la Parole du C h r i s t i m p r é g n e r et


r e t o u r n e r ses p e n s é e s , i l a l a i s s é S o n amour l ' e n v a h i r d e t o u t e sa p lé-


n i t u d e , et a i n s i l a r e t r a i t e s o l i t a i r e é ta i t d e v e n u e u n e p u r i f i c a t i o n


in tense .


J a m a i s c e p e n d a n t L u l l e n ' a v a i t p e n s é q u e l a r e t r a i t e à R a n d a a c h e -


v a i t l a c o n v e r s i o n d e s o n â m e , b i e n a u c o n t r a i r e songea i t - i l q u e cet te


c o n v e r s i o n d e v a i t se p o u r s u i v r e t o u t e sa v ie à t r a v e r s le t r a v a i l f a i t


ce t te fois-ci d a n s l e b u t d e p l a i r e à D i e u . N'est- i l p a s v r a i d ' a i l l e u r s


q u e FExode q u e c o n s t i t u e t o u t e v ie d a n s le déser t d e l a s o l i t u d e n 'a


de sens q u e si e l l e d é b o u c h e ver s la T e r r e d u R o y a u m e ?


A p r è s l a p h a s e p a s s i v e d e l a c o n v e r s i o n ce là v a ê t re m a i n t e n a n t


l a p h a s e ac t ive , c a r se c o n v e r t i r c 'est e n c o r e se d i r i g e r v e r s le b u t


m e i l l e u r et c 'est v e r s u n e p l é n i t u d e d é j à e n t r e v u e , q u e d e R a n d a ,


L u l l e v a r é s o l u m e n t se d i r i g e r , e n a l l a n t à M i r a m a r c r é e r le C o l l è g e


d e l a n g u e s o r i e n t a l e s et en p r ê c h a n t en f a v e u r d 'une c r o i s a d e .


T r o i s p e n s é e s d é s o r m a i s le d o m i n e r o n t tou t a u l o n g d e sa v i e : l a


T e r r e s a in te à c o n q u é r i r , la p r é d i c a t i o n d e l ' E v a n g i l e a u x inf idè les


et l a s y s t é m a t i s a t i o n d 'une m é t h o d e et d 'une sc ience q u i p u i s s e n t


d é m o n t r e r r a t i o n n e l l e m e n t les vér i t é s de l a r e l i g i o n et c o n v a i n c r e c e u x


q u i v ivent h o r s d 'e l le .


A i n s i l a c o n v e r s i o n d e R a y m o n d L u l l e n e r e s t a p a s à l ' é ta t d 'en-


f a n c e m a i s s ' a c c o m p l i t d a n s l a vo ie des conse i l s e v a n g è l i q u e s , a u sens


l a r g e de l ' e x p r e s s i o n , d e v e n a n t e n g a g e m e n t de l ' h o m m e tout ent ie r


d a n s cet e f for t c o n s t a n t et s ans cesse r e n o u v e l é q u e s u p p o s e l a v ie


c o n s a c r é a u s e rv i ce d u p r o c h a i n .
LEÇON DE LA CONVERSION DU HX. RAYMOND LULLE 2 6 7


L a c o n v e r s i o n q u i a é té c o n s i d é r é e c o m m e u n e mort su iv ie d 'une
résurrection, a e n g a g é L u l l e — e t n o u s tous à sa su i te si n o u s v o u l o n s
b i e n le p r e n d r e p o u r m o d è l e — dans u n e vo ie n o u v e l l e a u se rv ice de


D i e u .


S ' i l a u r a i t é té d a n g e r e u x d ' ins i s ter sur le côté s p e c t a c u l a i r e des


p r e m i e r s m o m e n t s d e l a c o n v e r s i o n de R a y m o n d L u l l e , ici au c o n t r a i r e


le t e r r a i n dev ien t s o l i d e ca r c'est ce lu i qu i n o u s p o r t e à d e v e n i r con-


f o r m e s a u C h r i s t / 1 L u l l e p a r les d i f f é rentes p h a s e s de sa v ie d e conver t i


n o u s a m o n t r é à q u e l l e s c o n d i t i o n s on dev ient fils du Royaume et
à q u e l l e s c o n d i t i o n s on le d e m e u r e .


N é a n m o i n s ici e n c o r e n ' a l l a i t p a s s ' a r rê ter son g r a n d é l a n d e fer-


veur . Quand le c h r é t i e n est fidèle, c'est j u s q u ' à sa d e r n i è r e h e u r e qu ' i l


se pur i f ie et se l a i s s e t r a n s f o r m e r p a r son S e i g n e u r . L a c o n v e r s i o n


n'est-el le p a s u n e m o n t é e c o n t i n u e ver s le C h r i s t , et u n p r o g r è s sans


l i m i t e ? E t c 'est a ins i q u e p o u r a t t e i n d r e u n e p l u s g r a n d e p e r f e c t i o n


e n c o r e , so l l i c i té p a r l a g r â c e , L u l l e cet te fo i s , va s o u h a i t e r le m a r -


t y r e , et l 'h i s to i re n o u s p e r m e t d e s u p p o s e r qu ' i l l ' ob t in t c o m m e cou-


r o n n e m e n t p a r f a i t d e son i t i n é r a i r e vers D i e u . A i n s i t o u t e sa v ie a u r a


é té d e p u i s le j o u r d e sa c o n v e r s i o n m i r a c u l e u s e , cet te m a r c h e p rogre s -


s ive , j a m a i s i n t e r r o m p u e vers l a p e r f e c t i o n , q u i est l e p r o p r e d e l a


s a i n t e t é a u t h e n t i q u e .


O n a u r a i t tor t de n e p a s ins i s ter en cet te a n n é e d u V l l è c e n t e n a i r e


d e la c o n v e r s i o n du B i e n h e u r e u x R a y m o n d L u l l e , sur la v a l e u r vra i -


m e n t s igni f ica t ive et e x e m p l a i r e p o u r le m o n d e d ' a u j o u r d ' h u i , de cet te


m ê m e c o n v e r s i o n .


O n ne susc i te p a s de c o n v e r s i o n s ans ê t re s o i - m ê m e t o t a l e m e n t con-


ver t i à D i e u . S i L u l l e n 'a p a s a b o u t i h u m a i n e m e n t p a r l a n t d a n s ses


p r o j e t s m i s s i o n n a i r e s , o u si t ou t a u m o i n s les r é s u l t a t s furent- i l s a s sez


m i n i m e s , i l n ' en res te p a s m o i n s l ' i n c o m p a r a b l e v a l e u r d ' e x e m p l e


qu ' e s t en e l l e - m ê m e la v ie de R a y m o n d L u l l e , p l u s c a p a b l e d ' a t t i rer


à l a v r a i e fo i d ' a u t r e s conver t i s p a r le r a y o n n e m e n t p e r s o n n e l d u b ien-


h e u r e u x , q u e p a r la f o r c e a p o l o g é t i q u e de ses a r g u m e n t s .


B é c o u v e r t e et cho ix , vo lonté de p r é s e n c e au m o n d e , dés i r de D i e u ,


t e l l e s e m b l e b i e n a v o i r é té la v ie de R a y m o n d L u l l e . E t c o m m e o n


l ' a si b i e n s o u l i g n é r é c e m m e n t dans u n exce l l ent o u v r a g e : 0 " L e chré-


5 . Phil., I I I , 1 0 - 1 1 .


6 . Cf . J . M O U R O U X , Le Mystère du Temps, P a r i s , A u b i e r , 1 9 6 2 , p p . 2 3 8 - 2 4 0 .


5
2 6 8 o. D'ALLBRIT


t i en vit son i n s e r t i o n a u m o n d e d 'une f a ç o n a b s o l u m e n t u n i q u e . S a


p r é s e n c e e n effet p r e n d sa s o u r c e en C e l u i q u i est l e c o e u r du m o n d e ,


le S e i g n e u r J é s u s ; et c'est à p a r t i r d e lu i q u ' e l l e se d é p l o i e s u i v a n t


d e u x d i rec t ions c o n t r a i r e s en a p p a r e n c e , m a i s s t r i c t e m e n t ind i s soc ia -


b l e s , p a r c e q u e l e u r s o u r c e u n i q u e est l a c h a r i t é .


" L a p r e m i è r e d i r e c t i o n est ce l le d e l'intériorité, et son ac te essen-
t ie l est l a p r i è r e — e t c'est ce q u e fut la v ie d e L u l l e à R a n d a — . . . L a


s e c o n d e est le témoignage... l ' e n g a g e m e n t l u c i d e et g é n é r e u x d a n s les
t â c h e s t e m p o r e l l e s . E t c'est t o u j o u r s la c h a r i t é f r a t e r n e l l e q u i c o n f è r e


à ce t te a t t i t u d e s a s ign i f i ca t ion d e r n i è r e , son o r i e n t a t i o n i n d e s t r u c t i b l e ,


s a l u m i è r e p o u r d i s c r i m i n e r les v a l e u r s , sa f o rce p o u r a f f ronter , lu t te r


et p a r f o i s m o u r i r . . . et ce fut l ' a t t i t u d e de R a y m o n d L u l l e à M i r a m a r


et à B o u g i e .


T e l l e fu t la v ie d u B i e n h e u r e u x R a y m o n d L u l l e et te l le n o u s a p p a -


r a î t l a t r i p l e l e ç o n q u ' i l n o u s d o n n e d a n s les t ro i s s o m m e t s d e son


p è l e r i n a g e t e r r e s t r e : R a n d a , M i r a m a r et B o u g i e . "


0 . D ' A L L E R I T


6
EL P. ANDREU DE PALMA,
ANTIC I RENEME RIT LUL·LISTA


C o n s a g r a r m i g s eg le d ' a tenc ió a R a m o n L l u l l , e n a l t i n t la seva figura,
e s t u d i a n t les seves o b r e s , d i v u l g a n t el seu p e n s a m e n t , d e i x a n t cons tàn-
c ia de l s seus m è r i t s i de l s seus a m i c s , i a i x ò a m b u n a fidelitat c o m p r o -
v a d a i u n a il·lusió s e m p r e n o v a , és t í to l p r o u suf ic ient p e r a c o n c e d i r
a l P . A n d r e u d e P a l m a , c a p u t x í , u n l loc c o n s p i c u e n t r e els p e o n e r s
e n t u s i a s t e s q u e h a n fet p o s s i b l e , e n d e g a t i f o r j a t el m o d e r n r e n a i x e -
m e n t lul·lià, a c t u a l m e n t en v ies d ' e s t ab i l i t zac ió i def ini t iu conso l i -
d a m e n t .


H o m d i r i a q u e fins q u e l c o m d e l a seva figura — " T é c u r t a u n x i c
l ' a l ç a d a , i c e r t a m e n t l 'ha a p r o f i t a t . . . ; sa c a r a és tot r o d o n a ; la b a r b a
b l a n q u i n o s a u n p o c , li d ó n a u n to d ' i l · luminat ; e n o r m e m e n t o b e r t s t é
els u l l s , sens l lu ï s so r , t a l m e n t p e r d u t s d i n t r e l a i m m e n s i t a t p r e g o n a
de l s s eg le s — r e r a u n a t r o b a l l a r ò n e g a , u n roc , u n l l i b r e ve l l , u n docu-
m e n t ! " 1 — , m a r c a d a a m b els t re t s de m a l l o r q u í , de f r a n c i s c à , d e b a r b a -
florit i d ' i n c a n s a b l e e sc r ip tor , p o s s e ï a u n e s t r a n y efluvi pe r a e v o c a r
u n a n o v a i m a t g e , l l u n y a n a c e r t a m e n t p e r ò r e v i v a , de l b e a t R a m o n
L l u l l .


V a n é i x e r a l a C i u t a t d e M a l l o r c a e l 10 d ' o c t u b r e de l ' any 1889, i es
va a n o m e n a r M a n u e l d e L e t e i T r i a y . C u r s a el b a t x i l l e r a t a l col·legi
de l s a g u s t i n s de P a l m a d e M a l l o r c a , i d e s p r é s p a s s a a E l E s c o r i a l de
M a d r i d a p r o s s e g u i r n o u s e s tud i s . U l t e r i o r m e n t e m p r e n g u é l a c a r r e r a
d e dre t c iv i l a l a u n i v e r s i t a t de B a r c e l o n a , fins a g r a d u a r - s e . E l d i a 29
d ' o c t u b r e d e 1915 , a l s 26 a n y s , ve s te ix l ' h à b i t c a p u t x í i n c o r p o r a n t - s e
a l a p r o v í n c i a d e C a t a l u n y a i B a l e a r s , i e m e t e n t l a p r i m e r a p r o f e s s i ó
a l c a p d 'un a n y . R e b é l ' o r d e n a c i ó s a c e r d o t a l el 25 d e gener de 1920.
L a s eva v i d a v a centrar - se , b à s i c a m e n t , en els convent s de S a r r i à , T a r -


1. F r a g m e n t d'una poes ia festívola que , en ocas ió d'un seu onomàst ic , adreçà
al P . A n d r e u el P . Pacifico de Vi lanova , caputxí .


1
2 7 0 P. ALVAR MADUELL, 0 . MIN. CAP.


r a g o n a , M a l l o r c a , p e r ò s o b r e t o t P o m p e i a ( B a r c e l o n a ) o n r e s i d e i x l a


v i n t e n a d ' anys d a r r e r s de la seva v i d a , m a l g r a t l a seva m o r t o c o r r e g u é s


a l a i n f e r m e r i a de l convent d e S a r r i à , d e s p r é s de m o l e s t a m a l a l t i a ,


el 9 d e j u n y de l 1963, a 73 a n y s d ' e d a t i 47 d e v i d a r e l i g i o s a .


A m b a n t e r i o r i t a t a la seva o r d e n a c i ó s a c e r d o t a l p a s s a a f o r m a r p a r t


d e l a r e d a c c i ó d e l a rev i s ta Estudios Franciscanos, d i s t ing int- se j a des
d e l l a v o r s c o m a a b u n d a n t e s c r i p t o r , fins a l p u n t q u e l ' any 1949 e r a


a u t o r i t z a d a m e n t c o n s i d e r a t 2 c o m u n de l s c a p u t x i n s v ivent s d e m é s


f e c u n d a p r o d u c c i ó e scr i t a . L ' a n y 1960 v a p u b l i c a r - s e u n v o l u m de 250


p l a n e s n o m é s p e r a r eco l l i r l a seva b i b l i o g r a f i a o fitxa b i b l i o g r à f i c a . 3


I la m o r t se l ' e m p o r t à m e n t r e e n c a r a t e n i a ent re m a n s u n a co l l a d e


t r e b a l l s a m i g fer i d e p r o j e c t e s sense r e a l i t z a r .


S i b o n a p a r t d e la seva v i d a v a c o n s a g r a r d a a l a t a s c a c u l t u r a l , b o n a


p a r t d ' a q u e s t a t a s c a c u l t u r a l v a ser d e d i c a d a a R a m o n L l u l l i a t e m e s


lul · l ians. L ' o b j e c t e de l s eu in terè s i d e les seves i n v e s t i g a c i o n s és m ú l -


t i p l e , si b é q u a s i s e m p r e o r i e n t a t en d i r e c c i ó r e t r o s p e c t i v a . R e c u l l


d a t e s , note s o o b j e c t e s d i s p e r s o s , e ls c lass i f ica i c o m p a r a , c o m p l a e n t - s e


d e s p r é s a p re senta r - lo s d ' u n a m a n e r a o r d e n a d a i a g r a d o s a . M o l t e s d'a-


q u e s t e s d a d e s , sense l a s eva c u r a , l a s eva c o n s t a n t t e n a c i t a t i l ' a j u d a


de l seu ins t int e n d e v i n a d o r , p o t s e r h a g u e s s i n d e s a p a r e g u t o s 'hagues -


s in o b l i d a t p e r s e m p r e m é s . D i n t r e d e l ' o b j e c t i u g e n e r a l de l s s eu s


e s t u d i s es p o d e n p e r f e c t a m e n t d e l i m i t a r t e m e s m é s concre t s , p e r e x e m -


p l e les g lòr ie s m a l l o r q u i n e s , c a t a l a n e s o c a p u t x i n e s , les t r a d i c i o n s lo-


ca l s , la h i s t ò r i a d e v i l e s i c a r r e r s , les r e l a c i o n s o v i a t g e s de p e r s o n a l i t a t s


i m p o r t a n t s , c o r r e u s , segel l i m o n e d e s , i m a t g e s i g r a v a t s h i s tò r i c s , fel i-


c i t ac ions n a d a l e n q u e s . . . , p e r ò d ' u n a m a n e r a p r i m o r d i a l l ' in terès de l


P . A n d r e u v a ver s R a m o n L l u l l i to ta m e n a d e t e m e s de filiació lu-


l·liana.


M é s q u e i n v e s t i g a d o r ca l cons idera r - lo c o m p i l a d o r ; a p l e g a i s a l v a


m a t e r i a l p e r a u l t e r i o r s e l a b o r a c i o n s . I a i x ò a m b u n a c o n s t à n c i a ad-


m i r a b l e i a m b u n ins t in t p e r s p i c a ç . P r e c i s a m e n t a c a u s a d e l a d i r e c c i ó


q u a s i e x c l u s i v a m e n t r e t r o s p e c t i v a de l s seus t r e b a l l s , l a seva o b r a n o


2 . " R e c e n t i e l e n c h i b i b l i o g r a f i c i d i a u t o r i v i v e n t i e i n a t t i v i t à , c o m e q u e l l i p e r


e s e m p i o . . . d e i c a p p u c c i n i p . R o m u a l d o B i z z a r r i d a S . M a r c e l l o P i s t o i e s e e p . A n -


d r e a d i P a l m a d i M a i o r c a , p r e s e n t a n o c e n t i n a i a e c e n t i n a i a d i n u m e r i " , I L A I U N O


DA M I L A N O , O . F . M . C a p . , La bibliografia francescana, C o l l e c t a n e a F r a n c i s c a n a 19


( 1 9 4 9 ) , 2 3 7 .


3. Algunos años de labor cultural (1905-1960). ( F i c h a b i b l i o g r á f i c a d e l R e v e -


r e n d o P . A n d r é s d e P a l m a d e M a l l o r c a , O . F . M . C a p . ) B a r c e l o n a 1 9 6 0 , 2 6 3 . p .


2
EL P. ANDREU DE PALMA 2 7 1


s ' e s força a p r e s e n t a r t re t s d ' o r i g i n a l i t a t o nove ta t , e n c a r a q u e t an te s


v e g a d e s l a n o v e t a t r e s p l e n d e i x i en l ' e x h u m a c i ó d ' a l g u n fet i s i gu i p a t e n t


l ' o r i g i n a l i t a t en el g r a n d i ó s e s forç s u p o s a t p e r la recol· lecció i o r d e n a c i ó


de t a n t d e m a t e r i a l d i s p e r s .


E n e l c u r s de l s seus e s t u d i s es m a n i f e s t a el c a r à c t e r p e r s o n a l de la


seva f o r m a c i ó , s o b r e t o t en l 'u t i l i t zac ió d e p r o c e d i m e n t s p r à c t i c a m e n t


a u t o d i d a c t e s , i p e r a i x ò no s e m p r e co inc ident s , l a m e n t a b l e m e n t , a m b


les r i g o r o s e s e x i g è n c i e s m e t o d o l ò g i q u e s m o d e r n e s .


C o m a s u p r e m t e s t i m o n i del seu a m o r a R a m o n L l u l l i a les coses


lul · l ianes, és su f i c i en tment e l o q ü e n t la s i m p l e l l i s t a dels escr i t s ded i -


ca t s d i r e c t a m e n t a l l u r i n v e s t i g a c i ó . É s u n a l l i s ta q u e p a r l a so la . P e r ò


a b a n s d e dreçar - l a ens p e r m e t e m i n d i c a r a l t res f a c e t e s , m é s o m e n y s


m a r g i n a l s a les t a s q u e s d ' e scr ip tor , p e r ò r e a l m e n t i n d i c a t i v e s d e l a


seva p r e d i l e c c i ó .


P e r a l s q u i e s t i m e n L l u l l sovint h a e s ta t i és m o t i u de d i sgus t l a


seva m a n c a d a c a n o n i t z a c i ó . H o m es tà convençut q u e l 'oficial d e c l a r a c i ó


d e l a seva s a n t e d a t r e p r e s e n t a r i a u n a i m m e n s a a j u d a p e r a re tornar- l i


el b o n n o m d e q u è va és ser d e s p o s s e ï t i de l q u a l és m e r e i x e d o r . S e g u i n t


les p e t g e s d ' a l t re s f r a n c i s c a n s q u e en els cur s d e la h i s t ò r i a — r e m a r -


q u e m p e r e x e m p l e el c a r d e n a l V i v e s i T u t ó — , s 'hav ien in te re s sa t en


a q u e s t a fer , t a m b é cl P . A n d r e u in tentà e m p è n y e r l a q ü e s t i ó ver s l 'ei-


x i d a def in i t iva , m i t j a n ç a n t la cons t rucc ió d 'un b e n a r t i c u l a t d o c u m e n t


s o b r e les p r o v e s d o c u m e n t a l s de l seu m a r t i r i . T a m p o c a q u e s t a v e g a d a


l ' èx i t e s p e r a t es d i g n à s o m r i u r e , si b é s e m b l a q u e d e g u t a a q u e s t u l te-


r ior t e m p t e i g h o m h a v i s t b a s t a n t c l a r a m e n t q u e , a l m e n y s m e n t r e vi-


g e i x i n els a c t u a l s r e g l a m e n t s , u n a d e m o s t r a c i ó del m a r t i r i d i f í c i l m e n t


a c o n s e g u i r à p o r t a r e l g r a n m a l l o r q u í a la c a n o n i t z a c i ó .


E l P . A n d r e u v a interes sar- se t a m b é p e r a o b t e n i r q u e fos p e r m è s ,


a l s c a p u t x i n s d e l a p r o v í n c i a de C a t a l u n y a i B a l e a r s , de r e s a r c a d a any ,


en l a m i s s a i el b r e v i a r i c o r r e s p o n e n t s a l a seva f e s t a , e ls t ex to s c o m -


m e m o r a t i u s del b e a t R a m o n L l u l l . L ' a n y 1948 va v e u r e e s c o l t a d a a q u e s -


ta seva d e m a n d a , p e r ò m o r í sense aconsegu i r -ne u n a d ' u l t e r i o r : o b t e n i r


q u e fo s s in tot s e l s c a p u t x i n s de l m ó n els q u e l i t ú r g i c a m e n t c e l e b r e s s i n


a q u e s t a d i a d a .


L ' i n t e r è s lul·lià de l P . A n d r e u v a m a n i f e s t a r - s e i p r e n d r e cos t a m -


b é e n l a seva p r e o c u p a c i ó de reco l l i r b i b l i o g r a f i a e s p e c í f i c a m e n t lu l l i a -


n a , s i g u i col · laborant a m b d 'a l t re s i n v e s t i g a d o r s , s igu i a t r a v é s de ca tà-


l eg s i l l i s te s p e r s o n a l s , s igu i a t r avés de l a b i b l i o t e c a q u e a c o n s e g u í


a p l e g a r .


3
2 7 2 P. ALVAR MADÜBLL, O. MIN. CAP.


J u n t a m b la b i b l i o g r a f i a c o n r e à a m b e s p e c i a l gus t l a i conogra f i a


t u l l i a n a , a r r i b a n t a l a r a t l l a d e 500 e x e m p l a r s r eco l l i t s i p r o j e c t a n t


à m p l i e s i n v e s t i g a c i o n s e n a q u e s t sent i t .


C o m a c o n s e q ü è n c i a d e les d u e s a n t e r i o r s , es m a n i f e s t a t a m b é l a


seva i n c l i n a c i ó a les e x p o s i c i o n s l u l l i a n e s . J a l ' any 1914 d i b u i x a e l


p r o j e c t e d ' u n a e x p o s i c i ó g e n e r a l l l u l l i a n a , p o s s i b l e m e n t l a p r i m e r a e n


e l s eu g è n e r e , la q u a l se c e l e b r à a M a l l o r c a . A m é s d e p r o j e c t i s t a el l


en f o u u n de l s p r o m o t o r s , i u l t e r i o r m e n t e l r e d a c t o r de l s eu r i q u í s s i m


c a t à l e g . A n y s e n l l à , p e l s eu c o m p t e i a d iver so s i n d r e t s m u n t à a l t re s


e x p o s i c i o n s t a n t i c o n o g r à f i q u e s c o m b i b l i o g r à f i q u e s d e t e m a l u l l i à .


V i v i a i n t e n s a m e n t i a b o c a v a tot el seu e n t u s i a s m e en o c a s i ó d e


d e t e r m i n a d e s c e l e b r a c i o n s c o m m e m o r a t i v e s l u l l i a n e s , e s p e c i a l m e n t e n


e s c a u r e ' s el V I c e n t e n a r i de l m a r t i r i , c l V I I c e n t e n a r i d e l n a i x e m e n t ,


i fins el V I I de l a c o n v e r s i ó d c R a m o n L l u l l .


C o m a in i c i a t ive s ca l r eco l l i r Ics seves s u g g e r è n c i e s d ' a n i m a r els


j o v e s a l a i n v e s t i g a c i ó lul · l iana, m i t j a n ç a n t a d e q u a t s e s t í m u l s , a i x í c o m


t a m b é la f r u s t r a d a o r g a n i t z a c i ó de l s " A m i g o s de R a m o n L l u l l " , o l a


r e e i x i d a d e l " ' E q u i p lul · l ià" , l ' a n y 1958.


C a l r e c o r d a r , finalment, q u e el P . A n d r e u de P a l m a va ser cons i-


d e r a t c o m u n de l s m e m b r e s f u n d a d o r s d e l a Majoricensis Schola Lu-
llistica, d ' ençà de l ' any 1935 , si b é v a r e b r e l a i n v e s t i d u r a d e M a g i s t e r
b a s t a n t s a n y s m é s t a r d , p r o n u n c i a n t en a q u e l l a a v i n e n t e s a u n a disser-


t a c i ó s o b r e el c a r d e n a l de la p a u i l a v e r i t a b l e soc ie ta t de Ics n a c i o n s .


N o hi h a c a p d u b t e q u e e n t r e les m o t i v a c i o n s q u e v a n p o r t a r l ' A j u n -


t a m e n t d e P a l m a a concedir - l i l a m e d a l l a d e l a C i u t a t , c o m a recone i -


x e m e n t p ú b l i c del m o l t q u e el P . A n d r e u h a v i a t r e b a l l a t en d e s c o b r i r ,


f e r c o n è i x e r i d o n a r r e l l e u a les g r a n s figures d e l a h i s t ò r i a m a l l o r -


q u i n a , la q u e f a r e f e r è n c i a a R a m o n L l u l l és l a s u p e r i o r .


E l g r a n a m o r q u e el P . A n d r e u sent i a pe r les coses l u l l i a n e s es


m a n i f e s t a v a en pe t i t s d e t a l l s d e c a d a d i a , c o m p o d r i e n ser l e s al · lusions


en conver se s p r i v a d e s o en p a r l a m e n t s , le s f e l i c i t ac ions n a d a l e n q u e s


m a r c a d e s a m b u n a figura o u n m i s s a t g e s igni f ica t ius , p e r ò la s u p r e m a


d e m o s t r a c i ó d e l a seva cons t an t p r e d i l e c c i ó p e r L l u l l es t r o b a e lo-


q i i e n t í s s i m a en el s i m p l e r e p à s dels t í to l s de l s escr i t s q u e l i d e d i c à .


P e r a i x ò h e m p e n s a t a feg i r- la a c o n t i n u a c i ó , a m b l a c o n v i c c i ó q u e


t a m b é r e s u l t a r à d ' in terè s a l s e s t u d i o s o s del l u l l i s m e .


N o i n t e n t e m p r e s e n t a r u n a l l i s t a e s t r i c t a m e n t b i b l i o g r à f i c a d 'edi-


c ions e s p e c i a l s , s é p a r â t e s o a l t re s r a r e s e s , contentant -nos en r e c o l l i r e ls


t í to l s en o r d r e a les seves a p o r t a c i o n s d o c t r i n a l s o h i s t ò r i q u e s . A l g u n s


4
EL P. ANDREU DE PALMA 273


del s t í to l s r e s p o n e n a t r e b a l l s r e l a t i v a m e n t b r e u s , p e r ò d ' a l t re s conte-


n e n u n a r e s p e c t a b l e r i q u e s a en da te s i i n f o r m a c i ó . É s b i b l i o g r a f i a q u e


es c o n t é j a q u a s i to ta e n el v o l u m ci ta t " A l g u n o s a ñ o s de l a b o r cul tu-


r a l " , p e r ò a m b els inconven ien t s de presentar - se d i s p e r s a i d e d iv id i r


a vo l te s u n so l t r e b a l l sota d i fe rent s t í to l s . A c í r e c o l l i m s o l a m e n t els


t í to l s q u e p r e s e n t e n cer ta a u t o n o m i a . V a n p r e c e d i t s d ' a s te r i sc els t re-


b a l l s q u e no ens h a es ta t p o s s i b l e de c o m p r o v a r p e r s o n a l m e n t . E I


n o m b r e d ' o r d r e q u e p r e c e d e i x c a d a t í to l p r e t é n segu i r l a c r o n o l o g i a .


L ' a l t r e n o m b r e , q u e s e g u e i x i m m e d i a t a m e n t i v a p o s a t ent re p a r è n t e s i s


c o r r e s p o n a l n o m b r e q u e a p a r e i x en la l l i s ta de l v o l u m c i ta t . F e m ser-


v i r a l g u n e s a b r e v i a c i o n s :


ApostFranc = E l A p o s t o l a d o F r a n c i s c a n o


CatFranc = C a t a l u n y a F r a n c i s c a n a


EstFranc = E s t u d i s F r a n c i s c a n s o E s t u d i o s F r a n c i s c a n o s


EstLul — E s t u d i o s L u l i a n o s


Bibliografía lulliana del P. Andreu de Palma


1. ( 1 7 4 ) . L a p o l í t i c a d e D i o s s egún R a m ó n L l u l l .
El Heraldo de Cristo, 3 ( 1 9 1 1 ) , 158-159 ; 173-174.


* 2 . ( 9 4 ) . R a m ó n L u l l j u z g a d o p o r u n e x t r a n j e r o .


Correo de Mallorca, 23 f e b r e r 1912.


* 3 . ( 5 2 ) . P o r R a m o n L u l l . P r o y e c t o d e e x p o s i c i ó n g e n e r a l l u l i a n a .
Correo de Mallorca, 24 ( ? ) j u l i o l 1914.


4 . ( 5 2 ) . P r o y e c t o G e n e r a l L u l i a n o . B i o - b i b l i o g r a f í a - B io -c r í t i ca -
I c o n o g r a f í a - L u l i s m o - Lu lo f i l i a .
El Correo Catalán, 39 ( 1 9 1 4 ) , 4 d e s e m b r e , n ú m . 1 3 2 0 8 ; 17 d e s e m -
b r e , n ú m . 1 3 2 2 1 ; 40 ( 1 9 1 5 ) , 1 gener , n ú m . 13235.


* 5 . ( 1 8 0 ) . E l V I c e n t e n a r i o de R a m ó n L u l l .
Obra del Pan de San Antonio ( P a l m a de M a l l o r c a ) , ( 1 9 1 5 ) , m a r ç .


6. ( 1 8 6 ) . R e c e n s i ó a M i q u e l F e r r à , " R a m o n L u l l , v a l o r u n i v e r s a l " .
EstFranc, 20 ( 1 9 1 8 ) , 150-151.


7. ( 5 4 ) . C a t á l o g o de la e x p o s i c i ó n de i c o n o g r a f í a y b i b l i o g r a f í a de l
B . R a m ó n L u l l .
EstFranc, 21 ( 1 9 1 8 ) , 453-462 ; 22 ( 1 9 1 9 ) , 56-60 ; 131-140 ; 220-224 ;
274-280 ; 357-369 ; 4 4 6 - 4 5 5 ; 23 ( 1 9 1 9 ) , 47-56 ; 1 2 9 - 1 4 1 ; 24 ( 1 9 2 0 ) ,
2 1 4 - 2 1 8 ; 3 7 7 - 3 8 1 ; 25 ( 1 9 2 0 ) , 51-57 ; 132-144.


8. ( 5 5 ) . R a m ó n L u l l , T e r c i a r i o F r a n c i s c a n o .
ApostFranc, 11 ( 1 9 1 9 ) , 28-30 ; 42 -43 ; 52-54 ; 99-101 .


9 . ( 5 5 ) . R a i m u n d o L u l i o , T e r c i a r i o F r a n c i s c a n o .
Vida Franciscana, 1 ( 1 9 1 9 ) , 2 8 7 - 2 8 9 ; 320-322 ; 353-355 ; 393-394.


5
2 7 4 P. ALVAR MADUELL, O. MIN. CAP.


6


10. ( 5 6 ) . E l l u l i s m o e n C a t a l u ñ a (1916-1919) .


EstFranc, 23 ( 1 9 1 9 ) , 20-25.


1 1 . ( 5 8 ) . S i s t e m a j u r í d i c i i d e e s j u r í d i q u e s de] m e s t r e R a m o n L u l l .
Quaderns d'Estudi, 13 ( 1 9 2 1 ) , 32-50.
EstFranc, 29 ( 1 9 2 3 ) , 5 4 - 6 5 ; 125-138.


12. ( 1 9 7 ) . E s c r i t o r e s c a p u c h i n o s q u e se h a n o c u p a d o de R a m ó n L u l l .
A p è n d i x a l seu t r e b a l l " L a a n t i g u a b i b l i o t e c a de los c a p u c h i n o s
d e M a l l o r c a " , B a r c e l o n a , 1 9 2 1 , 29-34.


13. ( 6 1 ) . E l b e a t R a m o n L u l l , m a r t r e , de l t e rç o r d e f r a n c i s c à .
EstFranc, 2 8 ( 1 9 2 2 ) , 111-122 ; 29 ( 1 9 2 2 ) , 120-135. D i u " c o n t i -
n u a r à " .


14. ( ) . L a C o n c e p c i ó de M a r i a I m m a c u l a d a s egons el B e a t R a m o n
L u l l i (sic).
Estel Marià ( V a l l s ) , 12 ( 1 9 2 9 ) , n ú m . 142 , d e s e m b r e , p p . 9 -11 .


15 . ( 2 4 9 ) . L ' I n f o r m a c i ó de l ' a r q u e b i s b e d e T a r r a g o n a s o b r e l a doc-
t r i n a de l B e a t R a m o n L u l l .
La Cruz ( T a r r a g o n a ) , 30 ( 1 9 3 0 ) , 7 d e s e m b r e , n ú m . 9534 .


16. ( 2 0 1 ) . L e s idees j u r í d i q u e s lul · l ianes .
EstFranc, 43 ( 1 9 3 1 ) , 177-189.


17. (70-71) . E l P r o c u r a d o r d e los Inf ie les . ( E l B e a t o R a m ó n L u l l ,
m i s i o n e r o t e ó r i c o y p r á c t i c o . )
El Correo Catalán, 54 ( 1 9 3 0 ) , 1, 2, 3, 5 , 9 , 1 1 , 12, 16 j u l i o l ,
n ú m s . 17756, 17757, 17758, 17760 , 17763 , 17765 , 17766, 17769 .


18. ( 1 2 ) . L a d o c t r i n a j u r í d i c a i el s i s t e m a d e dre t i n t e r n a c i o n a l d e
m e s t r e R a m o n L u l l , a "Misce l · l àn ia P a t x o t " , B a r c e l o n a , 1 9 3 1 ,
407-432.


19. ( 2 6 0 ) . L e s o b r e s c a t a l a n e s de l B e a t R a m o n L u l l .
La Cruz ( T a r r a g o n a ) , 32 (1932, 5 , 7, 14, 2 1 , 24 f e b r e r , 12 i 15
m a r ç , n ú m s . 10044 , 10046 , 10050 , 10056, 10058 , 10073 , 10075 .


20 . ( ) . R e c o r d a n d o a l g r a n m i s i o n e r o m e d i e v a l .
La Cruz ( T a r r a g o n a ) , 33 ( 1 9 3 3 ) , 22 o c t u b r e , n ú m . 10527 .


* 2 1 . ( ) . D e i conogra f i a lul · l iana. D a d e s i c l a r í c i e s .
Stvdia ( 1 9 3 4 ) , j u l i o l , 162-163.


22 . ( 3 4 4 ) . A l ' e n t o r n de les p r o v e s d o c u m e n t a l s de l m a r t i r i d e R a m o n
L u l l .
La Nostra Terra, 7 ( 1 9 3 4 ) , 402-406.


23 . ( 1 7 ) . E l s f r a - m e n o r s c a p u t x i n s i e l B e a t R a m o n L u l l .
EstFranc, 4 7 ( 1 9 3 5 ) , 5-24.
"Misce l · l àn ia L u l · l i a n a " , B a r c e l o n a , 1935 , 321-340.


24 . ( 2 1 1 ) . P e l e g r i n a t g e Lul · l ià a l ' i l l a d e M a l l o r c a .
CatFranc, 13 ( 1 9 3 5 ) , 16-17 ; 36-37 ; 88-89.


2 5 . ( 2 1 2 ) . H o m e n a t g e s a R a m o n L u l l .
CatFranc, 13 ( 1 9 3 5 ) , 133-135.
EL P. ANDREU DE PALMA 275


* 2 6 . (70-71) . E l g r a n m i s i o n e r o m e d i e v a l : R a m ó n L u l l .
Stvdia, 7 ( 1 9 3 5 ) , 225-230 ; 281-285 ; 8 ( 1 9 3 6 ) , 29-32 ; 57-60.


¿ 7 . ( 2 1 3 ) . R a m ó n L u l l , pac i f i c ador .
CatFranc, 14 ( 1 9 3 6 ) , 14-16.


28 . ( 3 5 2 ) . R a m o n L l u l l : l a seva è p o c a , v i d a , o b r e s i e m p r e s e s .
Critèrion, 12 ( 1 9 3 6 ) , 28-30.


29 . ( 1 9 ) . E l s s i s t e m e s j u r í d i c s i le s idees j u r í d i q u e s de R a m o n L u l l ,
M a l l o r c a , 1936, 185 p .


30 . ( 2 1 4 ) . A l ' en torn de l a c a u s a p i a lul · l iana.
CatFranc, 14 ( 1 9 3 6 ) , 158-160.


* 3 1 . ( 1 1 5 ) . L a V . sor C a t a l i n a M a u r a y el b e a t o R a m ó n L u l l .
Correo de Mallorca, 1938.


32 . ( 7 2 ) . H a c i a l a s p r u e b a s d o c u m e n t a l e s de l m a r t i r i o de l B e a t o R a -
m ó n L u l l .


Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, 27 (1937-38) , 241-


284.


* 3 3 . ( 3 4 6 ) . I c o n o g r a f í a l u l i a n a .
Studium, 1939 ( ? ) .


34. ( 2 1 ) . E l b e a t o R a m ó n L u l l . B a j o el i lu s t re p a t r o n a t o de l E x c m o .
A y u n t a m i e n t o d e P a l m a d e M a l l o r c a . S e r m ó n b i s t ó r i c o . . . , P a l m a
d e M a l l o r c a , 1939, 30 p .


* 3 5 . ( 7 3 ) . L a s a c t i v i d a d e s l u l i a n a s de l e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o
señor a r z o b i s p o d e M a l l o r c a D r . D o n J o s é M i r a l l e s y S b e r t .
Boletín de la Federación de Congregaciones Marianas de Ma-
llorca, 15 d e s e m b r e 1939.


36. ( 2 8 0 ) . R a m ó n L u l l , pac i f i c ador .
Diario Español ( T a r r a g o n a ) , 6 ( 1 9 4 4 ) , 12 f e b r e r , n ú m . 1574.


37. ( 2 8 2 ) . R a m o n L u l l y T a r r a g o n a .
Diario Español ( T a r r a g o n a ) , 6 ( 1 9 4 4 ) , 19 f e b r e r , n ú m . 1580.


38. ( 1 3 8 ) . E l b e a t o R a m ó n L u l l , p r o g e n i t o r de la v e r d a d e r a S o c i e d a d
d e l a s N a c i o n e s .
ApostFranc, 32 ( 1 9 4 5 ) , 260 .


39. ( 2 7 ) . R a m ó n L u l l y l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s .
EstFranc, 4 9 ( 1 9 4 8 ) , 229-260.


40 . (153, 1 5 1 ? ) . L a E u c a r i s t í a y l a P a z s e g ú n el B e a t o R a m ó n L u l l .
ApostFranc, 36 ( 1 9 5 2 ) , 123-124.


4 1 . ( 3 4 ) . E l C a r d e n a l d e l a P a z y l a v e r d a d e r a S o c i e d a d d e l a s N a c i o -
n e s , s e g ú n el B e a t o R a m ó n L u l l , a " X X X V C o n g r e s o E u c a r i s t i c o
I n t e r n a c i o n a l . 1952. L a E u c a r i s t í a y l a P a z . S e s i o n e s d e e s t u d i o " ,
B a r c e l o n a , 1953, I I , 544-554.


4 2 . ( 1 5 4 ) . M o s é n J a c i n t o V e r d a g u e r y el B . R a m ó n L u l l .
ApostFranc, 37 ( 1 9 5 3 ) , 127-128.


7
2 7 6 P. ALVAR MADUELL, O. MIN. CAP.


8


43 . (35 , 2 0 8 ) . L a I n m a c u l a d a en l a E s c u e l a L u l i s t a .


EstFranc, 55 ( 1 9 5 4 ) , 171-194.


* 4 4 . ( 3 6 0 ) . E l B e a t o R a m ó n L u l l y l a I n m a c u l a d a .
Hoja Diocesana ( B a r c e l o n a ) , 2 d e s e m b r e 1956 ( ? ) .


4 5 . ( 3 6 0 ) . E l B e a t o R a m ó n L u l l , m á r t i r d e la T e r c e r a O r d e n F r a n -
c i s c a n a (1235-1316) .
Hoja Diocesana ( B a r c e l o n a ) , 20 ( 1 9 5 8 ) , 2 1 1 .


46 . (40, 3 3 1 ) . N u e v o s d o c u m e n t o s l u l i a n o s d e los s ig los XIII y XIV.
EstLul, 2 ( 1 9 5 8 ) , 323-324.


4 7 . ( 1 6 7 ) . L a c o n v e r s i ó n de l B e a t o R a m ó n L u l l .
ApostFranc, 50 ( 1 9 5 9 ) , 3-4.


48 . ( 41 , 3 3 2 ) . D o s n u e v o s d o c u m e n t o s l u l i a n o s de l s ig lo XIV.
EstLul, 3 ( 1 9 5 9 ) , 71-72.


4 9 . ( 3 6 0 ) . E l B e a t o R a m ó n L l u l l .
Hoja Diocesana ( B a r c e l o n a ) , 21 ( 1 9 5 9 ) , 2 2 1 .


50. ( 8 9 ) . E l B e a t o R a m ó n L l u l l , A p ó s t o l de la u t i l i d a d p ú b l i c a .
Cruzado Español, 2 ( 1 9 5 9 ) , j u l i o , n ú m s . 31-32, p p . 18-19.


5 1 . (43, 3 3 3 ) . M a n u s c r i t o s r e l a t i v o s a l B e a t o R a m ó n L l u l l y a la his-
t o r i a d e l l u l i s m o .
EstLul, 3 ( 1 9 5 9 ) , 191-194 ; 293-296.


* 5 2 . ( ) . U n m ó n m i l l o r en els a s p e c t e s soc i a l i r e l i g i ó s , s egons les
o b r e s de l B e a t R a m o n L l u l l .


E n a q u e s t a l l i s t a no s 'hi t r o b e n reco l l i t s els p o t s e r n o m b r o s o s tre-


b a l l s q u e c o n t e n e n e l e m e n t s l u l l i a n s , p e r ò q u e del seu t í to l no és


f à c i l d e d u i r - n e a q u e s t c a r à c t e r . C a l d r i a g a r a n t i r l a l e c t u r a d e tots els


e scr i t s p e r a p o d e r é s ser b e n e x a c t e s e n a i x ò . C o m a e x e m p l e c i t e m


tres t í to l s q u e a p r i m e r c o p d 'ul l no s e m b l e n ten i r res a v e u r e a m b


R a m o n L l u l l , i q u e en r e a l i t a t hi t e n e n q u e l c o m a v e u r e :


1. ( 1 1 9 ) . L a f a m i l i a f r a n c i s c a n a y el cu l to m a r i a n o .
ApostFranc, 3 ( 1 9 1 1 ) , 149-150.


2 . ( 2 7 5 ) . E l s a n a c r o n i s m e s en e l s e n t i m e n t c r i s t i à d e l a p a s s i ó .
La Veu de Tarragona, 20 ( 1 9 3 2 ) , 24 m a r ç , n ú m . 1174 .


3. ( 2 6 ) . G o z o s d e l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , P a t r o n a de l G r e m i o de
U l t r a m a r i n o s . . . , B a r c e l o n a , 1946, 22 p .


A p a r t de l s t r e b a l l s r e s s e n y a t s , s a b e m q u e e x i s t e i x e n s e r m o n s i con-


f e r è n c i e s d e l P . A n d r e u s o b r e t e m e s l u l l i a n s , p o t s e r en p a r t ut i l i t -


za t s e n a l t re s p u b l i c a c i o n s . A l te ler t e n i a en p r o j e c t e u n a v i d a de l


b e a t R a m o n L l u l l t e i x i d a to ta e l l a a m b p a s s a t g e s a u t o b i o g r à f i c s e sp i -


go la t s en les seves o b r e s . T a m b é a l t re s no te s , c o m les r e f e r e n t s a L l u l l
EL P. ANDREU DE PALMA 2 7 7


î M o n t u i r i , L l u l l i C e u t a i G i b r a l t a r . L l u l l i l ' apos to l a t s eg l a r , s o b r e


la s o c i o l o g i a en cl l l ib re de B l a n q u e r n a , s o b r e l ' influx lu l l i à i imnia-


cu la t í s t i c en el f o l k l o r e , i u n a l t re escr i t q u e en a q u e s t m o m e n t ens


h a g u é s a g r a d a t p o d e r l l eg i r def ini t iu , in t i tu la t " M i s b o d a s de o ro en


l u l i s m o " .


Vi s t el bon Hoc q u e R a m o n L l u l l va o c u p a r en el p e n s a m e n t del


P . A n d r e u , v is t el b o n e s p a i q u e va o c u p a r en la seva v i d a , d o n e m el


n o s t r e r e s p e c t u ó s comia t a qui ha estat lul l ià ant ic i c e r t a m e n t be-


n e m è r i t .


P. ALVAR MADUELL, 0 . M I N . CAP.


B a r c e l o n a


9


B I B L I O G R A F I A


I


O B R A S L U L I A N A S


R e c i b i d a s d e s u s r e s p e c t i v o s a u t o r e s


F r a y A l v a r o d e M a d u e l l , O . F . M . C a p . , Liuti i el Doctorat de In Immaculada,


1 3 2 p á g s . , P a l m a d e M a l l o r c a , 1 9 6 4 .


B a r t o l o m é M e s t r e M e s t r e , Anotaciones para una patografía de Ramón Llull, 5 5


p á g s . , P a l m a d e M a l l o r c a , 1 9 6 7 .


A r m a n d L i . i n a r e s , Raymond Lulle, Le livre du Gentil et des Trois Sages ( V e r s i o n


f r a n ç a i s e m é d i é v a l e c o m p l é t é e p a r u n e t r a d u c t i o n e n f r a n ç a i s m o d e r n e ) , 2 0 3 p á g s .


P r e s s e s U n i v e r s i t a i r e s d e l a F r a n c e , P a r i s , 1 9 6 6 .


S a l a - M o l i n s , L o u i s , Lulle, 1 9 6 7 , 4 2 2 p á g s .


R e c i b i d a d e l a C a s a E d i t o r i a l


E d i c i o n s 6 2 s / a . B a r c e l o n a .


M a d u e l l , A l v a r , Ramon Llull, Llibre d'Amic i Amat (Trets de la fisonomia tul-


liana), 1 8 0 p á g s . 1 9 6 6 .


I I


O B R A S M E D I E V A L I S T I C A S


R e c i b i d a s d e l a s r e s p e c t i v a s C a s a s E d i t o r i a l e s


F r a n z S t e i n e r V e r l a g G M B H . W i e s b a d e n ( A l e m a n i a ) .


I s e r l o h , E r w i n , Reform der Kirche bei Nikolaus Fon Kues, 3 8 p á g s . , 1 9 6 5 .


L i b r a i r i e O r i e n t a l e , P l a c e d e l ' E t o i l e , B e y r o u t h ( l i b a n ) .


A i . l a r d , S . J . , M . e t T r o u p e a u , C , M U H Y A L - D I N A L - I S F A H A N I , Epître sur


l'Unité et la Trinité. Traité sur l'intellect. Fragment sur l'âme, 81 p á g s . 1 ( >62 .


A l l a r d , M i c h e l , Maurice Bauyges, Essai de Chronologie des Oeuvres de Al-Ghazali


( A l g a z e l ) , 1 9 9 p á g s . , 1 9 5 9 .
280 ESTUDIOS LULIANOS


L e s E d i t i o n s d u C e r f , 2 9 B V D L a t o u r - M a u b o u r g , P a r i s ( V I I ) .


K H O U R Y , T H É O D O R E , Manuel II Paleologue, Entretiens avec un musulman, 1 9 6 6 ,


2 4 8 p á g s .


E d i t . V i t a e p e n s i e r o , L a r g o A . G e m e l l i , 1 , M i l a n o .


B B T T O N I , E F R E M , Duns Scoto, filosofo, 1 9 6 6 , 2 9 0 p á g s .


M i s c e l l a n e a F r a n c e s c a n a , V i a d e l S e r a f i c o , 1 . R o m a ( 1 0 ) .


A B A T E , P . G I U S E P P E , O . F . M . ( O N V . , La casa natale di S. Francesco e la topogra-


fia di Assisi nella prima metà del secolo XIII, 1 9 < 6 , 1 1 2 .


C a s a E d i t r i c e D o t t . A n t o n i o M i l a n i , P a d o v a ( I t a l i a ) .


B E R T I , E N I U C O , L'Unita del sapere in Aristotele, 1 9 6 5 , 2 0 2 p á g s .


E d i t r i c e S t u d i u m , V i a C o n c i l i a z i o n e , 4 D , R o m a .


T U B B E S I , G I U S E P P E , Ascetismo e monadiesimo in S. Benedetto, 1 9 6 5 , 2 2 0 p á g s .


E d i t i o n s N a u w e l a e r t s , 2 , P l a c e C a r d i n a l M e r c i e r , L o u v a i n ( B e l g i q u e ) .


L O N G È B E , J E A N , Alain de Lille, <Liber poenitentialis>, I , 1 9 6 5 , 2 6 1 p á g s .


S T E E N B E R G H E N , V A N , F . , La philosophie au XIII siècle, 1 9 6 6 , 5 9 4 p á g s .


T S H I B A N G U , T H A R C I S S E , Théologie positive et théologie spéculative, 1 9 6 5 , 4 0 5 p á g s .


C a s a E d i t r i c e H e r d e r , P i a z z a M o n t e c i t o r i o , 1 2 1 , R o m a .


G R O P P I , F E L I C I N A , Dante as translator, 1 9 6 6 , 2 5 0 p á g s .


R É G I N A L D G R É G O I R E , Les homéliaires du moyen âge ( I n v e n t a i r e et a n a l y s e d e s m a -


n u s c r i t s ) , 1 9 6 6 , 2 6 4 p á g s .


P o n t i f i c a l I n s t i t u t e o f M e d i a e v a l S t u d i e s , T o r o n t o ( C a n a d á ) .


M A R T I N , S T U A B T , Bernardi Triliae tQuaestiones de cognitione animae separatae a


corporo, 1 9 6 5 , 4 2 7 p á g s .


C o n s e j o S u p e r i o r d e I n v e s t i g a c i o n e s C i e n t í f i c a s , D u q u e d e M e d i -


n a c e l i , 4, M a d r i d .


M A R T Í N E Z M A R C O S , C . S S , R . , P . E S T E B A N , Las causas matrimoniales en las Parti-


das de Alfonso el Sabio, S a l a m a n c a , 1 9 6 6 , 1 9 9 p á g s .


M A R T Í N D U Q U E , Á N G E L L , Colección diplomática de Obarra (Siglos XI-XIII), Z a r a -


g o z a , 1 9 6 5 , 2 2 0 p á g s .


H A T Z F E I . D , H E L M U T , El tQuijotei como obra de arte del lenguaje, M a d r i d , 1 9 6 6 ,


3 7 1 p á g s .


L Ó P E Z C A N E D A , R A M Ó N , Prisciliano (Su pensamiento y su problema histórico), S a n -


t i a g o d e C o m p o s t e l a , 1 9 6 6 , 2 0 3 p á g s .


A Z A C E T A , J o s é M A R Í A , Cancionero de Juan Alfonso de Baena ( E d i c i ó n c r í t i c a ) , M a -


d r i d , t r e s t o m o s , 1 9 6 6 .
BIBLIOGRAFÍA 2 8 1


H A I il . A L B E R T O , Colonia Iulia Augnala Paterna Faventia Barcino, 1 9 6 4 , 1 8 0 p á g s .


B L A N C O G A R C Í A , V I C E N T E , Plinio el joven ( T e x t o y c o m e n t a r i o ) , 1 9 6 3 , 1 0 6 p á g s .


C A N T E R A O R T I Z OR U R B I N A , J E S Ú S , Fetus latina. Huí ( E s t u d i o c r í t i c o d e la v e r s i ó n


p r e j e r o n i m i a n a d e l l i b r o d e R u t , s e g ú n el m a n u s c r i t o 3 I d e la u n i v e r s i d a d ele M a d r i d ) ,


1 9 6 5 , 7 7 p á g s .


A L O N S O R O D R Í G U E Z , B E R N A R D O , Juan Alfonso de Benavente, canonista salmantino


del siglo XV, 1 9 6 4 , 2 5 8 p á g s .


M A R T Í N E Z D I E Z , S . J . , G O N Z A L O , La colección Canónica Hispana, I , M a d r i d - B a r c e -


l o n a , 1 9 6 6 , 3 9 8 p á g s .


C A N T E R A B U R G O S , F R A N C I S C O , El trainilo tConlra caecilalen iudaeorum>, de Fray


Bernardo Oliver ( E d i c i ó n c r i t i c a v b i b l i o g r a f i a ) , M a d r i d - B a r c e l o n a , 1 9 6 5 , 1 5 0 p á g s .


E d o u a r d P r i v a t & C i é . , 1 4 , r u e d e s A r t s , T o u l o u s e .


C A H I E R S D E F A N J E A U , Suint Dominique en Languedoc, 1 9 6 6 , 1 7 8 p á g s .


D e s c l é e d e B r o u w e r , N . V . S . A . , 2 3 , q u a i a u B o i s . T o u r n a i . B e l g i q u e .


S A B O U R I N , S . J . , L É O P O L D , Rédemption Sacrificielle ( U n e e n q u ê t e e x é g e t i q u e ) , 1 9 6 1 ,


4 9 2 p á g s .


C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e F i l o s o f í a e n c o n m e m o r a c i ó n d e
S é n e c a , C ó r d o b a , 1 9 6 5 .


Actas del Congreso Internacional de Filosofia, en conmemoración de Séneca, en el


XIX centenario de su muerte. T o m o I , 2 5 1 p á g s . T o m o I I , 2 8 0 p á g s . , C ó r d o b a , 1 9 6 5 .


C R O N I C A


A C T I V I D A D E S D E L A " S C H O L A " E N E L A Ñ O 1966


Visita del Embajador de Francia a la Schola


E l E m b a j a d o r d e F r a n c i a en E s p a ñ a , B a r ó n R o b e r t de B o i s s e s o n ,
v i s i t ó , e l 9 d e f e b r e r o , l a B i b l i o t e c a d e l a S c h o l a L u l í s t i c a . A c o m p a ñ a -
do p o r e l S r . C ó n s u l d e F r a n c i a e n B a l e a r e s , M. J e a n M a u r i c e , y
r e c i b i d o p o r el R e c t o r D r . G a r c í a s P a l o u y el S e c r e t a r i o D r . P e d r o
L l a b r é s , se i n t e r e s ó v i v a m e n t e p o r l a s co lecc iones d e l a B i b l i o t e c a ,
e s p e c i a l m e n t e p o r l a s a n t i g u a s e d i c i o n e s d e o b r a s l u l i a n a s , de M a g u n -
c ia , M a l l o r c a , M a d r i d y V a l e n c i a , a s í c o m o p o r l a s a c t u a l e s p u b l i c a -
c iones d e l a S c h o l a , c o m o son , an te t o d o , l a e d i c i ó n de la o b r a l a t i n a
— d e l a q u e a d m i r ó los c u a t r o p r i m e r o s t o m o s — y la rev i s t a in terna-
c i o n a l Estudios Lulianos.


M i e n t r a s h o j e a b a l a s p u b l i c a c i o n e s f r a n c e s a s , q u e figuran n u m e -
r o s a s e n l a B i b l i o t e c a , el R e c t o r y el D r . L l a b r é s e x p l i c a b a n a l E m -
b a j a d o r l a t u p i d a r e d d e r e l a c i o n e s q u e u n í a n a R a m ó n L l u l l con
F r a n c i a o c o n c i u d a d e s a c t u a l m e n t e d e su t e r r i t o r i o : M o n t p e l l e r , l a
U n i v e r s i d a d d e P a r í s , l a c a r t u j a d e V a u v e r t , el rey F e l i p e e l H e r -
m o s o , n i e t o d e J a i m e I el C o n q u i s t a d o r , a q u i e n R a m ó n d e d i c ó e n
1310 u n a o b r a s o b r e l a N a v i d a d , de la q u e le fue m o s t r a d o u n e j e m -
p l a r p u b l i c a d o r e c i e n t e m e n t e .


Investidura de la Dra. Marta Alfonso


E l 3 d e j u n i o , e n u n a b r i l l a n t e se s ión a c a d é m i c a , i n g r e s ó c o m o
Professor e n l a E s c u e l a l a D r a . M a r t a M. A l f o n s o , prof , en l a U n i v e r -
s i d a d e s t a d o u n i d e n s e d e S i r a c u s a .


O c u p a b a n l a p r e s i d e n c i a el R e c t o r , D r . G a r c í a s P a l o u , el C a n ó n i g o
S r . C a l d e n t e y , e l D r . F o n t y T r í a s , el P . A . N i c o l a u , T . O. R. , y e l
S r . C o n d e d e O l o c a u . E l S e c r e t a r i o G e n e r a l , S r . J o s é E n s e ñ a t , d i o
2 8 4 ESTUDIOS LCLIANOS


l e c t u r a a l ac ta de la e l ecc ión de la D r a . A l f o n s o p a r a f o r m a r p a r t e


en el p r o f e s o r a d o , y a c o n t i n u a c i ó n se p r o c e d i ó a la i n v e s t i d u r a . Ac-


t u a r o n de tes t igos el Dr . F o n t y T r í a s y el D r . P . A n t o n i o Ol iver .


L a D r a . A l f o n s o e x p l i c ó su l ecc ión i n a u g u r a l : " E l Félix d e R a -


m ó n L l u l l y el c a b a l l e r o C i f a r . L o d i v i n o y lo c a b a l l e r e s c o " . L e c c i ó n


q u e r e s u l t ó i n t e r e s a n t í s i m a , no só lo d e s d e el p u n t o de v i s ta l i t e r a r i o y


c r í t i co , s ino d e s d e el de l a s in f luenc ia s e i n t e r f e r e n c i a s á r a b e s e n t o d a


l a o b r a l u l i a n a . É s t e fue p r e c i s a m e n t e el p u n t o q u e s u b r a y ó , a l con-


t e s t a r l e en n o m b r e de la E s c u e l a , el prof . P . A n t o n i o Ol iver , l l a m a n d o


l a a t e n c i ó n u n a vez m á s s o b r e la luz q u e se p r o y e c t a a h o r a , d e s d e el


c a m p o de l a l i t e r a t u r a , sobre l a s in f luenc ia s su f í e s , a r i s t o t é l i c a s , mís-


t i ca s q u e l l e g a n a L l u l l d e s d e el m u n d o m u s u l m á n .


E l ac to se c e r r ó con u n a b r e v e a l o c u c i ó n del S r . R e c t o r , p o n i e n d o


d e re l i eve el v a l o r q u e s igni f ica p a r a la E s c u e l a el i n g r e s o de l a n u e v a


" P r o f e s s o r " .


Visita del Agregado Cultural de Francia


E l 5 de n o v i e m b r e , a l a u n a , el A g r e g a d o C u l t u r a l de la E m b a j a d a


de F r a n c i a e n E s p a ñ a , D r . G e o r g e s D e m e r s o n , v i s i tó l a B i b l i o t e c a y


l o c a l e s de la E s c u e l a . A c o m p a ñ a b a n a l prof . D e m e r s o n , su e s p o s a ,


M m e . P a u l a J o l y , y e l C ó n s u l de F r a n c i a , M. J e a n M a u r i c e , y r e c i b i ó


a los v i s i t an te s el R e c t o r de la S c h o l a , D r . G a r c í a s P a l o u . E l A g r e g a d o


C u l t u r a l se in te re só v i v a m e n t e — c o m o lo h a b í a h e c h o ante s el m i s m o


E m b a j a d o r — p o r l a s r e l a c i o n e s q u e m a n t u v o R a m ó n L l u l l con F r a n -


c i a , p o r el i n t e r c a m b i o de rev i s t a s f r a n c e s a s con Estudios Lulianos, p o r


l a s co lecc iones d e e d i c i o n e s l u l i a n a s , y p o r l a s a c t i v i d a d e s c u l t u r a l e s


q u e d e s a r r o l l a a c t u a l m e n t e la E s c u e l a . E l n u t r i d o g r u p o de s a b i o s


f r a n c e s e s q u e se d e d i c a n al l u l i s m o y q u e t r a b a j a n en c o n t a c t o c o n


l a S c h o l a d e s p e r t ó e s p e c i a l m e n t e el in te ré s y el gozo de l A g r e g a d o :


P r o f . D e G a n d i l l a c , de l a S o r b o n a ;pro f . L l i n a r è s , d e l a U n i v . de G r e -


n o b l e ; M l l e . T h é r è s e D ' A l v e r n y , d e l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l de P a r í s ;


M l l e . C o n d e s a D ' A l l e r i t , e tc .


E l A g r e g a d o C u l t u r a l se m o s t r ó m u y i n t e r e s a d o en i n c r e m e n t a r y


p r o f u n d i z a r e sa s r e l a c i o n e s c u l t u r a l e s q u e l a S c h o l a m a n t i e n e c o n l a


n a c i ó n f r a n c e s a .


N o t a . —En el p r ó x i m o n ú m e r o s e p u b l i c a r á l a C r ó n i c a d e l H o m e -


n a j e q u e l a E s c u e l a L u l í s t i c a M a y o r i c e n s e y el A y u n t a m i e n t o t r i b u -


t a r o n al D r . C a r r e r a s A r t a u .
ERRATA IMPORTANTE


E n l a p à g i n a 8 2 , a r r i b a , s e o m i t i e r o n lo s v e r s o s 161 y 1 6 2 del


Desconhort, q u e s o n l o s m á s e s e n c i a l e s al t e m a del a r t í c u l o . P e r o ,


a d e m á s , s e o m i t i ó p a r t e d e l v e r s o 1 6 0 .


H e a q u í lo q u e f a l t a :


te XXX ans n'ay estat, en trebayl e langas / e V ve t s a la c o r t a b m i e s
m e s s i o n s / n'ay estat, ...»


I N D I C E


d e l V o l u m e n X ( 1 9 6 6 )


E S T U D I O S


C O L O M E R , S . J . ( P . E U S E B I O ) , Ramón Llull y el judaismo en el marco histórico


de la Edad Media hispana . . . . . . . . . 5 - 4 5


C O L O M F E I I B Á ( G U I L L E R M O ) , Ramón Llull y los orígenes de la literatura catalana 1 7 1 - 1 9 2


F O N T P U I G ( P E D R O ) , Ramón Llull: Unificación y polarización. . . . 1 9 3 - 2 2 8


G I B E R T ( R A F A E L ) , Raimundo Llull y la paz universal . . . . . 1 5 3 - 1 7 0


L L A B R É S M A B T O R E I . L , P B R O . ( P . ) , La conversión del Bto. Ramón Llull, en sus


aspectos histórico, sicológico y teológico. . . . . . . 5 7 - 7 1


O L I V E R , C . R . ( P . A N T O N I O ) , El Beato Ramón Llull en tus relaciones con la


Escuela Franciscana de los siglos XIII-XIV . . . . . . 4 7 - 5 5


R U F F I N I ( M A R I O ) , Osservazioni sulla rima finale del tPlant de Nostra Dona


Santa Maria, 1 2 9 - 1 4 0


S E G U Í S E R V O I . 9 , H S C J ( M . M . * A S U N C I Ó N ) , La esperanza, en el Bto. Ramón Llull 1 4 1 - 1 5 2


T R Í A S M E R C A N T ( S . ) , El conocimiento de Dios en el lulismo mallorquín del pe-


ríodo universitario . . . . . . . . . . 2 2 9 - 2 4 6


N O T A S


A L F O N S O ( M A R T H A M . ) , influencia de la literatura catalana en Don Quijote de


la Monella 1 0 7 - 1 2 0


C A R R E R A S V A R T A U ( J O A Q U Í N ) , Inautenticidad luliana del <De auditu kabbalis-


tico, 9 5 - 1 0 1


D ' A I . L F . R I T ( O . ) , Leçon de la conversion du Bx. Raymond Lulle au monde


d'aujourd'hui . . . . . . . . . . . 2 6 3 - 2 6 8


G A R C Í A S I ' A L O U ( S . ) , Cronología de las cinco primerai estancias del Bto. Ramón


Llull en la corte papal: Eedia del < Desconhort, . . . . . 8 1 - 9 3


G A R C Í A S P A L O U ( S . ) , ¿Un error histórico de monta en el texto latino de la t Vi-


da Coetánea, del Beato Ramón Llull? . . . . . . . 2 4 7 - 2 6 1


M A D U E L L , O . M I N . C A P . ( P . A L V A R ) , El P. Andreu de Palma, antic i benemèrit


lui-lista 2 6 9 - 2 7 7


O L I V A R , O . S . B . ( A L E X A N D R E ) , Cincogesma-Pentecosta: Una precisió cronoló-


gica en la vida de Ramon Llull . . . . . . . . 1 0 3 - 1 0 5


T E X T O S


H I L L G A R T H ( J . N . ) , Manuscritos lulianos de la biblioteca del convento francis-


cano de Dún Mhuire, Killiney, Co. Dublin, Irlanda . . . .


B I B L I O G R A F Í A


7 3 - 7 9


I . Bibliografía lulística


I I . Bibliografía medievalistica


C R Ó N I C A


Visita del Embajador de Francia a la Schola.


Investidura de la Dra. Marta Alfonso .


Visita del Agregado Cultural de Francia


. 1 2 1 - 1 2 2 , 2 7 9


1 2 3 - 1 2 5 , 2 7 9 - 2 8 1


283
283-284


284


B I B L I O G R A F I A L U L I A N A
E l Pro f . RUDOLF BRUMMER, « M a g i s t e r » d e e s t a tMaioricensis Schola


Lullisticai, en c o l a b o r a c i ó n c o n su A s i s t e n t e en la U n i v e r s i d a d de


M a i n z , p r e p a r a u n a B I B L I O G R A F Í A S O B R E R A M Ó N L L U L L ( o b r a s


i m p r e s a s de l m i s m o y p u b l i c a c i o n e s s o b r e u n o q u e o t ro a s p e c t o d e


s u v i d a y d e su o b r a ) .


C o n e s t e m o t i v o , lo s d o s e x p r e s a d o s p r o f e s o r e s y e s te I n s t i t u t o


s u p l i c a n a l o s a u t o r e s d e t r a b a j o s d e í n d o l e l u l i a n a se d i g n e n r e m i t i r


s e n d a s s e p a r a t a s a l a s s i g u i e n t e s s e ñ a s p o s t a l e s :


PROF. D R . RUDOLF BRUMMER


P o s t f a c h 1 0 8


6 7 2 8 G E R M E R S H E L M / R h e i n ( A l e m a n i a )


E s t u d i o s l u l i a n o s
P r e c i o d e s u s c r i p c i ó n


E s p a ñ a


S u s c r i p c i ó n n m i a l . . . . 1 0 0 p e s e t a s


N ú m e r o s u e l t o . . . . 4 5 p e s e t a s


N ú m e r o a t r a s a d o . . . . 5 0 p e s e t a s


E X T R A N J E R O


S u s c r i p c i ó n a n u a l . . . . 3 d ó l a r e s


N ú m e r o s u e l t o . . . . 1 ' 2 5 d ó l a r e s


N ú m e r o al r a s a d o . . . . 1 ' 5 0 d ó l a r e s


P a r a s u s c r i p c i o n e s : S r . A d m i n i s t r a d o r d e E S T U D I O S L U L I A N O S


A p a r t a d o 1 7 , P a l m a d e M a l l o r c a ( E s p a ñ a )


L O U I S S A L A - M O L I N S


L U L L E
L'Arbre de Philosophie d'amour


Le livre de l'ami et de l'Aimé
Et rJioi.r de textes philosophiques et mystiques


( T r a d u c t i o n e t t i n t e s


P a r i s , 190-7


4 2 2 p á g s .


d o n l i cenc i a e c l e s i á s t i c a
Edición crítica de


OPERA LATINA dei B. Ramón Llull


Ha salido el T O M O QUINTO


OPERA PAR1SIENSIA
( A n n o M C C C I X c o m p o s i t a )


U n v o l u m e n d e X V + 6 1 5 p á g i n a s


p r e p a r a d o p o r el


D R . H E L M U T R I E D L I N G E R


Profesor Ordinario Público d e l a U n i v e r s i d a d d e F r e i b u r g


y Magisier d e l a MAIORICENSIS SCUOLA LULLISTICA,


b a j o l a d i r e c c i ó n d e l


D R . F R I E D R I C H S T E G M Ü L L E R


O t r o s t o m o s p u b l i c a d o s :


T O M O I ( O P E R A M E S S A N E N S I A ) , 1 9 5 9 , e n 4 . ° , 5 2 0 p á g i n a s .


T O M O II ( O P E R A M E S S A N E N S I A E T T U N I C I A N A ) , 1 9 6 0 , e n 4 . ° ,


5 6 8 p á g i n a s .


P r e p a r a d o s p o r el D i i . J O H A N N E S S T Ò H H .


T O M O III ( L I B E R D E P R A E D I C A T I O N E , D . I - II A ) , 1 9 6 1 , e n 4 . ° ,


4 0 7 p á g i n a s .


T O M O I V ( L I B E R D E P R A E D I C A T I O N E , D . II B ) , 1 9 6 3 , e n 4 . ° ,


6 4 9 p á g i n a s .


P r e p a r a d o s p o r e l P . A B R A H A M S O R I A , O . F . M .


P r e c i o d e v e n t a a l p ú b l i c o ; 1 0 d ó l a r e s


Diríjanse los pedidos a:


E S C U E L A L U L Í S T I C A M A Y O R I C E N S E , A p a r t a d o 1 7 , P a l m a d e M a l l o r c a ( E s p a ñ a )


IMP. S S . C O R A Z O N E S • B A L M E S , 8 9 - P A L M A D I M A L L O R C A