STUDIA LULLIANA

STUDIA LULLIANA


olim Estudios Lulianos


i N D E X


R. J. G O N Z A L E Z - C A S A N O V A S , Hermeneutica dc la
recepcidn piadosa en el Blanquerna de Ramon LluII 5 -18


J. G A Y A , Concepto de «ars» y su uso en Juan Escoto
Eriugena 19-39


E. G6RSK1, Apunte sobrc el conocimienlo de Ramon
LluII en Polonia 4 1 - 5 2


F . D O M I N G U E Z , La cronologia de las obraspisanas
de Ramon LIulI. Observaciones a la propucsta
de A. Bonner 53-66


J. P E R A R N A U , Entorn d'una afirmacio d'A. Bonner
relaliva al ms. de Mila, Ambrosiano, O 87 Sup 67 -72


Bibliografia lul-listica 75-80


Rcssenyes 8 2 - 1 0 2


Cronica 103-108


Llibres rebuts a la Maioricensis Schola Lullistica 110-112


M A I O R I C E N S I S
V o l . X X X I , 1


S CH O L A
1 9 9 1


L U L L I S T I C A
N u m . 8 4
S T U D I A L U L L I A N A , continuacio cTESTUDIOS L U L I A N O S , revista fun-
dada cl 1957 pcl Dr. Sebastia Garcfas Palou, es publica semestralment.


Consdl de redaccid:


Sebastia T R I A S (Rector de la Schola Lullistica)
Antoni O L I V E R (Schola Lullistica. Mallorca)
Lorenzo P E R E Z (Schola Lullistica. Mallorca)
Armand L L I N A R E S (Schola Lullistica. Franca)
Jordi G A Y A (Schola Lullistica. Mallorca)
Anthony B O N N E R (Schola Lullistica. Mallorca)
Jorgc G R A C I A (Schola Lullistica. U.S.A.)
Lola B A D I A (Schola Lullistica. Barcelona)
Fernando D O M I N G U E Z (Schola Lullistica. Alemanya)


Rcdaccio:


Maioricensis Schola Lullistica
Apartat de Correus 17
Palma de Mallorca (Espanya)


Edicio i distribucio:


Editorial Moll
Torrc dc 1'Amor, 4
07001 Palma de Mallorca
Espanya


Prcu dc subscripcio: 1.800 pts. anuals.


Numcro solt: 1.000 pts.


P r c g a m q u c consul tcu cl preu dels mimeros endarrer i ts i de la col-leccio
completa dc la rcvista (cxhaurit cl n.° 19, disponiblc cn fotocopies).


© Studia Lulliana
Maioriccnsis Schola Lullistica
Apartat 17. Palma dc Mallorca


D.L. P.M. 268-1961
ISSN 0425 - 3752
Dclfos, I. G. - Ctra. Cornclla, 140 - 08950 Esplugues de Ll. (Barcelona)
STUDIA LULLIANA


Maioricensis Schola Lullistica


V o l . X X X I


M A L L O R C A
1991


STUDIA LULLIANA


Art iculus II documenti Estatut de la Maioricensis Schola Lullistica intcr
pracc ipuos suos scopos investigationcm ac diffusioncm lull ianorum lullisti-
c o r u m q u c t h c m a t u m poni t . Haud est dubium quin cognitio, s tudium atquc
d i v u l g a t i o ea rum, quibus Raimundus usus cst, l inguarum, tali proposi to fi-
delitcr dcserviat.


Qua quidem ratione Academicum Scholac Concil ium impellcbatur ad ti-
t u l u m pcr iod ic i eius libclli Estudios Lulianos in «Studia Lul l iana» verten-
dum.


M c n s haec, in idipso Estatut fundata, aeque in lulliana necnon lullistica
Scholae traditione sustentatur.


«S tud i a Lul l iana» opus praebetur scicntificum. lam I l luminatus Doctor
in capi te X C I V eius libri «Blanqucrna», Latinum Sermonem proponcbat ad
res sc icn t i f icas commun icandas , quoniam ipsis Raimundi vcrbis «cl lati cs
lo p u s gcncra l l cngua tgc . . . i cn lati son nos t rcs l ibres» . Huc acccdit quod
Schola Lullistica invctcrato morc periodicas suas publicat iones latinc desig-
na rc so l i ta cst ; ex. gr.: «Mcditcrrancum» (1936), «Studia Monographica ct
R e c c n s i o n e s » ( 1 9 4 7 - 5 5 ) . Illis soc ia l ibus polit icisque incommodis , quibus
nos t c r h ic l ibe l lus «Es tud ios Lul ianos» n u n c u p a n d u s fuit, supcratis , nihil
obstat quominus latina traditio lulliana eaque lullistica rccuperetur.


D e h i n c n o v u s latinus titulus numerat ionem fasciculorum atque volumi-
num m i n i m c perturbabit.


SI-BASTIANUS TRIAS MHRCANT
Maioriccnsis Scholac I.ullisticac


Rcctor


£ 1 3 1 (1991) , 5-18
R . J . G ( ) N / J \ 1 . I ; Z - C A S A N 0 V A S


HERMENEUTICA DE LA RECEPCION PIADOSA
EN EL BLANQUERNA DE RAMON LLULL


I. Introduccion: La hermeneutica piadosa


A lo l a rgo del Llibre d'Evast e Blanquerna (1283-85) , 1 t an to el au tor
R a m o n Llul l c o m o el protagonista Blanquerna se refieren, mediante exem-
pla que s i rven de base a sermones, asf como por medio de ejemplos de pre-
d i c a d o r e s , a la «v i r tud» o poder de las pa labras devo tas . Es te e s t u d i o se
p r o p o n e e x a m i n a r el p roceso de comun ica r e interpretar la fe cristiana cn
Blanquerna. Pa ra L lu l l la c jemplar idad he rmeneu t ica t iene tres a spec to s
f u n d a m e n t a l e s : (1) La «conversacion sagrada», aunque consti tuya un topos
predilecto de predicadores y misioneros - s o b r e todo en esta epoca de piedad
f ranciscana y domin i ca (en la cual , segun los hagiografos , san Franc i sco
d ia loga c o n s t a n t e m e n t c con Jesiis Crucificado y santo Domingo deambula
por todas pa r tes hab l ando con Dios o sobre E l ) - , representa para Llull una
manera importante de espiritualizar el pensar, habla y comportamiento
dcl pucblo; cn Blanquerna funciona como proceso de interiorizacion psico-
Iogica y r c f inamicn to mora l . (2) La comun icac ion mistica, a pesar de ser
mot ivo dc subl imes tratados (tales comoZ)e diligendo-Deo [1126] del cister-
c iense san B e r n a r d o de Clairvaux y el Itinerarium menlis in Deum [1259]
del f r anc i scano san Buenaven tu ra , o b ien las Revelaciones de la Meca y
Odas [circa 1200-40] del sufi Ibn 'Arabi y el Zohar [circa 1280] del cabalis-
ta Moises de Lcon) que rcsultan cstar fucra del alcance dc la persona p iado-
sa media, ofrecc dc hccho para Llull, y los lcctores de sus obras de devocion
popu la r , un m o d o dc acceso directo a lo divino mcdiante la vfa afectiva, asi


1 Citarc dc AFA = Arbre. de filosofia d'amor, cd. G. Schib (ENC, 1980); B = Llibre d'Evast e
Blanquerna, cd. S. Galmcs, A. Caimari y R. Guillcumas (ES'C, 1 9 3 5 - 5 4 ; 4 vols.); F = Felix, o Libre. de
meravelles, cd. S. Galmcs (EKC, 1931-34; 4 vols.)y OE.
6 R. J. GONZALEZ-CASANOVAS


c o m o un m o d c l o dc dialogar complcto cn que entran cn juego todas las fa-
cu l t adcs ( razon y sen t idos) y modos de expresion (lingiiisticos y no vcrba-
l e s ) ; de csta manera , cabe notar que en Blanquerna la mi s t i ca n o so lo se
expresa c o m o d ia logo de compasion txxAmic eAmat, s ino que tambien se
dramat iza a lo largo del rornang c o m o mucstra y obra dc caridad. (3) La re-
cepc ion a la vcz p iadosa y mi l i tante del mensaje asi mcdiado , por partc dc
los quc han de constituir la Ciudad de Dios, se conviertc en el objetivo prin-
cipal para un apostol-predicador como Llull que desea cumpli r la «scgunda
in tenc ion» de salvar al projimo; por eso escribe Blanquerna, ya que prctcn-
de c o m u n i c a r , cn el contexto dc una vcrdadera comunidad dc fe, no solo la
autor idad dc la calechesis ( ensenanza cn comiin por forma dialogada), s ino
t amb icn la cxhortacion del kerygma (proclama y tcst imonio por medios pu-
b l i cos ) y aun cl consentimiento dc laprofessio (anuncio y cjercicio antc los
corrcl igionarios) . Estos trcs aspcctos - sac ra conversacion, dia logo mistico y
p i e d a d r c c c p t o r a - sc cncuent ran a lo largo de Blanquerna c o m o mo t ivos
clave para Llull de la predica y narrativa en cuanto procesos hermeneuticos.


II. Sacra conversacion y dialogo mistico


Para Llull, contemplat ivo quc sc compromcte a la labor dc predicador y
m i s i o n e r o , rcsulta imprescindiblc lograr un medio dc comunicacion quc in-
t eg rc la cxpericncia humana de lo divino, articulc la conciencia de la gracia
e n c a r n a d a y rc lac ionc al c rcyente con la comunidad. Ya quc, para los nuc -
v o s p r cd i cado rc s dcl s iglo XIII, cl lenguajc (tcologia o langue cscolast ica)
rcfleja cl m o d o de pensar, asi como el habla ( test imonio o p a r o l e cvangcl i-
z a d o r a ) exprcsa la condic ion dc sentir , la predica cn cl vernaculo, para ser
v c r d a d e r a m c n t e rcvcladora, cjcmplar y eficaz, ha de combinar lo racional y
a fec t ivo . Por eso resul ta p rob lcmat ico para Llull prcdicar segiin cl mode lo
del Evangcl io : las convencionales arles praedicandi dc los manualcs no !le-
gan a a p r o x i m a r la convivenc ia de discipulos narrada en el tcxto sag rado . 2


Lo quc intenta hacer el bcato cn Blanquerna es ejemplificar el fenomeno as-
ce t ico-mis t ico de orar con toda la mcnte, lengua, corazon, cucrpo y alma cn
u n continuum e x i s t e n c i a l , el cual abarca la vida interior dc devoc ion , la
companfa piadosa de la Iglesia y la accion apostblica cn cl mundo.


2 Para un rcsumcn dcl aspcclo tccnico dc la prcdicacion, vcasc Jamcs J. Murphy, «.'Irs praedican-
di: Thc Art of Prcaching», Kheloric in the Middle Ages: A Ilistory of Rhetorical Thcory from St. Augusti-
ne lo the Renaissance (Bcrkclcy: Univ. of Calilornia Prcss, 1974), 269-355. Sobrc cl prcdicar dc modo
cjcmplar, y no solo con exempla, vcansc Carolyn W. Bynum, Docere verbo et exemplo: An Aspecl of
Twelfth-Cenlury Spirituality, «Ilarvard Thcological Studics», 31 (Missoula: Scholars Prcss, 1979); Mar-
garct R. Milcs, «An Imagc of thc Imagc: Imitation of Christ», Practicing Christianity: Critical Perspecti-
vesfor an Embodied Spiriluality (Ncw York: Crossroad, 1988), 21-42; y Mark Silk, Scientia Rerum: The
Place of Example i'n iMler Medieval Thought (Ph. D. Disscrtalion, Harvard Univ., 1982).
IIERMENEUTICA DE LA RECEPCION PIADOSA 7


La conve r sac ion sagrada s i rve en Blanquerna c o m o mane ra de atraer ,
oricntar y apoyar al cristiano que se encuentra en medio de las distracciones
d ia r ias y v a n a s tentaciones del mundo . Consti tuye el plano fundamental de
toda pred ica : represanta el punto de partida tanto para el contempla t ivo co-
m o para el mis ionero . Esta centralidad del dialogo sagrado se desprende de
los pasajes de la novela citados a continuacion: en ellos puede apreciarse co-
m o qucdan asociadas las virtudes divinas y se traducen estas cn obras huma-
nas, c o m o funciona la imaginacion al imitar a Cristo y se elabora al respecto
t odo un comentar io vital, y como surgen respuestas personales a la l lamada
divina y sc cjcrcita una rcsponsabilidad comunitaria segiin cjemplos del tex-
to sagrado. Asi , al modclar este dialogo sobre Dios entre creyentes, Llull se
interesa no solo por cl contcnido (doctrina), sino tambien, y en especial , por
la forma (ejemplaridad) y el efecto (conversion).


Ya desde cl principio dcBlanquerna, cl protagonista logra definir su vo-
cac ion re l ig iosa y cjcrcitar su mision de predicador mediante sagradas con-
v e r s a c i o n e s . Es tas las entabla en una ser ie de entrevistas importantes que
realiza con sus padrcs Evast y Aloma, asi como con Natana, con quien quie-
re casa r lo su madre . Ante los esfuerzos de esta de desviarlo de sus p ro-
p o s i t o s a s c c t i c o s hac i a una v ida c r i s t i ana de bu rgues fa y m a t r i m o n i o ,
B lanque rna protcsta: «Si-m voleu parlar de Deu, o da rme doc t r ina com lo
puga molt amar, honrar y servir, molt agradables me seran vostres paraules .
M a s d e ara avant no-m digau paraules vanes , y l l exaume pensar en m o n
via tgc .» 3 Tanto afirma y profesa su devocion, con palabras inspiradas, senti-
das y eficaces, quc llega a efectuar su primera conversion en Natana misma;
c o m o ella conf icsa: «Pcr la virtut de vos t rcs paraules , g i rada m ' a v e t s dc
m o n e n t e n i m c n t ; cn luminada havets ma an ima de la divina virtut; lo meu
cor havets donat a Deu; Jesu Crist m ' a v e t s donat per espos dementrc que j o
desirava esser vostra mullcr .» 4 Asi se va ejemplificando el poder (virtut) que
t icncn las pa labras devotas de formar conciencias y voluntades, comunicar
exper icnc ias dc la fe y lograr cambios de mentalidad y vida quc rcsultan ra-
dicalcs.


Den t ro dc cs te p roccd imien to de convcrsar sobre Dios con los demas
c rcyen tcs para confirmarlos en el ejercicio de su fe, cabc destacar la ccntra-
l idad del d i scur so sobrc la Pasion dc Cris to . 5 Es te cons t i tuyc para Llull , la


3 B, L. I: c. 6, cd ENC I, 70-71.
A B, ibid., cd. ENC I, 75.


Dcbc rccordarsc cl pasajc dc la Vila coclania (ss. 2-5 y 9, en OE I, 34-35 y 37) sobrc su convcr-
sion: vc a Crislo cruci l icado y nicdita, con la ayuda dcl Kvangclio y cl cjcmplo dc san Francisco, cn la
mcjor mancra dc corrcspondcrlc.


Rcspcclo a Blanqucrna, cxislc cl apocrifo capitulo «Dc la Passion dc Jcsucrist» (intcrcalado cnlrc
cc . 107 y 108, o cnlrc 114 y 115, scgiin cl MS), quc Galmcs publica a modo dc apcndicc cn su cd. dc B,
cd .£A 'ClV, 152-64.


Iin cl propio romanc, dcspucs dc dcclararsc la 1'asion como cl tcma homilctico cn cl Prologo, sc rc-
8 R . J . GONZALEZ-CASANOVAS


basc vital de toda una ser ie de ac t iv idades religiosas: de la « imaginacion»
del asceta (proceso de visualizar e interactuar con la presencia divina o his-
toria biblica); de la labor del apostol (esfuerzo dc reprcsentar la biografia sa-
grada y hacer reaccionar al oyente con piedad); y de los afectos del mis t ico
(es tado de sens ib i l izarse y compadece r se antc la agonfa d iv ina -humana) .
T o d o es to se p o n e de manif ies to en los dialogos que desarrolla la abadcsa
N a t a n a con sus monjas . Por un lado , recrca de m o d o sens ib lc la v ida dc
Cristo: «Es bo que remembren lo fel e la suga e.l vinagre ab l o qual fo abeu-
rat nostre spos Jcsu Crist al dia de la sua passio; e adoncs podem remembrar
1 ' e s t a b l e on vo lch nexer, per 50 que-ns donas eximpli que nos no-ns adeli-
tcm en les odors qui mouen hom a peccat .» 6 Por otro lado, sehala en termi-
nos axiologicos Ia amistad dc Jcsucristo:


Tot quant Deu ha fet en lo mon, ha fet a demostrar ses virtuts a nosal-
trcs, per go quc sia concgut e amat per nosaltres.. . E per ago lo Fill de
Deu pres nostra natura, per tal que usas en nos de humili tat , e que-ns
cx impl i f i cas con nos haguessem humilitat. Mostrar volch son poder,
sa car i ta t ; cor mil ls es demostrat son poder, sa caritat, cn encarnar la
pc r sona del Fill en natura humana, que no es en crear lo m o n de no-
rc; c m e s som ob l igades a amar Deu per co que se volch cncarnar e
volch murir pcr nosaltres, que no som per nulla altra cosa que pogues
fcr pcr nosaltres. 7


Por estos modos , el dialogo sagrado de Blanquerna se va t ransformando en
medios dc dramatizar y comentar la convivencia de Dios con la humanidad.


El otro lado de este dialogo, la corrcspondencia humana a la l lamada de
Cr i s to , t ambien qucda m o d c l a d o cn las sacras conve r sac ioncs de la obra.
T o d o s l o s d i a l O g a n t e s - a u t o r , protagonistas y otros p rcd icadores - incluyen,


ficrc a csla, cspccialmcnlc cn tcrminos dc la imitacion dc Crislo, cn momcntos crilicos dc la formacion y
apostolado dcl prolagonista, su familia y compafieros: L. 1: cc. 6 y 17; L. IIA: cc. 25, 27, 29, 30, 33;
L. IIB: cc. 44 y 45; L. III: cc. 70 ,71 y 72; y L. IV: cc. 79 y 81 . Cr. la cxposicion doctrinal dc la Pasion cn
t\Artde conlemplacid, cn B, L. V: cc. 103, 107 y 113. En cl Uibre d'amic e Amal (cn B, L. V: c. 100),
son varios los vcrsiculos quc tratan dirccla o simbolicamcnlc la Pasidn dcl Amado/Cristo: vv. 30, 67, 91 ,
101 y 217 (cd. ENC III, 17, 25 , 3 1 , 33 y 59); cf. la convcrsion y mucrlc compasiva dcl Amigo cn Tierra
Santa, a causa dc contcmplar la Pasion, cn cl.Irftre de filosofia d'amor, L. V: c. 82, cd. ENC, 129.


Las rcfcrcncias mas numcrosas y significativas a la Pasion de Cristo, como ejcrcicio dc conlcmplar
la Cruz y csfucrzo dc imitar al Martir dc Amor, ocurrcn cn cl tcmprano Uibre de conlemplacio; cn cl Li-
bro XIII, por cjcmplo, cntre la crilica dc la socicdad contemporanca, sc cncucntran clogios a la cjcmplar
agonia dc Cristo: cc. 104, 106-9, 112-13, 115-17 y 119-23. Para tomar uno dc cstos pasajes como modc-
lo, vcasc c. 104: s. 28, cn OE II, 322, dondc sc clabora prccisamcntc una dcvocion imitativa dc Cristo, sc-
gtin los conccptos dc imago y similiiudo: «Scnyor amal, Scnyor scrvit, Scnyor honrat, cnaxi com la dona
qui's mira cn lo mirall pol vccr cn lo mirall la bcllca o la lcgca dc sa cara ni dcs scs faicpns, cnaxi Scnycr,
lo vostrc scrvidor com guarda cn la crcu, totcs scs bcllccs c tolcs scs lcgccs vcu c apcrccp cn si matcix.»


6 B, L . I I A : c . 26, cd .ENC 1,157.
7 B, L. IIA: c. 30, cd. ENCI, 167.
HERMENEUTICA DE LA RECEPCION PIADOSA 9


de forma a la vez retorica, didactica y cxistcncial (segiin los procesos dc na-
r ra to logfa , ideologia y fcnomcnolog ia que opcran en cl dialogo-predica) a
un piiblico quc debe consentir, respondcr c imitar. Esto ocurre rcpctidas vc-
ces en Blanquerna, sobre t odo en casos de predicacion urbana y rural, que
se rea l i zan fuera de los m u r o s de ca tedra lcs y m o n a s t e r i o s . Asi pasa con
Evas t , cl padrc del san to : «Evast s ' ascch cnfre los al t rcs pobres , als quals
dehia mol tcs boncs paraules, e-ls confortava c-lls consolava cn la lur pobrc-
tat, remcmbrant a aquells la pobretat e la humilitat de Jesu Crist e dels apos-
t o l s , qu i a m a r e n pobre ta t .» 8 O t r o c a s o n o t a b l e s e o f r e c e en la c o r t e
r c fo rmada dcl papa Blanquerna, al acompafiar el Cardenal de Paz a pecado-
res de Ia c iudad mien t ras les va d ia logando de Dios con tcxtos, palabras y
c jemplos:


L o cardenal p rcycava tots jorns de Dcu e dc santa vida, dicnt mal dc
luxiiria e loant castcdat; c on quc cll preyciis, tota ora menava ab si lo
bon h o m c qui cra gelos, c com era en son alberch, lo cardenal convi-
dava l ' o m e ge los e l igien amdos de la sancta Scriptura. E tan longa-
m c n t s tech lo cardcnal cn aquella giutat pcr go quc pugues donar pau
a aquel l h o m c , quc la gelosia quc solia haver no fo en cll, cor les pa-
raules quc-1 cardenal li ach dites de Deu c la bona vida dc sa muller,
1'agrcn desacustumat dc pensar cn lcs cogitacions pcr les quals home
sdevc ge los . 9


Es tc cp i sod io , quc tanto rccucrda pasajes similares dc los Evangel ios y Hc-
c h o s de los A p o s t o l c s , 1 0 s i rve para mos t ra r el a c o g i m i c n t o dcl prcdicador
cntrc individuos no convcrt idos (pecadorcs o descreycntcs) de la comunidad
y la rcccpcion vital dc su mensajc. Estc se rccibc porquc vicnc prcdicado cn
cl «vc rnacu lo» dc la lengua vulgar c imaginacion dcl pucblo, asi como de
casos y modclos tomados dc la vida comun.


Al pasar, todo a lo largo dc Blanquerna, de la sacra conversacion al dia-
logo mist ico, Llull hacc notar una difercncia dc grado y tambien cualitativa:
sc t rata dc m a y o r in t imidad , med ian t e una profunda autorrcflcxion y total
a u t o c n t r c g a , cn las r c l ac ioncs h u m a n a s cntrc cl c reyen tc y cl Cr i s to dcl
kerygma cvangc l i co ; sin c m b a r g o , csto suponc un acccso mas dirccto a la
fucnte dc gracia quc va mas alla dc la imagcn «creada» en la historia (punto
dc partida para la meditacion escolastica) hacia la mi sma scmcjanza al Dios
« c n c a r n a d o » en el corazon (pun to de contacto para la contemplacion cxis-
t cnc ia l ) . En las siguicntes citas dc Blanquerna sc p u c d e notar estc asccnso


s B , L . I : c . 14, cA.ENC 1,105.
9 B, L. IV: c. 81 , cd. ENCII, 164-65.
1 0 Vcansc, por cjcmplo, cslos pasajcs: Ml 11: 19; Lc 15: 1-2, 19: 1-10, 22: 24-27; Jn 13: 1-17; y


Ilch 8: 26-40.


2.
10 R. J. GONZALEZ-CASANOVAS


dcsde cl dialogo dc picdad hacia cl dialogo dc compasion; cn cllas sc alcan-
zan m o d o s dc cxpres ion pcrsona lcs , med ios no verba les de comunicarse ,
manifestaciones dc una prcsencia psiquica, modclos empatet icos dc compa-
nia y proccsos dc dialogar afcctivos. Asi, mcdiante el dialogo mist ico, LIull
y B lanquc rna y cl Amigo logran significar, no solo sus cxpericncias espir i-
tuales mas inefables (comunicadas por s imbolos scnsibles), s ino tambien las
concx ioncs mcta l ingi i i s t icas ( comcntadas por una cxeges i s f igurada) que
unen la prcdica c jcmplar a la cncarnacion dcl Vcrbo cn la vida interior dcl
crcyentc.


En varias ocasioncs importantcs cn Blanquerna sc muest ra c o m o es ne-
ccsar io ir m a s alla dc la logica discursiva dc las sacras conversaciones para
lograr un vcrdadcro dialogo vital con Jesucristo. Muchos son los dialogantcs
quc llcgan a rompcr los modclos dc Ias palabras convcncionalcs para consc-
gu i r c o m u n i c a r s c dc m o d o afcctivo y cspiritual. Ademas del m i s m o Blan-
qucrna , cs tos inc luycn: las mujeres p iadosas como Aloma y Na t ana ; 1 1 los
rc l ig iosos y lcgos con templa t ivos c o m o cl cx-abad y los predicadores del
Ave Maria;12 los j ug l a r e s d iv inos como cl cx-emperador, Juglar dc Valor y
Ramon lo Fo l l ; 1 3 los apostoles urbanos como cl Canonigo dc Pcrsecucion y
cl Cardcna l dc Benedicimus Te;u y cl apas ionado y compas ivo A m i g o del
Llibre d'ainic eAmat.15 T o d o s cllos sc aproximan al mistcrio dc la amistad
d iv ina por m c d i o dc lagrimas, jaculatorias, cantarcs, proclamas, parabolas ,
paradojas e incluso silcncios llcnos dc scntimicnto y scntido.


Lo impor tan tc para cstos d ia logantcs no cs cl ordcn dcl discurso ni la
forma dc cxprcs ion , sino cl propio hecho dc intentar comunicarsc de m o d o
pcrsona l con cl otro. Por cso, al hablar con Dios o sobre El, sc rcchaza toda
prctension dc arte o manera para favorccer mucstras dircctas dc amor . Asi
succdc cuando A l o m a lc rcza a la Virgcn Maria: «Estcs paraules dcvotcs c
mol tes d 'al trcs, on Aloma no seguia manera, dchia a la rcgina dcl ccl.» 1 6 Dc
igual m o d o lo en t i endc Ramon lo Foll: « L ' c m p c r a d o r a ' m tan t dit d c la
passio dc Jcsu Crist e de la noblea de Deu, quc vull csser foll pcr donar d 'e l
hon ramen t c honor , e no vull aver manera a mes paraules per forca dc gran
amor.» 1 7 Es tc mcd io dc comunicacion se va cxtendicndo cn Blanquerna dc


1 1 Aloma c n B , I.. I :cc. 1,4-5,7-8,9-18; y Nalana cn B, I.. 1: c. 6 y L. IIA: cc. 19-41.
El cx-abad sc dcdica a Ia conlcmplacion cn B, I.. III): c. 60, y lucgo sc cnlrcga a prcdicar a pas-


lorcs cn cl c. 66. Ixis dcvotos a Maria incluycn: cl monjc, hcrmano lcgo, campcsino, caballcro, cx-obispo
y cx-abad, quc aparcccn cn B, I.. 111): cc. 61-66.


El cx-cmpcrador aparccc cn B, I.. IIB: c. 48; lucgo rcaparccc cn L. V: c. 115. El Juglar inlcrvic-
nc cn L. IIB: c. 48 ; L. IV: c. 78; y L. V: c. 115. Ramon lo Foll sc dirigc a la corlc papal cn L. IV: cc . 79-
83 y 87.


' El Canonigo dc 1'crsccucion va prcdicando por la ciudad cn I), L. III: c. 76; y cl Cardcnal dc Be-
nedicimus Te lo hacc cn L. IV: c. 83.


1 5 B, L. V: c. 100.
1 6 B, L. I: c. 8, cd. ENC I, 87.
1 7 B, L. IV: c. 78, cd.AWCII, 140.
HERMENEUTICA DE LA RECEPCION PIADOSA 1 1


la narrat iva a la predica y por liltimo a la alegoria mistica. Pcro dcbc notarsc
quc cn la vida del protagonista ya sobresalc su formacion afectiva cn cl mis-
m o hogar, la cual lo prcpara para su obra dc caridad cn el mundo y vida con-
tcmpla t iva cn la ermita:


B l a n q u c r n a stcch dc gcnollons devant sa mare Aloma; ab lo seu pia-
d o s s g u a r d a m e n t s g u a r d a v a sa mare . A l o m a era es tant en pcus , e
sguardava lo bcll visatge de son fill Blanquerna. Forca d ' amor , cnyo-
r a m c n t de son fill, cos t renyia Aloma, que no pudia parlar. Molt ste-
grcn A l o m a c Blanquerna cn aqucst es tamcnt , quc la I no pudfa dir
nulla rc a 1'altrc. 1 8


Sc va pasando lucgo dc la vida ejcmplar al cjcmplo mismo, como se obscrva
en las semblances quc Ramon lo Foll rccita cn la cortc papal: «Encontrarcn-
sc 1 'amich c-1 A m a t , e cal larcn lurs boques, c lurs hulls, ab los quals sc fa-
h ien s c n y a l s d ' a m o r ; p lorarcn, e lurs amors sc par la ren .» 1 9 Al f inal , cn el
Llibre d'amic e Amal y cn cl epi logo del crmitafio Blanquerna , 2 0 se llcga a
c o m p o n e r la dob le autobiografia cspiritual, como confesion y romang, quc
sc ha t ransformado cn metadialogo sobrc todo amor.


El d i a l o g o mis t i co dcl A m i g o con Cris to c o m p r c n d e cua t ro a spcc tos
f u n d a m c n t a l e s : (1) Cada cncucntro qucda mcdiado por cl corazon c o m o un
p a s o hacia la autcntica comunion cntre dos pcrsonas: «Encontrarcn-sc
1'amich c-11 Amat , c dix 1'amich: ' N o cal que-m parles; m a s f c 'm scnyal ab
tos hulls , qui son paraulcs a mon cor, con tc do co quc-m dcmancs .» 2 1 (2) Sc
hacc scntir la total prcsencia dcl A m a d o como objeto y sujeto, cuya rcalidad
carnal , psiquica y cspiritual comparte cl amigo: «Encontrarcn-sc 1'amich c-l
A m a t , c forcn tcst imonis dc lur cncontramcnt saluts, abragamcnts, e bcsars,
c lagremes e plors. E demana 1'Amat al amich dc son estament, c 1'amich fo
cnbarbcsc la t cn prcscncia dc son Amat.» 2 2 (3) El amigo dirigc sus apostro-
fcs de m o d o cocxistcncial hacia el Tii amado, cl cual define y da valor al yo
quc lo nombra:


Dcya 1'amich a son Amat: «Tu cst tot, c pcr tot, c cn tot, e ab tot. Tu
vull tot, pcr qo quc aja c sia tot mi.» Rcspos 1'Amat: «No-m pots avcr
scns quc tu no sics dc mi.» E dix 1'amich: «Ajcs-me tot, c yo tu tot.»
Rcspos PAmat : «^Quc haura ton fill, ton frare c ton pare?» Dix


1 8 B, L. I: c. 8, cd. EKC I, 85.
1 9 B, I,. IV: c. 80 ,cd .ENC I I , 148.
2 " B, I,. V: c. 115, cd. ENC III, 179-85.
2 1 L.AA [= B, L. V: c. 100], v. 29, cd. ENC III, 17.
2 2 LAA, v. 117, cd. ENCIII, 37.
12 R. J. GONZALEZ-CASANOVAS


l ' a m i c h : «Tu cst tal tot, quc pots abundar a csser tot dc cascii qui-s
dona a tu tot.» 2 3


Y (4) cn m c d i o de su conmocion intcrior, cl amigo va comentando, dc for-
ma a la vcz cmot iva y simbolica, su propia psicologia compasiva:


A b frcvor e temor anava l ' amich en son viatgc honrar son Amat : fre-
vo r lo por tava , t cmor lo conservava . D c m e n t r e que 1'amich cn axi
anava, atroba suspirs c plors qui li aportaven saluts de son Amat . E es
q i i c s t io pe r qual de to t s q u a t r c fo m i l l s asolac,at 1 'amich cn s o n
A m a t . 2 4


Estos dialogos dc amistad mistica dc Blanquerna, quc traducen y rcintcrprc-
tan t r ad ic ioncs d c sa lmos biblicos, cantarcs trovadorcscos dc amor cortes y
a legor ias con tcmpla t ivas de cristianos y sufies, sirvcn no solo c o m o modc -
Ios dcl orar afcct ivo, s ino tambien como cjcmplos, dcntro dc la cspiri tuali-
dad agustiniana, dc Ia imitacion dc Cristo en cuanto acercamiento, empatia y
convivcncia humanizada.


III. De la maravilla a Ia correspondencia


El mode lo dc homilctica rcprcscntado por Llull cn Blanquerna combina
un arte liberal con unas historias de libcracion. El proposito del protagonista
cn cuan to p rcd icador cons is tc cn ayudar a los demas a formarse cl los mis -
m o s como creyentcs cn una Iglcsia en vias dc rcnovacion y c o m o discfpulos
scgun un E v a n g c l i o todavfa cn proccso dc interprctarse. Al m i s m o t iempo,
sc narran casos dc conversion quc mucstran como ha dc influir csta hcrme-
neut ica c jcmpla r cn la vida piadosa, moral y apos to l ica de la c o m u n i d a d
cr is t iana quc sc p rc tcnde reformar. Para presentar el cuadro comple to de la
comunicac ion cvangclica, Llull sc sirvc, pucs, dc un tcxto sagrado interpre-
tado por los Apostolcs , dc mcdiadorcs privilcgiados por su santidad y dc una
ideal izada rcccpc ion dc partc dc la Cristiandad contcmponinea. Esta rcccp-
cion qucda cjemplificada en Blanquerna cn los f cnomenos dc la maravil la
(antc cl contrastc cntrc Dios y cl mundo) , asf como dc la corrcspondcncia (a
la imagcn d iv ina y a la scmcjanza dc Cristo mcdiadas por la Biblia c Iglc-
s ia ) . C o m o se podn i vcr cn las s iguicntes ci tas dc la novela-scrmon, Llull


2 3 LAA, v. 68, cd. ENC III, 25-26. Cf. LAA, v. 297, cd. ENl' III, 78: «Amal -dchia 1'amich-: a tu
vaig c cn tu vaig, car m'apcllcs. Contcmplar vaig contcmplacio, ab contcmplacio dc ta contcmplacio. En
la virlut so, c ab la virtul vcnch, d'on prcnch vcrtut. Salul-lc ab la salutacio, qui cs ma salutacio cn la sa-
lulacio, dc la qual cspcr salulacio pcrdurablc cn bcncdiccio dc la bcncdiccio, cn la qual bcncit son cn ma
bcncdiccio.»


2 4 LAA,v.349,cd . / ' ;A f CIlI , 91.
HERMENEUTICA DE LA RECEPCION PIADOSA 13


modela la rcceptividad del cristiano a quien se predica en terminos de tomas
dc conc ienc i a , mues t r a s de compasion, obras dc caridad, vias contempla t i -
vas y l azos de comunion. De este modo , Blanquerna ofrece, al igual que el
Evange l io que lo inspira, un verdadero contexto de devocion, con el cual se
ha de en t cndc r c imi tar esa mi sma conv ivenv ia de la comunidad cristiana
con Cristo que se esta predicando.


La t o m a de concicnc ia , que cons t i tuye el primer paso hacia la conver-
sion interior y rcforma exterior del cristiano, se representa en Blanquerna, al
igual que en Felix (o Llibre de meravelles),25 en t e rminos del f enomeno de
marav i l l a r sc . Quizas sea este un indicio de la distancia quc separa la Iglesia
dcl s iglo XIII de aquclla de la epoca de los Apostoles: el que se maravi l le el
bucn cristiano ante la condicion antropocentrica y por tanto desorientada del
m u n d o contemporaneo de la Cristiandad al compaginar lo con el Evangel io .
Q u i z a s t a m b i e n se t rate de lo ajena e i ncomprens ib l e que resul ta ser una
doctrina divorciada del contexto existencial en que se origina y cn que ha de
rev iv i r se . Estos dos aspectos, la ex-centricidad (o, en terminos lul ianos, de-
sorden) del h o m b r e «crist iano» o infiel que vive sin Cristo y la vanidad (o,
cn t c rminos lulianos, desamor) de la c o m u n i c a c i o n que no se inspira en el
Espfritu, sirven como base en Blanquerna del proceso educat ivo y reforma-
dor dc las marav i l l a s . Ha de notarse que es te es un proceso reversible, en
quc tanto cl santo como el pecador pueden maravil larse del estado del otro.


La pr imera sensacion de maravilla cn el romang suele ocurrir al oir pala-
bras contrar ias a la vcrdadera devocion. Asf succde cuando un enfermo sor-
prende a Evast al maldecir lo por ira; este a su vez asombra al afligido por su
comprens ion y pacicncia: «Molt fo Evast meravcllat de aquestes paraules, e
d e m a n a al mala l t que li donas a en tendre go que les pa rau les significa-
vcn.» 2 6 A s i m i s m o ocurre con el joven Blanquerna al encontrar, durantc su


Vcansc las divcrsas inlcrprctacioncs dc la maravilla en los prdlogos y cl Fin dcl Felix [F]: cl
protagonisla pcrcgrino ha dc maravillarsc por la falta dc caridad y dcvocidn cn c! mundo (L. I: prol. ed.
ENC I, 26); debc buscar maravillas como si fucran aventuras dc caballero andantc (L. II: prol, cd. ENC I,
134); pucdc usar la maravilla crcada dc la naluralcza como punto dc partida para mcditar sobrc cl Crca-
dor (L. III: prdl, cd. ENC I, 151); y sobrc todo ncccsita compartir con Ios dcmas c! fruto dc tanto maravi-
llarsc cn cl mundo y a solas (Fi, cd.£A"C IV, 313-14).


Incluso consiguc cl Abad quc Fclix sc cstablczca cn c! oficio dc «maravillador» que Heva su nombrc
(cl cual dcpcndc del monastcrio); cn csto sigue cl patrdn dc los nucvos prcdicadorcs Icgos y popularcs rc-
prcscntado cn cl Libro dc Dlanquerna (vcasc la nota 43 supra). Como lc cxplica Fclix al abad, «son parc
li havia donat offici quc anas pcr lo mdn cnscrquant mcravcyllcs, c aqucllcs mcravcyllcs anas rccomptar
pcr Ics corts dcls princcps e dcls prclats, pcr vilcs, pcr castclls, per ciutats, pcr dcscrts, c pcr moncstirs, c
pcr tols los altres lochs on gcnts habitcn. 'Dc aqucslcs mcravcyllcs -dix Fclix-, scnycr abat, hc jo moltcs
vistcs, c, si vostrc placr cs, jo starc cn cst vostrc moncslir tant longamcnt tro lcs haja rccomptadcs a vds c
als mongcs; car molt gran utilital dc scicncia c de dcvocid, contriccid c satisfaccid sc ' n pora scguir a
aqucst moncstir '» (Fi, ed. ENC IV, 313-14). I'cro dcl monastcrio salc cl Scgundo Fclix (monjc dc oficio
apostdlico) a prcdicar sus maravillas por cl mundo.


Cf. S. Trias Mcrcant, «I.a ctica luliana dc las virtudcs cn cl Felix de les meravelles», EL 13 (1969):
113-22 y 14(1970): 133-52.


2 6 B, L. I: c. 17, cd. ENC1,113.
1-1 R. J. GONZALEZ-CASANOVAS


busqucda dc una ermita, a un campcsino obsesionado con el litigio sobre un
tcrrcno:


Mol t fo Blanquerna marave l la t de la gran afcccio quc aquel l h o m e
avia a guanyar la vinya, c rcmembra lcs paraules dc Fc e Veritat, En-
tenimcnt, Dcvocio, c la gran diligcncja que havia concguda en los ho-
m c n s d c m u n t di ts . Agcno lhVs B l a n q u c r n a , e son cor fo m u g u t a
dcvoc io , e sos hul ls a p lors c lagrcmes; c dix aqucstes paraules: « ; 0
cstranya volentat contra ordc c natura, en la qual ha defalliment d ' en -
scnyament e dc cortcsia!...» Molt fo lo pages maravellat de Ies parau-
les q u c B l a n q u c r n a dchia; c p a r t f s dc B l a n q u c r n a , c t o r n a cn lo
pensament en quc esser se sulia. 2 7


Hc aqui un caso en que el ejemplo de piedad dcl santo, al no ser comprendi-
do ni c o n v i v i d o por el pccador , resul ta ineficaz y no da n ingun fruto. Su
g c s t o de amor en esta instancia carece, pues, dc la compasion por Cristo y
de la car idad por cl prqjimo que han de caracterizar la vida madura dcl
santo.


D a d o cl enfasis cn la formacion del cristiano y el santo en los pr imeros
d o s libros de Blanquerna (Mat r imonio y Religion), los cualcs se dcdican al
c rcc imicn to cn picdad y bucnas obras de Evast, Aloma, Natana y Blanquer-
na, qucda por tanto «maravillado» cl lcctor dcl romang al obscrvar quc en el
rcs to de la obra - c o n Ia notablc cxcepcion dcl IJibre d'Amic e Amat- los
prcdicadores o vienen ya formados (como los candnigos dcl Libro III) o do-
mina n el m c d i o ejemplar a rafz de su conversion (como succde con los tan-
t o s p r c g o n c r o s y r e c o n t a d o r c s dcl L ib ro IV) . Es ta m a d u r c z y cf icacia ,
p rop ia s al orden maravil loso dc una utopfa, prccisamcnte las comparten to-
dos los canonigos quc cl obispo Blanqucrna inspira a predicar las Bienavcn-
turanzas:


Lo canongc [de Miscricordia] dix al rcy si vulia donar si matcix al pa-
gcs per lo bou. Molt fo maravcllat lo rcy d 'aquel lcs paraulcs que-1 ca-
n o n g c de misericordia li dchia, e dix al canongc quc li digues 50 quc
ses parau les s ignif icavcn. «Scnyer - d i x lo c a n o n g c - : Deus dona si
m a t c i x a aque l l s quc-s d o n c n a c l l , c en q u a n t D e u s val m e s q u e
aquc l l s a qui-s dona, fa misericordia dcl sobrepiis.. .» Molt plagucrcn
al rcy c a tots los altrcs lcs paraules que-I canongc dix de la misericor-
dia dc Deu, e en gran spcranga lo mcs de misericordia, c mana quc-ls
dincrs. . . fossen rctuts... cn aprcs feu stabliment lo rey . . . 2 8


B, L. II: c. 46, td .ENC1 ,229 .
B, L. III: c. 73, cd. ENC II, 104-105.
HERMENEUTICA DE I.A RECEPCION 1'IADOSA 15


Aquf bas tan las pa labras devo tas del p red icador para efectuar no solo una
toma de concicncia cn cl rey, sino tambien toda una reforma dcl rcino. A pc-
sar dcl marco social urbano, no rcsulta convinccnte este ejemplo por la falta
de contexto psicologico y cspiritual.


Para pode r aprcciar cl p roceso m i s m o dc convcrs ion que la maravi l la
implica, sc dcbe volvcr a los cjemplos de Natana y Blanquerna de los pr imc-
ros dos l ib ros . En cs tos se ven cjcmplif icados tanto la operacion dc gracia
d iv ina c o m o cl csfucrzo h u m a n o dc creccr cn una fc comple ta . Asi , en el
convcnto a donde va la santa contra los dcseos de su madre, sc disponcn las
monjas con clla a sufrir martirio como tcst imonio no solo verbal/intelcctual,
sino tambien ffsico/afcctivo dc su crccncia:


Tant cren dcvotes paraules aquelles quc Natana dehia a la abadesa e a
les doncs , c tant havicn gran vir tut , que la abadesa c totcs les altres
doncs prcposarcn a soferir c sostenir mort enans quc retesen Natana, c
conf ia rcn-se cn lcs paraulcs dc Natana, havcnts spcranga cn Deu, qui
defen sos scrvidors tota ora que li ve dc grat ni de plaer. L ' abadcsa ni
n c g u n a dc l[c]s doncs no gosaren retre resposta a Nastasia e a les al-
t res , de la volcntat quc la abadcsa c totes les dones havien concebuda
per obra dc sant Spcrit . 2 9


En este caso, al igual quc cn cl Llibre d'amic eAmat,30 el mart ir io por la
fe vienc unido a Ia compasion humana; la capacidad dc scntir y compart i r la
dcvolucion prcdispone al individuo a sufrir prucbas, dolores c incluso mucr-
tc por amor a Cristo y a los demas cristianos. 3 1


Asf ocur rc t ambicn con Blanqucrna , cl cual, al buscar su ermita y em-
prcnder cl largo camino dc pcrfeccion - c o n todos los dcsvfos por la Iglcsia y
Crist iandad quc cncont ra ra - primcro dcbe pasar por un pequcfio «martir io»
psfquico cn cl bosque alegorico de los Dicz Mandamicntos:


D c m c n t r c quc lo Primer Manament parlava ab Blanqucrna, lo Scgon
Manamcn t planyia e plorava tant fortmcnt, quc Blanqucrna scolta ses


" 13, L. IIA: c. 20, cd. ENC 1,133.
3 0 Vcasc, por cjcmplo, como sc combinan las dos inlcncioncs cn LAA, v. 323 (cd. ENC III, 95):


«Amal: si lu ajudcs als homcns justs, dc lurs mortals cncmichs, ajuda a multiplicar mos pcnsamcnls cn
dcsirar lcs honors; c si tu ajudcs als bomcns injusts, com rccobrcn justicia, ajuda al lcu amich com faca
dc sa volcntat sacrifici a ta laor, c dc son cors, a lcstimoni d'amor pcr via dc martirc» Cf. la fusion dc
mislica y caridad cn v. 275 (cd. ENC III, 73): «Dcmanarcn pcrdo al amich pcr amor dc son amat; c l
amich, no tan solamcnt pcrdona, ans los dona si matcix c sos bcns.»


3 1 Para Llull, cl marlirio |X)r un lado sc rclaciona con cl lcstimonio mislico (pcrsonal) y por otro
lado sc rcprcscnta como prucba dc apostolado misioncro (cclcsial). Esto qucda dc manificsto cn las co-
blas dcl Hmpcrador, «Scnycr vcr Dcus, rcy glorios», quc rccila cl Juglar dc Valoral final dc Blanquerna:


Nada cs novclla frcvos,
c rcnovcllcn li dcsir
dcls Aposlols, qui lausant vos
anavcn mort placnt scnlir


(I), L. V: c. 115, cd. £A rC III, 183).
16 R. J. GONZALEZ-CASANOVAS


parau les , e sos plors sguarda, los quals lo mogueren a pictat e a con-
triccio de cora tge . 3 2


La marav i l l a del j oven santo an te la real idad dcl pecado lo conmueve , de
m o d o quc pucde entonces comprender la Pasion de Cristo y la pasion de Ios
p e c a d o r e s que se va repitiendo cada dia; con lo que ahora aprende, siente y
resuelve, mediante su asombro y conversion, podra luego predicar mcjor, al
comunicar mas completamente su convivencia humana y cristiana.


Este mode lo dinamico y afectivo dc la maravilla, que se halla en los pri-
m e r o s dos libros de Blanquerna y en los capitulos de ermitano del Libro V,
j u n t o s con Amic eAmat,22 p r c supone un proceso dc conformacidn dcl san-
to /p rcd i cado r con la comunidad /aud i to r io . Se trata, pues, de una autentica
r ecepc ion y cor respondenc ia antc el c jcmplo del E v a n g e l i o y del apostol
c o n t e m p o r a n e o . Es to sc pucde constatar en cl monastcr io reformado por el
abad B lanque rna segiin la «rcgla» delAve Maria; al l i , en t o rno a la nueva
capi l la de la Vi rgen y a sus santos servidorcs, sc va dcsarrol lando el ccntro
cspiritual de la orden:


Mol t era lo frare de Gratia plena h o m e sant e devot, c de tot son po-
der adorava tots jorns nostra Dona, considerant en la gracia dc que era
p lcna; e pcr vellca c per santa vida qui cra cn lo frarc, s c ' n venicn cs-
tar a lcuncs orcs los monges ab lo frarc c scoltavcn scs paraules devo-
tes , les quals los edifichaven e-ls m u v i c n a devoc io c a caritat, e per
les quals eren consolats c alcgrats. Tot aqucll monest i r era inluminat
per aqucll frarc c pcr lo frare d 'Ave Maria...34


El fenomcno dc la gracia comunicada aqui radica cn la cntrega total, no solo
de la men te y corazon de cada uno, sino tambien dc todos los dcvotos cn co-
miin, a una forma de picdad rcnovadora. Esta santa compas ion y compania
se manifiesta as imismo cn los alrededores de ese monaster io entre los espo-
sos pastores, antes separados por el pecado de lujuria, pero ahora reconcilia-
dos por cl monje dc Ora pro nobis: «Molt cra gran la devocio e la santa vida
de cascu , c com son mari t la anava veer, molt cren grans lcs bcnediccions
q u e la I dchia a 1'altrc c la doctrina quc cascii dchia a 1'altrc com poguescn
honra r Dcu e nostra Dona.» 3 5 Asf se va transformando cste ma t r imonio en
autentica comunion dc amor, quc rccucrda la amistad mfstica dcl amigo con


i l B, L. 1IB: c. 42, ed. ESC1,210.
3 3 Los libros I, IIA y III) dc lllanqucrna incluycn los cc. 1-66. En cl L. V, los capitulos narrativos,


cc . 96-98 y 115, sirvcn dc marco al Llibrc d'amic c Amat (cc. 99-100) y Art de contemplacio (cc. 101-
14).


3 4 B, L. IIB: c. 62, cd. ENCII, 37-38.
3 5 B, L. IIB: c. 66, cd. ENC II, 69.
HHRMENEUTICA DE LA RECEPCION PIADOSA 17


cl A m a d o . 3 6 En cuan to a los d e m a s pas torcs a quicncs prcdica cl cx-Abad,
c o m o scrvidor de la nucva «rcgla» apostolica de Sancla Maria, ora pro no-
bis,37 e l los mues t r an una rcccptividad ejemplar a ese tipo de prcdica confe-
sional ( compar t ida con Ios correligionarios) y apostolica (convivida con los
c o n d i s c i p u l o s ) . Su devocion sicmprc siguc crccicndo, pucs sc al imcnta dcl
amor formativo y rcformador del Espiritu divino, el cual sc csta cncarnando
en la conciencia intcrpcrsonal y mediando en la comunidad humana:


Lo m o n g c prcyca los pastors ab cxemplis , per tal quc mil ls los cndu-
g u c s a devocio. Tant plaents sermons fahia lo monge als pastors, quc
tot dia cogitavcn cn go que-1 monge los prcycava; c pcr 50 que cogita-
vcn, s ' cnamoraven de Deu a honrar e dc nostra Dona a prcgar. 3 8


Asf q u c d a la convcrsion intcrior de monastcrio, matr imonio y campamento
fundamcntada en la vfa afectiva quc da acceso al misterio de la Encarnacion,
al igual quc cn el cncucntro dc todas las vfas pcrcgrinas dc cada fiel cn bus-
qucda dc Dios y dcl p ro j imo. Precisamente son esc acceso y esc encuentro
lo quc c jcmpl i f ican c intcrpretan los santos predicadorcs de Blanquerna en
imagcncs cvangelicas, semejanzas apostolicas y panibolas mfsticas, las cua-
lcs ofreccn vc rdadc ra s conv ivenc ias con el A m a d o Jesucristo y con la co-
munidad dc la Iglcsia.


Roberto J. GONZALEZ-CASANOVAS
Catholic Univcrsily of Amcrica


Washinglon, U.C.


Xin Amic e Amal, v. 350 (cd. ENC III, 91-92), encontramos, por cjcmplo, la imagcn dcl espcjo
quc rcsumc csa pcrfccla amistad cspirilual: «Hsguardava 1'aniich si matcix pcrc,o quc fos mirall on vccs
son Amat, c sguardava son Amat pcr co quc li fos mirayll on agucs concxcnga dc si matcix. E cs qiicslid
a qual dcls dos miralls cra son cntcnimcnt pus acostal.» Cf. cl pasaje dcl cspcjo pcnilencial dc ]a Cruz, cn
cl Libre dc contemplacio, c. 104: s. 28, cn OE II, 322.


3 7 B, I.. III): c. 66. Es significativo quc, bajo la influcncia dcl abad Blanqucrna, los rcligiosos (y
sus compafieros lcgos) salen dcl clauslro para cvangclizar cl campo (L. IIB: cc. 61-66), al igual que ha-
rtin los canonigos dcl santo obispo en la ciudad (L. 111: cc. 69-76) y los cardenalcs dcl papa por todo cl
mundo habi lado (L. IV: cc. 80-95). I,a utopia dc lllanqucrna asi rcflcja las modalidadcs aposlolicas dc
prcdica y reforma dcl siglo XIII.


3 8 B, L. III): c. 66, ed. ENC II, 69.


3.
L8 R. J. GONZALLZ-CASANOVAS


RESUM


LlulPs hcrmcncut ic cxcmplarism has thrcc funclamental aspccts: «sacred
conversation», myst ic dialogue and the pious rcccption of his messagc , and
by thcsc hc w i s h c s to t ransmit , not only thc authority of thc catechesis but
a l s o an cxhor ta t ion to the kerygma ( thc p roc lamat ion or p r each ing of thc
faith). Thc author analyzcs in this light the homiletic model prcsented in the
novel.
£ / . 3 1 (1991), 19-39
J. G A Y A


CONCEPTO DE «ARS», Y SU USO,
EN JUAN ESCOTO ERIUGENA


Es ya opinion conocida la quc sosticnc la proximidad dcl sistcma luliano
con la obra dc Juan Escoto Eriiigcna, bicn sea dircctamcntc, bicn sea a tra-
vcs de la Clavis Physicae de Honor io de Autun . 1 Las s imil i tudes en el lcn-
gua jc sc vcn co r roboradas , adcmas, por semejanzas cn a lgunas maneras de
p roccdc r . Sc i m p o n e , sin cmbargo , la cautcla a la hora de asumir la dcuda
luliana rcspecto al Eriiigena, pucs cntre ambos autorcs mcdia no solo la radi-
cal evolucion dc la cultura mcdieval , sino tambien la disparidad dc proposi-
tos quc guian sus respectivas obras.


EI prcsentc trabajo sc proponc cxaminar el significado dc algunas cxprc-
s iones dcl Periphyseon que a todo lector lulista le l lamanin poderosamcntc
la a tcncion. Particndo de la cxprcsion ars naturalis, vamos a refcrimos
(1 ) al c o n c c p t o dc ars en Escoto Eri i igcna, ana l i zando dcspucs (2) cl uso
t eo log i co dc exempla naturalia t o m a d o s a part ir dc la aritmctica, asi como
(3) cl uso de cjcmplos tomados dc la tcoria clemcntal para cxponcr el miste-
rio tr initario. Finalmcntc, indicamos (4) cl uso dc ars como paradigma dc la
automanifcstacion dc Dios.


I


La cxprcs ion ars naluralis sc in t roducc al prcscntar a lgunos naturalia
exempla2 c o m o e lementos argumcntat ivos para conciliar cl caractcr dc cter-


Cl'. J. Gaya, «Honori d'Aulun i Ramon Llull. Raons pcr a una hipdtesi». Estudis Balearics,
n. 29/30 (1989) 19-24.


/ ' 65] A: III, 100. Ln las rcfcrcncias al Pcriphyseon sc indica, primcro, ]a localizacion cnJohan-
nis Scoti Opcra, cd. II. J. Floss, / ' / . 122 (1853). Iin scgundo lugar, para los trcs primcros libros, sc indica:
Pcriphyscon (De divisionc nalurac), cd. (with Lnglish translation) I.P. Shcldon-Wil l iams I (I)ublin,
1968), II (1972), III (1981). Para los trcs primcros libros scguimos cl lcxto dc csta ullima cdicion.
20 J. GAYA


nas y dc c rcadas , a la vcz, con que hay quc pcnsar todas las cosas. Para si-
tuar la rcflcxion cn el contcxto dcl libro III dcl Periphyseon sera convcnicn-
tc i n d i c a r , cn p r i m c r lugar , la lfnea gcne ra l dc c x p o s i c i o n . 3 D c s p u c s
podremos precisar cl conccpto dc ars usado por Escoto.


S igu icndo la division quc se propuso al inicio dc la obra, 4 cl tcrccr libro
dcbera t ratar «dc ca partc crcaturae quac creatur et non creat» . 5 El tema co-
r rcspondc a la cxposicion dc la crcacion. Dc hecho la intcncion dcl autor no
parccc qucrc r sc alcjar mucho dc las cxposiciones de sex diebus ya conoc i -
das cn su cpoca y quc se multiplicaran a lo largo de la Edad Media. Antcs dc
acomctc r la cxpos ic ion de los c inco primeros dfas, segun el rclato bfblico,
Esco to p roccdc a ahadi r a lgunas aclaraciones al tema dcl libro scgundo, cs
decir, las causas primordiales. El conccpto deparlicipatio sc prcsenta c o m o
la c lavc para c o m p r c n d e r c o m o dcbcn cntendcrsc las causas pr imordia les
p rcscn tcs cn cl Vcrbo , c o m o causa fontal , y cn las cosas afcc tadas por la
plural idad. 6


D c s p u c s dc csta pr imcra aclaracion, Escoto introduce otra expl icacion
previa acerca del m o d o de la creacion. Sc trata dc comprender cl significado
dcl nihil a par t i r dcl cual, sc afirma, Dios creo el m u n d o . 7 El cxi to dc la es-
pecu lac ion no pucdc dccirsc quc sca rotundo. Para Eriiigena el nihil r ccon-
d u c c a la a f i r m a c i o n dc que Dios creat et non crealur, s in q u e n a d a le
prcccda c o m o condicion dc su scr principio y creador de todo. 8 C o m o terrni-
n o dcl ac to c rcador dc Dios figuran las causas primordialcs cn las quc todo
ha s ido c rcado . Estas causas primordialcs son adscritas al Verbo y, por tan-
to , lcs c o m p c t c la nota de c tcrnidad. El acto crcador , s in c m b a r g o , n o sc
confunde con la gcnerac ion dcl Vcrbo . Con cl lo nos vcmos abocados a la
a f i rmacion de que las causas p r imord ia lcs (y cn c l las todo lo que ha s ido
crcado) son ctcrnas, pcro no coeternas con el Verbo. 9


Eriugcna intenta aclarar csta afirmacion formulando divcrsas cucs t iones
c in tcrprc tando, a partir dc Ias soluciones obtenidas, cl scntido dcl nihil. En


3 Cf. (i. Schrimpf, Das Wr.rk des Johannes Scollus Eriugena im Rahmcn dcs Wisscnschaftsver-
stdndnisses seiner Zcit. BGPhThMA, NF 23 (Miinstcr, 1982), pp. 200-215.


"* «Vidclur mihi divisio naturac pcr qualtuor diffcrenlias quatluor spccics rccipcrc, quarum prima
cst quac crcal cl non crcalur, sccunda in cam quac cl crcalur cl crcat, tcrtia in cam quac crcatur ct non
crcat, quarta quac ncc crcat ncc crcalur» (/' 441 B: I, 36).


5 / ' 620 A: III, 28.
6 / ' 629 D: III, 50.


«Scd cum audio vcl dico divinam bonitatcm omnia dc nihilo crcassc non intclligo quid co nomi-
nc quod cst nihil significatur: utrum privatio totius csscnliac vcl substantiac vcl accidcnlis an divinac su-
pcrcsscncialitatis cxccllcnliac» (/' 234 A-B: III, 60).


8 / ' 688 C-D: III, 184.
9 «Confcclum csl cnim inlcr nos dc primordialibus rcrum omnium causis a patrc in vcrbo suo uni-


gcni to , hoc cst in sua sapicnlia, simul ct scmcl ct actcrnalitcr 1'aclac sunt ita ul qucmadmodum ipsa sa-
picntia patris actcrna cst suoquc patri coactcrna sic ctiam cuncta quac in ca Tacla sunt aclcrna sinl co
cxccplo (|tiod in ipsa omnia facta sunl quac non cst facta scd gcnita ct factrix. Siquidcm in condcnda uni-
vcrsali crcatura sicut una cadcmquc palris ct filii voluntas ila una cadcmquc cst opcratio. In primordiali-
bus itaquc causis omnia in sapicntia patris aclcrna sunt non lamcn ci coaclcrnac» (/' 635 B-C: III, 64).
CONCEPTO DE «ARS», Y SU USO, EN JUAN ESCOTO ERIUGENA 21


cl dcsar ro l lo de es tas ref lexioncs utiliza a tftulo de ejcmplo cl conccpto dc
ars, pr imcro en un sentido gcneral, y, mas tarde, tomando en concreto el ars
arithmetica.


En el pr imer c a s o 1 0 se menciona el ars para aclarar como algo puede ser
e t e r n o sin ser coc tc rno , sin quc el lo suponga Ia suspens ion del p r i n c i p i o
«causa praccedit cffcctus suos». El problema, en efecto, consiste en estable-
cer una sccuencia, determinar una praecessio, sin que ello suponga necesa-
r i amcn tc la t empora l i dad . A l g o quc , de ent rada , parece imposible, pues to
que se csta tratando, no lo olvidemos, dc las cosas creadas. Ahora bien, en el
proposi to dcl Periphyseon un concepto asf debe ser construido a partir de la
dialcct ica. 1 1 Para conseguirlo es preciso circunscribir cxactamente los termi-
nos dc la cucstion. En cl caso presente se intenta determinar lapraecess io en
razon dc la causa l idad , aspecto desde el cual cl Padre precede a las causas
p r i m o r d i a l c s f o rmadas en el Vcrbo? y aque l las a las cosas creadas. Segun
Eriiigena, cn cl ars la dialectica nos ofrece el paradigma de una precesion de
causalidad semcjante. «El artificc es causa de su arte, no el arte causa del ar-
tffice. El ar te , a su vez, precede cuanto subs i s te en ella, por ella y por su
c a u s a . » 1 2 Algunas lineas mas arriba se habia dado una formulacion mas abs-
t racta dc cstc hccho: «Asi como la nocion de artifice precede a la nocion de
arte, y la nocion dc arte precede a la nocion dc todo cuanto cn ella y por ella
cs hecho . . . » 1 3 Es csta segunda formulacion la que se aplica al Padre: «...asi
la noc ion dcl Padrc artffice an tccede a la nocion de su arte, es decir, de su
sabidurfa en la quc crco todas las cosas. A la nocion de aquella arte s iguc el
conocimicnto de todas las cosas que fueron hechas en ella y por el la . . .» 1 4


La fucrza a rgumcn ta t i va quc respa lda la so luc ion de la cues t ion de la
«e tc rn idad no coeterna» por la refcrencia a ars, se apoya en trcs m o m e n t o s .
Con cllos sc vicnc a construir el conccpto dc ars quc Eriiigena csta usando a
lo largo dc su obra.


Scna lemos , cn primer lugar, quc para Eriugcna las artes pueden ser con-
s idc radas accidentes inscparables del a lma . 1 5 De ello, segun su conccpcion,
se s iguc c o m o consccucncia quc poseen las notas de eternidad e inmutabi l i -


1 0 / ' 635 C-D: III, 64.
1 1 «Omnc siquidem quod vcra ralio quoquo modo pracccssionis pracccdcrc invcnil iuxta natura-


lcm conscqucntiam pracccdcrc cst.» Para la circunscripcidn Aznaluralis a la dialcctica y cl lugar que csta
ocupa cn Escoto, cf. D. Moran, The Philosophy ofJohn Scottus Eriugena (Cambridgc, 1989), pp. 123-
153.


«Arlifcx siquidcm causa suac artis cst, ars aulcm sui artilicis non cst causa, ipsa vcro ars prac-
ccdil omnia quac in ca cl pcr cam cl ab ca subsistunt. Eorum namquc causacst.»


«Ul cnim inlcllcclus artilicis artis intcllcclus pracccdit, inlcllcctus autcm artis pracccdit inlcllcc-
lus corum quac in ca ct pcr cam fiunt...» Traducimos «nocion» porquc nos parccc mas adccuado al con-
tcxto dialcctico dc la cxprcsion. Shcldom-Williams traducc por «conccpt».


1 4 «... ila intcllcclus patris artificis intcllcctum suac arlis, hoc cst suac sapicntiae in qua condidil
omnia , anlcccdit, dcindc intcllcclum ipsius artis omnium quac in ca ct pcr cam facta sunt scquitur cogni-
tio.»


1 5 «artcs vcro vcluti inscparabilia naluraliaquc animac accidcntia vidcnlur cssc» (/' 486, B: I, 136).
22 J. GAYA


dad ; lo cua l , por otra par tc , determina el cxacto sentido del l lamarlas acci-
d e n t e s , 1 6 pucs deber ian ser cons ide radas mas bien «virtudes» o habitos del
a l m a . 1 7 A la luz de la estructura ternaria del alma (usia, dynamis, energeia),
las artes sc relacionan concretamente con energeia-operatio.m C o m o conse-
c u e n c i a s de esta relacion, d e b e m o s rccordar quc Eriiigcna indica que debe
d i s t i n g u i r s c entrc el ternario (trinitatem: essentia-virtus-operatio) esencial
u n i v e r s a l , y el ternar io esencial s ingular , por cl cual cada una de las cosas
c r c a d a s ( « m a x i m c ra t ionabi l ibus inte l lectual ibusque naturis») «participa»
del p r i m c r o . 1 9 Podria sugerirse incluso que en el caso del hombrc csta «par-
t i c i pa c ion» se concreta en su intelectual idad. 2 0 Las ar tes serfan, por ello, el
m o d o dc par t ic ipac ion por el quc cl hombrc no solo llega a comprenderse ,
s ino propiamente a ser. 2 1


En segundo lugar, debemos referirnos a la conexion entre ars y la cons-
t i tucion de la realidad. El tcma cxigirfa un rodeo que no podemos emprender
ahora. Baste mencionar los puntos mas rclevantes.


El ars a lcanza su come t ido mas importante cuando procede a la defini-
c ion . A h o r a bien, segiin Escoto, la dcfinicion consistc en Ia circunscripcion
de la cosa en su subsis tencia . 2 2 Es te concepto no queda lejos del cxpresado
por los terminos rationes, notiones o ideae. Por cso puede, con razon, decir-
sc quc ars c o m p r c n d c las ideas de las cosas . En su expresion m a x i m a ars
debcni dccirse, por tanto, dc Dios.


De lo dicho se desprendc un corolario quc cs prcciso mcncionar . E m p e -
cemos rccordando la sentcncia «artifex causa suae artis cst, ars autem sui ar-


Sobrc cl uso dc csla cxprcsidn cabc rccordar lo quc Eriugcna dicc cn un lcxto muy prdximo lc-
malicamcntc: «Et nc mircris quacdam accidcntia substantias dici quoniam aliis accidcntibus subsistunt...»
( / •507 A: I, 182).


1 7 «Siquidcm a philosophis vcracilcr quacsitum rcpcrlumquc cst artcs cssc actcrnac ct scmpcr im-
mutabilitcr animac adhacrcrc ita ul non quasi accidcntia quacdam ipsius cssc vidcantur scd naturalcs vir-
tutcs actioncsquc nullo modo ab ca rcccdcntcs ncc rcccdcrc valcnlcs ncc aliundc vcnicntcs scd naturalitcr
ci insitas, ita ul ambiguum sit utrum ipsac actcrnitatcm ci prcslant qtioniam actcrnac sunt ciquc scmpcr
adhacrcant ut actcrna sit, an rationc subiccti quod csl anima artibus aclcrnitas adminislralur (OYCIA
cnim animac ct virtus ct aclio aclcrnac sunt), an ita sibi inviccm coadhacrcant dum omncs actcrnac sinl ut
a sc invicem scgrcgari non possinl» (/' 486 C-D: I, 136).


1 8 «num tibi vcrisimilc vidctur ccrtacquc rationi ronvenicns omncs libcralcs disciplinas in ca partc
quac cncrgcia, id cst opcratio, animac dicitur acstimari?» (/' 486 C: 1,136).


1 9 / ' 5 0 6 B-C: 1,182.
2 0 Nos rcfcrimos al prccioso tcxto cn quc Eritigcna cscribc: «Dum crgo dico, Intclligo mc cssc,


nonnc in hoc uno vcrbo quod cst Intclligo tria significo a sc inscparabilia? nam ct mc csse, ct possc intc-
lligcrc mc cssc, ct intclligcrc mc cssc dcmonstro. Num vidcs uno vcrbo ct mcam OYCIAM mcamque vir-
tu tcm ct ac t ionem s igni f icar i? Non cnim inlclligcrcm si non csscm ncquc intclligcrcm si v i r lu tc
intcl l igcntiae carcrcm ncc illa virtus in mc silcl scd in opcralioncm intclligcndi prorumpit» (/' 490 B: I,
144).


2 1 I.a rclacidn de las arlcs y cl autoainocimicnto cs scnalada por D. Moran (vcasc n. 11), pp. 199 y
ss.


2 2 «Ilacc cnim omnia, scnsibilis sicut cliam intclligibilia, suis propriis locis, id cst naluralibus dif-
finitionibus, conlincri vcra ratio cdoccl» (/' 480 A: I, 122).
CONCEPTO DE «ARS», Y SU USO, EN JUAN ESCOTO ERIUGENA 23


t i f icis non est causa» . E n t c n d e m o s cn ella el hecho de que el posecdor dcl
a r te cs competentc para prccisar la definicion-lhnite de las cosas. A renglon
seguido deberemos entender que cl ars no le proporciona al poseedor del ar-
te su propia def inicion-lfmite . Si el principio cs aplicable a Dios, d e b c m o s
conc lu i r que Dios n o pucde ob tcner de si m i s m o una definicion. Y lo que
p u c d c rcsul tar m a s sorprcndentc, Dios no pucde conocerse a si m i s m o , por
lo m c n o s con una dcfinicion-lfmite.


Ahora bien, este es tambien cl caso del hombre, en cuanto poseedor del
ars. ^Cual es, cntonccs, cl modo con que el hombrc usa el arsl


La tercera rcferencia que c reemos necesar ia cont ienc p rec i samen te la
respuesta a esta pregunta, y la obtenemos en un texto que no dudamos en ca-
lificar c o m o clave de toda nuestra lectura. 2 3


El t e x t o 2 4 se ab re con una inicial referencia al estado primordial de ars,
es t ado de pura unidad que, si bien no precede al artffice - n o o lv idemos quc
cl t cma a debate es el de la etcrnidad, pero no coe te rn idad- t ampoco puede
pensa r se como algo accidentalmente puesto por el. Por eso, el pr incipio va-
rias veces menc ionado es ahora corregido, l lamando al artffice no factor,
s ino inventor.25 Es te «hallazgo» del ars, que tal vez podrfamos calificar de
in tu ic ion pr imera , se realiza mediante la inteligcncia. Por lo que dice algu-
nas lfneas m a s abajo, estc primer cstado del ars recibe el nombre de scien-
lia. A partir de ella puedc describirse un descensus en tres grados.


El p r imcr g rado o processio cons i s tc en la percepcion dc las reglas del
ars a travcs dc la division dc la rcalidad segun categorfas. 2 6 Se ent iende que
por reg las t o m a m o s aqucl lo quc sefiala la estructura ontologica de la reali-
dad y quc cs explicitado inicialmente cn los modi21 En cuanto a la menc ion
de las catcgorfas quc in t roduc imos , debe recordarse la larga discusion quc
sob re cl t cma se l leva a cabo en el Libro I. Es te primer grado del ars, por
otra par te , es un ac to de la in te l igencia , cuyo resultado cs pcrcibido por la
r a z o n . 2 8


El tcxto, cn su partc mas dccisiva, sc halla ficlmcntc rccogido en la Clavis 1'hysicae & 143. Cf.
Ilonorius Augustoduncnsis, Clavis Physicae, a cura di P. Lucentini (Roma, 1974), pp. 111 y s.


2 4 P 658 B-D: III, 116-118. I^as notas siguicnlcs citan el tcxto complcto.
«Consilium quoddam scu qualiscumquc ars naturalis dum in sccrctissimis intcllcctualis naturac


s inibus continctur simul cst cl unum quoddam simplcx sinc partibus scu divisionibus sine quantitatc scu
qualitatc sinc loco ct tcmporc ct omnino omnibus accidcnlibus absolutum ac vix soli intcllcctuali cogni-
tum - n o n cnim intcllcclus naluralium artium faclor cst scd invcnlor, non tamcn cxlra sc scd iritra sc cas
invcnit-...» Cf./ ' 749 A.


2 6 «Dum vcro ipsa ars ab archanis suis in quibus simul cst in animo in quo cst in rationcm inlclli-
gibili progrcssionc incipit dcsccnderc mox paulatim suas occullas rcgulas apcrtis divisionibus atquc dilTc-
rcnliis inchoat aperirc, adhuc tamcn purissimas omniquc imaginalionc alicnas.»


2 7 Cf. 443 A-445 D: I, 38-44.
«-cl hacc proccssio prima arlis ab ipsa scicntia in qua primitus subsislit pcr inlclleclum in ratio-


ncm ipsius inlcllcclus actu pcrcipitur: omne siquidcm quod cx sccrctis naturac in rationcm provcnit pcr
inlcllcclus actioncm acccdil-»
2-1 j . GAYA


El s c g u n d o g rado dcl descenso de ars cons i s tc en la pc rcepc ion de la
s ingular idad, y se realiza en la memoria . El tcxto rcsulta muy conciso . 2 9


El tcrcer y u l t imo g rado del descenso dear.v c o m p r c n d e la percepcion
s e n s i b l e y conl leva una producc ion s ignif icat iva por la que la realidad cs
comprcnd ida en todos sus aspectos. 3 0


Tal vez , las indicac iones p rcccden tcs parecenin en cx t rcmo sumarias .
Re fe r i rnos al concepto de ars en genera l , supone referirnos al proposi to
fo rmal fundamenta l dc la obra del Eri t igena, su p ropues ta de acceder a la
t eo logia dcsdc las artcs liberales. Ampliar , por tanto, las anteriores conside-
raciones , nos alcjaria del tema concreto que aqui se ha propuesto.


II


En un cxtenso pasajc del libro III 3 1 Eriiigena nos ofrecc un e jemplo de la
a rgumentac ion naturalibus exemplis. El t ema a d i scus ion es - y a lo hemos
m e n c i o n a d o - la afirmacion de que las cosas son et facta et aelerna. El ejem-
p lo u s a d o esta t o m a d o de la aritmetica y cs aplicado con detallc al tcma en
d i scus ion . 3 2 Sc trata, pues , de un pasaje quc por su extension puedc arrojar
mucha luz sobrc cl procedcr argumcntat ivo de Eriiigena. Porque cn su expo-
s ic ion se constata claramente el sentido pedagogico de cstas paginas. Se in-
s i s t e p o r igua l en el va lo r a r g u m e n t a t i v o de lo e x p u e s t o y en su va lo r
me todo log ico . Lo que ahf sc dicc (casi en su totalidad en boca de alumnus),
sc p r o p o n c como ejemplo a seguir para todo aqucl que sc proponga la com-
p rens ion dc la naturalcza y de Dios. Sc cnsena, cn resumen, que toda com-
prension debe fundamentarse en el ars.


A d v i r t a m o s , ante todo, quc cl texto de Escoto es una reflexion tomada
de la ar i tmet ica . El concepto central (monas) sugicre de inmediato ecos cs-
p e c u l a t i v o s de ampl io a lcance. Es necesario, pues, delimitar el scntido del
t ex to . Para ello, debe afirmarse rotundamente que no se intcnta una cspecu-
lacion mctaffsica o teologica. Lo adviertc explfcitamente Eriiigena, 3 3 y debe-
r ia , a d e m a s , r e c o r d a r s e la adver tenc ia de Ar i s to te les sob re las e r roncas
c o n s e c u e n c i a s de mezclar «el punto dc vista dc las matemat icas y el de las


«ilcrum autcm vcluti sccundo dcsccnsu cadcm ars cx rationc in mcmoriam dcsccndcns paulatim
apcrlius in phantasiis vcluti in quibusdam formis sc ipsam luculcntius dcclarat.»


3 0 «tcrtio vcro dcsccnsu ad corporalcs scnsus dcfunditur ubi scnsibilibus signis virlutcm suam pcr
gcncra cl spccics omncsquc divisioncs suas ct subdivisioncs cl parlitioncs cxcrcit.» Cf. / ' 868 D-869 A.


3 1 / ' 651 A-660D. Cf. G. Schrimpr (vcasc n. 3), pp. 201, 205.
3 2 / ' 661 A-678A.


«Non cnim dc ipsa monadc quac cst causa sola ct crcatrix omnium visibilium ct invisibilium
nunc agitur scd dc illa crcata monadc in qua omncs numcri subsistunt cl cx qua multiformilcr crumpunt»
(659 13: III, 118).
CONCEPTO DE «ARS», Y SU USO, EN JUAN ESCOTO ERIUGENA 25


noc iones univcrsalcs». 3 4 A pesar de e l lo , en el tcxto compareccn indicacio-
ncs y mot ivos cuyo alcance sobrcpasa la matematica en sentido estricto.


La ref lexion se abrc con la dcfinicion de arlthmetica: «Ari thmctica cst
n u m e r o r u m scicnt ia non quos sed sccundum quos n u m e r a m u s . » 3 5 La
def inicion dclimita cl aspecto quc pertenccc a la considcracion propiamente
ari tmetica. Scgiin cllo, no sc trata de cstudiar los niimcros cn gencral , inclu-
ycndo aqucl los con los que sc complcta la descripcion cuantitativa de las co-
s a s c x i s t c n t c s . La a r i t m e t i c a d c b c tratar dc los mimcros «fucra de t odo
sujcto», tal como cs solo posiblc considerarlos intclectualmcntc. Esto no dc-
be ser in te rprc tado pcnsando que los mimcros quedan cons t i tu idos por la
m i s m a c icncia numcr ica . Por cl contrar io , hay quc atribuirlcs una entidad
p rop ia («Propriam namque substantiam possidcnt se ipsos») quc haga posi-
blc mantener en todo momento cl «secundum eos» de la definicion, sin deri-
var impropiamente al «de eis».


^Ex i s t e algiin m o d o de precisar mas exactamente este es tado de cosas?
Er i i igcna parccc apuntarlo a traves dc una distincion entre ars y scientia. El
t cx to n o resul ta del todo h o m o g e n e o , quizas a causa dc intervcnciones de
cpoca difcrcntc quc ha podido acometer el autor. Asi, hal lamos a lgunas ex-
prcs ioncs quc no parcccn suponer distincion alguna: «Non enim disputat ars
illa dc o m n i gcnere numero rum. . . » , «ad scientiam ari thmeticac artis. . .».
J u n t o a c l lo (cn frases quiza dc rcdaccion postcrior), encont ramos la clara
rcivindicacion dc la substancialidad de los mimeros , 3 6 rcforzada con una re-
fcrcncia a ars: «Ars autem et indcx id ipsum csse non possunt . Hoc cnim dc
solo deo verbo rectc dicitur quia et index est et ars sui patr is .» 3 7


^ P o d e m o s cn tcndcr que la re lacion ars-index t r a d u c e la re lac ion ars-
sciential Esta prcgunta nos conduce de nuevo al texto citado miis arriba, cn
cl que scientia cs considcrada como lugar (^y rcsultado?) de la p r imerapro-
cessio dcl ars?R Podemos advcrtir que se trata dc un m o m e n t o inicial in-
m a n e n t e , cn cl cual p r o p i a m c n t c no p o d c m o s hablar aiin de descensus.
E r i u g c n a sena la c la ramcnte que el ars subs i s tc o r ig ina r i amen tc (primitus
subsisdt) en scienlia y que cl primcr momento de laprocessio consis te en un
acto del intclccto quc dc alguna manera informa dc esta subsistcncia a la ra-
z o n . R c c o r d c m o s quc cn cl scgundo momento , a traves de la razon, el acto
dc conoc imicn to podni rccurrir a las «fantasias» y a las «formas».


Arislotclcs, Metafisica M 7, 1084b23. Sobrc la doblc considcracion, dcsdc cl punlo dc vista dc
la gcncracion dc los niimcros y dcl dc la constitucion dcl scr, cn las cspcculacioncs pitagoricas dc la Anti-
gi icdad, cf. P. Fcslugicrc, I.a revelation Wllermes Trismegiste, IV, pp. 18 y ss. (Ed. I x s Bcllcs I-cltrcs,
Paris 1986. Im. III).


3 5 / ' 6 5 1 A: III, 100.
3 6 «Siquidcm non ila in scicnlia vcl inlcllcclu vcl rationc vcl mcmoria vcl scnsibus vcl figuris


pcrspiciuntur ut substantialitcr unum sint ipsi cum his in quibus vidcntur. Propriam namquc substantiam
possidcnl sc ipsos» (/' 65] C: III, 100).


3 7 / ' 6 5 1 C: III, 100.
3 8 / ' 6 5 8 C: III, 116.


4.
26 J. GAYA


P c r o la frasc sc complc ta con una rcfcrcncia al cs ta tu to t r in i ta r io dcl
Vc rbo . Scgiin csa rcfcrcncia, cn la cstructura dcl Dios trinitario cstc pr imcr
m o m c n t o sc da con absolu ta inmancnc ia . Dc tal forma que no cs pos ib lc
ac larar le a la razon por un acto dcl intclccto, como se da la subsistencia dcl
ars Dei cn cl Vcrbo. Solo cs posiblc afirmar su idcntidad. Quiza podr iamos
anadir, parafrascando cl tcxto de Escoto, quc es imposible ir mas alla de esta
idcnt idad, porque Ia cicncia dcl Vcrbo cs «de» las causas pr imordiales y no
«secundum» las causas primordialcs. 3 9


R c s u m i e n d o , los primcros pasos dc la cxplicacion, cs decir, dc la cxpo-
s ic ion de la a r i tmet ica tomada como cjcmplo dc la rcflcxion tcologica, han
most rado la relevancia dc la distincion cntre ars y scientia, que cn cl caso dc
los numcros garantiza la subsistcncia dc cstos. La cxprcsion «scientia arith-
meticae artis» condcnsa cstas primeras cxplicaciones.


Ahora bicn, tomar «la cicncia dcl artc aritmctico» como cjemplo privilc-
g iado cn la reflcxion teologica, no cs una dccision arbitraria. Eriiigcna apor-
ta dos r azoncs . Dcsdc cl punto dc vista dc la cons t i tuc ion de la rea l idad ,
con fo rme la op in ion de Pi tagoras , compat ib lc con la Sagrada Escritura, el
con jun to de las cosas dcvicnc rcal (substantiam accipii) segiin las lcyes dc
los ni imcros. Dcsdc cl punto dc vista dcl conocimiento, la aritmetica, gracias
al objcto de que trata, se constituyc cn fundamento y razon principal (funda-
menlus primordialisque causa) dc las rcstantes cicncias quc toman cn consi-
dcracion los niimeros (geometria, musica y astrologfa).


Con cstas garantfas proccdc Escoto a aducir aqucllos puntos con los quc
la scientia artis arithmeticae podra i luminar cl problcma dc la coeternidad
dc todas las cosas cn Dios . A los dos t e rminos del p rob l ema (eternidad y
fac t ic idad) cor rcspondcran cxactamcntc dos cucstioncs ari tmeticas: la cter-
nidad dc los ni imcros cn la monada 4 " y cl proccso dc su rcalidad. 4 1


La primera cucstion, por tanto, intcnta dilucidar cstc hccho: «omncs nu-
mcri . . . causalitcr in monada sunt ct aeternaliter». 4 2


La af i rmacion basc rccucrda quc la monada cs cl principio de todos los
mimeros («omnium numerum subsistit principium»). Sin cmbargo, para prc-
cisar cl s cn t ido de cstas palabras se hace neccsario rccurrir a otras paginas ,
ya quc Eriugcna no nos proporciona aqui mas cxplicacioncs. Dc csta m a n e -
ra, dcbcmos rccordar quc sc csta hablando dc la monada en tanto que princi-
pio dc los numcros , y no dc la monada como nombrc dc la causa primera, es
dccir , de D i o s . 4 3 En consccucnc ia , se esta pensando la m o n a d a cn cuanto


Hn una frasc anlcrior sohrc la cicncia arilmclica y los niimcros, Escolo prccisaha: «Nam si
ciusdcm suhstanliac csscnt non sccundum cos scd dc cis scicnlia cl intcllcctus ct ralio iudicarcnt» (/' 65 1
C: III, 100).


4 0 /*652 B-656C: III, 102-112.
4 1 / ' 6 5 6 C-660D: III, 112-122.
4 2 / ' 652 B: III, 102.
4 3 / ' 659 B: 111, 118.
CONCEPTO DE «ARS», Y SU USO, EN JUAN ESCOTO ERIUGENA 27


Dios la crcci c o m o principio clc los numcros . 4 4 Es tc cstatuto privilegiado clc
la monacla vicnc indicado por su subsistcncia «in sapicntia ct scicntia actcr-
na l i t c r» . 4 5 E so cs p rac t i camentc todo lo quc se nos dicc de la monada . Po-
dr iamos pcnsar quc Escoto ticne alguna particular razon para no subrayar cn
d c m a s i a la relevancia dcl conccpto. Dc todas formas, cl tcma quc sc propo-
n e cn la cxpos i c ion clcl e j cmplo no cra la mcinada cn sf, s ino la progrcsicin
dc los ni imcros a partir dc clla. Y esta progrcsicin si es estudiada con mayor
dctalle.


Los ni imeros subsisten cn la monada como en su principio, constituycn-
do una singulariclacl («ibi omncs unum sunt inclividuum simplici tcr»), quc
no dcbc pcnsarsc como-la suma acumulativa de muchos . La prcsencia dc los
n i imcros en esta singularidad cac bajo cl conccpto dc la racionalidad, no dc
la fac t ic idad . 4 6 Para expresar esto liltimo, Escoto lo hacc ncgat ivamente : los
ni imcros n o estan prcscntes «actu ct opere». Mas adclantc rcvelara la impor-
tancia quc concccle a csta cxpresicin. Actus y operatio, cn rcsumcn, se dan cn
la csfcra dc los gcncros y cspecies, no en la csfcra dc las causas . 4 7


S u b s t a n c i a dc todos los n i imcros , la mcinada no pucde no ser infinita.
Pe ro , a su vez , t ampoco pucde negarse quc los numcros que cn clla subsis-
tcn scan c t c rnos . Lo primcro porquc una progrcsion infinita dc numcros no
puedc dcr ivarse si no clc algo infinito. Lo scgundo, porquc no puede pensar-
se que la monacla carccicra cn algiin m o m c n t o dc las razoncs dc todos los
n i imcros . 4 8


U n a pos ib l c objccion podrfa formularsc dc csta manera: si t o m a m o s cl
dos , p o d c m o s pcnsar una scric infinita dc numcros «dobles» (dupliccs), con
lo cual obtcndrfamos una scrie infinita clc algo finito. La solucion, scgun Es-
co to , cs s i m p l c : la posibiliclad dc la formulacion dc la scrie no radica cn el
dos, s ino cn Jas razones cn las quc subsistcn cn Ia monacla. 4 9


Una s c g u n d a razon puccle aduci rsc para rechazar la objccion y rcafir-
m a r la cterniclacl dc los niimeros. En cfccto, la monada dcbc scr considcrada
c o m o fin dc la progrcsicin dc los niimcros, pucs cstos t icndcn a conscguir la
unidacl dc la scric infinita dc niimcros.M ) Dc modo quc clcsde cualquicr punto
sc considcre , la progrcsion subsiste cn la monada. 5 1


Con cllo hcmos llegado al final de la primcra partc dc la argumentacion.


M /»661 A: III, 122
4 5 /> 657 A: III, 114
4 6 / ' 6 5 2 B - C : III, 102, 104
4 7 / ' 657 B-C: III, 114.
4 l i /» 652 C: III, 104.
4 S «...ab ipsis rulionibus actcrnis ct infinilis in quibus causalilcr subsistunt origincm ducunt. In mo-


nadc aulcm sunt, in monadc crgo infinili sunt, cx qua inlinitus omnis numcrorum cursus proccdit ct in
quam dcsinit» (/' 652 D-653 B: III, 104).


5 0 / ' 653 B-654 A: III, 104, 106. «Finis aulcm infinitus cst omnium numcrorum unitas.»
1 «Nam sivc multipliccnlur sivc rcsolvanlur ab ca vcniunt ct in cam rcdcunt sccundum rcgulas


disciplinac quac corum rationcs inluctur» (/' 654 A: III, 106).
28 J. GAYA


La scgunda p a r t c 5 2 cxponc la progresion dc los numeros a partir de la mona-
d a . 5 3 En su cxposicion Escoto trata tres puntos quc nos l imitamos a mencio-
nar . E n p r i m c r lugar c o n t e m p l a la p r o g r e s i o n dc los n i imeros d c s d e el
e squema sus tancia l . 5 4 En s cgundo lugar, se refiere al concep to gencra l de
ars, t ex to quc ya hcmos prcsentado. 5 5 En tercer lugar, y en ap l i cac ion del
conccpto gcneral dc ars, cxpone en particular cl papcl de la memor ia y de la
fantasfa en la progrcsion de los numeros, con indicaciones que vienen a ilu-
minar lo cxpucsto antcriormente sobre laprocessio de ars.Sb


Por l i l t imo, an tes de abandonar la discusion sobre el «aeterna s imul et
facta», rccordcmos cl giro «teologico» que Eriugena imprimc a la reflcxion,
casi un cambio radical de dircccion. En efccto, toda la ardua exposicion l lc-
vada a cabo se vc desautorizada antc la inacccsibilidad de la realidad divina.
Confes ion dc esta impotcncia , cambia la formulac ion de la cuestion, «nil
aliud rclinquitur nisi ut quaeratur non quomodo sunt acterna et facta scd qua
rationc dicuntur ct facta ct aetcrna». 3 7 Siendo la primera respuesta, inicio, es
vcrdad, dc ultcriores especulaciones, la escueta refcrencia bfblica.


III


Para complctar la vision del uso que Escoto hace de las artes liberalcs cn
su rcflcxion tcologica, crco convcnicnte rcfcrirme al uso dc ejemplos toma-
dos de la tcorfa cosmologica de los cuatro elementos. C o m o es evidente no
sc af i rma que talcs temas pcrtcnezcan al ars, conccpto circunscrito a las ar-
tcs l iberales. En realidad son tcmas «filosoficos»"' 8 quc proporcionan «cjem-
plos t o m a d o s de la na tura leza» . Recurrir a cllos, argumenta Eriiigcna, esta
cn plcna consonancia con la Sagrada Escritura. Con cllos pucde formularsc


5 2 / ' 656 C-660 C.
s 3 «Dc actcrnitatc numcrorum in monade salis csl disputatum. Quomodo autcm fiunt ct ubi ct un-


dc valdc ncccssarium csl invcsligarc. Horum nanquc argumcnto conamur asscrcrc omnia quac in dco sunl
aclcrna simul ct facta cssc» / ' 656 C: III, ] 12.


5 4 Los ntimcros exislcn «in monade quidcm vi ct potcstate, in gcncribus vcro ct formis actu ct
opc re» . / ' 657 I): III, 114.


5 5 Cf. nolas 24 y ss.
5 6 «Pcrspcctiquc rcrum rationibus non tcmerc quis dixcrit ipsas phantasias in quibus numcri sc in-


tcrioribus numcrant ium oculis palcfaciunt non aliundc nisi ab ipsis inlelligibilibus numcris provcnire.
Nam si numcrositas formarum scnsibilium in quibus malcria continctur ut scnsibus possit pcrcipi —siqui-
dcm pcr sc ipsam invisibilis csl atquc informis- ab inlcllcclualibus numcris origincm ducit, et ex ipsa,
formarum vidclicct numcrositatc, pcr corporcos scnsus mcmoria phantasiis conformatur, nil aliud rcstat
nisi ut inlcl l igamus numcros inlcllcctualcs ex monadc duplici modo llucrc ct in mcmoria factos acic
mcntis multiplicari dividi comparari colligi uniri.» / ' 660 H: III, 120. Algunos parrafos mas abajo sc in-
cluira cxprcsamcnlc cn cstc proceso a las theophanias, cf. / J 661 A-ll: III, 122.


5 7 / ' 6 7 0 D: III, 144.
5 8 Cf. 604 C: II, 178; 606 A: II, 182. Advicrlasc, sin cmbargo, quc cl cjcmplo quc vamos a cstu-


diar aparccc unido a otros quc pcrtcncccn al ars arithmetica quc hcmos tratado.
CONCEPTO DE «ARS», Y SU USO, EN JUAN ESCOTO ERIUGENA 29


un ascensus cn diversos grados, que nos acerca a cierta inteligencia del mis-
tcrio t r ini tar io. 5 9


A n t c s dc resumir el extenso tcxto de Escoto, mencioncmos el p roblema
t co log i co quc sc trata de elucidar. El punto de partida son dos af irmaciones
que con an ter ior idad sc habian d i scu t ido . Por cllas se afirma a Dios c o m o
causa p r imera y c o m o tr inidad de personas . La conjuncion de las dos afir-
m a c i o n c s p lan tea la cucs t ion sobre ei como deba relacionarse «causa» con
las relaciones trinitarias. ^Seria correcta una formulacion que afirmara «una
causa en tres causas y trcs causas en una causa»? De modo mas concreto, se
p lan tea el p r o b l e m a al tratar de la proces ion del Espiritu Santo (acerca de
c u y o t e m a E s c o t o m c n c i o n a las diferencias existentes entre gr iegos y lati-
nos ) . Si sc afirma que el Padrc y el Hijo son causas del Espiritu Santo , ^co-
m o sc explica la unidad de las dos causas? Es para responder a esta segunda
cucs t ion q u e E r iugena pasa a examinar la causalidad tal como se da cn los
c l e m e n t o s . A d v i r t a m o s que no es el unico ejemplo mencionado. En efecto,
an tcs de de t ene r se en la cues t ion de los elementos, Escoto menciona otros
casos por los que deber ia r e sponde r se nega t i vamen te a la pregunta. T o d o
pa rcce indicar que la unica posibilidad es que de una causa procedan mul t i -
p les causas , pero no al r eves . 6 1 En el m i s m o sen t ido el maes t ro introduce
una refercncia a los elcmentos. Cada uno de ellos es origen de muchas cau-
s a s . 6 2 A l g u n o s parrafos m a s adelante el a lumno retomara este e jemplo prc-
g u n t a n d o si Ia teoria dc los cuatro elementos no demuestra precisamentc
lo contrario, que divcrsas causas confluyen en una. Escoto se enfrenta-
ra a esta objecion corrigicndo la manera tradicional de exponer la teoria ele-
men ta l . 6 3


Aluinnus reproduce aquella doctrina tradicional («Haec mihi fere ab in-
fantia notissima sunt») scgiin la cual cada elemento toma su principio dc dos


«Undc crgo divinac bonitatis trinitatcm in unitatc ct unitatcm in trinitatc quaercrc ct invcstigarc
possumus ut aliquid dc ca quo cam laudemus vcrisimilc crcdamus ct quantum datur intclligamus nisi
prius quasi quibusdam gradibus cxcmplis naturac ab ca conditac ad cam ascendamus ea ducc atquc prac-
cipientc: Quacrite ct invcnictis?» (607 B: II, 184).


6 0 «considcrandum arbitror utrum ipsa dum sit unitas ct trinilas... in sc ipsa causas quodam modo
diffcrcnlcs sicut subslantias a se inviccm habcat, hoc cst utrum sicut dc sc ipsa praedicatur una csscntia
in tribus substantiis ila ctiam una csscntialis causa in tribus subsistcnlibus causis et trcs subsistcntcs cau-
sac in una csscntiali causa crcdcndum cst ct intclligcndum» (598 D-599 A: II, 164,166).


6 1 «Ex duabus nanquc causis unam causam conflucrc ralioni non facilc occurrit... ab una autcm
causa mullas crumpcrc multis excmplis potcst approbari. Omnibus nanquc rilc philosophantcs pcrspicuc
patct ex uno gcncrc multas formas nasci, cx monadc multos numcros, cx ccntro multas lincas» (602 B: II,
172).


6 2 602 C: II, 174.
6 3 No dudaria cn califlcar dcl maximo intcres luliano cstc tcxto. La propucsla de Escoto scria un


bucn preccdcntc para la tcoria luliana tal como se formula, por cjcmplo, cn la obra montpcllcrcnsc Lcctu-
ra supcr ftguras Artis dcmonstralivac. Adcmas , si pudicra mantcncrsc cl conocimicnto de cstc tcxto por
parle dc Llull, oblcndriamos, a su vcz, un argumento importantc para afirmar quc LluII conocio dirccta-
mcntc cl I'eriphyseon, pucs lodo el pasajc (601 C - 609 B) es omitido por Honorio en su Clavis. Quedaria
por avcriguar si otros autorcs proximos a Llull (iMontpcIlicr?) prcscntaron propucstas parccidas.
30 J. GAYA


cua l idades , 6 4 de las cuales se distingue una como propia . 5 5 Siguc una primera
prcgunta del maestro, sin otro objetivo, al parecer, que recordar que al hablar
dcl fucgo, por ejemplo, no nos estamos refiriendo al fuego sensible y obscr-
vable. A continuacion sc presenta la principal objecion: al atribuir a cada ele-
mento una cualidad determinada, ^bajo quc conccpto se hacc cxactamente?


A l t o m a r el e l cmen to con una cualidad correspondientc, debemos cacr
en la cucn ta de que e s t amos t o m a n d o rcspect ivamcntc una «substancia» y
una «cua l idad» . 6 6 En tal caso no pucde med ia r entrc el los una relacion dc
causa l idad , pucs to que pcrtcneccn a «generos» difcrcntcs . 6 7 Con lo cual la
unica solucion viable cs rcducirlos al primcr principio cn su gcncro rcspccti-
v o . 6 8 Una solucion quc rompc, sin duda, con cl comun sentir dc la filosofia,
c o m o rcpitc, insistcntc, alumnus. A pesar de el lo, el maestro declara deter-
minan temcn tc la reduccion a una sola causa. 6 9


Esta cxp l icac ion , quc Esco to aducc, a decir verdad, sin dcmas iados ra-
z o n a m i c n t o s , pucdc ser completada con otros tcxtos. En una ocasion mcn-
c iona la cs t ruc tura e lemental de la realidad como un todo organico - c i t a la
doc t r ina del T imeo sobre el mundo como « a n i m a l » - en el quc cada cosa es
reduct iblc a su naturaleza individual inmutablc. 7 0 Lo cual, cier tamcntc, no cs
s ino el paso prev io al rcgreso final dc todo a su linica causa , s u p e r a d o cl
t i cmpo dc laparticipatio. 7 1


«Nam cl cxcmpla quac cx qualtuor muncli climcntis inlroduxisti salis ut arbitror cdoccnt unam
causam cx duabus causis ficri possc. Ignis siquidcm dum sit caloris ct luminis fons cx duabus causis nasci
vidctur. Igncm namquc climcntum cx calidilatc ct siccitatc conficitur quac duac qualitatcs vcluti duac
causac unam cx sc gignunt. Similitcr ct dc cactcris climcnlis csl diccndum. Nam dum sint suorum cffcc-
tuum causac cx supcrioribus sc causis duplicibus nasci sapicnlcs dixcrunt. Sicut cnim ul pracdiximus ig-
nis cx calido ct sicco ita acr cx calido ct umido, aqua c.x liumido ct frigido, lcrra quoquc c.x frigido ct
sicco conponilur» (604 A-B: II, 178).


«...quorum unumquodquc propriam ct singularcm sui qualilatcm possidct? Est cnim ignis calidi-
tas, acris humiditas, aquac frigiditas, tcrrac siccilas» (604 C: II, 178).


6 6 «Ignis siquidcm subslanlia cst, caliditas vcro ipsius qualitalis ct propria qualitas» (605 A: II, 180).
6 7 «Num substanlia causa cst qualitatis an qualilas causa substantiac an ncquc qualilas causa cst


subslantiac ncquc substantia qualitatis quoniam cx codcm gcncrc non sunl?» (ibid.).
6 8 «Ignis itaquc quia subslanlia csl non ab alia causa dcsccndit nisi a gcncralissima csscntia. Simi-


lilcr caliditas quia qualilas csl non ab alia causa proccdit nisi a gcncralissima qualitatc» (605 B: II, 180).
6 9 «Simplicissima ctiam cl purissima ac scnsum corporcum lugicntia quatluor huius mundi climcn-


ta ad unam simpliccm cl individuam causam soliquc inlcllcclui pcrfcclissimorum sapicnlum cognilam rc-
fcrcnlur, hoc cst ad gcncralissimam ct in sc ipsa scmpcr mancnlcm substantiarum omnium ad visibilcs
cffcclus proccdcnl ium csscnliam. Simililcr ct dc quattuor corum primordialibus ac propriis qualitalibus
non incongruc intclligitur. Cum cnim ipsac sibimcl conlrariac vidcanlur -nam calidilas frigidilati opponi-
tur, umiditati siccitas— ad unam lamcn sccrclissimam ac sohimmodo ralioni subicctam rcdcunl qualilatcm
cx qua mirabili nalurac opcrc ad cfficicnda hacc corpora corruplibilia ac solutionis obno.xia proccdunt cl
in qua incffabili univcrsali nalurac pacifica concordia sibi inviccm rcmota omni contrariclalc conscnliunl»
(606 C-D: II, 182, 184).


7 0 «...quac rcsolula ilcrum c.x proprictalibus in univcrsalilatcs rccurrunl, mancntc scmpcr immula-
bililcr quasi quodam ccntro singularium rcrum propria naluraliquc csscntia quac ncc movcri ncc augcri
ncc minui polcst» (476 A: I, 114).


7 1 «Omnia cnim unum cl idipsum immobilc crunl quando in suas immutabilcs ralioncs omnia rc-
vcrsura sunl» (475 B: II, 114).
CONCEPTO DE «ARS», Y SU USO, EN JUAN ESCOTO ERIUGENA 31


En otro m o m c n t o rc lcvantc para Ia comprension del tcma, Escoto con-
t empla los cua t ro c l emen tos desde la perspec t iva deousia, en v i s t a s a la
const i tucion de los cuerpos.


En su tratamicnto de las diez categorfas, Escoto concede una prolongada
a tcncion a locus. Una de las pr inc ipa les razoncs que le mueven a ello es el
cons ide ra r el papcl destacado que locus j ucga en la def inic ion. 7 2 En este
sen t ido podrfa pensarse que la dcfinicion dc la rcalidad sensible podrfa for-
mularsc a partir de aqucllo quc cs tomado como constitutivo de su lugar na-
tural , cs dccir , su corporc idad . Pero es to entraria en radical contradiccion
con la conccpcion quc scfiala a usia como definicion de toda la realidad (que
sc rcmite a clla por la participalio).72 Habni que resolver, por tanto, si cs co-
rrccto idcntificar, en cl caso de las cosas visibles, locus con corpus.


En un tcxto que ya hemos mencionado, 7 4 Escoto discute que los elemen-
tos pucdan ser tomados como dcfinicion/lugar de la realidad sensible, inclu-
so cn una prescntacion quc pondria de manifiesto la unidad de la rca l idad . 7 5


Para pcnsar corrcctamente esta unidad, afirma Escoto, debe partirse de la rc-
vcrs ion final en las inmulabiles rationes, y a part ir de estas considerar a la
realidad como «localizada». En concreto, los elementos no son loca, s ino in
loco.76 Es necesa r io , pucs , rcspctar s i empre la diferencia quc se impone a
partir dc la asignacion dc corpus a la catcgorfa de quantitas, y no a la de lo-
cus. Por su a s ignac ion catcgoria l corpus se refierc solo a la d i m e n s i o n . 7 7


^Como cxplicar, a partir de ahf, la constitucion de los cuerpos?
Los prcsupucstos accptados por Escoto obligan a dcscartar quc la corpo-


ral idad afcctc a usia, quc cn su s implicidad no admite composic ion a lguna
quc pucda inc lu i rsc c o m o real idad sens ib le ; si bien, por el contrario, debe
man tcnc r sc una univcrsal composicion dc «csencia y diferencia e senc ia l» . 7 8


A su vcz, lo quc sc dice dc usia, en tanto que primera de las catcgorias, dcbc


«nil aliud locus sil nisi tcrminus alquc diffinitio uniuscuiusque finilac naturac» (470 C: I, 100).
«Locus scquilur qui , ut paulo antc diximus, in dilfinitionibus rcrum quac difiiniri possunt constituitur»
(474 13: I, 1 10). En 475 A-I3, dcspucs dc prcscntar la definicion dc cada una dc las sictc artcs libcralcs,
afirma: «lli sunl gcncralcs loci artium libcralium, his tcrminis conlincnlur; intra quos alii innumcrabilcs
sunl» (1, 112).


7 Siguicndo cl csqucma dc Eriiigcna, dc la usia, cn tanto quc dcfinicion ultima dc la rcalidad, no
pucdc formularsc dcfinicion propiamcnlc dicha: «OYCIA ilaquc nullo modo diffinitur quid cst scd diffi-
nitur quia cst» (487 A: I, 138).


7 4 475 C-477 D: I, 112-117.
7 5 Sc trala dc las mcncioncs al Timeo dc Platon y al De hominis opificio dc Grcgorio dc Nisa.
7 6 «Non igilur quattuor isla nolissima climcnta loca sunt scd in loco circunscripta, quia sunt princi-


palcs parlcs quibus univcrsalitas scnsibilis mundi complctur» (478 C: 1,118).
«nil aliud cst quantilas nisi partium quac sola rationc scu naturali diffcrcnlia scparanlur ccrta di-


mcnsio corumquc quac naturalibus spaliis cxlcndunlur, longiludinc dico latitudinc ct altitudinc, ad ccrtos
lcrminos ralionabilis progrcssio» (478 13:1,118).


7 S «Itcm omnis OYCIA simplcx cst nullamquc cx matcria formaquc compositioncm rccipit quo-
niam unum inscparabilc cst: nulla igitur OYCIA corpus morlalc rationabililcr conceditur cssc. I loc autcm
diclum csl quia omnis OYCIA, quanquam intclligatur cx csscntia ct csscntialis diffcrcnlia composita cssc
- h a c cnim compositionc nulla incorporca csscntia potcst carcrc, siquidcm ct ipsa divina OYCIA quac
32 J. GAYA


cntcndersc tambien de, ias res tantes . 7 9 Con la salvedad de que cuatro dc cllas
(quantitas, qualitas, situs y habitus) sf intcrviencn en la aparicion de la m a -
tcr ia s cns ib l c . 8 0 D i c h a a p a r i c i o n se conc ibe c o m o «concu r so de acc iden-
t e s » 8 1 o « c o m p o s i c i o n acc identa l» , en expres ion a t r ibu ida a G r e g o r i o de
N i s a . 8 2


Por «concurso de accidcntcs» se entiende el hecho de que las cosas sen-
siblcs qucdan consti tuidas por usia al sustcntar csta la cantidad y la cualidad
c o m o acc iden tcs . 8 3 La a rgumentac ion «ratione et auctor i ta tc» 8 4 cs prol i ja y
t o m a c o m o pr inc ipa les test imonios a B o e c i o 8 5 y a Grego r io de N i s a . 8 6 En
sintesis puede reducirse a las observaciones siguientes: si t o m a m o s un cuer-
p o y v a m o s scpa rando intelcctualmcnte sus accidcntes (cualidad, cantidad,
so l i dez , color. . . ) , l legaremos al momen to en que no podremos dcfinir aqucl
c u c r p o . Es ta cons ta tac ion n o s conduce , de entrada, a af i rmar que aquel lo
q u e l l a m a m o s cue rpo esta cons t i tu ido por principios incorpora lcs . 8 7 A d c -
m a s , esta a f i rmacion dcbe cxtenderse a lo que en tendemos c o m o ma te r i a . 8 8


De este m o d o , lo corporal y material surge de lo incorporal 8 9 por cl «concur-
so de los accidcntes». 9 0


T o d a s es tas r azones demuest ran quc no pucde identificarse corpus con
locus, que debe decirse que los cuerpos cstan in loco. Con cllo sc manifiesta
t ambien la imposibil idad dc una cxplicacion de los e lementos a partir de las
cua l idades . Y en liltimo termino, se hacc patentc lo erroneo quc rcsulta atri-
bu i r a las cua l idades causal idad cn los cucrpos . 9 1 En def ini t iva , existe una


non solum simplcx scd plus quam simplcx crcdilur cssc csscnlialcm diffcrcnliam rccipil, csl cnim in ca
ingcnila gcnita proccdcns subslantia-, ipsa tamcn compositio quac sola rationc cognoscitur nulloquc actu
ct opcrationc ficri comprobatur ralionabililcr simplicilas cssc iudicanda cst» (489 D-490 A: I, 144). Estc
importantisimo tc.xto sc halla ficlmcntc rcsumido cn Clavis Physicae & 54.


7 9 478 D: I, 120.
8 0 479 A: 1,120.
8 1 «nil aliud cssc matcriam visibilcm formac adiunctam (quidquid cnim apparcl pcr formam appa-


rct) nisi accidcntium quorundam concursum» (479 13:1, 120). Cf. 497 A: 1,160.
8 2 «matcria, cssc nisi accidcnlium quandam compositioncm c.x invisibilibus causis ad visibilcm


matcriam proccdcntcm» (ibid.).
8 3 «Num itaquc probabilitcr diccndum cst omnc quod quantilatc ct qualitatc conficitur, hoc cst


quantum ct quale, non aliundc conslitutioncm suac causam accipcrc nisi ad ipsa OYCIA cui naturalilcr
ipsa quantitas ct qualitas vcluti prima accidcnlia maximaquc probantur accidcrc ct sinc qua non possunt
cssc?» (497 A: 1,160).


8 4 499 13: I, 164.
8 5 498 B-C: 1,162-164.
8 6 502 B-503A: I, 172.174.
8 7 498 B-499A: I, 162.164.
8 8 499 B-501 B: I, 164-168.
8 9 «Nunc itaquc vidcs c.x incorporcis, mutabilc vidclicct informilatc formarum quidcm capaci c.x


ipsaquc forma, quoddam corporcum, matcriam dico corpusquc, crcari» (501 13:1, 170).
9 0 «Corpus autcm substraclis accidcntibus nullo modo pcr sc subsistcrc potcsl quoniam nulla sui


substantia fulcitur» (503 B: I, 174).
9 1 «Nom enim quis dixcrit pracdictas corum occasioncs nihil cssc, hoc cst quantitatcs ct qualilatcs


forma vcl spccics colorcs intcrvalla longitudinis latiludinis allitudinis cl cum his loca ct tcmpora, quae si
CONCEPTO DE «ARS», Y SU USO, EN JUAN ESCOTO ERltiGENA 33


sola cscncia a la quc convicnc ser denominada causa . 9 2 Dcbc advcrtirse, con
t o d o , quc c s tos p lan tcamien tos no impiden a Escoto rcconocer a los cuatro
c l e m c n t o s un papel doble , en cl orden del ser y en cl dcl conoccr, cn grado
tal que los aproxima a las causas primordialcs. 9 3


L l c g a d o s a cs tc pun to , podrfa p regunta rse , con razon - c o m o hacc cl
a l u m n o - , si son dc alguna utilidad los naluralia exempla, si s iemprc dcbcran
ser co r rcg idos por una instancia supcrior, como scria Ia Rcve lac ion . 9 4 En la
r c spucs t a dcl maes t ro , Escoto prccisa que tales cjcmplos dcben usarse qui-
busdam gradibus, y lo demucstra utilizando otro naturale exemplum. Escoto
sc rcf icre al caso dcl fucgo, dcl rayo luminoso y dcl rcsplandor. En tal cir-
cuns t anc i a , a u n q u c cl r c sp landor proccda dcl fuego a traves (per) del rayo
luminoso , no hablamos de dos causas del rcsplandor. 9 5


En r c s u m e n , Esco to afirma claramentc cl uso de los naturalis exempla
en la rcflcxion tcologica, s icmprc quc sus prcsupuestos cstcn suficicntcmen-
te d c b a t i d o s a part i r dc las tcorfas quc se proponen c o m o vcrdadcras . Dos
frascs de alumnus pucdcn sintctizar el claro apoyo dc Eriugcna a los «argu-
mcn tos naturales»: «Ex sensibil ium quippe naturalibus argumcntis ad puram
sp i r i t ua l ium rerum cognit ionem verac ratiocinationis progrcssio potest pcr-
ven i rc . . . n ihi l en im vis ib i l ium rcrum corporal iumque est, ut arbitror, quod
non incorporalc quid ct intclligibile significct.» 9 6


IV


U n o de los t cmas centralcs dcl Periphyseon cons i s tc en aclarar dc quc
m o d o pucdc cl hombrc conoccr y hablar dc Dios. En csta cucstion dccidc la
t ecnologfa su suerte . En su resolucion, adcmas, debe garantizarsc la vcrdad
fundamcntal dc quc Dios csta por cncima dc toda inteligcncia y de todo scr,


abstraxcris , corpora corpora non crunl, si ca coniunxcris mox cfficiuntur sivc calholica ul sunt quattuor
nuindi maxinia corpora sivc propria spccialissimisquc rcbus distributa quac cuncta cx quattuor simplici-
bus climcnlis componi non ncgabis ut opinor, quoniam in ca rcsoivuntur» (663 B: III, 126-128).


9 2 606 C-D: II, 182.184.
9 : 1 «Cogor fateri quattuor mundi huius climcnta in primordialibus causis subsislcrc. Non cnim quo-


rundam scd univcrsalilcr omnium visibilium cl invisibilium causac sunl, cl nihil in ordinc naturarum om-
nium scnsu ralionc scu inlcllcctu pcrcipitur qtiod non ab cis proccdat cl in cis causalitcr subsistat» (663
D: II, 128). Rccogido cn Clavis 1'hysicae. & 149.


9 4 607 A-A: II, 184.
«Vidcs ilaquc nullam rationcm c.xigcrc ut splcndor cx duabus causis proccdat quamvis c.x ignc


pcr radium mancrc inlclligalur, vcrum cx una cadcmquc causa cl radium nasci ct splcndorcm proccdcrc
ac pcr hoc ct splcndorcm c.x ignc radioquc proccdcrc natura ipsa magistra non tacct» (608 D: II, 188).
Con lo cual, por olra parlc, Escolo logra conciliar las dos lormulas (per • -que) utilizadas para cxprcsar la
proccsion dcl Espirilu Santo.


865 D-866 A. Estc tcxto no cs rccogido por Honorio, cf. Clavis Physicac & 301.


s.
3-1 J. GAYA


q u c su dcf in ic ion m a s propia cs la quc sc formula n c g a t i v a m e n t e . 9 7 C o n
igual rotundidad, sin cmbargo, hay quc mantcner la posibil idad por parte del
hombrc dc conocer a Dios dc alguna manera. De lo contrario no podrfa pcn-
sarsc cn una acc ion sa lvadora por parte de Dios quc debe ser rcconocida y
acogida por cl hombre.


La c lave para formular una solucion quc cumple p lenamente con estos
requ i s i tos se hal lara en la automanifestacion dc Dios. En resumen, cs en la
automanifestacion concomitantc cn la accion de Dios hacia el hombrc , don-
dc e s t c cncucn t ra indic ios suficicntes para formular un c o n o c i m i e n t o de
Dios . En cl m i s m o scn t ido p o d c m o s compend ia r que para Eriiigena la ac-
c ion de D i o s sc ccntra p r imord ia lmcn te en la Crcac ion y en la Enca rna -
c ion . 9 8 En e s tos hechos Dios sc manifiesta de divcrsos m o d o s , a los quc sc
l lamara «tcofanfas». Par t icndo dc cstas tcofanfas, el hombre , por su partc,
podni hablar de manera no meramcntc metaforica (translalive) dc Dios.


En las pag ina s an tc r iores hcmos visto que el campo del ars o f recc ele-
m c n t o s impor t an t e s para cl conocimiento que el hombre adquiere de Dios .
En es te u l t i m o apartado quisicramos poner de manifiesto c o m o el concepto
d e ars i n te rv icnc cn la au tomani fcs tac ion de Dios (es decir, en la cxplica-
c ion q u c cl h o m b r c p u e d c fo rmu la r acc rca de la a u t o m a n i f e s t a c i o n dc
D ios ) . 9 9


Al abordar cstc tema, sc hacc ncccsario mencionar una cuest ion a la quc
Escoto dcdica no pocas paginas. Nos rcfcrimos al problcma prcvio del auto-
conocimicnto dc D i o s . 1 0 0


Avanccmos algunas indicacioncs sobrc cl contcxto de la d i scus ion . 1 0 1 El
l ibro scgundo dcl Periphyseon esta consagrado al estudio de las causas pri-
mordia lcs . Una vcz afirmada su cxistencia, se explica su prescncia cn cl acto
dc la creacion, mediante una cxcgcsis dc los primcros capftulos del Gcnesis.
Dcspucs se intcnta aclarar csta intcrvcncion de las causas pr imordialcs en el
con tcx to de la doc t r ina trinitaria, para acabar dedicando varios capftulos al
t cma dc la proccsion dcl Espfritu Santo. Todo ello parecc seguir mas un cn-
cadenamicnto algo azaroso de temas, quc no un plan sistematico. De hecho,
la obra dc Esco to sc asemcja a una d is t r ibucion gencral m u y prec isa quc
lucgo , en los capf tulos dc cada una de las partes , va recogiendo los t emas
quc la d i scus ion parccc sugcrir . Ello implica quc, aunque a primcra vista


«Nam quac dicil: Supcrcsscnlialis cst, non quod cst dicit scd quid non cst; dicil cnim csscntiam
non cssc scd plusquam csscnliam, quid aulcni illud csl quod plus quam csscntia csl non cxprimil. Dicit
cnim dcum non cssc aliquod comm quac sunt scd plus quam ca quac sunl cssc, illud autcm cssc quid sit
nullo modo diffinit» (/' 462 D: I, 84).


9 8 Cf .7 '911 D - 9 1 3 B .
9 9 Scria, lal vcz, indicado cxplicitar ahora cl tema dc las «tcofanias». Su cstudio, sin cmbargo, sc-


ria prolijo cn cxccso y opinamos, adcmtis, quc no cs cstrictamcntc ncccsario para comprcndcr los puntos
quc sc tratan aqui.


1 ( x ) / ' 5 8 4 D - 598 C:1I,132-164.
1 1 , 1 Cf. (i . Schrimpf (vcasc n. 3), pp. 188-200.
CONCEPTO DE «ARS», Y SU USO, EN JUAN ESCOTO ERIUGENA 35


una cucs t ion concrcta tcnga poco que vcr con cl objetivo global , aquclla no
pucdc scr cntendida al margcn dc estc.


En cl c a so quc nos ocupa, cn la discusion de la afirmacion trinitaria dc
Dios , sc introduce cl tcma de las «imagenes» quc dc clla pucdan cncontrarsc
en la rca l idad creada. Dichas imagenes , evidcntcmente, s enan «automani-
fcs tac ion» dc D i o s . 1 0 2 Se trata, en concrc to , dc la « imagcn» tr ini tar ia quc
p u c d c constatarse cn cl h o m b r e . 1 0 3 En corrcspondcncia con cl objetivo glo-
bal de e s tos cap i tu los , se resalta Ia scmejanza con Dios-Trinidad cn la «ca-
pac idad c rcadora» propia dcl h o m b r c . 1 0 4 Difercntes ma t i zac iones vicncn a
prccisar cl a lcancc dc csta scmcjanza.


U n o dc los puntos quc, cn cste scntido, sc podria prcscntar como «dcsc-
mcjanza» se refiere a la capacidad imperfccta dcl conocimiento del hombrc .
Alumnus i n t roducc cl t cma c o m o si dc una cucst ion axiormitica sc tratara:
«Siquidcm non negabis ut aest imo ipsum dcum sc ipsum intclligerc quid sit,
cactcras vcro creatas csscntias ct substantias sc ipsas non ncgamus intclligc-
rc non possc quid s i n t . . . » 1 ( b A partir dc ahf sc va gcne rando una discusion
que dcscmbocara cn la rotunda afirmacion dc la ignoranlia Dei. C o m o cabc
cspcrar, csta ignorancia, quc sc consti tuyc cn semejanza con cl hombrc, quc-
darsi a s u m i d a - y d i l u i d a - por cl orden de la cxccls i tud teo loga l : «Solar i
n a m q u e radio lucidius patcfactum divinam ignorantiam nil aliud intclligen-
dum essc nisi incomprehcnsibi lem infinitamque divinam sc ien t iam.» 1 0 6


En cl nuclco de la discusion sc halla la afirmacion dc la absoluta imposi-
b i l idad dc una definicion substancial (quid sit) en cl nivcl propio dcl
de f in idor (autodcf in ic ion) o en un nivcl supcrior a este. Escoto aplica rigu-
rosamcnte un concepto dc definicion como circunscripcion, la cual, por otra
partc, solo cs posible catcgor ia lmcntc . 1 0 7 Esto ultimo, cvidentementc , rcsulta


1 0 2 Cl'. / ' 579 A: II, 120; 585 C: II, 134.
1 0 3 «Scd utinam quadam simililudine cx nostra natura assumpta quoniam dco similis essc perhibc-


lur quac dicta sunt dc propriclalibus divinac administrationis suadcrcs» (/' 566 D: II, 92). Lcida al pic dc
la lclra, la cucstidn incidc nniy cn concrcto cn cl papcl dc la Trinidad cn la Crcacidn {adminislralionis) a
t ravcs dc las causas printordialcs. I'ara Schrimpf cslos capitulos tratan «das Vcrhaltnis zwischcn dcn
linlslchungsgriindcn und dcr Trinilat unscrcr Scelc» (ob. cil., p. 196).


Como rcsumen de la cucstidn, cilamos in extenso: «Crcantis dico, non cnim dubilamus trinila-
tcm nostrac naturac quac non imago dci csl scd ad imagincm dci condila -sola quippe vcra imago invisi-
bilis dci csl cl in nullo dissimilis unigenitum dci vcrbum patri spiritui cocsscntialc- non solum dc nihilo
cssc crcatam vcrum ctiam sub ca adhacrenlcs sibi scnsus scnsuumquc officinas lolumquc corpus suum,
morlalc hoc dico, crcarc. Hx dco siquidcm ad imaginem dci dc nihilo facta cst, corpus vcro suum ipsa
crcal, non tamen dc nihilo scd dc aliquo. Anima nanquc incorporales qualilatcs in unum conglutinantc ct
quasi quoddam subicclum ipsis qualitalibus cx quantitatc sumcntc ct supponcntc corpus sibi crcat in quo
ocul las suas acl iones pcr sc invisibilcs manifcslc apcriat inquc scnsibilcm nolioncm producat ul iam in
priori libro disputalum cst cl adhuc dum ad considcrationcm actionis primordialium causarum pcrvcntum
fucrit diligcnlius invcsligabilur» (/' 580 A-H: II, 122).


1 0 5 / ' 5 8 6 A: II, 134-136.
1 0 6 y, 5CJ7 C; II, 162. «Ipsa ilaquc ignoranlia summa ac vcra csl sapicnlia» (/' 594 A: II, 154).
1 0 7 «Si crgo ncmo sapicnlum gcncralitcr de omni scicnlia inquirit quid sil quoniam diffiniri non


potcsl scd cx circunslantiis suis inlra quas vcluli lcrminos ciscumsc ribitur, loco dico cl lcmporc quanto cl
36 J. GAYA


dcl todo impcnsablc tratandosc dc D ios . 1 0 8 Pero, ademas, puedc formu-
larse o t ro a r g u m c n t o mas gcnera l . En cfccto, la dcfinicion c o m o cir-
cunsc r ipc ion suponc alguna substancia (un limite) en razon dc la cual
sc hacc posiblc. Pensar que pudicra habcr algo en razon de lo cual sc
pudic ra cstablcccr la dcfinicion dc Dios - a u n q u e quicn lo establccicra fucra
Dios m i s m o - , implicarfa suponcr alguna exccpcion a la infinitud de D i o s . 1 0 9


Otra razon a favor dc la ignorantia Dei radica cn cl hccho dc quc Dios
cn su c o n o c c r so lo pucdc llcgar a la conclusion - s i t venia v e r b i - dc quc no
es t odo lo d e m a s . 1 1 0 La razon por la quc Dios sc conocc diferentc dc todas
las cosa s cs clara: cl las ha crcado. Solo como creadas puedcn ser las cosas
conocidas por Dios. Es mas , cl conocimiento de Dios cs la crcacion de todas
las cosas : «Divina siquidcm scientia omnium quae sunt causa e s t . » 1 1 1 T o d o
cl lo t i cnc una formulac ion m u y clara: Dios conocc/crca las causas pr imor-
dialcs.


No sc trata dc un salto cn el vacfo. Escoto admitc un conocimiento posi-
ble mas alla de la definicion catcgorial, aqucl que se alcanzaper generaliora
principia, cn ul t imo tcrmino rcfiriendosc a la universalis essenlia. Excluidas
las ca tcgorfas , cste conocimicnto sc cxpresa en terminos de stalus y motus,
cs dccir, cn tc rminos dc causalidad (motus s irve para dcscribir cl acto por cl
cual «omnia dc nihilo in cssc procedunt») y de posibilidad («possibil ia quo-
quc et impossibil ia in numcro rerum computari ncmo rcctc philosophantium
con t rad icc t» ) . 1 1 2


Q u c cs to es ap l icablc a Dios , lo habfa razonado Escoto al insistir cn la
irreductibilidad dcl agere/pali dc Dios a las catcgorfas corrcspondicntes . Pa-
ra cxprcsar csta irrcductibilidad, para pcnsar la accion divina no sujcta a las
catcgorfas, Escoto sc sirvc dc molus/slalus. Molus no introducc n inguna rc-
fcrcncial catcgorial , porquc sc identifica con Ia misma c scnc i a . 1 1 3 Mantcncr


quali rcalationc copulationc slatu niolu hahitu caclcrisquc accidentibus, quibusipsa rationc subiccti subs-
tantia pcr sc ipsam incognita indiffinibilisquc subsislcns cssc lanlum, non autcm quid sit manifcstalur...»
( /*586D: II, 136).


1 0 S Cr. / ' 588 B: II, 140 y ss. Adcmas, a cstc tcma sc dcdico gran parlc dcl libro primcro.
1 0 9 «Itaquc si dcus cognoscit sc ipsum quid sil nonnc sc ipsum diffinit -omnc siquidcm quod inlc-


lligitur quid sit a sc ipso vcl ab alio diffiniri a sc ipso vcl ab alio potcsl- ac pcr hoc non univcrsalitcr infi-
nilus cst scd particularitcr si cx crcatura solummodo diffiniri non polcsl, a sc vcro ipso potcst, vcl ut ita
dicam sibi ipsi finitus crcalurac infinitus subsistil? Ht si hoc dalum fucril ncccssario scqucrctur ut aut non
univcrsalilcr dcus infinitus sit si a sola crcatura non aulcm a sc ipso non rccipit dilfiniri aut omnino ncc a
crcatura ncc a sc ipso ul univcrsalilcr inlinilus sit ullo modo diffinitioncm pcrcipit» (/' 587 B: II, 138).


«Ncscit igilur quid ipsc sit, hoc cst ncscit sc quid cssc, quoniam cognoscit sc nullum corum
quac in aliquo cognoscuntur cl dc qtiibus potcst dici vcl inlclligi quid sunt omnino cssc» (/' 589 C: II,
144).


1 1 1 A lo quc sc anadc: «Non cnim idco dcus scil ca quac sunt quia subsistunt scd idco subsistunl
quia ca dcus scil» (/' 596 B: II, 158).


1 1 2 Cf. / ' 596D-597C: 11, 160.162. Cf. A. Wohlman, «1,'onlologic du scnsiblc dans la philosophic
dc Jcan Scol Hrigcnc», Revue thomiste 83 (1983) 558-582.


1 1 3 C f . / ' 5 1 8 A: 1,208.
CONCEPTO DE «ARS», Y SU USO, EN JUAN ESCOTO ERIUGENA 37


csta idcntidad, por otra partc, obligara a una vision «prcscncialista» dcl acto
crcador, no exenta de matices monis tas . 1 1 4


Q u c molus no impl ica ncccsariamcntc una multiplicidad (catcgorial) cn
la individualidad dcl sujcto dc quicn sc prcdica, Escoto lo ilustra con var ios
c jemplos (similltudo). Entrc cllos cl de Ias artes liberalcs. Su unidad e inmu-
tabi l idad p c r m a n c c c n cuando son «mov idas» , «trabajadas», por cl «artifi-
c e » . 1 1 5


En c o n t c x t o s t r in i tar ios , el ac to dc conoc imicn to /c rcac ion dc Dios es
cons ide rado cxplfcitamentc cn tcrminos del ars. El tex to , quc damos in cx-
tcnso cn nota, rcsulta c la r f s imo. 1 1 6 En cl no se pcrcibc ningun c lemento que
n o s pc rmi t a pcnsar quc sc trata dc una mera comparacion. Dcscribir cl acto
creador de Dios como «proccso artfstico» sc ajusta plenamente a la rcalidad
trinitaria. Lapart icipalio, por la quc todas las cosas alcanzan su scr, sc rcali-
za cn la sapienlia d iv ina . 1 1 7 Y sc avanza quc cl conocimiento humano de cs-
tc ac to crcador vicne a scr como una rcproduccion cspccular (ad imaginem)
de cs tc p roccso artfs t ico. No resul tara cxagerado intcntar rcsumir los dos
p r o c c s o s mcnc ionados por Escoto con cl termino de «ars Dei», cn la doble
acepcion dcl gcni t ivo segun el artifex sca Dios o cl hombrc.


Dcbcrfamos afiadir aiin, quc incluso csta liltima distincion t icndc a dcsa-
parccer , pues cs Dios m i s m o quien en su amor difusivo dirigc al hombrc en
cstc conoc imicn to . 1 1 8


114 «Cum crgo audimus diccrc dcum omnia faccrc nil aliud dcbcmus inlclligcrc quam dcum in
omnibus cssc, hoc csl csscnliam omnium subsislcrc. Ipsc cnim solus pcr sc vcrc cst cl omnc quod vcrc in
his quac sunt dicitur cssc ipsc solus csl. Nihil cnim corum quac sunl pcrsc ipsum vcrc csl, quodcunquc
aulcm in co vcrc inlclligitur participationc ipsius unius qui solus pcr sc ipsum vcrc cst vcrc cssc accipil»
( / ' 518 A-B: I, 208).


«Quid dicam dc arlibus quas sapicnlcs libcralcs appcllant disciplinas, quac dum in scmct ipsis
pcr scmct ipsa plcnac inlcgrac immutabilcsquc pcrmancnl movcri tamcn dicuntur quando rationabilis ani-
mi conlui lum ad sc quacrcndas invcnicndas pcrmovcnt ct ad sc considcrandas altrahunt ita ut ct ipsac
dum pcr sc, ut diximus, immutabilcs sunt movcri tamcn in mcnlihus sapicntum vidcanlur cum cas mo-
vcanl ' . '»(/ '521 B: 1,214.216).


1 1 6 «Nam qucmadmodum filium artcm omnipotcntis artificis vocitamus -ncc immcrito quoniam in
ipso, sua quippc sapicntia, arlifcx omnipotcns patcr ipsa omnia quaccumquc voltiil fccit aclcrnalitcrquc ct
incommulabililcr custodit- ita cliam humanus intcllcclus quodcumquc dc dco dcquc omnium rcrum prin-
cipiis purissimc incunclantcrquc pcrcipit vcluti in quadam artc sua, in ralionc dico, mirabili quadam opc-
ralionc scicnliac crcat pcr cognotioncm inquc sccrctissimis ipsius sinibus rccondil pcr mcmoriam. Ut
autcm patcr opifcx omnium omnipolcnls quaccumquc in artc sua quac cst ipsius sapicntia ct virlus in vcr-
bo suo in unigcnito lilio simul ct scmcl primordialitcr causalilcr uniformilcr univcrsalitcr condidit pcr
spiritum sanctum cx sc llioquc proccdcnlcm in primordialium causarum innumcrabilcs cffcclus dividit,
ila intcllcctus, hoc cst principalis animac molus cx inlclligibilium rcrum gnoslica contcmplalionc forma-
tus, omnc quodcunquc in artc rationis crcal cl rcponil pcr scnsum animac inlcriorcm in singularum rcrum
sivc inlclligibilium sivc scnsibilium discrctam inconfusamquc dividil cognilioncm» (/' 579 B-D: II, 120).


1 1 «Est igitur participalio divinac csscnliac assumplio, asscmplio vcro cst sapicntiac divinac fusio
quac cst omnium substantia ct csscntia cl quaccunquc in cis naluralitcr intclligunlur» (/> 644 C: III, 84).


1 1 8 «Mcrilo crgo amor dcus dicitur quia omnis amoris causa cst ct pcr omnia diffunditur cl in
unum colligil omnia ct ad sc ipsum incffabili rcgrcssu rcvolvilur loliusquc crcalurac amatorios molus in
sc ipso tcrminat. Ipsa quoquc divinac naturac in omnia quac in ca ct ab ca sunl diffusio omnia amarc di-
citur non quia ullo modo diffundatur quod omni motu carct omniaquc simul implcl, scd quia rationabilis
38 j . GAYA


En los t cx tos de Escoto , por otra parte, no se hace sino recoger el tema
agus t in iano de «Ars Patris F i l i u s » 1 1 9 y proyectarlo hacia nuevos horizontes ,
los de la metodologia de la teologfa misma.


E n es te m i s m o sent ido , hay todavfa otro aspecto que debemos recoger.
P u e s el ac to del conoccr /crcar dc Dios tienc como primer efccto las causas
p r i m o r d i a l e s . E l las son, por decir lo asf, el p r imer c o n t e n i d o del ars Dei.
E l l a s son , por cons igu icn tc , la p r imcra expres ion del actuar dc Dios y del
c o n o c e r s e . Sin cont raveni r la prohibic ion de dcfinicion esencial, p o d e m o s
dec i r que las causas p r imord ia les son la primera exprcsion dc lo que Dios
es . El las son, en resumen, las teofanfas primordiales por las que Dios se au-
toconocc y sc automanifiesta. Que cl hombre pueda acceder al conocimiento
d e es tas causas pr imordia lds (presentes en la csencia de todas ias cosas, n o
lo o l v i d e m o s ) s ignif ica el conoc imicn to «porar.v» de la universitas y d e
Dios m i s m o . Sin silenciar I J J S consccucncias quc dc cllo sc derivan: conocer
«por ars» s ignif ica un movimiento creador por parte del entendimiento hu-
m a n o 1 2 0 que se extiende a las cosas y a Dios.


V


La actividad de Juan Escoto Eriugena se encuadra toda clla en el progra-
m a d e rev i ta l izac ion de Ias ar tes l iberales que cs comiin a la teologfa de la
c p o c a carolfngea. Sin cmbargo, Eriugena no se contenta con una lectura es-
m e r a d a de las fuentes, s ino que inicia un csfuerzo dc claboracion c o m o n o
tcndrfa igual en mucho t iempo. Parte de estc csfucrzo sc dedica al conccpto
m i s m o dc ars, cuyo resultado viene a ser una teorfa de la cicncia o del saber
cn gene ra l , quc sc ponc al servicio dc la rcflcxion teoldgica, tanto para ha-
cerla posiblc teoricamente, como para dotar dc clemcntos cxplicativos algu-
nos de sus tcmas ccntrales.


D e s d e csta perspcct iva , Eriugcna puedc rccogcr e\Ars Patris Filius dc
Agustfn y, s iguiendo su misma lfnca ejemplarista, prescntar el conocimcnto
t e o l o g i c o dcl hombre como participacion cn csta misma ars. Una participa-


mcntis contuitum pcr omnia diffundit ct movct dum diffusionis ct motus animi causa sit ad cum inquircn-
dum ct invcnicndum cl quantum possibilc cst intclligcndum qui omnia implct ut sint cl univcrsalis amoris
pacifica copulalionc in unitatcm inscparabilcm quac cst quod ipsc cst univcrsa colligit ct inscparabililcr
comprchcndit» (P 519 D - 520 A: 1,212).


1 1 9 «Nam unigcnilus dci filius ct vcrbum cst ct ratio ct causa, vcrbum quidcm quia pcr ipsum dcus
patcr dixit ficri omnia - immo ctiam ipsc csl palris diccrc ct dictio ct scrmo» (/' 642 13: III, 78; cf. / ' 887
C-D). Cf. D. F. Duclow, «Naturc as spccch and book in John Scotus Hriugcna» (Mediaevalia 3 (1977)
131-140).


1 2 0 Cf. J. Trouillard, «Eriugcnc ct la thcophanic crcatricc», cn J. J. OMcara-L. I3iclcr (cds.), The
Mind ofEriugena (Dublin, 1973), pp. 98-113.
CONCEPTO DE «ARS», Y SU USO, EN JUAN ESCOTO ERIUGENA 39


c ion hecha pos ib lc por la automanifestacion teofanica de Dios, que alcanza
su perfeccion cn cl cstado de los bienavcnturados. 1 2 1


La ref lexion de Er iugena en to rno al ars, debe ocupar el lugar que se
m e r e c e en la h is tor ia de la constitucion dc la ciencia teologica. Para la for-
m a c i o n del s i s t ema lu l iano su influencia, dirccta o a traves de Honor io de
Autun, rcsulta indiscutible.


JORDI G A Y A
Maioriccnsis Schola


Lullislica


R E S U M


Using the expression ars naturalis as his starting point, the amhor analy-
zes (1) thc concept of ars in Eriugena's Periphyseon, (2) the theological usc
o f exempla naluralia on an a r i t h m e t i c a l b a s i s , (3 ) the use of e l emen ta l
exemplar i sm to expound the mystcry of the Trinity, and lastly (4) the use of
ars as the paradigm of God's manifcstation of Himself. AJl of these are point
of cvidcnt importance for the student of LluIFs thought.


Cf. / ' 868 C - 87] C, dondc Escoto rcsumc practicamcntc loda su doclrina accrca dcl uso tcolo-
gico dc l a s a r t o , cn cspccial dc la Dialcctica, maler artium.


EL 31 (1991), 41-52
E. G 6 R S K I


APUNTE SOBRE EL CONOCIMIENTO
DE RAMON LLULL EN POLONIA


S c ha cscr i to m u c h o sobrc la influcncia luliana, tanto por cpocas c o m o
por pafscs , cn Espana , Francia , Italia, Alemania . Sin embargo la vida y Ia
obra del famoso filosofo y escritor catalan ha dcspertado interes tambicn en
o t ros pa i scs , m a s lc janos, cn el nor te y orientc europeo, los paiscs cslavos
i nc lu idos . En Polon ia - p o d c m o s anticipar una conclusion de las lincas quc
s i g u c n - cl conocimicnto dc su obra no era, desgraciadamcnte, bastantc buc-
no . M a s quc cn nucstro pais cl pcnsamicnto dc Llull cra cultivado cn los paf-
ses c e r c a n o s de Polonia - e n Alcman ia , Bohemia, Escandinavia y hasta cn
Rusia. Quizas , mas que dcl influjo dirccto dc Llull, sc podria hablar de la in-
f lucnc ia dc los lul is tas extranjeros residentes algiin t icmpo cn Ias tierras dc
Polonia o dc los lulistas polacos quc actuaban cn el extranjero.


U n o de los p r imeros conoccdores dc la obra dcl filosofo catalan cra cl
canonigo August inus Dirsaw, procedentc dc la ciudad de Tczew, predicador
cn la Catcdra l dc F r o m b o r k al comienzo del s ig lo X V . C o p i o y c o m e n t o
m u c h a s obras dc Llull. En las bibliotccas dc Gdahsk sc han conservado va-
rios manuscr i tos de Llull - cop iados por D i r s a w - sobrc tcmas logicos, mcdi-
cos y otros , 1 cntrc cllos suz-lr.v Brevis.2


En ot ras b ib l io tecas (Cracovia, Lwow) cncontramos solamcntc manus -
critos medicos dc Llull. 3 Un codicc dc Andres Grzymala, medico polaco del


Ollo GUnlhcr, Die Handschriften dcr Kirchcnbibliothck von Sl. Waricn in Danzig (Danzig,
1921), pp. 430-435 ; Johanncs Stbhr, «Slcphan Bodckcr O. Pracm., Bischof von Brandcnburg und Rai-
mundus i ,ul lus»,tX 4 (1960), 191.


2 Aclualmcntc cn la Bibliotcca dc la Acadcmia dc Cicncias dc Polonia cn Gdarisk. Vcasc Waltcr
W. Ar tus , «Thc Tradition of ihcArs brevis», EL 13 (1969), 155; Udward Potkowski, Ksiaika rekopis-
miennaw kulturze Polski (Ei libro manuscrilo en la cullura de Polonia) (Varsovia, 1984), pp. 197,207.


3 Wliidysttw Wisitcki, Katalog rekopisow biblioteki Uniwersyletu Jagiellohskiego (Catdlogo dc
manuscritos dc la liibliotcca dc la UniversidadJaguelldnica) (Cracovia, 1877-1881), pp. 239, 247;Cata-
logus Codicum Manuscriptorum Bibliothecac Ossolinianae Leopoliensis (Wrooltw, 1966), vol. III,
p. 246; la bibliotcca conlicnc tambicn un codicc dcl siglo XVI sobrc la alquimia dc I.lull, cscrito cn
franccs.
42 E. GORSKI


s ig lo XV, conticnc cl tratado// .rs medicinae, t raducido dcl arabc por Llul l . 4


Macic j dc Micchowo (1457-1523), otro mcdico polaco, tambicn historiador
y gcografo, tcnfa cn su bibliotcca \i\Ars Brevis y otros manuscr i tos dc Llull,
r e l a t i v a m e n t c raros cn Polonia. 5 P o d c m o s dccir quc pcqueno era - c o n ex-
cepcicin dcl gcrmanizado n o r t c - cl intcrcs por Llull entre los polacos del si-
g l o X V . Sc podrfa qu izas hablar dcl influjo indirccto dcl filosofo catalan a
t r avcs dc la obra dc Lcfcbvrc cFEtaplcs y Tomas Murncr, lulistas cxtranjc-
ros conocidos cn Polonia . 6 Estc l i l t imo llcgci a la Universidad dc Cracovia,
dondc cnsefio logica por algun t icmpo y propago su artc memorativa, basada
cn las idcas lul ianas. Estc artc tuvo bucna acogida cn Cracovia. La difundian
Anton i Radomski , Bcrnardino Estanislao Korzybski y o t ros . 7 Pe ro cstc artc
t uvo quc desaparcccr con cl progrcso del arte de imprimir incunablcs
y libros.


Entrc los incunablcs quc se conservan cn las bibliotecas dc Polonia en-
contramos solamcntc dos cjemplares de una obra de Llull, De laudibus Bea-
tae Virginis Mariae, Paris, 1499, en la Bibliotcca Jaguellonica de Cracovia y
cn la dc la Acaclcmia dc Ciencias en Gdarisk. 8 Igualmentc pocos son los co-
mcntar ios tcmpranos sobrc Llull cn las bibliotccas de Polonia, aunquc algu-
nos imprimfa en Scvilla un polaco, cl famoso impresor Estanislao Polono . 9


Dcsdc cl fin del s ig lo XVI y sobre todo cn el XVII crccc cl intcrcs por
Llull cn Polonia. Llcgan por cntonccs numerosas edicioncs tcmpranas dc las
obras clc Llul l , a veces con comentarios de Giordano B r u n o , 1 0 imprc sa s en
toda Europa Occidcntal , sobrc toclo en Francia y Alemania, y en P raga . 1 1 El
catalogo ccntral clc la Bibliotcca Nacional cn Varsovia las rcgistra cn vcrsio-
ncs la t inas y f ranccsas , publ icadas cn 1515, 1517, 1546, 1592, 1598, tam-


4 Maria Ilornowska y Ilalina Zdzilowiccka, Zbiory rckpikmienne, w Polsce sredniowiccznej (Los
fondos manuscrilos en Polonia medieval) (Varsovia, 1947), p. 173.


5 l.cszck I Iajdukicwicz, lliblioteka Macicja z Micchowa (La Ilibliotcca dc Macicj de Miechowo)
(Wroofaw, 1960), pp. 163, 179,422.


6 Stclana Swiczawski, Dzieje filosofii curopejskicj XVwieku (llistoria dc la filosofia europea dcl
siglo XV), vol. I (Varsovia, 1974), p. 259.


I Kazimicrs Morawski, Ilistoria Uniwersytetu Jagicliohskie.go (Historia de la Universidad .laguc-
U6nica),wo\. II (Cracovia, 1900), p. 162.


s Vcasc tncunabula quae in Ilibliothccis Poloniac asscrvanlur (Wratislaviac, 1970).
9 Hstanislao Polono imprimio cn 1500 dos obras dc Pctrus dc Gui, tcologo y filosolo catalan dc la


scgunda partc dcl siglo XV, dcfensor dc I.lull -Mclaphisica scu dc formalitatibus. De differentia yJanua
artis Raiinundi Lulli. Vcasc ICslanislao Polono. Un extraordinario impresor polaco en la Espaha de los
siglosXVy XVI, 1941-1504, cdicion prcparada por Anlonio Odriozola (1'ontcvcdra, 1982).


1 ( 1 Sc trata dc oncc cjcmplarcs dc Raimundi Lulli Ope.ra ea quae ad adinvcnlam ab ipso artcm uni-
versalcm... pcrline.nl (Argcnt inac, Argcnlorati, 1598, 1609, 1617, 1651), scguidos dc cuatro Irabajos dc
Bruno, quc sc cncucntran aliora cn la Bibliotcca Nacional cn Varsovia, cn la dc la Univcrsidad dc Craco-
via, dc Wrociiw y cn olras. Vcasc Andrzcj Nowicki, Egzemplarzepierwszych wydah dzicl Giordana
llruna w bibliolckach polskich (Los cjcmplarcs de primcras cdiciones dc las obras de Giorduno llruno cn
bibliotecaspolacas), «Euhcmcr», 1963, mim. 3.


I I Zofia Wisniowska, Kulalog slarych dritkow biblioleki muzeum - zamku w Lartcucie (Caldlogo
de los viejos imprcsos en la biblioteca dei museo y caslillo en Lahcut) (Laricut, 1974), p. 599.
APUNTE SOBRE EL CONOCIMIENTO DE RAMON I.LULL EN 1'OLONIA 43


bicn cn los siglos postcriorcs, quc sc guardan actualmcntc cn varias bibliotc-
cas dc las univcrsidadcs, cn las bibliotccas piiblicas y cn las dc ordcncs rcli-
giosas.


N o obs tan tc , cn la epoca dcl Rcnacimicnto, Llull no tuvo scguidores en
P o l o n i a , a u n q u c los tuv ic ron , por e jcmplo , Parace lso y Agrfcola , a m b o s
muy influidos por cl pensador catalan. Las ideas dc Llull cran crit icadas por
B a r t o l o m e Keckermann tanto en su Praecognila philosophica (1599) como
cn Gymnasium logicum. Segiin cl filosofo dc Gdarisk cada cicncia ticnc su
objcto dc investigacion, sus propios metodos, persigue otros fincs. No es po-
s ib lc , por t an to , una ciencia gcneral y universal como la Gran Arte luliana.
Kcckcrmann dcdico varias pag inas 1 2 al analisis y crftica del lulismo.


U n a de las mas t empranas not ic ias polacas sobrc Llull cs la quc figura
en el pr imer diario polaco dc peregrinacion por Espana, escrito cn 1595 por
un via jero anonimo. El viajero po laco , muy hispanofilo -p robab l cmen tc cl
poeta y humanista Estanislao Niegoszewsk i - con mot ivo de su visita a Ma-
l lorca , c u y a s t icrras describc, dedico rclativamcnte mucha informacion a la
vida y obra de Llul l . 1 3


En cl siglo XVII crecc cl prcstigio dc Llull entre los alquimistas polacos.
El mas famoso cntrc cllos cra Miguel Scdziwoj (1566-1633), conocido cn to-
da Europa como Michael Scndivogius. Scdziwoj al visitar Espana ya durante
su primcr viajc al cxtranjero, cn los ahos ochenta dcl siglo XVI , sc rcfierc a
las obras alqufmicas atribuidas a Llull cn su Tractatus dc lapidephilosopho-
rum ( 1 6 0 4 ) 1 4 y en otras obras traducidas a muchos idiomas europeos . 1 5


A l g u n a s obras dc Llull tcnfa cn su bibliotcca Hieronimo Pinocci (1613-
1676) , un i ta l iano residcntc cn Polonia, interesado - cn t r e muchas otras co-


Vcasc su Praecognitorum logicorum Iractatus, III (Hanoviac, 1606), pp. 101 107, y la obra
ancxa Gymnasium logicum, pp. 51-56; Bronisttw Nadolski, Zycie i dzialalnosc naukowa uczonego
gdahskiego Bartlomieja Keckermanna. Studium z dziejow odrodzenia na Pomorzu (La vida y obra de
Bartolome Keckermann un sabio de Gdansk. Un estudio de la historia del Renacimicnto en la region del
lldltico) (Toruri, 1961).


Anonima diariusz pcregrynacji wloskiej, hiszpariskicj, porlugalskiej (Diario anonimo de la pe-
regrinacion por Italia, Espanay Portugai), cdicion a cargo dc Jan Czubck (Cracovia, 1925), pp. 60, 61 ,
69; vcasc tambicn Claudc Backvis , «Lc Journal dc voyagc d'un Polonais dans 1' Ilalic cl 1' Hspagnc dc
1595», I.e Flambeau (Bruxcllcs, 1953), pp. 263-269, 384-390; hay una polcmica polaca sobrc quicn fuc
cl autor dcl cilado diario: I Icnryk Barycz, Spojrzenie wprzcszlosc polsko-wloska (Ojeada alpasadopo-
laco-italiano) (Wroclaw, 1965), pp. 312-342; Wladyslaw Magnuszcwski, O autorze Dziennikowpodroz)'
po Wloszech, Malcie, Hiszpanii i Portugalii w 1595 r. (Sobre el aulor de diarios dc peregrinacion por
Italia, Malla, Espaha y Portugal cn elaho 1595), «Odrodzcnic i Refcormacja w Polsce» (Wroclaw,
1974), vol . XIX; Ilcnryk Barycz, Rewizja rewizji, czyli oprzedwczesnym pasowaniu jezuily Fryderyka
Szembcka na autora anonimowego diariusza podrozy wlosko-ibcryjskiej z 1595 r. (Revision de la revi-
sidn o sobre clprccipitado reconocimicnlo dcl jcsuita Fe.derico Szembek como aulor del diario anonimo
de peregrinacion italiano-iberica), «Odrodzcnic i Rcfcormacja w Polsce» (Wroclaw, 1977), vol. XXII.


1 4 MicliaJ Scdz.iwoj, Fraktat o kamicniu filozoficznym, Iraduccitin dcl lalin, prologo y comcntario
dc Roman Bugaj (Varsovia, 1971), passim.


1 5 Una monografia sobrc Stjdziwoj, minuciosamcntc documcntada, ha sido cscrita por Roman Bu-
gaj, Michal Scdziwdj (1566-1633). Zycic ipisma (Wroclaw, 1968). Dc sumo intcrcs cn cl libro citado cs
la rcfcrcncia cn la ptigina 72 al bucn conocimicnto dc I.lull cn Bohcmia.
•U E. GORSKI


s a s - por la alquimia. Hay quc subrayar quc Italia scrvia muchas vcccs como
intermediario en la recepcion de la cultura cspanola cn Polonia. 1 6


El ce leb rc m a t e m a t i c o y jesui ta A d a m A d a m a n d y Kochar iski ( 1 6 3 1 -
1700) , 1 7 u n o de los mejores cientif icos po lacos del siglo XVII , mos t ro un
gran intcrcs por Llull y por los aspectos medicos de la alquimia. Kochariski,
f a m o s o por su e rud ic ion , leia obras en varios idiomas, cl espanol incluido;
cra autor tambien dc obras sobrc ffsica y astronomfa. Movido por el afan lu-
liano y leibniziano de construir una lengua universal mantcnfa contactos con
su co lega a l eman . La obra pcrdida Potestas divitiarum de R a m o n Llul l la
buscaba cn toda Europa, tambicn con ayuda de su amigo y corresponsal in-
fatigable, Gottfricd Wilhclm Lcibniz, 1 8 muy rclacionado con Polonia . 1 9


Igualmcnte quc Lcibniz, ha contribuido al conocimicnto de Llull cn Polo-
nia - e n cste caso mas d i rec tamcnte- otro cxtranjcro, cl pcdagogo y reforma-
dor checo, Juan Amos Komensky (Comenius), influido por el filosofo cata-
lan. Pcrscguido por los catolicos y fcudales como hereje - e r a profesor en las
escuclas de la iglcsia dc los Hcrmanos Checos - , vivio cxiliado en Polonia dc
1628 a 1655, cnsefiando en Lcszno y publicando varios libros en nucstro
pais. Comcnius , quc hablaba polaco y sentfa una fuertc prcocupacion por el
dcsarrollo de cstc idioma, considcraba Polonia como su segunda patria. El
perfodo mas creador dc su vida son precisamentc los arios de su cstancia en
Polonia (Lcszno, Elblag). La obra cle Comenius pertcnccc, por eso, casi
igualmente tanto a la historia del pensamicnto checo como al polaco.


Hay refercncias dircctas a Llull y a su Ars magna en Triertium catholi-
cum de C o m e n i u s . Las scmejanzas cntrc la Gran Artc luliana y la Gran di-
dact ica o Didac t ica magna comeniana consisten en el afan encic lopedico y
d c m o c r a t i c o dc ambos proyectos. En las ticrras dc Polonia, cn Leszno alre-
dedor del afio 1630, ha surgido su idca dc Pansoffa, ccrcana a a lgunos prin-
c ip ios fundamcn ta l c s dc la Gran Artc luliana. Pansof fa - segun C o m e n i u s -


Micczysiiw Brahmcr, La biblioteca dei Pinocci. Un episodio nella storia degli italiani in Polo-
nia (Roma, 1959), pp. 10-11; K. Targosz, Ilieronim Pinocci. Studium z dziejow kultury naukowej w Pols-
ce XVII wicku (Ilieronimo Pinocci. Esludio dc historia dc la cultura cienlifica en Polonia dcl siglo XVII)
(Wroottw, 1967), p. 90.


1 7 Edmund Eltcr T.J., Adam Kochamki T.J.,najwybilniejszy przedstawiciel Polski na europejskim
lcrcnie naukowym u schyJku XVII wicku (Adam Kochatiski T.J., cl mds destacado representantc dc Polo-
nia en la ciencia europea a finales dcl siglo XVII) cn «Sacrum Poloniac Millcnium» (Roma, 1954);
Ilcnryk Barycz,/ /uion'a naukipolskiej (llistoria de la cienciapoIaca),vo\. II (Wrocitw, 1970), p. 128.


1 8 I.a parlc mayor dcl cpistolario cntrc Kochahski y Lcibniz fuc publicada cn su vcrsion original
lalina por Samucl Dickstcin cn «Pracc Matcmatyczno-Fizycznc», vol. XII (Varsovia, 1901-1902).


1 Scgtin su propia confcsion -hccho subrayado con orgullo por Ixibniz, pcro hasta ahora no vcri-
ficado por documcntos - la familia dcl filosofo cra dc origcn polaco. Sin cmbargo, muchos datos confir-
man, cso si, su bucn conocimicnto dc Polonia y su gran simpatia hacia los polacos. Vcasc adcmiis dc una
bibliogralia abundantc sobrc cl tcma cn polaco, cl libro dc Konrad Billncr, Slavica bei G. II'. Leibniz
(Prag, 1932). Aqui sugcr imos quc cstando muy rclacionado con la cultura polaca y ocupando un lugar
dcstacado cn la bibliografia filosolica polaca, Lcibniz ha contribuido un poco al mcjor conocimicnto dc
LluII, su lcjano macstro catalan, cn Polonia.
APUNTE SOBRE EL CONOCIMIENTO DE RAMON LLULL EN 1'OLONIA 45


cs una gran sintcsis unificadora del saber cientifico destinado para todos los
hombrcs independientementc de su posicion social y material. Su fin seria la
paz un iversa l , la colaboracion entre distintos paises, el bienestar y l ibertad.
El saber h u m a n o concen t rado cn la Pansofia debe apoyarsc cn cl conoci -
miento a rmonico de Dios, de la Naturaleza y de todas las artes. La confianza
i l imi tada d e C o m e n i u s en la razon humana, semejante al socinianismo quc
d io origen a la iglesia de los Hermanos Polacos, que cra un mov imien to an-
titrinitario, quiso ser compatiblc con la teologfa, convirtiendose asf la Panso-
fia en una c i e n c i a c r i s t i ana , en una e n c i c l o p e d i a ba sada cn la S a g r a d a
Escr i tu ra . 2 0


M u c h o s teologos curopeos criticaban tales ideas del racional ismo, de la
d e m o c r a c i a y to lerancia inherentes en Llull y Comenius . Entre los polaco
del s ig lo X V I I not ic ias sobrc las«hercjias» de Llull - ce rcanas a las iglesias
d i s i d c n t c s - daban rcpresentantes de la Contrarreforma, sobre todo Abraham
Bzowski (Bzovius) , teologo y predicador contra el protestant ismo en Poz-
nah, Cracov ia , y Varsovia . Bzovius (1567-1637), como destacado histo-
r i a d o r d e la I g l c s i a , d e d i c o m u c h a a t e n c i o n a L l u l l en su Annalium
ecclesiasticorum. A u n q u e cn sus juicios era muy parcial, su informe es util
documen to para la historia de las controversias en torno al lu l ismo de los si-
g los XVI y X V I I . 2 1 Otro crftico de Llull a finales del siglo XVII era el jesui-
ta polaco, profesor de filosoffa en Poznari, Juan Morawski (1633-1700) . 2 2


P a r c c e q u c la ob ra de Llul l ha s ido conocida t ambien por W o j c i e c h
T y l k o w s k i , S.J. ( 1625 -1695) y por un ateo Kazimierz Lyszczyhski (1634-
1689).


EI m a s des t acado entre los lul is tas convic tos de la Europa Oriental en
aquclla epoca cra probablemente el pocta polaco, filosofo y rcformador reli-
g io so , del fin del s ig lo XVII Jan Bialobocki (Bialobodsky) . Sobre su vida
avcn tu rc ra y apas ionan te tanto cn Polonia c o m o en el extranjcro sabemos
m u y p o c o y lo quc es cierto guarda analogfa con la vida de su lcjano m a e s -
tro medieval , Ramon Llull.


B i a l o b o c k i p rovenfa de una celcbre familia de h ida lgos y caba l l e ro s
qu icncs luchaban contra los turcos y cosacos o estaban al servicio de los rc-
ycs p o l a c o s , c o m o sus secretarios, de la region dc Przemysl al su d es t c dcl
pafs. D c s p u e s de uha educacion cn varios colegios jesui tas y protcs-
tan tcs (p robab lemente calvinistas), durantc los anos 1665-1679 permanecfa


Sobrc Comcnius, su Pansofia y sus rclacioncs con Polonia vcasc: Lukasz Kurclybacha, Dziahl-
nosc Jana Amosa Komchskiego w Polsce (La vida y obra de Juan Amos Comenio en Polonia) cn id., Pis-
ma wybrane (Obras escogidas) (Varsovia, 1976), vol. II; Tadcusz Bicrikowski, Komehski w nauce i
tradycji (Comenio en cienciay tradicion) (Varsovia, 1980), «Pamiijtnik Sl-owiariski» (1971) , vol. XXI
(ntimcro monografico dcdicado a Comcnius).


2 1 A. Bzovius, Annalium ccclesiasticorum, tomus XIV (Coloniac, 1618), pp. 1398-1416.
2 2 Alois Madrc, Die theologische Polemik gegcn Raimundus Lullus. Eine Unlersuchung zu den


Elenchi auctorum de Raimundo male sentientium (Miinstcr, 1973), p. 56.
46 E. GORSKI


en Europa Occidental, estudiando filosoffa y teologfa, tambicn cn la Univer-
sidad dc Val ladol id . 2 3 Poco dcspues de su vuclta de Espana, perseguido por
los jcsui tas como hcresiarca y «maestro de herejias», emigro a Rusia, crean-
do allf el fenomeno curioso y duradero del l lamado «lulismo ruso», poco cs-
clarccidosfiasta ahora, a pesar de una bibliografia muy abundantc acerca del
t e m a . 2 4 Parece que los ul t imos aproximadamente veinte afios de su vida
los pa so en Rusia , en Moscu a partir del afio 1681. Al principio su nombrc
figuraba cn el ccntro de las polemicas religiosas del pais vecino, sus opinio-
n c s c r i t i caban var ios oficialcs de la iglesia ortodoxa rusa, muchas pcrsonas
cc lo sas dc su gcn io emplcaban intr igas contra su persona acusandolc antc
las autor idades dc hcrejc y l ibrcpcnsador . 2 5 Tal situacion lc impidio haccrsc
cargo dcl rcctorado de la Acadcmia Eslavo-Griego-Latina, aunquc cra hom-
bre m u y educado, sabfa polaco, latfn, frances, espafiol, italiano, ruso y anti-
guo cs lavo eclesiastico.


Paula t inamcnte Bialobocki paso a la iglesia o r todoxa rusa - b a u t i z a d o
c o m o A n d r e s - y entro al se rv ic io de los zares, con ayuda del arzobispo de
Smolerisk. En la Corte ensefiaba latfn a varias personas influyentes, cra tam-
bien traductor y participo en una mision diplomatica rusa cn China.


Juan (Andres) Biaiobocki (Bielobodsky) es autor de varias obras fi loso-
ficas y poeticas, en su mayorfa manuscri tas, pcro dc gran difusion en Rusia.
Estas se han conservado en numcrosas versiones rusas, a lgunas - s e g u n cier-
tos d o c u m e n t o s - fucron cscritas antes en polaco, otras en ruso un poco «po-
lonizado», pero especialmentc adaptadas a la rcalidad rusa.


Bia lobocki cs autor dc la traduccion al ruso de la Imitacion dc Cristo dc
T h o m a s dc Kempis y del/lr.v Brevis de Ramon Llull. Su obra mas importan-
tc cs La Gran Arte de Rainon Llull, escrita al parecer en po laco , 2 6 y d c la
cual se han consc rvado , sin cmbargo, solamcnte varios ejemplares traduci-


Alcxandr Gorfunkcl, Ancirei llielobucki -poet i filosof kontsa XVII- nachala XVIII w. (Andres
Bielobocki - poela y filosofo del fin dei siglo XVIIy dcl comienzo dc XVIII) cn «Trudy Oldcla Drcvncrus-
skoi Litcralury» (Moscti-Lcningrado, J962), vol. XVIII; id., «Pentaleugum» Andreia liielobockogo. Izis-
torii polsko-russkij lite.raturnyj sviazei (FA Pe.ntatcuco de Andrcs liiclobocki. Dc hisloria de las
relacioncs lilcrariaspolaco-rusas) cn «Trudy Otdcla Drcvncrusskoi Litcratury» 1965, vol. XXI.


2 4 E.xistc un bucn rcgistro dc la bibliografia rusa sobrc Llull cn cl csludio dc Elcna Volf, Ilistoria
de la calalanislica cn Rusia y en la URSS, cn cl volumcn colcctivo Iberica. Kuitura narodov Pireneisko-
go poluoslrova (Iberica. Cullura de lospueblos de la peninsula Iberica), cdicion a cargo dc Gucorgi Stc-
panov (Lcningrado, 1983), pp. 141-144, 147-148; vcasc tambicn Pavcl S. Popov, Nikolai Sliajkin,
Raz^vitic loguicheskij idey v epoju Vozrojdcnia (Desarrollo de las ideas logicas en el periodo del Rcnaci-
miento) (Editorial dc la Univcrsidad dc Moscti, 1983), pp. 87-99; V. Ar/.anujin, Russkiie ritoriki kak islo-
riko-filosofskoie. iavlcnic, «Filosofskic Nauki» (1990), ntim. 6.


2 5 Dm. Tsvctaycv, Pamiatniki k islorii prolestantsva v Rossii (Docume.ntos para la historia de.l
protestantismo en Rusia) (Moscti, 1888), pp. 196-242.


2 6 E. Barsov, dcscribicndo un manuscrito dc «La Gran Artc dc Ramon Llull» c.xistcntc cn la bi-
bliotcca dcl monastcrio dc Vyg (al cstc dcl lago Oncga), subraya quc cslc cs una traduccion dcl polaco al
ruso, traida por Enisov de Kiev a Vyg -Opisanie rukopisey i knig Khraniaschijsia v Vygoleksinskoy bi-
blioteke (Dcscripcion dc manuscritos y libros quc sc guardan cn la bibliotcca dc Vyg) cn «Letopis /aniati
arjcograficheskoy kommissi» (Pctcrsburgo, 1877), p. 24.
APUNTE SOI3RE EL CONOCIMIENTO DE RAMON LLULL EN POLONIA 47


dos al r u so . O t r a s obras dc Bialobocki - a l g u n a s basadas cn las de Llull o
con rcfcrcncias a su persona, a Mal lorca y la cultura e s p a n o l a - s o n las si-
guicntcs: Didlogo breve delAtnor con la Verdad (obra escrita alrededor del
ano 1685 y publicada cn Pctersburgo en 1712), varias redacciones de Reto-
rica, El libro de filosofia, El pentateuco (magnffico poema filosofico editado
recientcmcnte - c n 1 9 6 5 - por Gorfunkel) y Wyznanie wiary (Confesion dc la
fe) - m a n u s c r i t o rcdactado cn polaco y en ruso . 2 7


En c u a n t o a su p c n s a m i c n t o fi losofico y rel igioso se percibe un cierto
pan tc f smo y defsmo, en el cual Dios es identificado con la Naturalcza y el
Ser. Filosoffa y Gran A r t e - v i s t o como un metodo cicntffico un iversa l -ocu-
pan cn su s i s t ema un lugar central e indepcndiente de la teologfa, m a s bien
cr i t icada por Bia lobocki . En sus obras filosoficas cl lulista polaco-ruso no
dcf iende ni el c a lv in i smo ni cl lu teranismo ni tampoco la iglesia or todoxa
or icn ta l , doc t r inas cr is t ianas cercanas a su cspiritu. En su concepcion de la
rc l ig ion p o n c cl accnto en la union pcrsonal e fntima con Dios. El crcycnte
d e b e d i r ig i r sc a la iglesia quc le gus te , ya que en cada religion uno puede
salvarsc. En eso se vc el influjo dc la Reforma sobre Bialobocki. En su acti-
tud m a r c a d a por cl afan de d ia logo y cspfritu de tolerancia se d e s c u b r c n
tambicn las prcmisas para una crftica racionalista de la Sagrada Escritura. 2 8


En su obra l i tcraria, sobre todo en cl poema Penlateuco, b a sado en la
pocsfa de los poc tas a lemanes neolatinos Raader y Niess y del polaco Bru-
dccki, Bialobocki ha mostrado gran maestrfa poetica en la versificacion. 2 9 El
poe ta cxp lo ta una tcmat ica csca to logica y una problcmat ica de la mucr te
(meditatio morlis), asf como cl horror, la danza macabra, la vision del infier-
no, la idea de vanilas vanilalum, antftcsis dc la luz y oscuridad y otros moti-
vos predilcctos dcl Barroco. 3 0


Dm. Tsvctaycv, op. cit.; Alcxandr Gorfunkel, Andrci BielobockL.., p. 208.
2 8 Alcxandr Gorlunkel, Andrei Dielobocki..., pp. 209-210.
2 9 Alcxandr Panchcnko, Russkaya stijotvornaya kullura XVII veka (La poesia rusa del sigh XVII)


(Lcningrado, 1973).
3 1 Lcszek Suchanck, Thanatos i cschalologia. V, obserwacji nadpoezja baroku rosyjskiego (Idna-


tos y escatologia. Observaciones sobre poesia dcl Uarroco ruso), «Rocznik Komisji Ilislorycznoiitcrac-
kicj» (1974), vol. XII; id.,Rosyjskipoemat eschatologiczny epokibaroku (Elpoema cscatologico rusode
la cpoca del llarroco), «Slavia Oricntalis» (1975), ntini. 1. Otros dos autorcs poiacos han cscrito algo so-
brc la obra lilcraria dc nucslro paisano olvidado -Samucl Fiszman, A'o>ve aspekty badah nadrola pols-
kiejkultury w rozwoju kultury rosyjskiej w wieku XVII (IVUCVOS aspectos dc invcstigacion sobre clpapel
de la culturapolaca en el dcsarrollo dc la cultura rusa dcl siglo XIII) cn «For Viktor Wcintraub», ed. »y
V. Hrlich ct al. (Thc IIague-Paris, 1975); Paulina Ixwin, «Litcratura staropolska a litcratury wschod-
niosbwiariskic»(La litcratura polaca y las lilcraturas cslavas oricntales hasta cl siglo XVIII) cn Literatu-
ra slaropolska w kontckicie europejskim (La literatura polaca en el conlexto europeo hasta el siglo
XVIII) (Wroclaw, 1977); vcasc tambicn Andrzcj Litwornia, «Bic4obocki Andricj Christolorowicz», cn
I.iteralura polska. Przcwodnik encyklopedyczny (I.a lileratura polaca. Guia enciclopedica) (Varsovia,
1984). Nolcmos quc cstos son los tinicos cstudios polacos dondc sc han inscrlado algunas noticias sobrc
Bia4abocki. Desgraciadamcntc no hcmos logrado dcscubrir nucvas fucntcs sobrc su vida para complctar
los documcntos hallados por Gorfunkcl.
48 E. GORSKI


D e su o b r a p r inc ipa l y de m a y o r difusion -La Gran Arte de Ramon
Llull- hay q u e subrayar que es una obra original y de sintesis y no solo una
t r aducc ion c o m o lo es la Kratkaya nauka (Ars Brevis). Bia lobocki ha m o s -
t r ado buen conocimiento no soiamente del pensamiento de su maest ro cata-
l a n , s i n o t a m b i e n de sus d e s t a c a d o s c o m e n t a d o r e s . S e han c o n s e r v a d o
n u m e r o s a s cop ias manuscri tas de La Gran Arte de Ramon Llull en Ias bi-
bl iotecas de Moscii, Leningrado, Kiev y Kalinin, estas liltimas provenientes
del m a s lejano norte ruso. En total, actualmente se guardan unos 80 manus -
cr i tos lu l i anos en las b ibl io tecas y archivos sovieticos. En su t i empo - g r a -
c ias a sus va lo res a u t o d i d a c t a s - eran a m p l i a m c n t e difundidos, c i rculando
en t re las capas m a s bajas de la soc iedad rusa desde finales del siglo XVII
has ta b ien entrado el siglo XIX. Bia lobocki como Llull se dirigia al pueblo
s in e d u c a c i o n formal . Los lectores deLa Gran Arte de Ramdn Llull e ran
c a m p e s i n o s , rcvcndedores y artesanos - l a gente ansiosa del saber pcro dcs-
provis ta dc la oportunidad para obtener educacion en escuelas y universida-
d e s - q u i c n e s quer ian hal lar en ella un c o m p e n d i o popu la r de f i losofia y
c iencia . 3 1


Los manuscr i tos lulianos eran difundidos tambien entre los representan-
tes de una secta disidente conservadora de la Iglesia ortodoxa rusa, oponien-
dose asi a los escritos de la Iglesia oficial.


D e s d e cl pun to de vista cientifico el contenido de La gran Arte de Ra-
mon Llull era muy anticuado, incluso para los lcctores rusos poco educados,
pe ro la obra era litil como una guia de retorica, de importantc influencia en
la f o r m a c i o n de la terminologfa filosofica rusa. De otra parte, parecc que el
l u l i s m o c o m o m e t o d o e idcologfa c s tuvo mas ce rcano a la ortodoxia rusa
oricntal que al cartesianismo y a la ciencia modema europea. 3 2


Mient ras quc cn la Rusia dcl siglo XVIII Llull gozaba de gran popular i-
dad - a n t c s dc los afios ochenta del siglo XVII cra un autor comple tamentc
i g n o r a d o - en la Polonia dc final dcl siglo XVII desaparccio cl intercs por cl
p c n s a d o r ca ta lan y, aunquc sus obras sc perdieron o han p e rm an ec id o cn
manuscr i tos , el liltimo lulista hallo un clima mas favorable en cl pafs vecino.


Alcxandr Gorfunkcl, «Velikaya nauka Raimunda Lulia i cyo chitaticli» («La Gran Arte de Ra-
mon Llull y sus lcctorcs») cn XVIII vek (Ei siglo XVIII) (Moscti-Lcn ingrado, 1962).


3 2 V. I'. Zubov, K istorii russkogo oratorskogo iskusstva konlsa XVII - pervoy poloviny XVIII v.
Russkaya iullianskaya literatura i eyo naznachenie (De ia historia del arte oralorio ruso del fin del siglo
XVIIy de la primera parte del siglo XVIII. IM literalura luliana rusa y su destinacion), «Trudy Oldcla
Drcvncrusskoi Litcratury» (1960), vol. XVI; V. P. Zoubov, «Quclqucs noticcs sur Ics vcrsions russcs dcs
ccrits ct commentaircs lullicns», EL 2 (1958), 63-6. Notcmos quc, a la luz dc los dcscubrimicnlos dc Gor-
funkcl sobrc Bialobocki y LIulI, algunos juicios dcl historiador sovictico dc cicncia V. Zubov (1899-
1963) qucdan ant icuados. Vcasc tambicn V. P. Vompcrski, «Slilistichcskaia ticoria A. C. Biclobodsko-
go» (Teoria cstilislica de A. C. Bielobodsky) cn: Lingvisticheskie aspekty issledovania literalurno-judo-
zeslviennyj tiekslov (Aspectos linguislicos de la invesligacion de los lextos literario-arlisticos) (Kalinin,
1979), y cl articulo muy sugcrcntc, aunquc alcjado dc nucstro tcma, dc S. Misscr Vallcs, «Ramon Llull y
las iglcsias oricntalcs disidcntcs», EF 62 (1961), 37-70.
APUNTE SOBRE EL CONOCIMIENTO DE RAMON LLULL EN POLONIA 49


N o hc ha l lado n inguna noticia importante sobrc Llull en la Polonia dcl
s ig lo X V I I I y cn cl s ig lo siguientc aparecen solamente breves artfculos so-
brc el filosofo catalan cn las primeras enciclopedias polacas. 3 3


E n la s cgunda par tc dcl s ig lo pasado y en cl que sigue, a lgunos cpiso-
d ios dc la vida aventurera dcl famoso mallorqufn han cncontrado un reflcjo
fan tas t ico cn l i tcraturas dc la Europa Orienta l y Central. Un inspirador de
ese in te rcs l i terar io por Llull era p robab lcmcnte un poeta cspanol , Gaspar
N u h e z dcl Arce (1834 -1903 ) , conoc ido tambien en Europa oriental. En su
p o c m a Ralmundo Lulio (1875) el poeta nar ro un cpisodio legendario de la
vida dcl j o v c n R a m o n , su cx t raho amor a Blanca Castelo - u n a chica muy
hcrmosa , pcro con pecho ca rcomido- y sus consccuencias incspcradas. Estc
p o e m a l i r ico , de sent ido alcgorico, fue analizado por uno dc los m a s dcsta-
cados h i span i s t a s po lacos , Edward Porcbowicz , quicn t radujo a d c m a s su
partc cscncial al polaco. 3 4


Una nueva version dcl amor lcgcndario del mallorqufn fuc tcma de otro
p o e m a , csta vez compuesto por Julius Zeyer (1841-1901), un escritor chcco
ba s t an t c bien conoc ido en Polonia, poeta inquicto dc talante lul iano y una-
m u n i a n o a la vez . El poema aparccio bajo cl tftulo Ramondo Lullo [sicj cn
sus Pocsfas (Praga 1884). La traduccion polaca del poema chcco sobrc Llull
y su amada Ambros ia dc Castcllo [sic] tuvo gran acogida y aparccio cn sietc
f r a g m e n t o s s c g u i d o s cn una revista i lustrada para mujeres y de spues en
Obras Escogidas dc Zcyer, contribuycndo asf a la divulgacion, cntrc los lec-
tores polacos , dcl nombrc y de la vida avcnturcra de Llull . 3 3


P o s t e r i o r m c n t c cl mcncionado hispanista Porebowicz inc luyo un frag-
mento dc Felix de les Meravellcs del Mdn, una novela filosofica dc Llull, cn
su an to logfa de la litcratura medicva l . 3 6 U l t imamcn tc aparccieron una cdi-
cion crftica dc un texto en latfn dc Llull dirigido contra Avcrrocs y una pc-
q u e h a s c l c c c i o n dc sus cscr i tos l i tcrarios y mfst icos (Felix, Blanquerna,


El nuis imporlanlc cs cl arliculo dc Lcon Rogalski cn Encyklopedia Powszechna dc Olgcbrand
(Varsovia , 1864), lomo 17, y dc Slanislaw Jamiolkowski cn Encykiopedia Kosciclna (Varsovia, 1899),
tomo 2 3 ; vcasc lamhicn cl articulo dc Jan Nicdziclski cn Podreczna Encyklopedia Kosciclna (Varsovia,


1911), lomo 25-26.
3 4 Edward Porcbowicz, Ruch lilcrucki poiudniowo-zachodmej Europy (I.as corricnlcs litcrarias


dclsur-oesle europeo) (Cracovia, 1889), pp. 100-101; lambicn cn Wielka I.iteralura Powszechna (Gran
I.itcratura Universal), vol. II, parlc II (Varsovia, 1933), p. 926.


3 5 Tygodnik Mdd i Powicsci (1897), ntimcros 3-9 (cncro-lcbrcro); Julius Zcycr, «Ramondo Lu-
Uo» cn Wybor pism (Esccritos cscogidos), traduccion y prdlogo dc Zcnon 1'rzcsmycki (Varsovia, 1901),
v o l . I . p p . 41-71.


Afiadamos quc al amor mfstico dc Ramdn Llull a Blanca dc Castcllo -cltica hcrmosa y lrigida- han
dcdicado alcncidn lambicn olros autorcs - u n pocma inacabado El Alquimista y un cscritor alcman Rcin-
hold Schncidcr (1903-1958) cn su novcla Dckehrung dc.s Ramon I.lull. listas obras, al conlrario quc las dc
Ntincz dc Arcc y Zcycr, no fucron ni traducidas ni comcnladas cn 1'olonia. Dc Schncidcr sc ha traducido
solamcnlc sti gran novcla alcgdrica sobrc olro pcnsador cspanol, Barlolomc dc las Casas, tilulada IMS Ca-
sas vor Karl.


3 6 Wielka I.itc.ralura Powszcchna (I.a Gran I.ilcratura Mundial), vol. V (Varsovia, 1932), pp. 668-


7.


670.
50 E. GORSKI


Libre de conletnplacid cn Deu, Libre de a/nic el Amat, Lo Desconhort, Ar-
bre de filosofia d'amor y ot ros) traclucidos dcl frances e italiano al polaco
por Ircna Laskowska para una antologfa clc la mistica franciscana. 3 7 Sin cm-
bargo hasta ahora los invcstigadores polacos - cn t r c los cualcs abunclan des-
t acados m c d i c v a l i s t a s - no han clcclicado proporcionacla atencion al estudio
cle la vicla y obra muy vcrsatil y contradictoria dcl gcnio mallorqufn. Las re-
fe rcnc ias a Llull suelcn aparcccr cn monograf ias sobrc Nico las de Cusa ,
Giorclano Bruno , Lcibniz , C o m c n i u s - a u t o r e s irrcprochablemcntc bien co-
nociclos y cstucliaclos cn Polonia.


U n o dc los primcros cstudios scrios sobrc el pcnsador catalan cra un ar-
t icu lo clc Edwarcl Po tkowsk i , cn cl cual cl historiaclor mcclicvalista polaco
n o s ha p rc scn t ado cn forma breve pero corrccta la filosofia y a lgunas con-
t rovcrs ias cclesiasticas cn torno al lulismo hasta el siglo XVIII . En su inter-
prctacion Potkowski ponc mucho accnto -qu izas un poco c x a g e r a d o - sobrc
el racional ismo dc Llull, su confianza en la discusion racional y el saber hu-
m a n o , p a s a n d o cn s i lcnc io sus aspcctos mis t i cos . La doctrina dc LIull, su
humani ta r i smo y clemocratismo y su aspiracion a los cambios dc la realidad
de en tonces , se ha convcrt ido cn sfmbolo dc una nueva, mejor y mas racio-
nal cpoca. Scgun Potkowski , cl lulismo no cs un fenomeno aislaclo cn la his-
toria clc la Eu ropa mcd icva l : «Es, al lado del avcrrofsmo, a pcsar dc unas
d i fcrcncias cx te rnas con cl, una de las principalcs corricntes dcl racional is-
m o medieva l .» 3 8


El pcnsamicnto dc Llull y cspecialmcnte su Ars inagna generalis et ulti-
ina fuc cxaminaclo largo y tcndido por Zcnon Janczcwski cn su tesis de doc-
torac lo n o p u b l i c a c l a , a l g o c o n f u s a , p r c s c n t a d a en la Un ive r s idac l dc
Varsovia. Scgiin cl filosofo polaco cl objetivo dc la artc luliana, dc su mcto-
clo clc c o n o c i m i c h t o , cra pro tegcrsc contra cl cscept ic i smo quc duda dc la
fucrza cognosc i t iva de la razon. Janczcwski considcra «la filosoffa clc Llull
c o m o una c icncia clcl or igcn y clc las lcyes de todo el clevcnir, clcsarrollo y
clcsaparcccr quc clominan cn toclas esferas clcl conocimicnto». 3 9


Muchas rcfcrcncias al gran catalan hay cn la obra historico-filosofica dc
un catcdratico polaco, Anclrzcj Nowicki , quicn ha destacado y documentaclo
cl influjo clc Llull sobrc Giordano Bruno, aunque no considcra al italiano co-
m o un mcro lulista. El filosofo catakin csta prescntc cn cl italiano, cn su filo-


3 7 Kaymundi I.ulli, «Libcr rcprobalionis aliquorum crrorum Averrois» cdidil Bozcna Wojcic-
chowska, Mediaevalia Philosophica Polonorum (1973), vol. XVIII, pp. 3-3A;AntoIogia mislykow fran-
ciszkamkich, vol. \\,siglos XIII-XIV, cdicion a cargo dc P. Salczy Kafcl OFM Cap. (Varsovia, 1986), pp.
251-267.


3 8 F.dward Polkowski, «1'olcpicnic racjonalizmu Lullusa» (La condcnacion dcl racionalismo dc
I.ullus), Euhcmc.r (1964), niim. 5, p. 27.


Zcnon Janczxwski, Kajmunda LuWa «Arlis magnac gencralis el ullimae» problemy kombina-
loryki (Problemas dc la combinaloria en Ars magna gcncraiis e.l ultima de Ramdn I.lull) (Univcrsidad
dc Varsovia, 1968), dircclor Dr. Jan Lcgowicz.
APUNTE SOBRE EL CONOCIMIENTO DE RAMON LLULL EN 1'OLONIA 51


sofia dc la naturaleza, artc mcmorativa, logica dc invencion, cn cl uso dc re-
volutiones circulorum. Giordano Bruno sc inspiraba mucho cn cl mctodo dc
Llul l , cn cuya obra pcrc ibio adcmas los gcrmcncs dc un csccpticismo prc-
cartcsiano, ya quc para cl catalan la duda cs un comicnzo del filosofar. 4 0


Scgiin N o w i c k i , tambien los expcr imcntos et imologicos de Hcidegger
t icnen su origcn filosofico cn Ramon Llull, autor coetaneo dc Duns Escoto ,
sob rc cl cual Hc idcggc r cscr ibio un l ibro, y probablementc bicn conocido
por el filosofo a leman . 4 1 C o m o es sab ido , cl filosofo dc Mallorca crefa quc
lo quc dctermina la cscncia dc una cosa u objeto no cs su forma, sino su m o -
do dc funcionar , su quchaccr caracter is t ico. Para cxprcsar su pcnsamiento
c rcaba n u c v a s pa labras - v c r b o s , participios y sustant ivos generales. Escri-
bfa, po r c jcmplo, leoni proprie competit leonnare, Iiomo esl ens hoininifi-
cans, natura nalurans, crcaba palabras como maiorificabilia, hominificabi-
lia, c tc . Ana log icamcnte Hcidegger -qu icn profcsaba una teorfa s c m c j a n t c -
cscribfaD/t* Well weltet, das Dingen der Dinge.


A c a b a n d o nucs t ra informacion sobrc el conoc imien to del famoso ma-
llorqufn cn Polonia , hay que mencionar tambicn una historia dc la filosoffa
medieva l y otra dc la logica, cscritas cn Polonia, obras que prcscntan los cs-
c r i tos dc Llull cor rcc tamcnte y no m a r g i n a l m e n t e , aunquc por nccesidad,
b r c v c m c n t c . 4 2 Dc todo lo escri to se pucdc infcrir que rcsta todavfa una am-
pl ia invcs t igac ion sobrc la prcsencia de Llull en Polonia, sobrc todo cn los
s ig los X V - X V I I , y un cstudio scrio y objctivo sobrc la vida y obra dcl gran
pcnsador catalan, presentado hasta ahora con mas de un clisc topico.


EUGENIUSZ GORSKI
Instilulo dc Filosofla y Sociologia


Varsovia


Andrzcj Nowicki, Centralne kategorie filozofii Giordana llruna (Calegorias centrales dc la fi-
losofia dc Giordano Ilruno) (Varsovia, 1962); id., // pluralismo mctodologico c i modclli lulliani di
Giordano Ilruno (Wrociaw, 1965). El primcr libro abunda cn cilas dc LIull, cs dcstacabk tambicn la prc-
scncia dc su rctrato (p. 100). En cl scgundo libro cs dc sumo intcrtis cl capitulo 2, «L'ammirazionc di
Ilruno pcr Lullo».


4 1 Andrzcj Nowicki, Czhwick w swiccic dzid (El hombrc cn el mundo de. obras) (Varsovia,
1974), pp. 17-20.


4 " W-ltdysitw llcinrich, Zarys historii filozofii sredniowieczncj (Esbozo de hisloria dc la filosofia
medieval) (Varsovia, 1963), pp. 270-273; Tadcusz Kotarbiriiki, Wyklady z dziejow logiki (Lddz, 1957), y
su Iraduccidn 1'ranccsa: I.ccons sur Vhistoire de la logiqve (1'aris, 1971), pp. 98-100.
52 ]•:. (K)RSKI


RESUM


An overview of the long history of Polish Lullism, from the early 15th
century to thc prcscnt day. Intcrcst in our author was sporadic until thc 17th
ccntury, whcn it was spurred by two foreigncrs, Lcibniz and Comenius
(whosc «pansophia» has somc direct borrowings from the Lullian Art), as
wcll as by an intcrcst in alchcmy. Towards thc cnd of thc ccntury, thc most
important figurc in Polish Lullism, Jan Bialobodsky, poct, philosopher, rcli-
gious reformcr, and author of The Great Arl of Ramon l.lull. cmigrated to
R u s s i a and founded thc curious and lasting Lullist m o v c m e n t in that
country.
EL31 (199 0 ,53-66
F . DOMfNGUDZ REBOIRAS


LA CRONOLOGIA DE LAS OBRAS PISANAS
DE RAMON LLULL. OBSERVACIONES


A LA PROPUESTA DE A. BONNER


A n t h o n y Bonner en su afan de perfeccionar el valioso y documentadis i -
m o ca t a logo c rono log i co dc las obras lulianas, impreso al final del t o m o II
dc las Selected Works? nos va ofreciendo en esta revista notas y correccio-
ncs al m i s m o 2 quc ya han s ido incluidas, en su mayor parte, como definiti-
v a s en la e d i c i o n ca ta lana de su an to log ia . 3 S o b r e t o d o ha ofrec ido una
in tc resan tc propucsta de nucva cronologfa para las obras pisanas dc R a m o n
Llull a la quc aquf qucrcmos referirnos. 4 La so lucion que ofrece Bonner es
s u m a m c n t c i n t e r e s a n t c c ingcniosa y rcsuc lvc de una mancra o r ig ina l y
p laus ib le una scr ic dc incongruencias y problemas que sc siguen de la cro-
nologfa t radicionalmcntc aceptada hasta hoy. El asentimiento absoluto y sin
discusion quc parccc ir adquiriendo esa nueva ordenacion cronologica 5 obli-
gan a una rev i s ion exhaustiva y profunda de la misma. Voy a exponer aqui
a l g u n a s ob jcc ioncs quc crco d ignas de tener en cuenta . N o p rc t cndo con
cl las dcsau to r i za r la p ropues ta de Bonner , s ino dejar abierta la cuest ion y
mos t r a r quc la cronologfa tradicional puede seguir teniendo validez, mien-
tras n o surjan cn favor dc Ia vulnerable propuesta de Bonner nuevas y m a s
seguras p ruebas . Con cllas siguc abierta la discusion, pero qucda esta obl i -
gada a cons idc ra r los aspectos aquf apuntados que hubieran podido qucdar
rclcgados y olvidados, si sc aceptasc precipitadamente la interesantc c inteli-
gcntc hipcitesis.


Cf. pp. 1257-1304, «A Chronological Cataloguc of Ramon LIull's Works».
2 Cf. «Modificacions al catalcg d'obrcs dc Ramon Llull», EL 26 (1986), 81-92 y «La cronologia


dcl anys 1305-1308 i dc l'cstada a I'isa dc Ramon Llull»,/;/, 28 (1988), 71-76.
3 Cf. Obres selecles de Ramon Llull (1232-1316) (Mallorca: MoII, 1989), tomo II, pp. 539-589,


«Catalcg cronologic dc lcs obrcs dc Ramon Llull».
4 Cf. «La cronologia...», pp. 71-75.
5 CL, por cjcmplo, la rcccnsion dc J. N. Hillgarth a la nucva cdicion dcl Ars generalis ullima cn


Speculum 64 (april 1989), 465-6.
54 F. DOMINGUEZ REBOIRAS


Las razoncs quc sc oponcn a la cronologia tradicional y que pareccn cxi-
g i r una n u c v a cxplicacion son - e n csto tiene razon B o n n e r - de una eviden-
cia suma pues implican, cn vcrdad, un inadmisiblc «ciimul d' improba-
b i l i t a t s » . T o d a s c l l a s parcccn tcner «una so luc io r e l a t ivamen t senz i l l a»
supon icndo quc micntras Llull estaba cn Pisa cmplcaba cl s is tema pisano de
datacion (p. 73).


E s , en efccto, diffcil admit i r quc Llull «no cscriguc cap obra» entre las
par tes I-V dcl Ars generalis ultima, que fue escrita cn novicmbrc de 1305, y
el Ars brevis, t c rminada cn el m c s dc enero dc 1308. Scria cstc un perfodo
dc d o s anos y un mcs quc, a u n q u c se quiera alargar la es tancia en Bugia,
ofreccrfa una mfnima y desacostumbrada actividad literaria en comparac ion
con o t ros perfodos dc la vida dc Llull. En contraste, l lama la atencion tam-
b i en quc , si sumamos las paginas de las ocho obras escritas cn los pr imeros
m e s e s de 1308, tendrfamos que admitir una enorme actividad y el casi impo-
siblc dcspacho dc 240 paginas por mes.


1) Nuestra primera obscrvacion apunta a la diferente valoracion que se
p u c d c dar a estos datos-. Tal y como sc prescntan, rcsultan cn todo punto in-
veros fmi les . Un examcn detenido de los hcchos, sin embargo , d i sminuyc cl
caractcr aprcmiantc dc los mismos dc cara a una cronologfa alternativa. Los
d o s afios y un mes de inactividad sc rcduccn considerablcmente si observa-
m o s quc Llull «comenzo» cn la scgunda quinccna dc noviembrc dc 1305 cl
Ars generalis ullima y cn cncro dc 1308 «tcrmino» e\Ars brevis. Admit icn-
do, p . c , cuatro mcses dc trabajo en el uno y dos mcses en el otro se reduccn
los ' d o s afios y un m e s ' a un ano y ocho mcses . Pero esa inactividad rcsulta
m a s aparcnte que real si sc considcra ademas que cn cstc viajc a Bugia —so-
brc la duracion dcl mismo solo podemos hacer conjc turas - su labor hubo dc
scr m a s oral que escrita. 6 A pcsar de cso durantc este viaje y su estancia cn
la carccl su actividad litcraria no fuc nula, pues sabemos quc cscribio cn ara-
b e la Dispulalio Rayinundi et Homeri sarraceni? Aun asf es evidcnte que la
ac t iv idad l i teraria dc cstc pcrfodo siguc sicndo muy rcducida si se compara
con la febril produccion luliana dc otras cpocas de su larga vida. Queda por
a n o t a r , s in e m b a r g o , quc , aunquc s a b e m o s m u c h o dc la v ida de R a m o n
Llul l , en rclacion a posibles obras pcrdidas (o cscritas quiza, pcro mas tardc
rcchazadas) quc j amas figuraron en un catalogo luliano, solo podcmos haccr
con jc tu ras . A cste t ipo de obras podrfan pertcneccr, sin duda alguna, aquc-
l los l ib ros quc cl llcvaba consigo y pcrdio cn cl famoso naufragio cn las in-
m c d i a c i o n e s dc Por to P isano . Q u c cl mar sc t rago l ibros y b iencs lo deja


6 «...Bugia, in qua ipsc pracdicando cl laudando sanctam catholicam fidcm in platca a saraccnis
fuit captus, pcrcussus ct in carccrcm positus», Dispulalio Raymundi chrisliani ci llomeri saraceni, Prol.,
AfOGlV,431 = ln t . V I I , ] .


7 Asi lo cucnla cn cl prologo dcl mismo, loc. cit., p. 2.
LA CRONOLOGIA DE LAS OBRAS PISANAS DE RAMON LLULL 55


Llul l , por dos vcccs, fucra dc toda duda . 8 Cuantos y cuales eran esos l ibros,
no lo sabcmos , pcro podcmos suponcr, hipotesis viable, quc podrian rcllenar
cn partc o tota lmentc esa cxtraha laguna de veinte meses.


Si c o n s i d c r a m o s aquellas 240 paginas por mes podcmos, natura lmente ,
reducir los folios dclArs generalis ultima y Ars brevis escritos cn su m a y o r
par tc an tc s dc csos cinco febriles meses. Tambien podriamos incluir en esa
subs t r acc ion los fol ios dc a lguna otra obra, como pudo haber s ido el, nada
b rcvc , Ars brevis, quae est de inventione iuris o el Ars compendiosa Dei,
te rminadas una tras otra cn Montpellier en fcbrcro y mayo de 1308; podrian
haber s ido escr i tas en algun perfodo antcrior de aparente inactividad. Estas
obras podrfan rellcnar asf el vacfo de otros meses dc aparentc improduct iv i -
dad y quitarfan paginas por mcs a otra epoca de febril actividad. N o sc puc-
d e n r e c h a z a r sin m a s (cf. p . 72 , not . 7) las consecucnc ias que se p u e d e n
scguir del repctido cstribillo cn los colofoncs de las obras lulianas, donde se
d icc casi s i c m p r e que la obra fue terminada en un lugar, mcs y aho concre-
tos , lo cual dcja un amplio margen para calculos y conjeturas sobre el t iem-
po que se o c u p o en escribirla. Importante es dejar sentado que no todas las
obras terminadas por Llull cn una fecha concrcta hubieron de ser, por fucr-
za, escritas en su totalidad cn las fechas inmediatamentc antcriorcs. Por otra
par tc , no esta dc m a s apuntar quc la duracion de la redaccion de un escrito
l u l i ano habrfa de dcpcnde r t ambien de la exis tencia o no existencia de un
scriptorium con a m a n u e n s e s profes ionales a su disposicion, o la hacfa por
su p u h o y letra. En el caso de Pisa, como en ninguna otra epoca dc su vida,
p o d c m o s suponcr con fundamento que aquella enorme actividad desarrolla-
da en la ciudad del Arno podrfa versc favorecida por un posible scriptorium
m o n a c a l cn cl monaster io de San Donino quc lc permitfa acelerar sus dicta-
d o s . 9 En t odo caso sc podrfan admit i r en Llull epocas con mayor o menor
aplicacion a la pluma.


N o viene aquf muy a cucnto, pero no csta de mas recordar, quc sobrc las
condicioncs externas y las formas de composicion seguidas por Llull en la re-
daccion de sus obras poco se ha reflcxionado hasta el momento y caben toda-
vfa muchas conjeturas. Estamos todavfa muy Iejos dc haber l legado a la
comprcnsion cxhaustiva de las tccnicas dc composicion por el usadas. Imagi-
nar que todas sus obras fueron siempre dictadas o escritas antes de la fccha
de su tcrminacion o dc Ia rcdaccion dcl colofon rcspectivo, aunque es posi-
ble, no es dcl todo scguro. Entrc las muchas hipotcsis posiblcs, cs lfcito pcn-


«...ct chrislianus [Llull] vix quasi nudus cvasit, cl omncs suos libros ct sua bona amisit», Dispu-
latio Raimundi ct Itomcri saraccni, MOG IV, 476 = Int. VII, 46, y «Raimundus ct socius cius, omnibus
libris ct rauba dcpcrdit is , quasi nudus supcr barcam ad maris lilora pcrvcncrunt», Vita coaetanca, ROL
VIII, 300s.


9 Sobrc cl monastcrio bcncdictino dc San Donino y ]a cstancia dc IJuIl cn Pisa, cf. mi articulo «'In
civitalc pisana, in monastcrio sancli Domini'. Algunas obscrvaciones sobrc la cstancia dc Ramon Llull cn
Pisa (1307-1308)», Traditio 42 (1986) 389-437.
56 I". DOMINGUEZ REBOIRAS


sar quc Llull - suponicndo, como hay que suponer, quc sus viajcs fueron casi
s iemprc motivados por un acontecimiento concreto y no siempre fruto dc una
Iarga planificacion y concienzuda reflexion- dejaria en los lugares de resi-
dencia habitual, como Montpellier, Paris, Genova o Mallorca, obras a medio
terminar que continuaria cscribiendo, o no, a la vuelta en cuanto la oportuni-
dad sc lc presentasc. Entrc sus muchas ocupacioncs cs de suponcr que mas dc
un proyccto quedarfa en el tintero o quc tal o cual trozo de una obra, empcza-
da una vcz, fucsc a parar ahos despues, de manera mas o mcnos forzada, co-
m o capftulo de otra obra mas o mcnos similar. El Llibre de amic e ainal
c o m o capftulo del Iilanquerna es una notoria muestra de este hecho.


R c p c t i m o s que esta observacion no prctende devaluar cl agudo analisis
dc Bonnc r , sino solamente relativizar el caracter imperioso y apremiante de
lo s h e c h o s allf senalados de cara a justificar una explicacion mas cohcrente
y probable.


2) Las razones por las que Llull hubo de seguir el calculo (stylus) pisa-
n o a p a r c c c n t a m b i e n de una cv idenc ia de te rminan te : «Per quc empra r i a
Llu l l tal s i s t cma? Senz i l l amcnt perque es t robava al bell mig de gcnt que
calculava aixf. N o hi ha res mes natural que demanar ' A quin dia som avui? '
i acccp ta r la contesta dcl tcu vef... Tambe hem de pensar que el Beat acaba-
va d 'a ter rar d 'un pafs musulma amb un calcndari totalment diferent, despres
d ' u n v ia tge suficientment dramatic per desorientar qualsevol.» M e atrevo a
observar , sin embargo, quc csta vision de Llull y del hombre medieva l fren-
te a los diferentcs computos, sobre todo en Italia, no es tan llano y evidcnte
c o m o sc parcce dcduci r dc las frascs aquf c i tadas . Una dcsor ientac ion tal
con r c spec to a la fecha en que sc vivfa es s u m a m e n t e cucs t ionab le . Llull
v icne, bien es verdad, de un pafs musulman pcro dc una ciudad dondc vivfan
gcntcs cristianas proccdcntcs dc todos cuantos pafses baha el mar Meditcrra-
n c o . Llull sc rclacionaba con comerciantcs quc sabfan Ilevar sus cucntas cn
todos los calculos y cstilos habidos y por haber, quiencs, como bucnos cris-
t i a n o s q u c cran, ce lebraban sus ayunos y sus vigilias a lo largo del aho del
S c h o r J c sus con una tcnacidad y scguridad asombrosas, y csto mas aun cn-
contn indosc cn ticrra dc infielcs.


La rcal idad cot id iana dc cara a la divcrsidad dc computos fue enormc-
m c n t e complc ja . Los cstilos cronologicos - a u n q u c tcnfan todos una funda-
mentac ion t c o r i c a - 1 0 no tcnfan la v igcncia absoluta y gcneral a la que csta-
m o s acos tumbrados los hombres dcl siglo XX. No sc daban ni sc suprimfan
por dccrcto y no habfa instancias quc los hiciesen cumplir a rajatabla. Parecc
ser que la fijacion de un calculo (stylus) concrcto para Pisa, Gcnova o Flo-


El stylus pisano parccc scr que tuvo una difusidn mayor con cl crccimicnto dc la dcvocidn ma-
riana. Adclantar cn nucvc mcscs cl comicn/.o dcl aiio cra poncr cl inicio dc la cncarnacidn dci Uijo dc
Oios cn cl momcnto dc su conccpcidn cn cl vicntrc dc Maria y no cn su salida dcl mismo.
LA CRONOLOGIA DE LAS OHRAS PISANAS DE RAMON LLULL 57


renc ia cra una dcc is ion y cxigencia no cscri ta, d ic tada por la fucrza de la
cos tumbrc cn un gremio dc comcrciantes o comunidad social, y no tanto por
la cx igcnc i a expresa del comiin dc cada ciudad quc scguia pcro no imponia
a la fuerza el computo accptado en su jurisdiccion. La documcntacion admi-
nistrativa oficial cs la mas constantc cn la utilizacion dc un computo concrc-
to y ya m c n o s la dc los documentos comerciales que por razoncs obvias te-
rtian q u c c o n s i d c r a r t ambicn ot ros cst i los y c o m p u t o s . Los d o m i n i c o s y
f r anc i scanos , y lo mi smo sc pucdc dccir dc otras ordenes y congrcgacioncs
de Pisa , scgu ian en su correspondencia oficial cl cstilo (casi s icmprc el ro-
mano) de su ordcn. Es muy probablc que los monjes de San Donino, monas-
ter io d c p c n d i e n t c dc Vallombrosa, usascn cl cstilo florcntino como el rcsto
de los monas ter ios val lombrosanos. Si cada monaster io o convcnto usasc el
ca lcu lo ( s ty lus ) a c o s t u m b r a d o en su ciudad se dificultarfa enormcmcntc la
c o m u n i c a c i o n ent rc c l los , cosa mas importantc, sin duda, para su adminis-
tracion y para el desarrollo regular dc sus actividadcs quc cl intercambio co-
t i d i a n o con los c iudadanos y campes inos de la reg ion . T a m b i e n es facil
constatar cl hecho dc que practicamentc todos los documcntos dc la jurisdic-
c ion cp i scopa l cclcs ias t ica pisana sc adaptan al calculo o estilo vigentc cn
R o m a c i m p u c s t o sin ncccs idad dc lcy a lguna por la curia papal, quc, por
c ic r to , u t i l i zo durantc la Edad Mcdia divcrsos cstilos dist intos o varios a la
vcz . En todo caso cs sumamcntc problematico suponcr que LIull fuera a sc-
guir la normat iva dc los notarios y contablcs dcl comiin dc Pisa y no cl dc la
c o m u n i d a d monas t i c a dondc habitaba. A la prcgunta «/,quc dfa cs hoy?» la
contcstacion cra igual en cuanto a dia y mes , lo que cambiaba cra la numcra-
cion dcl afio segiin su comicnzo. Cuando Llull hizo csa pregunta en Pisa rc-
c ib id p r o b a b l c m c n t e , cn cuanto al afio, una doble rcspucsta «secundum in-
c a r n a t i o n c m » y « sccundum nat ivi ta tcm». Aunquc sc cncontrasc al parcccr
cn t rc g c n t c quc ca lculaba «sccundum incarnat ioncm», cra gcntc quc sabfa
que sc podfa ca lcular dc otra forma. Ejemplarizando cstos hcchos tenemos
quc admit i r quc ningiin pisano llego un afio antcs o dcspues a una congrcga-
cicin gcnc ra l o a ganar las gracias dc un jub i lco por problcmas dc calculo.
Cuando Bonifacio VIII anuncio cl ano jubilar dc 1300 ningiin cristiano llcgo
an tcs o d c s p u e s a ganar las indulgcncias cn Roma por problemas dc confu-
s ion de c o m p u t o . Bicn p o d e m o s suponer quc un h o m b r c acos tumbrado a
viajar y a movcrsc por cl Mcditcrranco como Llull no dcberfa tencr grandcs
p rob lcmas al rcspecto. Tambicn puedc scr rclcvantc haccr notar quc tanto cl
m o n a s t e r i o v a l l o m b r o s a n o dc San Paolo a Ripa d ' A r n o c o m o su priorato
San Don ino cstaban ambos fucra dc las murallas dc la ciudad pisana y fucra
dc las f rontcras jurisdiccionalcs dcl comiin, ademas dc scr los monastcr ios ,
dc por sf, unidadcs jurisdiccionalcs sin dcpcndcncia alguna dcl municipio o
iglcsia local.


En s u m a : Ia intr incada problcmatica dc los a i lculos o cstilos cn la cro-


8.
58 F. DOMINGUEZ REBOIRAS


nologfa mcdicval son un lugar propicio a construccioncs hipoteticas dc cstc
tipo, pero, a la vez, una zona no muy solida ni infalible. En relacion a dichos
calculos o csti los cn la cronologfa medieval solo su existencia y realidad do-
cumcn ta l son un hecho pa lpable c indiscutiblc, pcro muy poco o casi nada
s a b c m o s dc sus rcpcrcus ioncs en la pnictica. Partiendo de la aiin deficiente
bibliograffa sobrc cl funcionamiento y cxtension geografica dc estos cst i los
de c rono log ia cn la Edad Mcdia sc puede af irmar poco m a s quc cl hecho
dcsnudo dc su cxistencia y su influjo aproximado en el t iempo y en el espa-
cio. El calculo pisano sc llama asi no porque sc hubicra inventado en aquella
c iudad o p o r q u e allf sc usasc de una manera exclusiva, sino porquc fue cn
aqucl m u n i c i p i o d o n d c perduro mas t i cmpo . Su ap l icac ion concrcta en la
c iudad dc Pisa los primeros anos del siglo XIV, es decir, durantc los m e s e s
que Llull residio alli cs sumamentc diffcil dc prccisar. En rigor hay quc afir-
m a r quc la fo rmulac ion dc una tal hipotesis exige la prucba documenta l de
quc , cfect ivamente, alrcdedor de 1308 cn Pisa se usaba el computo l l amado
pisano. La accptacion y uso de los calculos estaba somet ido a altibajos y de-
pcndia dc n u m c r o s a s eventualidadcs. Llull llego a Pisa en unos afios en los
quc la dcrro ta dc La Mclor ia contra Gcnova se dejaba sent ir . N u m e r o s o s
c iudadanos pisanos scgufan como rchcncs de la Supcrba y en muchos aspcc-
tos dc su comercio y administracion dcpcndia Pisa dc la repiiblica ligur. N o
se p u e d e admi t i r , sin e m b a r g o , una apl icacion continua y constantc c o m o
actualmentc ocurrc con cl calcndario grcgoriano, al menos en los s iglos me-
dievalcs. Toda la invcstigacion sobrc este tema se centra en documentos no -
t a r i a l c s y de canic tcr oficial, pero nadie se ha p r eocupado dc ana l i za r el
alcancc dc csc cstilo o calculo cn otros campos de la vida municipal fuera de
lo cstr ictamcnte administrat ivo. 1 1


3) La nueva cronologfa propucsta por Bonncr pretcnde resolvcr otro
problcma altamcnte llamativo quc nos dcpara el orden tradicional. Al co-
mienzo dcl Ars brevis sc dicc que esta Ars «est imago Artis gcncralis, quae
sic intitulatur: Deus cum tua summa pcrfcctionc incipit Ars gcneralis». Scgiin
la vicja cronologia csta obra fue escrita antcs dc habcr tcrminado Llull elArs
generalis ulti/na. Scgiin la nucva conccpcion clArs brevis habrfa sido escrito
dcspucs de la voluminosa/l/-.s' generalis ullima, con lo cual la indicacion del
citado incipit tendrfa mayor scntido y razon de ser. Pero es prccisamcntc estc
problema cl quc la nucva hipotcsis no pucdc tampoco rcsolver. Leycndo cl
cxplicit dcl Ars brevis siguicndo el estilo pisano, esta obra fuc cscrita, tal y


Vcasc sobrc cstc tcma Ch. Iligounct, «Lc Stylc pisan. Son cmploi. Sa difusion gcographiquc»,
l.e Moyen Age. Revue d'hisloire et de philologie 58 (1952) 31 -42; y tambicn Mas-Lalric, Tresor de chro-
nologie (1'aris, 1889), pp. 10-13; II. Grolcfcnd, Abriss der Chronologie des deutschen Miltelalters und
dcr Keuze.it, t. I (Lcipzig-Hcrlin, 1891), pp. 7-10, y A. dc Boiiard, Manuclde diplomatique. francaise et
pontificale,\. 1 (1'aris, 1929), pp. 303-4.
LA CRONOLOGIA DE LAS OHRAS IMSANAS DE RAMON LLULL 59


c o m o sc indica allf literalmentc, cn enero de 1307 1 2 y no en enero de 1308,
fecha quc solo rcsulta aplicando la cronologfa tradicional quc ha dc lccr csa
fccha scgiin cl cstilo florcntino. Esto no ticne vuclta dc hoja, pucs, como
Bonncr apunta, «un Ms. datat entre cl primcr cle gcncr i cl 24 clc marc dc
1308 [o, como cn cstc caso, 1307] tcndria el matcix any en el nostrc comput
modcrn» . La cuesticin clave cs que c\Ars brevis esta litcralmentc fechado cn
cncro cle 1307 y, por tanto, puesto que cl calculo pisano corrc paralclo con
nucstra mancra de contar en los tres primeros mcscs dcl afio, hay que admitir
l i teralmentc la fecha quc aparccc en el manuscrito. Es cvidcntc, pucs, quc, si
sc quicre datar el Ars brevis en enero de 1308, se aplicara a una obra pisana
cl calculo o cstilo florentino. Sfgasc el estilo quc se quiera, el Ars brevis fuc
tcrminada antes dc\Ars generalis ultima. El extrano incipit ticne que ser ex-
plicado y cntcndiclo sin rccurrir a una nueva cronologfa.


Es tc incipit dcl Ars brevis t ienc, a mi modo de ver, una plausiblc expli-
cac ion d c s d c la vicja cronologfa: Llull, despues de haber pcrdido todos sus
l ib ros cn cl naufragio, no ticnc a su alcance los capftulos clc su ya avanzada
Ars generalis ultima. Por eso, antes dc dirigirsc a Montpcll icr (donde tcrmi-
na dc redactar otras dos obras comenzadas con antcrioridacl) a buscar la casi
t c rminada Ars generalis ultima,13 sc decide , antes dc cmprendc r cl viaje, a
csc r ib i r un Ar t e m a s brevc scgiin los principios y a imagen de aquella quc
habfa ya comenzado y tenfa a medio terminar. Podrfa ser quiza csta obra una
r c spucs t a clc Llull a dcmandas dc aqucllos quc tan carifiosamentc lo habfan
acogido en Pisa, quienes probablcmcnte ignoraban el Arte y podrfan ncccsi-
tar un b rcvc c o m p e n d i o dcl mismo . Tampoco ha dc pasar dcsapcrcibido cl
h c c h o dc quc la obra cle la que c\Ars brevis p rc tcnde ser « imago» aparecc
cn el incipit arriba citaclo comoArs generalis y no comoArs generalis ulli-
ma, cs dccir , cl nombrc complcto dc la obra tal y como figura en la vcrsicin
or ig ina l y cn toclas las ci tas pos ter iores que haccn rcfcrcncia concrcta a la
obra cn cucsticin. Tambicn sc poclrfa tomar cn scrio cl termino ultima; E\Ars
generalis ullima no serfa ' u l t i m a ' s i Llull hubicse escrito el/lr.v brevis dcs-
p u c s . En csc caso scrfa c\Ars brevis la ultima. Pero, si c\Ars brevis cs pos-
tcr ior , ^,por quc no cita cl/lr.v generalis ultima correctamcntc , con su titulo
complc to? Sc pucclc suponcr tambicn quc a la nucva vcrsicin del Ars genera-
lis, comcnzacla cn novicmbrc de 1305, le afiadio Llull el apclativo iiltima al
rcmatar la cn San Donino dc Pisa. Quicn sabe si fuc allf donclc Llull t omo la
decision clc no volvcr a cscribir otra vcrsicin dcl Artc.


4) Hay otro problcma quc puedc scr perfectamcntc solucionado con la
ap l i cac ion dcl ca lcu lo o cstilo pisano. Si sc sigue la vicja cronologfa, tcnc-


" Hl cxplicil dcl Ars brc.vis dicc asi «...finiuit Raimundus hunc librum I'isis in monaslcrio sancli
Domnini, mcnsc Ianuarii anno Domini 1307 incarnationis Domini nostri Icsu Christi».


1 3 Vcasc mi articulo citado cn la n. 9, csp. pp. 436-7.
60 F. DOMINGUEZ REBOIRAS


m o s quc admit ir quc Llull «uns sis mesos despres de la dissolucio del T e m -
ple pcr Fclip IV dc Franga... encara seguia tranquil-lament rccomanant la
rcunio dcl Temple amb altres ordcs similars dins una sola ordc religiosa mi -
l i tar» . 1 4


La respucsta a esta aparcnte incongruencia es un problema para especia-
l is tas y cx igc metersc dc llcno en la intrincada y poco edificante historia de
la d i so luc ion del T e m p l e . Mi observacion a este dato se reduce a constatar
que, s iguiendo los acontecimicntos de aquel periodo, no tienc nada de parti-
cular quc Llull citasc la ordcn del Tcmplc cuando esa orden mili tar^/e dere-
cho, a p e s a r de su a g o n i z a n t c s i tuac ion^e" hecho, seguia e x i s t i e n d o . La
t ragica y brutal accion dc Fclipe el Hcrmoso contra la orden de los Templa -
r ios cn oc tub re dc 1307 cn tcrminos dc disolucion dc la orden afectaba, en
t odo caso , so lo a los Templar ios de Francia . 1 5 El rcy dc Francia pretendia,
por supucsto , quc su decision fucsc accptada en toda la cristiandad y cl exito
de su d i p l o m a c i a fue tal que, desdc nuestro punto dc vista, se puede hablar
de la sup res ion de la orden a part ir dc cse momcnto . Mas problemat ico es
s u p o n e r quc un obse rvado r c o n t c m p o r a n c o hubiese de l legar a la m i s m a
conclusion.


S a b c m o s , sin c m b a r g o , quc no todos aceptaron sin mas Ia opinion dcl
rcy f r a n c e s . Fuera dc Francia las reacciones fueron m u y d i spa res . H u b o
tambien quicn sc mos t ro csccptico y no dejo de criticar Ia accion dcl rcy Fc-
l ipe . 1 6 El jovcn rcy dc Inglatcrra, por ejcmplo, cscribfa en este sentido al pa-
pa el 10 de diciembrc suponicndo todavfa la cxistcncia dc la o r d e n . 1 7 El rey
inglcs no habfa recibido todavfa aquel 10 dc dicicmbre la decision dcl papa,


Cf. pp. 72 y s. Aqui la(s) cita(s): «...quod dc omnibus militibus rcligiosis, scilicct ordinis sancli
Tcmpli , Ilospitalis Sancti Johannis, Uclcnsium, Calatravac, Hospitalis alcmannorum ct Scpulchri, ficrct
alius (unus l.ib. cler.) ordo, qui alio nominc nuncupctur», Disputaiio Raimundi ct Ilomeri saraceni (abril
1308), A/OG IV, 477 = Int. VII, 47, y I.iber clericorum (mayo 1308),O«/, I, 385.


Asi lo mucslran hasta la sacicdad los documcntos contcmporancos. I'or cjcmplo: «...proptcr
capt ioncm Tcmplar iorum omnium, qui sunt capti in rcgno I ;ranciac», cf. Hcinrich 1'inkc, Papstum und
Untergang des Templerordens, I. Band: Darstcliung, II. Band: Quellen (Miinstcr i. W., 1907), I, p. 177;
«...tols los frarcs dcl Tcmplc , quc son cn la scynoria dcl rcy dc Franga son prcscs, ct cncara quc nia dc
turmcntals cn moltcs mancrcs sc compta. E dicn cncara lcs jcns, qucl rcy Darago a manamcnt dcl aposto-
li, quc faca atrctal cn sa lcrra», ib., II, p. 55; «Novcrctis, rcvcrcndc patcr, quod tcmporc, quo omncsTcm-
plarii lucrint capti in rcgno Francic...»,ib., II, p. 114.


1 6 Pcro dc Mur nolifica a Jaimc II dc Aragdn: «F.t prcguntc al conlc de Bolonia el al chanccllcr,
quc pcr qual razon cran prcsos cn Francja los dilos lrayrcs cl cmperados los bicncs. Ft rcspusieron, que
por quc cran crcgcs cl cra provido. Ft yo dixlos, cn quc mancra, ct a csto no mc rccudieron o no supicron,
porqttc no cs vcrisimilc, quc tanto bucn cavallcro fucssc cn lan gran ycrro», Finkc,Papstum II, 50. Mas
claro lodavia Christian Spinola dcsdc Gcnova al mismo Jaimc II: «...summus pontifcx cl dominus rcx hoc
faciant causa habcndi dc corum moncta ct quia volunt de Hospilali cl Tcmplo cl omnibus aliis frcriis
unam simpliccm mansioncm...», ib., p. 5 1 . l'or cicrto, cn la liltima cita, Spinola, quc sabc dc Ia dccisidn
dcl rcy dc Francia, sigue hablando dcl Tcmplc cn prcsenlc, cs dccir, no dicc quc cl papa y cl rcy «volc-
banl», sino «volunt» haccr dcl Tcmple y dc las olras drdcnes una sola, a pcsar dc quc cl Tcmplc cslaba,
de hccho, ya suprimido.


1 Cf. Konrad Scholtmiillcr, Dcr Untergang dcs Templer-Ordens», t. 1, Bcrlin, 1887 (rcpr.:
Licchtcnstcin, 1986), p. 144.
LA CRONOLOGIA DE LAS ODRAS PISANAS DE RAMON LLULL u l


fcchada cl 2 2 dc n o v i c m b r e del m i s m o ano, en la que este, forzado por la
can t idad de p ruebas presentadas por el frances sobrc las act ividades hercti-
cas de los Templar ios , ordeno se apresase y encarcelase a los m i e m b r o s del
T c m p l e en toda la crist iandad, dejando, sin embargo, la decision definitiva
para una fccha pos ter ior . 1 8 El m i s m o papa, todavia el 29 de mayo de 1 3 0 8 -
al m i s m o t iempo quc Llull cita al T e m p l e - exprcsa su conviccion de que los
T e m p l a r i o s son inoccntes . 1 9 La in tc rvenc ion papal tenia c o m o p r i m e r fin
frcnar las p re t cns iones del rey de Francia que se habia arrogado el derccho
dc j u z g a r sobrc la hcrcjfa en contra del consenso de la sociedad medieva l
quc a t r ibuia u n a n i m e m e n t e la ju r i sd icc ion sobre cuestiones de fe al S u m o
Pontff icc . No cabc la mcnor duda quc, de hecho, cl T e m p l e habia sufrido,
con la dcc is ion de oc tubrc dc 1307, un golpc de gracia definitivo; de dere-
cho, sin c m b a r g o , la Orden de los Tempiar ios seguiria exist iendo hasta que
sc le hicicse el ju ic io , sc demostrascn los dclitos imputados y se supr imiese
defini t ivamcntc por orden papal . 2 0


Las fuentes contemporaneas en los meses que siguen a octubre de 1307
n o ven la cues t ion dcl T e m p l e def in i t ivamcnte zanjada, 2 1 al con t r a r io , se
juega a m e n u d o con la posibilidad de la restitucion de la orden sin detrimen-
to a lguno de sus bienes, o bien, con nueva constitucion y nuevos miembros ,
o b icn , con aqucllos micmbros que fuesen inocentes de los delitos que se le
imputaban en Franc ia . 2 2 La s i tuacion era lo bastantc confusa como para po-
der ser juzgada como dcfinitiva por una persona que, como Llull, cstaba ale-
j a d a g c o g r a f i c a m e n t e de los a c o n t e c i m i e n t o s . Ver ya la sup re s ion del


1 8 Sc trata dc la Hula «Pastoralis prccmincntiac» cn la quc cl papa no suprimc la ordcn dcl Tcm-
plc, aunquc, bicn cs vcrdad, lc dio un golpc dc muertc. Cf. Finkc, Papstum I, p. 180.


1 9 Cf. Schollmiillcr I, p. 154. Que cl pleito cstuvo pcndicnte, sobrc todo cn los primcros mcscs, lo
dcmuestran las duras dialribas dc la publicistica franccsa cn favor dc la dccision dcl rcy Fclipc, donde se
llcgo a afirmar quc el papa sc haria faulor dc hcrcjes si tomasc una dccision que no rcspondicsc tolalmcn-
tc a los dcscos dcl rcy. Vcasc Finkc, Papstum, I, pp. 196 y ss.


2 0 Hs significalivo quc cn cl concilio dc Tarragona dc principios dcl 1308 aiin algunos procurado-
rcs «dcmancn ct rahoncn lo dre.t dcl Tcmplc», cf. Finkc, Papstum II, 112.


2 1 I)c las fucnlcs sc pucdc cntrcsacar un variopinto mucstrario dc opinioncs: A finalcs dc cncro dc
1308 esta, para Fsquinus de Floyran cn carla a Jaimc II, cl asunto sin dccidir, por cso lc pidc, «si factum
Tcmplariorum invcniebatur clarum», una parlc dc los bicncs dc los Tcmplarios, cf. Finkc, Papstum II,
p. 84. Fn abril dcl mismo ano cuando sc habla dc una suprcsion dc la ordcn sc picnsa cn un futuro proxi-
mo y no como algo ya dccidido: «...cnlrc lcs altrcs coses li fcu sabcr brcumcnt, que vostrc ordc scra cas-
sat cl dcsfcit; mas quc encara dc lcs pcrsones ni dcls bens no cra res ordcnat; mas que cn brcu sen dcvia
ordcnar...», ib., p. 123, pcro tambicn hay quicn dicc que «...lo Templc romandria en son cstament», ib., p.
124. lin julio dc 1308 sc afirma todavia la cxislcncia de la ordcn, en cfccto, a unos cincucnla tcmplarios
rcconciliados cn Poiticrs dclanlc dc cuatro cardcnalcs sc lcs pcrmitc usar sus habitos y uniformes, porquc
«...cum ordo adhuc damnatus non sit, quod intcrim portcnl ct barbas ct mantcllos suos, si volunt». Scgtin
este mismo documcnto la ordcn csta bajo «cuslodia» del papa, ib., p. 153. En scpticmbrc, uno quc sc salio
dc la ordcn y ticnc micdo dc rcprcsalias dc sus antiguos compancros, comunica a Jaimc II que «...la orde
es dcsfcyt, ct cncara pcr bc que tornas, co que no crcu...», lo cual mucstra una vision muy rcal dc los hc-
chos, pucs, aunquc dicc quc una vuclta cs posiblc, la vc poco probablc, ib., p. 167.


En las instruccioncs a sus lcgados antc la curia papal, cn fcbrcro dc 1308, habla Jaimc II dc una
rcconcil iacion de los Templarios como posiblc: «...sil scnyor papa rcconciliava los dit frarcs, perdonan
los c volcn quc romangucsscn cn lur cstamcnt primcr...», Finkc, Papstum II, p. 89. Aiin cn julio dc 1308
62 F. DOMINGUEZ REBOIRAS


T e m p l c c o m o un hecho inapelablc y definit ivamente rcsuclto era adelantar-
se a los acon tec imicn tos . 2 3 El 25 de m a r z o dc 1308 , poco an tes de mentar
Llull al T e m p l e , daba la Facul tad de Teo log ia de la Univers idad de Paris
una sentencia nada favorable a Ia posicion del rey de Francia, 2 4 quien al mes
s i g u i e n t e en Poi t ie rs intcnta imponer al papa, casi a la fucrza, su ex t remo
critcrio. Los plancs dc Felipc contra los Templar ios era un sccreto a voces y
Llu l l , ya antes de su viajc a Bugia, debio dc cstar suficientemente informa-
d o . El go lpe de gracia sufrido por la orden lo podria vcr Llull c o m o epi logo
n o r m a l de las di l igencias anteriorcs; mas decisiva era, pues, la decision pa-
pal . Llull no nos ha dcjado una opinion personal dc los hechos. El alius ordo
general que unificarfa todas las ordcnes y que es la exigencia quc acompaha
a la aquf discutida mcncion del Temple bien pudiera ser la propuesta Iuliana
a la s i tuacion dada y a sabiendas de todo lo que esta ocurriendo a su alrede-
dor . E n las ci tas lulianas no se habla, ademas, del Temple cn especial , s ino
dc los Tcmplar ios como una de las tantas ordenes que se habian de reunir cn
una so la . La un ion de todas las ordenes militares, incluidos los templar ios ,
resolverfa por otra partc el problema que en aquel momen to mas preocupaba
y m a s movfa la op in ion publ ica: los bienes muebles c inmuebles del T e m -
plc . Llul l qucrfa, c o m o bien sc sabe , ver los des t inados en favor del coiUi-
nuuin pradiuin quc exigfa dc la nueva y unificada orden.


La cita luliana del Temple en estas dos obras podrfa tener, pues , una cx-
p l i cac ion , aunque csta sea, con toda seguridad y cn todos sus puntos , cucs-
t ionablc . Considcrando el contcxto historico y accptando la indccision entrc
los h c c h o s c o n s u m a d o s por el rey de Francia y los dcrcchos papales la for-
mulac ion luliana no ticne nada de cxtraho y esta en consonancia con los hc-
c h o s . A d c m a s dc t o d o lo d i c h o su pos ib i l idad cn abril o m a y o dc 1308
qucda clara si se compara con otros documentos de la cpoca. Asf, por ejcm-


apunta cl papa lal solucidn al conflicto, cf. ib., I, p . 215 . Esta pcrspcctiva cstaba cn contra dc los plancs
dcl rcy franccs, no cs cxlrano, por cllo, quc su mas intimo colaborador G. Nogarct, alacasc csa salida co-
mo inviablc: «An, si aliqui, iicct pauci, rcpcriantur innoccntcs, ulrum sit in cis totus ordo firmandus vcl
dcffcndcndus? Rcspondco: Difficilc cssc immo quasi impossibile invcniri cis aliquos innoccntcs. . .»,i i . ,
II, p. 106.


2 3 Vcasc cn cstc scntido Finkc, Papslum I, p. 172, dondc habla dc cxagcracioncs, fantasias y mcn-
tiras cn ias fucnlcs, sobrc todo durantc los primcros mcscs. El problcma dc la cxistcncia dcl '1'cmplc csta-
ba sin rcsolver . Quiza no se pucda ilustrar mcjorla situacion quc con la frasc lapidaria dc Bernard de
Baynuls: «Et ayxi no sab hom, que scra cncara dcl fcyl»,ii., II, 111.


2 4 Cf. Dcniflc-Chalclain, Charlularium univcrsilalis parisicnsis, n.° 664, pp. 125 y ss.; Finkc,
Papslum, II, n.° 70, pp. 107-10. Al voto dc los tcologos dc la Sorbona prcccdid un inlcrcsantc optisculo
dc Augustinus '1'riumphus, Traclalus super facto tcmplariorum», publicado por Kichard Scholz, Dic Pu-
blizislik zur Y.eil Philipps des Schdnen und llonifaz'VIII (Stutlgarl: Enkc, 1903), pp. 508-516, cn la quc
cxponc c laramcntc dc lo quc sc trataba, scparando la accidn dcl rcy dc Francia dc la dcfinitiva dccision
univcrsal: «...isla dubitacio orta cst nupcr proplcr Tcmplarios, qui capti pcr rcgcm Francorum ct univcrso
rcgno cius conuicti sunt, ul dicitur, dc criminc hcrcsis ct dc mullis aliis scclcribus. Vcrum quia pracdicti
Tcmplarii rcligiosi diccbantur, post corum capcioncm ct corum confcccioncm dubitatpacdictus rcx Fran-
corum, an pracdictos ct univcrsalilcr hcrclicos ipsc possct proprio iudicio coscapcrc cl condcmpnarc sinc
rcquisicionc ccclcsiac...», cf. p. 510.
LA CRONOLOGIA DE LAS OBRAS PISANAS DE RAMON LLULL 63


plo , en el Archivo de la Corona dc Aragon cxiste un documento cn cata-
lan proccdcntc de Mallorca que utiliza una formulacion muy similar a la lu-
liana:


«Fas vos sabcr, quel rey de Franga demana al papa, que totcs les hor-
d e n s de Cavail leria ne que porten armes, axi com Templers e Espi ta-
lers e moltcs altres ordens semblans a aquestes, sicn I o rde .» 2 5


Estc d o c u m e n t o , en cl quc cl autor es plenamente consciente de los he-
chos , pucs conoce y expone ampliamente los problemas derivados de la di-
solucion de los Templar ios en Francia, esta escrita con toda seguridad en los
primcros mescs del afio 1308.


S u p o n g a m o s , por otra par te , que Llull, al enumerar en abril y m a y o dc
1308 las o rdcncs mi l i ta res exis tentes en la Cristiandad, hubiese dejado dc
m c n t a r al T e m p l e ; en estc caso habria pronunciado una sentencia y t omado
pa r t ido en un plc i to todavia ju r id icamente pendiente de sentencia definiti-
v a . 2 6 N o o lv idemos que, por mucho que la publicistica francesa pregonase lo
con t ra r io , para cualquier cristiano de aquel t iempo - a s i lo definio tambien,
c o m o hemos visto, en mayo de 1308 la Facultad de Teologia de la Universi-
dad de P a r i s - era cl Papa la instancia defini t iva en cues t iones de fe. Este
problema estaba y qucdaba aun abierto y sin resolver no por simpatia o anti-
pat ia hacia los Templar ios sino por cuestion de principio como Augus t inus
Tr iumphus lo cxpone al final de su Traclatus:


«...non dicimus ista ad cxcusationem Templar iorum, quia si vera sunt
ca que e is imponun tu r , mer i to ccclcsia dcbet illam religionem tam-
q u a m in iquam sec tam ext i rpare et condempnare , sed dic imus, quod
ista non sunt licita a l iquibus secularibus principibus at temptare s ine
ccclcsie mandato ct requisicionc.» 2 7


(T. Finkc, Papslum II, p. 118, y cl comcntario dcl autor sobrc cslc intcrcsantc documcnto ma-
llorquin cn I, pp. 185 y s.


2 6 Todavia cn marzo dc 1309, un afio dcspucs dc la mencidn dcl Tcmplc por partc dc Llull, los lc-
gados dc Jaimc II antc la curia lc rccomicndan quc dc largas al asunto dc la dcvolucidn dc los bicncs dcl
Tcmplc quc cl papa para si cxigia y quc siga cn csto cl cjemplo dcl rcy dc Inglalcrra, pucs, decian: «...sils
Templers fosscn jutgats pcr hcrctycs... los dits bcns, scria ordcnat daqucls a serviy de Dcu contrc los cnc-
michs dc la lc . E sils Tcmplcrs no crcn colpablcs, quc trobasscn lol lo lur... Molts son cn la cort gcncral-
mcnt, qui cnlcncn, qucl viatjc dcls Tcmplcrs sia va, c alscuns kardcnals nos han dit, qucu tcncn cn gran
folia cs duptcn, quc la csglcia cl papa non vcngucn a vcrgonya», Finke, Papstum II, p. 183. Es 6stc un
tcstimonio muy claro dc la indccisidn quc rcinaba lodavia cn la cortc papal un afio dcsptics dc la aparcn-
lcmcntc problcmatica mcncidn dcl Tcmplc por partc dc Ramon LIuII.


2 7 Cf. op. cit., p. 516. En tcrminos todavia mas dramaticos sc manificsfa tambicn cl comcndador
mayor dc la ordcn cn la corona dc Aragdn cn scplicmbrc dc 1308: «Et axi no apar, quc ncgun rcy ni prin-
ccp dcl mon ni cnqucridor ni nula altra pcrsona pusc avcr auda carta contrc los frarcs dcl Tcmplc dc con-
scntimcnt ni dc volcnlat dcl scnyor papa, pus qucl rcy de Franca, qui cs cstat cap ct comcsamcnt, ct qui
mcs dc favor Iroba ab Icsglca nc la na auda», Finkc, Papslum II, p. 174.
64 F. DOMINGUEZ REBOIRAS


La dec i s ion papal de d i so luc ion de la orden del Templc por del i tos dc
here j ia n o habia tenido lugar todavia. En abril y mayo de 1308 la ordcn sc-
gufa exis t iendo en la conciencia de todo cristiano y aun duraria oficialmente
o t ro s tres a h o s . 2 8 El T e m p l e , aunque de faclo se le habia dado el g o l p e de
gracia, de iure segufa existiendo, una distincion que no es, en verdad, irrelc-
v a n t c rc f i r iendonos a la Edad Mcdia, donde se hilaba muy fino a la hora de
precisar conceptos o aclarar cuestioncs del scr o no ser de las cosas.


5) La cronologfa propuesta por Bonner pone la llegada de Llull a Pisa
un a h o an t e s , cn 1306, de lo que se viene admit iendo hasta ahora. Si fucse
asf, media r fa so lo un aho entrc la coronacion de Clemente V en Lyon y la
vuc l t a a cc idcn t ada desdc Bugfa. En contraste, se alargarfa enormemente la
e s t anc i a de Llull en Pisa a quince meses , de los cuales, por lo menos , sietc
(de m a y o a ene ro ) son de total inactividad l i teraria. 2 9 En el afan de quere r
r e so lve r un la rgo perfodo de la inactividad literaria, se crea otro per iodo dc
inactividad no menos problematico. Es mas , l levando el cambio de cronolo-
g ia con todas sus consecuencias y fechando e\Ars brevis en enero de 1307,
ser ia esa laguna todavia mas larga. Asf pues, segun la nueva propuesta cro-
nologica , LIulI cscribe febrilmentc hasta el mes de mayo un monton dc pagi-
nas al m c s , para lucgo, de mayo a diciembre, no coger la p luma. Serfan sietc
u ocho mescs que Bonner, bien avisado y conoccdor, como pocos, de la bio-
graffa lu l iana , salva aludiendo a una predicacion de la cruzada cn Pisa y en
G c n o v a . 3 0 El redactor de la Vita se l imita a recoger aquf la idea de la crea-
c ion de una orden militar unificada, tema actual y rcpetido en la Dispulatio
y en el Liber clericorum, pun to fundamenta l y dec i s ivo para su programa
del continuum praelium quc cxpone en el Liber de fine y en el De acquisi-
tione Terrae Sanclae. Llull prescntaba un programa dc recupcracion de Tie-
rra Santa que diferia diametralmcnte de toda idea anterior sobre la cruzada y
suponfa una alternativa a todos los planes mas o mcnos sinceros que se for-
j aban alredcdor del rey dc Francia y que el papa apoyaba sin condiciones. El
comiin p i s a n o parcce quc aprobo de manera oficial y por escrito estas ideas


2 8 Obscrvando dctcnidamcntc Ia documcntacion rcunida por 1'inkc, Papstum..., cn cl tomo II Uama
la atcncion quc hasta cl Concilio dc Vicnnc sicmprc sc habla dc «Templarii» o «fralrcs ordinis Tcmpli»,
sin cmbargo, a parlir dc csa fccha sc habla dc pcrsonas «quac fucrunt dc ordinc miliciac Tcmpli» (ib., II,
p . 98) . Al hablar dc los bicncs sc habla primcro dc «bona Tcmplariorum» y lucgo dc «bona, quac... ordo
Tcmplariorum habcbat» (ib., II, p. 215). Los conlcmporancos sabian con mayor cxactitud cuando laordcn
dc los Tcmplarios habia dcjado dc cxistir.


2 9 Me parcce sumamcntc problcmatico c inverosimil iimilar cn un ano justo ]a rcdaccion dcl Ars
generalis ultima, cl viajc a IJugia, ]a carccl y cl naufragio y aumcntar a quincc mcscs (en lugar dc scis o
sictc) 1a cstancia cn Pisa.


3 0 «Durant 1'cstiu i tardor de 1307 dcsplcga la scva activitat a Pisa (i a Gcnova) cn favor d 'una
croada...», ib., p. 75. Ilonncr, al hablar dc una «intcnsa activitat dc prcdicacio a Pisa» (p. 72), siguc cn cs-
ta aprcciacion a Hillgarth, pp. 98 y ss., cn las quc sc habla dc «scrmons to thc pcoplc in thc spring and
summcr of 1308» y dondc Lull «appcars almost a St. JJcrnard rcdivivus».
LA CRONOLOGIA DE LAS OBRAS 1'ISANAS DE RAMON LLULL 65


dc Llu l l , quc concordaban , a su vcz, cn su mayor partc con las teorfas que
J a i m e II in tcn taba inculcar en la cortc papal a t ravcs de sus l c g a d o s . 3 1 Si
Llull para csta in tervencion neces i to sietc mcses y cl abandono total dc su
actividad litcraria, tcnicndo, como al parccer tenfa, a su disposicion cl scrip-
torium m o n a c a l dc S. D o n i n o cs, por lo mcnos, cucstionable. S iguiendo la
c ronologia tradicional, csa actividad politica llcnaria, por dccirlo asf, los ra-
tos l ibrcs dc la febril actividad litcraria dc su corta pcro fccunda cstancia cn
Pisa.


6) Siguicndo la propuesta dc Bonner habrfa quc admitir en el cxplicit
dcl Ars generalis ullima dos c o m p u t o s d iversos . En una misma frase Llull
exigirfa dcl lcctor la aplicacion dc dos difcrcntes calculos:


«Ista Ars fuit incepta a Raymundo Lugduni super Rodano mense no-
veinbris anno 1305. Et ipsc eam finiuit in ciuitatc Pisana in monas te-
r io s a n c t i D o m n i n i ad laudem et honorcm Dei inense martii anno
1308 ab incarnatione Domin i nostri Jesu Chris t i» (cl sub rayado es
mfo ) . 3 2


La p r imera fccha tcndrfa quc scr lcfda scgiin el cstilo florcntino y la se-
g u n d a segiin cl cstilo pisano. Para quc la hipotcsis funcionc sc cxige que cl
mense martii ind iquc ncccsar iamente los liltimos scis dfas dcl mcs . Dc nin-
g u n a m a n c r a sc pucde aplicar a los primcros veinticinco dfas pucs asf no se
podrfa convcrt ir cl ano 1307 dcl explicit en cl aho 1308 dc nucstro computo,
cs dccir , aqucl quc se neccsi ta para cl correcto funcionamicnto de la nueva
cronologia . T o d o esto cs, cn verdad, posiblc, pero cxigc dcl lcctor la acepta-
cion dc una seric dc dificilcs coincidcncias. No deja de ser una construccion
lo bastante forzada y artificial para dcspertar dudas dc su viabilidad. Admitir
quc Llull pucda dar cn una m i s m a frase al Icctor dos calculos o cstilos dc
c rono logfa d ivc r sos , aunquc pucdc scr verdad, serfa sumamentc curioso y
original.


En fin. Estas observacioncs no pretendcn inhabilitar la ingeniosa hipote-
sis de A. Bonnc r . Es una mcra enumeracion dc los puntos que, a mi m o d o
dc vcr, haccn la contra y complican cnormcmente la definitiva accptacion dc


3 1 Lo quc l.lull prclcndia cra ganarsc a lodos los quc tcnian podcr politico y cconomico cn la Cris-
tiandad cn pro dc la idca dc un «conlinuum praclium» o un «bcllum contra Saraccnus pcrpcluum» (no
una tcmporal cruzada) piira lo cttal cra clcmcnto fundamcntal una nucva y polcntc ordcn militar ccntrali-
zada y financiada por loda la Crisliandad. Sobrc cstc lcma cf. cl art. cil. cn la nota 9, pp. 415, 418 y s.


Es intcrcsanlc haccr notar la prccision con la quc Llull apunla las dos fcchas. En la primcra, don-
dc para cl lcctor conlcmporanco no pucdc habcr confusion, ponc simplcmcntc mense novembrisanno
1305, micntras cn la scgunda, dondc una confusion dc cstilos podria scr posiblc, afiadc ab incarnatione
para quc no qucdc la mcnor duda.


9.
66 F. DOMINGUEZ REBOIRAS


un cambio cn la cronologfa de la obra luliana cscrita en Pisa. Sc trata de avi-
sar quc la aparcntemcntc facil solucion dc unos problemas nos pucdc condu-
cir a o t ros cngo r ros dc no m e n o r improbab i l idad . No p re t enden ser estas
no tas la u l t ima palabra , s ino una invitacion a aclarar y reforzar, si cabe, la
in tc resan tc p ropucs ta o la solucion contraria. Sca como sea, cstas disquis i -
c ioncs han pues to dc manifiesto quc cualquicr tcma relacionado con la cro-
nologfa lul iana, por p c q u e n o quc parczca, pucdc contribuir a la aclaracion
de a spcc to s incd i tos dc la biobibliograffa luliana, como pucdcn scr la rela-
cion de Llull con la casa rcal franccsa, su actitud frcnte a la disolucion dc la
ordcn dcl Tcmplc y otros tcmas rclativos a las tecnicas dc composicion de la
obra luliana. A pesar dc las numerosas fuentcs quc d isponcmos para recons-
truir la v ida dc R a m o n Llull s icmprc quedanin inexplicablcs lagunas e in-
c o n g r u c n c i a s . H e m o s de r e c o r d a r q u c n o s i c m p r e es p o s i b l e l l c g a r a
solucioncs exactas y dcfinitivas.


FERNANDO DOMINGUEZ REBOIRAS
Raimundus Lullus Instilul


Univcrsitiit Frciburg (Alemania)


RESUM


A criticism of A. Bonncr 's «La cronologia dels anys 1303-1308 i de l'cs-
tada a Pisa de Ramon Llull», EL 28 (1988) , pp. 71-76, in which thc au thor
proposcs a less crowdcd schcduling of LlulFs activitics in thc first months of
1308 , suggcs t s thc improbabi l i ty of Llulfs using the Pisan style of dat ing,
says that Llulfs rcfcrences to thc Templars arc difficult to asscss in the con-
fuscd s i tua t ion of thc t imc , finds it improbab lc that Llull uscd two dat ing
s ty lcs in the Ars generalis ultima, and corrccts Bonncr ' s ncw dat ing of thc
Ars brevis.
EL 3 1 ( 1 9 9 1 ) , 6 7 - 7 2


J. PERARNAU


ENTORN D'UNA AFIRMACIO D'A. BONNER
RELATIVA AL MS. DE MILA,


AMBROSIANA, O 87 Sup


En el pr imer fascicle del 1990 d'«Estudios Lulianos», a la pagina 98 cm
son d c d i c a d c s algunes linics, 1'unic rcsponsablc de les quals es llur signant,
«A. Bonncr».


En t r c lcs a f i rmacions , pero, n ' hi ha una quc es faci lment constatablc ,
g a i r c b c dir ia de cicncia exper imcnta l , quc cal puntua l i tzar pe rquc podria
por ta r a crror . Enfront de la meva afirmacio que «...cl tcxt... (dcl Llibre de
definicions)... s 'ha conservat en copia linica i encara tan clara i bcn cscrita»
d i n s cl volum manuscri t csmcntat cn cl tftol, A. Bonncr rcplica: «Pel quc fa
a aqucst Ms. , el vaig haver de compulsar pcr a la meva edicio dc YArt breu, i
puc asscgurar quc es tot, mcnys clar i bcn cscrit».


P resc ind in t ara dcl fet quc un scrvidor no he afirmat mai quc cl manus-
crit O 87 Sup sigui ben cscrit, ans nomcs la copia dcl Llibre de definicions i
que , per tant nomes A. Bonner es responsablc del salt logic quc va dc la co-
pia dcl dit tcxt a tot cl volum manuscrit , cm sembla cvident que sota les se-
ves pa r au l c s hi ha cl p rcssupos i t que la lletra amb quc cs cscrita en cl dit
vo lum VArt breu cs la matc ixa amb la qual hi es copiat cl Llibre de defini-
cions.


Pcro tal prcssuposit no rcspon a la veritat, perquc cl volum csmentat no
cs unitari ans factici, cs a dir, resultat dc 1'agrcgacio sota o dins cobcrta lini-
ca dc trcs conjunts inicialmcnt indepcndcnts i ccrtamcnt no unitaris, tal com
h o m pot vcu re cn la scgiicnt dcscripcic') d'aqucll volum. Subratllarc nomes
que la indcpendencia del tcrccr conjunt, justamcnt el quc contc cl Llibre de
definicions, cs cncara mcs csclatant pcl fct dc conscrvar numcracio propia
pr imit iva, cscrita amb xifrcs romancs.
68 J . PERARNAl)


DESCRIPCIO DEL VOLUM 0 87 SUP DE LA BLBLIOTECA


AMBROSIANA DE MILA


E n q u a d c r n a c i o a m b pcrgamf b lanc . Supcrf ic ic dc cobcr ta , 2 2 2 x 154
m m . Llom ll is; al scu pcu, ctiqucta verda amb «87»; al capdamunt , anagra-
ma dc Crist, estilitzat. A Ia cara intcrior dc la portada, amb tinta: « R a y m u n -
do Lul io , lc f igure dclLarte Cabal is t ica in Spagnolo» i la signatura actual .
Trcs folis dc papcr dc guarda al comcngamcnt dcl volum i un a 1'acabament;
en el l r « R a y m u n d i Lulli Ars Magna, lingua Hispanica. Item, La Doctr ina
dels Infants».


C o s dcl v o l u m const i tu i t pcr 98 folis de paper, dc 211 x 149 m m . Tot
factici.


Conjunt I


El primcr bloc es format pcr sis plccs dc papcr.
I. 1 x 2 (ff. I V - V ) . Filigrana: cap dc bou amb quart dc lluna cntre les


banycs . Rclligat senzill i normal.
II. 5 x 2 (ff. 1-10). Filigrana: elm somat de sagcta. Relligat senzill i


normal . Reclam. N o hi ha numcracio dc fulls ni del plec.
III. 6 x 2 (ff. 11-22) . Filigrana: cap de bou traient Ia llengua pcr la bo-


ca. Rclligat scnzill i normal . Rcclam. Scnsc numcracio.
IV. 6 x 2 (ff. 23 -34 ) . Els altrcs dclalls com els dcl plec antcrior.
V. 6 x 2 (ff. 35 -46 ) . Els altrcs dctalls com els dcls dos plccs anteriors .
VI. 8 x 2 (ff. 47 -62 ) . Els altrcs dctalls com els dels tres plecs antcriors,


trct dcl rcclam quc aci manca pcr final dc text.


1. Ff. l r - 4 4 r . Inc: Senyor deu, ab ta gracia (gran), sauiesa c amor co-
menc.a / a q u c s t l ib rc lo qual cs apc l . Ia t / ( l ' a r t ) b r eu , lo qua l ( q u e ) es
y m a ( t ) g c (c s e m b l a n s a ) dc lart quc axi es apel lada (magna (que canc.) la
qual axi cs intitulada). O deus, ab la tua sobirana perfcccio comcnsa lart ge-
ncral c dcrrcra. A. (Prolcch c diujsio dc aqucst librc). F. l r - v . Inc: La rao pcr
quc fcm aqucs ta art brcu cs pcr qo quc lart gran (magna) pus leugerament
sia conscbuda. . . Exp.: ...La viij. dc la mancra dc mostrar o cnsenyar aqucsta
art. E p r i m e r a m c n t dc la primera part dircm, axf com sc seguira. B. Ff. l v -
4 4 r . Inc: De la primera part, la qual (que) es del alfabet daquesta art. Nos -
al t rcs posam n o m alfabct cn aqucsta art... Exp.: . . . lart ista o lo mcs t rc deu
cnscnyar a aquclls scolans dc lcs coscs damunt ditcs. A honor c lahor dc dcu
ENTORN DTJNA AFIRMACIO D'A. DONNER RELATIVA AL MS. DE MIL 69


e dc la piiblica vtilitat acaba Ramon aquest libre en Pisa en lo monester (mo-
nest j r ) de sent d o m i n g o lo m e s de gener en lany de la encarnatio de nostro
senyor ihesu christ M c c c e s e t .


Ramon Llull, Art breu


2. Ff. 4 4 v - 6 1 r . De la regla de B. Inc: Aquesta rcgla es de posibilitat, la
qual en tres mancras consideram, 50 es, scgons affirmatio, dubi tacio e nega-
cio. Scgons la affirmacio, per 50 que encercant veritat en lo principi dc la in-
qu i s i t io la vn 0 laltra dels contraris sia soposat esser possible. . . Exp.: ...Car
diferencia no cs innada, mas es acquisida. Car per occasio son principis.
Finis.


R a m o n Llull . Explicacio de les regles i de la segona figura. Fragment
de Taula general {ORL XVI, 338 ss.).


3. F. 6 1 v . Taula d'cquivalencies dc lcs nou lletres de 1'alfabet lul.lia i
sis altrcs llistcs.


4. F. 6 2 r - v . Ducs notcs: una sobrc la mixtid de bondat i grandesa; i una
altra desplegant la prova lul.liana de 1'encamacio.


Caixa d'escriptura: 136 x 87 m m i 21 lmies en el f. 5 r . Marc i linies
s enya la t s a m b p lom fins al f. 10, despres nomcs segueixen les dues lfnies
vcr t ica l s dcl ma rc , fetes a pressio; 22 linies al f. 24 r . Dues m a n s predomi-
nan t s : ff. 1 -10 . Lletra gotica scmibastarda; ff. 10-62 , lletra de transicio dc
gotica a humanis t ica . Titols, majiiscules i calderons nomes en vermell. Mol-
tes notcs , tant intcrlineals com marginals cn YArt breu, a m b lletra de transi-
c io a ja p l c n a m c n t humani s t i ca . D'cntrc tals notes destaquem lcs segiients:
«Est Francisci [sic] Torrcl la» al f. IV r , i un signe que sembla «23» i sota
«13». «Lo mon cs . j . c es en .iij. coses, qo es, sensualitat, intel.lcctuitat e ani-
mali ta t«, f. V r . «Materia, forma e privacio son principi dc generacio c
co r rupc io cn los cossors e lcmcnta t s» . «Axf com compos ic io no pot esser
sens ma te r i a e forma e pr iuac io , axf s impl ic i ta t es en esser sens materia e
forma c priuacio» (aqucstes notcs cs troben en la mateixa pagina i han estat
escritcs a m b Uetra humanfstica primitiva, potser de mitjan s. XV). «Axi com
conposicio no pot esser sens materia e forma e priuacio, axi simplicitat es en
esscr sens matcria c forma e priuasio» (lletra humanistica mcs tardana, pot-
ser dcl pas dcl s. XV al XVI). Al f. V v hi ha una revisio del t f tol- invocacio
dc 1/lr/ breu.


Conjunt II


Un p lcc de paper , dc 9 x 2, ff. 6 3 - 8 0 . Fi l igrana: cap de bou traient la
llcngua pcr la boca, com cn cls darrcrs plccs del primcr conjunt.
70 J. PERARNAU


1. Ff. 6 3 r - 6 4 r . Inc: No prechs dcu mcs pcr lo teu bc / que per honor
quc li couc. . . Exp.: . . .Cascun prouerbi es escrit / per 50 quc en son loch sia
dit. Dco gratias.


R a m o n Llull, Proverbia d'ensenyamenl niims. 175-225 ( O R L XVI 3 8 6 -
389) .


2. F. 64 r : «Justa cosa es quc aquells que no volgueren mentre pogue-
ren , q u c c o m volrran, que no puguen. E axi, feu penitencia en aquest mon,
m e n t r e sou v ius , fructuosa y profi tosa, pc rque lavorcs aprofita al h o m e la
penitcncia, com cll pot peccar e no pecca».


3 . F. 6 5 v : Sis notes en catala sobre diversos punts filosofics en pers-
pectiva lul.liana.


4. F. 6 6 r : Fragmcnts divcrsos: sis esqucmes ternaris de conceptes (p.
c., Ma l i c i a , paru i tas , defectus). Desprcs: «Scnsualc cst illud cns. . . Intcllec-
tuale. . . Ars gcncralis cst quoddam divinum donum...».


5 . Ff. 6 7 r - 7 6 r . Deu, ab (ta) suma clemencia e karilal comensam aquest
libre anomenat la doclrina dels infants. Inc.: Com los infells sien en arror c
cn fa lccdat e n o creen ni a t r ibuexen a dcu compliment ni perfectio scgons
quc fan los cristians qui a Deu... Exp.: ...pinet-se de ago quc ha fet dc bc pcr
pao r 0 pcr amor. Acabada cs ab la aiuda del sant spirit la doctrina de aquest
dictat de l l s infans, la qual es fort necessaria a saber o mostrar de cor als in-
fants pcti ts per tal que-s dispongucn a scruir c honrar dcu dc mancra quc pu-
xen c sap icn a tenycr la fi per que deus los ha crcats . Sia lo nom dc nostrc
scnyor cleu ihesu xrist bcncyt c loat per totes lcs gcnts del mon Amen. Finis.


Ecl.: Pier Enca Guarncrio, A I E C (1908), 514-518 .


6. F. 7 6 v . «Yo, Toni Calaf, fas racort com ha dcu clcl present mes de
d e z c m b r e any 1565 v ingi de Llavant pcr via dc barsalona hanb un llondrci
clcl patron Garau d E n Saffanbarqui en Capdcpcdrc y comansf hapanclra clc
cantar y dbscr iura . Nostro Scnyor m ' a n c a m i n ha son sarviti amcn» .


7. Ff. 7 7 v - 7 9 r . Dc rcgulis. Inc: Vtrum habct clubitationcm, affirmatio-
ncm, negationem.. . Exp.: ...ct sic bonum cst ct agit bonum finaliter.


8. F. 7 9 v . «Dcus cst illud ens, in quo bonitas, magnjtudo, cternitas.. . ct
al iquo non indiget».


9. Ff. 9 8 v - 8 0 r . De arte morali. lnc: Ars moralis est ordinarc potcntias
et ap l i ca rc ipsas ad vi r tu tcs pcr mul t ip l i ca t iones suo rum ac tum (!) ct pcr
mort i f icat ioncm viciorum... Exp.: ...In tua inucstigacionc ponc antc intcllcc-
tum ct p o n e m o d u m voluntatem et mcmoria (!) in mcdio ct habcas spcm in
auxi l io clci.


C a i x a d ' e sc r ip tu ra 127 x 80 m m cn el f. 7 2 r . Les caractcrfstiques de la
part ccnt ra l dcl plec i tambe lcs dcls ff. 7 7 v - 7 8 r son lcs de la scgona ma dcl
conjunt anterior. Les anotacions dcls folis inicials semblen de la m a t e i x a m a
que escrivf m e s no tcs cn aqucll conjunt . Lcs darrcrcs pagincs (ff. 7 8 v - 7 9 r )
ENTORN DTJNA AFIRMACIO D'A. DONNER RELATIVA AL MS. DE MIL 71


Conjunt III


Un sol p lcc dc 8 x 2 . Ff. 81 -95 i I. Relligat scnzill. Filigrana: cap a m b
clm, antena i estrclla, semblant al de Briquet 15692. Numeracio primitiva en
vermell , amb xifrcs romanes.


Ff. 8 1 r - 9 5 v ( I r - X V v ) . (De Diffinitionibus, m a n saec XVI ) . Differencia.
Concordanga. Contrarietat. Inc.: Senssual es aquella cosa quc sent o es sen-
tida... Exp.: . . .Odoratiua, gustatiua, tactiua e affatiua. De la fft. a(b) correccio
d e s an t a m a r c csgles ia es acabat aquest pctit l ibre a honor , laor, g lor ia e
r cue rcnc ia del g lo r ios vnjucrssal r edemptor e de la sua gloriosa marc dco
gracias.


A n o n i m lul-lia, Llibre de demostracions, ed . Lola Badia (Barcc lona ,
1983).


Caixa d ' e sc r ip tu ra : 160 x 102 m m al f. 9 1 r (XI r ) i 27 lfnies, pero 29 en
la piigina anter ior . Llctra linica, humanfstica incipient, clara. Les xifres son
a rab igues . Tftols , capi ta l s , ca ldc rons , subratl lats i paraules-guia al margc ,
amb tinta vermella.


Mitjan scglc XV.


Les pag ines an te r io rs dcmos t r en quc no tc sentit de parlar de tot el vo -
lum 0 87 Sup de 1'Ambrosiana com si les seves pagincs fossin totes escritcs
a m b llctra dc lcs m a t e i x c s caractcrfst iques, per la senzillfssima rao que no
ho forcn. Mes cncara, 1'afirmacio d'A. Bonncr nomcs podria csser presa en
cons idc rac io , si hagues prccisat dc quina dc les mans, grafies o lletrcs del
pr imcr conjunt afirmava la igualtat dc caracterfstiques amb la del con-
junt terccr, pcro no tenia ni idea de 1'existencia de la pluralitat de mans, gra-
fics o l lctrcs cn cl volum csmentat i aixf la seva afirmacio no s ' aguanta per
cnlloc.


La contraprova d ' a l lo que acf cs discuteix es molt facil i cspcro que A.
Bonner la forncixi: publicar cncaradcs alguna dc lcs pagines inicials dcl pri-
m e r conjunt i a lguna dc les del terccr, Art breu i Llibre de definicions res -
pcctivamcnt.


D 'a l t ra banda, cl lcctor pot rccordar quc cn la descripcio del segon con-
jun t hc asscnyalat scmblanccs cntre alguncs dc lcs scvcs piigines i lcs cscri-
tcs per la segona ma dcl conjunt primer. En canvi, no vaig trobar cap basc


s c m b l e n dcl ma tc ix copista, la lletra, pero, havia evolucionat vers la huma-
nistica, bo i aprofitant tot 1'cspai dc la pagina. El De arte morali (ff. 7 9 v - 8 0 r )
es escr i t amb llctra plenamcnt humanistica dins caixa de 173 x 125 m m ; ti-
tols, capitals i calderons del text num. 5 son en vermell.
72 J. PERARNAU


per a proposar una hipotesi semblant en relacio a les pagin,es del conjunt ter-
cer, del qual tot fa suposar esser de procedencia totalmcnt diversa dels dos
precedents : Ia numeracio primitiva propia i cl dctall dc la nota inicial del vo-
l u m , cop iada en cl primcr paragraf dc la descripcio oferta cn aqucstcs pagi-
n e s , s e g o n s la q u a l , en un m o m c n t d c t c r m i n a t el v o l u m n o m e s haur ia
cont ingut els dos primcrs conjunts.


JOSEP PERARNAU
Facullal dc Tcologia


Barcclona


RESUM


T h e au thor d isagrecs wi th Bonncr ' s appraisal of the inferior quality of
thc M s . in ques t ion , say ing that whcrcas this may bc truc of the text of thc
Art breu, it is not applicable to thc Llibre de definicions, copicd by anothcr
hand. T h c author then goes on to givc a dctailed description of the Ms.
BIBLIOGRAFIA LULLISTICA


BIBLIOGRAFIA LULLISTICA


I. E D I C I O N S , A N T O L O G I E S I T R A D U C C I O N S D ' O B R E S
L U L L I A N E S


1) Llull, Ramon, Breviculum seu Electorium parvum Thomae Migerii
(Le Myesier), ed. Char lcs Lohr, Theodo r Pindl-Biichel, Walpurga Biichcl,
« C o r p u s Chr i s t i ano rum, Cont inua t io Mcdiaeva l i s . Ra imundi Lulli Opcra
La t ina . S u p p l e m c n t i Lul l iani» I (Turnhout , Belgica: Brcpols , 1990), pp .
xxvi + 414.


Rcssenyat a continuacio.


2) Lohr, Charles i Domfngucz, Fernando, «Raimundus Lullus, "Libcr
amic i ct ama t i " : In t roduct ion and Crit ical Tcx t» , Traditio 44 ( 1 9 8 8 ) , pp .
325-372 .


Contc una cdicio dc la vcrsio llatina del Llibre d'amic eAmal.
Rcsscnyat a continuacio.


II. E S T U D I S L U L L I S T I C S


3) Arqucs i Corominas, Rosscnd, «Ramon Llull, mirall orsia i nouccn-
tista», Revista de Catalunya 43 (1990, jul/ago), pp. 107-122.


4) Badia, Lola, «Manipulacions literaries lul.lianes: dc la pastorcl.la al
sc rmo», El debat intercultural als segles XIII i XIV, Actes de les IJornades
de Filosofia Catalana, Girona 25-27d'abril de 1988, ed. Marccl Sallcras,
«Estudi Gcncral» 9 (Girona: Col-legi Univcrsitari, 1989), pp. 13-27.


Rcsscnyat a continuacio.
76 STUDIA LULLIANA


5) Badia, Lola, La narrativa segons Llull: relats instructius de difusid
universal, « P u b l i c a c i o n s dcl Ccnt rc d 'Es tud i s T c o l o g i c s dc M a l l o r c a » 8
(Mallorca, 1990), 38 pp.


Ressenyat a continuacio.


6) Barcelo, Miqucl, «"...Pcr sarrains a prcicar" o 1'art dc prcdicar a au-
dicncics captivcs», El debal intercullural als segles XIII i XIV, Acles de les I
Jornades de Filosofia Calalana, Girona 25-27 d'abril de 1988, cd . Marcel
Sal lcras , «Estudi Gencral» 9 (Girona: Col.legi Universitari , 1989), pp. 117-
132; Llull 127-9.


Resscnyat a continuacio sota cl niim. 4.


7) Bonafc, Francesc, «Las metaforas morales del "Llibre de amic e
Amat"» , Studia Lullistica et Philologica. Miscellanea in honorem Francisci
B. Moll el Michaelis Colom (Pa lma: Maioriccnsis Schola Lullistica, 1990),
pp. 13-33.


Rcsscnyat a continuacio.


8) Bonner, Anthony, «L'apologctica dc Ramon Marti i Ramon Llull
davant dc 1'lslam i dcl j u d a i s m c » , El debat intercultural als segles XIII i
XIV. Actes de les IJornades de Filosofia Catalana, Girona 25-27 dabril de
1988, cd. Marccl Sallcras, «Estudi Gcneral» 9 (Girona: Col.legi Univcrs i ta-
ri, 1989), pp. 171-185.


Rcsscnyat a continuacio sota el niim. 4.


9) Bonncr, Anthony, «Una nota sobrc cl mot "dignitas"», Sludia Lu-
llistica el Philologica, Miscellanea in honorem Francisci B. Moll et Mi-
chaelis Colom (Palma: Maioriccnsis Schola Lullistica, 1990), pp. 35-38.


Rcsscnyat a continuacio sota cl niim. 7.


10) Idcl, Moshe, Kabbalah, New Perspeclives (Ncw Havcn: Yalc Uni-
vcrsity Prcss, 1988), xx + 419 pp.


Rcsscnyat a continuacio.


11) Johnston, Mark D., «The "Rethorica nova" of Ramon Llull: An
"Ars pracdicandi" as Dcvotional Literaturc», De Ore Domini, Preacher and
Word in the Middle Ages, ed. Thomas L. Amos , «Mcdieval Institute Publ i -
cations» (Kalamazoo, Michigan, 1989), pp. 119-145.


Rcsscnyat a continuacio.


12) Johnston, Mark D., «"Affatus" and thc Sourccs of LlulPs Latin V o -
cabulary», Studia Lullislica et Philologica. Miscellanea in honorem Fran-
BIBLIOGRAFIA LULLISTICA 77


cisci B. Moll ct Michaelis Colom (Pa lma: Maior iccns is Schola Lullistica,
1990), pp. 39-44.


Rcsscnyat a continuacio sota el num. 7.


13) Kafel, Salczy, Antologia mystykdw franciszkanskich (- de mistics
franciscans). Tom 2, wiek (=segles) XIH-XIV (Viirsbviii, 1986) , pp . Llull
252-267.


14) Llinarcs, Armand, Ramon Llull, trad. Frangoisc Mudoy, introd. Sc-
bas t ia Trias Mercant, «Bibliotcca "Raixa"» 146 (Palma de Mallorca: Edi to-
rial Moll , 1990), 127 pp.


Traduccio catalana dc 1'obra rcsscnyada a EL 25 (1981-3), 287 i 289.


15) Llinarcs, Armand, «Remarques sur quelques mots du vocabulaire
lullicn», Sludia Lullistica et Philologica. Miscellanea in honorem Erancisci
B. Moll et Michaelis Colom (Pa lma: Maioricensis Schola Lullistica, 1990),
pp. 45-52.


Ressenyat a continuacio sota cl niim. 7.


16) Lohr, Charles, «Islamic Influences in LulFs Logic», El debat inter-
cultural als segles XIII i XIV. Actes de les I Jornades de Filosofia Calalana,
Girona 25-27dabril de 1988, ed. Marccl Salleras, «Estudi General» 9 (Gi-
rona: Col. legi Universitari , 1989), pp. 147-157.


Resscnyat a continuacio sota cl num. 4.


17) Lohr, Charlcs i Madrc, Alois, «Raimundus Lullus und dcr Lullis-
mus» , Coniemporary Philosophy. A new survey 6/1 (Paisos Baixos: Kluwcr
Academic Publishers, 1990), pp. 379-385.


18) Lohr, Charlcs, «Raimondo Lullo: 1'azione e il pensiero», Concilia-
rismo, stati nazionali, inizi deWumanesimo. Atti del XXV Convegno slorico
internazionale. Todi, 9-12 otl. 1988 ( S p o l c t o : C c n t r o I t a l i ano de S tud i
sulFAlto Mediocvo, 1990), pp. 235-243.


19) Mancini , Diana, «Stratcgic di approccio in Raimondo Lu\\o»,Ana-
lecta TOR 21 (1990), pp. 415-427.


20) Mcicr, S., «Dic lullistischc Philosophic», Hislorisches Wdrlerbuch
der Philosophie, cd. Joach im Ritter, Karlfried Griinder 7 (Darmstadt: Wis -
scnschaftl ichc Buchgcsellschaft, 1989), pp. 668-671.


Rcsscnyat a continuacio.
78 STUDIA LULLIANA


21) Perarnau i Espclt, Josep, «El manuscrit lul.lia "Princeps": el del
"Ll ibre de contemplacio en Deu" de Mila», Studia Lullistica el Philologica.
Miscellanea in honorem Francisci B. Moll et Michaelis Colom (Pa lma :
Maior icens is Schola Lullistica, 1990), pp. 53-60.


Rcssenyat a continuacio sota el niim. 7.


22) Pcrez Martinez, Lorcnzo, «Jesuitas lulistas cn Mallorca a princi-
p ios del XVI I . El caso del P. Andrc s Moragues» , La cultura mallorquina
des de VEdat Mitjana fins al segle XX. Ilomenatge al Pare Miquel Batllori.
Estudis Baledrics 29-30 (1988), pp. 87-94.


23) Pcrcz Martincz, Lorenzo, «Un capitulo sobre el lul ismo mallor-
qu in ; el "Te Deum" dc 1750», Bolleiide la Societat Arqueoldgica Lul.liana
45 (1989) , pp. 333-341.


24) Pons, Miquel, «De 1'obra inedita de Maria Antonia Salva», Studia
Lullistica el Philologica. Miscellanea in honorem Francisci B. Moll et Mi-
chaelis Colom (Palma: Maioriccnsis Schola Lullistica, 1990), pp. 61-67.


Ressenyat a continuacio sota el niim. 7.


25) Ramis Serra, Pedro, «La semantica del termino "ciudad" cn la In-
t roduccion dcl "De civitate mundi"», Studia Lullistica et Philologica. Misce-
llanea in honorem Francisci B. Moll et Michaelis Colom ( P a l m a :
Maior icensis Schola Lullistica, 1990), pp. 69-76.


Rcsscnyat a continuacio sota cl niim. 7.


26) Roldan, Fausto, «Bibliografia lul.liana dc dos filolegs: Francesc de
B . Mol l i Miqucl Colom», Studia Lullislica el Philologica. Miscellanea in
honorem Francisci B. Moll el Michaelis Colom (Palma: Maioricensis Scho-
la Lullist ica, 1990), pp. 115-119.


Resscnyat a continuacio sota cl num. 7.


27) Rossello Bover, Pere, L'obra de Salvador Galmes i Sanxo (1876-
1951), «Scripta et Documcnta» 34 (Montscrrat , 1988), 341 pp.


Resscnyat a continuacio.


28 ) S a l a - M o l i n s , Lluis , « R a m o n y Arthur», La Vanguardia ( 1 9 8 8 , 2 3
fcb), p . 44.


29) Salleras, Marccl, «L" ' a r t dbsputacio dc fe" en cl Llibrc dc con-
templac io cn Deu», El debat intercultural als segles XIII i XIV. Actes de les
I Jornades de Filosofia Catalana, Girona 25-27 d'abril de 1988, ed. Marccl
Sa l lc ras , «Estudi Gcneral» 9 (Girona: Col-legi Universitari , 1989), pp. 187-
197.


Rcsscnyat a continuacio sota cl niim. 4.
BIBLIOGRAHA LULLISTICA 7')


30) Santamarfa, Alvaro, Ejecutoria del Reino de Mallorca (Palma dc
Mallorca: Ajuntamcnt de Palma, 1990), 646 pp., Llull 536-547.


Rcsscnyat a continuacio.


31) Saranyana, Jose Ignacio, «Fe, razon y tcologia en cl Ramon Llull
presis tematico. A proposito de Platon, Aristotcles y demas filosofos», Plato-
nis/no e Aristotelismo nel Mezzogiorno d'Italia (secc. XIV-XVI), ed. Giusep-
pc Roccaro (Palermo: Officina di Studi Mcdievali , 1989), pp. 173-185.


Ana l i t za cl jud ic i dc R a m o n Llull sobrc lcs art liberals, aixi com sobrc
lcs rclacions cntrc filosofia i teologia, a partir dc la Doctrina pueril.


32) Stachowiak, Hcrbcrt, Pragmatik. Ilandbuch des pragmatischen
Denkens. Bd. I: Pragmalisches Denken von den Urspriingen bis zum 18.
Jahrhunderl (Hamburg: Meiner, 1986), Llull pp. 305-310, 395s.


33) Trias Mcrcant, Scbastia, «El lulismo barroco y fray Francisco
Margal», Cuadernos Salmantinos de Filosofia 16 (1989), pp. 107-125.


34) Trias Mcrcant, Sebastia, «Introduccio», Studia Lullistica el Philo-
logica. Miscellanea in honorem Francisci B. Moll et Michaelis Colom (Pal-
ma: Maior icensis Schola Lullistica, 1990), pp. 7-10.


Rcsscnyat a continuacio sota cl num. 7.


35) Trias Mcrcant, Sebastia, «El lingiiismc filosofic en cl "Liber dc as-
ccnsu ct dcsccnsu intcllcctus"», Studia Lullistica et Philologica. Miscella-
nea in honorem Francisci B. Moll et Michaelis Colom (Palma: Maioricensis
Schola Lullistica, 1990), pp. 77-88.


Rcsscnyat a continuacio sota cl num. 7.


36) T u s q u c t s , Joan , «Quatrc peculiaritats dc Ramon Llull en la demos -
t rac io dc 1'cxistcncia dc Deu» Studia Lullistica et Philologica. Miscellanea
in honorem Francisci B. Moll el Michaelis Colom (Pa lma: Maior icens is
Schola Lullistica, 1990), pp. 89-96.


Rcssenyat a continuacio sota cl num. 7.


37) Urvoy, Dominiquc, «Lcs musulmans pouvaicnt-ils comprcndrc
1'argumcntation lullicnnc?», El debal intercullural als segles XIII i XIV. Ac-
tes de les I Jornades de Filosofia Catalana, Girona 25-27 d'abril de 1988,
cd . M a r c c l S a l l c r a s , «Es tud i Gcnera l» 9 (Girona: Col . lcgi Univers i t a r i ,
1989), pp. 159-170.


Rcsscnyat a continuacio sota cl num. 4.


38) Vidal i Roca, Josep M. a , «Sobrc "Els ccnt noms de Dcu". Aspcc tcs
80 STUDIA LULLIANA


de teonomas t ica lul.liana», Studia Lullistica et Philologica. Miscellanea in
honorem Francisci B. Moll et Michaelis Colom (Palma: Maioriccnsis Scho-
la Lullistica, 1990), pp. 97-114.


Resscnyat a continuacio sota cl niim. 7.


39) Wclch, John R., «Apuntes sobre cl pensamiento matcmat ico de
R a m o n Llul l», trad. Ana Marfa Palos, Theoria, 4, Niim. 11 (San Scbast ian,
1988-9) , pp . 451-9.


Ressenyat a continuacio.


III. E S T U D I S M E D I E V A L I S T I C S


40) Union Europccnnc dArabisan ts et d l s lamisants , Actas del XII
Congreso de la U. E. A. I. (Mdlaga, 1984) (Madrid, 1986), pp. 769.


Ressenyat a continuacio.
RESSENYES I CRONICA


n,


RESSENYES


1) Llull, Breviculum


Fins ara lcs rcproducc ions o cstudis del famos Breviculum dcl T h o m a s
lc M y c s i c r (vcgcu-nc la bibliografia basica a EL 29 , 1989, p. 187) s t iavien
concen t r a t en lcs do tzc min ia tu rcs que contc. Per magnffiqucs quc siguin,
p c r o , cl dc ixcblc-compi lador lcs conccbia nomes com una introduccio (una
in t roducc id adcquada per a la rcina dc Franga, aixo si) al resum del pensa-
m c n t lul-Iia quc lcs scgue ix . L'iinica pcrsona quc fins ara havia cstudiat el
m s . dc mancra global ha cstat Hillgarth cn cl seu Ramon Lull and Lullism in
Eourleenlh-Cenlury France, quc contc una analisi i dcscripcio magistral de
VElectorium (pp . 199-268 , 348-397) , i dc rcbot dc la vcrs io abrcviada dcl
Breviculum (descri t separadament a lcs pp. 446-467). Tot aixo cns ha donat
g a n c s dc coneixcr directamcnt cl text del Breviculum, cosa quc ara cns pro-
p o r c i o n a cl Ra imundus -Lu l lu s - Ins t i t u t dc Frciburg, cn cl p r i m c r t o m dels
Supplemenli Lulliani d e l s R O L . I ltian fct d'una manera dc maxim profit per
a 1 'cstudios. En p r imer l loc han rcproduit fotograficamcnt tots els folis dcl
m s . d fn tc rcs grafic (es a dir, quc contencn miniatures, figures o prcsentacio
e s t ruc tu rada del text) , scguint cada foli de reproduccio amb la scva trans-
cripcio, cosa quc cns permct llegir cl tcxt comodament , consultant, si volcm,
la prcscntacio visual quc nhav i a fct lc Mycsier. En segon lloc han organitzat
cl tcxt s c g o n s 1'fndcx csqucmatic al f. 1 3 v ( 1 6 v ) dcl m s . («Totum Brcvicu-
lum c x t c n s c considera tum», pp. 68-72; vegeu-ne 1'esquema cara a la p. 446
dcl l l ibrc de Hillgarth), mostrant als cncapgalamcnts la correspondcncia cn-
trc cls apartats dcl tcxt amb cls de 1'csqucma, amb cl rcsultat d'una ajuda cx-
traordinaria pcr al lcctor que es vol orientar dins el que a primera vista li pot
s c m b l a r una sc lva dc tcxtos csquematics. En tcrccr lloc han fct una recons-
truccio conjcctural dcls folis quc manqucn al ms . (nomcs conscrvam 45 dcls
81 STUDIA LULLIANA


62 tblis originals) amb tcxtos dcl matcix Ramon Llull (imprcsos cn cursiva),
comp lc t a t s pcr addicions i cxplicacions prescs dc YElectoriuin ( imprcses cn
l lctra m c s m c n u d a i cn ducs co lumncs ) . F ina lmcnt cns p r o p o r c i o n c n va-
r ian ts amb cl tcxt pa ra l l c l dc la compilacio major. Com es pot aprcciar, ha
estat una emprcsa magna i arriscada (hauria cstat molt mcs scnzill i c o m o d c
l imitar-sc a rcproduir cl quc quedava del ms.) , i el resultat ha cstat la rccons-
t ruccio total i clarament organitzada d'aquesta pega ccntral de la historia dcl
lul-Iismc.


Donada la impor tanc ia i densitat de 1'obra, crcc quc valdria la pcna per
al lcctor dc SL d 'asscnyalar cls seus trets mcs rcllcvants. L'obra es dividcix
cn cinc apartats, dos d'introductoris i tres principals:


I. La vida (pp. 2-49) contada a basc dc fragmcnts dc la Vita coelania, i
a m b 1'ajuda de les do tze min ia tu rcs (aqui, cal assenyalar, bcl lament rcpro-
duides a tot color).


II. Un prcfaci (pp. 51-67), quc sTia suplit amb la part corrcsponcnt
( a m b figura c i rcular i tot) dc YElecloriuin. Aques ta part, que ja havia estat
transcrita per Hillgarth (pp. 408-422 del seu llibre, amb la lamina X V I al fi-
nal dcl I l ibrc), es obra dc le Myesicr, quc vol prcparar cl lcctor per al s is te-
ma lu l l ia , amb Ics scves dificultats i peculiaritats, de les quals el deixcblc es
bcn conscicnt (vcgcu-nc 1'analisi a Hillgarth, pp. 212 i ss.). Tambe es vcu un
intcnt dc jus t i f icar cl pensament del mcstrc davant del public par iscnc a m b
tota m c n a dc ci tcs d 'Aris tot i l , Avcr ro i s , Enr ic dc Gant , Pr isc ia , Macrobi ,
Eriugcna, ctc. (cosa alicna als proccdiments normals lul-lians).


III. Una «Pars dispositiva intellectus hominis ddArtem» (pp. 68-278) ,
dividida en tres subapartats:


1. «Objcc tans» , quc cns cxplica 1'cstructura dcl quc apcrccbcix, cs
a dir, dc 1'homc i lcs scvcs facultats («potcntiac»). Contc la famosa fi-
gura dc lTiomc rcproduida tant pcr Pring-Mill (nEL 12, 1968, p. 11 1, i
a l t rcs cscr i t s ) com pcr Hil lgar th (p. 425 dcl seu l l ibre) , i un cxtractc
(mcs o mcnys la tcrccra part) dcl Liber chaos a fi dbntrar «in cogni t io-
nc infcrioris potcntiac hominis ct dc cius objctcto ct actu». Llavors ve
ga i r cbc tot cl Liber de potenlia, objeclo el actu ( n o m c s m a n q u c n les
q i ics t ions finals), pcca dc primcra importancia pcr cntcndrc 1'aplicacio
dc la tcoria dcls corrclatius a l 'cpistcmologia i psicologia (aplicacio que
a 1'etapa tcrnaria dc 1'Art ha fct quc Llull pogucs prcscindir de 1'antcrior
Figura S, omniprescnt a l'ctapa quaternaria). Acaba amb cxtractcs curts
dels Liber de volunlale, Liber de intellectu i Liber de memoria.


2. «Objcc tab i l c» , quc cns cxpl ica com cls objcctcs cs prcsentcn a
lcs facul ta ts h u m a n c s i com cs d is t ingcixcn cntre ells ( amb els n o m s
quc c m p r a m pcr fer tals distincions). La part ccntral dcl capftol
c o n s i s t c i x cn l l i s tcs b inar ics , tcrnar ies i qua te rnar ics dc c o n c c p t e s .
L'apartat acaba amb cxtractcs brcus dcl Liber de inodo naturali intelli-
RHSSENYES 85


gendi a fi d ' cxp l i ca r com l t i o m c apcrccbcix i cntcn cls ob jcc tcs del
m o n cxtcrior.


3 . «Objcc ta rc» , quc ens expl ica «ca per que potest habcri habi tus
scicnt iae et scicndi m o d u m ct principia huiusmodi rerum cognoscerc».
A q u i cn t ram cn la mo l l a de la teoria lul.liana del coneixemcnt , afron-
tam lcs dificultats dbntendrc les coses, i ens dona mitjans per «scirc to-
llcre causas difficultatis pcr media artificalia, quae sunt omnia quae
in t r i b u s pa r t ibus p r i m i s / l r t t s p r inc ipa l ibus sunt, sc i l i t e ty l r s t o t a» .
( A q u e s t e s tres parts dc l'Art, cal assenyalar, son 1'alfabct, lcs quatrc fi-
gurcs i lcs dcfinicions dels divuit principis o «comengamcnts».) Tambe
cns cxp l i ca la s i l . logis t ica lul . l iana, amb cl seu «medium naturale», i
cls s cus trcs g raus de posi t iu , comparatiu i supcrlatiu. L'apartat te ex-
t rac tcs brcus dels ja citats Liber depotenlia, objecto et aclu i Liber de
modo naturali intelligendi, a mes dels Liber de ascensu et descensu in-
tellectus i Liber de ente reali el rationis.


IV.. La «Essentia Artis» (pp. 279-360), que ens dona YArs brevis,
complc t a t a m b cxtractes de VArs invenliva veritatis, YArs generalis ultima,
YArs amaliva, cl Liber de experientia realitalis, cl Liber correlativorum in-
nalorum, cl Liber de venalione substantiae, accidentis el compositi, la Tabu-
la generalis i YArs compendiosa, i acaba amb una figura circular quc vol scr
com un r c s u m dcls componcnts basics de PArt. Es la part ccntral dcl Brevi-
culum, pcrque pcr a lc Mycsier es l'eix principal del pensamcnt lul.lia. A q u i
t cn im cls p r inc ip i s fonamcntals dc l'Art, amb les seves dcfinicions, les deu
rcg lcs (o q i ics t ions) , i cls nou subjcctcs, sobre cls quals Llull havia munta t
no tan so l s cls pr inc ip is gcncra ls dcl ser i de 1'cntcndrc, sino tambc la seva
mctodolog ia . Com explica lc Mycsicr (p. 70) aquesta metodologia funciona
«pcr mix t ionem principiorum vcl unicum, vcl per mixtioncm rcgularum vel
pcr u n i c a m , vcl pcr m i x t i o n e m pr inc ip iorum ct rcgularum simul, rcspectu
majoritas finis, quod cst pcrfecta inquistio vel venatio...» A m b aixo pot hom
rcdui r coscs implicitcs «ad id quod cst \x\Arle explicitum, vel ... rcduccndo
abstractum ad concrctum et c converso, vcl ... quando quacstio implicatur in
a l iqucm locum \x\Arle cxpl ic i tum.» Cal citar el passatge (p. 71) on le M y c -
sicr cxp l ica quc la «practica tcrtia figurac ct eius evacuationc, quac respon-
dct m i x t i o n i p r i n c i p i o r u m , r e g u l a r u m et s u b j e c t o r u m , ... est bas i s vel
f u n d a m c n t u m totius inventionis vcritatis, rcspectu majoritatis finis, ut patct
in succursu.» A ixo cns duu a:


V. La «Pars succursiva» (pp. 361-407), que ens proporciona cl «cxa-
m c n vcl conf i rma t io invcntac vcr i ta t is» en forma d'una reordcnac io de la
«Tcrtia dist inctio, dc rcgulis» dc YArs inventiva veritatis (dc la qual ha estat
res t i tu i t m c s dc Ia mci ta t dcl tcxt quc manca al nostrc ms.) . Tot lapar ta t cs
d 'una impor tanc ia capital per a comprcndrc 1'cmpresa intel-lcctual luMiana,
pero j o hi voldria rcssaltar ducs scccions, una sobrc cls punts t ranscendcnts
86 STUDIA LULLIANA


(o «traspassats» com cl Bcat sol dir cn catala), quc ja ha cstat molt comcnta-
da pcls c s tud io sos , i una altra sobrc la demostracio, quc sempre m l i a scm-
blat insuficientmcnt concguda. Aquf Llull cns presenta tota la g a m m a dc lcs
s c v c s t c cn iques demostrastivcs, dcs dc les tecniques analogiques pcr «scm-
b l a n c e s o mctaforcs» quc n o m c s son pcrsuasives («non infcrunt ncccssita-
tcm scd convcnient iam») fins a la concguda dcmostracio per cquiparacio. Es
u n c s q u c m a so ta cl qual g a i r e b c cs podr ia classif icar tota 1'apologetica
lu l l i ana , ad inlra com ad exlra.


La introduccio dcls cditors contc un rcsum clar i util de la vida i orienta-
c io intc l - lcctual dc T h o m a s lc Mycs ie r , i dc lcs seves tres c o m p i l a c i o n s
lul-liancs. Una quarta, YElectorium minimum citat a la compilacio major, po-
dr ia refer i r -se , segons una hipotesi suggestiva i no invcrosimil dels cditors
(p. xiv), als primers dotze folis del Breviculum quc contcnen 1'Apartat I
descr i t m e s a m u n t . La int roduccio a mes a mes dona un esqucma molt litil
d c la relacio entre cl Breviculwn, YEleclorium i les obres del mes t rc extrac-
tadcs.


En una obra tan arriscada i complcxa, com ja s ' ha dit, es inevitablc quc
hi hagi petits crrors dc dctall o qiicstions tipografiques discutiblcs. Farem un
rcpiis rapid dels quc hcm dctcctat. Els ff. 2 5 v ( 2 8 v ) i 2 7 v - 4 3 v ( 3 0 v - 5 8 v ) n o
s l i a n rcproduit fotograficament, seguramcnt pcrque no tcnicn intcres grafic,
p e r o una nota a 1'cfectc hauria aclarit la cosa pcr al lector, quc cs qucda una
m i c a pc rp lcx — s o b r c t o t davant 1'ai'llat 2 5 v ( 2 8 v ) , unica r c p r o d u c c i o quc
m a n c a als t res p r imcrs apar ta ts . Llavors als darrcrs dos apartats cls cditors
dcixarcn de rcproduir no tan sols cl ms . , sino tambe cls cncapgalamcnts trcts
dcl f. 1 3 v ( 16 v ) , quc oricntavcn tan bc al lcctor.


Pcl quc fa a la idcntificacio dc lcs fonts lul.liancs, les llistes binarics, ter-
na r i c s i qua tc rnar ics dc 1'Apartat III .2 dcr ivcn , crcc, dc les llistes s imilars
pc ro no tan dcscnvolupadcs dc 1'inedit Principia philosophiae complexae o
Comengaments de filosofia. A la p . 16 la iden t i f i cac io del «Liber facilis
scientiae ( R O L VII, op. 171)» es incorrccta. Aqucsta obra cs l 'op. 176; I'op.
1 7 1 cs cl Liber contradicionis (al qual t ambe el passatgc cs podria referir).
D u e s o m i s s i o n s son: a la p . 69 falta la segona foliacio dc « ( 1 6 v ) » , quc pot
dc ixar pcrplcx cl lcctor davant la rcfcrcncia important dc Ia p . xvi; i a lcs pp.
3 5 6 i s s . s 'ha deixat sensc transcriurc cl tcxt cn vermcll dc dalt de la figura,
a ix i com lcs riibriques dcl ccrclc intcrior.


H c m cons igna t aqucs t s dcta l le ts pcr 1'aclarimcnt dcls lcctors (lcSL, no
p e r q u c d i s m i n u c i x c n cn rcs 1'cmprcsa d'aquesta cdicio del Breviculum, que
j o qualificaria d ' u n a dc les publicacions lu l l iancs mcs important dcls dar-
re r s a nys . L b b r a dc lc Mycsicr cns dona, crcc, la millor cxplicacid dcl pcn-
samcnt lul-lia quc mai s l i a fct, tant dcls scus componcnts biisics, com de Ia
in tc r rc lac io cnt rc aqucs ts componcnts . I la imaginacio, el concixcmcnt i la
cura amb quc s ' ha fct aqucsta cdicio han pogut trcure, a gran bencfici dcls
RESSENYES 87


c s t u d i o s o s , tot el partit d'aqucsta cxplicacio. Em scmbla quc d'ara cndavant
aqucsta cdicio dcl primcr rcsum dc 1'obra dcl mcstrc scra una lcctura obliga-
da pcr a qua l scvo l quc vulgui anal i tzar i cn tcndrc 1'cstructura intel-lectual
que va crigir Ramon Llull.


A . Bonner


2) Lohr i Dominguez , «Raimundus Lullus, "Libcramici ct amati"»


Ch. Lohr i F. Dominguez, en el marc d'un seminari d'cstudis al Raimun-
dus-Lullus-Instilut de Frc iburg , han dut a tcrmc la primera edicio crftica de
la vc r s io l lat ina dcl Llibre d'amic eAmat. To t e s les edicions llatines antc-
r iors s 'havicn basat, directamcnt o indirectamcnt, cn la vcrsio tan particular
dc 1'humanista J. Lcfevrc d 'E tap lcs (Parfs, 1505). Qualscvol cdicio crftica cs
s c m p r e o p o r t u n a pe rque rcprcsenta una nova proposta de lectura i, doncs ,
d ' in tc rprc tac io . Pcro aques t ja no cs un cas dbportuni ta t , sino dc veritablc
n c c c s s i t a t : m a i n o hav fcm t i n g u t a 1'abast la vcrs io pr imi t iva l lat ina dc
l b p u s c l c mfs t ic . L b d i c i o ( acompanyada d'una brcvfssima introduccio) tc
com a va lor m e s c s t imab lc aqucs t dc facilitar un text que, dc fct, havia ro-
mas incdit.


E ls cd i to r s par tc ixcn dc la premissa quc el Llibre d'amic e Amal va ser
c o m p o s t or iginalmcnt cn catala. Aixo, cncara quc scmbli cstrany, cs nomcs
una hipotcsi dc trcball, no un fet indiscutible. Del Llibre d'amic e Amat hcm
conscrvat quatrc vcrsions mcdicvals: una dc catalana, una dbcci tana , una dc
franccsa i una dc llatina. Si tcnim cn comptc cl coneixcmcnt quc Llull havia
de tcnir d 'aquests idiomcs, cs inncgablc quc pot havcr escrit lbpusclc en llatf
o cn occita, tant com en catala; i fins i tot cs possiblc (ccrtament una possibi-
litat rcmota) quc 1'cscrivfs cn frances amb 1'ajuda d\in col.laborador. D'altra
banda , dc la ve rs io llatina hcm conscrvat un manuscrit que Llull matcix va
dcd ica r al dux vcnccia Pictro de Gradcnigo; dc la versio francesa tenim dos
c o d c x s c o n t c m p o r a n i s dcl bcat, un quc va pcrtanyer a Pcrc dc Llemotgcs i
un al t rc quc Llull va rcgalar als cartoixos dc Vauvert; 1'unic tcstimoni de la
vc r s io occ i tana tc t a m b c una ant igui ta t vencrab lc , cs dc principi dcl scgle
XIV; cl tcst imoni catala cs molt mcs tarda, dcl pas del scglc XIV al XV. Dc-
t c rmina r qu ina d'aqucstcs vcrsions cs lbriginal i quines son traduccions cs-
dcvc fonamcntal pcr a l 'cstablimcnt dcl text dc qualscvol dc lcs vcrsions. Hi
ha una scric dc circumstancics quc, com he apuntat, obliguen a no dccidir la
qiicstio a priori: rcsoklrc-la, tanmatcix, comporta una investigacio molt cx-
tcnsa , quc cscapa dcls p ropos i t s dc ls cd i tors l la t ins . Es comprcnsible que
aques t s hagin parti t dc la h ipotcs i quc la vcrsio catalana cs lbr iginal , pcro
cra ncccssar i de l imi ta r cl p rob lema; cn aqucst scntit n o m c s prcciscn: «In
88 STUDIA LULLIANA


c o n s t i t u t i n g thc text , reference has becn m a d c to the Catalan original, but
s i n c e our a im has been to rccons t ruc t the text of thc Latin translation, thc
textus traditus has been followed where the families agree against the Cata-
lan.» (p. 331).


C h . Lohr i F. D o m i n g u e z han t ingut en c o m p t c tota la tradicio llatina
manuscr i ta anterior a la vcrsio de Lefevre. A partir dc la col. lacio dc tots els
tes t imonis (sct), han fet la primcra recensio dc la historia del Llibre d'amic e
Amat; a m b c l s resul ta ts arr iben a d ibu ixar un stemma codicum. A t e s que
prc tcnen dc reconstruir un original llatf, no prcnen com a basc cl tcxt de cap
de l s t c s t i m o n i s , s ino quc moderni tzen del tot la grafia i la puntuacio i csta-
blc ixen cl tcxt a partir de Vstemma. En 1'aparat crftic anotcn totcs lcs variants
fins al versicle 40 pcr tal de comprovar Vslemma; a partir d'aquest nomcs rc-
g i s t r cn les var ian ts mes significativcs; segueixen en aixo el que es habitual
en les ROL, de les quals son cditors.


En la introduccio, Lohr i Dominguez proven Vstemma obt ingut indicant
a l g u n e s de les variants que recullen a 1'aparat critic (p. 332) . Aques tes indi-
cacions barregen errors i l l icons equipol-lents i no van acompanyades de cap
m e n a de t ip i f icacio , de manera que sembla que els editors donin el mateix
va lo r proba tor i de dependencia a un error evident que a un error no signifi-
catiu o a una variant adiafora. La moderna crftica textual ha insistit repetida-
ment en la necessitat de determinar les rclacions entrc cls tes t imonis a partir
nomes dcls errors evidents i significatius; les llicons cquipoHcnts i cls errors
susccpt ib les de ser poligcnetics no scrvcixcn pcr demostrar que dos testimo-
nis quc hi coincideixen es remuntcn en darrera instancia a un mateix antece-
dent que cls ha t ransmes. 1 V e g c m , pcr cxcmple, quines variants empren els
cdi tors per separar lcs ducs famflies principals dc manuscr i ts . En primer Uoc
les q u c caracteritzen la famflia p (= NVVMP) dels tes t imonis (la primcra xi-
fra indica el versicle i la segona, la lfnia dins d'aqucst):


3 .3 cogi tat ioncs p / t r ibula t ioncs a; 7.2 abscn t i am et presentiam P /
p rc sen t i am et absentiam a; 9 .1/2 mul t ip l icavcro p / d u p l i c a v e r o a;


Aixi afirma F. Brambilla: «Non si raccomandcra mai abbastanza di lasciarsi guidarc unicamcntc
dagli crrori nclla classificazionc dci manoscritti, c di assicurarsi chc si tralli di vcri crrori, c non di csprcs-
sioni difficili, ma spicgabili coi mczzi a disposizionc dclla filologia c dclla linguistica. Quando divcrsi
manoscri t t i prcscntano lczioni diffcrcnli (varianti) di cui ciascunapotrebbe csscrc la lczionc originaic,
non abbiamo ncssun critcrio pcrslabilirc qualc sia vcramcntc lalc: una lczionc originalc chc sia stata tras-
mcssa intatta fino a noi attravcrso tuttc lc copic cscguitc di un lcsto, non dicc nicntc sulla dcrivazionc c il
ragruppamcnlo dci manoscritti. D'altra parlc il basarsi sugli crrori evidenti e sicuri c 1'unico modo possi-
bile di sfuggirc a un circolo vizioso di cui la crilica tcstualc c stata spcsso accusata. II finc di essa, si c
dctto, c di ricoslruirc il lcsto vcro, cioc originario; ora, c in basc al tcsto vcro chc si dcfiniscono gli crrori,
ma c in basc agli crrori chc si discgna lo stcmma dci manoscritli, c in basc allo stcmma dci manoscritti
chc si ricostruiscc il tcsto vcro, cioc originario.» L 'edizione critica dei testi volgari (Padua, 1975), p. 49-
50 . Vcg . tambc D'A. S. Avallc, Principi di critica lcstuale (Padua, 1978), pp. 43-45, A. Blccua, Manual
de crilica texlual (Madrid, 1983), pp. 49-50.
RESSENYES 89


11.1 respondes p / rcspondis a; 26 .2 in aurora amicus p / a m i c u s in
aurora a


N o m e s cl cas dcl vcrsiclc 11 es realmcnt un crror, pcro cs clar quc els grups
dc m a n u s c r i t s hi podcn havcr incorregut dc forma indepcndcnt; tots els al-
tres son variants adiafores.


En t r e els que cls cditors donen per caractcritzar la branca a (= VAS) sf
que hi ha errors comuns significatius (fora dcl cas dcl vcrsiclc 38 quc
es n o m e s una adiafora) ; 1'cxistcncia d"un antcccndcnt comu scmbla dcmos-
trada:


38 .3 magisquc a / magis P; 46.1 suo non V (non ratllat), suo non AS /
s u o P; 5 8 . 1 rcdundantcm a / r cdundantc P; 166 2/3 convcrsati crant
corr.ex convcrsave ran t V, convcrsati fuerunt corr.ex conversaverunt
A, convcrsati fucrant S / convcrsati crant P


A q u c s t defcctc mctodolog ic no invalida necessariamcnt els resultats dc
la recensio; en el cas que ens ocupa, pcr fortuna, el lcctor pot comprovar a
t r avcs dc 1'aparat cr i t ic (bo i dcstr iant cls crrors dc lcs adiafores i donant a
a q u c s t c s n o m c s un valor conf i rmador del quc establcixcn aquells) quc lcs
c o n c l u s i o n s dcls cdi tors son correctes. Vegem cl cas de la branca p dc l'ar-
b rc ; 1'aparat critic rcgistra divcrsos crrors comuns significatius cntrc cls tes-
t imonis que la componcn, quc cls cditors no han indicat a la introduccio:


69.1 influxit P / infixit a; 72.3 sc P / amorcm a; 80.3 amico P / amato
a; 102.2 affcrrct P / affcrrcnt a; 126.1 scala mor p / calamo a; 164.3
postquam P / priusquam a; 165. 2/3 supirantcs p / suspirantc a; 182.3
advcrsitatis p / advcrsitatcm a; 185.2 amice p / amatc a; 195.2 amo-
rcs p / amatores a; 241.1 hacc P / hic a; 264.1 quia crcavit cum repe-
lil en P; 280.2 diligcrc p / diligitur a; 305.1 tuum p / mcum a; 321.1
om. P / cmit a; 343.1 aut qui p / qui a


La sepa rac io ent rc lcs ducs branqucs altcs de Ystemma, a i p, es espc-
cia lmcnt marcada. L'cstableixcn cls crrors comuns que agrupcn cls ma-
n u s c r i t s i la r c f c r m a una n o t a b l c quan t i t a t dc l l i gons c n f r o n t a d c s q u c
a p a r c n t m e n t son totcs corrcctcs. En cl cas d'aqucstcs darrcrcs, donat quc es
tracta dc lcs variants dcls dos subarquctips, 1'eleccid dc la lligo quc cal cditar
dcpcn cxclusivamcnt dcl iudicium dc 1'editor; Yslemma no pot oferir cap aju-
da. L o h r i Domingucz , cncara quc no ho diguin dc forma cxplfcita, adoptcn
aquclla lligo quc s'acosta mes al quc ells suposcn quc cs 1'original del Llibre
d'amic e Amal, com hc dit , la vcrs io catalana (scmbla a mes quc scgucixcn
1'cdicio dc S. G a l m e s a O R L , IX). Ja he rcmarcat que cn una edicio de la


12.
90 STUDIA LUI.I.IANA


vcrs io l lat ina po tsc r n o cs podia fcr d'altra manera, pcro, si mes no , cal ad-
vcrtir quc 1'clcccio dc les variants a /p dcpcn d'un critcri hipotctic.


Els cditors constaten que cn cls manuscri ts , tot i la indicacio indiscutiblc
dc Llull cn el prcambul del llibre, no hi ha 365 o 366 vcrsicles; i assenyalcn:
« W h c n it is said that "thc book is divided inlo as many vcrses as thcre arc
days in the year" , th is s ta tcment must also bc undcrstood according to thc
stylc of thc Musl ims , since thc oldcr manuscripts generally agrec in dividing
the w o r k into 354 verses , which would match thc 354 days of thc Mus l im
ca lcndar .» (p. 327) . Tanmateix , no indiqucn cnlloc que, rcspectc al quc clls
s u p o s c n 1'original catala, la vcrsio llatina contc dos vcrsiclcs m c n y s (falten
c l s vc r s ic lcs 2 2 2 i 2 8 5 dc 1'edicio de S. Ga lmes , E N C ) ; cn conseq i i cnc ia
aqucs t or ig inal no coincidiria amb l'any musulma. El problema dcl n o m b r c
d'unitats cn quc cs divideix el llibrc continua per resoldrc.


Cal advcr t i r cncara quc 1'cdicio dc Lohr i Domfngucz c o n t c una ccrta
quant i ta t d 'crrors , sobrctot cn 1'aparat crftic. Aqucsta circumstancia proba-
blcmcnt cs deu al fet quc 1'edicio s h a dut a tcrmc cn 1'ambit d'un scminari
d'estudis cn que han intcrvingut, segons consta, sis pcrsones. Tanmatc ix , els
cd i to r s ja han anunciat una corrigenda minuc iosa pcr al proxim numcro de
Tradilio quc posara les coses al scu l loc. Mcntre aparcix, pcro, val la pena
dc tenir cn comptc cls quatrc crrors quc afecten el text: al vcrsiclc 5 3 , ratlla
1, cal l lcgir «dercliqui» en comptcs dc «derelinqui»; al vcrsicle 95 , ratlla 3 ,
cl passatgc «Dc quo vcnis? Dc amorc» no apareix en cap dcls tcs t imonis , es
una conjcctura dcls cditors fcta d'acord amb la vcrsio catalana i a ixo cal quc
const i a 1'aparat crftic; al vcrsiclc 2 1 1 , ratlla 2, cal llcgir «ferit» en comptes
de «fcci t»; al vcrsiclc 338, ratlla 2, cal llcgir «spcculabatur» cn comptcs dc
« s p c c u l a b a t » . La resta d'erradcs afectcn nomcs 1'aparat crftic i l'us quc hom
cn pugui fcr.


L b d i c i o dc Lohr i Domfnguez cns facilita cl tcxt d'una de les vers ions
pr imit ivcs del Llibre d'amic e Amat; rcprcscnta per aixo una aportacio molt
notablc al concixcment i la intcrprctacio dc 1'opuscle mfstic. Aqucst tipus dc
contr ibucions son cxtrcmadament importants si tenim en comptc la complc-
xitat quc prescnta Ia formacio i t ransmiss io d'aqucsta obra cn cls scus orf-
g c n s (dc Ia c o m p o s i c i o original a la vcrs io en d 'al trcs l lcngi ies i la seva
d ivu lgac io ) , un cas un ic en la historia dc la transmissio dcls tcxtos a 1'cdat
mitjana.


A. Solcr


4) Badia, «Manipulacions litcnirics lul-lianes: dc la pastorel-la al ser-
mo».


6) Barcelo, «"...Pcr sarrains a preicar" o 1'art dc prcdicar a audienccs
captives».
RESSENYES 91


8) Bonncr, «L'apologctica clc Ramon Marti i Ramon Llull clavant dc
l l s l a m i dcl judaismc».


16) Lohr, «Islamic Influenccs in LlulTs Logic».
29) Sallcras, «L ' "art desputac io cle fc" cn cl Llibrc dc contcmplacid cn


Dcu».
37) Urvoy, «Lcs musu lmans pouvaicnt-ils comprcndre 1'argumentation


lull ienne?»


Respcctc clcl marc quc cls va acollir, els sis trcballs ressenyats prescntcn
dos mc todes daprox imac id diferents: intcrrogar-se sobre la influencia dc lcs
cu l tu rc s oricntals cn algun aspectc dc 1'obra dcl bcat - l a literatura (Baclia) o
la logica ( L o h r ) - o bc plantejar-se clirectamcnt la posicio dc Llull cn el debat
cntrc les trcs grans religions del seu mon.


Els rcsultats, cn cl primer cas, son radicalmcnt -po t se r provisionalmcnt-
con t r a r i s . Dc fet, Lola Baclia, cons ta tant 1'abscncia de provcs filologiqucs
sobrc l 'oricntalismc litcrari lul-lia, reconducix cl discurs cap a una teoria cle
la l i tcratura cn Llull, caractcritzada pcr la capacitat dc posar matcrials tracli-
c i o n a l s - l a pastorcl- la o Vexemplum- al s c rvc i d ' una d o c t r i n a s ingular ;
aqucst lis subsidiari i dcformador cs cspccialment rcvolucionari cn cl cas dc
1'homilctica, rccluicla dcl tot o cn part a la mecanica artfstica (no glossarc el
quc ha cstat cxposat pcr Badia amb mcs detall a Ramon Llull. Vida, pensa-
ment i obra literdria (Barcc lona : Empur i e s 1988) i a la resscnya deROL,
X V , a Llengua & Literalura, 3, 1988-89, pp. 563-75) . Si la «fagocitosi» dcl
Llull l i terat clonaria compte tambc d'uncs fonts iskimiques cncara pcr cstu-
diar , cl pos tc r ior intcrcs creixcnt pcr la prcdicacio plantcja el problema clcl
p i i b l i c gcn t i l , que hauria dc scr cnfocat dcs d'un cs tudi m c s gcncra l . Pcr
c x c m p l e , la crccnga lul-liana quc la scva tccnica homi lc t i ca cs idcal pcr a
« jucus d ' intcl- lectc grosscr» tant s 'ha clc mcsura r cn relacici amb la suprcs-
sid dcls recursos traclicionals apud rudes (autoritats i exempla) com amb cls
p r e s s u p o s i t s apo logc t i cs tractats cn els trcballs d ' U r v o y , Bonncr i Sallcras
(vcgcu sobrctot p. 191).


La rccerca de Char lcs Lohr, cn canvi , cs conclocnt: la influencia dc la
logica islamica va molt mcs cnlla dc 1'inicial Compendium logicae Algazelis
i lcs vcrs ions postcriors, i condiciona cl Llull madur i cl dcsenrotl lamcnt dc
VArs. Rcpassan t sct punts doctrinals dc VdLogica nova, Lohr va descobrint
a f in i ta ts , sobrctot amb VEnciclopedia dc l s G c r m a n s clc la Purcsa i a m b cl
Budd al- 'arif clel suff Ibn Sab ' fn , lcs quals allunycn Llull dc 1'cscolastica
l la t ina i, cn a lgun cas , de la mateixa base aristotelica. Els matcrials fornits
pcr aqucs ta traclicio islamica (al capdavant la distincio cntre primcra i sego-
na intencid: cssencial i acciclcntal) li van pcrmctrc superar la scparacici csco-
liistica cn t rc logica i filosofia i formular una «logica filosofica» quc tractcs
dc la tcoria clcl concixcmcnt i no tant de la coclificacio dcl raonamcnt. Lbpc -
92 STUDIA I.UI.LIANA


rac io dc Llull, pcro, un cop mes manipula lcs fonts. Pcr arribar a una logica
no limitada al coneixement intel-lectual dc Ics coscs scnsiblcs (scgona intcn-
cid i dcfcctc dAr is to t i l ) , infiltra la nova mctaffsica dcls principis de 1'accio,
dc m a n c r a quc la neccssa r ia activitat divimi ad intra, apl icada al concixc-
mcnt humii, rcfcrcix la pr imcra intcncio dc la logica a Ia pura rcalitat intc-
rior.


E l s d o s t r cba l l s comcnta t s , a part d ' iMustrar la d e s c o m p e n s a c i o , ben
lul-liana, en t rc p c n s a m c n t i obra literaria, s'acorden a idcntificar la facilitat
a m b quc Llull adcqua al seu proposit el quc sigui. Els quatrc rcstants , cn cl
fons, partcixen d'aqucsta notable confianga dcl beat, ara cstudiada cn la scva
projcccio final (convertir infidcls) dcs dc punts de vista tan diversos i cntre-
crcuats com cls del debat medicval . Ara be, dir que cl convcnciment prcvi cs
propi d'un apologcta cs gaircbc tautologic; i obvi, pcr tant, quc no hi ha lloc
per a un au tcn t i c fairplay cn una d isputa . La dis tancia rcspecte d 'aquesta
conclusio, corrcsponcnt al metodc, cs cl que es guanya, almcnys cn el conei-
xcmcnt dc Llull.


En un cxt rcm, Miqucl Barcclo, dcsprcs dc distingir entre la p ropaganda
clcrical — u n Islam mons t ruos— i cl concixemcnt pragmatic quc gucrrcrs i
c o m c r c i a n t s van ut i l i tzar pcr explotar amb cxit cls musulmans , proposa la
tcsi d'un Llull colonialista, conccbent el «dcsvari» (1'anihilar culturalmcnt cls
inf idcls cn un momcnt en que el mateix exit dc lexpans io cristiana impedia
1'cxtcrmini ffsic massiu (no qucda clar per que ni per que el matc ix p ragma-
t i smc de Pexplotacio no s'aplicaria cn aquest cas: vcgcu la p. 126 i comparcu
a m b cl quc diu Bonner a la p. 173). Aquesta macrovisio cxtcrna tc la virtut
de rccordar als hipotet ics ingcnus que Llull no podia ser alic a l ' impcrial is-
m c cristia, pero no singularitza cl scu cas ni justifica lcs raons dcl «dcsvari»
m c s cnllii de 1'acusacid dc voler cxportar un mctodc, eficag a Mal lorca pcr
1'iis dc la forca, a l locs on lcs cond ic ions cul tura ls cren bcn difcrents . En
aques t punt , Barcclo remet a Urvoy, quc respon amb un no la prcgunta quc
feia de tftol dc la ponencia.


L ' a rgumentac i6 cn aqucst cas, pero, partcix dcl concixcment dc la polc-
mfstica islamica, pcr a la qual hauria cstat impossiblc un debat basat en tcx-
tos i au tor i ta t s c r i s t iancs ; Urvoy, doncs, concedeix a Llull el bon critcri dc
s i tuar-sc en «une demarchepuretnenl rationalle» (Bonner hi coincidira pcr
comparac io amb 1'apologetica dominicana de Rarnon Marti). L'ascpsia artfs-
tica, amb tot, no cs tan gran com podria scmblar: 1'cstudi d'alguns protocom-
ponents de l'Art rastrejats en la tradicid oriental, cristiana i islamica, ensenya
quc Llull no podia vcnccr lcs resistcncics psicologiqucs d'un m u s u l m a i quc
la ma tc ixa pcdra angular dcls corrclatius (i la Trinitat doncs) no valia scnsc
accep ta r p r ev i amcn t la fe revelada. Aqucsta desconsidcracio de l'«altrc» cs
la conc lus id t a m b c de Marcel Sal lcras , que descriu valuosament el capftol
187 dcl Llibre de conteinplacio - u n a art de disputar plcna dc consel ls prac-
RESSENYES 93


t i c s - pcr arribar a una formulacio filosofica quc afcgcix un matfs: Llull con-
sidcra 1'cvidencia intcl . lcctual de la veritat i aquesta confianga reposa en el
pr incipi o n t o l o g i c de la connaturalitat; aquf, la proporcio cntre el valor dc-
mostrat iu i 1'objcctc maxim a que s'aplica (la Trinitat).


La con t r i buc io d 'An thony Bonner tanca aqucst arc imaginari que sTia
anat desplacant dc 1'cfcctc al procediment, de 1'exterior a 1'interior. Compa-
rar 1'apologctica lul-liana amb la dc Ramon Martf es, d'cntrada, una perspcc-
t iva poss ib l c cn Llull i quc ja accepta Ies limitacions del gcncre (1'exit o el
fracas quedcn fora de 1'article sota un discrct csccpticismc: p. 183). La tcsi
de Bonncr , cnquadrada cronologicamcnt, descriu primcr la tccnica ncgativa
dc Martf - b u s c a r 1'crror dc 1'advcrsari- i cn fa notar 1'especialitzacio antijuc-
va a partir de la disputa dc Barcelona (1263), insinuant el paper fundacional
dc Pau Cr is t ia . Llul l , cn canvi , rebutja qualscvol discussio bizantina sobrc
au tor i ta t s i, p rcnent la missio de Martf a Tunis (1268-69) com a exemplc a
cvitar , busca una mancra positiva de disputar: provar la fe nomes per raons,
f ins al punt d 'ofcrir-sc a ser vengut dialecticament. Com sabem, aquesta cs
una possiblitat nomcs aparcnt (Salleras) i tampoc sembla que els musulmans
acccp tcss in cl j o c (Urvoy), pero sens dubtc la tactica es enraonada i apunta,
mcs enlla del convcnciment i cls prejudicis de 1'apologeta, mes o mcnys ma-
ligncs, a la confianga intransfcrible quc Llull dipositava en 1'Art.


Llufs Cabrc


5) Badia, La narrativa segons Llull: relats instructius de difusio uni-
versal.


L'opusclc cditat pcl C E T E M rcproducix el tcxt d'una confcrencia dc Lo-
la Badia, pronunciada amb motiu dc la fcsta dcl beat Ramon Llull cl novcm-
brc dc 1989. L 'autora cns p roposa un cxcrcici dc comparacio dc textos en
aparenga tan allunyats com la llegcnda dcls sants Barlaam i Josafat (com sc
sap, la l lcgcnda dc Buda cristianitzada, que corria pcr aquest raco dc mon cn
d ivc r scs vcrs ions) i algunes obrcs lul-lianes. L'estudi litcrari dc Lola Badia
cs d c m o s t r a tan product iu com suggeren t i, amb franquesa, no sabria triar
entrc aqucstcs ducs virtuts.


L ' au to ra confcssa quc la idca d'aqucst trcball va ncixcr d'una intuicio:
«m 'hc dcixat anar a la impressio quc Llull hauria volgut cscriurc uns llibrcs
tan meravel losamcnt cxcmplars com el que rclatava la vida dcls dos ascctcs
i quc, sobrctot , hauria desitjat que cls scus cscrits litcraris, dcstinats a 1'cdifi-
cac io pastoral, hagucssin obtingut un cxit dc piiblic tan ampli cn 1'cspai i en
cl t emps com 1'csmentada novcl-la, la qual va scr llegida durant mcs de mil
anys cn gaircbe tots els idiomcs concguts dcl mon a n t i c » (p. 11). Aixf, dcs-
9A STUDIA LULLIANA


pres d 'esbossar la historia de la difusio dc la l legenda a lDcc idcn t mcdicval
(i dc r cmarca r 1'cxistencia d\ina vcrsio hebrea barcelonina coetania del beat
i d ' u n a altra d 'occi tana) , analitza l'us quc podria havcr fct Llull dcls «ingrc-
d ien t s litcraris» de la historia i que es podcn dctectar cn cls marcs narrat ius,
els idcals ascctics i cls cxcmplcs didactics d'ambdos tcxtos.


Pcl que fa als p r imcrs , 1'autora argumenta que cn Josafat podem trobar
un model dticroi molt mcs scmblant al nostrc Blaqucrna que no d'altrcs quc
s 'han proposa t (mcs quc no pas Galaad, pcr cxcmple) ; ambdos tenen cn co-
mu la d imiss io dc carrccs publics, la supcracio dc la temptacio matrimonial ,
la r c fo rma de d iversos ambits abans dc lliurar-sc a la vida cremitica i la in-
tcrvcncio cn disputes apologetiques.


Lcs pag incs dcd icades a 1'cstudi dels ideals ascctics cn cl lhirlaam i cn
Llul l son , al mcu parer, de Ies mcs intcrcssants que contc cl treball. L'estu-
d iosa dc tcc ta que a lguns dels m o t i u s prescn ts tant a la l legcnda com cn cl
Blaquerna (com ara la reniincia al mon, les dimissions esmcntades. . . ) «for-
m e n pa r t del reper tor i c lass ic de les v ides dels pares del descr t i d 'a l t res
sants arcaics» (p. 27) . L'analisi dcls models de santedat quc ha produit histo-
r i c a m c n t cl c r i s t i an i smc just i f ica a f i rmacions tan saboroses com aquesta:
«Jo c rec quc cn cl famos d inamismc lul-lia, quc deia mossen Galmcs , hi ha
una crisi grcu dels idcals ascetics i dc rcniincia, que es una crisi dc certs mo-
dc ls l i tcrar is dc santcdat cs ta t ics i d i g u c m - n c individualistcs, cncarnats al
Barlaain. Scguramcnt m'cxccdcixo dc lcs mevcs atribucions cstrictcs si pro-
poso dc rclacionar 1'obscssio lul-liana pcl martiri amb aqucsta crisi dc 1'idcal
a scc t i c pur» (p. 29). Aquesta perspcctiva obrc novcs vies d in terprc tac io dcl
Blaquerna, m c s cnlhi dcl top ic dc 1'autobiografismc, tan antic com rcpetit i
esteril!


El darrer apartat dcl trcball ressegucix cls rastrcs quc lcs dcu parabolcs
dcl con tc oricntal han pogut dcixar en difcrcnts obrcs dcl bcat; 1'autora ad-
vcrtcix quc tot el que cs digui cn aqucst scntit serii incvitablcment aproxima-
tiu f ins quc no d i sposem d'un buidatgc informatitzat «de tots els cxcmplcs
lul-lians i la seva classificacici tipologica» (p. 33).


Lola Badia afirma en un momcnt dcl scu discurs: «Senyal que cls cstu-
d i o s o s de qi ies t ions l i teraries no ho hem pas dit tot cncara a proposit dels
treballs dc ficcio lul-lians» (p. 30). Diffcilmcnt trobarfcm un scnyal mcs dia-
fan q u c cncara hi ha coscs intcressantfssimcs a dir quc cl mateix treball que
acabo de resscnyar.


A. Solcr


6) Barcclo, «"...Pcr sarrains a prcicar" o 1'art dc prcdicar a audicncies
captivcs».


Vegcu el num. 4 mcs amunt.
RESSENYES 95


7) Bonafe, «Las mctaforas moralcs del "Llibrc dc amic c Amat"» .
9) Bonncr, «Una nota sobrc cl mot "dignitas"».
12) Johnston, «"Affatus" and thc Sourccs of LlulFs Latin Vocabulary» .
15) Llinarcs, «Rcmarqucs sur quclques mots du vocabulairc lullicn».
21) Pcrarnau, «El manuscri t lu.lia "Princeps": cl dcl "Llibrc dc con-


templac io cn Dcu" dc Mila».
24) Pons, «De 1'obra inedita dc Maria Antonia Salva».
25) Ramis, «La semantica del termino "ciudad" en la Introduccion dcl


"De civitate mundi"».
26) Roldan, «Bibliografia luMiana de dos filolegs: Franccsc dc B .


Moll i Miqucl Colom».
34) Trias Mercant, «Introduccio».
35) Trias Mcrcant, «El lingiiisme filosofic en el "Liber de ascensu et


desccnsu intcllcctus"».
36) Tusqucts , «Quatrc peculiaritats de Ramon Llull en la dcmostracio


dc 1'cxistencia dc Dcu».
38) Vidal i Roca, «Sobrc "Els cent noms de Deu". Aspectcs dc tcono-


mastica luMiana».


Un magnff ic homenatge als dos magistri que assol ien els noranta anys .
El volum conte cstudis i apotacions preponderantment de caire filologic, tal
com s'cscau a la llarga tasca duita a tcrmc pels dos festejats.


A . B o n n c r fa un ac la r imcnt forca l l uminos sobrc el mot Dignitas e n
1'obra dc m c s t r c Ramon: «Per Llull una dignilal no es mai una proposicio,
s ino que cs cl mateix atribuit divi». I per aixo la teoria lul-liana de les digni-
tats no proporciona un fonamcnt logic, sino que es el fonament dc la rcalitat.
Lcs dignitats son principia essendi el cognoscendi, i fan possiblc aquclla 16-
gica que, scgons F. Yatcs, «scguia cls veritables esquemcs de liinivers».


I cn muntar un sistcma axiomatic rcal i no proposicional, Llull anava en
cont ra de 1'cnscnyanga oficial tant dc la logica com dc la tcologia. «Diffcil-
m e n t pot h o m imaginar un s i s tcma m c s apte a causar malentesos i confu-
sions, o provocar 1'acusacio dc racionalisme».


M. D. Johnston ha ccrcat cn les fonts del vocabulari llati de Llull cl s ig-
nificat i variacions dcAffatus, tan poc corrcnt , i quc cll podria haver trobat
cn tractats dc litcratura tcologica moral.


A . Llinarcs, al-ludint al Glossari dc Colom, avanga uncs notes sobrc al-
g u n c s paraulcs dcl vocabulari lul-lia bcn d igncs de tenir cn compte: Pons =
pous ; causcs = coses ; cquiditat = quidditas (cl quid de lcs coscs) ; Sortcs =
Socratcs! ctc.


P. Ramis Scrra cstudia la scmantica de civitas a la Introduccio dcl De ci-
vilale mundi.


Dins d'altrcs camps, F. Bonafc fa un magnffic comcntari poetic al Llibre
96 STUDIA LULLIANA


d'amic eAmat. J. Tusqucts subratlla «Quatrepeculiaritats de R. Llull en la
demostracio de Vexistencia deDeu». J. M. Vidal i Roca cxposa uns Aspcc-
tcs de tconomast ica lul.liana dcl WoxcEls cent noms deDeu.


S. Tr i a s Mcrcan t estudia el lingiiismc filosofic cn aqucll tractat tan sig-
nificatiu quc cs cl Liber de ascensu et descensu inlellectus.


Una nota dc pocsia cs cons t i tu ida pcr les estrofes dcdicades a Ramon
Llull i pcr uncs cartcs a lul-listcs cscritcs pcr la poetessa M . a Antonia Salva i
publ icades i comentades pcr M. Pons.


J . P c r a r n a u ofere ix un tast dcl Uibrc en p r c p a r a c i o Els manuscrits
lul-lians medievals de la Biblioteca Ambrosiana de Miid. El volum mi lancs
quc contc el Llibre de conlemplacio prcscnta una riquesa tan gran de detalls
r c l a t iu s a la historia de lul-l isme que , dcsprcs dc haver estat estudiat tantcs
vcgades , cncara ofcrcix vcrtadercs sorpreses.


Al final, F. Roldan rccull la Bibliografia lulliana dels dos filolcgs, F. dc
B . Moll i M. Colom.


A. Olivcr.


8) Bonner , «L'apologetica dc Ramon Martf i Ramon Llull davant dc l l s -
lam i dcl judaismc»


Vcgcu cl num. 4 mes amunt.


9) Bonncr , «Una nota sobrc cl mot "dignitas"»
Vcgcu cl num. 7 mcs amunt.


10) Idcl, Kabbalah. New Rerspeclives


N o s t i au r i a d 'cntcndrc com un retret despcct iu si, pcr comcngar, dcim
quc 1'obra scmbla una rcaccio als cscrits dc G. Scholem. Es el mate ix autor
quc hi fa rc i tc rades rcfcrcncics pcr indicar-nc no la incxactitud, s ino cl quc
te d ' incomplct . A m b altrcs paraulcs, Idcl crcu havcr de corrcgir la pcrspecti-
va dc S c h o l e m , a lmanco la impressio quc dcixcn lcs scves obrcs, quc la ca-
bala cn cl scu florimcnt dels scglcs XII-XIII represcnta un fct innovador en
cl j uda i smc . Lbstudi d ' Idc l , pcro, dcscarta cmprcndrc una discussio histori-
ca sob rc aqucst assumpte. Dc fct la divcrgencia cs produeix cn un punt mcs
f o n a m c n t a l : l lcgir cls tcx tos dcls cabal is tcs no tant com un cos quc
amaga un sistcma «mctaffsic», sino com 1'cxposicio d'una cxpcricncia mfsti-
ca, la dcl juda i smc , quc tc com a intcncio darrcra arribar «a un contactc amb
la divinitat».
RESSENYES 97


A m b aquesta clau hcrmcncutica 1'autor cs proposa una analisi, quc ano-
m c n a «fcnomcnologica», dcls tcmcs ccntrals dc la cabala, cn lcs scvcs ducs
m a n i f c s t a c i o n s pr incipals , «tcosofica-teurgica» i «extatica». En la scva cx-
posicid tc cura de mostrar la connexid dcls tcmcs kabalistics, per tant desen-
v o l u p a t s a par t i r dcls scgles XII-XII l , amb la tradicid jucva anterior i amb
a l t res corrcnts mfstics no cabalistcs. Els difercnts capftols tractcn de la unid
mfstica, de les tecniqucs mfstiques, dc la teosofia, de la teurgia.


Es ev idcn t que la lcctura del llibrc rcsulta estimulant per un quc sbcup i
dc R a m o n Llu l l . A i x o rcsul ta no dc les poss ib lcs referencies historiques,
p r a c t i c a m c n t auscn ts , s ind dcls t emcs quc sdn explicats . Es un avantatgc,
p c r q u c una c o m p a r a c i d cstabler ta a part ir dc conceptes difusos no mcreix
conf ianga. El mcu proposit no cs tampoc cxtrcure ara conclusions per a una
comparac id . S implemcnt voldria indicar la mcva opinid quc qualsevol intent
q u c cs faci cn cl futur haura dc comptar amb aquesta obra. Aixf matcix do-
naria cls scgiients cxcmplcs:


1) la rcc i tac id dcls m a n a m c n t s en cl proces mfstic jueu i cl «dir» (dcls
articlcs dc) la fe a Llull (Llibrc dc Contcmplacid);


2 ) el c o n c c p t c d 'unid cntcs mes aviat com a ap rox imac id , que com a
identificacio;


3) 1'iis dcl cercle;
4) combinacid (no pronunciacid!) dc lletres i colors;
5) tot aixo dins la prcgaria;
6) i cvidcntmcnt tota la qiicstid dels sephirol.


J. Gaya


11) J o h n s t o n , «The "Rethorica nova" of Ramon Llull: An "Ars praedi-
candi" as Dcvotional Literaturc»


Si fa t rcnta anys Jordi Rubid i Balagucr va dcscriure per primcr cop la
Relhorica nova (RN) dc Llull (vcgeuZsL, III, 1959, 5-20 i 263-274 i Ramon
Llull i el lul-lisme, Barcelona, 1985, 202-233) en un intcnt dc penetrar cn la
scva concepcid dc l '«cxpressio litcraria», ara Johnston repren la tasca pcr tal
dc s i tuar 1'opusclc lul-lia cn un marc c d m o d c de fonts coe tan ics , opcracid
q u c a c o n s c g u c i x , cn part, d 'a tenuar la sensacid (1'cstranycsa i de divcrsitat
quc provoca cn el lcctor 1'obra quc cns ocupa. Johnston mancja amb profit la
b ib l iogra f ia ant iga i rcccnt sobrc rctor ica i prcdicacid mcdicvals ( d D w s t i
Char land a lcs obrcs dc Murphy i a la rcvista californiana Rhetorica); alla on
troba mcs suport, pero, cs cn cl llibrc dc Michcl Zink sobrc la prcdicacio po-
pular en llengua vulgar (l.a predication en langue romane avant 1300, Paris
1976) , en cl d A l l c n sobrc la tcoria litcraria com a branca dc la moral cn rc-
98 STUDIA LULLIANA


lacid a m b cl p e n s a m c n t analogic (The Ethical Poetic of the Later Middite
Ages: A Decorum of Convenient Dislinclion, Toronto, 1982) i cn cls trcballs
de Richard i Mary Rouse sobrc cls ins t ruments d'ajuda a la predicacio i la
scva inf luencia cn la vida intcl-lectual de la baixa Edat Mitjana («Biblical
Di s t inc t ions in thc Thir teenth Ccntury», Archives d'Histoire Doclrinale el
Litleraire du MoyenAge, 4 1 , 1974, pp. 27-37).


Johnston rcsscgucix la scmprc sorprcncnt cstructura dc la RN i va dctcc-
tant idecs i excmplcs que remetcn a Sant Agusti , a Gualter dc Sant Vfctor i a
a l t rcs fonts p rc -esco las t iqucs , com tambc , insistentmcnt, al De erudilione
praedicalorum dcl d o m i n i c a Humbcr t dc R o m a n s . Aqucs t a conf ron tac io
a m b cl contcxt, tan ncccssaria i tan adcquada als coneixcmcnts actuals, con-
duc ix Johns ton a la conclusio quc Llull opcra una mcna dc t raduccio mora -
l i tzant dc la rc tor ica d 'acord a m b lcs l inics mcs t res quc indica Allcn, i cn
Pambit de la cultura clerical adregada als laici religiosi, a mig camf dcl gran
s e r m o univcrsitari i dc la prcdicacio a lcs masses incultes. Em scmbla cspe-
c ia lmcnt intcrcssant havcr parat csmcnt cn cl papcr que les distinctiones ad-
quircixcn cn la prosa dc Llull.


Aqucstcs llistcs d'acccpcions diverses d'un mot, sobrctot dc caractcr tro-
pologic, van ncixcr com una ajuda pcr a la predicacio cscolastica (permcticn
al s e r m o n a d o r la dclicada operacio de la divisio thematis, cs a dir, la tra-
ducc io dcls mots del vcrsicle bfblic a prcdicar cn un cntramat dc conccp-
tcs susccp t ib l e de scr ampli f icat ) i es van cscampar capil- larmcnt pcl m o n
mcdieval , fins a csdevcnir un nou tipus de compendi o (Pcnciclopcdia. Hcus
acf l 'cxemplc dc la p. 132: Llull usa la paraula virtut en cls scgiicnts contcx-
tos: «virtuts dc lcs plantcs i dc les pcdrcs» (cs a dir, qualitats naturals); «vir-
tu ts cn les pa rau lcs» (cs a dir, qual i ta ts na tura ls e n c a m i n a d e s a vehicular
idecs bones») ; «paraulcs virtuoscs» (cs a dir, paraules moralmcnt corrcctcs).
Aques t passar d 'una acccpcio a 1'altra d'un mot per tal d'articular un discurs
cs o m n i p r c s e n t cn Llul l ( vcgcu qua l s cvo l passa tgc del Blaquerna, p c r
exemplc) i la scva rclacio amb cls rcpcrtoris populars dc distinciones caldria
quc fos cxplorada a fons i sistcmatitzada: em sembla una via dbntrada al nu-
cli vital de lcs formcs (Pexprcssio lul-liancs dcl maxim intcrcs. Dc m o m e n t
no sabr ia dir si es tracta (Pun rccurs mcramcnt superficial, un rccurs «reto-
r ic» , o cn quina mcsu ra te realment a lguncs conncxions «artfstiqucs» m e s
profundes.


La RN, doncs , cs vista com una obra potser un xic aprcssada, dc canicter
semi cul te , cncaminada a la devocio del lector i no espccffieamcnt a la con-
fcccio dc scrmons propiamcnt dits; Llull mostra familiaritat amb uncs fonts
t ccn iqucs cronologicamcnt desfasadcs, propics (Palgii quc no cs va formar a
Parfs quan n 'cra Phora, s ino a Mal lorca a t raves de prcstccs dc llibrcs una
mica ocas iona l s (aqucst suggcrimcnt cs dc Pautor i connecta a m b les sospi -
tcs avangadcs pcr Hillgarth a proposit de la funcio divulgadora dc les biblio-
RESSENYES 99


t c q u c s de l s f ranciscans i dels domin icans dc Mallorca). T a m b c cs intcres-
sant la importancia quc Johnston atribucix a la prcdicacio cn tota 1'avcntura
in te l l ec tua l dc Llul l , dcs dc la dccis iva audic io dcl famos s c r m o dc Sant
F ranccsc , dc quc parla la Vila coelanea, cndavant . Es cvidcnt quc cal con-
ncc ta r aqucs t c s n o v c s adqu is ic ions amb cl conjunt dc 1'obra homilctica dc
Llul l , scgu in t la pauta que marca Domfnguez al seu proleg al ROL X V , a
NI'X)RL I i a Pedicio dc VArs brevispraedicalionis, dc propcra aparicio al
ROL. Qui signa tambe ha intcntat d'intcgrar tot aqucst matcrial cn un dis-
curs m c s propcr a la historia 1 itcraria (Llengua & Lileratura, 3, 1988-1989,
pp. 563-575) .


Lola Badia


12) Johnston, «"Affatus" and thc Sourccs of LlulTs Latin Vocabulary».
15) Llinarcs, «Rcmarqucs sur quclqucs mots du vocabulairc lullicn».
Vcgeu cl num. 7 mcs amunt.


16) Lohr, «Islamic Influenccs in LulFs Logic».
Vcgcu cl num. 4 mcs amunt.


20) Mcicr, «Dic lullistischc Philosophic».


N o r m a l m e n t a una rcvista cspecialitzada com EL no resscnyam articlcs
dc d i c c i o n a r i o d 'cncic lopcdia , pcro aquf 1'apartat « C » dc 1'articlc sobrc
« R c n a i s s a n c c , Humanismus , Reformation» aporta un cnfocamcnt cnccrtat i
cn ccrts aspcctcs incdit sobrc cl lul-lismc dintrc la historia dc la filosofia. En
n o m e s t rcs c o l u m n c s dc tcxt arriba a s intct i tzar bc lcs parts dc la filosofia
l u l l i a n a quc intcrcssavcn cn cl Renaixcmcnt i Barroc (la polcmica-raciona-
lista, la mctaffsca- mfstica i la logica-cnciclopcdica), i cita una seric de figu-
rcs dc l s scg lcs XVI i XVII quc normalmcnt no es trobcn cn la bibliografia
sob re cl t cma ( n o m s com Scalich dc Lika, G. Gcmma, W. C. Kricgsmann,
P. H. S a n c h c z i Yvcs dc Paris). Es una aportacio succinta, intcrcssant i va-
luosa.


A. Bonncr


21) Pcrarnau, «El manuscrit lul-lia «Princcps»: cl dcl "Llibrc dc con-
templac io cn Dcu" dc Mila».


24) Pons, «Dc 1'obra incdita dc Maria Antonia Salva».
100 STUDIA LULLIANA


29) Salleras, «L"'art dbsputacio dc fc" cn cl Llibrc dc contemplacio cn
Dcu».


Vcgcu cl num. 4 mcs amunt.


30) Santamarfa, Ejecutoria del Reino de Mallorca.


La pr imcra redacc io dc 1'csqucma d'aqucsta obra cs prcscnta com a po-
nencia al XII C o n g r c s d 'His tor ia dc la Corona d'Arago amb cl tftol: «Con-
texto historico dcl rcino dc Mallorca, 1230-1343». Aquest tftol asscnyala ct
m a r c cronologic dcl llibrc. Lbbra dcixa dc banda la narracio dcls fcts his to-


25) Ramis, «La scmantica dcl tcrmino "ciudad" cn la Introduccion dcl
"Dc civitatc mundi"».


26) Roldan, «Bibliografia lu l l iana dc dos filolcgs: Franccsc dc B.
Moll i Miqucl Colom».


Vcgcu cl num. 7 mcs amunt.


27) Rossello Bovcr, L 'obra de Salvador Galmes i Sanxo


Una obra quc dona una visio gcncral i dctallada dc tota 1'obra dc Salva-
dor Ga lmcs quc complcta i sintctitza cls altrcs trcballs dc Rossello Bover so-
bre el tema (vcgcu-ne la llista a EL 30, 1990, pp. 220-221). Aqucst ll ibrc tc
cl meri t d 'endrcgar la imatgc ncgat iva dcl lul-lismc dc G a l m c s com d'una
pcrdua del scu vcssant dc creador litcrari. Rossello Bover posa cada plana
dc 1'actuacio dc Galmcs en cl seu lloc, i tracta cl scu l u l l i s m c cn un capitol
cxtcns i bcn documcntat . Especialmcnt intcrcssant es 1'aspcctc idcologic dcl
scu lul-lismc, i com cncaixa cn Ia idcologia mes gcncral dc la versio mallor-
quina dc la Rcnaixcnga. Potscr, com he dit cn altrcs ocasions, 1'unic element
quc m a n c a scr ia una aprcciacio dc la scva labor com a cditor de tcxtos m c -
dicvals i com a autodictat en matcria de critica tcxtual. El fct quc la majoria
dc lcs scvcs cd ic ions cncara avui nomcs sericn millorablcs en detal ls d 'cs-
ca s sa s ign i f i cac io , i quc 1'unica vcgada que cs va cqu ivoca r s c r i o s a m e n t
( a m b la tria dcl ms . dc basc pcr al Llibre de conlemplacid) va tenir cl corat-
gc dc d i scu lpa r - sc a mci ta t dc camf, cs, crec, 1'clogi mes gran quc cs pugui
fcr d 'aqucl la labor d 'anys . Pcro a part d 'aixo, cl llibre dc Rosscllo quedara
com una rcfcrcncia indispcnsablc sobrc la historia dcl lul-lismc mallorquf i
dcl lloc dcstacat dc Salvador Galmcs dins aquest movimcnt.


A. Bonner
RESSENYliS 101


r ics pcr ana l i tzar a m b ampl i tud 1'estructuracio social dcl rcgnc sorgit arran
de la Conques t a . El gruix dcl llibre tracta de dos tcmcs remarcables: la prc-
scncia m u s u l m a n a a Mallorca a 1'epoca indicada (pp. 51-265) i lcs rcalitza-
c ions s o c i o e c o n o m i q u c s i po l i t iques (pp . 371-552) . A les pp. 536-547 cs
parla dcl «llcgat lul-lia», on scsmen tcn dcs de lcs obrcs dc Ramon Llull es-
crites a Mallorca, fins a lcs fundacions lul-lianes de Beatriu de Pinos i Agnes
de Quint.


J. Gaya


34) Trias Mcrcant, «Introduccio»
35) Trias Mcrcant, «El lingiiismc filosofic cn cl "Libcr de asccnsu ct


desccnsu intellcctus"»
36) Tusqucts , «Quatrc pcculiaritats dc Ramon Llull en la demostracio


de 1'cxistcncia dc Dcu»
Vegcu cl num. 7 mcs amunt.


37) Urvoy, «Lcs musulmans pouvaicnt-ils comprcndre l 'argumcntation
lullicnnc?»


Vegeu el niim. 4 mcs amunt.


38) Vidal i Roca, «Sobrc "Els ccnt noms de Dcu". Aspectcs dc tcono-
mastica lu l l iana»


Vegcu cl num. 7 mcs amunt.


39) Welch, «Apuntes sobre el pcnsamiento matematico de Ramon
Llull»


El tftol apunta a un tcma intcrcssant, pcro dcsafortunadament cl contin-
gut dc 1'articlc no cor respon a 1'cxpectacio suscitada. No tracta dcl «pcnsa-
m i c n t o m a t c m a t i c o » lul.lia, sino de lcs matcmatiques combinatories dc lcs
c o m b i n a c i o n s biniirics i ternarics de 1'Art, tcma ja tractat pcr Carrcras i Ar-
tau, Couturat i altrcs, i sobradament conegut per als estudiosos. Es una lliis-
t i m a , p c r q u e el t e m a a n u n c i a t ( q u c t r ac ta r i a , cm s e m b l a , cl Liber de
geometria nova i el De quadratura e triangulalura de cercle) es un dc gran
intcres, quc fins ara nomcs ha cstat tractat supcrficialmcnt (per Millas Valli-
crosa) o negat ivament (pcr Hoffmann).


A. Bonner
102 STUDIA LULLIANA


40) Actas del XII Congreso de la U. E. A. 1. (Mdlaga, 1984)


El vo lum rccull aportacions dc camps molt divcrsos. Alguns d'clls trac-
tcn dc t e m c s dc filosofia, tcologia i his tor ia . Caldr ia dcstacar cl dedicat a
R a m o n Martf (Angcl Cortabarrfa, «Los tcxtos arabcs dc Avcrrocs cn cl Pu-
g i o Fidci dcl d o m i n i c o catalan Ra imundo Martf», pp. 185-204). Es podcn
csmentar tambc: R. Arie, «Le mcrveilleux dans la litteraturc hispano-musul-
m a n c au Bas M o y c n - A g e » (pp . 63-82) ; H. Daiber, «Al-Kindi in Andalus .
Ibn H a z m ' s c r i t iquc of his mctaphysic» (pp. 229-236); S. Gomcz Nogalcs ,
«Sfntcsis aristotclico-platonica dc al-Farabi» (pp. 315-334).


J. Gaya
CRONICA


El Prof. Charlcs H. Lohr ha cumplido cl pasado 24 dc junio dc 1990 sus
scscn ta y c inco anos de edad. Por esc mot ivo y con fccha dc l . s dc octubrc
dcl m i s m o ano ha dejado su cargo de director dcl Raimundus-Lullus-Institut
dc la Univcrsidad dc Frciburg/Alcmania. El Prof. Lohr compartia csc pucsto
con el Prof. H e l m u t Ricd l inger quc dcsdc hace dos anos se habfa jub i lado
c o m o profcsor dc Teologia Dogmatica y director dc dicho Instituto ancjo a
csa catedra cn la Facultad de Teologfa de la universidad. A partir dc la mis -
m a fccha cl n u c v o director dcl Raimundus-Lullus-Inst i tut cs cl Prof. Pctcr
Waltcr , succsor dcl Prof. Ricdlingcr cn dicha catedra. Tanto el Prof. Ricdlin-
ger c o m o el Prof. Lohr scguiran unidos al Instituto cn su condicion de cdito-
r c s d e l a s ROL. El aho ra j u b i l a d o Prof. C h a r l e s H. Lohr t r aba ja cn el
s u s o d i c h o Inst i tuto desdc cl ano 1970 dondc ejercfa como director desdc cl
ano 1978.


* * *


EIs d ics 7, 8 i 9 de n o v c m b r c cls mcstrcs de la nostra Schola, Dr. Gui -
llem Rossel lo Bordoi i Dr. Scbastia Trias Mcrcant, participarcn cn cl
« l e r Col- loqui d 'His tor ia dc 1'alimentacio a la Corona d 'Arago», celebrat a
Llc ida . El Dr. Rossc l lo , dins la seccio «L'cmprcmta scmitica» va prcsentar
una c o m u n i c a c i o titulada Menjar, beure i cuinar a al-Andalus: Una nova
lectura del Kilab al-Tabij. El Dr. Trias va participar, dins la scccio «Mallor-
ca i Sardcnya» amb la comunicacio: La cuina luiliana i els seus criteris die-
tetics i nivells socials.


El Consell Academic dc la Maioriccnsis Schola Lullistica, a la scva rcu-
n io dc d c s c m b r c dc 1990, va n o m c n a r mcs t res numcrar is al profcssor Dr.
Alain Guy i al Dr. Antoni Montscrrat Quintana.
[04 STUDIA LULLIANA


El C u r r i c u l u m dcl Dr. Ala in Guy es dens i llarg, pero se centra cn una
dcdicacio completa a 1'estudi dels filosofs cspanyols. Va neixer a La Rochc-
l le en 1918 . A l u m n c dc la Sorbona i de la Universitat dc Grcnoblc . Als 20
a n y s va ob ten i r la l l iccnciatura en filosofia i cl Prcmi Charraux dc 1938 al
mil lor cstudiant dc la Universitat de Grenoble. Estudia Biologia i es doctoni
cn filosofia cn 1943. En 1954 comcnga cl seu magisteri universitari a la Fa-
cul ta t dc Lle t res dc la Univcrsitat de Toulouse i en 1967 crca cl «Ccntrc de
R e c h c r c h c de Ph i losoph ie Ibcr ique ct Ibe ro -amcr ica inc» , nucl i dc tot un
c q u i p d ' invcs t igac io . Ha cstat d i r cc to rdc distintcs rcvistcs cspccial i tzadcs,
cn t r c lcs quals conve dcstacar llomo, Philosophie i dcl Conscll dc rcdaccio
d c Les Etudes Philosophiques dc Parfs . La scva obra i m m c n s a cs podr ia
classificar cn dos grans grups: obrcs monografiqucs sobrc filosofs i corrcnts
fi losofiqucs cn Espanya i obrcs d'historia dc la filosofia cspanyola.


Antoni Montscrrat Quintana va cstudiar la llicenciatura cn drct a la Uni-
vcrsitat dc Barcelona i feu el doctorat a la Univcrsitat dc Valladolid. S b s p e -
c ia l i tza cn t e m c s d b r g a n i t z a c i o europea a la Univcrsitat dEs t r a sburg i a la
Universi tat Politecnica dc Madrid. Ha cstat professor dc drct dc la Universi-
tat dc lcs Balcars i Dircctor Gcncral d E c o n o m i a dcl Govcrn Balear.


En t re lcs seves publicacions cal dcs tacarLa visid lul.liana delmon del
dret (1987) i Sociedades de responsabilidad limitada (1990).


La Ma io r i cens i s Schola Lullistica cl novembre de 1990 va rctrc un ho-
m c n a t g c als scus Mcs t res m c s ant ics , Professor F ranccsc dc Borja Mol l ,
a l e sho rc s linic m e m b r c viu de l '«Escola Lliure de Lul-l ismc» (1935) , i fra
M i q u c l C o l o m , cl p r i m c r m e m b r e dc la Maior iccns i s Scho la Lul l i s t ica
(1942) . A 1'actc d 'homcna tgc , cn cl qual cs va prescntar la misccl-lania Stu-
dia Lullistica et philologica, ded icada als Mes t rcs csmenta t s , en nom dels
homenat ja ts fra Miqucl Colom va pronunciar cl scgiient A G R A I M E N T :


N o m e s unes breus parau lcs . Paraulcs de sinccr agraimcnt al Rcctor de
PEscola LulTist ica dc Mal lorca , Dr. Scbastia Trias Mcrcant, i als dist ingits
amics i coMaboradors de la Misccl-lania Moll- Colom.


T a m b e uns m o t s de gra t i tud pel fct dc veure associat cl meu nom al de
Pcstimat Franccsc dc Borja Moll , amistat ja antiga, sempre conservada i ma-
n i fcs tada amb freqiicnts visitcs i xcrrades quasi semprc sobrc qiicstions lin-
g i i i s t i q u e s . L ' e s m e n t a d a a s s o c i a c i o dcl m c u n o m al scu cm r e s u l t a
honrosfssima. Permeteu-mc uncs citcs quc tal vcgada cxpliquin, si no justifi-
qucn, la unici dc noms a la qual acab dc rcferir-me.


En el Botllcti dcl Diccionari dc la Llcngua Catalana (dcsembre de 1924)
cscr iv ia Mn. A. Alcovcr aqucstes paraules: «En les mans dcls dos rcdactors
CRONICA L05


En Franccsc dc B. Moll i Fr. Miqucl Colom continucn sortint bcn forjats cls
articlcs cn net dcl Diccionari».


Mor t ja Mn. Alcovcr (1932) cs F. dc B. Moll 1'agosarat i cxccl.lent con-
t inuador de la gegantina emprcsa, i cn el Botllctf dc desembre de 1934 hi in-
sc re ix , com a primcr articlc, el mcu trcball «Espigolant dins cl Diccionari»,
on s u g g c r c s c possiblcs ct imologics d'alguns mots inclosos dins els dos pri-
rners v o l u m s ja cdi ta ts , indicant a lgun mot no rcgistrat, rccollit cn el meu
poblc dc Bunyola.


1 en el Bot l lc t i cor rcsponent a marg-abril dc 1936, cn la scccio «Notcs
bibl iografiqucs» a continuacio dc lcs dc Moll hi figura la mcva sota Pepfgraf
«Gcrha rd Rohlfs. Le Gascon. Etudes de philologiepyreneenne», rcccnsio
quc ocupa quatrc llargucs plancs.


Ja abans, en el scu pr imcrcnc «Suplcmcnt catala al Romanisches Etymo-
logisches Wdrlerbuch» (1928) , dc Mcycr Liibkc, cn 1'articlc 1710, H A B E -
R E , rcfcrint-sc a la forma impcrativa mallorquina jau, escurgamcnt d'hajau,
ja cscrivia Moll : «aqucsta ct imologia me fou sugcrida fa a lguns anys pcl. P.
Miqucl Co lom, T. O. R.»


I, f i n a l m c n t , c o p i a r c un paragraf dcl Prolcg dcl ma tc ix Moll al mcu
G L O S S A R l G E N E R A L L U L L I A , dc poc abans dc 1982: «L'any 1923 co-
m c n g a r c n cls t rcbal ls prcliminars dc la rcdaccio dcl D I C C I O N A R I C A T A -
L A - V A L E N C I A - B A L E A R . Mosscn Alcovcr, iniciador d'aquclla cmprcsa,
m ' h a v i a fct v c n i r dc Mcnorca pcr cncar regar -me dc la dita r cdacc io . En
aquc l l a tasca p rc l iminar (f i txatgc i o rdcnac io dc significats) cra company
m c u un frarc francisca gaircbc tan jovc com jo . Jo tcnia dcnou anys i cll no
dcv ia pas sa r dc ls v in t - i -dos , pcro ja dcmostrava posscir molt bona basc dc
llatf i una clara vocacio pcr a la lingiifstica.


V o l c n csscr aqucs tcs rat l lcs , una ccrta just if icacio dc 1'acoblamcnt dcl
m c u n o m al dc Franccsc dc Borja Moll, cll un gigant dins la lingufstica i jo
un s implc h o m c normal.


Fac in , els fills dc F. dc B . Mol l , arribar al scu parc, invalid prcmatur,
aqucs t t c s t i m o n i a t g e d 'antiga amistat, mai intcrrompuda, dc part d 'aqucl l
j o v c «frarc francisca» qui frucix, cncara avui, d'una cxcepcional vcllcsa.


Inca, 1 dc novcmbrc de 1990.


IN MEMORIAM FRANCESC DE BORJA MOLL
(1903-1991)


La mort dc Francesc dc Borja Moll, desprcs d'una llarga i trista malaltia,
ha c s t a t una ocas io dc dol per tota la comuni ta t dc parla catalana, i d ins
d'aquclla comunitat no mcnys pcr a la Schola Lullistica. Com cns han expli-
cat fra Miquc l Co lom i Scbas t ia Tr ias Mercant, cl primcr a F«Agraiment»
publ ica t m c s amunt , i cl scgon a Ia scva «Introduccio» als Sludia Lullislica
el Philologica. Miscellanca in honorem Francisci B. Moli el Michaclis Co-
lom r c s scnya t t a m b c mcs amunt, cl senyor Moll cra un cls membrcs funda-
dors Pany 1935 dc 1'Escola Lliurc dc Lul-lismc, i un dels magislri mcs
antics dc la nostra Schola Lullistica. La bibliografia al final dcl tom citat do-
na una idea dc la impor tanc ia dc la scva con t r ibuc io a Pestudi de Ramon
Llull, dcs dc la scva cdicio ja classica dc la Vida coetdnia fins als scus cstu-
dis lingiifstics tan fonamentals, cls mcs importants dcls quals forcn rcunits a
Franccsc dc B. Moll, Textos i estudis mcdievals (Montserrat, 1982).


N o cs aquf cl l loc d 'extcndrc 'ns sobre lcs scvcs qualitats dc lcxicolcg, i
de l s m u l t i p l c s honors tan mcrescuts que ha rcbut, ni dc la scva tasca cn pro
dc la l lcngua i cultura catalancs cn cpoqucs d'una dificultat avui diffcilment
imag inab l c . Tot aixo cs bcn concgut dc qualscvol Icctor catalanofil o roma-
nista. Aquf nomcs voldria parlar brcumcnt dc lcs sevcs qualitats cientffiques
i h u m a n e s . Com a es tud ios combinava savicsa , erudic io , cura i paciencia
a m b scny i la capacitat d'cxprcssar-sc amb una claritat cxemplar i cn tots cls
r cg i s t r c s dc Ia l lcngua. No crcc quc sigui ncccssari aclarir quc una tal com-
b i n a c i o n o cs molt frcqiicnt a la nostra comunitat cicntifica. Com a pcrsona
prcsentava altrcs combinacions de qualitats igualment infrcqiicnts: lcs dc tc-
nacitat i flexibilitat, scrictat i humor, tot segons una escala dc valors morals,
socials , culturals i cicntffics bcn dcfinits i mai amagats davant cls scus intcr-
locu tors o lcctors. Finalment, si la meta dc la scva vida fou la investigacio i
difusio dc la llcngua i cultura catalancs, scmprc fou dispost a ajudar o donar
consc l l a altres que conrcaven lcs matcixcs tcrrcs pcro amb mcnys coneixc-
mcnts quc cll.


C o m a colofo, no puc estar dc citar lcs paraules quc cll mateix cscriguc a
Ia nostra rcsvista (Vol. XII, 1968, p. 217) arran dc la mort dc Joaquim
1()K S T U D I A I . U I . I . I A N A


Carreras i Artau, paraulcs quc scmprc hc trobat perfectamcnt aplicablcs al
matei.x autor cl'cllcs. Canviant nomcis el nom, cliucn: «La nostra vicla, ja una
mica llarga, ens ha fct concixcr moltcs persones cle tots cls graus clc 1'cscala
clc valors humans. En lcs quc consiclcram rnal clolacles, clescobrim scmprc
alguna bona qualitat; cn lcs quc consideram bones, cncara hi trobam qual-
quc clcfectc. Poquissimcs pcrsoncs cns fan la imprcssid — i cns la confirmen
amb cl tractc— clc posscir una bonclat total, scnsc macula. Una d.iqucstcs
persones, que hcm tingut la sort dc tractar i quc ara tcnim cl clolor denyorar
pcr scmprc mes, era el doctor Franccsc dc Borja Moll. Al ccl sia.»
LLIBRES REBUTS A LA MAIORICENSIS
SCHOLA LULLISTICA


LLIBRES REBUTS A LA MAIORICENSIS
SCHOLA LULLISTICA


A j u n t a m e n t dc Pa lma , Memdria de secretaria, 7 ° 8 7 ( P a l m a : Muntane r ,
1988), 319 pp.


Blandino , G. i Molinaro, A., cds., The Critical Problem of Knowledge. The
Solutions Proposed in the Various Ecclesiastical Faculties of Rome
(Roma: Hcdcr, 1989), 164 pp.


B o n c t R igo , Blai,/-! 1'ombra de 1'esperit. Antologia, ed. Bas i l io Bal tasar
(Palma, Dircccio Gencral dc Cultura, 1989), 297 pp.


Cucrda Barcclo, Juan, Los liempos cuaternarios en lialeares (Palma, Dircc-
cio Gcncral dc Cultura. 1989), 310 pp. i 20 lamines.


Diccionario temdtico de antropologia, cd. Angcl Aguirre Baztan (Barcclo-
na, PPU, 1988)


E d i c i o n s 6 A , Obra grafica. Llonja. Desembre 1989-feber 1990 (Pa lma :
Consclleria dc Cultura, 1989), scns paginacio.


Franccsci , Fil ippo, Chiesa de adulli. Finalitd, contenuli, meiodo di un pro-
gramma pastorale (Roma: Avc, 1985), 175 pp.


Jancr Mani la , Gabr ic l , Morcy , Pcre i Rayo, Miqucl, autors rcspectivamcnt
dcArlequi, el titella que tenia els cabells blaus, El llaiil de vela negra i
En Tupac i els fills del sol (Pa lma, Dircccio Gcncral dc Cultura, 1989),
135 pp.
112 STUDIA LULLIANA


Mart ins , Mario, Nossa senhora nos ro/nances do santo graal e nas la-
dainhas medievais e quinhentislas (Braga: Magnificat, 1988), 221 pp.


« M i n i s t c r i o y ca r i sma. Homcna je a Monscfior Garcia Lahiguera», Anales
Valentinos, N.° Extraordinario (Valcncia, 1975), 341 pp.


Mol l , Aina, La nostra llengua (Palma: Moll, 1990), 195 pp.


Repertoire International des Medievisles. International Direclory of Medie-
valists. 7 e m c cdi t ion (Louvain- la -Ncuve: Fedcration Internationale dcs
Instituts d E t u d e s Medievales, 1990), xxiii + 646 pp.


R o s s e l l o de Son Forteza, Joan, Manyoc de fruita mallorquina. P ro leg dc
Mn. Miqucl Costa i Llobcra (Palma, 1988), 127 pp.


Rotger, Franccsc, Cens de grups teatrals, 1989 (Palma: Direccio General de
Cultura, 1989), 127 pp.


Scgu ra , Armando , Emmanuel. Principia philosophica (Madr id : Encucntro ,
1982), 503 pp.


Tallct , J. A., The Possible Universe (Houston: Publitcx, 1990), 336 pp.


T a p i a , Joaqufn, Iglesia y teologia en Melchor Cano (1509-1560) (Roma :
Iglcsia Nacional Espahola, 1989), 382 pp.


T r a p c r o Llobcra , Patrfcia, Cens d'autors i obres teatrals (Pa lma : Direccio
Gencral dc Cultura, 1989), 62 pp.


Turmeda , Ansc lmc, Dispute de Vdne. Tcxtc ctabli, annotc ct commente par
Armand Llinares (Parfs: Vrin, 1984), 160 pp.
A B R E V I A T U R E S


AST = Analecta Sacra Tarraconensia (Barcelona)
ATCA - Arxiu de Texlos Catalans Antics (Barcelona)
BSAL = Bullleli de la Societat Arqueoldgica Lubliana (Palma)
EF = Estudis Franciscans (Barcelona)
EL = Esludios Lulianos (Palma) (fins al 1990. Vegeu SL)
EUC = Estudis Universitaris Catalans (Barcclona)
SL = Studia Lulliana (a partir dcl 1991. Abans/sX = Estudios Lulianos)
SMR = Studia Monographica el Recensiones (Palma)


A B R E V I A T U R E S DE COL-LECCIONS


ENC = Els Nostres Cldssics (Barcelona)
MOG = Raymundi Lulli Opera omnia, ed. I. Salzinger, 8 vols. (Magiincia,


1721-42) 1


Obras = Obras de Ra/non Llull, ed. J. Roscllo, 3 vols. (Palma, 1901-3)
OE = Ramon Llull, Obres Essencials, 2 vols. (Barcelona, 1957-60)
OL = R a m o n Llull , Obras Literarias, «Bibl io teca dc Autores Cristianos»


(Madrid, 1948)
ORL = Obres de Ramon Llull, edicio original (Palma, 1906-50)
ROL = Raimundi Lulli Opera Latina (Palma i Turnhout, 1959 i ss.)


A B R E V I A T U R E S D ' O B R E S BASIQUES DE CONSULTA


A v = J. A v i n y o , Les obres autentiques del Beal Ramon Llull (Barcclona,
1935)


B r u = R. B r u m m c r , Bibliografia Lulliana: Ramon-Llull-Schriftum 1870-
1973 (Hildcsheim, 1976)


Ca = T . i J. Carrcras y Ar tau , Historia de la filosofia espanola: Filosofia
crisliana de los siglos XIIIalXV, 2 vols. (Madrid, 1939-43)


IILF = E. Littrc i B. Haurcau, «Raymond Lullc, crmite», nllisloire litlerai-
re de la France XXIX (Paris, 1885), pp. 1-386, 567-8, 618


Lo = E. Longprc , «Lul lc , R a y m o n d (le Bienheureux)» , a Dictionnaire de
Theologie Catholique IX, 1 (Paris, 1926), cols. 1072-1141


Pla = E.-W. Platzcck, Raimund Lull, sein Leben, seine Werke, die Gund-
lagen seines Denkens (Frinzipienlehre), 2 v o l s . (Roma-Diisscldorf ,
1962-4)


RD = E. Rogcnt i E. Duran, Bibliografia de les impressions luilianes (Bar-
celona)


Qualscvol d 'aques tes darrcres vuit siglcs seguides per un niimero tot sol,
s cnsc ind icac io cxpressa dc pagina, cs rcfercix a un niimero dels seus cata-
lcgs (el de Ca es t roba a I, 285-334 ; el de Lo a les cols. 1090-1110; i cl dc
Pla a II, 3*-84*).


l i s cilarii d'aqucsta forma «MOG I, 434 = Inl. vii, 1», on cl «434» cs rclcrcix a la paginacio con-
linua dc la rcimprcssio (cd. Stcgmiillcr, Irankfurt, 1965), i cl darrcr ntimcro cs rcfcrcix a la primcra pagi-
n a dc la sc tcna numcracid intcrna dc 1'cdicio original. Suggcrim aqueixa forma dc cila una mica
rcbuscada pcrquc, d'una banda, «MOG l, Int. vii, ]» cs inncccssariamcnt complicat pcr a una pcrsona
quc lc a m a la r c i m p r c s s i o , i d'altra banda, «MOG I, 434» scria i m p o s s i b l c dc I r o b a r p c r a una pcrsona
quc volgucs consullarVcdicici original.
B I B L I O G R A F I E S L U L L I A N E S


E L I E S R O G E N T I E S T A N I S L A U D U R A N


BIBLIOGRAFIA
DE LES IMPRESSIONS LULLIANES
VOLUM I (1480 - 1600)
XVI + 126 pags. ISBN: 84-86366-80-1 1.350 Ptes.


VOLUM II (1601 - 1700)
VIII + 122 pags. I S B N : 8 4 - 8 6 3 6 6 - 8 1 - X 1.350 Ptes .


VOLUM III (1701 - 1868)
VIII + 160 pags. ISBN: 84-86366-82-8 1.350 Ptes.


R U D O L F B R U M M E R
BIBLIOGRAFIA LULLIANA


(1870 - 1973)
Traduccio de Jordi Gaya Estelrich


XVIII + 104 p . ISBN: 84-86366-89-5 1.500 Ptes.


MIQUELFONT
^Editor?*?


M A L L O R C A


Aparta t 128 Tel. (971) 27 73 00 Fax (971) 41 68 05 E-07080 Palma de Mallorca


STUDIA LULLIANA es publica amb 1'ajuda economica de


CAJA DE AHORROS DE BALEARES «SA NOSTRA»
AJUNTAMENT DE PALMA


FUNDACIO BARTOMEU MARCH
INSTITUT D'ESTUDIS BALEARICS