^ReuiBta be Knresfigacidn ^Juliana ij ^ReMeualistica ^ublicaba par la ^Haioricensis...

^ReuiBta be Knresfigacidn ^Juliana ij ^ReMeualistica


^ublicaba par la


^Haioricensis ^chola ^Cullistica


N u m . 8 0


S U M A R I O


A. S O L E R I L L O P A R T , «Mas cavaller qui cYacd fa lo p a g . 1 -23
contrari». Una lectura clel tractat JuJJici sohre Ja
cavaJJeria (Primera part)


C. H E U S C H , T/Enfer en essence. Une comprehension pi ig. 2 5 - 4 4
pJiiJosopJiique cJe VEnfer seJon Raymond LirfJe


S. T R I A S M E R C A N T , Proyecto de sistematizacion cJe Ja p a g . 4 5 - 5 8
etica luliana


A. V E G A E S Q U E R R A , Logica tj monacJoJogia. AJgunos p a g . 5 9 - 7 5
aspectos cle Ja herencia JuJiana en G. Bruno t/
G. W. Leibniz


R e s u m s de ls a r t i c l e s p a g . 7 7 - 7 8


B i b l i o g r a f i a l u l l i s t i c a p a g . 7 9 - 8 1


R e s s e n y e s p a g , 8 3 - 9 5


C r o n i c a p a g . 9 7 - 9 8


V o l . X X I X , F a s c . 1 . P A L M A D E M A L L O R C A ( E s p a n a ) . A n o X X I X : 1 9 8 9
E S T U D I O S L U L I A N O S , revista fundada en 1957 por el Dr . Sebas-
tian Garc ias Palou, se publ ica semestralmente.


Consejo de redaccion:


Sebast ia T R I A S (Rector de la Schola Lull ist ica)
Antoni O L I V E R (Schola Lull ist ica. Mal lorca)
Lorenzo P f i R E Z (Schola Lull ist ica . Mal lorca)
A r m a n d L L I N A R E S (Schola Lull ist ica . F r a n c i a )
Jordi G A Y A (Schola Lull ist ica. Mal lorca)
Anthony B O N N E R (Schola Lull ist ica. Mal lorca)
J o r g e G R A C I A (Schola Lull ist ica. U.S.A.)
Lola B A D I A (Schola Lull ist ica. Barce lona)
F e r n a n d o D O M f N G U E Z (Schola Lull ist ica . Alemania)


Kedacc ion :


Maioricensis Schola Lull ist ica
Apartado de Correos 17
Palma de Mal lorca (Espana)


Edicion y distribucion:


Editor ia l Mol l
T o r r e del Amor, 4
07001 Pa lma de Mal lorca
Espai ia


Precio de subscripcion: 1.800 ptas. anuales.


Numero suelto: 1.000 ptas.


Rogamos consulten el precio de los numeros atrasados y de Ia coleccion
completa de la revista (agotado el n.° 19, disponible en fotocopias) .


© Estudios Lulianos
Maioricensis Schola Lull ist ica
Apartado 17. Palma de Mal lorca


D . L . P .M. 268-1961
ISSN 0425 - 3752
Delfos , I. G . - Ctra . Cornel la , 140 - 0S950 Esplugues de Ll . (Barce lona ;
EL 2 9 ( 1 9 8 9 ) , 1 - 2 3


A. SOLER i LLOPAHT


" M A S C A V A L L E R Q U I D A C O F A L O C O N T R A R I " . U N A L E C T U R A
D E L T R A C T A T L U L - L I A S O B R E L A C A V A L L E R I A


(Primera part)


Joanot Martorel l es potser qui mes c larament ha posat de manifest
1'atractiu que exerceix el proleg del LJibre de Torde de cavalleria; em re-
fereixo, es clar, a les dues refoses que en va fer, al GuiJJem de VaroicJi
i al Tirant.


E s tracta d u n a de les primeres mostres de narracio de caire literari
que t robem en la produccio luHiana: un bel l inici, simple i ben construit
sense dobles sentits, deslligat de cap altra accio mes amplia i sense un
proposit didact ic o doctrinal , immediat almenys. Aquestes son algunes de
les caracter ist iques que l h a n fet i el fan atractiu al lector modern. Di-
versos estudiosos contemporanis , pero, han expressat el seu desencis pel
contrast que experimenta aquest mate ix lector en passar del proleg a Ia
resta de 1'obra (potser, amb la sola excepcio de la part c i n q u e n a ) . 1


L a prelensio de 1'estudi que segueix aquestes ratlles es fer una lectura
global del LJibre de Xorde de cavaJJeria, en el seu context ; en un doble con-
text evident : el de la real i tat caval leresca de final del segle X I I I i el de 1'obra
i el pensament de Llull . E s presenta dividit en dues parts; en Ia primera
estudiare les formes literaries del l l ibre; en la segona, el concepte de ca-
valleria que es despren de la resta de 1'obra, sovint tan incompresa. D u r
a terme aquesta lectura cri t ica vol dir, no obstant aixo, preguntar-se per la
coherencia i el sentit del Hibre sencer i, en definitiva, per la capaci tat
del b e a t de comprendre la reali tat en que vivia i de fer-ne una projeecio
intel-ligent i raonable . Com ha dit J . N. Hi l lgar th :


On a souvent represente Lul le c o m m e etant detache du contexte
historique ou il devait vivre, c o m m e un reveur qui proposait des


1 Veg . la nota 3 7 .
2 A. S O L E R I L L O P A K T


ideaux impossibles et archaiques . O n pourrai t ainsi le re je ter com-
m e . . . utopiste et se dispenser de l ire ses multiples ecrits. J e crois
que c'est une explication trop faci le de 1'homme et de 1'oeuvre.


J e pense qu'on peut demontrer que L u l l e etait par fa i tement ca-
p a b l e de comprendre les realites du m o n d e ou il v ivai t . 2


I. L ' e x p r e s s i 6 l i t e r a r i a al l l ibre de 1'orde de c a v a l l e r i a


1.1. Uesquema literari inicial: el prdleg


E l prbleg s'inicia amb la presentac io de la vida de 1'ermita; 1'arran-
cada ens f a pensar que ens t robem amb un de tants exempla IuHians.
Aixi que hem llegit sencera aquesta narracio ens adonem, tanmateix , que
Llul l no hi ha inclos cap moral i tat ni cap ensenyament ; no hi ha sentit
figurat, ni finalitat doctrinal immediata . E s mes, el relat no es una narracio
tancada, sino un episodi de la vida de 1'ermita i de 1'escuder que podria
formar part d'una narracio mes l larga. D e fet , aixi ho va entendre Joanot
Martore l l en desenrotllar els dos extrems del relat lul-lia.


To ta la historia anterior del vell caval ler-ermita se sintetitza en una
unica oracio composta :


E n una terra s 'esdevench que hun savi cavayler qui longament
h a c mantengut 1'orde de cavaylaria en la noblesa e forga de son alt
coratge, e saviesa e ventura 1'agren mantengut en la honor de ca-
vaylaria en guerres e en torneigs, en assauts e en batayles , elegi vida
ermitana con viu que sos dies eren breus e natura li defaylia per
veylesa a usar d'armes. 8


Despres d'una breu indicacio sobre com el cavaller abandona els seus
bens ( "desempara sos here ta tges" ) , 1'accio es trasllada " e n hun bosca tge
gran" , que es on realment succeeix 1'episodi.


E l bosc es una reali tat ambivalent a la historia cultural d 'Occ ident . 4


D'entre els significats que com a realitat imaginaria el mon medieval li ha
atribuit , Llul l el presenta ara, en primer l loc, com a m a r g e natural de


2 J . Hillgavth, " R a y m o n d L u l l e et l 'u topie" , EL 2 5 ( 1 9 8 1 - 3 ) , 1 7 5 - 1 8 5 , p . 1 7 6 .
8 Cito segons 1'edicio cr i t ica p r e p a r a d a per c(ui signa aquestes ratl les , ENC (Barce lona ,


1 9 8 8 ) . E l fraRment es del segon paragraf del prolcg. A les proximes citacions del Llibre de
1'orde de ccwallerict, es dona entre parentesis quadrats la part en que es t roba el f ragment (en
xifres r o m a n e s ; Pr. si es t r a c t a del proleg) i a continuacio el paragraf (en xifres arabigues) .


* Veg. J . L e Goff, " L e desert-foret dans 1'Occident m e d i e v a l " , a L'imaginaire medieval
(Paxis, 1 9 8 5 ) , pp . 5 9 - 7 5 .
L E C T U H A D E L T R A C T A T L U L - L I A S O B U E L A C A Y A L L E R I A 3


la societat : es contraposa a la societat organitzada. E n segon l loc, es Fes-
pai on podem trobar homes peculiars ; sobretot , on els cavallers busquen
1'aventura i on els eremites busquen D e u , q u e son formes d u n individua-
lisme molt semblant que s'oposa a la resta de la societat . Al bosc , aquests
dos tipus d'herois poden penetrar en la saviesa i en allo que es sagrat."'
Pero 1'ermita es aquell que ha t robat part de la saviesa perque hi ha
dedicat tota la vida (ja es vell) a traves de 1'ascesi i la contemplacio ;
mentre que el cavaller es un jove, molts cops en proces d'iniciacio a la
cavalleria i a la vida.


L 'ermita que acull un cavaller forma part del concepte de 1'home sant
a qui es consulta i es d e m a n a el significat dels esdeveniments i de la rea-
litat: aquest es el tipus que apareix al Llibre de meravelles.1'' E s paradig-
mat ic el cas de 1'ermita que ensenya a Perceval la moral del miles Christi,
a Li contes del Graal, perque es el primer cas d 'adoctr inament d'un ca-
valler per part d'un e r e m i t a ; 7 a partir d'aquest episodi, la relacio entre
ermita i cavaller esdeve fonamental a la l iteratura caval leresca . Els ca-
vallers del Graal dialoguen a m b ermitans i monjos (sovint c is tercencs) que
t roben al cor del bosc . E n els que correntment anomenem romans del
c ic le del Graal , apareixen molts ermitans que, de joves, han estat grans
caval lers ; afirma J . F r a p p i e r :


A quoi d'evident pourrait correspondre la mention repetee que
ces ermites sont des genti lshomes et d'anciens chevaliers , si ce n'est
au desir d'incliner le plus possible les valeurs religieuses au profit
de la chevaler ie? 8


E l relat que presenta Llul l es desenrotlla en aquest marc , es rela-
c iona a m b una tradicio l iteraria portadora d'una ideologia caval leresca de-
terminada. E l receptor pot reconeixer immediatament el motiu del savi
caval ler-ermita, instructor del jove cavaller , i la tradicio i el concepte
que s'hi associen. Llul l coneix, si mes no, la tradicio del motiu i s'hi
refereix.


En el tercer paragraf del proleg, ens aproximem al mon del cavaller
en el seu ermitatge que ens confirma que el bosc no es un paratge in-


r' " [ . . . ] on peut aussi a c c o r d e r quelque impor tance a un xjarallelisme psycliologique entre
la vie solitaire de 1'crmite et 1 'aventure individuelle du chevalier , car tous deux, a 1'eeart
du siecle . sont en quete d'une plus h a u t e p e r f e c t i o n . " J . F r a p p i e r , " L e Graal et la cheva-
l e r i e " , Romankl 7 5 ( 1 9 5 4 ) , p. 2 0 1 .


a V e g e u . per exemple , el cas d 'una dona que acut a 1'ermita Blaquerna a e o m p a n y a d a per
F e l i x ; R. Llul l , Libre de Meravelles, ENC, I, 8 0 i ss.


• Chretien de T r o y e s . Li contes del Graal ( B a r c e l o n a . 1 9 8 5 V vv. 6 2 1 7 - 6 5 1 8 .
8 J . F r a p p i e r . " L e Graal et la c h e v a l e r i e " , a Romania 7 5 ( 1 9 5 4 ) , p . 2 0 2 ; a les pagines


que segneixcn lVstudios frances fa un inventari dels ermitans que havien estat cavallers al
c ic le del G r a a l .
4 A. S O L E R I L L O P A R T


hospit (ja al segon paragraf se'ns havia dit " e en hun b o s c a t g e gran,
aondos d'aygiies e d'arbres fructuoses, feu sa habi tac io e fogi al m o n " ) ,
sino un locus amoenus. Aquest es un tipus gens infreql ient del motiu, que
s'oposa al bosc perillos i diabdlic."


E l " p a r a t g e del ic ios" que descriu Llul l inclou tots els e lements indis-
pensables de la tradicio classica: prat, arbre, f o n t . 1 0 H e m de tenir en c o m p t e
que en Llul l el locus amoenus t e una lectura segons la seva pecul iar re-
torica, segons FArt, en darrer terme. L 'hem d'interpretar com un recurs
retor ic adrecat a la potencia imaginativa de 1'anima; el mot iu reuneix
en els seus e lements la maxima bel lesa que Fescriptor pot produir par-
lant del mon corrupt ib le : suggerir fecunditat i continuitat de Tesser.11


Per al beat , com es b e n conegut, rhetoricus ornat cum voce signigica-
tiva i, per tant , es imitil de desfer-se en paraules , amb u n a amplificatio
del motiu. E l mot iu expressa aquest maxim de bel lesa a que poden atenyer
la imaginacio i els sentits, i aixo es suficient:


E n -i- bey l prat h a c -i- arbre molt gran, tot carragat de fruyt, on
lo cavayler vivia en aquel l afforest. Dessots aquel l arbre h a c -i-a


fontana molt bey la e clara, de la qual era abondos lo prat e l s ar-
bres qui li eren entorn. [Pr. 3 ]


L 'arbre te u n rel leu especial entre els e lements que conformen el
motiu; es t i - acta d'un simbol que excel-leix en el pensament lullia; Miguel
Cruz h a definit tres vessants en la s imbologia de 1'arbre en Llul l , que
determinen el sentit mes ampli i general de simbol cosmic de la vida. D e s
d'un punt de vista Idgic, 1'arbre es la metodologia del saber ; en 1'aspecte
ontoldgic, representa el contingut essencial dels coneixements humans ; en
el teoldgic, es la imatge del cant de la Cienc ia Suprema de D e u , p e r q u e
el cosmos, amb totes les seves estructures analogiques, parla del poder, la
saviesa i la Gloria de D e u . 1 2


Q u e d a clar, per tant , que Llul l no util i tza de forma automatica i bu ida
de sentit el mot iu del locus amoenus, que era un topos l iterari. D e s de la
perspectiva de la seva obra i del seu pensament , te un doble sentit, re-
toric i s imbolic ; a mes, en aquest proleg, el motiu te una funcio en l'es-
tructura de la narracio , a la qual em referire a continuacio.


E l quart paragraf introdueix 1'accio que s'ha de desenvolupar. E l canvi
respecte als dos paragrafs immedia tament anteriors ve m a r c a t per la de-


9 V e g e u - n e exemples al treball de J . L e Goff, ob. cit . , p . 6 3 .
1 0 V e g . E . K. Curt ius , Europliische Literatur und lateinischcs Mittelalter, eito segons la


versio en l lengua cas te l lana (Madrid, 1 9 8 4 4 ) , I , p . 2 8 0 .
1 1 V e g . L . B a d i a , " E t h o c pate t per regulam C " , Quaderns Crema 7 ( 1 9 8 3 ) .
1 3 M . C r u z , El pensamiento de Ramon Llull (Madrid , 1 9 7 7 ) , pp . 1 2 5 - 1 4 4 .
L E C T U R A D E L T R A C T A T L U L - L I A S O B R E L A C A V A L L E R I A 5


terminacio amb que comenga : " e n aquel l t e m p s " ; perd, sobretot , pel canvi
que introdueix la frase " e n la entrada del gran ivern" . P e r la pr imera de
les frases, sabem q u e el relat se centrara tot seguit e n e l cor de la qiiestio.
Per la segona, s ln t rodueix un canvi conceptual i es te t ic : e l gran hivern
s'oposa al locus amoenus; en la concepc io estet ica de Llul l , 1'oposicio es
ev ident : 1'hivern significa corrupcio, no regenerac io . Adonem-nos que
aquest contrast es un habi l recurs d'economia narrat iva j a que , en pocs
mots, es modifica el temps i t a m b e 1'espai de 1'accio (els canvis implicits
que podem suposar en el paisatge) , se'ns porta del general al concret i
determinat , i deixa llest 1'escenari per a 1'objecte del relat .


E n aquest mate ix quart paragraf , Llul l constmeix els dos plans de la
reali tat que 1'atzar ha de reunir : un escuder es dirigeix cap a les corts
que un rei "mol t noble , e de bones custumes b e h a b u n d o s " ha convo-
cat , pero s'adorm; al mate ix temps, 1'ermita va c a p a la font :


[. . .] hun assaut scuder, tot sol, en son palafre cavalcant , enava a la
cort per esser adobat a noveyl cavayler ; on, per lo t rebayl q u e h a c
sostengut de son cavalcar , dementre que enava en son palaf fre ,
a d o r m f s ; e en aquel la hora, lo cavayler qui en l a forest fahia sa
peni tencia f fon v e [ n ] g u t a la f font contemplar D e u e menysprear
la vanitat de aquest mon, segons que cascun jorn havia acustumat.
[Pr. 4 ]


J a tenim els dos plans en paral lel destinats a confluir.
E l motiu de 1'escuder endormiscat i endut a 1'atzar pel cavall prove


d'una tradic io l iteraria que es remunta almenys a Gui lhem de P e i t i e u . 1 3


E l caval ler en aquestes c i rcumstancies es posa a disposicio de la best ia ,
que el condueix alla on vol. Aixi h o expressa, per exemple , el roman pro-
vencal de Jaufre (mes o menys, contemporani de 1'opuscle lullia), 1'heroi
del qual passa per u n a experiencia semblant :


T a l son a c a d e s va d u n n e n t
E ades sai e lai volven,
G a d e s a paor de caser [ . . .]
Mas lai on lo caval lo mena14


l a E m refereixo , es c lar , al seu p o e m a " F a r a i un vers de dreit n i e n " . M. de Riquer ,
Los trobadores, I ( B a r c c l o n a , 1 9 8 3 2 ) , fa un breu resum de la historia del motiu t robadoresc
que es t ras l lada de seguida al roman courtois; entre les obres que c i ta hi h a cl Llibre
de Vorde dc cavalleria (x>. 1 1 3 ) . Riquer assenyala que , des de c o m c n e a m e n t del segle X I I ,
els argons de les selles son el suficientmcnt alts c o m per a que , si el caval l va al pas , el
genet s'hi pugui adormir , arrepenjant-s 'hi .


" Ci ta t p e r Ibid., p . 1 1 3 .
6 A. S O L E R I L L O P A R T


l r ' Diu Giovanni Al legra : " V a poi dct to di passata . c h c el motivo del Vegliardo che vive
roinito in una specie di E d e n . nel quale entra lo Scudiero semiadormenta to , e uno dei luoghi
costanti della le t teratura caval leresea . Si ricordino, ad es . , i romanzi del ciclo di Ugo d'Al-
vernia, in cui Guerin meschino viene descrit to nelTatto di penetrare inconscientc nel giardino
incantato del Prete Gianni, dal qualc r i ccve appnnto sc t te doni, o sc t t c virtu. o v v e r o , sette
gradi delTascesa c a v a l l e r e s c a . " Vegcu la seva edicio d c R. Lul lo , Libro deWOrdine della
CavaUeria ( C a r m a g n o l a , 1 9 8 3 ) , p. 5 4 , nota 2 . C o m sc sap, cn cl ronian, c a v a l c a r a 1'at/ar,
c rrar , introdueix 1 'aventura, entesa c o m allo que perfa 1'heroi, cl perfecc iona moralment en
un proces de r e c e r c a de la seva propia identitat .


1 0 E . Kohler , Uaventure clwviilere-ique (Paris , 1 9 7 4 ) , p . 9 3 , ho expressa com segueix :
" L e s voies de Dic-u ct Yavcnture se sont te l l cmcnt rapproches qu'clles sc confondent dans
la "providence» qui m c t sur Ic m e m e plan Ic c h e m i n c m c n t du chevalier vers la purincat ion
et Ies actes accomplis en vue d c retablir un ordre agreable ;v Dieu ct qui a e tc t r o u b l e . "


1 7 J . L e Goff, ob. cit . , p . 7 0 .


E n aquest cas, el cavall, com a forca instintiva i material , inconscient ,
domina el cavaller, forca espiritual i racional . E l motiu, per tant, expressa
Ferrar, el cavalcar conduit per 1'anima irracional , en conseqi iencia 1'entrada
en 1'aventura. E l tema es re laciona amb e; del cavaller que es deixa portar
pc l seu cavall, per la sort, en comencar la recerca de 1'aventura. EIs
romuns courtois n e s t a n plens d'episodis com a q u e s t . 1 0


Llul l recull el motiu. Nomes 1'atzar podia conduir el jove escuder fms
al cavaller, ja que, en el cas q u e ens ocupa, hi ha un cami i un object iu
fixats dantuvi ; l a t z a r s identi f ica amb el cavall . Tanmate ix , si ens rcferim
a Llull , podem parlar d'atzar? Cer tament no; hem de parlar, amb mcs
propietat , de la Providencia, que es qui propicia 1'encontre dels dos per-
sonatges . 1 "


Llull continua narrant l'episodi amb una gran precisio:


D e m e n t r e que 1'escuder cavalcava enaxi, son palafre exi del cami
e mes-se per lo boscatge e ena tant la hon li plac per lo boscat-
ge [...] [Pr. 5 ]


E l cavall abandona el cami que ha fixat 1'escuder i el condueix al
bosc , 1'espai indubtable de 1'aventura; aixi ho expressa J . L e G o f f :


Mais, c e s t surtout dans la l i tterature courtoise que la forct va jouer
un role mater ie l (dans 1'intrigue) et symbol ique capital . E l l e est au
coeur de 1'aventure chevaleresque, ou plutot cel le-c i y trouve son
lieu d 'e lect ion. 1 T


Vull fer notar, pero, que em sembla evident que Llul l no expressa,
en 1'us de tots aquests motius que he assenyalat, la s imbologia profunda
que se'ls pot atribuir en un roman. Per exemple, es evident que no tenhn
suficients elements en el relat com per dir que 1'escuder esta en un pro-
ces de recerca de la seva identitat , com ho esta Perceval , per exemple; aixo
L E C T U R A D E L T R A C T A T L U L - L I A S O B R E L A C A V A L L E R I A 7


no obstant, es innegable que la t robada a m b el caval ler sera u n a fita
decisiva en la seva formacio. E l bosc es 1'espai de 1'aventura, hem dit; en_
aquest cas 1'aventura es redueix a un fet extraordinari pel que te de
fortuit , o de providencial . E l cavall es u n a forca instintiva que juga un
paper important en el proces d' iniciaci6; aqui el caval l es el conductor
de 1'escuder fins al caval ler , i prou. E t c . E l f e t reahnent r e m a r c a b l e es
que Llul l f ac i servir aquests motius n o v e l l e s c o s . 1 8


E n el c inque paragraf a que em refer ia , Llul l prec isa encara m e s la
narracio, sobretot , amb la descripcio dels moviments dels protagonis tes :


[. . .] son pa la f re exi del cami e mes-se per lo boscatge , e ena tant
la hon li p lac per lo boscatge , tro esdevenc en la f o n t a n a hon lo
cavayler stava en oracio. L o cavayler , qui viu venir 1'escuder, lexa
sa oracio e assec-se en lo b e l prat , a la o m br a de 1'arbre, e c o m e n c a
a legir a -i- l ibre que tenia en sa fauda. L o palafre , con fo a la font
b e c de 1'aygua; e 1'escuder, qui senti en durment q u e son palafre
n o s movia, desper tas e viu denant si lo cavayler [. . .] [Pr. 5 ]


Curiosament , Llul l presenta d'altres ermitans l legint un l l ibre, quan
apareix un altre personatge en 1'escena, sobretot al Llibre de meravelles
( l 'ermita B laquerna , per exemple) ; sens dubte , es t racta d'un signe de
saviesa. E n aquest cas, el l l ibre que l legeix 1'ermita es el mate ix Llibre
de Torde de cavalleria.


L a descripcio de lermita -caval ler , que segueix a continuacio, es bas-
tant mes detal lada, per exemple, que qualsevol de les dels nombrosos
ermitans de 1'esmentat Llibre de meravelles. U n a descripcio arquet ipica


1 8 E m sembla erronia c om ple tam ent la interpretacio de G. Genovart , " E l C a v a l l e r i el
Vell S a v i " , Estudis Balearics 4 ( P a l m a , 1 9 8 2 ) . G e n o v a r t apl ica al Llibre de 1'orde de ca-
valleria 1'analisi psicoanal i t ica tal i c o m s'ha aplicat als contes t radicionals : " L ' e n c o n t r e d'un
jove heroi i t inerant a m b Yanci-a o cell saci que t r o b a m , brufat de referencics simboliques,
dins la l i teratura popular , apareix , a m b la m a t e i x a significacio profunda que presenta dins el
c o n t e de fades , a u n a de les pagines mes arcaiques i belles de la nostra l i teratura c u l t a . "


L 'estudi treu de context el proleg de Fopuscle lul-lia: en fa una lectura sense tenir en
c o m p t e la resta del llibre, les intencions de 1'autor, 1'obra de Llull en general , ni la seva
posicio en les literatures romaniques medievals . L e s conclusions a que arriba 1'autor son d'aI16
mes pintoresqucs ; per e x e m p l e : " E n el proleg del Llibre de VOrde de Cavalleria s 'expressa
a m b el mil-lenari Uenguatge dels simbols aquest fet f o n a m c n t a l : cal morir a la vida passada
p e r a assolir 1'ideal d'existencia a que s 'aspiia , ca l que muira 1'escuder perque neixi un novell
c a v a l l e r . "


F e r u n a interpretacio simbolica de tipus psicoanal i t ic , m e c a n i c a i a i l lada, d'una obra es
facil i cls resultats solen ser espectaculars . L 'analis i simbolica de la l i teratura es, p c r o , u n a
altra c o s a ; no es pot aplicar a la l i teratura m e d i e v a l sense mes ni m e s , ignorant la inflexio
que representa el segle X I I I i la general i tzacio del discurs al legoric per a la historia de la
mental i ta t simbdlica.
8 A. S O L E R I L L O P A R T


de 1'home vell , de llargs cabel ls b lancs , signe de saviesa, pero, alhora,
amagrit per la peni tencia , signe de santedat .


L 'acc i6 paral le la es completa a m b la mutua sopresa:


Molt se meraveyla la -i- de 1'altre, car lo cavayler avia longament
stat en son ermitatge, en lo qual no avia nuyl hom vist depuys que
hac desemparat lo mon e s lexa de portar a n n a s ; e 1'escuder se
maraveyla fortment con era esdevengut en aquel l loch. [Pr. 5 ]


E l dialeg que s'estableix entre els dos personatges es desenrotl la gra-
dualment : inclou u n a breu presentacio, una explicacio de les c ircumstan-
cies del viatge de 1'escuder, flns a centrar-se en el t e m a de la cavalleria ,
com per atzar :


On, per ayso, jo vag a aquel la cort per esser noveyl cavayler ; e m o n
palafre , dementre que jo m'adormia per lo t rebayl que h e aiit de
les grans jornades, a'm amenat en aquest loch.


Con lo cavayler ausi parlar de cavaylaria e r e m e n b r a 1'orda de
cavaylaria e so que y pertany a cavayler , adoncs gita -i- suspir e
entra en consirer m e n b r a n t en lo honrament en lo qual cavaylaria
lo avia longament mantengut . D e m e n t r e q u e lo cavayler cogitava
enaxi, 1'escuder demena al cavayler de que era son consirer. L o
cavayler dix [. . .] [Pr. 6-7]


E n d'altres ocasions, com al Llibre de meravelles, la re lacio entre l'er-
mita. i la persona q u e li consulta es mes esquematica .


Pero , la instruccio, 1'escuder no la rebra directament del cavaller, com
hom podria esperar, sino del l l ibre que el cavaller l legia. A traves de 1'opus-
cle (que el lector t roba a continuacio) 1'escuder coneix que es 1'orde de
cavalleria. D e fet , el t ractat podia haver tingut, tot ell, u n a forma dialo-
gada, entre els dos personatges, com el mate ix Llibre de meravelles.


Aquesta intervencio fonamenta l del l l ibre implica u n a valoracio espe-
cial d'aquest ob jec te com a difusor de la veritat . F i n s al segle X I I , el
L l ibre , per exceHencia, imatge de 1'univers, transmissor de la veritat , ha-
via estat nomes la B ib l ia ; aix6 canvia al X I I I i aquesta aprec iac io es
general i tza; prec isament Llul l demostra una aguda consciencia del valor
dels seus l l ibres, com a objectes i com a continents d'una doctr ina d'ori-
gen divi.


E l pemilt im paragraf resol el problema de la difusio i de la transmissio
del l l ibre, preocupacions constants en L l u l l :


[ . . .] on, con aquest l ibre sie fet per retornar la devocio e la leyaltat
e 1'ordonament q u e cavayler deu aver en tenir son orde, per ayso,
L E C T U R A D E L T R A C T A T L U L - L I A S O B R E L A C A V A L L E R I A 9


b e l fil, portats-vos aquest l ibre a la cort hon enats e mostrats-lo a
tots aquells qui volen esser cavalers novells ; gardats-lo, car lo tenits ,
si amats 1'orde de cavaylaria ; [. . .] [Pr. 11]


I, al darrer paragraf ,


E saviament e ordonada dona e representa aquest l ibre al molt
n o b l e rey e a tota la gran cort ; e sofferi que tot cavayler qui am
esser en orda de caval lar ia lo pusque translatar, per 90 q u e a les
vagades l iga e recort 1 'orda de cavaylaria .


P o d e m relacionar la intencio del proleg del Llibre de 1'orde de ca-
valleria a m b el conegut concepte retoric que Llul l mate ix expressa a la
Doctrina pueril:


Si tu , fill, vols parlar per retbrica, dona bels eximplis de beles coses
al c o m e n s a m e n t de tes paraules ; e la mel lor mater ia de tes paraules
sia a la fi, per so q u e leix a ta lentament d'oir en lo coratge d'aquels
qui t 'oyran . 1 9


LIul l construeix aquest relat tenint en c o m p t e una tradicio i uns m o -
tius novel lescos provinents del roman courtois f rances , espec ia lment dels
romans del c ic le del Graal . Si col-loca aquesta narracio a 1'inici per captar
1 'atencio del lector , o de 1'oient, i si aquesta s lnsere ix en u n a tradic io
l i teraria determinada, es perque, en escriure, el b e a t pensa t a m b e en un
grup determinat de receptors , indubtab lement els homes relacionats d'al-
guna m a n e r a a m b la caval leria .


1.2. Uaplicacio de Tallegoria: una innovacid literaria


A m b el m o t allegoria designem un tipus de discurs en que es proposa
alhora u n sentit l i teral i un de figurat; aquest discurs te un carac ter ra-
c ional pel qual es desxifra el significat profund d'una historia, d'un text
o d'un signe. Seguint la terminologia d 'Hug de sant V ic tor podem dir
q u e en el discurs al legbric di ferenciem u n a littera, forma sintact ica del
text, un sensus o sentit l i teral i una sententia o sentit figurat.


Ara b e , cal remarcar q u e a 1 'Edat Mit jana , la re lacio entre signe i
significat es dona de diverses maneres . E n distingirem tres, que em sem-
blen b a s i q u e s : el s imbolisme, 1'aHegoria i la representac io figural.


1 8 ENC, p . 1 7 0 .
m A. S O L E R I L L O P A R T


E s tracta de modes diversos i, fins i tot, oposats. Aquests tres con-
ceptes , pero, han estat confosos a m b massa f requencia ; per aixo en sem-
bla que val la p ena de dedicar un breu espai a precisar aquestes idees.
U n passatge del Diccionario de simbolos de J . E . Cirlot ens ofereix una
bona definicio del s imbol isme:


Es te lenguaje de imagenes y de emociones, basado en una con-
densacion expresiva y precisa, que habla de las verdades trascen-
dentes exteriores al h o m b r e (orden cosmico) e interiores (pensamien-
to, orden moral , evolucion animica, destino del a lma) , presenta una
condicion, segiin Schneider , que extrema su dinamismo y le confiere
indudable caracter dramatico . E f e c t i v a m e n t e , la esencia del s imbolo
consiste en poder exponer s imultaneamente los varios aspectos (tesis
y antitesis) de la idea que e x p r e s a . 2 0


L'aHegoria estableix una relacio univoca entre el signe i la real i tat
que aquest representa : ofereix u n a clau per a la interpretacio del signe,
desxifra una historia. E n canvi, el s imbol t e una interpretacio polivalent ;
de fet , el s imbol no necessi ta cap m e n a de descodificacio (som nosaltres,
els homes moderns, que hem perdut, a nivell conscient, aquesta capac i ta t
de pensar en imatges) . E l s imbol es una realitat dinamica, carregada de
valors emocionals i ideals que fuig de la determinacio.


L/allegorie se fonde sur u n e propriete du langage ; le symbole
implique, au moins fictivement, une propriete des etres. L 'al legorie
transforme un nom commun, designant que lque espece naturel le o
rat ionnelle , en un nom autodetermine qui renvoie, a la maniere d'un
prenom, au sujet d'actions reelles. L e symbole suppose une concep-
tion des choses memes . L 'a l legorie repose ainsi sur la volonte du
poete , et ne par le qu'en vertu de 1'intention de celui-ci . E l l e tend h
se constituer, de fa?on virtuelle, en science, alors q u e le symbole
releve d'un a r t . 2 1


E l sfmbolisme es un complex sistema de relacions que Higa el mon
fisic i el metaf is ic . L 'a l legoria es un signe d'una abstraccio . L a represen-
tacio figural relaciona dos fets o dos sers reals, historics :


F igura l interpretation establishes a connect ion b e t w e e n two events
or persons, the first of which signifies not only itself b u t also the


= " J . E . Cirlot, Diccionario de simbolos (Barce lona , 1 9 8 2 ° ) , p . 3 0 . Cirlot es refereix a
1'obra de M. Schneider , L o danza de espadas y la tarantela (Barce lona , 1 9 4 8 ) .


2 1 P. Z u m t h o r , Esscii de poetique medievale (Paris , 1 9 7 2 ) , p. 1 2 8 .
L E C T U R A D E L T R A C T A T L U L L I A S O B R E L A C A V A L L E R I A 11


second, whi le the second encompasses or fulfills the first. T h e two
poles of the figure are separate in t ime, but both, be ing real events
or figures are within t ime, within the strcam of historical l ife. Onlv
the understandig of the two persons or events is a spiritual act , but
this spiritual act deals with concrete events whether past, present, or
future , and not with concepts or abstract ions.- -


EIs esdeveniments i les persones de 1'Antic Tes tament , de la historia
d l s r a e l , son u n a prefiguracio del Nou Tes tament , de la vinguda del Crist .
L a interpretacio figural forma part de la doctrina de la pluralitat de
sentits de TEscr iptura ; una gran part de la confusio que hi ha entre al-le-
goria i figuracio prove precisament del fet que amb el t e rme sensus allego-
ricus s'ha designat el mateix sentit figural o, fins i tot, el conjunt dels
significats de 1'Escriptura.


J a que en la interpretacio figural una cosa representa una altra, po-
dem dir que ens t robem amb un tipus d'aHegoria, en un sentit ample
del terme, pero no prdpiament ; la diferencia rau en la historicitat tant del
signe com del significat en la figuracio, mentre que en 1'aHegoria el signe
real representa una abstracc io i mai un esdeveniment definit i h is tor ic . 2 : f


L a representacio figural t a m b e va ser apl icada fora de 1'ambit sagrat o
religios (Perceval com a prefiguracio de Galaad , per exemple) .


Aquests tres conceptes , tanmateix , tenen un e lement comu en la seva
b a s e : Fanalogia. E fec t ivament , en els tres nivells, la re lacio entre les dues
realitats (inferior i superior; signe i significat; figura i acompliment) es
dona per similitud i per algun e lement coimi. Hi ha u n a analogia sim-
bol ica entre desenterrar una cosa i desembeinar una espasa (revelar,
treure a la I lum); entre Moises, conductor del poble d l s r a e l a la Terra
Promesa, i Jesiis, salvador i conductor de la humani ta t a la T e r r a Prome-
sa celestial , hi ha una analogia de figuracio. En el cas de 1'aHegoria, l 'ana-
Iogia no es estr ic tament necessar ia perque , en el fons, el discurs aHegoric
es arbitrari , depen nomes de la voluntat del seu autor; no obstant aixb,
es dona en molts casos, LIull ens n'oferira un exemple .


R a m o n Llul l incorpora el discurs al legoric a la seva obra des dels
inicis; en t robem ja al Llibre de contemplacio.24 D 'aques ta m a n e r a s'ads-
criu a una tendencia i a una innovacio propia del segle X I I I . Naturalment ,
1'aHegoria no es un patr imoni de 1'Edat Mit jana , pero no es fins aleshores


2 3 E . A u e r b a c h , " F i g u r a " , a Scenes from ihe drama of european lileraiurc ( 1 9 5 9 ) , p . 5 3 .
2 3 E n la historia de la interpretaeio figural es va donar un dcbat entrc els qui entenien


que tot 1'Antic T e s t a m e n t c ra una al-legoria (no historia) i aquclls que afirmaven Ia histori-
ci tat de tota 1 'Escriptura , cas de sant Agusti , per exemple .


2 4 Veg . , p e r exemple , els capitols C C C L I V , C C C L V , C C C L V I .
1 2 A. S O L E R I L L O P A R T


2 5 Veg . C . S. L e w i s , The allegory of love; cito segons la t raducc io cas te l lana (Buenos
Aires , 1 9 6 9 ) , p p . 3 7 i 7 1 .


2 0 Diu C . S. L e w i s : " N o h a y n a d a de mistico ni de misterioso en la alegoria m e d i e v a l .
L o s poetas saben bien lo que h a c c n y se dan c u e n t a p e r f e c t a m e n t e de que las figuras que
emplean son ficticias", a o b . cit . , p . 4 0 . V e g e u t a m b e P. Z u m t h o r , o b . ci t . , p . 1 2 7 .


que adquireix u n a significacio conceptual i l i teraria d 'excepc io . 2 5 E s en
aquest sentit que el titol que encapgala aquest apartat parla d'innovacio
literaria.


Al Llibre de Torde de cavalleria t robem dos tipus d'allegories. Una , al
l larg de tota la c inquena part ( " D e la significanga qui es en les armas del
cavayler" ) , es desenrotl la en forma de discurs. L'aHegoritzaci6 es pro-
dueix precisament , com indica el titol, en 1'atribucio d'una significan^a a
cadascuna de les armes del cavaller .


E n comengar el capitol , Llul l adverteix i justifica el discurs al legoric
que es proposa d e desenrotllar. E n reali tat el que fa es indicar q u e u n a
serie de realitats son un signe; i aixo ho fa a traves de 1'analogia que es-
tableix amb els revest iments litiirgics del prevere. Ningii no pot dubtar
q u e aquests revest iments litiirgics t inguin una significacio mes enl la de
la que els atr ibueix la seva funcionali tat ; no es el cas de les armes i les
armadures del caval ler i per aixo Llul l inicia el discurs amb aquesta ob-
servacio:


T o t so q u e l prevere vest per cantar la missa h a a lcuna signifi-
canca q u i s cove a son offici; e cor offici de c lergue e offici de ca-
vayler se covenen, per ayso orde de cavaylaria requer q u e tot so
qui es master a cavayler a usar de son offici a ja a lcuna significacio,
per la qual sie significada la noblea de 1'orde de cavaylaria . [V. 1]


L ' a r g u m e n t a c i 6 vol donar solidesa i autoritat a la seva exposicio i
aixo indica, per part de Llul l , una voluntat de transcendir les simples
funcions del discurs al legoric .


Aquesta advertenc ia inicial n o es necessaria en un joc al legoric corrent
p e r q u e el pi ibl ic receptor en coneix 1'arbitrarietat. P e r o Llul l justifica i
insisteix, i revela aixi la seva propia consciencia sobre 1'arbitrarietat de
l 'al legoritzaci6, q u e depen nomes del seu c r e a d o r . 2 8


E l f ragment es pot interpretar com un intent de reforgar 1'aspecte
moral i tzador de 1'aHegoria; el cert es que el lector s 'assabenta que 1'arnes
del caval ler es un signe portador d'una significanga.


A partir d'aqui 1'aHegoritzacio s'opera com segueix : s 'esmenta qualse-
vol arma, a la qual immedia tament se li atribueix u n a significacio, gene-
ra lment una enti tat abstrac ta :


Gorgera ess donada a cavaler a significanca de obediencia . [V . 8 ]
L E C T U R A D E L T R A C T A T L U L L I A S O B R E L A C A V A L L E R I A 1 3


P e r o Llul l insisteix en tots els casos a explicitar una relacio analogica
entre signe i reali tat , a establir la re lacio que hi ha entre els dos sentits
quant a les seves propietats o func io :


L a n s a es donada a cavayler per significar veritat , cor veritat es
cosa dreta e n o s tors, e veri tat va devant a falsatat . E lo f ferre de
la lansa significa la forsa que veritat h a sobre falsetat ; e lo pano
significa q u e veritat se demostra a tuyt, e no a poder de falsetat
ni de enguan; e veritat es reco ldament de esperanca, e axi de les
altres coses qui son significades de veritat per la lansa del ca-
vayler. [V. 3 ]


L a lanca es signe de la veri tat per les seves propietats ; el mate ix
passa a m b cadascuna de les parts de 1'objecte: ferro, peno, fusta. £ s a
dir, la re lac io no es del tot arbitraria ; la c lau interpretat iva de 1'al-legoria
no 1'ofereix de f o r m a absoluta 1'autor, sino q u e ve justificada.


E l segon paragraf del capitol es refereix a 1'espasa i inclou u n a analo-
gia respecte a la f o n n a , que arr iba a tenir u n a significacio d'una gran
carrega ideologica j a q u e l a comparac io es dona entre Jesucrist i el ca-
valler , a proposit de dues creus : la creu del sacrifici i la que forma
1 'espasa.


A cavayler es donada espaa, qui es feyta en semblanca de creu,
a ssignifficar que enaxi con nostro senyor Jesucrist vense en la c reu
la mort en la qual erem caiits per lo p e c c a t de nostro pare Adam,
enaxi cavayler deu venscre e destruir los enamics de la creu ab
1'espaa. [V. 2 ]


E l desenrot l lament es dona com segueix : espasa — forma de creu —
creu de Jesi is — funcio de caval ler — espasa. E l paragraf inclou encara
una significacio respec te a la funcio de tall de 1'espasa:


E cor 1'espaa es taylant de cada part, e cavavlaria es per mantenir
just ic ia e just ic ia es donar a cascun son dret, per ayso 1'espaa del
cavayler significa q u e lo cavayler ab 1'espaa m a n t e n g u a cavavlaria
e justicia. [V. 2 ]


Adonem-nos novament del proces d 'argumentacio : morfologia de l'es-
pasa, funcio de la caval ler ia (ja definida al l l ibre) i definicio de justicia,
significat de 1'espasa; el doble significat (mantenir cavalleria i justicia) es
re laciona amb els dos talls de la fulla de 1'espasa.


L 'a t r ibuci6 de significacio i la seva analisi segons la funcio, forma
caracter is t ica , parts , e t c , de la p e c a de 1 'annament en qiiestio, es dona
1 4 A. S O L E R I L L O P A R T


nomes en els casos de 1'espasa, la l lanca i e l capel l de ferro, que son les
tres primeres. Diu sobre la funcio del capel l de ferro :


E enaxi con capel defen lo cap, qui es lo pus alt e lo pus principal
m e n b r e qui sie en home, enaxi vergonya deffen cavayler , qui es,
apres offici de clergue, lo pus alt offici que sie, que no s'encli a vils
fets , ni la nobilitat de son coratge no devayl a malvestat ni a engan
ni a nuyl malvat nodriment. [V. 4 ]


E n el cas de 1'ausberg, la significacio no es refereix a una nocio abs-
tracta com justicia , veritat o vergonya, sino que Llul l proposa com a signi-
ficat una meta fora :


Ausberc significa castel e mur contra vicis e fa l iments ; cor enaxi
con castel e mur es enclos enviro per 50 que hom no y pusca entrar,
enaxi ausberc es per totas parts enserrats e tancats [.. .] [V. 5 ]


L a comparacio s'estableix, doncs, entre un terme real i u n a metafora .
E l significat de les "ca lces de f e r r e " es una funcio del caval ler . Pero ,


a mes, 1'analogia es dona a traves d u n a m e n a d'associacio d'idees: les
calces de ferro protegeixen les cames i els peus, per la qual cosa signi-
fiquen que el cavaller ha de mantenir segurs els camins (aixo es, associacio
peus-camins) . Per si aixo fos poc, el ferro de les proteccions s'associa al
ferro a m b el qual el cavaller mante segurs els camins, es a dir, les a r m e s :


Calses de f ferre son donades a cavayler per tenir segurs sos
peus e ses cames, a significar que cavayler deu tenir segurs los
camins ab ferre , so es, ab espaa e ab lansa, ab massa e ab les altres
annes . [V. 6 ]


L'aHegoria dedicada a aquest petit coltell anomenat misericdrdia es
construeix d'una forma mes dinamica. Pr imerament explica per a que ser-
veix el coltel l ; despres en revela la significacio; el procediment es el m a -
teix que en el cas de les calces de ferro i els guarniments del cavall , pero
aleshores la part descriptiva es molt breu.


Miser icordia es donada a cavayler per co t]ue si li deffal len
armes, q u e s torn a la misericordia; cor si es tant prop a son enamic
que n o l pusca ferir ab lansa ni ab spaa ni ab massa, que li faga
colp ab la rnisericordia. [V. 10]


F ins aqui el lector ha pogut entendre el sentit literal de 1'aHegoria: la
funcio del coltell . Pero el sentit ocult del text resta impenetrable , la qual
L E C T U R A D E L T R A C T A T L U L - L I A S O B R E L A C A Y A L L E R I A


cosa evidencia que Fanalogia que LIull proposa forma part de la propia
resolucio, pero no es la c lau del sentit figurat; fins i tot, el lector pot dubtar
si 1'autor fa un j o c de paraules a m b la virtut "miser icordia" i si el sentit
figurat rau en 1'etim del coltell .


On, aquesta arma, misericordia, significa que lo cavayler n o s deu
confiar a ses armas ni en sa forsa, e deu-se tant acostar a D e u per
speranga, q u e ab 1'esperanga e ab D e u combata sos enamics e aquevls
qui son contraris a cavaylaria. [V. 10]


Perb tampoc no podem dir que la misericordia signifiqui propiament
1'esperanga; en el text no hi ha una equivalcncia en les funcions, encara
que 1'autor ho pretengui . Misericdrdia significa tot el concepte : el cavaller
confia en un ultim extrem en el seu punyal, com el cavaller ha de refiar-se
sempre, en darrer terme, de D e u . E l sentit al legoric es correspon a tot
el pr imer enunciat que ens parla del caval ler en situacio extrema; Llull
modifica, per tant , el concepte de significanga ja que aquesta no radica
en el s igne sino en la pet i ta narracio inicial .


L 'a l legoria del cavall , que significa noblesa de coratge , no conte expli-
c i tament u n a comparac io , tot i q u e els motius que Llul l aporta parallela-
ment a la significacio es poden entendre com una analogia:


Cavayl es donat a cavayler per significanga de nobilitat de coratge,
e per so q u e sie pus alt encavalcat que altre home, e que sie vist
de luny, e que mes coses tengua dejiis si, e que enans sie a tot so
q u e s cove a la honor de cavavlaria que altre home. [V. 13]


Q u a n Llul l f a re ferenc ia al senyal hera ldic del caval ler no desenrotlla
c a p al legoria; expl ica s implement per que cada caval ler en te un: per
ser identif icat i p e r q u e li siguin reconeguts tant els seus merits, com els
seus defal l iments . L ' i in ica al legoritzacio que es pot entendre en aquest
cas es la que el mate ix senyal f a del caval ler , pe ib aixo, en el text, s'ha
de sobreentendre .


D e les dinou distincions que Llull fa al capitol , tretze significacions
es refereixen a virtuts o qualitats com obediencia , expertesa, forga o no-
blesa de coratge, e tc . ; tres fan referencia a funcions o obligacions del ca-
valler (mantenir segurs els camins, estar entre el rei i el seu poble , man-
tenir 1'honor del senyor i el seu here ta tge ) ; una altra significa els grans
treballs q u e causa 1'exercici de la caval ler ia . E n total, disset casos en q u c
el significat de 1'arma o 1'armadura es una idea abs t rac ta : son, per tant,
disset al legories clares i indubtables . Hi ha t a m b e el cas de 1'ausberg, en
que el significat es formula a m b una metafora (ser castell i mur contra
1 6 A. S O L E R I L L O P A R T


vicis) que alludeix evidentment a u n a idea abstracta , encara q u e no la
p r e c i s a . 2 7 F i n a l m e n t , en un cas no s'ha formulat c a p al-legoria.


S e m b l a evident que Llul l n o crea u n sistema al-legoric coherent q u e
t ingui com a eix les virtuts o les funcions del cavaller, posem per cas. E s
un discurs estatic i descriptiu que es desenrotl la a partir d'una idea cen-
tral : 1'arnes del caval ler te " a l c u n a significanca q u i s cove a son offici" .
Aquests elements materials , l 'armadura i 1'armament, configuren una de-
terminada fisonomia general del caval ler ; el valor que te aquesta imatge
externa es demostra en la importancia que la cultura caval leresca conce -
deix als senyals externs identificatius: el caval ler s'identifica i es distingeix
(ell mateix i el seu orde) a traves d'aquesta imatge . R e m a r q u e m el re l leu
que atorga Llul l a aquest e lement i en quin context se situa.


Segons Llul l mateix , la significacio es la revelacio dels secrets que son
mostrats a m b el s igne :


Significatio est id quod per quod secretum revelatur , e a quippe per
significationem appraehenduntur , q u a e subjectum, et ex subjecto in-
grediuntur, et e x e u n t . 2 8


Aquesta definicio concorda amb el carac ter rac ional de 1'allegoria i
a m b la m e n a d'optimisme essencial que c o m p o r t a : tot te un sentit i aquest
es desxifrable. Pero , significanga vol dir nomes sentit, explicacid? No exac-
tament . D 'entrada el t e rme te u n a cer ta t ranscendencia que es demostra
en el f e t que es atorgada a 1'objecte (constituint-lo en signe) en el mo-
ment en que es l l iurat al caval ler (en general , en un temps r e m o t ) : " A ca -
vayler es donada espaa [...] a ssignificar [ . . . ] ; " L a n s a es donada a cavay-
ler per significar [ . . . ] " ; " G o r g e r a ess donada a cavaler a significanga de
obediencia [ . . . ] " ; etc . F i n s a tretze vegades es repeteix 1'esquema. Q u i
va l l iurar al caval ler el seu arnes? L 'home, segons la part I a del Llibre de
Torde de cavalleria, i no pas D e u , com hom podria esperar; aixo, no obstant,
no nega la t ranscendencia , sino q u e la situa en un a l t re nivell .


D 'a l t ra banda, 1'analogia funcional o morfologica a partir de la qual
s 'estableix la significanga p e n n e t d'eludii - 1'arbitrarietat mes immediata , si
mes no des del punt de vista del receptor .


2 7 C a l no confondre 1'aHegoria a m b una simple m e t a f o r a , ja que a 1'allegoria la signi-
ficacio del t e r m e m a t e i x (l 'espasa per exemple) no canvia , sino que, a t raves del t e r m e i el
seu significat propi , es dona a entendre u n a altra c o s a ; en la meta-fora es t rac ta d 'aplicar u n a
denominacio ja entesa , amb unes connotacions determinadcs pero no a m b un sentit Iiteral, a
un nou significat.


2 8 Logicn nova, ed . 1 7 4 4 , " D e c e n t u m f o r m i s " , p . 7 2 . E ls mots en cursiva apareixen
aixi en l 'ed. Citat per M. D . Johnston, The semblance of significance: language and exem-
plarism in the "Art" of Ramon Llull, "Diss . Johns Hopkins U n i v . " (Bal t imore , M d . , 1 9 7 8 ) ,
p. 1 0 8 .
L E C T U R A D E L T R A C T A T L U L - L I A S O B R E L A C A V A L L E R I A 17


Charles M e l a h a estudiat l 'apl icaci6 del concepte senefiance a les obres
del c ic le del Graa l , especialment a 1'obra de R o b e r t de Boron. L a defi-
neix aixi :


Or la «senef iance» est autre chose qu'un procede de la rhetorique,
elle est, au sens etymologique de ce terme, la «theorie» du Signe.
[. . .] II s'agit donc d'une «designat ion» et la «senef iance» equivaut a
u n e s ignalet ique ou 1'information se c o m m u n i q u e au moyen d'une
analogie entre le signe et ce qu'il i n d i q u e . 2 9


Precisa encara mes aquest sentit t ranscendent del t e r m e :


Autrement dit, dans la «senefiance» un ordre se fait entendre, le
destin prend forme et la real i te en prend acte . «S ignaler» pour
«senefier» serait trop fa ible , mais plutot : «notif ier». [. . .] L a «sene-
fiance» n e se l imite pas a la ressemblance grace a quoi une verite
sera reconnaissable ; e l le sert d'expression a une volonte qui laisse
t o m b e r son veredict et realise son mysterieux d e s s e i n . 3 0


A c a b a assenyalant que nosaltres, en la " senef iance" , tendim a buscar
un "sent i t " , m e n t r e que els homes medievals hi ce lebraven un " s i g n e " .


E l f u n c i o n a m e n t del concepte significanga no es exactament el mateix
en el nostre cas, sobretot perque no es refere ix a esdeveniments que en
signifiquen d'altres. P e i b hem d'admetre almenys que el seu us confereix
al signe un valor especia l : n 'accentua el seu valor c o m a realitat , tant
per la t ranscendencia que comporta , com per aquest entrel lat de signfi-
cacions que crea. L 'existencia de significanga es el signe de " la noblea de
1'orde de c a v a y l a r i a " que rec lama al primer paragraf del capi to l : aquesta
intencio que declara compta tant com el sentit de c a d a element , si no mes .


R e c o r d e m q u e iniciavem aquesta part de 1 'estudi constatant u n a cer ta
voluntat de t ranscendir el " j o c " al-legoric; c rec que aixo s'explica per 1'apli-
c a c i 6 del c o n c e p t e de significanga. Per tant , si abans deia que Llul l no
construeix un sistema al legoric coherent , ara cal afegir que, en canvi , si
que crea un conjunt de significacions, en el context del qual, el signe


2 9 Ch . M e l a , La reine et le Qraal (Paris , 1 9 8 4 ) , p . 1 4 8 . L ' a u t o r estudia la senefiance al
l larg de la segona par t del Ilibre. M e l a , t a n m a t e i x , confon en el c o n c e p t e de simbol, allegoria
i representacio figural, al qual oposa " s e n e f i a n c e " : " i l est insufisant de la t raduire par 'expli-
ca t ion ' ou ' representat ion symbolique' , c a r , c e faisant, nous entendons seulement 1'image
sensible dont se figurent, suivant une analogie , Ia ver i te morale ou l 'evenement historique.
D a n s le symbole le sens s'offre en t r a n s p a r e n c e et il suffit de met t re en regard la represen-
tation imaginaire et son interpretation m o r a l e ou historique pour obtenir une parfai te lisibi-
lite du signe l u i - m e m e " . L a seva concepeio de la " s e n e f i a n c e " parteix , doncs , d'aquest error
de situacio entre els modes de representacio i de c o n c e p c i o de la real i tat .


8 0 Ibid., p p . 1 4 8 , p e r al pr imer f ragment , i 1 4 9 , p e r al segon.
1 8 - A. S O L E R I L L O P A R T


revelat adquireix un . re l l eu mes enlla del seu sentit al legoric concret i de
la seva funcio moral i tzadora (o pedagogica) evident.


F ixem-nos ara en un f ragment del Llibre de contemplacio q u e es un
germen evident del discurs desenrotllat a la c inquena part de 1'opuscle
q u e ens o c u p a :


Savi Senyor, enaixi com la forma de 1'espaa representant si ma-
te ixa demostra la mater ia e lo maest re e la causa final, enaixi [ . . .] 3 1


L a f o r m a de 1'espasa demostra, es significativa. Al Llibre de Torde de '
cavalleria hi ha alguns passatges (ultra els j a referits de la c i n q u e n a part)
que expressen el m a t e i x :


E , a significar que T D e u es senyor de totes coses, emperador deu
esser cavayler e senyor de tots cavaylers [ I I . 6 ]


A demostrar la excel lent senyoria, saviea e poder de nostro senyor
Deus , qui es -i- e pot e sap reger e governar tot quant es, descovinent
cosa fora que hun cavayler pogues per si mateLx reger totes les gents
d'aquest mon [ I I . 7 ]


' • . . . _


I n o podem oblidar el preambul del l l ibre :


Per significanga de les vii' planetes , qui son corsos celestials e
governen e ordonen los corssos terrenals, departim aquest l ibre de
cavaylaria en vii' parts, a demostrar que los cavaylers han honor e
senyoria sobre lo pob le a hordonar e a deffendre. [Pr. 1]


Significanga vol dir, doncs, demostran^a. A la base d'aquesta idea hi
ha u n a concepcio analogica de la realitat, d'arrel neoplatonica , que en
linies generals forma part de la visio que 1'home medieval tenia de l'uni-
v e r s . 3 2 T o t el creat es relacionat de forma analogica perque es un reflex
de la divinitat que ho ha ordenat i ho regeix tot d'aquesta manera . Aixo
permet d'entendre cada e lement de la realitat material o espiritual com a
signe d'un ordre superior, fins arribar a la concepc io de la creacio com a
signe de D e u .


. L 'analogia es una idea de fons en 1'obra de L lul l : es present en la
seva obra l iteraria, apareix sovint en passatges com els indicats , i alguns


. 8 1 O E .11,. p . . 1 1 9 0 . E s t r a c t a del capitol C C C L I I I , p a r a g r a f 2 7 .
3 3 Veg . 1'important estudi de M. D . Johnston, o b . cit . , passim; t a m b e 1'obreta, ja classica ,


de B . Pring-Mill , El microcosmos lullid (Palma, 1 9 6 2 ) , especialment la segona part .
L E C T U H A D E L T R A C T A T L U L - L I A S O B H E L A C A \ " A L L E H I A 19


cops es desenrotl la de forma considerable (com a la c inquena part del
t ractat sobre la c a v a l l e r i a ) . 3 3


Aquesta concepcio analogica, pero, forma part d'una visio simboliea
i s imbolista de 1'univers, que en Llul l prove del ncoplatonisme. Se'ns plan-
t e j a aleshores la segiient pregunta : com es possible de combinar aquesta
concepc io simbolica a m b la l l egor ia? J a hem dit que 1'aHegoria entra en
contradicc io a m b el s imbolisme perque redueix el signe a un sol i deter-
minat significat. Es tracta d'una qiiestio realment complexa i sobre la qual
n o tenim gaires estudis. E m permetre , tanmateix , de suggerir una respos-
ta , a la llum del que ens aporta el Llibre clc Forde dc cavalleria. C r e c que
hem de partir de Foptimisme intel-lectual que envolta tota la vida i 1'obra
del beat ; un optimisme que es Ia base de l'Art: 1'univers es un sistema de
signes comprensible i l'art estableix el paradigma per tal que les diferents
c iencies puguin donar-ne rao. Aquest principi coincideix anib el caracter
racionalista de 1'aHegoria:


E l l e impl ique que la structure de la verite est fixee, ob ject ive , expli-
cable , et que celui qui la connait peut etre c h a n g e par e l l e . : ! l


Llul l enfoca amb un optimisme exeget ic fonamenta l la seva visio de
la real i tat (visible i invisible) , c o n c e b u d a de forma analogica . D'altra ban-
da, sembla que una part del s imbolisme medieval te t a m b e una funcio
" n o esoter ica sino clari f icadora" , per emprar les paraules d A l b e r t o Var-
v a r o . 3 5


3 3 L a lul-lista anglesa F . A. Y a t c s , Astraea, ihe Imperial themc in the XVI ccntnry
(Londres i Boston, 1 9 7 5 ) , p. 1 0 7 , afirma respcc tc al preambul del Llibre de Vorde dc ca-
calleria, ja c i ta t : " I n its opening words , L u l P s Book of tiw Ordre of Chyvulry puts chivalry
into a cosmological contexl . God rules o\er the s e \ e i i plancts , says L u l l , and thc seven pla-
nets [ . . . ] " . C r e c que mes que en un " c o n t e x t c o s m o l o g i c " , cl quc fa Llull cn atjuest p r e a m -
bul cs situar el llibre en un context analogic gencra l , retoric , dc prcstigi , que no determina
la interpretacio global de 1'obra.


C a l tenir en c o m p t e , pero , el que ha assenyalat L o l a Badia , " R a m o n Llull i la H t c r a t u r a " ,
UAccnr 6 4 (Barce lona , 1 9 8 3 ) . p . 6 4 , r cspec te a la concepcio a n a l o g i c a : "Arnb aqucsta justi-
ficacio teorica resulta quc es possible que la rcproduccio de les luantcs i dels Liniinals sigui
' e x e m p l c ' de la R c d c m p c i o o que la baral la entre dos encmics sigui ' c x c m p l c ' d c eoin es
podcn repellir m u t u a m c n t 1'aigua i el foc . T o t a la l i tcratura lul-liana es lc ta a liasc d V x e m p l c s
analogies, des de YArbre exemplifical de YArbre de Cicncia, al Blanquerna, al Fclix, al
Llibre lYAmic e Amat, a les col-Ieccions de pro\erbis. Quc algunc:; d'a(]uestcs obrcs . a mes ,
portin incorporada una estructura novellesca cs una conccssio quc Llull Icia a Tauditori , i
a m b la condicio que aquesta es t ructura no\el-lesca fos suficientment ' exemplar ' i dotada de
significacions m o r a l s . " Vcg . t a m b e R. Pring-Mill , " E I s rccontanwnts d c YArinc Exeinplifictii
de R a m o n L l u l l : la t ransmutacio de la eiencia en l i t c r a t m a " . Actcs dcl III colioqui interna-
cional de llengaa i litcratura catalanes (Oxford, 1 9 7 6 ) .


3 4 P. Z u m t h o r , ob. cit . , p. 1 2 7 .
™ Veg. A. V a r v a r o , Strutturit e formc della lettcratura romanza del medioevo, cito segons


la t raduccio castel lana Literatura romdnica de la Edad Mcdia (Barec lona , 1 9 8 3 ) , p. 6 3 . " H c
aqui como d c s c u b r c cl h o m b r e uu e n t r a m a d o de correspondencias significati\as que cnglobap
2 0 A. S O L E R I L L O P A R T


C a l esmentar encara dos passatges en que es formula un breu discurs
de tipus al-legoric. E n primer lloc, es tracta de la cerimonia d a d o b a m e n t
dels escuders :


E lo cavayler li deu senyir 1'espaa, a significar castetat e just icia ; e,
en significanca de caritat, deu besar s'escuder, e donar-li quexada
per c o que sie menbrant de so que promet [. . .] [ I V . 11]
D e s f e r cavayler es con hes trancada la correga de la spasa detras
e li es tolta 1'espasa, en significanca que no us de cavaylaria . [ V I . 7 ]


L a primera de les significacions s'atribueix a un ob jec te , a l 'espasa,
i la segona i la tercera a gestos; el cop ritual no es propiament aHegdric
p e r q u e no se li atr ibueix cap significanca sino nomes una funcio. Ens pot
sorprendre que 1'espasa tingui significats tan diversos en unes poques pa-
gines de diferencia. Es tracta d'exegesis distintes del mate ix ob jecte en
contextos diferents.


E l discurs aHegdric a la V part del Llibre de Torde de cavalleria no
es un simple recurs retoric al servei dels seus proposits pedagogics . L a
funcio moral i tzadora existeix, es evident, pero caracter i tzada per aquest us
concret de 1'aHegoria: un us amb voluntat de t r a n s c e n d e n c i a . 3 0


T o t el contrari passa amb el segon tipus d'al-legoria que t robem a 1'opus-
cle . L a trobem a la V I part, " D e les costumes q u i s pertanyen a cava l ler " .
E l bea t parla de les set virtuts i dels set vicis, aplicats a 1'ofici de caval le-
ria. Algunes de les indicacions sobre les virtuts s 'acosten a una personi-
ficacio; de fet , es t racta de 1'efecte que provoca 1'objectivacio d'aquestes
capacitats de 1'anima, considerades de forma externa al subjecte ; no po-
dem parlar propiament de personificacio.


E n referir-se a fortitudo, Llul l inicia al mateix temps una contrapo-
sicio d'aquesta virtut als set vicis, en forma d'enfrontament. T a n m a t e i x . el
motiu del bellum intestinum es nomes esbossat i t e u n a apl icacio del tot
retorica i topica; vegem-ne un exemple :


todo lo real y lo proyec tan mas alla de sus propios limites, abricndolo ante nucstras pre-
guntas como reser\ ra inagotable de respuestas c ifradas . Podriamos pensar que el h o m b r e me-
dieval se sentia c o m o perdido en un mundo hecho de enigmas , p e r o , en rca l idad, debido
p r e c i s a m e n t e a la na tura leza no esoterica sino cognoscit iva dcl simbolismo medieval , jamiis el
h o m b r e vivio tan int ima y to ta lmente integrado cn el univcrso . E r a suficiente poseer la no-
cion de la e n o r m e potencia l idad expresiva de lo real , p a r a scntirse en un mundo que parti -
c i p a b a de los mismos valores , que repetia h a s t a el infinito las v c r d a d e s del espiritu, las ense-
fianzas divinas, la obra del C r e a d o r . E l individuo entablaba un dialogo p e r m a n e n t e con el
Senor a traves de los signos de la n a t u r a l e z a . "


3 0 Llul l mateix ho manifesta a la V I par t del l l ibre: " [ . . . ] p e r aysd cavayler deu seguir
rao e discrecio , e la significansa que les armes signifiquen, segons que demunt a v e m dit [ . . . ] "
[ V I . 2 0 ] .
L E C T U R A D E L T R A C T A T L U L - L I A S O B R E L A C A V A L L E R I A 2 1


Lutxtir ia e fort i tudo se combaten la f contra 1'altre; on, les ar-
mas ab que lutxuria c o m b a t fort i tudo son jovent, beyles faysons,
molt man jar e beure , ornats vestiments, avinentesa, falsetat , tracio,
injuria, menyspreament de D e u e de paradis , e poc t e m b r e infernals
penas, e ab les altres armas semblants a aquestes . For t i tudo c o m b a t
lutxiiria ab r e m e m b r a r D e u c sos mandaments , e ab entendre D e u
e los bens e l s mals que pot donar [. . .] [ V I . 11]


L a personificacio al legorica aqui es un simple recurs de f a r g u m e n -
tac io didact ica .


L e s formes literaries del Llibre de Torde de cavalleria es redueixen
al proleg i a 1'aplicacio de 1'al-legoria a la c inquena part del tractat . L a
resta es exposicio i, sobretot, argumentac io mit jancant dos m e t o d e s : la re-
duccio a 1'absurd d'un argument i el desacord d'una conclusio amb un
axioma (1'origen de la caval ler ia i la intencio per a la qual va ser creada,
en la major ia dels casos).


Diversos estudiosos han expressat la seva decepcio per 1'aridesa de
les argumentacions dialect iques que omplen el l l ibre. en contrast a m b l'a-
menitat del p r o l e g . 3 7 Naturalment , el Llibre de Torde de cavalleria es el
que la tradicio manuscr i ta ens ha transmes (i hem de suposar que s'acos-
ta bastant al que Llull va escriure) i no el que ens agradaria que fos
als lectors moderns. H e m de partir, en e fec te , de l 'estructura donada i
dels contextos lullia. i general de que forma part, si es que volem fer-ne
una lectura aproximada als seus origens.


E l fe t es, doncs, que el b e a t va escriure un tractat teoric adrecat als
cavallers en el qual demostra per raons necessaries allo q u e la caval ler ia
es i al lo q u e no es. L 'obra forma part del primer cicle de l'Art (el de
l'Arf abreujada cTafrohar veritat) i en depen, si entenem un cicle com
una fase en 1'estructuracio del pensament de Llull . E s escrit juntament
amb unes obres que tenen un caracter anali t ic , amb una clara voluntat


3 7 P e r e Bohigas , OE I , pp . 5 2 3 - 5 2 4 , h a afirmat: " A q u e s t sistema d 'argumentacio esta
sens dubte desplagat en una obra de c a r a c t e r moral c o m el Libre dc YOrdc de CavaUeria i
li dona un aire conceptuos i mes o mcnys abstrus, p o c adicnt amb el scu c a r a c t c r de divul-
g a c i o " . Del mateix par er era Sanchis Guar ner , "LMdeal caval leresc definit p c r R a m o n L l u l l " ,
EL I I , p . 3 7 : " E n aquest opuscle , el proleg de bel la faico novel-lesca, contras ta a m b la
monotonia dcl llarg soliloqui que cs la resta del l l ibre, on, amb poca coherencia , dcfineix
I.lull prol ixament la seva doctr ina caval le resca [ . . . ] " . D e forma semblant s 'expressava Allison
P c c r s , Ramon LuU. A biography ( L o n d r e s , 1 9 2 9 ) , pp . 1 2 1 - 1 2 3 : " I t s fiction, like that of thc
Book of the Gentile, starts promisingly. but its intercst is illusory, both interest and fiction
cnding with the prologue and the rcst of the book depcnding upon them not at all. [ . . . ] And
the reader , who w a s bcgining to find both charac ters a t t rac t ive — c o n s i d e r a b l y m o r e so
than the Gcnt i lc and the t h r c c wise m e n — is dfsanointed ." Mcs r c c e n t m e n t 1'historiador de
la caval ler ia M. K e c n , Chivalrtj ( L o n d r e s , 1 9 8 4 , vcrsio cas te l lana , B a r c e l o n a , 1 9 8 6 ) , pp . 2 2 - 2 3 ,
opinava dcl t r a c t a d e t lullia: " E s u n a obra sin ilacion y las divagaciones de LIull diccn mas
d c lo quc p u c d e resumirse en un corto c s p a c i o . "
A. S O L E R I L L O P A R T


d'intervenir en diverses qiiestions socials: la Doctrina pueril, el Llibre
d-Evast e Blaquerna i el Llibre dintencio.38


Com hem vist, el relat inicial te u n a funcio indubtable de captatio
benevolentiae; preten nomcs captar Fatencio d'un detenninat tipus de
lector mit jancant el desenvolupament d u n s esquemes que reprodueixen
els seus possibles habits l iteraris. Ni mes ni menys que aixo. E l que, per
a Llul l , es realment important es el que ve despres del proleg.' 1" E l text
conte una preciosa indicacio que aclareix la funcio del Uibre i cn justi-
fica la seva estructura :


E n a x i com los juristes e l s metges e l s clergues an sciencia e
libres, e oen la lisso e aprenen lur offici per doctrina de letres, tant
6s honrat e alt 1'orde de cavayler , que no tant solament abasta que
a 1'escuder sia mostrat 1'orde de cavaylaria per pensar de cavayl ni
per servir scnyor ni per enar ab eyl en fe t d'armes ni per altres
coses semblants a aquestas ; que enans seria covinent cosa que
hom de Torde de cavaylaria fecs scola, e que fos sciencia scriia en
JiJnes e qtte fos art mostrada, axi con son mostrades Jes aJtres scien-
cies; e q u e los infants fiyls dels cavaylers, en lo comencament , que
apresessen la sciencia qui pertany a cavaylaria e, enapres, que fossen
scuders e que enassen per les terres ab los cavaylers. [ I . 14]


E l LJibre de Torde de cavaJleria 6s part d'aquesta sciencia scrita cn
Jibres que Llul l rec lama per a 1'orde dels cavallers ; es art mosirada dc
la cavalleria. No hi ha cap disfuncio interna en 1'obra: el proleg te la
seva finalitat, i cadascuna de les set parts una altra de mes important :
conformar aquesta sciencia qui pertany a cavayJeria, segurament per pri-
mer cop a la historia de la ideologia caval leresca, ja que ni sant Bernat ,
ni Joan de Salisbury, ni Alfons X de Castel la , e t c , tenien una tal preten-
sio en escriure els seus tractats teorics. L a prui ja argumentat iva que apa-
renta 1'obra s'explica prec isament per aixo. E l b e a t vol crear una escola
que ensenyi l'art de cavalleria "per raons necessar ies" . Franc is A. Yates
ho havia expressat com segueix:


I no hi pot haver cap m e n a de dubte — p e n s o — que el l l ibre sobre
les regles de cavalleria, basat en el deure del cavaller de derrotar


Veg. el pr imer capitol de 1'cstudi preliminar a 1'cdicio d'ENC del Llibre cle Vorrle de
cavollirici, pp . 5 - 1 2 .


™ L a importancia quc Llull a torga al proleg es demostra en cl fct quc no apareix cn cl
p r e a m h u l , on s 'establcix 1'analogia entre els set planetes i les set parts del llibre. E l proleg
no s'hi esmenta ]'a que no forma part del nucli doctrinal de 1'obra. Hi ha t a m b e la possibi-
litat que el proleg fos afegit un cop 1'obra ja ha\ia estat a c a b a d a ; \eg. per aqucst a s p e c t e , el
segon capitol d c 1'cstudi introductori c s m c n t a t .
L E C T U R A D E L T R A C T A T L U L - L I A S O B R E L A C A V A L L E R I A 2 3


(o de vencer) els vicis mi t jancant la virtut, es u n a b r a n c a de l'art
per a l'us dels c a v a l l e r s . 4 0


E m permetre una puntual i tzacio ; penso que es tracta d'una " b r a n c a
de l'art per a 1'us de la cavalleria", en abstracte . E n s ha perdut una
mica el fet de pensar que el Llibre de Torde de cavalleria es un " m a -
nual del per fec te caval ler " , com se i 'acostuma a definir. Cer tament , el
beat s a d r e g a al cavaller, fins i tot 1'interpeHa directament ; pe ib no c rec
que tingui la voluntat de ser un manual, en el sentit mes estricte del
terme. E s mes aviat, el pr imer pas cap a la sciencia demostrada per letres:


On, si los clergues an maestra e doctr ina e estan en scoles per esser
bons , e si tantes sciencias son que stan en doctrina e en letres, in-
juria mol t gran es feyta a 1'orde de cavaylar ia con no es enaxi una
sciencia demostrada per letres e q u e n sie fe ta scola con es de les
altres sciencies. [ I . 15]


Albert SOLER I LLOPART


Vilanova i la Geltru


< 0 F . Y a t e s , " L ' a r t de R a m o n L l u l l : u n a aproximaeio a traves de la teoria lulliana dels
e l e m e n t s " , a Assaigs sobre Ramon Llull (Barce lona , 1 9 8 5 ) , p . 7 0 .


EL 2 9 ( 1 9 8 9 ) , 2 5 - 4 4


C . HEUSCH


L / E N F E R E N E S S E N C E


U n e comprehension phi losophique de 1'Enfer
selon R a y m o n d L u l l e


" E t p o r c e , d e v o n s n o u s t o u t au s i g e t e r
d e n o s c u e r s t o u t e s c h o s e s p o r e s c h a p e r
as p o i n e s d ' e n f e r et n e d e v o n s t e n i r e n
n o s c u e r s n u l e c h o s e , fors n o s t r e s e i g n o r
g l o r i e u s . "


R a y m o n d LULLE, Doctrine cVEnfant1


U faut extraire et ecarter de son corps, nous dit R a y m o n d Lul le , toute
chose qui n e soit notre seigneur glorieux si l o n veut echapper aux pei-
nes d 'Enfer . Parce que c 'est dans le corps que semble se loger ce t te dia-
bol ique possession du peche . Au coeur de la question du peche se trouve
le p r o b l e m e de la representat ion du corps. C e s t dans le corps que s'en-
gendre et s 'enfante et nai t et grandit le peche . C e s t donc sur le corps
qu'il doit e tre puni. Mais pourquoi 1'Enfer? Hugues de Saint Vic tor nous
apporte u ne reponse : " D e m e m e que D i e u a prepare des peines corpore-
lles pour les pecheurs qui doivent etre tourmentes , de m e m e il a distin-
gue des lieux corporels pour ces peines corporelles. L"Enfer est le lieu
des tourments , le Cie l est le l ieu des joies. C e s t a juste titre que le lieu
des tourments est en bas et le lieu des joies en haut, car la faute pese
vers le bas , tandis que la just ice souleve vers le haut " . L ' E n f e r est donc
le support physique et concret , le lieu corporel, dans lequel peut s'exercer
la punition du corps. Sans ce lieu que 1'on peut decrirc, que l'on peut
determiner a loisir, voire localiser geographiquement , le discours eschato-
logique resterait abstrait ou insuffisamment eff icace. C e s t parce que ce


1 Version medievale du m s . fr . 2 2 9 3 3 de la B . N . d e Paris . T e x t e etabli et presente par
A. Ll inares (Par is : Librair ie Klincksieck) , p . 2 2 9 .
2 6 C. H E U S C H


lieu est concu c o m m e lieu corporel qu'est justifiee lex is tence , au Moyen
Age, d'une abondante l i tterature sur 1'Enfer.


L 'ob je t du present travail est de determiner a partir de cet te l i t terature
i n f e m a l e les formes qu'adopte 1'economie du chatiment, etant donne
qu'elles vehiculent de multiples representations du corps.


U n e premiere remarque s' impose: le corps est la c ible majeure de la
repression infernale. M e m e la souffrance de 1'ame ne pourra etre cernee
que par le langage de la souffrance corporelle . E t c'est que le supplice
est avant tout spectacle . Or, seul le corps se donne a voir, et seule une
souffrance corporelle peut constituer un theatre suppliciaire. Voi la pour-
quoi les punitions infernales se presentent en differentes scenes, oii si
l'on prefere , en differents tableaux. D a n s ces visualisations de la souffran-
ce, la l i tterature infernale reproduit a sa fagon l'art des imagenes agentes
medievales en constituant un art cles sensations insupportables. L a sensa-
tion est censee suppleer a 1'image, elle reproduit textuel lement l ' imaginai-
re des formes de l 'horrible; il s'agit de retrouver dans le texte toute la
force active, tout le pouvoir impressif de la representation iconographi-
que. L e texte vaut pour 1'image; il se fait lu i -meme image.


Ojuel est le but que recherche la l i t terature infernale? E l l e cherche a
instaurer le supplice c o m m e moment cle verite. II est la pour fa ire eclater
la verite. II est donc productif , uti le et efficace. II n e s'integre pas unique-
ment a u n e esthetique (ou une anti-esthetique) de l 'horrible, un gout
morbide pour la souffrance du corps. II est lu i -meme agente. L e supplice
infernal a pour b u t i'edification morale par l e biais du timor dominis, de
cet te crainte qui doit paralyser toute tentat ive d'ecart corporel par rapport
a la norme mora le etablie, gardee et sans cesse entretenue par les Mi-
nistres de 1'Eglise. D e ce fait, la l i t terature infernale fait figure cYortho-
pedie mora le : e l le est cette force qui est censee contrebalancer le facheux
penchant du corps a decrire des ecarts, a t endre constamment vers le
neant d'ou il vient, au lieu de s'elever droitement vers D i e u . 2


On peut aussi s'interroger sur les enjeux theologico-poli t iques des sup-
plices infernaux. Certains sont clairs, comme ceux qui ont contr ibue a la
Naissance chi Purgatoire? Outre ceux-ci , il faut remarquer que les suppli-
ces de 1'Enfer met tent en place des ceremonies par lescjuelles un certain


2 Soulignons au p a s s a g e que dans 1'imaginaire collectif la plupart des peches contiennent
1'oppose de cet ideal de verticali te asecndante du c o r p s : la paresse , la gourmandise et la
luxure impliquent des corps assis ou al longcs ; 1 'avarice dcs corps rabougris et pc lotonnes ;
1'orgueil des corps gonHes; la colere . des corps en agitation excessive ; et 1'envie, des corps
qui se portent c u p i d c m e n t vers d'autres corps et non vers D i e u . A u t r c m e n t dit, le regard du
corps dans le vice , n c sc fait jamais ver t ica lement , vers le haut . II est horizontal , de corps
a corps , ou desccndant , c o m m e le regard orgueilleux. II p e n c h e donc , sans cesse vcrs le neant .


3 Voir a c c propos lc livre de J a c q u c s I.e Goff (Lu naissunce ihi Purgatoire. P a r i s : Galli-
m a r d , Bibliothequc des Histoircs , 1 9 8 1 ) .
L / E N F E R E \ E S S E N C E


pouvoir se manifeste , un certain rapport au superieur. En effet, il v a
supplice parce qu'il y a cr ime contre 1'instance superieure qui a etabli
la loi morale . II v a donc supplice quand il v a cr ime contre Dieu. Autre-
ment dit. le supplice infernal est la reparation de 1'injure qui a ete faite
a la dignite de D i e u par le non respect de sa loi. C e s t Dieu lui-meme
que le pecheur a t taque par son peche . Dieu aurait donc le droit de punir.
Mais , II ne le fait pas. II ne prend pas part au supplice. Au contraire,
c'est 1'antithese de Dieu , les diables, qui se chargent de la besogne. D i e u
n'agit pas dans le supplice, son action se m e t entre parentheses. D u point
de vue theologique, cet te mise entre parenthese tend a montrer que l'epi-
sode suppliciaire dc 1'Enfer ou du Purgatoire est en fait 1'experience eter-
nel le (pour 1'Enfer) ou temporaire (pour le Purgatoire) de la dereliction.
P a r c e que 1'homme a peche contre Dieu , il ne part ic ipera plus de 1'action
de D i e u . Se rctrouver en Enfer , c'est etre prive de Dieu , c'est ctre livre
a l 'anti -Dieu. L e supplice lui -meme ne donne pas a voir le pouvoir de
Dieu , mais la misere de 1'homme sans Dieu . Or, cet te absence de Dieu ,
dans le supplice est le preambule d'une nouvel le apparition du pouvoir
divin. E n effet , D i c u reste le seul pouvoir qui peut suspendre lc supplice.
II reparai t c o m m e pur pouvoir lorsqu'il decide de met t re le hola aux
supplices de tel condamne. Tous les recits sur le Purgatoire insistent sur
ce fait : seul Dieu peut decider de la fin des peines. Ce t te date reste un
mystere pour tous, parce qu'el le est la manifestat ion de lac t ion et du
pouvoir divins. L ' £ g l i s e est certes un mediateur entre le damne et cette
action divine. Les mes: ;c ; ditcs pour le salut de tel defunt se presentent
c o m m e une intercession qui peut avancer cc t te date. Mais la decision
e l l e -meme reste le privilege de l 'omnipotence. II \' a, dans la descente en
E n f e r un passage a la dimension de la total i te : le feu purgatoire est 1'exor-
de soit a u ne condamnation totale et eternelle, soit a une action du pou-
voir total de Dieu qui rachete totalement le damne. II s'agit la d'une
totalitc cjui ne saurait ressortir k 1'humain.


Nous allons tenter de voir quelles sont les conditions de base qui ont
permis rc tabl i ssement d'une telle Httcraturc, pour analvser ensuite les
diffcrentes representations du corps que l'on peut degager a partir de
deux textes de R a v m o n d Lul le . le Livre des merveilles et la Doctrine
d'cnfant.


I. L a question de la m o r t


A partir du X I I I ° siecle croit et se multiplie la l i tterature sur l 'au-dela.
E l l e en arrive m e m e a acquerir le statut de genre. Or, un tel pheno-
m e n e ne peut se produire qu'en raison de la conjonction de dcux situa-
t ions: d u n e part. la determination d'un univers ideologiquc conimun sur
2 8 C. H E U S C H


l 'au-dela (des mental i tes et un imaginaire col lect i f ) , et, d'autre part, la
constitution d'un publ ic , c 'est-a-dire d'une attente, d'un gout, ou, tout au
moins, d'une preoccupat ion qui a f fec te un groupe humain dans sa m a -
jorite. L e point de suture de ces deux situations en ce qui concerne
Fau-dela est tres precisement la conception de la mort . A la source de
cet te obsession l i tteraire et i conographique sur l 'au-dela reunissant auteurs
et auditoire, se trouve la modification qui l entement se profile de la pen-
see sur la mort jusqu'a sa definitive determination. P a r consequent , c'est
d'abord l 'etablissement d'un nouveau rapport de l 'homme a la mort que
nous devons interroger et analyser, afin de comprendre ulter ieurement
quel est le type de representation du corps dans l 'au-dela que vehiculent
les textes sur les peines de 1'Enfer.


L 'enjeu impl ique dans 1'interrogation sur la question de la mort dans
les nouvelles representations du X I I F et du X I V ° s., est de montrer que
la nature morte l le de 1'homme devient le principe, le sujet et Vinstrument
de la reflexion morale .


L a morale est fondee sur 1'idee que se fa i t la p e n s e e medievale du
l ibre arbitre. Sans l ibre arbitre, sans la l iberte qui est laissee aux hommes ,
par le biais de la volonte divine, de choisir l ibrement et de vouloir l ibre-
ment ou non connaitre, aimer et servir Dieu^ 1'idee m e m e d'une morale
n'a pas de sens. L a Mora le est morale lorsque c'est en dehors de la con-
trainte e t par la seule decision de son opinion accompagnee de raison,
que 1'homme choisit D i e u c o m m e la seule voie possible de son salut.


II faut d'abord chercher a comprendre dans quel sens la pensee mora-
le du l ibre arbitre s'articule sur le probleme de la mort . D e m e m e que
la morale presuppose une alternative, la mort te l le qu'el le apparait au
X I I I ° s. est aussi le choix entre deux poles. E t c'est que la mort est double :
il y a une b o n n e mort et une mauvaise mort , une mort dans le savoir e t
une mort dans la nescientia. Qu'est -ce q u e la mauvaise m o r t ? Comprenons
d'abord ce qu'est la mort du corps, et pour cela, demandons a R a y m o n d
Lul le de nous renseigner : la mort du corps, precise-t-i l au chapitre L I du
livre V I I I appele "pourquoi 1'homme meurt - i l ? " de son Livre des mer-
veilles," est la separation du corps et de l 'ame, laquel le separation pro-
voque u ne incvi table corruption du tout precedemment forme par 1'assem-
b lage des deux. L a mauvaise mort , en revanche, est tres part icul ierement
la mort spirituelle:


Mor t esperital , bell amic, dix 1'ermita, es con 1'anima se desvia de
la fin a laqual es creada, co es con obl ida e ignora e desama D e u . °


* C e sont les trois pointes du triangle de c e qu'on aripelle en theologie la " p r e m i e r e
in tent ion" .


5 R a m o n Llul l , Llibre de meratelles ( B a r c e l o n a : Edic ions 6 2 , 1 9 8 0 ) , p . 1 6 3 .
« Ibid., p . 1 6 4 .
L ' E N F E R E N E S S E N C E 2 9


L a mort spirituelle s. donc lieu lorsque 1'ame est dans la situation de la
faute morale , lorsqu'elle peche mortellement ,(p. 163). Autrement dit, le
sens de la mauvaise mort est celui d'etre 1'image d'une mauvaise vie. Or,
la mauvaise vie est de deux sortes; l 'une concerne 1'ame, 1'autre le corps.
C e l l e de l 'ame est la vie qui ignore 1'amour de D i e u . 7 Cel le du corps est
la vie qui ne cherche qu'a satisfaire les desirs corporels et qui accorde
une importance excessive aux c inq sens, succombant vite au peche . C e
detour par les differents types de mort nous permet donc d'assister a
1'irruption et a la presentat ion du corps dans la conception de la mort.
L e corps fait son entree pour nous met t re de plain-pied sur la scene
morale . D e j a avec Lul le , parler de la mort nous obl ige a parler du corps,
a parler des sens et des plaisirs, parce q u e c'est tres precisement par le
corps q u e la faute a lieu. L a mort peut alors devenir le moment crucial
de la question morale . E l l e est le point de depart et l 'aboutissement de
la mise en p lace du controle moral des vies et des hommes . Or, il y a
la u n e modification radicale , une inversion m e m e , de la vision de la mort,
que nous tacherons maintenant de comprendre .


D e u x conceptions differentes de la mort se sont succede au cours du
M o y e n A g e : l 'une est d'inspiration Apocalypt ique , Fautre tire sa reference
de YEvangile selon Saint Matthieu. C o m m e le r e m a r q u e Phi l ippe Aries
dans son ouvrage Uhomme devant la mort,8 le premier M o y e n Age jus-
qu'au X I I ° s. a repris a son c o m p t e la vision de la mort que l'on trouve
dans YApocalyspse de J e a n : la mort est concue c o m m e une paisible atten-
te qu'il n e faut pas craindre, un c a l m e sommeil . Suivant ce t te vision, la
chret iente entiere etait reunie et sauvee, les crovants, dans leur ensem-
ble, etaient indist inctement appeles saints. L a seule ex igence etait donnee
par la croyance , et, a partir de la, la mort n'etait point censee vehiculer
un effroi ou u ne angoisse mora lement accrus. E n effet, le salut etait quel-
que chose qui pour le croyant de ce premier Moyen Age, allait de soi.


D e ce point de vue, les nouvelles perspect ives qui se dessinent, a
partir du X I P - X I I F s. vont profiler une representat ion radica lement op-
posee. C e l a va avoir l ieu a partir d'une modification de la re ference scrip-
turaire . E n effet , nous pouvons observer un certain e f facement de 1'inspi-
ration Apocalypt ique au profit de Fidee de Jugement . Mais , un jugement
qui recoi t des determinations nouvelles . Nous assistons, c o m m e le suggere
Phi l ippe Aries, a la "mise en p lace d'un grand d r a m e " fonde sur 1'idee
de proces. P a r la, il faut surtout souligner ce t te surprenante transforma-
tion du J u g e m e n t D e r n i e r en procedure civile. L a Just ice divine ne peut
plus etre comprise, ne peut plus etre dite qu 'avec les termes de la just ice


7 " G r a n d e etait la damnat ion de l 'homme c]ui mourai t a aueune mort sans a m o u r " , lit-on
dans le Livre de Vami et de Vaime (metaphore n° 8 5 ) .


» Coll . " P o i n t s " (Par is : E d . du Seuil) , 1 9 7 7 , t. I , p. 9 9 .
3 0 C. H E U S C H


humaine : 1'au-dela s 'emprisonne dans Fici-bas, dans un formidable detour-
nement, pour reprendre les mots de Phi l ippe Aries, de Teschatologie au
profit cTun appareil judiciaire. E t , c e s t bien 1'idee de profit que nous de-
vons souligner, car une telle conception fonde, des le X I I I ° siecle, 1'ade-
quation entre la morale et le controle des vies, a partir de la nouvelle idee
que les hommes se font du jugement qui va avoir lieu dans l 'au-dela.


Aussi la vie apparaitra-t-el le c o m m e une " longue procedure oii c h a q u e
action est sanct ionnee par un ac te de just ice ou tout au moins de gens
de justice [ . . . ] . C h a q u e m o m e n t de la vie sera un jour pese dans une
audience solennelle, en presence de toutes les puissances du Ciel et de
1'Enfer", ecrit Aries." C e s t ainsi que R a y m o n d L u l l e pensera le jugement
dernier : c o m m e une grande assemblee dans laquel le seront peses les m e -
rites et les fautes de c h a c u n . 1 0


Dans cet te concept ion de la mort , 1'homme ne peut c t re concu que
c o m m e individu. L a mort s'individualise, le sujet mourant et seul, appa-
rait comme figure d'un destin non pas collectif , c o m m e dans YApocalypse
qui concerne 1'espece humaine dans sa totalite, mais individuel . C e s t
chaque h o m m e qui est vise dans sa vie particuliere. Pour 1'homme du
X I I I ° siecle, le salut devient un probleme fondamenta lement individuel et
fondamenta lement vital. Vital parce que c'est sa vie qui est mise en ques-
tion au m o m e n t de sa mort. Nous devons mettre en rapport cet te indivi-
dualisation du trepas avec le developpement de la gestion du sort des
times dans l 'au-dela. Ce t te administration est permise, c o m m e le remar-
que J a c q u e s L e Gof f 1 1 par la naissance et le developpement du Purga-
toire, exactement a la m e m e epoque . Nous pouvons remarquer avec Mi-
chel Vovel le , que dans le processus d'individualisation de la mort vehicu-
le par le theme du Purgatoire , a j o u e un role fondamental le recours, de
plus en plus repandu, a 1'achat cTindidgences qui nadministrent que le
sort d'une scule a m e : "1'association de plus en plus int ime du theme avec
celui des inchdgences lui assure une efficacite ree l le : la notion repond
trop directement au besoin social du rachat individuel a temps pour n'etre


» Ibid., pp . 1 0 5 - 1 0 6 .
1 0 Cf. Le livre du gentil et des trois sages. D a n s c h a c u n e des trois descriptions du Juge-


ment fcelle du sage Juif , celle du sage Chretien et celle du Sarrasin) , on insiste surtout sur
le fait que le jugement est un c o m p t c rcndu (retrc compte) dont la fonction prineipale est de
montrer aux yeux de tous, c 'est-a-dire, aux yeux de tout le peuple , c c que Dicu connaissait
deja g r a c e a sa seience parfa i te , a savoir les meri tcs et les fautes de c h a c u n . C e s t alors que
le J u g e m e n t se determine c o m m e proces . II cst la pour rendre public et manifeste , pour so-
cialiser presquc , la \'ie morale des h o m m c s . D a n s e c t t c idee on reconnai t l'influenee francis-
caine d c L iUIe , qui insiste bien sur le fait que lcs riehes et puissants ne pourront a u e u n c m e n t
echapper a c e regard justicier d'autrui que lc J u g e m e n t j^ermettra. T a n t et si bien, que c c
qui est mis en plaee , e'est une sorte de Comite du Salut Public . avant la let t re . sous le regard
b i e m e i l l a n t de 1'omniscience et la toute-puissance de Dieu.


1 1 Cf. L e Goff : op. cit.
L / E N F E R E N E S S E N C E 3 1


point accueil l ie , et a ce titre, elle represente une etape essentielle dans
l ' individualisation des attitudes devant la m o r t " . 1 2 Tous les moments de
la vie de r h o m m e seront comptes et peses. On retrouve par la, ce pro-
cessus de quantification cher a la fin du M o v e n Age , dont parle Huizinga.
C e s t u ne sorte d'obsession du d e n o m b r e m e n t : comptage des merites du
Christ , des gouttes de son sang, des peines de 1'Enfer, mais aussi des
fautes des hommes. L a vie de c h a q u e h o m m e apparait des lors c o m m e
la somme de ses pensees, de ses paroles, et de ses act ions, 1 ' 1 c 'est-a-dire
les trois voies par lesquelles Fhorame s'edifie mora lement , mais aussi par
lesquelles il se p e r d : peccavi in cogitatione, et in Jocutione et in opere,
dit le Confiteor de Chrodegang de M e t z ( V I I I ° s.). Autrement dit, c'est
le faire, pour reprendre une terminologie lul l ienne, de Fhomme qui est
juge au moment de la m o r t . 1 4


C e s t donc tout-a-fait nature l lement que 1'idee de mort debouche sur
le conflit moral entre le B ien et le Mal , le conflit entre les Vertus et les
Vices . D a n s la tradition medievale i b e r i q u e , 1 5 du X I I I " au X V I " siecles,
le t h e m e de la mort apparait tres souvent c o m m e un exorde au conflit
moral entre les Vertus et les Vices . O n le retrouve dans le Libro de Buen
Amor, de 1'Archipretre de Hita , dans les CopJus contra Jos pecados mor-
taJes de J u a n de M e n a , et en F r a n c e , dans la continuation du Roman de
Ja rose de J e a n de Meun. Au X V I ° s., et plus part icul ierement en 1534, la
plus grande union entre la pensee de la mort et cel le des vertus se trou-
vera dans la vision optimiste d 'Erasme, dans sa Praeparatio ad mortem
qui consiste a considerer mora lement la mort sub specie resurrectionis. L a
mort donne a voir au mourant le spectac le edifiant des vertus et la tenta-
tion des vices, tous les deux sur une m e m e scene ou le mourant est plus
un spectateur qu'un acteur . C e s t le cas des Artes moriendi analvsees par
Alberto T e n e n t i . 1 0 Ces arts sont 1'aboutissement de cet te nouvelle pensee
de la mort . L'Ars moriendi, c o m m e YArt de bien vivre et de Jnen mourir
se presente c o m m e un condense dynamique des caracterist iques que nous
venons d e v o q u e r . D a n s YArs moriendi, on retrouve cet te solitude exem-
plaire du mourant qui prouve bien q u e desormais, c'est 1'homme seul qui
est concerne par sa mort , et partant , par la moral i te de sa vie. C o m m e


1 2 Michel Vovelle , La mort et Voccident (Par is : Gal l imard , 1 9 8 3 ) , p. 1 3 5 .
1 3 Cf . Ar ies : op. cit., p . 1 0 7 .
1 4 C e jaire qui est la pierre de touche de la philosophie lullienne. C c t t e philosophie n'arri-


ve donc pas acc identel lement dans 1'histoire de la pensee . E l l e prend naissancc e x a c t e m c n t
au m o m e n t ou le Moyen A g e modifie sa conception de la vie pour la penser desorniais c o m m e
l 'ensemble computable et enregistrable dcs faits de c h a q u e h o m m e : c h a q u e pensee . chaque
parole et c h a q u e action.


1 5 Cf . Otis H. Green , Espaiia y la tradicion occidental ( M a d r i d : Biblioteca Romanica
Hispanica . Editorial Gredos , 1 9 6 9 ) , t. I V .


l a Cf . La vie et Ja mort d travers Vart du XVe s. (Paris : Librair ie A n n a n d Colin) , 1 9 5 2 .
3 2 C. H E U S C H


le souligne Aries, le drame metaphys ique quit te les spheres de l 'au-dela:
"il s'est rapproche et il se joue maintenant dans la c h a m b r c m e m e du
malade autour de son l i t " . 1 7


C e t t e modification de la vision de la mort est pour nous d'autant plus
interessante q u e l l e est a l 'origine d'une production textuelle . A partir des
nouvelles concept ions , la mort requiert une preparation, requiert un sa-
voir. S i l faut apprendre a bien vivre, c'est pour apprendre a bien mourir .
D 'une cer ta ine maniere , la mort semble s 'ecarter du terrain str ictement
metaphys ique ou eschatologique pour fa ire des incursions dans la sphere
du didact ique. Autrement dit, el le va etre integree a un enseignement , a
des discours, a une ecriture. L e s nouvelles perspect ives sur la mort sont
a 1'origine de la l i t terature consolatoire, qui, depuis le X I I I ° s., n'a cesse
de se developper, jusqu'a atteindre des sommets, aux X V ° et X V I ° siecles.
L 'ouvrage de F r a v F r a n c i s c o de A v i l a , 1 8 paru en 1508, intitule La vida
y la muerte, en est un exemple. D e j a a la fin du X I I I ° s., R a v m o n d L u l l e
etablit sur le pr inc ipe de la nouvel le representation de la mort sa medi-
cina de pecat, le medicament du peche , qui est aussi le r e m e d e qui
censement doit guerir 1'angoisse de la mort . L a t ra jectoire du Gent i l
lullien, dans le Libre del gentil e dels tres savis, en est la preuve. Paral le -
lement, le m e m e rapport a la mort est contenu dans la version casti l lane
du X I I I ° s. du R o m a n de Barlaam et Josaphat. L o r s q u e le j e u n e pr ince
Josaphat prend conscience de la mort , il sombre dans une tel le a n g o i s s e , 1 9


que seul le savoir chretien que lui apporte ie sage Bar laam, concernant
D i e u et la Resurrect ion, pourra lui rendre son ancienne joie. L e terme de
1'evolution du p r o b l e m e de la mort se trouve dans une radicale negat ion
angoissee de la v ie :


jAy cpie si! Que de la cuna se sigue la sepoltura, dira Torres Naharro,
au debut du X V I ° siecle.


1 7 Ph . Aries : op. cit., p. 1 1 0 . Voir aussi a ce propos le livre de T c n e n t i , pp . 4 8 - 6 0 .
1 8 L e proloRue de cet ouvrage temoigne de la generalisation de la mort , c o n c u e depuis


le X I I I 6 s. c o m m e le probleme essentiel :
" E l subjecto deste libelo t o c a tan universalmente a todos, que a vuestra reverencia
podra ser asaz sabroso y provechoso . E n cs ta obra , habida principal ocasion de litigar
con la m u e r t c se tocara el rigor del juicio univcrsal de m u e r t e e terna , de la vera feli-
c idad en la vida b e a t a . . . "


1 8 Quelques phrascs dans la bouche du jeune pr ince , dont s'est inspire Caldcron pour
son Segismundo, serviront a montrer la portee de ce t te angoissc :


" A m a r g a es esta vida y llena de todo dolor. Que vida es csta en que aquestas cosas
assi v ienen? C o m o podra el omne ser seguro aunque siempre d e m a n d e la vida deste
m u n d o , pues que non p u e d e escusar la m u e r t e ? C a esta vida non cs segura nin
c i e r t a " (Barlaam e Josafitt. E d . critique de J . E . Keller et R. W . Linker . M a d r i d :
C . S . I . C . , Clasicos Hispanicos , 1 9 7 9 , p . 4 4 ) .
L / E N F E R E N E S S E N C E 3 3


I I . L a m e c a n i q u e de la s o u f f r a n c e corporel le : le livve des merveilles


L e texte lullien o c c u p e ent ierement le territoire de la deuxieme per-
sonne, terrain privilegie de 1'enseignement philosophique. Qu'il s'agisse
des bons conseils de 1'ermite a Fe l ix dans le Livre des merveilles, ou de
ceux de L u l l e a son fils dans la Doctrine denfant, le discours s'articule
autour d'un " t u " explicite qui est la c ible de 1'enonciation. D a n s la pe-
dagogie lull ienne, la premiere personne se plie totalement a 1'exigence de
la deuxieme, et ce la jusqu'a epouser presque les caracterist iques de cet te
personne i n t e r l o c u t r i c e . 2 0 On reduit ici a foison la part manifeste de sub-
ject ivi te autant q u e l l e sera developpee dans les discours posterieurs sur
1'Enfer; ceux, par exemple de Bernat M e t g e et R a m o n de Perellos. a la
fin du X I V ° siecle, qui sont, de toute evidence, une prise de position d'un
" j e " dans la description de 1'Enfer.


Mais, quel le est l ' importance et quelles sont les implications d'une
telle posit ion? Cela genere une vision du corps supplicic qui n'est pas
le fait d u n e experience. Or, la perception particuliere s a t t a c h e a la des-
cription de lieux infernaux particuliers raixquels correspondent les par-
t icularitcs des corps. E n revanche, la vision lull ienne cornmande une pre-
sentation plus generale du corps, et si l'on veut plus absolue: le corps
est singulier; il est " u n " ; il f o r m e un tout cjue l'on essave d a p p r e h e n d e r
dans le paroxysme de sa souffrance. C e s t cet te unite , cette total i te du
corps qui est a la base de ce que 1'on pourrait appeler une representa-
tion philosophique du corps en E n f e r . Car m e m e lorsqu'il est pluriel (les
"cors des pecheors " , dans la Doctrine denfant), cet te pluralite n'est en
fai t que 1'addition de singularites ident iques . C e s t la souffrance du corps
p e c c a b l e que le discours lullien cssave d a p p r c h e n d e r , dans ce que cel le-ci
a de singidier, d' inchange, d ' identiquc ct de constant ; nous osons dire
m e m e , dans ce qu'el le a d'essentiel. L e discours lullien cherche donc k
rendre raison de ce qui constitue Fessence de la souffrance corporelle,
attendu que celle-ci se trouve, en Enfer , a son degre maximal. L'hvpo-
these de base , suivant une methodologie en quelque sorte a n s e l m i e n n e , 2 1


est que le corps en E n f e r est dans la situation de la plus grandc souffran-
ce que l'on puisse concevoir . A partir de ce t te hypothcse , le philosophe


5 0 Cf . lc Livre de contemplation (OE I , ch . 1 8 7 ) : quand on p r c t c n d enseipncr, il faut
etablir au prealahle une sorte de contrat de communicat ion et dc savoir a v e c son interlo-
cuteur , en prenant en c o m p t e sa par t icular i te (cf. aussi le debut du Livre dcs demonstrtt-
tions). C e s t c e t t e voic dc Yinventio que Roland B a r t h c s appelle strateiiique ou pstjcholoniiiue
dans la mesure ou ellc consistc a " p e n s c r le m e s s a g e probatoire non cn soi. mais sclon sa
destination, D m m e u r de qui doit le r e c e v o i r " . Voir : R. B a r t h e s , " L ' a n e i e n n e r h c t o r i q u e " ,
Communications 1 6 ( 1 9 7 0 ) , pp . 1 7 2 - 2 2 3 .


- l Souvenons-nous du nihil magis quod cogitari poiest.
34 C . H E U S C H


t a e h e de repondre k la serie de questions categoriel les qui s'ensuit: c e
que ce corps est (quid est), et c o m m e n t (quommodo), et par quel moyen
(cum quo).


Or, ce quest ionnement etabl i t un systeme logique de la souffrance,
dans le sens d'une m e c a n i q u e qui fonct ionne a son plus haut rendement ;
dans le sens, en somme tout lullien, d'un art de la souffrance du corps.
E t c'est dans ce t art que se trouve la specificite de la representat ion
lul l ienne du corps en E n f e r . U n art qui vehicule u n e saisie abstrai te et
decharnee de 1'insupportable. L u l l e ne produit pas un "ar t des sensations
insupportables" , mais un "ar t des concepts insupportables" . Or, ce qui
est insupportable conceptuel lement , c'est que le corps soit destructure
dans ses composantes essentielles et inverse dans le sens de son action,
dans le sens de son faire.


D a n s la representat ion totalisante du discours lullien sur 1'Enfer, il
faut prendre ensemble l 'ame et le corps. L e supplice infernal est 1'occa-
sion d'une union de 1'ame et du corps qui se fa i t tres prec isement a
travers la peine, a travers la souffrance : le J u g e m e n t concerne 1'ame
seule, mais en Enfer , les deux, a m e et corps, s 'unissent:


Apres lo dia del judic i 1'anima recobrara lo cors, en lo qual
haura p e n a : car en la unio que es fara de l 'anima e del cors, en
quant ensems seran un hom, s u n i r a la pena corporal e la pe na
esper i ta l . 2 2


Or, le but d'une te l le union est de developper le maximum d'efficacite
de la souffrance. C e que vise ce t te union, c'est la mult ipl icat ion de la
p e i n e :


. . .per loqual uniment munt ipl icara la pena de 1'anima en la
p e n a del cors, enaixi que en la pena corporal haura 1'anima pena, e
en la p e n a esperital haura lo cors p e n a . 2 3


Autrement dit, ce t te union sert a reintegrer le corps, saisi c o m m e to-
talite, dans la m e c a n i q u e de la souffrance, dans un reseau de communi-
cation des peines, dans lequel glisse, se transporte et s 'epanche la dou-
leur. Nous retrouvons ici ce t te concept ion si lull ienne de Yart c o m m e reseau
de communicat ion. E n adequat ion avec 1'etymologie fantast ique des rhe-
toriciens du M o y e n Age, YArt est arctus, articulation, d iagramme en re-
seau. Quel est donc c e reseau suppliciaire qui touche l 'ame et le corps
en E n f e r ?


2 3 Voir : Llibre de merdvelles ( B a r c e l o n a : E d . 6 2 , 1 9 8 0 ) , p . 3 4 7 .
2 3 Loc. cit.
L / E N F E R E N E S S E N C E 3 5


L ' E n f e r est pour Lul le le lieu de Tinversion. L a peine pourra donc
etre comprise c o m m e 1'inversion de la communicat ion des attributs essen-
tiels de la chose, de 1'objet. L a communicat ion a 1'endroit est la c ircula-
tion de bien entre les differents attributs. L a communicat ion inversee a
lieu lorsque ces attributs s'offrent, les uns les autres, le maJ. C e s t ainsi
que Lul le comprend c e qu'il appel le la peine substantielle de l 'ame. Snb-
tantielle parce qu'el le atteint les attributs substantiels de 1'ame dans leur
rapport rec iproque. E n accord avec 1'ame tripartite augustinienne, ces
attributs sont la memoire (recoJencia), i ' intell igence (intettigencia) et la
volonte (volenca).


L e reseau de la souffrance est rendu dynamique par la production de
mal de chacune de ces puissances dans leur agentia, dans leur faire. L a
presentation de ce reseau dynamique se fai t suivant la m e t h o d e artisti-
que: d 'abord on presente 1'operation du c o n c e p t en lu i -meme et sur lui-
m e m e (c 'est-a-dire dans 1'identite des correlatifs de 1'action, par exemple
lorsque le bonificans se confond avec le bonificatus dans un m e m e boni-
ficare), et ensuite, cel le du concept par rapport aux autres concepts qui
forment la substance, c 'est-a-dire, les limites du reseau.- ' 1 C e s t pourquoi
L u l l e nous dit de la memoire , par exemple, quelle trouve sa peine en
memorant2" fortement, quelle que soit la chose qiielle memore,'M et eJJe
trouve aussi sa peine en etant memoree (memoire) , entendue (entende-
ment ) et desaimee ( v o l o n t e ) . 2 7 Autrement dit, on saisit d'abord le concept
c o m m e sujet, donc en lui -meme. Puis c o m m e objet d'une operation soit
sur lui -meme, soit en rapport avec les autres concepts . II en va de m e m e
pour les deux autres puissances de 1'ame. L a circularite de la peine est
donc totale. C e s t ainsi q u e l l e peut atteindre son paroxysme, car ce t te
c irculari te provoque une sorte de cercJe vicieux de la pe ine : plus l 'ame
s'exerce dans ses facultes , plus elle souffre dans 1'une a travers 1'autre.
Aussi, c'est 1'etre tout entier de l 'ame qui souffrc dans cet te circulation
de souf f rance :


[ L ' a n i m a ] . . . a i tant com enten, ai tanta ha de pena. E aco mate ix
es de la memor ia e de la volentat ; e totes tres es 1'una contra l'al-
tra, e cascuna es contra si mateixa , e cascuna ha pena en la pe na
de 1 'al tra . 2 8


2 1 C e s t ainsi que Fon p r o c e d e dans 1'analyse conceptuel le lullienne, qu'elle soit logique
ou myst ique, c o m m e dans YArt de contemplation, qui se trouve a la fin du Blanquernc.


Nous adoptons la t raduction de Louis Sala-Molins du verbe lullicn membrar.
2 6 C e qui p r o u v e que le mal est dans 1'operation el le -meme.
2 7 " L a recolencia lia p e n a en molt m e m b r a r , qualque cosa m e m b r a . e ha pena en esser


m e m b r a d a , cntesa e d e s a m a d a " (Llibre de meravelles, ed. c i t . , p . 3 4 5 ) .
2 8 Ibid., p . 3 4 6 .
3 6 C . H E U S C H


II y a donc que lque chose de pathologique. U n e pathologie qui symbo-
lise par Lul le Yinsupportable m e m e . Insupportable , car, c'est le faire, c'est
Yagentia de 1'ame qui est a la source de sa pe ine . Cet te peine apparait
c o m m e u n e maladie de 1'ame qui , de puissance en puissance, se contami-
n e et se developpe a 1'instar d'une infection vivante. II faut en outre
a jouter que L u l l e nous donne avec ce t te description de la peine de l 'ame
en E n f e r exactement le tab leau inverse des dignites divines ou perfections
qui s 'exercent les unes dans les autres, dans une mutuel le conversion de
leur perfect ion. L ' a m e de 1'homme dans sa vie est une image imparfa i te
de ce t te substance divine, mais en E n f e r , elle en est 1'image inversee.


Si on se rappel le aussi que les puissances de l 'ame structurent le mou-
vement du connaitre , on se rend compte alors que Lul le nous presente
un savoir infernal qui serait un savoir qui fait mal a 1'ame et en 1'ame,
a travers toutes les voies cognit ives : ' T a m e intel lect ive souffre par la sen-
sitive et par la v e g e t a t i v e " . 2 9


C e s t a partir du s c h e m a de la pe ine spirituelle que l'on peut com-
prendre la peine corporel le proprement dite. E n effet , Lul le adapte le
reseau de la souffrance a c e qui est pour lui la substance du corps. D a n s
1'anthropologie medieva le ce qui forme la substance du corps, c'est la
composit ion des quatre elements naturels . Ce t te idee appart ient a la re-
pr6sentation de l 'homme c o m m e m i c r o c o s m e . 3 0 P a r son ikne triple, il est
1'image de la divinite qui est e l le -meme tr inomique. Par son corps com-
pose des quatre elements, il est une representat ion concentree du monde
sublunaire. II part ic ipe aussi b ien du divin que du naturel . Or le chif fre
de la nature est le q u a t r e , 3 1 chi f fre dans lequel s'inscrit ce t te Jogique du
mouvant qui caracter ise les elements. Quel le est cet te logique, et quel est
son rapport au corps supplicie?


E n lo cor de l 'hom son tots los quatre e lcmcnts los uns en los
altres, e enfre tots son un cors tan solament; e per aco esta tota la
calor del foc en lo foc , e en tots los altres elements, e en totes llurs
qua l i ta t s . 3 2


A nouveau, c'est un reseau de communicat ion que L u l l e met en place .
L e corps, c o m m e tout a 1'heure l 'ame, est considere c o m m e un systeme
en mouvement . C e systeme, c'est le carre des elements dans lequel les
proprietes sont en circulation. U peut etre represente schemat iquement
de la fa^on suivante :


' T a i i i m a intel-lectiva h a p e n a per la sensitiva e per la v e g e t a t i v a " (loc. cit.).
3 0 Voir F r a n c i s c o Rico , El pequeno mundo del hombre (Madrid : Alianza Universidad


1 9 8 6 ) .
3 1 C f . H . de L u b a c , Exegese medievale. Les quatre sens de Yecriture (Paris : Aubier ,


1 9 6 4 . 4 vols . ) . Voir le ch. " l a symbolique des chi f f res" .
3 3 Ibid., p . 3 4 8 .
I / E N F E R E N E S S E N C E 3 7


A I R


(humide, chaud)


c h a u d F E U


(chaud, sec)


humide sec


E A U


(froid, humide)


froid T E R R E


(sec, froid)


C h a q u e e lement possede une quali te propre et u n e quali te appro-
priee, qu'il recoi t d'un autre element dans lequel elle est substantiel le .
Ainsi, par exemple , la chaleur est substantiel le dans le feu alors q u e l l e
est acc idente l le dans l'air. L a elle n'est que le fruit du rapport avec le
feu. C e s t pourquoi , les elements sont en constante composit ion, en cons-
tant m o u v e m e n t : perpetuel lement c h a q u e e lement c o m m u n i q u e sa qua-
lite et en recoi t une autre d'un autre e lement . Herac l i te expliquait ainsi
le devenir du monde, et pendant tout le Moyen Age, c'est ce schema
qui a servi a rendre raison de toutes les formes du vivant : la generation
et la eorruption; la sante et la maladie . E n effet , la mort apparait c o m m e
une separation du rapport entre les elements, laquel le separation court-
c ircuite cet te communicat ion. D e m e m e , dans la m e d e c i n e medievale , la
sante ne se definit q u e c o m m e 1'harmonie des elements , dans leur quan-
tite et leur quali te , alors que la maladie — l a f ievre, par e x e m p l e — sera
1'alteration de cet te harmonie produite par un ou plusieurs elements . O n
c o m p r e n d alors que L u l l e se represente la souffrance corporel le k travers
la grille d'intellection du j eu des qualites elementaires . Pour en donner
une representat ion infernale il suffit, c o m m e pour les puissances de l 'ame,
d'inverser la polarite du mecanisme. E n principe, la communicat ion quali-
tat ive des elements est une production de bien et d'equilibre, puisqu'el le
sert a donner a 1'element concomitant sa plenitude. Or, dans le corps
supplicie, c'est les uns contre les autres q u e les e lements deploient, multi-
plient et dechainent leur qual i te maximalement :


E per ago en infern tota la calor tormentara lo cors per totes les
formes e les mater ies , e per totes les calitats ; e aixo mate ix fara
la humiditat de f a e r e la fredor de 1'aigua, e la sequetat de la terra;
3 8 C . H E U S C H


e seran totes les penes una p e n a en diferencia e en unitat e en
contrarietat sens neguna c o n c o r d a n e a . 3 3


II faut remarquer l m s i s t a n c e dans le discours lullien sur 1'idee de tota-
lite. L/adjectif " t o u t " est repete plusieurs fois. D e m e m e , 1'exercice du
tourment couvre non seulement toutes les " q u a l i t e s " mais aussi toutes les
" f o r m e s " et les " m a t i e r e s " . II assure donc toutes les modali tes de 1'etre,
puissanciel le et actuel le . Par la, Lul le a voulu toucher a ce qu'il y avait
de plus essentiel dans le tourment infernal . Ne retient pas son attention
ce qui peut e tre considere c o m m e accidentel, ce qui concerne les actions
de 1'exterieur (diables, monstres . . . ) sur le corps, mais, au contraire , un
tourment interieur, un tourment qui touche a la substance m e m e du
corps, 1'alterant dc faeon insupportable et defmitive. Definit ive p a r c e
qu'el le concerne 1'eternite. D e s lors, le paroxysme est doublement a t tc int :
c'est la representat ion d'un corps qui souffre dans son essence propre,
dans u ne essence dont le m o d e d'etre sera une eternel le soui france .


U n e remarque s'impose, cependant . D a n s cet te representat ion philo-
sophique du corps en E n f e r , nous observons une absence totale de ma-
cabre. L e corps est peut-etre compris c o m m e destructuration substantiel le ,
mais il n'est pas montre dans sa decomposit ion ou sa meurtrissure infer-
nales. C e s t u n e souffrance qui n'a pas de signes exterieurs, qui n'a pas
de marques visibles. C e texte etudie du Livre des merveilles donne a
penser , mais il ne donne pas a voir. Lul le se refuse a montrer visuelle-
ment la souffrance du corps. E n effet , pour lui, la vision est reservee au
Paradis . D a n s ses descriptions du Paradis , c'est avant tout la vision des
bienheureux qu'il cherchera a met t re en e v i d e n c e . 3 4 II y a une positivite
latente de la vision que Lul le ne veut pas compromettre dans sa concep-
tion de 1'Enfer.


Mais , est-ce que cet te volonte de cacher le corps supplicie provoque
necessairement un discours abstrait et phi losophique oii le corps apparait
c o m m e que lque chose de decharne et necessairement conceptue l? Es t - ce
que cela interdit tout texte f rappant ou 1'ecriture se donncrait la finalitc
d lmpress ionner , d'emouvoir? U n autre texte de Lul l c va nous aider a
repondre negat ivement . II y a des detours qui autorisent une ecriture
rYimages frappantes et de sensations insupportablcs dont lc but est de
dire d'une fagon violente la souffrance infernale sans la montrer pour
autant . C e t t e "monstra t ion" du corps souffrant sera toujours re leguee.
D a n s le Livre du gentil on n 'entendra jamais parler du corps en E n f e r
dans la b o u c h e du sage chretien. L e discours sur les peines infernales


M Ibid., p . 3 4 9 .
3 4 Cf . Livre des merveilles, livre I X .
L / E N F E R E N E S S E N C E 3 9


sera reserve au ju i f et au sarrasin. D e m e m e , lorsque le discours se trans-
f o r m e en images frappantes, ce n'est pas du corps lu i -meme qu'on par le ;
le corps y est represente analogiquement. I I f audra le comprendre a par-
tir d 'agneaux, de boeufs ou de charognes et non en lui -meme. C e s t le
cas de la Doctrine cTEnfant dont le carac tere profondement didact ique
impl ique u ne ecr i ture plus visuelle que conceptuel le . L 'analogie permettra
a Lul le de developper un art de 1'horrible tout en epargant le corps, tout
en epargant le " m a c a b r e " .


I I I . U n e r e p r e s e n t a t i o n analogique : la doctrine d'enfant


A 1'epoque de Lul le n'a pas encore ete inst i tuee (ni institutionnalisee)
une systematique des lieux et des peines infernaux. N'oublions pas que
ce t te grande mise en place inte l lectuel le et poet ique de la geographie
et la sociologie infernales qu'est la Divine Comedie, n'a pas encore ete
ecr i te . L e s nouvelles perspectives sur la mort requierent de nouveaux
efforts d'imagination que l ' iconographie realise assez rapidement , mais
que le discours est plus lent a recueil l ir . Pour R a y m o n d Lul le , en tout
cas, 1'Enfer reste un lieu qui est plus pense que vu. II renvoie a. l ' intellect
plus directement qu'aux sens. II se presente donc c o m m e un intelligibi-
Jium. Or, la Doctrine cTEnfant est un ouvrage d'enseignement doctrinal
que L u l l e redige autour de 1278, a l a t t e n t i o n de son fils. C e s t donc un
livre pedagogique et non philosophique. D e ce fait , L u l l e doit se plier
a u ne exigence de comprehension qui 1'ecarte, ou au moins 1'eloigne, de
la representat ion conceptuel le . L e prob leme qui se pose alors, c'est celui
de savoir c o m m e n t il est possible de t ransmettre d idact iquement un in-
telligibilium c o m m e 1'Enfer. C o m m e n t rendre connaissable et comprehen-
sible que lque chose que l'on n c connait qu'abstrai tement , quelque chose
qui, en outre, n'est pas m e m e de ce m o n d e ? L u l l e va reprendre a son
compte la solution d e Saint T h o m a s a ce probleme, pour le moins grave
dans 1'esprit des pedagogues medievaux.


II est necessaire, ecrit Saint T h o m a s , dans la Somme Theologique,85


d'inventer des symboles et des images parce que les intentions spirituelles
echappent facilement a Tdme, a moins cTetre pour ainsi dire liees a des
sijmboles corporels, et cela parce que la faculte humaine de connaissance
est plus forte en ce qui concerne Jes sensibilia. II faut donc des sensibilia
pour fa ire comprendre les inteJJigibiJia. C e s t de ce t te facon que L u l l e
va presenter a son fils les peines du corps en E n f e r . F ina lement , ce n'est
pas 1'Enfer lu i -meme qui va etre decrit , ce n'est pas non plus le corps


8 0 II, II, qu. 4 9 , ar t . 1 .
4 0 C. H E U S C H


qui va apparaitre dans le discours, mais bien une representation sensible,
une representat ion concrete , t iree de la realite la plus quot idienne, la plus
proche de 1'univers d e connaissance immediate de quiconque.


C e t t e representat ion adopte la forme d u n e analogie, ou si l'on prefere
d'un ensemble de coroparaisons. On decrit d'abord un fai t de la vie cou-
rante et ensuite on affirme que cela se passe ainsi en E n f e r . Dans la
philosophie lull ienne cohabi tent , suivant les textes, ces deux formes fon-
damentales du raisonnement medieval : le raisonnement logique et le rai-
sonnement analogique. Apres un exemple de ra isonnement logique sur
1'Enfer (dans le Livre del merveilles) nous voulons maintenant presenter
un cas de pensee analogique sur le m e m e sujet.


C h e z R a y m o n d Lul le , le raisonnement analogique se presente c o m m e
une pensec vivante. Vivante parce qu'elle exige une part ic ipation act ive
du destinataire. E n effet dans la semblanga, par exemple (que l'on tra-
duit par " a n e c d o t e " et qui est une sorte d'exemplum), c'est le destina-
taire qui doit fa ire 1'effort de comprendre le rapport analogique entre
1'anecdote et la chose signifiee. D e m e m e , dans la Doctrine dEnfant, ce
qui cst requis, c'est un cffort de pensee et d l m a g i n a t i o n :


" Pe ns e fiuz et y m a g i n e " : 3 ' 1 ainsi s'ouvre un des termes de 1'analogie,
qui est le fai t concret et reel . " E t de tele cogitacion esmer pues com
grant sont les c r i z . . . " (loc cit.), qui etablit le rapport d'analogie. C e sche-
ma est reproduit uni formement : " q u a n t tu verras les r iv ieres . . . p e n s e "
(loc. cit). Parfois , 1'analogie est enoncee expl ic i tement : "ans i com tu voiz
en grant feu les granz tisons dessus les autres, ansi seront les pecheors
en e n f e r " (loc. cit.). Ainsi invariablement sur le m e m e m o d c l e : " q u a n t tu
verras fondre le p lon . . . y m a g i n e " ; " q u a n t tu verras la g l a c e . . . remam-
b r e " , e t c . . .


D e ce t te facon, la representat ion du corps en E n f e r peut se faire a
partir du reel. Aussi la descriplion de 1'Enfer, quoiqu' i inagine ou pense,
apparait-el le c o m m e reelle; elle s'integre parfa i tement a 1'ordre du monde
vivant. L a representat ion de 1'Enfer quit te le c h a m p metaphys ique et
lointain, le c h a m p du cache . L 'enfer est visible constamment , pres de
nous, dans toutes les choses qui nous entourent, aussi tri\'iales soient-elles
c o m m e une "poignie de f e v e s " ou dcs "pois qui b o u e n t " de "granz tisons
dessus les autres" , ou le " for ou l'en cuit le pa in" . C e s t ainsi que la re-
presentat ion de 1'Enfer conquiert une omnipresence qui est a met t re en
rapport avec l 'omnipresence de la mort dans les nouvelles perspectives sur
ce t te question. L ' E n f e r est partout et se donne constamment a voir au
chretien, de tel le sorte qu'il ne puisse jamais 1'oublier. C e s t pourquoi


3 0 Nous citons cle la Doctrina Pucril dc Raymond L u l l c la traduction a n o n y m e transcri te
et editee p a r A r m a n d L l i n a r e s , vair note n. 1 , p . 2 2 4 .
I / E N F E R E N E S S E N C E •II


u n e tel le description de 1'Enfer peut etre comprise c o m m e un Art de la
inemoireF1 L e royaume des morts rejoint celui des vivants pour ne plus
le quitter .


Quel le est, cependant , la mat iere du reel qui est re tenue pour batir
les ponts analogiques avec l 'au-dela, ramene a Fici-bas? Cet te mat iere
est double. II s'agit, d'une part, de ce qui provoque une agression exte-
r ieure . D 'autre part, on trouve 1'operation d'un dcmembrement, d'une
at te inte a l ' integrite physique du corps.


1. Vagression


L'agression peut etre de deux sortes: e lementaire ou animale . L a g r e s -
sion e lementa ire se fai t dans le sens d'une ordal ie : ce sont 1'eau et le feu
qui sont retenus. Ils sont le lieu et le moyen des deux epreuves infer-
nales principales : ce l le de 1'ardent et cel le du g l a c e . 3 8 D e s deux elements.
l 'eau est le plus efficace. D ' a b o r d parce qu'el le impl ique plus aisement
u n e idee d e t e n d u e presque infinie. C e s t le theme de la mer immense
qui engloutit les corps. D e u x i e m e m e n t , parce q u e l l e adopte de multiples
f o r m e s : l 'eau peut e tre mer , riviere, fleuves, chute d'eau ou glace (pour
en rester au texte de Lul le ) . Enfin, parce qu'a el le seule elle couvre les
deux epreuves; cel le de 1'ardent et cel le du glace . L 'eau est donc 1'element
de representat ion privilegie dans toute pensee analogiquc des peines in-
fernales . L e feu est peut-etre de ce point de vue moins eff icace texiuclle-
ment mais il avantage 1'eau en cec i qu'il est investi d'une plus grande
charge symbolique. L e feu est 1'element emblemat ique de 1'Enfer. II s'ins-
crit dans un rite purificatoire qui execute la sentence du Jugement . C e s t
p a r le feu que la peine est p u r g e e : " l e feu eprouvera ce q u e s t 1'oeuvre
de c h a c u n " , signale Saint P a u l . 3 9 Or, l c fcu n'est conce\'able que parcc
qu'il bri i le un ob je t : il est infini tant que 1'objet existe; il brule eternelle-
m e n t si 1'objet est e ternel lement m a i n t e n u . 4 u II est donc, pour Lul le , l 'ele-
m e n t qui peut le mieux evoquer 1'eternite de la peine infernale sur le
corps : " e t le cors de chascun sera ausi com tisons embrasez dehors et
d e d e n z " . C e passage de la Doctrine denfant suggere aussi cette concep-
tion de 1'epreuve infernale c o m m e passage altcrnatif par le feu ct par


3 7 Voir a c e propos le li\rc de F . A. Y a t c s , The Art of inemory ( L o n d o n : Routledge and
K c g a n P a u l , 1 9 6 6 ) . II existe une edition espagnole (Madrid : T a u r u s , 1 9 7 4 ) , et une edition
frangaise (Par is : Gal l imard) . Voir cn part ic idicr le cli. I V sur 1 'imagcrie medievale .


3 8 Cf . J . L c Goff, op. cit., p . 1 8 .
" Cor. I , I I I , 1 3 .


Cf . le Livre du gentil et des trois sages (OE I I , p . 1 1 0 2 a ) : " [ D c u s ] ha donada al foc
proruietat que s 'cstendria sa quanti ta t a infinit en c r e m a r lenya si li e ra dada infinitat de
lenya e loc infinit qui's covengues a b lo f o e " .
4 2 C. H E U S C H


l 'eau; concept ion qui re joint 1'idee du b a p t e m e par l 'eau et par le feu,
donc a travers Saint J e a n et le Christ respect ivement .


2. La destruction du corps


Nous allons voir que grace a 1'analogie, Lul le se permet un discours
d'une violence assez remarquable qui partant d'une realite du quotidien
debouche sur l 'horrible. Ce t te analogie m e t sur le merne plan l 'homme et
la be te . II s'agit d'une totale "deshumanisat ion" du corps de l 'homme.
Par la, L u l l e reprend 1'idee que le peche "bes t ia l i se " l 'homme, fait en
sorte qu'il mer i te qu'on le traite c o m m e un animal. II s'agit du t h e m e
du supplice dans le sens d'un demembrement , d'un depecement du corps;
dans l e sens, en somme, d'une at te inte a ce qui fai t 1'unite du corps. E t
la, le supplice infernal rejoint le supplice judic iaire dans lequel il est
question de ce t te m e m e animalisation et de ce m e m e projet de destruc-
tion corporel le .


L e texte mer i te qu'on le cite en ent ier :


Q u a n t seras avironne des murs d'aucune vile, trouveras les bes-
tes mortes qui sont getees as fossez, et verras moul t des chiens qui
les mengeront les ieulz et le nes et les oreilles, et lor rungeront les
costez et les cuisses et testes, et les verras entrer dedenz les ven-
tres por m n g i e r les os et por mengier leur cuers et lor foie et leur
autres choses. Adonc est eure que tu penses as pecheors d'enfer qui
sont parmi les chans, et vendront les deables en guise de chiens et
des lyons et de serpenz, et mordront ces pecheors en leur f a c e et
en leur braz par tout le cors, et morir ne porront.


Quant tu seras en la bourger ie et les bougiers avec ces granz
coutiaus taill iez couperont les gueules aus moutons, et avec les granz
maces ou cogniees escerveleront et assomeront les bues et les es-
corcheront , et puis avec les granz cogniees les despeceront en granz
pieces , pense adonc com grant est la poine que soutiennent ceuls
que les deables tormentent en E n f e r et n'ont pooir de m o r i r . 4 1


L'exemplar isme atteint la un sommet. T o u t e la vigueur du texte se trouve
dans son realisme. Or, la realite se passe de toute demonstration, de toute
preuve. E l l e est immediatement vraie. Lul le propose de contempler ce t te
realite, de la prendre c o m m e exemple, de considerer le rapport qui existe
entre l i c i - b a s et l 'au-dela, et d'y reflechir; tout s implement. II n'a plus


Doctrine aVenfant, ed. cit . , p . 2 2 8 .
L / E N F E R E N E S S E N C E 4 3


m e m e besoin de montrer FEnfer , d m v e n t e r toute sorte de diables et de
diablotins, des serpents qui crachent le feu, des corps tortures, e t c . . . L e
regard sur l e m o n d e des hommes suffit. II ne ree lame pas la c royance .
II appel le seulement au regard. E t c e s t cela qui constitue la radicale
eff icacite du texte. A travers son realisme, on ne peut plus cru, le lecteur
ou 1'interlocuteur, se laisse prendre ent ierement au j eu subtil de 1'analogie.
L e texte nous invite a initier un processus d'identification qui fait que
le corps ecorche est percu c o m m e un corps torture; que le corps de la
b e t e est senti c o m m e un corps humain. Soulignons au passage la mi-
nutie avec laquel le Lul le choisit les m e m b r e s qui sont retranches au corps
de la b e t e : yeux; nez; oreilles; cotes; cuisses; tes tes . . . II n'v a que des
termes qui s 'appliquent aussi a 1'homme et m e m e quelques uns qui ne
s 'appliquent a 1'animal que par anthropomorphisme! Autreinent dit, le
texte est m i n e de 1'interieur pour faire sauter 1'analogie; pour la transfor-
mer en metaphore ; pour transporter directement l*humanite dans 1'ani-
mali te , et le monde d'ici-bas dans les antres infernaux. Et , dai l leurs ,
1'homme n'est-il pas agneau lui aussi, agneau du seigneur, ou agneau
egare pour lequel 1'Enfer serait Fabattoir? U n abattoir infiniment plus
parfait , et un supplice sans commune mesure avec ceux de la just ice ,
puisque la correct ion infernale punit e ternel lement et maximalement sans
que mort s 'ensuive: " e t morir ne porront" , "e t n'ont pooir de morir " .


Quel le est la conclusion a laquel le nous pouvons arriver a partir des
descriptions lull iennes de 1'Enfer? D 'abord, les textes dc Lul le presenlent
une tres grande originalite. Cel le-c i vient du fait q u c Lul lc essave de
penser 1'Enfer phi losophiquement . Autrement dit, il applique a 1'idce
d 'Enfer les principes et les modes dinte l lec t ion propres a son Aii. Or, a
1'instar de YArs, la vision lul l ienne de 1'Enfer se rapporte au penser, pour
reprendre 1'expression de Hegel . Nous nous trouvons donc f a c c a la cu-
rieuse description d'un E n f e r qui se rapporte au penser . E n c o r e faudrait-i l
savoir quel a pu etre 1'impact de cet E n f e r mental et conceptuel sur les
lecteurs medievaux de Lul le , habitues au moins iconographiquement aux
imagenes agentes.


D'autre part, dans la representat ion lull ienne du corps, celui-ei apparait
c o m m e un corps fermc. Un corps certes necessaire, indispensable meme,
mais cache au regard, ou voile par 1'abstraction. Pour le devoiler, pour
en montrer la nudite ou les entrailles, il faut en concevoir un substilut,
un s imulacre de corps humain qui puisse le representer , qui puisse faire
corps avec lui et pour lui. L 'ecart se creuse alors entre les tcxtes lulliens
et ceux qui se dcvelopperont en Cata logne ou ailleurs pendant le X I V " sic-
cle, a la suite de la diffusion de la Divine Comedie de Dante . C e refus
lullien du corps en tant q u e corps, ce t te necessite de masque, conceptuel
ou analogique, qui cache le corps sera plus tard abandonne par des auteurs
1t C. HEUSCII


conune B e m a t Metgc , dans Lo Somni, ou R a y m o n d de Perellos dans son
Viatge al Ptirgatori dc San Patrici, au profit d'une ouverture du corps et
sui Ic corps. OII va dccouvrir materiel lement Ic corps, on va lc voir ct
lc sentir ct cntendrc son gcmissement; cc corps va etre chiruig ica lemcnt


ouvcrt . ct va ctrc inontrc de l inter icur a incmc lcs cntrailles. La dcs-


cription dc TLnfcr dcvicndra aprcs L u l l c non pas un raisonnetnent philo-


soj)lii(|Uc mais u n c visite a travers le corps ct parmi Ics corps. D u n e
s o u f f r a i i c c csscnticl lc on passera a unc souffrancc matcrie l lc qui se donne-
ra totalement cn spcctacle.


C'arlcs Ili:us( n


Kcolt* N o r m a l c Superierc
de Saint Cloud-Kiniteiiay
EL 2 9 ( 1 9 8 9 ) , 4 5 - 5 8


S. TRIAS MERCANT


P R O Y E C T O D E S I S T E M A T L Z A C I O N D E L A E T I C A L U L I A N A


I. I n t r o d u c c i o n


L l a m a poderosamente la atencion comprobar que, mientras Ramon
Llul l figura entre los t rece pensadores medievales mas representativos
en una publ icacion f rancesa , 1 ni siquiera se cita su n o m b r e en una "his-
toria de la e t i ca " , editada en Barce lona , en la cual la E d a d Media ocupa
la mayor par te del primer volumen. 2


H a y q u e reconocer , sin embargo, que , a excepcion de algunos estu-
dios muy breves y generales 3 o puntuales 4 y margina les , 3 la etica luliana
es un t e m a casi desconocido y, por tanto, inexistente en la bibl iograf ia
sobre L l u l l . 6


1 R. I m b a c h y M. H . Meleard ( e d . ) , Philosophes mediecaux des XHIe et XIV siccles,
Bibliotheque m e d i e v a l e (Paris , 1 9 8 6 ) .


a S a t u m i n o A l v a r e z Turienzo, " L a E d a d M e d i a " , en Victoria C a m p s , Historia de la
Eticit. 1. De los griegos al Renacimiento ( B a r c e l o n a : Editorial Cr i t i ca , 1 9 8 8 ) . pp. 3 4 5 - 4 8 9 .


3 T o m a s y J o a q u i n C a r r e r a s A r t a u , " L a moral y la p c d a g o g i a " , en C a I, pp . 6 1 0 - 6 3 4 .
L a et ica o c u p a un apartado del c a p . X V I I . D e las diez secciones de que consta , solo c u a t r o
( = 4 paginas) corresponden a Ia m o r a l . T o m a s C a r r e r a s Artau , " E t i c a de R a m o n Llull y el
l u l i s m o " , EL 1 ( 1 9 5 7 ) , 1 - 3 0 . E s t e estudio habia sido escrito p a r a formar p a r t e de la His-
toria de la £tica que p r e p a r a b a el C S I C . Incluye aspectos no es t r ic tamente eticos, c o m o
p e d a g o g i a , poli t ica , derecho , mis t ica . Miguel C r u z H c r n a n d c z , " L a praxis luliana como
u t o p i a " , en El pensamiento de Ramon Llull ( M a d r i d : Editorial Castal ia , 1 9 7 7 ) . E s t e capi-
tulo I X de la obra c i tada inchiyc la e t ica y temas de sociologia, politica y axiologia.


4 M a r i a A. Segui Servols , " L a e s p e r a n z a en el B e a t o R a m o n L l u l l " , EL 1 0 ( 1 9 6 6 ) , 1 4 1 -
1 5 2 ; 1 2 ( 1 9 6 7 ) , 1 4 1 - 1 5 2 ; 1 4 ( 1 9 7 0 ) , 1 5 3 - 1 6 1 ; 1 6 ( 1 9 7 2 ) , 3 0 - 3 6 . Sebast ian Trias M e r c a n t ,
" L a e t ica luliana en el 'Fel ix de les m e r a v e l l e s ' " , EL 1 3 ( 1 9 6 9 ) , 1 1 3 - 1 3 2 ; 1 4 ( 1 9 7 0 ) ,
1 3 3 - 1 5 2 .


5 Sebastian T r i a s M e r c a n t , " L a terminologia e t ica en el lulismo de la I l u s t r a c i o n " , Es-
inritu 2 0 ( 1 9 7 1 ) , 5 - 1 5 .


" Advier tase c o m o ni en la bibliografia de B r u m m e r (Bibliographia Lulliana. Ramon-
Llull-Schrifttum 1870-1973, Hi ldesheim, 1 9 7 6 ) ni en la continuacion de Salleras C c r d a
("Bibliografia lulliana, 1 9 7 4 - 1 9 8 4 " , Randa 1 9 , 1 9 8 6 , 1 5 3 - 1 8 5 ) no existe ninguna seccion
pert inente a la e t ica .
4 6 S. T R I A S M E R C A N T


L a s tlistintas clasificaciones del opus lullianum solo en contadas oca-
siones incluyen alguna seccion dedicada a la et ica." Al comparar estas
secciones, advertimos ademas la falta de coincidencia en la inclusion y
exclusion de las obras de Llul l segun los distintos autores.


Los hechos mencionados m e han decidido a redactar este proyecto
de sistematizacion, cuyo pr imer esbozo constituyo en 1984 la b a s e de un
curso que imparti a profesores de filosofia, organizado por el I C E de la
Universidad balear .


E l proyecto no pre tende catalogar, corrigiendo y reclasificando anti-
guas divisiones, los textos morales de Llul l ni ofrecer un analisis de su
etica. Es ta es una tarea basica , pero muy posterior. Interesa s implemente
constatar la existencia de u n a etica luliana y fijar cuales son sus criterios
epistemologicos, desde los cuales ensayar una sistematizacion. L a siste-
matizacion se impone porque, si b ien no existe un tratado de moral entre
las obras de Llul l , la et ica l lena muchas paginas de sus escritos.


I I . E l r e f o r m i s m o m o r a l


E n la b a s e de toda la et ica luliana existe u n a idea capi ta l : la idea
de la un idad de la christianitas. P e r o esta unidad solo se hace moral-
mente posible desde los medios de santificacion nue posee v garanti/a
la Ig les ia . 8 L a christianitas esta constituida por el mundo en cuanto "san-
t i f icado" por la EccJesia. E s , c o m o afirma Cruz Hernandez , la "ra iz ec le-
s ia l" de la utopia lul iana. 9 E l cristiano, uniendose a Cristo mediante los
medios de santificacion de la Iglesia, moldea en su espiritu la imagen
del M a e s t r o . 1 0 L a unidad de todos los cristianos en Cristo t iene su raiz
en que la divina naturaleza amo tanto y quiso tanto mult ipl icar la ope-
racion q u e t iene en la criatura en grandeza de poder, sabiduria y vo-
luntad, que quiso juntar y unir el hombre a si mismo. Por esta misma
razon, la naturaleza de Jesucristo quiso unir y juntar a si la r iqueza de


7 E n el volumen I de las Vindiciae Lullianae (Aviiion, 1 7 7 8 ) del P. Pasqual figura el
Catalogus librorum secundum materiam distributus, c u y a seccion X , que l leva poii titulo Libri
morales, e n u m e r a 1 6 obras lulianas. C r u z Herniindez, ob. cit., por ejemplo, clasifica 1 4 obras
e t icas , distribuidas en dos secciones. L a pr imera , t i tulada " e t i c a m o n a s t i c a " , cont icne seis
obras y la s e g u n d a , bajo el titulo de " e t i c a p o l i t i c a " , ineluye ocho obras . Al c o m p a r a r la
clasificacion del P. Pasqual y la de C r u z H e r n a n d e z notamos que solo coinciden cuatro obras .
A l g u n a vez se ha presentado algun texto luliano con el titulo general de filosofia m o r a l ;
v e a s e Filosofia moral. De los ejemplos de la ciencia ( cx t r . ) , N u c v a Bibliotcea Filosofiea, vol . 5 6
(Madrid , 1 9 3 2 ) .


" Antonio Oliver , " ' E c c l e s i a ' y 'Christ ianitas ' en Inoccneio I I I " , EL 1 ( 1 9 5 7 ) , 2 1 7 - 2 4 4 .
° Miguel C r u z H e r n a n d e z , ob. eit . , p. 2 6 .
1 0 B a r t o l o m e Nicolau , " E l P r i m a d o de Cristo en la m c n t e del bea to Ramon L l u l l " , EL 2


( 1 9 5 8 ) , 2 9 7 - 3 1 2 .
P R O Y E C T O D E S I S T E M A T I Z A C I O N D E L A E T I C A L U L I A N A 4 7


los apostoles haciendoles vivir con santa vida en este mundo, para que,
en lo que cupiere , le fueran s e m e j a n t e s . 1 1 Si Dios , al crear al hombre ,
puso en la cr iatura las semejanzas de su divina esencia, Cristo, h o m b r e v
Dios , pudo vir tuosamente recrearlo, puesto que por el pecado habia per-
dido la similitudo.12 Dios h a dado valor ontologico a la criatura, pero es
Cristo quien le h a conferido sentido etico, al reconducir la al fin por el
cual habia sido c r e a d a . 1 3 E l e jemplarismo ontoteologico luliano comporta
en su real izacion moral u n a eclesiologia cristocentrica.


L lul l es consc iente de q u e la unidad del cristianismo esta resquebra-
j a d a por tres frentesi: el de la infidelidad, el del cisma y el de la mun-
danizacion de la espuitual idad eclesiastica. Cualquier proyecto de restau-
racion de aquel la unidad exige, pues, una triple accion: la conversion
de los infieles, la union de los cristianos separados, la reforma interna de
la Iglesia. A u n q u e al principio, segun ha mostrado F e r n a n d o Dominguez ,
el Ars lul iana no t iene nada que ver con el plan de cristianizacion ad
intra,14 pronto se da cuenta Llul l de que la conversion de los infieles y la
union de los cristianos separados solo puede ser efect iva si se ofrece una
comunidad cristiana dogmat icamente coherente y moralmente virtuosa.
Si la garant ia moral de la christianitas radica en la santificacion de la
Ecclesia, la re forma interna, por tanto, es u n a exigencia previa a la con-
version de los infieles y a la union de los cismaticos. Llull esta conven-
c ido de que los infieles permanecen en el error por culpa de la misma
I g l e s i a . 1 5 Por ello, es necesar io concienciar a los cristianos (facere cons-
cientiam),10 pr imeramente , de sus propias desviaciones y, despues, de su
mision esencial de evangelizacion. Conversion, unionismo v reforma son
facetas distintas de un mismo ideal de unidad en las obras de Ramon
Llul l . " E l ideal de la conversion del p u e b l o musulman al cristianismo
y el ideal de la consecucion de la unidad de las distintas comunidades
cristianas presiden la labor misiono!6gica l u l i a n a " , 1 7 ya que la conversion
de los fieles e infieles se funden en un unico programa. Por esta razon,
" e l programa fonnulado en el Ars lulliana va dirigido a convencer a los
infieles de la verdad de la f e crist iana v tambien a los fieles cristianos
para que no solo crean sino que tambien entiendan su f e " . i s Pero no se


1 1 Cf . Libre cle meravelles, OE I , c a p . L X X X I I . Tr ias M e r c a n t , " L a et ica luliana en el
F e l i x . . . " , p p . 1 1 9 - 1 2 1 y 1 2 5 - 1 2 7 .


u lbid., caps . I X y L X X I I .
1 3 P a r a un e n c u a d r e de la doctr ina luliana en el contcxto medieval de la moral , \ease


S. Tr ias M e r c a n t , ob. ci t . , pp . 1 2 9 - 1 3 2 .
1 1 F e r n a n d o D o m i n g u e z , " I n t r o d u c c i o n " a ROL X V , p. X X X V I .
1 H P ropter d e f e c t u m ecclesiae infideles p e r m a n e n t in errore (Liber de consilio. ROL X ,


p. 1 9 7 ) .
1 8 Ibid., p . 1 9 8 .
1 7 Sebastian Garc ias P a l o u , Ramon Llull en la historia del ecumenismo ( B a r c e l o n a : Her-


der , 1 9 8 6 ) , p . 8 .
1 8 F e r n a n d o D o m l n g u e z , o b . cit . , p . X X I V .
4 8 S. T R I A S M E R C A N T


trata unicamente de redactar un " p r o g r a m a c o m u n " . Llul l va mas alla
al es tablecer q u e la apologet ica es una consecuencia necesar ia de la eti-
ca . L a conc ienc ia mora l de la propia desviacion genera la re forma de la
conducta y, como consecuencia , una apologet ica . C o n o c e r a Dios implica,
en la doctr ina luliana, el cleber moral de una ordenacion crist iana de la
vida individual y colect iva. E l h o m b r e que se maravil lo de su locura,
escr ibe Llul l en el Felix, fue despues h o m b r e justo y de santa vida, con-
trayendo la obl igacion de ir a a labar a Dios entre los infieles y de evitar
que le b las femaran y o f e n d i e r a n . 1 9


M u y cercano a los movimientos espirituales de la epoca , - " Llul l con-
sidera q u e la re forma d e b e empezar por el alto clero, porque este es el
e jemplo — e n este caso el " m a l e j e m p l o " — para los fieles y los in f ie les . 2 1


S e h a dicho que la preocupac ion que centra la cr i t ica de los "espir i tua-
l e s " se a l imenta del malestar q u e provoca la concepcion de la Iglesia
misma, malestar fundamentado , entre otros aspectos, en su jerarquia ecle-
sial. L a situacion anomala de esta, a causa del cisma, explica que se
acentuara la t endenc ia a fijarse en su dimension espiritual. Ex ter iormente
dividida, la u n i d a d de la Iglesia se busoaba por los movhnientos espiri-
tuales en la comunion de las almas. Disoc iando la comunion en el espiri-
tu crist iano de la sociedad oficial, podia mantenerse la fe eclesial en el
primer sentido, cualquiera fuesen los avatares q u e corriera en el segun-
do.~ 2 Estos movimientos espirituales, en el intento de conservar pura la
fe , la disocian de la razon. Quizas aqui debemos encontrar la raiz de la
di ferencia de la et ica lul iana respecto de la et ica de los "espir i tuales" .
L a reforma moral luliana, dist intamente del inconformismo et ico de los m o -
vimientos espirituales de la epoca, exige s iempre una fe razonada, porque
hom, qui creu e no enten, no es tan be aparellat a fugir de temptacions
e pecats, ne pot tan be pregar ni amar Deu com aquell qui creu e enten
Deu e les seves obres.2:i


I I I . L a e t i ca como filosofia m o r a l


Despues de averiguar que la conducta moral implica una fe razona-
da, la pr imera cuestion que debemos aclarar es la del estatuto epistemo-
logico de la et ica luliana.


" Libre de meravelles, caps . L X X I , L X X X V I . S. Tr ias M e r c a n t , o b . c i t , pp . 1 1 5 - 1 1 6 .
P a r a un enfoque etico de los mismos, vease Saturnino Alvarez , ob. c i t . . pp . 4 7 3 - 4 8 3 .


" l Cf . " S c r m o de dominica infra o c t a v a m E p i p h a n i a e " . in Liber de praedicatione, ROL
I I I , p p . 3 6 - 3 7 .


2 3 Saturnino Alvarez , ob. cit . , p . 4 7 6 .
" L i b r e de consolacio d ' e r m i t a " , ed. de M. Sponer , en EF 4 7 ( 1 9 3 5 ) , p . 4 6 .
P R O Y E C T O D E S I S T E M A T I Z A C I O N D E L A E T I C A L U L I A N A 4 9


E f e c t i v a m e n t e , no existe en R a m o n Llul l un tratado especifico de
moral en el sentido en el que escribio, por e jemplo, un Liber principio-
rum meiiicinae o un Liher principiorum juris. Pero encontramos en las
obras lulianas muchos textos que incluyen temas de moral . Estos textos
pueden ser clasificados desde criterios m u y distintos. L a etica tradicional
desarrol laba tres capitulos fundamenta les : el de la moral idad objet iva
o et ica de los principios, el de la moral idad subjetiva o et ica de la con-
c iencia y el de la deontologia o et ica de los deberes personales . Todavia
c a b i a un apendice de casuist ica moral .


Ex is ten e jemplos suficientes en R a m o n Llul l q u e confinnan plena-
m e n t e la estructuracion refer ida. E n el Liber de virtutibus et peccatis,
por e jemplo, pre tende establecer los fundamentos de una moral crist iana
segun los esquemas epistemologicos del Ars inveniendi veritatem. E n el
prologo del pr imer l ibro ci tado deja c laro Llul l que, dado que la filosofia
es la luz por la cual el h o m b r e asc iende a la teologia, deben hacerse razo-
namientos mediante la filosofia, porque por su luz se sepa ascender a
comprender la teologia, conoc iendo a Dios y sus operaciones. Mediante
este conocimiento el h o m b r e se " a c o s t u m b r a " a recordarlo, a labarlo y
serv i r lo . 2 4 L a regulacion de la intencional idad moral , los requisitos de
un b u e n examen de conciencia , las condiciones para una correcta confe-
sion, por e jemplo, son temas t ipicos de u n a moral de la conciencia , que
aparecen en las distintas obras de L l u l l . 3 5 L a etica de los deberes , referi-
da pr inc ipalmente a la j e rarquia estamental eclesiastica y civil, es pa-
tente tambien en algunos textos lu l ianos . 2 6 E n este caso Llul l senala sus
misiones, explica sus deberes , pondera sus virtudes y precisa la perver-
sion social que impl ican sus vicios. Incluso no notamos a fal tar una ca-
suistica moral . Son muchos los casos que Llul l resuelve en f o r m a de
"cuest iones m o r a l e s " ; sin embargo, la casuist ica aparece mas viva a tra-
ves de los e jemplos o cuando el caso propuesto y resuelto se concret iza
en una g a m a de matizaciones morales m u y ricas y precisas. T a l sucede,
por e jemplo, cuando E v a s t prqpone a su hijo B lanquerna la cuestion
de, si un bal lestero hiere un ciervo, pero este es encontrado y vendido


2 1 E l P . Pasqual y a subrayo que L l u l l , movido por el criterio de que si los pecadores
conocian la naturaleza de las virtudes y los vicios sabrian potenciar aquellas y destruir los
p e c a d o s , escribi6 el Liber de virtutibus et peccatis " a r t i f i c i a l m e n t e " , mostrando los princi-
pios y fundamentos generales de la moral idad (Vindiciae, vol. I , pp . 3 1 5 - 3 1 6 ) . F e r n a n d o
D o m i n g u e z , ademds de confirmar desde otra perspect iva esta idea de f u n d a m e n t a c i o n moral ,
h a situado de u n a forma precisa la obra luliana referida en el contexto medieval de Ia litera-
tura p a r e m i c a ( R O L X V , p p . X X I I I - X X X I V ) .


2 5 Algunas obras en esta l inea son: De prima et secunda intentione, MOG V I , 5 3 7 -
6 0 = Ins . ix ; Medicina de pecat, ORL X X , 1 - 2 0 5 ; De virtute veniali et vitali, ATCA 4
( 1 9 8 5 ) , 1 5 9 - 1 7 2 ; Liber qui continet confessionem, ATCA 4 ( 1 9 8 5 ) , 1 5 2 - 1 5 8 .


2 0 C o m o bot6n de muestra lease el " A r b r e i m p e r i a l " v el " A r b r e apostol ical" del Arbre
de ciencia, ORL X I , p p . 3 0 4 - 3 3 1 y X I I , p p . 4 - 1 0 5 .
5 0 S. T R I A S M E R C A N T


por un parador, a qual dells aquest cervo deu esser \ut\at o si deu esser
dels dosr1


C o n ser muy importante fijar la temat ica moral que cont ienen los l ibros
de Llul l , es mas necesario definir la concepcion et iea luliana y determinar
el lugar que se concede a la e t ica en el c a m p o del saber.


E n la Lectura super Artem inventivam28, L lul l distingue dos tipos de
predicac ion: la fundamentada per authoritates y la desarrollada per mora-
lem philosophiam o reflexion razonada de los principios basicos de la
moral , deducidos de los primeros principios del Arte. Unos anos antes,
en el capitulo 5 6 del Blanquerna, L lul l habia determinado el nivel aca-
demico de esta "filosofia m o r a l " al trazar el plan de estudios de unos mon-
jes que pedian orientacion. Despues de aprender gramatica , como intro-
duccion a las otras ciencias, logica, como propedeutica de la filosofia, y
filosofia, debian estudiar teologia, medic ina y derecho. U n monje se que jo
de q u e el programa era exces ivamente amplio. B lanquerna sugiere en-
tonces que aprendan los rudimentos de las c iencias basicas y dediquen
luego u n ano al estudio de los "pr inc ipios" y el " a r t e " de las c iencias
superiores: filosofia natural , teologia, derecho y m e d i c i n a . 2 9 E n el capitulo
siguiente, con mot ivo de las dificultades pract icas que pudiera ocasionar
Xordenament del estudi, se determina el lugar de la "filosofia m o r a l " : En
la sciencia natural ha un libre qui tracta de virtuts morals.30 L a et ica es,
pues, para Llul l una parte de la filosofia natural y, por tanto, u n a de las
c iencias superiores.


, jEn que consiste esa c iencia natural q u e trata de las virtudes y vi-
cios? L a respuesta la ofrece Llul l de u n a manera concisa en el Ars infusa
y en el Ars mystica al sefialar la " ins t rumenta l idad" como ambi to epis-
temico d e la c iencia moral , de las artes l iberales y de las artes mecani -
c a s . 3 1 Pero , ademas, seiiala que estas ciencias comportan todas ellas una
dimension teorica y una aplicacion p r a c t i c a . 3 2 Al definir la instrumentativa
moral queda claro este doble aspecto. Llul l diferencia entre el qui es
moral como condicion necesar ia y el obrar moralment,33 apl icando el prin-
cipio del operare sequitur esse.


" Libre de Blanquerna, c a p . 3 , ORL I X , pp . 1 6 - 1 8 .
2 8 Dist . I I I , 7, 8 5 1 ( M O G V , 7 1 3 = Int . v , 3 6 5 ) .
2 0 Libre de Blanquerna, c a p . 5 6 , ORL I X , p . 1 9 1 .
3 0 Ibid., c a p . 5 7 , p . 1 9 2 .
3 1 Ars mystica, ROL V , p . 4 5 6 .
3 2 U n d e c r e a t u r a e artificium est duplex, scilicet intelleetuale et sensuale : intel lectuale


quod eficitur intra in intel lectum, ut in sciencia morali de virtutibus et viciis, ve l u t septem
liberales a r t e s . . . Sensuale ut ab astronomia dessendit a g r i c u l t u r a . . . et a geometr ia et ar i tme-
t i ca dessendit filatura, edificium et e t iam t e x t u r a . . . Ars infusa, SMR V I I - V I I I , 5 1 - 6 4 ,
p . 5 3 = EUC 1 7 ( 1 9 3 2 ) , 2 9 9 - 3 0 1 = O p e r a lat ina , a magistr is et profesoribus edita Maiori -
censis S c h o l a e L u l l i s t i c a e , I ( 1 9 5 2 ) , 4 2 - 5 4 .


3 3 Art breu en la Antologia filosofica ( B a r c e l o n a : E d . L a i a , 1 9 8 4 ) , p . 1 0 2 .
P R O Y E C T O D E S I S T E M A T I Z A C I O N D E L A E T I C A L U L I A N A 51


T e o r i c a m e n t e la c iencia moral de las virtudes y vicios consiste en nws-
trar per viva rao natural, com comenca lo pecat3i y, sobre todo, provar
per raons naturals la manera segons la qual virtuts e vicis son contraris,
ni com una virtut se concorda ab altra e un vici ab una virtut o ab dues,
ni com una virtut pot hom vivificar ab aJtra3'


L a razon teorica implica una razon p r a c t i c a moral. D e s d e la primera
formulacion del Arte, Llul l esta convencido de que el conocimiento de la
verdad teologica implica inherentemente la santificacion moral . Los enfo-
ques epistemologico-teologicos y los criterios de la pract ica moral se
co- implican. E l Arte es, por tanto, un metodo mediante el cual se puede
hallar la verdad (invenire veritatem) y conocer a Dios (cognoscere Deum),
al mismo t iempo que un metodo para actuar las virtudes (vivificare vir-
tutes) y reprimir los vicios (mortificare vitia).39


I V . C r i t e r i o s epistemologicos de organizac ion e t ica .


Los criterios epistemologicos de organizacion de la ciencia moral lu-
liana estan vinculados con los posibles sujetos destinatarios. Al final del
Liber de virtutibus et peccatis indica Llul l que los sermones del l ibro
van dirigidos a tres posibles tipos de oyentes. Unos son fac i lmente (faci-
liter) inteligibles para quienes carecen de ciencia . Otros, mas sutiles (sub-
tiliores), deben ser predicados a los hombres que poseen la ciencia en
grado comparat ivo. Por ultimo, un tercer grupo de sermones, mayormente
argumentados (superiores), han de ser dirigidos a quienes poseen la cien-
cia en su mas alto grado. E s t a triple calificacion la repite LIull , aunque
separadamente , en distintas ocasiones. Mientras a veces programa sus ar-
gumentac iones para los sarraceni bene literati37 y en otras circunstancias
se que ja de que algun clerigo, pese a tener nociones dc dcrecho canoni-
co, mas de filosofia, ni de teologia no Jiavia res apres; e per aqd aqueJl
cJergue no sabia donar conseJJ com hom sabes en sa dnima vivificar vir-
tuts ne mortificar vicis,38 otras veces dirige su reflexion a los campesinos
ignorantes que en un prat guardaven bestiar.39


Para cada uno de estos casos y niveles noeticos Llull establece res-
pec t ivamente una epistemologia etica apropiada: tecnicas logicas, crite-
rios parenet icos , enfoques paradigmatico-e jemplif icales .


3 1 Libre de meraveVes, OE I , p . 4 8 0 .
°= Libre de Bhtnquerna, ORL I X , p. 3 6 2 .
3 0 Ars compendiosa in-cenicnde veritatem, MOG I , 4 3 3 = Int . vii, 1 .
8 7 Liber de participatione christianorum et sarracenorum, ROL X V I , p . 2 4 6 .
3 3 Libre de meravelles, OE I , p . 4 7 9 .
«" Libre de Blanquerna, ORL I X , c a p . 6 6 , p . 2 3 9 .
5 2 S. T R I A S M E R C A N T


I V . 1. Etica y logica: el planteamiento artistico de la moral


L a formulac i6n deductivista del sistema polar de virtudes y vicios de-
muestra la fuer te vinculacion q u e existe en el Arte luliano entre e t ica
y l o g i c a . 4 0 S e trata , c o m o indica F e r n a n d o Dominguez , de intentar " lan-
zar u n p u e n t e entre la logica y la moral al reducir en formulas logicas
todas las s i tuaciones posibles d e la vida m o r a l " . 4 1 E l enfoque de Llul l esta
m u y lejos de los actuales planteamientos d e la logica deontica . N o obstan-
te , temas c o m o logica de la accion, diferencias entre categorias-acto e
individuos-acto, condiciones de aplicacion de normas y, sobre todo, la
subordinaci6n teologica de la e t i c a , 4 2 e t c , estan, a u n q u e c o n otro plan-
t e a m i e n t o y otro lengua je , presentes en los textos de L l u l l . 4 3


Al analizar el desarrol lo de la concepc ion artistioa de la moral d e b e -
mos considerar , en R a m o n Llul l , dos perspect ivas : la del esquema c ic l ico
del Arte y la de sus apl icaciones al ambito del saber .


A grandes rasgos hemos de diferenciar el e squema 16gico de la e t ica
desarrol lado en el Ars compendiosa inveniendi veritatem del e squema
apl icado en el Ars inventiva veritatis. E n el pr imer caso, la formulac ion
cuaternar ia del Arte somete la organizacion logica de la et ica, a traves
de la " f igura V " y de su "f igura auxil iar" , a la distr ibuci6n de los ele-
mentos morales —vic ios y v i r t u d e s — en cuatro columnas de siete termi-
nos c a d a una . E s decir, 2 8 nociones o terminos eticos que , m e d i a n t e el
artificio logico de la "f igura T " , nos ofrecen u n a combinator ia moral , r ica


4 0 Y a anal ice b r e v e m e n t e esta vinculaci6n en m i art iculo sobre el Felix, EL X I V ( 1 9 7 0 ) ,
1 3 3 - 1 5 2 , p p . 1 3 3 - 1 4 0 .


1 1 R O L X V , p . L . F e r n a n d o D o m i n g u e z dedica seis pdginas al t e m a : ibid., p p . X L V I I I -
L I X .


4 3 P a r a la cuest i6n m e t a e t i c a de las vinculaciones entre e t ica y teologia , p u e d e leerse un
b u e n r e s u m e n en J o h n H o s p e r s , An Introduction to Philosophical Analysis ( N e w J e r s e y :
P r e n t i c e - H a l l , 1 9 7 6 ; t rad . cas t . M a d r i d : Alianza Edi tor ia l , 2 vols . , 1 9 7 6 ) , vol . 2 , p p . 6 9 8 - 7 0 0 .
L a aprobacion t e o ! 6 g i c a de las normas morales implica a c e p t a r que los e n u n c i a d o s eticos son
enunciados teol6gicos disfrazados, cosa q u e en el caso de u n a e t ica a t e a podria conducir a
u n a a u t o c o n t r a d i c c i 6 n logica . Y a Pla ton en el Eutifrdn r e c h a z o un planteamiento d e este
t ipo. E s i m p o r t a n t e un estudio del t e m a en la obra d e Llul l .


4 8 U n a invest igaci6n de l a e t ica luliana desde los esquemas de Ia filosofia ac tual impli-
c a r i a conexionar la 16gica deont ica (G. Henrik von W r i g h t , Norm and action. A logical en-
quiry, L o n d o n : Rout ledge a n d K e g a n P a u l , 1 9 6 3 ; t r a d . cast . M a d r i d : E d . T e c n o s , 1 9 7 0 .
Alf Ross , Directives and Norms, L o n d o n : Rout ledge and K e g a n P a u l , 1 9 6 8 ; t r a d . cas t . Ma-
dr id : E d . T e c n o s , 1 9 7 1 ) y la anali t ica del lenguaje moral (Charles L . Stevenson, Ethics and
language, N e w H a v e n : Y a l e Universi ty Press , 1 9 4 5 ; t rad . cast . Buenos Aires : E d . P a i d o s ,
1 9 7 1 ) con un estudio de las f6rmulas del lenguaje medieval ( J . Jol ivet , Arts du langage et
theologie chez Abelard, P a r i s : Vrin , 1 9 6 9 ) y su t raducc i6n en el ambito de las estructuras
l i terarias de las lenguas vernaculas ( B e r n a r d Cerquiglini , La parole medievale, P a r i s : fidi-
tions de Minuit , 1 9 8 1 ) .
P R O Y E C T O D E S I S T E M A T I Z A C I O N D E L A E T I C A L U L I A N A 53


en mat izac iones y a l ternat ivas . 4 4 Estas alternativas se fundamentan en los
principios ontoteologicos del Arte y se t raducen en versiones pract icas
segiin los cri terios de la conciencia . E n definitiva, la etica luliana aparece
sistematizada logicamente a tres niveles epistemologicos: Definicion de
las virtudes y vicios m e d i a n t e la combinator ia polar de la figura T ; fun-
damentac i6n ontoteologica en los principios de la figura A; e n c u a d r e psi-
cologico de las situaciones morales segun los criterios de la figura S.


A partir del Ars inventiva veritatis, al aplicar el modelo terciario, Llul l
opera un cambio logico importante en la organizacion de la etica, aun-
que mant iene el mismo cr i ter io epistemologico. D e s a p a r e c e la "f igura V " ,
se afianza la distribucion de las virtudes y vicios en dos series polares
de nueve e lementos c a d a u n a en paralel ismo con los nueve sujetos y, so-
bre todo, introduce el nove subjecte, que es de instrumentalitat c o m o am-
bito epistemico de deduccion logica de la et ica, ya que Tinstrument moral,
pot esser conegut deduint-lo pels principios i regles daquest Art, a la seva
manera especifica.45


E n la logica luliana, al ser u n a logica terminista, a di ferencia de la
logica m o d e r n a q u e es proposicional, predominan los aspectos metaf is i -
cos sobre los logicos, cosa que impide u n a autent ica formalizacion de
la et ica .


L a " a p l i c a c i o n " del Arte determina las posibil idades concretas de la
moral idad mediante el paso de lo implici to a lo explicito (de la b o n d a d
a la existencia de los b ienes) , de lo abstracto a lo concre to (de la justicia
a la just icia de Pedro) , de las cuestiones generales a los casos concretos .
L lul l todavia establece " c i en f o r m a s " — u n a de las cuales es la morali -
d a d — con el fin de que amb llurs definicions, per tal que el sub\ecte es
faci planer a Tintellecte; car per les definicions de les formes Tintellecte
restard condicionat a passar-les pels principis i regles, i amb aixd Tin-
tellecte tindrd coneixenca de les formes que son posades en les qiies-
tions.*6


T o d o este t inglado artist ico de la moral idad s e introduce en el am-
bi to de las real izaciones humanas y sociales al apl icarse a las distintas
formas de interrelaci6n social. C o m p r u e b e s e la explanaci6n logica de la
moral al aplicarse deduct ivamente los principios y reglas del Arte a los
s e r m o n e s . 4 7 Adviertase la t raduccion del esquema artistico en el s imbo-
lismo del arbol en el Arbre moral, pasando de las categorias eticas a la


" L a "f igura V " , principal y c o m p l e m e n t a r i a , se divide en diez especies , cuyo resultado
2 28 X 27


combinator io numerico responderia a la siguiente formula : C o m b . = : = 328.
Cf . C a I , p . 379. 28 1 x 2


4 5 Art breu, ed . c i t , p p . 101-102.
" Ibid., p . 105.
" Liber de praedicatione, ROL I I I , p p . 154-394.
5 4 S. T R I A S M E R C A N T


pract ica moral . Mart in , ejemplifica Llul l , por el habi to (costumbre: tron-
co del arbol) de just ic ia (virtud: ramas del arbol) , toma el objeto de la
justif icabilidad (acto virtuoso: ramos del arbol) y da justa sentencia entre
Pedro y R a m o n (accion cuantif icada y cualificada de la virtud: hojas del
arbol) , de los cuales es nombrado juez. Pero Llul l no se contenta con
esta determinacion general , sino que inserta la moral idad dentro del com-
plejo social estamental . D e esta forma el Arbre moral se interconexiona
combinator iamente con el Arbre imperial y el Arbre apostolical.48


IV .2 . Etica y parenetica: el enfoque homiletico de la moral


Franc i sco da G a m a Caei ro ha dejado ac larada la relacion entre la
pract ica parenet ica y la act ividad pedagogica de formacion teologica y
espiritual. L a lectio, la disputatio y la praedicatio eran vertientes diver-
sas de una unica finalidad p e d a g o g i c a . 4 9 E n este contexto los libros de
sermones tenian u n a miilt iple funcion cumulativa, como textos que servian
para guia de predicadores , para cura de almas, para la l iturgia, para la
predicacion erudita y popular.


L a finalidad etica de los libros lulianos de predicacion, pese a las dife-
rencias entre las distintas vers iones , 5 0 es p a t e n t e : M e d i a n t e el sermon se
pretende que los oyentes conozcan y pract iquen las virtudes y rechacen
los v i c i o s . 5 1 S e ha dicho que la l lamada Summa sermonum constituye un pro-
grama de instruccion del ba jo clero con el fin de que pudiera satisfacer ra-
c ionalmente la cura de almas del pueblo cristiano. Llul l en el Felix cri t ica
esta fal ta de preparac ion: Era un clergue qui havia una gran parrdquia...
Havia apres de dret...; mas de filosofia, ne de teologia no havia res
apres; e per acd aquell clergue no sabia donar comell com hom sabes
en sa anima vivificar virtuts ne mortificar vicis... Un hom se confessava
a ell de pecat de luxuria e demana-li consell... Le clergue anc neguna


4 8 L a s ra ices , t ronco y r a m a s del Arbre imperial coinciden con las dcl Arbre moral. L o s
ramos son significados en los ramos del arbol moral virtuoso, que el principe debe poseer
cont ra los r a m o s del arbol vicioso. P e r o , de un modo especial convienen al pr inc ipe : justi-
c ia , amor , t e m o r , sabiduria , poder , honor y l ibertad. E n el Arbre apostolical las raices son
las virtudes teologales y cardinales , mientras que los ramos son las siete virtudes del arbol
imperial , mas los diez m a n d a m i e n t o s .


" F r a n c i s c o da G a m a C a e i r o , " E n s i n o e pregacao teologica en Portugal n a I d a d e M e d i a :
algunas o b s e r v a g o e s " , Revista Espaiiola de Teologia 4 4 ( 1 9 8 4 ) , 1 1 3 - 1 3 5 , pp. 1 1 3 - 1 1 5 .
G a m a Caeiro analiza el t e m a desde la obra de S. Antonio e de frei Paio de Coimbra:


5 0 F e r n a n d o D o m i n g u e z h a m a r c a d o la diferencia entre el hiber de praedicatione y el
Ars maior praedicationis (ROL X V , p . X L I I ) .


0 1 Sermocinator per a r t c m istam b e n e , affectuose et c lare poterit mores et virtutes in
audientibus imprim er e gloriosos. E t ipsi audientes virtutes poterunt faciliter adipisci , et a
se ipsis vitia r e m o v e r e et e t iam ext irpare , eo quia cognoscent (Liber de predicdtione, P ro -
P a l m a : E d . Moll , 1 9 8 5 , p . 1 1 9 ) .
P R O Y E C T O D E S I S T E M A T I Z A C I O N D E L A E T I C A L U L I A N A 5 5


rao necessdria no li sabe dir a agd que li demanava; e Thom se meravelld
fortament com aital hom era comanada confessio.52 E n el fondo se trata
de un programa reformista q u e crit ica las costumbres y pract icas de la
soc iedad cr ist iana y de su c lerec ia y propone un proyecto de rehabil i ta-
cion m o r a l . 0 3


D e s d e el punto de vista etico el programa de la Summa, r edac tado en
M a l l o r c a de cara al via je a Sicil ia, debe completarse con las obras sici-
l ianas, en las cuales q u e d a p a t e n t e el contraste entre el " s e r " de la so-
c i e d a d mundanizada y el " d e b e r - s e r " del ideal moral por conseguir . E s t e
contraste , ins is tentemente argumentado por R a m o n Llul l , responde al es-
q u e m a de la proporcional idad analogica. S e trata de h a c e r comprender
la siguiente formula :


C i u d a d : ignorancia : p e c a d o : : lugar ameno : c ienc ia : virtud


E n esta formula debemos entender la " i g n o r a n c i a " , mas que como des-
conoc imiento o no saber, como desviacion de la verdadera sabiduria a
causa de la corrupcion de las cos tumbres : Una vegada s'esdevenc que
un abat trames un monge en escoles... Com fo en escoles e fo ab Jos Jid-
mens mundans, apres Jurs custumes e uhlidd Jes sues. Com Jo monge re-
tornd al monestir, fo vicios, e mostrd per ohres vicis e per doctrina mos-
tra sciencia. Per los vicis corrompe tots Jos monges a malvats nudriments;
e de la sciencia que aprengueren, usaren malament.5* Por el contrario, el
phildsof [que] se'n and deportar de fora Ja ciutat [e] puja-se'n en una
alta muntamja ah tots sos Jibres; e en aquella muntanya stec largament
remenbrant go que havia apres, e atrobd novelles ciencies."5


E n el Liber de consolatione eremitarum56 Llull repi te tres veces la
formula : E l mundus perversus, donde Dios es poco conocido y amado, se
opone al agreste valle, donde florece la verdad. E l mundo es el lugar de
los pecados, mientras el b o s q u e es el lugar de la penitencia . E n el m u n d o
se invierte la intencional idad moral , cuya correccion debe buscarse en el
ret iro eremit ico. L a consolacion radica, no tanto en creer en Dios, cuanto


M Libre de meravelles, OE I , p . 4 7 0 .
M E s t a idea luliana de formacion del bajo clero fue recogida en el siglo X V por F r a n c e s c


P r a t s , quien establecio en el mismo M i r a m a r luliano una eseuela p a r a la instruccion del
clero rural , con la finalidad de que , m e d i a n t e la predicac ion, orientara la conducta moral de
los hombres de las aldeas mallorquinas (S. Trias M e r c a n t , Ilistoria del pensament a Mallorca,
P a l m a : E d . Moll , 1 9 8 5 , p . 1 1 9 ) .


" Libre de Blanquerna, ORL I X , p p . 1 9 0 - 1 9 1 .
M Libre de les meravelles, c a p . X V I I I , OE 1, p . 3 5 0 .
M ROL I , p p . 1 0 7 - 1 2 0 .
5 8 S. T R I A S M E R C A N T


en conocerlo r a c i o n a l m e n t e , 5 7 porque esta c iencia de Dios constituye la
garantia de una vida v i r t u o s a . 5 8


E n la ult ima obra del ciclo siciliano (Liber de civitate mundi) L lul l
repite el mismo esquema. L a c iudad de por si no es intr insecamente
m a l a . 5 9 S e h a pervert ido por el pecado, que consiste en sacar fuera de
ella las "dignidades divinas" y las virtudes m o r a l e s . 6 0 L a s " d i g n i d a d e s "
se ret iran a un hermoso p a r a j e 8 1 y programan la salvacion de la c iudad.
S e trata de q u e los c iudadanos tengan conocimiento — s u error y perver-
sion radica en que creen mas q u e c o n o c e n — de Dios , por cuyo conoci-
miento despreciaran los pecados y adquiriran las virtudes. L a re forma se
h a b r a cumplido y la c iudad retornara in bono statu.


I V . 3 . Etica y paradigmdtica: el desarrollo ejemplifical de la moral


E n Llul l confluyen dos l ineas del pensamiento clasico. L a de la et ica
paradigmat ica de los estoicos, interesados, mas que en formular teorias
conductuales , en presentar modelos concretos de moral , y la l inea plato-
nico-aristotel ica del e jemplo como argumento de demostracion. Si Platon
en el Protdgoras insiste en que el mito solo se di ferencia del discurso por
su m a y o r carac ter p lacentero , Aristoteles en la Retorica ai iade q u e los
e jemplos son argumentos paralelos al silogismo.


L lul l en el Blanquerna asocia los oficios de rahonador62 y de reconta-
dor dexem\plis63 y en el Felix concluye que el e jemplo es un m e t o d o
cientifico de c o n o c i m i e n t o . 6 4 F e r n a n d o D o m i n g u e z subraya la misma idea


5 7 E t ideo est b o n u m , quod vos habeatis de D e o noti t iam, per q u a m potestis ipsum
magis a m a r e q u a m per c r e d e r e , c u m scientia sit per intell igere, no a u t e m per c r e d e r e (ibid.,
p. 1 0 9 ) .


5 8 Q u o d habeat is sc ientiam de D e o , c u m qua scientia poteris te defendere a tentationi-
bus (ibid.).


Civitas est locus h o m i n u m , in quo intellectus humanus habituat se ipsum d c scientia
liberali et m e c h a n i c a ; c u m quibus acquirat ea , quae sunt sibi necessaria ad bene v i v e n d u m ,
ut attingat finem, quae creatus est (ROL I I , 1 9 6 0 , 1 7 3 - 2 0 1 , p. 1 7 3 ) .


M Ibid., p p . 1 7 3 y 1 7 4 .
0 1 In uno valde pulchro viridario, ex multis arboribus, pratibus, fontibus decorato (ibid.,


p. 1 7 4 ) .
0 3 L o c a r d e n a l de " L a u d a m u s t e " dix a 1'apostoli q u e . . . en sa cort fossen stablits raho-


nadors qui tot jorns rahonasen cascunes de les par ts , e que totes les rahons fossen scrites
( O H L I X , p . 3 1 4 ) .


0 8 F o r e n molts homens qui prenien ufici a r e c o n t a r a les gents exemplis e bones p a -
raules p e r 50 que suvin remenbrasen lo Fil l de D e u . Aquests recontadors anaven per les
viles e p e r les ciutats e p e r los castells , e anaven als uficials, als quals deien bons exemplis
(ibid., p . 3 4 5 ) .


0 4 D i x lo e r m i t a : sc ientment vos fas aytals semblances per co vostro entcniment excelcets
a entendre : C a r hom pus scura es la s e m b l a n c a , pus a l tament ente 1'enteniment qui aquella
semblanga cnten (Libre de meravelles, OE I , p . 1 4 2 ) .
P R O Y E C T O D E S I S T E M A T I Z A C I O N D E L A E T I C A L U L I A N A 5 7


en los libros de predicacion, indicando q u e en el Ars major praedica-
tionis el e jemplo se uti l iza para aclarar brevemente un argumento sin
per turbar la a r g u m e n t a c i o n . 6 5 E l sentido noet ico del e jemplo aparece per-
f e c t a m e n t e c laro en el Arbre de sciencia cuando Llul l asocia las " cues -
t i o n e s " con los " p r o v e r b i o s " mediante los e j e m p l o s . 8 6


E n el capitulo De pulchris exemplis de la Rhetorica nova Llul l intro-
d u c e el e jemplo como m e t o d o de explicacion etica. Indica que los e jem-
plos son de dos tipos. Unos versan sobre cosas naturales (espirituales y
corporales) y otros sobre cosas morales (vicios y virtudes). Considerando
el proverbio como una formula del saber popular, al asociar las cuestio-
nes con los proverbios mediante el e jemplo, podemos afirmar que Llul l
consolida el e jemplo como tecnica de la explicacion etica a nivel popular.
Por si hubiera a lguna duda leamos el paragrafo 2 2 del capitulo 66 del
BJanquerna:


E n un prat, pres de una be l la font, estaven gran re de pastors
qui guardaven best iar . L o m o n g e d'Ora pro nobis vench en aquel l
prat e saludals pastors, e dix que ell era preycador de pastors, e
pregals que volguessen ohir lo sermd que ell los volia dir. L o m o n g e
preyca los pastors ab exemplis, per tal que mills los endugues a
devocio.


P e r o Llul l no se contenta con lo dicho, sino que establece regla e
doctrina sobre como debe ser el sermon de e jemplos. Sera un sermon
basado en raons necesaries probables, ya que las gentes del pueblo estan
mas dispuestas a entender por razones que p o r autoridades. Sera siempre
un breu sermd, puesto que los pastores ni entienden las sutiles razones
ni su memoria soporta un largo discurso. Por ult imo, al final del ser-
mon diga Jes meJJors paraules, porque mueven la voluntad a amar lo
mas p l a c e n t e r o . 6 7


E n el deseo de acercar la moral al pueblo , LIull vincula el sentido
noet ico del e jemplo con su dimension paradigmatica . Al preguntar un
lego a un clerigo que tipo de sermon produce mayor fruto si el sermd
de parauJes o el sermo de J)ones oJjres e de JJO exempJi, no duda el cle-


6 5 ROL X V , p p . X L V I I - X L V I I I .
0 0 R e c o r d e m o s que el Arbre de qiiestions remite m u c h a s veces al Arbre exemplifical. D e


las cuatro mil y tantas cuestiones, 6 8 3 remiten a un ejemplo o a un proverbio. P e r o , a d e m a s ,
los ejemplos del Arbre exemplifical a p a r e c e n siempre interconexionados con los proverbios.
Cf . A r m a n d Ll inares , " I n t r o d u c t i o n " , en Arbre des exemples. Fables et proverbes philosophi-
ques (Paris : L i b r a i r e H o n o r e C h a m p i o n , 1 9 8 6 ) . Ll inares nos of rece la formula de interco-
nexion entre ejemplos y proverbios, c u y a formula , r e t o c a d a por mi , a p a r e c e en EL X X V I I
( 1 9 8 7 ) , p . 1 1 6 .


" Libre de Blanquerna, ORL I X , p p . 2 3 2 - 2 3 3 .
5 8 S. T R I A S M E R C A N T


rigo en responder que el h o m b r e saca mayor fruto con el buen e jemplo
que con las p a l a b r a s . 0 8


Al eomponer el e jemplo como paradigm a moral , L lul l no pretende
exponer doctr ina sobre el b ien y el mal , sino proponer modelos de hom-
bres buenos y de hombres malos. E l b ien y el mal , la lujuria y la cas-
t idad se dan s iempre subjetivadas a traves de la intencion del sujeto
moral y c ircunstanciadas por las facetas ambientales . Asi, al b ien moral
lo presenta Llul l como un rustico humilde, un mercader mortif icado. D e
la misma m a n e r a el m a l se concret iza en el vie jo lujurioso, en un rey
injusto, en el pre lado avariento, en el caba l lero orgulloso, en el hi jo des-
leal o en la loca mujer . Quizas pueda pensarse que la et ica e jemplif icada
en el Felix se reduce a una coleccion de apologos. No es, sin embargo ,
asi. E l carac ter noet ico del e jemplo lo evita. Pero , ademas, en esta obra
y en otras, Llul l refleja m e d i a n t e el e jemplo la concepc ion artist ica del
Arte. L a combinac ion abstracta " lu jur ia -soberb ia" de la c a m a r a 37 de la
figura auxiliar V del Ars se real iza en el Felix en la plast ic idad de la
mujer soberbia y lujuriosa de un l a b r a d o r , 0 9 de la misma m a n e r a q u e la
combinator ia " j u s t i c i a - p m d e n c i a " de la camara 4 toma vida en la per-
sona del c iudadano justo y p m d e n t e . 7 0


Los resultados del metodo son para Llul l indiscutibles. E l "preycador
de pastors . . . tant plaents sermons f a h i a . . . als pastors, que tot dia cogita-
ven en 50 quel m o n g e los preycava; e per 50 que cogitaven, s'enamoraven
de Deu a honrar".71


S. TRIAS MERCANT


Maioricensis Schola Lull is t ica


8 8 Ibid., p p . 6 9 - 7 0 .
0 9 OE I , p . 4 3 1 .
7 0 Ibid., p . 4 3 5 .
7 1 Libre de Blanquerna, ORL I X , p. 2 3 9 .
EL 2 9 ( 1 9 8 9 ) , 5 9 - 7 5


A. VECA ESQUERRA


L O G I C A Y M O N A D O L O G I A : A L G U N O S A S P E C T O S
D E L A H E R E N C I A L U L I A N A E N G. B R U N O


Y G . W . L E I B N I Z


A finales del siglo X V I I la ant igua tradicion del arte de la memoria ,
hasta entonces una s imple mecan ica del saber encic lopedico, nos ayuda
a comprender la evolucion del metodo cientifico. L a tradicion retorica ci-
ceroniana, util izada en la E d a d M e d i a como un metodo de memoriza-
cion de virtudes y vicios (Alberto M a g n o y T o m a s de Aquino) — y por
tanto en su uso m o r a l — devino, en las disputas humanistas en torno a
la Retor ica , el lugar en donde confluyeron dos necesidades : la reforma
de la logica aristotelico-escolastica y la bi isqueda de un nuevo metodo de
invest igacion. 1


En las siguientes paginas veremos como aquella historia, de un arte
en ocasiones esoterico, fue de especial interes en el desarrollo de la cien-
cia moderna y en los preambulos de un metodo, cuya necesidad impul-
saron aquellas artes. E l objeto de nuestro traba jo es doble : a) destacar
las incidencias del caracter de la logica inventiva luliana, a traves de
Giordano Bruno , en L e i b n i z y b) buscar el origen de la doctrina de la
substancia de Le ibn iz (Monadologia) en el pensamiento de Bruno. Am-
bos aspectos, logica y monadologia, seran decisivos en el cambio de r i tmo
de la c iencia moderna. Con ello destacamos el sustrato naturalista (fisi-
co) en el metodo epistemologico: una base fisica para una logica del co-
nocimiento.


1 E I termino 'metodo ' cobra especial re levancia en el s. X V I I ; m u e s t r a de ello es el
congreso ce lebrado en Paris en el aiio 1 6 3 2 que Ilevaba por titulo " L a M e t h o d e " , asi c o m o
la obra de R e n e D e s c a r t e s , Discours de la Methode, 1 6 3 7 . Sobre las disputas en torno a
la Retor ica , ver E u g c n i o Garin, Paolo Rossi, Cesare Vasoli , "Tes t i umanistici su la Retori-
c a " , Archivio di Filusofia 3 ( 1 9 5 3 ) . Sobre las artes de la m c m o r i a vease el, ya cliisico, libro
de F r a n c e s Y a t e s , The Art of Memonj (Londres , 1 9 6 6 ; trad. cast. EI arte de Ut memoria,
M a d r i d , 1 9 7 4 ) y Bruno R o y et Paul Z u m t h o r , Jeux de memoire. Aspects de la mnemotechnic
medievale (Montreal , 1 9 8 5 ) . E s muy interesante para las relaciones entre la T o p i c a y la
Retor ica el libro de T h e o d o r Viehweg, Topik und Jurisprudenz (Munich, 1 9 6 3 ) , caps . 2 y 6 .
6 0 A. VEGA ESQUERRA


Al hab lar de metodo lo hacemos sin olvidar el termino Ars, ya en su
acepcion clasica en la mnemotecn ia , ya en el Ars luliana a la q u e hare-
mos menc ion expresa. M a s alla del analisis de las coincidencias , somos
de la opinion que, ba jo la mas cara de una vieja tradicion, en muchos
casos de caracter hermet ico , se f raguaban las bases de un metodo, le jano
todavia del cartesiano, que hasta K a n t n o seria formulado. Nos referi-
mos a la denominada Revolucidn copernicana.2 C o n aquel la tradicion a
las espaldas vemos, en dicho metodo, el impacto de la concepcion lu-
l iana de la naturaleza y su recepcion en Le ibniz , a traves de los comen-
tarios de Bruno , ba jo la forma de una logica combinator ia o Lingua uni-
versalis.


E n el e m p e n o de hombres como R a m o n Llul l y Giordano Bruno , en
la E d a d M e d i a y el Renac imiento , por crear una logica de la invencion,
que sustituyera la aristotelico-escolastica, descubrimos nuevos lugares co-
munes (Topica) , a partir de los cuales comprender , en su amplitud, la
vision del cosmos medieval (macrocosmos-microcosmos) y el salto al abis-
m o por el q u e Nicolas de Cusa sintio vertigo. L a perdida del centro y
referencias espaciales medievales abr ian , a los pies de los nuevos hom-
bres de c iencia , la posibi l idad de explicar, en sus descripciones, el Caos
del m u n d o sensible cada vez mas lejos de la m a n o del Creador .


E l Ars de R a m o n Llul l func ionaba como un sistema por el que el
entendimiento expl icaba los misterios de la fe , antes de que esta, en el
Renac imiento , o antes con los humanistas , acusara el golpe que la se-
duccion del cientifismo preparaba .


D e s d e u n a perspect iva prerracionalista — y con la re forma de la men-
te, como objeto de superacion de la inmanenc ia h u m a n a y de aproxima-
cion a la divinidad astral (la U n i d a d gnost ica )—, Giordano B r u n o busco
refugio en la oculta y mister ica religion egipcia en donde creyo hal lar el
verdadero sentido de la prisca tlieologia. P e r o n o es el aspecto hermet i co
de B r u n o el que ahora nos ocupa. M u y probab lemente , los infinitos con-
ceptos de naturaleza q u e se desprenden de su obra, los ataques a la
doctr ina aristotelica del hilemorfismo, asi c o m o el esfuerzo por asimilar
nuevas concepciones , como la del heliocentrismo de Copernico , estaban
en la b a s e de u n a vision del m u n d o naturalista.


Nos preguntamos hasta que punto es pos ib le situar en los fundamen-
tos de la re forma de la Logica , un sistema cosmologico, una teoria ele-
m e n t a l 3 de cor te neo-platonico que resolviera el caos de l a naturaleza


3 I m m a n u e l K a n t , Kritik der reinen Vernunft ( D a r m s t a d t , 1 9 5 6 ) , p p . 2 0 y ss.
* V e a s e F . Y a t e s , " T h e A r t of R a m o n L l u l l : An A p p r o a c h to I t through Lull ' s T h e o r y


of the E l e m e n t s " , e n : Journal of the Warburg dnd Courtauld Institutes 1 7 ( L o n d o n , 1 9 5 4 ) ,
pp . 3 - 7 7 ( t rad. ca t . Assaigs sobre Ramon Llull, B a r c e l o n a , 1 9 8 5 ) , p p . 2 9 - 1 2 0 .
LOGICA Y MONADOLOGiA. ALGUNOS ASPECTOS 6 1


pasando, de la fundamentac ion teologica luliana, a la fundamentac ion
metaf i s ica bruniana . ^Estaban el Liber Chaos (1275) y la Logica nova
(1303) en los presupuestos del Ars generalis ultima de 1308, expresion
madura de anteriores f o r m u l a c i o n e s ? 4 <;Fueron los comentarios de B r u n o
al Ars d e L l u l l 5 el acceso a la cr i t ica renacent is ta del aristotelismo? E n tal
caso entender iamos el salto que Bruno protagonizo al l levar la Retor ica
— e n su contexto m e d i e v a l — a un plano metaf is ico explicable desde u n a
filosofia natural ista . <iEs, por esto mismo, la Characteristica le ibniziana,
como re forma de la combinator ia luliana —ut i l para el saber to ta l—, el
paso prev io a u n a metaf is ica de la substancia, esto es, la Monadologia
del afio 1714?


Pensamos que la re forma del entendimiento, desde el racional ismo de
Llul l , hasta los planteamientos de la nueva c iencia (Vico, F . B a c o n ) per-
seguia u n a teor ia del conocimiento que, fundida en una vision natura-
lista, escrita en caracteres matemat icos , hizo posible aquel paso, del pla-
no teologico al metaf is ico y, ahora, a uno cientifico, con la misma idea
del uso de la razon. Otra pregunta seria si, por e jemplo, Giordano Bruno
preparo, con su reforma, el camino del nuevo metodo — p a l a b r a que el
mismo ut i l izaba para sus p r o c e d i m i e n t o s — o se quedo, por el contrario,
en las nieblas del hermet i smo. 0


L a idea del ars combinator ia tenia su origen mas remoto en la refor-
m a de la logica aristotelica. L a logica de la invencion q u e L e i b n i z trata
en su Dissertatio, tenia u n claro precedente en aquel la Ars. E s t e mismo
afan de re forma de la L o g i c a c lasica pudo muy b ien l legar a L e i b n i z , 7 no
solo a traves de Alsted (1588-1638) , a lumno de Bruno a quien publ ico el
De specierum scrutinio (Praga, 1588) , sino ademas por medio de aquellas
obras q u e el Nolano escribio en forma de comentarios al Ars de Llull .
D e j a n d o de lado el caracter hermet ico de la obra bruniana, lo q u e estaba
en juego era el h e c h o de que la logica inventiva ampliaba los criterios en
los procedimientos que precedieron al nuevo metodo cientifico que, en el
siglo X V I I , se descubrir ia como el punto de part ida de las nuevas proposi-


1 R. LIul l , Liber Chaos, MOQ I I I , 2 4 9 - 9 2 = Int. v ; Die neue Logik/Logica Nova (ed.
Ch . L o h r , H a m b u r g , 1 9 8 5 ) ; Ars generalis ultima, ROL X I V (Turnholt , 1 9 8 6 ) .


6 Jordanus Brunus Nolanus, De Architectura Lulliana, De Lampade combinatoria, De
Specierum scrutinio, Animadversiones in Lampadem Lidlianam e n : Opera Latine Conscripta
( I I , ii) y De Medicina Lulliana, I I I : reimpresion de la edieion de Fiorentino, T o c c o y otros,
3 tomos en 8 par tes (Napoles y F l o r e n c i a , 1 8 7 9 - 1 8 9 1 ) .


6 F r a n c e s Y a t e s , Qiordano Bruno and the Hermetic Tradition (Londres , 1 9 6 4 ) ; t rad. cast .
Qiordano Bruno y la tradicion hermetica, Madrid , 1 9 8 3 ) .


7 G. W . L e i b n i z , Philosophische Schriften, ed. Gerhardt , vol. V I I (Darmstadt , 1 9 6 5 ) ,
p . 1 9 4 , en d o n d e se h a c e mencion a " J o r d a n u s B r u n u s " por haber Uamado al A r t e luliano
" c o m b i n a t o r i o " . V e r prefacio al De Specierum scrutinio de Bruno (Op. lat., I I , ii, p . 3 3 3 ) .
6 2 A. V E G A E S Q U E R R A


ciones, y cuyo lenguaje B r u n o habia intentado desviar de un contexto m a -
tematico a uno f i s ico-natural . 8


L a caracter is t ica comun del Ars luliana con, por e jemplo, B a c o n y
Descar tes promet ia suministrar un arte o metodo universal que, por estar
basado en la real idad, podria ser apl icado a la solucion de todos los
p r o b l e m a s . 9 E n el caso de las matemat icas el hal lazgo del m e t o d o ten-
dria lugar en el m o m e n t o en que el uso del numero sufriera el paso del
ambito cuali tat ivo al cuanti tat ivo. L a f isica siguio los mismos pasos en
la aplicacion del lenguaje matemat ico . Mas que el caracter de este codigo
simbolico-l inguistico lo que desipierta en nosotros la curiosidad es el he-
cho de que, de Llul l a Le ibn iz — p a s a n d o por B r u n o — la logica d e la
invencion anunciaba una logica de la imaginacion, quizas una teoria del
conocimiento que tuviera presente el paralel ismo entre el orden logico
\' el ontologico de la naturaleza. ^En que consistia la reforma bruniana? 1 0


L a r e f o r m a de G i o r d a n o B r u n o


E n De umbris idearum (Paris, 1582) , uno de los primeros escr i tos , 1 1


Bruno desarrolla una epistemologia de corte ficiniano, con numerosos ele-
mentos extraidos de Agrippa de Nettesheim (De occulta philosophia, 1 5 3 3 ) . 1 2


A traves de las sombras la verdad se revela al a lma prisionera del cuer-
po que asciende de sus t inieblas a la luz. Estas ideas-sombras en las que
se refleja la t rama del ser se presentan sobre el plano de la sensibil idad y
la imaginacion; aparecen como fantasmas y sellos. M e d i a n t e el Ars lulia-
na, como mnemotecnia , se podia reconstruir, en una gradual purificacion,
el nexo que dejan las ideas para incidir en el plano de la razon y com-
prender la un idad que esta sometida a la pluralidad de las apariencias,
el caos de la sensibil idad.


L a originalidad bruniana venia dada en la traduccion, sobre el plano
de la sensibil idad y la imaginacion, de los contenidos ideales que consti-


8 B r u n o , La cena de le ceneri, en Dialogui italiani (ed. G. Gentile e G. Aquilecchia , F l o -
rencia , 1 9 8 5 ) , I 2 5 y ss.


0 Y a t e s , El Arte de la rnemoria, p . 4 3 5 .
1 0 Paolo Rossi , Clavis universalis (Bologna, 1 9 8 3 ) , 1 3 1 y ss. L o s nueve sujetos de Llull


pasan a ser t reinta , asi c o m o otros tantos predicados . L o s " l o c i " de ]a retorica c iceroniana se
denominan a h o r a " s u b i e c t a " y las imagenes " a d i e c t a " . E l sujeto y a no es aquel que se con-
t rapone al predicad o en la logica , t ampoco es el sujeto de la forma acc identa l , ni de la forma
sustancial , sino el sujeto de las formas fantast icas . Vease tambien C e s a r e Vasoli , " U m a n e s i m o
e simbologia nei primi scritti lulliani e m n e m o t e c n i c i del B r u n o " , e n : Umanesimo e Simbo-
lismo, Atti del I V C o n v e g n o internazionale di studi umanistiei ( P a d o v a , 1 9 8 5 ) , p p . 2 5 1 - 3 0 4 ,
y L u c i a n a de B e r n a t , Immaginazione e scienza in Giordano Bruno (Pisa, 1 9 8 6 ) .


1 1 Bruno (Op. lat., I I , i i ) .
u Agr ippa de Net tesheim, De occulta philosophia, Opera I (Nueva York , 1 9 7 0 ) .
L O G I C A Y M O N A D O L O G I A . A L G U N O S A S P E C T O S 6 3


tuian la t rama del universo a traves de imagenes, sombras, etc . C o m o
indica P. Rossi, la nueva postura de B r u n o venia a ser una sintesis entre
la mnemonica-retor ica y la herencia del lulismo. Entendemos esta sintesis
c o m o el paso que sufrio la mnemotecn ia del plano retorico al metaf is ico,
dotando de contenidos reales una mera mecan ica (sustitucion de los loci
ciceronianos en u n a completa re forma de la Topica ) . Pero Bruno, en tanto
que re formador del ars reminiscendi , no necesito de las reglas de la com-
binatoria . Conc ib io las ruedas lulianas como simples instrumentos para la
memor ia artificial. E n su caso, las diferencias entre logica y arte de la
memoria no eran de gran relevancia y su interes, en la eficacia de dichas
tecnicas , venia condic ionado por la necesidad de transmitir, mediante un
metodo rapido, los principios de su d o c t r i n a . 1 3 C o m o sigue diciendo Rossi,
f rente a los procesos deductivos de la escolastica, B r u n o expuso los ejer-
cicios de la imaginacion y de la memor ia en un plano de conocimiento
racional .


^Como pasar, sin embargo , de esta reforma de caracter logico-retorico,
a la exigencia de una epistemologia en el substrato natural? Recordemos
que en el Enc ic lopedismo del Cinquecento, en la Retorica Isagoge (1515) ,
el lulismo aparec ia ya cercano a los temas de la cosmologia y la retorica.
E l nuevo ars reminiscendi de B m n o debia aplicarse no solo a la Retorica ,
sino pasar al c a m p o de la filosofia de la naturaleza (Artificium perorandi,
Franc for t , 1 6 1 2 ) . 1 4 Los conceptos generales de la fisica aristotelica venian
traducidos, ahora, en imagenes (Figuratio aristotelici physici auditu, 1 5 8 6 ) . 1 0


D e este sistema se sirvio B m n o con cierta frecuencia . E s t a por ver, si
rea lmente esta m a n e r a de actuar no estaba fuer temente imbricada en la
concepcion de una imaginacion fantast ica —creadora y no reproducto-
r a — que nos acercara al mundo de lo suprasensible recorriendo el ca-
mino del conocimiento en una semblanza microcosmica de la escala de
las criaturas. Por otro lado, y en esta misma perspectiva, vemos los antc-
cedentes brunianos, tanto en las primeras, como en las ultimas o b r a s 1 , 1


(De umbris idearum, 1582 y De imaginum compositione, 1591) en el Li-
ber de ascensu et descensu intellectus (1304) de R a m o n L l u l l . 1 7 No es


1 3 E s t a claro que la intencion apologetica de Llull no se hal laba en los planes del hereje
de Nola . P e r o quizas no sea una simple coineidencia que este, al final de sus dias, quisiera
l lamar la atencion del P a p a con objeto de l levar a cabo una total reforma religiosa, conse-
cuencia de la r e f o r m a de la m e n t e y , por tanto , del hombre . E l caos producido por la Re-
forma fue el teat ro de las acc iones y los viajes de Bruno. Vease Bruno, Spaccio della bestia
trionfante (Dial. ital., I I , p p . 5 4 7 - 8 2 9 ) .


" Bruno (Op. lat., I I , iii) .
1 5 E n la obra Recens et complemento ars reminiscenci (Londres , 1 5 8 5 ) — r e e d i c i o n , con


algunas modificaciones, del segundo dialogo del Cantus circaeus (Paris , 1 5 8 2 ) — se h a c e uso
de las imagense de los sellos p a r a indicar las reglas del arte y no , tan d i r e c t a m e n t e , c o m o
un recurso . Bruno (Op. lat., I I , i ) , p p . 2 1 1 - 2 5 7 .


M Bruno (Op. lat., I I , i, y I I , iii).
1 7 ROL I X , pp . 2 0 - 1 9 9 .
6 4 A. VEGA ESQUERRA


una pura coincidencia que esta obra tuviera sus raices en el neoplatonismo
de la medic ina arabe , como tampoco lo era que u n a posible logica de la
imaginacion en B r u n o pudiera m u y bien l legar a traves de los circulos flo-
rentinos ( M . F i c i n o , G . P i c o . . . ) . E n cualquier caso la apl icacion del Ars
inventiva de Llul l y la c o n c e p c i o n de una logica imaginat iva en B r u n o
nos parecen en estrecha relacion.


L a re forma bruniana se sustentaba en el vert ice de confluencia de
aquel la tradicion c iceroniana, el e jemplarismo neo-platonico de la m a -
quina luliana y el platonismo de hombres como F i c i n o . T o d o ello dio
c o m o resultado la propia ar te del Nolano, su pecul iar logica del conoci-
miento —nosotros prefer imos decir logica de la imaginac ion—, que hal lo
su fundamento en el postulado de u n a plena correspondencia epistemo-
logica entre la imagen y la cosa; entre las sombras y las ideas. L a te-
mat i ca del ars reminiscencli podia hal larse inserta en el cuadro del lulis-
m o sobre un plano metaf is ico .


Si la logica de la imaginacion provenia de la corr iente neo-platonica ,
y sabiendo el pape l que desempena aquel la en el caos de la sensibil idad,
quizas no sea m u y descabel lado suponer que, tambien , Llul l dedico u n a
parte importante de su produccion a organizar el caos de la naturaleza
acces ib le por los sentidos. Por ello mismo queremos entender la razon
en Llul l de forma unitaria , como si de u n a razon reguladora se tratara,
desempefiando la misma funcion que la sensibil idad y la imaginacion en
Bruno .


T a m b i e n L e i b n i z intuyo que la vida del a lma trascendia la esfera de
la conc ienc ia clara ij distinta, siendo asi u n precursor de la idea de la
unidad mas profunda d e sensibil idad y e n t e n d i m i e n t o . 1 8 Pensamos que
en el largo proceso hac ia la adquisic i6n de un metodo cientifico, y en la
neces idad por hal lar u n a b a s e epistemologica al m a r c o metaf is ico y teo-
logico, la sensibil idad y la imaginacion (como facul tades de conocimien-
to) consti tuyeron las bases de u n a teoria del conocimiento en Bruno. Asi-
mismo la teoria de los elementos luliana (Liber Chaos, 1275) estaba en los
origenes de su metaf i s ica y teologia, preparando t iempos posteriores. ^Se
anunc iaba el metodo que Copernico fo im ulo ?


u T o d a u n a tradicion pla tonica se hal la tras dicha concepcion del a l m a . E s m u y intere-
sante el art iculo de R. Klein, " L ' i m m a g i n a t i o n c o m m e v e t e m e n t de 1'ame chez Marsile F i c i n
et Giordano B r u n o " , en : Revue de metaphijsique et de morale, 1 ( 1 9 5 6 ) 1 8 - 3 9 . T a m b i e n
K. P a r k , " G i a n f r a n c e s c o Picos de imaginatione in der Geschichte der P h i l o s o p h i e " , e n :
Gianfrancesco Pico della Mirandola, Vber die Vorstellung/De imaginatione (Munich, 1 9 8 6 ) ,
pp . 1 6 - 4 0 .
L O G I C A Y M O N A D O L O G I A . A L G U N O S A S P E C T O S 6 5


L e i b n i z y la c o m b i n a t o r i a l u l i a n a


En la Dissertatio de arte combinatoria de 1666 Leibniz cita a Llull .
Bruno, Agrippa de Nettesheim, Pierre de Gregoire , ALsted, Bacon v H o b -
bes. E s conocida la crit ica que se h a c e a la combinatoria luliana por
insuficiencia, entre otras cosas, en el numero de las combinaciones . 1 1 ' Asi-
mismo es interesante destacar la descripcion que de la mnemotecnia hace
Leibniz , quien conocia a Llul l por la compilacion estrasburguesa de La-
zaro Zehtner de 1598. E n la mencionada obra, Le ibniz desarrolla cierto
tipo de escritura universal, apl icando su reciente arte inventiva basada en
signos graficos, que mas tarde desarrollaria de una forma mas aniplia en
la Characteristica realis, concebida en Paris hacia el aiio 1673. Las pri-
micias de dicho proyecto ya se hal laban en la correspondencia a Ol-
denburg y a la Royal Society. T a m b i e n formaron parte de estc proyecto
la Lingua generalis, De grammatica rationali y Analysis linguanim, todas
ellas del ano 1678 . - " Intentos anteriores de construccion de una lengua
universal, regidos por el interes enciclopedista del saber, ya los cncon-
tramos en la obra del P. Pedro B e r m u d o en el ano 1653, a quien Le ibniz
cita, asi como en 1661 en J . J . Becker , en el jesuita Athanasius Kircher
— a quien F e r n a n d o I I I de Austria encargara la elaboracion de una len-
gua comiin con el proposito unificador de la diversidad lingiiistica de su
imper io—, asi como tambien en Inglaterra, J . Wi lk ins v G . Dalgarno
(dichos trabajos carec ian de base filosofica para Le ibniz ; e fect ivamente
muestran una relacion mas directa con la Gramat ica que con la Fi loso-
f ia) . Ser ia largo referir los ensayos enciclopedistas que, a lo largo de los
siglos X V I y X V I I , ocuparon a muchos pensadores y cienlificos, con el
ob jeto de reunir la plural idad del saber. L o que nos l lama la atencion
es como dicho intercs l lega a Le ibniz y que caracteres adquiere en el
conjunto de su dispersa produccion filosofica.


L a novedad de L e i b n i z estaba encaminada a una reforma de la com-


1 0 Le ibniz , Samtliche Schriften und Briefe, e n : Philosophische Schriften V I , 1 ( D a m i s t a d t ,
1 9 3 0 ) , pp . 1 6 3 y ss.


M S c intenta t ransformar la C h a r a t t e r i s t i c a del ano 1 6 6 6 en una lenuua liablada e;i la
qne eualqnier ionnula nunieriea i^ueda i^ualarse a una palabra iutei ; iada por tantas silal)as
eomo numeros hay en dieha lormula . V e r L . C o u t u r a t . La loiiitnie dc Leibniz d'aprcs dcs
documents incdits (Paris , 1 9 0 1 ) , r>p. 6 2 - 6 4 y ss.


= l P. P e d r o B e r m u d o , Arithmeticns nomcncluior mundi, omnes nationcs ad lin;;u<irum ct
sermonis unitatcm iiwitans ( 1 6 5 3 ) ; J . J . B e c k e r , CJiaracter pro notitia linsiuarttm universali
( F r a n c l o r t , 1 6 6 1 ) ; A. Kircher , Ars magna sciendi (Amsterdam, 1 6 6 9 ) , Polyfiruphia nova' ct
univcrsalis, cx combinatoria Artc detecta ( R o m a . 1 6 7 2 ) ; J . Wilkins . Essati Towards a Iival
Character and a Philosophical Lunguttgc ( L o n d o n , 1 6 6 8 ) C t . P. Rossi, Clavis universalis,
pp. 2 5 9 y s s . ; T o m a s C a r r e r a s y A r t a u , De Ramon Llull a los modernos ensayos de forma-
cion de una lengua univcrsul (Barce lona , 1 9 4 6 ) , p p . 2 3 y ss.
6 6 A. VEGA ESQUERRA


binator ia luliana, con el objeto de adquirir un autent ico saber. E n su em-
peno por explicar el Universo como un sistema armonico, L e i b n i z l levo
lejos su metodo deductivo, mas alla de los l imites de la logica formal y
la mat e mat i ca pura. E n De arte combinatoria se l l amaba la atencion so-
b r e la doctr ina de Bisterfield de las conexiones esenciales entre todos
los seres. U n sistema deductivo de logica o de matemat icas es una ilus-
tracion, por e jemplo, de la verdad general de que el Universo es un
sistema. D e ahi que pueda h a b e r una c iencia deduct iva de la metaf is ica ,
una c iencia del ser. ^No es, acaso, esto el intento bruniano de l levar la
re forma de la logica al plano de la metaf i s ica? S e t ra taba de buscar un
sistema de conexiones, vinculos q u e representaran el plano de lo real .
E r a preciso una teoria del conocimiento que sustentara todo el aparato
de la L i n g u n a Universalis .


C o m o Couturat y Russell pusieron de manifiesto, la filosofia metaf is ica
de Le ibn iz se b a s a b a en sus estudios logicos. L a doctrina de las monadas
estaba en estrecha conexion con el analisis sujeto-predicado de las pro-
posiciones 2 2 y el mismo Le ibn iz escribio que, en la Dissertatio del aho 1666,
ya se ha l laba el germen de su pensamiento posterior. Asi c o m o la " C h a -
rac ter i s t i ca" le ibniziana f u e un intento de reforma de la combinator ia ,
poniendo sus bases para la doctrina de la substancia, pensamos que la
combinator ia lul iana y la logica bruniana, como revisiones de la aristo-
tel ica, pusieron los cimientos para , desde la cosmologia, l legar al plano
de la metaf is ica .


I m p l i c a c i o n e s b r u n i a n a s e n la d o c t r i n a de la s u b s t a n c i a de L e i b n i z


V e a m o s como los precedentes de la doctr ina de las monadas de L e i b -
niz se hal laban, en gran parte , en el caot ico pensamiento de Giordano
B r u n o . 2 3


E s t o no seria de gran interes, si no fuera porque pensamos que no
solo la Monadologia de L e i b n i z es deudora de Bruno , sino tambien una
parte importante de su sistema general .


E n el R e n a c i m i e n t o las doctrinas que h a c i a n referencia , de alguna
manera , a la " m o n a d a " estaban c ier tamente l igadas a una concepcion
que ref le jaba una clara relacion entre el macrocosmos y el microcosmos;
una mult ipl ic idad que se revelaba en la s implic idad de lo U n o . L a fuerte
inf luencia del e jemplarismo neo-platonico de un R a m o n Llul l en el con-


2 2 F . Copleston, A History of Philosophy, I V ( L o n d r e s , 1 9 5 8 ) , p p . 2 6 7 y ss.
2 3 " . . . sein W e r k iiber Monadologie in eine geNvisse N a c h b a r s c b a f t zu Brunos Mona-


denlehre geriickt is t . " Cf . B . Stern y G. F r e d , Bruno. Vision einer Weltsicht (Meisenheim,
1 9 7 7 ) , p . 1 3 2 .
L O G I C A Y M O N A D O L O G I A . A L G U N O S A S P E C T O S 6 7


cepto de naturaleza, como en la reforma de la logica aristotelica fue de
gran relevancia .


H a g a m o s breve relacion historica de la palabra " m o n a d a " en los es-
critos de G . W . Le ibn iz . L a pr imera noticia que tenemos de dicho ter-
mino, en su dispersa obra , la encontramos en una referencia a John D e e :
" T a l e nihil praestant characteres c h e m i c o m m aut Astronomorum nisi quis
cum J o h a n n e D e e Londinensi , autore Monadis Hieroglyphycae, mysteria
nescio quae in illis venari posse s p e r e t " . 2 4


Ya H e n r y More, en su Enchiridion metaphysicum,"5 ataco el mecani -
cismo de Descar tes , como a todo dualismo de la materia, asi como a
"nul l ib i s tas" y "holeumer is tas" , por la pobreza en su concepcion del es-
piritu, sosteniendo la existencia unica de unidades totalmente espiritua-
les a modo de atomos (monadas) .


Encontramos en Le ibn iz componentes esenciales de la palabra " m o -
n a s " y " m o n a c h o n " en el Discours de Metaphysique, de 1686. Hoy po-
demos casi afirmar que antes del aiio 1696 no se halla dicho termino en
su significado tecnico. E s a partir de este aiio que Leibniz utiliza este
concepto en un sentido mas preciso, habiendolo tomado de F . M. van
Helmont , con quien estuvo en contacto en Hannover . - " E l 13 de marzo
del mismo aiio, en car ta a Farde l la , h a b l a Le ibniz de la m o na d a para
designar substancias estr ic tamente individuales: " M i h i omnis substantia
operat ionum mire fertilis videtur. S e d a substantia (praeterquam infinita)
substantiam, id est monada , produci non arbi tror" . Y en 1697, tambien
en carta a F a r d e l l a : " D e natura monadum et substantiarum quod porro
quaeris , putem faci le satisfieri posse si speciatim indices, quid in ea re
explicari v e l i s " . 2 7


E l 19 de enero de 1706 escr ibe Le ibn iz a Bucher de Volver (1643-
1709) , profesor de la Univers idad de Leyden, en un intento por com-
paginar la idea de individualidad con la de c o n t i n u i d a d . 2 8 Y el 5 de
febrero en respuesta al jesuita des Bosses y refiriendose al "vinculo subs-
t a n c i a l " de las monadas , Le ibn iz h a c e alusion a la falta de " s i tus " de
estas entre si : "S i id quod Monadibus superadditur ad fac iendam Unio-
nem substantiale esse negas, j am corpus substanlia dici non potest; ita
enim merum erit M o n a d u m aggregatum, et vercor ne in mera corporum
phaenomena recidas. Monades enim per se ne situm quidem inter se ha-


- ' Le ibniz , Philosophische Schriften, V I I , p . 2 0 4 .
3 3 Henry M o r e , O p e r a omnia ( 1 6 7 9 ) . Filosofo ingles ( 1 6 1 4 - 1 6 S 7 ) cle la cscuela platonica


de C a m b r i d g e , de la cual fue rcpresentante del movimiento mistico y teosofico.
-'" H . Heimsoeth , Die sechs arossen Tlwmen cler abendliindischen Metaphijsik uml der


Ausgang des Mittelalters (Darmstadt , 1 9 5 3 ) , p . 1 8 8 .
L . Stein, Leibniz uml Spinoza; ein Beitrag zur Entwicklungsgeschictite der Leibniz-


sclien Philosophie (Berlin, 1 8 9 0 ) , pp. 2 0 9 - 2 1 0 .
=s Leibniz (Ob. cit., I I , p . 2 8 1 ) .
68 A. VEGA ESQUERRA


bent , n e m p e realem, qui ultra phaenomenorum ordinem porrigatur. Una-
q u a e q u e est velut separatus quidem mundus , et hi per phaenomena sua
consentiunt inter se, nullo alio per se commerc io n e x u q u e " . 2 i J


E s tambien interesante destacar, para posibles semblanzas con Bruno,
que his tor icamente el termino " m o n a s " lo recoge , Le ibniz , de fuentes ca-
bal ist icas , en donde la mater ia se ent iende como "coal i t io monadum spi-
ritualium torpent ium" y el mundo se compone " e x divinis spiritus par-
ticulisve divinae essentiae in monadas punctave physica contract is et cons-
t i p a t i s . . . " . 3 0


Q u e L e i b n i z h a b i a leido a Bruno es algo que ya hemos dicho ante-
r iormente . Pero , asi como en la doctrina de la m o n a d a se presenta como
algo sistematico, no encontramos en Bruno , ya sea en la obra latina como
en la i tal iana, un metodo cientifico o concepcion cerrada que nos de una
idea de la evolucion de tal concepto . ' 5 1


2 0 L e i b n i z (Ob. cit., I I , p . 4 4 4 ) : " L e i b n i z an der B o s s e s " .
3 0 Le ibniz (Ob. cit., I I I , p . 5 4 6 ) : " D e C a b a l a H e b r a e o r u m multum olim locutus sum


c u m D o m i n o Knorrio p. m. Consiliario intimo Principis Sulzbacensis , auc tore C a b a l a e denu-
d a t a c , viro m a g n a e et multiplicis doctr inae , egrcgi ique in publ icum animi. E t C a b a l a H e -
b r a e o r u m videbatur M e t a p h y s i c a e cujusdam sublimioris gcnus , n c c spernenda in e a m rem
r e f e r e b a t : et quamvis fortasse H e b r a c o r u m doctrina eousque non pcnetrasse t , non ideo minus
interpretat ionem cxtensionemve c o m m o d a m Iaudarcm. E x ejus schola prodierat Moses ille
G e r m a n u s , sed ad pejora d e f e c e r a t " .


Leibniz (Ob. cit., I I I , p, 5 4 5 ) : "Ver iss imum est, Spinosam C a b a l a H e b r a e o r u m esse abu-
s u m : et quidam qui a d Judaeos defecit et sc M o s c m G e r m a n u m vocavi t , p r a v a s ejus sen-
tentias prosecutus est, ut ex refutatione hominis G e r m a n i c a a D n o . W a c h t e r o , qui eum
noverat , scripta pate t . Scd fortassc H c b r a e i ipsi et allii ve tercs , praeser t im Orientales , c u m
de rebus Philosophicis notiones parum distinctas habuerint , c o m m o d u m itidem sensum ad-
mit tunt ; Spinosa vcro cx combinatione C a b a l a e et Cartesianismi , in cx t remitates corruptorum,
monstrosum suum d o g m a formavit , nequc intellcxit n a t u r a m substantiae v e r a e seu M o n a d i s,
quam aliquando in diario Parisino fusius c u m m c o sys tcmate H a r m o n i a e praestabili tae expo-
sui, . . . " V e r Zohar. Kabbala denudata seu doctrimt Iiebraeorum transcendentalis, Chr . Knorr
von Rosenroth 1 ( 1 6 7 7 ) : 2 ( 1 6 8 4 ) 2 / 6 , 3 1 0 : 1 / 2 , 2 9 3 . Cf . W . B e i e n v a l t e s , Proklos ( 1 9 6 5 )
1 3 A n m . 7 3 .


Leibnniz (Ob. cit., I V , p p . 5 2 3 - 5 2 4 ) : " L e peu de reali te substantielle des choses sensi-
bles des Scept iques ; la reduction de tout aux harmonies ou n o m b r c s , idees et perceptions
des Pythagoris tes et Pla tonic iens ; Fun et m e m e un tout de P a r m e n i d e ct de Plotin, sans
aucun Spinozismc; la conncxion Stoicienne, compat ible a v e c la spontaneite des autres ; la
philosophie vitale des Cabalis tcs ct Hermetiques qui met tent du sentiment par tout ; les
formes et E n t e l e c h i e s d'Aristote et des Scholastiques; et cependant 1'explication mecanique
de tous les phenomenes particuliers selon D e m o c r i t e et les moderns , e t c , se trouvent reunies
c o m m e dans un c e n t r e de perspect ive , d'ou 1'object (embrouille en le r e g a r d a n t de tout
autre endroit) fait voir sa regulari te et la c o n v e n a n c e de ses par t ies : on a m a n q u e le plus
p a r un esprit de S e c t e , en se bornant par la rejection dcs a u t r e s . "


3 1 B r u n o , De l'infinito universo e mondo (Dial. ital., I , p. 3 7 3 ) . Heimsoeth , Die sechs
grossen Thetnen der abendlcindischen Metaphtjsik und der Ausgang des Mittelalters (Darm-
stadt , 1 9 5 3 ) , p , 1 8 6 , n. 1 3 : " V o n Nikolaus geht der W e g zu den Monadenlehren von B r u n o ,
H e l m o n t , L e i b n i z . " B . Stern y G. F r e d , Bruno. Vision einer Weltsicht (Meisenheim, 1 9 7 7 ) ,
p p . 1 3 2 y ss. , dicen que no hay pruebas fehacientes de que Leibniz conociera la obra de
B r u n o , excepto Lo Spaccio. V e a s e tambien D. M a h n k e , Eine neue Monadologie (Berlin, 1 9 1 7 )
L 6 G I C A Y MONADOLOGlA. ALGUNOS ASPECTOS 6 9


D o s son los l ibros de L e i b n i z que, de una manera mas especial , tra-
tan dicho t e m a : Principes cle la Nature et de la Grace fondes en Raison
y la Monadologie, ambos de 1 7 1 4 . 3 2


Por lo q u e respecta a Giordano Bruno, la doctrina de la monada era
algo mas que un punto de part ida o un m o t i v o . 3 3 Varias son las obras
que tratan el tema — s i bien podemos decir que no aparece en todas de
la misma manera , ni siempre, como ya es habitual en este autor, en el
mismo contexto— i : La cena de le ceneri, De l'infinito, universo e mondi,
Lo spaccio de la bestia trionfante, todas ellas de 1584 y pertenecientes al
grupo de dialogos italianos que Bruno escribio durante su estancia en
I n g l a t e r r a . 3 4 Consideramos que De la causa, principio e uno, t ambien del
mismo aiio, puede tener relacion con el tema de las monadas, si b ien no
de forma directa, si por lo que se refiere a la concepcion de la naturaleza.
De triplice minimo et mensura y De monade, numero et figura, pertene-
cen a los poemas latinos del aiio 1 5 9 1 . 3 5


No es nuestra intencion hacer repaso de todas ellas pues, ademas de
constituir gran parte de la opera bruniana, nuestro interes se dirige, es-
pec ia lmente , a aquellas obras que tuvieron una repercusion en la bus-
queda del nuevo m e t o d o cientifico, como es el caso de La cena de le ceneri,
o la crit ica al aristotelismo del De la causa, principio e uno, y no tanto
a aquellas que , por su titulo, mant ienen una relacion de semejanza, como
sucede con el De monade, numero et figura, en donde se l leva a c a b o
un interesante estudio de los niimeros.


P e r o quizas la acepcion de monada que mas se acerca a la intencion
de nuestro t raba jo es la que encontramos en De gli Eroici Furori: " V e d e
1'Anfitrite, il fonti di tutti numeri , de tutte specie, de tutte raggione, che
e la monade , vera essenza de 1'essere de tutti ; e se non la vede in sua
essenza, in absoluta luce, la vede nella sua genitura c h e gli e simile, che
e la divinitate, procede questa monade c h e e la natura, 1'universo, il mon-
do; dove si contempla e specchia, c o m e il solle nel la luna, mediante la


y D . W . Singer , G. B r a n o . His Life and Thought (Nueva York, 1 9 6 8 ) , pp . 7 2 y ss . : " T h e y
bear some r e s e m h l a n c e to the scmina of Bruno's predecessor F r a c a s t o r o , being associated
with some of the qualities of life. T h e y perhaps provided a suggestion to Leibniz for his
M o n a d s . "


3 : 1 Leibniz , Principcs de la Nature et de lct Crace fondes en Raison/Monadologie-Ver-
nunftprinzipien der Natur und. der Gnade/Monadologie (Hamburg , 1 9 8 2 ) .


3 3 " D i e M o n a d e n l e h r e w a r fiir Bruno mehr als ein Idecnsatz oder nur ein Motiv. U n d
m a g es auch so sein, dass Leibniz in m a n c h e m angeregt w u r d e , t rotzdem ist seine Monado-
logie eine vollig selbstandige Konzeption, die in m e h r f a c h e r Hinsicht uber Brunos Monaden-
lehre h i n a u s g e h t . " Cf . B . Stcrn y G. F r e d , Bruno. Vision einer Weltsicht (Meisenheim, 1 9 7 7 ) ,
p. 1 3 3 .


3 4 Bruno (Dial. ital.), v id . supra.
3 0 B r u n o , De triplici minimo et mcnsurd (Op. lat., I , i i i ) ; De monade numero et figura


(Op. lat., I , i i ) .
7 0 A. VEGA ESQUERRA


qual le ne i l lumina trovandosi egli nel l 'emisfero delle sustanze intelle-
t u a l i " . 3 0


L a mo nada es la fuente de todos los numeros. L a fuerte influencia
pitagorica esta presente en esta obra. Pitagoras (o los pitagoricos) hab ian
hab lado ya de una "pr imera m o n a d a " o "pr imera u n i d a d " ; unidad fun-
damental y ult ima de la cual se derivan todos los n u m e r o s . 3 7 L a m o n a d a
es la unidad, el fundamento de todo uno. U n a real idad intel igible , meta-
fisica que era conceb ida como un principio : "Numerus est accidens m o -
nadis, et monas est essentia numeri ; sic composito accidit atomo, et atomus
est essentia composit i . Principium numeri monas cum numero, sicut et
principium magnitudinis atomus cum ipsa magnitudine, reduct ive vel prin-
cipal i ter sunt in genere quantitatis , et accidentia substantiae, quae est
monas antecedens, vere et per se minimum principium magnitudinis , in
quo non ex q u o . . . " . 3 8


Las alabanzas a Pitagoras son n u m e r o s a s 3 0 en la obra de Bruno , quien
se veia a si mismo en la l inea de los profetas del hermetismo, Hermes
Trismegisto, Pitagoras, etc. Bruno seria el interprete del mundo al recu-
perar una antigua sabiduria oculta en la t r a d i c i o n . 4 0 Cons ideraba el he-
l iocentrismo de Copernico como una mera formulacion. E l verdadero ar-
tifice era el mismo Bruno quien en cierta medida desconsideraba la con-
cepcion astronomica de aquel , por tener un fondo matemat ico y carecer
de un discurso na tura l . 4 1 No olvidemos la falta de formacion m a t e m a -
t ica en el Nolano en su formacion conventual . Quizas por ello en el caso
de L e i b n i z : "dans sa jeunesse, . . . avait penche pour les atomes et qu'il
avait compris quil fal lait autre c h o s e " . 4 - Se t rataba del calculo numerico
que, entendido segun un proyecto de L ingua Universalis , se integro en el
metodo cientifico que va estaba en marcha .


E n tanto que fuente de todos los numeros, especies v razones puede
ser tomada la monada de B r u n o en el sentido de un principio; quizas no
con tanta relevancia como adquiere este concepto en Leibniz , pero si


3 9 B r u n o , De gli eroici furori (Dial, ital., I I , p . 1 1 2 5 ) .
3 7 Sobre el posterior antipitagorismo de Bruno en el De immenso, ver A. C o r s a n o , 11


pensiero di G. Bruno nel suo svolgimento storico (F lorencia , 1 9 5 8 ) , p p . 2 4 9 y ss.
3 8 B r u n o , De triplici minimo et mensura (Op. lat., I , iii), p . 1 4 0 .
3 0 G. B r u n o , La cend de le ceneri (Dial. ital., I , p . 8 ) .
4 0 Bruno le d a b a escaso valor a las afirmaciones de la S a g r a d a E s c r i t u r a y no a c e p t a b a


la cronologia biblica viendo en el eristianismo una derivacion de la religion mosaica , de la
que e r a feroz enemigo. E l Corpus H e r m e t i c u m era considerado, aun entonces , por algunos
autores — e s t e era el caso de F ic ino y B r u n o — c o m o anterior o mas antiguo a la L e y de
Moises. V e a s e F . Y a t e s , Giordano Bruno y la tradicion hermetica, op. cit. supra n. 6 , en donde
se hal la una amplia exposicion de dicha problematica .


4 1 B r u n o , La cena de le ceneri (Dial. ital., I , p . 6 6 ) .
1 3 G. de Santi l lana , " D e Bruno a L e i b n i z " , e n : Histoire de la Pensee: I I . La Science


au XVI siecle, e n : Col loque international R o y a m o u n t , 1 -4 Juillet , Par is , 1 9 5 7 , p . 2 3 0 .
L 6 G I C A Y M O N A D O L O G I A . A L G U N O S A S P E C T O S 7 1


como aquel principio que, sin ser regulador, sino animista, lanzo al No-
lano a la comprension de la unidad armonica y animada, a la busqueda
del infinito que y a en La cena de le ceneri, se formula con distancia de
una de sus primeras obras de caracter mnemotecn ico — D e umbris idea-
rum43— y en la cual, todavia no se habian superado los planteamientos
neo-platonicos de corte plotiniano. Hal lamos en la Cena a un Bruno l ibe-
lador de las cadenas de la caverna de Platon y revelador de las som-
bras , mas al la de las cuales re-conoceremos la real idad suprasensible.


H a y una transicion entre el neo-platonismo de corte ficiniano del Bru-
no de De umbris idearum a las posiciones defintivas de La cena. Se trata
de una uniformizacion ontologica y cosmologica por desarrollo de ele-
mentos platonicos y naturalistas.


Inte lecto , a lma y mater ia confluyen en un p u n t o cualquiera del uni-
verso infinito. D e esta manera la ejemplificacion de la "coincident ia oppo-
s i torum" se usa de igual forma en el De umbris idearum y en el De la
causa.4* S e puede decir que el animismo bruniano acaba con el dualismo
de la substancia . E s t a misma idea la encontramos en Le ibn iz (Monado-
logie, § 1) quien, para explicar las leyes naturales, no consideraba sufi-
c iente la accion de los atomos que, por ser materiales , eran infinitamente
divisibles. E s asi que explicaba dicha substancia, como siendo de natura-
leza inmateria l .


E n este primer pasaje , como en otros posteriores, se halla una clara
crit ica a la doctrina de la substancia cartesiana. L a m o na d a es un atomo
formal , como el atomo animado b m n i a n o , acto substancial , potencia acti-
va y pasiva; un alma del mundo, diria Bruno . Para ambos la monada es
una unidad metaf is ica , cada monada es un espejo del cosmos en su tota-
lidad, asi como el mimero de las monadas es infinito. Para B r a n o , porque
tambien el m u n d o lo es y para Le ibniz , porque en ello esta el sentido de
una armonia preestablecida. No solo las monadas son elementos de un
compl icado mundo, sino que son almas. B r u n o veia el mundo como algo
vivo, u n organismo, un alma p a r a todas las almas; las monadas tenian
una funcion unitaria . T a m b i e n en Le ibn iz podria ser interpretado asi
el § 62 de la Monadologie en el que se dice que cada monada repre-
senta al universo entero.


Le jos de E p i c u r o la concepcion atomista que nos interesa es aquel la
por la que, part iendo del principio de reduccion de la unidad a la plu-
ralidad 4 5 y viceversa, se l lega a una vision unitaria del cosmos, en donde


4 8 Op. cit., supra n. 1 6 .
1 4 B r u n o , De umbris idcarum (Op. laf.. I I , i ) , p . 3 8 y De la causa (Dial. ital., I , pp . 3 3 7 -


3 3 8 ) . V e a s e A. I n g e g n o , "II primo Bruno e 1'influenza cli M. F i c i n o " e n : Rivista critica di storia
della filosofia 2 3 ( 1 9 6 8 ) , 1 4 9 - 1 7 0 , y M. A. G r a n a d a , Introduccion d G. Bruno, La cena de
las cenizas (Madrid , 1 9 8 4 ) , pp . 2 6 - 2 7 .


1 0 Nicolas de C u s a , De docta ignorantia (Opera I , H a m b u r g o , 1 9 6 4 ) .
7 2 A. VEGA ESQUERRA


la muer te no existe, sino el cambio mismo. Para Bruno se t ra taba de
atomos que son mater ia y forma al mismo t iempo: "Coss i tutte cose nel
suo geno hanno tutte vicissitudine di dominio e servitu, fel icita ed infe-
licita, de quel stato che si ch iama vita e quello che si chiama morte, di
luce e tenebre , di b e n e e male . E non e cosa alla quale natura lmente
convegna esser eterna, ecce t to che alla sustanza, che e la materia , a cui
non m e n o conviene essere in continua m u t a z i o n e " . 4 0


D e los parrafos 1 al 18 de la Monadologie se trata, precisainente, de
la naturaleza de las monadas creadas. D e s d e una posicion parmeni-
dea L e i b n i z vuelve a cri t icar el dualismo de la substancia cartesia-
no (§ 14), asi como la division de los acc identes en la escolastica (§ 7 ) :
" L e s accidens ne scauroient se detacher , ni se promener hors des substan-
ces, c o m m e faisoient autresfois les speces sensibles des scholastiques. Ain-
si, ni substance, ni acc ident peut entrer de dehors dans une M o n a d e " .
T a m b i e n para Bruno hay un l imite en la division; la mater ia no es infi-
ni tamente divisible, el l imite es la monada o atomo, como encontramos
en Lampas triginta statuarum: " . . . m a t e r i a , hoc est subiectum primo sus-
cept ivum; atomus, h o c est substantia physice impartibil is , in quam fit ul-
t ima corporum material is realisque resolutio, tanquam pract ica geomctr ica
d i v i s i o n e " . 4 7 L a misma idea aparece en De monade, Francfor t , 1591 ; Mor-
dentius, Paris, 1586; Articuli adversos mathematicos, Praga, 1588, asi como
en otras o b r a s . 4 S


f l a y en Le ibn iz la idea de un principio interno por el cual la substan-
cia cont iene el acto de su percepcion y sus cambios : " . . .Auss i n'y a-t-il
que cela qu'on puisse trouver dans la substance simple, c'est a dire, les
perceptions et leurs changements . C e s t en cela seul aussi que peuvent
consister toutes Les Actions internes des substances s imples ." (Monado-
l°gie> § 17-) T a m b i e n hallamos en Bruno la idea de cambio , i jue no de
corrupcion, porque solo las formas exteriores c a m b i a n : " D u n q u e a b b i a m o
un pr inc ipio intrinseco formale , eterno e subsistente, incomparabi lmente
megl iore di quello ch'han finito gli sofisti che versano circa gli accidenti ,
ignoranti della sustanza de le cose, e che vengono a ponere lc sustanze
corrottibil i , perche quel lo chiamano mass imamente , pr imamente e princi-
pa lmente anima che e o perfezione ed atto di corpo vivente, o pur cosa
che resulta da certa s immetria di complessione e memmbr i . O n d e non e


*" B n i n o , La cena ile le ccncri (Dial. ital., I , p. 1 5 6 ) . T a m b i e n sobre cl t c m a de la C a -
bala en relacion con la m u e r t e es interesante el dialogo Dc gli Eroici furori (Dial. ital., I I ) ,
asi c o m o el libro de F . Secret , Les kabbaiistes chretiens de la Renaissancc (Par is , 1 9 8 4 ) ,
p . 4 0 ) .


" B r u n o , Lampas triginta statuarum (Op. lat., I I I ) , p . 1 7 8 .
4 8 B r u n o , De monade (Op. lat., I , i i ) ; Mordentius ( I , i v ) ; Articuli adcersus Mathematicos


(I , iii). Cf . I g n a c i o G o m c z d c Liai io , Introduccion a su ed. G. B r u n o , Mundo, Magia tj Me-
moria (Madrid , 1 9 8 2 ) , p . 5 9 .
L 6 G I C A Y M O N A D O L O G I A . A L G U N O S A S P E C T O S 7 3


maravigl ia se fanno tanto e prendeno tanto spavento per la morte e disso-
luzione, como quell i a quali e imminente la iattura de l'essere. Contra la
qual pazzia crida ad alte voci la natura, assicurandoci che non gli corpi
ne 1'anima deve tener la morte , perche tanto la materia quanto la forma
sono principii constant iss imi" . 4 " Y en Le ibn iz : " J e prends aussi pour accor-
de que tout etre cree est sujet au changement , et par consequent la Mo-
nade cree aussi, et m c m e que ce changement est continuel dans c h a c u n e "
(Monadologie, § 10) . Pero L e i b n i z se refiere a cambio interno. Hav uno
continuo a cada monada, pero estos cambios naturales provienen de un
principio interno, no de una causa externa, dado que no hav influencia
exterior en la monada , ni t ienen estas influencias sobre otras. E n otra
obra del mismo ano : " L e s Monades n'ayant point des parties ne sauroient
etre formees, ni d e f a i t e s . . . " Les Principes de la nature et de la grace
fondes en raison, § 2.)


Nos hal lamos en un universo de monadas individuales, sin interaccion
mutua, pero fiel reflejo del conjunto regido por una lev de armonia, en
el que la mo nada suprema es Dios . Es te es uno de los puntos mas os-
curos, en donde p r o b a b l e m e n t e hava disparidad de criterios. Para Bruno
las monadas son eternas, no conocen el t iempo, mientras que para Le ib -
niz (Monadologie, § 6) las monadas no podrian comenzar mas que por
creacion ni terminar mas que por aniquilacion. Pensamos que en Bruno
la concepcion de una divinidad es tota lmente inmanente . Es discutible
la posicion de S t e r n , 5 " quien pone como e jemplo de diferencia esencial,
en ambas teorias, el problema del movimiento. Le ibn iz (Mon., § 10) opta
por un movimiento continuo, mientras que para Bruno el concepto de
infinito parece ser estatico. Creemos que esta posicion debe ser entendida
desde la crit ica al movimiento de Aristoteles. Recordemos aquel pasaje
de B r u n o en De immenso: " Inf initum infinite, hoc esl intensive non agit
n e q u e patitur; infinituin vero finite hoc est extensive, agit ac patitur"." ' 1


Por sus cual idades se distinguen las monadas unas de otras con objeto
de que haya distincion entre las diferentes partes del universo. Carecen,
por supuesto de las propiedades de lo sujeto a la extension (materia, divi-
sio, figura). T o d o lo cuanti tat ivo esta, tambien, excluido en ellas: " C e -
pendant il faut que les Monades ayent quelques qualites, autrement ce
ne seroient pas m e m c des Etres . E t si les substances simples ne diffe-


*° B r u n o , De la causa, principio e uno (Dial. ital., I , pp . 2 4 5 - 2 4 6 ) ; Lampas (Op. lat., I I I ) ,
2 5 3 - 2 5 6 ; Spaccio (Dial. ital., 5 5 6 - 5 5 7 ) ; Dc minimo (Op. tat., I , iii).


™ B . Stern, op. cit., p. 1 3 6 .
0 1 B r u n o , De immenso, I (i) , p. 2 9 1 . Cf . H. Vedrine , La conccption dc la nature clicz


G. Brtino (Paris , 1 9 6 7 ) , pp . 1 5 7 y ss. (eap. "Infini et mou\ e m e n t " ) . T a m b i e n sobre el mismo
t e m a J . B o c k m e i e r , Die Naturtheorie Giordano Brunos ( F r a n c i o r t , N u c v a York, 1 9 8 0 ) , pp . 2 9 -
4 9 ( cap . " E n d l i c h e BewegunR und unendliche B e w c g k c i t " ) , pp . 7 1 y ss. P. R. Blum, Aris-
toteles bei Bruno (Munich, 1 9 8 0 ) , pp . 2 9 - 4 9 (cap. " K o s m o l o g i o " ) .
7 4 A. VEGA ESQUERRA


roient point par leurs qualites, il n'y auroit pas moien de s 'appercevoir
d'aucun changement dans les c h o s e s . . . " (Mon., § 8 ) .


L a hipotesis de un numero infinito de elementos, de germenes o semi-
llas q u e se diferencian entre si cual i tat ivamente , que poseen propiedades
irreductibles y por cuya mezc la y continuacion nacen las cosas visibles,
ya fue formulada por Anaxagoras, y no es de extranar que el Principio
de las diferencias individuales de Le ibn iz va se hal lara en Bruno.


E l concepto de perfecc ion es explicado en Le ibniz mediante el de
l imite: alli donde no hay limite, en Dios , la perfecc ion es absolutamente
infinita: " D ' o u il s'ensuit que Dieu est absolument parfait ; la perfect ion
n'etant autre chose que la grandeur de la real i te positive prise precise-
ment , en mettant a part les limites ou bornes dans les choses qui en ont.
E t la, ou il n'y a point de bornes, c'est a dire, en Dieu , la perfect ion est
absolument infinie" (Mon., 41 ; Tlieod., § 22, p r e f a c e § 4a) . .


D e c i a m o s que para B r u n o la mater ia no es divisible hasta el infinito,
sino que hay un l imite en la division, la mona d a o atomo minimo. E n el
De triplice minimo et mensura, B r u n o introduce tres min imos : la m o na d a
o unidad; unidad de niimero, el punto o unidad de la l inea; el atomo o
unidad del cuerpo: minimo corporal , f is ico y metaf is ico ; substancia mini-
m a o minimo simple. B r u n o dice que la caracter ist ica fundamenta l , o mas
comiin de todo minimo substancial es la monadic idad, p o r q u e : a) los
atomos constitutivos de la real idad son vivientes y animados (monadas o
individuos); b) son irreductibles a otra ent idad aun cuando estan en co-
munidad con el resto del universo y con D i o s : m o n a d a por excelencia
("monas m o n a d u m " ) . E s decir, dicha caracter is t ica , consiste en un mini-
m o q u e cont iene la pluralidad, pues esta se compone de substancias sim-
ples (Mon., § 1) que ya Nicolas de Cusa h a b i a visto en De docta igno-
rantia, en un esfuerzo por asimilar el p lanteamiento medieval , microcosmos-
macrocosmos. Substancias simples que, como ciertos "primarios princi-
p ios" individuales que forman los cuerpos compuestos , aparecen en otra
de las obras de Bruno, De Tinfinito, universo e mondi."2


Muchos son los pasajes en los que encontrar iamos las senales brunia-
nas en la obra de Le ibniz . Serian de destacar , por e jemplo, las posicio-
nes de ambos respecto a la idea de principio que, en el caso de Le ibniz ,
tan br i l l antemente expuso O r t e g a y G a s s e t . 5 3


C o m o ult ima conclusion senalamos que la logica y la metaf i s ica par-
t ieron unidas en el Renac imiento en busca de una teoria del conocimien-
to que les proporcionara un marco cientifico. Nos referimos a la logica


ra Bruno (Dial. ital., I ) .
m J . O r t e g a y Gasset , " L a idea de principio en Leibniz y la evolucion de la idea de-


d u c t i v a " , en Obras Completas V I I I (Madrid, 1 9 6 5 ) , p p . 6 1 - 3 5 2 .
L C - G I C A Y M O N A D O L O G I A . A L G U N O S A S P E C T O S


que, cn su intento de renovacion, asimilo las artes de la memoria llevan-
dolas de un plano retorico a otro ontologico.


R a m o n Llul l y Giordano Bruno fueron los artifices dc este provecto
quc , mas tarde, Le ibn iz integraria en sus ideales enciclopcdicos.


E l nac iente concepto de naturaleza aplico el lenguaje matemat ico , de
la misma manera que la cosmologia luliana se situo en la base de una
epistemologia.


L a obra de Llul l , dirigio a Bruno y a Leibniz en el camino del me-
todo que K a n t anunciaria en la conocida formula de la "Revolucion co-
pern icana" .


Amador VEGA ESQUERHA


Raimundus Lullus-Institut
der Unixcrsitjit F r e i b u r g i. Hr.


R E S U M S


Albert SOLER I LLOPART, "Mas cavaller qui daqd fa lo contrari". Una
lectura del tractat lubtia sobre la cavalleria (I)


T h e first part of this two-part study considers the formal aspect of the
work, paying special attention to literary expression as found in the pro-
logue, which constitutes one of the first of LlulFs narratives l a c k i n " anv
immediate didact ic purpose, and in the allegorical plan of Chapter 6, in
which each e lement of a k n i g h f s arms or armour is given a significance.


As a result the prologue reproduces literary habits and paradigms (to-
pics) famil iar to readers close to the world of knighthood, and thus func-
tions as a captatio benevolentiae. T h e rest of the book tries to base a true
sc ience of knighthood on Lull ian presupposit ions: it is the unfolding of
an " A r t " for knights. T h e allegory of C h a p t e r 6 is related to the innova-
tional role this form of representat ion of reality took on in t h e 13th cen-
tury, but LIull 's use has some peculiarit ies (a transcendental intent) , and
forms part of an imaginary schema which underl ies the work.


Carles HEUSCII, VEnfer en essence. Une comprehension philosophique de
TEnfer selon Raymond Lulle


Bv Llull 's t ime, death, the Last Judgement , and I l e l l had moved
away from the apocalypt ic , col lect ive early view, in which faith or lack
of it were the deciding elements , towards a more judicial , individualizcd
view, in which man's actions h a d b e c o m e the decisive factor . F o r Llull
this m e a n t that just as in life it w a s the acts (along with their art iculated
network of correlatives) of the powers of the body and soul that deter-
7 8 E S T U D I O S L U L I A N O S


mined man's fate, so in Hel l it wfts the inverse mal funct ioning (or de-
structuring) of these powers that produced man's suffering. Llull 's pre-
sentation of Hell is not visual, as was usual in his t ime, nor does it relv
on outside forces (demons, monsters, e t c ) ; instead it is conceptual — a
Hel l of intelligibilia not of sensibilia. And when, as in the Doctrina pueril,
he wants to present it didactical ly, he does it analogically, by examples
from eveiyday reality (butchers ' d i smemberment of animals, e t c ) .


Sebast ia TRIAS MERCANT, Proyecto de sistematizacion de la etica luliana


In an at tempt to show that any history of ethics is incomplete without
a re ference to Llull 's ethics , this article tries to point out the existence
of same, and to determine its epistemological criteria, so as to b e able
then to systematize it. T h e aim of Llull 's ethics is to reform Christ ian
society through the Church. B u t in contrast to the reformism of the Spiri-
tuals, Llul l advocates a moral system alwjays founded on a rat ional faith.
T h e epistemological criterion of such ethics is therefore the theoret ical
statute of the Art, to the extent that it constitutes a search for the truth,
and, in int imate connect ion with the discovery of this truth, virtues are acti-
vated and vices supressed. Its application, however , must take into account
all levels of audience (scholars, clergy untra ined in philosophy, country
people) . This deductivist formulat ion of thics shows h o w through the
Art it is l inked to logic. A paraenet ic criterion converts his books of and
on sermons into guides for preachers on the care of souls. T h e reform
of common people requires the formulation of an ethic of moral example .


Amador VEGA ESQUERRA, Logica y monadologia: algunos aspectos de la
herencia luliana en G. Bruno y G. W. Leibniz


T h e Ciceronian rhetorical tradition, used in the Middle Ages as a
method for memorizing virtues and vices, b e c a m e , in the humanist ic
disputes concerning rhetoric , the 'point of convergence of tvvo require-
ments : the reform of Aristotel ian-scholastic logic, and the search for a
new method of investigation. T h e Lul l ian inheri tance in Bruno and L e i b -
niz centered around a reform of understanding w h i c h shifted the con-
tents of sensibility to the plane of the imagination, taking up a theory of
the image in a strongly neoplatonic context. Both Bruno and Leibniz ,
each from the point of view of his own needs, contemplated the Lul l ian
Art not merely as an instrument of his logico-combinatory methods , but
rather as the epistemological key to a n e w complete , unitary world
outlook.
B I B L I O G R A F I A L U L r L I S T I C A


I. E D I C I O N , A N T O L O G I E S I T R A D U C C I O N S D ' O B R E S
L U L - L I A N E S


1) Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XVI, Opera Viennae Allo-
brogum, in Monte Pessulano et in Civitate Maioricensi annis MCCCXI-
MCCCXII composita, ed. Antoni Oliver, Miche l Senellart i F e r n a n d o Do-
minguez, "Corpus Christ ianorum, Cont inuat io Medieval i s " L X X V I I I (Turn-
hout, B e l g i c a : Brepols , 1988) , xxxii-f-406 pp.


C o n t e u n a edicio de :
Liber disputationis Petri et Raimundi sive Phantasticus ( R O L 190)
Liber de ente reali et rationis ( R O L 191)
Liber de divina habentia ( R O L 192)
Liber de ente simpliciter absoluto ( R O L 193)
De locutione angelorum ( R O L 194)
Liber de participatione Christianorum et Saraccnorum ( R O L 195)
Liber differentiae correlativorum divinarum dignitatum ( R O L 196)
Liber de quinque principiis ( R O L 197)
Liber de secretis sacratissimae trinitatis et incarnationis ( R O L 198)
Liber de novo modo demonstrandi ( R O L 199)
Liber qui continet confessionem ( R O L 200)


I I . E S T U D I S L U L L I S T I C S


2) Bonner , Anthony, " E l l loc de R a m o n Llul l en la cultura univer-
sal" , Revista de Catalunya 19 (1988, maig) , p p . 73-82.
8 0 E S T U D I O S L U L I A N O S


3) Brummer , Rudolf , " L e s tres redaccions del « L i b r e de consolacio
d'ermita» — indicis del metode literari de R a m o n L l u l l " , Zeitschrift fiir
Katalanistik 1 (Frankfurt am Main, 19SS), pp. 168-175.


4) Burks, Al ice R. i Burks, Arthur W. , The First Electronic Compu-
ter. The Atanasoff Story (Ann Arbor : University of Michigan Press, 1988) ,
Llul l , pp. 327-8 , 346 .


5) Chazan, Rober t , " F r o m F r i a r Paul to F r i a r R a y m o n d : the D e v e -
lopment of Innovat ive Missionizing Argumentat ion" , Ilarvard TheoJogical
Review 7 6 : 3 (1983) , pp. 289-306 .


6) Dominguez , F e r n a n d o , " « I n civitate Pisa, in monasterio Sanct i D o -
m n i n i » : algunas observaciones sobre la estancia de R a m o n Llul l en Pisa
(1307 -1308 ) " , Traditio 42 (New York: F o r d h a m Universitv Press, 1986),
pp. 389-437.


7) Dominguez , F e r n a n d o , " R a m o n Llul l o el p lacer espiritual de en-
tender" , Diario de Maliorca, 18 i 25 cJe setembre (1987) .


8) Lava jo , C. J . , " T h e apologetical m e t h o d of R a y m o n d Mart i accor-
ding to the problemat ic of R a y m o n d L u l l e " , Islamochristiana 11 (1985) ,
pp. 155-176.


9) Ll inares , Armand, " L e s preliminaires de l '«Art» lullien dans le
« L i b r e de contemplac io» , Zeitschrift fiir Katalanistik 1 (Frankfurt am Main,
1SS8), pp. 176-186.


10) Lohr , Charles , " M e t a p h y s i c s " , TJie Cambridge History of Re-
naissance Philosophy (Cambr idge : C a m b r i d g e Universitv Press, 1988),
pp. 537-638 ; Llull 539-557, 586.


11) Matan ic , A., " L u l l o , R a i m o n d o " , Dizionario Enciclopedico di Spi-
ritualita ( R o m a : Edizioni Studium, 1977), pp. 1108-1110.


12) Sohr, Johannes , " N e u e T e x t e und Untersuchungen i iber R a i m u n d
Lull in Spanischer S p r a c h e " , Romanische Forschungen 93 (Frankfurt ,
1981) , pp. 143-6.


13) ZeitscJirift fiir Katalanistik (=ZfK,). Revista cTEstudis catalans 1
(Frankfurt , 1988), 286 pp.
J S I U L I O G K . U T A L l L L i S T l C A o'L


I I I . B I B L I O G R A F I A C O M P L E M E N T A R I A


14) Q i n a l s Vidal , F . , Sobre la cscncia tlcl conociiuicnlo ( I iareclona:
I T U , 1987) . G99 pp.


15) C u v , Alain, v olros, Filosofia dc HispanoamSrica. Aproximacio-
nes al panorama actuul, ICK, Univcrsi tat de Barcelona (Barce lona : P P U ,
1987) , 203 pp.


R E S S E N Y E S


1) ROL X V I .
Com tots els volums del ROL, aquest ens duu novetats considera-


bles. E n t r e les onze obres publicades aqui , sis (l levat d'un fragment in-
significant d'una d'elles) son inedites; i entre aquestes obres inedites hi
ha la que va servir de b a s e a la famosa disputa de F e z l 'any 1394 que a
la fi podem llegir en 1'unica versio conservada (la llatina de Guil lem
Mestre — s e m b l a que Llull va redactar 1'obra primer en arab i llavors en
catala) . P e r o encara mes significatiu per a aquest ressenvador es el fet
que pocs volums dels del ROL mostren tan c larament com aquest l'in-
teres que pot tenir la publ icac io cronologica de les obres de Ramon Llull
tal com ens 1'ofereixen els editors del Raimundus-Lul lus-Inst i tut de Fr i -
burg. Aqui tenim onze obres que ocupen l'anv que va des del se tembre
de 1311, quan Llul l acabava de deixar Paris , fins al se tembre de 1312,
quan, despres de passar per Viena del Delfinat i Montpel ler , ja feia uns
tres mesos que havia tornat a Mal lorca . Dins aquest anv de produccio
trobam obres que van des de l 'auto-exemplarisme dramatic del Pliantasti-
cus fins a una obra fonamenta l per a la comprensio de Fevolucio de la
logica lul-liana, com el Liber de novo modo deinonstrandi, o des d u n a
obra purament pastoral, com el Liber qui continet confessionem fins a
una d' important contingut filosofic, com el Liber de ente reali et rationis.
I si pensam que aquestes obres es t roben entre els darrers escrits anti-
averroistes i la Vida coetania publicats a ROL V I I I , i els 183 sermons
recentment editats a ROL X V , veurem amb claredat 1'habilitat del Beat
per avan^ar gairebe s imultaniament sobre una gran varietat de fronts.


Pero el que es potser mes interessant, es cercar els fils unificadors
entre tanta diversitat. E l primer fil es la seva preocupacio pel concil i de
Viena i 1'intent de fer-hi aprovar els tres proposits de la creacio d'escoles
8 4 E S T U D I O S L U L I A N O S


de l lengues orientals per a missioners, la unificacio dels ordes militars de
cara a u n a eventual croada, i la interdiccio de les doctrines averroistes.
Abans del concil i , al Phantasticus, torna a menc ionar aquests temes que
havia anat exposant des del gener del mate ix any 1311 al Liber natalis, i
despres, al De locutione angelorum (p. 216) i al De participatione chris-
tianorum et saracenorum (p. 246 ) , deixa transparentar la seva satisfaccio
per 1'acceptacio que havien t ingut els dos primers d'aquests temes. Pe l
que fa al tercer propdsit, segueix insistint en la incorreccio de certs te-
mes averroistes (vegeu p. 34) al Liber de ente reali et rationis, alludint-
hi a m b la f rase "a l iqui phi losophantes" (p. 190) al Liber de ente sim-
pliciter absoluto, o parlant f r a n c a m e n t dels "Parisius Averrois tae" com a
" fa ls i phi losophi" (p. 218) al De locutione angelorum.


E l segon fil es 1'intent d'acostar-se al rei F r e d e r i c de Sicil ia, al qual
dedica c inc de les obres publ icades aqui (els que van des del De locu-
tione angelorum fins al Liber de novo modo demonstrandi, l levat del Li-
ber de secretis sacratissimae trinitatis et incarnationis). S e m b l a que el
c e r c a en p a r t perque espera que, com a amic dels franciscans espirituals
i com a darrer protector d A r a n u de Vilanova, a judara a difondre els seus
l l ibres. T a m b e sembla que el vol inci tar a a judar en la seva labor missio-
nera de cara als jueus (com veurem en un m o m e n t ) i de cara als musul-
mans ; fins i tot suggereix la convocacio de debats amb el sulta de T u -
nis (p. 246 ) , i aixi potser podriem relacionar aquests intents d'atreure la
s impatia del rei no tan sols amb el proper viatge a Sicil ia, sino t a m b e
a m b la intriga poli t ica del darrer v iatge del B e a t al Nord d'Africa.


Aixo ens duu al tercer fil, la missio apologet ica lull iana, que apareix
fins i tot en llocs tan inesperats com el De locutione angelorum, obra que
escriu (p. 236) " a d mult ipl icandum sanctam fidem cathol icam, et h o c con-
tra omnes homines infideles" , o el Liber de novo modo demonstrandi,
que escriu (p. 376) a fi que el re i F r e d e r i c i el b i sbe de M o n r e a l e fac in
els jueus escoltar i respondre als seus arguments . fis curios constatar que
en aquesta mate ixa obra t robam 1'unica referencia a 1'altre fil tan impor-
tant en aquests anys de la seva activitat — e l de 1'homiletica. Llul l m a -
teix li dona (p. 349) el titol alternatiu d'Ars praedicativa magnitudinis, pero,
ates q u e entra mes en la categoria d'apologetica que de sermons propia-
m e n t dits (es a dir, dirigits a altres cristians), 1'obra s'hauria d'emparel lar
mes a m b el Liber praedicationis contra judaeos pel seu contingut, i al
Liber de trinitate et incarnatione per la seva forma.


I es prec i sament aquesta forma la q u e ens duu al quart fil — e l del
nou m e t o d e demostrat iu presentat en 1'obra esmentada. A m b aquest m e -
tode, el q u e R a m o n Llul l ha fe t es prendre la reductio ad impossibile
q u e h a emprat des del Libre del gentil, i s istematitzar-la a m b una tecni-
c a de suposicio contradictoria emparentada a m b la fal-lacia nova o con-
tradictoria q u e havia iniciat a la Lbgica nova i q u e llavors desenrotl laria
R E S S E N Y E S 85


a partir de la tardor de 1308 (Liber de novis falaciis) com a arma prin-
cipal en la seva c a m p a n y a antiaverroista. I es curios que empra aquest
metode demostratiu nou, o variants d'aquest metode, en totes les obres
d'aquest tom, l levat de la pr imera que es dramatica i la segona que es
expositiva, fins i tot en obres com el De locutione angelorum (vegeu p . 216 ,
on diu que ho fara " d e positionibus oppositis, concludendo per modum
novum nondum cognitum arguendi et demonstrandi" ) .


P e r o mes curios i significatiu encara es el cas del Liber de participa-
tione christianorum et saracenorum on junta els fils de 1'apologetica i del
nou m e t o d e demostratiu, per endinsar-se en un nou cami de persuasio
dels infidels. Aqui el que intenta es fer-los part ic ipar (com proclama el
titol) en un debat , donant-los la rao — e n part. Els dona la rao, per exem-
ple, quan- diuen que Jesucrist no es D e u . P e r o aixo, afegeix, nomes es
ver pel que fa a la humanitat de Crist; pel que fa a la seva divinitat, es
fals (es la fal-lacia secundum quid). Aixi construeix tota 1'obra sobre sillo-
gismes contradictoris , a fi de presentar u n a premissa que no podien negar ,
i l lavors demostrar com tal premissa duia necessariament a la conclusio
desit jada (la Trinitat , 1 'Encarnacio, e t c ) .


T a m b e en aquesta obra t robarem un quint fil comu a moltes obres
de les darreres etapes de la produccio lul-liana — e l de les proves pel
grau superlatiu. E n aquest tom nomes es absent del Liber de quinque
principiis i del Liber qui continet confessionem. F ins i tot apareix en la
primera obra en 1'epitet ironic de phantasticissimus que Llul l es dona.


No voldria a c a b a r aquesta ressenya sense assenyalar que d'entre les
onze obres d'aquest tom, la que per als seguidors del B e a t era la mes
important era el Liber de ente reali et rationis. E s troba conservada a
17 Mss. , i entre ells el Paris , B ib l . N a t , lat. 16116 (Ms. que era de le
Myesier i te anotacions de la seva ma) , en YEJectorium, i en dos de la
col-leccio del cardenal de Cusa. C r e c que far icm b e en seguir 1'exemple
d'aquests seguidors i prendre 1'obra com a fonamental per a 1'estudi del
conegut eix del pensament lullia — e l seu realisme platonic .


F i n a l m e n t , convendria assenyalar dues noves declaracions antialqui-
mistes del Bea t (pp. 84-5 i 376) , en les quals diu que 1'alquimia no es
reali tat ni c iencia, sino figmentum, i que els que la pract iquen sunt bu-
bulci et fatui.


A. B o n n e r


4) Burks, TJie First Electronic Computer.
fis curios haver d'assenyalar la menc io de R a m o n Llull en un l l ibre


sobre un judici , de l'anv 1973 a Nordamerica entre les companvies de
Honeywel l i Sperrv Rand , sobre qui tenia dret a la patent sobre el pri-
mer ordenador electronic, els creadors de la famosa maquina E N I A C , o
8 6 E S T U D I O S L U L I A N O S


un tal Atanasoff , figura fins llavors gairebe desconeguda. E l judici es va
fer ce lebre p e r q u e es va donar la rao al darrer. P e i b per als lullistes la
mencio del B e a t a tal l l ibre es un fet mes que anecdot ic , i aixo per dos
motius. Pr imer , p e r q u e 1'autor principal del l l ibre es una coneguda auto-
ritat no tan sols en el c a m p de la informatica, sino t a m b e en el de la
historia de la ldgica (es un dels editors de 1'obra de Char les Pe i rce ) . Se-
gon, per la seva defmicio del paper de R a m o n Llull com a precursor de
la informat ica moderna . A un apendix sobre Logic of Electronic Switch-
ing, despres de descriure el mecan isme combinator i de l'Art, diu (pa-
gines 3 2 7 - 8 ) : " U n a teoria a tomica d'un t e m a o disciplina m a n t e que els
ob jectes a estudiar per tal disciplina son composts per a loms interconnec-
tats per certes regles o lleis. L a teoria a tomica de la mater ia i la teoria
c inet ica dels gasos son exemples del camp de la f isica. L a . . . teoria del
switching es un exemple abs trac te d'una teoria a t o m i c a . . . L a contr ibucio
lul-liana a 1'atomisme fou d'inventar el pr imer aparell per al calcul m e -
can ic de combinacions d'uns pocs termes b a s i c s . . . V a f o r m a r . . . combina-
cions diferents movent peces d'informacio relatives unes a les altres, i
aixo es un concepte precursor del switching digi ta l . " C r e c que les asse-
veracions sobre 1'atomisme lul-lia i la seva manipulac io per mecanismes
combinatoris son d'evident interes, i aporten precisions valuoses sobre el
paper del B e a t dins aques ta f a c e t a de la historia del pensament .


A. Bonnev


3) B r u m m e r , " L e s tres redaccions del « L i b r e de consolacio d 'ermita»" .


Llul l , que escrivia a escarada i viat java sempre seguit, havia de tenir
un m e t o d e ben propi de trebal lar . D o n c s be , ens resten ben pocs indicis
que permet in endevinar-ho. B r u m m e r ens n a c a b a de donar un: el Librc
de consolacio dermita t e tres redaccions — u n text eata la i dos de llatins.
E l text cata la du l loc i data : Messina, agost 1313; el llati n.° 2 : Messina,
n o v e m b r e 1313. E l text catala , el mes vell, u n a vegada redactat , Llul l es
proposaria de traduir-lo al l lati . Comenga la t raduccio , pe ib ben aviat,
per fer via, es redueix a reunir unes notes i allusions que segurament li
servirien de guia per a dictar, un dia, el text complet en llati a uns dels
seus deixebles, cosa q u e no arriba a fer mai . E l mes de n o v e m b r e d'aquell
mate ix any escriu el que en reali tat n o es mes que una nova obra l latina
teixida sobre les linies i apunts del text catala . T a l podria ser —opina
B r u m m e r — el m e t o d e l i terari de redacc io que tenia Llul l .


A. Oliver
R E S S E N Y E S 87


5) Chazan, " F r o m Fr iar Paul to Fr iar R a v m o n d . . . " .
8) Lava jo , " T h e apologetical method of Raymond M a r t i . . . " .
E l primer article versa sobre el desenvolupament de les tecniques


apologetiques dominicanes a la Corona d'Arago, i el segon estudia la
reacc io de R a m o n Llul l en contra d a q u e s t e s tecniques. Chazan suggerei.x
— c r e c que e n c e r t a d a m e n t — que el gran innovador en la tecnica domi-
nicana de basar els arguments en els mateixos textos religiosos de 1'ad-
versari era el convers P a u Cristia, tecnica que va provar en la famosa
disputa de B a r c e l o n a de 1263, contra un dels savis mes il-lustres de la
comunitat jueva hispanica de 1'epoca, el rabi Moises b e n N a h m a n de
Girona. E l meri t de R a m o n Mart i era d'haver eixamplat aquesta tecnica
enormement , tant en extensio com en profunditat de coneixements , i
d'haver sabut englobar-la dins un marc filosofic i teologic molt mes solid.
Aquesta tecnica hauria arribat al seu punt culminant en el seu Pugio
ficlei de 1278. L'analisi dels materials judaics emprats pels dos polemis-
tes, i de com 1'empren, es de gran interes. Aquest article, juntament amb
els dos darrers treballs d'E. Colomer , un, ressenyat a EL 27 (1987) , 110,
126-7 i 1'altre, aparegut a EL 2 8 (1988) , 1-37, es, em sembla, indispensa-
ble per a la comprensio de les tecniques apologetiques dominicanes a la
Corona d'Arago al s. X I I I . S'hi t roba a mes un detall curios: a dues no-
tes (nn. 25 i 60) Chazan cita i rebat la suggerencia d'altres estudiosos,
que el Pugio ficlei conte texts judaics desconeguts per altres fonts, i que
per tant han de ser falsificacions del propi R a m o n Mart i !


L 'art ic le de L a v a j o , te coses interessants, a pesar d'expressar opinions
basades mes en qiiestions de personalitat q u e de doctrina o metode. Per
a ell, Llul l era (p. 157) un " r a d i c a l " de " m e n t obnubi lada (clouded m i n d ) "
empcs per " u n a insatisfaccio inter ior" produida pel fracas dels seus pro-
pis metodes missioners davant el gran exit de les tecniques dominicanes
(pp. 164-5) , emprades per figures de la tal la d A l b e r t Magne , T o m a s d'A-
quino i R a m o n de Penyafort , que Llul l , a m b la seva "visio immutable i
freda de la rea l i ta t " (p. 166) era incapa^ de comprendre . T a m b e segueix
pensant que de jove Llul l havia estat patge a la cort reial, i que va morir
martir . Aquests i altres errors no l leven el merit de detalls interessants,
com per exemple u n a cita de la cronica de Pere Marsil i (p. 173) . Diu que
J a u m e I, despres de la tormenta que afolla la seva croada, va arribar a
Aigiies Mortes pel se tembre de 1269, i a l la : " E x i v i t q u e ad terram ille qui
equis praeera t : et invenit duos Fratres Praedicatorum in terra, qui tunc
venerant Tunic io , videlicet F r a t r e m Franc i scum Cineris, et F r a t r e m Rai -
mundum Mart in i . " Consul tant la Cronica de J a u m e I, veig que el nom
del primer es Pere Cenra , i s'hi afegeix una petita queixa del re i : " I nos
ens pensavem que ens hi esperarien, pero ells se n a n a r e n a Montepe l l e r . "
Evi taren el contac te a m b el rei? Estaven avergonvits del f racas de la
seva missio? L a interpretacio de Lava jo es que tornaren per m o r de l'am-
8 8 E S T U D I O S L U L I A N O S


bient be l l i c q u e al M a g r i b precedi la croada de Sant Lluis ; pero em
sembla que no es va decidir la reorientacio de la c a m p a n y a des de 1 '0-
r ient Mit ja c a p a Tunis fins a 1270. Si es aixi, la peti ta queixa del rei a
la seva cronica mes aviat confirma la historia que Llul l conta, i que L a -
vajo intenta rebatre .


A. B o n n e r


6) D o m i n g u e z , " « I n civitate Pisa, in monasterio Sanct i D o m n i n i » " .


No por f r e c u e n t e es menos justificado el lamento sobre la escasez de
datos historicos de que disponemos para seguir la b iograf ia social de R a -
mon Llull . Podemos reconstruir , a lo sumo, un cierto it inerario, pero
carecemos de las mas e lementales referencias que nos permitan re lacio-
narlo con los acontecimientos de su entorno. F . D o m i n g u e z cultiva pre-
c isamente un metodo q u e puede socorrernos en tales situaciones y que,
salvo contadas excepciones, no suele ser f recuentado por los lulistas.


D o m i n g u e z parte de un dato minimo, una incorreccion tradicional en
la catalogacion de las obras lulianas, a pr imera vista de nula importan-
c ia . E s el caso q u e Llul l l lego a Pisa en 1307, y durante su estancia alli
concluyo cinco obras (entre ellas las importantes Ars generalis ultima y
Ars brevis). L a catalogacion de las obras de Llul l venia consignando
c o m o lugar de residencia el monasterio de "san D o m i n g o " , mientras la
tradicion manuscr i ta , en su mayoria , sugeria un "san D o n i n o " . Domin-
guez acomete la demostracion documental que prueba que dif ic i lmente
Llul l podia residir en un convento de Sto. Domingo , fundado en 1382,
pero si podia hacer lo en un monaster io benedic t ino de San Donino , fun-
dado en 1240 y documentado en aiios proximos a la estancia de Llul l .


D e s h a c e r el entuerto, sin embargo, no ocupa siquiera la cuarta par te
del t rabajo . E l autor propone otros interrogantes a la estancia de Llul l
en Pisa, cuestiones que puedan ayudarnos para su biograf ia social. Y asi
se constata que, durante los meses de la estancia de Llul l en Pisa, hay un
intercambio de embajadas entre la c iudad y J a i m e I I de Aragon, cuando
este precisaba de aliados para hacer real idad la ocupacion de Cerdei ia ,
cuya donacion h a b i a recibido de manos de Boni fac io V I I I . Las negocia-
ciones conocieron un episodio curioso cuando la seiioria pisana, a finales
de 1308, decide someterse a la soberania del rev de Aragon. Al recordar
estos acontecimientos , el autor continua su reflexion enmarcandolos en
lo que podria ser una estrategia mediterranea de Llul l , de suma impor-
tancia ;para sus planes de cruzada. D e esta forma se van abriendo ilus-
trativas connotaciones entre lo que LIull manifiesta en sus obras y los
acontecimientos historicos que conocemos.


E n conjunto, pues, el estudio plantea un metodo y ofrece algunos
R E S S E N Y E S 8 9


ejemplos de una investigacion que podi ia ayudarnos a completar una di-
mension historica de Llul l , la de sus relaciones y/o intervenciones en los
acontec imientos politicos de su t iempo.


J . Gaya


8) V e g e u el n.° 5 mes amunt.


9) Ll inares , " L e s preliminaires de 1 'Art. . . " .
L a Vida coetania pot fer pensar que, despres de la i l luminacio de


R a n d a , L lul l va escriure, amb la perfecc io que aix6 implica, 1'Arr; abreu-
jada datrohar veritat, malgrat les correccions ulteriors fins arribar a la
versio definitiva de YArs generalis ultima. Ll inares creu que aquella pri-
m e r a redacc io va precedida d'alguns assaigs vacil lants. Aixo succeeix en
el Libre de contemplacio. E n aquesta obra apareixen les primeres consi-
deracions artistiques que seran despres sistematitzades a l'Art; considera-
cions vacil-lants i insegures, p e i b c larament encaminades a la construccio
del " L l i b r e " dels l l ibres lul-lians. A partir d'aquest criteri, Ll inares s'en-
trete a puntual i tzar algunes d'aquestes idees vacillants. E n primer l loc,
1'aparicio de les " l le tres-s imbols" , segons 1'abecedari l lati i seguint un
n o m b r e distint en els diferents capitols. E n segon l loc, una polisemia de
cada u n a de les l letres en funcio dels subjectes tematics de cada capitol .
E n tercer l loc , un diferent grau de formali tzacio segons els temes tractats ,
cosa que obliga a barre jar raonaments ne tament formals i raonaments
purament verbals . A mes , advertim tambe , encara que mes aviat suggeri-
da, la idea clau a 1'Art, es a dir, la interconnexio entre el fons i la forma
dels problemes tractats . Aquestes breus indicacions porten Ll inares a una
c lara conclusio. E ls ultims capitols del Libre de contemplacio estableixen
les bases del que sera 1'essencia de l 'Art: les " l le tres-s imbols" com a pre-
figuracio dels a l fabets , indispensables per a la combinatoria artistica, i la
c lau de la " r a o necessar ia" , que distingeix uelament l'Art dc Llull de
la logica tradicional .


Dins aquest ambi t dbbservac ions esmentades Ll inares suggereix, com
qui no diu res, u n a idea important que vull subratl lar : 1'existencia de
nou lletres, que representen " n e u f notions qui . . . sont neuf vertus de
D i e u (p. 182) ; vertus ou dignites qui apparaissent deja dans le Libre de
contemplacio au n o m b r e de n e u f " (p. 186). ^Suposa aquesta observacio un
replante jament de la genesi de 1'Art que aniria, no de 16 a 9, sino de
9 - 16 - 9? E l t e m a es important per a dedicar-hi una reflexio.


E n definitiva, 1'article de Llinares es prou suggerent, encara que, com
ell mate ix diu, unicament consideri "que lques points qui emergent "
(p. 186) . T o t i aixo, subratl la que en el Libre de contemplacio sembla
que L lu l l "ava i t decouvert . . . les l ineaments" del que seria 1'Art.


S. Tr ias Mercant
9 0 E S T U D I O S L U L I A N O S


10) Lohr , " M e t a p h y s i c s " .
D o s puntual izaciones , de entrada, para enmarcar el estudio que va-


mos a comentar . Pr imero , advertir que se trata de una investigacion sobre
la historia de la metaf is ica , como t e m a y como disciplina, en los si-
glos X V - X V I I . Segundo, que acompai ia y dirige esla investigacion his-
torica u n a exposicion del pensamiento luliano.


L o h r acomete la historia de la metaf i s ica desde el p lanteamiento aris-
totel ico, ambiguo, sin duda, que da origen a puntos de arranque diferen-
tes. L a metaf i s i ca p u e d e ser entendida — a s i divide Lohr su e s t u d i o —
c o m o " c i e n c i a de D i o s " y como "c ienc ia del ser" . Al tomar como categorias
historicas estas dos perspect ivas, se le a b r e al autor la posibi l idad de expo-
nernos prac t i camente dos historias de la metaf is ica (que tambien podrian
ser l lamadas " t e n d e n c i a s " , " corr ientes " , " e s t r a t e g i a s " . . . ) , sin que ello deri-
ve en u n a narracion intemporal . L a s dos historias son, a la vez, dos posi-
ciones f rente a la real idad, f rente al hecho social , f rente a la pract ica
cientif ica. Por alguna razon el camino se inicia con el cuest ionamiento de
la concepcion estaticista de la real idad y concluye con el af ianzamiento
de la c ienc ia nueva. Q u e en el t rayecto tuvo lugar el debate , el enfrenta-
miento y alguna traicion, lo pone de rel ieve el autor al hacer del concil io
de Bas i lea u n a de las referencias historicas mas recurrentes .


Contra evidencias de pronostico, es prec isamente en aquellos autores
que se enmarcan en la concepcion de la metaf i s ica como c iencia de
Dios , donde encontramos la parte mas viva y mas progresista del debate .
Y su pr imer capitulo se l lama R a m o n Llul l .


L a pr imera constatacion que debemos hacer inmediatamente es esta :
L o h r ha conseguido formular de m a n e r a definitiva lo que se iba perfi-
lando como la interpretacion mas precisa del pensamiento luliano. Porque
se trata de algo asi como del final de una historia. E n efecto, el estudio
de las obras y la reflexion sobre el pensamiento de R a m o n Llull , en esta
segunda mi tad del siglo X X , h a b i a ido alcanzando cotas cada vez mas
definitivas. A los trabajos pioneros de F . Yates y R. Pr ing-Mil l , siguieron
una serie de tesis doctorales e laboradas al amparo del Instituto R a m o n
Llul l de F r e i b u r g (L . Sala-Molins , M. Bauza , J . G a y a ) . Con ello se fueron
perfilando aquellos rasgos realmente especificos del pensamiento luliano y
a part ir de los cuales cab ia interpretarlo en su conjunto. C o m o elemen-
tos centrales des tacaban el dinamismo de las dignidades, del que deri-
v a b a la teoria de los correlativos, el e jemplarismo por el que debia re-
girse cualquier comprension de la real idad y el caracter paradigmat ico
de la teoria e lemental en la formulacion del ars.


Lohr , desde su puesto en el Insti tuto, habia intervenido en la re-
flexion de muchos de estos temas. S imul taneamente su exhaustiva dedi-
cacion al aristotelismo medieval y renacentista , ademas de l levarle a una
labor detect ivesca a lo largo y ancho de Europa , le iba proporcionando
R E S S E N Y E S 91


aquel la perspect iva de " la rga duracion" que hace posible una interprc-
tacion de la historia. U n a interpretacion que, tarde o tenrprano, deberia
incluir a Llul l .


L a ocasion de narrar la historia de la metaf is ica en el Renac imiento ,
ha deparado ahora a L o h r la oportunidad de e.xponer a Llul l interpre-
tandolo en el conjunto de la historia de la filosofia europea. Y al hacerlo ,
reuniendo todas las perspectivas alcanzadas, Lohr resume a Llull como la
pr imera formulacion consistente de una "comprension dinamica de la rea-
l idad" , que h a c e de los correlativos el "principio ontologico absoluto" .


Por este camino no resulta dificil identificar la posteridad de Llull .
Nicolas de Cusa, justo ya en su primer sermon, menciona los correlati-
vos. Marsil io F ic ino , algo mas tarde, acomete tambien una consideracion
del h o m b r e de acuerdo con la real idad en proceso.


D e s d e Llul l a F i c i n o (o, si se quiere , al reaccionarismo de Pico) la
concepcion dinamica de la real idad, como "caracter is t ica mas sobresa-
l iente de la filosofia del R e n a c i m i e n t o " , funciona como clave para com-
prender el debate en torno a la concordancia entre Platon v Aristoteles, o
la e laboracion del tema de la dignidad del hombre , o tambien las dispu-
tas sociales entre j erarquia y secularidad.


E n el otro ambito , el de la metaf is ica como "c ienc ia del ser" , Llull
tambien estuvo presente , por lo menos en el principio, cuando aun era
posible el exito. E n efecto, podia ser relevante en sus consecuencias la
posicion luliana —contrar ia a Ar i s to te les— al afirmar que la doctrina dcl
ser puede partir de principios supra-sensibles. Posicion que puede leerse
en la misma direccion que la afirmacion de Duns Escoto respecto al
ob je to pr imero del entendimiento : mientras para la tradicion escolastica
dicho objeto es el ens sub ratione quidditatis sensibilis, para Escoto es el
ens sub ratione entis. T o d o lo cual, junto a la concepcion dinamica de la
realidad, pondria en contacto a LIull con las explicaciones de la latitudo
formarum de J u a n de Ripa — y a traves suyo, de nuevo con Nicolas de
Cusa. L a continuidad de estos episodios debera encontrarse en las discu-
siones en torno a la inclusion de ciertos temas " teo logicos" en la meta-
fisica, por e jemplo, la inmortal idad del alma (episodio Pomponazzi) .


L a historia de la metaf is ica en el Renac imiento —ta l como es narra-
da por L o h r — tuvo una etapa final casi inesperada. En la peninsula ibe-
rica surgio un cuerpo de doctrina que iba poco a poco a aduefiarse de
las universidades, colegios y seminarios de toda E u r o p a : la metaf is ica dc
las disputationes. L a sobresal iente obra de Francisco Suarez y las no me-
nos importantes de Beni to Pereira o D i e g o de Zuniga, fueron consagran-
do un modo de tratar la "doctr ina del s e r " cuya vigencia perduro hasta
el mismo siglo X X .


E s dificil que en estas referencias esquematicas puedan percibirse la
cant idad y la calidad de los temas q u e son tratados por Lohr . T a m p o c o
9 2 E S T U D I O S L U L I A N O S


es nuestra intencion conseguir resumirlos con toda fidelidad. D e b e ser el
lector mismo quien recorra una y otra vez este riguroso t raba jo de sinte-
sis que L o h r ofrece y que es a la par innovacion sugerente.


Por lo que se refiere a las paginas dedicadas directamente a R a m o n
Llul l , debemos lamentar su brevedad. E s comprensible que, t ratandose de
un volumen dedicado al Renac imiento , no se tratara mas ampl iamente a
Llull y que solo se apuntaran aquellos temas que iban a constituir el
" l u l i s m o " de los siglos posteriores. E s t a l imitacion se perc ibe en algunos
puntos que el autor se ve obligado a m e n c i o n a r : relacion de Llul l con
el Is lam, la fundacion de " c o l e g i o s " de lenguas, la influencia de los me-
todos islamicos de contemplacion, la explicacion fisica de la accion infra
y extra, doctr ina trinitaria, log ica . . . Ser ia m u y oportuno que la historia
q u e aqui se nos presenta consiguiera un capitulo precedente v que, entre
ambos, la exposicion del pensamiento luliano se desarrollara en toda su
amplitud a partir del exacto mic leo que en este estudio se identifica.


J . G a y a


13) Zeitschrift fiir Katalanistik.
V e t aqui una revista interessant. ^Una revista? U n a publ icac io infor-


madora i teixidora de l lacos entre els conradors de la l lengua cata lana des
de 1'alemany o des del cata la mateix . E l tom ha estat realitzat gracies a
1'iis dels darrers metodes electronics de tecnologia a m b ordenadors. E l
text es bil ingiie, en a lemany i en catala, amb un resum de cada article
traduit a 1'altra l lengua. L a publ icac io es fa sota el patrocini de la Deutsch-
Kata lanische Gesel lschaft , de 1'Institut fiir romanische Sprachen und Li -
teraturen de la G o e t h e Universi tat de Frankfur t , el Cent re Unesco de
Cata lunya, el D e p a r t a m e n t de Cultura de la General i tat , i a m b el suport
de la Hoechs t Iber ica de Barce lona .


E n t r e els temes que es tracten en el tom que ressenyem, hem de
subratl lar els dels lullistes Rudolf B r u m m e r ( jubilat , p e r o encara ben
act iu) , " L e s tres redaccions del « L i b r e de consolacio d 'e rmi ta»" (ressenyat
sota el n.° 3 mes amunt) , i A r m a n d Ll inares , " L e s prel iminaires de
l '«Art» lullien dans le « L i b r e de c o n t e m p l a c i 6 » " (ressenyat sota el n.° 9
mes amunt) .


Prec isament les pp. 275-6 son un curr iculum-homenatge al prof. Brum-
mer en complir els 8 0 anys. R a m o n Llul l i d'altres son esmentats a les
pp. 2 7 i 28 , on es parla de les relacions culturals entre Alemanya i Ca-
talunya. Obres d'autors mallorquins (Ll . Vi l la longa i G . J a n e r Mani la) hi
son tractades a les pp. 52 i 80. U A l g u e r i 1'algueres a la p. 187.


D i t aixo, es indispensable que presentem la nova publ icac io per al !6
que constitueix sens dubte el seu gran valor, el contingut informatiu. Aixi
doncs hi teniu informacio precisa sobre :
R E S S E N Y E S 9 3


"B ib l io teques pi ibl iques amb fons catalans a 1'area linguistica alema-
n y a " (profs. Quintana i S tegmann, pp. 196-209), que a les pp. 200-1
parla de la B ib l io teca i microfi lmoteca del Raimundus-Lullus-Inst i tut de
la Universi tat de Fre iburg , editora de la ROL.


"Publ icac ions i activitats catalanes en llengua a lemanya" (Schonberger
i S tegmann, pp. 243-362) inclou les revistes, entre elles la nostra, EL, a la
p. 255 .


" T e m e s de catala a les escoles superiors de 1'Alemanya Federa l , Aus-
tria i la Suissa a l e m a n y a " (en el semestre d'hivern 1986-7, d'estiu 1987,
i d'hivern 1987-8, pp. 263-273) amb el nom dels corresponents professors.


Adreces dels autors q u e col laboren a aquest primer n.° de ZfK. In-
vitacio a col laborar-hi , i normes tecniques per a la redaccio d'articles per
a la ZfK. Recensions de lhbres tocant el tema catala.


E s tracta , doncs, d'una publ icacio des d'ara indispensable per a tots
els qui vulguin estar al dia de qualsevol activitat catalana en l lengua
alemanya. U n contundent exemple d'aixo n'es la precisa i dura crit ica
que fa el prof. S tegmann a la tan coneguda Brockhaus Enzyklopadie,
la mes important dels paisos de l lengua alemanya, que ja ha publicat els
primers c inc volums de la nova edicio que constara de vint-i-cinc. L a
cri t ica del prof. S tegmann, forta i ob ject iva , es fa sobre el fet que aquesta
edicio encara utilitza per a la toponimia i patronimia catalana els mots
castel lanitzats. j U n abiis inadmissible en una Enc ic lopedia d'altra banda
tan seriosa!


Tots aquells qui vulguin col laborar o subscriure's han d'adrecar-se a :
Zeitschrif t fiir Katalanist ik, Jordanstrasse 10, D - 6 0 0 0 Frankfurt am Main 90 .


A. Oliver


14) Canals , Sobre la esencia del conocimiento.
Seria una pretension ridicula en las 2 5 6 30 lineas de que dispongo


exponer el a lcance de u n a obra tan densa como la del profesor Canals .
Sin embargo , conviene dejar constancia , muy sucinta, de algunos criterios
generales y basicos.


L a obra del profesor Canals constituye, y lo digo muy sinceramente,
una Summa criteriologica, no tanto como tratado de toda la problema-
tica del conocimiento, sino como resultado de una larga refle.xion meta-
fisica — e m p r e n d i d a "en el verano de 1 9 4 8 " (p. 3 7 ) — , ensayada en pe-
queiias publ icaciones sucesivas, y contrastada en las lecciones de catedra
de la Univers idad de Barce lona .


E l l ibro no adopta en ningun pasa je una actitud dogmatica . Canals
Vidal no parte nunca de Santo T o m a s , imponiendo su doctrina, pese a
su conviccion teologica de " l a validez y permanente ut ihdad de la filo-
94 E S T U D I O S L U L I A N O S


sofia de Santo T o m a s " (p. 38) . Santo T o m a s es s iempre el punto de lle-
gada, el final de un eamino cr i t ico como resultado del analisis de otras
corrientes gnoseologicas.


E l profesor Canals estudia detenidamente las concepciones unidimen-
sionales del intuicionismo y de la univocidad naturalista, por una parte .
Olvidan dichas corrientes la "heterogeneididad ontologica del conocimien-
t o " . Por otra parte , analiza los dualismos, que dejan " inmerso el pensa-
miento en aporias o en los contrasentidos de las definiciones que lo pien-
san como una interaccion entre cosas " (p. 691) .


Puesto que tales enfoques hacen imposible la reflexion filosofica so-
bre la esencia del conocer , al olvidar el significado mnlt iple del conoci-
miento, se impone la neces idad de " r e c o n q u i s t a r " el esquema tomista.
Es te reconoce " lo menta lmente d i c h o . . . como el lugar en que existe la
verdad como manifestac ion de la rea l idad en su ser, y por lo mismo, como
camino para la comunicacion interpersonal" (p. 38) .


E n esta l inea h e n u e n e u t i c a subraya Canals que el acto de inteleccion
es por naturaleza a la vez cognoscit ivo y locutivo. Es decir : "e l concebir
es afirmado como algo per tenec iente a la esencia del entender y se defi-
n e . . . c o m o la palabra m e n t a l . . . q u e el inte l igente forma acerca de lo
entendido y en la que expresa y posee intenc ionalmente lo que entien-
d e " (p. 31) .


L a afirmacion de esta pa labra menta l como emanacion propia de la
naturaleza intelectual h a c e posible definirla como principio " d e la inclina-
cion vital que impulsa la vida en cuanto serie unitaria de operaciones
de las que el viviente intelectual t iene dominio sobre sus propias accio-
n e s " (p. 614) , elegidas s iempre v a partir de su lenguaje mental interno.


L a constitutiva naturaleza locutiva del entendimiento como nucleo ope-
rativo del viviente intelectual , al negar todos los determinismos, permite
la afirmacion fundamenta l de un h o m b r e l ibre, capaz de autoperfecc io-
narse en la contemplacion (teoria), de realizarse como sujeto de accion
moral (praxis) y de constituirse en sujeto activo de creat ividad cultural
(poiesis).


E n definitiva: la experiencia de la act ividad de conocer , que per tenecc
const i tut ivamente al proceso de la vida del hombre , h a c e posible el exa-
men sobre el conocimiento, permite discernir su consistencia y autentici-
dad, aclara la dimension de la verdad de los contenidos a modo de ob-
jetos .


L a s breves referencias anteriores no rozan para nada el cuerpo de la
obra. Pero, a u n q u e se quedan en la superficie, orientan al lector intere-
sado sobre la r iqueza metaf is ica q u e encierran. L a obra del profesor Ca-
nals es un l ibro que recomiendo leer sin prisas, pero sin pausa, conven-
cido de su necesaria uti l idad para entender la tesis nuclear de la sin-
tesis tomista sobre la esencia del conocimiento, una vez havamos reco-
R E S S E N Y E S 95


brado, removidos los malentendidos seudofilosoficos, el patrimonio comun
de la herencia clasico-aristotelica y cristiano-agustiniana.


S. Trias Mercant


15) Alain Guy y otros, Filosofia cle Hispanoamcrica.
Reconfor ta comprobar que el "Seminar io Permanente de Historia de


la filosofia espaiiola e iberoamer icana" , al cual estoy vinculado, cmpieza
a extender sus frutos como e jemplo y modelo de investigacion de la filo-
sofia hispanica. E l l ibro que recensionamos reproduce las seis lecciones
del Curso para profesores de universidad, coordinado por Eudaldo F o r -
ment , que, con el mismo titulo, impartio cl I C E de la Univcrsidad de
Barce lona . Las seis conferencias pueden agruparse en dos grandcs seccio-
nes. L a pr imera constituye una vision general de la Fi losof ia de America
Lat ina . S e senalan sus caracteres y se sugiere su futuro (A. Guv) ; se des-
criben sus senas de ident idad de esta forma mentis que es la filosofia
hispanica (A. Heredia) . L a segunda seccion se adentra en el analisis de
aspectos concretos de la filosofia hispanoamericana. Se habla , por una
parte , de la influencia que e jercio Ortega en Hispanoamerica y de como
esta, a la vez, fue un acicate para el pensador espaiiol ( F . Lopez Fr ias) .
D o s conferencias analizan respect ivamente el pensamiento del uruguavo
Carlos V a z Ferre i ra , resaltando el valor formativo de su filosofia v su
defensa de la metaf is ica como base de un pensamiento cientifico positivo
(J . M. 1 1 Romero) y la metaf is ica de la h a b e n c i a v de la muerte de Basave
F e r n a n d e z , como principal representante de la filosofia cristiana mej icana
actual , al lado del positivismo logico y del marxismo (E . F o r m e n t ) . Por
ultimo R. F o r n e t - B e t a n c o u r t nos ofrece una vision bastante completa , aun-
que sucinta, de la tan de moda "filosofia de la l iberac ion" . Muestra el
autor que esta filosofia, pese a ser un fenomeno reciente en un contcxto
cultural inmediato (revolucion cubana, peronismo, movimientos dc opo-
sicion a las dictaduras, nuevo enfoque del desarrollo como dependen-
c ia ) , no esta desligada de la tradicion filosofica lat inoamericana (biisqucda
de formas autonomas, orientacion etico-polit ica v enfoquc pract ico) . In-
vestiga ademas las dos tendencias en que sc dcsarrolla. La populista.
que es geocultural , considera el Pueblo como fondo y horizontc dc la
filosofia. L a version antipopulista o marxista, que cs gcopolit ica, concibe
la filosofia como una praxis de l iberacion del poder hegcmonico del "cen-
tro imper ia l " o de la r iqueza. S e trata de un libro muv intercsante para
conocer algunos aspectos del pensamiento hispanoamericano.


S. Trias Mercant


C R O N I C A


E n t r e els dies 2 5 i 27 d'abril de 1988 es van celebrar al Col-le<n Uni-
versitari de Girona les " I Jornades de Filosofia Cata lana : E l D e b a t Inter-
cultural als Segles X I I I i X I V " , en les quals part ic iparen quatre Magistr i
de la Schola. E l dia 25 , la professora Lola B a d i a va pronunciar la Uico
inaugural sobre Manipulacions Jiterdries Juiiianes: de Ja pastorella aJ ser-
mo. E l dia 27, en la "Sessio sobre R a m o n L l u l l " es pronunciaren les
ponencies del professor Charles Lohr sobre InfJuencias isldmicas en Ja
logica cJe Ramon LJuIJ, del professor D o m i n i q u e Urvoy sobre Les musuJ-
mans pouvaient-iJs comprenclre Targumentation cle Ramon LJuJJP, i d'An-
thony Bonner , UapoJogetica de Ramon Marti i Ramon LJuTJ davant cJc
Tislam i eJ judaisme.


E l dia segiient a la clausura d'aquestes Jornades , es a dir el 28 d'abril,
es va ce lebrar a la Universi tat Autonoma de Barce lona una " Jornada sobre
R a m o n L l u l l " organitzada per 1'Institut d'Humanitats de Barce lona i la
Divisio de Filosofia de la Universitat Autonoma de Barcelona en la qual
part ic iparen dos Magistri . E l professor Josep Perarnau va pronunciar una
ponencia sobre Metode i sistema en Ramon LJuJI, i el professor Charles
L o h r una sobre La Idgica de Ramon LIull.


0 0 0


E n t r e els dies 2 6 i 30 de se tembre de 1988 es va ce lebrar a la Univer-
sitat de Sa lamanca el " V I Seminario de Historia de la Fi losof ia Espafiola
e Iberoamer icana" , en el qual part ic iparen tres Magistri de la nostra
Schola . E l professor Armand Ll inares presenta una ponencia sobre el Lli-
hre de les meravelles de Ramon Llull. E l Dr . Franc isco da G a m a Caeiro
va parlar sobre La historia de Ja filosofia portuguesa como realidad Jiis-
!)8 E S T U D I O S L U L I A N O S


torica y disciplina: los problemas de su constitucion. L a ponencia del
professor Sebast ia Tr ias Mercant , R e c t o r de la Schola Lull ist ica, versa
sobre Los pensadores mallorquines del exilio (1937-1977).


E l Seminar io va dedicar un dia a 1'homenatge dels professors Alain
Guy i Miguel Cruz Hernandez . L n o m e n a t g e de Cruz Hernandez , Magis-
ter de la Schola , consisti en la presentac io dels numeros 86/87 de la re-
vista Anthropos, que, sota el t itol M. Cruz Herndndez. Pensamiento isld-
mico, estaven dedicats al professor. Fe l i c i tam el nostre Magister per aquest
h o m e n a t g e tan merescut .


0 * 0


E n s alegram de la creacio, el m a r c de 1988, de i" 'Associacio C a t a l a n a
de Filosofia M e d i e v a l " , depenent de la Societat Cata lana de Filosofia, la
finalitat de la qual es Festudi del pensament i la cultura medievals . Vo-
lem fel ic i tar igualment el seu president, el D r . Josep Perarnau i Espel t ,
Magis ter de la nostra Maioricensis Schola Lull ist ica .
De proxima aparicion:


STUDIA LULLISTICA
MISCELLANEA IN


HONOREM
SEBASTIANI GARCIAS PALOU


Extrac to del indice :


SEBASTIA TRIAS M E R C A N T : Introduccio


KUDOLF BRUMMER: Problemes textuals del Lihre de Blanquerna de Ra-
mon LIull


MiQUEL COLOM: El LUbre de Contemplacio i la llengua arabiga
M I G U E L C R U Z HERNANDEZ: El simbolo del arbol en Ramon LluII e Ibn


al-Jatlb
FHANCISCO DA CAMA C A E I R O : Lulismo en Portugal no sec. XVII I
JORGE J . E . GRACIA y WOOSUK PARK: Llull v el principio de individuacion
ARMAND LLINARES: Accidia. Remarques sur un moi du vocabulaire lullicn
JOSEP PERARNAU: EI m«. ''iHia de Trento, Biblioteca Comunale, 1 1 6 / 2 7 / W
LLORENC P E R E Z : Los rcgidores de Palma, la Causa Pia Luliana v la edi-


cion maguntina
FERNAND VAN STEENBERGHEN: Ravmond Lull conlre 1'eternite du monde
JOHANNES S T O I I R : Das Miteinander von Einheit und Vielfalt in der Theo-


logie des seligen Raimundus Lullus
RAMON SUGRANYES DE FRANCH: Les propostes de Ramon LIull "de modo


invertendi infideles"
SEBASTIA TRIAS M E R C A N T : Ensavo de elnografia matrimonial en el Rlan-


querna
JOAN TUSQUETS: Taula del llenguatge i dels seus analegs, en Ramon Llull
DOMINIQUE U R V O Y : Vues musulmanes sur la personnalite de Ramon Llull
Taula d'adhesions


Pedidos a:


E D I T O R I A L M O L L


T o r r e de 1'Amor, 4
07001 P a l m a de Mal lorca


A B R E V I A T U R E S


AST — Analecta Sacra Tarraconensia (Barce lona)
ATCA = Arxiu de Textos Catalans Antics (Barcelona)
BSAL = Butlleti de la Societat Arqueoldgica Lulliana (Palma)
EF = Estudis Franciscans (Barcelona)
EL = Estudios Lulianos (Palma)
EUC = Estudis Universitaris Catalans (Barce lona)
SMR = Sludia Monographica et Recensiones (Palma)


A B R E V I A T U R E S D E C O L L E C C I O N S


ENC = Els Nostres Cldssics (Barcelona)
MOG = Rayinundi Lulli Opera omnia, ed. I. Salzinger, 8 vols. (Magiin-


cia, 1 7 2 1 - 4 2 ) 1


Obras = Obras de Ramon Lull, ed. J . Rosello, 3 vols. (Palma, 1901-3)
OE = R a m o n Llull , Obres Essencials, 2 vols. (Barcclona, 1957-60)
OL = R a m o n Llull , Obras Literarias, "B ib l io tcca de Autores Crist ianos"


(Madrid, 1948)
ORL = Obres de Ramon Lull, edicio original (Palma, 1906-50)
ROL = Raimundi Lulli Opera Latina (Palma i Turnhout , 1959 i ss.)


A B R E V I A T U R E S D O B R E S B A S I Q U E S D E C O N S U L T A


Av = J . Avinyo, Les obres autentiqucs dcl Beat Rainon Llull (Barcelona,
1935)


Bru = R. Brummer , Bibliografia Lulliana: Ramon-Llull-Schriftum IS70-
1973 (Hildesheim. 1976)


C a = T . i J . Carreras y Artau, Historia de la filosofia espanola: Filosofia
cristiana de los siglos XIII al XV, 2 vols. (Madrid, 1939-43)


IILF = E . L i t t re i B . Haureau, " R a y m o n d Lul lc , ermite" , a Histoire Hllc-
raire de la France X X I X (Paris, 1885), pp. 1-3S6, 567-8, 618


L o = E . Longpre , " L u l l e , Raymond (le B i c n h e u r e u x ) " , a Dic.lionnaire dc
Theologie Catholique IX , ' 1 (Paris, 1926), cols. 1072-1141


Pla = E . - W . Platzeck, Raimund Lull, sein Leben, seine Werkc, dic Cund-
lagen seines Denkens (Prinzipienlehre), 2 vols. (Roma-Dusseldorf ,
1962-4)


RD = E . Rogent i E . Duran, Bibliografia dc Ics impressions lullianes
(Barcelona, 1927)


Qualsevol d'aquestes darreres vuit sigles seguides per un mimero l"l
sol, sense indicacio expressa de pagina, es rciereix a un niimero dels seus
catalegs (el de C a es troba a I, 285-334; el de L o a le.s cols. 1090-1110; i
el de Pla a I I , 3°-S4*).


1 E s c i tara craquesta forma "MOG I, 4 3 4 = Int. 1 " . on el " 4 3 4 " es refereix a la paiii
nacio continua d c la reimpressio (cd. Steiimiiller, F r a n k f m t . 1 9 6 5 * . i el darrer nnmero es rel« -
reix a la primera p&gina de la setena mimeracio inferna d c 1'edicio oiiginal . Sug^erim
aqueixa forma de eita una mica rebuseada perque, d'una banda , "MOG T. Int. \ ii, 1 " es
inneces.sariament complieat per a tma persona que te a ma la reimpressi6, i d*altra
b a n d a . "MOG I , 4 3 4 " s c n a impossible de trobar per a una persona que \oIgues consultar
l'edicio original.
E S T U D I O S L U L I A N O S se publ ica con la ayuda economica d


C A J A D E A H O R R O S D E B A L E A R E S " S A N O S T R A '


A J U N T A M E N T D E P A L M A


F U N D A C I O B A R T O M E U M A R C H


I N S T I T U T D E S T U D I S B A L E A R I C S