£5tudios

£5tudios Itulianos
lRcvista cuatrimestrc


dc Unvcstigacion lluliana Y Jlfcedievalistica
Publicada por 1«


tiDaioricensis Scbola Itullistica
Num. 68-69


S U M A R 1 0


E S T U D I O S
E. COLOMER, De Ramon Llull a la moderna informatica . . pags. 113-135


B. ORIZIO, Orientamiento comparativo della pedagogia missio-
naria di Raimondo Lullo pags. 137-153


C. AOS BRACO, La imaginacion en el sistema de Ramon Llull . pags. 155-183


R. IMBACH, Theologia Raymundi Lulli memoriter epylogata . pags. 185-193


J. BOVER, L'obra lulliana de Joaquim Maria Bover de Rossello pags. 195-196
J. GARCIA DE LA TORRE, Preocupacion de Ramon Llull por


el destino de los bienes del Temple, ante la disolucion de
la Orden pags. 197-201


CRONICA pags. 203-214


B I B L I O G R A F I A


Publicaciones lulianas, pags. 215-217. — Obras medievalisticas pags. 218-227.
Llibres rebuts, pags. 228. — Resumen de los estudios, pags. 229-232.


Vol. XXIII. Fasc. 2-3 PALMA DE MALLORCA (Espana). Ano XXIII. 1979


Mayo — Diciembre
La Direction des ESTUDIOS LULIANOS recevra avec reconnais-


sance tous travaux a publier (sous reserve du jugement par la Comite


de Direction) et tout ouvrage scientifique, particulierement lullien ou


medievalistiqued recenser, ainsi que toute proposition d'echange avec


de Revues similaires.


Envoyer les manuscrits, les livres pour compte-rendu et les Revues


d'e'change au Directeur:


DR. S . GARCIAS PALOU, Apartado 17 , Palma de Mallorca (Espana)


OU AU SECRETAIRE DE REDACTION :


DR. JORDI GAYA, Apartado 17, Palma de Mallorca (Espanay


(Con licencia eclesiastica)
Impresos Lope - tel. 217995 Palma de Mallorca
Deposito Legal P.M. 268-1961 ISSN. 0425-3752
D E R A M O N L L U L L A LA M O D E R N A I N F O R M A T I C A


Q u e es po t d i r d e R a m o n Llull q u e n o hag i e n c a r a es ta t d i t ? Ell
m a t e i : s ' a n o m e n a v a i n d i s t i n t a m e n t " R a m o n B a r b a f l o r i d a " i " R a m o n lo
foll". Els seus s egu ido r s li a t o r g a r e n et titol d e " D o c t o r I I - l u m i n a t " .
D e s p r e s , se l ' ha t i t l la t de tot, d e boig, d e xe r ra i r e i d e geni ; i h o m li ha
a t r i b u i d e s les coses m e s es t rafolar ies : des de 1 'a lquimia fins a la invenci6
d e la b ru ixo la , el d e s c o b r i m e n t d ' A m e r i c a i I ' an t ic ipac i6 de la m e c a n i c a
de Newton i d e les teor ies a s t r o n o m i q u e s de C o p e r n i c i Gal i leu . Deixeb les
e ixe lebra t s c r ea r en en to rn d'ell u n a aureo la d e l i e g e n d a — u n a I legenda
mig " a u r i a " i m i g " n e g r e " - , q u e la cr i t ica h i s t6r ica s 'ha vist ob l i gada a
de smen t i r , pe r a res tab l i r la figura de Mes t r e R a m o n en la seva au t en t i ca
g r a n d e s a .


D e bell an tuvi podr i a s e m b l a r q u e la t a sca q u e e m proposo
d ' e m p r e n d e cons t i tue ix u n a r eca iguda en aques t t i pus d e Iul-l isme
en tus i a s t a i fan tas ios q u e t a n t de mal feu al bon n o m de R a m o n Llull.
O c u p a r - s e de la seva o b r a en el context d e la m o d e r n a informat ica ,
aques t a b r a n c a d e la ciencia i de la tecn ica c o n t e m p o r a n i e s q u e t r a c t a de
la concepc io i ut i l i tzacio dels ac tua l s s is temes d e t r ansmis s i6 i t r a c t a m e n t
d e la in fo rmac io , i mol t p a r t i c u l a r m e n t del m a n e j a m e n t a u t o m a t i c de
dades , s e m b l a , en efecte, t an forassenyat , com pod ia esser -ho , en al t res
epoques , en tes ta r - se a t r o b a r - h i no se qu ins p r e c e d e n t s d e les noves
teor ies c ient i f iques d e Newton o Copern ic . Cal , doncs , de l im i t a r a m b
c la reda t , d e bon c o m e n c a m e n t , els t e r m e s de la m e v a comesa . El que em
p roposo no es p a s conver t i r Llull en un iniciador, pe r l lunya q u e sigui,
dels a c t u a l s s i s temes in format ics i de llur complexa m a q u i n a r i a , un m 6 n
on ell se sent i r ia t an o mes foras ter del q u e nosa l t r es p o d e m sent i r -nos-h i
en aquel l s e s t ranys m o n s ex t ra te r res t res , pob la t s de m o n s t r u o s o s a u t 6 m a -
tes q u e fan la del icia dels a m a n t s del c inema de ciencia-ficci6. La meva
tasca es mes real is ta i per a ix6 mate ix mes exigent . Es t r a c t a d ' e sbossa r
una l ec tu ra a c t u a l i t z a d a d e 1'obra lul- l iana que , sense fer d i r als tex tos el
q u e n o d iuen , ens pe rme t i de copsa r -ne millor el sent i t i de descobr i r -h i
potser d i m e n s i o n s fins ara a m a g a d e s .


Aquest estudi remet originariament a una conferencia. tinguda a Madrid, el 14 de
novembre de 1978, a invitaci6 de la Fundaci6 "Citema", en el marc de la XVIII Fita de
mostres internacional d 'equips tecnics i de material d'informatica. Vegeu Ramon Llull
iprecusor de la Informdtica?. a "Ci tema" 81 (1979), p. 7-44. Em va semblar que les linies
mestres d 'aquella conferencia podien intercssar als estudiosos catalans de Llull. A aquest fi
vaig reelaborar-ne el text. per tal com pogues servir de base a una nova conferencia. tinguda
aquesta vegada a 1'Ateneu barcelones, el 6 de febrer de 1979.


Aquesta darrera i definitiva redacci6, amb notables ampliacions i modificacions
respecte a la primera. es la que ara es publica.


1
114 E U S E B l C O L O M E R


De fet, avui es usua l veure en l 'Art d e Llull un p r eceden t d e la
m o d e r n a logica s imbol ica o m a t e m a t i c a , p e r 6 es negligeix la t a , c a
d ' e m p r e n d r e ' n u n a r e in t e rp re t ac io global a la Uum d e les noves pe r spec -
tives obe r t e s al p e n s a m e n t per la b r o t a d a dels n o u s l l engua tges l&gics i
l lur ap l icac i6 al m 6 n d e la i n f o r m a t i c a ' . T a n m a t e i x . h i ha m o t i u s m e s
q u e suf ic ients pe r a p o r t a r a t e r m e a q u e s t a comesa . T o t h o m s a p q u e la
in fo rmat i ca s ' a s sen ta sobre aques t a d o b l e base : la idea d ' u n ca lcul logic i
la seva u l t e r io r au ton ia t i t zac i6 . A r a be, a m b d u e s coses formen par t ,
e n c a r a q u e d ' u n a m a n e r a un xic r u d i m e n t a r i a , del projecte d e c o m b i n a -
t6r ia q u e cons t i tue ix un e lement basic d e 1'Art lul-lia. L ' in ten t de Llull
pas sa d e s p r e s a Leibniz. La seva famosa Dissertatio de arte combinatoria,
n a s c u d a d e la l ec tu ra d e VArs magna i d e Ilurs p r inc ipa l s c o m e n t a d o r s .
c o m p o r t a un canvi d e perspect iva deciss iu en 1 'enjudiciament del
p e n s a m e n t de Llull. Leibniz es el p r i m e r a a d o r n a r - s e d e les poss ib i l i ta ts
d e fu tur q u e aque l l con ten ia . El p e n s a d o r a l e m a n y s ' a p r o p i a la idea
lul- l iana d ' u n "a l f abe t del p e n s a m e n t h u n i a " q u e funcioni, per d i r -ho
aixi. a u t o m a t i c a m e n t , mi t j anpan t la combinac io de lletres, i la re lac iona
a m b la seva p r6p i a idea d ' u n a " m a t h e s i s un iversa l i s " . es a dir , d ' u n a
l&gica c o n c e b u d a com u n a m a t e m a t i c a gene ra l i t zada . " S e g o n s aixft,
escriu Leibniz , q u a n sorgeixi u n a controvers ia , no hi h a u r a j a mes
necess i ta t de discussi6 en t re dos fil&sofs, de la q u e hi ha e n t r e dos
ca l cu lador s . N 'h i h a u r a prou a m b agafar la p loma , sen ta r - se a t a u l a i
d i r -se Fun a Tal t re : c a l c u i e m ! " 2 . L 'Art lul-lia es i n t e rp r c t a t . d o n c s . per
Leibniz com un t ipus de p e n s a m e n t a u t o m a t i c . una m e n a de m e c a n i s m e
c o n c e p t u a l que , un cop es tabler t , funciona per ell mate ix . Aques t
a u t o m a t i s m e concep tua l fou l l a rgament a c a r o n a t per Leibniz, el p r i m e r a


1. Sol dir-se que I'excepci6 confirnia la regla. Una excepci6 veritablcmcnt remarcable.
almenys pel que fa refercncia a 1'abast logic i metafisic de l'Art i a les seves coincidencies
formals. amb alguns aspectes de la logistica contemporania. la constitueixen dues decissives
aportacions de E.W. PLATZF.CK. primeramcnt a La cumbinaturia luliana. Rev. de Filos.
12-13 (195.1-54). pp. 575-609; 125-165 i mcs radicalment encara. cn cls dos volums del seu
Raimund Lult.Sein Leben.Seine Werke.Die Grundlagen seines Denkens. Dusseldorf 1962.
J. CARRERAS I ARTAU. De Kamon Llull. a lns iiiiideriius ensayns de una lenf>ua univer-
sal. Barcelona 1914. havia tocat tambe. inicialment. aquesta problemalica. Restaven a ler.
pero. 1'analisi matematic complct dels procediment combinatoris lul-lians i l'esb6s de llurs
relacions amb els procediments dels moderns sistemes informatics. Em plau expressar al
meu company. Manuel Garcia-Doncel S.J., professor de Fisica tebrica a la Universitat
autbnoma de Barcelona-Bellaterra. el meu agraiment per la seva valuosa ajuda en la tasca
de formalitzar matematicament els calculs dc Llull.


2. Scientia generalis.Characteristica, "Die philosophischen Schriften". ed. C.G. Ger-
hardt. Hildesheim 1965, VII. p. 200. Semblantment a Llull. Leibniz espera del seu intenl la
superaci6 de totes les controversies religioses i conseqiientment la dcfinitiva conversi6 al
Cristianisme de la humanitat sencera. "ja que. per tot arreu on els missioners reeixissin a
introduir-hi aquest Henguatge. la vertadera religi6. la qual es perfectament conforme amb la
ra6, quedaria definitivament establerta i qualsevol aposlasia seria tan poc de temer. com ho
cs que els homes s'apartin de l'Aritmetica o de la Geometria, una vegada les han apreses"
(ibid.. p. 188). Sobre els aspectes logics i metafisics de les reiacions entre Leibniz i Llull cf.
E.W. PLATZECK. Gottfried Wilhelm Leibniz v Raimundo Llull Est Lul.. 16 (1972) pp.
129-193.


2
D E R A M O N L L U L L A L A M O D E R N A I N F O R M A T I C A 115


plane jar , d e s p r e s d e Pasca l , u n a m a q u i n a d e ca lcu la r q u e r e a l m e n t
f u n e i o n e s 3 .


A m b Leibniz , doncs , la 16gica a d o p t a d e c i d i d a m e n t la fo rma
m a t e m a t i c a del ca lcul . Pe ro en ell, com a b a n s en Llull, el calcul e ra
e n c a r a un "fil d ' A r i a d n a " , un auxi l ia r d e 1'esperit en el projecte ,
t i p i c a m e n t filos6fic, de f o n a m e n t a r un ive r sa lmen t to tes les ciencies. La
idea d ' u n a 16gica p u r a m e n t formal , de la cons t rucc i6 de s i s temes sense
senti t , i n t e r p r e t a b l e s n o m e s u l t e r io rment , e n c a r a no s 'havia ober t c ami .
A q u e s t nou i d a r r e r p a s el dona , a mi t jans del segle passa t , G. Boole,
a m b la seva in t roducc i6 al The mathematical Analysis of logic. El q u e
aqui feu epoca no es q u e Boole volgues ap l i ca r el ea lcul a la 16gica -a ix6
ja ho hav ia fet Llull-; ni t a m p o c q u e el m a t e m a t i c angles e m p r e s el
c o n c e p t e d ' u n ca lcul no q u a n t i t a t i u -a ix6 t a m b e ho hav ia fet Leibniz- ;
sino la idea c l a r a del fo rmal i sme , es a dir , d ' u n p r o c e d i m e n t m a t e m a t i c ,
la va l idesa del q u a l no d e p e n d e la in te rp re tac i6 dels s imbols , s in6 n o m e s
d e les lleis q u e regulen Uur combinac i6 . A mes a mes , Boole no c o n c e p ja
la 16gica com u n a abs t r acc io de processos factics, s in6 com u n a
cons t rucc io formal , a la qua l cal d o n a r d e s p r e s u n a i n t e r p r e t a c i o 4 . Havia
nascu t la m o d e r n a 16gica m a t e m a t i c a .


La nova fo rma d e 16gica descansa sobre d u e s idees m e t o d o l 6 g i q u e s
i n t i m a m e n t r e l ac ionades . D ' u n a b a n d a , es u n a 16gica q u e se serveix del
cacul , es a dir , d ' u n m e t o d e formalis t ic q u e consis te ix b a s i c a m e n t en el
fet q u e les regles de les ope rac ions 16giques fan re ferenc ia a la fo rma dels
signes i no a llur significat , e x a c t a m e n t igual c o m esdeve en les
m a t e m a t i q u e s . D ' a l t r a b a n d a , es u n a 16gica q u e p rocede ix d e m a n e r a
inversa a la t r ad i c iona l : en Uoc d ' o b t e n i r les p ropos i c ions 16giques per
abs t r acc io del l l engua tge n a t u r a l , la 16gica m a t e m a t i c a cons t rue ix p r i m e r
un s i s t ema formal i d e s p r e s li cerca una in t e rp re t ac i6 en el l l engua tge
o r d i n a r i 5 . Aques t nou t i p u s de 16gica cons t i tue ix , com t o t h o m sap , un
dels dos c o m p o n e n t s bas ics dels ac tua l s s i s temes in format ics . A r a be, al
c a p d a m u n t del c a m i q u e m e n a vers ella, com a p r i m e r a anel la d ' u n a
l la rga c a d e n a d ' i n t e r m e d i a r i s , s 'alca com ho a c a b e m d e veure , la figura
senyalera de R a m o n Llull .


No es gens d ' e s t r any , doncs , que en la seva recent h i s t6 r i a de la
16gica, I .M. Bocheriski , faci menc io de Llull fora del seu con tex t his t6r ic
n o r m a l , q u e seria el de la 16gica escolast ica, i el converteixi en c a p de
colla d ' u n a s&rie d ' a u t o r s q u e formen el que ell a n o m e n a la " p r e h i s t 6 r i a "
de la 16gica m a t e m a t i c a . A q u e s t lloc privilegiat li co r r e spon d e dre t .
Com escriu Bochensk i , "el p r i m e r a m a n t e n i r la p re tens i6 d ' u n procedi -
m e n t m e c a n i c genera l fou R a m o n Llull. De 1'obra d ' a q u e s t h o m e cur i6s i
n o t a b l e se 'n desp r5n c l a r a m e n t que ell creia have r t r o b a t un m e t o d e q u e
pe rme t i a , en t r e al tres coses, t r e u r e to ta m e n a de conc lus ions , mi t j ancan t
un s is tenia de fulles o anel ls c i rculars de divers format , d i sposa t s
c o n c c n t r i c a m e n t i r e c i p r o c a m e n t g r a d u a b l e s , a m b l letres a les seves vores.


.1. Cf. M. CRUZ HERNANDEZ El pensamienw de Ramon Llull. Madrid 1 T 7 . p. 88 s.
4. Cf. I .M.BOCHENSKI. Historia de la logica formal. Madrid 1976. p. 293. s.
5. Cf. ibib.. p. 281 s.


3
116 E U S E B I C O L O M E R


M a l a u r a d a m e n t . en c a p pa r t de la seva ob ra , Llull no expl ica a m b
c la reda t la idea f o n a m e n t a l d ' a q u e s t p r o c e d i m e n t " 6 . D e fet, BochefTski
redueix la seva exposici6 a la idea de l 'Art com a c ienc ia universa l i a d o s
dels seus p r o c e d i m e n t s : 1'alfabet i la p r i m e r a figura. L ' a s p e c t e m e s
or ig inal i p r o m e t e d o r del m e t o d e lul-lia, 1'esbos d e c o m b i n a t 6 r i a
con t ingu t en la q u a r t a figura, no es ni n o m e n a t . Cal d i r al m a t e i x del
significat p r e g o n d e 1'Art c o m u n a 16gica onto l6gica , a 1'estil d e P la t6 o
de Hegel . Es e o m p r e n a leshores q u e Bocherfski conc logu i la seva
exposicio a m b un judic i mes aviat nega t iu : " e s poc el q u e tot a ix6 te a
veure a m b la 16gica au tdn t i c a " , tot i reconeixent , pe r6 , q u e " l a s imple
idea d ' u n p r o c e d i m e n t mecan ic fascina, a d h u c sota a q u e s t a forma, a
mol ts h o m e s dels segles XVI i X V I I 7 . Aques t a l l acuna d e 1'exposicio d e
Bochcnski es la q u e jo voldria remeiar . Aix6 em p o r t a a t r a c t a r d e
l 'origen, el significat i el de sp l egamen t concret d e l 'Art lul-lia.


La idea d e l 'Art no es nomes la mes original de Llull, sino t a m b e la
mes or ig inar ia . Fo rn ia pa r t . en efecte, d ' aque l l t r ip le projec te q u e el
nos t re a u t o r va concebre en el mate ix ins tan t de la seva convers io : l l i u r a r -
se en eos i a n i m a a la predicac io d e la fe de Jesucr is t , a d h u c a m b el
sacrifici de la p r6p i a vida; erigir en diversos indre t s del m 6 n cr is t ia
escoles de llengiies or ienta ls per a la formacio dels fu turs miss ioners ; i
" e s c r i u r e un l l ibre q u e fos el mil lor del m o n c o n t r a els e r r o r s de ls
i n f i d e l s " 8 . A q u e s t Uibre no es a l t re que VArs magna. La idea cen t ra l
t f a q u e s t a o b i a . en la q u e Llull habia posat t a n t e s e spe rances , li sobrevin-
gue en un m o m e n t d ' insp i rac io . en el seu refugi del pu ig de R a n d a , p r o p
de Ciu ta t de P a l m a . E n t u s i a s m a t . Llull deval la i m m e d i a t a m e n t al
Mones t i r d e S a n t a M a r i a la Reial, on "1 ' e sc r iv i s e n s e e s f o r c " 9 , ga i rebe
d ' u n sol t re t , p r i m e r en a r a b , despres en c a t a l a i l l a t i a m b el n o m d'Art
abreujada d'atrobar veritat o Ars magna et maior (1271 ss.). A q u e s t a
p r i m e r a redacc io de l 'Art no sera, t anma te ix , la d a r r e r a . Al co n t r a r i .
por ta t del desig de p r o m o u r e ' n i faci l i tar-ne la l ec tu ra -Llull es q u e i x a en
una ocasio del fet q u e la gent passava per els seves p&gines " c o m gat per
b r a s e s " , 0 , la fa objecte d ' u n a l larga serie d e r e e l a b o r a c i o n s : YArt
demostrativa (1275-81), VArs inventiva veritatis (1289), Ia Taula general
(1293). la Logica nova (1303), fins que aconsegueix dona r - l i la fo rma
det ini t iva a n i b VArs generalis ultima. A q u e s t a d a r r e r a redacci6 d e 1'Art
fou c o m e n c a d a per Llull a Li6, en 1305, i a c a b a d a a Pisa , en 1308. A tall
d ' i n t roducc i6 , Llull escr igue encara aques t ma te ix any el c o m p e n d i
a n o m e n a t Ars brevis. Si p resc ind im d e VArt demostrativa q u e va
co mpl i ca r e n c a r a m e s 1'estructura ja p rou c o m p l e x a d e VArs magna
pr imi t iva ; aques t e s succesives ree laborac ions de l 'Art genera l t ende ixen a


6. Ibid., p . 288.
l.lbid.
8. Vita coetanea. par. 6. CT. RAIMUNDO LULIO. Obras titerarias. Madrid 1948. p. 48
9. Cf. Ibid., par. 14. Cf. Obras literarias, p. 52.
10. Desconhnrt. XXII. Cf. RAMON LLULL. Obres essencials. Barcclona 1957. II. p.


4


1314.
D E R A M O N L L U L L A L A M O D E R N A I N F O R M A T I C A 1 1 7


simplif icar- lo i a lhora a comple t a r lo i unificar-lo. Aixi, a VArt abreujada
d'atrobar veritat, els conceptes bas ics eren setze i les f igures set. A VArs
inventiva aque l l s es redu ixen a nou i aques tes a qua t r e . A la Taulu
general, u l t ra la t au la , hi figuren t a m b e els nou subjectes i les nou
qi ies t ions genera l s . Aques t e s l i l t imes passen a f o r m a r pa r t d e la Logica
nova F i n a l m e n t , to t s aques t s diversos e l e m e n t s son recoll i ts i s in te t i tza ts
a VArs ultima, q u e es converteix, per t an t , en t e r m e i r e su l t a t d ' u n
esforc ingent de p e n s a m e n t q u e va d u r a r . mes o menys . u n s 37 anys. No
cs e s t rany . doncs , q u e la t rad ic io doc t r ina l , i n s p i r a d a en Llull, es recolzes,
ga i rebe s e m p r e , en a q u e s t a ob ra . En ella b a s a r e m t a m b e nosa l t r e s la
nos t ra exposic io .


C o m obse rva e n c e r t a d a m e n t M. C r u z H e r n a n d e z , " l ' A r t d e R a m o n
Llull es que l com mes q u e un estr ic te me tode d ia lec t ic i a d h u c va m e s
enlla d ' u n a es t r ic ta me todo log ia del p e n s a m e n t . Es u n a mica al l6 q u e
F ich te e n o m e n a r i a desp res el s i s tema d e la ciencia. S 'hi t r ac t a , doncs , u n
conjunt d ' e s t r u c t u r e s q u e cons t i tue ixen ' s i s t emes ' (figures, a rb res ) au to-
sut lc ients , au todesen ro t l l ab l e s i au to regu lab les . En elles, no hi c a p la
dis t incio d e con t inen t i con t ingu t ; a m b d o s son respec t ius , l 'un a 1'altre. Si
el veig com a cont inen t , l 'Art lul-lia es ' a r t ' ; si el cons ide ro com a
con t ingu t es ' c i enc ia ' ; pe r6 a m b d o s aspec tes s6n conver t ib les . o sigui, l 'un
remet a 1'altre. El cone ixemen t h u m a n o m e s s 'assoleix al l larg d ' u n a r d u
cami q u e cal recor rer pas a pas ; el resul ta t d ' a q u e s t a c a m i n a d a es la
ciencia a d q u i r i d a i a q u e s t a coincideix a m b l 'Art lullia. El g r a n a v a n t a t g e
d a q u e s t consis teix en el fet q u e aconsegueix r edu i r el t ra jecte , facil i tant
1'exercici in te l - lec tual , p e r 6 res m e s " ' ' . D 'aci der iven els t re t s inequivocs
q u e d i s t inge ixen l 'Art genera l t an t d e la I6gica classica, com d e la
m o d e r n a 16gica m a t e m a t i c a . L 'Art de Llull es d is t ingeix de la 16gica
d 'Ar is t6 t i l pel seu ca r ac t e r inventiu i no m e r a m e n t d e d u c t i u . Llull el
concep com u n a ciencia genera l que conte " l a ver i ta t en c o m p e n d i " 1 2 i
que , per a ix6 mate ix , es com u n a m e n a d e p r e a m b u l per a " a d q u i r i r
faci lment les a l t res c i & n c i e s " 1 3 . Els p e n s a d o r s del R e n a i x e m e n t s 'entu-
s i a s m a r e n d a v a n t d ' a q u e s t ca rac t e r invent iu d e 1'Art lul - l iL L ' in tent
d ' e l a b o r a r u n a cit?ncia universal enca ixava , com 1'anell al dit , a m b 1'ideal
encic lop6dic i universa l i s ta d e l 'epoca. Perb el p r i m e r en tu s i a s t a de l 'Art
es el seu au to r . c o m o ho pa lesen aques t s c o n e g u t s versos del Desconhort:


" E n c a r a us dic q u e port u n a Art genera l
q u e n o v a m e n t es d a d a per do esp i r i tua l ,
pe r q u e h o m pot saber to ta re n a t u r a l
segons q u e e n t e n i m e n t a teny lo sensua l .
A dre t e a med ic ina e a tot saber val,
e a teologia, la qua l m ' e s ma i s cora l ;


11. El pensamiento de Ramon Llull. p. 86.
12. Ars compendiosa inveniendi veritatem o Ars magna et maior, De Prologo. "R.


Lullii Opera" . Mog I. Int. VIIp. 1 U I. 433)
13. Ars generulis ultima, Proemium, Estrasburg 1651, p. 218.


5
1 1 8 E U S E B I C O L O M E R


a soure qi ies t ions nul la ar t t an t no val,
e a de s t ru i r e r rors per r a6 n a t u r a l " 1 4 .


L 'Ar t de Llull difereix a lho ra de ta m o d e r n a 16gica m a t e m a t i c a pel
seu c a r a c t e r m a t e r i a l i no p u r a m e n t formal . Aci r au , t a n m a t e i x , per a
Llull la va lua excepc iona l del seu projecte. L 'espr i t no te c u r a n o m e s d e
conccp tes i p ropos ic ions , sin6 que tc a veure, per d i r -ho aixi, a m b les
"coses m a t e i x e s " . En al tres mots , es t r ac t a en PArt d ' u n a 16gica real u
onto ldgica , en la q u a l el mov imen t del p e n s a m e n t c o r r e s p o n al d e la
real i ta t m a t e i x a . com esdeve en la d ia lec t ica hege l i ana . A ix6 no vol p a s
dir, pe ro . q u e s 'hagi d e veure en l 'Ar t lul-lia un a n t e c e d e n t d e la 16gica
ideal is ta d e Hegel . Mes aviat c a ld ra cercar- l i un a n t e c e d e n t en 1'idealisme
meta t i s ic d e P la to . del qua l s e g u r a m e n t depen , per i n t e r m e d i d e Ploti i
Sant A g u s t i 1 5 .


Fo ra un greu m a l e n t e s cons ide ra r n o m e s l 'Art d e Llull des de 1'angle
d e la p r o b l e m S t i c a del cone ixemen t . com ho feren, m a l a u r a d a m e n t ,


a l g u n s d e l s s e u s i n t c r p r e t s rena ixent i s tes . En ell ope ren m a n c o m u n a d a -
m e n t t res " a r t s " a u t 6 n o m s i i n t e r d e p e n d e n t s : un " a r t " d e conversi6,
propi del miss ioner q u e vol convfcncer els no c re ien t s d e la veri tat del
Cr i s t i an i sn ie ; im " a r t " de invencio, p rop i del fil6sof que s ' e smerca a
d i ssenyar les p a r e t s mes t res d e 1'edifici del cone ixemen t ; t i n a l m e n t un
" a r t " de c o n t e m p l a c i o . propi del mist ic q u e s'enfila vers el C r e a d o r per
1'escala d e les c r i a t u r e s ' 6 . D ' a q u e s t s t res " a r t s " m a n c o m u n a t s , el te rcer ,
p resent ja en el p r i m e r e n c Libre de contemplacio en Deu (1271-73), es
de sp l ega ra d e s p r e s en YArt de contemplacio (1282-87), YArt amativa
(1289) i a l t res o b r e s d e la mis t ica lul- l iana. Els dos p r i m e r s en canvi .
acomple ixen la in tencio global de YArs magna. p e r 6 de m a n e r a q u e el
scgon s ' ad reca al p r imer . l ' " a r t " de invencio al de conversio. Per a d i r - h o
de forma p a r a d o x a l , Llull vol " c o n v e r t i r " els h o m e s mi t j ancan t la
des t resa a " c o n v e r t i r " les p ropos ic ions . El m c c a n i s m e I6gic dc l 'Art e s ta
al servei d ' u n a finali tat religiosa. Convencu t de la un i t a t d e la veri ta t ,
Llull c o n c e p la seva Ars com un m e t o d e racional de d e m o s t r a c i o d e les
vcr i ta ts de la fe c r i s t i ana . mol t p a r t i c u l a r m e n t dels dos mis ter i s cen t ra l s
d e la T r i n i t a t i l ' E n c a r n a c i 6 . A q u e s t a conf ianpa d e Llull en 1'eficacia
miss ionera dc l 'Art e s p u m e j a e n c a r a sota la c e n d r a dels d e s e n g a n y s e n
aques t a bella cstrofa del Cant de Ramon:


"Novel l s abe r h a i a t r o b a t ;
pot n ' h o m cone ixer veri tat
e de s t ru i r la falsedat .
S a r r a i h s seran ba te ja t ,
t a r t r e s . j ueus e m a n t a r ra t
per lo saber que Deus m ' h a d a t " ' 7 .


14. Desconhort. VIII. 85-92; l .c , p. 1310.
15. Ct. J. CARRERAS I ARTAU, RaymonJ l.ulh. un logicien et encyclopcdiste du


Xllle siecle. a: Apports hispaniques a la Philosophie chretienne de VOccident. Lovaina
1962. p. 38.


16. CF. M. CRU7. HERNANDEZ. o c . p. 90 •,.
17. Cant de Ramon. 31-36. Cf. Ohres essencials. I. p. 1301 s.


6
D E R A M O N L L U L L A L A M O D E R N A I N F O R M A T I C A 119


U n cop conegu t s 1 'or igen i el significat de 1 'Art , ens cal e s b r i n a r a r a
la seva e s t r u c t u r a . T r e s e l emen t s basics la cons t i tue ixen : els concep tes -
t ronc , els s ignes i a l t res r ecursos grafics q u e serveixen pe r a expressar - los ,
i la c o m b i n a t o r i a . C o m e n c e m pel p r i m e r d ' a q u e s t s t res e l e m e n t s : els
concep te s - t ronc . I a b a n s d e tot per la seva peca mes f o n a m e n t a l , el
s i s tema d e pr inc ip i s abso lu t s i re lat ius . Per a d e s i g n a r els p r i m e r s Llull
e m p r a un m o t . e m p a r e n t a t a m b el t e r m e grec " a x i o m a " , q u e apa re ix
a m b aques t ma te ix sent i t , des d ' inicis del segle X I I I , en a l g u n e s vers ions i
c o m e n t a r i s a la Metafisica d 'Ar is t6 t i l : " d i g n i t a t s " 1 8 . Les d i g n i t a t s s6n,
doncs . c o n c e p t e s o r ig inar i s o nocions per se notae que , segons el model
de 1 ' a x ioma t i ca m a t e m a t i c a . h o m estableix com a base i p u n t d e p a r t e n c a
del d e s p l e g a m e n t u l te r ior del cone ixement . Per a c o m p r e n d r e - l e s en llur
ver i table signiftcat, cal par t i r , como ho fa el seu autor , d ' u n " l loc c o m u "
del p e n s a m e n t medieval . enl la de les divisions religioses en t r e cr is t ians ,
jueus i m u s u l m a n s : penso en la idea de Deu i, e n c a r a m e s c o n c r e t a m e n t ,
en u n a concepc io e x e m p l a r i s t a i p l a ton i t zan t d e les re lac ions D e u - m o n .
Deu ha c rea t el m o n d ' a c o r d a m b les seves pr6pies perfeccions . Les
d ign i t a t s s e ran . doncs , en l lur origen perfeccions o a t r i b u t s essencia ls de
Deu q u e es reflecteixen, c o m en un espill, en les c r i a tu res . En posar
aques t s p r inc ip i s a tal l de c a r r e u s en el f onamen t de 1 'edifici del seu
p e n s a m e n t , Llull cerca ev iden tmen t un t e r reny c o m u per el d ia leg teol6gic
en t re els fidels de les t res g r a n s religions del L l i b r e ' 9 .


Ei n o m b r e de les d ign i t a t s fou objecte d ' u n a no t ab l e r educc io en les
succesives redaec ions de l 'Art i passa de setze (qua t re g r u p s d e qua t r e ) a
nou ( t res g r u p s de tres). Aques ta evolucio ha es ta t i n t e r p r e t a d a
d i f e r en tmen t . M e n t r e E .W. Pla tzeck 1 ' a t r ibueix a mot ius d ' o r d r e tecnic.
F.A. Y a t e s i R. Pr ing Mill la re lacionen a m b el pas, q u e LIull hau r i a
dona t , d ' u n a concepcio o r i g i n a r i a m e n t q u a t e r n a r i a i e l ementa l , b a s a d a en
la teor ia de ls q u a t r e e l emen t s , a una a l t ra d e t e rna r i a i t r in i ta r ia ,
c e n t r a d a , per tan t , en la d o c t r i n a cr is t iana d e la T r i n i t a t 2 0 . En qualsevol


18. Cf. E. W. PLATZECK Raimund Lull, I, p. 120. Vegeu tambe La comhinaioria lu-
lianu. Rev. de Filos.. 12 (1953). p. 588. on Platzeck relaciona el significat de les dignitats
lul-lianes amb el de les "proposicions primeres" d'Euclides. quc Procle va traduir despres


p e r " a x i o m e s ' i Boeci per "communes animi conccptus".
19. Llull creia que la seva Art era "comuna a gentils, jueus, crestians e serrains e a


totes gents de qual secta que sien" lArt demostrativa. ORL XVI, p. 112). Concretament, ell
no va duptar mai del fet que jueus i musulmans compartien amb ell la doctrina de les
dignitats divines. De fet, la seva apologetica es basa sempre en les dignitats. Al Libre del
gentil e los tres savis, els "savis" jueu i musulma raonen, talment com ho fa el cristia, per
les dignitats divines. I en la Disputatio Raymundi Christiani et Hamar Saraceni, una obra
aspra, en la qual hom percep l'eco del dramatic sojorn de 1'autor a Bugia, Llull posa en
boca del seu interlocutor musulma aquestes paraules: "Nosaltres atribuim a Deu onze
propietats, es a saber, bonesa, grandesa, poder, saviesa, voluntat, virtut, veritat. gloria,
petfeeci6. justieia y misericordia". MOG IV. Int. VII. p. 2 ( = V, 432)


20. Sobre aquesta important controversia cf. E. W. PLATZECK. Raimund Lull. I, p.
113 ss.. II. p. 158 ss. Vegeu tambe' FR. A. YATES The Ars of Ramon Lull. An Anproach to
it through Lulis Theory of the Elements. Journal of the Warburg and Courtauld Institute^.
XVII (1964) 115-173 i RDF. PRING-MILL. The trinitarian Worid-Picture of Ramon Lull.
Romanis. Jahrb. . VII (1955-56) 229-256; Ramon Llull y el numero primitivo de las dignida-
des en el Arte general. Est. Lul.. 1 (1957) 309-334; 2 (1958) 129-156.
1 2 0 E U S E B I C O L O M E R


cas . la concepc io teoldgica t r in i ta r ia , mai del tot absen t de l 'Art , ni t an t
sols de les seves p r i m e r e s redaccions , prevalgue f ina lment . A YArs ultima
les d i g n i t a t s o p r inc ip i s abso lu t s son, doncs , les nou seguen t s : bonesa ,
g r a n d e s a , c t e rn i t a t . poder . saviesa. volunta t , vir tut , veri tat i gl&ria. Llull
les c o n c e p a lho ra com a principia essendi et cognoscendi. p r inc ip i s d e
1 'esser i del seu cone ixemen t . Cons ide rades des de 1'angle de 1'esser, les
d ign i t a t s son perfeccions reals q u e hom t roba en la seva font en Dcu i per
der ivacio en les c r i a tu res . Des de 1'angle del cone ixemen t . en canvi . les
d ign i t a t s , son concep te s t r a s c e n d e n t a l s de valor q u e pensen D e u re spec te
del mon i p o d e n , per t an t , esser a f i rmades , ana l&gicament , d e D e u i del
nion. En les c r i a tu res les d ign i t a t s cs d i s t i n g e i x e n r e a l m e n t 1'una de
1 ' a l t ra . D ' u n a cosa. per exemple . d ' u n a flor. es p o t d i r q u e es b o n a . g r a n .
e t c . per& no q u e la seva bonesa sigui la seva g r a n d e s a i viceversa. En
Deu. en eanvi . les d ign i t a t s eoincideixen e n t r e elles i a m b la m a t e i x a
essencia divina. D'EII cal dir . doncs , no so lamen t q u e es bo. g r a n c t c .
sino, mes e x a c t a m e n t , q u e la seva bonesa es la seva g r a n d e s a i viceversa.
Aci rau aque l l senyal d is t in t iu de Deu que ens p e r m e t d e defmir - lo en
exelus iva:"Deu cs 1 'csscr. les d ign i t a t s del qua l s ' i d e n t i f i q u e n " ? ' . D ' o n se
segueix q u e la d e m o s t r a c i o per aequiparantiam o r a o n a m e n t pe r
iden t i t a i . ident i la t de Deu a m b les seves d ign i t a t s i d ' a q u e s t e s en t r e elles.
es la l o rma p r i m a r i a del pensamen t religios. No cal d i r q u e aques t


r a o n a m e n t lul-lili cs 1 'expressio d ' u n a vigorosa concepcio teol&gica: N o m c s
Deu es Deu!


El p r o b l e m a de Ia genesi hist&rica d e la teor ia d e les d i g n i t a t s h a
dona t peu a p u n t s d e vista d i s semblan t s . EI P. P la tzeck h a assenya la t la
seva a scendcnc i a b a s i c a m e n t occidenta l i neoplat&nica, pe r i n t e r m e d i de
San t Agus t i i d ' a l g u n s a u t o r s del segle XI I , molt p a r t i c u l a r m e n t de ls
Vic to r ins i d e J o a n d e S a l i s b u r y 2 2 . Al t res in t e rp re t s , com M. Asin
P a l a c i o s ' ' 3 , J. M. M i l l i i s 2 4 i. mes r ecen tmen t , M. Cruz H e r n d n d e z 2 5 h a n
subra t l l a t el p a r e n t i u exis tent en t re les d ign i t a t s lu l - l ianes i les hadras del
p e n s a m e n t religios m u s u l m a i els sephirots de la mis t ica h e b r e a . De fet,
a m b d o s p u n t s de vista semblen mes aviat c o m p l e m e n t a r i s . El p e n s a m e n t
de Llull se s i tua c o n s c i e n t m e n t en la crui l la de ls c a m i n s d e les t res
t r ad ic ions d o c t r i n a l s i religioses que a leshores es r e p a r t i e n el m o n
m e d i t e r r a n i . To te s elles ten ien un origen c o m u , la Bibl ia . c o m p a r t i e n la
ma te ixa fe en Deu c r e a d o r i e m p r a v e n un ma te ix Uenguatge , el p rov inen t
d e la filosofia g rega conver t ida en " e s c o l a s t i c a " jueva , c r i s t i ana o


2\.Ars generulis ultima. IX. c. 26. p. 394.
22. Cf. Raimund l.ull. I. p. 99 ss. Vegue tambe La combinatoria luliana. Rev. de Filos.,


12 (1953) p. 584 ss.
2 3 . Cf. Mohidin, a Homenaje a Menendez y Pelayo II M a d r i d 1 8 9 9 : p p . 2 1 7 -


2 5 6 ; Aben Masarra y su escuela, M a d r i d 1 9 1 4 , p p . 1 2 3 1 2 6 ; 1 5 5 - 1 6 4 .
24. Ct'. Algunas relaciones entre la doctrina luliuna y la Cahala, a Nuevos estudios


sobre historia de la ciencia espanola, Barcelona 1949, p. 259 ss.; Las relaciones entre la
doctrina luliana y la Cdbala, a Actes du ler Congres Intemational de Philosophie Medievale.
Lovaina 1961, pp. 635-642.


25. Cl. F.l pensamienlo de Ramon Llull, p. 72 ss.


8
D E R A M O N L L U L L A L A M O D E R N A I N F O R M A T I C A 1 2 1


m u s u l m a n a . Llull pensa q u e per a s u p e r a r a l l6 q u e les s epa ra . cal p a r t i r
d ' a l l 6 que les uneix . Per a ix6 escull c o m a p l a t a f o r m a del d i a l eg en t r e
aques t s t res g r a n s co r ren t s religiosos els a t r i b u t s q u e ells en c o m u
ass ignen a Deu .


A les d ign i t a t s o pr inc ip i s absoluts cal afegir-hi els p r inc ip i s re la t ius .
S6n els nou segi ients: diferencia, c o r c o r d a n c a , con t r a r i e t a t , p r inc ip i ,
mitja, fi, major i ta t , igua l t a t i minor i t a t . S ' a n o m e n e n re la t ius p e r q u e
es tab le ixen els m o d e s d e relaci6 q u e hi h a e n t r e els p r inc ip i s abso lu t s , i
d ' a q u e s t a m a n e r a p e r m e t e n , per exemple , a f i r m a r o n e g a r l lur d i ferencia ,
c o n c o r d a n c a o c o n t r a r i e t a t , re lac ionar- los a t i tol d e pr inc ip i , mi t ja o fi
i c o m p a r a r - l o s e n t r e ells en la linea de la major i ta t , la i gua l t a t o la
m i n o r i t a t . C o m a func ions generals d e re lac i6 q u e s6n, els p r inc ip i s
re la t ius d o n e n a l 'Art lul-lia el sentit d ' u n a "16gica c o m p a r a t i v a " o
d o c t r i n a genera l de les re lac ions que en l lacen els essers del m 6 n e n t r e ells
i a m b l lur f o n a m e n t t r a scenden t . A aques t e s nou re lac ions ba s iques , es
p o d e n r e d u i r to tes les a l t res possibles re lac ions e n t r e les coses. El
p r inc ip i s r e l a t ius esdevenen, doncs , de m a n e r a s imi la r a les d ign i t a t s .
p e r 6 s u b o r d i n a t s a aquel les , una nova serie d e c o n c e p t e s - t r o n c del
c o n e i x e m e n t h u m a 2 6 .


La logica lu l - l iana es u n a 16gica real q u e s ' ad reca a d r e t c i en t vers
1'esser. L ' a b a s t dels p r inc ip i s abso lu t s i r e la t ius es comprova , d o n c s , en el
fet q u e p u g u i n esser ap l i ca t s a 1'ample mon d e les coses, des del C r e a d o r
t ins a les c r i a tu res . Per a ix6 Llull no podia a c o n t e n t a r - s e a m b a ixecar un
g ran s i s tema de pr inc ip i s ; cal ia que s 'ocupes t a m b e d ' o r d e n a r s is temat i -
c a m e n t 1'ambit de real i ta t , en el q u e aque l l s h a n d e ten i r vigencia: el
m o n dels objec tes i de la c o n d u c t a h u m a n a . Ta l es la funcio d e t res nous
series de c o n c e p t e s - t r o n c : els nou subjectes, les v i r tu ts i els vicis. La teor ia
dels nou subjec tes esdeve un al t re dels e l emen t s o r ig ina ls de VArs magna.
Es t r a c t a d ' u n a e s c a l o n a d a j e r a rqu ica dels essers en g r a u s success ius de
rea l i ta t , segons la m e s u r a en la qua l c a d a s c u n pa r t i c ipa de la p len i tud
on to l6g ica de les d ign i t a t s divines. Els g r a o n s d ' a q u e s t e escala s6n: l .Deu;
2.Els angels ; 3. El cel; 4. L ' home ; 5. El r egne d e Ia imag inac i6 ; 6. Els
a n i m a l s ; 7. Les p lan tes ; 8. Els e lements ; 9. T o t el q u e po t servir d e causa
i n s t r u m e n t a l 2 7 . La llei q u e regeix aques t a g r a d a c i o no es ni 1'ordre 16gic,
ni la succesio causa l , sin6 el g rau respec t iu d e man i fes tac i6 d e les
d i g n i t a t s d iv ines en les coses. Nomes el d a r r e r escal6 t r enca a q u e s t a llei,
ja q u e a d h u c un esser re la t ivement elevat pot servir d e vegades d e causa
i n s t r u m e n t a l 2 8 . En qualsevol cas, la clasificaci6 lul- l iana te un abas t


26. Sobre els principis relatius cf. E.W. PLATZECK, La combinatoria luliana. Rev. de
Filos.. 13 (1953). p. 125 ss. Vegeu tambe Raimund Lull. I, p. 200 ss. A diferencia dels
principis absoluts que hom podria anomenar tambe trascendentals, per tal com abracen la
totalitat dels essers, els principis relatius no scmpre es poden atribuir indistintament a Deu i
al m6n. De Deu per exemple cal excluore'n el parell majoritat i minoritat i tambe el
principi la fi entesos en el sentit de fluencia temporal.


27. Cf. Ars ultima. IX. c. 1 ss.. p. 375 ss.
28.Cf. E W . P L A T Z E C K . I a combinatoria luliana. 1. c . p. 145.


9
1 2 2 E U S E B I C O L O M E R


ontologic i 110 m e r a m e n t logic, com es el cas . per exemple , del f amos
" a r b r e de Por f i r i " .


E n t r e a q u c s t s nou subjectes , n 'h i h a un q u e es c a p a c d ' o b r a r
m o r a l m e n t : 1'home. Heus aci, doncs , un nou a m b i t d e real i ta t , 1'ordre
mora l , q u e d e m a n a al seu to rn u n a o r d e n a c i 6 s i s temat ica . A a q u e s t fi
s ' ad recen les d u e s series de vi r tu ts i vicis. La p r i m e r a c o m p r 6 n la jus t ic ia ,
la p r u d e n c i a . la tor ta lesa , la t e m p r a n c a , la fe, 1 'esperanpa, la ca r i t a t , la
paci&ncia i la p ie ta t . La segona 1'avaricia, la golafrer ia , la luxiir ia ,
1'orgull, la pe resa . 1'enveja, la ira, la falsedat i la i n c o n s t a n c i a 2 9 . S o b r e
aques t in ten t d ' o r d e n a c i o del c o m p o r t a m e n t h u m a hi h a u r i a mol t a dir.
No tem n o m e s . com d e pas sada , q u e Llull hi h a ba r re j a t e l e m e n t s de
1'etica t i los6t ica grega . per exemple les v i r tu ts a m b les q u e Pla to
ca rac t e r i t za la seva c iu t a t ideal , a m b a l t res p rov inen t s d e la t r ad i c io cris-
t i ana . De to tes mane re s , 1'aspecte mes i m p o r t a n t d ' a q u e s t a clasif icaci6 es
el projec te d c Llull de l lancar un pont en t r e la 16gica i la mora l .


De m e s d ' u n a 16gica real la I6gica lu l - l iana es t a m b e u n a Ars
inveniendi. A q u e s t c a r ac t e r invent iu d e l 'Art es fa pa les en el q u e p o d e m
a n o m e n a r la seva " T o p i c a " . Reun in t e l emen t s de la r e t6 r i ca convenc iona l
a m b d ' a l t r e s espec i f icament ti los6tics, p la t6n ics i ar is tote l ics , Llull erigeix
un q i ies t ionar i o s i s t ema de "q i ies t ions g e n e r a l s " q u e inclou les p r egun -
tes q u e h o m pot fer a prop6si t de quelsevol cosa. S6n les nou segi ients :
1. Utrum? 2. Quid? 3. De quo? 4. Quare? 5. Quale? 6. Quantum? 1.
Quando? 8. Ubi? 9.Quomodo o t a m b e Quo auxilio? De qualsevol cosa,
en efecte, h o m pot p r e g u n t a r . si es pos ib le o exis tent , q u e es en ella
ma te ixa i en relacio a m b les al tres coses, d e q u i n s e l e m e n t s consta , per
q u e existeix, q u i n s son els seus t re t s q u a n t i t a t i u s i qua l i t a t i u s , les seves
condic ions d e t e m p s i de lloc. les seves m o d a l i t a t s , etc. C a d a s c u n a
d ' a q u e s t e s p r e g u n t e s es com una clau q u e o b r e al p e n s a m e n t un a m b i t


pecul ia r d e rea l i t a t . 1'expressio filos6fica dcl qua l es con te en aques t e s
nou ca tegor ies : l .Possibil i tat o existencia; 2. Essencia ; 3. Ma te r i a l i t a t ; 4 .
F o r m a l i t a t ; 5. Q u a l i t a t ; 6. Q u a n t i t a t ; 7. T e m p s ; 8. Lloc; 9. M o d e o
i n s t r u m e n t a l i t a t . A m b aques t q u a d r e s i s temat ic de ca tegor ies es clou la
serie dels c o n c e p t e s - t r o n c d e l 'Art . Llull h a posa t a m a n s del ' " a r t i s t a "
to tes les e ines q u e ell creu necessar ies per a a ixecar i e s t r u c t u r a r el
s i s tema a c a b a t del cone ixement h u m a 3 0 .


El segon e lement de l 'Art son els signes, figures i a l t res r ecursos
grafics a m b els qua l s Llull expressa els concep te s - t ronc i Uurs c o m b i n a -
cions. Per a c o m e n c a r , Llull ass igna les nou lletres de 1'alfabet l lati :
B C D E F G H I K a las series successives dels concep te s - t ronc . C a d a s c u n a
d ' a q u e s t e s l le tres te, doncs , sis, significats, els q u e c o r r e s p o n e n respect iva-
m e n t a un pr inc ip i absolut , un pr inc ip i re la t iu , u n a ques t io genera l , un
subjecte, u n a vir tut i un vici. El q u a d r e comple t d ' a q u e s t s s ignes i de
l lurs s ignif icats cons t i tue ix l ' " A l f a b e t " de l 'Art .


29. Cf. Ars ultimu. IX. c. 55 ss., p. 443 ss.
30.Cf. ibid., IV. c.l ss., p. 229 ss.


1 0
D E R A M O N L L U L L A L A M O D E R N A I N F O R M A T I C A 1 2 3


Les l letres d e 1'alfabet passen i m m e d i a t a m e n t a fo rmar p a r t d e les
c u a t r e " f i g u r e s " . Pe r toca a aques tes a r t i c u l a r l lurs s ignif icats en un
l l engua tge 16gic coheren t . Les figures c o m p o n e n aixi la s intaxi d e l 'Art .
Les d u e s p r i m e r e s inc louen els t e rmes d e l 'oraci6 16gica. La te rcera les
p ropos ic ions o judicis . La c u a r t a el rac ioc in i .


La p r i m e r a figura, d e s i g n a d a per la l letra A, r ep re sen t a els p r inc ip i s
abso lu t s o d ign i t a t s . Cons ta d ' u n cercle, a m b u n a c o r o n a c i rcu la r d iv id ida
en nou zones . q u e co r r e sponen a les nou l letres d e 1'alfabet B C D E F G -
HIK. A 1'interior del cercle, un seguit de l inias rectes po r t en d ' u n a zona
a 1'altra, per a significar q u e els t e r m e s r ep re sen t a t s per les respect ives
l letres es p e r m u t e n en t r e ells. Per exemple , B = K i K = B, o sigui, la


b o n e s a es g l o r i o s a i la gl6ria bona . La p r i m e r a figura es per excel- lencia
una t i gu ra " t e o l 6 g i c a " . La l le tra A q u e o c u p a el c en t r e del cercle des igna ,
segons l 'express i6 d e Llull, "e l Senyor, Deu n o s t r e " 3 2 . La t igura
r ep resen ta , doncs . en fo rma s imb6l ica 1'esser de Deu com a iden t i t a t
abso lu ta , o sigui A = A.


La segona figura, d e s i g n a d a per la l letra T, es la f igura de ls p r inc ip i s
re la t ius . Es c o m p o n d e t res t r iangles superposa t s , r e spec t i vamen t de color
verd, vermel l i groc, q u e formen u n a estrella de nou pun t e s , inscr i ta en
un cercle . en la perifer ia del qua l hi ha n o v a m e n t les n o u zones o
" c a m b r e s " , a m b les nou lletres de 1'alfabet. A c a d a s c u n dels angles dels
t r iangles c o r r e s p o n un pr inc ip i apl icat a t res possibi l i ta ts . El t r iangle
BCD, de color verd, expressa els m o d e s de la d i ferencia , la c o n c o r d a n c a i
la c o n t r a r i e t a t respec te d e les re lacions en t r e e l emen t s in tersensibles ,
sensibles i intel- l igibles i inter intel- l igibles . El r e su l t a t son posic ions de
diferSncia: el gat es d i ferent d e la ra ta ; de c o n c o r d a n c a : el gat i la r a t a
son essers vivents; d e con t r a r i e t a t : el gat i la r a t a es repel- len. El t r i ang le
E F G , d e color vermell , es el del pr incipi , del mitja i del fi. L ' ang le del
pr incipi inclou les diverses especies de causa : eficient. ma te r i a l - fo rma l i
final. L ' ang le del mitja con te t res moda l i t a t s , es a saber , el mi t ja d ' un io ,
com el c lau q u e acob la d u e s tau les ; el mit ja de medic i6 , c o m el cen t re
que e q u i d i s t a de la perifer ia del cercle; i el mi t ja d e les ex t r emi t a t s , com
la linia q u e cor re en t r e d o s pun t s . L 'angle del fi p r e sen t a t res t i pus de
t ina l i ta t . es a saber , el fi d e t e rminac i6 , com es a r a el t e r m e d ' u n a
p rop ie ta t ; el d e pr ivaci6, com ho es la mor t r espec te d e la vida i el fi de
perfeccio, c o m ho es Deu respecte de 1'home. El t r i ang le H I K , de color
groc, exp re s sa les re lac ions d e major i ta t , igua l ta t i m ino r i t a t . A q u e s t e s
re lac ions s ' e scauen e n t r e subs t anc i a i subs t anc i a , en t r e s u b s t a n c i a i
acc ident , i e n t r e acc iden t i acc ident . Les pos ic ions q u e en resu l t en s6n
com a q u e s t e s : 1'esser de 1'home es mes valuos q u e el d e la p e d r a ; 1'home i
la p e d r a son subs t anc i e s ; la bellesa es inferior en va lua a la vi r tut .


La t e rce ra t igura resul ta de la p r i m e r a i d e la segona. La c o m p o n e n ,
en efecte, en g r u p s de d u e s lletres, el pr inc ip is abso lu t s i r e la t ius de les


31. Sobre les quatre ftgures cf. Ars ultima, II, c. I ss. Vegeu tambe Ars inventiva
verilatis, I, De figuris, Mog V, Int. I, p. 3 ( = V,3)


32. Ars maior, Mog I. Int. VII. p. 2 ( = I, 434)


1 1
I II III
Principis Principis QUestions
absoluts relatius generals
Bonesa Diferencia U t r u m
G r a n d e s a C o n c o r d a n c a O u i d
E t e r n i t a t Con t r a r i e t a t De q u o
P o d e r Pr incip i Q u a r e
Saviesa Mit ja Q u a n t u m
V o l u n t a t Fi Q u a l e
Vi r tu t Major i ta t Q u a n d o
Ver i ta t l gua l t a t Ub i
Gl&ria Mino r i t a t Q u o m o d o


IV V VI
Subjectes Virtuts Vicis


Deu Jus t i c i a Avaric ia
Angel P r u d e n c i a Gola
Cel For t a l e sa Luxi i r ia
H o m e T e m p r a n c a Orgul l
Imag ina t i va Fe Peresa
Sensi t iva E s p e r a n c a Enveja
Vegeta t iva Car i t a t Ira
E l emen ta l Pac ienc ia Fa l se ta t
I n s t r u m e n t a l Pietat Incons t anc i a
D E R A M O N L L U L L A L A M O D E R N A I N F O R M A T I C A 125


d u e s p r i m e r e s t igures . El n o m b r e exac te de c o m b i n a e i o n s es d e 36. Nou
e l emen t s . c o m b i n a t s de dos en dos i evi tant les repe t ic ions . s u m e n
efec t ivament 36 :


La t igura cons ta , en consequenc ia , d ' u n t r i ang le , a m b vuit c a m b r e s a
cada cos ta t , el que fa un total de t r e n t a sis c a m b r e s . Les d u e s l letres
c o n t i n g u d e s d i n s c a d a c a m b r a ind iquen el subjec te i el p red ica t d ' u n a
propos ic io . L ' o r d r e d e les c o m b i n a c i o n s es a l fabet ic . A la p r i m e r a l letra
d e c a d a c o l u m n a h o m li a t r ibeix les segi ients : a G, per exemple , li
p e r t o q u e n H.I i K i aixi succes ivament . Les nou lletres d e 1'alfabet
des ignen . com ho hem ja e smen ta t , els pr inc ip is abso lu t s i re la t ius . G
signit ica. per exemple . volunta t i fi i d 'e l la cal a t i r m a r q u e es vi r tuosa.
ver i table i g lor iosa . segons la p r i m e r a t igura, i major , igual o menor .
segons la segona . La te rcera t igura es la l igura dels judic is . ja q u e les
seves c o m b i n a c i o n s b ina r i e s fan a m a n s el subjec te i el p r e d i c a t de
possibles judicis . El p a p e r d e f a r t i s t a " es d e ce rca r el t e r m e mit ja que
pot uni r - los . A aques t ti s ' ad reca p r e c i s a m e n t la q u a r t a f igura.


La q u a r t a t igura neix de 1'integracio de les t res an te r iors . Cons t a de
tres cercles des igua l s i c o n c c n t r i c a m e n t supe rposa t s , el p r i m e r dels qua l s
es fixe i els a l t res dos m&bils. C a d a s c u n c o m p r e n nou c a m b r e s . d ins les
qua l s hi ha respec t ivament inscrites les nou lletres de 1'alfabet. El
p r o c e d i m e n t pe r a " o p e r a r " consisteix a fer vol tar el cercle mi t ja m&bil
sobre el s u p e r i o r tixe i l ' inferior sobre el mit ja , evi tant , per&. la
co inc idenc ia d e l letres. El cercle mit ja a juda a d e s c o b r i r el t e r m e mitja.
Aixf en la c o m b i n a c i o B C D el t e r m e mitja sera C. T a l m e n t com ho
assegura Llull a \'Ars brcvis. hom obte aixi 252 e o m b i n a c i o n s de tres
l letres. o s igui . t res vegades el n o m b r e d e Ics 84 c o l u m n e s , de q u e es
c o m p o n d r a la t a u l a 3 3 . K. P ran t l va i m p u t a r a Llull un e r ro r d e c a l c u l 3 4 .
F.ll ca lcu la . e n e f e c t e . 9 x 9 x 9, es a dir, el c u b d e nou, co q u e d o n a
com a resul ta t 729 eombinac ions . Per& a m b aix& Pran t l d 6 n a proves de
no haver entes res del p roced imen t lul-lia, ni t an sols u n a condic i6 t an
6bvia. com la d ' exc lou re les c o m b i n a c i o n s del t i pus de BBB, BBC. C B C
etc. De fet. el ealcul de Llull es correcte . A la seva base hi ha la condic io
de 1'ordre ciclic de r edu i r a la mei ta t el n o m b r e n o r m a l de les var iac ions .
Aleshores , el n o m b r e de les var iac ions d e t res e l emen t s . p resos de t res en


33. Cf. Ars brevis. Estrasburg 1651. c. 5. p. 9. Vegeu tambe Lectura super artem
inventivam et tabulam generalem, Mog V. lnt. V, p. 109 ( = V, 467)


M.Geschichte der Logik im Abendlande. Leipzig 1867. III. p. 164. El punt de vista de
P r a n U fou aeceptat generalment sense discussi6. T. i J. CARRERAS 1 ARTAU. en la seva
valuosa Historia de la filasofia espahola. Filosqfia Tistiana de los siglos xii al xv, Madrid
1939-43.1. p. 434. nota 32. en fan encara esment. com d 'una cosa segura. sense a feg i r -h i r es
de llur part. El primer a assenyalar 1'error de Prantl fou E. W P L A T Z E C K L u combinato-
ria luliana. I .c, p. 142. nota 29. perb sense donar-ne expressament la prova.


36


1 3
126 E U S E B I C O L O M E R


t res. en o r d r e ciclic i sense repet ic ions , es n e c e s s a r i a m e n t el seguen t :


= 1 x 9 x 8 x 7 — 2 5 2


La q u a r t a f igura es 1 ' instrument del s i l . logisme. E fec t ivamen t , en
c a d a s c u n a d e les c o m b i n a c i o n s t e rna r i e s l a l l e t r a m i t j a n a r e p r e s e n t a el
t e r m e mit ja i indica , pe r t an t , si es possible o no el rac iocin i .


Les q u a t r e t igures formen b a s i c a m e n t un sol s i s t e m a 3 5 . Llull
subra t l l a . en efecte, el fet q u e c a d a s c u n a d 'e l les con te la p receden t . Si
de s ignem. doncs , per A la figura de les d ign i t a t s , per T la d e les
re lacions, per J la del jud ic i i per S la del s i l . logisme, t e n i m el segiient
e s q u e m a 16gic:


1. A
2 . (A) T


3 . (AT) J


4 . (ATJ) S


El t e rce r e l ement d e 1'Art. la c o m b i n a t 6 r i a , es el resu l ta t del joc de
tot els e l e m e n t s p r eceden t s . Ja sabem q u e Llull concep el seu Art com un
m e t o d e infal . l ible de recerca de la veri tat i d ' adqu i s i c io dc nous
cone ixemen t s . D ' a c o r d a m b el s is tema d e p e n s a m e n t del seu t e m p s ,
cen t ra t en to rn del si l . logisme, per a consegu i r el seu prop6s i t , li cal
resoldrc a q u e s t a dob le qiiest io: p r i m e r a m e n t , d o n a t un subjec te . t r abar - l i
tots els p r ed i ca t s possibles, i viceversa, d o n a t un p red ica t , t robar - l i to ts
els subjectes possibles ; s egonamen t , t r o b a r el t e r m e mit ja q u e permi t i
d ' un i r els an t e r io r s judic is en un sil . logisme. A aques t ti Llull ha
comenca t a s s ignan t a les sdries succesives dels c o n c e p t e s - t r o n c u n a lletra
dc 1'alfabet. de la B a la K. Despres , m i t j ancan t c o m b i n a c i o n s d e dues i
t res l letres, h a es tab le r t les re lacions necessar ies e n t r e els t e r m e s d ' u n o
varis judicis . D ' a q u e s t a operac io Llull en d iu " f e r c a m b r e s " . Per a
facil i tar-la. li ha d o n a t com a in s t rumen t la t e r ce ra i la q u a r t a f igura . D e
llur f u n c i o n a m e n t en resul ten ara t res mode l s d i ferents de c o m b i n a t 6 r i a .
Llull els a n o m e n a , respec t ivament , " r e s o l u c i 6 " d e la t e r ce ra figura.
" m u l t i p l i c a c i o " de la q u a r t a i formacio de la " t a u l a " .


C o m e n c e m pel p r i m e r model . La t e rce ra figura cons tava de 36
c a m b r e s . C a d a s c u n a con ten ia dues lletres q u e des ignaven el subjec te i el
predica i d ' u n possible judici . Ara be, a c a d a s c u n a d ' a q u e s t e s c o m b i n a -
cions b ina r i e s hi ha incloses 12 proposic ions i 24 qi ies t ions. Les do tzc
propos ic ions son el resul ta t del canvi del subjec te pel p r ed i ca t i viceversa.
C o m b i n a n t , d u e s l letres de cada g rup , preses en la significacio que
cor respon a les d u e s p r i m e r e s c o l u m n e s d e 1'alfabet s ' ob tenen efectiva-
men t do t ze p ropos ic ions diferents . C a d a s c u n a d ' a q u e s t e s p ropos ic ions
inclou, el seu to rn . d u e s qi iest ions, es a saber , les d e s i g n a d e s per les


35. Cf. E. W. PLATZECK, Raimund Lull. I.p. 311.


14
D E R A M O N L L U L L A L A M O D E R N A I N F O R M A T I C A 127


mate ixcs l letres. preses ara en la signit icacio q u e co r re spon a la te rcera
c o l u n m a dc 1'alfabet. Rcsoldre o. com diu e x a c t a m e n t Llull. "evacuar" la
tercera l igura . consis teix. doncs . en ex t r eu re de c a d a s e u n a d e les seves 36
c a m b r e s les 12 propos ic ions i lcs 24 qi ies t ions q u e hi ha incloses. fins a
assolir un to ta l d e 432 propos ic ions i 864 q u e s t i o n s 3 6 . Vegeu a tall
d ' e x e m p l e la " r e s o l u c i o " de la p r imera c a m b r a BC. Cal adver t i r q u e les
llctrcs ma juscu les des ignen els pr inc ip is abso lu t s , les m i n u s c u l e s els
re la t ius i lcs cursives les qi ies t ions genera l s :


Combinu- Proposicions
cions


BC | . La


lioncsa cs j:raii


Bb 2. Lu hoiicsa <-s difcrcnl


Bc .'!. Lu lioncsa i':s coiicordanl


I. Lu grandcsa cs lionu


C b .">. La grandcs cs di lcrcnl


Cc (>. La grandc.su cs concordant


bB , . La difcrcncia cs liona


bC ){. La (lifcrcncia cs gran


'). La difcrcnciu cs concordunl


cB 10. Lu coiicordunca cs liona


cC I I. La concordanca cs i;raii


cb 12. La concordaiicu cs di lcrcnt


Questions


/; I. Fs la bonesa g r a n ?
c 2. Q u e cs la bonesa g r a n ?
/' 3. Fs la boncsa d i fc rent?
C 4. Q u e cs la bonesa difcrcnt?
b 5. Es la b o n e s a c o n c o r d a n t ?
c 6. Q u c cs la boncsa c o n c o r d a n t ?


/) 7. F.s l a - g r a n d e s a bona?
c- 8. Q u c cs la g r a n d e s a b o n a ?
/; 9. Hs la g r a n d c s a d i fe rent?
c 10. Q u e cs la g t a n d c s a d i fc tent?
b I I . Rs la g r a n d c s a c o n c o r d a n t ?
c. 1 2. Q u c cs la g r a n d e s a concoidui i l ' '
h 13. l-"s la d i l c rcnc ia bona?
c 14. Q u c cs la d i t c rcnc ia bona?
h 15. Fs la difcrcncia g ran?
c 16. Q u c cs la diferdncia g ran?
tV I 7 Es lu ( l i l c rc iK : i a c o i i c o r d u n l '
c. 18 O u c cs la ( l i l c r cnc i a c o u c o r d a n l '


b 19. Fs la c o n c o r d a n c a bona?
c 20. Q u c es la c o n c o r d a n c a bona?
h 21 . I.s la c o n c o r d a n c a g rau?
c 22. Q u c cs la c o n c o r d a n c a g r a n ?
h 23. Fs la c o n c o r d a n c a d i l c rcn l?
c 24. Q I H - es la conco rdancu diferenl


36.Cf. Ars uliima. VI. c. I ss.. p. 278 ss.


15
128 E U S E B I C O L O M E R


La " m u l t i p l i c a c i 6 " d e la q u a r t a f igura serveix pe r a m e c a n i t z a r el
si l . logisme mi t j ancan t el d e s c o b r i m e n t a u t o m a t i c del t e r m e m i t j a 3 7 .
Recordem q u e fent vol tar en o rde ciclic els seus d o s cercles m6bl i s sobre
el tix. hom o b t e n i a 252 combinac ions t e rna r i e s . E n c a d a s c u n a d ' a q u e s t e s
c o m b i n a c i o n s Ia Iletra m e d i a n a des igna el t e r m e mit ja . P r e n e m com a
exemple la c o m b i n a c i 6 B C D . El t e r m e mi t ja es a q u i C i es clar , pe r t an t ,
q u e cal cons t ru i r el co r r e sponen si l . logisme d e la m a n e r a segiient: " T o t C
es B; tot D es C; ergo tot D es B " . Per6 , afegeix tot segui t Llull , si ens
a t en im a les t res p r imeres c o l u m n e s d e 1 ' a l fabet , B significa bonesa ,
d i ferencia i poss ib i l i ta t ; C g r a n d e s a , c o n c o r d a n c a i essenc ia ; i D e te rn i t a t ,
c o n t r a r i e t a t i ma te r i a l i t a t . Aque l l p r i m e r s i l . logisme " f o r m a l " pot r eb re ,
doncs , t res i n t e rp re t ac ions " m a t e r i a l s " , segons q u e els seus s ignes es
p r e n g u i n en el significat de la p r imera , segona o t e r ce ra c o l u m n a d e
1 'a lfabet . Aleshores , segons la p r i m e r a in t e rp re t ac i6 , el s i l . logisme tora :
" t o t a g r a n d e s a es bonesa ; to ta e te rn i t a t es g r a n d e s a ; e rgo to ta e t e rn i t a t es
b o n e s a " . Segons la segona: " N o hi ha c o n c o r d a n c a si no es en t re
d i ferents ; no hi c o n t r a r i e t a t si no es en t r e c o n c o r d a n t s ; e rgo _no hi h a
c o n t r a r i e t a t si no es en t r e d i f e r e n t s " 3 8 . I segons la t e rce ra : " T o t a
essencia es possibi l i ta t ; to ta ma te r i a l i t a t es essencia ; e rgo to t a m a t e r i a l i t a t
es poss ib i l i t a t " . G l o b a l m e n t , les 252 c o m b i n a c i o n s t e rna r i e s , de les q u e
hem par t i t , p ro j ec t ades sobre la serie de s ignif icats de les t res p r i m e r e s
c o l u m n e s ; d e 1 ' a l fabet , o r ig inen 856 s i l . logismes d i fe ren t s segons la
ma te r i a . A ix6 no vol pas dir, per6, q u e to ts a q u e s t s s i l . logismes siguin
valids; al con t r a r i . hi ha m o t i u s per a s u p o s a r q u e mol t s d 'el ls no h o
seran .


Llull s 'ha m o g u t ftns a ra al nivell dels p r inc ip i s gene ra l s d e l 'Art . Pe r
a ap l i ca r el seu p r o c e d i m e n t als cone ixemen t s p a r t i c u l a r s , cal posa r el
t e r m e mi t ja a F (que en la segona c o l u m n a d e 1 ' a l fabet significa
j u s t amen t mitja). D ' a q u e s t a m a n e r a , m i t j a n c a n t u n s c o m p l i c a t s r a o n a -
men t s , Llull e s tab le ix var ies tesis t eo l6giques i f t los6fiques, pe r exemple ,
que Deu es ac te p u r o q u e del no res no se 'n p r o d u e i x r e s 3 9 .


El mode l mes e l abo ra t de c o m b i n a t 6 r i a es , pe r6 , la " t a u l a " 4 0 .
A q u e s t a s 'o r ig ina de la rotacio , en o r d r e alfabet ic , de ls dos cercles m6b i l s
de la q u a r t a f igura. Nou e lements , c o m b i n a t s de t r e s en t res , en o r d r e
a l fabet ic i exc lu in t -ne les repe t ic ions . d o n e n , en efecte, el r e su l t a t segiient :


37. Cf. ibid. VII. c.2 ss., p . 302 ss.
38. Per a Llull la diferencia, la concordanca i la contrarietat son tres principis


interrelacionats. Els dos darrers presuposen el primer per tal com es mes general que ells.
En altres mots. no hi ha cap cosa que no sigui diferent d 'una altra, pero, al mateix temps,
no hi ha cap cosa que sigui tant diferent d 'una altra que no hi concordi, ni tant concordant
amb una altra que no s'hi oposi. Cf. Ars ultima. II. c. 2; VII, c. 11.


39.CL ibid.. VII, c. 20, p. 313 ss.
40.Sobre la taula cf. Ars ultima. V, c.l ss., p. 251 ss. Vegeu tambe Taula general, ORL


XVI, pp. 355 ss.


8 4


16
D E R A M O N L L U L L A L A M O D E R N A I N F O R M A T I C A 1 2 9


La t a u l a es c o m p o n d r a , doncs , in ic ia lment , de 84 c a m b r e s q u e
c o r r e s p o n d r a n a aques t e s 84 combinac ions t e r n a r i e s :


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B C D B C E B C F BCG B C H BCI BCK B D E B D F B D G B D H BDI


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B D K B E F B E G B E H BEI BEK B F G B F H B F I B F K B G H BGI


25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
B G K B H l B H K BIK C D E C D F C D G C D H C D I C D K C E F C E G


37 38 39 40 41 4 3 42 44 4 5 46 47 48
C E H C E I C E K C F G C F H CFI C F K C G H C G I C G K C H I C H K


49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
CIK D E F D E G D E H D E I D E K D F G D F H D F I DFK D G H D G I


61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
D G K D H I D H K DIK E F G E F H E F I E F K E G H E G I E G K E H I


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
E H K E I K F G H F G I F G K F H I K H K FIK G H I G H K G I K HIK


A r a be . aques t e s 84 c o m b i n a c i o n s son, al seu to rn , " c a p s " de noves
series. A aques t ti Llull dis t ingeix, d ' a r a e n d a v a n t . e n t r e els p r inc ip i s
abso lu t s i re la t ius . i n t r o d u i n t u n a T en les a n t e r i o r s c o m b i n a c i o n s
t e rna r i e s . Les l letres q u e precedeixen a q u e s t a T, cal p rendre - l e s com a
p r inc ip i s abso lu t s i Ies q u e la segueixen com a re la t ius . D ' a q u e s t a
m a n e r a . de c a d a s c u n a d e les c o m b i n a c i o n s t e r n a r i e s h o m obte 20 noves
c o m b i n a c i o n s , es a saber , les q u e resu l ten de la c o m b i n a c i 6 , sense
repe t ic ions , d ' u n a serie d e sis e lements (BCDbcd) , p resos de t res en t res :


17
130 E U S E B I C O L O M E R


Les p r imeres 84 c o m b i n a c i o n s t e rnar ies esdevenen , doncs , caps d e
noves co lumnes , compos t e s c a d a s c u n a de 20 c a m b r e s , el q u e fa un to ta l
de 84 x 20 = 1680 c a m b r e s . A tall d ' e x e m p l e r e p r o d u i m s e g u i d a m e n t les
cinc p r i m e r e s c o l u m n e s . Per a faci l i tar-ne la l ec tura , en lloc d ' i n t r o d u i r
una T e n t r e els p r inc ip i s abso lu t s i els re la t ius , t r ansc r iv im els p r i m e r s en
maji iscules i els segons en minuscu l e s :


1 2 3 4 5


B C D B C E B C F B C G B C H


B C b B C b B C b B C b B C b


BCc B C c BCc BCc BCc


BCd B C e BCc BCg BCh


B D b B E b B F b B G b B H b


BDc B E c BFc B G c B H c


BDd BEe BFf B G g B H h


Bbc Bbc Bbc Bbc B b c


Bbd B b e Bbf B b g B b h


Bcd Bce Bcf Bcg Bch


C D b C E b C F b C G b C H b


C D c C E c CFc C G c C H c


C D d C E e CFf C G g C H h


C b c C b c Cbc C b c C b c


Cbd C b e Cbf C b g C b h


Ccd Cce Ccf Ccg Cch


D b c E b c F b c G b c H b c
D bd E b e Fb f G b g H d h


Dcd Ece Fcf G c g Hch
bcd bce bcf bcg bch


La genia l i ta t de 1'intent d e Llull es ben pa lesa . Per mit ja d ' u n s
p r o c e d i m e n t s m a t e m a t i c s t a n senzills, com s o r p r e n e n t m e n t exactes , Llull
ha p o r t a t a t e r m e el p r i m e r assaig hist&ric de s i s t emat i t zac i6 i
m e c a n i t z a c i o dels cone ixemen t s . Per&, q u i n a es en concre t la u t i l i ta t de la
T a u l a ? O m e s ben dit , com cal p rocedi r en el seu us l&gico-matemat ic?
Llull adver te ix q u e de c a d a s c u n a de les seves 1680 c a m b r e s pot fer-se 'n
un t r ip le us : p ropos ic iona l , r ac ioc ina t iu i invent iu o q i i e s t i o n a l 4 1 . P r e n e m
per e x e m p l e la c o m b i n a c i 6 B C D . En sent i t p ropos ic iona l significa: " L a
b o n e s a es g r a n i e t e r n a " . E n senti t rac ioc ina t iu inclou q u a t r e s i l . logismes,
segons q u e h o m p r e n g u i la p r emisa ma jo r com a universa l a f i rmat iva ,
universa l negat iva , p a r t i c u l a r af i rmat iva o p a r t i c u l a r nega t iva : " T o t all&
que es bo es g r a n i e t e r n " ; " c a p no bo no es g r a n ni e t e r n " ; " q u e l c o m d e
bo es g r a n i e t e r n " ; " q u e l c o m de no bo no es g r a n ni e t e r n " . F i n a l m e n t ,
en sent i t invent iu condue ix a la qiiestio segiient : " E s la b o n e s a t an g r a n
com e t e r n a ? " A q u e s t d a r r e r senti t es el q u e Llull e l a b o r a m e s


41 Cf. Taula general, l . c . p. 355 ss. Pel que fa r e f e r e n c i a als dos primers usos. el text
llati es mes explicit que el catafa. Vegeu Tahula generalis. Mog V. Int II. n 22 ( = V. 242)


18
D E R A M O N L L U L L A L A M O D E R N A I N F O R M A T I C A 1 3 1


c u r o s a m e n t . La t a u l a esdeve un i n m e n s q i i es t ionar i , les 1680 qi ies t ions
del q u a l po r t en ja implic i tes l lurs solucions . Pe r a resoldre- les n ' h i ha


p r o u a m b a t e n i r - s e a ls s i g n i f i c a t s d e l e s l l e t r e s c o r r e s p o n e n t s , a f i r m a n t
l o s o n e g a n t - l o s , s e g o n s c o n v i n g u i , c e r c a n t s e n p r e l l u r c o n c o r d a n c i a i evi-
t a n t l l u r c o n t r a r i e t a t . C a l s u b r a t l l a r , a m e ' s a m e s , q u e c a d a c o l u m n a d e la
t au l a recolza en la p receden t . Per exemple , la segona c o l u m n a B C E
recolza en la p r i m e r a B C D i aixi succes ivamen t . D ' a q u e s t a m a n e r a
s 'or ig ina e n t r e les diverses c o l u m n e s u n a m e n a d e so l idar i t a t 16gica,
g rac ies a la q u a l les so luc ions ja t r o b a d e s pe r a les q i ies t ions an t e r io r s
a juden a r e so ld re les p o s t e r i o r s 4 " . En la p rac t i ca . pe r6 , el p r o c e d i m e n t
lul-lia es t an prol ix que a c a b a n o r m a l m e n t a m b la pac ienc ia del lector
mcs ben d i sposa t .


U l t r a d e servir al p l a n t e j a m e n t i la soluci6 de les 1680 qi ies t ions ge-
nera ls , la t a u l a p o r esser t a m b e u t i l i t zada per a p l an t e j a r i so lventar
q i ies t ions pa r t i cu l a r s . Cal n o m e s a t r i bu i r a qua l sevu l l a de les seves
c o m b i n a c i o n s t e rna r i e s els s ignif icats de les t res d a r r e r e s c o l u m n e s de
1'alfabet. o sigui , els co r r e sponen t s als nou sub jec tes i a les d u e s series de
v i r tu ts i vicis. P r e n e m per exemple la c o m b i n a c i 6 BCg i a p l i q u e m - l a a
1'home. La qi ies t io es p lan te ja a leshores en els segi ients t e r m e s : " P e r q u e
1'home t r o b a al seu fi a coneixer i e s t i m a r ? " D ' a q u e s t a m a n e r a , pensa
Llull. l 'Art esdeve un i n s t r u m e n t util a to ta m e n a de cone ixemen t s .


Llull no a m a g a el seu o p t i m i s m e respec te a les poss ib i l i ta t s d e I 'Art.
La seva Uista d e qi ies t ions i respos tes li s emb la el g rau m e s alt del saber ,
a q u e pot a r r i b a r P e n t e n i m e n t h u m a . Per a m o d e r a r un xic aques t
op t in i i sme . ba s t en dues sencilles cons iderac ions . E m p r i m e r lloc. una
observac io de ca rac t e r formal . La t a u l a lu l - l iana evita la co inc idenc ia de
lletres, p e r 6 no exclou la repet ici6 de les ma te ixes c o m b i n a c i o n s . N 'h i ha
p rou , per exemple , a m b rellegir a m b una mica d ' a t enc i6 les c inc p r imeres
c o l u m n e s d e la tau la , per a a d o n a r - n o s de la freqiient re i teraci6 de
c o m b i n a c i o n s com aques tes : BCb, BCc, Bbc, y Cbc . De fet, de les 1680
c o m b i n a c i o n s q u e inclou la tau la , mes de la mei ta t , e x a c t a m e n t 864, s6n
repet ic ions . El n o m b r e d e combinac ions d is t in tes es redueix , doncs a 816,
com ho pa lesa el calcul segiient:


La segona observaci6 es de ca rae te r ma te r i a l . Llull ma te ix de ixa
e n t e n d r e q u e les qi iest ions impl icades en la t a u l a poden p o r t a r a resu l ta t s
nega t ius . Aix6 pa s sa r a s e m p r e que els s igni t icats d e les respect ives l letres
no Uiguin e n t r e ells o a d h u c es c o n t r a d i g u i n . D ' a l t r a b a n d a , hi ha
mo t iu s per a sosp i ta r que en t re els resu l ta t s pos i t ius n 'h i h a u r a a lguns de
poc e s t i m u l a n t s , per a no p a r l a r potser de xocan t s o bana l s . U n a d iscre ta
u l lada a la t a u l a ba s t a per a verificar a q u e s t a sospi ta . U l t r a d e la
m o n 6 t o n a repet ic i6 de qi iest ions insipides i q u e s ' a s semblen en t re elles


4 2 Ct. Ars ultima. V. c.l. p. 258. Vegeu T. i I. CARRERAS I ARTAU. o . c . I, p. 441.


1 9
1 3 2 E U S E B I C O L O M E R


com d u e s gotes d ' a igua , h o m hi t roba , de vegades , au ten t i c s e s t i r a b o t s 4 3 .
Ob jec t ivamen t , doncs , val a d i r -ho , la ut i l i ta t d e l 'Art es mol t minsa . El
seu aspec te mes in te ressant , a lmenys per a un lector m o d e r n , es po t se r el
mode l de c o n e i x e m e n t q u e Llull hi esbossa i q u e consis te ix a p r o p o s a r
u n a ques t i6 i a a t e n d r e desp res a la seva conf i rmaci6 o refutaci6 . A q u e s t
mode l s ' a s s em b la s o r p r e n e n t m e n t a m b el q u e p r o p u g n a K . R . P o p p e r ,
a m b la un ica d i fe renc ia q u e aques t d a r r e r e spe ra d e 1 'experiencia la
conf i rmac io o refutaci6 de les seves " c o n j e c t u r e s " c ient i f iques , m e n t r e
que Llull h o esperava de la coherenc ia o incoherenc ia dels t e r m e s 4 4 .


M ' i m a g i n o q u e a ho res d ' a r a comencen a fer-se pe rcep t ib les les
co inc idenc ies i d i ferencies en t re l 'Ar t lul-lia i la m o d e r n a 16gica
m a t e m a t i c a . U n a cosa es c la ra : els p r o c e d i m e n t s de Llull r a u e n e n c a r a
lluny. i m m e n s a m e n t lluny, dels de les ac tua l s 16giques s imb61iques.
L ' in ten t c en t r a l d ' a q u e s t e s , el formal i sme, no li e scau gens a VArs. Llull
des igna , c e r t a m e n t , per mit ja d e l letres els e l emen t s d e les seves
c o m b i n a c i o n s . Aques t e s l letres subs t i tue ixen concep tes . P e r 6 Uur signifi-
cat no es tinic, sino mu l t i p l e i cal q u e sigui d e t e r m i n a t u l t e r i o r m e n t en
funcio del respec t iu contex t . Pel que fa a aix6, la c o m b i n a t 6 r i a lu l - l iana
no sat isfa aque l l a exigencia del calcul 16gic, q u e Boole fo rmula aixi: " l a
val idesa de ls processos d ' ana l i s i no depen de la in t e rp re t ac i6 de ls
s imbols en ells e m p r a t s , s in6 exc lus ivament de les lleis q u e regulen llur
c o m b i n a c i o " 4 5 . A Llull esdeve mes aviat a 1'inreves: la val idesa dels
processos 16gics d e p e n t a m b e de la in te rpre tac i6 dels s imbols en ells
e m p r a t s i no exc lus ivament de les lleis que regulen l lur c o m b i n a c i o . En
aques t sent i t , l 'Ar t lul- l ia i la 16gica s imb6l ica s 'oposen d i a m e t r a l m e n t
com els a n t i p o d e s . Els g e r m e n s de p r o c e d i m e n t s l og i co -ma tema t i c s q u e
hom t r o b a a l 'Art s ' ad recen a un object iu mol t senzill : a j u d a r el d i scu r s
de 1 'enteniment , facil i tant-l i els t e r m e s del r a o n a m e n t . P e r 6 1 'enteniment
r aona sobre rea l i t a t s i no sobre signes, e n c a r a q u e s 'a judi de s ignes q u e
r ep re sen ten rea l i ta t s .


Dit a ix6 — i cal ia d i r -ho per a obviar , de bon c o m e n c a m e n t ,
i n t e rp re t ac ions massa op t imis t e s—, cal s u b r a t l l a r i m m e d i a t a m e n t 1'altre
ca r a de la m o n e d a : m a l g r a t la seva in tenci6 ma te r i a l , 1'Art lul-lia conte
aspec tes fo rma l s q u e cons t i tue ixen un p receden t de la m o d e r n a 16gica
m a t e m a t i c a . Hi h a p r i m e r a m e n t una co inc idenc ia de c a r a c t e r ex te rn ,
perft de conseq i ienc ies inca lcu lab les c a r a al fu tur : la formal i tzac io del
l l engua tge . o sigui, la creaci6 d ' u n l l engua tge artif icial , en el qua l els
s ignes subs t i t ue ixen les ope rac ions del l l engua tge c o m u . Segons la
proposic io p r i m e r a de Boole, " t o t e s les o p e r a c i o n s del I l engua tge com a
i n s t r u m e n t del raciocini , poden real i tzar-se a m b 1'a.jut d ' u n s i s t ema d e
s i g n e s " 4 6 . A ix6 es el que Llull h a fet per mi t ja d e 1'alfabet. A YArs


43. Vegeu per exemple aquestes dues questions de la Taula general, l.c., p. 507: BFg =
"Si la t"i de la terra es pus bona en la talpa que en home" ; BFk — "Si la terra es tan luyn a
minoritat per en Gemini con per en Taurus" .


44. Cf. K.R. POPPER. The Logik of Scientific Discoven; Londres 1959. Vegeu tambe
Conjectures and Refutations. The Growlh of Scientific Knowledge. Londres 1963.


45. Cf. l .M. BOCHENSKI. Historia de Ia logica formal. p . 293.
4 6 Cf. ibid.. p. 313.


2 0
D E R A M O N L L U L L A L A M O D E R N A I N F O R M A T I C A 1 3 3


notatoria, u n a cur iosa o b r e t a e d i t a d a r e c e n t m e n t per J. Gaya , aques t a
formal i tzac io del l l engua tge assoleix l imits insospi ta t s . Llull hi esbossa un
complex s i s tema d e signes q u e r ep resen ten les p a r t s d e 1 'oracio l la t ina :
nom, p r o n o m s , verb e t e , els t res m o m e n t s del t e m p s , els p red icab les i
p r e d i c a m e n t s , l ' a f i rmaci6 , el d u b t e i la negacio , i b o n a par t dels
concep tes d e la teologia, la ti losotia i la mora l . Es un Llull ga i rebe inedit
el que aqu i se 'ns mos t ra , un Llull q u e p o r t a el seu projecte de creacio
d ' un s i s tema de signes convencionals que susb t i tue ix in les ope rac ions del
l l engua tge real a uns e x t r e m s que d e s b o r d e n tot el que c o n e i x e m 4 7 .


M e s i m p o r t a n t s e n c a r a que aques tes co inc idenc ies ex te rnes son les
in ternes . El m o d e r n calcul I6gic es basa en f e q u i v a l e n c i a " de ls e l emen t s
q u e h o m pre ten c o m b i n a r . Es t rac t i del q u e es vulgui , de conceptes ,
mo t s , n u m e r o s o coses reals , com p o m e s o t a r o n g e s . la condic io que
s'exigeix es q u e h o m pugu i a t i r m a r - h o com a equiva len t . Equ iva lenc ia no
signit ica p a s igua l ta t . sino u n i c a m e n t q u e c a d a s c u n d ' a q u e s t e l emen t s
gaude ix del m a t e i x d re t de seguir i subs t i tu i r a qualsevol a l t r e 4 8 . En la
formulac io de Boole. "1 ' a x i o m a linic i sut ieient q u e cal p r e s u p o s a r per a
1 ' apl icacio (del calcul) es q u e operac ions equ iva len t s . r ea l i t zades a m b
objectes equ iva len t s , d o n i n resu l ta t s e q u i v a l c n t s " 4 9 . A r a be, a ix6 es
j u s t a m e n t el q u e esdeve a m b els pr incipis de la p r i m e r a t igura . Les lletres
que els des ignen son es t r i c t ament equiva lentes . C a d a s c u n a pot seguir
i nd i f e ren tmen t 1 'a l tra, i subs t i tu i r la o p e r m u t a r - s e a m b ella. Si B equival
a C, a leshores B segueix a m b el mate ix d re t a C, com C a B. Aleshores es
pe r f ec t amen t licit subs t i tu i r BC per CB i aixi succes ivament . Les combi -
nac ions d e la p r i m e r a t igura sat isfan, doncs , e x a c t a m e n t , les lleis l&giques
de la subst i tuci& i de la p e r m u t a c i o . Llur express io lu l - l iana es t r o b a e n la
d e m o s t r a e i o pcr aequipurantium, el pressup&sit de la qua l es j u s t a m e n t
1 ' es tr icta equ iva lenc ia de les d ign i ta t s .


Els a l t res e lements de la eombinat&ria lul- l iana no responen ja a les
exigencies d ' u n a l&giea es t r i c tament formal . En r ep re sen te r a lhora
pr inc ip i s d i ferents , els signes de fa l fabe t cessen d 'esser equiva len ts . Per&
la idea d ' u n calcul l&gie i les " t e c n i q u e s " e m p r a d e s per Llull per a dur - l a
a t e rme , van mes enl la del que ell mate ix pensava i con tenen , en ge rmen ,
l i n t e n t agosa ra t d e m a t e m a t i t z a r i m e e a n i t z a r el p e n s a m e n t . un intent
que a leshores h a g u c de sembla r un d i sba r a t . per& que avui podem
c o m e n c a r a c o m p r e n d e en la seva au t en t i ca genia l i ta t . Aix& val de
m a n e r a espeeial d e la q u a r t a t igura i d e la t au la . La q u a r t a figura
apa re ix eom una r u d i m e n t a r i a m a q u i n a de ca lcu la r i a d h u c de pensar .
Llull d o n a de vegades indicac ions precises sobre el ma te r i a l , a pode r esser
l lauto. a m b q u e cal cons t ru i r els seus cercles m&bils. La t a u l a r ep resen ta ,
al seu to rn . un p r i m e r assaig de t abu lae io dels resu l ta t s del calcul . Es cert
que Llull no va t r e u r e totes les eonseqi iencies del seu in tent . Ben mi ra t .


47. Cf. RAMON LLULL. Ars noiaiariu. lntroducci6n, edici6n, Iraducci6n y notas dc J.
Gaya. Madrid 1978.


48. Sobrc aquestes relacions formals cntrc l'Art i la modcrna logica matemaiica cf. I-.
W. PLATZECK, Raimiiml l.ull. I, p. .100 ss.


49. Cf. 1. M.BOCHF.NSKl. o . c . p. 315.


2 1
134 E U S E B I C O L O M E R


potser no va p a s s a r de les beceroles . Es que , h u m a n a m e n t pa r l an t , p o d i a
fer u n a a l t re cosa? D a v a n t s e u s b b r i a u n c a m i q u e m a i n ingu n o hav ia
e n c a r a fressat i ell no t en ia p a s a ma , per a calcarse- les , q u a n volgues,
com el p e r s o n a t g e del conte , unes mi racu loses bo tes d e mil llegiies q u e li
estalviessin 1'esforp d e rec6r re r ' l pas a pas . De fet, les lleis del calcul logic
h a n es ta t e l a b o r a d e s d e fo rma definit iva a c o m e n c a m e n t s del nos t r e
segle. A m a n c a d ' a q u e s t e s lleis, Llull h a g u e d ' a c o n t e n t a r - s e a m b el senzill
m e c a n i s m e de ls seus cercles g i ra tor is que li p e r m e t i e n de rea l i t za r
m a n u a l m e n t els seus calculs . Aixo expl ica , 6bv iamen t , q u e 1'abast de ls
p r o c e d i m e n t s c o m b i n a t o r i s de Llull sigui e n c a r a mol t l imi ta t . Les
poss ib i l i ta ts d e l 'Art a aques t respecte s6n, per6 , mol t mes g rans . C o m
as senya la ra Leibniz , les nou lletres de 1'alfabet lul-lia, u l t r a de ls p r inc ip i s
abso lu t s i r e la t ius , els unics que d e fet fa j u g a r Llull en els seus calculs ,
s ignif iquen t a m b e els nou subjectes , les nou qi ies t ions gene ra l s i les d u e s
series de v i r tu t s i vicis. La ut i l i tzaci6 d e tot aques t m a t e r i a l c o m b i n a t o r i
d o n a r i a , segons Leibniz , le xifra e s b a l a i d o r a d e quas i 18 bi l ions d e
c o m b i n a c i o n s 5 0


E n qualsevol cas , la t a u l a i la q u a r t a f igura esdevenen el m o m e n t
c u l m i n a n t del m e t o d e lul-lia. Es per ra6 d ' a m b d u e s q u e Hegel califica el
p e n s a m e n t d e Llull d e " s i s t e m a t i c " i a l ho ra d e " m e c a n i c " 5 ' . A r a be,
" s i s t e m a " i " m e c a n i c a " , aques t s dos t re ts a m b els q u e Hegel des igna el
p e n s a m e n t de 1'autor de YArs magna, des ignen t a m b e els dos e l e m e n t s
ca rac te r i s t i c s d ' u n a e c o n o m i a informat iva . El p r i m e r a l - ludeix a un
conjunt d e d a d e s o r d e n a d e s en u n a serie uti l ; el segon a 1 ' ins t rument
e m p r a t per a o r d e n a r - l e s i uti l izar-les. Es p o d r a d i scu t i r si a m b a ix6 n 'h i
ha p rou per a fer d e Llull un p recu r so r de la in fo rmat ica . Es clar, en
qualsevol cas , q u e si el cons ide rem des del contex t dels ac tua l s s i s temes
in format ics 1'intent d e Llull no sembla t an " e x c e n t r i c " , c o m de vegades
s 'ha p e n s a t 5 2 .


En el cu r s del segles, l 'Art d e Llull h a passa t per t o t a m e n a d e
vicissi tuds. Va engresca r a Nicolau de Cusa , G i o v a n n i Pico del la
M i r a n d o l a . Cornel i A g r i p p a von Net teshe im, J a c q u e s Lefebre d ' E t a p l e s i
G i o r d a n o B r u n o , p e r 6 fou t a m b e objecte d e les bu r l e s de Rabe la i s i d e les
c r i t iques de Ger son , Bacon de V e r u l a m i Desca r t e s . A finals del segle


50. Cf. Dissertaiio de arte combinatoria. "Die philosophisch.cn Schriften", IV, p. f>2.
Leibni/ observa. en efecte, que el nombre total de combinacions aue hom pot formar amb
les nou lletres de 1'alfabet, preses de 1 en 1,2 en 2 etc. es: 2 9 — 1 = 511. Ara be, 1'alfabet
inclou sis series amb una altra de cadascuna de les altres series, s'obte el resultat segiient:
(2 9 - 1 ) 6 = 5 1 1 6 = 17.804.320.388.674.561. L. COUTURAT, La logique de Leibniz
dupres des documents inedits, Paris 1903, p. Formalment el calcul de Leibniz es correcte.
Materialment. perb. com que el significat de les lletres no es equivalent, cal suposar a priori,
mes encara del que esdevenia en Llull, que moltes d'aquestes combinacions seran invalides.


50. Vorlesungen uber die Gvschichte der Philosophie. "Werke" . ed. H. Glockner.
Stuttgart 1959. III. p. 196.


52. Hegel, l . c , titlla Llull d'excentric i ell ho fou sens dubte . almenys en relaci6 amb el
mon del seu lemps. Aquesta excentricitat. al marge dels aspectes clarament "u topics"
d'alguns dels seus projectes. tc. perb. una doble arrel. Si Llull en algunes coses va darrera
del seu temps —ell cs per exemple un "platbnic" en un moment de prulja de 1'aristotelisme
cn altres se'n avanca radicalment. Aquest 6s. cm sembla, el cas de 1'Art.


22
D E R A M O N L L U L L A L A M O D E R N A I N F O R M A T I C A 1 3 5


passa t , en esc r iu re la seva c o n e g u d a Geschichte der Logik — u n a hist&ria
a g e n c a d a a m b la intencio pa radoxa l , d ' a r re l c l a r a m e n t k a n t i a n a , de
d e m o s t r a r q u e la l&gica n o t en ia hist&ria, ja q u e h a u r i a sortit , t o t a
sencera , d e la men t d'Arist&til, com conten que M i n e r v a va sort i r del c a p
de Jup i t e r -C . P r a n t ! se sent ia e n c a r a obl igat a jus t i f icar-se per haver-h i
inclos a Llull. " Q u e l 'Art de Llull, en la seva to ta l i ta t , t r e t u r a de valua, es
una cosa t an c la ra que no cal esforpar-se a d e m o s t r a r - l a . M e s aviat
h a u r i a d e t e m e r el retret d ' have r concedi t t a n t d ' e spa i a a q u e s t a
e s t u p i d e s a " 5 3 . P r a n t l es consola pensan t que , en fer-ho aixi, ha comple r t
e s c r u p o l o s a m e n t a m b el seu d e u r e d ' h i s to r i ado r i po t se r hag i estalviat als
seus succesors la t e m p t a c i o de pe rd re mes el t e m p s a m b 1 ' es tudi del
selvatic i b iga r r a t o p u s lu l - l i a 5 4 A v u i les coses h a n canvia t r ad i ca lmen t .
Ningu no gosar ia , com ho feu e n c a r a P ran t l , t i t l lar Llull de " m i g bo ig" ,
cosa q u e d ' a l t r a b a n d a ja li esdevingue en vida i d e la qua l ell se 'n
queixava a m a r g a m e n t : " V o s dic q u e mol t s h&mens m e tenen per f a t " 5 5 .
M 'abe l le ix p e n s a r q u e avui p o d e m e n t e n d r e Llull i la seva o b r a mil lor del
que 1 ' en t engue ren els seus c o n t e m p o r a n i s i a d h u c po tser del q u e
s ' en tengue ell ma te ix . La g r a n d e s a d ' u n riu no es coneix pel seu
n a i x e m e n t — d e vegades u n a pe t i ta deu q u e d o n a or igen a un p o b r e
r ie ro l—. sino pe r la seva conca i pel seu es tuar i . No e sdev ind ra po t se r
que leom d e s e m b l a n t a m b el nos t re cone ixemen t de VArs i del seu a u t o r ?


E U S E B I C O L O M E R i P O U S S. J.
B A R C E L O N A


53. Geschichte der Logik im Abendlande, III. p . 177.
54. Cf. ibid.. p. 145.
55. Arbre de Sciencia, Del prMeg, ORL XI, p. 4


23


O R I E N T A M E N T O C O M P A R A T I V O D E L L A P E D A G O G I A
M I S S I O N A R I A D I R A I M O N D O L U L L O


I. Vita e opere


R a i m o n d o Lul lo nasce nel 1233 o 1235 a P a l m a di M a i o r c a . Pe r
q u a l c h e a n n o e alla cor te di G i a c o m o II, dove r i copre anche la ca r i ca di
Siniscalco o Con tes tab i l e . M a nel 1265, in segui to a u n a visione sop ran -
na tu r a l e , r i nunc i a alla vi ta m o n d a n a per ded icars i alla convers ione degli
infedeli, d a pe r segu i re a t t raverso u n a r i forma educa t iva del la c r i s t i an i t a e
u n a p r e d i c a z i o n e agli infedeli stessi fonda ta su u n a adeguata conoscenza
delle loro condizioni culturali e spirituali, c h e dia luogo a un dialogo d a
cui sca tu r i sca con ev idenza raz ionale la supe r io r i t a del la fede ca t to l ica ,
senza per ques to d i s d e g n a r e un concorso di az ione mi l i ta re in teso a
l ibe ra re quel le t e r r e che furono cr is t iane in v i r tu del la p red i caz ione e
della t e s t i m o n i a n z a di fede r a p p r e s e n t a t a da l m a r t i r i o degli apos to l i
(Doctrina Pueril, cap . 71 e 8 3 ) ' . T e n a c e e c o n s e g u e n t e nei suoi propos i t i ,
si ded ica per nove anni allo studio dellarabo e della logica R i t i r a tos i sul
m o n t e R a n d a , scrive la sua p r i m a opera , L'Ars magna, cui segue u n a
p r o d u z i o n e vas t i ss ima di c i rca 250 opere di a r g o m e n t o assai var io: poemi ,
r o m a n z i filosofici, ope re di logica e di metaf is ica , t r a t t a t i mis t ic i e
pedagogic i e test i apologet ic i . Di pa r t i co la re in tens i t a p rodu t t iva sono gli
ann i 1274-1276, nei qual i si colloca a n c h e la compos i z ione di d u e o p e r e
pedagog iche : Doctrina Pueril (1275) e Blanquerna, cui s e g u i r a n n o Felix
de les Meravelles e il Llibre del Gentil e los tres Savis. Nel 1276 a t t u a u n a
iniziat iva di g r a n d i s s i m o signifiealo cu l tu ra le e miss ionar io , di cu i aveva
p a r l a t o con p r o f o n d a convinz ione 1'anno p r i m a in Doctrina Pueril (cap.
83 , p a r 7; c ap . 71 , par . 11): la fondaz ione del collegio di M i r a m a r , un
conven to dove i miss ionar i si p r e p a r a v a n o m e d i a n t e lo s tud io del le l ingue,
delle rel igioni , del le c u l t u r e e dei cos tumi dei paes i in cui d o v e v a n o recar-
si a p r ed i ca r e . Ben p res to p e r 6 incomincia la serie i n t e r m i n a b i l e dei suoi
viaggi in O r i e n t e ed in E u r o p a . Lo t rov iamo u n a p r i m a volta a Par ig i nel
1286. dove t i ene lezione sul la sua Ars generalis, m a con scarso successo;
una seconda volta t r a la fine del 1297 e il 1299 t u t t o i m m e r s o nel la
polerriica con t ro 1'averroismo, d a lui c o n t r a s t a t o a c c a n i t a m e n t e pe r la
to ta le s e p a r a z i o n e che i n t roduce t r a fede e rag ione , m e n t r e Lul lo e
s ta to d a s e m p r e sos ten i tore del la m u t u a so l idar ie ta t r a i d u e livelli di es-


I. R A I M O N D O LULLO, Doctrina Pueril. edizione critica a cura di Gret Schib. Editorial
Barcino. Barcelona. 1972. pp. 260, collana "Els Nostres Classics", Obres Completes dels
Escriptors Catalans Medievals, vol. 104. La collana testimonia, insieme con altre iniziative,
un poderoso sforzo di rivendicazione delfautonomia culturale catalana de inserire nel piu
ambizioso progetto di autonomia amministrativa.


1
138 B A T T I S T A O R I Z I O


per i enza u m a n a , e de l la possibi l i ta , o l t re che del la o p p o r t u n i t a , si soste-
nere la fede con r a g i o n a m e n t i l og i c i 2 .


A s e s s a n t ' a n n i h a inizio il pe r iodo piii t o r m e n t a t o del la s u a a t t iv i ta :
opuscol i e viaggi si mo l t i p l i cano " c o n incred ib i le f r enes ia" (Longpre , Di-
zionario di Teologia Cattolica, col. 1082). R i t o r n a t o a Par ig i per Ia t e rza
volta (1309-11) r i p r e n d e la ba t t ag l i a con t ro I' ave r ro i smo, d i r i g e n d o u n a
scuola. In ques to pe r iodo 1 'approvazione del la sua Ars brevis d a p a r t e di
u n a c o m m i s s i o n e di maes t r i confe rna che la sua Iogica res ta ne l l ' o r todos -
sia. Nel Conci l io di V ienna del 1311 Lullo r iesce a far p r e n d e r e la
decis ione di c rea re c a t t e d r e univers i ta r ie di l ingue , r ich ies ta che egli aveva
gia a v a n z a t o a lTUnivers i t a di Par igi e al re di F r a n c i a nel 1290-99. Im-
barca tos i alla volta d i Tun i s i nel 1314, la l eggenda vuole che nel 1316 ve-
nisse l a p i d a t o dal la p lebe s a r acena di que l la c i t t a . La glor iosa vita del
" p r o c u r a t o r e degli in fede l i" si ch iudeva con que l mar t i r i o , cui s apeva di
a n d a r e i ncon t ro con la sua a t t iv i ta miss ionar ia , e a cui a sp i r ava pe r rag-
g iunge re la t e s t i m o n i a n z a piii a l ta del la fede che i m m e d e s i m a il c r e d e n t e
t ino in fondo col sacrificio di Cr is to e degli a p o s t o l i 3 .


La sua s t r a o r d i n a r i a p r o d u z i o n e lo rivela u o m o di c u l t u r a enc ic lope-
dica , e s t r e m a m e n t e versat i le . Su di lui a b b i a m o u n a Vita ab anonymo
coaevo scripta. M o l t e sue ope re filosofiche r i m a s e r o a l u n g o inedi te e
p e r t a n t o non p o t e r o n o eserc i ta re un influsso cons i s t en te . Le pii i cono-
sc iu tc ed a p p r e z z a t e ai suoi t e m p i furono que l l e logiche. Di p a r t i c o l a r e
in teresse 5 YArs magna. perchd vi si i l lus t ra t a tesi che m o v e n d o d a 6 se-
rie di nove a l emen t i c i a s cuna e c o m b i n a n d o l i m e d i a n t e cr i ter i c o n t e n u t i


2. Questo atteggiamento e gia l impidamente presente nella Doctrina Pueril. che e una delle
sue prime opere. Vale la pena di citare qualche brano:
"Poiche Dio ha dato alle creature natura e proprieta che natualmente lo significhino e lo
dimostrino alTumana intelligenza, per questo Ia teologia conviene alla filosofia, che e
scienza naturale chc dimostra Dio e le sue opere mediante ragioni neccessarie. di modo che.
se l 'uomo vuol elevare la sua intelligenza a Dio attraverso la filosofia, lo possa fa ie" (cap.
75. par. 5).
"Fede e ragione convcngono nella scienza teologica, cosl che se la fede vien meno. che
1'uomo s'aiuti con ragioni necessarie. e se la ragione vien meno alFumana intelligenza. che
1'uomo si aiuti con fa fede. credendo di Dio cio che 1'intelligenza non puo cap i re" (cap. 75,
par. 6).
3. Lullo riteneva facile convertire certi gruppi di saraceni "se c'era chi dimostrasse e predi-
casse loro la fede. e che amassc tanto 1'onore di Gesu Cristo, e che si ricordasse tanto della
sua passione, da non esitare a sostenere le fatiche cui si va incontro per apprendere la loro
lingua, e da non temere il pericolo della morte. E per la conversione che si verificherebbe in
essi in virtu del martirio..." IDoctrina Pueril, cap. 71. par. 11 ; sottolineatura mia).
I medesini concetti pedagogici e vocazionali vengono ripetuti poco dopo con riferimento
questa volta ai greci, che essendo gia vicini alla fede cattolica. "sarebbero facili da portare
alla santa Chiesa romana, se ci fosse chi apprendesse la loro lingua e la loro scrittura, e
possedesse tanla devozione da non esitare a ricevere la morte per onorare Dio... (D.P.. cap.
72. par. 4; sottol. mia).
Pcr Lullo "Un religioso molto santo e desideroso di morire per onorare la passione di Dio. e
per la salvezza del suo prossimo... (DP, cap. 83. par. 7; sottol. mia). D'altra par te 1'efficacia
della predicazione apostolica. alimentata dai miracoli, va collegata alla maggiore pieta che
spingeva gli Apostoli a convertire il mondo (D. T., 83/12), e se convertirono la terra oggi
occupata dai saraceni e perche alla predicazione univano il versamento di lacrime e di
sangue. molte tribulazioni e morti crudeli iJD.P, 71/12, sott. mia).


2
O R I E N T A M E N T O C O M P A R A T I V O D E L L A P E D A G O G I A 1 3 9


in u n a " t a b u l a i n s t r u m e n t a l i s " , e r a p p r e s e n t a n d o il t u t t o m e d i a n t e sim-
boli, si p u 6 d e d u r r e o cons t ru i re ogni p ropos iz ione di veri ta . Q u e s t a
i m p o s t a z i o n e eserc i te ra un notevole in teresse su G i o r d a n o B r u n o e pre lu-
de all ' ars combinatoria de Leibniz. Lo s tor ico de l la filosofia medioeva le
M a u r i z i o De W u l f p e n s a che il m e c c a n i s m o e l a b o r a t o d a Lullo non abb ia
la p r e t e sa di essere uno s t r u m e n t o di deduzione, p u r a ar to a generare
propos iz ion i di val idi ta necessar ia , ta l i d a poters i i m p o r r e agli infedeli
c o m e irrefutabi l i , p e r c h e , a suo giudizio, " q u e l l o che c h i a m a ragioni ne-
cessar ie non sono spesso che ragioni p r o b a b i l i " 4 . Valeva p iu t tos to come
s t r u m e n t o di o rgan izzaz ione e di esposiz ione dei con tenu t i del sapere .


2. L'interesse pedagogico


L' in te resse pedagogico in Lullo non e t r a quell i minor i . S e e i ci p o n e
nella p rospe t t iva del la sua vocazione miss ionar ia , si p u 6 anzi d i re che
svolge u n a funzione cent ra le . U n a p r i m a con fe rma in ques to senso
emerge dal contro l lo delle ope re lul l iane di d i re t to c a r a t t e r e educa t ivo .


H o c i ta to p r i m a :
1. Doctrina Pueril, del 1275. E' 1'opera pedagog ica p iu i m p o r t a n t e .


La p r i m a p a r t e b catechist ico-rel igiosa, la s econda m o r a l e e p rofana . E'
d i r e t t a al p rop r io figlio ( " a m a b l e fill") ed e concep i t a c o m e il p r i m o libro
di l e t tu ra e di anal is i g r a m m a t i c a l e . II c o n t e n u t o e a m p i o : vi si t r a t t a dei
q u a t t o r d i c i art icoli (del s imbolo apostolico), dei dieci c o m a n d a m e n t i , dei
sette s a c r a m e n t i , delle o t to bea t i tud in i , dei se t te pecca t i mor ta l i , del la re-
ligione na tu r a l e , g iuda ica , cr is t iana , m u s s u l m a n a e del p a g a n e s i m o , delle
elassi sociali e relativi doveri , delle varie disc ipl ine di s tud io (set te arti). E '
ope ra encic lopedica , o r d i n a t a m e n t e s t r u t t u r a t a , s a g a c e m e n t e s t u d i a t a nei
modu l i espressivi per adegua r l a alle as igenze del fanciullo (ut i l izzazione
delle cos t ruz ion i paral le le , de l foppos i z ione dei con t ra r i , de l f ampl i f i ca -
zione m e d i a n t e sostantivi , aggettivi, par t ic ip i e verbi, delle s imi l i tudin i e
infine del la pa rah ipo t ax i ) , non priva pe r6 di capi to l i da l c o n t e n u t o deci-
s a m e n t e super io re alle c a p a c i t a intel le t tual i del s u p p o s t o a l u n n o . A n c h e
1'autore lo sa ( 7 7 / 1 , 85/9) , m a r i t iene o p p o r t u n o usa re la s t ra teg ia del la
an t i c ipaz ione per c rea re uno s t imolo di i n t e r e s s a m e n t o e di o r i e n t a m e n t o
per gli ann i futuri . M a g e n e r a l m e n t e il l inguagg io e p iano , sempl ice , con-
cre to , vivace e i m m a g i n o s o ; le frasi brevi ed a m p i o il r icorso ad i m m a g i n i
efficaci: p e r t i c o l a r m e n t e vigorose quel le su l f in fe rno , di stile r a p p r e s e n t a -
tivo s c h i e t t a m e n t e dan te sco .


II l ib ro de t i ene due primati nella storia della pedagogia europea:
a) E ' il primo libro in lingua volgare d e s t i n a t o a l f i n s e g n a m e n t o , di-


datticamente ben strutturato e con a m p i a offerta con tenu t i s t i ca .
b) E ' il l ibro che contiene per la prima volta la proposta, anzi la ri-


chiesta che il bambino impari a leggere e a scrivere nella lingua materna.


4. DE W U L F . M.. Storia della filosofia medioevale. vol. II, Libreria Ed. Fiorentina, 1957, p.
333-35.


3
140 B A T T I S T A O R I Z I O


Per il p r i m o p u n t o si deve osservare che a quei t e m p i nel le scuole
p u b b l i c h e si pa r l ava solo in l a t i n o e si i m p i e g a v a n o perc i6 solo test i in
lat ino. II l ibro di Lullo p e r t a n t o non pote e n t r a r e in ta l i scuole , pe r cui si
p u 6 p e n s s r e che la sua diffusione sia s ta ta l i m i t a t a po iche esso serviva
solo per 1 'educazione pr iva ta . Pochiss imi e r a n o i l ibri pedagog ic i in l ingua
volgare. In f rancese si conosce un l ibro di " i n s e g n a m e n t i " , c h e il re San
Luigi aveva fat to scrivere per suo figlio, p r o b a b i l m e n t e poco p r i m a di
mor i r e (1270); un a l t ro da l t i tolo: Cest dou pere qui son filz enseigne, et
dou filz qui au pere demande ce que il ne set (1267); e un te rzo , Somme
le roi, scr i t to da l m o n a c o Lauren t per incar ico del re di F r a n c i a F i l ippo
1'Atrevit, i n t o r n o al 1280. In cas t ig l iano la p r i m a o p e r a s e m b r a essere
Castigos e documentos del rey don Sanche, c o m p o s t o verso la fine del
secolo X I I I . T u t t i ques t i libri, o si l imi tano a l f i n s e g n a m e n t o religioso o si
p r e s e n t a n o c o m e raccol te e compi laz ioni di ma t e r i a l i svar ia t i e senza
s e q u e n z a logica. " N e s s u n o di quest i t r a t t a t i che a b b i a m o c i ta to -dice G r e t
S c h i b 5 - con t i ene idee t a n t o personal i sop ra m a t e r i e t a n t o varie c o m e la
Doctrina Pueril, che e frut to de l f e spe r i enza pe r sona le del nos t ro scr i t tore
c o m e e d u c a t o r e di suo figlio e, forse, c o m e p rece t to re del figlio di G iaco -
m o I. il fu turo re G iacon io II di Maiorca . se d o b b i a m o d a r e c red i to a u n a
vecchia t r ad iz ione . c h e a t r i b u i s c e a Lullo ques to c o m p i t o " .


Per il secondo p u n t o va osservato che 1'istanza p r e s c n t a t a d a Lullo
non t ne ca sua l e ne acc identa le , ma e di p i ena i n t enz iona l i t a : la
t rov iamo infat t i f o rmu la t a nel p r imo pa rag ra fo del p ro logo; d o p o il p r i m o
per iodo che a p r e il t r a t t a t o con una riflessione rel igiosa: ". . . e si faccia
i m p a r a r e a leggere e a scrivere al p rop r io figlio in volgare a l f in iz io del
suo a p p r e n d i m e n t o , in m o d o che capisca ci6 che legge e scrive: poi con-
viene che gli si faccia fare 1'analisi g r a m m a t i c a l e nello stesso l ibro, che
sa ra in segui to t r a d o t t o in la t ino. perch6 a q u e s t o m o d o c a p i r a piii
r a p i d a m e n t e il l a t i n o " 6 .


R i scon t r a t i ques t i meri t i , e visto piu sopra che per il c o s t u m e scola-
stico p r i m a r i o di al lora il l ibro non era i m m e d i a t a m e n t e funzionale , si
p r o s p e t t a la poss ib i l i ta che esso abb i a influi to a l m e n o sui pedagog i s t i
c o n t e m p o r a n e i e successivi. La ques t ione e s t a t a a f f ron ta ta pe r la p r i m a
volta dal c a t a l a n o J u a n T u s q u c t s in una re laz ione p r e s e n t a t a al I Congrcs -
so I n t e r n a z i o n a l e di lul l ismo. ce lebra to a F o r m e n t o r nel 1960, e da l te-
deseo A. M a d r e 7 . Q u e s t e analisi si i n c e n t r a n o sul fat to che C o m e n i o
(1592-1670) e b b e un maes t ro lul l iano nella figura del t edesco J o h a n n
Heinr ich Als ted, e c '5 co r r i spondenza t r a Lullo e C o m e n i o a l m e n o su
d u e p u n t i cap i ta l i delle rispett ive pedagogie : 1 'educazione deve o r i e n t a r e a
u n a vas ta p resa di coscienza del m o n d o ( in tegra l i ta e l e m e n t a r e del la p a n -
sofia); il p r i m o livello de l f e spe r i enza scolast ica deve esserc c o n t r a s s e g n a t o


5. Introduzione a R. LULLO. Doctrinu Pueril, cit., p. 8.
6. Op. cit.. pp. 39-40.
7. La relazione di T U S Q U E T S si e poi tradotta in articolo: "Hu influido Ramon Lull en la
evolucion de la escuela elemental?.Re\\sta Espafiola de Pedagogia, XVIII (1960), 211-20; A.
MADRF.^RuimundusLullus und Johunn Hcinrich Alsted. Estudios Lulianos. IV (1960).
167-78.


4
O R I E N T A M E N T O C O M P A R A T J V O D E L L A P E D A G O G I A 1 4 1


da l l ' u so del la l ingua m a t e r n a . Siccome ques te posizioni sono presen t i in
Lullo e in pa r t i co l a r e nel la Doctrina Pueril, c 'e m a t e r i a va l ida per sup-
por re che la loro p resenza in Comenio sia il r i su l ta to di un influsso me-
d ia to da l l 'A ls ted . Gre t S c h i b 8 e di op in ione diversa. Egli osserva infatti
che " q u e s t e idee e r a n o gia t r o p p o diffuse nel secolo XVI I p e r c h e se ne
possa d e d u r r e un influsso di rer to di R a i m o n d o Lul lo sopra C o m e n i o " ,
senza pe ra l t ro d o c u m e n t a r e ques t a scon ta t a diffusione. N e l f a r e a cat to l ica
la c i rco laz ione del l ibro fu os taco la ta per essere s ta to inseri to nel la venti-
n a di o p e r e lu l l iane censu ra t e dal p a p a Gregor io XI con al bol la del 6
febbra io 1376 su segna laz ione de l f i nqu i s i t o r e Nicolau Eymer ich . S tupisce
ques t a inc lus ione p e r c h e la D.P. e t u t t a in t r i sa di un forte, elevato e
saggio fervore rel igioso; nello svolgimento delle idee e di u n a l ineare e
schie t ta o r todoss i a e il senso del la Chiesa e mo l to vivo.


2. Blanquerna: Nel cap i to lo secondo del la p r i m a p a r t e t r a r t a di come
si devono e d u c a r e i b a m b i n i . La m a t e r i a di a p p r e n d i m e n t o e pos ta sotto
forma di r o m a n z o .


A ques te p r i m e d u e o p e r e vanno agg iun te le seguent i :
3. Llibre de intencio, de s t i na to alla fo rmaz ione rel igiosa e m o r a l e del


figlio d e l f a u t o r e come la Doctrina Pueril. M a q u e s t ' u l t i m o libro e il
p r imo con cui il b a m b i n o viene a con ta t t o a l f e t a di 8 ann i ; 1'altro, essen-
do di i m p i a n t o filosofico, r ichiede u n ' e t a sui 15-20 anni . C o m p o s t o
p r o b a b i l m e n t e a Montpe l l ie r , verso il 1282, vi si i l lustra il p r o b l e m a del la
" p r i m a " a del la " s e c o n d a in t enz ione" , di cui Lullo aveva gia fat to cenno
n e l f o p e r a p r e c e d e n t e (DP, 9 2 / 4 , 9 2 / 5 , 92 /14) a t t r i buendog l i m o l t a impor-
t anza . " I n t e n z i o n e p r i m a r i a " e la causa finale, " i n t e n z i o n e s e c o n d a r i a " e
1'unita m a t e r i a - f o r m a .


4. Llibre de Vorde de cavalleria, che cont iene is t ruzioni per i futufi
caval ier i . U n o di quest i e spone a uno scudiero 1 ' immagine del cavaliere
ideale e la sua miss ione in ques to m o n d o , e cri t ica i vizi di quell i cattivi.
Egli si rivolge allo scudiero con 1'affettuoso appcl la t ivo " A m a b l e fill", lo
stesso usa to in Doctrina Pueril, dove il p a d r e si rivolge al figlio.


5. Llibre de Clerecia: si o c c u p a del la e d u c a z i o n e sacerdo ta le .
6. Racco l t e di proverbi : Proverbis de Ramon, Proverbis d'ensenya-


ment, Llibre de mil proverbis. C o n t e n g o n o consigli e a m m o n i m e n t i di
ogni t ipo , e spesso di c a r a t t e r e educa t ivo .


7. Al la fine di Blanquerna viene c i ta to il l ibro De doctrina de prin-
ceps, che doveva essere dello etesso Lullo, m a e a n d a t o p e r d u t o . P u 6
dars i che a b b i a influito sulle Leges palatinae del la d inas t i a d i Ma io rca .


3. L'orientamento comparativo


a) Premessa metodologica. O p e r e di pedagog ia c o m p a r a t i v a ce ne
sono poche , a n c h e se il se t tore pedagogico , s o p r a t t u t t o n e l f a r e a an-
glosassone , s e m b r a inf laz ionato di " C o m p a r a t i v e e d u c a t i o n " 9 . Mol te


8. Nella Introduzione all'edi?.ione critica da lui curata della D.P. cit.. pp. 18-19.
9. Ho spiegato questa mia riserva nel libro Pedagogia comparativa, La Scuola. Brescia.
1977.


5
142 B A T T I S T A O R I Z I O


opere pregevol i si a c c o s t a n o a l l a c o m p a r a z i o n e , ma non svolgono p ropr i a -
m e n t e c o m p a r a z i o n e . A p p r e s t a n o ma te r i a l e che ha r icevuto a n c h e
1'ultima t o r n i t u r a per essere impiega to al cen to per c e n t o i m m e d i a t a m e n -
te in u n a c o m p a r a z i o n e , m a non s tabi l i scono a n c o r a r a p p o r t i c o m p a r a t i -
vi.Noi p e r o i n c l u d i a m o a n c h e ques te ope re nella ca t egor i a c o m p a r a t i v a , o
per la loro effettiva prossimita funzionale o per la intenzionalita funzio-
nale. c ioe p e r c h c e l abo ra t e i n t e n z i o n a l m e n t e per successive ut i l izzazioni
c o m p a r a t i v e .


B e n c h e vi s ia oggi un a m b i t o del la r icerca cu l t u r a l e che c h i a m i a m o
pedagog ia ; b e n c h e alf- interno di ques ta sia s t a to conf igura to in t e m p i piii
recent i il se t to re c o m p a r a t i v o con u n a p r o p r i a fisionomia metodo log ica ,
pure , noi ci t r o v i a m o obbl iga t i ad usare u n a ce r t a e las t ic i ta nel la inclusio-
ne di o p e r e c o m e a p p a r t e n e n t i a tale se t tore . O v v i a m e n t e d o v r e m o conce-
derci u n a e las t ic i ta m a g g i o r e q u a n d o t e n t i a m o il r e c u p e r o s tor ico di un
filone p e d a g o g i c o - c o m p a r a t i v o in secoli nei qua l i a livello di d iscorso cul-
tu ra l e non e ra p r e sen t e ne la ca tegor ia " p e d a g o g i a " , ne t a n t o m e n o la
ca tegor ia " p e d a g o g i a c o m p a r a t i v a " .


Q u a n d o nello svi luppo del le scienze u n a di esse g iunge alla p r o p r i a
m a t u r a z i o n c . vuol d i r e c h e e g iun to a c o m p i m e n t o un len t i ss imo processo,
che e c o m p i t o della r icerca s tor ica ana l i t i ca e s in te t ica r i n t r acc i a r e e
i n d i v i d u a t e a t t raverso una meravigl iosa o p e r a di ch iar i f icaz ioni e di con-
nessioni che r e n d e vivo e o rgan ico c i6 c h e si p r e s e n t a v a s ta t ico ed
er ra t ico . T u t t o il lavorio di i ncubaz ione che p r e c e d e il m o m e n t o di
a f fe rmazione ep is temologica di u n a d isc ip l ina a p p a r t i e n e alla d isc ip l ina
stessa, a n c h e se m a n c a dello sp lendore del la i m m e d i a t e z z a a della r igoro-
sa o rgan ic i t a . T u t t i noi s a p p i a m o , ad e sempio . c h e Ar is to te le non h a
scr i t to un l ibro speci t ico di pedagogia , p e r c h e ai suoi t e m p i 1 'educazione
era concep i t a e m i n e n t e m e n t e come funzione dello S ta to , per cui del la
fo rmaz ione egli pa r l a m a senza che ques t a faccia p e r n o su se stessa, ap -
pogg iandos i invece di volta in volta alla poli t ica, a l f e t i ca , alla psicologia,
alla re tor ica . E noi oggi, con le nos t re ca tegor ie p e d a g o g i c h e , che sono
mod i di pe rcep i r e e di o rgan izza re 1'esperienza, p o s s i a m o raccogl ie re in
un q u a d r o u n i t a r i o ci6 che nel " c o r p u s " ar is tote l ico si p r e s e n t a in fo rma
d i spersa , m a che e p u r s e m p r e pedagogia , a n c h e se nel con t e s to o r ig ina le
veniva p r e s e n t a t o ad a l t ro t i tolo. A s s u m i a m o noi, in sos t anza , il c o m p i t o
di i l l u m i n a r n e la valenza pedagogica .


Per q u a n t o r i g u a r d a la c o m p a r a z i o n e p e d a g o g i c a il m o m e n t o di af-
fe rmaz ione del se t tore si h a solo in ques to secolo nel v e n t e n n i o t r a le d u e
guer re . Ne c 'e de lasciarsi t r a r r e in i n g a n n o da l l a f igura di Jul l ien d e
Par i s e da l suo Esquisse (1817), p e r c h e la b a n d i e r a d a lui issata a suo
t e m p o e s t a t a ogget to di t a n t a indifferenza che lui s tesso non ! 'ha segui ta ,
e quel lo che e s ta to p r o d o t t o poi nel giro di un secolo e usci to t o t a l m e n t e
da i b ina r i che il f rancese aveva t r acc ia to e per lo piii h a valore espl ici to di
descr iz ione e ta lvol ta di giust if icazione, m a r a r a m e n t e di c o m p a r a z i o n e .
E p p u r e noi p r e n d i a m o mol to sul serio t u t t a q u e s t a e spe r i ensa cu l tu ra le ,
ed c g ius to che sia cosi. Se poi le r icerche si a d d e n t r a n o nei t e m p i lon ta -
ni, q u a n d o n e p p u r e si era e l abora to il conce t to di p e d a g o g i a , i c r i ter i d i


6
O R I E N T A M E N T O C O M P A R A T I V O D E L L A P E D A G O G I A 143


percez ione e va lor izzaz ione devono farsi a n c o r a p iu acut i ed elastici , per-
che ci si conf ron ta con u n ma te r i a l e piii d i lu i to e d i sperso , es iguo sul
p i a n o q u a n t i t a t i v o , i nca s tona to nei contes t i pi i i diversi e impensab i l i ,
c o m p o s t o d a a f fe rmazion i che, di volta in volta, ci lasc iano s tupi t i per la
loro i n g e n u i t a o la loro profondi ta , per il r a d i c a m e n t o nei p reg iud iz i e nei
l imiti cu l tu r a l i del t e m p o o per 1'arditezza con cui s u p e r a n o i cond iz iona-
m e n t i cu l tu ra l i , a n t i c i p a n d o p r o b l e m a t i c h e e ind icaz ioni r isolut ive che si
s a r e b b e r o impos t e m o l t o piii t a rd i . Q u e s t e r icerche , b e n c h e a n c o r a t e ad
es igent i cr i ter i metodologic i , h a n n o per loro n a t u r a un che di avventuro-
so, c ioe di mo l to impreved ib i l e nei loro esiti.


U n a r icerca sul c o m p a r a t i v i s m o pedagog ico in R a i m o n d o Lul lo non
si so t t r a e e ques te osservazioni .


b) Presupposti, istanze e contenuti: Spe t t a al prof. T u s q u e t s di Bar-
cel lona il m e r i t o di avere forni to u n a p r i m a (e f inora unica) de l ineaz ione ,
sia p u r e s o m m a r i a , d i a l cun i e lement i di n a t u r a p e d a g o g i c o - c o m p a r a t i v a
p resen t i nel pens ie ro l u l l i a n o 1 0 . Q u e s t a r icerea segue a u n ' a l t r a ded i ca t a
a t u t t a la p e d a g o g i a del Lu l lo ' ' .


C o m e r i su l ta d a r icerche appro fond i t e sul la filosofia l u l l i a n a 1 2 1'argo-
m e n t a z i o n e teologico-fi losofica del D o t t o r e I l l a m i n a t o non t a n t o si avvale
del la c o m p a r a z i o n e , q u a n t o p iu t tos to e c o m p a r a z i o n e , pe rchd ques t a co-
s t i tu isce la m o d a l i t a con t inua t iva e s t r u t t u r a l e del suo pens iero . Cio av-
viene in q u a n t o Lullo ana l i zza la rea l ta c o m m i s u r a n d o l a al t e r m i n e di ri-
fe r imento cos t i tu i to da l le " d i g n i t a " , p red ica t i assolut i d e l f e s s e r e e del
pens iero (bon ta , g r a n d e z z a , e t e rn i t a o d u r a t a , po t enza , sap ienza , volonta ,
virtii, ver i ta e gloria) . Se per San T o m m a s o d ' A q u i n o il p rocesso conosci-
tivo nell ' u o m o si sv i luppa " c o m p o n e n d o et d i v i d e n d o " , p e r L u l l o avvienc
" c o m p a r a n d o " . C 'e u n a comparazione verticale che g u i d a il pens ie ro in
" a s c e s a " o in " d i s c e s a " , e u n a c o m p a r a z i o n e orizzontale', che sp inge il
nos t ro a u t o r e a v iaggiare , ad a l imentars i a c u l t u r e s t ran ie re e a c a m m i n a -
re al l imite d e l f e r e s i a ma te r i a l e , ma i di que l l a formale .


II comparativismo culturale teologico e pedagogico di Lullo si
sv i luppa c o e r e n t e m e n t e a l f i n t e r n o di t re p ropos i t i pa r t i co la r i m a t u r a t i
in s i cme al la r e p e n t i n a convers ione: 1°) " m e t t e r e la p r o p r i a p e r s o n a nel
per ico lo di m o r i r e " pe r " r i c o n d u r r e gli infedeli e gli incredul i alla verita
della fede ca t to l i ca" ; 2" ) per q u e s f o p e r a miss ionar ia , scrivere un libro o


10. T U S Q U E T S , J. Teoria y prdctica de la pedagogia comparada. Editorial Magisterio Es-
panol. Madrid . 1%9, pp. 67-83; IDEM. Ramon Llull. com a pedagog comparativistu cristia.
Real Academia de Buenas Letras, Barcelona, 1970, pp. 55: questa pubblicazione contienc
anche una replica delTautorevolo filosofo Joaquim Carreras i Artau. pp. 41-55. 1 due scritti
del lusquets propongono lo stesso studio in redazione diversa: spagnola la prima. catalana
la seconda. Le mie citazioni sono da riferire a quest 'ultima.
11. T U S Q U E T S . J., Ramon Llull, pedagogo de la Cristiandad. Madrid, Instituto "San Jose
de Calasanz" . C.S.I.C., 1954.
12. CARRERAS Y ARTAU.tomas y Joaquim, Filosofia Cristiana de lo siglo XIII al XV
(Due volumi). Madrid. 1939 e 1943; PLATZECK, E R H A R D WOLFRAM, Raimund Lull.
sein Leben. seine Werke. die Grundlagen seines Denkens (due vol)., DUsseldorf. 1962 e
1964.


7
144 B A T T I S T A O R I Z I O


piu libri c a p a c i ( m e d i a n t e u n a tecnica c o m p a r a t i v a , c o m e si v e d r a in
seguito) di conv ince re i l on t an i da l la Ch ie sa ;3° ) f onda re m o n a s t e r i dove i
miss ionar i po tesse ro apprendere la lingua araba e quella di altri infedeli
pe r a n d a r e a p red i ca re , u t i l i zzando i l ibri d i cui sopra .


La p e d a g o g i a c o m p a r a t i v a s tud ia e a s seconda lo s c a m b i o di idee
p e d a g o g i c h e e di m e t o d i educat ivi , u n a specie di " i m p o r t a z i o n e " ed " e s -
p o r t a z i o n e " p e d a g o g i c h e : Lul lo le p rac t i co e Ie r a c c o m a n d o


B e n c h e il suo p r i m o obiett ivo miss ionar io fosse la conve r s ione dei
sa racen i , non d i s d e g n o di i m p a r a r e d a loro piii di u n a cosa: per 1'educa-
zione igienica sos t iene che la loro d ie te t ica (p ranz i dolci , ca ld i e umid i ;
a s t i nenza dagl i alcolici) e il loro m o d o di vest i re (ampio) " m e g l i o contr i -
bu i scono a p r o l u n g a r e la g iovinezza" r i spe t to a quel l i dei c r i s t i an i ; per
Veducazione affettiva, al la r icerca del m e t o d o p iu idoneo per c o m p o r r e il
Llibre de 1'Amic e VAmat, risolve di i m i t a r e le brevi e fervide p a r a b o l e
che " s o n o soliti r ec i ta re gli uomini religiosi di m a g g i o r p res t ig io t r a i sa-
racen i che li c h i a m a n o sufies"; per Veducazione professionale osserva che
" in q u a l u n q u e t e r r a uno si trovi p u o vivere d a a r t ig i ano ; al r i g u a r d o i sa-
raceni h a n n o u n a b u o n a t r ad iz ione : c h i u n q u e , per q u a n t o s ia ricco n o n
t ra lasc ia di far a p p r e n d e r e al p rop r io figlio q u a l c h e mes t ie re , i n m o d o
che, se Ia r i cchezza vien m e n o , p u 6 vivere del suo lavoro. M o l t i figli d i
uomin i r icchi m u o i o n o di fame in t e r r a s t r an i e r a p e r c h e non h a n n o un
mes t i e r e . . . " (D.P., c ap . 79, pa r . 3-4); per la pieta. i sp i r andos i ai teologi
m a o m e t t a n i che a s segnavano cento n o m i a d A l l a , c a n t a v a in m o d o cris-
t i ano i cen to nomi di Dio e lo "faceva in versi, p e r c h e la gen t e possa can-
tarl i , c o m e i s a racen i c a n t a n o il Co rano nel la m o s c h e a " .


T u s q u e t s r i t iene che, o l t re a ques ta i m p o r t a z i o n e d i c h i a r a t a , ve ne sia
u n ' a l t r a , a b b o n d a n t e e notevole, che passa di c o n t r a b b a n d o , e fa
r i fe r imento alle Arti e agli " a l b e r i " logici, al Llibre de les Meravelles e al
Llibre de plasent visio. La suppos t a p re senza di ques t i pres t i t i e assai
p robab i l e . solo che si pensi ai viaggi di Lul lo e al la s u a c o n o s c e n z a d e l f a -
rabo , che gli d a v a la poss ibi l i ta di a t t inge re a fonti del t u t t o sconosc iu te
in occ iden te . I c r is t iani c61ti d e l f e p o c a g e n e r a l m e n t e n o n conoscevano
1'arabo ( p e n s i a m o agli stessi maes t r i del le scuole di Par igi) e dovevano
accon ten t a r s i del le poche t r a d u z i o n i che ven ivano a p p r o n t a t e da i cen t r i
spagnol i di t r a d u z i o n e . E i t r adu t t o r i non e r a n o q u a s i m a i maes t r i
scr i t tor i di l ibri in p ropr io .


La c o n t r o p a r t i t a " e s p o r t a z i o n e " e n e t t a m e n t e supe r io re : o l t re al valo-
re scientifico, 1 'autore ravvisava un s icuro valore apostolico ne l la sua
" A r t e " ; d i sp iegava poi un pa r t i co la re i m p e g n o neH'aff rer tare la t r aduz io -
ne l a t ina e a r a b a del le sue o p e r e po lemiche scr i t te in c a t a l a n o .


Or ig ina l i e in t e res san t i s s ime sono le p ropos t e c h e Lul lo p o r t a avant i
(qui c 'e m a r g i n e per 1'utopia) per r e n d e r e i s t i tuz iona le lo s c a m b i o di
conoscenze ed influssi.


In Blanquerna (Iibro IV, capp . 84 e 88) t rova pos to 1'idea che il Con-
cis toro dec ida di d iv idere il m o n d o in dodic i p rovince e i n v i i i n c i a s c u n a
un m e s s a g g e r o che di r i to rno informi il P a p a del le c r edenze , c o s t u m i e
mod i di i n segna re dei popol i non cattolici . Ta l i messagger i , o l t re a t r a r r e


8
O R I E N T A M E N T O C O M P A R A T I V O D E L L A P E D A G O G I A 1 4 5


van tagg io d a l l e c o n o s c e n z e a c q u i s i t e p e r . u n real is t ico a d a t t a m e n t o della
p r ed i caz ione dei miss ionar i , sugge r i r anno ai cat tol ici di r iconoscere ed
ass imi la re quel lo che di valido e s ta to r i s con t ra to presso gli infedeli e gli
e terodoss i .


U n a s e c o n d a p ropos t a , f o r m u l a t a nel Llibre de Meravelles ( l ibro I,
p ro logo; e l ibro X), non fa p iu p e r n o su R o m a m a sul Cap i to lo abbaz i a l e
di M i r a m a r . Felice, p r o t a g o n i s t a del Libro , viene m a n d a t o d a suo p a d r e
per il m o n d o col c o m p i t o di "merav ig l i a r s i de l le merav ig l i e " che si t rova-
no spa r se o v u n q u e , di " c h i e d e r e quel lo che n o n s a " e " i n s e g n a r s e ci6 che
s a " . A l c u n e merav ig l i e sono relat ive a l f e d u c a z i o n e e a l f i n s e g n a m e n t o . Di
r i to rno , accol to in un m o n a s t e r o , gli viene r i n n o v a t a la p r i m a miss ione :
" c h e s p e n d a la sua vi ta i n t e ra a cor rere per il m o n d o , r accon t i agli uni e
agli a l t r i il Llibre de Meravelles e lo acc resca nel la m i s u r a in cui scopra
nuove m e r a v i g l i e " . M a Fel ice m u o r e p r i m a di in iz iare il nuovo viaggio.
L ' a b a t e e t u t t i i m o n a c i gli n o m i n a n o un successore e s tab i l i scono che
" p e r s e m p r e ci s a r e b b e s t a t o in quel conven to un m o n a c o c h e svolgesse
queH ' inca r i co e di n o m e si c h i a m a s s e Fe l ice" .


4. La comparazione nella Doctrina Pueril


U n preg io pa r t i co l a r e sul p i ano c o m p a r a t i v o spe t t a a l la Doctrina
Pueril, t e s to a l ungo t r a s c u r a t o dagl i s tudiosi , m a che o r a t o r n a alla
r i b a l t a . ' 3 . In p r i m o luogo c'6, per cosi d i re . u n a c o m p a r a z i o n e " m i n o r e " .
u n a educazione del bambino al senso comparativo m e d i a n t e 1'impiego
a b i t u a l e di i m m a g i n i conc re t e e smagl ian t i , pe r lo p iu sot to fo rma di
s imi l i tud in i , pe r o r i en t a r l o nella c o m p r e n s i o n e dei p r inc ip i mora l i e
religiosi. M a n o n val la p e n a o ra di i n d u g i a r e in facili e a l le t tan t i
c i tazioni . Meg l io p r e n d e r e in e s a m e la s e c o n d a d i rez ione che a s s u m e
1 'educazione di suo figlio m e d i a n t e la c o m p a r a z i o n e , e che si t r a d u c e in
u n a anal is i c o m p a r a t i v a del le ca ra t t e r i s t i che del le (A) professioni e delle
(B) religioni:


A. D i f ronte alle g r a n d i scelte del la vita (rel igione, s tudi , professione,
s t a to di vita) egli i l lus t ra al d iscepolo ca ra t t e r i s t i che , d i r i t t i , doveri ,
r e sponsab i l i t a , funzione, u t i l i ta pe r sona le o sociale del le opz ioni fonda-
m e n t a l i possibi l i . Le scelte che il figlio c o m p i r a non d o v r a n n o essere casu-
ali o d e t e r m i n a t e da l p u r o c o n d i z i o n a m e n t o e da l l a m a n c a n z a di possibi-
l i ta a l t e rna t ive , m a sca tu r i r e da l l a conoscenza di un q u a d r o g loba le di
d i rez ioni possibil i pe rcep i t e nei Ioro e lement i essenziali . Cosi del
matrimonio si f a r a n n o present i gli obbl ighi , i dir i t t i , i van taggi e gli scogli
(cap. 28). Per lo stato sacerdotale non si n a s c o n d e che, se e il p iu
onorif ico che esista, e a n c h e il p iu pericoloso, p e r c h e il religioso au ten t i co


13. Oltre alledizione critica segnalata alla nota n. 1, confronta: ROBERT PRING-MILL.
La Doctrina Pueril: conrue i transmissio duna cultura, "Lluc", n. 682, noviembre-diciembre
1978. pp. 11-16.


9
146 B A T T I S T A O R I Z I O


e la luce del m o n d o , ma il ca t t ivo pre te e 1'uomo p iu d i sp rezzab i l e ( capp .
8 1 , 82). P a r l a a n c h e della cond iz ione del principe (cap . 80). M a dove il
d i scorso si fa m o l t o a n i m a t o e tag l iente e su l la cond iz ione del borghese
che egli def inisce come 1'artigiano che si e a r r i cch i to fino al p u n t o d a
met te r s i a vivere di rendi ta . E 'man i fe s to il suo d i sp rezzo pe r il bo rghese ,
la cui rovina e vista come fatale , s o p r a t t u t t o a livello dei figli (cap. 79,
pa r . 7, 8, 9, 10, 11). Si p u 6 d i scu te re e g iud i ca re r i du t t i va q u e s t a
def in iz ione de l la borches ia ; m a c redo che, se l i m i t a d a a l f a m b i e n t e
spagno lo del passa to , possa essere r i t enu ta v a l i d a ' 4 . Lul lo insiste presso il
figlio perche impari comunque un mestiere di tipo pratico (arte
meccanica), in modo da poterci fare affidamento in caso di necessitd.
Q u i Lul lo non va t a n t o per il sottile, non d i s t ingue a r t e d a a r te . O g n i
mes t ie re e b u o n o : lo si deve p r e n d e r e neces sa r i amen te , m a n o n i m p o r t a
qua le : c o m e non impor t a il n o m e che si ha .


Ar t i co la to invece il d iscorso sulle discipline di studio, a l c u n e cons ide-
ra t e a n c h e sot to 1'aspetto del la applicazione professionale. Si t r a t t a di
ca ra t t e r i zzaz ion i succose e r ap ide , con r i f e r imen to al loro ogge t to , alle
d is t inz ioni i n t e rne , ai con t enu t i pr icipal i , al livello di d igni td , agli effetti
sul la vita m o r a l e e spir i tuale . Ne r i su l ta che la teologia " e p iu nobi le di
t u t t e le a l t r e " scienze (75.1); che Yastrologia " e per icolosa , p e r c h e gli
u o m i n i che ne s a n n o di piii la u sano male , e a c a u s a del po te re dei corsi
celesti m i sconoscono e so t tova lu tano il po te re e la b o n t a di D i o " (74.9); e
a n c h e da l la geometrica e da l la aritmetica d i s suade il figlio. p e r c h e il loro
s tud io assorbe t u t t a l ' intel l igenza u m a n a , la q u a l e invece deve essere im-
p e g n a t a n e l f a m a r e e nel c o n t e m p l a r e Dio (74.9): pos iz ione q u e s t a mo l to
s t r a n a . T e m e c h e scelga il diritto, p e r c h e " q u a s i t u t t i quel l i che lo
a p p r e n d o n o , lo e se rc i t ano m a l e " , per cui ne riceverd g ran m e r i t o se lo
ese rc i t a ra per il Bene (76.7); lo me t t e in g u a r d i a r i spe t to a cer t i meaici
"p i i i a t t cn t i alla re t r ibuz ione che ad acce r t a re la c a u s a de l la m a l a t t i a "
(78.27). Per lo s tud io del la n a t u r a 1'indicazione e un ica : Ar is to te le . La de-
l ineaz ione di ques to vasto q u a d r o di p rob lemi , interessi e p rospe t t ive , che
c o n t i g u r a n o un app rezzab i l e i t inerar io di fo rmaz ione in teg ra le e cr i t ica,
cos t i tu ice il risolto pedagogico dellenciclopedismo di Raimondo Lullo.


B. U n ' a t t e n z i o n e t u t t a pa r t i co la re m e r i t a la t r a t t a z i o n e del la forma-
zione religiosa. I p r imi d u e terzi del l ibro sono ded ica t i a l la p resen-
taz ione del la re l ig ione e del la mora le ca t to l ica , e qu i si t i s sano le
ca tegor ie di va lore con le qual i si a p p r e z z a n o poi t u t t i i p r o b l e m i di
c a r a t t e r e p r o f a n o che vengono success ivamente ana l izza t i . T r a ques t e d u e
pa r t i f o n d a m e n t a l i d e l f o p e r a si col locano q u a t t r o cap i to l i (68-72) di p re -
cisa strutturazione e finalita comparativa in cui si p r e s e n t a n o la legge di
n a t u r a . la Legge ant ica , la Legge Nuova, il m u s s u l m a n e s i m o e il paga -
nes imo.


14. Le grandi crisi economiche e finanziarie che si sono abbat tute sulla Spagna di Carlo V e
Filippo II erano la consegucnza della mancanza di una borghesia di tipo moderno.
intraprendente nei commerci e nelle industrie. Questa causa spiega 1'endemico ri tardo della
Spagna nello sviluppo economico.


1 0
O R I E N T A M E N T O C O M P A R A T I V O D E L L A P E D A G O G I A 147


Per q u a n t o r i g u a r d a la Legge Antica Lu l lo i n t e n d e d i s t i n g u e re b e n e
t ra c o n t e n u t i posit ivi de l la stessa e e r ro re degli ebrei n e l f i n t e r p r e t a r l a . Di
M o s e e d e l i n e a t o un pro t i lo di a l t i ss ima s t ima m o r a l e e rel igiosa. D o p o di
che viene al p r o b l e m a de l la " l e t t u r a " de lTAnt ico T e s t a m e n t o , che
con t i ene " m o l t e a f fe rmazioni e mol t i c o s t u m i che s igni f icano la Legge
N u o v a " (69. 5). II l imite dei giudei s ta nel n o n cap i r e q u e s t o s ignif icato:
per q u e s t o sono in e r r o r e e si o p p o n g o n o alla Legge Nuova (69.5) Gli
ebrei u s a n o il c r i ter io del la esclusione. Lullo p r o p o n e un cr i te r io di impli-
cazione genetica. che 6 il p iu verit iero, r az iona le e n a t u r a l e : " L a Legge
Ant ica fu d a t a p e r c h e fosse c o m i n c i a m e n t o e f o n d a m e n t o del la nuova, e
la Legge Nuova fu d a t a pe rchd fosse f ru t to e c o m p i m e n t o d e l f a n t i c a ; e
ques to e, figlio, di t u t t e le cose secondo legge n a t u r a l e , p e r c h e ci6 che
vien p r i m a conviene che sia f o n d a m e n t o , e ci6 che viene d o p o sia il f rut to
e il c o m p i m e n t o " (695). Q u e s t o a t t e g g i a m e n t o degli Ebre i c o m p o r t a
c o n s e g u e n z e gravi, che Lul lo i l lustra con giudizi pesan t i : il loro miscono-
sc imen to de l la pas s ione del Figlio d i D i o fa si che Dio li pun i sca
cos t r ingendo i i a essere servi e schiavi di t u t t e le gent i , a essere gli uomin i
piii vili e a s tu t i , i piii avari , senza re ne pr inc ip i , c o m e invece h a n n o tu t t i
e come a l f in i z io Dio li h a onora t i sop ra tu t t i i popol i , o ra , per la loro
colpa e vilta, la giust iz ia di Dio li r e n d e i p iu d i sono ra t i (69.7); 69.8).
Coerenza logica e s i tuaz ioni di fatto d a v a n o rag ione a Lullo; m a la
per icolos i ta di ques t e tesi teologiche e di servire da g ius t i f icaz ione e Iegit-
t i m a z i o n e di asset t i poli t ico-social i di d o m i n i o e di s f r u t t a m e n t o di mino-
r anze e tn i che .


Nella d i s t inz ione si d e t e r m i n a il r a c c o r d o e la g e r a r c h i a funzionale :
La Legge Nuova e fonda t a su quel la n a t u r a l e e an t ica ; m a m e n t r e quel la
Ant ica fu d a t a a M o s e c o n l a S c r i t t u r a , q u e l l a N u o v a ci e s t a ta d a t a
m e - d i a n t e la pass ione e la m o r t e di Gesu Cr i s to (70 .1 ; 70,2).


A b b i a m o visto che, nella t r a r t az ione del la Legge Ant i ca , m e t a capi to-
lo era in posit ivo, m e t a in negativo. II cap i to lo 71, "De Mafumet" (su
M a o m e t t o ) , & t u t t o e solo in negativo, un re i t e ra to g r ido di accusa : M a o -
me t to fu u o m o i n g a n n a t o r e ; la sua fo rmaz ione rel igiosa a w e n n e t r a un
viaggio e 1'altro fra T r ip l a e G e r u s a l e m m e ad ope ra di un falso cr i s t iano ,
un cer to Mico lau , che viveva soli tario e conosceva b e n e il Vecchio e il
Nuovo T e s t a m e n t o ; il p a r a d i s o che p r o m e t t e e volgare e sensua le ; inco-
m i n c i o a n d o da l l a Mecca , ass icura 1'espansione della sua re l igione con la
forza; fu u o m o lussur ioso: e b b e nove mogl i e mol te a l t re d o n n e . I fatti
del la s u a vita sono t a n t o vili e sozzi, e a n c h e le sue pa ro le sono cosi
sconvenient i alla s an t i t a di un profeta che i sa racen i c61ti, d i sottile inge-
gno ed e levata inte l l igenza non c redono che M a o m e t t o sia profe ta e g iudi-
c a n o i n t e l l e t t ua lmen te rozzi e privi di logica n a t u r a l e quel l i t r a loro che lo
r i t engono ta le (71.10).


T r a i gentili, gente senza legge (rivelata) e senza conoscenza di Dio,
Lullo e lenca : mongol i , t a r t a r i , bulgar i , ungheres i , c o m a n i al no rd del M a r
Nero, nes to r i an i (seguaci di Nestorio), russi , georg ian i e al tr i .


II t e rzo p ropos i to lu l l iano pe r t i nen te alla c o m p a r a z i o n e ( fondare
monas t e r i speciali) e p u r e presente in ques to g r u p p o di capi tol i , cui va


11
148 B A T T I S T A O R I Z I O


aggiun to il c ap . 8 3 : Sulla maniera secondo la quale gli infedeli possono
essere convertiti alla santa fede cristiana. Si t r a t t a di p r o p o s t e c h e f anno
d i re t to r i fe r imento ai p r e suppos t i metodologic i del lavoro c o m p a r a t i v o , ai
"ferr i del mes t i e r e " , e che r ivelano in Lullo u n a s icura m e n t a l i t a c o m p a -
rativa nel senso p ropr io delle p iu agg io rna te es igenze m e t o d o l o g i c h e ' 5 .
Lullo p rospe t t a 1'esigenza della at t ivi ta miss iona r i a presso gli infedeli
anche per a s s e c o n d a r e gia esistenti felici d isposiz ioni pe r la diffusio-
ne del la fede cat to l ica : d a u n a pa r te , s a racen i di sottile in te l l igenza che
non c r e n d o n o alle virtii profe t iche di M a o m e t t o ed ebrei " c h e s a r e b b e r o
cr is t iani , se avessero di che vivere, loro i loro figli e la m o g l i e " (83. 4);
d a l f a l t r a . religiosi p ron t i per la g r a n d e miss ione fino allo sprezzo del la
m o r t e (mist ico e ins ieme realist ico requis i to che Lullo r i c h i a m a s e m p r e
q u a n d o evoca la p rospe t t iva miss ionar ia) . E ques to e lo s fondo de l la scena
di n a t u r a sp i r i tua le . In ques t a si inser iscono elementi di natura tecnica e
culturale ind ispensabi l i pe r conseguire le f inal i ta rel igiose: b i s o g n a orga-
nizzare monasteri in cui si insegnino le lingue dei paesi di missione (83.
7); t a le a p p r e n d i m e n t o 5 faticoso (71.11), m a ind i spensab i l e , e m a n c a n o
p u r e frati che s a p r e b b e r o i m p a r t i r e ta le i n s e g n a m e n t o (83.7(. U t e m a
stava mol to a c u o r e a Lullo, che lo r i p r e n d e ben t r e volte, p r i m a in o r d i n e
alla convers ione dei s a r acen i (71.11), poi a quel la dei greci (72.4), a pro-
posi to dei qual i segnala , o l t re alla difficolta de l la l ingua , a n c h e que l l a
della sc r i t tu ra . In ques t i d u e passi Lullo so t to l inea la m a n c a n z a di
persone che a b b i a n o le r ichieste conoscenze . Nella te rza r ip resa d e l f a r g o -
m e n t o d e n u n c i a la m a n c a n z a di un o r g a n i s m o . di u n a struttura
(monas te ro ) . m e n t r e segna la la d isponibi l i ta delle pe r sone (83.7).


Lullo era p i e n a m e n t e convinto del la c a p a c i t a di p e r s u a s i o n e del cat-
to l ices imo: per lui e ra f u n d a m e n t a l e r iusc i re ad a s s i cu ra re le condiz ion i
di evangel izzaz ione . a n c h e con la forza. Da l la " c o n o s c e n z a " s a r e b b e
sca tu r i t a la " c o s c i c n z a " di essere in e r ro re , cui s egu i r ebbe non solo la
p rop r i a convers ione m a a n c h e la possibi l i ta di conver t i re gli a l t r i (83. 4).


Su ques t i p r o b l e m i di pedagog ia miss ionar ia s o n o d a fare a l c u n e os-
servazioni .


Lullo scrive la Doctrina Pueril nel 1275 ed a f fe rma che non ci sono
m o n a s t e r i per miss ionar i . Egli ne fonda u n o 1'anno successivo a M i r a m a r .
Si d i r e b b e c h e e il p r i m o ; cosi si e s p r i m o n o a lcuni suoi paneg i r i s t i .
Risul ta invece che a lcuni di tal i collegi dove si i m p a r t i v a 1 ' insegnamento
delle l ingue dei paesi di missione, e r ano stat i gia fondat i d a un a l t ro Rai-
m o n d o , di Penafor t , genera le dei D o m e n i c a n i e m o r t o e s a t t a m e n t e nel
1275, a n n o di compos i z ione de l la D.P. Esis teva c o m u n q u e t r a le is t i tuzio-
ni d e l f u n o e d e l f a l t r o u n a differenza me todo log i ca notevole: " L a or ig ina-
lita di Lullo si fondava sul fat to che i frati di M i r a m a r non si l i m i t a v a n o
a s t u d i a r e 1'arabo; p e n e t r a v a n o nella m e n t a l i t a m a o m e t t a n a , si a d d e s t r a -
vano nei m e t o d i dialet t ic i e d ida t t ic i usa t i a b i t u a l m e n t e da i do t t o r i e pre-


15. Cfr. BEREDAY. G.Z.F.. / / metodo comparativo in pedagof>ia. La Scuola. Brescia. 1%9;
parte lerza: Preparazione allo studio. cap. VII: L' importanza delle lingue. cap . VIII :
Importanza del viaggiare, cap. IX: Significato del Pregiudizi culturali.


12
O R I E N T A M E N T O C O M P A R A T I V O D E L L A P E D A G O G I A 1 4 9


dica tor i m u s u l m a n i e d i sponevano , per t u t t o ques to a p p r e n d i m e n t o , d i
test i e in fo rmaz ion i che lo stesso fonda to re si p r e m u r 6 di r e d i g e r e " 1 6 .
E r a 1 'apprendimento non di una lingua, ma di una civilta.


E ' d a g iud ica re p e d a g o g i c a m e n t e positivo che pe r le condiz ion i
genera l i di vita in cui si t rovava a l lora la S p a g n a 1'alunno venisse
i n fo rma to c i rca le a l t re religioni esistenti sul suolo iber ico d o p o essere
s ta to fo rma to in u n a di queste . Tu t t av i a , s ebbene la p r e s e n t a z i o n e per
linee essenzia l i ss ime di ques te religioni realizzi in u n a ce r t a m i s u r a u n a
l inea c o m p a r a t i v a , q u e s t a e sub i s sa ta d a u n a aggress iva m e n t a l i t a apolo-
getica, che fa del t u t t o d i m e n t i c a r e al suo au to re quegl i stessi t r a t t i posi t i -
vi per cui ci si p u 6 i sp i ra re per q u a l c h e aspe t to a n c h e ai cos tumi dei sa ra -
ceni.


C o m e ho gia r i levato per al t r i pun t i , a n c h e ques to appe l lo ai p rob le -
mi t ecn ico-organ izza t iv i e pedagogic i d e l f a t t i v i t a p u 6 r i su l t a re p r e m a t u r o
per un a l u n n o c h e h a c i rca dieci anni . Nel complesso ques t e an t i c ipaz ion i
servono a de l i nea re un q u a d r o ar t ico la to , suggest ivo e o r ig ina le di educu-
zione integrale, c a l a to in indicazioni e contenuti precisi e concreti, in
l inea coi p r o b l e m i a l lorca a t tua l i e i m p e g n a t o a cos t ru i re il fu turo .


5. / / capolavoro della pedagogia missionaria lulliana, il "Llibre del
Gentil e los tres Savis"


Q u e l l a m i s u r a e impa rz i a l i t a che a b b i a m o d e n u n c i a t o c o m o non sod-
d i s facen te in u n a p a r t e del la D.P. pe r 1 'educazione di un b a m b i n o di
8-12 ann i , t r o v i a m o invece in u n ' a l t r a o p e r a a n c h e piii r a p p r e s e n t a t i v a
del la a t t i t u d i n e cu l t u r a l e e dell ' " o p u s " lul l iani , il Llibre del Gentil e los
tres Savis (1272?), a p p r e z z a t o per la sua per fe t ta d o c u m e n t a z i o n e dal
g r a n d e Menei^dez y Pelayo, la p iu c o m p l e t a e r iusc i ta d i u n a serie di ope-
re che s e g u o n o lo s tesso schema.


La finalita del l ibro e pedagogica , il contenuto rel igioso, il metodo
comparativo. Vi si e s p o n e un dia logo in cui si c o n f r o n t a n o ca t to l ices imo,
re l ig ione ebra ica , m u s u l m a n a e p a g a n a , q u e s f u l t i m a r a p p r e s e n t a t a allo-
rca da i mongo l i che m i n a c c i a v a n o 1'Europa. I r a p p r e s e n t a n t i del le r ispet-
tive re l ig ioni c e r c a n o di i l lus t ra rne la ver i ta presso il " g e n t i l e " ; sa ra lui
ad e s p r i m e r e il g iudiz io di valore, m a solo per se stesso, non di f ronte ai
t r e " s a g g i " , p e r c h e ques t i i n t endono c o n t i n u a r e a d i s c u t e r e fino a rag-
g iunge re la " c o n c o r d a n z a " , e si r e n d o n o con to che la decis ione del gent i le
p r o d u r r e b b e u n a emoz ione che t u r b e r e b b e la ogget t iv i ta del la loro
d i scuss ione .


L ' a t t e g g i a m e n t o e imparz ia l e e cor re t to . Rispe t to , benevo lenza e
c o m p r e n s i o n e sono i s en t imen t i che a n i m a n o gli in te r locutor i , che des ide-
r a n o a p p r o f o n d i r e nel c o n t e m p o ia verita della p r o p r i a c o m e del le a l t rui
rel igioni al fme di far cadere i pregiudizi d a cui n a s c o n o le osti l i ta , Ie
gue r r e e tu t t i i ma l i che ques te p o r t a n o con sh. Edi f icant i sono le forme


16. J. T U S Q U E T S , Ramon Llull. com a pedagog comparativista cristia. cit.. p. 29.


1 3
150 B A T T I S T A O R I Z I O


c o m p l i m e n t o s e che u s a n o nello s tabi l i re l ' o rd ine di in te rven to nel discor-
so. Alcuni p u n t i di p i e n a " c o n c o r d a n z a " vengono gia r agg iun t i nel p r i m o
" r o u n d " e si esp l ic i tano a l l o r q u a n d o gli in tervent i successivi acqu i s i scono
c o m e de f in i t i vamen te valido ques to o quel p u n t o t r a t t a t o in p r e c e d e n z a
d a un a l t ro in te r locu tore . Lullo fa un e s a m e mol to serio e fine degli in-
convenient i gene ra t i dal le discussioni q u a n d o sono a n i m a t e d a spir i to di
pa r t i g i ane r i a o di sopraffazione. P e r t a n t o regola di q u e s t o d ia logo sa r a la
non in t e r ruz ione : " P e r iniziat iva del 'gent i le ' fu s tabi l i to che nes suno ris-
pondesse a l f a l t r o m e n t r e quest i esponeva Ia p r o p r i a op in ione , p e r c h e la
repl ica c o m p o r t a ca t t iva volonta e la ca t t iva volonta d i s t u r b a l ' in te l l igenza
nella sua funzione di c o m p r e n d e r e " .


U n d ia logo p o r t a t o avant i con t a n t a accor tezza e o n e s t a m o r a l e e
in te l le t tua le non poteva non d a r e i suoi frutti . Alla fine infart i si assiste
ad un imprev i s to e rivelativo scambio delle pa r t i : il " g e n t i l e " si m o s t r a
cosi convin to di spir i to religioso in o rd ine alle ver i ta f o n d a m e n t a l i che i
t re " s a g g i " si v e r g o g n a n o "de i peccat i in cui avevano persevera to , p e r c h e
il gent i le aveva concep i to magg io r devozione in cosi poco t e m p o nel d a r e
lode al n o m e di Dio r ispet to a loro che d a t a n t o t e m p o avevano avuto
conoscenza di D i o " , e si ch iedono p e r d o n o r e c i p r o c a m e n t e nel t imore che
il ca lore del la d i scuss ione li abb ia spint i a lasciars i sfuggire " q u a l c h e
frase v i l lana con t ro la Legge degli a l t r i " .


O t t i n io e di p r i m a m a n o il materiale raccolta e ut i l izzato. L' a u t o r e
conosce i test i sacri degli in ter locutor i , le se t te o r todosse ed e te rodosse
d e l f e b r a i s m o e d e l f i s l a m i s m o e i relativi cos tumi , la q u a l cosa ind ica che
eveva a t t i n to a n c h e alle opere teologiche, alle d i scuss ion i d a lui sos tenu te
e a l f e s p e r i e n z a m a t u r a t a d u r a n t e i suoi viaggi. R i su l t ano esa t te le
descr iz ioni di p r a t i c h e r i tual i : 1'autore h a conoscenza delle t r e op in ion i
e b r a i c h e sulla resur rez ione . e della d i s t inz ione t r a la m a s s a dei
m u s u l m a n i che si f igurano un pa rad i so sensua le e coloro " c h e i n t e n d o n o
la glor ia (parad iso) m o r a l m e n t e e la p r e s e n t a n o s p i r i t u a l m e n t e e d i cono
che M a o m e t t o pa r l ava m e t a f o r i c a m e n t e " (4. 12). Di q u e s t a i m p o r t a n t e
d i s t inz ione non c"t n e a n c h e 1'ombra in Doctrina Pueril dove si p r e s e n t a n o
a p p e n a Ie c r edenze sensual i .


Racco l to il m a t e r i a l e informativo, segue 1'esigenza me todo log i ca di
d ispor lo , me t t e r l o in o rd ine , o w e r o classificarlo. Ai fini de l la c o m p a r a z i o -
ne il m o d u l o mig l io re e quel lo di i m p i e g a r e u n a griglia, u n o s c h e m a
un ico di p u n t i a r t icola t i , in m o d o che i c o n t e n u t i p o s s a n o c o r r i s p o n d e r e
d a polo a po lo c o m p a r a t i v o , per d a r l uogo al la g ius t appos i z ione . Q u e s t o
s c h e m a viene cos t ru i to l ibe ramente , a r b i t r a r i a m e n t e da l r i ce rca tore ,
t e n e n d o p resen t i i c o n t e n u t i d a s i s temare . Lul lo non segue q u e s t a pis ta ,
a t t enendos i a un a l t ro t ipo di obie t t iv i ta : c o n d e n s a r e le esposiz ioni
i n to rno a schemi p r o p r i di c i a scuna rel igione, cio6 gli 8 ar t icol i del s imbo-
lo eb ra i co , i 14 de l la ca teches i c r i s t i ana med ioeva le e i 12 del c r edo
m a o m e t t a n o . E' b e n e avvert ire p e r 6 che, n o n o s t a n t e la d i f ferenza
n u m e r i c a , le ca tegor ie conce t tua l i che vi p r e s i edono si c o r r i s p o n d o n o in
u n a d i sc re ta mi su ra .


Q u a n t o alla comparazione, in Lullo il p u n t o di r i f e r imen to e p r e s to


14
O R I E N T A M E N T O C O M P A R A T I V O D E L L A P E D A G O G I A 151


t rova to : sono le 9 " d i g n i t a " , p r inc ip i cost i tut ivi f o n d a m e n t a l i d e l f e s s e r e e
del pens ie ro , c h e si a t t u a n o p e r f e t t a m e n t e in Dio e sono p resen t i nelle
c r e a t u r e in fo rma p a r t e c i p a t a con u n a d e n s i t a on to log ica c o r r i s p o n d e n t e
al pos to o c c u p a t o nel la ge ra r ch i a degli esseri . Le ca t egor i e lu l l i ane son
s ta te e l a b o r a t e p r o p r i o pe r a p p r e s t a r e u n o schema concettuale unico pe r
t u t t e e t r e le re l ig ioni r ivelate, cosi che YArs f onda t a su ta l i " d i g n i t a " n o n
possa essere m e s s a in d i scuss ione d a n e s s u n o dei c r eden t i . Q u e s t a
s t ra teg ia m e t o d o l o g i c a e ingegnosa e di a l t i s s imo in te resse pe r il nos t ro
d iscorso c o m p a r a t i v o . Essa e e l a b o r a t a a livello logico- teologico-metaf is i -
co, m a si r ivela efficace a n c h e per il d i scorso pedagog ico . M e r i t a di essere
riferito il b r a n o di u n a lezione di J o a q u i n C a r r e r a s i A r t a u t e n u t a alla
C a t t e d r a M e r c i e r di Lovanio ne 1960, d a cu i r i su l t a che le stesse nove
" d i g n i t a sono il risultato di una comparazione o r i e n t a t a ad i nd iv idua re
delle i n d e n t i t a t r a diversi d a u t i l izzare c o m e p i e t t a f o r m a sol ida per lo
svi luppo del d i a logo :


" L u l l o pose alla base de l la sua arte un n u m e r o I imi ta to di D ign i t a ;
sette nel la r e d a z i o n e pr imi t iva , nove nelle u l t ime . Eccole : B o n t a G r a n d e z -
za, E t e r n i t a . Po te re , Saggezza , Volonta , Vi r tu , Ver i t a , Glor ia . S'e
d iscusso m o l t o sul la loro der ivaz ione : a l c u n i e s e g e t i h a n n o pre teso che
Lullo a b b i a to l to ques t e d i g n i t a da l la filosofia a r a b a ; al t r i h a n n o sottoli-
nea to la s o r p r e n d e t e co inc idenza t r a le D ign i t a lu l l iane e le " e m a n a z i o n i "
(sephirod) r a b b i n i c h e , di a s c e n d e n z a bibl ica; altri , inf ime, h a n n o segnala-
to f i n t l u e n z a n e o p l a t o n i c a a t t raveso s a n f Agos t ino , S c o t o E r i u g e n a e i
Vi t tor in i . Q u e s t e in t e rp re taz ion i uni la te ra l i non h a n n o t e n u t o con to del la
intenzione fondamentale di Raimondo Lullo che voleva ottenere una basc
di discussione, comune alle tre religioni che si presentano come riuelate
— l a cr i s t iana , la eb ra ica , la m u s u l m a n a , — al Jine di intavolarc und
dialogo tra i loro rispettivi rappresentanti, senza timore di vedere respinti,
da alcuno degli interlocutori, i jbndamenti del metodo. Lul lo possedeva
u i f a m p i a conoscenza delle t r e t rad iz ioni teologiche: del la t r ad iz ione
cr is t iana , g raz ie ai suoi dieci ann i di s tudi p r e p a r a t o r i alla vita att iva;
della m u s u l m a n a , grazie a q u a n t o apprese da l suo schiavo moro , e di
q u e l l a e b r a i c a , graz ie ai suoi conta t t i con i r a b b i n i del le s inagoghe
ca t a l ane . t io ren t i in q u e f e p o c a . E t rascelse , nelle t r e t r ad iz ion i , quegli
a t t r ibu t i c h e j u t t e t r e a s segnavano a D i o " 1 7


I n d i v i d u a t a ques t a chiave genet ica ddYArs Magna, si scopre a n c h e la
p ro fonda u n i t a d i t u r t o 1' " o p u s " lul l iano, p e r c h e si s a l d a n o i n t i m a m e n t e
fra loro i d u e t ipi di p roduz ione di Lullo: le ope re logiche, scrirte in lati-
no, e le ope re d i d a t t i c h e e apologet iche, scrirte in c a t a l a n o , l i ngua di cui
egli e s ta to il p r i m o g r a n d e i l lus t ra tore , d a t o che p r i m a di lui era
a p p r e z z a t a p r i n c i p a l m e n t e c o m e l ingua dei giullari .


D a c o m p a r a t i s t a fine, Lullo ol tre alle iden t i t a sa cogliere a n c h e le
differenze. M o l t o a c u t a e la seguente : ebrei e sa racen i a t t r i bu i scono a Dio
le d igni ta , m a c o m e operaz ion i es t r inseche; i c r is t iani invece le r iferiscono


17. CARRERAS ARTAU, J. - TUSQUETS. ]..Apports hispaniques a la Philosophie
chretienne de iOccident, Lovanio, 1962, pp. 39-40, citato in: TUSQUETS, J., Ramon Llull.
com a pedagog comparativista cristia, cit., pp. 31-32. (Sttolineature mie).


15
152 B A T T I S T A O R I Z I O


al l ' essenza divina , le concep iscono cioB c o m e operaz ion i in t r inseche , la
qual cosa p e r m e t t e loro di usa r l e per giust i f icare il d o g m a de l la T r in i t a .


Al t e r m i n e del la d iscuss ione i t re saggi si i m p e g n a n o a i ncon t r a r s i
ogni g io rno per a iu ta r s i v icendevolmente nel la scoper ta de l la veri ta,
invece di punzecch ia r s i l 'un 1'atro come facevano so l i t amen te i professio-
nisti della cont rovers ia .


A n c h e J o a q u i n C a r r e r a s i A r t a u , "a f fez iona to s tud ioso di R a i m o n d o
Lullo fin d a l l a . . . g i o v e n e z z a " com'egl i s tesso si defmisce , c o n c o r d a
ne l f iden t i f i ca re la c o m p a r a z i o n e come e l e m e n t o s t r u t t u r a l e del pens ie ro
di Lullo in t u t t e le sue di rezioni . Per il s imbo l i smo r i c h i a m a il Libre del
Ordre de Cavalleria, la dove Lullo p a s s a in r a s s e g n a le a r m i e gli
s t r u m e n t i del caval iere per conferire loro significati etici e sp i r i tua l i . II
confronto t r a religioni non s e m p r e e a t r e c o m e nel Llibre del Gentil e los
tres Savis. Ta lvo l t a il n u m e r o si a l la rga - come nel Liber de quinque
sapientibus- o si res t r inge -come nel Liber Tartari et Christiani o nelle
opere t a rd ive c o n t r o M a o m e t t o - , m a la s t r u t t u r a res ta s emre c o m p a r a t i v a .
Se in a l cune o p e r e la c o m p a r a z i o n e gli serve pe r studiare e contemplare,
in a l t re , c o m e quel le prese qui in esame, serve per educare, i n d u c e n d o in
chi a p p r e n d e , a n c h e se in t ene ra eta, uno spirito di comparazione.


6. Due comparatisti maiorchini dei secoli XIII-XIV a confronto:
Raimondo Lullo e Anselmo Turmeda ( P a l m a d i M a i o r c a , 1352 - Tun i s i ,
1425-1430)


Le ca ra t t e r i s t i che cu l tu ra l i e spi r i tual i d i R a i m o n d o Lul lo sp iccano
m a g g i o r m e n t e se conf ron ta t e con quel le di u n a l t ro m a i o r c h i n o , Anselmo
Turmeda. n a t o verso il 1352, che d o p o gli s tud i teologici c o m p i u t i a
Bologna c o m e f r ancescano abbandonf t il C r i s t i ane s imo pe r conver t i r s i
a i r i s l a m i s m o (1387). M a n t e n n e pe ro s e m p r e vivi i c o n t a t t i col suo m o n d o
cu l tu ra le di p roven ienza ; sc r i s se quas i t u t t e le sue o p e r e in c a t a l a n o . T r a
ques te il Llibre de bons amonestaments (1397), r e d a t t o in versi , p e r la sua
a p p a r e n t e o r todoss i a ca t to l ica c o n o b b e u n a vas ta d i f fus ione e fu
impiega to a l u n g o c o m e tes to scolast ico di l e t tu ra . C o m e in Lul lo a n c h e
in T u r m e d a sono p resen t i il poliglottismo, Vuniversalismo e Venciclope-
dismo. T u r m e d a confer isce al suo c o m p a r a t i v i s m o u n a d i r e z i o n e po l emica
an t i c r i s t i ana e un c a r a t t e r e ironico. Benche t r a i m u s u l m a n i T u r m e d a
abbia g o d u t o e g o d a t u t t o r a fama di san t i t a , p u r e il suo o r i e n t a m e n t o
f o n d o m a n t a l e e deis ta , eclet t ico e s incre t i s ta sul p i a n o rel igioso, ed egli si
p re sen ta c o m e asse r to re di un " u n i v e r s a l i s m o laico i n t e r n a z i o n a l e " di
con t ro a H ' e c u m e n i s m o cr i s t iano di Lullo. R i c o r r e n d o a u n o s c h e m a di
con t r appos i z ione , ai t r e proposi t i fo rmula t i d a Lul lo d o p o la i l luminaz io-
ne nel Pu ig d e R a n d a (infra. par . 3. b) si p u 6 o p p o r r e i s eguen t i t r e fini
come s in te t i zzan t i il s ignif icato d e l f a t t i v i t a e del lo stile d i vi ta di
T u r m e d a :


a) vivere la p r o p r i a vita in pace con Dio e con gli u o m i n i ai m a r g i n i
del la soc ie ta c r i s t i ana cos t i tu i ta ;


1 6
O R I E N T A M E N T O C O M P A R A T I V O D E L L A P E D A G O G I A 1 5 3


b) far r i f le t tere i cat tol ici i ron izzando sui loro pr inc ip i f o n d a m e n t a l i e
sui loro cos tum i ;
c) d i f fondere a lcun i pr inc ip i di o r i e n t a m e n t o scett ico, p r a g m a t i c o e
l a i c o 1 8 .
II c o n t r a s t o n o n p o t r e b b e essere piii ne t to . I d u e si t r o v a n o su


ba r r i c a t e oppos te . C o n v e n g o n o t r a loro per6 , o l t re che pe r il po l ig lo t t i smo
f u n i v e r s a l i s m o e 1 'enciclopedismo gia s e g n a l a t i , a n c h e per il r a d i c a t o c o n -
v inc imen to del valore della raoione u m a n a c o m e grande arma per
convincere gli uomini. E n t r a m b i sono poi t e s t i m o n i a n z a i n t ensa e viva
della profonda e dinamica interazione culturale sviluppatasi nei secoli
XIII e XIV nei paesi del Meditarraneo occidentale tra la cultura cristiana
islamica ed ebraica, cui si devono agg iunge re gli efferti del lo s camb io
cu l tu ra l e con 1'area di c u l t u r a b i zan t ina , che n o n t rova p e r 6 d i r e t t a m e n t e
impl ica t i i nos t r i d u e au to r i ma io rch in i .


B A T T I S T A O R I Z I O
Univers i t a Ca t to l i ca del Sacro Cuore .
Sede di Brescia .


18. V I D A L Lorenzo. Esbozo comparativo pedagogico en Ramon Lull v Anselm Turmeda.
Perspectivas Pedagogicas, anno VII, n. 28 del 1971, p. 501.


1 7


LA I M A G I N A C I O N EN E L S I S T E M A D E R A M O N L L U L L .


" A n s siats segur que de m o s t r a r en som las. M a s si h o m
en m o s l ibres fo r tment es tud ias , e q u e per a l t r e s abe r en
res no. ls o b l i d a s , \ f 6 r a conegu t ; m a s c o m ga t qu i passas
tost per b r a se s los ligen; per q u e a b ells n o fac qua ix res
m o n negoci . M a s si fos qui . ls m e n b r a s e qui los en teses e
q u e en ells no d u b t a s , h o m pogra per m o s l ib res posar lo
m o n en bon c a s " ' .


E s t a s p a l a b r a s , q u e c o m b a t e n el c a n s a n c i o y la fa t iga al expresar los ,
son u n a seria adver t enc ia : ga tos y b r a s a s de pr i sas , super f ic ia l idades y
apai ios . Q u i s i e r a evi tar los ya q u e la m o d a de las c o m p a r a c i o n e s s61o es
eient i t ica y litil de sde cr i ter ios y sintesis b ien precisos; el t e m a q u e nos
o e u p a a n d a todavia d i spe r so y de sd ibu j ado t a n t o en los e s tud ios sobre
Llull c o m o en las ac tua le s teor izac iones psicologicas . Ser ia a b e r r a n t e
e n t r e s a c a r del co rpus filosoficocientifico lu l i ano la cues t ion d e la imag ina -
tiva (o c u a l q u i e r o t ra) p a r a enf ren ta r la con las noc iones m o d e r n a s .
Podr i an c o m p a r a r s e s i s t emas tota les , pe ro a r r o p a n d o l o s en sus c i rcuns -
t anc ia s .


En las p a g i n a s q u e s iguen in ten ta re reuni r , va lo ra r y e n c u a d r a r las
ense i i anzas del M a e s t r o ace rca d e la imag inac ion , y e n m a r c a r el t e m a
d e n t r o d e su p lan to ta l . Y sin h i s tor ic i smos ester i les: que a los d a t o s con-
cretos se u n e el p rovecho del a c e r c a m i e n t o a u n a p e r s o n a l i d a d genial . la
observac ion del a p a s i o n a m i e n t o apologet ico y po lemico , el r a s t r e o del
influjo d e u n a l inea ideologica, y la va lorac ion de un esfuerzo d e vision
un i t a r i a del ser h u m a n o .


La de l imi t ac ion del t e m a p u e d e d e s t i g u r a r los a spec tos c i t ados y.
p a r a d o j i c a m e n t e , con m&s in t ens idad al q u e cons ide ro m a s i m p o r t a n t e : el
i n t en to d e u n a vision u n i t a r i a del f enomeno h u m a n o .


l.-Ideas Bdsicas del pensamiento Luliano.


a) Creador-criaturas: E X I S T E D I O S : Es t a es la a f i rmac i6n clave y
que b a s a y d a cohes ion a todo el p e n s a m i e n t o y s i s t ema lu l ianos . Y d ice
que en la n a t u r a l e z a d iv ina existen las nueve d i g n i d a d e s (no son s imples
eoncep tos h u m a n o s ; son reales y po r eso a c t u a n : " r a z o n e s " reales exis-
ten tes q u e se iden t i t i can con la esencia d e Dios p e r o q u e t i enen cier to
relieve y su s t anc i a l i dad ) : b o n d a d , g r a n d e z a , d u r a c i 6 n , po t e s t ad . sab idu-
ria, v o l u n t a d , v i r tud , ve rdad , gloria. O b r a n b o n i t i c a n d o . g lor i f icando, etc .


1. LLULL. R. Lo Desconhon en: Obres essencials I. Barcelona 1957. p. 1314 (O.E.:LD)


1
156 C E L E S T I N O A O S B R A C O


D I O S ES E L C R E A D O R U 3 c ausa ) D E T O D O : in i c i a lmen te creo el
m u n d o esp i r i tua l : ange les etc. y luego el o rbe o un iverso p r i n c i p i a n d o l o
por el g lobo del caos : confusa mezc l a e l ementa l por fal ta d e d i s t inc i6n .
C r e a d o a " s e m e j a n z a de D i o s " esta reg ido por los p r inc ip ios d e b o n d a d ,
g r a n d e z a , etc. En c a d a u n o d e estos p r inc ip ios — c o m o en Dios : uno en
esencia y t r i no en p e r s o n a s — hay:


— lo act ivo: f o r m a : — T I V O .
— lo pasivo: m a t e r i a : — B I L E .
— lo conexivo: un ion : — A R E , v.gr.: bonif icat ivo, bonif icabi le ,


bonif icare .
De ahi se c r ea ron los e l emen tos s imples : igne idad , a i r e i d a d , a c u e i d a d ,


t e r r e idad . C a d a uno d e estos e l emen tos s imples t i ene su m a t e r i a , fo rma,
acto sus tanc ia l ; t i enen m o v i m i e n t o p r o p i o y es tan r e g u l a d o s por los an -
geles a q u i e n e s Dios enca rgo la admin i s t r ac i6n d e las o b r a s celestes y d e
los e l emen tos .


D e las e u a t r o fo rmas esencia les s imples r e su l t a u n a fo rma p r i m e r a
c o m u n o universa l ; y de las m a t e r i a s esenciales s imples se p r o d u c e la
ma t e r i a c o m u n univera 4 ' l o m a t e r i a p r i m e r a . C u a n d o u n a fo rma o b r a en
su m a t e r i a se p r o d u c e la p r i m e r a mixt i6n (grados gener icos) ; c u a n d o la
m a t e r i a y la forma o b r a n fuera t enemos Ia s e g u n d a mix t i6n (g rados espe-
cificos) v.gr.: el fuego po r su ignificativo o b r a y se p e n e t r a en el aerifica-
ble. P u e s bien, la mix t ion de la forma p r i m e r a o universal con la m a t e r i a
p r i m e r a universal cons t i tuye el C A O S o mezc la confusa. De este caos o
mixt ion — q u e a d e m a s es i n c e s a n t e — se c o m p o n e n t o d o s los en tes ele-
men ta l e s ; Dios va c r eando los de ahi po r t r a n s f o r m a c i o n e s d iversas . Los
c u a t r o e lementos es tan compues to s , pero ape tecen ser cu e rp o s s imples ;
huyen de su con t ra r io , v.gr.: el fuego del agua , y o b r a n sobre los o t ros . Y
de ahi se explica la gene rac ion y la co r rupc ion . El caos es un en t e r edon-
d.o, l leno, extenso, con c u a t r o esferas c i rcu la res : c a d a e l c m e n t o p r e d o m i -
na en su region y hac ia ella t i ende a moverse. El fuego es ca l ido y seco; el
agua , fria y h u m e d a ; la t i e r ra , seca y fria; y el aire, h u m e d o y ca l ido .


En Dios esta la r e s p u e s t a u l t ima p a r a todo : las cosas fueron p r i m e r o
en Dios c o m o posibles; luego, por su intel igencia, El las cre6. T o d o es re-
p resen tac ion y pa r t i c ipac ion d e las d iv inas perfecciones . Y t o d o ser lleva
en si m i s m o la o r ien tac i6n de fmida de la idea a r q u e t i p i c a (su fin). De ahi
que Llull o rdene las cosas segun su g r a d o d e b o n d a d o pa r t i c ipac i6n de
los p r inc ip ios divinos: los mine ra le s t ienen un a l m a e l emen ta t iva ; los
vegetales u n a vegetat iva que se j u n t a a la e l emen ta t i va ; los a n i m a l e s un
a l m a sensible q u e se y u x t a p o n e a la vegetat iva y a la e l emen ta t iva ; el
h o m b r e t iene estas a l m a s m a s el a lma racional , y el ange l , q u e o c u p a el
lugar i n m e d i a t o inferior de la j e r a r q u i a t r a s el Ser S u p r e m o , c o r o n a con
un a l m a angel ica la sintesis comple ja de las a l m a s p r e c e d e n t e s q u e el une
en si 2 .


2. Sobre el caos y sus grados y movimientos cfr. LUIS DE FLANDES, Tratado y resu-
men del Caos Lulliano... Palma de Mallorca 1740, Pasim; la escala y jerarquizaci6n del ser
en PRINGMILL, R.D.F.. R. L. y las tres potencias del alma. Estudios Lulianos, 12 (1968)
101-130; para Llull, concordando con Arist6teles y Sto.Tomas. materia es aquello de lo que


2
L A I M A G I N A C I O N E N E L S I S T E M A D E R A M O N L L U L L 1 5 7


b) El ser humano: No hay u n a psicologia l u l i ana p r o p i a y
s i s temat ica , a f i r m a b a C a r r e r a s A r t a u 3 . No nos e x t r a n a . R e u n i r e m o s los


da tos sue l tos i n t e n t a d o , u n a vez m&s, no vac iar los ni t r a i c iona r lo s per-


d i e n d o el e n f o q u e genera l o hinch&ndolos con visiones y t e m a s de nues t ro


acervo c ien t i f i cocu l tu ra l q u e el au to r j a m d s previ6.


R. Llull ded i c6 t o d o el l ib ro VI I I (cap i tu los X L I V - C X V ) del Libre de
Meravelles al t e m a del h o m b r e 4 . " S e r u n i d o d e a l m a y c u e r p o " .


" N a t u r a l m e n t sots f o r m a d ' h o m e s6n los q u a t r e e l emen t s ,


los q u a l s son invisibles als ulls co rpo ra l s , qu i no veen m a s


t an s o l a m e n t la forma d e J ' home en la qua l son c o m p o s t s ;


e la fo rma p r i m e r a es en aque l l a fo rma s e c r e t a m e n t " .


se haee algo: principio pasivo que no puede subsistir sin la forma (lo que da el ser a las
cosas) v gr: el alma es forma del hombre dando forma al cuerpo humanal . Pero va mas alla
al defender la unidad de materia.


3. CARRERAS ARTAU, T. y J., H" de la filosofia espahola I, Madrid 1939, p. 532.
4. LLULL. R.. Libre de meravelles en: Obres essencials I (O.E.: L.M.) Valga el siguien-


te texto (pags. 392-393) como visi6n de conjunto y esquema:
"Que es hom.
Lo sanct ermita dix a Felix que hom es esser ajustat d 'anima e de cors. en lo qual es


vegetaci6. sensualitat. imaginacio, rao e moviment. Per vegetaci6 es hom assituat e compost
dels quatre elements. per los quals es hom havent longuea, pregonea e amplea; e ha cap.
ulls, nas. braces, mans. e tots los altres membres. Per la potencia sensitiva ha hom
enclinanient e apetit a calor, humiditat . fredor e sequetat; e vol hom menjar, beure. e vestir;
e es hom en sanitat o en malaltia; e es hom gras o magre; e enaixi de les altres coses
semblants a aquestes.


—Bell amic— dix 1'ermita—. en quant hom es vegetat, es elementat entrant la un
element en l 'altre, enaixi com lo foc qui entra en l'aer, e l'aer en 1'aigua, e 1'aigua en la
terra. e la terra en lo foc. e lo foc. en 1'aigua e en la terra, e l'aer en lo foc e en la terra. e
1'aigua en lo foc a en l'aer, e la terra en 1'aigua e en l'aer. Aquest cercle, bell fill se fa en lo
cors de l'hom continuament dedintre e defora; e defora apar tot io cors per figura. e
dedintre lo cors es la forma humana e la materia humana.
La forma humana es de quatre formes d'elements, per que hom es una forma de cors multi-
plicada de les quatre formes elementals; e sots aquella forma esta una materia comuna.
composta de les quatrc materies d'elements. per la qual materia. e per la qual forma, l'hom
ha cors elcmentat.


E la forma e la materia s6n un cors en qui es la sensualitat. per la qual hom ha cinc
senys. los quals s6n veer. oir, odorar. gustar. sentir. Aquesta sensualitat es apellada forma
sensitiva. e.l subject d 'aquesta es lo cors vegetat. e sensat, e imaginat, e racionat, e mogut a
csser cors huma. Pcr la vista veu hom color e figura defora la substancia del cors. Per l'oir,
hom ou son, brogit, veu e paraula. Pero 1'odorar hom odora flors. ambre, almesc, e sent
hom bona e mala odor. Per lo gustar, sent hom dolc e amarg6s. c sabor de co que hom
menja e beu. Per lo sentir sent hom greu e leu. Per lo sentir sent hom greu e leu, dur e
moll, cald c fred. sanitat. malaltia, tocament. e les altres coses d 'aco semblants.


Per la imaginaci6 imagina hom les coses sensibles. e com hom no ha en presencia les
coses que ha sentides ab los senys corporals. adoncs la imaginativa les ret£n e les representa.
A hom en aquella disposicio de 1'obre corporal, segons la qual hom ha vis, o a oit. o gustat,
o odorat, o sentit. Ab imaginaci6 imagina hom la disposici6 de 1'obra corporal, aixi com en
escriute. cn pitar, en edificar castells, palaus. naus, e les altes coses d'aco semblants. Aques-
ta imaginaci6 es apellada forma e potencia imaginativa, e es virtut dMmaginar. E enaixi com
la sensitiva potencia es una mateixa, e diversiftca si mateixa per los cinc senys corporals,
enaixi aquesta potcncia imaginativa es una mateixa essencia, mas diversificada si mateixa
segons los cinc senys cornorals, retinent la disposici6 d'aquells. e influent sa obra
diversament, segons que la sensitiva ha pres sensualment.


3
1 5 8 C E L E S T I N O A O S B R A C O


El c u e r p o del h o m b r e , q u e t iene pa r t e s ac t ivas y pas ivas , se c o m p o n e
de :
a) e l e m e n t a c i o n : fuego, aire, agua , t ierra .
b) vege tac ion: aque l lo por lo q u e el h o m b r e vive c o r p o r a l m e n t e .
c) s e n s u a l i d a d : los sen t idos : los c inco t r ad ic iona le s m&s el afato.
d) i m a g i n a c i o n : aque l lo por lo que el h o m b r e i m a g i n a las cosas a u s e n t e s
a los sen t idos corpora les .


Los c u a t r o h u m o r e s —co le ra , melancol ia , f lema y s ang re e n t r a n en la
compos ic ion del c u e r p o , q u e t iene cua t ro po t enc i a s : apet i t iva , re tent iva ,
digest iva y expuls iva .


La n a t u r a l e z a , en c u a n t o a lo corpora l , es t a n h o n r a d a en los a r b o l e s
y en las bes t i as c o m o en el h o m b r e . EI c u e r p o h u m a n o es c o r r u p t i b l e y,
p o r q u e es n a t u r a l q u e t o d o a m e a su seme jan te y se delei te con ello, los
sent idos co rpora l e s se vivifican c u a n d o u s a m o s las cosas m a t e r i a l e s p a r a
los p laceres sensua les . Pero , por la n a t u r a l e z a del a l m a rac iona l q u e
s o l a m e n t e pa r t i c ipa con el cue rpo del h o m b r e , la n a t u r a l e z a t i ene m a y o r
vir tud en el c u e r p o h u m a n o q u e en el bes t ia l ; a u n q u e , por la c o r r u p c i o n
del p e c a d o de A d a n , esta inc l inada al mal . Y asi c o m o el h o m b r e se h a c e
no h o m b r e por la s epa rac ion y d isyuncion de sus pa r t e s , asi se h a c e
h o n i b r e por cl a juste y a p r o x i m a c i o n de Ias m i s m a s .


S e p a r a n d o s e de la l inea ar is totel ica t r ad i c iona l R. Llull a n a d e el
sen t ido del a fa to a los cinco sent idos ex t e rnos ya conoc idos : vista. o ido .
olfato, t ac to y gus to . El afato es la c a p a c i d a d d e c o m u n i c a r , el sen t ido
por el q u e sc mani f tes ta la p a l a b r a q u e ha s ido c o n c e b i d a en el in ter ior ;
po tenc ia con la cual el a n i m a l mani f ies ta en la voz a o t ro a n i m a l su con-
cepcion. El o r g a n o del afa to es la lengua , s i t u a d a en la c a b e z a q u e es " l o
pus alt e lo p u s p r inc ipa l m e m b r e q u e sia en h o m e " . La frente y el occi-
pucio son las sedes del e n t e n d e r y r eco rda r r e spec t i vamen te , c o m o el co-
razon es la sede del que re r .


Per la rao ha hom anima racional. e aquesta es creada novellament com es ajustada ah
lo cors; mas la vegetativa, sensitiva e imaginativa s6n engendrades per lo pare e per la mare
de 1'hom. Aquesta ra6 es de tres coses. po es saber. mem6ria, enteniment e volentat, e totes
ensems s6n una anima qui es racional.


Per la memoria ha hom membranpa de les cosses passades; e per l 'enteniment ha hom
coneixenca; e per la volentat ha hom enclinament a amar o desamar les coses. Per lo
movimente que es en hom, esten hom la potcncia motiva, po es saber, aquell moviment
ajustat de vegetaci6, sensualitat, imaginaci6. recionalitat; car la ra6 de l'hom es molt mellor
e pus noble forma que totes les altres. e es senyorejant al moviment de totes les altres; e per
son movinient e virtut. se mouen totes les altres. E per apb diu hom que 1'anima es forma
del cors. e es senvorejant sobre lot co que es en hom per vegetaci6. sensualitat e imaginaci6:
car la ra6 mou la imaginativa a imaginar. e la sensitiva a sentir, e la vegetativa a vegetar. E
sots la rao. co cs. 1'anima intel.lectiva. se mou la sensitiva. la vegetativa e la imaginativa. E
sots la ra6 se mou 1'apetitiva, la digestiva. e la retentiva, e 1'expulsiva; e apb mateix fa la
digestiva, e fan les altres, que fa 1'apetitiva.


Amable fill. de totes aquestes coses damunt dites. co es saber. de formes e de materies.
que cn hom s6n moltes e diverses. se segueix una forma qui cs apellada forma humana la
cual es composta e ajustada de moltes formes. e es composta una materia humana dc
moltes materies. E la forma humana e la mateira humana s6n 1'essencia d 'hom. e hom es
1'esser compost e ajustat de forma e materia humana. E aco que jo, bell fill, vos he dit e
signiticat, es hom".


4
p
^••Volitivun——»


Voluntaa <£L" (Velle val dil igera una, nera eaaentia sioplex
^ " " ^ o l l b l l e *


^ , I n t e l
u e < ^ _


Totel
/Anlma./ Intel lect


Menoria


Int lectivusK
Jlntelligere una natura una eaaentia airopleic


l ig ibi le) lpaiue i n t e l l e c t u e "


<Recolitivua,-»-j [Recolere vel memorari eadem esaantia aioiplex Recollbile-—> c i tribue sine confusiono
f o m i n i a c o n a t r u c t l o e x omr. l g u o d c r e a t u m eet


<Yoaginativ"uq._ JYoaginari una eet eaaentia de impreasionibua^ Ym&ginabile»J «enaibiliua constituta
t f fatu<^


Affatum. •Affari
Affablle-
A u d i t u m -


,uditu<^
\ A u d i M l e <Viaitivua-


Viaibile <
(Senaitivua—\


fSenaue coau.unU} JSenUre^
«SeMibilff-»»J


^Vieu


'Odor
'Odoratum-


Odorabile*
Ou»tatum


v Corpua;


<V«getatlvu»—-j |VegetaX6 una eaeentia aimplei: ex trlbua»ine con
«<


^ - O u a t a b i l e


<Tactivua-
T


Audire-


Videra-


•Odorare-


Quatare


•Tanglbila"
jTangere 1


'Vegetabilo— J


<EleoentativuB-| /Slioentaref El*ientebi le J
<lgnltlvua-


Ignibil <
[gne


Lere


fueions ••


i r e —


Aeri t lvua-


} l«n


Aerire
Aerlbile- }


^Aqua <Aqultivum-
Aquiblla-


julre-


<
err i f loat l


Perriricabil


jAq


v u a — .
f f e r r i f i c a j j


1*——


1


Volitivo


Intel lect ivo> (Jna foraa


Meooratlvo


Voliblli


nte l l ig lbl l^Una ajateria


Memorabili


Ûna ratiow.lia
animn> -»


Fonni numann» j


J <ioa IUA.
rpug auua "maginativo ")


Seneitivo


Vegetativo


ElementativoJ


SUna fortna corporea .


Yaaginabili i


Senelbili


'egetabili


o lecentabl l i i


>Uaa aattria corporaaJ


KLimidum


r a d i c a i a corporia hui?anl
Batec ia humana
et corpua huoranun»
L A I M A G I N A C I O N E N E L S I S T E M A D E R A M O N L L U L L 1 5 9


O m i t i e n d o o t r a s prec is iones r eco rdemos , e m p e r o , q u e el sen t ido
comun lu l i ano no encier ra nues t ro c o n c e p t o sino q u e se e n t i e n d e c o m o lo
comtin a los c inco sent idos v.gr.: la ex tens ion , y q u e es base del sent i r
general q u e se especifica en c a d a u n o d e los c i n c o . 5 .


El a l m a h u m a n a es u n a sus t anc ia esp i r i tua l r a c iona l q u e d a f o r m a al
cuerpo h u m a n o . C r e a d a por Dios d e la n a d a , se d a al cue rpo en el seno
de la h e m b r a . Po r el p o d e r de la m e m o r i a el a l m a o b r a al m o d o d e recor-
dar , y po r el de l e n t e n d i m i e n t o el a l m a e n t i e n d e y p o r el d e la v o l u n t a d el
ahna a m a . T i e n e c inco po tenc ia s :


— vege ta t iva : c r ec imien to al m o d o d e las p l a n t a s .
— sens i t iva : p o d e r d e los sen t idos al m o d o d e los an ima le s .
— i m a g i n a t i v a : p o d e r con el q u e i m a g i n a las cosas co rpora le s .
— r a c i o n a l : esenc ia del r ecordar , e n t e n d e r , a m a r .
— mot iva : p o d e r por el q u e se m u e v e n las p l a n t a s y bes t i as a lo que


desean , y el a l m a del h o m b r e a lo q u e a m a .
P o s t e r i o r m e n t e h a b l a r e m o s del m o d o abs t rac t ivo e i lumina t ivo de su


ac tuac ion . A n o t e m o s t a n s61o que si D i o s dio a los a n i m a l e s y vivientes
un ape t i to n a t u r a l q u e es m u y seme jan te a la v o l u n t a d , la v o l u n t a d del
h o m b r e es m a s noble , qu i e r e d e a c u e r d o a la r a z 6 n y se sujeta al en t end i -
miento .


N a c e m o s t a n q u a m t a b u l a r a s a ( r echaza el i n n a t i s m o ) y los sen t idos
externos n o s d a n los p r i m e r o s conoc imien tos ; s egu i r an luego las act ivida-
des y a p o r t a c i o n e s de los sen t idos i n t e rnos (solo hay u n o : la i m a g i n a c i o n
o imag ina t iva ) ; f i na lmen te ac tua ra el p l ano del e n t e n d i m i e n t o . Se
c o m p r e n d e asi la a f i rmac i6n explici ta: " A b ulls c o r p o r a l s no po t esser
vist h o m e , c a r h o m e es compos t d ' a n i m a e de cors , e los ulls c o r p o r a l s no
poden veer s ino p a r t d ' h o m e , po es, lo cors ; m a s a b los ulls e sp i r i t ua l s e
co rpora l s po t esser vist h o m e , veent 1 'enteniment 1'anima, e n t e n e n t e
veent los ulls co rpo ra l s lo c o r s " .


Las c r i a t u r a s significan a su C r e a d o r y a sus o b r a s . Y t o d a s h a n sido
c readas p a r a servicio del h o m b r e " d e p u s noble n a t u r a q u e les bes t ies


5. LLULL, R., Libre d'Evast e DAloma e de Blanquema, en: Obres essencials I (O.E.:
B) p. 190: Libre qui es de Vorde de cavalleria, en: Obres essencials I (O.E.: L.C) p . 541, 535
y 538; O.E.: L.M. p . 663-702; Libre de home, en ORL XXI. p. 11-12 y 26; Doctrina Pueril
(a cura de Gret Schib) Barcelona (1972, p. 205.


Recordemos que Llull rompe voluntariamente el principio de que lo definido no debe
entrar en la detinici6n; para el definici6n es la sintesis de la acci6n del principio activo
sobre el principio pasivo v.gr.: la difusi6n es la forma con la que la cosa difundiente difunde
lo que es difundible.


CARRERAS ARTAU. T. y J., H" de la filosofia I. p . 532-544; BOVE, S.. EI sistema
cieniifico Luliano. Ars Magna. Barcelona 1908. p . 457, 459-499: habla del "afato o sentido
muscular" sin dar mas explicaciones. No veo rezones para ello.


Sobre el sentido comun R. Llull dice claramente: "Es dit comu per po car fa diverses
judicis en sentir amb un poder mateix. E aquest seny comu fa branques, po is a saber los .v.
senys, e lo sise qui novellament es trobat (...) Cadascuna d'aquestes branques ab que l'ome
sent ha son orgue elementat e vegetat". Y los comentaristas indentificaron rapidamente el
a>boI y las ramas, sentido comun-sensitiva, asi LAVINHETA, B. Illuminuti sacraz pagine
pfessoris... Lugdini MCCCCCXVII, fol LXI: "sensitiva est potentia cum sensitiva est sensus
communis: et habet sensus particulares".


5
160 C E L E S T I N O A O S B R A C O


ni.ls a r b r e s ni les h e r b e s ; car , si.s volgues, d e lu r s e m b l a n t faico nos
p o g r a have r c r e a d e s " .


E n el h o m b r e h a y c inco n a t u r a l e z a s , q u e son la e l emen ta t iva ,
vegeta t iva , sensi t iva, i m a g i n a t i v a y rac ioc ina t iva ; de el las esta c o n s t i t u i d a
u n a n a t u r a l e z a h u m a n a c o m u n : la n a t u r a l e z a h u m a n a . " L ' e s s e r d e
1'homo es r ac iona l , i la seva essencia es la r ac iona l i t a t , en la q u a l hi h a
1 'entendre, 1 'estimar i el m e m b r a r , q u e p e r t a n y e n a 1'essencia rac iona l .
A m b ells el r ac iona l te ac tes mes elevats i mes nob le s q u e l ' i r r a c i o n a l " . Y
si el fin de t o d a s y c a d a u n a d e las pa r t e s del c u e r p o es el h o m b r e , el fin
del h o m b r e es r eco rda r , e n t e n d e r y a m a r a Dios ( " D e b a i x d e sa vo lun ta t
d e u esser lo m e u desig e voler. A r a conec q u e . m conve to t lo t e m p s de m a
vida voler sols tot all6 q u e a Deu sia p la sen t e a g r a d a b l e " . (...) " A
r e c o r d a r nos conve d ' o n som venguts , ni per q u e som c rea t s , n i a quS
h a v e n t d e t o r n a r ; e a r econe ixe r nos conve lo benefici q u e haven r e b u t de
1'Altisime"). C r e a d o n a t u r a l e m e n t e b u e n o el h o m b r e m i s m o se a p a r t 6
v o l u n t a r i a m e n t e d e su fin de rea l izar el b ien ( toda la p e d a g o g i a y
educac ion y ac t iv idad lu l i anas buscan re s t ab lece r re lac iones sociales
a l t ru i s t a s , h a c e r del d i sc ipu lo un buen cr is t iano) y a h o r a d e b e l u c h a r p a r a
o b r a r c o n f o r m e a la r a z o n ; m a s a u n : el d i c t a d o d e la r az6n d e b e
c o n c o r d a r con la c a r i d a d , e s p e r a n z a , just ic ia , p r u d e n c i a y for ta leza.


D i g a m o s , an t e s d e p a s a r al p r o b l e m a del c o n o c i m i e n t o y la i m a g i n a -
tiva, q u e R. Llull a d m i t e d i ferencias cons t i t uc iona le s e n t r e h o m b r e y
muje r : p o r q u e a m b o s t i enen fines d i s t in tos y c o m p l e m e n t a r i o s . E n el
h o m b r e las ac t iv idades psicologicas supe r io re s p r e d o m i n a n sobre las
co rpo ra l e s m a s q u e en la mujer . M i e n t r a s q u e " l a vida vegetat iva , sensi t i-
va, imag ina t i va y m o t r i z d e la mujer es e x u b e r a n t e y, a d e m a s , esta al
servico de algo m u y conc re to : p r e p a r a r el n ido d o n d e nacer i in y c recerdn
los hijos. En el h o m b r e la mot r i c idad es m a s rec t i l inea , Ia sens ib i l idad es
m e n o s m a t i z a d a y las funciones vegetat ivas pref ieren los a l imen tos ap tos
p a r a e m p r e n d e r es forzadas e m p r e s a s a las de l i cadezas conven ien tes a
o r g a n i s m o s i n f a n t i l e s " 6 .


Con las prec is iones h e c h a s resu l ta ra fac i lmente c o m p r e n s i b l e , a u n en
su t e rmino log i a la t ina , el s iguiente c u a d r o en q u e P r i n g - M i l l 7 recoge Ia
vision global de R. Lull :


6. TUSQUETS, J. R.L. pedagogo de la cristiandad, Madrid 1954, p. 267; PROBST.
J. H., R.L. philosophe populaire catalan et Jranciscuin, Criterion, any IIIn° 9, 182-210, p.
207; LLULL. R. Doctrina Pueril. p. 203; Libre de home p. 26-30 y 235; O. E.: L. M . p . 338;
Ascens i Descens de lintel.lecte. Trad. Salva y Miquel, Barcelona 1953, p. 91 ; O.E. : B.: p.
159. 167-168. 158. 193, 126. 132. 177-178. 137.


Deus havia donada volentat a home. besties. aucells, peixes. e a totes coses vivents; mas
la volentat que havia donada a home e a fembra era pus noble que la volentat de les besties
e de les altres creatures qui no han ra6; e acb es' per co car volentat humana no deu voler
nulla cosa sens r a 6 " (o.E.:B p. 168). Y en la pagina 146 del mismo Blanquerna: "Accidia ni
altre pecat no s6n tan forts en home que pusquen destruir a home lo franc arbitre, que
Deus ha creat en tan gran forca e virtut, que per null pecat no pot esser vencut ni sobrat"


7. PRING-MILL, R.D.F. R.L. y las tres potencias..., p . 111


6
L A I M A G I N A C I O N E N E L S I S T E M A D E R A M O N L L U L L 161


c) El problema del conocimiento:


1° . - Los sentidos: R e c h a z a n d o t o d o i n n a t i s m o a f i rma Llull que los
seres h u m a n o s n a c e m o s t a n q u a m t a b u l a r a s a : y, c o m p u e s t o s d e a l m a y
cuerpo, t e n e m o s dos fuentes d e c iencia : los sen t idos de l c u e r p o
(p roced imien to induc t ivo , expe r imen ta l ) y las p o t e n c i a s del a l m a (procedi-
mien to on to l6g ico , deduc t ivo , m a s dificil q u e el induc t ivo pe ro m i s nob le :
las v e r d a d e s a d q u i r i d a s po r el son m a s puras ) . Los sen t idos ex t e rnos (los
cinco t r a d i c i o n a l e s m a s el afato) nos d a n los p r i m e r o s conoc imien tos , son
la p r i m e r a esca la del conocer : sent i r viene d e Ia a n i m a l i d a d (es en la
ca rne viva d o n d e el h o m b r e es sensible); el a g u a y la t i e r r a se s ienten
p r imero y luego el fuego y el a i re . ^ C 6 m o se p r o d u c e este conoc imien to?
P o r q u e t e n e m o s u n a n a t u r a l e z a sensit iva etc. comfin nos u n i m o s , a t raves
de los sen t idos , con las especies sensibles p r 6 x i m a s de las cosas y, po r
ellas, con las especies r e m o t a s . Las po t enc i a s sensi t ivas no t i enen los
objetos c o m o en si m i s m o s sino c o m o reves t idos d e la n a t u r a l e z a del en te
sensitivo. Y es que , a t raves d e los sent idos , el en t e sensi t ivo se p o n e en
con tac to con los obje tos exter iores (acci6n act iva en c u a n t o es ac to d e ver,
tocar , etc . y acc ion pas iva en c u a n t o es impres i6n r ec ib ida visible, tangi -
ble, etc.) y rec ibe d e ellos u n a impres i6n sensor ia l . E x c i t a d o po r es ta im-
presion sensor ia l r e acc iona y e n g e n d r a el c o n o c i m i e n t o de los objetos
exter iores p a s a n d o es tas especies sensibles a in te r io res i m p r e s a s y expre-
sas. Los ob je tos son conoc idos en si m i s m o s m e d i a n t e las s imi l i tudes o es-
pecies in te r io res a b s t r a i d a s y a p r e h e n d i d a s por la po t enc i a cognosci t iva .


El h o m b r e t i ene a d e m a s sent idos in te rnos . Llull s61o r econoce u n o : la
imag inac ion o imag ina t iva . Si las cosas p u e d e n ser i m a g i n a d a s es p o r q u e
t ienen i m a g i n a b i l i d a d o c a p a c i d a d d e ser t r a d u c i d a s a i m a g e n e s , ya que
"s61o lo igual conoce a lo igua l " . La c u a l i d a d es i m a g i n a d a con el objeto
que la p r o d u c e v.gr. : el olor bajo la especie d e la m a n z a n a o lorosa , etc.
La i m a g i n a c i o n es necesa r i a p a r a r e t e n e r el p a s a d o y p royec t a r cl futuro.


Y an t e s d e sub i r al g r a d o d e c o n o c i m i e n t o del e n t e n d i m i e n t o van
estas d o s p u n t u a l i z a c i o n e s :
a) la r ea l i dad , u n a m i s m a rea l idad , es ob je to de varios m o d o s de cono-
c imien to :


" L a s tessa rea l ta e ogge to di p iu p o t e n z e conosci t ive:
senso, i m m a g i n a z i o n e , in te l le t to ; la differeriza t r a ques t e
p o t e n z e d i p e n d e del g r a d o m i n o r e o m a g g i o r e di p e n e t r a
z ione del la essenza di q u e s t a s tessa rea l t a . L ' i m m a g i n a -
z ione t r a n s c e n d e il senso, 1'intelletto t r a n s c e n d e il senso e
1 ' immaginazione, c o m p r e n d e n d o c i a s c u n a p o t e n z a quel f
a spe t t o della rea l t a che la p o t e n z a infer iore coglie e oltre-
p a s s a n d o l o . C 'e a n c h e di piu . Non so l t an to f i m m a g i n a z i o -
ze o l t r e p a s s a il senso, e f i n t e l l e t t o o l t r e p a s s a 1 ' immagina-
zione, m a lo stesso in te l le t to t r a n s c e n d e se stesso, in
q u a n t o h a consapevolezza di non a s a u r i r e la rea l ta . M a
q u e s t ' u l t i m o passag io r i ch iede un a iu to supe r io re , que l lo
de l la g raz ia divina. Nella d i m o s t r a z i o n e , q u i n d i , chi se fer-
162 C E L E S T I N O A O S B R A C O


m a al p o r t a t o del senso o de l la i m m a g i n a z i o n e , non e in
g r a d o di cogliere il vero, m a n e p p u r e la coglie colui il q u a -
le cons ide r a l ' intel l igenza u m a n a c o m e cr i ter io asso lu to del
vero s t e s s o " 8 .


b) Sobre t o d o s y c a d a u n o d e los objetos o seres rea les d ice Llull q u e de-
ben inves t igarse es tas d iez cues t iones : si exis te , que es, d e q u e es, po r que
es, c u a n t o es, cua l es, d 6 n d e es, c 6 m o es, con que es, p a r a q u e es.


2° . - El entendimiento: El e n t e n d i m i e n t o o c o n o c i m i e n t o in te lec tua l
fo rma t r a s los sen t idos ex te rnos y los sen t idos in t e rnos o i m a g i n a c i 6 n el
t e rcer m o d o del saber . Es te conoc imien to in te lec tual s u p o n e : la ex i s tenc ia
del e n t e n d i m i e n t o agente , la exis tencia del e n t e n d i m i e n t o pos ib le , y el
ve rbo m e n t a l .


El a l m a h u m a n a t iene: po tenc ias ac t ivas (pues tas en c o n t a c t o con su
objeto p r o p i o o b r a n sobre el e f icazmente , asi el e n t e n d i m i e n t o agen t e
p r o d u c e las especies o s imi l i tudes del objeto) y po tenc ias pas ivas (las q u e
p u e d e n rec ib i r o rec iben en si las impres iones y semejanzas o especies d e
las cosas q u e es tan fuera de nosotros) . En c a d a po t enc i a del a l m a hay: la
po tenc ia en si, el obje to en el que ejerce la po t enc i a su ac t iv idad , el ac to
d e ejercer esa po tenc ia .


Esc r ibe Llull en Blanquerna q u e :
" e n t e n i m e n t e ra l um esper i tua l q u e i l u m i n a v a 1 'anima c o m
e n t e n e s veri tat d e son c r e a d o r e d e les sues ob res , e c o m la
volenta t , ans que . s m o g u e s a voler o a i r a r n u l l a cosa,
reebes lum d e 1 'enteniment per po q u e no e r r a s en ses
ob re s ; ca r enaixi com los h 6 m e n s cecs e r ren les c a r r e r e s
per o n van, per de fa l l iment d e vista co rpo ra l , enaix i
1'anima e r r a en son m e m b r a r e voler c o m no reep l um d e
1 'en ten iment" .


Y r ep i t e en su Doctrina Pueril q u e el e n t e n d i m i e n t o es p o d e r del
a l m a q u e en t i ende el bien y el ma l , y e n t i e n d e la d i fe renc ia y
c o n c o r d a n c i a y c o n t r a r i e d a d en las c r i a t u r a s ; asi el h o m b r e conoce las
cosas v e r d a d e r a s y falsas. El a l m a con los ojos del e n t e n d i m i e n t o sabe
r eco rda r , a m a r e i m a g i n a r ; y, con un b u e n e n t e n d i m i e n t o , el h o m b r e
e n t i e n d e o conoce a Dios, a si m i s m o y a las cosas. C u a n d o est&n
p resen te s la facu l tad . el obje to y el a c to — e l e m e n t o s i m p r e s c i n d i b l e s ,
c o m o h e m o s a n o t a d o a n t e r i o r m e n t e — se d a un p roceso q u e e s q u e m a t i z a -
m o s en los p u n t o s s igu ien tes :


1. El e n t e n d i m i e n t o h u m a n o mueve los c inco sen t idos p a r a q u e perci-
b a n los obje tos sens ib les : son en t end idos en el m o m e n t o d e ser sen t idos .


2. V iene la imag inac i6n : hace las especies de las cosas sens ib les y las
p a s a al e n t e n d i m i e n t o .


3. El e n t e n d i m i e n t o r emi te esas especies a la m e m o r i a q u e se las
devuelve.


8. BONAFEDE, G., La condanna di Stefano Tempier e la "Declaratio" di R. L.
Estudios Lulianos. (1960) 21-44, p. 30.


8
L A I M A G I N A C I O N E N E L S I S T E M A D E R A M O N L L U L L 163


4. Con esas especies devue l t a s el e n t e n d i m i e n t o e l a b o r a o t r a s especies
mas nob les q u e p o n e fuera d e la imag inac i6n .


5. C o n es tas especies m a s nobles cons ide r a las cosas esp i r i tua les en
su intel igible p rop io . Pe ro p a r a ello el e n t e n d i m i e n t o agen te h a d e p o n e r
en ac t iv idad al e n t e n d i m i e n t o posible .


T o d o el p roceso esta reg ido y c o o r d i n a d o po r los p r inc ip ios d e con-
t rad icc i6n , c a u s a l i d a d e i den t idad .


Asi, po r el e n t e n d i m i e n t o , el h o m b r e l lega a las concepc iones d e lo
universal v.gr.: genero , especie , etc . ( a u n q u e la idea genera l h a d e ser
conceb ida en vistas a las cosas s ingulares) . S61o las ideas universa les son
el p r inc ip io de la c iencia , o, en o t ros t e rminos , la c iencia es s61o de uni-
versales. Las ideas universa les son d e c u a n t o es c r e a d o v.gr.: el h o m b r e ;
pero exis ten t a m b i e n las ideas un iversa l i s imas ( i n m u t a b l e s y necesar ias )
que son d e lo i nc r eado v.gr.: el ser, Dios, etc . La r a z 6 n h u m a n a anal iza ,
c o m p a r a y c o m b i n a las ideas un iversa l i s imas f o r m a n d o los a x i o m a s o
pr inc ip ios cientificos, q u e resu l t an ve rdades t an c l a r a s y ev identes q u e en
ellas se h a n de a p o y a r 16gicamente las d e m o s t r a c i o n e s y p r u e b a s .


P a r a q u e algo sea conoc ido no b a s t a sea cognosc ib le , h a d e e n t r a r en
con tac to con la po tenc ia : lo cognoscible r e m o t o ( in te rno o ex te rmo) h a de
conver t i rse en cognosc ib le i nmed ia to . El a l m a p o n e en m o v i m i e n t o las
t res p o t e n c i a s supe r io re s (memor ia , e n t e n d i m i e n t o y vo lun tad ) y a t r a e a si
las cosas conocibles r e m o t a s . Se vale p a r a ello d e los sen t idos ex t e rnos y
de la imag inac i6n . Revis te a esas cosas de su p r o p i a n a t u r a l e z a y po r el
e n t e n d i m i e n t o agen t e les d a inte l igibi l idad i n m e d i a t a ( q u e d a n reves t idas
de las m i s m a n a t u r a l e z a del a l m a racional) . El e n t e n d i m i e n t o n o p u e d e
e n t e n d e r sino a t raves del idolo o verbo sensible : cuya m a t e r i a son las
especies o imagenes exter iores y cuya fo rma son las especies o imdgenes
in ter iores . Luego el h o m b r e exter ior izard y r ep roduc i rd a r t i f i c ia lmente este
verbo n a t u r a l por la p a l a b r a h a b l a d a , por la ciencia, po r el ar te . Llull
de sccnde ra a concrec iones c o m o las s iguientes : " n a t u r a es d ' e n t e n i m e n t
que en ten mills com h o m es a legre e p a g a t que c o m es irat , c a r f i r a t o r b a
f e n t e n i m e n t , e p a r ac6 f e n t e n i m e n t no pot e n t e n d r e co q u e e n t e n d r i a si
hom no e ra i r a t " ; adem&s " q u e h o m aferm possibol cosa esser aque l l a
cosa q u e la volenta t vol q u e 1 'enteniment e n t e n a ; ca r si, a n s q u e 1'enteni-
m e n t 1'entena, a f e r m a imposs ib i l i ta t esser en aque l l a cosa, 1 'enteniment
no sera apa re l l a t com p u s c a e n t e n d r e la poss ibi l i ta t o imposs ib i l i t a t qui
sera intel l igible en aque l l a c o s a " Y " q u e a m e g u a l m e n t la vo len ta t po q u e
a fe rma o nega, a n s q u e 1 'enteniment e n t e n a ; ca r c o m la vo len ta t s 'encl ina
a 1'una p a r t a n s q u e e n t e n i m e n t 1'entena, es 1 'enteniment e m b a r g a t a
e n t e n d r e " .


Si la in te l igencia es super io r al sen t ido ex t e rno y a la imag inac i6n
(para los obje tos sensibles p resen tes b a s t a el sen t ido y el in te lec to p a r a ;
los ausen te s , no reales , la imag inac i6n h a d e a y u d a r al in te lec to y p a r a los
objetos o r ea l i dades esp i r i tua les el in te lecto no p u e d e ser a y u d a d o por las
po tenc ias inferiores pues la in te l igibi l idad de la e sp i r i t ua l i dad esta mis
alld) no d e b e o lv idarse q u e " e n t e n i m e n t hav ia d u e s sors: 1'una es
m e m 6 r i a , 1'altra es vo len ta t " , c o m o t a m b i e n son h e r m a n o s la fe, la


9
1 6 4 C E L E S T I N O A O S B R A C O


verdad y el e n t e n d i m i e n t o ("Fe respos: — A q u e s t a es m a sor —( la
V e r d a d ) — , e E n t e n i m e n t es mon frare" . . . ) .


El e n t e n d i m i e n t o ensefia la verdad , y es de n a t u r a l e z a del m i s m o q u e
h a g a a m a r m u c h o o abor rece r aquel lo q u e es m u y r e c o r d a d o , a u n q u e
" m o l t e s vegades s 'esdeve que , per m a s s a m e m b r a r e voler, es t o r b a t
1 'en teniment" . E m p e r o el pr inc ip io q u e d a f irme: " P e r mol t m e m b r a r e
voler es e n g e n r a t mol t en t end re , e per m o l t en t end re , mol t m e m b r a r e
voler, com h o m s a p c o n c o r d a r 1'obra d e son r e m e m b r a r e e n t e n d r e e
voler" . Y expl ic i ta : " N a t u r a l cosa es, q u e enfre 1 'enteniment e la vo len ta t
es g r a n c o n c o r d a n c a , com 1'enteniment e n t e n co que la vo len ta t a m a , e la
volenta t a m a co q u e 1 'enteniment e n t e n " . Y es q u e no d e b e m o s olvidar el
o r d e n a m i e n t o lu l iano de las cosas segun su g r a d o de pa r t i c i pac i6n en la
b o n d a d d iv ina : el conoc imien to , relaci6n e n t r e el sujeto y el obje to , sera
an tes q u e n a d a u n a aprec iac i6n d e los seres; por eso, m a s alla d e lo
doc t r ina l , R. Llull se gu ia por el amor : m e d i t a y luego d a al lec tor los
r e su l t ados d e sus med i t ac iones sobre obje tos del m u n d o n a t u r a l , del
m u n d o h u m a n o , y del m u n d o divino. Del inferior se sirve p a r a a scende r y
c o m p r e n d e r al supe r io r y por ese " e x a m e n afect ivo" el a m o r c a p t a las
s ignif icaciones. " L ' A m i c ab sa imaginac i6 p i n t a v a e fo rmava les fa icons
d e son a m a t en les coses co rpora l s " . . . , escr ibe en el Libre d'amic e amat.


El e s q u e m a es s i empre el m i s m o : u n a observac i6n e x p e r i m e n t a l a l t e rna
con un pasa je teologico y con u n a a n e c d o t a m o r a l . 9 .


E v i d e n t e m e n t e q u e R. Llull no p o d i a i g n o r a r ni sos layar el p r o b l e m a
d e las re lac iones en tend imien to - fe : su mis t i c i smo no a n u l a los d e r e c h o s
del e n t e n d i m i e n t o ; el filosofismo, con Averroes , invadia las conc ienc ia s y
R. Llull i n t e n t a reduc i r a fo rmulas logicas los pr inc ip ios de la fe p o r q u e
no a d m i t e u n a dob le ve rdad . Desde el sen t ido vital de su filosofia p r o c u r a
a n n o n i z a r la razon y la fe: en t end imien to , fe y ve rdad son h e r m a n o s ; el
e n t e n d i m i e n t o , por v i r tud de Dios, t i ene p o d e r suficiente p a r a p r o b a r los
ca to rce c a p i t u l o s de la fe y la fe no p ie rde su m e r i t o p u e s s u b e m a s alla y
m a s a l to q u e el e n t e n d i m i e n t o y cree aun aque l lo q u e no p u e d e e n t e n d e r .


" O n , co q u e n6s no en tenen en Deu , es co a q u e nos t r e e n -
t e n i m e n t n o a b a s t a a e n t e n d r e , a per ac6 D e u s , per l u m d e
fe, vol q u e n6s c ream co q u e no p o d e m e n t e n d r e d e la s u a
t r i n i t a t e dels altres art icles. E m p e r 6 D e u s h a d o n a d a vir-
t u t a 1 'enteniment com per les c r e a t u r e s h a j a m cone ixenca
d e D e u ; car , enaixi com 1 'enteniment po t e n t e n d r e
q u e h o m e es u n a pe r sona c o m p o s t a de d u e s n a t u r e s diver-
ses co es, cors e an ima , ena ix i , e mol t mi l ls sens t o t a
c o m p a r a c i o , pot esser D e u s u n en essencia e e n t r e s perso-
nes, e q u e les t res persones sien u n a e s s e n c i a " 1 0 .


9. LLULL, R. O.E.: B p. 167-8, 232-3, 251, 173, 167, 168, 207, 277; Doctrina Pueril p.
92-93; BOVE. S.. El sistema cientifico... p. 160-170. 497-513. Sobre la visi6n que Llull tiene
de la ciencia cfr. SUREDA BLANES, F., Bases criteriologicas... pasim.


10. LLULL. R.. O.E.: B. p. 160. Posteriormente se recurre a la exegesis para justificar
la via luliana, asi en LAVINHETA, B., Practicu compendiosa artis... Lio 1532 fol CI (V).
".. .quia nostra notitia dependet a sensibus: ideo in operatione inteilectus incohandum est a


1 0
L A I M A G I N A C I O N E N E L S I S T E M A D E R A M O N L L U L L 1 6 5


En s intes is : Llull a r r a n c a del t a n q u a m t a b u l a r a s a y del a se r to filoso-
fico " c o g n i t u m est in cognoscen te s e c u n d u m n a t u r a m c o g n o s c e n t i s " . Y
expone el s igu ien te p roceso : el a l m a recibe d e los sen t idos las especies de
las cosas exter iores , d e los sent idos las t r a s p a s a a la imag inac i6n , y,
t o m a n d o l a s d e la imag inac i6n , las p o n e en si m i s m a , o se las a p r o p i a ;
estas especies son seme janzas o imagenes de las cosas c o r p 6 r e a s . C u a n d o
el a l m a las rec ibe en si m i s m a despo jadas de la c o r p o r e i d a d , las espir i-
tual iza, conv i r t i endo las d e i m a g i n a b l e s en esp i r i tua les . Si el a l m a h a de
ejercer su ac t iv idad in t e rna h a d e pone r se en c o n t a c t o con las especies ex-
ter iores : las impres iones h a n d e venir d e fuera y g r a b a r s e d e n t r o . Vienen
a t raves d e las pe rcepc iones d e los sen t idos y se g r a b a n en la imagi-
nacion, en la in te l ig ibi l idad in t e rna : en ella el e n t e n d i m i e n t o conoce la
intel igibi l idad d e las cosas exter iores y asi fo rma sus ju ic ios .


P a r a las cosas i n m a t e r i a l e s el proceso es: a p r e h e n d e r con la imagi-
nacion las s eme janzas o im&genes de los seres ex t e rnos o m a t e r i a l e s y de
ahi e x t r a e las s eme janzas o imagenes d e los seres sup ra sens ib l e s : d e la
b o n d a d m a t e r i a l a la b o n d a d i nma te r i a l etc .


D e m a n e r a q u e el a l m a no s61o es c o n o c e d o r a s ino q u e se conoce a si
m i s m a (es conocible) . Es lo conocib le m d s p r 6 x i m o a noso t ros (lo conoci-
ble inmed ia to ) . La m e m o r i a p u e d e ser r e c o r d a d a , la in te l igencia en tend i -
da y la vo lun t ad q u e r i d a .


T o d o lo q u e no es el a l m a es lo conocib le r e m o t o : conoc ib le r e m o t o
in te rno es la imag inac i6n , sen t ido c o m u n , sen t ido i n t e r n o y sen t idos
externos ( todo se e n c u e n t r a en nosot ros mismos) y s61o t i enen inteligibili-
dad p a r a noso t ros p u e s la rec iben d e las facu l tades super io res . Lo conoci-
ble r e m o t o ex t e rno esta f o r m a d o por las cosas s i t u a d a s fuera de nosot ros ,
sean m a t e r i a l e s o inma te r i a l e s .


El p roceso q u e v a m o s exp l i cando es el m o d o d e c o n o c i m i e n t o que
I.lull l l a m a " a s c e n s o " ( m o d o abs t rac t ivo , l inea ar is to te l ica) : obje to
co rpora l - sen t idos e x t e r n o s - i m a g i n a c i o n - p o t e n c i a s e sp i r i tua le s q u e e labo-
ran u n a s e m b l a n z a ideal, volitiva y m e m o r a t i v a . Llega h a s t a la a f i rmac i6n
de q u e existe Dios , y Dios es b o n d a d , g r andeza , s a b i d u r i a etc . A l c a n z a d a
esta c i m a s igue la o t r a ver t ien te — e n ocas iones se c o m i e n z a desde
a q u i — : " d e s c e n s o " (modo i luminat ivo , l inea a g u s t i n i a n a ) : las po tenc ia s
esp i r i tua les q u e ac t i ian o q u e infieren de las d i g n i d a d e s d iv inas refleja-
das en los p r inc ip ios cons t i tu t ivos del a l m a las r azones del ser del objeto
corporeo .


Si nos h e m o s ex t end ido (como el m i s m o Llull) en la expl icac i6n del
" a s c e n s o " no d e b e olvidarse q u e el " d e s c e n s o " es t a n n a t u r a l al h o m b r e
como el " a s c e n s o " ; y q u e es ta doble a n d a d u r a no es exclusiva del en ten-
d imien to sino q u e o c u r r e en las t res facul tades .


creaturis, sequendo sententiam apostoli dicentis: "invisibilia Dci per ea que facta sunt
intellecta conspiciuntur; et quia creature a diversis artificis considerantur naturaliter
videlicer (sic) a phvsico et matheniatico; se quia mathematicus presuponit res determinatas
et specificas a quibus suum subiectum abstrait quod est ens sub ratione mensurabilitatis:
immo tale subiectum abstrait ab ente mensurabili quod tum presupponit: ideo primo
videndum est de phisica que scientica naturalis est".


1 1
1 6 6 C E L E S T I N O A O S B R A C O


S a b e m o s con q u e re i te rac i6n y energ ia expres6 Llull q u e la c ienc ia
p a r a ei no e ra un fin, s ino u n med io de apos to l ado : no b u s c a b a h a c e r
h o m b r e s sab ios s ino b u e n o s . I m p r e s i o n a su asce t i smo h u m a n o y
op t imis t a q u e no r ecu r r e a las p e n a s sino al a m o r , y su ac t i tud pe r sona l
de t e n d e n c i a mis t i ca ( a p u n t a d a ya c u a n d o a l u d i m o s al " e x a m e n afecti-
vo") . Pero su mis t i c i smo no a n u l a los d e r e c h o s del e n t e n d i m i e n t o ; le
ayuda en el p r o b l e m a cruc ia l : " n a d a hay en el e n t e n d i m i e n t o sin q u e este
o pase en tes po r los s e n t i d o s " a f i r m a b a c o m o pr inc ip io ; Dios n o estd en
los sent idos , luego. . . R o t u n d a m e n t e y sin a m b a g e s expl ica que " l a fe no
cae bajo esa ley" ; po r el conoc imien to h u m a n o a l c a n z a m o s u n a me ta ,
m a s alla nos guia la fe: " D e u s , per l um d e fe, vol q u e n6s c r e a m co q u e
no p o d e m e n t e n d r e de la sua t r in i t a t e dels a l t res a r t i c l e s" .


E s b o z a d o el perfil del p e n s a r lu l iano sobre el c o n o c i m i e n t o a b o r d e -
m o s el t e m a de la imag inac ion sin desv ia rnos de la i n t enc iona l i dad del
M a e s t r o ( " P e r les ca r re res d e vegetacio e de s en t imen t , e d ' i m a g i n a c i 6 e
d ' e n t e n i m e n t , vo len ta t , anava 1'amic ce rca r son a m a t " ) ' 1 .


II .- La imaginacion


Ni el a u t o r nos ofrece u n a s i s temat izac i6n segun la fo rma y m e t o d o
escolast ico, ni yo p r e t e n d o conf ron ta r la d o c t r i n a l u l i ana con los conoci-
mien tos y c o n c e p t o s ac tua les . T r a t o s i m p l e m e n t e d e espigar , r e u n i r y en-
c u a d r a r sus ase r tos sobre la imag inac i6n d e n t r o de la g loba l i dad d e su
vision; y d e s d e u n a ver t ien te psicol6gica 1 2 .


1,- Los animales tienen imaginacion: o, en las m i s m a s p a l a b r a s d e
Llull:


" L a vista veu q u e el lle6 te enginy per a la caca , i, pel q u e
vista veu, coneix 1'intel.lecte q u e el lle6 te 1 ' imaginar, sense
el q u a l no p o d r i a t en i r enginy per a la capa . L ' i m a g i n a r
s ' insereix en el sent i r , i sobre 1 ' imaginar el lle6, o qua lsevu-
lla a l t ra best ia , no te , in t r insec o ex t r insec , q u a l q u e a c t e "
(...) .
" C o m 1'intel.lecte coneix per 1 ' imaginar 1 ' imaginat , co es ,


11. LLULL, R.. O.E.: B.: p. 160, 276; y O.E.: L.M. p. 345 donde escribe: "Ara son
esdevenguts en temps que les gents amen raons necessaries, per co car son fundades en
grans ciencies de filosofia e de teologia; e per apb les gents que ab filosofia s6n cauts en
error contra la sancta fe remona, cove conquerir ab raons necessaries, e destroir a ells lurs
falses opinions, les quals raons sein per filosofia e per teologia".


BOVE. S., El sistema cientifico p. 511. 513; TUSQUETS, J., R.L. pedagogo p .
260-264; SUREDA BLANES, F. Bases criteriologicas del pensamiento luliano, Santander
1934, p. 117-130; ZARAGUETA, J., Como cabria entender, en la filosofia actual. el ascenso
y descenso del enlendimienlo. Estudios Lulianos, 4 (1960) 257-273.


12. Una buena sintesis del tema y tanto desde el aspecto filos6fico como psicol6gico
puede verse en BOUDOT, P., Vimaginalion. Revue de M6taphisyque et morale, 74e annee.
p. 281-291; sobre visi6n del Maestro cfr. LAVINHETA, B., Practica compendiosa artis R...:
"De quinto subiecto quod est de imaginacione" fol LIX y LIX (V), "De imaginatione per
regulas deduc ta" fol LIX (v), LX y LX (v).


12
L A I M A G I N A C I O N E N E L S I S T E M A D E R A M O N L L U L L 167


el subjecte h a b i t u a t i vestit de la imag inac i6 , coneix t a m b e
la imag inac i6 es forma q u e te en si t res po tenc ies : la
po tenc ia ap rehens iva , 1'apetitiva i 1'existimativa. Per
1 'aprehensiva, t6 enginy per a cacar , viure i evi tar la mor t ;
per 1'apetitiva, desit ja copula r , men ja r , b e u r e i have r delec-
tac i6 ; per 1'existimativa, m e m b r a la font i el lloc on te
c o s t u m de capar , i t a m b e el cervol i les a l t res best ies . Per
d a m u n t de la imaginac i6 , ni el lle6, n i a l t r a bes t ia , t enen
ac te de q u a l q u e c lasse . "


Sen t i r viene d e la a n i m a l i d a d ; es en la c a r n e viva d o n d e el h o m b r e
es sens ible : es t o c a d o en ella. El a g u a y la t i e r r a se s ienten p r i m e r o , luego
el fuego y el a i re ; pe ro " l a ymag inac io no y pot y m a g i n a r t e m p s p r i m e r
ne d a r r e r enf re lo s e n t i m e n t d e la t e r r a e de la ayga a b lo s e n t i m e n t del
foch e d e l ' a e r " . Es ta a f i rmaci6n e s t a m p a d a en la Doctrina Pueril d e b e
referirse a la imag ina t iva en genera l 1 3 .


2.- La imaginacion en el ser humano: E n el h o m b r e , r ac iona l po r
esencia, h a y c inco n a t u r a l e z a s : e lementa t iva , vegetat iva, sensi t iva, imagi-
nat iva y rac ioc ina t iva . La e l emen tac i6n : fuego, aire, agua , t i e r r a ; la vege-
tacion: aque l lo po r lo q u e el h o m b r e vive c o r p o r a l m e n t e ; la s ensua l i dad :
los sen t idos ex t e rnos ; la imag inac i6n : aque l lo po r lo q u e el h o m b r e ima-
gina las cosas ausen t e s a los sent idos corpora les . . .


a) Naturaleza de la imaginacion: Es un s en t i do i n t e r n o (el un ico que
Llull a d m i t e ) ; es u n a s eme janza del a lma inte lect iva , sensi t iva y vegetat i -
va. D e n t r o d e la esfera d e la sens ib i l idad, la i m a g i n a c i o n es la po tenc ia
mas nob le y m e n o s m a t e r i a l ; y t i ene p u n t o s de ana log i a con la esfera
super ior e e n t e n d i m i e n t o (como el e n t e n d i m i e n t o posee m e m o r i a intelecti-
va, e n t e n d i m i e n t o y vo lun t ad o ape t i to r ac iona l asi la sens ib i l idad t iene
n iemor ia sensi t iva , e s t ima t iva y apet i t iva o ape t i t o sensi t ivo. La es t imat iva
es s e m e j a n z a del e n t e n d i m i e n t o y juzga lo conven ien t e o inconven ien te
para el i n d i v i d u o y la especie; la apet i t iva es inc l inac i6n al b ien sensible-
mente a p r e h e n d i d o a s e m e j a n z a de la vo lun t ad q u e es t e n d e n c i a al bien
i n t e l e c t u a l m e n t e conoc ido la m e m o r i a sensi t iva o m e m o r a t i v a conserva y
p roduce ; i m a g e n e s de las sensac iones a s e m e j a n z a de la m e m o r i a intelec-
tiva q u e c o n s e r v a , r e p r o d u c e imagenes d e las cosas). La i m a g i n a t i v a es
cifra y r e s u m e n d e t o d a la sens ib i l idad .


b) Funciones: Le a t r ibuye t o d a s las o p e r a c i o n e s d e sens ib i l idad (cog-
noscit ivas y apet i t ivas) y le d a g ran influjo sob re los f e n 6 m e n o s de la vida
vegetat iva. Dice q u e el h o m b r e t iene imag inac i6n con Ia q u e i m a g i n a las
cosas a u s e n t e s a sus sen t idos corpora les y las h a c e es ta r p resen tes . T iene
poder p a r a r e p r o d u c i r im&genes de los c inco sen t idos ex t e rnos (no se
a lude al a fa to , qu izas por lo t a r d i a m e n t e q u e fue i n t r o d u c i d o , o qu izas
por la n o v e d a d del concep to , o tal vez por su p r o p i o con ten ido ) ; y puede .
r e p r o d u c i e n d o l a s , r eco rda r , e s t imar y ape tece r las cosas cuyas im&genes o
f an t a smas conserva ( t an to si son de cosas ex is ten tes y rea les o de
p u r a m e n t e imag ina r i a s ) .


13. LLULL. R., Ascens i Descens. p . 766-77; Doctrina Pueril. p. 207.


13
1 6 8 C E L E S T I N O A O S B R A C O


Por su s e m e j a n z a con las po tenc ias vegeta t ivas del a l m a auxi l ia a lo
vegeta t ivo: r e c u e r d a , e s t ima y ape tece las cosas necesa r i a s p a r a Ias p o t e n -
cias nu t r i t i va , conserva t iva , a u m e n t a t i v a y gene ra t iva .


" A i x i con lo le6 qu i rete la s e m b l a n c a , en sa y imag inac i6 ,
d e la font en q u e h a begu t , sens la que l s e m b l a n c a a la
font no sabr i a r e to rna r . A c 6 m a t e i x es d e Ia y imag inc i6 d e
1'ome, (...) 1'ome no h a p o d e r d e y i m a g i n a r les coses
sens ib les , a la sua vida neccessar ies , e m o r , ca r d e elles no
s a p si m a t e i x m i n i s t r a r ni n o d r i r " 1 4 .


c) Origen, crecimiento y muerte: La i m a g i n a t i v a esta c o m o :
" e m p e l t a d a , s e m b r a d a e con junc t a en la sensi t iva, co e s a
s abe r : que en la s emen t q u e h o m e t r a s m e t en la f e m b r a es
la essencia de la ymag ina t iva inf lu ida enaixi d e la ymagi -
na t iva del h o m e qui la s emen t t r a s m e t , com la sensi t iva
t r a m e s a de la sensit iva t r a m e t e n t , e la vegeta t iva t r a m e s a
d e la vegetat iva qui la t r a m e t , e la e l emen ta t i va t r a m e s a de
la e l emen ta t iva qui la t r a m e t : e enaix i la y m a g i n a t i v a
e n t r a d a , creix e nodre ix si m a t e i x a per gene rac io de la
ymag ina t i va de la f embra t r a m e s a , e enaixi es ta n ' e m b r i o
tot fill o fdla de h o m e e d e f embra per to tes ses pa r t e s , d e
les qua les es format , linyat, f igurat e c o m p o s t per genera -
ci6, lo quel no fora tot fill de h o m e e de f e m b r a si Ia s u a
vegetat iva e ymagina t iva e senti t iva fosen en ell c r eades e
no e n g e n d r a d e s " 1 5 .


F r u t o de los p rogen i to res la imag inac i6n , c o m o el e n t e n d i m i e n t o , no
crecen en c u a n t o son s imples potenc ias ; pe ro crecen en la o p e r a c i o n en
los obje tos q u e t o m a n (asi: el e n t e n d i m i e n t o crece por lo q u e t i ene d e si
m i s m o y de las o t r a s po tenc ias del a lma y po." lo q u e le ofrece la i m a g i n a -
tiva, en p a r t i c u l a r la fantasia) . En su o b r a Blanquerna de t a l l a : d u r a n t e la
l ac t anc ia ( a p r o x i m a d a m e n t e el p r imer ano) d o m i n a la vegetat iva; el a l m a
se l imi ta a i m p u l s a r la nu t r ic i6n ya que por la imper fecc i6n de los o rga-
nos de la vida sensit iva e imagina t iva influye poco en las o p e r a c i o n e s
corpora les . D u r a n t e la infancia (has ta los ocho anos) se o r g a n i z a la v ida
sensitiva, imagina t iva , etc . La nifiez (que va h a s t a los t r e c e / c a t o r c e anos)
mezcla a lo vegetat ivo e imagina t ivo un i m p r e s i o n a n t e desa r ro l lo de su '
c a p a c i d a d del r e z o n a m i e n t o y de coord inac i6n social. La ado lescenc ia
(que Llull p ro longa h a s t a los dieciocho anos) t r a e a p r i m e r p l a n o la
vo lun tad ; la j u v e n t u d es la epoca d e al ientos y proyectos , y en la m a d u r e z
p r e d o m i n a n m a s s e r e n a m e n t e las facu l tades super iores . La a n c i a n i d a d
sufre deb i l idad y falta de coord inac ion : los 6 r g a n o s se vuelven inut i les
p a r a facil i tar imagenes a las facul tades super iores . A b o r d a r e m a s
ade l an t e el t e m a d e la patologia .


Sus a f i rmac iones sobre la m u e r t e son t e r m i n a n t e s : e n s e n a en la
Doctrina Pueril que c u a n d o el cuerpo del h o m b r e m u e r e , el a l m a rac iona l


14. LLULL, R„ Libre de Home, ORL XXI, p. 5 y 52; Ascens i Descens, p. 77 y 92;
BOVE. S.. El sistema cientifico, p. 497-500.


15. l.LULL, R.. Libre de hcme p. 11-12


1-1
L A I M A G I N A C I O N E N E L S I S T E M A D E R A M O N L L U L L 169


va al pa ra i so , p u r g a t o r i o o infierno segun su v ida; el a l m a vegetat iva y
sensitiva y la imag ina t i va m u e r e n en la mi ie r te del c u e r p o p o r q u e son de
n a t u r a l e z a del c u e r p o (corrompible) , y en la r e su r recc i6n no ser&n
necesar ias . En el l ibro Ascens i Descens de L'Intel.lecte escr ibe :


" L a imag ina t iva esta inser ida en la sensi t iva, la sensi t iva
en la vegetat iva i la vegetat iva en 1 'elementat iva; i l lavors
coneix q u e 1'anima q u a n s ' a l lunya del cos no se n ' a l l u n y a
a m b la imagina t iva , ni a m b la sensi t iva, ca r s6n de la
n a t u r a del cos, i el cos es m o r t s i m p l e m e n t d e s p r e s
d ' a l l unya r se 1'anima, cosa q u e no sceir ia si la imag ina t i va i
la sensi t iva n o s 'al lunyessin, i el cos t i n d r i a vida. C o n s i d e r a
t a m b e 1'intel.lecte que 1'anima s ' a l lunya a m b 1'entendre,
1 'estimar i el m e m b r a r p e r q u e les especies q u e adqu i r i
m e n t r e e r a en el cos rest in en ella i p e r q u e a m b elles
coneix 1'anima el jud ice de Deu i la seva g rac i a i miser i -
c 6 r d i a " .


D e su Libre de home son es tas l ineas q u e desc r iben el c 6 m o :
" H o m h a y imaginac i6 ab la qua l h o m e y m a g i n a les coses
a b s e n t s als senys corpora l s , pe r la q u a l y imag inac io
aque l les fa es ta r p resen ts , e la m o r t toll la o b r a d e la yima-
g inac i6n e fa es tar les causes a b s e n t s en pr ivac i6 ; e pe r ac6
la m o r t acos ta les h 6 m e n s ma la l t s a pr ivaci6 e no esser en
q u a n t les toll pode r de y i m a g i n a r " (...) " A c 6 m a t e i x es de
la y imag inac i6 de 1'ome, a la qua l la m o r t d e s t r u u 1'orgue
d ' a q u e l l a pe r sobre a b u n d a n c i a de replec t i6 e f re tu ra de
f redor e secor que re tenen les i m p r e s i o n s de las fantas ies
en la t e la de l t s dos servells, e c o r r o m p u t 1'orgue, co es
a q u e l l a te la , 1'home no h a p o d e r d e y i m a g i n a r les coses
sensibles , a la sua vida necessar ies , e mor , ca r d e elles no
s a p si m a t e i x min i s t r a r ni n o d r i r " .


E n el Libre de anima racional se cues t i ona si c u a n d o el h o m b r e h a
m u e r t o p u e d e el a l m a i m a g i n a r el c u e r p o en q u e e s t a b a :


" E n a i x i c o m o la a n i m a con juc ta ab lo cors r e t en los
objects sensua l s en la y imag inac i6 , enaixi com es m o r t
1'omen re ten los objects y m a g i n a b l e s en Ies sues po ten-
cies, e per ap6 pot a tenyer les ob jec t s y m a g i n a b l e s
me i t i b r an t , en t enen t e a m a n t sens o r g u e n d e y m a g i n a c i 6 "
1 6_


d) Organo: el coraz6n , la frente y el occ ipuc io son sedes del querer ,
e n t e n d e r y r eco rda r . Llull se p r e g u n t a ^por que el c e r eb ro d e la f rente se
da c o m o 6 r g a n o al e n t e n d i m i e n t o ? Es la po t enc i a m a s invest igat iva (pues
di ferencia las especies) y p o r q u e la imag inac i6n l lega por los sen t idos , y el
e n t e n d i m i e n t o toca o a l canza el sen t ido en la imag inac i6n , deba jo es tan


16. LLULL, R.. Libre de demostracions, ORL XV p. 132-136; Doctrina Pucril, p. 205;
Ascens i descens. p. 93-94; Libre de anima racional ORL XXI, p. 186; O.E.: p. 125-127 y
134: pasajes dstos en que se desciende a detallar los cuidados concretos del nino y las cosas
necesarias para la vida del hombre.


15
170 C E L E S T I N O A O S B R A C O


16


la na r i z , d i e n t e s , c e n t r o s d e los sen t idos , e tc . El c e r e b r o , de d e t r a s es
d a d o p o r 6 r g a n o a la m e m o r i a p o r q u e la m e m o r i a r e t i e n e las e spec ie s
f a n t a s t i c a s al e n t e n d i m i e n t o y las conse rva y p o r q u e r e t i e n e las e spec ies
c o r p o r a l e s al e n t e n d i m i e n t o po r la m a g i n a c i 6 n . Al ^ p o r q u e el m e d i o q u e
esta e n t r e el c e r e b r o d e d e l a n t e y el c e r e b r o d e atr&s se d a p o r 6 r g a n o a
la i m a g i n a c i o n ? c o n t e s t a :


" S e g o n s q u e h a v e m di t , un loch es qu i es p u s c o m u n als
sens p a r t i c u l a r s q u e n e g u n a l t re loch de l cors , e a q u e l l
p a r t i c i p a a b lo cervell d e n a n t e d e t r a s , e en lo m i g es
1 'orguen d e la h i m a g i n a c i 6 , p e r co q u e 1 ' en ten iment p u s c a
y m a g i n a r les species co rpo ra l s , e la m e m 6 r i a a t r e t a l ; e a c 6
no fora en t a n t b o n a d ispos ic i6 si 1'orgue d e la y m a g i n a c i 6
no p a r t i c i p a s ab aquel l loch mes c o m u n , lo q u a l di t
h a v e m " 1 7 .


e) Relacion con los sentidos y potencias:
" N a t u r a l cosa es q u e h o m a m b los uylls c o r p o r a l s vege lo
cel e les esteles, la mar , les t e r r e s e les a l t r es coses, e a b les
orel les oye les veus e.ls sons, e a b lo n a s o d o r les odo r s , e
axi dels a l t res senys co rpora l s ; e n a t u r a l cosa es q u e la ani-
m a a b la ymag ina t iva p r e n g a tot so q u e p r e n e n los senys
co rpora l s e que .u d6 a 1 'huma e n t e n i m e n t en la fan tas ia ,
qu i es e n t r e lo front e.l cos, e q u e 1 'enteniment se leu a
ensus sobre la fantas ia , e n t e n d r e co qu i le e s offert de la
nob lea e d e la g r a n e a de Deu, e q u e la vo len ta t a m e
obeescha a D e u " , ensena a su hijo.


Insis te n u e v a m e n t e : el a l m a con la imag inac ion t o m a y a jus t a en
comiin todo lo que le ofrecen los cinco sen t idos corpora les , v iendo,
o l iendo, oyendo , g u s t a n d o , s in t iendo y lo ofrece en la f an tas ia al e n t e n d i -
mien to . (La fantas ia es la c a m a r a q u e hay sobre el p a l a d a r en el f rente;
en la frente la imag ina t iva ajusta lo que t o m a n de las cosas co rpora l e s y
se en t r a en la fantas ia lo q u e t o m a ; e i lumina aque l l a c a m a r a p a r a q u e el
e n t e n d i m i e n t o p u e d a t o m a r lo q u e la imag ina t iva alli le ofrece). La ac tua -
cion de la m e m o r i a es evidente y s ena l ada e x p r e s a m e n t e po r Llull. M a s
no puedo s ino m e n c i o n a r l a al paso r e c o r d a n d o q u e se nos dio p a r a q u e
nos a c o r d e m o s d e Dios y d e su o b r a de salvaci6n y "s i s a b e m m e m b r a r ,
s a b r e m obl idar ; a si s a b e m m e m b r a r e ob l idar , s a b r e m e n t e n d r e e a m a r "
p o r q u e el r e c u e r d o mueve a la vo lun tad a desea r y al h o m b r e a imi tar .


En este proceso las cosas apa recen c la ras , pero


"1 'ome que jau en son lit, e t en los hul ls c luchs , e no h o u
n e g u n a re ne t o c h a negun cors a n i m a t , c o m m e m b r a a l cun
delit ca rna l , per q u e mou la ymaginac i6 a y m a g i n a r aque l l
delit? ne la ymaginaci6 , per que mou lo cors a sent i r delec-
taci6 ca rna l? — P e r o po car la a n i m a es con junc ta ab lo
cors, son les pa r t s de la a n i m a con junc tas ab les a l t res
pa r t s del cors, e con una potenc ia ha son actu, axi com


17. LLULL, R., Libre de anima racional. p. 234
L A I M A G I N A C I O N E N E L S I S T E M A D E R A M O N L L U L L 1 7 1


m e m 6 r i a , com h a m e m b r a t , exci ta a b son ac tu 1'actu d e
1'altra po tenc ia a b q u e p a r t i c i p a en t a n t q u e mesc lense los
ac tus los u n s a b los al tres, e d e to ts es un ac tu c o m u que
es o b r a d ' o m e " 1 8 .


f) Imaginacion y entendimiento: El p r inc ip io filos6fico: " c o g n i t u m est
in c o g n o s c e n t e s e c u m d u m n a t u r a m c o g n o s c e n t i s " nos a d e n t r a en el
meollo d e la cues t ion : ^ c 6 m o se pasa d e la m a t e r i a l i d a d de las cosas
ex te rnas a la e sp i r i t ua l i dad del conoc imien to que de ellas a d q u i r i m o s ?
^ C o m o el e n t e n d i m i e n t o q u e no es c u e r p o ni de n a t u r a l e z a corpora l
puede p a r a e n t e n d e r t e n e r especie d e c u e r p o ? El a l m a h a d e p o n e r s e en
con tac to con lo exter ior , h a n de venir d e fuera i m p r e s i o n e s y g r a b a r s e
den t ro . Las cosas ex te r iores , a t r aves de las pe rcepc iones d e los sent idos .
proveen de i m p r e s i o n e s q u e se g r a b a n en la i m a g i n a c i 6 n y, por la
imag inac ion . en la in te l ig ib i l idad in t e rna : en ella el e n t e n d i m i e n t o conoce
la in te l ig ib i l idad de las cosas exter iores y asi fo rma sus ju ic ios .


" E l a l m a rec ibe de los s en t i dos las espec ies d e las cosas
ex te r io res . d e los sen t idos las t r a s p a s a a la i m a g i n a c i o n , y.
t o m d n d o l a s de la imag inac ion , las p o n e en si m i s m a , o se
ap rop i a ; es tas especies son seme janzas o i m d g e n e s d e las
cosas c o r p o r e a s . C u a n d o el a l m a las rec ibe en si m i s m a
d e s p o j a d a s d e la co rpo re idad , las esp i r i tua l iza , convir t ien-
do las de i m a g i n a b l e s en e sp i r i t ua l e s " , escr ibio S. Bove. Y
el Dr . S u r e d a comple to el e s q u e m a a p a r t i r d e la
in te rvenci6n de la imag inac i6n : " P o r la imag inac ion el
e n t e n d i m i e n t o se p r o c u r a las especies sens ibles ; la m e m o -
r ia las rec ibe d e la imag inac ion y las devuelve al en tend i -
miento? luego el e n t e n d i m i e n t o e l a b o r a especies m&s
nobles q u e pone fuera de el la imag inac i6n . Viene lue-
go a c o n s i d e r a r con es tas especies m&s nob les las cosas
esp i r i tua les en su intel igible p rop io p o n i e n d o el enten-
d i m i e n t o agen te en ac t iv idad al e n t e n d i m i e n t o posible . De
m o d o q u e el p r i m e r escal6n p a r a Ia in te l igencia h u m a n a


de las cosas , son las m i s m a s cosas sens ib les p rec ib idas ; el
s egundo , los sent idos pe rcep to re s ; el t e r ce ro el en tend i -
m i e n t o (agente o posible). En es te Uega el h o m b r e a las
concepc iones de lo universal (genero, especie, etc) 1 9 .


La fo rmac i6n de las ideas es u n a t r a n s c e n d e n c i a del e n t e n d i m i e n t o


18. LLULL. R. Doctrina Pueril, p. 235 Cfr. RUBIO BALAGUER, J., La Idgica del
Gazzali, posada en rims per en R. Llull. Anuari del Institut d 'Estudis Catalans
MCMXIIl-XIV, any V, 311-354, p. 345 en nota: "Sciendum est quod ymaginativa virtus
quinque particulares sensus in sensu communi congregat; postea cun ipsis ingreditur
fantasia que est illuminata cellula in qua intelluctus agens existit, cui ymaginativa preditos
sensus particulares offert, ut per ipsos possit intellectus possibilis argumentari . Postquan
autem ipse intellectus predictos sensos ab ymaginativa recipit. ex ipsa penitus demudatur
ascendens superius et postea sine ipsa intelligit".


19. BOVE, S.. El sistema cienttfico, p. 551; SUREDA BLANES, F.. Bases criteriologi-
cas p. 187-193.


17
172 C E L E S T J N O A O S B R A C O


h u m a n o s o b r e si m i s m o y no es posible p a s a r d e los sen t idos al en ten-
d i m i e n t o s ino suces ivamen te , po r m e d i o de la imag ina t i va . La c iencia es
solo d e ideas universa les (aquel las de c u a n t o es c r e a d o v.gr. : el h o m b r e ;
frente a las un ive r sa l i s imas que son de lo i n c r e a d o y por t a n t o i n m u t a b l e s
y e t e r n a s v.gr . : la idea del ser, d e Dios e t c ) . La r a z 6 n h u m a n a no descan -
sa en las un iversa les sino q u e ans ia , ana l iza , c o m p a r a y c o m b i n a las ideas
un iversa l i s imas y fo rma asi los ax iomas o p r inc ip ios cient if icos (que
resu l t an v e r d a d e s t a n c l a r a s y evidentes q u e en el las se h a n d e a p o y a r 16-
g i c a m e n t e las d e m o s t r a c i o n e s y p ruebas ) .


" . . . c a r enaixi es feta la volentat per a m a r 1 'enteniment c o m es 1'ente-
n i m e n t per e n t e n d r e la vo l en t a t " , esta escr i to en Blanquertia. El en t end i -
mien to es super io r a los sen t idos y t a m b i e n s u p e r i o r a la i m a g i n a c i 6 n :
t o m a d e ella los d a t o s y sube m a s a l to de lo q u e ella p u e d e i m a g i n a r
(en t iende cosas in te lec tua les q u e la i m a g i n a c i 6 n no a lcanza) . . . N o creo
que es ta fe lu l i ana en el e n t e n d i m i e n t o y razon h u m a n o s p u e d a fac i lmen-
te e n r a i z a r s e en la l inea a r a b i g o m u s u l m a n a o e m p a r e n t a r con el la: De
ind iscu t ib le m o n o t e i s m o , aque l i s l amismo, m i t a d rel igion m i t a d g u e r r a ,
f ana t i smo y accion, se a l inea e n t r e los enemigos del r a c i o n a l i s m o y la in-
t rospecc ion .


" D e a n i m a e d e cors es fet h o m e . Coven d o n c h s , q u e
a n i m a e cors sien p a r t s h u n i d e s e con junc tes la , j . a en lal-
t r a ; p e r q u e ena ix i com la sensi t iva del cavall m o u la vege-
ta t iva a vegetar , ja tss ia q u e sien d i fe ren t s per specia , e pot
aque l l a m o u r e per conjunccio d a m d u e s les species e per fin
de sent i r , a la qua l es necessa r ia cosa vege ta r en lo cavayll
per co q u e viva d e co q u e m e n u g a a beu, enaix i en ten i -
men t , qui es conjunct a b lo cors , m o u lo cors a sent i r , e
d a q u e l l s en t imen t t r au s e m b l a n c a del cors e d e p u r a la en
la y m a g i n a c i o en la qua l fa spec ia qui cs figura del cors :
enaix i en la ymaginac io h a 1 'enteniment la spec ia de l cors ,
com, en lo mirayll , les species q u e p ren de les subs t anc i e s
de fores h a lo sen d e veer aque l les , lo qua l sen es d i feren
ab lo mirayll per diferencia d e a n i m a l e de no a n i m a t !


La imag inac ion p r i m e r a es su p rop i a s e m b l a n z a ( l l a m a d a especie
fan tas t ica : ca ra del h o m b r e en el espejo q u e se " i m a g i n a " ) ; luego
imag ina las o t r a s cosas q u e la sensitiva e x p e r i m e n t a . Lejos, c o m o se ve,
de las inves t igac iones y teor ias ps icoanal i t icas ac tua les .


Si p a r a los obje tos sensibles p resen tes b a s t a el sen t ido y el in te lecto ,
p a r a los obje tos ausen te s , no reales la imag inac i6n h a de a y u d a r al inte-
lecto y p a r a los obje tos o rea l idades espi r i tua les el in te lec to n o p u e d e ser
a y u d a d o po r las po tenc ia s inferiores (la in te l igibi l idad esp i r i tua l esta m a s
alla). No t o d o n u e s t r o conoc imien to viene, pues , d e los sen t idos , pero
incluso el conoc imien to q u e estos nos d a n a y u d a a cons t ru i r u n a c iencia
super ior pues el e n t e n d i m i e n t o sabe que el m u n d o en t e ro es un espejo de
la T r i n i d a d C r e a d o r a . A d e m a s el e n t e n d i m i e n t o esta ab i e r to a lo
inieligible, a lo esp i r i tua l y la exper iencia de la fe lc ofrece nueva m a t e r i a
de conoc imien to y nuevos m e t o d o s de d e m o s t r a c i 6 n .


18
L A I M A G I N A C I O N E N E L S I S T E M A D E R A M O N L L U L L 173


Q u e d e c o n s t a n c i a de dos a f i rmaciones l u l i a n a s sobre la re lac i6n del
a lma con las po t enc i a s :


" T a m b e d e m a n a 1'intel.lecte si 1 'anima rec iona l viu d e la
imag ina t iva , com la vegetat iva de 1 'elementativa. I l lavors
b a i x a al sol, q u e no r e p res de ls e l e m e n t s ; a n s al con t r a r i
els e l e m e n t s reben d'ell per fecc ions i v i r tu tus . S e m b l a n t -
m e n t 1'anima reac iona l no r e p res d e les po tenc ie s infe-
r iors , c a r es incor rup t ib le , i m e s s imple q u e el sol, i mes
nob le en p o d e r i vir tut , ans al c o n t r a r i , pe r fecc iona les po-
tenc ies infer iors" .


Y el a l m a no solo es conocedo ra sino q u e se conoce a si m i s m a : es
conocible . Es lo conoc ib le m a s p r o x i m o a noso t ro s o conoc ib le i n m e d i a t o .
La m e m o r i a p u e d e ser r e c o r d a d a , la in te l igencia e n t e n d i d a y la vo lun tad
quer ida .


Sin o t ros r a z o n a m i e n t o s o ac la rac iones Llull a f i rma q u e :
" g r a n m a t i , B l a n q u e r n a c o m e n c a sa o ra t i o segons q u e ha-
via a c o s t u m a t " (...) " . . . c d o r m i per co q u e , g r a n mat i ,
p o g u e s r e t o r n a r a l t ra vegada a son p e n s a m e n t , e major-
m e n t car a h o r a d e mat i h a la i m a g i n a t i v a ma jo r concor-
ca a b f e n t e n i m e n t " 2 0 .


g) Patalogia y otros fenomenos: B l a n q u e r n a , rel igioso ya, es elegido
saer is tan y se nos n a r r a c o m o " P e r la inf luencia de la g r a n imag inac io
que h a v i a " u n a n o c h e suefia o t i ene la vision d e q u e S. Migue l y S.
Gabr ie l le van a a y u d a r a mi sa (m&s t a r d e i m a g i n a r d d e m o n i o s y sus ho-
rr ibles t i gu ra s lo q u e le p roduc i rd p r e o c u p a c i o n , e s p a n t o en el co razon y
miedo a es ta r solo). Llull, q u e t a n t a s veces h a a c e p t a d o y n a r r a d o apa r i -
ciones y visiones " a u t e n t i c a s " , escr ibe:


" R e t o r n a B l a n q u e r n a a r e m e m b a r les v i r tu t s ab les qua l s
s ' a judava to ta h o r a a ses neces i t a t s : jus t i c ia li feu r e m e n -
b r a r sa ind ign i ta t a veer los angc l s ; p r u d e n c i a !i d o n a inte-
l l igencia com, per inf luencia de cons ide rac io e per feblea
d e cervell, afeblit pe r abs t inenc ia , vigilia, de jun i s e per


20.- LLULL, R., O.E.: B.: p. 168, 170 y 190; Libre de demostracions. p. 132-136 Libre
de anima racional. p . 198; libre de home. p. 31; Ascens i Descens. p. 103; RUBIO
BALAGUER. J... La logica del Gazzali. p. 997: "sed quare antiqui philosphi non cognove-
runt intellectum super ymaginativam intelligere posset, ideo errores plurimo incurrerunt".
SUREDA BLANES F., Bases criteriologicas p. 117-189. He de precisar el respecto que:
existi6 en Llull una influencia arabiga (aunque menor que la escolastica y patristica); en
Espana existieron grandes fil6sofos arabes que explicaron a Arist6teles (si bien supieron de
persecuciones de sus correligionarios); R. de Penafort ("No se debe provocar a los judios y
sarracenos a que entren en el cristianismo con esperezas, porque los servicios de Ia coacci6n
no son agradables a Dios; sino mas bien con argumentos de autoridad, razones y medios
persuasivos") y Fr. Ram6n Marti fueron precursores de la senda y metodo lulianos; y que
las disputas publicas entre judios, musulmanes y cristianos seguian un procedimiento cuyo
csquema ordinario puede resumirse asi: arranque de ciertos puntos base en que coincidian
v.gr.: monoteismo. el mas alla. etc; intrumentos conocidos: Coran, Biblia (sobre todo el
Antiguo Testamento); argumentos de autoridad; pruebas racionales: "16gicas". "de
conveniencia", "reducci6n al absurdo por negaci6n" etc. Cfr. tambien BONAFEDE, G. La
condanna si Stefano...


L9
174 C E L E S T I N O A O S B R A C O


g r a n esve t l ament , la f an t a s i a r e p r e s e n t a a l cunes v a n i t a t s
en s e m b l a n c a d e ver i ta t ; fo r t i tudo enfor t i son c o r a t g e
c o n t r a la imag ina t iva , qu i a les vegades i m a g e n a d e s o r d e -
n a d a m e n t , pe r lo qual d e s o r d a n a m e n t la vista c o r p o r a l
p ren a l cunes v a n e s s e m b l a n c e s c o n t r a ve r i t a t " .
Y es que : . . . " c a r enaixi es feta la vo len ta t p e r a m a r 1'ente-
n i m e n t c o m es 1 'enteniment pe r e n t e n d r e la vo len ta t ; e si
la m e m o r i a m e m b r a sovint sens e n t e n d r e e voler, a c o s t u m a
la imag ina t i va a i m a g i n a r en ta l m a n e r a pe r la q u a l h o m
esdevenga o r a t " .


Pe ro ^ c o m o p u e d e la m e m o r i a m e m o r a r sin e n t e n d e r y sin q u e r e r ? :
" c o m h o m r e m e m b r a v a a l c u n a cosa e pu ixes a l t ra , e t a n
sovint m e m b r a u n a cosa e pu ixes a l t ra , q u e la vo len ta t n o
hi pot have r espa i a a m a r ni a a i ra r , n i 1 'en teniment a
e n t e n d r e , e usa a aven tu r a en son m e m b r a r ; per lo q u a l us
se d e s o r d e n a 1' imagenar, pe r lo d e s o r d e n a m e n t del qua l se
des t ru iu la v i r tu t m e m o r a t i v a " .


Desde la op t i ca de ! c reyente , e n t r o n c a n d o con la a n t i g u a
linea bibl ica q u c veia en el m a l fisico y ps iqu ico un cas t igo al p e c a d o ,
a r g u m e n t a en o t ro lugar :


' D e u s h a d o n a d a rao e discreci6 a h o m e , per po q u e us de
r a o c o n t r a peca t a m a n t vi r tu ts . O n , com h o m no vol u sa r
d e rao pe r co q u e no ha ja conci&ncia del peca t en q u e es,
la jus t ic ia de Deu h a r a 6 q u e p u n e s c a h o m e q u e li tola
discrecio e consciencia e s t an t viu en Io m o n ; e pe r ac6 es
mol t pecador , en est m o n , qu i ha a b c e g a t s los ulls de
l ' e n t e n i m e n t " . (...) " E s n a t u r a d e cogi tacio q u e conver te ix
la volenta t a aque l la cosa q u e h o m molt c o g i t a " 2 1 .


T a n t o el a lma c o m o el cue rpo , c a d a u n o por su c u e n t a , i n d e p e n d i e n -
tes pe ro m u y en t r e l azados provocan los ensuenos . La vo lun tad es la
potenc ia q u e m a s induce a sofiar pues su ape t i to es m a s r e p e n t i n o e
impe tuoso : si d u r a n t e la vigilia anhelo d e t e r m i n a d o s objetos , el e n s u e n o
le p r o p o r c i o n a r a u n a imagen de los mi smos . Las a luc inac iones p u e d e n
proveni r o del orgul lo, o de exal tac ion, o de o t ros factores esp i r i tua les


21. LLULL. R.. O.E.: B p . 196-7. 168, 164 y 148. Cierto que en la pag. 139 ha descrito
un panorama negro: ' ...quaix a penes veig null home en lo m6n qui faca son dever cn
honrar, amar e coneixer Deu, ni qui li haja grat del be que n'ha reebut, e quaix tot lo m6n
s'es convertit en vanitats. e.n. malversats, engans e errors. E per aco vull mes esser enfre les
besties salvatges. e.Is aucells, qui s6n sens colpa, que estar enfre tants h6mens desconeixents
e colpables envers lo benefici que ha reebut de Deu". Pero cierto tambien que desde este
angulo del creyente en la acci6n salvadora se comprende la conftanza de Llull en que el
honibre y su mundo pueden transformarse: O.E.: L.M. p. 449: "Mas car la volentat de
l'hom cs molt semblant en libertat a la volentat de Deu, per la gran misericordia de Deu
s'esdeve que l'hom pecador ha libertat que pot eixir de pecat e de la subjugaci6 en que es
caigut accidentalment.


Fill, tan es noble e alta creatura franc arbitre, que negun hom no poria costrenyer
altrc hom que per forca lo faes voler ne amar; car negun hom no pot tolre a 1'anima la
semblanpa e la imatge que ha presa de D6u".


20
L A I M A G I N A C I O N E N E L S I S T E M A D E R A M O N L L U L L 175


(psiquicos d e c i m o s hoy), o del e s tado a n o m a l o del c u e r p o . R e s u m i ya
como en la f an tas ia ( c a m a r a en la frente sobre el p a l a d a r ) la imag ina t iva
reune las i m p r e s i o n e s sensor ia les de las cosas y las ofrece al e n t e n d i m i e n -
to. La i m a g i n a t i v a i l u m i n a esa c&mara o s c u r a o fan tas ia . C u a n d o , c o m o
por a lgun acc iden te , esto se deso rdena , el h o m b r e se vuelve fant&stico, o
tiene g r a n e n t e n d i m i e n t o o es o r a t e (o loco). R e s u l t a s o r p r e n d e n t e es ta
doble sa l ida q u e Llull r econoce : la locura y la g e n i a l i d a d p u e d e n ser
efecto d e u n a m i s m a c a u s a . L o . q u e Llull — y ^qu ien en la psicologia
actual lo h a c e ? — no expl ica ni a u n con h ipotes is es el c u a n d o se d e c a n t a
por u n a b a n d a u o t r a .


S i g u i e n d o el p r inc ip io med ico " s imi l i a s imi l ibus c u r a n t u r " y coheren-
te con su t eo r ia R a m o n Llull nos re la ta en su Libre de Meravelles la cu-
racion del m e r c a d e r q u e en loquec i6 d e t r i s teza y cavi laci6n p o r q u e le
robaron sus d ine ros :


" E n u n a c iu t a t s 'esdevenc q u e a un m e r c a d e r e m b l a r e n
d e u mi l ia besan t s , e.n t a n g r a n t r i s t ic ia esdevenc lo
m e r c a d e r pe r los besan t s q u e p e r d u t s havia , e t a n longa-
m e n t cog i ta en lo d a m n a g e q u e pres havia , que .n perde
son seny e fo foll. Aquel l m e r c a d e r covenc q u e h o m lo li-
gas e.l ferr&s, per ta l q u e no s 'aucies , e q u e no faes mal a
les gen ts . A p r e s ac6, un savi me tge d ix als amics d ' aque l l
m e r c a d e r q u e ell lo guar i r ia , si be n e ra logat . Los p a r e n t s
del m e r c a d e r logaren lo me tge , e.l m e t g e h a c d e u mil ia
b e s a n t s , e d ix al foll q u e aque l l s b e s a n t s e ren los be san t s
q u e p e r d u t s havia ; e a d o n c s feus e s t a r lo m e r c a d e r
des fe r r a t e desl l igat , e g i ta aque l l s b e s a n t s sobre lo c a p del
m e r c a d e r . C o m lo m e r c a d e r h a c e s t a t enaixi l o n g a m e n t , e
m a n e j a v a los be san t s , la v i r tu t d e la imag ina t i va li
c o m e n c a a revenir; e per la vis ta e lo p a l p a m e n t que. l mer-
c a d e r feia dels besan t s , la i m a g i n a t i v a se mu l t ip l i cava en
v i r tu t , e a c 6 t a n l o n g a m e n t , d ' e n t r 6 q u e lo m e r c a d e r ima-
n a e o p i n a q u e aquel l s b e s a n t s eren cells q u e p e r d u t s
havia . Q u a n lo m e r c a d e r h a c r e c o b r a d a v i r tu t en sa
i m a g i n a c i 6 , adoncs la sua vo len ta t se c o m e n c a a a legrar ,
pe r ' co q u e la imag ina t iva i m a g i n a v a , e 1 'enteniment se
m o c a e n t e n d r e , a la m e m 6 r i a e m e m b r a r . E enaix i , pet i t a
pet i t , m u l t i p l i c a n t vir tut en los p o d e r s d e 1 'anima del
m e r c a d e r , s 'esdevenc que lo m e r c a d e r cobrd son s e n y " 2 2 .


La locura , q u e a l t e ra t a m b i e n la imag ina t iva , es c u r a b l e y precisa-
mente es es ta f acu l t ad la q u e inicia el p roceso d e r ecupe rac i6n .


h) Imaginacion yfe. El espir i tu de San F r a n c i s c o de Asis ca la h o n d o
en R a m o n Llull a t raves de la l inea fisoIoficoteol6gica d e San Buenaven -
tura : lo q u e i m p o r t a es el amor ; t o d o es un i t inerar io d e la m e n t e hacia


22. LLULL, R., O.E.: L.M p 364; Doctrina Pueril p. 204ss. El temperamento en si
influye en la producci6n onirica v.gr.: el colerico sueiia mes frecuentemente en fuego, color
amarillo, guerras y combates etc.


21
176 C E L E S T I N O A O S B R A C O


Dios , a q u i e n se i n t e n t a conoce r me jo r p a r a a m a r m a s . E n su Libre
d'Amic e Amat l e emos :


" D i g u e s , foll itn q u e c o m e n c saviea? — R e s p o s : en fe e en
devoci6 , qui son esca la on pu ja 1 'e teniment e n t e n d r e los
sec re t s de m o n a m a t . — $ E fe e devoci6 , d ' o n h a n
c o m e n c a m e n t ? — R e s p 6 s : d e m o n a m a t , q u i i n l u m i n a fe e
escalfa d e v o c i 6 "


Asi " p e r les c a r r e r e s de vegetacio e d e s e n t i m e n t , e d ' i m a g i n a c i 6 e d ' e n t e -
n i m e n t , vo len ta t , anava 1'amic ce rca r son a m a t " . Y " 1 ' a m i c a b sa imagi -
nacio p i n t a v a e fo rmava les faicons d e son a m a t en les coses c o r p o r a l s , e
a b son e n t e n i m e n t les pol ia en les coses e sp i r i t ua l s , e ab v o l e n t a t les
a d o r a v a en to t e s c r e a t u r e s " 2 3 .


En es tos pa r r a fos , t a n del esti lo de los a fo r i smos o r i en t a l e s , se h a l l a
la clave d e t o d o el idear io lu l iano. S u p r i m i r es ta c i m a es r e n u n c i a r no
solo a s i t ua r el p a p e l d e la i m a g i n a c i o n en su r e a l i d a d sino d e s e s t r u c -
t u r a r y t r a i c i o n a r la concepc ion del h o m b r e m i s m o . El h o m b r e q u e
c o n t e m p l a a Dios esta e j e rc i t ando en g r a d o s u p r e m o sus f a c u l t a d e s y,
c o n t e m p l a n d o a Dios , d e s c u b r e , va lora y p o t e n c i a su h u m a n i d a d . Po r ello
debe c u i d a r s e h a s t a el de t a l l e :


" L e s cond ic ions d ' e s t a ar t s6n q u e h o m sia en b o n a d i spo -
sicio a c o n t e m p l a r e en loc cov inen t ; c a r pe r sob re reple-
ci6, o per sob re gran afliccio, o p e r loc on ha ja p ressa , e
b rug i t , e t r o p calor o fredor, po t esser e m b a r g a d a la con-
t e m p l a c i o . E la pus forts condic io qu i es en esta ar t , es q u e
h o m no haja e m b a r g a m e n t d e les coses t e m p o r a l s en son
r e m e m b r a m e n t , en t en imen t , volenta t , com e n t r a r a en la
c o n t e m p l a c i o " .


A u n m a s : los filosofos gentiles sin fe no cons iguen elevar su en tend i -
miento ; los creyentes, i l uminados po r la fe, c o m i e n z a n s u p o n i e n d o que
Dios es uno y t r ino y asi el e n t e n d i m i e n t o sube a e n t e n d e r cosas m a s
a l tas ; cosas que , repi to , es tan fuera del a lcance de los sent idos ex te rnos y
de la imag inac ion . El a l m a las conoce s o b r e p o n i e n d o s e a las impres iones
de los sent idos y a las imagenes de la f an tas ia y r e m o n t a n d o s e a las regio-
nes de la intel igibi l idad pu ra , d o n d e e n g e n d r a el verbo m e n t a l con la in-
tel igeneia de estas cosas suprasens ib les (n6tese que es la via del ascenso).


Si p a r a c o n t e m p l a r el h o m b r e h a de ded i ca r y c o n c e n t r a r t o d o su ser
y si hay r ea l idades que s u p e r a n y e scapan a los sen t idos ex te rnos y a la
imaginac ion no ex t r ana que surjan inconvenientes : a veces la imag ina t i va
se hace t r a m p a y p rob lema . La con templac ion ca l ien ta el co raz6n y h a c e
que los ojos d e r r a m e n lagr imas y "descov inen t cosa es c o n t e m p l a r
a l t amen t sens p l o r a r " . Per eso n a r r a c o m o :


" d e m e n t r e q u e B l a n q u e r n a enaixi c o n t e m p l a v a , lo cor se
c o m e n c a a escalfar, e los ulls c o m e n c a r e n a p lo ra r (...).
M a s ans que B. pogues pe r fec tament plorar , deva l la son
en ten imen t a la imaginat iva, e ab ella c o m e n c a a pensa r e


23. LLULL. R.. O.E.: B p. 275. 276. 277.


22
L A I M A G I N A C I O N E N E L S I S T E M A D E R A M O N L L U L L 1 7 7


a d u b t a r c o m p o d i a esser q u e a n s que . l m 6 n fos h a g u e s
D e u s just ic ia , l a rguea , miser ic6rd ia , h u m i l i t a t , senyoria . E
pe r lo p a r t i c i p a m e n t de 1 'enteniment e la imag ina t iva , el
d u b t e refreda en lo cor la calor , e m i n v a r e n en los ulls les
l ag remes , E B. d e s n u a 1 'enteniment d e la imag ina t i va e
apuja . l sobre e l la" . (...) " M o l t p lac a la vo len ta t d e B. co
q u e hav ia fet f e n t e n i m e n t , qu i le ixa ca jus la imag ina t iva
qu i 1 'empatxava a e n t e n d r e , e pu ja en alt e n t e n d r e sens la
imag ina t i va lo infinit p o d e r d e D e u " .


De nuevo, al c o n t e m p l a r en Dios h u m i l d a d y senor ia , se ve t u r b a d o y
t eme a f i r m a r c o n t r a d i c c i 6 n " m a s , pe r alt e n t e n i m e n t q u e hav ia en la con-
templac io , conec q u e la imag inac i6 pecava en fer falsa c o m p a r a c i 6 " .


La d i f icul tad , en ocas iones , es g r a n d e y p r o l o n g a d a ; asi el m i s m o
B l a n q u e r n a :


" e n t e s q u e la imag ina t iva f h a v i a e m b a r g a t l o n g a m e n t a
e n t e n d r e lo s a g r a m e n t de f a l t a r , pe r co ca faia-li i m a g i n a r
lo s a g r a m e n t p u s fo r tment en o b r a co rpo ra l . n a t u r a l . que
en les v i r tu t s e en les ob res d e son D e u s glori6s, a les q u a l s
v i r tu t s e o b r e s imag inac io no pot p u j a r " .


Y la g r a n o b r a d e Dios , clave del s i s t ema lu l iano, es la E n c a r n a c i o n .
Ante el mi s t e r io t a m b i e n la imag inac ion t r a b a a B l a n q u e r n a :


" L o n g a m e n t p lora B. c o n t e m p l a n t l ' enca rnac i6 del Fill de
D e u segons q u e d a m u n t es di t ; m a s , d e m e n t r e p lorava , la
i m a g i n a c i 6 vole imag ina r la m a n e r a segons la qua l lo Fill
d e D eu a la n a t u r a h u m a n a s ' a j u s t a r e m ; a cer no lo poc
i m a g i n a r , 1 'enteniment c o m e n c a a i nno ra r , e B. a d u b t a r , e
cessa ren los sospirs , e les l ag remes , el.s p lors per defalli-
m e n t d e la deb t ac io , qui des t ru i la devocio. C o m B. senti
en q u e e ra esdevengut son p e n s a m e n t , a l t r a v e g a d a puja sa
m e m 6 r i a e son e n t e n i m e n t a la g r a n e a d e la bonea , poder ,
saviea, amor , perfecci6 d e D e u ; e en la g r a n e a d ' aque l l e s
v i r tu t s entes son e n t e n i m e n t q u e Deu poc a jus ta r a si la
h u m a n a n a t u r a , jass ia co q u e la i m a g i n a c i 6 no ho sap ia ni
ho p u s c a imag ina r ; ca r ma jo r es Deri en bonea , poder ,
saviea, voler q u e la imag ina t iva en i m a g i n a r ; e per ap6 a
m e m b r a r e a e n t e n d r e B. des t ru i la d u b t a c i 6 , la qua l h a c
h a u d a en l ' enca rnac i6 , e r e t o r n a en lo cor devoci6.
cont r ic io , e en los ulls l ag remes e plors , e fo en pus a l ta e
en p u s fervent con templac i6 q u e n o era es ta t en lo comen-
c a m e n t " .


Pe ro la d i f icul tad no deja al ser h u m a n o desas i s t ido : hay c o m o u n a
tecnica y u n a did&ctica p a r a vencer qtie Llull t r a s m i t e . A u n q u e s i emprc
lo m a s i m p o r t a n t e es reconocer la l imi tac ion de la imag ina t iva , y no ceder
al desconc ie r to c u a n d o p r e t e n d e a c t u a r fuera d e su c a m p o . E n r a i z a d a en
una s a n a p e r s o n a l i d a d es t an util y poderosa q u e R. Llull nos desconcier-
ta t e m e r a r i a m e n t e con su a f i rmaci6n: " c a r si.l solell p a s s a n t per los fems


23
1 7 8 C E L E S T I N O A O S B R A C O


no.n reep su t ze t a t ni si h o m jus t no s ' ensu tza en i m a g i n a r e d e s a m a r
p e c a t , . . . " - ' 4 .


3,- Imaginacion v mundo angelico: En su Ascens i Descens de
Vlntel.lecte a t i r m a q u e el ange l no t iene sen t idos ni i m a g i n a c i o n . Y en el
Librc des Merave l les expl ica m a s a m p l i a m e n t e :


" V i r t u t d ' i m a g i n a c i o es i m a g i n a r aque l l a cosa q u e h o m ha
vista e no la veu, per la qua l imag inac io 1 'enteniment pot
e n t e n d r e les coses corpora l s , jass ia q u e no les haja vistes
c o r p o r a l m e n t " (...) " M a s 1'angel no h a ulls c o r p o r a l s e
per acfj no pot i m a g i n a r co q u e no h a vist, e pe r
de fa l l iment d ' imag inac io no ho pot e n t e n d r e " .


En ese m u n d o las cosas suceden por o t ros cauces :
" c a r enaixi com ha o r d o n a n c a enfre imag inac io e vista cor-
pora l q u e h o m pusca i m a g i n a r co q u e ha vist co rpora l -
men t . enaixi , e molt mills, ha d o n a d a D e u s o r d o n a n c a
enfre 1 'enteniment de 1'angel. qui . l en ten , e la volenta t ,
qui . l a m a ; per la qua l o r d o n a n c a 1'angel, a m a n t , en ten co
q u e a m a o d e s a m a " 2 5 .


111.- El entendimiento y la voluntad humanos


F.l h o m b r e es u n a sus tanc ia a jus tada d e a l m a rac iona l y de c u e r p o
e l e m e n t a d o , vege tado . sen t ido e imagina t ivo . T a m b i e n en el a r ea del
conoc imien to hay un perfecto o r d e n : el a l m a rac iona l — q u e se ha l l a con
m a s vir tud en la cabeza a u n q u e esta t oda en t o d o el c u e r p o y en c a d a
p a r t e del m i s m o — llega a las cosas m e d i a n t e los sen t idos . la imag ina t iva ,
el e n t e n d i m i e n t o , y la vo luntad . Por los sen t idos c o n o c e m o s los acc iden tes
de las cosas; por la imag inac ion y el e n t e n d i m i e n t o c o n o c e m o s q u e las
cosas t ienen n a t u r a l e z a . P a r a q u e nues t r a imag inac ion y e n t e n d i m i e n t o
perc iban bien las cosas confusas e i n d e t e r m i n a d a s hay q u e d i s t ingu i r y
s e p a r a r los acc iden tes y las cua l idades .


"1 aixi es pa lesa q u e pel ver sensible la imag inac io i
1'intel.lecte passen al ver i m a g i n a b l e i intel . l igible, el qua l
t r ans i t a n o m e n e m ascensio de 1'intel.lecte del sensible a


24. LLULL. R.. O.E.: B p. 280. 285. 288-9. 296. Concretamente Blanquerna contempla:
a media noche, mira al cielo y estrellas. echa de su pensamiento todo lo del mundo, se
arrodilla, eleva las manos al cielo. eleva el pensamiento a Dios, dice palabras y medita en el
alma con mcmoria. entendimiento y voluntad.


No comprendo la tesis de CARRERAS ARTAU. T. y J. (H. de la Filosofia I, pdgs.
544-5 y 573) de que Llull en su busqueda de lo eterno y sobrenatural ante las dificultades de
la imaginativa "se desentendera de aquella potencia como se prescinde de un servidor intiel
c insolenle" para rehabilitarla luego desde el conocimiento a iraves de visiones, suefios,
comparaciones, ap6logos y cosas parecidas; ni a traves de la interpretaci6n cuatrimodal
(literal o historial. trop61ogica o moral. alegoria. anigogia). Creo que Ramon L. intenta cla-
ramente situar a la imaginativa en su ambito; eso si. en la linea de que la filosofia es sierva
de la teologia y de que todo conocimiento aboca al amor.


25. I l .LLL. R„ Ascens i Descens, p. 134; O.E.: L.M. p 347.


24
L A I M A G I N A C I O N E N E L S I S T E M A D E R A M O N L L U L L 179


1'intel.ligible". Esboce ya en los pasos del p roceso la
ac tuac ion conc re t a de los sent idos ex ternos , la imag ina t iva , y el en tend i -
mien to ; la vo lun t ad decidird f ina lmente .


Llull a f i rma t a m b i e n : " A d e s 1'intel.lecte a m b la imag inac io a p r e h e n
els acc iden t s , ades sense la i m a g i n a c i o " . Si el obje to estd p resen te el
e n t e n d i m i e n t o lo conoce sin neces idad de la imag inac ion (que a d e m d s no
puede t e n e r ac to sin especie), t an solo por la p resenc ia y los d a t o s senso-
riales; si el obj te to estd ausen te en tonces el e n t e n d i m i e n t o lo conoce a
traves d e la imag ina t iva . Desc iende luego el e n t e n d i m i e n t o al objeto y,
por la imag inac ion y cl sent ido, cons idera las c u a l i d a d e s del mismo.


C u a n d o se t r a t a d e la metaf is ica el e n t e n d i m i e n t o sigue la via del
descenso; i n t e n t a c o m p r o b a r y salir de d u d a s y se ha l l a con q u e ni los
sent idos ni la imag inac ion le d a n n i n g u n a not ic ia , pero t a m p o c o le
in fo rman n a d a en con t ra .


Bove expl ica c o m o el e n t e n d i m i e n t o no p u e d e e n t e n d e r sino a t raves
del idolo o verbo sens ib le t p r o d u c t o de lo i m a g i n a b l e r e m o t o — o c u a n t o
esta fuera del su je to— que paso de los sen t idos a la fan tas ia y por la
imag inac ion se convir t io en lo i m a g i n a b l e p rox imo) ; y de ahi a r r a n c a el
verbo m e n t a l 2 6 .


IV,- F.l genio imaginativo v cataldn de Ramon Llull


a) Su imaginacion: En el pertil psicologico de R. Llull de s t aca de tal
modo su i m a g i n a c i o n q u e nos p r e g u n t a m o s si se t r a t a de un escr i tor
a ten to a los acon tec imien tos de su siglo o si e s t a m o s an t e un h o m b r e
cuya ac t iv idad cientif ica fue g u i a d a por la imag inac ion .


R a m o n L. era un ser excepcional , un genio. Su biograf ia . su
act ividad, su a u t o d i d a c t i s m o . sus escritos, su m e t o d o , etc. lo t e s t imon ian .
D. Abel la e s t r u c t u r o su es tudio sobre estos t res p i la res : el p r o b l e m a del
genio; R. Llull , genio; R. Lull, genio ca t a l an . F. van S t eenbe rgen lo
descr ibe c o m o " D o t a d o de un sent ido psicol6gico r e m a r c a b l e y de u n a
scnsibi l idad e x c e p c i o n a l " . M. Batl lor i lo e t i que t a de " e x a l t a t i imag ina-
t iu" ; " c a r a c t e r apas s iona t i f an ta s t i c " . " p e n s a d o r or ig ina l i inquis i t iu , i
te61eg mis t ic t a n t e specu la t iu com e x p e r i m e n t a l " , " e s s e n c i a l m e n t extra-
vert i t" , " u n dels h o m e s mes g r a n s de to ta 1'edat m i t j a n a " . Y S. Bove
t oma p r e s t a d a s del c i r te rc iense P. Pascua l es tas frases:


" P o r cua lqu ie r p a r t e que se mi re al Bea to Lulio. se ve do-
t a d o d e una viva, fertil y h e r m o s a imag inac ion , a b u n d a n t e
en vivencias e ideas . p a r a m&s facil i tar el c o n o c i m i e n t o d e
las cosas; cuyos efectos son !a va r i edad d e f iguras en
c i rculos . tri&ngulos, cuadr&ngulos , t a b l a s , d rbo les y colores
d e ellas, con q u e mani f ies ta a la vista t o d o el s u b l i m e Pro-
yecto d e las C i e n c i a s . . . " 2 7 .


26. LLULL. R..Ascens i Descens.p. 18-36, 28, 26; BOVE, S..E1 sistema cientifico p.
503ss.


27. BOVE, S., El sistema cientifico p. 456; ABELLA, D., Geni i catalanitat de R. /..
Barcelona 1960. p. 8, 10. 30. 60.


25
1 8 0 C E L E S T I N O A O S B R A C O


No po lemiza re . Digo s i m p l e m e n t e q u e el ave r ro i smo es solo u n o de
los e l e m e n t o s que exp l ican la crisis del siglo XI I I ; q u e p e s a b a la a m e n a z a
del r a c iona l i smo y n a t u r a l i s m o ; que , de o t ro lado, la c a b a l a y la filosofia
j u d i a y m u s u l m a n a y las cor r ien tes del sur f rances etc. d e b e n va lora rse
p a r a e n t e n d e r al M a e s t r o . Su forma de r ecu r r i r a e jemplos , apologos ,
s imbolos etc. no la cons ide ro Uamativa. R e c u e r d o q u e su c o e t a n e o Don
J u a n M a n u e l esta e m p l e a n d o tecn icas m u y s imi la res v.gr.: en su o b r a El
Conde Lucanor o Libro de los enxiemplos del Conde Lucanor et de
Patronio: y q u e se conoc ian ya n u m e r o s a s fabu las v.g.r.: Fabliaux et
contes choisis du moyen age (Lib. Hat ier , Paris .)


Lo q u e me a d m i r a es la fuerza d e su imag inac ion y la be l leza d e sus
personi f icac iones y d e m a s meta fo ras . v.gr.: personi f icac ion d e los Diez
M a n d a m i e n t o s , d e la Fe . Verdad , E n t e n d i m i e n t o , Devocion y Valor ; la
re lacion del mensa je ro del cap i tu lo 88 t a m b i e n de Blanquerna, y, sobre
todo . la invi tacion a su hijo y la descr ipc i6n del inf ierno en su Doctrinu
Pueril. O t r o gran ac ier to formal es h a b e r a u n a d o . c u a n d o r e n u n c i a al
m e t o d o d e d i s p u t a s y f iguras logicas, c o n c r e t a m e n t e en el Libre de
Merevelles los s iguientes e l ementos q u e ya c i r c u l a b a n por s e p a r a d o : la
ac t i tud de d isc ipulo , el marav i i l a r se c o m o ac t i tud vital. la s imbologia , los
n u m e r o s o s persona jes d e d i s t in tas clases sociales, el viaje c o m o hilo con-
duc to r . y la so ledad c o m o m c t o d o an t e un hecho mot ivador .


D i sc repo . pues , de J. Ch. Payen c u a n d o r e b a s a la va lorac ion d e la
a legoria lu l iana c o m o t r a d u c c i o n a imagenes vivientes del difieil j uego de
los conccp tos (mcr i to ya v e r d a d e r a m e n t e r e m a r c a b l e ) p a r a a t i r m a r que
creo u n a c u l t u r a de la imagen . Y no por c o n c o r d a r con el s ino por pare-
c e r m e u n a abe r r ac ion cito las a t i rmac iones de A. L l inares :


" L e symbol i sme lullien a p p a r a i t d o n c divers , mul t ip l e , p a r
ses formes c o m m e p a r ce qu ' i l r ep re sen te . S'il p r e n d s imul-
t a n e m e n t ou t o u r a t ou r la l o rme l i t tera le . la forme
a l legor ique , s'il fait appel au t h e m e d e 1'arbe ou a la fable,
si c e r t a in s recits (...) c 'est q u e le symbo l i sme lullien.
c o m m e tou t symbol isme. revele la vision d ' un m o n d e divers
et con t rad ic to i re .
Ce m o n d e , Lulle le voudra i t unifie, accorde , pa is ib le , orga-
nise. ma i s il est pa r t age , en contl i t pe rpe tue l et decevant ,
tout c o m m e 1'homme. D ' o u 1 ' impor tance des oppos i t i ons
symbo l iques (...) Du moins le m o n d e qu ' i l se cons t ru i t gra-
ce au symbole lui permet- i l d ' i m a g i n e r et de concevoi r des
ici b a s la verite s u p r e m e et la s u p r e m e b o n h e u r qui lui
sont reservcs d a n s 1 'au-dela"- ' 8 .


2H. LLINARES, A.. Remarques sur les formes tlu symbolisme lullien.Traza y Baza n"
3, Palnia de M. 22-44. p. 43-44; PAYEN. J.CH.. Genese et finalites de la pensee allegorique
uu moyen age. Revue de Metaphisyque et de morale. 78e an6e. 1973 pags. 4oo-479;
( iAl . INDO. M.A.. I.a condicion de los que uprenden n un aspecto de lu pedagogia luliana.
Rev. F.spanola de Pedagogia, 19 (1961) 5-17; STEENBERGEN. F.v., La signification dt
loeuvre untiuverroiste de R.L. Estudios Lulianos. 4 (1960) 113-128, p. 124 y 127.


26
L A I M A G I N A C I O N E N E L S I S T E M A D E R A M O N L L U L L 181


27


No, la l ec tu ra g lobal d e Llull no pe.rmite c o n c e b i r la i m a g i n a c i o n
como u n a evas ion , c o m o u n a e s c a p a t o r i a de i lusi6n a n t i c i p a d a . Precisa-
m e n t e po r su t b r m a simb61ica y v a r i a d a e n t r o n c a con la p r o d u c c i 6 n c a b a -
lleresca y d e t r o v a d o r e s y or ien ta les . Pe ro en R a m 6 n t o d o q u e d a s u b l i m a -
do s o b r e n a t u r a l m e n t e : vence el l ado b o n a v e n t u r i a n o y d e poesia religiosa.
Y la i m a g i n a c i o n lee un m u n d o c o h e r e n t e etc. p o r q u e asi es en Ia m&s
p ro funda de las r ea l idades . C o m o a h o n d a en el ser h u m a n o has t a aso-
mar lo al a b i s m o de su mis te r io c u a n d o ejerci ta la c o n t e m p l a c i o n d e Dios.
Aqui r a d i c a la d i t i cu l t ad m a y o r de u n a l ec tu ra ac tua l : en q u e las claves
son d i fe ren tes .


b) Su catalanidad: Desde el cr i ter io l ingii is t ico. d e s d e el a rea
geopol i t ica medieval y d e s d e el influjo de su pe r sona , d o c t r i n a y escuela
R a m o n Llull es uno de los ca t a l anes prec laros . O t r o s se h a n o c u p a d o y se
volcaran sobre la h is tor ia , con t r ibuc ion y vic is i tudes del lul ismo'- ' 9 . La
c a t a l a n i d a d de Lull, a veces a t a c a d a , c u e n t a e n t r e sus defensores a D.
Abella , T. y J. C a r r e r a s A r t a u , S. Bove y J. H. P robs t qu ien a t i r m a q u e el
gran h o m b r e de accion f ranciscano ( p o r q u e el ca rdc t e r p o p u l a r y p r a g m a -
tico d e este mov imien to le convenia) es t a m b i e n el filosofo y el mis t ico
p o p u l a r de C a t a l u n a (de d o n d e su influjo sobre los e sp i r i tus y las o b r a s
desde la edad med ia ha s t a hoy, en Espafia y en t o d a la E u r o p a q u e
piensa) . Suyas son es tas p a l a b r a s :


" M a i s Llull fournit sour tou t une m e t h o d e aux idees ca ta la -
nes. (Nous n ' e x a m i n e r o n s pas ici son role t res i m p o r t a n t de
t ixa teur de la l angue . il in teresse le l inguis te et le
l i t te ra teur) . II codifia, en effet, les qua l i t e s p r inc ipa les ,
d e sa r ace : 1'idealisme ec la i r an t , la p r a c t i q u e efficace.
1'esprit de suite, 1'energie in lassable , la to l e rance , le d e m o -
c ra t i sme pol i t ique , 1 'amour de 1 ' independance na t iona le .
(...)
Oui , R a m o n Llull est pa r dessus tou t le reve la teur aux ca-
t a l ans des forces inconscientes ou i n s u f t i s a m m e n t uti l isees
qu ' i l s po r t a i en t en eux, celui qui a fait de leur Nat ion un
cen t re a u t o n o m e d e cu l tu re , en r a p p o r t avec ce q u e pou-


29. A las aportaciones del Anuari del Institut d 'Estudis Catalans hay que anadir el
elenco de los "Deixibles de Tescola luliana" (P. 29) y el estudio de J.B. TORROELLA (p.
83-84) sobre "el lulisme a 1'Universitat de Girona" contenidos en el op6sculo Homenatge al
Doctor Areangelic lo Glorios martir de Crist B. R.. sos deixeble, admiradors i devots al
primer d'any de 1901 i comencament del segle XX (Barcelona 98 pags.) Cfr. AVINYO, J..
Historia del lulisme, Barcelona 1925; FERRA, M., R.L. valor universal Ciutat de M. 1915;
LLINARES, A., R.L Barcelona 1968; LLINARES. A., Loeuvre de R.L. et la culture catala-
ne en Europe Revue de la Mediterranee. 92-93, n° 4. t. 19; CARRERAS ARTAU. T.,
Aportaciones hispanicas al curso general de la Jilosofia. Actas de! Congreso Internacional dc
Filosofia (Barcelona 4-10 octubre 1948), vol I Madrid 1949. 41-136. p. 62-78; CARRERAS
ARTAU. J. - TUSQUETS TERRATS. J., Apports hispaquiques a la philosophie chretienne
de loccident, Louvain 1962; CARRERAS ARTAU. T. y J.. H" de la Filosofia III. Barcelona
1945. p. 200-203; CARRERAS ARTAU, T., Lobra i el pensament de R.L. en Obres essen-
cials I. p. 55-68; CARRERAS ARTAU. T.. revision y espiritu del lulismo. Cruz y Raya.
Madrid 1955. p. 63-83; CARRERAS ARTAY. J.. El lul.lisme. en: Obres essencials I, p.
69-84; BOVE. S.. La Jilosofia nacional de Catalunya Barcelona 1902. p. 36-116.
1 8 2 C E L E S T I N O A O S B R A C O


vaient d o n n e r ces forees. Les possedan t lui nicnie discipli-
nces et pu i s san tes au p lus h a u t degre . il a voulu c o m m u n i -
q u e r son exper ience personne l le et aussi t o u t e la science
suscep t ib le de l ' expl iquer et de 1'etayer aux h o m e s d e sa
t e r re bien a imce . A tous po in t s d e vue, Llull est le
ph i lo sophe popu la i r e de la C a t a l o g n e d ' a b o r d , pou is d e
t ou t e la pcn insu le i b e r i q u e " (...)
C h a m p i o n d e la civilisation, de la c u l t u r e ca t a l anes ,
R a m o n Llull n ' a pas encore t e rmine sa t a c h e sp i r i tue l l e "
3U


Suscr ib i r es tas l ineas es a t i r m a r q u e nunca (odo un p u e b l o deb io
t a n t o a uno solo de sus individuos . N u n c a la m e s u r a es facil en vis iones
sociopol i t icas , pero d e b e in ten ta r se : j u / g o incucs t ionab les su c a t a l a n i d a d
y su gen ia l idad pero creo q u e el m i s m o R a m o n Llull se sub levar ia a n t e
eua lqu i c r exagerac ion o mit if icacion.


Conclusion


1.- Q u i z a s sea pos ib le conf ron ta r las ideas d e R. Llull con las de la
ti losotia ac tua l ; pero d e b e n m a r c a r s e bien c l a r a m e n t e los cr i te r ios p a r a
no e n t r a m p a r s e en e n g a n o s y t ra ic iones . Aqui se ha q u e r i d o a n c u a d r a r el
i cma de la imag inac ion den t ro del s is tema ideologico lu l i ano y he
i n t e n t a d o r e spe t a r sus claves (vision un i t a r i a y global del h o m b r e y desde
la fe: t odo p a r a el h o m b r e y este p a r a Dios). Es to m e pe rmi t io u s a r y
a l t e r n a r tex tos de condic ion t i losoticocienti t ica y o t ros d e c a r a c t e r m a s
l i terar io .


Pe r sona l i dad en q u e concur ren las l ineas j u d a i c a , m u s u l m a n a y
c r i s t iana (v t a n t o en la ver t ien te cientifica c o m o en la asce t icomis t ica) ha
clc va lora rse d e s d e csta condic ion s ingular y en las c i r c u n s t a n c i a s d e su
cpoca . Sus inf luencias j u d e o m u s u l m a n a s no es tan aiin bien a c l a r a d a s . En
cl " a s c e n s o " del e n t e n d i m i e n t o Lull enra iza rd en Aris to te les m i e n t r a s q u e
para cl " d c s c c n s o " sc apoyani cn 1'laion. en la linea agus t i nobonaven -
t u r i a n a etc. y a u n en eor r i en tes a r a b e s 3 '


P r a c l i c a m e n l e su psicologia cs l u n d a m e n t o de SII inetat is ica. V ca rac -
lcrisiica suva cs el a b a n d o n o de es tcrot ipos a i;i hora de c o n c r e t a r y cjcm-
plil icar el icma dc l:i imaginat iva . A p a r t e del modt». en c u a n t o a los
leinas v cues l iones a i r a l a r d i scur rc por los moldes coe laneos y dc las dis-
l in ias escuelas . sobre lodo de la tomisla .


2.- Seuun el. conoccr es aprec ia r ln>- seres en sti g r ado d e par t ic ipa-


30. PROBST. J.H.. R.I.. Philosophe populaire catalan et /ranciscain. Criterion. any II.
n" 7. 387-406, p. 390-391 y 406.


31. AVINYO. J.. Il.tustracio divinu del B. R.L. i origens de su ideologia cientifica.
Criterion. any IV. n" 5, p. 418-428; URVOY. D., i.e role des facteurs cultures comme lien
entre lu mentalite islamique el lu pensee lulliene: lexemple de la musique. Estudios
I.ulianos. (1975) 71-80; MILLAS VALLICROSA. J.M.. Algunus relaciones entre la doctrina
luliunu y la Cahulu. Selarad. 18 (1958) 241-253; PROBST. J.H.. Curucterr el origine des
idees du R.R.L. Toulouse 1912.


2;s
L A L M A G I N A C I O N E N E L S I S T E M A D E R A M O N L L U L L 183


cion dcl hicn divino. Recha/ .a todo i nna t i smo : el a lma recibe d e los sen-
lidos las especies d e las cosas e.xteriores. de los sen t idos las t r a p a s a a la
iniaginacion y, t onu indo las dc la imag inac ion . las pone en si m i s m a o se
las ap rop i a . G u i a d o por cl examen afectivo el a m o r c a p t a las
significaciones. S o b r e c u a l q u i e r o t ro m o d o d e c o n o c i m i e n t o h u m a n o esta
la fe. q u e e s c a p a a sus leyes y q u e h a d e ser r e s p e t a d a y segu ida s i empre
en los conf l ic tos . pues es lu/. super ior .


.V La imag inac ion h u m a n a cs una potenc ia del a lma rac iona l . diver-
silicacla segiin los (cinco) sent idos corpora les quc rc t ienc \ r cp resen ta las
oisas sensibles ahora ausen te s de los sent idos . R. Llull lc da tal impor t an -
ci:i quc la sitiia conio po tenc ia a p a i i e : mas ai in: cs el l inico sen t ido inicr-
iin; es neccsar ia pa ra re tener el p a s a d o y p royec ta r cl l i i turo; el alm.i ie
visic las cosas tle sti p rop ia n a t u r a l e / a (pa ra en t ende r l a s ) a t raves dc la
i tnaginacion q u c es lo conocih le r emo to in te rno . Es la po tenc ia mas noble
> nienos ma te r i a l cn la esfcra de la sensibi l idad y t iene ana log ias coii cl
en tend imien to .


l.as cosas pueden ser imagi i i adas pues t icncn i m a g i n a h i l i d a d : la iuic-
ligcncia es super io r a los sent idos y a la imagiiurcion : la imag inac ion sc
da l amh icn cn los an ima lc s . pero no en los angc lcs .


D o t a d o cl m i s m o d c g ran imaginac ion af t rma q u c cs e n g e n d r a d a poi
j.i» pad res y. si no crece en c u a n t o potencia . si q u e a u i n c n t a cn eua i i lo a
ui opc rac ion : t icnc su o r g a n o en el ce rcbro del med io (ent re la mcnior ia \
el cn tcnd imien t i i ) \ m u e r c con cl h o m b r e .


I u p r i m c r o quc el ser h n m a n o imagina es sn p rop ia s e i n b l a n / a \ cn
l.i inujcr la imagiua i iva t icuc nna vida m a s ex t ibe ran ic . La imagiua t i\.1 un
pucilc a y u d a r al c n t e n d i m i e n t o en lo mela l i s ico \ esp i r i lua l pncs son
a i sas q u c lc s u p c r a n .


A la imag inac ion . q u e concue rda niejor con el e n t c n d i m i c n t o pm l.i
iuaiiana. Ic a t r ihuyc todas las operac iones de sens ih i l idad y gran inllujo
iii los l c n o m c n o s dc la vida vegetativa. El c n f e r m a r provicne de: cxccso
ilc cons idera r . dcb i l idad corpora l . mal uso dc las po tcnc ias . cas i igo dc
Dins a la ma la conc icnc ia : pero c a b e la cu rac ion .


4.- V c m o s | iues q u e p a r a Llull hay una cs t recha relacion en t rc la vicla
eorporal \ cl p l ano c icnt i t ico especulat ivo. Q u i z a s su gran logro haya suln
p rcc i samcnte c n c a r n a r lo tecSrico en lo vital y lo a b s t r a c t o en lo concrc io
in i en t ando una vision global; nosot ros no p o d e m o s sin t r a i c iona r l e dcscs-
i rnc tu ra r su t ex tu ra pa ra ais lar p u n t o s y en t r e saca r los p a r a c o m p a r a c i o -
ncs parc ia lcs .


C E L E S T I N O A O S B R A C O
Barce lona


29


T H E O L O G I A R A Y M U N D I LULLI M E M O R I T E R E P Y L O G A T A


D a s Ran ion Llull gewidme te Kapi te l im Centheologicon des Heymer i -
,-us de C a m p o (1395-1460)


1. Einleitung
W e n n d a s S c h r i f t t u m d e s Heymer i cus van den Ve lde (de C a m p o ) in


den le tz ten J a h r e n in v e r m e h r t e m Masse d a s In te resse de r Ph i losophie -
und Theo log i eh i s t o r i ke r zu wecken ve rmoch te , so ist de r G r u n d dafi i r
weniger in de r Or ig ina l i t a t oder der Kraf t des G e d a n k e n g u t s dieses
Flamen zu suchen als v ie lmehr in de r b e s o n d e r e n S te l lung , d ie er in de r
En twick lung des mi t te la l t e r l i chen D e n k e n s e i n n i m m t . G.G. Meersseman
hat auf seine fuh rende Rolle in Kb ine r Streit zwischen Albertisten und
Thomisten a u f m e r k s a m g e m a c h t 1 . Heymer ich ist t a t sach l i ch e ine de r
fuhrenden Persbi i l iehkei ten der a lber t i s t i schen Par te i . R. Hauhst2 und E.
Colomer3 sind den Bez i ehungen zwischen Nicolaus von Cucs und
Heymer icus n a c h g e g a n g e n und k o n n t e n einige in t e r e s san te Fes t s t e l lungen
vorlegen. In d i e sem Z u s a m m e n h a n g ist auch e r s t m a l s aufgefal len, d a s s
Hevmer icus an de r W i r k u n g s g e s c h i c h t e des Ramon Llull betei l igt i s t 4 . E.
Colomer hat sogar die Hypothesc aufgestel l t , d a s s d e r K u s a n e r d u r c h
Heymer icus mi t den G e d a n k e n Llulls b e k a n n t geworden ist 5 . Schliessl ich
ist noch d ie Rolle, welche d ieser f l a m i s c h e Theologie - und Phi losophic -
professor a m Basler Konzil gespielt ha t ein G r u n d fiir d a s w a c h s e n d e
Interesse an d iesem Schr i f t s t e l l e r 6 .


1. Cf. G. MEERSSEMAN. Geschichte cles Alhenismus. Heft II: Die ersten K o l n c r
Kontroversen, Rom 1935.


2. Cf. R. HAUBST, Das Bild des Einen und Dreieinen Gotles in der Well nuch
Nikoluus von Kues. Trier 1952 (Trierer theol. Studien 4). besonders 12, 50, 57. 59. 67-69.


88-91, 255-263 , 333-337; Die Christologie des Nikolaus von Kues. Freiburg 1956, 11. 172.
184-185; Zum Fortlehen Alberts des Grossen bei Heymerich von Kamp und Nikolaus von
Kues. in: Beitr. Gesch. Philos. Theol., Suppl. Bd. 4, Miinster 1952. 420-447.


3. Nikoluus von Kues und Raimund Llull. Berlin 1961 (Quellen und Studien z. Gesch.
(1. Philos. II). besonders 9-46; Heimeric van den Velde entre Ramon Lull y Nicolds de Cusa.
in: Span. Fprschungen d. Gorresgesellschaft, Re ihe . I . 21, 1963, 216-232; Nikolaus von
Kues und Heimeric van den Velde. in: MFCG. 4. 1964, 198-213.


4. Nikolaus von Kues und Raimund Llull. 39-46. sowie die beiden Anm. 3 zitierten
Artikel.


5. Nikoluus von Kues und Heimeric van den Velde. 213: "Gerade als Vermittler
albertinischen. lullschen und allgemein neuplatonischen Gedankenguts hat Heimeric das
cusanische Denken sehr friih auf jene christlich-platonische Denkrichtung hingewiesen. die
seither die geistige Heimat des Nikolaus von Kues gewesen ist".


6. Vgl. dazu G. MEERSSEMAN. Geschichte. 16; Een Nederlundsch koncilientheoloog:
Emcric van de velde ttl460). Thom. Tijdschrift, 4. 1933. 675-687; A . B L A C K , Heimericus
de Campo: The Coutteil und History. Ann. Hist. Conciliorum, 2, 1970, 78-86; The Realist


1
186 R U E D I I M B A C H


Die K d l n e r Leh r t a t i gke i t des Heymer i cus w u r d e 1431 d u r c h seine
T e i l n a h m e a m Bas ler Konzi l u n t e r b r o c h e r i 7 N a c h se inem Ver lassen des
Basler Konzi l s , 1435, ist er e inem Ruf n a c h Lowen gefolgt und h a t dor t
be im A u t b a u de r Theo log i schen F a k u h a t w i r k s a m m i t g e h o l f e n 8 Er lehr t
dor t b i s 1453, J ah r , in d e m er sich a u s d e m offiziellen L e h r b e t r i e b
z .ur i ickz ieh t 9 . H e y m e r i c u s ' Schrif ten a u s d ieser Lbwener P e r i o d e s ind bis
jetzt weniger eifrig u n t e r s u c h t worden als sein fr i iheres, in Kd ln u n d
Basel e n t s t a n d e n e s Sch r i f t t um. Das ha t seinen g u t e n G r u n d : Diese s p a t en
Schr i f ten sche inen weder Fiir die E r f o r s c h u n g e ines mdg l i chen Lehrer -
Schu le r -Ve rha l t n i s s e s zwischen H e y m e r i c u s u n d C u s a n u s noch fur die
E r f o r s c h u n g des A l b e r t i s m u s eine e n t s c h e i d e n d e Rolle zu spie len - mi t
A u s n a h m e nat i i r l ich de r b e r i i h m t e n Invectiva^°.


U n t e r diesen in Lbwen e n t s t a n d e n e n Schrif ten ha t d a s Centheologi-
con o d e r Centilogicon bis h e u t e nach m e i n e m Wissen ke ine E inze lun te r -
s u e h u n g e r f ah ren . Diese Schrift aber verd ien t in mehrfacher Hins ich t d ie
A u f m e r k s a m k e i t d e r Ph i lo soph ie -und Theo log ieh i s to r i e . Dieses umfangre i -
che W e r k ist. soweit h e u t e b e k a n n t , n u r in e iner e inzigen Hs. e r h a l t e n :
Bruxelles, Bihl. Royale, ms. 11571-75 (2177), fbl. lva-74vb:]. Fol. 2v
lesen wir: Hic incipi t centheologicon p r i m u s q u i d e m t r a c t a t u s c o n t i n e n s
c e n t u m theologias c o m p o s i t u s a m a g i s t r o Heymer i co d e C a m p o . Im
Inha l tve rze ichn i s des cod. (fol. l r ) t r ag t d ie Schrif t a l l e rd ings den Ti te l
Ccntilogicon. U n t e r d iesem Titel ist sie a u c h in den a l tes ten W e r k v e r -
zeichnissen des Heymer i cus , d ie von Z. Kafuza e n t d e c k t w o r d e n s i n d ' 2 ,
v e r z e i c h n e t ' J .


Die Entstehungszeit d ieser Schrift k a n n mit z ieml icher G e n a u i g k e i t
festgeset/.t we rden : d a s W e r k ist nach 1453 u n d vor 1460 e n t s t a n d e n .
A u f g r u n d d e r Verweise auf gewisse Schrif ten des Nico laus von Cues
h a t t e Z. K a f u z . a ' 4 d ie V e r m u t u n g ausgesp rochen , d a s W e r k sei n a c h


Ecclesiology of Heimeric van de Velde. in: Facultas S. Theologiae Lovaniensis 1432-1797.
Bijdragen tot haar geschiedenis. Leuven 1977 (Bibl. Ephemeridum Theologicarum Lovanien-
sium XLV). 273-291: P. LADNER, Der Abiass-Traktat des Heymericus de Campo. Ein
Beitrug zur Geschichte des Basler Konzils. Zeitschr. Schweiz. Kirchengesch., 71. 1977,
93-140.


7. Vgl. dazu G . G . M E E R S S E M A N . Geschichte. 17.
8 Op . cit. 15-16.
9 Op. cit.. 17.
10 Zu diesem Brief aus dem Jahre 1456 cf. Op. cit.. 86-92 und 4 * 1 3 * .
11 Ich mbchte an dieser Stelle Prof. Dr. Pascal Ladner (Universitat Freiburg i. Ue.)


dafur danken. dass er mir freundlicherweise eine Kopie dieser Hs. zur Verfugung gestellt
hat.


12. Vgl. dazu Z. KALUZA. Trois liste des oeuvres de Heimeric de Campo dans le
'Catalogue du Couvent Rouge CRouge Clottrel: Med. philos. polon... 17, 1973. 3-20. Dieser
Artikel erganzt den Versuch zu einem Katalog der Schriften des Heymericus, dcn JB.
KOROLEC seiner Ausgabe des Compendium divinorum vorangestellt hat (in: Stud. med.. 8,
1967. 29-45). Diescr Katalog muss zudem erganzt werden durch Z. K A L U Z A Materialy do
Katalogu dziel Heimeryka de Campo, Stud. med. 12, 1970, 3-28. Die bis jetzt vollstandigste
Zusammenstellung der Werke des Heymericus stammt von Luc BURIE. Proeve tot inventa-
risatie van de in handschrift of in druk bewaarde werken van de Leuvense theologiepro-
fessoren uit de XVe eeuw. in: Facultas S. Theologiae (cit. Anm. 6), 221-237.


1 3 . Cf. Z. K A L U Z A , 7 " r o « listes. 13; L. BURIE. Werken. 229
14. Art. cit.. 13 Anm. 46.


2
T H E O L O G I A R A Y M U N D I L U L L I M E M O R I T E R 187


1446 geschr ieben w o r d e n . E r h a t t e bei dieser D a t i e r u n g a l l e rd ings nicht
beachtet, d a s s sich H e y m e r i c u s i m Kapi te l 2 0 ' 5 au f die Schrift "De pace
/ i r f e / " ' 6 des C u s a n u s bez ieht , wie bere i ts R. K l i b a n s k y e r k a n n t ha t t e .


Heynie r icus versuch t in dieser . in e inem sehr u m s t a n d l i c h e n L a t e i n 1 x


geschriebenen Schrift h u n d e r t versch iedene m e n s c h l i c h e Theo log ien - eine
Vielfalt, welche in de r d u r c h mensch l i ches Wissen nicht e r fa s sba ren
gbttlichen T r a n s z e n d e n z ih ren G r u n d ha t - d a r z u s t e l l e n und , w e n n d i e s
sich als nb t ig erweisen sollte, zu k r i t i s i e r e n 1 9 . N i c h t n u r d i e theologia de r
verschiedenen Bi icher des A l t e n 2 0 und Neuen T e s t a m e n t 2 1 , d e r Py tha-
g o r a e r 2 2 . P l a t o n i k e r 2 3 , A r i s t o t e l i k e r 2 4 , E p i k u r a e r , 2 5 , s o n d e r n ebenfa l ls
jene des Alanus ab Insulis26, des Bonaventura27, de r S k o t i s t e n 2 8 sowie -
ungenannt - de r ph i losoph i sche Ansa t z des Kusaners29 werden von
Heymericus b e s c h r i e b e n . Von den insgesamt 102 K a p i t e l n 3 0 de r Schrift
ist eines d e m D e n k e n des Raymundus Lullus gewidme t (c.9, fol. 6vb-7va).
Dieser Tex t di irf te fiir die W i r k u n g s g e s c h i c h t e L l u l l s 7 sowie fur den sog.
Llullismus d e s H e y m e r i e u s 3 2 nicht un in t e re s san t sein. Er sei d e s h a l b hier
in extenso vorgelegt und ku rz besp rochen .


15. Cod. cit.. fol. 1 2 v a l 3 ra.Das Kapitel t r a g t den Titel: Theologia variarum sectarum
consona. Vgl. daz.u vom Verfasser: Einheit des Gluuhens Spuren des Cusunischen Dialogs
De pace fidei hei Heymericus de Cumpo, Freib. Zeitschr. Philos. Theol.. 27. 1980.


16 Vgl. unten Anni. 29
17 Nicolai de Cusa. De pace tidei. ed .R. Klibansky et H. Bascour. Opera omnia VII.


Hamburg 1959. XL-XLI. R. Klibansky hatte bereits erkannt , dass es sich hier um cin
Kapitcl tibcr dic Schrift des Cusanus handelt.


18. Wer sich auch nur kurz mit den Schriften des Heymericus befasst. dem wird der
iiberladene, schwer verstandliche Stil auffallen. Dies wurden bereits von seinen Zeitgenossen
uahrgenommen. Vgl. dazu G. G. Meersseman. Geschichte, 99-100. wo das Urteil des
Gcrardus de Monte zitiert wird. P. Meersseman selber hat verschiedentlich darauf
hingewiesen, op. cit., 86, 105.


19. Cf. cod. cit.. fol. 4va.
20. Eine ganze Reihe von Kapiteln ist diesem Thema gewidmet. vor allem c. 12. 28.


.11-34, 58. 59, M-62.
21. Vgl. c.g. c.37: Theologia Testamenti noui cwangelica (fol. 25ra-rb) oder c. 42:


Theologia actuum apostolorum (fol. 28rb-vb). Die Kapitel 44-53 sind den einzelnen
Paulus-Briefen gewidmet.


22. C.5: Theologia pythagorica (fol. 4va-5rb).
23 C.6: Theologia platonica (fol. 5rb-va).
24. C.7: Theologia peripatetica christifideliter correcta (fol. 5va-6ra).
25 C.8: Theologia epycurea (fol. 6ra-vb).
26. C. 10: Theologia Alani armonica (fol. 7va-vb).
27. Cf. die Kapitel 63-69 (fol. 43va-52ra).
28. C . l L D e theologia formalistarum nocionaliter analethica (fol. 7vb-8rb)
29 Von Nikolaus handeln folgende Kapitel: (14) Theologia cuiusdam mystici theologi


ignoranter docti (fol. 9va-10ra); (15) Thcologia ciusdem coniecturaliter unitrina (fol.
lOra-vb); (16) Theologia eiusdem geometrica (fol. lOvb-llrb) sowie das bereits Anm. 15
genannte Kapitel.


30. Dic Schrift umfasst 102 Kapitel. obschon im Titel von 100 Theologien dic Rcde ist.
da dic erstcn zwei Kapitel von der Theologia dei (fol. 3ra-rb) und der Theologia angelica
(fol. 3rb-vb) sprechen.


31. Hevmericus ist wahrscheinlich in Paris mit dem Denken Llulls konfronticrt wordcti.
Cf. dazu E. COLOMER, Nikoluus von Kues und Raimund Llull. 5-9. Zur Wirkungsgc -
schichte Llulls in Frankreich vgl. J. N. HII .LGARTH. Ramon Llull and Lullism in


{•ourteenth-Century France, Oxford 1971.
32. Was E. Colomer, Op. eit„ 5 Anm. I. vom Llullismus des Cusanus sagt, kann man


3
188 R U E D I I M B A C H


2. Text33


6vb Theologia R a y m u n d i Lulli m e m o r i t e r epy loga ta
P r o p t e r p r e d i c a b i l e m ent is increa t i et un iue r s i t a t i s c o n d i t e in hijs


e o m m u n i b u s a p p e l a t i s ([B] bon i tas , [C] m a g n i t u d o , [E] po ten t i a , [F]
seiencia, [G] u o l u n t a s . [H] u i r tus , [1] ue r i t a s et [K] g lor ia) conuert ibi-


5 l i ta tem quod l ibe t h o r u m s u p r a a l t e r u t r u m c i r cu la r i t e r r ec ip rocan tem
et, ne sint ociosa, s igi l la t im per t res cor re lac ion is in t r ins ice terminos
(scilicet -bile, - t i u u m , -[a]re) noc iona l i te r d i s t i n g u e n t e m , p rop te rque
s imilem h o r u m n o m i n u m ([B] p r i n c i p i u m , [C] m e d i u m , [D] finis, [E]
differencia, [F] c o n t r a r i e t a s , [G] concord ia , [H] m a i o r i t a s , [1] mino-


K) r i tas . [K] equa l i t a s ) d i f ferentem indi f fe rcnc iam (?) in hijs n o u e m
subiect is sc ib i l ibus ([B] d e u s , [C] ange lus , [D] ce lum, [E] h o m o , [F]
ymag ina t iva , [G] sensit iva, [H] uege ta t iua , [1] e l e m e n t a t i u a et [K] in-
t r u m e n t a t i u a ) s e c u n d u m p r o p r i u m u n i u s c u i u s q u e m o d u m
h i n c i n d e c o n u e r t i b i l i t e r u a r i u m d i u e r s i m o d e r e p e r t a m


15 p o t e s t i n t e l l e c t u s n o s t e r , e s s e n c i a l e s h o r u m u e r i t a t e s s u a a p p r e -
h e n s i o n e s i m p l i c i c o n c i p i e n s , t a l i t e r c o n c e p t a s a c t u c o m p o -
n e n t e e t d i u i d e n t e d i s c e r n e n s , s i c q u e d i s c r e t a s u o m o t u
d i s c u r s i u o ad i n u i c e m c o n f e r e n s a t q u e i t a s i l o g i s t i c e c o l l a t a s
d e i u d i c i o s p e c u l a t i u o in p r a c t i c u m a r t i f i c i o s e e x t e n d e n s ,


20 o m n i m o d a m de e isdem uenar i sc ienciam hijs n o u e m ques t ionibus
scibi l ibus ([B] U t r u m . [C] Q u i d . [D] De quo , [E] Q u a n t u m , [F] Quale,
|G[ P r o p t e r qu id . [H] Ubi , [1] Q u a n d o , [ K l ] Q u o m o d o , [K2] Cum
quo) per q u a s d a m c o m m u n e s regulas cui l ibet ques t ion i appropr i a t a s
et d i f fmit iua , id est f o r m a r u m 3 , p recogn ic ione s u b d i s t i n c t a s nociona-


25 Hter c o r r e s p o n d c n t e m et per ua r i a s a t t r i bu t a l e s e a r u n d e m formarum
inter se et c u m predic t i s n o u e m subiect is et suis d i g n i t a t i b u s implic i te
cor re la t iu i s coord inac iones , t a m a f t i rma t iuas q u a m n e g a t i u a s , multi-


7ra formiter ua r i ab i l em scienciam, / inqui t , t a m de r e b u s q u a m de
s e r m o n i b u s et m o r i b u s gene ra lem. o m n i b u s sciencijs spec ia l ibus de


30 quol ibet prefa to sub iec to scibili seorsum t rad i t i s ue rac i t e r applica-
bi lem.


Ut , si q u e r a t u r de bon i t a t e - [B JJtrum sit, C] Quid e s t in se
quid est in alio, qu id h a b e t in alio, [D] De quo est pr imit iue,
eausa l i t e r au t possessiue, [E] Quanta est c o n t i n u e vel d iscre te , [F]


35 Qualis est p rop r i e vel a p p r o p r i a t e , [G] Propter quid est formal i ter vel
finaliter, [H] Ubi est hab i tua l i t e r , local i ter vel s i tual i ter , [1] Quando
est, fuit vel erit t e m p o r a l i t e r vel e te rna l i te r , [ K l ] Quomodo est
h a b i t u d i n a l i t e r [K2] Cum quo est social i ter — r e s p o n d e n d u m per
regulas hijs q u e s t i o n i b u s a p p r o p r i a t a s :


a forum cod.
auch auf Heymertcus anwenden: "Wenn wir in unserer Untersuchung vom Llullismus des
Cusanus sprechen. so meinen wir keineswegs. dass Cusanus ein Llullist gewesen warc,
sondern allcin dies. dass bei ihm infolge einer langen Auseinandersetzung mit Raimund
Llull gewisse llullschc Gedankengange vorkommen". - ln seiner Besprechung des Buches
von E. Colomer hat R. Haubst auf den hier verbffentlichten Text erstmals hingewiesen:
Trierer Theo/. Zeitschr.. "I 1962, 258-259.


33. — includunt lilleras vel voces textui codicis addendas.


4
THEOLOGIA RAYMUNDI LULLI MEMORITER 189


40


45


50


55


7 rb 60


65


70


Ad p r i m a m af t i rmat iue , eo quod o m n e , quod non r e p u g n a t hu ic
p r imo doc t r ina l i p r inc ip io d e q u o l i b e t e s s e vel non esse, de nul lo vero
simul, et c o n c o r d a t n a t u r a l i memor i e , intel l igencie et uo lun ta t i s
racioni , est a f f i r m a n d u m .


Ad s e c u n d a m q u o d est in se bona , habens in se t r i a sui ac tus
fecundi co r re la t iua , scilicet bonif icabile , bon i f i c a t i uum et bonif icare;
in alio est s e c u n d u m m o d u m illius, q u e m f c i p sum h ab e t , habens
similia e i u s d e m cor re la t iua , u tpo t e in m a g n i t u d i n e est m a g n a h a b e n s
m a g n i t i c a t i u u m . magni f icabi le , magni f icare , et sic de alijs, r e d e n d o
singula s ingul is .


Ad t e r c i a m , quod est de se primitiue. c u m non h a b e a t a l iquid
pr ius se, u n d e or ig ina l i te r d e p e n d e a t , ex q u o ipsa c u m o m n i b u s suis
principijs subiect is et potenci js conue r t ib i l i bus est perfeccio universa-
lis et p r i m a r i a .


Ad q u a r t a m , quod est continue u n a et discrete t r ina , l o q u e n d o
t r a n s c e n d e n t e r , i d c e s t a b s o l u t e una , re la t iue t r ina .


Ad q u i n t a m , quod proprie bon i t lua et appropriate magnif ica etc.
Ad s ex t am , quod formaliter r ac ione sui et finaliter g rac ia sui.
Ad s e p t i m a m , q u o d in se ub ique , id est sic naturaliter, localitcr


et habitualiter c o n t e n t u m , l o q u e n d o s e m p e t t r a n s c e n d e n t e r .
Ad o c t a u a m , quod semper , / s up ra o m n i s t e m p o r i s differencias .
Ad n o n a m , quod habe t se et sua conuer t ib i l i a ei ydempt i cc


s e c u n d u m rem et d iuers i t ice s e c u n d u m m o d u m in e o d e m intelligibili
circulo soc ia ta , ut imp l i cans ad i m p l i c a t u m . et e conue r so .


Ad u l t i m a m , q u o d est c u m quol ibe t s u o r u m conue r t i b i l i um
absolu te et re la t iue soc i a tum et ita s imul d i s t inc te et ind i s t inc te seu
un iuoce et e q u i u o c e c o n i u n c t u m .


Q u e equ iuocac io per rac iones diff ini t iuas c e n t u m f o r m a r u m
s u b d i u i s a s par i t pa r t i cu l a r i t e r o m n i m o d a m in u n i t a t e un iuersa l i
u a r i e t a t e m . q u e s u n t i n s t r u m e n t a in h a c Ar te mul t ip l i c i t e r h a b u n -
d a n d i et e a m ad o m n i a q u o m o d o l i b e t scibil ia e x t e n d e n d i . Q u e forme
sunt hee :


|1] e n t i t a s [15] acc idens |29] a t t r a c c i o
[2] vel essencia [16] q u a n t i t a s [30 recepc io]


[3] u n i t a s [17] q u a l i t a s [31] f a n t a s m a
75 [4] p l u r a l i t a s [18] re lac io [32] p l e n i t u d o


[5 n a t u r a ] [19] acc io [33] diffusio


[6 | g e n u s [20] pass io [34] d iges t io


[7] spec ies [21] h a b i t u s [35] expu l s io


|8] i n d i u i d u i t a s [22] s i tus [36] s ignif icacio
so [9] p r o p r i e t a s [23J t e m p u s ]37] p u l c h r i t u d o


[10] s impl i c i t a s [24] locus [38] n o u i t a s
[11] compos i c io [25] m o t u s [39] ydea
|12] fo rma [26J i m m o b i l i t a s [40] m e t a p h y s i c a d


[13] m a t e r i a [27] i n s t i nc tu s |41 ] cns in po ten t i a


85 [14] s u b s t a n c i a [28] a p p e t i t u s [42] p u n c t u a l i t a s


li qm> niodo cod. e sup. lin. ci mathematica cod.


5
190 R U E D l I M B A C H


(431 l inea [72] c a p a c i t a s
|44) t r i a n g u l u s [73] ex i s t enc i a - agenc i a
(45] q u a d r a n g u l u s [74] c o m p r e h e n s i o
[46] c i r cu lus [75 iniiencioj
[47] c o r p u s [76] s i m i l i t u d o - s i m i l a t u m


90 [48] t igura [77] a n t e c e d e n s - c o n s e q u e n s
[49] r e c t i t u d o [78] p o t e n c i a - o b i e c t u m - a c t u s
[50] d y a m e t e r , [mons t ruos i t as j [79] g e n e r a c i o - c o r r u p c i o - p r i u a c i o
[51] der ivac io [80] theo log ia
[52] u m b r a [81 ] ph i lo soph ia


95 [53] s p e c u l u m [82] g e o m e t r i a
[541 color [83] a s t r o n o m i a
[55] p ropo rc io [84] a r i sme t r i ca
[56] d ispos ic io [85] mus ica
[57] c reac io [86] r e tho r i ca


100 | 5 8 | p r e d e s t i n a c i o [87] logica
[59 m i s e r i c o r d i a ] [88] g r a m a t i c a
[60] necess i t a s -necess i t a tus [89] m o r a l i t a s
[61] t o r t u n a - f o r t u n a t u s | 9 0 | poli t ica
[62] o r d i n a c i o - o r d i n a t u s [91] ius


105 [63 | eons i l i um-consu l t u s [92] m e d i c i n a


7va [64] g r a c i a - g r a t u i t u m [93] p r i n c i / p a t u s seu r eg imen princi
165] per fecc io-per fec tum [94] milicia
[66] d e c l a r a c i o - d e c l a r a t u m [95] m e r c a t u r a
[67] t r a n s s u m p c i o - t r a n s s u m p t u m [96] nau igac io


110 [68] a l t e r ac io - a l t e r a tum [97 consc ienc ia ]
[69] inf ini tas [98] p red icac io
[70] d e e e p c i o - d e c e p t u m [99] orac io
[71] h o n o r - h o n o r a t u m [100] m e m o r i a


Hec sunt n o m i n a p re fa t a rum f o r m a r u m s u b d e n o m i n a c i o n e
115 numer i cen tena r i j d e t e r m i n a t a , s u m m a m o m n i u m a p p e l l a t a r u m


scibili ter s ignif icabi l ium i n d e t e r m i n a t a m con t i nenc ium, in suis difti-
n ic ion ibus g r a m a t i c a l i t e r in te rp re ta t iu i s a prefa to R a y m u n d o ad
t inem iam p r e n a r r a t u m coacervata .


Ex q u i b u s et ea p r eceden t i bus colligitur. quod e o r u m theologia.
I2() q u a m diffmit esse sc ienciam, c u m q u a h o m o loqu i tu r de deo , non


excedit in forma seu m o d o sciendi q u a m c u m q u e a l i am a r t em, cuni
i nn i t a tu r e i sdem eum illis docendi principijs , medijs , subiec t is , pro-
p r i c t a t ibus ct pass ion ibus scibil ibus, ex a n t e c e d e n t e s u o r u m nomi-
num precogn ic ione per e u n d e m R a y m u n d u m i m p r o p r i e confieta.


125 to tum sue nocionis artificialis r obu r m e n d i c a n t i b u s , i deoque suos
s tudiosos inquis i tores frustra circa s u p r a h u m a n a dei e loqu ia occu-
p a n t i b u s .


6
T H E O L O G I A R A Y M U N D I L U L L I M E M O R I T E R 191


3. Bemerkungen zum Text
Offensicht l ich will H e y m e r i c u s in d iesem T e x t e ine aussers t k n a p p c


Z u s a m m e n f a s s u n g d e r Ars Lulliana vor legen: N a c h H e y m e r i c u s geht es
Llull um e ine Universa lwissenschaf t : scient ia de quo l ibe t scibili . R a y m u n -
dus selber h a t im P r o o e m i u n se iner Ars ultima sein V o r h a b e n , wie folgt
umschr ieben :


Q u o n i a m inte l lec tus h u m a n u s est va lde plus in op in ione ,
q u a m in sc ient ia cons t i tu tus , ex *eo qu i a quae l ibe t sc ient ia
habe t sua p r inc ip ia p ropr ia , et d iversa a pr incip i i s a l i a r u m
s c i e n t i a r u m ; idcirco requir i t , et appe t i t in te l lectus , q u o d sit
u n a sc ien t ia genera l is ; et hoc c u m suis p r inc ip i i s genera l i -
bus , in q u i b u s p r inc ip ia a l i a r u m s c i e n t i a r u m sint impl ic i ta .
et c o n t e n t a . sicut pa r t i cu l a re in universal i . . . Pe r h a n c
q u i d e m sc ien t i am possunt al iae sc ien t iae acqu i r i ; p r inc ip ia
en im pa r t i cu l a r i a in gene ra l i bus hujus ar t i s a p p a r e n t . et
r c l u c e n t 3 4 .


Die kons t i t u t iven M o m e n t e dieser Ars sind nach de r D e u t u n g des
Heymericus die neun abso lu ten , konver t ib len und d ie neun relat iven
Prinzipien e inerse i t s ( 3 - 4 , 8 - 1 0 ) 3 5 , die zehn Fragen ( 2 1 - 2 3 ) 3 6 . d ie
neun SubjekteQl-13)37 sowie die dre i Correlativa ( 7 ) 3 8 andere rse i t s . A u s
ihrem g e o r d n e t e n Z u e i n a n d e r , aus ihrer kuns tvo l l en K o m b i n a t i o n ergib t
sich die b e s a g t e Allwissenschaft - t a m de r e b u s q u a m d e s e r m o n i b u s et
mor ibus 3 9 .


Nach d iese r r u d i m e n t a r e n , die wicht igsten Baus t e ine der Ars Lulliana
allerdings e n t h a l t e n d e n Z u s a m m e n f a s s u n g ( 2 - 3 1 ) gibt H e y m e r i c u s ein
Beispiel de s sen . was Llull selber in seiner Ars ultima e ine D e d u k t i o n der
Prinzipien per regulas n e n n t 4 0 , u n d zwar a n h a n d de r bonitas ( 3 2 - 6 6 ) Im


34. Ars generalis ultimu, Palma Mallorca 1645 (Nachdruck Frankfurt 1970) , 1
35. Ars gen. ultimu, ed. cit.. I: Principia huius artis sunt haec: Bonitas. magnitudo,


aeternitas sive duratio, poteslas. sapientia. voluntas. virtus, veritas. gloria. difterentia.
concordantia. contrarietas. principium. medium, finis. majoritas. aequalitas. minoritas. Cf.
Ars gen. ultimu, ed. cit., 12-15. Zur philosophischen Deutung dieses Kenrstuckes der
Llullschen Kunst der dignitates. vgl. E.-W. PLATZECK. Ruimund Lull, Sein Leben-Seine
Werke. Die Grundlagen seines Denkens. Bd. 1, Diisseldorf 1962, 124-199 (absolute
Prinzipien), 200-260 (relative Prinzipien); vgl. ebenfalls L. SALA-MOLINS, La philosophie
de l'amour chez Ruymond Lull. Paris 1974, 50 95


36. Cf. Ars gen. ultima. !-2: Amplius quidem haec scientia generalis potest nuncupari :
quaestiones namque generales habet ad omnes alias quaestiones, quaecumque sint: omnes
enim in istis implicantur. Et sunt istae: Utrum sit? Quid est? De quo est? Quare est?
Quantum est? Quale est? Quando est? Ubi est? Quomodo est? Cum quo est? Et sunt
decem, ut apparet numeranti . Vgl. ebenfalls Op. cit., 15-27. Zur Deutung wiederum
Platzeck, 261-297.


37. Cf. Ars gen. ultima, Pars nona. 178-322; Ars brevis. Palma Mallorca 1669
(Nachdruck Frankfurt 1970), 92-106.


38. Cf. dazu Llulls Schrift: Liber correlativorum innatorum, ROL VI, ed. H.
Riedlinger. Turnholti 1978. 128-152.


39. Zu Llulls Vorhabcn sci nochmals auf die Anm. 35 genannte Studie von E.-W.
Platzeck verwiesen.


40. Vgl. dazu Ars gen. ultima. Pars octava, sect. 2, 135-179. wo Llull jedes einzelne der
Prinzipien per regulas deduzicrt. Die Zeilcn 32-66 unsercs Textes sind eine Zusammenfus
sung von cap. 1: De bonitate per regulas deducta (135-137).
1 9 2 R U E D I I M B A C H


Z u s a m m e n h a n g mit de r Antwor t auf die le tzte F r a g e ( c u m quo) niitzt
Heymer i cus die Gelegenhe i t , u m ein neues E l e m e n t d e r Ars e inzufi ihren,
d ie s o g e n a n n t e n hundert Formen(67-118)4 'Die Re ihenfo lge de r Aufzah-
lung s t i m m t mit der jenigen sowohl der Ars ultima wie a u c h d e r Ars
brevis l iberein, a l le rd ings sind einige, n icht sehr wesent l iche Differenzen
fests tel lbar : (a) Im Text werden n u r 96 F o r m e n a u f g e z a h l t ; es fehlen:
n a t u r a , r e c e p c i o , miser icordia , i n u e n c i o , c o n s c i e n c i a 4 2 ; (b) Heymer icus
fiihrt e ine jbrma an , welche bei Llull nicht vo rkommt : dyameter ( 9 2 , n. 50 ) ;
(c) er ersetzt t ranssubstantiat io du rch t r a n s s u m p c i o ( 1 0 9 , n. 6 7 ) 4 3 ; (d) wir
l e s e n Z . 8 3 (n. 40) m a t h e m a t i c a , wo bei Llull m e t a p h y s i c a s teht ; es
hande l t sich wohl um einen Schreibfehler . Es ist i iberdies e rwahnenswer t ,
dass die vier Figuren4*. welche nach d e m sog. .Alphabetum45 die
Llullsche A r s erbffnen und fiir sie g r u n d l e g e n sind, sowie die
Tabula4e. von Heymer icus mit ke inem W o r t e r w a h n t werden , obschon es
scheint , d a s s fiir sein eigenes D e n k e n g e r a d e diese F igu ren en t sche idend
w a r e n 4 1 .


Vergle icht m a n dieses Resume mit den fr i iheren Z u s a m m e n f a s s u n g e n
de r Ars Lulliana. i n sbesondere mit der jenigen i m T r a k t a t Disputatio de
potestate ecclesiastica48, so ist die hier vorgelegte n ich t n u r wesentlich
k n a p p e r . sonde r es fallt auf, dass Heymer i cus h ier n ich t versucht , die Ars
Lulliana mi t der ar is tote l ischen Phi losophie in U e b e r e i n s t i m m u n g zu
b r i n g e n 4 9 . Die kr i t i sche B e m e r k u n g a m Schlusse des K a p i t e l s ( 1 1 9 - 1 2 7 )
h ingegen ist eher i iber raschend. In seinen fri iheren Schr i f ten hat
Heymer i cus i m m e r wieder versucht , d a s In te resse u n d d ie B e d e u t u n g
dieser neuen Logik zu e r w e i s e n . 5 0 . Im vor l iegenden Text h i n g e g e n stellt
Heymer i cus die Uniuersalitdt des Llul lschen A n s a t z e s in F r a g e . Er
bezweifelt, was g e r a d e die Abs ich t R a y m u n d s war, n a m l i c h d i e E n t d e c -


k u n g e ine r neuen Logik. mit deren Hilfe es mbgl ich ware , d a s Geglaubte
rational zu d u r c h d r i n g e n 5 1 Als Zeugn i s d ieses V o r h a b e n s sei h ier bloss
ein gewicht iger , i ibc raus b e d e n k e n s w e r t e r S a t z a u s d e r Vita coaetanea
zit iert : si fides ca tho l ica s e c u n d u m m o d u m in te l l igendi est improbab i l i s .
imposs ib i le est q u o d s i t v e r a s 2


4!, Vgl. dazu Ars gen. ultima. Pars decima, c. 14, 333-410, sowie Ars brevis. Pars
decima. c.2. 119-125. Vgl. ebenfalls E.-W. Platzeck. Op. cit. , 4 1 3 - 4 2 1 . Dor t 419 eine Liste
der hunder t Fo rmen .


42. Zu diesen Formen: Ars gen. ultima. 335. 347.361. 367, 399.
43. C t Ars gen. ultima. 364.
44. Cf. Ars gen. ultima. Pars secunda. 3-12.
45. Op. cil., pars prima. 2-3.
46. Cf. Ars gen. ultima, Pars quinta. 27-57.
47. Cf. E. COLOMER. Nikolaus von Kues und Raimund Llull. 17-24.
48. Dieses Textsfiick ist ediert worden von E. Colomer. Op. cit., 121-124.
49. Diescr Aspekt wird von Colomer hervorgehoben. Op. cit., 27, 31. 32, 33. 39. 41.
50. Vgl. vor allem die positive Verwendung Llullscher Gedankengange in der


Disputatio und im Colliget principiorum. dazu Colomer. O p . c i t . , 2 5 - 3 9
51. Eine knappe Obersicht der Intentionen Llulls gibt Ch. Lohr in seiner Einfuhrung


der Neausgabe der Logica nova (Palma de Mallorca 1744. Neudruck Frankfurt 1971), [-111.
Vgl. ebenfalls die Vita coaelanea. ed. B. de Gaiftier, in: Anal. Bollandiana, t. XLVIII.
1930. 146-175.


52. Op. cit., 174.


8
T H E O L O G I A R A Y M U N D I L U L L I M E M O R I T E R 1 9 3


Diesen A n s p r u c h verneint Heymer icus . T r o t z d e m ist d ieses ku rze
Textsti ick a u s d e m Centheologiccm nicht n u r e ine B e s t a t i g u n g daftir , d a s s
sich H e y m e r i c u s l ange und recht intensiv mi t d e m D e n k e n Llulls
ause inandergese tz t ha t , sonde rn es zeigt i iberdies . d a s s de r F l a m e Llulls
Aufforderung, de r artista miisse. wenn er dic Ars f r u c h t b a r a n w e n d e n
wolle, d ie F igu ren . De t in i t ionen . Pr inz ip ien u n d Regeln a u s w e n d i n g
w i s s e n 5 3 , c rns t g e n o m m e n hat . M a g es auch ein wenig i iber t r ieben sein.
wenn H e y m e r i c u s von memoriter (1) spr icht - die A u f z a h l u n g e n der
centum formae lasst v e r m u t e n , dass er m i n d e s t e n s ein Exze rp t de r Ars
ultima o d e r dc r Ars hrcvis vor sich ha t t e . als er den Text r e d i g i e r t e 5 4 -,
so ist d icser Pas sus doch ein ind i rek tes Z e u g n i s dafur , d a s s Heymer i cus
nach d e m R U c k / u g aus d c m Lehrbe t r i cb an dc r Univers i ta t Ldwen vor
einem kle inen Kreis die Ars magna wei terhin k o m m e n t i e r t ha t . wie in
einer al ten C h r o n i k ber ich te t w i r d 5 5 . Dcr Einf luss d ieses L lu l l -S tud iums
auf d a s c igene D c n k e n des f lamischen A l b e r t i s t o n tst d e m e n t s p r e e h c n d
wohl k a u m nu r ober f lach l ich . e rs t reckt sich doch diese A u s e i n a n d e r s e t -
zung iiber n iehr als zwanzig Jahreb6. E ine Ed i t ion de r f r i i h e n S c h r i f t e n
Dc sigillo eternitatis^ '. Colliget principiorum56 und de r spa ten Schrift


Tractatus dc enigmate universfr^ k b n n t c dies gewiss best i i t igen.


R U E D I I M B A C H
U n i v e r s i t a t F re ibu rg


(Schweiz)


' 3 . Cf. Ars gen. ultima. Pars terdecima. 526: Ars brevis. 181.
54 In dcn fruheren Exzrp tcn , besondcrs in dcm langeii Exzcrpt der Disputatio (cf.


Anm. 48). kommen die hundcri Formen gar nichl vor.
5 5 . Cf. G . G . M E E R S S E M A N . Gesehichte. 17.
56. Der crsle Einfluss ist in dcr vor 1431 cntstandenen Schrifl Theoremata totius


univcrsi fundamentali ter doctrinalia (ed. E. COLOMF.R. Heimeric van den Velde. 229-232)
spiirbar


57. P. Ladner bcsorgt eine Edition dieser Schrift.
58. F.inc Edition dicscr umfangreichen Schrifl wird vom J. I). Cavigioli vorbereitet.
59. J. Korolec (Warschau) plant cine Ausgabe dieses Werkes.


9


L ' O B R A L U L . L I A N A D E J O A Q U I M M A R I A B O V E R D E R O S E L L O .
Una crida al lector


Dins 1'obre i m m e n s a d e 1'erudit J o a q u i m M a r i a Bover d e Rosello
(Sevilla 1810 - la C iu t a t de Ma l lo rca 1865) d e s t a q u e n les b iograf ies dels
m a l l o r q u i n s m e s re levants en els c a m p s de les Ciencies , les A r t s i les
Lletres.


U n esper i t enc ic lopedic com el de Bover no p o d i a de ixa r p a s s a r per
malla la f igura de R a m o n Llull al qual li d e d i c a els segi ients escri ts :
Ramon Llull. In: Biblioteca de Escritores Baleares. P a l m a d e Mal lo rca ,
1868, vol, I, p . 414-429; i Biografia espahola.Raimundo Lulio. " S e m a n a -
rio P in to re sco Espaf io l " 36,6 s e t e m b r e 1840, p . 2 8 5 - 2 8 7 . 1


T e n i m not ic ia d ' a l t r e s ob res lul . l ianes de Bover q u e no h e m pogu t
consul ta r , com es e ra : Ramon Llull. Raymundo Lulio. Espaholes celebres
en ciencias. 1840?, 11 p . , 8 ° ; i les t r a d u c c i o n s al f rances , angles i
a l emany de la b iograf ia de Llull, p r o b a b l e m e n t p u b l i c a d e s a revistes de
1'epoca. No cons ten als ca ta legs de la Bibl ioteca Nac iona l d e M a d r i d ni
de la B i b l i o t h e q u e Na t iona l de Paris .


C o m sia q u e la F u n d a c i 6 B a r t o m e u M a r c h de la C iu ta t d e Ma l lo rca
vol r e u n i r to ta la p roducc io d ' a u t o r s ba lea r s o d e t e m a t i c a de les Illes, la
Bibl ioteca d e d i t a ins t i tucio ag ra i r a qualsevol in fo rmac io sobre les o b r e s
lul . l ianes e s m e n t a d e s .


Per a la local i tzaci6 de di tes t r a d u c c i o n s serd util r e c o r d a r que Bover
fou m e m b r e c o r r e s p o n e n t de la "Socie te agricole, sc ient i f ique et l i t te ra i re
des Pyr inees O r i e n t a l e s " de Perp inya , a m b n o m e n a m e n t de 14 de juliol
de 1847; d e 1' " A c a d e m i e a rcheo log ique de B e l g i q u e " , d ' A m b e r e s , a m b
n o m e n a m e n t de 20 d ' ab r i l de 1849; de la "Soc ie te D u n k e r q u o i s e p o u r
1 'encouragement des sciences, des let tres et des a r t s " , a m b n o m e n a m e n t
de 27 de m a i g de 1853; d e la "Socie te a r cheo log ique de Bez i e r s " ; soci de
l 'Acad5mia d ' A n t i q u e t a t s i N u m i s m a t i c a de B e s a n c o n ; de la Societat
F i lomat ica dels P i r ineus Or i en t a l s i d e 1 'Academia d ' E s t a d i s t i c a Universa l
de P a r i s . 2 .


A j u d a r a n , potser , a t r o b a r les edicions ang lesa i a l e m a n y a sabe r que
fou m e m b r e d e 1 'Academia d ' A n t i c u a r i s de L o n d r e s i q u e e ra amic de
W C . Heine , el qua l elogia en els seus escri ts 1'obra bover i ana .
196 l / O B K A L U L . L I A N A D E J . M. B O V E K


I.- S o b r e la b io-b ib l iogra t ia d e Llull. d e Bover. vg. C. P.C. L. Beaio
Reimundo Lullio Balearico. Die XXX Junii. Epigramma. S.L. [Pa lma] .
s.i.. s.d.


2.- En frances pub l i ca les segi ients ob res q u e t a m b e d e s c o n e i x e m :
Memoria en que se proponen los medios mds conduncentes para la cria y
la consen'acion de las abcjas. preparar con ventajas las colmenas. y
coseguir que sea mas abundante la cosecha de la miel y de la cera.
Valenc ia . 1843; i Noticias historico-topogrdjicas de la isla de Mallorca,
estadistica general de ella y periodos memorables de su historia, Palma,
1836; segona edic io : P a l m a . 1864.


J A U M E B O V F R
f u n d a e i o B a r t o m e u M a r c h
C o n q u i s t a d o r . 13 A
Ciu ta t d e Ma l lo rca
P R E O C U P A C I O N D E R A M O N LLULL P O R EL D E S T I N O D E LOS
BIENES D E L T E M P L E , A N T E LA D I S O L U C I O N D E LA O R D E N


A p e n a s in ic iado el siglo XIV , un rey, Fe l ipe IV d e F ranc i a , 'el
Hermoso' , y un p a p a f rances y somet ido a la m o n a r q u i a francesa,
Clemente V, c o n s u m a r o n u n o d e los hechos m a s ve rgonzosos d e la E d a d
Media: la c o n d e n a ju r id ica , d isoluci6n eclesias t ica y expol iac i6n de la
Orden del T e m p l e , f u n d a d a j u s t a m e n t e hac ia dos siglos.


Con Fe l ipe IV, t o m a cons i s tenc ia en F r a n c i a el gob ie rno p rop io de
los t i empos m o d e r n o s : m o n a r q u i a au to r i t a r i a , legal ismo, ejercito p e r m a -
nente y c e n t r a l i s m o es ta ta l . No es ex t r ano q u e el m o n a r c a neces i tase u n a
fortuna, q u e no poseia , p a r a hace r func ionar el a p a r a t o del e s t ado . Las
dificultades e c o n 6 m i c a s Uevan a p o n e r sus ojos en la t a n d i scu t ida , y
nunca c o m p r o b a d a , r i queza m o n e t a r i a de los t e m p l a r i o s 1 .


El m o n a r c a inicia c o n t r a el T e m p l e u n a serie d e procesos , t e n d e n t e s
a la ap rop i ac ion de sus b ienes , con la ayuda d e los legal is tds G u i l l e r m o
de Nogaret , G u i l l e r m o de P la i s i ans y E n g u e r r a n d d e M a r i g n y 2 . D e s p u e s
recaba d e 'su P a p a ' , C l e m e n t e V, la c o n d e n a y d i so luc i6n de la O r d e n .
No satisfecho con esto, y p a r a r e m a t a r la o b r a , env ia a la hogue ra , t r a s
siete anos de pr is i6n, al G r a n Maes t r e , J a c q u e s d e Molay ; a compaf i ado
del G r a n Vis i t ador , U g o d e P a i r a u d , y del C o m e n d a d o r d e N o r m a n d i a ,
Geofredo de C h a r n a t .


E n t r e la a p e r t u r a y c ierre del proceso p a s a n pocos afios a pe sa r de la
envergadura del a s u n t o . U n a somera c rono log ia nos m u e s t r a los
momentos m a s i m p o r t a n t e s d e su d e s a r r o l l o 3 :


. 1 3 / 1 0 / 1 3 0 7 : o r d e n d e aver iguaci6n d e las a c u s a c i o n e s con t r a los
templarios, con el a r r e s to de t o d o s los m i e m b r o s d e la O r d e n exis tentes
en aquel m o m e n t o en F ranc i a .


. 1 2 / 0 8 / 1 3 0 8 : bu l a ' R e g n a n s in Caelis ' d e cons t i tuc i6n de la comis ion
pontificia, y a n u n c i o de un concil io.


. 0 4 / 0 5 / 1 3 1 0 : b u l a ' A l m a M a t e r ' c o n v o c a n d o el Conci l io de Vienne
para el 1° de o c t u b r e d e 1311 .


. 2 6 / 0 5 / 1 3 1 1 : t e r m i n a la informaci6n de la comis ion . C o m o re su l t ado
de las p res iones p a r a a r r a n c a r confesi6n, m u e r e n en Par is , en el per iodo
de los in t e r roga to r ios , 113 m i e m b r o s de la O r d e n .


1. VIGNATl-Pcral ta , El enigma de los lemplarios. Barcelona 1975, A.T.E., pp.
104-111; DOVAN. W.G. La verdad sobre los templarios, Barcelona 1977. Producciones
editoriales. pp. 141-155; CHARPENTIER, Louis. El misterio de los templarios, Barcelona
1975, Bruguera, pp. 127-135.


2. Los mismos que habian llevado la acusaci6n de averroismo contra Bonifacio VIII.
3 . Ademas de las obras citadas, cfr. KNOPFLER, Luis, Manual de Historia


Eclesidstica, Friburgo 1908, Herder, pp. 354-356.


1
198 JULIAN GARCIA DE LA TORRE


. 1 6 / 1 0 / 1 3 1 1 : a p e r t u r a real del Couci l io de Vienne .
. 2 2 / 0 3 / 1 3 1 2 : abol ic i6n de la O r d e n del T e m p l e , po r la b u l a 'Vox in


excelso' .
. 0 2 / 0 5 / 1 3 1 2 : por la bu l a 'Ad p r o v i d a m ' se t r a s p a s a n los b ienes del


T e m p l e a los C a b a l l e r o s de San J u a n (excepto p a r a los b i enes u b i c a d o s en
los reinos d e Cast i l la , Arag6n , Por tuga l y M a l l o r c a 4 ) . Por o t r a bula,
' C o n s i d e r a n t e s d u d u m ' , se p rec i saba q u e la abol ic i6n e r a " p e r m o d u m
provisionis a p o s t o l i c a e " ( p o r q u e la p r e c a u c i 6 n en favor d e la Iglesia asi lo
exigia).


. 1 1 / 0 4 / 1 3 1 4 : q u e m a en la hogue ra del G r a n M a e s t r e J a c q u e s de
Molay.


Pues bien, a pesa r de esta serie de anos , y el revuelo q u e el proceso
a r m a r i a . no e n c o n t r a m o s voces con tempor&neas a u t o r i z a d a s q u e lancen
u i i a cri t ica de los hecho y que h a g a n algo p a r a imped i r l o (Bonifacio VIII
si quiso, pe ro no pudo) . E n c o n t r a m o s , sin e m b a r g o , a lgunos pdr ra fos de
escri tores d e la c p o c a que , conoc iendo lo q u e se e s t aba f r a g u a n d o , atizan,
s u p o n e m o s q u e insconsc ien temente , al fuego de la h o g u e r a . Es te es el
caso de nues t ro R a m o n Llull.


En un d o c u m e n t a d o ar t iculo, el Dr. G a r c i a s P a l o u 5 ha sefialado la
pos tu ra de Llull con relacion a la abol ic ion de la O r d e n del Temple ,
l legandose a p r e g u n t a r " ^ S e adhi r io R a m 6 n Llull a los p ropos i t o s de
Fel ipc IV el H e r m o s o y de C lemen te V rela t ivos a la d i so luc ion de los
T e m p l a r i o s ? 6 . Ser ia i n h u m a n o p e n s a r q u e . c o n s c i e n t e m e n t e , se p o n g a del
lado dcl M o n a r c a y del P a p a en esta c u e s t i o n 7 ; pero , po r u n a serie de
c i r cuns t anc i a s , Llull se convcr t i ra en un factor positivo d e aque l l a disolu-
cion del T e m p l e . En efecto, Fel ipe IV, C l e m e n t e V y V i e n n e se d a n cita
con frecuencia en sus escri tos par i s inos d e la u l t ima e p o c a ; y su postura
no se reduc i rd , c o m o a t i rma P a l o u 8 " a suponer q u e la O r d e n seria
abol ida y a senalar la destinacion de sus bienes". Por m u c h o que Ram6n
Llull escr iba " E t si o rdo T e m p l a r i o r u m d e s t r u e r e t u r . . . " 9 , podemos
a f i rmar q u e esta convenc ido de su d e s a p a r i c i 6 n -por abol ic i6n o por
absorc ion- ; d c lo c o n t r a r i o no p o d e m o s c o m p r e n d e r su c o n s t a n t e preocu-
pacion por el des t ino de los b ienes d e la O r d e n , des t ino que , p a r a el, es
obsesivo.


En 1307 R. Llull esta en Par is . T a m b i e n lo esta\ po r u l t i m a vez, de
nov iembre de 1309 a s e p t i e m b r c de 1311 (a con t i nuac i6n ird a V i e n n e ) 1 0 .


4 . Sin embargo. en el reino de Mallorca, se realiza este traspaso dos anos mas tarde.
5 . GARCIAS PALOU, Sebastian, Ramon Llult y la abolicion de los templarios.


Hispania Sacra XXVI. n° 51-52. 1973, pp. 123-136.
6 . IDEM, ibidem. p. 123.
7. Cfr. S. GARCIAS PALOU. El Miramar de Ramon Llull. G. G. Miramar , Palma dc


Mallorca 1977. p. 138: "... la disoluciAn de la Orden militar de los Templarios. que en
ninguna circunstancia pidi6 Ram6n Llull...".


8. GARCIAS PALOU. S.. Ramon Lluli... p. 135.
9. RAIMUNDI LULLI. Opera Latina, VII, en prensa (de las pruebas de imprenta. p.


193) Su consulta me ha sido posible gracias a la gran amanilidad del Raimundus-Lullus-
Institut de Freiburg i. Br.


10. GALMF.S, Salvador. Vida compendiosa del Bt. Ramon Llull. Palma de Mallorca
1915. Amengual i Munlaner . pp. 67-83.


2
P R E O C U P A C I O N D E R A M O N L L U L L 199


En estos d o s afios, l a n z a su m a s fuerte a t a q u e c o n t r a el ave r ro i smo; p a r a
lo que h a d e c o n t a r con las m a x i m a s a u t o r i d a d e s , aque l l a s que p u e d a n
prohibir q u e la d o c t r i n a de Aver roes se exp l i que en la Un ive r s idad , y q u e
sus o b r a s se lean en pt ibl ico o en pr ivado . E s t a es la cond ic i6n 's ine q u a
non' p a r a la c o n s e c u e n c i a d e un ejercito d e s ab io s p a r a la conversac i6n
de los infieles -objet ivo uno- , y un ejercito d e g u e r r e r o s p a r a la c o n q u i s t a
de T i e r r a S a n t a -objet ivo dos- . No es d e e x t r a n a r q u e Llull fije sus ojos en
quien, o qu ienes , p u e d a n servir a sus in te reses : El Rey, El P a p a , El
Concilio.


Al rey d e F r a n c i a , Fe l ipe IV, d e d i c a el g rueso d e sus o b r a s ant iave-
rroisticas (Liber natalis pueri Parvuli Christi Iesu, Liber lamentationis
philosophiae, Liber de syllogismis contradictoriis, Liber de divina unitate
et pluralitate, Sermones contra errores Averrois); al P a p a , C l e m e n t e V,
r ecomienda sus objet ivos en g ran n t imero d e o b r a s ; lo m i s m o al Conci l io ,
al que ded ica , adem&s, un l ibro especifico, el p o e m a Del Concili. No p ide
Llull d e fo rma acc iden ta l , o de p a s a d a ; sus pe t i c iones son d i rec tas ,
exigentes y m a c h a c o n a s . P r e c i s a m e n t e con es tas pe t ic iones hizo un flaco
servicio a la c a u s a t e m p l a r i a ; p o r q u e c u a n d o escr ibe , e spec i a lmen te en las
obras de fechas 1311, la comis i6n pontif icia a p e n a s h a a c a b a d o su t a r e a
informativa, y la d ivulgac ion de la o b r a lu l i ana es h a c e r campaf i a en
eontra d e un proceso q u e se h a de real izar .


Los objet ivos u n o y dos . q u e eleva al Rey, P a p a y C a r d e n a l e s . h a n de
pasar , f o r zosamen te , por la unif icacion de t o d a s las 6 r d e n e s mi l i t a res en
una sola, lo cua l s u p o n e la supres i6n d e la del T e m p l e (la mil ic ia m i m a d a
sigue s i endo la de los Caba l l e ro s de San J u a n d e Je rusa l em) .


Es ta p r e o c u p a c i 6 n ya es a n t i g u a en R a m 6 n Llull, pues en pet ic i6n
dir ig ida a Nicolas IV, en 1292, ya se a p u n t a la unif icaci6n d e las c inco
O r d e n e s m d s i m p o r t a n t e s en u n a 1 1 . Lo rep i te d e s p u e s en o t r a s ob ra s ,
como Desconhort, Liber de acquisitione Terrae Sanctae y Liber de jine. Y
lo conf i rma , po r fin, en el Liber natalis por boca de las s a n t a s mujeres :
" U l t e r i u s d i x e r u n t p r a e d i c t a e d o m i n a e , q u o d d o m i n u s rex f r anco rum
cum affectu et des ider io d o m i n u m p a p a m roga re t et r equ i r e re t c a rd ina -
les, q u o d d e o m n i b u s religiosis mi l i t ibus fierit u n u s o rd o , qu i debe l l an t e s
cont ra t u r p e m p o p u l u m infidelem a c q u i r e r e n t T e r r a m s a n c t a n . . . " 1 2 , y en
la d i s t inc i6n 6 a del Liber de ente, d i s t inc i6n q u e cons ta de las
p ropos ic iones q u e Llull i n t en t a elevar al Conci l io G e n e r a l : " D e s e c u n d a
o rd ina t ione . D e c e n s est quod d o m i n u s P a p a et reverendi d o m i n i c a rd ina -
les, q u o d o m n e s mil i tes religiosi u n i a n t u r in u n o ord ine . . . Ad t a l cm
o r d i n a t i o n e m t a m b o n a m , t a m m a g n a m , etc. mu l t i mi l i tes seculares et
et iam ped i t e s ven i ren t cum expensis suis et i n s t a r e n t ; et hoc q u i a
des ide ra ren t mor i p r o p t e r C h r i s t u s " 1 3 . M u c h o m&s expl ic i to es en el


. 1 1 . Sobre esta petici6n y su circunstancia hist6rica, cfr. S. GRACIAS PALOU. Ramon
Lluli.... pp . 123-124.


12. RAIMUNDI LULLI, Opera Latina. VII, ed. de H. HARADA. Turnholti 1975.
Brepols, p. 70.


13. RAIMUNDI LULLl, Opera Latina. VIII p . 1 9 2


3
2 0 0 J U L I A N G A R C I A D E L A T O R R E


l i b r o - p o e m a Del Concili, en el q u e t a m b i e n se m e n c i o n a d i r e c t a m e n t e al
T e m p l e 1 4 .


La c u a r t a p ropos ic ion d e la ya d i c h a sexta d i s t inc i6n del Liber de
ente es de t in i t iva ; no s61o se h a b l a de la d isolucion d e la O r d e n , s ino que
da po r s c n t a d o d e q u e la expol iac ion de los t e m p l a r i o s es un h e c h o . Y
esto si q u e p r e o c u p a a Llull. Le p r e o c u p a ahora , q u e el r e p a r t o es
i n m i n e n t e , y no an te s ; y qu ie re q u e las cosas q u e d e n c l a r a s : n a d a de
a c a p a r a c i o n de b ienes por p a r t e d e los p r inc ipes o d e los c ler igos - que
son r icos- , s ino q u e pasen a la O r d e n r e s u l t a n t e de la un i f icac i6n , ya que
han d e servir p a r a la c o n q u i s t a d e T i e r r a S a n t a : " D e c u a r t a o rd ina t io -
ne. . . Et si o r d o T e m p l a r i o r u m des t rue re tu r , quod b o n a illius o rd in i s
d e n t u r o rd in i re l ig iosorum p r a e d i c t o r u m , ut h a b e a t m a i o r e m p o t e s t a t e m
c a n t r a S a r a c e n o s ; non q u o d b o n a t e m p l a r i o r u m d e n t u r p r i n c i p i b u s , nec
clericis. c u m sat is h a b e a n t et sint divites; e t i a m q u o d est de e l eemosyna
m u l t i p l i c a t u m . ad serv i t ium T e r r a e s a n c t a e debe t da r i . E t si c o n t r a hoc
cst. in m o r t e i r am Dei et m a l e d i c t i o n e m e x p e c t a t " 1 5 .


La ul t i rna frase d e esta p ropos ic ion es reve ladora : Llull ve venir u n a
m e r i e n d a d e negros sobre el p a t r i m o n i o t e m p l a r i o . No po r eso se a r r e d r a :
niuy al con t r a r io , d i r ig i endose d i r e c t a m e n t e al Conci l io G e n e r a l convoca-
do en Vienne . advier te sobre el pel igro d e desv ia rse de los fines, p o r q u e
seria causa dc mofa p a r a los c r i s t ianos e ing ra to p a r a Dios : " E t qu ia
Conc i l i um genera le est m a n d a t u m a p u d V i e n n e n s e m c iv i ta tem per
d o m i n u m p a p e m C l e m e n t e n q u i n t u m et per r eve rendos ca rd ina l e s . Et
spero , q u o d i p s u m conc i l ium sit fac tum per D e u m et p r o p t e r D e u m , ut
s anc ta t iedes ca tho l i ca sit exa l t a ta , et e r rores , qu i sun t c o n t r a i p s a m , sint
des t ruc t i ; a l i ter Conc i l i um esset der i s ione et ex t ra t i n e m d e d u c t u m ; quod
esse va lde m a g n u m d a m n u m et a D e o i n g r a t u m ; et illi, qu i hoc facerent ,
p o e n a s infernales expec t a r en t , quod a b s i t " ' 6 .


Es ev idente , pues , q u e el proceso c o n t r a la O r d e n del T e m p l e era
cucs t ion rcsuel ta a favor dcl M o n a r c a an tes inc luso d e su c o m i e n z o ; las


acusac iones -p re t ex to q u e se les i m p u t a b a no c o n t a b a n con un formulis-
mo legal c a p a z d e defender las . Fel ipe IV ten ia a su favor t a n t a s bazas ,
que e ra impos ib le se le e s c a p a r a la p resa : la ley y Ia Iglesia e s t a b a n con
61.


T a m b i e n pa rece c la ro q u e R a m 6 n LluII ac tua a p r o v e c h a n d o s e de las
c i r cuns t anc i a s : si la d isoluci6n de la O r d e n de los T e m p l a r i o s es un
h e c h o ' 7 . si los b ienes q u e estos poseian iban a e n g r o s a r las a r ca s d e los
p r inc ipes o de los eclesiast icos; n a d a mejor q u e u n a y o t ros s i rvieran p a r a
el logro de sus objet ivos.


En este sen t ido van las r e c o m e n d a c i o n e s q u e h a c e a Ios r e sponsab le s
del Conci l io ( P a p a , C a r d e n a l e s y Obispos) y al Conci l io m i s m o : el T e m p l e
se ha d e unificar , con las o t ras 6 rdenes rel igioso-mil i tares , en u n a sola; y


14. RAMON LLULL, Del Concili. en Obres originals. II. trnsc. S. GALMES, Palma
de Mallorca 1938. Amcngual i Muntaner, p. 262.


15. RAIMUNDI LLULLl. Opera Lalina. VIII . ed. c . pp-193-194.
16. IDEM. ibidem, p . 141.
17. Ctr. S. GARCIAS PALOU. Ramon Llull... p. 130
P R E O C U P A C I O N D E RAJVION L L U L L 201


sus bienes - ex t r a f i amen te solo los de los T e m p l a r i o s - h a n de servir a la
causa de la c o n q u i s t a de los San tos Lugares .


Pero el f a n t a s m a de la co r rupc i6n c a m p e a por los a l r ededores de
Vienne. Y R a m o n Llull se d a c u e n t a de ello. T a n t o le p r e o c u p a el a s u n t o
de las r i quezas . y de q u e el Conci l io obre con h o n e s t i d a d en este c a m p o ,
quc el valor conci l ia r d e p e n d e r a de esto, c o m o lo d e m u e s t r a , de forma
clara y conc luyen te , la s iguiente p e q u c n a estrofa de Del Concili. con la
cual cierro es tas l ineas :


"Ava r i c i a es cami
per qui h o m va a m a l a fi;
si ella es al consili
ell no va ldra . j . p e y t r a v i " 1 8 .


J U L I A N G A R C I A D E LA T O R R E
P a l m a d e Ma l lo rca


IH. RAMON LLULL. Del Concili, en l . c , p. 187.


5


C R O N I C A


Acte d'entrega del Premi
del Certamen Internacional de Dibuix .


Els t e m e s lu l . l ians no sols h a n c r ida t l ' a tenc i6 d e inves t igadors i
h is tor iadors , s in6 q u e t a m b e h a n ar re la t d in s l 'art i la c u l t u r a ca t a l anes .
Nombroses h a n es ta t en tot t e m p s les m o s t r e s de la p resenc ia del g ran
home m a l l o r q u i a les l letres de 1'illa. Seguint , doncs , les pe t j ades de
l 'hist5ria. YEscala Lul.listica Mallorquina convoca un C E R T A M E N
I N T E R N A C I O N A L D E D I B U I X , a m b l'alt pa t roc in i del Ministeri de
Cultura e spanvol . El p ropos i t d ' a q u e s t a convoca t6r ia e r a 1'il.lustracio del
Llibre de les bcsties. f r agmen t i m p o r t a n t del Felix de les Meravelles. A m b
aquesta i l . lus t racio el tex te lul . l ia podr ia esser d ivulgat mes a m p l a m e n t . i,
fins i tot , es: preveu el seu us a les escoles. En efecte, el Llibre de les
besties. q u e recolleix u n a t e m a t i c a present a la l i t e r a tu ra universa l , p o d r a
ajudar a l ' ensenyanca del ca t a l a d ' u n a m a n e r a p e d a g 6 g i c a m e n t ad ient .


El d i a 25 d ' o c t u b r e d e 1979 es ce lebra un acte cu l t u r a l a m b mot iu de
1'entrega del P r e m i del C e r t a m e n al Sr. M a t e u Alz ina , " M a x i m " . A 1'acte
hi i n t e rvengueren el Secre tar i Gene ra l d e 1'Escola, el m e s t r e Dr. Sebas t ia
Trias M e r c a n t . i el m e s t r e Dr. Jord i Gaya. A m b d o s p a r l a m e n t s con tenen
dades d ' i n t e r e s i c re im que es mere ixen esser incloses en a q u e s t a cronica ,
conservant el seu ca i re d e p a r l a m e n t s dir igi ts a un a m p l e aud i to r i .


Parlament del mestre Dr. Sebastia Trias Mercant. Secretari General
de VEscola Lul.listica Mallorquina:


L ' E S C O L A L U L . L I S T A I LA S E V A T R A D I C I O C U L T U R A L


D u e s p a r a u l e s per a de ixa r cons tanc ia del senti t d ' a q u e s t ac te :
p remia r el C e r t a m e n d e Dibuix.


El 18 d e n o v e m b r e de 1949 s 'o torga a 1'Escola Lul . l is ta cons iderac io
jur idica d e Ins t i tu t sui juris del "Conse jo Supe r io r d e Inves t igac iones
Cient i f icas" . L 'Esco la h a es ta t tidel a aques t cami cientific. No puc
resumir aqu i la l abo r d e 1'Escola pel q u e fa a pub l icac ions , congressos ,
investigacio. Senc i l l ament vull a f i rmar la seva i nnegab l e i c o n t i n u a d a
tradicio eient i t ica.


Per a c o m m e m o r a r el t r igessim aniversari de la cons iderac i6 ju r id ica
i el sep t im cen tena r i d e la Doctrina Pueril. convocarem el C e r t a m e n de
Dibuix. En mot iu del qual vull de ixar cons tanc ia de q u e el C e r t a m e n i
aquest ac te son els fets inicials q u e manifes ten la vo lun ta t de 1'Escola en
recupera r la seva ; radic i6 cu l tu ra l , un poc ob l idada , con t r a gust , cls
ult ims anys.
204 E S T U D I O S L U L I A N O S


La t rad ic io cu l tu ra l es ta present des del ma te ix in s t an t d e la
fundacio d e 1'Escola l ' any 1935, p e r q u e forma pa r t d e 1'esperit lul . l ia en
el sent i t de la l l engua i d e les diverses man i f e s t ac ions cu i tu ra i s .


Desca r t e s , en el segle X V I I , escriu el Discours de la methode en
frances, p e r q u e es la l l engua , d iu , del " m e u p a i s " , i n o en Uati, q u e es la
l l engua de l s " m e u s p r e c e p t o r s " . Vol e n t r a r en c o n t a c t e a m b el m 6 n social
q u e 1'envolta. " E s p e r q u e aixi, con t inua , els qu i es serveixen d e la seva
rao n a t u r a l t o t a p u r a j u t j a r a n mil lor d e les meves op in ions , q u e els qui
no creven m e s q u e en els Uibres" .


Els f rancesos h a n fet b a n d e r a d ' a q u e s t texte , p r e s e n t a n t - l o c o m un
dels m e s i m p o r t a n t s , pe r esser el p r i m e r de filosofia escrit en l l engua
vulgar .


Aix6 es fals. Segles a b a n s t e n i m els Sermons d ' E c k a r t ( m o r t 1327),
escri ts en l lengua a l e m a n y a , i les ob res en f rances d e N. d ' A u t r e c o u r t (m.
1350). i N. d ' O r e s m e (m. 1382). P e r 6 mol t a b a n s R a m o n Llull a VArt
Amativa p ren la d e t e r m i n a c i o d ' e sc r iu re en ca ta la , i no en llati , pe r a
r e m a r c a r , j un t a 1 'universalisme medieval del l lati , el n a c i o n a l i s m e
cu l tu ra l del ea ta la .


"La entencib perque nos, escriu Llull. esta amhncia posam en vulgar,
es per co que los homes qui no saben lati pusquen aver art e doctrina...
Sapicn aver sciencia e conexer veritat".


P e r 6 Llull va mes enl la q u e Descar tes . No c o n t r a p o s a el "pais" als
"mestres", s in6 q u e vol q u e aques t s t a m b e formin pa is . Ell m a t e i x d 6 n a
exemple :


"Car molts homes. diu, son qui de la sciencia en lati no saben
trasportar en vulgar per defelliment de vocables, los quals per esta art
aver poran".


No d u b t a Llull d e 1'aptitud del ca t a l a per a f o r m u l a r el p e n s a m e n t
filos6fic, com d u b t a v a Leibniz al segle XVI I I dels esforpos d ' E c k h a r t en
escr iure en l l engua a l e m a n a una ti losotia q u e hav ia es ta t feta pe r csser
escri ta en llati.


L ' any 1936. q u a n 1'Escola feu pub l i ca la seva cons t i tuc io ju r id ica ,
feia seu aques t ca i re cu l t u r a l de la l lengua a m b les p a r a u l e s del Profesor
D ' A l o s - M o n e r : "Cal esperar de iEscola Lliure de Lul.lisme fruits els mes
bptims. No solament... en la lluita ardida de reivindicar la ftgura de
Ramon Lluli... sin6 tambe fper) guanyar prou titols de gldria per a
Mallorca i per totes les terres on es parla la llengua gloriosa de Mestre
Ramon".


Els aspec tes l i teraris , estet ics, ar t is t ics s6n t an g r a n s en 1'obra d e R.
Llull q u e no es poss ible aqu'i resumir- los . La b ib l iograf ia es mo l t a . El que
es cert . es q u e 1'Escola no ha deixat m a r g i n a t s aque l l s aspec tes cu l tu ra l s .
La ressenya q u e en d o n a de 1'acte d e cons t i tuc i6 ju r id ica cl d ia r i " L a
nos t ra T e r r a " (n° 98 . abri l 1936) d iu:


"La ftnalitat de iEscola Lul.lista es de recuperacio de la nostru
cultura genuina, del pensament que emmarca la nostra personalitat
histbrica".


I a c a b a la ressenya:
CRONICA 205


"Mallorca. fidel a la seva tradicio lul.liana. universalitzadoru /
unificadora, constituint un paradis de calma dins el mar de les cultures.
lerra hospitalhria que reb gent de totes parts i acull artistes. escriptors i
pensadors, es troba en condicions immillorables per a sostenir una
institucio de caracter internecional. nacionalista i generarosa. com es
1'Escola Lliure de Lul.lisme".


A la l lui ta a r d i d a d e r ecupe rac io de la nos t r a c u l t u r a i d e dona r - l a a
coneixer, 1'Escola la t r a d u i en obres popu la r s .


Cal r e c o r d a r :
1935: P r i m e r cu r s d e lul . l isme professat a Ma l lo rca en el c e n t e n a r i d e


la abolicio d e la Univers i t a t Lul . l iana .
1936: Pub l icac io del cartel l d e la Fes ta del glorios St. Jo rd i i


homenatge a les nobles Bea t r iu de Pinos y A g n e s Pach d e Q u i n t . les d u e s
dones que . en el segle XV. sos tengueren la c a u s a d e la nos t ra cu l tu ra .
dotant les p r i m e r e s ca t ed re s d e lul . l isme.


Anys segi ien ts :
Ul t ra la r ep roducc io de diversos grava ts ant ics . m i n i a t u r c s . e t c . ha


publicat 1'Escola els g rava t s or ig inals d e les d iverses cobe r t e s d e
publicacio. un gravat c o m m e m o r a t i u del X Aniversa r i d e la r e s t au rac io
de 1'F.scola. i un a l t r e grava t . r ep rodu i t en g r a n t a m a n y . d e 1'edicio
maguntina.


L E s c o l a a ixeca un m o n u m e n t al B. R a m o n Llull en la c las t re de
labadia d e N a D o n a d e la Real , en m e m 6 r i a dels es tud i s i dels l l ibres
que alla hi cscr igue .


A R a n d a , col . loca u n a l ap ida r eco rdan t el fet d e la r e s t au rac io dc ls
estudis lu l . l ians a Mal lo rca , desp rcs d e cent anys d ' a b s c n c i a d ' e s tud i s
miiversitaris.


T a m b e u n a l ap ida en memftr ia del p r i m e r cu r s univers i ta r i lul . l ista
espanyol en Univers i t a t n o c a t a l a n a . que fou el d e la F a c u l t a t d e Filosofia
de 1'Universitat d e M u r c i a , professat l 'any 1941.


A San t J a u m e d e Gal ic ia es col.loca u n a l ap ida en el m u r in ter ior d e
la Basilica fent mem&ria del pe legr ina tge d e R. Llull a l 'Ap6stol .


En el M o n e s t i r d e la Real . l ap ida i q u a d r e d e rajoles m a l l o r q u i n e s
anib la t l gu ra d e P. A n t o n i R. Pasqua l , egregi M e s t r e lul. l iste.


A R a n d a . en la Sa la d e g r a m a t i c a del S a n t u a r i d e C u r a . 1 'Escola hi
deixa u n a col. leccio a b u n d o s a d e an t ics i m o d e r n s g r a v a t s del Mes t re R.
I.ull. iu ic ian t un m u s c u lul.lia.


R e s t a u r a i r e t o r n a al cu l te en 1 'esglesia d e St. Nico lau d e C i u t a t la
ligura del Beat R a m o n . q u e fou t re ta a m b mot iu d e la persecuci6 en el
segle X V I I I .


Aques t a pe t i ta h is t6r ia recolza la convocat6r ia del C e r t a m e n In te rna -
cional de D i b u i x i 1'acte q u e ce l eb ram. El ma te ix C e r t a m e n . 1'exposicio
dels d ibu ixos , 1'edicio p o p u l a r i l . lus t rada del Llibre de les bbstics. seran.
actes dc difusio del p a t r i m o n i cu l tu ra l d e 1'illa de Ma l lo rca i als al tres
paisos.


L 'any 1278 fou la d a t a p r o b a b l e en q u e Llull escrigue el llibre de
Doctrina pueril. l l ibre d e pedagog ia popu la r . Pcr a c o m m e m o r a r el
scptim cen tena r i d ' a q u e s t a o b r a 1'Escola Lul. l is ta convoca el C e r t a m e n de
206 E S T U D I O S L U L I A N O S


Dibuix . a m h cl p ropos i t de i l . lus t rar el Llibn- de les besties. A m b 1'edicio
i l . lus t rada cTaquest l l ibre vol 1'Escola afegir sa t rad ic io c u l t u r a l a la
pedagog ia p o p u l a r d e la Doctrina pueril.


M c n t r e el nos t re pob le sent u n a in tensa emoc i6 per to t el que es
g e n u i r i a m e n t seu. h a d ' u s a r unes n a r r a c i o n s ex te rnes i d ' impor tac io .
f e d i c i o del Llihre de les besties pot esser un l l ibre de lec tura pe r a molts
d ' i n fan t s i pe r a mol tes persones q u e des i tgen concixer la Iiteratura
popu 1 a r m a I lorq u i n a.


S o l a m e n t cm resta d o n a r lcs grac ies i felicitar a to ts els par t ic ipan ts
al C e r t a m e n i. sohrc to t . al g u a n y a d o r . I e s p e r e m a m b il.Iusio que el
Llibre de les besties, i l . lustrat a m b els d ibu ixos q u e avui festejam, estigui
prest en les m a n s d c tots els ma l lo rqu ins .


Parlament del mestre Dr. Jordi Gayh:


ELS E X E M P L E S L U L . L I A N S :
N O V F S R E F E R E N C I A S A LA I N F L U E N C I A A R A B


Scns d u b t e e s t am ce lebrant un acte del tot lul.Iia. No es sols que els
o rgan i t / . ado r s o els t e m e s dels t r eba l l s p r e s e n t a t s a C e r t a m e n t en g u i n que
vcurc a n i b R a m o n Llull. Hem de a n o m e n a r lul . l ia aques t ac t e d 'una
m a n e r a c n c a r a mcs p r6p ia . El fet cs q u e r e t o r n a n t a R a m o n Llull,
r e p r e n c m el seu d i scurs . com a deixebles , c e r can t q u e el seu missa tge es
r cpe tesqu i en l l engua tge en t cnedo r per a mol ts . Com no r e c o r d a r una
vegada mes les scves r e c o m a n a c i o n s ! Diu a a lgun indret d e la seva obra
que c m p r i n mes t r c i a l u m n e d i a g r a m e s a m o d o d e t i txes a ft de
a p u n t a r - h i el mes i m p o r t a n t d e la Ilico. i aixi ho t engu in ab reu j adamen t
d a v a n t cls ulls. A a l t res b a n d e s p o s a r a en es t re ta relacio les ima tges dels
p in to rs i 1'exercici de la mem&ria. Aix6 pot significar, ni mes ni maneo,
que e! p i n t o r pot ser mes t re de la p rudenc i a . La p rudenc i a , en efecte, es
va fo rm an t segons la mem&ria li fa p resen t s les bones acc ions i les
dolentes . No podr i a ser d ' a l t r a m a n e r a . Llull es el c o n s t r u c t o r d e la Gran
Art. D ' u n a Art que li ha valgut mol tes cal i f icacions. sovint acusacions.
Hom creu — i es ver en gran p a r t — q u e 1'art lu l . l iana es un s i s t ema per a
l ' en t en imen t . per al r a o n a m e n t . A m b ella es cerca la ver i ta t i la rao de les
coscs; a m b ella es cerca m o s t r a r i convcncer d e la veri tat i de la ra& de
les eoses. No cs m a n c o ver, per&, que Llull c o m e n t a i e m p r a la seva art
per a e s t i m a r i per a m o s t r a r a e s t imar : Llull es un mist ic . R e t o r n a n t a
les p l anes del Llibre de Contcmplacio ens ho h a r eco rda t d a r r e r a m e n t el
Pare P la tzeck .


Llull cs un con t emp la t i u . Llull es 1'autor de VAmic i VAmat, i la seva
art cs ben e x p r e s s a m e n t art d ' a m o r , "Fi losof ia d ' a m o r " .


Tot aix& cal r e c o r d a r - h o t a m b e en llegir el relat novel.lesc del Felix o
Llibre de lcs Meravelles, fins i tot llegint el Llibre de les Bcsties. Es tracta
d ' u n a o b r a lu l . l iana: vol dir. que a clla hi ha present to ta la forca de
1'art. Llull no feu dis t incio de grau en t re les seves obres , a n o ser en lo
p laner d e 1'estil. eom q u a n es dir igeix a son fill. Pcl que fa al contingut,
C R O N I C A 207


en canvi , c a d a o b r a in tenta r e p r e n d r e 1'art i n t eg ra lmen t . Xi f rada , t a m b e
es ver. a m b la referencia als cercles ar t is t ics .


Si a ix6 es aixi. la p r e g u n t a q u e se 'ns oco r r d a v a n t el Felix, i q u e j a
ha es ta t feta a l t res vegades, ser ia : q u i n a re laci6 g u a r d e n a m b l 'ar t
lul . l iana aques t e s series d ' exemples , sovint sense c o m e n t a r i explici t que
els u n e s q u i a u n a c o m u n a referencia? En u n a a l t ra ocasi6 vaig exposa r
inic ia lment a l g u n s p u n t s re ferents a 1 'estructura m a t e i x a q u e fonamen-
taria la semi6 t ica d e 1'exemple lul.lia. Som de l 'opini6 q u e a la seva
vegada a q u e s t a e s t r u c t u r a s 'ha d e cons ide ra r a pa r t i r de un aspec te
concret d e l ' ep i s temologia lui . l iana. H e m referesc, pe r ab reu ja r , a u n a
especie del c o n e i x e m e n t q u e p o d r i e m a n o m e n a r " c o n e i x e m e n t d ' a m o r " .


A q u e s t " c o n e i x e m e n t d ' a m o r " r e sumi r i a i n t e g r a l m e n t to t 1'esforc d e
l'art lu l . l iana . No cal ob l ida r — c o m ja sovint h a succei t— q u e R a m o n
Llull p r o p o s a un es ta t en q u e creencia i " a m a n c i a " — c o m diu e l l— es
mesclin i s 'a judin m u t u a m e n t . Per aixo, j u n t a la Art inventiva escriu
Llull la Art amativa. " c a r — d i u — enax i c o m sciencia es i n t i t u l a d a sots
c n t e n d i m e n t , enax i a m a n c i a £s en t i t u l ada sots volenta t , e a m a n c i a es
deffectiva sens sciencia, e s c i e n c i a sens a m a n c i a " . To te s d u e s potenc ies .
en t en imen t i vo lun ta t , es t r o b e n d ' a q u e s t a m a n e r a d i r ig ides c a p a son
comii objecte , es t r oben en cond ic ions de compl i r el m a n a m e n t d e
coneixer i e s t i m a r Deu. El que , per6 , es d e s t a c a b l e d ins 1'art lu l . l i ana cs
que a q u e s t p roces a rea l i t za r per les d u e s potencies en c a p p u n t
in t rodueix t ens ions d i co tomi t zan t s . E n t e n i m e n t i vo lun ta t es serveixen
dels ma te ixos pr inc ip i s per a d u r a t e r m e el seu prop6s i t , com e s a r a , e l s
pr incipis gene ra l s i les regles de 1'art. S' insisteix, a mes , en a q u e s t a unio
que, c e r c a n t el m o d e proverbia l de Llull, p o d r i e m a n o m e n a r "cone ixe-
nient a m a d o r o a m o r c o n e i x e d o r " . O, llegint a Art Amativa: " n a i x
b o n d a t de b o n d a t e ix en vexell d a m o r en lo qua l beu veri tat 1 a m a r del
amic per co q u e sia egual a son bon a m a t " .


No es la meva intencio ana l i t z a r a m b a m p l a r i a to t s e l s p r e s s u p o s t s
que a q u e s t a s en tenc ia lul . l iana conte . Es mesclen en aques t p u n t t e m e s
de p r o c e d e n c i a ben diversa q u e a son torn h a u r i e n m e s t e r d ' e s t u d i s mes
especffics. E m p e r m e t r e la l l iber ta t de q u e d a r a d e u r e avui u n a
obse rvanca mes es t r ic te d e les n o r m e s q u e h a u r i a d e seguir per a fer d e
les meves p a r a u l e s un d i scu r s cientific. P rop6s , id6, u n a colla d 'obse rva -
cions. a l g u n e s mol t e l ementa l s , q u e en el m e u e n t e n d r e poden a j u d a r a
c o m p r e n d r e el Llibre de les Meravelles, incluit , es c lar , el Llibre de les
Besties.


1. Primera observacio: El Felix e s u n a cons ide rac i6 c o n t e m p l a t i v a d e
tot 1'univers. D ins 1'opus lul. l ia t e n i m un cas mol t m e s clar . el Llibre de
contemplacio. Al Llibre de contemplacio Llull e n t r e t e n el seu col . loqui
observant tot 1'univers, c e r c a n t - n e u n a expl icaci6 i m o t i v a n t la seva
a l a b a n c a a Deu . El p r o t a g o n i s t a d e la novel. la, Felix, su r t d e c a s a seva.
t a m b e , pe r veure , per observar , c o n t e m p l a r i p r o m o u r e 1 'a labanpa del
Creador . L ' e s t r u c t u r a del Ll ibre , pel q u e fa a la divisi6 d e les d i fe ren t s
par t s d e 1'univers, obeeix a u n a idea cosmol6gica ben c l a ra , tot ella
c e n t r a d a en el p a p e r q u e 1'home hi te. Es a t raves seu q u e to tes les coses
aconsegueixen el seu fi, la f inal i ta t per m o r d e la q u e foren fetes. A ix6
208 E S T U D I O S L U L I A N O S


suposa en es t r ic ta logica q u e la clau de volta cle la perfecci6 del m o n es
d o n a en aques t ac te pel q u e 1'home c o n t e m p l a . Es essencial , pe r tant ,
saber q u c vol d i r c o n t e m p l a r en el sentit q u e o rooosa LIull. Pe r aixc una


2. Segona observacio: la con templac i6 lul . I iana es un ac te de
cone ixemen t i amor . L 'obervaci6 del m 6 n , c o m e n c a n t t ins i tot pel
con tac t e sensi t iu pel q u e 1'home p r i m e r a m e n t el pe rceb , es tasca de
1 'enteniment . Es mi t j ancan t una I6gica, u n a recerca a t raves de p regun tes
i de regles a seguir , q u e 1'home va c o n e g u e n t el m o n . U n cone ixement
que . pa r t i n t del mes i m m e d i a t , va pujant fins als p r i m e r s p r inc ip i s i coses
mes genera l s . Res d ' e s t r any , id6. en un proces com aques t , res q u e el
diferencii dels t re t s f o n a m c n t a l s d ' u n a ep i s temologia ar is tote l ica .


Ben a l t r a m e n t succeeix, per6, q u a n aques t cone ixemen t se p r o p o s a el
cone ixemen t del Ser S u p r e m . Aleshores es forcat q u e e m p r i u n al t re mitja
per a r r i b a r a son t e rme . Es mes . s ' h a u r a d e de ixa r g u a n y a r pel que t ins a
aqnel l m o m e n t 1'havia a c o m p a n y a t i servit, la volunta t . En efecte, el desig
havia servil c fes t imul a 1 'enteniment per a v a n c a r en el cone ixemcn t . Una
vegada a r r iba t , pero, als objectes teol6gics, a q u e s t a a juda d e par t de la
volunta t haur i i de a r r i b a r t ins i tot a forpar l ' en t en imen t , a fi d e que
aqucs t sia c a p a c de a n a r mes enl la de si ma te ix .


A q u e s t a violcncia q u e la volunta t — t a l volta h a u r i e m de prec i sa r que
es t r a c t a de la volunta t c reen t—, aques t a v io l£ncia ; id6, q u e Ia voluntat
exerceix sobre l ' en t en imen t . no s 'ha d ' e n t e n d r e com u n a i n t e r rupc io del
proces n o r m a l del cone ixemen t . Es t r ac t a m e s bc d ' u n d e s e n v o l u p a m e n t
d ' aque l l ma te ix proces. Les rels d ' a q u e s t d e s e n v o l u p a m e n t s 'han de
cercar en el mate ix m o d e de procedi r de l ' en t en imen t . E n c a r a mes , per a
una m e n t a l i t a t exempla r i s t a . com era la d e Llull, aques t es 1'aspecte mes
i m p o r t a n t de tot el proccs . Per aixo u n a


3. Tercera observacio: 1'exemple lul . l ia s 'ha d ' e n t e n d r e c o m a mitja
de cone ixemen t en un sentit e s t r i c t amen te ar t is t ic . A m b aixo vull d i r que
q u a n Llull escriu els seus exemples no ho fa per e sp la ia r - se i r e p o s a r de
1'esforc tecnic d e la seva art . Fins i tot gosa r i a d i r q u e es l lavors q u a n
a r r iba a 1'estadi mes genuYnament art is t ic del seu s i s tema. P e r a to t aix6
hi ha r a o n s suficients . c o m son:
— u n a cons ide rac io exempla r i s t a de 1'univers, grac ies a la q u a l es pos tu la
la co inc idenc ia e s t r u c t u r a l del conjunt i la c o r r e s p o n d e n c i a e s t ruc tu ra l , i
en t o t e s d i recc ions , d e le seves pa r t s .
— u n a a f i rmac io d ' u n a 16gica a r g u m e n t a t i v a que , j u n t a les demos t r a -
cions c l a s iques de quia i propter quid. hi a jun ta la d e m o s t r a c i 6 per
aequiparantiam.
— u n a p rac t i ca l i te rar ia q u e cons t rue ix els seus exemple s m i t j a n c a n t una
e s t r u c t u r a e specu la r de co r r e spondenc i e s d iscurs ives , q u e ins t i tue ixen una
semi6t ica de 1'univers t a n t l inguist ic com cosmol6gic .
— u n intcrcs es t ra t6gic q u e 1'obri a in t luenc ies p r o c e d e n t s d ' a l t r e s med i s
cu l tu ra l s . El pa s sa tge del B l a n q u e r n a q u e in t rodue ix el Llibre de Amic i
Amat. a m b la refercncia a " p a r a u l e s d ' a m o r i exempl i s a b r e u j a t s " dels
sufis, es el mes c la r i el mes conegut . Pe r aixo u n a


4. Quarta observacio: sobre la l i t e r a t u r a sufi dels exemples .
Les t r a d i c i o n s l i te rar ies del Llibre de les besties h a n es ta t ja
C R O N I C A 209


estudiades. S6n ev iden t s les referencies, ja sien d i r ec te s o ind i rec tes , al
Calila va Dimma i als con tes d e les Mil i una nits. Es ev ident , per t an t ,
que no e n s refer im a a q u e s t a l i t e r a tu ra en a q u e s t s m o m e n t s . C o n c r e t a m
aquesta obse rvac i6 a m b un e x e m p l e molt s ignif icat iu:


M o r t e n t r e 1220 i 1230, Fa r id ad -Din A t t a r fou un de ls m e s ce l eb ra t s
mestres sufis de 1'escola persa . Seva es 1'obra q u e a ra vo ldr iem recorda r .
Es t r a c t a del Mantic uttair, es a dir "Llenguatge (o parlament) dels
ocells". Es t r a c t a d' un ll ibre d e iniciaci6 a la v ida mis t ica , c o n s i d e r a n t
les seves d i f e ren t s e t apes segu in t la h i s t6 r ia del v ia tge q u e els ocells
emprenen a la r ece rca del seu rei, del S imorg . P r imera r i i en t ens in te ressa
la seva e s t r u c t u r a l i terar ia . El Mantic uttair esta fo rma t per d i fe ren t s
capitols. C a d a cap i to l c o m p r e n dos a p a r t a t s d i fe renc ia t s . En el p r i m e r
s'exposa u n fet, o u n a dif icul ta t , o una p r o p o s t a , de l 'h i s t6r ia del v ia tge
dels ocells. D e s p r e s s 'hi afegeix un o m e s e x e m p l e s que , sense c a p
referencia expl ic i ta , venen a c o m e n t a r o r a o n a r el q u e s 'havia di t a la
pr imera p a r t .


P e r m e t e u - m e q u e en citi un f ragment d ' u n d ' a q u e s t s exemples . Diu :
Un foll d ' a m o r per Deu , a m b l ' a n i m a e levada c a p a les coses esp i r i tua ls ,
anava c o m p l e t a m e n t nu , m e n t r e s el reste dels h o m e s anaven cobcrt.s
amb els seus vesti ts . De ia " D e u meu! d o n a u - m e un bell vestit i feis-mc
felic com els d e m e s h o m e s " . Es feu sentir u n a veu del mon invisible que
digue: " F o l l , pe r aixo t ' h a es ta t dona t un sol ben calentj asseu-te i
frueix d ' e l l " . El foll r e spongue : " O h Deu meu! per qu£ h e m cas t igau? No
tcndrieu pe r d o n a r - m e un vestit millor q u e el so l?" . La veu li d igue
"ve-t-en, t engu i s pacifencia e n c a r a deu dies mes i jo et d o n a r e sense mes
cmperons un a l t re vest i t" .


El capi tol en q u e es conte aques t e.xemple, a la seva pa r t de
referencia al viatge del ocells, t r ac t a de la necessi tat d e desfer-se d e les
coses p r6p ies . e n c a r a que sia del desig de les coses espi r i tua ls . Bast i
aquesta menc io per a reca lcar la poca conexio que se man i fes t a a p r i m e r a
vista e n t r e la par t que podr i em a n o m e n a r exposi t iva, i la dels exemples .


Jun t a m b aixo afegim una
5. Quinta Obser\'aci6: aques t recurs a 1'exemple es un dels t re ts de la


l i teratura sufi'. Es podr ien prec isar mes les ca rac t e r i s t i ques d ' a q u e s t r ecu r s
diguent q u e la relacio q u e s 'estableix en t re 1'exemple i el t e m a a i l . lus t rar
te lloc mes enl la del r a o n a m e n t per analogia . No insistire en un t ema tan
impor tant en el p e n s a m e n t islamic com es a r a el del r a o n a m e n t per
analogia. U n r a o n a m e n t q u e t an t serveix per a l 'exposici6 del kaldm com
per a la del fiqh. U n r a o n a m e n t , encara , q u e en f o n a m e n t a r - s e en
1'afirmacio d e 1'univers com a real i ta t p lena dels s ignes de Deu, ens
menaria ben aviat al texte lul.lia mateix . H o r eco rdavem ja a b a n s .


Es p o d r i a p e n s a r q u e h i s t6 r i cament aques t r ecu r s a 1'exemple te
origens diversos . Es podr i a p e n s a r en el mi tes p la t6nics . T a m b e es pod r i a
imaginar q u e fou consequenc ia del recurs a la me ta fo ra q u e i n t r o d u i r e n
ja els a u t o r s pre- i s lamics . T a m b e s 'ha de c r eu re q u e l 'us a m p l e q u e es
leia de les t r ad ic ions hagiograf iques a f a v o r i aques t recurs a 1'exemple. Sia
com sia d e la ques t io de 1'origen, el fet es q u e en el segle X I I el pe r sa
Sohrawardi M a q t u l , mes t r e sufi mor t a Alepo , usa en els seus escr i ts el
2 1 0 E S T U D I O S L U L I A N O S


r ecu r s a 1 'exemple, i m e s c o n c r e t a m e n t als e x e m p l e s a n i m a l s , m o l t s d'ells
p resos de la " F a u l e s d e B i d p a i " i el "Ca l i l a vva D i m n a " .


A r a be. a q u e s t e s s imp les referencies his t&riques d e poc ens serveixen,
si no p a r a m e s m e n t a u n s e l e m e n t s q u e ens t o r n i n a c o s t a r al tex te de
R a m o n Llull del q u e h a pa r t i t la nos t r a reflexio.


Per aix& feim u n a
6. Sisena observacio: El r ecu r s a 1 'exemple es fa per t a l de fer


poss ib le un c o n e i x e m e n t mis t ic d e t e r m i n a t . D ' e n t r a d a h e m d e r epe t i r que
el q u e fa poss ib le t a m b e aques t cone ixemen t es 1 'es t ructuracio e x e m p l a r o
s ignif icat iva de 1'univers. Ara be, a r r i b a un p u n t , a 1'escala dels objectes
clcl c o n e i x e m e n t . on l ' e n t e n i m e n t ja no pot p r o c e d i r mes per via
d ' a n a l o g i a , sin& q u e h a d ' e s p e r a r un m o m e n t de in tu ic io en el q u e se li
reveli u n a rea l i t a t mes super ior . S o h r a w a r d i , q u e h e m ci ta t , ho explica
m i t j a n c a n t la t eor ia i lumin i s ta , r ep re sa d e Ibn Sina , i, e n c a r a , d e les
t r a d i c i o n s i ran is d e les teor ies d e la L lum. I b n ' A r a b i , el m u r c i a emigra t
a 1'Orient, mor t a D a m a s c el 16 d e n o v e m b r e d e 1240, t a m b e fo rmu la r a
la seva teor ia del c o n e i x e m e n t mis t ic en un sent i t mol t s e m b l a n t . Henry
Corb in ho r e s u m i en el titol d ' u n t r a b a l l q u e ded ica a I b n 'Arab i quan
pa r l ava de " l a imag inac io c rea t iva d in s el suf isme d e I b n ' A r a b i " .


E n c a r a cal c i ta r un te rcer p e r s o n a t g e gens a l lunya t del m 6 n lul.lia.
Es t r a c t a d e a l -Gazza l i . T a m b e per a ell el qiyas, el s i logisme, ens p o r t a a
la ce r tesa en el c a m p d e 1'apologetica i del dre t , p e r o no es suficient per a
a consegu i r el yaqutn, aquel l es ta t de rep6s d e 1 'anima qiaan 6s en
p re scnc ia d e 1'objecte del seu desig.


D ' a q u e s t a m a n e r a , al final d e la s isena obse rvac io , a r r i b a m a la
cons t a t ac io d ' u n es ta t mist ic , aconsegui t p r i n c i p a l m e n t per via del
cone ixemen t , q u e no exclueeix la via d e la vo lun ta t . Es mes , la s u p o s a i
1'exigeix para l . l e la . Sols que aqu i ens t r o b a m a m b unes cons te l . l ac ions
c o n c e p t u a l s d i fe ren t s d e q u a n a 1'Occident p c n s a m la mis t ica . D i n s el
su t i sme . per exemple , no hi ha , cn scnt i t es tr ic te , la un io mis t ica , sino
q u e m a n t e s e m p r e u n a dis t incio , s u b r a t l l a d a a t o t a la l i t e r a t u r a quan
p a r \ a de \a " m i r a d a " . E s per aixo q u e el g ran espec ia l i s t a en mis t ica isla-
m\ca, e\ protesor Nwya , h a parlat de lamor-nazar. Nazar, en efecte, t e com
a pnmer sigmticat mirar. Nazar es tambe lespeculac io , concretament
Vespecu\ac\6 ta\ com es cultiva en el kalam. P e r 6 nazar es t a m b e el que
s 'aconsegueix per la dial&ctica dc les mi rades q u e es dirigeixen
m u t u a m e n t Amic i Amat . Hereu de la "Theoria" grega, de reminiscen-
cies gn&stiques, el t e rme nazar el t r o b a m a 1'expresio nazar al-qalb (mirar
a m b el cor o m i r a d a cordial) de Baqui l lani , que , a son torn , guarda
relacio a m b el habit an-nafs (parau la de 1'anima). A m b aques t t e r m e Ibn
Hazm de Cordova recalcava com el c o m e n c a m e n t del pensa r mistic
parteix d ' u n a certa intuici6, d ' una certa r emor q u e sera despres
a r t i cu lada pel nazar.


Per tot aix6, la mitja do tzena d 'observac ions que tot jus t hem
insinuat , ens pern ie ten p roposa r una explicacio del sentit de l 'us que Llull
fa dels exemples . Segons el que hem dit, 1'exemple seria:
— p r i m e r : in i n s t rumen t de coneixement art ist ic tal com ho es t a m b e el


silogisme.
CRONICA 211


—segon: el r e c u r s pe r a pu ja r mes enl la d ' u n c o n e i x e m e n t d e m o s t r a t i u al
c o n e i x e m e n t in tu i t iu de les coses esp i r i tua l s .


—tercer: 1 'exemple es el vehicle d ' expres io mes a p r o p i a t per al l l engua tge
mist ic .
A m b ma jo r o m e n o r g r a u aques t s t res sent i t s es t r o b e n d in s els


exemples del Llibre de Meravelles. U n l l ibre q u e cerca m u l t i p l i c a r el
eoneixement c reen t i i n t rodu i r al lector a 1 'a labanca divina. Per aix&
trobam repet i t d ins el Llibre de meravelles aque l t r ip le m o v i m e n t d e to t a
la reflexio lu l . l i ana : del sensible al sensible , del sensible a 1'inteligible, de
1'inteligible a 1'inteligible. Aques t es el ve r i t ab le sent i t de 1 'anomenat
enciclopedisme lul. l ia. Enc ic lopedic , p e r q u e to t es condu i t a un pr inc ip i
que d o n a cons i s tenc ia . Per a ix6 ens equ ivoca r i em, crec, si volguess im
interpretar els exemple s lul . l ians en un senti t m o r a l i t z a n t , o si, d e sp i s t a t s
per la m a n c a de referencies explicites, p e n s a s s e m q u e s6n s imples
exercicis l i terar is .


Manifestacions cientifiques d'interes lul.lia.


* A la c iu t a t f rancesa de Noyon, d u r a n t els d ies 14-16 d e n o v e m b r e
de 1979, es ce l eb ra el Ve. Centenaire de la naissance de Charles de
Bovelles a m b un i m p o r t a n t C O L L O Q U E I N T E R N A T I O N A L . No se
tractava d e c a p re iv indicaci6 apologct ica , ni exa l tac io patri&tica. S imple-
ment es volia re t re h o m e n a t g e a un p e n s a d o r q u e a m b el seu enginy i el
seu afany c o n t r i b u i al d e s e n v o l u p a m e n t in te lec tua l del segle XVI . Fou
una re fe renc ia q u e es repet i a les d i ferents in te rvenc ions a q u e s t a d e la
quasi m a n c a d ' o r ig ina l i t a t d e Bovelles. La seva m o d e r n i t a t i 1'interes que
pot d e s p e r t a r no li ve d e les seves innovac ions . I a m b tot , Bovelles
interessa i c r i da 1'atencio.


Cr ida 1'atencio, per e n d a v a n t , la seva b iog ra t i a mate ixa . U n a b iogra-
tia que ha es ta t e s t u d i a d a per l o s e p h Vic tor i q u e el P. S tan i s las Mus ia l .
de Crac&via, r e p a s s a a c u r o s a m e n t en la seva in tervencio al col . loqui ("Les
trois zones d'ombre dans la vie de Bovelles"). La vida de Bovelles no es
sempre rect i l inea . La seva par t ic ipac i6 en els med i s in te lec tua ls q u e
1'envoltavan es t ins i tot p rob lema t i ca . Hi ha la " r u p t u r a " a m b el seu
mestre i a m i c Lefevre d 'E t ap l e s , i hi ha t a m b e els anys en q u e sofri u n a
certa c a m p a n y a de descredi t que a r r iba t ins a da r - lo per mor t .


Per a d i s i pa r aques t e s o m b r e s q u e envol ten Bovelles res mil lor q u e
estudiar els t e s t imon i s mes di rectes de la seva act ivi tat , la seva cor respon-
dencia. Ell m a t e i x , com era cos tum dels h o m e s del R e n a i x e m e n t , p r o c u r a
1'edicio d ' u n a p a r t cons ide rab le d ' a q u e s t a co r r e spondenc i a . M o l t a d ' a l t r a
es e n c a r a inedi ta . T a n t la pub l i cada . com la q u e es recol l ida en el ms .
1134 de la B ib l i o theque de la S o r b o n n e foren objecte d ' ana l i s i pel
professor J. Cl. Margo l in , del " C e n t r e d ' e t u d e s supe r i eu res d e la
Rena i s sance" d e T o u r s .


Les a p o r t a c i o n s h i s tor iograf iques es c o m p l e t a r e n a m b f in t e rvenc io
del prof. A. Land i , de fun ivers i ta t de F lorenc ia , que p a r l a dels
coneixements q u e 1'italia An ton io Brucioli t en i a d e 1'obra de Bovelles.
212 E S T U D I O S L U L I A N O S


La res ta ( f a p o r t a c i o n s t r a c t a r e n d ' i l . l u m i n a r els p lu ra l s in teressos de
l 'obra dc Bovelles. Inquie t , a f ama t per a consegu i r un cone ixemen t ampli,
t r ac t a en les seves o b r e s de t emes prou diversos. Aixi hi t r o b a m un
vessant p rou or ig inal en 1'aspectc lingiiistic. El t e m a , es cer t , no li es
exclusiu. Com ell d ' a l t r e s es tud iosos s ' in te ressaren en el segle X V I per la
l lengua, tins a 1 ' a r rancada del t r a c t a m e n t e specu la t iu q u e el t e m a conei.x
en el seglc XVI I . Bovelles, en escr iure el Liber de differentia vulgarium
linguarum, ens fa coneixer els dos t re ts p r inc ipa l s del t r a c t a m e n t del dit
t cma . D ' u n a par t hi exposa la tesi teologica de la m o n o g c n e s i del
l lenguatge , m e n t r e s q u e d ' a l t r a par t es tudia la l l engua vulgar . inten-
t a n t - n e r e t r o b a r els o r igens e t imologics i els c o m p o r t a m e n t s gramat ica ls .
Feu l 'analisi de 1'obra de Bovelles la professora Cole t te Demaiz iere ,
d 'Avignon . A soti torn el professor Chr is t ian S c h m i t t , d e l 'univers i ta t de
H a m b u r g , ana l i t za les a p o r t a c i o n s l ingii is t iques de Bovelles respec te dels
or igens d e la l lengua francesa, a m b tota la ca r r ega d ' a c t u a l i t a t q u e aix6
suposa en vistes de 1'estudi i reivindicacio de la Uengua o r ig ina r ia de la
Picardia .


De 1'interes de Bovelles envers de la l lengua del pob le i de la seva
p reocupac io especula t iva , neix la seva dedicac io al p roverb i . D ' aques t a
m a n e r a d ins dos recul ls de proverbis q u e pub l i ca . hi a r r ep l ega dits
popu la r s , a m b sos c o r r e s p o n e n t s comen ta r i s , com t a m b e cons t rucc ions de
propia invencio. El professor Miehel Reulos a c c e n t u a en la seva exposi-
cio la i m p o r t a n c i a q u e Bovelles dona al texte f rances dels p roverb i s que
edi tava.


U n a a l t ra p r e o c u p a c i o de Bovelles foren les m a t e m a t i q u e s . La seva
teologia i la seva tilosotia u san p ro fusament els e s q u e m e s i els exemples
presos de la m a t e m a t i c a i de la geometr ia . Com es freqiient en el segle de
Bovelles aqucs t c o m p o r t a m e n t es t roba mot iva t per l ' e n t r e c r e u a m e n t de
dues m a n e r e s de pensa r . i. en det ini t iva, de d u e s e p o q u e s , l ' u n a sense
r o m p r e a m b 1'altra. Dues comun icac ions , una de Rene T a t o n p resen tan t
a Bovelles en relacio a m b els p r i m e r s t r a c t a t s d e g e o m e t r i a en frances, i
1'altra d e Jean Ceard e s tud ian t - lo en relacio a m b les t r a d i c i o n s numero -
logiques . ho reca lca ren exp l ic i t ament .


Un a l t re g r u p d ' i n t e rvenc ions ded ica la seva a tenc io a la d o c t r i n a de
Bovelles, ana l i t z an t a lgunes de les seves obres . Aixi el professor P.
S h a r r a t , de l 'un ivers i ta t d ' E d i m b u r g . c o m e n t a el De Immortalitate,
m e n t r e s P ie r re M a g n a r d . de Poitiers, e s tud ia el De Sapiente. D 'a l t res ,
com Pierre Qui l le t , q u e t r a c t a de 1'ontologia " s c a l a i r e " de Bovelles. i
M a u r i c e dc G a n d i l l a c , q u e es tud ia Yars oppositorum. c o m e n t a r e n temes
ben ca rac te r i s t i c s del p e n s a m e n t de Bovelles. L ' a u t o r d ' a q u e s t a ressenya,
Jord i Gaya , t r a c t a el t e m a "Reminiscences lullistes et lanthropologie de
Bovelles". T e m a aques t s , el del lul . l isme, que , de rebot , sorgi en altres
con tcx tes i en a lgunes de les in tervencions d u r a n t cls col . loquis .


* Del 30 d ' o c t u b r e al 6 de novembre d e 1979 es reuni a P a l m a de
M a l l o r c a el IV C O I . O Q U I O H I S P A N O - T U N E C I N O . L ' o r g a n i t z a c i 6
d ' a q u e s t col . loqui estava a ca r r eg del Instituto Hispano-Arahe dc Cultura,
per par i espanyola , i de la Facultat de Lletres i Ciencics humanes de
C R O N I C A 213


Tunis. Escol l in t c o m a seu de ls seus ac tes la C iu t a t d e Mal lo rca , la
t robada r e c o r d a els anys d e civilitzaci6 m u s u l m a n a q u e visque 1'illa en la
primera m i t a t d e 1'Edat Mitja. Les in te rvencions , u n a t r e n t e n a en
conjunt, t r a c t a r e n d i fe ren ts t e m e s de les ciencies i les l letres. Pel seu
interes en el c a m p d e la filosofia voldr iem d e s t a c a r les segi ien ts in terven-
cions: ' A b d a l - W a h h a b B u h d l b a , Amour sacre et amour profane chez
Muhiddine Ibn 'ArabT: S. G 6 m e z Nogales .Za corte de los Aftasies de
Budajoz, principalmente en el campo de la filosofia: S a ' d G u r a b , Sobre la
qucma del Ihya de al-Gazdli por los almordvides: ' A b d a l -Mayid
al -Gannust , Linsularite philosophique en Espagne musulmane. daprbs le
recit d'Ibn Tufayl "Hay Ibn Haqzdn": Y u m ' a Sayja, El movimiento lite-
rario e intelectual en Baleares, en los siglos V-VI\XI-XII.


Segons i n f o r m a Arabismo, n. 26, lTns t i t u to H i s p a n o - A r a b e de
Cultura e d i t a r a les Actes d ' a q u e s t IV Col . loqui .


* De Collectanea Franciscana, 49 (1979) p. 179, recol l im la not ic ia de
que el P . M i q u e l B A T L L O R I in tervengue en el VI C o n g r e s d e la Societat
In te rnac iona l d ' E s t u d i s F r a n c i s c a n s (Assisi, 12-14 o c t u b r e 1978) presen-
tant una c o m u n i c a c i o sobre el t e m a Teorie ed azione missionaria in
Raimondo Lullo.


Publ icac ions d ' i n t e r e s lul.Iia.


* L ' e m i n e n t h i s t o r i ado r i mes t r e de 1'Escola Lul . l is t ica M a l l o r q u i n a .
Pare M i q u e l B A T L L O R I , ha pub l ica t a les " P u b l i c a c i o n s d e 1'Abadia de
M o n t s e r r a t " un recull d ' e s tud i s referents a fhist&ria de ls Paisos C a t a l a n s .
baix del t i tol A traves de la historia i la cultura. E n t r e a q u e s t s es tud i s hi
t iguren t r eba l l s ed i t a t s a m b diferents ocas ions , a lguns d 'el ls t r a d u i t s ara
al ca ta la . En d o n a m les referencies, i nd ican t el n t i m e r o q u e a la
Bibliographia Lulliana d e R. B r u m m e r es d 6 n a a la seva p r i m e r a
publicacio:


Ramon Llull i Amau de Vilanova en relacio amb la filosojia i amb
les ciencies orientals del segle XIII, pp . 15-35 (Br. 679).


Ramon de Penyafort i Ramon Llull, pp . 55-60 (Comun icac io presen-
tada al II C o n g r e s In t e rnac iona l d e Lul . l isme).


El lul.lisme del primer Renaixement, pp . 61-75 (Br. 1161).
Entorn del lul.lisme a Franca, pp . 243-267 (Recolleix d o s textes no


inclosos a Br. ; son: Sur le lullisme en France au XVe. siecle, in: Colloque
International de Tours: Lhumanisme Jrancais au debut de la Renaissan-
ce, Par i s 19.73, 117-126; i la recensi6 a H T L L G A R T H . Ramon Lull and
Lullism. in: Bul le t in of H i s p a n i c Studies , 51 (1974) 311-318).


Giovanni Pico della Mirandola i el lul.Iisme italia del seglc (Br.
1163).


* El P. E u s e b i C O L O M E R ha publ ica t r e c e n t m e n t dos es tud i s im-
por tan ts . En el p r i m e r es refereix a R a m o n Llull en el m a r c mes a m p l e
de la c u l t u r a c a t a l a n a : £ 7 pensament catalb de TEdat Mitjana i el
214 E S T U D I O S L U L I A N O S


Renaixement. i el llegat filosbfic grec. Esp i r i tu , 27 (1978) 105-127. De
Llull en p a r l a espec i f icament a les pp . 106-109.


A Ramon Llull. ^precursor cie la informdtica?. C i t e m a (Madr id ) , n.
81 (1979) 7-44. 1'autor ens ofereix el texte de u n a confe renc ia l legida el 14
d e n o v e m b r e d e 1978 a M a d r i d . EI t e m a es c e n t r a f o n a m e n t a l m e n t en la
m e c a n i c a d e l 'ar t lu l . l iana . les c o m b i n a c i o n s q u e cs consegue ixen segons
cls seus p r o c e d i m e n t s i les r epe rcuss ions q u e assoli en l ' h i s t6 r ia de la
L6gica.


* A " P u b l i c a c i o n s d e 1'Abadia d e M o n t s e r r a t " . i a m b el titol de
Estudis de llengua. literatura i cultura catalanes s ' han p u b l i c a t les Actes
del P r i m e r Col . loqui d ' E s t u d i s C a t a l a n s a N o r d - A m c r i c a , ce lebra t a
U r b a n a . els d ics 30 d e m a r c - 1 d ' abr i l d e 1978. E n t r e els estudis
p u b l i c a t s a l g u n s d 'e l ls son d c t e m a lul.l ia:


A. P O R Q U E R A S M A Y O - JL. L A U R E N T I . La col.leccio luUiana u
la Universitat dlllinois fsegles XV-XVIl). pp . 59-92.


M . D U R A N . Notes on Ramon Llull. St. Bonaventure and u
Nigthingalc. p p . 149-156.


J . D A G E N A I S . Speech as the sixth Sense - Ramon Llulis "Affatus".
pp. 157-169.


C E . P O L I T . Analogias entre el "Lihre dAmic e Amat" y algunos
textos sufies medievales. pp . 171-180.


* F.l Departament de Filologia classica de la Unive r s i t a t Aut&noma
d e B a r c e l o n a ha iniciat la publ icac io de Ia revista F A V E N T I A . Es
p u b l i q u e n cs tud i s sobre la l i t e ra tu ra classica en els seus diferents
a spec tes . si be la l imitacio cronol&gica es p rou a m p l a c o m per incloure
c s tud i s q u c podcn in te ressar a un ex tens cercle d e lectors . E s el cas del
t r eba l l d c J . S A M S O . Astronomica Isidoriana. o el de M. B A R C E L O . La
primerenca organitzacio jiscal d'AI-Andulus segons la "Crbnica del 754".


La revista. que c o m p r e n d r a un volum a n u a l en un o dos fascicles, es
d i r ig ida per M . Mayer . i hi co l . labora el D e p a r t a m e n t d e Paleograf ia i
D i p l o m a t i c a de la d i t a Univers i ta t .
B I B L I O G R A F I A


1. Publicaciones Iulianas


J O R D I G A Y A , La teoria luliana de los correlativos. Historia de su
formacion conceptual. P a l m a d e Mal lo rca , 1979, xx y 241 pp .


C u a l q u i e r invest igaci6n del A r t e de R a m o n Llull t e n d r i a que
a r ranca r d e dos p r e s u p u e s t o s f u n d a m e n t a l e s : su c o n s t a n t e evoluci6n y
modif icaci6n, y su esencia e s t ruc tu ra l . O, p a r a dec i r lo en t e r m i n o s quiza
d e m a s i a d o a la m o d a estos d ias , sus l ados d i ac ron i co y s incronico . El
pr imero h a s ido a b o r d a d o por inves t igadores c o m o C a r r e r a s y A r t a u y
Pring-Mill , pe ro es u n aspec to q u e hay que t e n e r s i e m p r e en c u e n t a ; casi
no hay p e n s a m i e n t o lu l i ano q u e no t enga su h is tor ia an t e r i o r y pos ter ior
dentro d e su o b r a m i s m a . El segundo , la g r a n t i e r ra virgen d e la investi-
gacion lu l i ana , es p a r a mi el l ado m a s f u n d a m e n t a l y ca rac te r i s t i co del
Arte en t o d a s sus epocas . Un concep to lu l i ano no t iene t a n t a i m p o r t a n c i a
cn si q u e c o m o p a r t e i n t eg ran t e d e su s is tema. A di ferencia d e sus
c o n t e m p o r a n e o s . Llull n u n c a ana l iza n i p o r m e n o r i z a ; solo b u s c a d o n d e se
situa (o si no. c o m o se le p u e d e integrar) d e n t r o de sus s i s t ema c a d a
p rob lema o cues t ion posible, y esto has ta q u e r e r i n t eg ra r d e n t r o d e ese
sistema t oda su lucha dia lect ica de mis ionero .


A h o r a bien, el p r i m e r l ibro q u e he visto q u e a f ron ta d i r e c t a m e n t e
estos dos p r o b l e m a s , y q u e los a f ronta como tales , es este de Jo rd i Gaya.
Toma un aspec to , pe ro un aspecto de i m p o r t a n c i a p r i m o r d i a l d e n t r o del
sistema lu l iano , los correlat ivos, y nos d a su h is tor ia , e incluso lo que
podr i amos l l a m a r su prehis tor ia . Nos m u e s t r a c o m o Llull, p a r t i c n d o de la
base de la ac t iv idad o operatio d e las D i g n i d a d e s , b u s c a p a r a ella u n a
concep tua l izac ion p a r a d i g m a t i c a , una a d e c u a d a expres ion l inguist ica, y.
mismo t i e m p o , re lac iones e jemplar i s tas o funcionales con la d o c t r i n a de
la T r i n i d a d y con la teor ia de los e lementos . Con referencia a la
eoncep tua l izac ion p a r a d i g m a t i c a , nos da u n a h is tor ia del t e r n a r i o forma-
materia-conjunctio (con su preh is to r ia de forma-materia-privatio, pp .
18-19, en el L I B R E D E C O M T E M P L A C I O ) q u e a p a r e c e en el L I B R E
DE D E M O S T R A C I O N S (40-44), y que sigue has t a el frnal (es Ia base del
LIBER C O R R E L A T I V O R U M I N N A T O R U M ; 194-9). En c u a n t o al
segundo aspec to , es en el L IBER C H A O S d o n d e a p a r e c e por p r i m e r a vez
la f amosa t e rmino log i a correlat iva. en la fo rma d e ignijicativum.
ignijicahile y ignificare, e q u i p a r a d o s r e spec t ivamen te a forma, muteria y
actus (este u l t i m o sus t i t u to de conjuctio; 61 ss); y es en el D I S P U T A T I O
F I D E L I S E T I N F I D E L I S d o n d e e n c o n t r a m o s al ftn t o d a la g a m a de
sufijos d e -ans (-tivus), -atus(-bilis) y -are (75). Es to pod r i a suger i r u n a
division del ciclo de la A R T D E M O S T R A T I V A (ver mi a r t i cu lo en EL
XXI, 45) en dos fases: u n a de o b r a s an te r io res al d e s c u b r i m i e n t o de ese
rnodum loquendi arabicum (68), con la m i s m a A R T D E M O S T R A T I V A
216 ESTUDIOS LULIANOS


(57) y el LIBER D E Q U A T U O R D E C I M A R T I C U L I S FIDEI (70) que no
pasan del uso del -are; y otra de obras posteriores. con el LIBER
C H A O S (60). la L E C T U R A S U P E R F I G U R A S A R T I S D E M O N S T R A -
TIONIS (66). el LIBER D E Q U A E S T I O N I B U S PER Q U E M M O D U S
ARS D E M O N S T R A T I V A P A T E F A C I T (71). el LIBER S U P E R PSAL-
M U N Q U I C U M Q U E V U L T (71) y la D I S P U T A T I O FIDELIS ET
INFIDELIS (74).


Gayii tambicn nos presenta otro ternario fundamental c o m o paradig-
ma para los correlativos: el d e potentia-objectum-actus que es a la base
de esa "obra formada en una conciencia dec idamente correlativa" (105),
el A R B R E D E SCIENCIA (109). y que seia tema central del todavia
incdito LIBER D E P O T E N T I A . OBJECTO E T A C T U (121). Seria intere-
santc cstudiar la prchistoria d e este ternario. que aparece ya en la ART
D E M O S T R A T I V A en conexion con la "cambra" d e potencia-objet de la
Figura X (ver O R L XVI. pp. 92. I40-Cuesti6n 20. y I42-Cuesti6n 24).


Con respecto a las relaciones de los correlativos con la Trinidad. hay
paginas muy sugestivas en este libro (67. 102-3 y 197). El enfas is que el
autor pone en la teoria elemental es bien justificado en vista de que la
primera plasmacion d e los correlativos se encuentra precisamente en el
LIBER C H A O S (60-66). La prehistoria d e esa teoria e lemental nos la
ofrece cn un estudio detenido (49-53) del LIBER P R I N C I P I O R U M
M E D I C I N A E . (Aqui qui /a cabria dos pumual i /ac iones : el cuadrangulo
esse- privatio-perfectio-defectus no es "nueva en ia tecnica luliana" (p. 49)
ni de origcn tan remoto (n. 188) — es s implemente una porcion de la
Figura X: y las tres interesantes e squemas d e la p. 51 hubieran ganado
claridad con una cxplicaci6n algo mas detenida.) Otros aspectos
importantes d e la relaci6n elementos-correlativos que el Dr. Gaya estudia
son la mixtio (93-5) y la devictio (113. 126).


Facctas del pensamiento luliano que a primera vista parecen tener
menos relacion con los correlativos son las doctrinas d e la significatio
(21-3. 154) y de la definicion (154. 183. 191, 218), pero dice el autor muy
accrtadamente: "Frente a una operaci6n tccnicista que agota la defini-
cion en una referencia por genero y especie. Llull postula una elecci6n
estructural" (218) y "la estructura correlativa es un postulado necesario
de las defmiciones de los principios generales" (191).


Otras facetas mas vinculadas con la teoria de los correlativos de lo
que pudieran parecer. son las del si logismo (176, 180. 184). la prueba por
grado superlativo (179. 180, 185) y la fallacia nova (181-4). Son facetas
que para mi tienen gran importancia cronol6gica: las tres surgen en 1308,
justo antes d e la ult ima estancia de Llull en Paris (1309-11) y su gran
campafia antiaverroista. c o m o si se estuviera preparando para combatir
las escuelas parisienses con sus propias armas o al menos con armas que
no les pareciesen tan extranas como las de su Arte.


La visi6n general que todo esto nos ofrece quiza quedo algo mejor
plasmada en el titulo primitivo del libro. E S T R U C T U R A S DEL
PENSAR LULIANO. con el cual fue presentado como tesis doctoral para
la Facultad de Teologia de la Albert-Ludwigs-Universitat de Freiburg en
BIBLIOG RAFIA 217


1974. En otro orden de cosas, hay que resaltar que en el curso del libro
repasamos por orden cronol6gico la mayoria de las obras lulianas (193 en
total. 33 de las cuales son ineditas); no. claro esta. con un analisis in
extenso d e cada una de estas obras, pero si con un analisis d e todo lo
referente al tema del libro. un anaTisis inteligente, relevante y revelador.
Quiero insistir en este aspecto del libro, no so lamente por la inmensa
labor que ha representado (no se si hay o ha hab ido otro investigador que
haya leido tan gran parte del vasto opus luliano), ni por su gran utilidad
para futuros investigadores. s ino principalmente porque dentro de la
enorme bibliografia lulistica hay tan pocas obras c o m o esta que se
ciiian a una hermeneutica estricta. cosa tan necesaria para profundizar
nuestros conocimientos del pensamiento de Ramon Llull.


El libro va precedido de una bibliografia interesante (y novedosa
sobretodo en t emas islamicos relacionados con Ramon Llull). y una
introduccion con una breve historia d e investigacioncs anteriores sobre los
correlativos; concluye con indices de las obras de Ramon Llull. los
manuscritos y los autores citados (un cuarto indice de temas y conceptos,
hubiera sido muy util).


La unica critica que se podria hacer de este libro surge de la
constatacion d e errores triviales d e imprenta, d e omision, o de citas y
referencias incorrectas. Errores de omiskSn. c o m o citas (pp. 53 . 57, 109)
sin identiticar explicitamente. y ediciones no menc ionadas (tres del D E
M O D O C O N V E R T E N D I INFIDELES a la p. 103, y R O L VII a las pp.
201-3). D e c i tas incorrectas. las mas relevantes se encuentran en el ul t imo
pdrrafo d e la cita d e la p. 67, con algunos errores, c o m o se verd
comparandolo con el original de M O G III; al final del segundo parrato
de la p. 113, donde entre "la sua intellectivitat" y "e f en tendre" falta la
frase importante. "la qual e s apellada enteniment agent"; y en la Hnea 7
de la cita de la p. 119. "object" deberia ser "sobject". D e referencias. las
que podrian inducir a confusion son las siguientes: p. 53 , n. 195 deberia
decir "Ibid. X. 30"; p. 93 . el Ms. parisiense c i tado t iene el numero
15450; p. 112. n. 352 deberia decir "Ibid. VIII. 4 ( e . c 694)"; y p. 115. n.
363 deberia decir "e.c. 787".


Pero estos son detal les que nada quitan d e la importancia del libro.
Porque en mi opinion es un libro muy importante, uno que me atreveria
a decir eonstituira un hito en la investigaci6n lulistica, tanto por su
metodologia d e seguir un hilo cronol6gicamente a traves d e toda la obra
del pensador mallorquin. c o m o por abrirnos las puertas d e su esencia
cstructuralista.


A N T H O N Y B O N N E R
Puigpunyent
218 E S T U D I O S L U L I A N O S


2 . Obras medievalisticas
A L O M A R E S T E V E , Gabr ie l . Cdtaros y occitanos en el Reino de


Mallorca. L. Ripoll ed., P a l m a de Mal lo rca 1978, 155 pp .
La h is tor iograf ia medieval , p a r t i c u l a r m e n t e la q u e se esc r ibe en


F ranc i a , nos h a p r o p o r c i o n a d o es tud ios a p a s i o n a n t e s sobre los siglos XII
y XI I I en sus aspec tos sociales, ideologicos y poli t icos. El S u r d e Franc ia ,
las reg iones l imitrofes con el re ino d e Aragon , regiones q u e en un t i e m p o
in t eg ra ron incluso el Re ino de Mal lo rca , r e p r e s e n t a n un a r e a geogrdfica
rica en ep isodios h is tor icos y d e cu l tu ra . El l ibro d e A l o m a r no esta
escr i to en el a l to nivel cientifico de es tas o b r a s q u e r e c o r d a m o s . Se t ra ta ,
m a s b ien , de u n a exposicion de u n a s tesis q u e i n t en t an p r e s e n t a r s e como
algo m a s que un p r e s e n t i m i e n t o de h i s to r i ador . A t r aves de la
o n o m a s t i c a , de los hechos his tor icos en t o r n o a la r e c o n q u i s t a de
Mal lo rca . a c o s t u m b r e s e ideas p l a s m a d a s m u c h a s veces en u r b a n i s m o y
a r q u i t e c t u r a , r epa sa el a u t o r los ev identes lazos d e pa ren t e sco , en la
poblac ion y en la m e n t a l i d a d , que un ie ron las ori l las del M e d i t e r r a n e o
occ iden ta l . P a r a su c o m e t i d o se refiere al a u t o r a los ep i sod ios y a las
mot ivac iones d e la quere l l a a lbigense y sus der ivac iones cd ta ras . Se
conccde a m p l i a ex tens ion a un apellidario d e occ i tanos q u e p a r t i c i p a r o n
en la c o n q u i s t a de Mal lo rca . Las fuentes u s a d a s por el a u t o r son
i i n i camen te las q u e se ha l l an ya ed i t adas , pues reconoce su " i n t e n c i o n de
no t r a s p a s a r los l imites de lo q u e es un ensayo h is tor ico o una
i n t r o d u c c i o n " . - S. J imenez .


B E R N A T H , K l a u s (Hrg.) . Thomas von Aquin. I: Chronologie und
Wcrkanalysc. W e g e de r F o r s c h u n g 188, Wissenschaf t l i che Buchgesel ls-
chaft . D a r m s t a d t 1978, XII-491 pp .


S igu i endo la me todo log ia p rop i a de es ta excelente coleccion, en el
p re sen te vo lumen 188 se ofrecen 24 e s tud ios f u n d a m e n t a l e s en la
h is tor iograf ia sobre T o m a s de A q u i n o . C i e r t a m e n t e no h a b r d sido la
escascz bibl iograf ica el p r o b l e m a pr inc ipa l a la h o r a d e p l a n e a r este
vo lumen . M u y al con t r a r io , es tan ingente la b ib l iograf ia t o m a s i a n a que
si p a r a el ed i tor r ep re sen to a r d u a t a r e a la seleccion, p a r a el lec tor se
eonvier te el l ibro en a y u d a impresc indib le . P o r q u e adem&s de r e p r e s e n t a r
un r e s u m e n h is tor ico d e los es tudios sobre el A q u i n a t e , es a la vez una
o p t i m a in t roducc ion p a r a quien qu ie ra conocer la vida, la o b r a , y aun la
doc t r i na del Angel ico . Segtin estos t res t e m a s p u e d e n , p u e s , ser
r e a g r u p a d o s los d i fe ren tes ar t iculos q u c se ed i t an segiin sucesi6n
cronologica .


S o b r e el p r i m e r t e m a . la vida de T o m a s d e A q u i n o , sus es tud ios , sus
re lae iones . su presenc ia cn los a sun tos eclesiiisticos con tempor&neos ,
t r a t a n P. M A N D O N N E T (Lcben und Schriften des hl. Thomas in einem
kurzen Abriss. 1920) H. S C H E E B E N [Albert der Grosse und Thomas von
Aquino in Kdln. 19.31), M. G R A B M A N N (Die personlichen Beziehungen
dcs hl. Thomas von Aquin. 1937), A. D O N D A I N E (Die Sekretdre des hl.
Thomas. 1963).
BIBLIOGRAFIA 2 1 9


Refe ren te a las o b r a s d e T o m a s se recoge el a r t i cu lo f u n d a m e n t a l de
F. P E L S T E R (Zur Forschung nach den echten Schrijien des hl. Thomas
von Aquin. 1923). O t r o s es tud ios se d e d i c a n a o b r a s o cues t iones
especia les : M. D . B R O W N E (Comen ta r io a la Politica). A. F E D E R
( C o m e n t a r i o al De divinis nominibus). F . M. S L A D E C Z E K (Sobre el De
articulis Jidei). P. G L O R I E U X (Sobre las Quaestiones disputatae y sobre
el De regimine Judeorum). A. R. M O T T E (Sobre Contra Gentiles)


La l i t e r a tu ra de los afios 40-50 e s t l r e p r e s e n t a d a por e s tud ios
d e d i c a d o s a la d o c t r i n a del A q u i n a t e en su re lac i6n a la h is tor ia
doc t r ina l . c o m o A. L A N D G R A F (Porretanisches Gut beim hl. Thomas
von Aquin). T h . R. H E A T H (Der hl. Thomas und die aristotelische
Metaphysik). M - D . C H E N U (Der Plan der "Summa"). etc.


Sef ialemos, po r l i l t imo. la presenc ia d e dos a r t icu los d e cons ide rab l e
i m p o r t a n c i a p a r a u n a cons ide rac ion d e con jun to y a c t u a l i z a d a d e la
figura d e T o m a s d e A q u i n o : F. VAN S T E E N B E R G H E N , Lektiire und
Studium des hl. Thomas. Uberlegungen und Ratschldge y R. H E I N Z -
M A N N . D / e Theologie auf dem Weg zur Wissenschaft.- J. Gaya .


B E R G . Dieter . Armut und Wissenschaft. Beitrdge zur Geschichte des
Studienwesens der Bettelorden im 13. Jahrhundert. Vlg. S c h w a n n .
Dusse ldor f 1977, 236 p p .


El a u t o r a b o r d a en es te t r aba jo un t ema comple jo . Su anal is is se
localiza en es ta t r a s t i e n d a q u e la his tor iograf ia usua l suele p re te r i r . o. por
lo m e n o s . t r a t a r super f i c ia lmente . Su i m p o r t a n c i a p a r a la h i s to r i a d e las
ideas. sin e m b a r g o . es cons iderab le . C i e r t a m e n t e el t e m a h a b i a sido ya
descub ie r to e i n i c i a lmen te t r a t a d o por o t ros au to res . A q u i . en el l ibro que
m e n c i o n a m o s , se p r o c e d e a u n a invest igacion de c o n t o r n o s bien defmidos .
Se t r a t a n los p u n t o s p r inc ipa les y en el pe r iodo h is tor ico quiza m a s
decisivo. En efecto. el p r o b l e m a a n u n c i a d o en el t i tu lo se e s tud i a en dos
de las 6 r d e n e s re l ig iosas su rg ida s en el siglo XI I I , y q u e t an poderosa -
men te iban a d e t e r m i n a r la corre lacion de fuerzas cu l t u r a l e s y sociales de
la epoca . D o m i n i c o s y f ranciscanos , co inc id iendo en l ineas gene ra l e s en
un comi in p rop6s i to de re forma, ob t i enen desde su fundac ion y los afios
i n m c d i a t a m e n t e pos te r io res a ella, u n a s ca rac te r i s t i cas q u e los diferencia .
El p r o b l e m a d e los e s tud ios fue uno d e los p u n t o s q u e c o n t r i b u y 6 a esta
d i fe renc iac ion . Las consecuenc ias d e las so luc iones d a d a s a d icho
p r o b l e m a in t e re sa r i an en la h is tor ia pos ter ior a m u c h o s o t ros a m b i t o s .


I n t e n t a n d o p o n e r d e manif ies to t odas es tas impl i cac iones h i s t6 r icas cl
au to r c o m i e n z a su e s tud io p r e s e n t a n d o la fo rmulac i6n del p r o b l e m a y la
posici6n resolut iva q u e t o m a r o n los f u n d a d o r e s d e las d o s 6 r d e n e s
m e n c i o n a d a s . La h i s to r ia poster ior , q u e va de 1221 a 1300, es d iv id ida en
dos pe r iodos : d e 1221 a 1260 y d e 1260 a 1300. Es tos p e r i o d o s se
e s tud ian . a su vez. s e p a r a n d o en diversos a p a r t a d o s la s i tuac i6n de las
diversas provinc ias en q u e se dividian d i chas 6 r d e n e s m e n d i c a n t e s .


P o d r i a s o s p e c h a r s e q u e u n a d e las tesis del a u t o r es q u e la
o rgan izac i6n d e los es tud ios , tal c o m o fue c o m p r e n d i d a y p r o m o v i d a po r
las 6 r d e n e s m e n d i c a n t e s . cons t i tuy6 un r e n a c i m i e n t o de la teologia
220 E S T U D I O S L U L I A N O S


monas t i ca . por lo m e n o s c o m o inst i tucion. C i e r t a m e n t e . la cen t ra l i zac i6n
que se p r o m u e v e en a m b a s ins t i tuciones las ace rca m u t u a m e n t e . Sin
e m b a r g o . las r azones ideologicas y es t ra tcg icas q u e p r e s iden a m b a s
a p r o x i m a c i o n e s a la cent ra l izac ion di t ieren n o t a b l e m e n t e . U n d a t o parece
m a r c a r u n a di ferencia suf ic icn temente ev idente en t r e a m b o s m o d e l o s : la
t r a n s h u m a n c i a es tud ian t i l q u e i n t roduce la o rgan izac ion p r o m o v i d a por
las o r d e n e s m e n d i c a n t e s , q u e se rige por pr inc ip ios muy d i fe ren tes de los
que pod ian mot ivar la en el m u n d o mon&stico, d o n d e el m o n j e esta
adscr i to m a s al m o n a s t e r i o que no a la o r d e n .


Es p r e c i s a m e n t e en vistas a esta his tor ia de la ins t i tuc iona l izac ion de
la c u l t u r a — u n a d e las rea l izaciones mas p re fe r idas del siglo X I I I — que
el l ibro se revela de una gran ut i l idad por la c a n t i d a d d e m a t e r i a l que
ofrece s i s t e m a t i c a m e n t e al invest igador.- J. G a y a .


B E R G E R , B l a n d i n e - D o m i n i q u e . Le Drame Liturgique de Pdques
du X au XIII siecle. Liturgie et Thedtre. E d . B e a u c h e s n e , P a r i s
1 9 7 6 , 2 7 7 p p .


L a T e s i s d e l o r i g e n e x c l u s i v a m e n t e l i t u r g i c o d e l t e a t r o m e -
d i e v a l h a i d o p e r d i e n d o a d e p t o s e n l o s u l t i m o s a h o s . Es d i f i c i l e x -
p l i c a r l a c o m p l e j i d a d d e m u c h a s o b r a s t e a t r a l e s - a u n lo s " a u t o s "
m a s s e n c i l l o s - , b a s a n d o s e e n l a s i m p l i c i d a d e s t r u c t u r a l d e l tropo.


E n el p r e s e n t e l i b r o , B - D . B e r g e r e s t u d i a la e v o l u c i o n d e l
d r a m a l i t u r g i c o c o m o f e n o m e n o d e c r e a c i o n i n r i e p e n d i e n t e d e n -
t r o d e l a Ig l e s i a .


D e s p u e s d e s i t u a r l o e n el c o n t e x t o c u l t u r a l y c u l t u a l d e Ios
s ig los I X XIII a n a l i z a y c r i t i c a las d o s o b r a s b a s i c a s - t a n t o p o r la
i n f o r m a c i o n c o m o p o r l a d o c u m e n t a c i o n a p o r t a d a - s o b r e e s t e t e -
m a : la d e Y O U N G (The drama of the medieval Church, O x f o r d
1 9 3 3 ) y la d e H A R D I S O N (Christian rite and christian Drama in
the middle ages. Rssays in the origin and early History of modern
Drama, B a l t i m o r e 1 9 6 5 ) .


El- m c t o d o historico-evolut ivo d e Y u n g ya h a b i a s ido c r i t i cado por
H a r d i s o n . qu ien vio en el u n a e l abo rac ion e s q u e m a t i c a d e la teoria
biologica d e la m u t a c i o n evolutiva. Es ta no t iene en c u e n t a ni el valor
es te t ico ni el con t ex to his tor ico. Por ello, al fa l tar le m a r c o semiologico,
resul ta q u c sus cr i te r ios def ini tor ios del g e n e r o t e a t r a l — d i d l o g o , ac-
c ion—, en este caso resu l tan d e m a s i a d o estrechos:- se d e b e n a n a l i z a r los
textos en si m i s m o s , y t ener en c u e n t a q u e la accion en el c o n t e x t o litur-
gico d e p e n d e casi s i e m p r e del texto escri to.


Asi, en el siglo IX, la misa y la Li turgia Pascua l p u e d e n cons ide ra r se
c o m o d r a m a t i z a c i o n e s l i turgicas. El Quem quaeritis?. or igen del d r a m a
religioso. e m p i e z a po r ser una ce remonia , no un t r o p o , E n el fondo la te el
p r o b l e m a de la exis tencia y def in ib i l idad de los g e n e r o s l i te rar ios : ^Que
es el d r a m a ? iQue es la Li turg ia? ^ Q u e re lacion hay e n t r e a m b o s ?


Existe un d r a m a l i turgico o una Li turg ia d r a m a t i z a d a ?
Berge r se ace rca a esta p rob l emdt i ca con un m c t o d o descr ip t ivo-feno-


menolog ico , q u e ana l iza c r i t i c a m e n t e los t ex tos y sus fuentes , p a r a fijar
su e s t r u c t u r a y evolucion. En este sen t ido Li turg ia y t e a t r o pueden
c o n s i d e r a r s e " g c n e r o s l i t e ra r ios" e m p a r e n t a d o s . C a d a u n o posee su
BIBLIOGRAFIA 221


esencia y f ina l idad p rop ia . cons t i tu ida por el m u n d o de los s ignos que la
Ibrman, es decir , por su funcion s imbol ica : c u a n d o el a c t a n t e l i turgico
deviene ac tor . se d a el paso del ri to al t ea t ro . Por esta funcion la Li turg ia
se va d r a m a t i z a n d o p rog res ivamen te en la F d a d M e d i a : del r i to a! t ropo .
del t r o p o al t e a t ro .


De t o d a s formas , p a r a Berger esta evolucion no b a s t a p a r a expl icar
el t e a t r o med ieva l : la Li turg ia es s61o una de las fuentes ; el p roceso de
d r a m a t i z a c i o n l i turgica se acelera en el siglo XII , c u a n d o ya existen un
tcatro p r o f a n o y t oda u n a serie de c o s t u m b r e s lud icas q u e influyen en el.


F.n cstc a spec to la p re sen te ob ra invita a r e c o n s i d e r a r las fuentef no
l i turgicas, s u b r a y a n d o su impor t anc i a . Con la D o c u m e n t a c i o n textual ,
cronologica y geograTica de los apcndices , la a u t o r a c o n t i r m a su
a r g u m e n t a c i o n , y a p o r t a un in te resan te p u n t o de vista al comple jo
p rob lema de los or igencs del t ea t ro en la E d a d mcd ia , - J. M. Vidal .


B R A D Y , Ignaz io . San Francesco uomo dello spirito. Ed. L IEF . Vi-
cenza 1978, 110 pp.


In i c i ando u n a coleccion d e c u a d e r n o s con el t i tu lo genera l de
"Espe r i cnze dello sp i r i t o " , se p r e sen t an en este l ibro u n o s es tud ios
p resen tados por I. Brady a la " S e t t i m a n a di S tud io e di sp i r i tua l i t a
F r a n c e s c a n a " (Passo del la M e n d o l a , 1977). Es ta referencia p u e d e d a r una
iriea de c o m o se desa r ro l l a el t ema. Los d i fe ren tes aspec tos son
presen tados e s q u e m a t i c a m e n t e con profusion dc referencias t ex tua le s y
bibl iograficas. Ahi r ad i ca la ut i l idad de es tas p a g i n a s p a r a la reflexion.


El l ibro se ab re con una lista de los escr i tos d e F ranc i sco de Asis. a
lo que s igue un cap i tu lo d e d i c a d o a las " fuen t e s f r anc i s canas" , no solo
las re fer idas d i r e c t a m e n t e a Francisco , sino t a m b i e n las q u e m e n c i o n a n
otros pe r sona jes y acon tec imien tos i m p o r t a n t e s p a r a u n a c o m p r e n s i o n d e
su obra . Se ded ica un a p a r t a d o especial a las Ammonizioni. En op in ion
del a u t o r p u e d e sospecha r se q u e existio u n a r edacc ion or ig inal d e b i d a a
la p l u m a del c a r d e n a l c is terc iense R a i m e r i u s Capocc i . Se p a s a d e s p u e s al
t r a t a m i e n t o de a lgunos t e m a s f ranciscanos m a s re levantes . Asi nos
e n c o n t r a m o s con d i ferentes cap i tu los d e d i c a d o s a la " c r u z a d a eucar is t i -
ca", a la o rac ion , a la con t emp lac ion . a la pobreza , la f ra te rn idad , la
obediencia . Si bien no cons t i tuyan u n a exposicion s i s t emat i ca y exhaus t i -
va, r csu l t an in t e re san te s e spec ia lmen te los cap i tu lo s d e d i c a d o s a " S a n
Francesco e lo Spi r i tu S a n t o " y " la vita f r ancescana : u n ' e s p e r i e n z a nello
Spirito S a n t o " . Su c o n t e n i d o r ep resen ta r i a de a l g u n a fo rma los p u n t o s de
a r r a n q u e p a r a u n a c o m p r e n s i o n ac tua l del espi r i tu f ranc iscano , y d e su
vivencia en el m u n d o e o n t e m p o r a n e o , - J. Oliver.


Chartularium Universitatis Portugalensis (1288-1537). V o l u m e VII
(1471-1481). Ins t i tu to Nacional d e Inves t igacao cientifica, Lisboa 1978,
662 pp .


D e s p u e s d e una breve in te r rupc ion se r e a n u d a la pub l i cac i6n de esta
voluminosa e m p r e s a de saca r a luz la d o c u m e t a c i o n re la t iva a la vida
universi taria p r o t u g u e s a en los siglos X I I I - X V I . Con las m i s m a s
222 E S T U D I O S L U L I A N O S


excelentes ca rac te r i s t i cas edi tor ia les q u e los an te r io res v o l u m e n e s apareci-
dos , es te recoge 559 d o c u m e n t o s de provenienc ia m u y diversa . U n a par te
cons ide rab le proviene del Archivo Secreto Va t i cano , al cual h a t en ido que
recur r i r se p a r a s u b s a n a r las l agunas de los archivos po r tugueses . Con la
d o c u m e n t a c i o n p r e s e n t a d a , en g ran pa r t e inedi ta , se a m p l i a el conoci-
mien to relat ivo a profesores y a l u m n o s de la Un ive r s idad de Lisboa en el
siglo XV. M u c h o s o t ros aspec tos d e la vida univers i ta r ia p u e d e n t amb ien
ahora ser t r a t a d o s con nueva p ro fund idad . Asi, po r e jemplo , se d a n
a m p l i a s not ic ias sobre la in tervencion de Alfonso V en la Univers idad ,
bien sea a t raves de la ins t i tucion de bolsas de es tud io , bien sea
in te rv in iendo en ocas iones en cuest iones re la t ivas a los E s t a t u t o s .


El con jun to d o c u m e n t a l es c o m p l e t a d o po r unos indices , cronologico
y ana l i t i co . q u e facil i tan el uso del mater ia l recogido. - J. Oliver.


D E V O G U E . A. La Regle de Saint Benoit. VII. Commentaire
doctrinal et spirituel.Ed. d u Cerf, Par is 1977, 496 pp .


Al c o m e n t a r i de la Regla de Sant Benet , ed i ta t en sis vo lums a la
col.leccio " S o u r c e s c h r e t i e n n e s " n ° 181-186. el P. A d a l b e r t de Vogiic
a n u n c i a v a el seu p rop6s i t de c o m p l e t a r el c o m e n t a r i tecnic d e la Regla (i
a m b a q u e s t a p a r a u l a vull d i r el comen ta r i c ient i t ic baix del p u n t d e vista
hist&ric. de fonts, llingiiistic, c o m p a r a t i u . etc.) a m b un c o m e n t a r i doctri-
nal i esp i r i tua l .


C inc anys d e s p r e s del p r ime r c o m e n t a r i (1972) ha sort i t a Uum el
segon (1977) pub l i ca t per les edic ions du Cerf, per& fora de la col.leccio
" S o u r c e s C h r e t i e n n e s " , e n c a r a q u e el l l ibre t e n g u i el m a t e i x fo rmat i la
m a t e i x a impress i6 .


A 1'hora d ' u t i l i t z a r aques t comen ta r i , cal no t a r , com ho fa el mateix
au to r a 1 ' introduccio (p. 16) q u e el seu c o m e n t a r i no segueix la Regla
capi tol per cap i to l , s ino q u e reune ix els capi to ls per t emes . El Pro leg i els
73 cap i to l s de la Regla, han estat a g r u p a t s en 22 t e m e s d 'extensio
des igua l . A mcs , a l g u n e s qi ies t ions gai re be no les t r ac ta , p e r q u c j a ho ha
fet a n t e r i o r m e n t a a l t res Uocs q u e ci ta a la b ib l iogra t i a .


U n s index d e 1 'Escriptura, dc Pares i a u t o r s eclesiast ics , d e Regles i
Concil is , de n o m s propis , d e la R M i de la R B. i t i n a l m e n t un index
t e m a t i c . son unes bones eines per facil i tar cl t reba l l a 1'hora d ' u s a r aquest
e o m e n t a r i .


C r e i m s i n c e r a m e n t que aques t c o m e n t a r i doc t r ina l i e sp i r i tua l a la R
B, ve a omp l i r un bui t existent d ins aques t a l inea, ja q u e es fa sobre la
base del c o m e n t a r i cientific de la Regla, que a p o r t a u n a scrie
d ' a c l a r i m e n t s sobre la R B, que al t res c o m e n t a r i s no t r ac t aven . Sobre un
fonamen t s&lid. s 'hi ha pogut edificar el c o m e n t a r i e sp i r i tua l .


U n encer t d ' a q u e s t c o m e n t a r i doc t r ina l i e sp i r i tua l , es q u e els temes
de la Regla son es tud ia t s , c o m p l e m e n t a t s i exp l ica t s per la doct r ina
pa t r i s t i ca i m o n a s t i c a de la qual depenen .


C r e i m per&, q u e aques t c o m e n t a r i doc t r ina l i e sp i r i tua l d c la Regla, a
vegades es m a s s a b reu , i der iva cap a un c o m e n t a r i m a s s a tecnic,
c o m e n t a r i q u e ja ha estat fet en els vo lums p r e c e d e n t s : es c o m e n t a la R
B I B L I O G R A F I A 223


M, les fonts d e la K B a nivell t ex tua l . m jnvan t el c o m e n t a r i doc t r ina l
que h a u r i a d ' h a v e r es ta t mes desenvo lupa t , t a n t a nivell d e teologia
biblica, com a nivell de teologia pa t r i s t ica i e sp i r i tua l .


A q u e s t e s obse rvac ions no lleven gens ni u n a mica el g r a n mer i t del
treball del P. de Vogiie . El seu c o m e n t a r i a la R B es i sera el
" c o m e n t a r i " d e la segona mei ta t del nos t r a segle, fet a to t s nivells,
d ' aques t vene rab l e text d e vida m o n a s t i c a i c r i s t i ana , - G a b r i e l R a m i s .


F L A S C H E . H a n s . Geschichte der spanischen Literatur, I: Von den
Anfdngen bis zum Ausgang des fiinfzehnten Jahrhunderts. F r a n k e Vlg.,
Bern - M i i n c h e n 1977, 487 pp .


U n a p r o l o n g a d a exper ienc ia docen te en diversas un ive r s idades
a lemanas sirvieron al p roceso de ges tacion d e es ta i n t e r e san te obra . U n a
tradicion se expl ic i ta d e s d e la m i s m a ded ica to r i a del Iibro, la r ep re sen ta -
da por el g ran h i s to r i ado r E.R. Cur t ius , del q u e F lasche fue disc ipulo .
Con ello q u e d a ya se i ia lado uno d e los rasgos cen t ra les de la ob ra : su
apas ionado afan po r e n t r a r en con tac to con los t ex tos mismos . La his tor ia
que se nos desc r ibe no es u n a his tor ia de c i r cuns t anc i a s , de d a t o s
concomi tan tes . Se re t ie ren l in icamente aque l las c i r cuns t an c i a s que son
impresc indibles p a r a la lec tura d i rec ta de los tex tos . Se t r a t a , c o m o dice
el au tor , d e " i n t e r p r e t a r los p u n t o s c u l m i n a n t e s de la I i t e ra tu ra
espanola" . E v i d e n t e m e n t e , ello no excluye ni m inusva lo ra aquel los
autores y o b r a s q u e sirvieron de p u e n t e en t re esos p u n t o s c u l m i n a n t e s , los
"auc to res m i n o r e s " t a n t a s veces olvidados. Es te p u n t o de pa r t ida , q u e
podria p a r e c e r subjet ivista, viene a c o m p a n a d o d e un conoc imien to y
exposicion d e las d i fe ren tes op in iones y teor ias sobre los t e m a s t r a t a d o s .
La b ib l iograf ia a m p l i a y o p o r t i i n a m e n t e c o m e n t a d a ayuda ra al lector a
encon t ra r nuevos c a m p o s de lec tura .


Con t o d o . lo i nd i cado no represen ta , a nues t ro en tender , la p a r t e m a s
in teresante d e es ta Historia de la Literatura Espahola. Sobresale , en
efecto, u n a cua l i dad q u e en t r aba jos de este t ipo es m u y d e agradecer .
Nos re fe r imos a su a f m a d o sent ido pedag6gico que crea y m a n t i e n e
sienipre a le r ta el in teres por los t e m a s t r a t a d o s . El m i s m o cap i tu lo
in t roductor io se lee d e un t iron, c o m o quien asiste al p r i m e r ac to d e un
apas ionan te re la to . El t ema t r a t a d o ( "comienzos de la l i t e r a tu ra
espanola" ) , no p o d i a serlo menos . Se e s tud ian , en p a g i n a s l lenas de
interes, e rud ic ion y aun de a m e n i d a d , el t e m a de las jarchas, c o m o
pr imeras y p r o b l e m a t i c a s p roducc iones l i terar ias . En cap i tu los pos te r iores
asist imos a la " I n t e r p r e t a c i o n " del Poema del Mio Cid, d e los Cantares,
de G o n z a l o de Berceo , de J u a n Ruiz, de los Cancioneros. de Perez de
Ayala, de J u a n de M e n a , ha s t a l legar a La Celestina. J u n t o a ellos o t ros
nombres no m e n o s i m p o r t a n t e s que van f o r m a n d o y p l a s m a n d o la
l i tera tura cas te l lana . - J. Estelr ic.


G R E G O I R E L E G R A N D . Dialogues. Ed. T e q u i . Par i s 1978, 539 pp.
La inf luencia q u e esta ob ra del P a p a Grego r io tuvo en la l i t e r a tu ra


de la in ic ip iente E d a d Media es de sobras concoc ida . Las h is tor ias
224 E S T U D I O S L U L I A N O S


n a r r a d a s . a p r e n d i d a s d e corazon , se e n c u e n t r a n f r e c u e n t e m e n t e mencio-
n a d a s . en ocas iones t an s o m e r a m e n t e q u e su ident i f icaci6n pasa
fac i lmente d e s a p e r c i b i d a . U n a d e las causas d e su p o p u l a r i d a d es t r iba en
el r e l a to q u e h a c e G r e g o r i o de la vida de San Beni to .


La p re sen t e edic ion incluye la t r aducc i6n del t ex to r e a l i z a d a por A.J.
Fes tugu ie re . El n o m b r e d e este prest igioso e r u d i t o g a r a n t i z a de po r si la
exac t i tud y la prec is ion d e la p resen te versi6n f rancesa . Afiade adem&s el
t r a d u c t o r casi un c e n t e n a r d e no tas que acompaf i an e i lus t r an al lector a
lo la rgo de la o b r a . U n a o b r a cuya dif icultad p a r a el lector m o d e r n o no
r ad ica ra t a n t o en las c i r cuns t anc i a s his tor icas o sociales q u e e n m a r c a n los
hechos , c u a n t o en es ta cen t r a l idad que se c o n c e d e a " lo m i l a g r o s o " . De
todas m a n e r a s es p rovechoso relear estos re la tos q u e de ejemplos
ascet icos p a s a r o n a ser e jemplos estilisticos y fuente t r ad ic iona l p a r a el
folklore.- S. J imenez .


G U T I E R R E Z , David . Los Agustinos en la Edad Media, 1357-1517.
Inst . Hist. O r d i n i s f r a t rum S. August in i , R o m a 1977, XI I -277 pp .


Es ta o b r a c o r r e s p o n d e al vol. 1/2 de la " H i s t o r i a de la O r d e n de San
A g u s t i n " , p u b l i c a d a por la C u r i a de la m i s m a O r d e n . Con an t e r io r idad el
m i s m o a u t o r h a b i a e d i t a d o el vol. I I : Los Agustinos desde el protestatis-
mo hasta la restaurancion catolica.


I.os sesen ta a n o s e s t u d i a d o s en esta vo lumen co inc iden con una
cpoca poco b r i l l an te , no solo p a r a los agus t inos , s ino t a m b i e n p a r a los
d e m a s o r d e n e s rel igiosas. El siglo XIV, con su final, sefiala un limite
a g u d o e n t r e el e sp l endo r de la vida cul tura l y religiosa de la E d a d Media,
y los esfuerzos dolorosos en la conformacion de la nueva era . Se trata,
por t a n t o . de u n a epoca en la que se e n t r e m e z c l a n las luces y las
s o m b r a s . a c e n t u a d a s m a s i n t e n s a m e n t e q u e en o t ros m o m e n t o s historicos.
Por u n a p a r t e se es tabi l iza , o decrece por c a u s a s ex t e rnas , c o m o fueron
pestes y gue r r a s , la o rgan izac ion de la O r d e n : se conso l idan los o rganos
de gob ie rno , se de t inen las compe tenc ia s de las respec t ivas ins tanc ias , etc.
Pero . por o t ra pa r t e . surgen focos de reforma, se i n s t r u m e n t a n los medios
p e r t i n e n t e s p a r a g a r a n t i z a r el exi to de estos in t en tos y se les s igue con
mayor o m e n o r s impa t i a .


Sin e m b a r g o , el in teres concre to que este pe r iodo de la h i s to r ia de la
orden agus t i na t iene p a r a la his tor ia de la Iglesia resu l ta evidente . El
au to r ha sos layado el r ecu r so fdcil de reduci r lo a u n a s imple in t roduccion
a los ep isodios de la Reforma . En sendos cap i tu los , escr i tos por los
profesores A. Zumkeller y R. Arbermann r e spec t i vamen te , se e s tud i an los
p u n t o s q u e m £ s p u e d e n in te resa r en este sen t ido . H o m b r e s c o m o Luis
Marsi l i , Egid io de Vi te rbo , J e ron imo S e r i p a n d o , inclusive Luis de Leon,
son b r e v e m e n t e r e c o r d a d o s .


La ob ra , en r e s u m e n , ofrece una panor&mica genera l , a sequ ib le a un
ampl io n u m e r o d e lectores, a s e g u r a n d o en t o d o m o m e n t o u n a conexion
logica e n t r e la h is tor ia de la O r d e n y los a c o n t e c i m i e n t o s hist6ricos
coe taneos . - J. Oliver.
B I B L I O G R A F I A 2 2 5


L U B A C , Henr i de. L'alba incompiuta del Rinascimento. Pico della
Mirandola. Jaca Book Mi l ano 1977, 456 pp .


C u a l q u i e r a p r o x i m a c i 6 n a Pico della M i r a n d o l a recoge la impres ion
que el P. d e L u b a c a p u n t a en el t i tulo i ta l iano d e su o b r a . Vida , o b r a y
sentido d e es te joven p rod ig io del R e n a c i m i e n t o pa recen ob l iga r al lector
a conceder un m a r g e n de compres i6n en sus juicios . C o m o si lo que
restaba por hacer , deb i e r a evi tar el veredic to del h i s to r i ador , del que
insista en ello. Pero este m i s m o factor, c o m o sucede en o t ro s casos , puede
legit imar a su vez la in t e rp re t ac i6n que el h i s t o r i ado r c ree la m a s
razonable de su obje to his t6r ico, sin es tar po r ello m i s m o en lo cierto. Las
posibles logicas secuenc ias que no fueron a p o y a n d o u n a d e t e r m i n a d a
lectura del f r a g m e n t o q u e fue. En la o b r a del P. de L u b a c hay m o m e n t o s
en que se pe rc ibe el pel igro del des l i zamien to en este sen t ido . Q u i z a por
culpa del esti lo del p rop io au to r , que m a s q u e n a r r a r la his tor ia , la revive
ante los ojos del lector. Los d a t o s his tor icos, la d o c u m e n t a c i o n tal como
es menes te r , es a m p l i a y j u s t a m e n t e u sada . La e rudic ion i l u m i n a a Pico
desde la E d a d M e d i a o Nicolas d e Cusa , pe ro t a m b i e n d e s d e Pascal ,
Sartre o Ka fka . Si en las m a n o s d e Pico se coIoc6 a m e n u d o la b a n d e r a
de la au to-de i f icac ion , p a r a L u b a c se t r a t a d e a f i rmar su t e i smo y su
lilosofia rel igiosa, c o m o a p u n t a L. Bouyer en la p re sen tac ion de la obra .
Teologo, c i e r t a m e n t e . qu ien en su bibl ioteca recogio con m i n u c i o s i d a d las
obras del med ioevo . pero teo logo en una epoca q u e cul t ivara la pol isemia
de la m e t a f o r a y del d i scu r so teologico no solo esti l ist ica, sino t a m b i e n
e s t r a t eg icamen te . Por ello, la insis tencia del P. de L u b a c en su obra , su
esfuerzo en i l u m i n a r y favorecer uno d e los aspec tos de Pico della
Mi rando la . c o n t r i b u y e dec i s ivamente al a c e r c a m i e n t o a la e c u a n i m i d a d
historica.- J. Gaya .


P E R O L O P E Z D E A Y A L A . Libro rimado del Palacio. Edic ion.
estudio y no t a s d e J a c q u e s J O S E T . Ed. A l h a m b r a , M a d r i d 1978, 2 vols.,
326-644 "pp.


En u n a t r ip le m a g n i t u d Pero Lopez de Alaya (1332-1407) es la t igura
nias i m p o r t a n t e en la h is tor ia de la l i t e r a tu ra cas te l l ana de la s egunda
niitad del siglo XIV. J u n t o a su vasta o b r a poet ica , son t a m b i e n
impor t an t e s sus facetas c o m o h i s to r i ador y c o m o t r a d u c t o r de o b r a s
latinas. P a r t i c u l a r m e n t e este u l t imo rasgo resul ta t r a s c e n d e n t a l p a r a el
siglo pos ter ior . q u e se inicia a la m u e r t e d e L6pez de Ayala.


El Libro rimado del Palacio no h a b i a sido objeto d e u n a edicion
critica h a s t a la fecha. En 1920 A.F . K u e r s t e i n e r h a b i a e d i t a d o el texto
ofreciendo las dos r edacc iones conservadas ( M a d r i d y El Escorial) . Fn la
presente edic ion J a c q u e s J O S E T , profesor de L i t e r a tu r a espafiola en la
Univers idad de A m b e r e s . y que con an t c r io r idad hab i a e d i t a d o el Libro
del buen amor. t r aba j a los dos m a n u s c r i t o s ind icados , inc luyendo su
cotejo con dos f r a g m e n t o s ( a m b o s en la Bibl io teca Nac iona l d e Paris).
Ademas d e los d a t o s sobre la t r ansmis ion t ex tua l , el a u t o r ana l iza !as
expresiones y t e m a s d e la ob ra . p r o d i g a n d o las ind icac iones a o t ros
paralelos l i terar ios , p r e f e r en t emen te al c i t ado Libro del buen amor. La
226 ESTUDIOS LULIANOS


edicion vienc c o m p l e t a d a por un " ind ice de p a l a b r a s y n o m b r e s propios" .
Se ( ra ta . en r e sumen . de una obra en la eual se echa m a n o de


d is t in tas ap rox imac iones metodologicas . a tin de facili tar y g a r a n t i z a r la
e.xactitud de la lec tura de la O b r a de Ayala.- J. Estelr ic.


PIAZ7.A. Leonardo . Mediazione simbolica in San Bonaventuru. Ed.
LIEF . V i c e n / a 1978. 141 pp.


La p ro fund idad y el valor del s imbol i smo b o n a v e n t u r i a n o resultara
evidente a los es tudiosos e invest igadores ded icados a la antropologia ,
lingiiistica, soeiologia. rcl igiones c o m p a r a d a s . asi como a qu ienes estan
in te resados por la n a t u r a l e z a del " s i g n i t i c a d o " y de \ c o m p o r t a m i e n t o
s imbol ico . L. P iazza p r e sen t a en este l ib ro c o m o el p e n s a m i e n t o de
B u e n a v e n t u r a se re lac iona con el m u n d o del s i m b o l i s m o y p u e d e ser
c o n s i d e r a d o e o m o a l t e rna t iva valida hoy d ia a a l g u n a s de las p regun ta s
m a s a c u c i a n t e s .


D e s p u c s dc t r a t a r . en la p r i m e r a p a r t e . los a spec tos generales
filosofico* y teologicos del s imbo l i smo . d e d i c a dos r e s t an t e s al tema
p r o p u e s t o s ; En la s e g u n d a p a r t e se pone d e relieve c o m o el s imbo l i smo es
p a r t e cons t i tu t iva de la reflexion y del l enguaje rel igioso de B u e n a v e n t u r a
y es. en esie sen t ido , un e.xponente t ip ico d e la m e n t a l i d a d simbolica
medieval . Se podr i a , ineluso. c a r ac t e r i za r la reflexion b o n a v e n t u r i a n a
e o m o una " t l losof ia dcl s in ibo lo" .


S i s t e m a t i c a m e n t e . m u e s t r a el au to r en la t e rce ra pa r t e , la reflexion
s imbol ica de B u e n a v e n t u i a ofrece ra ices p a r a u n a " m e t a f i s i c a " del
s imbolo . F.sta vendr ia e s t r u c t u r a d a a t raves de los t res c a m p o s de la
r ea l idad : m u n d o . h o m b r e , Dios. Resul ta ev iden te que p u e d e h a b l a r s e con
toda p r o p i c d a d de un s imbol i smo ontologico, en el p l a n o del m u i i d a . de
un s imbo l i smo cognosci t ivo. en el del h o m b r e . y d e un s imbol i smo
s a c r a m c n i a l , en el p l a n o teologico.


l.a n icd iac ion an t ropo log ica y cr is tologica. por la que , p a r a Buena-
ven tura , sc real iza la elevacion d e t odas las cosas, c o n c e d e a su reflexion
una u n i d a d y u n a cohe renc ia q u e h a b l a n por si m i s m a s d e su validez
p e r m a n e i u c - J. Gaya .


P R O t LUS Trois etudes sur la providence. I: Dix problemes concer-
nant la providence. Te.xte e tab l i et t r adu i t p a r Danie l ISAAC. Lcs Belles
Let t res . Par i s 1977, 226 pp .


La suc r t c q u e la h is tor ia d e p a r o a a l g u n o s d e los m £ s insignes
c o n t i n u a d o r e s del p e n s a m i e n t o griego es con frecucncia so rp renden te .
A r r o p a d o s m u c h o s de ellos en seudoni tnos , ir.cluso sa lvados por la
ci tacion ex tensa d e sus adversar ios . p e n e t r a n en el p e n s a m i e n t o medieval
con una p resenc ia ya insus t i tu ib le . Proclo, el dc los Elementa. la fucnte,
por t an to . del Liber de Causis. sera t a m b i e n conoc ido a t raves d e Juan
F i lopono iDe aeternitate mundil o el Pseudo-Dion is io . Sus obras
au t en t i ca s . el texto d c los Elementos. de la Teologia platonica. de los Tres
optisculos. se ran d a d o s a conocer por el in fa t igable G u i l l e r n o de
M o e r b c k c . Los Triu opuscula. c o n c r e t a m c n t e . fucron t r a d u c i d o s en
B I B L I O G R A F I A 227


Corinto en 1280.
Es tas h i s tor ias d e t r ansmis i6n ocas ionan no pocos q u e b r a d e r o s de


cabeza al h i s to r i ado r del p e n s a m i e n t o . U n a t r ad ic ion q u e desconoce la
linea recta , d i s t anc i a m e n o r en t re dos p u n t o s d a d o s . p a r a de tenerse en
t ranspos ic iones , d e s a p a r e c i e n d o y r e su rg iendo en f ragmentos . Pr6noia\
providentia, (" la mise en ac te d e la b o n t e " ) t a m b i e n en la t r ansmis ion
te.xtual. Pues en el c a m p o doc t r ina l el p r o b l e m a o c u p a b a un luga r impor-
tante en las cues t iones teologicas medievales . Y la novedad de un texto.
cuyo c o n t e n i d o era ya p r a c t i c a m e n t e p a t r i m o n i o c o m u n . c o n t i r m a la
impor t anc i a de la d i scus i6n e m p r e n d i d a .


En la edic ion q u e se presen ta , d e s p u e s de u n a o p o r t u n a in t roducc ion
al c o n t e n i d o y a la tecn ica de la edicion, se ofrecen los t ex tos frances.
latino y gr iego dcl De decem dubitationibus circa providentiam. El texto
latino, la t r a d u c c i o n d e M o e r b e k e . se basa en los dos "jefes de t i l a" :
Paris (B. Ar sena l 473 y V a t i c a n o (Vat. lat. 4568). El t ex to gr iego se recoge
a t raves d e la edicion in ex tenso de la o b r a Peri ton deka pros ten
pronoian operamdton d e I saac C o m m e n i o .


La exce len te tecn ica edi tor ia l obse rvada en las edic iones d e " L e s
Belles L e t t r e s " c o m p l e m e n t a n a d e c u a d a m e n t e el excelente t r aba jo de D.
I s a a c - J. G a y a .
228 ESTUDIOS LULIANOS


L L I B R E S R E B U T S


B E L M A N S , T h e o . La specification de Vagir humain par son objet chez
Saint Thomas dAquin. Ci t ta del V a t i c a n o 1979, 105 pp .


A L - D A H A B I . Kitab duwal al-Islam (Les Dynasties de llslam). Trd. a.
N F G R E . Ins t i tu t F r a n c a i s d e D a m a s , D a m a s 1979, 4 4 3 pp .


D U R N F R . M a n t r c d . Wissen und Geschichte bei Schelling. J. Berchmans
Vlg. . M i i n c h e n 1979, 274 pp .


SAN F L R F D O D E R I E V A L . Homilias liiurgicas. P a d r e s Cis te rc ienses 5,
A/.ul. 1979, 381 pp .


G U I L L E R M O D E S A I N T - T H I E R R Y , Comentario al cantar de los Can-
tares . P a d r e s Cis terc ienses 6, Azul 1979, 218 pp .


I O H A N N I S S C O T I . De diuina praedestinatione liber. C o r p u s chr is t iano-
r u m . c o n t i n u a t i o mediaeval i s L. T u r n h o l t 1978, 278 pp .


K N A P P . F. P.. Das lateinische Tierepos, Wissenschaf t l i che Buchgesel ls-
chaft . D a r m s t a d t 1979. 178 pp .


M A R T I N S . Mar io , A Biblia na literatura medieval portuguesa, Lisboa
1979. 142 pp .


N I C O L A S . M. J.. Lidee de nature dans la pensee de St. Thomas dAquin
Fd . T e q u i . Par i s 1979, 62 pp .


P E S C H , R. (Hrsg. ) ; Das Markus-Evangelium. Wissenschaf t l i che Busch-
gesel lschaft . D a r m s t a d t 1979. 412 pp.
2 2 9


RKSUMKN DK LOS KSTUDlOS


I.- De Ramon Llu.ll a la moderna informdtica.
por Kusebi Colomer.


La aparicion dc nuevos lenguajes logicos v su aplicacion al mundo tle lu
iiilorinatica lian vueltu u poner de actualiducl d Arte de Llull. Por im lado, pesc
a su intcncion "rcal" . ul Arte contie.ne aspcctos "forinalcs que conslittiycn
iin lcjano precedenlc dc la logica inatematica. Por cl o t ro . los dos supuestos c l c la
informatica, la idea de nn calculo logico y s i i iiltcrior ati tomatizacion, encuen-
tran lainbicn un lejano precedente en el proycclo dc coinliinaloria t|u<• constitii-
ye la concreeion iiltima del Arte. el resultado del juego dc sus diversos clcincn-
tos. A csla doble luz. ii presente estudio elaliora una reinterpretacion gobal ild
\rle i p i c sin altcrar su significado historico. pcrmitc dc.-ciibrir cn ii oeultas pu-


sibilidades dc Kituro. Kn conereto , sc lleva a caho por vez primcra la lorina-
lizacion inatematiea <lc todos los proi•ciliinicnlos coinbinatorio.- d c l . l n l l \ ii
esbozo de sus ri iaciones con los procediinicn los dc la logicu simbolica \ dc los
actuales sistenias informalicos. Contra lo que pcnso C. Pranll. los calculos
lulianos son eorreetos. Por medio de tccnicas tan niilinicnlaria.- como lo-
i irciilos giratorios dc laciiurlu li>riira\ las cohimiias ilc la tahla. I.lull cniprcndc
IIII priiner ensayo ilc matematizacion, aiilomatizacion \ sistcmatizacion <l<• I
saher. iin ensayo que en su cpoca liuho ilc parcccr un disparate. pcro i|tic lio\
rinpczanios a comprender en su autcntiea gcnialidad.


Thc hirtli o! ncw logical languagrs anil thcir applications lo ilata-procc-
ssing has given a n c \ inlcrcsi lo "tlic \ i l >>!' Llull. On llic onc liand. in spilc
ol its bcing a treatise of "real logic. thc Art eontains purcK "fornial aspeets,
wiiii eonst i tu te an carly foresight of lodav s uiallieniatical logic. On tlic olhcr
haiid tlie two basic consliliienLs ol inodern data-processing. logical comptit ing
and iLs aiitoinali/.ation. are forecast in tlie incipient eonibinatorial theory,
wbich is tlie liiial conclusion of the art. thc outeonie ol llie interpla) ol it.- di-
verse elements.


Krom tliis twofold point of \ie\v this essav a t tempts a eoinpreliensivc
ncw interpretat ion of tlie Art vvieh, without ebanging its historieal seope.
rcvcals iLs liidden lultire possibilities.


More concrete ly: tliis is llie firsl a t tempt ever made at expressing in
lonnal inatlicinatical language all the combinatorial me thods of IJull and al lin-
king thein with tlie leclinitjues of formal logic and moderii compii t ing theo-
rics.


In spitc ol C. P r a n t l s opinion. L l u l l s algorillims are correel . fising
sucb primitivc techniques as the roluting eircles of the fourtb ligiire and tlie ta-
lilc columns, Llull a t tempts to canry ou t the mathemat izat ion, automat ic proce-
ssing and systematizat ion of knowledge, an efforl whic.h is his timc must huvc
appeared to many as an empty crazy spectilation, bu t wbicli to us revcals liis
indisputable genius.
2 3 0


2.- Oricnlanwnto comparativo dclla pedagogia missionaria di Raimondo LuUo.
por Ballisla ()ri/.io.


I.n lu inlcnsa expcricncia cxistcnciaJ y la vasiu produccion cultural
di! Kanion I lu l l sobresalcn ilos rasgos caraclcrisi t icos: lu vocacion misionera)
ii talanlo comparativo. Kl cxponcntc mas signilicativo lo consl i luyc . cn este
scnl ido. cl lAbre ilcl Gentil e los ircs Savis. quc licnc finalidad pcdagogica (prr-
purur cl misioncro crisliano), con lcn ido religioso \ cslruclura comparativa cn
su iliscurso. Kn clecto . i'ii cl SC cxponc iiii dialogo cn cl ipic sc contras tan cris-
liailisnio, rcligiou lielireu, iiiiisiilmana \ pagana. I.a lolcrancia. c o m o tlisponilti-
lillail a cscucliar. cs la principal virtud ilc los inlcrloculorcs. Kn csta olira l.lull
saca provcclio ilc sus vaslos lonocin i icn los tcologicos adquiriilos a lo largo de
umplios c.--tii(lios \ nicdiatilc la asiduu convivcnc.ia con aintiienles helircos \ inu-
siiliuancs cxislcnlcs cn Kspuiia. \ dc inodo parlicular con los cxislcntcs cn Ma-
llorca iluraulc ci siglo XIII.


\ ocacion misioiicra \ lalanlc coinparulivo oslan prcscntcs, tainliicn.
cn la olira liiliana dc ma\ or rclicvc pcdagogico. la Doctrina Pucril. cscrita cn
127.") COIIIO priincr lcx lo para la cil inacion dc su liijo. Kn la IJ.P. Iiallamos la
primicia dc la rciv indicacion dc dos granilcs lcnias cn la liisloria dc la educacion
(lc Kuropa oc( iilcn tal: a) Sc Irata dcl primcr liliro cn lciigua vulgar claliorado ili-
ilacticaiiicnlc v non un proycclo ilc cilucacion glolial: li) l'or prinicra vc/. st: alir-
niu lu ncccsiiluil dc ipic cl nino uprcndu a lccr y a cscriliir cn su l(;ngna inatcrna.
h.slas caraiTcristicas const i luycn, al inisnio l icnipo. los inolivos fior los cualcs
surgc />./'.


Kl liliro cslii ccnlruilo cn sus ilos lcrccrus parlcs solirc lu foriiiacion rcli-
giosa. i lcdicando la lcrccra a la cilltura prolanu. Lu inctodologia coiiiparativa.se
iniicslra a lo largo dc la oliru con cl rccurso coilliniio a cjcmplos claros y cfica-
ccs. Kllos haccn conipn-nsililcs los conccptos alistractos mciliantc rcfercncias a
la cxpcricncia scnsil i lc Ponnas mus especilicas dc comparacion aparcc.cn cn la
purtc litial ilc la cnscnan/.a rcligiosa \ moral (doiulc sc poncn cn rclaciiin la lcy
natural, cl \nt igi io Tcslaincnto \ cl Nucvo, la lcv coranica y las condiciones de
los puganos). \ cii cl capi tu lo dcdicado u las siele artcs (cducacion profanu). de
las ipic suliraya sus caractcristicas, sus polcncialidades cii vistas al autodcsa-
rrollo pcrsoiial v SII iililiilad social. asi conio sus pcligros. Kn ci ianlo a las artcs
mccanicas. \ loniando ejemplo dc los saracenos, cl hijo, si liicn ilcscicndc dc
lainilia nolilc o liurinicsa. dclicra (loiniiiar a f u i n a ilc cllus.


l iiu diiiaiiiica ciiltural cn algnnos aspcctos (polilingiiisnio, univcrsalis-
ino v ciiciclopcdisino) anulogu a l a dc Llull sc cnciicnlra cn o l ro mallorijiiin (lcl
siglo \ I V , Ansclin Tunncda (1352-1425 /1430) , convcrt ido al islamismo, si
liicn sc inaiilicnc cn posicioncs csccpticas, pragmaticas y laicislas.


Amlios autorcs testitnonian la viva confrontacion dc culturas que tuvo
li igarcn lu f.spana dcl Bajo Mcdiocvo.


\ niissionary voculion und a i omparat ivc ori in tation are tlic tvvo main
cliuraclcrislics of llic ilccp lilc cxpcricncc and tlic largc ciiltural oulpi i l ol' Rai-
iiiiindo Lullo.
231


In lliis respect Llibre rle.l Cenlil c los tres Savis may 1»; coiisiriercri Lu-
II» s niasterpiece. The book has educational aiin (liow to prepare a christian mi-
ssionary umong the infidels), religious con ten t and a s t ructure based on a conipa-
rativc speech. In fact tlirough dialogucs Cliristian Ebrew und Moslem religions
are pu l in coinparison. The questioncrs principui vertuc is tlicir readiness in lis-
tening.


In tihis work Lullo sliows the lurgc theoiogical Knowledgn asquired
Iroin liis dee.p study and faniiliarity wiUi cbrcw and iiioslcm surroundings c\is-
tinjr in Spain and purlicularly in Mujorca riuring thc \ I I I t h century .


Both missionary vocution adn comparativc oricntation can be founri in
Lul los more impor tan t pcriagogical work: Doctrina 1'ueril. It was wrilten in
12?5 for liis s o n s s cducution. D.P. Iias two primacies in tlic Iristory ol Wcs-
tern Ruropean Educat ion:


a ) It is the lirts hook in vernacular didactly developed und with u plun
ol global cducat ion;


li) For llic lislt timc il is asserted tlie ncccssily lor u child lo lcurn rcu-
dingand wri t ingin mo the r tonguc.


Thesc two cliructcristics are in tlic meantinic llic rcusons wli\ U.P. ivus
writlen.


For two tliird llie liook is buscri on llic rcligious edlK ulion und for ;i
tliird on tlic prolunc cul ture. Thc coinparativc inclhod is working in all tlic
liook ihrough clcur and cl i icienl siniilcs whieh liclp to niakc uslistrucl conccpLs I I I I -
derstandable with reference to u scnsitive experience.


3.- I M imaginacion en el sistema de Ramon Llull.
Pcr Celestino A6s Braco.


^Donde y c o u i o cnlazan lo corporul v lo matcrial dcl scr liiiinuno con la
inniatcriulidad dcl pensamiento? La psicologia uctuul encara c intcnlu respon-
der cstc interrogante dcsdc bases \ dulos nuevos. Este truliujo resinnc v reiinc
las al innacioncs de K. Llull sobre la iinaginacion ncccsariu para re tcnerc l pu^u-
do \ p royec tar el l i i luro. Rcchaza el innatisnio; cl scr hiiinano (ulinu cspirilual
y cuerpo e lementado de fiiego, uirc, u»uu v ticrra) puede conoecr unu niisina
rculidud d<' vurios inodos: u) por cl proccdiinicnto indiiclivo. exper imcntal :
con los sentidos dcl cuerpo (exlernos: los cinco trudicionulcs mus cl ufulo:in-
IITMOS: solo existe uno : imaginativa o iinaginacion) oliticnc los primcros cono-
ciniiciilos. base del proceso cognitivo; li) por cl proccdiniiii icnlo deductivo.
untologico: coii lus potencias <lcl alinu: c ) p o r l a fe. aqu ien dehe soinctcrse t<>
do.


Pucnte <'ii trc la scnsibilidad y el cntendi inienlo. la iniuginucion es cngcn-
.dradu por los padrcs, ticnc su scde u organo en cl ccreliro in<'<lio (< n la camuru
IIIIC liay sobre el paladar en lu frente), n o ereee <'ii cuan to poteneia pcro si cn sii
np iT i i r . suirc cn lcnnedades peculiares \ s<- acabucon la inuertcJ.o que se ha lo-
inailo <lc lus cosus corporalcs es ofrecido ail ial en tend i in ien tocn lainteligiliili-
<la<l intcrnu. coiicliiycnrio cl proccso <l<- lo material u lo cspirilual o ininatcriul.
232


Whcrv an i l how do ihe phisical and m a t c r i a l sides of the liuinan being
connec l w i l l i llio iinniali riality of thougth? Present-day psyohology approaches
aml a t l c m p L s lo a n s w i T l l i i s qucslion on t l i<: bas i so fncw f i n d i n g s . This article
Iirings tofii-tlUT an<I simis u p Rainon Llull s s l a L c m c t i L s conceming the iinagi-
nation, tli<; faculty necessary for a re ten t ion of tlic pasl and for apro jee t ion in-
lo llii' luturi ' . He rejects any idea of i n n a t e n e s s ; a liuiiian being (a s p i r i t u a l soul
aiu l a bod\ composcd ol tho elements <>f Gro. air . water and oartii) <:an pcrcei-
ve onc and l l ie sanio rcaiit> in diffcrcnt ways: a) by Lli<- inductivc. oxpcrinu-ntal
nnTliod: w i l l h th<' liodily s<:ns<:s (tlie cx temal ones: thc five traditional scnses
plus l l u : af lalus: t l i i - intcrnal oncs, of which thcrc onlv <:xisLs one : thc imagina-
l iv<' o r iniagination) hc obtains l i i s initial knowledge which consti tuh;s the basis
ol tlii' cognilive process; l>) l>v thc dcductivc, ontologicul inotliod: with l l u : po-
wcrs of l l i i ' soul: <:) l>v faitli, to w h i c h cvcry thing should l>c suhjcct.


Constil i i t ing as it (Jocs a hridge bctwccn sensibility and undcrstanding,
tln- imagiiiulion is cngcndered liy lh<' pa renLs . has i Ls scat o r o rgan in th<: m i d -
hraiu (in l l u : < liamhcr abovc lh<: palatc and bching llic forchcad), does not
grow as a powcr -only in i t s functioning, suffers sickncsses peculiar to il uiul
<:oin<'s t o an o n d witb dcath. Wliat lias bccn apprenhcndcd iroin physical tliings
is llu:r<' offcrcd up lo l l i c understanding in iLs i n l c n i u l intclligihility, bringing to
a conclusioii tli<' proccss going Iroin l l i<: mat<'riul to l l i c spiritual and iiiiinali-
rial.
INDICES GENERALES


(Volumen XXIII, 1979)


ESTUDIOS


C. AOS BRACO, La imaginacion en el sistema de Ramon
Llull 155-183


J. BOVER, Lobra lul.liana de Joaquim Maria Bover de
Rosello 195-196


E. COLOMER, De Ramon Llull a la moderna informatica. 113-135
J. GARCIA DE LA TORRE, Preocupacion de Ramon Llull


por el destino de los bienes del Temple, ante la disolucion
de la orden 197-201


R. IMBACH, Theologia Raymundi Lulli memoriter epylo-
gata 185-193


B. ORIZIO, Orientamento comparattivo della pedagogia
missionaria di Raimondo Lullo 137-153


J. PERARNAU, Sobre una nova font de notfcies de Miramar. 69-72
M. PEREIRA, Le opere mediche di Lullo in rapporto con la


sua filosofia naturale e con la medicina del XIII secolo. 1-35
S. TRIAS MERCANT, Consideraciones en torno al problema


de la fe y la razon en la obra literaria de Ramon Llull. . . 45-68
D. URVOY, Les empreunts mystiques entre Islam et Chris-


tianisme et la veritable portee du "Libre d'Amic" 37-44


CRONICA 73-75, 203-214


BIBLIOGRAFIA 77-100, 215-227


RESENA DE REVISTAS 101-110
1NDICE DE LAS OBRAS KESENADAS


1.- PUBLICACIONES LULIANAS


J. GAYA, La teoria luliana de los correlativos. (A. Bonner) 215


2 . -OBRAS MKDIKV ALISTICAS


ALOMAR ESTEVE, G.,Cdtaros y occitanos en el Reino de
Mallorca • • • 218


BALDUINO DE FORD, Sacramento del Altar 77
BERNARTH, K.. Thomas uon Aquin I 218
BERG, D., Armut und Wissenschaft 219
BERGER, B.D., Le Drame Liturgique de Paques du X au XIII s. .220
BERTOLDO DI MOOSBURG , Expositio super Elementatio-


nem teologicam Procli 77
BOOCKMANN, H., Einfiihrung in die Geschichte des Mitel-


alters 78
BOUMAN, J., Gorr und Mensch im Koran 78
BRADY, I., San Francesco uomo dello spirito 221
Chartularium Uniuersitatis Portugalensis, VII 221
DECHANET, J., Guillaume de Saint-Thierry 79
DE VOGUE, A., La Regle de Saint Benoit, VII 222
FLASCHE, H., Geschichte der Spanische Literatur 223
FRAPPIER, J., Histoire, mythes et symboles 80
GARCIA BALLESTER, L., Historia social de la medicina


en la Espana de los siglos XIII al XV 81
GREGOIRE LE GRAND, Dialogues 223
GUTIERREZ, D.,Los agustinos en la Edad Media 224
HUERGA, A., Savanarola, reformador y profeta 82
IBN MARZUQ, El Musnad 83
Jean Scot Erigene et l 'histoire de la philosophie 83
Juifs et judaisme de Languedoc 84
KELLEY, C.F., Maister Eckhart on Divine Knowledge 85
KUNZLE, P., Heinrich Seuses Horologium Sapientiae 86
LUBAC, H., L alba incompiuta del Rinascimento 225
PASCHETTO, E., Demoni e prodigi 87
PERARNAU ESPELT, J., Dos tratados "espirituales" de
Arnau de Vilanova en traducidn castellana medieual 88


PERARNAU ESPELT, J.,L Alia informatio Beguinorufn"
d Arnau de Vilanoua 88


PEDRO LOPEZ DE AYALA, Libro rimado de Palacio 225
PERROY, E., La Edad Media 89
PIAZZA, L.jMediazione simbolica in S. Bonaventura 226
PIERRE DUBOIS, De recuperatione Terrae Sanctae 90
PROCLUS, Trois etudes sur la providence 226
ROSE, P.L., The Italian Renaissance of Mathematics 92
SANFILIPPO, M., // sistema feudale nell Occidente medievale. . . .92
SMITH, R.S., Historia de los Consulados de Mar 93
TAIANA, F., Amor purus und die Minne 94
VALDEAVELLANO, L.G., El Mercado en Leon y Castilla


durante la Edad Media 95
VAZQUEZ, l.,Studia Historico-Eclesiastica 95


WARNOCK,R.G., Der Traktat Heinrich von Friemar iiber
die Unterscheidung der Geister 96


ZIMMERMANN, A.J)ie Machte des Guten un Bosen 96
INDICE DE OBRAS LULIANAS CITADAS


Arbor scientiae . 5, 10, 135
Ars brevis . 116, 125, 191
Ars compendiosa inveniendi veritatem : 5, 8. 9, 13, 15, 20, 55, 75,


117.
Ars compendiosa medicinae . 6 , 7 , 10, 12, 16s, 19.
Ars generalis ultima .116s, 120-122, 124, 126, 128, 137, 191-193.
Ars inventiva veritatis . 8, 33, 75, 116s, 123.
Ars magna : 114, 116.
Ars notatoria : 133.
Art abreujada datrobar veritat : 116s.
Art amativa .118.
Art de contemplacio : 118.
Art demostrativa: 116, 119.
Ascens i descens de 1'intel.lecte : 160, 167, 169, 173, 178.
Cant de Ramon : 118.
Comengaments de medicina : 6.
Compendium Logicae Algazelis : 37.
Desconhort . 116, 118, 155, 199.
Disputatio Raimundi Christiani et Hamar Sarraceni : 119.
Doctrina pueril . 29, 73, 137-153, 159, 160, 167 ss.
Lectura super artem inventivam et Tabulam generalem : 124.
Liber Chaos . 9, 19, 27, 30.
Liber correlativorum innatorum : 191.
Liber exponens figuram elementalem : 18.
Liber de levitate et ponderositate elementorum : 6s, 10, 12, 17, 19,


20, 27, 31 .
Liber de modo applicandi novam logicam : 12.
Liber de nova geometria : 17.
Liber de principiis et gradibus medicinae : 6.
Liber principiorum medicinae : 5-27, 31 , 73.
Liber principiorum philosophiae . 8s.
Liber de quinque sapientibus : 152.
Liber de regionibus sanitatis et infirmitatis: 6 - 31.
Liber Tartari et Christiani : 152.
Libre damic e amat : 37-44, 45, 49, 51 , 53, 64s, 73, 75, 144, 164.
Libre de anima racional : 169, 170, 173.
Libre de Blanquerna : 45-63,137, 141, 144, 159s.
Libre de Clerecia : 141.
Libre de Contemplacio .' 118.
Libre de demostracions : 169, 173.
Libre del gentil e los tres savis : 119, 137, 149-152.
Libre de home : 159, 160,168s, 173.
Libre de intencio : 141.
Libre de Meravelles : 45-67, 137, 144, 157s.
Libre de lbrde de cavelleria : 141, 152, 159.
Libre de mil proverbis : 141.
Libre de plasent visio : 144.
Logica nova : 12, 116 s, 192.
Petitio Raymundi in concilio generali : 5, 21.
Proverbis d ensenyament: 141.
Proverbis de Ramon . 1 4 1 .
Tabula generalis : 30, 130.
Taula general : 116s, 128, 130.
Tractatus novus de astronomia : 5, 10, 29.
Vita coetanea : 116, 192.


(PSEUDOLULIANOS)
Ars medicinae : 31.
Ars operativa medica : 31.
Medicina operativa : 31.
Libellus de sole et luna : 30.
Propositiones super principiis scientiarum : 30.
Testamentum . 30.
Tractatus de quinta essentia :30s.
Tractatus de retentiva :6.
I N D I C E O N O M A S T I C O


Abella, D. 179, 181
Agrippa von Netteslicim, C , 134
Agustin. 118. 120. 151
Al -Ama, M. b . Ali, 41
Alano dc Insulis, 187
Alberto Magno, 78
Algazel, 78
Ali Safi Husayn, 41
Alsted, J.H., 7, 140
Ansclm Turmcda , 152s
Antoni Ricart. 20 . 23
Aos Braco, C . 155-183
Aristoteles, 19, 23s, 26, 119, 135,142.


146, 173, 182
Armengaudus Blasii, 24. 26
Arnaldo de Vilanova, 9s, 15s, 22 , 26-


31 , 34
Asin Palacios, M., 38 , 42 , 120
Astruc, J., 26
Averrocs, 23s, 28 , 164, 199
Aviccbron, 78
Aviccna, 15, 22-24, 2 7 , 7 8
Avinyo, J.. 181, 182
Al- Badawi, A., 40s
Batllori, M.. 21 , 28, 46 , 74 , 179
Beaujouan, C , 20
Bereday, G.Z.F., 148
Berenguer de Fluvia, 34
Bernard Delitieux, 30
Bernardus Gordon, 10, 26, 28
Bignani-Odier, J., 31
Black, A., 185
Bochenski, IJvL, 115s, 132s
Bofarull y Sans, F., 34
Bonafede, G., 162 , 173


Bonner, A., 75
B o o l e , C , 115, 132
Boudot, P., 166
Bouman, J., 78
Bove, S., 159, 164, 166, 168, 171, 179 ,181
Bover, J. , 196s
Bover, J.M., 195s
Bucnaventura, 9, 175, 187
Bullough, V.L., 26
Burie, L., 186
Caldentey, J . , 146
Carreras y Ar tau , J . , 114, 118, l 51s
Carreras y Artau, T., 11
Careras y Artau, J .y T., 6, 13, 15, 28-


33, 125, 131, 143 , 157, 159, 178,
181


Charpentier, 1., 197
Chenu, M., 67
Ciceron, 65 , 78
Clemente, V., 197
Colomer, E.. 74, 113-135, 185, 187,


192
Constantino Africano, 22s, 25s
Copernico, 113
Costa bcn Luca, 26
Couturat, L., 134
Cruz Hernandez, M., 115, 117s, 120
Custurer, 35
Delisle, L., 34
De Luanco, J., 28s
Descartes, 134
De Wulf, M., 139
Diepgen, P., 29
De Dmitrewski, M., 30
Dovan, W.G., 197
Dureau-Lapeyssonnie, J .M., 20 . 2 3
Eijo Garay. L.. 67
Enguerrand dc Marigny, L.. 197
Fcrra. M.. 181
Ferrari, L.. 8
Filon de Alejandria, 57
Finke. H.. 28
Flori. M.. 67
Francesc de Luria. 34
Francisco de A s i s , 175
Frisca M.H.. 8
( ia leno, 26
GalUeo. 113
Galindo. M.A.. 180
Galmes, S.. 198
Garc ia -Donce l , M., 114
C-arcia de la Torre , J., 197-201
Garcias Palou. S.. 52, 63 , 68s. 7 4 . 198-


200


Gaya, J. . 26. 74 . 78s, 133
Gerson, 134
Giordano Bruno. 7. 16. 134, 139
G o t t r o n . A.. 3 1 . 35


Gregory, T., 25
Guardia, J.M., 11
Guillermo Nogaret, 197
Guillermo de Plaisians, 197
Guiilermo de Poitiers, 38
Guil lermo de St.Thierry, 79
Guy de Chauliac. 28
Hall, T.S.. 27
Haubst, R., 185, 188
Haurcau. B.. 30
Hegel. 116. 1 18, 134
Heimcric van den Veldc 185-193
Hillgarth, J .N.. 5, 10, 29s, 187
Ibn Quzman, 38 , 40s
Ibn S a b ' i n . 39 . 42
Imbach, R., 185-193
Jaume Janer. 32s
Jaime de Molay. 197 ss
Joan Asmalric, 69
Juan Damasceno, 26
Juan Escoto Eriugena, 151
Juan de Rupescissa, 30 ss.


Juan dc saint-Amand, 16
Juan de Salisbury, 120
Juan Pico de la Mirandola, 134
Kaluza. z., 186
Kamar, E., 68
Al - Kindi, 17.28
Klibansky. R.. 187
Knoppler, L., 191
Korolec. J .B. . 186
Kristeller, P.O., 14. 25
Ladner, P., 186
Landgrat', A.M.. 68


Lavinheta, Bernardus de, 6, 7. 12. 31 .
32 . 33 . 34. 1 59. 164. 166


Lawn, B.. 26
Lcfebre d ' Etaples, | . , 134
Leibniz, W., 13. 114, 115. 139
Littre - Haureau. 30
Llinares, A., 29. 68, 180. 181
Lohr. Ch., 192
Longpre. E.. 30 . 138
Luis de Flandcs, 156
Madre, A.. 140
Madurell y Marimon. J.M.. 34
Manser, P., 52. 59
Massa, E.. 78
Massignon, L.. 38
Matteus Platearius, 22 . 23 , 25
Maximiliano I. 8
McPheeters, D.W.. 33
Mc Vaugh, M.R., 9 1 1 . 1 5 , 16. 17, 19.


20 , 22, 23 , 25 . 27, 28 . 29.
Meesserman, G . G . , 185, 186. 187. 193
Mendia, B., 68
Menendez y Pelayo. R., 149
Millas-Vallicrosa, J.M., 18, 120, 182
Miralles Sbcrt, J., 68
Muller, E. 5
Nelli. R.. 38
Nemesio de Edesa 78
Mewton, 113
Nicolas de Cusa 78 , 134. 185, 187, 192
Niebyl, P.H. 27
Oliver, A„ 7. 9, 11, 12
Oltra, M., 68
Orizio, B.. 137-153
Ottaviano, C , 12, 13
Pagel, W., 14
Paniagua. J .A., 28, 29
Pascal, 115
Pasqual, A.R.. 6, 12, 16, 28, 29, 179
Passeri. V.. 75
Payen, J.Ch.. 180
Perarnau. | . . 69-72
Pere IV d ' Aragp. 33,34
Pere Dagui. 32
Pereira, M.. 5-35
Petrus Hispanus 15. 16, 22
Platon 78 . 1 16. 118, 182
Platzeck. E.W., 6. 12. 19, 25 , 28, 29.


68. 75 . 1 14, 1 19. 120. 121 . 125.
126. 133, 143 . 191, 192


Plotino 64, 118
Pol. N.. 7. 8. 21
Popper, K.R.. 132
Pou y Marti. ).. 31
Poulle-Drieux. Y. : 20
Prantl, K.. 129. 135
Pring-Mill, R.. 6, 8. 18. 2 1 . 58, 62, 7 3 .


1 19, 145. 156, 160
Proaza, Alfonso de 32, 33
Probst, J .H. . 160. 181, 182
Rabealais 134
Raimundo de Penyafort 148, 173
Ramis, S., 77
Ramon Gaufredi, 30
Ramon Marti . 27, 173
Ribcra, J . 38
Riquer. 47
Rodriguez Tejcrina. J .M.. 1 1 , 7 3


Rogent,E-E. Duran. 6, 12, 32, 33
Rogerus Bacon, 1 6
Rossi P., 13
Rubio Balaguer, J., 171 , 173
Sala-Molins, L. 191
Salzinger. 1.. 12, 3 1 , 34 , 35
Sarra. C 6
Scliib, G., 141
Seneca, 65
Serra de Martinez, 6
Sevilla Marcos, J.M., 73
Al - Shustari . 38 . 39 . 40, 4 1 . 42
Silverstein, Th.. 25
Sollier, 35
Stua, A.M., 8
Sturlese, L., 77
Sureda Blanes, F.. 164, 166, 171, 175
Thorndike , L.. 15, 25 , 30, 31
Tocco, F., 7
Tomas de Aquino 50, 52, 143
Torroella, | . B.. 181
Trias Mercant, S., 45-68
Tusquets , J . 140, 143, 149, 151 . 160,


1 6 6 . 1 8 1
Urvoy, D. 3 6 4 4 . 7 3 , 182
Van Steenberghen, F.. 179, 180
Verrier. R.. 17. 24
Victor, J.M., 32
Vignati, P., 191
Wadding, L.. 7
Wiet, G., 41
Xiberta. B., 68
Yates, F. 7, 8. 13, 18, 2 1 , 119
Zaragueta, J ., 68 , 166
£ s t u d i o s l u l i a n o s


PUBLICACION CUATRIMESTRAL


Suscripcl6n anual
Espafia • 250 pesetas
Portugal, Am<Srica Espafiola y Filipinas • 300 ,,
Paises restantes • 350 ,,


Ntimero sue l to


Espafia 150 „
Portugal, Am£rica Espafiola y Filipinas . 1 7 5 ,,
Paises restantes 200 ,,


N u m e r o atrasadc


Espafia . . 200 „
Portugal. Amdrica Espafiola y Filipinas . 250 ,,
Paises restantes . . . . . . 300 „


N i i m e r o s dob le s


Espafia . 300 „
Portugal, America Espafiola y Filipinas . 375 ,,
Paises restantes 450 ,,


suscrlpciones: Sr. Administrador de E S T U D I O S LULIANO^
Apartado 17, Pa lma de Mallorca (Espana)
f


^ f l s t u c u o s f l u u a n o s


se publica con la ayuda de Ia CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
DE LAS BALEARES