£$tudios llulianos

£$tudios llulianos
IRevista cuatrimestral


de Tnvestigacion lluliana yj Jlbedievalistica
publicada por la


JjlDaioricensis ©cbola Tlullistica


IJnetituto Jnternacional del


Consejo Superior de 3Jnvestigaciones Cientificas


Num. 4 9


S U M A R I O


E S T U D I O S


J O R D I R U B I O B A L A G U E R , Dr. Adam Gottron, magunti i lul.lista, en


la Histdria i en la Musicografia . . . . . .


R O B E R T D . F . P R I N G - M I L L , Las relaciones entre el "Ars inveniendi


veritatem" y los cuatro "libri principiorum" . . . . . .


M I Q U E L C O L O M , T . O . R. , Aspectes secundaris dins 1'obra escrita de


Ramon Llull ("Sabaters i Sabates", "Teles i Vestits", "Gramdtica")


L. E I J O G A R A Y , {Iluminismo Ixraqui?


p a g s . 5-17


p a g s . 18 -42


p a g s . 43-60


p a g s . 61-79


N O T A S


S . G A R C I A S P A L O U , P b r o . , La leyenda silvestrina, en Ramon Llull. p a g s . 8 0 - 8 4


J O S E P C A P O , C . Q , El Beat Ramon Llull a la Vila de Santa Maria


del Cami p a g s . 85-91


B I B L I O G R A F I A


I. B i b l i o g r a f f a m e d i e v a l f s t i c a , p a g . 9 2 . - I I . B i b l i o g r a f f a n o m e d i e v a -


l f s t i c a , p a g . 1 0 0 — I I I . N o t a s b i b l i o g r a f i c a s . . . . . p a g . 1 0 4


C R O N I C A
J


S e s l 6 n A c a d e m i c a d e la i n v e s t i d u r a d e " M a g i s t e r " , d e l D r . C h .


L o h r , p a g . 1 1 3 . - I I . M o v i m i e n t o l u l i a n o p a g . 129


Vol. XVII, Fasc. 1 PALMA DB MALLORCA (Espana) Afio XVII: 1973


Enero - Mayo
B I B L I O T E C A « R A M O N L L U L L » ,


D I R I G I D A


por el


D R . G A R C i A S P A L O U


# *


Proximos volumenes:


P E R E Z MARTINEZ, L., Escritos antilulistas de Fray Nicolds
Eymerick, ( 1 3 2 0 - 1 3 9 9 ) .


A L F O N S O , M A R T H A , Ramon Llull y los libros peninsulares
de Caballeria.


B A U C A O C H O G A V I A , M., El ejemplarismo luliano.


G A R C I A S P A L O U , S., Ramon Llull, I: Introduccion al lulismo
cientifico.


G A R C I A S PALOU, S., Ramon Llull, I I : La aparicion de Ramon
Llull en el ca/npo cultural del s. XIII.


G E N O V A R D R O S S E L L O , C , Introduccion a la historia del
lulismo pedagdgico en Mallorca.


T R I A S M E R C A N T , S., Filosofiay sociedad. (Bases socioculturales
del lulismo del siglo XVI I I ) .


La Direction des ESTUDIOS LULIANOS recevra avec reconnais-
sance tous travaux d publier (sous re'serve du jugement par la Comite
de Direction) et tout ouvrage scientifique, particulierement lullien ou
medievalistique, d recenser, ainsi que toute proposition d'echange avec
de Revues similaires.


Envoyer les manuscrits, les livres pour compte-rendu et les Revues
d'echange au Directeur:


DR. S. GARCIAS PALOU, Apartado 17, Palma de Mallorca (Espana).


D e p 6 s l t o l e g a l P. M . 2 6 8 - 1 9 6 1
C s t u d i o s Ttulianos


£studio$ Hulianos
IRevista cuatrimestral


de Unvestigacion Ttuliana Y Jlbedievalistica
publicada pov la


JflDaioricensis Scbola TLullistica


Unstituto linternacional dcl


Consejo Superior de Hnvestigaciones Cientificas


Vol. XVII 1973 Ano XVII


ESCUELA LULISTICA MAYORICENSE


Palma de Mallorca


DR. A D A M G O T T R O N ,


MAGIIINTI I LIJL.LISTA, EN LA


HISTORIA I KN LA M U S I C O G R A F I A


A Magtincia (Mainz) 011 havianascut l\)iize d'octubre dc 1<S8U. va morir
cl 2° del matcix nics dcl 1971, cl Dr. Adam Gottron, magister fundator de la
Maiorincensis Scliola Lullistica. Acabava de fer els 82 anys. Despres dels cur-
sos al dymnasium dc la scva ciutat natal, a la universitat de Iriburg va fer
e s t u d i s dhistoria amb al Prof. Finke. des del semestre d'hivern de
1908 1909, i va obtenir el doctorat el desenibre dcl 1911. Despres d'un viat-
ge a ltalia decidi csdevenir saccrdot i al 1'inal del scmestre dVstiu del 1CM2
abandona Iriburg per a cntrar al Scminari de Magttncia. Esclata la 1'rimera
Guerra Mundial i va scr destinat com infermer a un hospital dc sang. A
tiltims de descmbre de 19 17 va esser ordcnat a Magtincia i comenca a treba-
llar dirigint un scminari menor i cn tasques pedagogiqties per a les quals tcnia
tanta vocaeio com tacultats. Aixf ho dcmostra a Darmstadt. on va exercir
alguns anys la vida parroquial i l'cnsenyament de religio a les escoles supe-
riors. Al mateix tcmps s"havia sentit at r et pel movimcnt catolic de la jovene-
sa i hi va actuar amb eficacia. La scva carrera pedagogica el va portar en
1933 altra vegada a Main/ on va residir fins a la mort. En virtut dels seus
grans serveis en rensenyament, l'any 1962 va ser nomenat professor honorari
dc la 1'niversitat Johann Gutcnberg de Mainz, el mateix any que la ciutat per
acord unanim li atorga el titol de ciutada d'honor. l.'any 1955 havia rebut el
nomenamcnt de prelat domestic del Papa.


Scmprc va scr servidor fidcl de IT.sglesia i tot i que va treballar bona
part dc la vida fora de Mainz. sempre se'n va sentir fill; per aixo va ser sepul-
tat al cementiri de la catcdral mil.lenaria. V'a acabar vivint al costat dclla. a
la Liebfrauenplatz. l.'hi feien companyia els seus llibres i diversos instruments
dc musica que va dcixar en testament a ITnstitut per a la Musica Eclesiastica
quc va fundar a la Universitat Gutenbcrg. Ls trobava a gust a aquella casa.
l'ra vei de la catedral i aixo li imposa deures greus quan els bonbardeigs de la
segona guerra mundial convertiren en cendra i escombralls tants barris de
Maguncia. En algunes nits terronTiques els veihs havien pogut defensar de
1'incendi les parts mes amena^ades del Dom. Aixo es el que van voler traduir
unes paraules que. a 1'enterrament dc Gottron, va pronunciar el burgmestre
major de Mainz i que va reportar la premsa: "Gottron pot esser un testimoni
manifest del que la ciutat dc Magiincia deu a la seva Catedral, pero tambe del
qne la Catedral deu a la ciutat".


I
6 J. Kl l!IO BALAGUEK


Gottron tenia la mirada profunda, suavitzada per certa expressio ironica
que no sol apareixer a les fotografies diguem ne oflcials. Sempre era a punt
dVjudar i de servir. Al gimnasi, a la universitat i al seminari va rebre una
formacio ampla i rigorosa, pero no se'n feia merits; com si fos cosa natural a
tots els qui havien freqiientat aquclls centres. Freguntava molt i, si li era
demanada una opinio sobre questions cclesiastiques, prenia espontaniament
un aire com doctoral i parlava com si lio fes ex caihedra. No cs deixava in-
fluir per l'ambient, perque el guiava un codi moral ben delimitat i organit-
zava d'acord amb ells la seva resistencia a les circumstancies. Aixi no dissimu-
lava la seva sorpresa quan un pais molt catolic feia ciia per sentir una Passio
de Bach. En canvi moderava els puritanismes dels qui s'admiraven perque no
criticava certes formes exagerades de penitencia a una processo de Divendres
Sant: "Deixeu als infants el scu xupet" (cmprava el terme Lutscher). Scntia
molt la bellesa de la natura i dc les coses i sabia interpretar la simbolica-
ment, influit tal veguda per R. Guardini. L'arquitectura Pexplicava projec-
tant la cap a la historia, i quan ensenyava les tombes dels arqucbisbes sepul-
tats al Dom de Mainz, conjugava les idees d'eternitat en el mon sobrenatural
i de pervivencia en el record dels homes. Com que scmpre se sentia al servei
de FFsglesia. li agradava de vivificar teologicamcnt i historicament la seva
admiracio per les grans creacions literaries i artistiques de la humanitat. Fer
aixo sis edicions havien estat publicades en 1969 de la seva guia de la cate-
dral maguntina (Der Dom zu Mainzj. Fn unes pagines molt breus havia con-
centrat les seves meditacions a 1'ombra d'aquell conjunt imponent de torres,
cupules i pinacles. La frase Im Schatten des Domes (A 1'ombra de la Seu) es
repeteix com un motiu prcferit a la seva bibliografia.


Semblants criteris historics i teologic inspiraren els assaigs que Gottron
va dedicar a Dante ja en la jovenesa. Les llicons de Finke el portaren a la
Commedia i durant els anys a Friburg va convertir la cn una de les seves
lectures diaries. Quan va anar a Italia, va comprar a Florencia una bona edi-
cio que contenia totes les obres del poeta i, estudiant ja al Seminari, va
publicar alguns articles comentat les seves lectures. Hom hi veu la influencia
de les qiiestions que Finke plantejava als seus alumnes. Anys despres parlant
jo amb Gottron d'aquest tema, em va dir quant 1'havia interessat la lectura
del llibre de Nardi, l.a fonte della filosofia di Danle (1912) i del de Gilson,
Dante et la Philosophie (Paris 1939) que Herder publica anys despres en ale-
many. Va sentir se tan atret per 1'obra i la vida de FAlighieri. i la interpreta-
cio del seu pensament li sembla tan formativa per al moviment que somniava
per a la joventut, al servei de FEsglesia, que va traduir a 1'alemany no pocs.
fragments de Dante i.principalment de la Comedia. L'any 1921. quan era a
Darmstadt, publica una seleccio destinada al poble i a Fescola dc les seves
versions (Ausgewdhltc Werke, Miinster, 1921; 149 pp.). La mateixa editorial


2
I)K. \ I ) \M O O T T K O Y M \ ( H YIT 1 l.VL.LISTA 7


en donii una segona edicio en 1930. Tots els qui han sentit 1'atraccio de
Dante podran endevinar, a traves de la tria que va fer el traductor, el sentit
que Gottron volia donar a la lectura del poeta de Florencia.


Si aquesta conmemoracio meva de 1'amic que hem perdut es acollida a
les plancs d'aquesta revista, sera perquc Gottron va ser Magisler de la Scliola.
Fn fou nomcnat perque aporta al lul.lisme una contribucio nova i litil. Els
seus estmlis han de formar part, encara avui, de 1'utillatge bibliografic indis-
pensable. Com nasqueren'? Com eren'.'


Per a mi, cn totes les coses de la vida la qualitat que infon eficacia a tot
allo que fem, es 1'autenticitat, i aquesta virtut la dona que els nostres actes
siguin impregnats dlutmanitat. El saber manar i fer se obeir, Fart de sospe-
sar les decisions, la intuicio que destria el nus d'un conflicte, 1'erudicio. la
critica de textos, tot son condicions previes de 1'exit, pero no assoliran adhe-
sions multitudinaries. si qui les posseeix, careix del do de la simpatia espiri-
tual. Aquest prcstigi Deu 1'havia concedit al Dr. Gottron. Per aixo, com a
ultima pinzellada he volgut insinuar la revolucio intima que havia d'e'sser per
a cll la continuada lectura de la Commedia en plena jovenesa. I afegire encara
una nota personal. A uns comcnt aris sobre els seus estudis qiie Gottron va
publicar l'any passat al Mainzer Almanach, parla d'una temptativa seva d'anar
a la Universitat de Ciessen a fer hi 1'examen dT.stat. No li agrada 1'atmos-
fera que s'hi respirava. "Les grans qualitats dels mestres, no suplien la manera
dcsser, humanament mes calida, de H. Linke".


l'er influencia d'ell, Gottron ana a parar als estudis sobre Ramon Llull.
Cal sa ber que des de 1'infantesa havia rebut intensa formacio musical i mai
en va descurar 1'cxercisi. D'cstudiant a la universitat, i despres, quan exercia
el magisteri. mirava d'ocupar musicalment les hores lliures dels companys i
deixebles. A I riburg havia organit/.at una orquestra d'estudiants i a Darms-
tadt, sessions de musica coral per a les quals ell aportava molta musica, en
part original, sobretot els anys 1925 i 1926. Linke. el qual tambe havia estat
compositor dc musica en la jovenesa, va interessar se tant pel talent musical
de Gottron, que un dia li va aconsellar que es prepares per a ocupar. quan
fos creada, la catedra d'Historia de la Miisica a la seva universitat. El deixeble
no va acceptar. No es veia amb cor d'emprendre el treball d'entrar en un
camp tan diferent del conreat els seus anys universitaris. Va preferir de dema-
nar a 1'inke un tema de doctoratv relacionat amb els estudis que el mestre
tenia entre mans. Quan despres va ser dotada a Friburg la catedra d'historia
de la Musica, qui la va ocupar va ser W. Gurlitt, que va ser el primer mestre
que Mn. Higini Angles va tenir a Alemanya e-ls cursos 1923-24.


La primera intencio que porta Gottron a la universitat de Friburg va ser
preparar se pcr al magisteri, estudiant be 1'alemany, el frances i la historia.
El semestre d'hivern 1908 1909, nomes va assistir a un curs dels que donava


J
e J. Kl.BIO BALAGUEK


Finke: una ull da general sobre les fonts de la historia alemanya. El tema era
arid, pero el mestre sabia presentar lo de manera tan atractiva, que Gottron
va decidir de ferse historiador i des del semestre d'estiu del 1909 va seguir
totes les Uicons de Finke, va ser admes al seu seminari, va estudiar paleogra-
fia i diplomatica, i molt aviat va pertanyer al petit cercle dels estudiants amb
els quals mes sovint el mestre es reunia. No per aixo abandona la miisiea i el
domini de la seva tecnica donava relleu a la seva personalitat. l inke sempre
es va interessar especialment pels deixebles que no es tancaven dins del cercle
de llur especialitat. Gottron volia doctorar se en historia i les circumstancies
van fer que Ramon Llull fos el tema historic al qual el jove candidat va cen-
yir les seves recerques. A 1'article al.ludit de VAImanacli de 1970—71, el titol
que porta ens explica 1'evolucio de les recerques historiques de Gottron: Von
der Lullusforschung zw Mainzer Musikgeschichte (Des de la recerca lul.liana
a la historia de la musica a Magiincia). El subtitol deia: Records del professor
11. l inke. Tot redactant lo, Gottron mes d'una vegada s'hi havia referit a les
cartes que m'escrivia. Volia publicar hi un retrat del seu mestrc i li vaig
poder proporcionar el que amb aquesta finalitat em donaren a 1'Arxiu de la
Corona d'Arago.


Finke sempre tindra lligat el scu nom als estudis sobre Arnau de Vilano-
va pel seu llibre sobre Bonifaci VIII, pero en realitat no aporta al lul.lisme
gaire mes que les troballes de documents que publica a les Acta Aragoiiensia.
coincidint en part amb Rubio i Lluch. Si de cas, va ser 1'antilul.lisme de Ni-
colau Eymerich el tema que mes 1'havia atret, pero 1'escola de Finke va
entrar a 1'esludi de la vida espiritual de la cort de I rederic de Sicilia. la qual
va ser 1'ultim refugi on Ramon Llull cerca un punt ferm per a la seva polftica
d'assolir la unio de cristians i musulmans per camins intel.lectuals. A les
llicons de Finke sortia alguna vegada el nom de Ramon Llull. i el mestre feia
que aquella historia novel.lesca interesses els deixebles. Finke no tenia una
personalitat brillant pero la seva bonhomia. la seva cordialitat i la importan-
cia de les fonts documentals que sempre descobria. captivaven els alumnes.
Els convidava a casa seva o be feien excursions plegats. i Gottron e.xplica
alguns trets de sinceritat modesta i humana que deixaven una llavor dc rela-
cio familiar als comentaris historics, que els joves reverenciaven. A Barcelona
els qui el veiem a 1'Arxiu i pensavem en els grans llibres que havia fet i en la
continuacio que d'ells preparava, quasi no gosavem de dir res sobre el treball
que feiem. La dificultat de la llengua acabava de fer poc assolidora la hispa-
nica de la Gdrresgeselischaft, confiant que a base d'ella podriem esser esta-
blertes mes estretes relacions de germanor entre els nostres estudiants i els
pensionats de la societat alemanya. Aquest pla no existia encara quan
Gottron estudiava a Friburg.


Apart d'aixo ningii no pot desconeixer que la publicacio dc les Acta
Aragonensia de Finke i dels Documents per la histdria de la cultura catalana


i
.). Itl lilO HALAGl V.li s


dc Rubio i Llucli, en part quasi contemporania, marca al nostre utillatge
bibliograllc un canvi important cTorientacio. Finke contribuf tambe molt a
injectar a les nostres recerques una nota, no pas desconeguda (pensem en
Puiggari' i Sanpcre i Miquel) pero a voltes poc valorada: el prestigi de la
cultura. no precisament llihresca sino simplement humana. social i personal.
per a comprendre i interprctar bc la visio intuitiva del mon en una epoca
dcterminada. Gottron posseia, afinada en alt grau, la percepcio d'aquests
lcnomens, tant pcr temperament propi com per influencia del seu mestre, i
els joves que el veiem a 1'Arxiu en sentiem tambe el contagi, potser incons-
cientment.


Recordo una llico practica, que ens va donar Finke, de la valor que calia
atribuir a aquests fets culturals. Tots els qui en varem ser testimonis son
morts amb excepcio meva. L'n dia de 1'estada de Finke a Barcelona, un pocs
joves que treballavem a 1'institut d'Estudis Catalans. li varem demanar que
volgues explicai nos a quines circumstancies va ser degut que el segle XVI c,
quan la Reforma, hi hagues pobles a Alemanya que canviessin de religio amb
tanta facilitat. Ell exposava el seu pensament amb dificultat, mig en alemany
i mig en castella o italia. De vegades no interpretava be les nostres interven-
cions i igual ens passava a nosaltres. Un dia no arribava a Fhora de costum i
estavem estranyats quan, bastant mes tard, va presentar se i, tot demanat
perdo, exclamava en alemany: "igual que a 1'Edat Mitjana". Era Dimecres de
Cendra i sTiavia trobat pel carrer aquella processo dita de la Bona Mort (avui
ja no es celebrada), que sortia de Sant Felip Neri amb tot d'cncaputxats i
esquelets i calaveres i un plat de cendra que la cucurulla que el duia signava
semprc amb el dit. indicant un retol en llatf que n'explicava cl simbolisme.
L.a llico d'aquell dia versa totalment sobrc la interpretacio que donava 1'Edat
Mitjana a les figuracions representatives.


Aquest era el professor Finke que va convertir en historiador el jove
Gottron, sortit del seminari humanistic i que volia esser mestre. Pero, com en
va fer un lul.lista? 1:1 mateix Gottron ens ho explica a Farticle que he citat
mes amunt.


1-1 28 de febrer de 1°10 va demanar al seu mestre que li dones un tema
per a treballar i aprendrc amb ell. Li va recomanar Festudi del Concili de
Vienne, es a dir. de Viena de Franca. Fra el concili anant al qual Ramon
Llull va escriure el Fantastic. Es un tema dificil davant del qual dos deixebles
de Finke ja havien reculat. L"anada de Ramon Llull i les propostes que hi va
fer. son nomes un episodi petit de la historia d'aquella assemblea on tantes
qiiestions de teologia i moral i historia eclesiastica foren plantejades. Finke
no va pas suggerir lo al seu deixeble amb la intencio que n'estudies la breu
estada que Ramon llull hi va fer i la influencia, probablement minima, que
cll hagues pogut tenir en les resolucions. Ell tenia bona experiencia en la his-
toria dels concilis (treballava Uavors a Fedicio de les actes del de Constanca) i
10 J. KIKIO BALAGLEK


pensava tal vegada, que un tema de lepoca de Dante, estimularia la fantasia
d'un deixeble que havia seguit les scves llicons sobre el temps dc 1'Alighieri.
No va ser aixf, pero en canvi, el projecte de Creuada i les idees d'altres publi-
cistes del temps sobre ell, van fer c]ue Gottron es recordes de Ramon Llull.
D'aquesta manera va ne'ixer la seva tesi doctoral sobre les idees de Creuada
de Ramon Llull (Ramon Lulls Kreuzzugsideen, publicat en 1912 a les
Abhandlugcn zur mittleren und neueren Geschichtej.


L'autor va voler treballar, tant com era posible, sobre les fonts i els tex-
tos originals i es va valdre dels manuscrits llatins i catalans servats a Munic.
La lectura dels textos en la nostra llengua li plantejava dificultats, ja que
nomes podia utilitzar el diccionari de Labernia. 1-inke l'ajuda molt i li va
deixar uns exercicis que el provencalista Levy havia fet per a ell sobre el
catala antic. Gottron explica que se'ls va copiar, ampliant los amb extrets
del Grundriss de Grober, i amb aquest elements i els textos de Ramon Llull
publicats a Mallorca, es va fer un petit glossari catala alemany. Encara cn els
ultims temps li era mes facil a Gottron la lectura del catala que la del caste-
lla. La seva tesi. escrita fa mes de seixanta anys, conserva encara avui bona
part del seu valor. Va copiar o resumir molts capitols del llibre De Fine no
de 1'edicio de Mallorca del 1665, sino del manuscrit llati 10.543 de Munic. i
vaposar en evidencia la importancia del tractat. Per e.xemple declara (pp.
26 -28) que De Fine no sols representa el punt mes alt de la literatura del
seu temps sobre les Creuades sino que es anterior als escrits de Dubois.
Hayton i Sanudo sobre la qiiestio.


No puc oblidar la sorpresa emocionada que vaig tenir un dia del setem-
bre de l'any 1912, que vaig veure el volumet de Gottron a 1'aparador d'una
Uibreria a Munic. Allunyat jo de la meva terra pero pensant hi sempre, i
treballant en els manuscrits llatins de Ramon Llull que trobava a les bibliote-
ques d'Alemanya, el t/tol de 1'estudi de Gottron nomes que de veure'l em
recomforta. Ni de nom coneixia jo aquells dies 1'autor. Tant se valia. Hll i jo
pertanyiem a una mateixa comunitat d'idealistes que volien treballar en favor
de la nostra cultura. Vaig comprar el llibre amb el proposit dc fer ne una
recensio a Barcelona. La vaig publicar a YAiutari IV de lTnstitut d"Estudis
Catalans (pp. 725 -727). Vaig enviar un extret del meu article a 1'autor i ell
m'ho va agrair en carta de 28 de setembre de 1913. Em deia que no podria
enllestir tan depressa com voldria un treball que havia comencat sobre l'edi-
cio de Salzinger, perque estudiava teologia al Seminari.


A 1'estiu tambie del 1912, una tarda vaig anar a visitar al francisca P.
Otto Keicher el qual havia publicat 1'any 1909 un llibrc important sobre la
posicio de Ramon Llull en front de la filosotia arabiga. Era ric de novetats i
jo hi havia vist una al.lusio als fons lul.lians que eren a Innichen. al Tirol
ilavors austsiac. Desitjava saber ne mes detalls per si podia arribar m'hi. El
i'. Keicher vivia a un gran convent de franciscans a la Sta. Anna Platz de


s
I)K. \l> \ \ I G O T T K O Y VIAGl YIT I l.l LI.ISTA 11


Munic. Em va rebre a la seva cel.la on tenia un ocell engabiat i una guitarra.
Va invitar me a beure un vas de cervesa al gran refectori del convent on va
presentar—me molts joves estudiants de 1'Ordre, de diverses procedencies.
Amb tota franquesa va donar me una breu llista dels manuscrits lul.lians que
hi havia a Innichen i el nom del prelal que dirigia la fundacio eclesiastica que
els posseia. Tambe em va comentar i ampliar les noticies que havia donat (p.
47) sobre un epistolari Sollier Custurer que tenia en venta la llibreria J.
Rosenthal de Munic. Ecia referencia a 1'Edicio Maguntina de Ramon l.lull. ,lo
no tenia possibilitat d'adquirir lo. i un tempteig que vaig fer a la llibreria no
va scr encoratjador.


Cap de nosaltrcs coneixia encara Gottron personalment. pero el seu Ili-
bre i el quc mTiavia escrit que volia treballar sobre la Maguntina, el convertia
en una peca essencial de 1'equip lul.lista de 1'Institut. ELmeu pare, Rubio i
Lluch, nTiavia estat el creador amb uns cursos sobre Ramon Llull als Estudis
Universitaris Catalans. Elies Rogent i Estanislau Duran Reynals havien empres
la bibliografia de les edicions lul.lianes. R. d'A16s posava en valor el gran fons
del convent de Sant Isidor y de la Vaticana a Roma; el qui signa aquestes
ratlles feia el cataleg dels manuscrits llatins lul.lians a Munic i a Innichen;
Gottron, treballant sobre 1'edicio Salzinger, faria tambe la historia del gran
fons lul.lia que des de Diisseldorf passa a la Biblioteca Palatina a Mannheim i
dalla a Munic. Tots ererh joves, i sentfem 1'ansia de treballar en favor d'una
visio criticament fonamentada del eonjunt de 1'obra lul.liana. Gottron, inicia-
da la nostra comunicacio epistolar, demanava sovint dades i informacions.
L'any 1915 varem pensar que, unint el programa de la Comissid Editora de
1'ahna de Mallorca i el de 1'lnstitut, podnem celebrar el sise centenari de la
mort de Ramon l.lull acceptant provisionalment la data que la fixava en
forma tradicional. A 1'abril del 1914 la Seccio Historico arqueologica de
ri.L.C. publica una memoria sobre el programa de la seva intervencio en el
centenari. 1'roposavem 1'cdicio d'uns Estudis de Bibliografia I.ul.liana. el pri-
mer de\s c\ua\s seria e\ de\ Dr. Gottron sobre l.'Edicid Maguntina dc Ramon
l.lull. Ja comptavem amb la seva acceptacio, tot i que en una carta exposava
els seus dubtes sobre la data tradicional de la mort. En igual dubte 1'acom-
panyavem posaltres, pero varem preferir dc no suscitar problemes que
podrien restar adhesions a la conmemoracio que somniavem. Ja acabaria per
imposar se la veritat historica sense fer soroll. Desgraciadamente la primcra
guerra mundial, amb la insolidaritaj polftica que necessariament havia de
produir, va treure ambient al proposat centenari.' Ramon Llull era home
d'esperit intemacional i havia d'e'sser commemorat sota d'aquest signe.


Tot i la guerra, a ultims del 1915 va sortir 1'estudi del Dr. Gottron,
L'edici6 niaguntina. L'autor mTiavia comunicat, el 9 de febrer de 1914, que
compraria el manuscrit de Rosenthal amb les cartes sobre la Maguntina. La
publicacio i cl comentari d'aquest epistolari es la gran novetat de 1'estudi. El


7
12 l>H. \U\\1 (JOTTKON,MAGI NTI I l.l L.I.ISTA


completa el cataleg dels impresos i manuscrits de Ramon Llull existents al
Seminari i a la Biblioteca de Mainz. hl P. Sollier i el P. Custurer. jesuites i
lul.listes ambdos, l'un belga i 1'altre mallorqui, temien que la magna edicio
en llati. iniciada per Salzinger sota la proteccio de 1'hlcctor Palati Joan Ciui-
llem. contingues els tractas d'alquimia, atribuits falsament a Ramon l.lull.
<-,hra alquimista 1'Elector? ( iHo era Cambe Salzinger'.' 1'robablement l'un i
1'altrc. pero cap obra d'alquimia pseudolul.liana fou publicada a 1'edicio. hls
editors. per tal que aquells tractats els pogues utilitzar 1'hlector, tenint los
reservats al seu tis personal. els copiaren ricament en quatre grans volums en
pergamt, precedits d'uns bclls retrats de Ramon hlull i de Joan Guillem. Son
avui a la Staatsbibliothek de Munic.


Gottron realitza el seu comes amb el sentit critic que havia apres a la
universitat, posant civmoviment tota la bibliografia llavors exigible, als capi-
tols dlntroduccio i comentari. Aquests capitols els va publicar en alemany
als hranziskanische Studiens (III. 1416. pp. 214 235, 379 396, amb el
titol, y.ur (Jeschichte der Mainzer Lull Ausgabe). hl text de les cartes va ser
publicat linicament a 1'edicio catalana. L.cs dificultats que hague de vencer
1'editor per a la transcripcio dels originals. nomes les endevina qui es posa al
davant dels fulls esgrogueits del manuscrit. Els esborranys de les cartes del P.
Sollier, amb tot d'abreviatures, tinta esblaimada, i el complimentos i emfalic
estil de lepoca, eren molt diftcils de reproduir. Les cartes 21 i 22 van resul-
tar impossibles de llegir i Gottron sTiague d'acontentar amb endevinar a que
podien referir se. Nomes un bon Uatinista podia haver dominat tants
trencacolls.


Ciottron en la correspondencia dels anys posteriors al seu doctorat. no
parava de demanar Uibres i documentacio. Per tal de poder los rebre directa-
ment, al primer volum (1914) dels 1'ranziskanische Studiens va iniciar una
seccio, Neue Literatur zu Ramon Lull. on volia recensionar els estudis apare-
guts sobre el tema. Per altra banda les seves recerques a les biblioteques de
Main/.. li proporcionaven descobcrtes qUe menviava en fonna darticles, per
si podiem publicar los a Barcelona. Aixi una breu contribucio seva a la
revista Estudis Universitaris Catalans (VII, pp. 221 223) amb el titol Ein
lullistischer Lehrstuhi im Deutschland um 1500? tenia com a tema una nota
en llati a un exemplar de la Maguntina que semblava dcguda a unes apunta-
cions per una conferencia lul.liana a Alemanya. hn altres ocasione la publica-
cio no la podiem fer de vegades fins anys despres de la troballa. Ai \ i /•.'/
Cataleg de la Biblioteca LuLliana del Convent dels Franciscans de Mallorca.s,
tan important per la seva extensio i minuciositat, i perque el P. Barcelo el va
fer i va enviar lo a Salzinger, va descobrir lo Gottron en 1914 a la Stadtbi-
bliothek de Maguncia. Se'l va fer copiar i el 16 de novembre del 1921 m'es-
crivia des de Darmstadt que si jo el volia, me'l trametria. Aixi ho va fer a
primers de l'any segiient. enviant me estudis que no aparegueren fins el


8
I)R. ADAM GOTTRON, MAGUNTl 1 LUL.LISTA 13


1924: el cataleg de Barcelo, al vol. VI del Butlleti de la Biblioteca de Cata-
luna; 1'altre, a VAnuari de la Sgcietat Catalana de Filosofia (vol. I, pp.
229 242) sota el titol Die Mainzer "Lullistenschule" im 18 Jahrhundert.


La primera Grun Guerra i les seves conseqiicncies, i el treball parroquial
que, un cop ordenat, fou confiat a Gottron, portaren una interrupcio als seus
cstudis lul.lians. Cada dia se sentia mes interessat per la direccio de la jovene-
sa catolica. Ju ho demostra la, bibliografia que li fou publicada en 1959 a la
Mainzer Zeitschrift. Despres de 1'estudi sobre 1'Edicio Maguntina de 1'any
1916, rcs no torna. a publicar fins el 20. Aquest any, dels tres articles que hi
son consignats, dos son sobre el moviment catolic juvenil. Els estudis abans
esmentats. publicats a Barcelona, i els pocs que varen apareixer de tema
lul.lia a Alemanya, despres del 1920, no son sino retalls aprofitables, que tro-
bava a la seva cartera, de recerques anteriors a la seva ordenacio. No era qiie
1'intercs seu pels estudis lul.lianstiagues perdut empenta. Era que les circums-
timcies havien canviat essencialment tant a Alemanya. com a la vida de
Gottron. El linal de la guerra. la pau de Versalles, la revolucio, representaven
un trasbals que deixava en segon terme els objectius que semblaren vitals al
jove que acabava de doctorar- se. Eins les comunicacions postal sTiavien fet
problemutiques. Encara a 1'abril del 1916 em parlava de projectes lul.lians a
una carta seva. Res mes no vaig saber d'ell fins que el 3 dabril de 1920 em
va adregar una breu carta en frances dient me que ja era sacerdot i dema-
nant si podiem fer li arribar els honoraris del seu llibre sobre 1'Edicio
Maguntinu. Per a continuar els seus estudis sobre Llull, li calia venir a Barce-
lona i consultar uns manuscrits a Paris i a Roma. Tot era dificil per a ell i
tambe per uls amics que voliem ajudar.lo. Almenys li proporcionavem de
frunc els llibres que podiem. Aixi li publicarem a Barcelona el 1924 els arti-
cles amunt esmentats. No dissimulava la seva alegria quan els veia impresos,
tot i que ens demanavu excuses, u Rumon d'A16s i a mi, si la diversitat dels
treballs als quals haviu d'utendre, returdaven sempre, per desgracia, dei ell,
diesen alten histdrischen liebhabeteien (aquestes antigues aficions histori-
ques). No les abandonava pero. Quan va rebre el Blanquerna publicat per la
Comissio Editora de Palma, en poques ratlles. el 3 de gener del 1922, me'n
vu fer unu criticu niolt justu. si be basada en la ignorancia de 1'anormalitat
amb la qual sovint a Catalunya i Mallorca haviem de fer forces de flaquesa.


El treball amb els joves el lligava cada dia me's. Hi era ficat, em deia,
amb els dos peus. De vegades vivien els de la colla a un vell castell en mig
dels boscos, del princep Lowenstein, "com Ramon Llull a Randa", deia. El
desembre del 1924, va anar a Roma amb els joves a ia inauguracio de l'Any
Sunt. Prou que devia pensar en els manuscrits lul.lians del Vatica, pero Fafi-
cio havia de recular davant de la devocio. M'escrivia que havia fet moltes
fotografies pero cap de manuscrits, "per desgracia". Mesos despres. en recor-
dur li jo la promesa que nVhavia fet descriure un comentari al cataleg del P.


S
u J. RUBIO BALAGUER


Barcelo, contesta que no podia assegurar-me res. L'havien fet mestre de
musica del moviment dels joves catolics a Alemanya. Amb ells volia tornar a
Roma. En efecte, la bibliografia des del 1924. ens presenta 1'activitat de
Gottron orientada principalment cap ais estudis musicals. A partir dagost del
1925, vaig estar prop de quatre anys sense tenir noves d'ell. De sobte, i a
causa del moviment dels joves catolics, va venir inesperadament a Barcelona.
nomes un sol dia, que va ser suficient per a treure la vella amistat del terreny
purament epistolar i arrelar la en el dc la cordialkat familiar. De tornada
d'un viatge amb els joves per Espanya, em va avisar que el 18 d'abril i per
primera vegada, ens podnem veure. No el duia a Barcelona cap interes cienti-
fic i ja em deia que feia anys que no treballava en el lul.lisme. Vaig anar a
rebre'1 a 1'estacio i a la nit sopa a casa meva. Va coneixer nens, els fills meus
que ara ja son pares, i els va beneir. Tambe va coneixer a la meva muller. Va
portar i em va regalar per a la Biblioteca de Catalunya el manuscrit amb les
cartes dels PP. Sollier i Custurer, que avui porta en ella el num. 1131. Tot i
1'edicio, la possessio dels originals d'aquell epistolari era de gran preu per a
nosaltres. El seu interes no era encara posaf totalment en valor. Per altra
banda, el gest de Gottron regalant-nos un text 1'existencia del qual conei-
xiem pel P. Keicher, pero que tant ens havia fet divagar, tancava amb elegan-
cia un episodi que nomes la providencial intervencio de les afinitats electives,
si puc parlar aixi, i de 1'idealisme lul.lia, podien resoldre com mai no
hauriem imaginat.


Els anys aquells de 1'acabament de la dictadura de Primo de Rivera i de
la proclamacio de la Republica a Espanya. coincidirem amb neguits meus
professionals i amb doloroses perdues familiars. Se'n va ressentir la nostra
correspondencia. De sobte una carta de Gottron del desembre de 1933 em
comunicava el seu trasllat de Darmstadt a Maguncia, amb una missio didac-
tica al seu gimnasi i amb 1'encarrec d'organitzar els chors eclesiastics al
bisbat. Al mateix temps el P. Marti de Barcelona, de bona memoria, li havia
demanat un estudi per al volum que preparaven Estudis Franciscans en com-
memoracio del centenari del naixement de Ramon Llull. Gottron m'havia
consultat sobre enviar un estudi de critica textual del Liber Apostrophe.
segons el ms. lat. Vatica 1034, comparant— lo amb el cod. 81 de la col.Ieccio
de Cusa r el text publicat per Salzinger. Mes d'una vegada m havia parlat
d'aquest estudi sobre el qual el Prof. Grabmann li havia cridat 1'atencio. Per
dissort la feina musical 1'acaparava talment, que poques setmanes despres em
va escriure que temia no poder complir, i aixi va ser. A desgrat de tot atxo
els nostres lul.listes no es resignaven a renunciar a la seva col.laboracio. Aixi
el Dr. Sureda Blanes li comunica el primer d'abril de 1936 que 1'havia ano-
menat membre corresponent i 1'interessat m'ho va confirmar en dues cartes.


w
I)R. ADA.M ( J U i T R O N . MAGl'NTI I LUL.LISTA 15


Va venir la nostra guerra i poc despres del seu acabament, la segona
mundial. Greus eren les preocupacions que teniem. tant Gottron com jo,
pero una circumstancia fortuita el va moure a escriure'm a mig desembre de
1941. M'cxplicava les seves recerques- sobre la historia de.la miisica a Mainz,
en canvi em deia que els seus treballs lul.listics els tenia completament atu-
rats, i per aixo em preguntava si la Sclwla Lullistica encara vivia. Quan
Gottron parlava de 1'aturada dels seus estudis lul.lians no pensava que mig
anys despres podria explicarme el descobriment d'una missa composta per
Johann Michael Breunich, mestre de capella de la catedral de Mainz, despres
que havia estat deixeble de Salzinger en les seves llicons de teoria musical.
Per tant els treballs de Grotton sobre el lul.lisme havien passat del terreny
historic i filosofic al de la musicografia. Amb aixo confirmava la pervivencia
dels fenomens de suggestio que-Ramon Llull deixava al cor dels seus deixe-
bles. Gottron 1'havia scntida en el tema de les missions i de les creuades,
1'havia descobert a les vel.leitats alquimistiques de 1'Elector Joan Guillen i
del seu capella. i trenta anys mes tard retrobava la petjada del Beat a una
obra musical. Quan el meu amic parlava d'aquest episodi a YAlamanch de
Mainz, deia que el padri d'aquesta nova direccio de les seves recerques, seguia
essent el Prof. Finke. Ell evidentment el va portar a la historia del lul.lisme,
pero jo no puc oblidar que el que ha sentit vibrar la seva sensibilitat acos-
tant se a Ramon Llull, li posa un amor per tota la vida. Aixo es el que passa
a Gottron.


Acaba la guerra i la postguerra amb tot de privacions i sacrificis. Me'n
explicava alguns 1'estiu del 1947. Recordava el nom del Dr. Sureda i de Mn.
Anglcs, estava content pcrque ells i jo encara viviem, i s'il.lusionava pensant
en Mallorca: "tan prompte, escrivia, arribi jo a 1 Tnstitut Luflistic, vull execu-
tar la missa a capella de Breunich, el deixeble de Salzinger". Ja feia temps
que es preocupava de seguir la pista d'aquell music, sobre el qual en 1944 ja
va publicar un article a la Mainzer Zeitschift.


Com si endevines els desigs del magister nomenat en 1936, la Schola va
invitar lo a prendre part en el seu curs de Nadal de 1950. La invitacion li
havia estat comunicada per la Missio espanyola a Frankfurt i estava decidit a
acceptar. Encara no havia rebut noticies de Mallorca, pero ja es preocupava
del passaport i de 1'itinerari del viatge. Em deia que feia traduir al frances el
text de la seva conferencia sobre Breunich, la qual va ser donada el 15 de
desembre de 1950. El discurs. publicat al quadem 6 dels Studia Monogra-
phica de la Schola, porta el titol de Une messe lulliste du debut du XVIIIe


siecle. La musica va ser cantadaper la Capella Oratoriana i per la Choral
Polifdnica sota la direccio del mestre Esteve. Gottron va ser a Palma deu
dies, va visitar tots els llocs importants de 1'illa, i, naturalment, Randa i Mira-
mar, on es mes directa la suggestio lul.liana. La missa va quedar en certa
manera a Palma com de repertori per a les solemnitats lul.Iianes, va ser canta-


ii
16 j . K U I I O i! \ i . U ; U : K


da a la Real en 1952 i eneara va tornar a ser exeeutada a Palma 1'any 1960
quan el Congres Internacional de Lul.lisme. Lm va escriure des de Palma
engrescat del viatge i em va comentar amb goig la impressio de dignitat que li
va fer el Pontifical a la Catedral: el coral gregoria va ser ben cantat, deia, i
tot el poble entonavaVOrdinarium Missae. "Ls el nostre ideal", em remarcava.
Li crida 1'atencio, tammateix, que cantaven baix (ticf).


Al Mainzer Almanach, vol. III, va publicar un article sobre les seves
impressions musicals a Mallorca (Kirchenmusikalisches von einer Reise nueh
Mallorcaj. Tambe a la Socictat per a 1'estudi de les antiguitats de Magiineia
(Mainzer Altertumsverein) va donar Gottron una conferencia amb projec-
cions, el 22 de febrer de 1951, sobre el seu viatge "fet al servei de les contri-
bucions maguntines a les recerques lul.lianes". Bona part del piiblic ignorava
que la ciutat de Mainz havia estat un dels principals centres mundials del
lul.lisme. L'any segtient la Schola va invitar el Dr. Bruck i Gottron es va
doldre molt de no poder acompanyar lo. pero sempre la miisica concentrava
la seva activitat en aquella epoca. Vam intentar de fer escoltar a Barcelona en
1953 la missa de Breunich i no va ser possible. Havia tornat a Palma i havia
dissertat el 8 d'abril d'aquell any sobre "Lcs idees de paix mondiale chez
Pierre Dubois, Ramon Lull et Dante". Lra un tema que havia preparat a la
jovenesa i sobre el qual publica un article l'any 1921 a un diari de Colonia.
Havia vacil.lat entre aquest tema i les noves recerques que havia fet sobre la
missa lul.lfstica, quan va ser invitat a contribuir amb un cstudi al volum
dTiomenatge a la memoria de Mn. Galmes. Havia ampliat molt la conferencia
que l'any 1951 va donar a Palma i 1'any 1958 va trametre un estudi per a la
Miseeianea de Homenaje a Mons. II. Angles que va ser publicat al seu primer
volum l'any 196! (Was versteht lvo Salzinger unter lullisticher Musik: Que
entes Salzinger sota miisica lul.liana). Es el darrer treball basat en recerques
personals sobre lul.lisme del Dr. Gottron. No solament feia la historia del
music i la critica de les seves obres sino que utilitzant habilment notes dis-
perses, ampliava el poc que sabiem dels ensenyaments de miisica a la ciitedra
de Salzinger. La missa lul.liana. escrita en 1728. difereix completament de
1'estil de les obres del matei.x autor anteriors a la rebuda dels ensenyaments
del Compilator. Afegeix una nota curiosa que resta pendent dc recerques
ulteriors: que el P. Pasqual, 1'autor de les Vindiciae. va traduir del llati al
castella un tractat de miisica fet de J.L. Lleidel, sacerdot a la cort de Magiin-
cia. Mn. Bove va veure la traduccio a la Causa Pia de Mallorca. pero el treball
no ha estat retrobat. L'iiltima publicacio de Gottron relativa a Ramon Llull
es una breu nota, sense recerques personals, publicada l'any 1965 a la revista
Glauben und Leben amb el tftol: Der Franziskanertertiar Ramon I.ull und
die Mohamedaner.


12
[)K. \ l > \ \ l IIO I T K O V \ l . \ O I \ T i I l.l I..I.ISTA 17


I.a ultima carta rebuda per mi del Dr. Gottron es del 29 de setembre de
1971. Em deia que en general se sentia rcchl muntcr. es a dir. de bon
humor. pero que notava la influencia dels anys a les cames i als genolls. i quc
per aixo celebrava la missa a casa seva. S'acomiadava perque havia danar a la
inauguracio de Texposicio d'un jove artista que havia d'il.lustrar un dels seus
llibrets. El 29 d'octubre mori despres de breu malaltia. segons deia 1'esquela.
No se quina va scr.


M'adono que hc escrit massa llarg, tot i que no he intentat de donar
idca de lavarietat dels temes dTiistdria maguntina i de litiirgia i recerques
musicals que va tractar per escrit. Els boscos del Taunus i les poblacions que
hi ha cscampades, els sabia de memoria. Sempre recomanava Wandcrn uud
Schaucn (caminar i mirar). Vaig veure un dia el vell Gottron reflexant als ulls
el misteri dels boscos del Taunus. Jo recordava que molts anys abans. com a
compensacio perque li havia fallat un viatge d'estudi a Barcelona. Halma i
Montserrat. m'escrivia que s'endinsaria per aquells camins amb els seus ger-
mans, i ells amb les llautes i eli amb el corn de caca (Waldhorn, que havia
intentat ressuscitar). tocarien trios per a esbargir-se.


Lamistat de Gottron valia molt, i el munt de cartes que d'ell he rebut.
el vencro com cl monumcnt d"una anima exquisida. que ,n'afavori amb una
amistat a la qual jo no sempre corresponia com hauria volgut.


JORDI RUBIO BALAGUER


Barcelona


1 \ ull recordar que larlicle sobre Kainon l.lull al Lexikon tler Piidugogik de llcrder


(vol. IV. 191 I. pp. 1 7 H - I 7 5 ) e s d e Gottron.


13
LAS RELACIONES ENTRE EL
ARS INVENIENDI VERITATEM Y LOS CUATRO


LIBRI PRINCIPIORUM


En la historia de las ideas, la fama de Ramon LIull depende enteramente
de un solo lado de sus actividades: la creacion y desarrollo de su Ars inve-
niendi veritatem la cual tenia dos finalidades. La primaria era la de facilitar
la conversion de los que no fueran cristianos al cristianismo, mientras la
secundaria (la cual se sobrepuso a la primera en el lulismo posterior) era la
integracion de todas las ramas del conocimiento humano en un solo sisterna
teocentrico, con una conuin metodologia: la del Arte. Este era, como es muy
evidcnte, producto y con3ecuencia no solamente de la propia personalidad de
su inventor, sino tambien de toda su circunstancia (en el sentido orteguiano
de la palabra). Nacido en Mallorca pocos anos despues de la Reconquista,
Ramon Llull fue criado en un reino cristiano que abarcaba grandes minorias
que no lo eran (principalmente musulmanes, pero con un importante niicleo
judfo) y la preocupacion nacional por su conversion, hubo de tener una
influencia decisiva, a la vez, sobre su propia vida y sobre la forma y la
orientacion de sus escritos. Cuando renuncio a la vida mundana, formo
(como es bien consabido) tres resoluciones: morir para Nuestro Seiior, fundar
escuelas de idiomas orientales para el entrenamiento de futuros misioneros, y
escribir contra los errores de los infieles. Fue como consecuencia de esta
tercera resolucion que nacio el Arte luliano, cuyas relaciones con cuatro de
sus obras bastante tempranas (las cuales no han sido el objeto de mucha
atencion por parte de los Iulistas modernos, ni se van a estudiar per se rle
una manera exhaustiva aqui) constituyen el tema del presente estudio: En mi
opinion tal examen de estas relaciones puede hacer algo para aclarar los
origenes de dicho Arte, proporcionando al mismo tiempo la ocasion para
reflexionar sobre algunos de los aspectos mas interesantes de su funciona-
miento y metodologia.


La primera version del Arte fue el Ars Compendiosa o Ars Maior (No.
3, 1273—1275 segiin el P. Platzeck), 1 cuyo texto catalan —el primitivo— se


1 Sierapre que se haya de mencionar una obra luliana (por primera vez) se le dara su
niimero y 1'a fecha o periodo al cual se le atribuye en el utilisimo "Chronologischer
Werke—Katalog" del P. Erhard Wolfram Platzeck, O.F.M., contenido en el segundo tomo
de su Raimund Lull: 2 tt. ( 1 9 6 2 y 1964) , Biblioteca Franciscana Nos. 5 y 6 (Editiones
Franciscanas, Roma; y Verlag L. Schwann, Diisseldorf).


1
Kl I VCIO.NKS K.YIKK I I . "ARS l \ \ ENIE.NDI \ ERIT VI EM'


\ I . O S "LIBRI PRINCIPIORI \1 "
19


ha perdido. Fue compuesto inmediatamente despues de una especie de ilumi-
nacion, experimentada en el Monte de Randa, en la cual Ramon creyo haber-
le sido mostrado en que manera todos los aspectos del universo creado pudie-
ran relacionarse directamente a Dios considerandolos en terminos de la
manifestacion activa de los atributos divinos tales como la bondad y la gran-
deza, Uamados dignitates en su sistema. Su Arte hubo de desarrollarse mucho
en lo sucesivo, sufriendo notables modificaciones en otras versiones posterio-
res, y su primera revision o expansion fue el Ars Universalis (No. 5, tambien
atribuible a los anos 1273—1275): ya que esta obra lleva por tftulo alternati-
vo el de Lectura Artis Compendiosae Inveniendi Veritatem, es evidente que
no se trataba de reemplazar a la version primitiva, sino mas bien de comen-
tarla en algo a manera de un suplemento. Mas o menos al mismo tiempo en
que estaba escribiendo el Ars Universalis — o quizas un poco antes (desde
luego mas bien antes que despues)— Ramon Llull tambien compuso el grupo
de cuatro libros latinos cuyas relaciones con el Arte se habran de estudiar
aquf, todos los cuales aparecen bastante despues del Ars Universalis en la
bibliograffa del P. Platzeck (como en todos los antiguos catalogos lulianos):
el Liber Principiorum Theologiae (No. 8), el Liber Principiorum Philosophiae
(No. 9), el Liber Principiorum Juris (No. 10), y el Liber Principiorum Medici-
nae (No. 11). Como el P. Platzeck ha senalado. solo el ultimo de estos Libri
Principiorum contiene alusion alguna al Ars Universalis, mientras esta alude a
todos ellos. Segiin se vera mas abajo, se trata de una alusion colectiva pero
explfcita en su prologo, la cual demuestra que Llull veia a dichos libros de
principios sobre cuatro materias distintas como ejemplificaciones (todos ellos)
de la misma Arte general: aplicaciones de sus metodos a cuatro campos
distintos. Pero el Ars Compendiosa y el Ars Universalis se parecen tanto en
cuanto a su sistema y metodos, que los cuatro Libri Principiorum pudieran
servir igualmente como ejemplificaciones de esta o de aquella. De hecho,
salvo por la pequena alusion al Ars Universalis en el Liber Principiorum
Medicinae, todos los cuatro pudieran muy bien haber sido compuestos en su
totalidad antes de que se escribiera el Ars Universalis.


Aunque figuren en los catalogos como obras distintas (y lo son), requie-
ren considerarse sin embargo como cuatro opfisculos a la vez complementa-
rios y paralelos: de ahi que me he permitido hablar de ellos colectivamente
como los cuatro Libri Principiorum, tanto aqui como en la re—edicion ingle-
sa que acabo de preparar y prologar. 1 El orden en que aparecen tanto en los


2 RAYMUNDUS LULLUS, Quattuor Libri Principiorum, de proxima aparicion en
"The Phoenix Series of Reproducrkms of Medieval and Renaissance Texts" (reproduccion
de la seccion correspondiente del primer tomo de la Edicion Maguntina, 1 7 2 1 , con prologo
de R.D.F. Pring-Mill) .


2
20 R O B K H T I).! ' ' . 1 ' K I N C - M I I . L


catalogos como en la Maguntina no es necesariamente aquel de su composi-
cion, pues depende directamente de las relaciones entre sus respectivas mate-
rias. Dichas relaciones quedan formuladas con suma claridad en aquella alu-
sion colectiva a los Libri Principiorum en el prologo mismo del Ars Univer-
salis:


"Quatuor sunt scientiae generales scilicet Theologia, Philosophia,
Jus et Medicina, et propterea secundum has quatuor scientias exemplifi-
camus hanc artem, quas quatuor in duas partes dividimus, quarum prima
est Theologia et Philosophia, secunda est Jus et Medicina. Sub prima
scientia secunda consistit; est enim Theologia Principium Juris, et Philo-
sophia Medicinae: sub Theologia vero Philosophiam ponimus, quod est,
quia secundum nobilitatem Theologia est finalis scientia omnibus reli-
quis et suprema, et ideo omnibus aliis scientiis est principium." 3


No es esta, evidentemente, la ocasion para iniciar un asesoramiento dete-
nido de los conocimientos especializados que demuestra nuestro autor en
cada uno de estos cuatro campos, aunque resultara indispensable hablar con
cierta extension sobre sus ideas de la medicina cuando Ilegue el momento de
hablar de la estructura de los cuatro libros.


En cuanto al orden en que fueron escritos dichos tratados, la situacion
es bastante compleja. A primera vista, el hecho de que solo el Liber Princi-
piorum Medicinae contenga una alusion al Ars Universalis pudiera parecer
indicar que fue escrito despues de todos los otros tres; pero el Liber Princi-
piorum Medicinae queda aludido en dos de los demas (los tratados sobre
filosoffa y derecho). Para complicar el asunto mas atin, el Liber Principiorum
Medicinae tambien alude al Liber Principiorum Philosophiae, mientras este y
el Liber Principiorum Theologiae se aluden mutuamente (siendo, en efecto, el
Liber Principiorum Juris el unico del grupo al cual no se hace alusion alguna
en ninguno de los otros). Por razones que seran expuestas mas abajo, opino
que la estructura de todos los cuatro es una consecuencia de cierto aspecto
muy concreto de La materia del ultimo de ellos: la fundamental cuaternidad
de la teoria clasica y medieval de los elementos materiales, y por consiguien-
te del hurnoralismo basico de la medicina de aquellos tiempos. Pero dado que
Ias ideas lulianas sobre Ia teoria de los cuatro elementos ya aparecen en obras
todavia mas tempranas, esto no significa que el texto del Liber Principiorum
Medicinae tenga forzosamente que haber sido compuesto antes de que se
escribieran los otros tres tratados que integran el grupo.


Hay otro punto mas que tener en cuenta, con respecto a este problema:
de los cuatro libros de principios, el Liber Principiorum Medicinae es (a lo
que se sepa), el unico que fue escrito no solamente en latfn sino tambien en


3 Ars Universalis, seu Lectura Artis Compendiosae Inveniendi Veritatem (Beati
Raymundi Luili Opera Omnia, 1, Mainz, 1721) , paginacion independiente: p.2. Huelga
decir que los subrayados se deben a Salzinger y no a Ramon Llull.


3
Kl I UIIONES IATKK " \ K S l \ \ i : \ I K \ D I \ I.IIIT \ II \ !
\ I.OS "I.IIIKI PKINCIIMOKl \ \ "


21


la lengua materna del Beato, con el titulo de Comengaments de medicina*
Ahora bien, siempre que una de sus obras existe en los dos idiomas, parece
que el texto catalan sea la version original, y no hay razones para suponer
que la relacion fuese a la inversa en este caso. Por otra parte, ya que el
empezo por escribir sus obras en catalan y luego traducirlas (o hacerselas
traducir) al latin, y solo despues se dispuso a escribir la mayoria de sus obras
mas tecnicas o eruditas directamente en el idioma internacional, la ausencia
de cualquier cosa que sugiera que ninguno de los otros tres tratados jamas
existiera en una version catalana tambien parece apoyar la tesis de que el
Liber Principiorum Medicinae fuese una obra anterior a ellos; pero este argu-
mento solo tiene fuerza, desde luego, con respecto a la version catalana. 5


Quizas la existencia de esta version pueda proporcionarnos la solucion para
casi todas nuestras dificultades: si la version catalana fuese anterior a todos
los cuatro libros de principios escritos en latin, serfa bien comprensible que
se hicieran alusiones a dicha obra medica (nombrandola, sin embargo, bajo su
titulo latino) en dos de los otros tratados antes de que la version latina
hubiera sido compuesta.


Considerandolos colectivamente, desde luego, se puede afirmar con segu-
ridad que todos los cuatro Libri Principiorum pertenecen a la epoca de la
primera fase del desarrollo del Arte posterior a la composicion de su version
original, el Ars Compendiosa: obra a la cual todos ellos hacen alusion sin que
ella se refiera a ninguno de ellos. 6 Considerados colectivamente, parecen
tener un doble interes para el historiador del lulismo. Por un lado, constitu-
yen la primera aplicacion sistematica de los procedimientos combinatorios
propios del Arte a Ias cuatro materias mas importantes en el campo de los
estudios superiores durante el medioevo. Por otro Iado, son importantes por
la luz que pudieran derramar sobre los origenes del Arte mismo. 7


4 lnedito: manuscrito en la Bibl. Ambrosiana (Milano), MS I 117 Sup., ff. 128—80.
5 N o han sido estudiadas todavia las relaciones entre el texto del Liber Principiorum


Medicinae (publicado por Salzinger) y el texto catalan inedito de los Comencaments de
medicina.


6 El texto publicado del Ars Compendiosa Inveniendi Veritatem hace una alusion, sin
embargo, al Ars Universalis, lo cual no quiere decir (naturalmente) que, cuando aquella fue
compuesta originalmente, ya contenia dicha alusion, ni (por lo tanto) que Ramon Llull ya
habia previsto la necesidad de escribir esta segunda obra.


7 La cuestion de los origenes y antecedentes del Arte esta examinada m u y a fondo,
pero desde un punto de vista bastante distinto, en la obra fundamental del P. Platzeck
(v .n . l supra). Para nuestras diferencias, v. su segundo tomo: Band 11, pp. 158*—160*.
22 KOIiKKT D.F. PKING Mll. l .


Como es consabido, esta Arte era un intento de establecer una base
racional aprovechable en la apologetica, tal como tambien lo era la Summa
contra Gentiles de Santo Tomas de Aquino (terminada en 1264), muy pocos
aiios antes de la iluminacion de Ramon Llull). Ambas obras fueron compues-
tas principalmente para proporcionar materia apta para ser empleada en las
disputas con los teologos musulmanes, cuyo rechazo de los argumentos basa-
dos en las Escrituras, (el tipo de argumento que mas se empleaba en las
controversias con los teologos judios) estimulo la busqueda de Io que el
Beato —aiguiendo en esto a San Anselmo— solia llamar razones necesarias. Ya
es sabido hoy que sus razones necesarias eran mas bien demostraciones de
mayor o menor congruencia que no se podian rechazar sin negar principios
que entonces se podian tomar por firmes; pero el termino mismo probable-
mente contribuyo casi tanto a su reputacion erronea de racionalista empeder-
nido como la aparentemente mecanica inevitabilidad de los procedimientos
combinatorios de su Arte. Su empleo de tecnicas semi—mecanicas, a base de
notacion simbolica y figuras giratorias, Ie ha valido que se clasifique a su
Arte entre los antecedentes de las maquinas logicas y las computadoras a la
vez que de la logica simbolica (aunque de hecho esta es de una naturaleza
completamente distinta de la de la notacion del Arte), y la presencia de
tecnicas de esta fndole en los cuatro Libri Principiorum —aunque en forma
simplificada— es la caracteriatica que los liga mas patentemente a su sistema
general. Pero hasta en el Arte inismo, tales aspectos son puramente auxiliares
—metodos a fin de cuentas muy sencillos para acelerar la realizacion de sus
operaciones combinatorias—, y su presencia en ella no deberia jamas cegarnos
a su naturaleza fundamental de modo de verificar o inquirir por referir todo
aspecto de la verdad sistematicamente al ejemplar divino.


Fundamentalmente, el Arte funciona por relacionar todo campo del
conocimiento humano (incluso el religioso) directamente a la manifestacion
de los atributos divinos en el universo, y luego argiiir per analogiam al ir
subiendo y bajando por los diversos escalones de la scala creaturarum.8 No
podria hacer esto si no fuera que Ramon Llull podia presuponer, como
punto de partida axiomatico para su argumentacion, tanto la vision monoteis-
ta de la divinidad compartida por cristianos, musulmanes y judios como su
comun aceptacion de una cosmovision ejemplarista de naturaleza neo~plato-
nica. 9 Sus presuposiciones teologicas quedan formuladas adecuadamente en el


8 Vease lo referente a esta vision del cosmos en A.O. Lovejoy, The Great Chain of
Being ( 1 9 5 0 ) y Leo Spitzer, Classical and Christian Ideas of World Harmony ( 1 9 6 3 ) .


9 Vease R.D.F. PRING-MILL, El Microcosmos Luilid (Editorial Moll, Palma de
Mallorca; y The Dolphin Book Co. Ltd., Oxford, 1 9 6 1 ) , especialmente los capftulos 111, IV
y IX. La obra del P. Platzeck (v .n . l ) , escrita en aleman, va mucho mas al fondo de mi
opusculo, el cual no es mas que una obrita de divulgacion.


5
KKI. \ 0 | o \ K S I \ |'RK Kl. " VKS l \ \ I \ l l \ I U \ KIUT VTEM'
1 I.OS "I.IBRI PRINUPIORLM" 23


Liber Principiorum Theologiae, y sus ideas, metaffsicas fundamentales (desli-
gadas en lo posible de su infraestructura teologica) constituyen los principios
basicos del Liber Principiorum Philosophiae. Como se ha dicho mas arriba, la
intencion primordial del Arte era la de procurar la conversion de los infieles,
y el Beato la empleo en el campo de la apologetica para sacar conclusiones
especfficamente cristianas referentes a la Santisima Trinidad y a la Encama-
cion de Nuestro Senor, de puntos de vista aceptados (o por lo menos acepta-
bles por la mayoria de sus adversarios con reepecto a la naturaleza activa de
los atributos divinos, en cuanto estos son cognoscibles al hombre por sus
reflejos en la estructura de la creacion. Hasta cuando se esta presentando el
Arte como ars generalis, es de notar que las partes de una obra dedicadas a
ejemplificar su operacion habitualmente incluyen aplicaciones de ella a aque-
llas areas de la fe cristiana que menos aceptables eran a los musulmanes y
judfos, y en particular a los dogmas de la Trinidad y de la Encarnacion, los
cuales solian ser los puntos mas vehementemente discutidos en cualquier
disputa entre teologos de las distintas religiones "reveladas".


Aunque las figuras combinatorias y la notacion simbolica no tengan
mucho que ver con la discusion de Ios principios fundamentales sobre los
cuales esta construida el Arte, son indudablemente el aspecto de esta que
mas patentemente se destaca en los cuatro Libri Principiorum que la ejempli-
fican. No sera fuera de lugar, por lo tanto, decir un poco mas acerca de la
estructura y los procedimientos de la combinatoria del Arte en si, si hemos
de poder comprender la naturaleza precisa de las relaciones entre esta y
nuestros cuatro libros de principios. Un analisis escueto de sus maneras de
proceder puede tener, ademas, cierta utilidad mas general, ya que muchos
lectores de las obras lulianas siguen confusos con respecto al funcionamiento
y metodologia del Arte, las cuales influyen sobre tantos aspectos de muchos
otros libros suyos de lectura mas frecuente que los Libri Principiorum. Per-
mftanseme, por lo tanto, los siguientes resiimenes de la combinatoria luliana
en general.


Fundamentalmente, el Arte esta construida a base de dos tipos de
principios muy distintos, expresados en forma visible en sus dos figuras basi-
cas: la Figura A y la Figura T. La primera serie de principios es la de los
atributos divinos, de los cuales hay dieciseis en todas las versiones del Arte
anteriores al Ars Inventiva Veritatis (No. 55, 1289—1290), sefialados por las
Ietras B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, 0 , P, Q y R para los fines de la
combinatoria, y agrupados en la primera de aquellas dos figuras: la Figura A,
"quae est imperatrix et domina omnium figuranim" (segun el rotulo que
lleva en el Ars Compendiosa), dibujada en el color azul. La segunda serie es
la de los principios subordinados, agrupados para constituir cinco triangulos
de distintos colores en el centro de la Figura T. El primero de estos triangu-
los (el triangulus lividus, dibujado en azul) queda constituido por los tres


6
24 ROBEKT D.l'. I'KI\<; Mll.l .


campos de operacion investigables por el Arte (Deus, creatura y operatio,
letrados B, C y D respectivamente), y el liltimo (el triangulus niger) es el
ternario de juicios posibles (affirmatio, dubitatio y negatio, letrados 0 , P y
QJ-


Mucho mas importantes, tanto con respecto al funcionamiento de los
Libri Principiorum como para el futuro desarrollo del Arte mismo, eran los
otros tres triangulos, constituidos por tres ternarios de principios de relacion
mediante los cuales todas las cosas estaban ligadas a las Dignidades que
reflejaban, a la vez que entre si: el triangulus viridis de la differentia (E),
concordantia (F) y contrarietas (G); el triangulus rubeus del principium (H).
medium (I) y finis (K); y el triangulus croceus de la majoritas (L), aequalitas
(M) y minoritas (N). Al ser sometida a su revision mas radical, en el Ars
Inventiva Veritatis, el Arte sufrio cambios muy importantes en sus dos figu-
ras basicas: esta Figura T quedo reducida a estos tres triangulos de principios
relativos (denotados, ahora, por los tres ternarios de letras BCD, EFG y
HIK), mientras la serie primitiva de las dieciseis Dignidades tambien quedo
reducida a una serie de nueve principios (llamados, ahora, principios absolu-
tos y letrados BCDEFGHIK)7 Pero aiin antes de esta simplificacion, desde
luego, es evidente que los principios de relacion que formaban Ios triangulos
verde, rojo y amarillo eran distintos por naturaleza tanto del ternario de
materias como de aquel de los tres juicios, y siempre habianse empleado muy
de otra manera: a saber, como principios operacionales que debian de "intro-
ducirse" en la materia que se investigaba, como instrumento para abrirse
camino y explorarla a fondo. Aunque el Liber Principiorum Medicinae perte-
npzca a la epoca de las Artes con Figuras T quindecimales, p.e., solo emplea
e8tos tres de sus triangulos, representandolos en su "arbol" simbolico y
esquematico (el cual se habra de estudiar a fondo mas abajo) como tres
ramas cada una de las cuales luce su ternario de principios como "flores" del
color correspondiente.


Las restantes letras simbolicas que se emplean en el Ars Compendiosa
son S, V, X, Y y Z (o sea: todas Ias restantes letras del alfabeto —ya que no
se diferenciaba ni entre I y J ni entre U y V—, aunque Ramon LIull no hable
de alfabeto en su Arte antes del Art demostrativa, en la cual la lista de las
veintitres letras empleadas queda antepuesta al texto con una explicacion
precisa de su sen t ido 1 1 ) . De estas cinco, la Y y la Z simboiizan la verdad


1 0 A pesar de otras variaciones, estas dos series de nueve principios se mantuvieron sin
mas cambios en todas las versiones posteriores del Arte, y era en su forma ternaria (o sea su
forma mas patentemente trinitaria) que el Arte luliana fue conocida por los pensadores
posteriores, la mayoria de los cuales la manejaban en su liltima version: el Ars Magna
Generalis Ultima (No . 146 , 1308) . En la mayoria de los casos, una referencia al ArsMagna
alude a esta version definitiva.


1 1 El cual no es en todos respectos el mismo que en el Ars Compendiosa.


7
I I K l . \CIO\KS K N T K K K l . " \KS 1 \ \ K M K M J I \ I I I I I \TK\K
\ I.OS " I . I H K I l 'KI,\CIIMOKI M"


25


(veritas) y su contrario (falsitas) respectivamente. La S es la letra que denota
la figura spiritualis, la cual tiene que ver con las tres potencias del alma
memoria, intellectus y voluntas, las cuaies el artista que maneja el Arte tiene
que emplear en su biisqueda de la verdad. La V designa una figura referente
a vicios y virtudes, rnientras la X es la letra que denota una figura opposito-
rum sive praedestinationis (cuatro de cuyos dieciseis principios constituyentes
pasan a formar el cuaternario de terminos de un quadrangulus empleado en
el Liber Principiorum Medicinae). Ya se habra notado en esta breve exposi-
cion que mientras cada una de las siete letras A, S, T, V, X, Y y Z tiene un
solo significado (el cual se mantiene invariable, ademas, no solamente en el
Ars Compendiosa y el Ars Universalis sino tambien siempre que aparezca una
de dichas letras en alguno de los libros de principios con la sola excepcidn
del "Liber Principiorum Medicinae", v. infra), el significado de la serie de
dieciseis letras de B a R varia segiin el contexto en el cual se la emplea:
quince de ellas pueden emplearse para representar a los terminos que se
rnanejan en la Figura T, mientras todas las dieciseis se emplean para designar
las "sedecim virtutes sive dignitates" de Dios (Ars Univ., p. 9), como tambien
para designar tres series de dieciseis terminos mas, correspondientes a las
Figuras S, V y X (en el Arte mismo), volviendo a aparecer otra vez todavia
en cada uno de nuestros cuatro Libri Principiorum para designar la serie de
dieciseis principios que le corresponde como base y fundamento para el
analisis de su propia materia. Gracias a la correspondencia numerica entre
estas cuatro series de principios, dichos tratados quedan estructurados identi-
camente en cuanto a su combinatoria basica, siguiendo un solo modelo que
es a la vez la base numerologica de toda la combinatoria del Arte en si en
todas las versiones que precedieron a su reconstruccion radicalmente trinitaria
en el Ars Inventiva Veritatis, unos quince aiios despues de la composicion de
dichos cuatro libros de principios.


Con hablar de la base numerica de esta serie de dieciseis letras (aplicada
en cuatro sentidos distintos dentro del Arte y en otros cuatro fuera de ella)
ya hemos entrado en el terreno en que me parece (pero no al P. Platzeck)
que los cuatro Libri Principiorum contribuyen a iluminar la naturaleza del
Ars inveniendi veritatem en si. Estos cuatro tratados me Uamaron la atencion
primero en 1956, cuando estaba intentando hallar que razones pudiera haber
tenido Ramon Llull al escoger el mimero de dieciseis para la serie primitiva
de las Dignidades que se representan en la Figura A original. 1 1 Era evidente


1 2 Vease "El niimero primitivo de las dignidades en el .4rfe General", Estudios
Lulianos, 1 ( 1 9 5 7 ) pp. 3 0 9 - 3 3 4 y II ( 1 9 5 8 ) pp. 1 2 9 - 1 5 6 . Reproducido (con la adicion de
una introduccion, un epflogo e fndices detallados) en una edicion monografica: Ramdn
Lluil y el numero primitivo de las dignidades en el "Arte General" (The Dolphin Book Co.
Ltd., Oxford, 1963) , p p . v i 6 8 .


6
76 KOBERT I).!•'. PKING MILL


que tenia que haber una lista fija y constante de ellas para que la combinato-
ria del Arte pudiese aplicarse de una manera invariable y exhaustiva, pero no
habia ni en la naturaleza de dichos atributos divinos ni en ningiin aspecto de
la teologfa cristiana (aparte de la cuaternidad de las letras en el tetragrdma-
ton hebreo) ninguna razon aparente para escoger una serie cuaternaria, ni
mucho menos para extenderla hasta el mimero bastante elevado de dieciseis
(el cuatro elevado al cuadrado). Al tener la lista de las Dignidades ya fijada
en dieciseis, entonces si que me podrian explicar muy facilmente todos los
otros casos en que dicho mimero apareciera en las primeras obras del Beato
por suponer que este hubiera sentido el deseo de modelar cuantos aspectos
de su sistema pudiera sobre el ejemplar numerico que se habia atribuido al
mismo creador divino en la Figura A. Y a primera vista pareceria que las
cuatro series de dieciseis principios que se hallan en nuestros Libri Principio-
rum tendrian que estar en esta posicion dependiente con respecto a la serie
basica y fundamental de las virtutes sive dignitates. Procedi a un examen
meticuloso de todas las ocasipnes en que el mimero dieciseis constaba en las
obras de esta primera epoca, y pronto halle que existia de hecho un contex-
to (pero solamente uno) en que la presencia de dicho mimero respondia a las
necesidades de la misma materia en si: a saber, la de la doctrina de los
"grados elementales", base de toda la medicina lutiana, que encuentra su
formulacion mas clara y sucinta (durante esta primera epoca de la carrera de
Ramon como hombre de ciencias y artista) en la serie de principios del Li6er
Principiorum Medicinae. Pero para comprender como es esto, habra que decir
algunas palabras acerca de las ideas medieas de aquellos tiempos.


La medicina luliana se fundamentaba, como la de todos los demas teori-
cos de la materia en su siglo, en la doctrina tradicional de la fisiologia
humoral tal cual habia sido heredada de la Antigiiedad 1 3 : la teoria de los
cuatro humores, correspondientes a los cuatro elementos (fuego, aire, agua y
tierra) de que se componian todas las cosas materiales, con cada elemento y
su humor correspondiente participando en dos de las cuatro cualidades pri-
marias: calor, siccitas, humiditas, frigiditas. En cualquier complexion humoral
(la mezcla de los humores caracteristica de un individuo) uno de los humores
serfa el mas fuerte y dominaria a los demas, determinando el temperamento
psicologico y fisiologico de aquel individuo: temperamento en que el conflic-
to entre sus diversas partes se habfa resuelto estableciendo una jerarquia
entre ellas que duraria hasta que algo interviniera para deshacer el delicado
equilibrio entre las diversas fuerzas opuestas o complementarias. Al deshacer-
se dicho equilibrio, por cualquier razorv, se enfermaba el individuo, y para
restaurar su salud habia que recrear en el su estado temperamental habitual,


1 3 Vease R.D.F. PRING—MILL, op . cit. n .9 , cap. V .


9
KKI. \CIONKS KNTKK Kl. "AKS IN VKNIKNDI VEKITATEM"
i KOS "LIBKI PRINCIPIORUM"


27


lo cual se conseguia las mas de las veces mediante la administracion de
medicinas herbales cuya propia constitucion natural podia compensar para las
deficiencias (o corregir los excesos) que le habian hecho enfermar. Como se
sabe, la base cuaternaria de todos los aspectos de este sistema se remohta a
los pitagoricos, habiendo sido adoptado de ellos por Empedocles junto con
su "definicion de la salud como el equilibrio entre las distintas partes, y de la
enfermedad como la desalteracion de dicho equi l ibr io" . 1 4


Tanto en la salud como en la enfermedad, es evidente que el calculo
preciso de la fuerza relativa de los cuatro humores requeria algun modo de
medirios y de comparar su intensidad, y de ahf vino la doctrina secundaria
de la graduacion. Tomando, como era muy natural, la estructura de la teoria
basica como modelo, se supuso que pudiera haber cuatro distintos grados de
intensidad en que podian manifestarse Ias partes constituyentes. Multiplican-
do cuatro por cuatro, nos encontramos con el mimero dieciseis como funda-
mento de toda la organizacion de la medicina correctiva a base de la gradua-
cion humoral, y (en efecto) la teoria de los grados constituye de por si la
razon necesaria de la presencia de este mimero en cualquier contexto medico
o elemental. Por decirlo de otra manera: mientras es evidente que podemos
decir que todo el sistema humoral era arbitrario de por si, en cuanto hubiera
sido aceptado junto con su extension graduada no habia manera de evitar el
constante empleo del niimero dieciseis. Este sistema cuaternario de grados de
intensidad no estaba presente en la teorfa primitiva de los cuatro elementos,
pero se remonta por lo menos hasta Galeno. Fue empleado con una sutileza
y complejidad siempre crecientes por los grandes medicos arabes (v. art. et
op.cit. n.12), y Ramon Llull lo aplica en una forma sobremanera complicada:
p.e. las dieciseis letras de la serie basica del Liber Principiorum Medicinae no
corresponden sencillamente a los cuatro grados de cada uno de los cuatro
elementos o humores, sino a distintos compuestos elementales en que las
cualidades primarias se hallan presentes en intensidad distinta. Llull se consi-
deraba un gran innovador dentro de esta tradicion humoralista, como es facil
colegir de lo que dice de la parte especfficamente Iuliana del Liber Principio-
rum Medicinae, apellidandola "de novo inventa" y subrayando el gran valor
del empleo de letras simbolicas para calcular la graduacion de las medicinas, a


1 4 R. KLIBANSKY, E. PANOFSKY y F. SAXL, Saturn and Melancholy (Nelson,
London, 1 9 6 4 ) p.9 ("definition of health as the equilibrium of the different parts, and of
sickness as the disturbance of this equilibrium"). Esta obra notable proporciona no sola-
mente una excelente exposicion del fondo filosofico del sistema humoral, sino tambien
una investigacion a la vez genial y detallada de su supervivencia durante y despues de la
Edad Media (enfocada c o m o estudio del desarrollo de la teoria sobre un solo temperamen-
to —el melancolico— para investigar a fondo tanto los antecedentes ideologicos c o m o los
iconograficos del grabado "Melencolia I" de Durero).


to
KOIII-.RT li.I . l 'KI \ t ; Mll.l


la vez que la importancia de establecer una serie de dieciseis plantas basicas
correspondientes a las variantes fundamentales de las cuatro complexiones,
como paradigma para toda la combinatoria medicinal:


"Unde ad demonstrandum praedictos Gradus oportet in generali
Sedecim Simplices Medicinas seu ITerbas eligere, quarum quaelibet det
8ignificationem omnium aliarum herbarum sub eadem Complexione exis-
tentium; et oportet, ut quaelibet ipsarum medicinarum simpliciuin vel
sedecim herbarum significetur et intelligatur per literam ei appropriatain
et proportionatam pro distinctione, ad hoc, ut melius et brevius possint
fieri demonstrationes per eas" (p.2).
Los antecedentes inmediatos del sistema luliano no han sido averiguados


todavia (aunque parece probable que se hallen dentro de la tradicion de la
medicina arabe), pero lo que si puede afirmarse sin duda alguna es que la
base numerica de todos sus calculos no fue solamente derivativa, sino el
mismo modelo numerico que se aceptaba universalmente en el medioevo,
como fundamento obvio y necesario para toda especie de medicina humoral
graduada.


En vista de todo esto, ya me parecio en 1956 que su empleo del mismo
numero como base estructurizante de su Arte se estaba empezando a expli-
car. Ya que no habia ninguna razon inherente para que las Dignidades fuesen
dieciseis y ni mas ni menos, y ya que el contexto medico era el tinico en que
dicho numero parecia justificarse por la naturaleza misma de la materia en
lugar de ser aparentemente arbitrario, empece a estudiar la estructura y meto-
dologfa del Art a la luz de los aspectos numerologicos de las teorias que se
presuponen en el Liber Principiorum Medicinae y textos parecidos. Inmedia-
tamente, los aspectos elementales de la numerologia luliana prestaron apoyo
a la hipotesis —formulada unos tres afios antes y a base de otras razones muy
distintas por Miss Frances A. Yates 1 5 — de que debfa de existir alguna cone-
xion fundamental entre la combinatoria del Arte y Ios metodos combinato-
rios empleados a la vez en la medicina y en la astrologia lulianas. Miss Yates
habia trabajado principalmente a base de escritos lulianos mucho mas tar-
dios, analizando sus doctrinas astrologicas tal como las encontro en el Tracta-
tus Novus de Astronomia (No. 85, 1297) y comparando esta obra directa-
mente con las artes ternarias de la segunda epoca, en las cuales —desde
luego— ya no podiase hallar hinguna correspondencia numerica con sus teo-
rias elementales. A mi me parecio que la verdadera naturaleza de cualquier


1 5 "The Art of Ramon Llull: An Approach to it through Lull'8 Theory of the
Elements", Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, (XVII ( 1 9 5 4 ) pp. 1 1 5 - 7 3 y
laminas 8—20. Fue este estudio, lo que me inspiro la idea de iniciar mis investigaciones
sobre este aspecto de las obras lulianas.


11
KI ! \CIONES K\TKK Kl. "ARS l \ \ ENIENDI VERITATEM
1 I.OS ••I.IKUI PRINCUMORI M"


29


relacion entre estas dos divisiones de su pensamiento seria mas evidente si se
estudiaran las obras de ambas, correspondientes al periodo en que su sistema
general y sus obras humorales y elementales compartian una misma base
numerica, sobre todo ya que era facil de constatar que toda version cuaternac
ria del Arte contenfa alguna figura especificamente elemental . 1 6 Estas figuras
habfan sido suprimidas cuando el Arte fue reconstrufda sobre la base del
numero nueve, y, junto con ellas, todas las otras cosas que pudieran sugerir
la existencia de alguna conexion elemental.


Esta hipotesis mia de que el niimero de las Dignidades en las versiones
del Arte pertenecientes a su primera epoca pudiera ser consecuencia del
hecho de que aquel mismo numero era el fundamento de la teorfa de los
grados, fue rechazada por el P. Platzeck, en 1960, a rafz de encontrarnos en
Remagen con el proposito de dialogar sobre la naturaleza del Arte. Sugirio, al
contrario, que el numero de las Dignidades depende de la estructura cuater-
naria de la Figura S, la cual se remonta de manera ostensible a una taula que
se halla en una obra bien anterior al Ars Compendiosa: el gran L»'6re de
contemplacio en Deu (No. 2, 1271—1273; v.su Cap. 331). Investigando esto
mas a fondo, pude averiguar, primero, que tanto la Figura S del Ars compen-
diosa como su taula precedente del Libre de contemplacio habfan sido conce-
bidas precisamente de tal manera que se pudiera imponer una estructura
cuaternaria (con dieciseis subdivisiones) sobre el sistema evidentemente terna-
rio y trinitario de las "potencias del alma" de la psicologia augustiniana; y,
segundo, que existfan otras relaciones mas en la psicologia luliana entre la
operacion de las potencias y la doctrina de los humores, las cuales hacian
mas que probable que la imposicion a primera vista arbitraria de una estruc-


1 6 Hay que confesar, sin embargo, que tanto en el art. cit. en la n .12 , como cuando lo
revise para su publicacion c o m o monografia (v. misma n.) tenfa mi mirada puesta en la
teoria de los grados elementales tal c o m o se la representa graficamente en las figuras del
Liber de Nova et Compendiosa Geometria (No. 9 9 , 1299 ) y del Tractatus Novus de
Astronomia (No . 8 5 , 1 2 9 7 ) , cuyos sistemas supuse ser identicos como tambien lossupuse
identicos al sistema empleado en obras tempranas c o m o el Li6er Principiorum Medicinae.
Desde entonces me he dado cuenta de por lo menos una diferencia muy importante: la
notacion alfabetica del Liber Principiorum Medicinae identifica las letras A, B, C y D con
las cuatro cualidades primarias ( c o m o se vera despues al describirse y exponer el arbor
principiorum et graduum medicinae que lo ilustra, v.fig.2), y no directamente con los
elementos y humores —cada uno de los cuales combina dos de aquellas cualidades (con la
una en intensidad algo mayor que la otra)— tal como en el sistema hallado por Miss Yates
en los manuscritos del Tractatus Novus de Astronomia. N o es esta una ocasion apta para
investigar las consecuencias de esta discrepancia, pero es evidente que hay lugar para que sc
escriba un estudio de la evolucion de las teorias elementales del Beato, lo cual podria servir
para aclarar mas todavfa la naturaleza precisa de las relaciones entre estas y el Arte ( c o m o
tambien, quizas, el distanciamiento entre las Artes de la segunda epoca y las obras medicas
y astrologicas de aquellos anos).


12
30 ROBEHT II.I-'. l ' l ! t \<; Mll . l .


tura cuaternaria sobre la operacion de las potencias obedeciera a un deseo de
estructurar el sistema, en su totalidad, sobre el modelo de las combinaciones
que creianse visiblemente constatables en la estructura elemental del universo
material y sensible. 1 7 En los afios sucesivos, no he hallado razon para dudar
mas acerca de esta hipotesis, y el estudio mas detenido de los cuatro Libri
Principiorum no ha hecho sino convencerme mas todavia de que no hay otra
explicacion posible para la imposicion de una estructura cuaternaria a cuan-
tos aspectos del Arte se prestaban a ello. En el caso de la Figura T, desde
luego, nunca fue posible hacerlo: los conceptos que la integran, tanto en su
forma primitiva como en la definitiva, son tan netamente ternarios, que
cualquier modificacion de su estructura imposibilitaria por completo las ope-
raciones del Arte de que forma parte.


Consideraremos al final del presente articulo, algunas de las posibles
razones por las cuales Ramon Llull pudo haber adoptado una base cuaterna-
ria para el Arte primitiva; pero ahora hay que volver a los cuatro tratados
cuyas relaciones con el Arte estoy examinando, para ver mas detenidamente
como se realizaban sus propias operaciones combinatorias. Y Io primero que
hay que constatar es que la teoria luliana de los grados (la cual me parece
responsable para todas las manifestaciones del mimero dieciseis en las obras
del Beato, incluso en los otros tres Li6ri Principiorum) era en si demasiado
compleja para permitir una formulacion tan sencilla como la que dio a las
materias respectivas de los otros libros, hasta tal punto que tuvo que emplear
una anotacion alfabetica algo distinta en el caso del Liber Principiorum Medi-
cinae. en efecto, emplea las letras A, B, C y D para designar las cuatro
cualidades primarias, de modo que no puede empezar su serie de dieciseis
letras con que representar las combinaciones humorales con la letra B (como
lo hizo con las series de principios de los otros tres tratados y con todas las
figuras de dieciseis subdivisiones en el Arte). Se vio obligado, por lo tanto, a
sobrepasar el limite de la serie BCDEFGHIKLMNOPQR normal para obtener
las dieciseis letras que necesitaba, y —desechando tanto la I como la X por
temor de que su significado, como niimeros romanos, pudiera causar confu-
sion (V, Lib. Princ. Med., p. 2)— incorporo la S, la T, la V y la Y a la serie
fundamental, la cual consiste en los cuatro cuaternarios EFGII, KLMN,


1 7 Vease R.D.F. PRING—MILL, "Ramon Llull y las tres potencias del alma"
(ponencia dictada en el 1 Congreso Internacional de Lulismo, Formentor, 1961) , Estudios
Lulianos, XII ( 1 9 6 8 ) pp. 101—130. Cuando aparezcan las Actas de dicho Congreso, con-
tendran no solamente ios textos de dicha ponencia y los de la del P. Platzeck, sino el
resumen del debate entre los dos ponentes sobre estos y otros puntos. Hay un breve
resumen del estado de dicha discusion en 1 9 6 3 , dos aiios despues del Congreso de Formen-
tor, en el "Epflogo" a R.D.F. PRING-MILL, op.cit. n .12.


13
\uo\r . s i . \ n:i 1 1 . - \ K S I N V E N I E N D I \ i i;ir \n-\r
\ I.OS "UBKI PRINCIPIORI \ l " 31


OPQR y STVY. En el Liber Principiorum Medicinae, por lo tanto, las letras
S, T, V e Y tuvieron que perder el sentido que les corresponde tanto en los
otros tres tratados como en el Arte general.


Para comprender las operaciones de los cuatro Libri Principiorum, hay
que saber algo de los procedimientos fundamentales de la combinatoria lulia-
na con respecto a la manipulacion y empleo de la notacion simbolica y de las
figuras inventadas por Ramon Llull para facilitar el uso de su Arte. En cierto
sentido, pudierase decir que el Arte general es un metodo bien sistematico
para descubrir todos los predicados que puedan referirse a cualquier sujeto y
todos los sujetos a los cuales pueda referirse cualquier predicado. Para conse-
guir esto, dentro del contexto de sus principios fundamentales, habfa que
empezar por establecer todas las posibles combinaciones de cualquier aspecto
de lo que se estaba investigando con cualquier otro de sus aspectos, como
tambien con las Dignidades divinas de que dependfan (los cuales estaban
reflejados en la creacion entera). Luego, el artista empieza a exponer y a
investigar las relaciones implicitas en todas estas combinaciones mediante el
empleo de aquellos tres triangulos —de distinto color— de principios relati-
vos: differentia + concordantia + contrarietas, + principium + medium +
finis y majoritas + aequalitas + minoritas. Esto hecho, ya podfase emplear la
logica formal de las escuelas para extraer las consecuencias implfcitas en las
distintas situaciones conceptuales que se habian estahlecido; pero la logica
era una cosa inferior al Arte, para Llull, porque no podfa hacer mas que
investigar las relaciones entre las partes de proposiciones dadas, mientras su
sistema podia servir para relacionar cualquier cosa directamente a la armadu-
ra metafisica de sus verdades eternas y evidentes: las divinas Dignidades.


Dada la serie de dieciseis Dignidades, las combinaciones se establecian
mediante el empleo de los instrumentos mecanicos que habian de contribuir
a la mala fama del Beato y de su Arte, o sea su figura. Estas eran de varios
tipos, los dos que tienen mayor importancia dentro de nuestro contexto
siendo: primero, figuras circulares alrededor de cuya circunferencia se hallan
colocados todos los terminos que se tenia que ir combinando; dentro de una
determinada serie (con lineas rectas uniendo a todo punto con todos los
demas), p.e. la Figura A; y, segundo, figuras tabulatorias en que las relaciones
binarias simbolizadas por tales lineas rectas pueden ser colocadas metodica y
exhaustivamente, Uamadas figuras secundae porque presuponen una figura
circular del otro tipo. En el Ars Compendiosa primitiva, la Figura V era la
unica figura circular que estaba acompaiiada por una de estas figuras secunda-
rias tabulatorias; pero todas lae figuras adicionales agregadas en el Ars Univer-
salis eran de este segundo tipo. (Las figuras giratorias, con varios circulos
concentricos, son de la segunda epoca, y no hay necesidad para hablar.de
ellas en esta ocasion). En las figuras circulares, no solamente se representan
los terminos por sus letras sino que las palabras mismas aparecen colocadas
32 K O B I O K T l>.l-'. 1 'KI .MJ M I I . I ,


en torno a su circunferencia, mientras algunas de las tabulatorias colocan las
palabras en sus multiples camarae y otras solamente ponen en ellas los pares
de letras que representan a las combinaciones binarias de terminos. La figura
principiorum theologiae, la figura principiorum philosophiae (v. fig. 1) y la
figura principiorum juris (cada una de las cuales precede a su obra correspon-
diente en la Edicion Maguntina) son basicamente de este segundo tipo, y en
su forma alfabetica: sencillas tabulaciones compartmentalizadas de las ciento
veinte combinaciones binarias distintas que se pueden formar a base de las
letras BCDEFGHIKLMNOPQR. En lugar de tener una figura circular como
antecedente, estas tres figuras tienen una breve tibula en cuatro columnas
arriba de la tabulacion de pares de letras, dando la clave de sus significados,
como puede verse en la siguiente muestra, la cual procede del Liber Princi-
piorum Philosophiae:


P i f . 1 : Fifc-ura pr inc ipiorum philoGopniae ( g e a t i Raytnundi L u l l i Opera C^nia,


I , Maguncia 1721 ; lamina T i L l F - l t j .


15
KII . \CIONES KNTKK Kl. "AKS I.NVKNIKNDI VERITATEM"
• \ I.OS "LIBKI PKINCIPIORl M" 33


Cada una de estas tres figuras esta impresa en un color distinto: azul (el
color de la Figura A que representa a las Dignidades divinas en el Arte) para
la figura principiorum theologias), rojo para la figura principiorum philoso-
phiae y verde para la figura principiorum juris (colores que se perpetuaron en
las versiones ligeramente distiritas de estas tres figuras que fueron incorpora-
das en la tercera version importante del arte: el Art demostrativa en catalan,
No. 2 1 , 1275—1281). 1 8 En los Libri Principiorum las series de principios
correspondientes a los tres tratados y a las tres figuras que acabo de comen-
tar, son las siguientes:


PRINCIPIORUM PRINCIPIORUM PRINCIPIORUM
THEOLOGIAE PHILOSOPHIAE JURIS


B = Divina Essentia. Prima Causa. Forma.
C = Dignitates. Motus. Materia.
D = Operatio. Intelligentia. Jus compositum.
E = Articuli. Orbis. Jus commune.
F = Praecepta. Forma Universalis. Jus speciale.
G = Sacramenta. Materia Prima. Jus naturale.
H = Virtus. Natura. Jus positivum.
I = Cognitio. Elementa. Jus canonicum.
K = Dilectio. Appetitus. Jus civile.
L = Simplicitas. Potentia. Jus consuetudinale
M = Compositio. Habitus. Jus theoricum.
N = Ordinatio. Actus. Jus practicum.
0 = Suppositio. Mixtio. Jus nutritivum.
P = Expositio. Digestio. Jus comparativum.
Q = Prima Intentio. Compositio. Jus antiquum.
R = Secunda Intentio. Alteratio. Jus novum.


Como es facil constatarlo, a base de la mas breve consideracion de estas
tres series de principios, en todos los tres casos Ramon Llull ba tenido que
hacer un esfuerzo evidente para conseguir una serie de ni mas ni menos que
dieciseis principios como base o fundamento para su aplicacion del Arte a
cada una de estas tres materias. 0 sea que en todos los tres casos el numero
resulta arbitrario: no nacido de la materia en si, sino mas bien impuesto
desde fuera para conseguir la estructuracion deseada.


1 8 Obres de Ramon Lull, XVI (Palma de Mallorca, 1932) . Las relaciones entre el texto
catalan y la version latina bastante mas extensa (pub. Beati Raymundi Lulli Opera Omnia,
III, Mainz, 1 7 2 2 ) no han sido estudiadas todavfa.


16
3i KOBKKT I ).!•'. l ' K I \ ( ; M I U .


En el caso del Liber Principiorum Medicinae, desde Iuego, no es asi. Y,
a primera vista, ademas, no parece haber ninguna relacion entre aquellas tres
figuras tabulatorias tan aridamente geometricas y el nutrido Arbol simbolico
que aparece al comienzo de la cuarta obra (v. fig- 2); pero en los textos de
las otras tres, las camarae de que se componen sus figuras, estan descritas
repetidamente como flores, lo cual indica que el Beato tambien las considera-
ba como algo que hubiese brotado y crecido de manera organica de sus
principios antecedentes, aunque su presentacion visual en tales tabulaciones
esquematicas no ostente parentesco alguno con la forma de ningnna de las
miiltiples figuras de arboles simbolicos que se encuentran en las obras del
Beato. No hay ninguna figura de arbol entre las muchas figuras del Arte
misma, pero es una forma de representacion empleada muy a menudo cuan-
do qiieria presentar los diversos aspectos de una materia estructurizados de
tal modo que formasen un solo sistema organico, con sus principios funda-
mentales vistos como raices, de los cuales se yergue un tronco que se sub-
divide luego en ramas con hojas o con flores o con fruta. De hecho, las
materias tratadas en todos los cuatro Libri Principiorum fueron expuestas
luego en forma arborea, cuando pasaron a fonnar parte del enciclopedico
Arbor Scientiae (No. 77, 1296), obra que abarca todo lo que el hombre
puede saber de Dios, a la vez que todos los aspectos de la estructura univer-
sal (tanto lo macrocosmico como lo microcosmico, incluyendo la estructura
organica de la sociedad) en su huertacillo de catorce arbores estructuralmente
analogos. Pero el arbol que se emplea en el Liber Principiorum Medicinae es
indudablemente bastante mas complejo que ninguno de aquellos, y excepcio-
nal por el hecho de que sus raices constituyan una figura circular que tam-
bien forma parte del sistema (v. fig. 2) : contrasentido representacional atfpi-
co en las construcciones visuales lulianas. Esta figura circular es, tambien, ya
de si mas complicada que las del tipo de la Figura A que se han comentado
anteriormente. Y hay otro nivel mas de complejidad estructural, en cuanto
distintas palabras, letras y cifras aparecen en nada menos que cinco colores
diferentes (azul, verde, rojo, amarillo y negro: tal corno los cinco triangulos
de la Figura T en su forma primitiva). Estos colores tienen una funcion
diferenciativa importante (acompanada a veces por algiin significado simboli-
co adicional), perdida en la siguiente reproduccion monocroma, pero que se
podra aclarar facilmente si se ine permite una exposicion algo mas detenida
de dicha figura: exposicion que podra servir, al mismo tiempo, para aclarar
todos Ios puntos que m e quedan por comentar en esta ocasion acerca de las
ideas cardinales del Liber Principiorum Medicinae y de sus relaciones con los
otros Libri Principiorum y el Arte general.


17
K E 1 . A C I 0 X E S E N T R K K l . " A R S l\ \ K M K N D I \ K R I T \ T K \ r
1 I.OS " I . I I S K I P R I N C I P I O R U M "


35
36 ROBEKT D.l'. 1'KING -Mll . l ,


Llamado (como se puede ver en el medallon central de la figura circular
inferior) arbor principiorum et graduum medicinae, este arbol simbolico tiene
por raices los cuatro humores nombrados en el exterior de los cinco anillos
de su parte circular: cholera en rojo, melancholia en negro, phlegma en verde
y sanguis en azul. Inmediatamente arriba de la palabra cholera, el arbol tal
como consta en la lamina de la Edicion Maguntina parece dividirse en un
tronco central y dos brancas laterales simetricas; pero la descripcion que el
mismo autor nos da lo traduce como un arbol de dos ramas, la segunda de
las cuales bifurca inmediatamente (o sea que lo que en la lamina parece ser
un tronco central no es, de hecho, sino la primera parte de la segunda rama).
Esta division inicial del arbol en dos mitades significa una distincion entre los
principios tradicionales de la medicina occidental "secundum quod relatum
est per antiquos Medicos, qui nos praecesserunt" (expuestos en la rama iz-
quierda) y los principios nuevos del sistema propiamente luliano: su combina-
cion peculiar del humoralismo graduado con la combinatoria artistica, combi-
nacion cuya naturaleza podra verse mas a fondo cuando pasemos al examen
mas detallado de esta segunda rama.


En cuanto a la rama tradicionaE esta tambien sale (naturalmente) de las
mismas rafces humorales cuaternarias, y tiene tres divisiones principales, dis-
tinguidas entre si por sus colores. La que esta mas arriba de todas en la
lamina (mas distante de sus raices, aunque se la llame la pars prima) tiene
once divisiones, llamadas colectivamente Res Naturales et Annexae, con todas
las palabras en tinta amarilla: de estas, las Res Naturales constituyen un
ramillete de siete flores ("scilicet Elementa, Complexiones, Humores, Mem-
bra, Virtutes, Operationes et Spiritus"), con otras cuatro dc Annexae (Aeta-
tes, Colores, Figurae y Differentia inter Masculum et Foeminam). La seccion
central (o secunda pars) es la de las Res Innaturales, azul de color y seis en
niimero: Aer, Exercitium, Cibus et Potus, Somnus et Vigilia, Evacuatio et
Repletio y Accidentia Animae (tales como "Gaudium, Ira, Tristitia, et simi-
lia"). La tercera seccion (la que aparece mas cercana a sus raices) es la de las
Res contra Naturam, rojas, y que solo tiene un ternario de flores: Morbus,
Causa Morbi, Accidens Morbi. Los colores de estas tres divisiones no indican,
desde luego, ninguna conexion especial entre ellas y los humores de colores
correspondientes en Ias rafces, sino que solamente parecen tener el fin de
diferenciar visiblemente entre las tres partes de la antigna medicina humoral
comun y corriente.


En la branca luliana bifurcada, en cambio, por lo menos algunos^de los
colores tienen un sentido mas profundo, como se echa de ver al considerar su
primera parte (la que aparece como un tronco central en la lamina magunti-
na). Esta consta de las cuatro cualidades primarias, cada una en un color
distinto y acompanado por una letra mayuscula del mismo color. Sus colores
son los mismos que los que se emplean para los cuatro humores en las raices


19
i ; i i. \< I O N K S i : \ i i i K i . i . - \ K S i w 1 \ i i . \ i n \ 1:1:1 i \TK.\I
\ i .o s ••i.iuKi i ' i i i \ c i i ' i i ) i ; i \\"


37


del mismo arbol (como tambien para los elementos que les corresponde a
estas, en las figuras elementales pertenecientes a otras obras lulianas de la
epoca: p.e. la pequeiia figura elemental aneja a la Figura T del Ars Universa-
lis). Ya' que no existe correspondencia directa o ecuacion entre las cualidades
y los humores o elementos (cada humor o elemento manifestando dos de las
cuatro cualidades simultaneamente), hay que guardarse contra cualquier inter-
pretacion demasiado sencilla y directa de las correspondencias de color que
acabo de senalar. De hecho, lo que sucede es que en las combinaciones de
cualidades correspondientes a cada humor o elemento siempre hay una cuali-
dad que se manifiesta con mayor intensidad que la otra (una distincion muy
importante en las doctrinas elementales de Ramon Llull, v. art. et op. cit. n.
12, pp. 319—320), y en este arbol Llull ha atribufdo a cada humor en sus
raices el color que corresponde mas arriba a la cualidad dominante de aquel
mismo humor. Asf el rojo se emplea arriba para caior y la letra A, y abajo
para cholera (cuya siccitas queda vencida por su calor, tal como en su ele-
mento correspondiente: el Fuego); el negro se emplea arriba para siccitas (B),
y abajo para melancholia (cuya frigiditas queda vencida por su siccitas, tal
cual ocurre en el elemento Tierra); el azul se emplea arriba para humiditas
(C), y abajo para sanguis (cuyo calor queda vencido por su humiditas, como
sucede en el Aire); mientras el verde se emplea arriba para designar la frigidi-
tas (D), y abajo para la phlegma (cuya humiditas queda vencida —tal como
ocurre en el Agua— por la cualidad frigiditas. que es la dominante).


Estos mismos colores se vuelven a emplear para denotar las cuatro cuali-
dades en dos lugares rnas del arbol: primero, cuando cada uno de las letras
A, B, C y D aparece un total de ocho veces mas en los cuatro anillos
combinatorios al centro de la figura circular de las raices; y, segundo, dentro
de las dieciseis flores que crecen de las cuatro cualidades basicas, todavfa en
la primera parte de la rarna propiamente luliana. Estas flores van agrupadas
en ramilletes de a cuatro, saliendo de las letras A, B, C y D respectivamente
y representando cuatro distintos compuestos en que aquella cualidad es la
dominante: EFGH de la A (todas letradas en rojo), KLMN de la B (en
negro), OPQR de la C (en azul) y STVY de la D (en verde). Cada flor indica,
ademas, el grado de intensidad que le corresponde a cada una de las cualida-
des que contiene por una cifra (1, 2, 3 6 4) en el color de la cualidad que
esta cifra representa. Pero no hay necesidad de ir enumerando el colorido de
dichas cifras aqui, ya que esto se puede inferir muy sencillamente de la
constitucion de estos dieciseis compuestos graduados tal como queda resu-
mido en el tcxto mismo de la obra:


"Supponimus enim, et dicimus, E. esse unam speciem simplicis
medicinae, in qua sit A. in quarto Gradu,.B. in tertio, C. in secundo, et
D in primo.


20
38 K O K K K T D.Y. 1 ' K I M ; Ml l . l


Et supponimus, F esse aliam speciem simplicis medicinae, in qua sit
A. in tertio, B. in secundo, D. in primo.


G. vero supponimus aliam speciem simplicis medicinae, in qua sit
A. in secundo, B. in primo.


H. aliam, in qua sit A. in primo.
K. supponimus aliam speciem simplicis medicinae, in qua sit B. in


quarto Gradu, D. in tertio, A. in secundo, C. in primo.
L. supponimus aliam speciem, in qua sit B. in tertio, D. in secun-


do, A. in primo.
M. esse aliam speciem, in qua sit B. in secundo, D. in primo.
N. esse aliam speciem, in qua sit B. in primo Gradu.
0 . vero ponimus esse aliam speciem, in qua sit C in quarto Gradu,


A. in tertio, D. in secundo, B. vero in primo.
P. aliam speciem, in qua sit C. in tertio, A. in secundo, D. in


primo.
Q. aliam speciem, in qua sit C. in secundo, A. in primo.
R. aliam speciem, in qua sit C. in primo.
S. aliam speciem, in qua D. sit in quarto, C. in tertio, B. in secun-


do, A. in primo.
T. aliam speciem, in qua sit D. in tertio, C. in secundo, B. in


primo.
V. aliam speciem, in qua sit D. in secundo, C. in primo.
Y. aliam speciem, in qua sit D. in primo.
Per istas autem literas decurrit ista Ars, quibus ignoratis Ars mini-


me potest intelligi." (pp. 2 3).
La segunda parte de la rama luliana se compone de un Quadrangulus y


tres Trianguli, con aquel colocado entre estos y las raices del arbol. Segiin el
texto, el Quadrangulus, cuyo nombre esta en azul, pertenece a la figura
praedestinationis, o sea la Figura X del Arte general de aquella epoca. Esta
constituido por cuatro principios los cuales pudieran describirse (de manera
bastante general) como designando cuatro grados de la existencia, presenta-
dos en el arbol como las flores del cuadrangulo, y efectivamente entresacados
de la serie de dieciseis terminos que estan dispuestos en torno a la circunfe-
rencia de Ia Figura X: Perfectio (aquf de azul, como la palabra Quadran-
gulus), Esse (en tinta roja), Defectus (en tinta verde) y Privatio (en tinta
negra; en la Figura X, estos cuatro terminos habian Ilevado las Ietras D , H , M
y Q respectivamente, pero carecen de representacion simbolica en este nuevo
contexto medico#Mas arriba de aquei Quadrangulus, en la representacion del
arbor principiorum et graduum medicinae, se hallan los tres Trianguli ya
mencionados, los cuales son los tres triangulos operacionales de la Figura T.
Cada uno constituye una rama menor en la lamina, con sus tres principios
correspondientes representados como flores: sus nombres (tal como la pala-


2\
K K I . \( K >\| > i : \ T K K I I " A K S I \ \ K M K M J I \ K R I T \ I I \I
1 I.OS " I . I H K I PRINCIIMOKl VI "


39


bra Triangulus de la que crecen) estan en tinta del color que les corresponde
en la misma Figura T: verde para el primer triangulo (Differentia, Concordan-
tia, Contrarietas), el cual aparece como el central en esta representacion; rojo
para el segundo (Principium, Medium, Finis), que aparece aqui con el infe-
rior; y amarillo para el iiltimo (Majoritas, Aequalitas, Minoritas), en Ia punta
de la branca.


Dada su complejidad sorprendente y atfpica. se ha tenido que dedicar
un espacio desproporcionado a la descripcion de este arbor principiorum et
graduum medicinae. Pero, de hecho, el tiempo que se ha dedicado a esto se
justifica ademas por otra razon: lo que hemos tenido que decir de la estruc-
turacion de este arbol contribuye en gran manera a aclarar la actitud de
Ramon Llull para con todas las cuatro materias que trata en suus Libri
Principiorum. Tal como el Arte en 81 no se vefa como algo que reemplazaba
a la logica tradicional, sino como algo que iba mas alla de la logica (mejoran-
dola y haciendola mas eficaz), del mismo modo todas las aplicaciones del
Arte general a materias especificas estaban consideradas como adelantos en
sus respectivos campos: algo que mejoraba e iba mas alla de lo que Llull
habfa heredado de sus predecesores, pero sin invalidar los procedimientos y
conocimientos heredados. Asf, en el campo medico, los principios antiguos
representados en la rama izquierda del arbol siguen operantes en el contexto
nuevo de la medicina luliana; pero Ramon crefa que su version meticulosa y
sutilmente graduada del humoralismo tradicional constitufa un modo muchi-
simo mas eficaz para calcuiar con precision como se debiera proceder para
restaurar el equilibrio temperamental de un enfermo, si los grados elementa-
les se empleaban en conjuncion con los procedimientos analfticos basados en
la operacion de aquellos tres triangulos pertenecientes a la metodologia de su
Arte general. En su version de la medicina, los grados y los triangulos se
convierten en los utensilios fundamentales: "sicut enim martellus et tenaculae
sunt instnimenta in arte fabrili, ita Gradus et Trianguli sunt instrumenta
Medicinae" (Lib. Princ. Med., p. 4).


De modo parecido, cada uno de los otros Libri Principiorum empieza
con una serie de ideas o principios todos ellos heredados. aunque no se
presentaran anteriormente estructurados en tales series de dieciseis terminos
(ideas cuyas fuentes precisas todavia no se han investigado detenidamente en
su conjunto); pero nuestro autor opina que su valor para la investigacion del
campo al cual corresponden aumenta sobremanera, si se les somete primero a
un metodico y exhaustivo analisis combinatorio (analogo a los procedimien-
tos de la combinatoria humoral graduada en el campo de la medicina) para
luego descubrir y explorar las relaciones inherentes en las combinaciones
resultantes por irlas aplicando aquellos tres triangulos. En los tratados sobre
teologfa, filosoffa y derecho, la definicion —o redefinicion— de los terminos
heredados ocupa una pars prima (precedida por un pequeno incipit y breve


22
ROBF.RT D.F. l 'KI \ ( ; M I U .


prologo) a la que sigue una segunda parte en que el autor considera metodi-
camente todas las ciento veinte combinaciones binarias de principios que
estan representados en la figura tabulatoria correspondiente, procediendo lue-
go a la contestacion de una serie de quaestiones tipicas referentes a aquella
materia. Y cada uno de aquellos tres tratados termina, despues de las quaes-
tiones, por reflejar de nuevo sobre sus principios fundamentales en una sec-
cion titulada Regulis Principiorum. En el Liber Principiorum Medicinae, en
cambio, las complejidades de la materia vuelven a imponer una estructuracion
mas compleja sobre el texto (tal como sobre la figura de aquel arbol): esta
obra no esta dividida en dos partes sino en diez distinctiones, las cuales
abarcan nada inenos que treinta y seis subdivisiones que se llaman capita.19


Esta no es la ocasion apropiada, desde luego, para iniciar una consideracion
mas detenida de su contenido, como tampoco de las doctrinas expuestas en
los demas tratados de este cuaternario temprano de aplicaciones del Arte
general a distintas materias particulares: aplicaciones del tipo que despues se
Uamarfan, ellas mismas, artes, pero artes especificas, no generales.


Para concluir esta serie de reflexiones sobre la relacion entre el Arte y
los Libri Principiorum, me toca cumplir con lo prometido e insistir un poco
mas sobre lo que ya llevo dicho (aqui y en otras partes, v.n. 12) acerca de la
probabilidad —segiin la veo yo— de que la imposicion de una estructura
cuaternaria sobre las Artes generales de la primera epoca fuese debida a la
influencia de la teoria elemental de Ramon Llull. Lo importante del caso no
es tanto el averiguar si la imposicion fue hecha directamente o como conse-
cuencia de la previa cuaternizacion de las operaciones del alma en el Libre de
contemplacio, sino saber si las doctrinas sobre los cuatro elementos materia-
les le pudieron haber proporcionado de hecho el modelo que hubo de em-
plear para estructurar un Arte aplicable a otras materias inmateriales y mas
altas. Aqui hay que tener en cuenta dos cosas: por un lado, el hecho de que
procedimientos combinatorios de esta indole estaban aceptados como efica-
ces con respecto a los elementos y humores (en los campos relacionados de
las ciencias naturales, la astrologia y la patologia humoral) por sabios tanto
cristianos como musulmanes y judfos; y, por el otro, que la cosmovision
ejemplarista daba por sentado la existencia de una relacion analogica entre
todos los escalones de la scala creaturarum (ya que todos eran los reflejos de
un solo ejemplar). Si recordamos, ademas, que el objeto del Arte era el de
proporcionar un sistema de argumentacion (aplicable a cualquier materia) que
serfa igualmente aceptable a los sabios de estas tres religiones, entonces si
que parece probable que Ramon LluU pudiera haber construido la combina-
toria de su Arte siguiendo el modelo de las operaciones de la naturaleza


1 9 La Glossa Discipuli al final del Liber Principiorum Medicinae es de Salzinger.


23
KKI. \ O l o \ K S i : \TRK Kl. "AKS l \ \ K \ I K \ l ) l VERITATEM"
\ I.OS "I.IBKI PRINCIPIORUM"


41


misma, precisamente porque la analogia de las operaciones elementales pare-
ceria proporcionarle una base cientifica aceptable a todos, en que fundamen-
tar su argumentacion acerca de los niveles superiores de la creacion, y hasta
en el campo de la teologfa misma.


La recognicion de que el modelo de la combinatoria elemental pudiera
servir como base para un ars inveniendi veritatem general hasta pudiera haber
sido de lo esencial de su vision en el Monte de Randa, el cual le proporciono
el orden y la forma en que pudiera componer aquellos anhelados libros
"contra los errores de los infieies". 2 0 Lo esencial de aquella iluminacion no
puede haber sido la doctrina de las Dignidades, p.e., porque sabemos que ya
la tenfa elaborado mucho antes, sino que tiene que haber tenido alguna
relacion con el ver de repente algun modo en que se podfa emplear esta
doctrina como base y fundamento de un ars inveniendi veritatem practico y
eficaz: lo que le vino a la mente con toda la fuerza de una revelacion (y que
el tuvo siempre por una iluminacion divina) pudiera muy bien haber sido la
idea de que los metodos cientificos de su tiempo pudieran aplicarse per
analogiam hasta a Dios, con solo estructurar su doctrina ejemplarista de las
Dignidades sobre el mismo modelo cuaternario. Como habfa de escribir pocos
anos despues en el Liber exponens Figuram Elementalem Artis Demonstrati-
vae (No. 3 1 , 1275-1281) :


"Elementa sunt quatuor principia rerum naturalium . . .: ut autem
de ipsis et de operationibus eorum in corporibus physicis habeamus
notitiam, per quam possimus proprie vel etiam metaphorice respondere
ad factas quaestiones, sunt figurata" (p.l);


y, efectivamente, tales figuras elementales (que no son siempre las mismas)
forman una parte integral de todas las versiones del Arte general de la prime-
ra epoca, aunque todos estos aspectos elementales fueron descartados despues
cuando las Dignidades fueron reducidas de dieciseis a nueve (y todo lo res-
tante fue recompuesto sobre una base ternaria y trinitaria) en el Ars Inven-
tiva Veritatis, por alla del 1289.


Otro apoyo para mi teoria es la frecuencia con que aparecen analogias
directas con la operacion de los elementos (aducidas aparentemente con fuer-
za probativa) cuando Ramon Llull esta hablando de materias totalmente
distintas, y la siguiente contestacion a una questio en el Li6er Principiorum
Juris parece corroborar la idea de que los argumentos analogicos (o, como los
llama el Beato, metaforicos) tenian para el una funcion que sobrepasaba los
lfmites de meras ilustraciones o ejemplos:


"Solutio. Per metaphoram, per quam solvitur supra dicta quaestio
(i.e. la precedente a la que aquf se esta contestando), etiam potest solvi


20 Vease Vida coetdnia, ed. FRANCESC DE B. M 0 L L (Palma de Mallorca, 1 9 3 3 ) p.


24
42 RUKKKT D.l . 1'KIM; \ l l l . l .


haec quaestio et plures similes huic, cum in hac arte una solutio possit
esse principium ad solvendum quam plurimas quaestiones"(p.29)


Pudierase creer que Llull solo queria decir con esto que todas las pre-
guntas de cierto tipo podian ser contestadas a la luz de un solo ejemplo
paradigmatico (tomado dcl campo al cual se le habia de aplicar), pero hay
una aseveracion mas explicita todavia en el Liber Principiorum Medicinae
que me parece poner fuera de toda duda el empleo luliano de las combina-
ciories elernentales como el paradigma basico para solucionar problemas en
campos bien distintos.


Mientras no hay ningiin lugar ni en el Liber Principiorum Theologiae, ni
en el Liber Principiorum Philosophiae, ni en el Liber Principiorum Juris en
que se nos sugiera argiiir por analogia de cualquiera de estos campos a
cualquier otro, en el Liber Principiorum Medicinae se nos dice de manera
categorica:


"est in hac Arte Metaphora, ut per hoc, quod secundum Gradus et
Triangulos et alias Distinctiones in hac Arte dictum est, possint eam
intelligi ea, quae de aliis scientiis existunt, sicut de Theologia, Jure et
Philosophia naturalis et aliis, per quas intellectus exaltattur in intelligen-
do"(p.5, cit, en Yates, art. cit. n.15, p.130).
La meneion de los grados en aquel pasaje muestra claramente que la


frase hac Arte se refiere netamente al arte de la combinatoria elemental y
humoral, y no solamente al Arte luliano en general. Y aquel capitulo termina
asf:


"Unde de gradu in gradum, de exemplo in exemplum, et de uno
principio in aliud possem prolixe loqui de Metaphora, de qua in sua
Distinctione (i.e. Dist.X, pp. 39—47, q.v.) prolixe discurremus: unde
virtus hujus Artis per Metaphoram maxime decurrit; et hoc ideo, quia
Elementa et Scientiae universales sua secreta et suas qperationes intellec-
tui abscondunt et revelant valde subtiliter; propter quam obscuritatem
oportet, quod exaltetur intellectus ad intelligendum metaphorice, ut ei
predicta secreta revelentur, et ut homo per elevatum intellectum sciat
facere et solvere quaestiones" (p.6).


ROBERT D. F. PRLNG-MILL
Saint Catherine's College
Oxford.


25
ASPKCTKS SKCUNDARIS DINS L O R R A KSCRITA
DK RAMON LLULL ("SARATKRS I SARATKS",


"TRLKS I VRSTITS", "GRAMATICA") (*)


1 a nosira comunicacio 110 ve a tractar cap de les qiiestions mes o menys
transcendentals quc'es plantegen, 0 es poden plantejar, dins 1'obra escrita de
Ramon l.lull. Res. per tant. sobre la filosofia, la teologia. la mistica. e t c .
lul.lianes. Solament unes notes sobre aspectes molt seeundaris dels llibres del
gran Mcstre mallorqui'. K.s poden dir notes historiques, d'aquella historia
gairebe inconscient qtie es riuen els que de qualque manera escriuen. Llegint
el volum d'homenatge a Josep Carner, titulat "L'Obra de Josep Carner", cm
va sorprendre 1'cpi'graf del trcball de Eerran Soldevila, "Joscp Carner. histo-
riador". l/autor explica quc no cs refereix a les evocacions de caracter histo-
ric que, encara que no ubundin, cs poden trobar dins la produccio literaria de
1'excels poeta. sino a allo que lii ha d'clements per a la historia.


D'elements per a la historia n'estan tot plenes les obres dc Ramon Llull.
Com es natural. unes mes que les altres. Dins unes hi descobrim notieies
autobiografiques, dins les altres. per dins totes. hi estan com a dissecats cls
costums i maneres de viure medievals. Basta fullejar una mica els llibrcs de
Blanqucrna, de Mcrarclles i de Contemplacid per adonar scii. Amb molta
rao, doncs, es podria tambe intentar un treball encapcalat amb la llegenda
"Ramon Llull. historiador" i es trobaria materia per omplir uns quants
grossos volumns. 110 gens mancats d'interes.


La nostra pretensio es molt mes modesta: presentar, com hem escrit
abans. unes simplcs notcs. no exhaustives. estrictament monografiques, sense
cap aparcll derudicio. amh particulars icfcrcncies al llcnguatge. sota aquets
tres titols: "Sabaters i sabates". "Teles i vestits" i "Gramatica". Lls dos pri-
mers titols tencn que veurc amb les "arts mecaniques" i el darrer, amb les
"'arts liberals" dc Llull. I liinic nieiit que tendra el nostre treball, sera, en tot
cas, el d'e'sscr un trcball de primera ma. No sabem que ningti hagi tocat ja els
tcmes en que hcm tengut la debilitat dc fixar nos.


SABATERS1SABATLS


Son relativament freqiients en comparacions i petits apolegs dins els
escrits catalans (cl nostre trcbalJ .es circunscriu a aquests i encara, ho tornam
a dir. no d'una manera exhaustiva) de Ramon l.lull, els texts al.lusius als
diversos oficis. Entre clls, al de sabatcr. I.legim, per exemple. en Blanquerna
(pag. 273): "Lo canonge anava tots jorns per les carreres de la ciutat e prenia


1
MIQUEL COI.OM


s guarda dels ufficials d aquella ciutat, axi' com drapers cabaters pellicers fe-
rrers carnicers, e axi' dels altres mesters".


Recordem que sabata es un mot d'origen turc (cabata). Tenim registra-
des les seguents variants ortografiques: sabata ("Deus . . . a besties ha creades
ungles per so que sien lurs sabates", Doctrina Pueril, pag. 9); cabata (E ana a
un cabater que li calcas unes cabates", Blanqucrna, pag. -60) i sabbata ("Hn
prescncia de .1. sabater que li feia unes sabbates", Mcravellcs III. pag. 125).


Ja hem dit que Ramon l.lull enumera 1'ofici de sabater entfe les arts
mecaniques. Defmeix aquestes arts aixi: "Art mecanica es sciencia lucrativa
manual per donar sustentaciu a vida corporal. En aquesta sciencia son, fill.
los maestrals. so-cs a saber, lauradors, ferres, fusters. sabates, drapes. merca-
ders e ls altres officis semblants a aquests" (Doctrina Pueril, piigs. 218 219).


La professio d'una art mecanica es diu ofici offici, offisci, uffici, ufici,
ufissi-- i niester ("E los homens. per peccat, en cascii dels officis e dels mes-
ters son cnganables los uns als altres", Contemplacid 1, pag. 191). Ofici te el
significat me's general; mestcr es diu maestral o menestral. Oficial presenta
respecte de maestral el mateix diferent matis de significat que ofici respecte
de inester ("Null maestral ne official no treballa tant, Senyer. en son offici
com los jutges e ls avocats fan en lur offici", Contemplacid III, pag. 71 );
("Deu ha donats ulls al menestral per so que veja obrar", Doctrina Puerit.
pag. 218); ("Car princep era posat en terra a representar Deu e a esser son
oficial", Blanquerna, pag. 262). En quant a 1'etimologia de mester i de maes-
tral i menestral sembla que hi hagi hagut concurrencia cntre magisteriu i
ministehu, magistrale i ministeriale.


Pertany al bon ordenament de les viles i ciutats que hi hagi en elles tota
la varietat dels menestrals: "Offici de cavaller es aver viles e ciutats per tenir
dretura a les gents, e per congrcgar e ajustar fusters en un loch. ferrers, saba-
ters, drapers, mercaders e los altres officis qui pertanyen al ordonament d
aquest mon'7Doctrina Pueril. pag. 218 219).


El material basic per a la indiistria del calcat era llavors, com ara, el
cuir: "E lo hermita cogita que lo farrer no poguera fer lo coltell sens ferro,
ni lo sahater la sabata sens cuyx"(Meravelles 1. pag. 70); "Dix lo lop al molto
per que estava ab home qui menuga carn e fa cabates de cuyr' (Arbre de
Sciencia 1, pag. 359).


A la sabata hi entra no solament el cuir, sino tambe la pell: "On. si I
sabater e mcrcader ab la pell morta sab aver prudencia e guanyar riquees
temporals . . ." (Doctrina Pueril, piig. 99).


L'ofici de sabater no es facil. Es requereix una no petita dosi de bon
gust perque la sabata resulti bella i elegant: "Car en axi com lo sabater ha
art a fer la sabata e 1 ferrer a fer lo coltell. axi pot home per gracia vostra
aver art e manera com pusca aver vertifts" (Contemplacid VII, pag. 411).


Abans d'emprar el cuir, el sabater 1'ha de tractar i l'ha de posar en les


2
ASPKCTKS SKCCNDAKIS DINS 1,'OKRA ESCRITA DK RA.MON LLULL 45


degudes condicions; l'ha de tirar, l'ha d^estendre i l'ha dkmtar: "Nos veem
que los sabaters tiren lo euir ee 1 estenen e 1 unten, per tal que sia blan"
(Contemplacid III, pag. 125).


La vanitat es innata en 1'home, i mes encara en la dona. Per aixo no en
tenen prou amb unes sabates de pell al natural, sino que les volen d'una o
d'altra color, segons les exigencies de la moda. Es aquest un mal ja antic, si
es pot dir mal el desig de ben pareixer i de 1'elegancia: "Als pintors veg,
Scnyer, pintar borses e correges e sabates" (Contemplacid III, pag. 112): "Ni
les vostres sabates no foren pintades sino de sanc" (Ib).


No sempre el sabater, suposant la seva bona voluntad, encerta be de tot
en fer unes sabates exactarrjent segons la mida dels peus. I Deu ens alliberi
del torment d'unes sabates massa estretes. Es un martiri que 1'Esglesia no re-
coneix perque sovint va acompanyat de protestes i malediccions al sabater
que s'e's errat: "En diria-hom se calca calces vermelles, e calca's unes sabates
pintades, les quals triga a calcar longament per co car eren stretes"
(Meravelles III, pag. 9 - 1 0 ) .


Tots els extrems son viciosos, i les sabates poden tambe pecar per massa
grans: "Aquell sabater feu al jutge . l a . sabate massa gran e 1'altre massa
pocha" (Ib. pag. 125). Per no mereixer, doncs. un eixabuc del seu client, el
sabater, abans de fer les sabates, ha de pendre be les mesures: "Adonchs (el
jutge) se meravella del sabater com havia errades mesures de les sabates, en
les quals solia avenir; e repres lo sabater" (Ib.). Com en tantes altres coses,
s'ha de saber escollir un terme mig, unes sabates massa petites ni massa
grans: "On, en axf com 1 ome qui asaja tantes sabates que n troba cuvinents
a son peu, en axi deu home temptar e asajar totes les .VIII. cambres"
(Contemplacid VII, pag. 611).


Com s'ha observat en les cites precedents. la mesura e's el resultat de
prendre la mida del peu; assajar es 1'accio de probar-se les sabates i ealcar.
1'accio de posar-se les o de dur les posades.


D'ara fa poc temps s'han excurcat molt les distancies entre els diferents
estaments socials; cosa que esta molt be'. No era aixi abans. Solament per la
manera de vestir ja es distingien molt facilment el pages del ciutada. el pobre
del ric: "Lo pages qui va tot dia, per que lo repren lo cavaller car ha grosses
sabates amb les quals procura civada a son cavall? " (Proverbis, pag. 272).
Noti's que "grosses" significa aquf mes be' ordinaries, poc elegants. El text fa
recordar un poc les avarques, el cal^at riistic que encara usava qualque volta,
a principis de segle, nostra gent del camp.


Es natural que les sabates, que van sempre a frec de terra, s'embrutin
mes que les altres peces de la indumentaria. Aquest fet ha donat origen,
modernament, a 1'ofici dels cirabotes: "Inmundfcia, sots tan gran en ypocre-
sia com en les (abates? " (Arbre de Sciencia III, pag. 162).


3
4 6 MIOI Kl. COLOM


Esta tambe fondament arrelada dins liiome la deria de millorar la seva
categoria social i economica: "Si est orgullos e est sabaler, tu volras esser
draper; e com seras draper, volras esser burgues" (Doctrina Pueril, pag. 114).
I no solament procura 1'home fer se amunt ell mateix, sino que tambe ho
procura per tots els seus: "Car lo sabater vol maridar sa filla e muyerar son
fill -ab pus nobla que si mateix" (Ib.). Els texts que acabam de citar palesen
que ja es antiga una certa jerarquia dins els diferents oficis meca'nics.


L 'oficf de sabater manual, sobre tot el de sabater taconer, es estat sem-
pre considerat entre els humils. Amb frequencia el sabater ha tengut fama de
malfeiner i se 1'ha fet objecte de burles, qualque vegada pesades. Contraria-
ment a aixo, Ramon Llull, dins un dels seus apolegs, fa d'un pobre sabater el
bell model de la caritat compassiva:


"Evast e Aloma anaven per les carreres acabtant per amor de Deu, e fos
ventura que passaren denant lo cabater qui calcava lo cambiador qui a Evast
c a Aloma no havia volgut donar nulla cosa. Lo cabater apella Evast e
Aloma, dient: Hora es de menjar. Jo som home pobre e he muller c infants
qui viuen de co que guany, alcuna poca de carn ha en la olla, e un diner
pusc trametre al vi; en mon alberc no ha tant de pa que bastas a tots: per
amor de Deu vos prec que la un de vos altres vos dinets ab mi c que prenats
part de 90 que Deus m a donat a guanyar. Evast dix a Aloma que menjas
aquell jorn ab lo cabater, que ell iria a cercar loc on pogues menjar"
(Blanquerna, pag. 60).


Perd tambe ens presenta un sabater venjatiu: "Era .1. sabater qui tots
jorns considerave en . l a . vilania que li hac feta .1. pallicer qui era son
vehi . . . E adonchs lo sabater oblida los perills, e ana's venjar del pallicer, lo
qual feri e honta en la placa denant tots aquells qui y staven" (Mcravelles
IV, pag. 173).


No parlem aqui de les galotxes perque no son aquestes, necessariament.
obra de sabater.


TELES I VESTITS


I


Volen esser aquestes ratlles com una breu glossa als mots referents a
teles i vestits, usats per Ramon Llull dins les seves obres en catala. Earem
primerament 1'escorcoll de la terminologia relacionada amb les telcs o teixits.


Els teixidors (tixedors, tixidors) fan la tcla: "Aytal cavaller es pus vil
que lo tixedor ne lo trompador qui seguexen lur offici" (Doctrina Pueril,
pag. 212). "Los tixidors veem que han offici de ajustar .1. fil ab altre e de
metre un fil en altre, per tal que de ajustament de fds passen drap"
(Contemplacid III, pag. 126). Fer la tela es diu tixir, verb del qual no tenim
registrat me's que el participi: "Enaxi com tixtura de seda, axi parlam, qui


4
4SPECTKS SECl NDARIS DINS L'OBK \ ESCKITA DE RA.MON LI.CLL 47


per ordinades cordes, mogudes ab orde, ha manera a esser tixida,e de haver
en si figures de fiors, de leons e de homens" (Arbre de Filosofia d Amor,
pag. 322). Com es veu, dins' aquest text apareix la paraula tixtura. Aixi
s'anomena el teixit quan s'aten principalment a 1'orde i disposicio dels fils".


En general, allo que ha estat teixit es diu drap. paraula que en el mallor-
qui actual ha restringit una mica el seu antic significat. El text mes clar es el
que ja hem adduit anteriorment: "Los tixidors veem que han offici de ajustar
.1. lil ab altre e de metre un fil en altre, per tal que de ajustament de fils
fassen drap". "Lo mercader consita les necessitats de les terres . . . axi' com
aquells qui van la on se fa lo pebre e on se fan los draps, e porten los en les
terres on no s fan lo pebre ni Is draps" (Arbre de Sciencia I, pag. 213).
Degut a aquesta significacio tan ampla de drap, pot parlar Llull de vermells
draps, de draps de seda, e t c : "E alegre ini representare davant vostra majes-
tat, vestida de vermells draps tints en sanc preciosa" (Contemplaeid I, pag.
79). "Un princep era home molt avar, e cogitava tots jorns . . . draps de seda
e d aur e d argent" (Arbre de Sciencia II, pag. 392).


No obstant pot tambe significar drap com en el mallorquf actual, el tros
de tela blanca amb que es bolquen els infantons (cast. paiial): "E volgues que
a la vostra nativitat nostra dona no hagues molts draps en que us embolcas"
(Contemplacio II, pag. 155). "Car en lo bressol on jaen e en los draps en que
son enbolcats. en tot pixen e en tot fan legees e sutzetats" (Contemplacid
III, pag. 4). Amb aquest sentit trobam el mot fins i tot en la seva forma
diminutiva: "Gran es vostra humilitat com axf us humiliats al meu fill Jesiis
infanto embolcat en drapets pobrellets" (/.. de Sancta Maria, pag. 316), part
corresponent al /.. Benedicta tu, de paternitat lul.liana dubtosa).


En plural la paraula drap significa vestits en general: "Gran pietat es
aquesta que un home sia nuu e mort de fam de set e de fret, e que sia a la
porta de un home ric qui en sa casa ha molts draps e molts diners e moltes
viandes" (Sancta Maria, pag. 185). "Aquella dona plorava e planyia molt
fortment, sos cabells tirava, sos draps rompia" (Ib., pag. 8). "Com los draps
que vestits seran romputs, que vistrets'7 " (Blanquerna, pag. 32).


Usa tambe Llull el mot tela, pero unicament amb el sentit restringit de
tros de teixit per a un fi determinat: "Jcsu Christ fo embolcat per soterrar
en una nova tela" (Sancta Maria. pag. 246). "Ab una nova tela en el 1 an
soterrats" (Rims I, pag. 214). Empra tambe la mateixa paraula per a designar
el teixit que fa Earanya: "E la industria que 1 leo ha en cacar . . . e la aranya
en fer la sua tela" ( Arbre de Sciencia I, pag. 93).


Finalment trobam usat tambe en LIull el mot roba, amb la significacio,
tant en singular com en plural, de robes confeccionades: "Los fdls e ls pa-
rents com hom es mort amen mes diners e la roba que 1 defunt" ( Contem-
placid VI, pag. 148). "E si los romeus van cercant ab blancs draps en que
jaguen e ab asembles carregades de roba, vos cercas nos en la crou"


5
MIQUEL COLOM


(Contemplacid III, pag. 64). "Car per belles robes e armes o per bo cavall
que donas al cavaller . . . lo cavaller aquell no se n tenia per pagat" (Sancta
Maria, pag. 166).


II


EI que fabrica o ven les teles s'anomena draper: "Aquell home era dra-
per, e faia gran convit" (Blanquerna, pag. 62). "Lo canonge venc ab gran re
de tafurs e d arlots, e pujaren en los embans que Is drapers fan per co que
haja tenebres en 1 obrador e hom no pusca be veer Ia color dels draps" (Ib.,
pags. 273-274) .


L'ofici de draper era mes distingit que els altres: "Amable fill, si est
orgullos e est sabater, tu volras esser draper, e com seras draper, volras esser
burgues" (Doctrina Pueril, pag. 114). Vegfs igualmept la millor situacio
social del draper, entre els diversos menestrals, en els dos texts segiients: "En
aquesta sciencia son, fill, los maestrals, so es a saber, lauradors, ferres, fus-
ters, sabates, drapes, mercaders e ls altres officis semblants a aquests" (Doc-
trina Pueril, pag. 146—147). "Offici de cavaller es aver viles e ciutats per
tenir dretura a les gents, e per congregar e ajustar fusters en un loch, saba-
ters, drapers mercaders e los altres officis qui pertanyen al ordonament d
aquest mon" (Ib., pags. 218-219) .


El lloc on es fabrica o es ven la tela es designat amb la paraula draperia:
"Apres li mostra la draperia, e la carnessaria" (Meravelles IV, pag. 236).
Esdevenc se un dia que en la draperia, dementre que los drapers eren anats a
menjar, lo canonge venc" (Blanquerna, pag. 273). Trobam tambe la forma
drapia: "Pot hom hsvr conexen?a com sapia usar dels accidents en comprar e
en vendre vinya o castell o drapia o nau" (Arbre de Sciencia I, pag. 328). El
fet de no registrar-se tal mot mes que una sola vegada fa sospitar que es
tracta o d'una falsa lectura de 1'editor o d'una distraccio del copista de
1'antic codex (omissio de la sigla especial de -er—).


Diguem, de passada, que, en general, el lloc on es fabrica o es ven un
article es diu obrador, mot equivalent a taller: "Com los drapers vengren de
dinar, ells atrobaren lo canonge e sos companyons qui les mostres dels obra-
dors destruien" (Blanquerna, pag. 274). "Puys passa aquell pabre per la
plassa on viu molts obradors plens de nobles draps" (Meravelles III, pag.
122). "En negun obrador ni en negun alfondec ni en neguna fira ni en
neguna plassa ni en negun loc no pot hom atrobar, Senyer. tanta bona mer-
caderia a comprar ne a vendre, com fa en Ia figura de la santa creu preciosa,
car aquella es obrador e plassa e mercat on se troben a comprar e a vendre
totes gracies e totes benahuiranses e totes glories" (Contemplacid III, pags.
88 -89 ) .


e
<\SI'KCTKS SKCl \ 1 >AR IS l ) l \ S l .OHR A KSCR I TA DK R \.\IO\ 1,1.1 KK 49


111


En temps de Ramon Llull era encara molt limitada la varietat de teles
que se teixien. Els materials classics i no res mes. Les teles prenien quasi
sempre el nom de dits materials. Se teixia la llana: "Axi con lo cavall qui es
covinent a cavalcar . . . e la lana a vestir" (L. de Demostraeions, pag. 198).
"Ni no es negun drap de lana ni de seda ni d aur ni d argent, per be pintat
ni acolorat que sia, que vellea no I despint e no 1 descolor" (Contemplacid
III, pags. 113 114). 1 es feien teles de lli: "Axf com los arbres qui son
covinents a la art de fusteria e a fer foc . . . e lo /;' a vestir" (/.. de Demostra-
cions, pag. 197). "No vestissen /;' ni jaguessen en lancols" (Blanquerna, pag.
52). I com la mes fina de les teles, se teixia la seda: "Draps de seda e d aur e
d argent" (Arbre de Sciencia II, pag. 392,). "Si los fills dels Reys e dels grans
barons nexen en palaus e en cambres e en draps d aur e de seda. . ." (Doc-
trina Pueril. pag. 17).


Encara que sembli estrany, no tenim registrada en Llull la paraula coto.
No pareix creible que no s'usassin les teles fabricades amb aquest material.
Tal vegada no es teixia el coto a Mallorca, malgrat dexistir el llinatge Coto-
ner. No figura aquest ofici entre els dels antics gremis de 1'illa.


Tenim recollides en els texts lul.lians les paraules cdnyem i estopa; mes
sense cap referencia a teles: "La rao per la qual hom apella los fustes e la
estopa e 1 canyem e 1 ferre e la pegunta materia sensual prop" (Contemplacid
V, pag. 50). "Lo fill del rey dix que .1. scola feu aquella questio mateixa a
son mestre, lo qual en lo mig loch de .1. moxell de stopa gita aygua. e puxes
mes foch a la stopa, la qual soptosament crema tro al mig loch aquella esto-
pa era mullada" (Meravelles II, pag. 18).


Teixien se tambe l'or e 1'argent, be sols, be combinats amb la seda
(brocats): "En aquells palaus haura molts draps d aur e d argent e de seda" (
L. del Gentil e los tres Savis). pag. 283). "Draps de seda e d aur e d argent"
(Arbre de Sciencia II, pag. 392).


IV


Usa Ramon Llull altres noms de tela que no tenen res que veure amb la
paraula que designa la materia de que estan fetes, sino amb el color, amb la
forma com estan combinats els fils, amb el Uoc on es fabriquen, amb 1'iis
especial al qual es destinen, etc.


.Entre les teles mes fines citam primerament la porpra: "La porpra es
leja cosa a veer com hi cau alcuna taca" (Contemplacid III, pag. 12).


El sendat (derivat del grec sindon) es un teixit de seda o de lli, molt fi i
transparent, especie de mussolina.' Eodia esser de color: "La una d elles dix


7
50 MK.ll F.l. COI.O.M


que faessen de sendat vermell senyera en la qual fos de la una part figura de
sol e en la autra figura de luna" (Contemplacio VII, pag. 475). "Nasc Jhesu
Crist en la palla qui es pus humil que 1 sendat no la porpra" (Prorerbis, pag.
223). "De vertut se pot hom mils hornar, que de sendat color e fresar"
(Rims I, pag. 103). "Aquell rey feu un gran parlament e vesti ab si molts
barons de cendat" (Arbre dc Scicncia II, pag. 375).


Una altra tela fina, de color blanca. seria el blanc dc Narbona. No tenim
mes que el text segiient: "L; en apres Blanquerna li dona la gonella qui era de
blanc de Narbona" (Blanquerna, pag. 178). En vista d'aquest text es possible.
que el quc cita el DCVB (article Blanch): "Blanc de Narbona. II dincrs". no
tengui el significat de materia colorant. com es diu alli.


Encara que el mot pali pugui designar un objecte concret. serviria tambe
pcr significar una classe de teixit. de molt de preu, que s'emprava per a
cobertors, pal.lis. dossers. e t c : "Si 1 pali o 1 samit o la porpra es leja cosa a
veer com hi cau alcuna taca. . ." (Contemplacid 111, pag. 12). "La qual cas-
tedat es porpra pali cendat, flor de lir, rubis e viola" (/.. d Intencid, pag.
369). "E donaren los palis c Is ciris e 1 lit als pobrcs qui demanen per amor
almoyna" (//)., pag. 182).


Esta molt documentat el nom samit (gr. he.xametus, cast. jamete). Es
igualment una tela fina de seda. el vellut. Podia estar teixit amb or i es
tenyia de divcrses colors: "Mes valen en festa suspirs e plors que cn lo rey
samit ne corona" (Proverbis, pag. 232). "En aquella cadira sec un home vell
ancia, molt noblemcnt vestit de un samit vermell" (Blanquernu, ptig. 142).
"E cobriren lo ab .1. bell samit blanc . . . Sobre aquell samit blanc posaren .1.
altre samit d aur" (/. d Intencid, pag. 181).


Encara que no sia propiament una tela. devem mencionar aqui el mot
fres (cast. orfres), que significa galo de seda, d'argent. d'or. e t c . o sia
qualsevol obra de passamaneria: "Lo mantell e 1 fres de la bella dona fan pus
soven membrar luxuria e ergull" (Arbre de Scicncia III, pag. 212). "Les
dones pinten lur costat e lur pits de seda e de fres e d aur e d argent" (Con-
templacid III, pag. 113). Usa tambe Llull el verb fresar, ornar amb galo o
passama: "De vertut se pot hom mils hornar. que de sendat color e fresar"
(Rims I, pag. 103). "Una dona era molt bella e pintava sa cara e fresava ses
vestidures" (Arbre de Sciencia II, pag. 389). "Les demes dones. e aco meteix
es dels homens, van a 1 esgleya ab grans mantells fresats" (Sancta Maria, pag.


Resta encara per citar tota una serie d'objectes. que no son peces de
vestir, formats o recoberts de teles especials. Presentam en primer lloc els


(3
\SPKCTES SECl NDAKIS DINS L'OHKA KSCKITA L)K KA.MO.N I.I.l LL 51


texts referents als Uengols, les Jlacades, les vdnoves, les coceres (II. culcitra) i
els cobertors.


"No vestissen li ni jaguessen en lancols" (Blanquerna, pag. 52). "Los
lancols eren de plaers c lo cohertor era de languiments" (//3., pag. 397). "Ell
viu al cap de la casa .11. lits qui eren de serments, en los quals havia assats
poca quantitat de palla, e havia en cascti una flafada tan solament" (Ib., pag.
64). "1: les Jlacades foren dejiis los lencols e 1 coberlor" (Ib., pag. 177).


"Molt pintor veem qui pinta son lit de colors e de vdnoves e de cober-
tors e de lunsols e de coccres" (Contemplacid III, pag. 111). "Aquell abat
hac cn se cambre .1. gran lit. on hac .1. bell cobcrtor de seda fet a son
senyal" (Meravelles IV, pag. 223). "Lo cellerer contrastava molt forment a
Blanquerna, e majorment de les vdnoves e ls cuxins" (Blanquerna, pag. 196).
"A la nit, com volc entrar en son lit. Blanquerna hac posada la cocera dejus
lo matalaf" (Blanquerna. pag. 177).


"Molt pintor vcem qui pinta son lit de colors e de vdnoves e de cober-
tors e de lansols e de cocercs" (Contemplacid III, pag. 111). "Aquell abat
hac en se cambre .1. gran lit. on hac .1. bell "cobertor de seda fet a son sen-
yal" (Mcravellcs IV. pag. 223). "Lo cellerer contrastava molt forment a
Blanquerna, e majorment de les vdnoves e Is cuxins" (Blanquerna. pag. 196).
"A la nit, com volc entrar en son lit. Blanquerna hac posada la cocera dejiis
lo matalaf" (Blanquerna, pag. 177).


Usa cncara Llull, com s'acaba de veure, la forma matalaf, mes
etimologica quc inalalds. Un altre text: "Molt pintor veem qui pinta son
lit . . . de matalafs e de coxins" (Contemplacio III, pag. 111).


Completant la nomenclatura dels objectes del llit. citarem encara el
coixi i el capsal: "Lo cellerer contrastava molt fortment a Blanquerna, e
majorment de les vanoves a ls cuxins" (Blanquerna. pag. 196). "Los lancols
eren de plaers e lo cobertor era de languiments e 1 cuxi era de plors. E era
questio si 1 drap del cuxi era del drap dels lancols o del cobertor" (Blan-
querna, pag. 397). "Molt pintor veem qui pinta son lit de colors . . . e de
matalafs e de coxins e de capsals" (Contemplacio III. pag. 111). Per designar
la marfega empra Llull el mot sac lit: "A la nit, com volc entrar en son lit,
Blanquerna hac posada la cocera dejiis lo matalaf. e lo matalaf dejus lo sac
lit" (Blanquema, pag. 177). Per altra banda usa tambe la paraula sac, que sol
esse igualment d'una tela especial: "Auries paor si hom te ligava les mans e
los peus e t metia en un sac" (Doctrina Pueril, pag. 195).


Son ordinariament d'una tela apropiada les veles de les barques: "Los
mariners veem, Senver, que fan crou del arbre e de laentena per tal que la
vela s umpla de vent" (Contemplacio III, pag. 90). "Lo mariner consira gale-
ra, c nau c barca, e consira vela e arbre e timo e nauxer" (Arbre de Sciencia
I, pag. 214).


9
52 MIQUEL COLOM


Esmentem tambe les tovalles, amb el doble significat de les que es posen
a Ia taula i les que serveixen d'eixugamans: "E ines la taula e posa pa negre
sobre blanques tovalles, e les tovalles se tengren a desonor" (Arbre de Scien-
cia II, pag. 376). "La taula es bela can es gran e ha en ela beles tovayles" (L.
d Intencid, pag. 136). "Humilitat, Senyer, vos feu agenollar denant los vos-
tres apostols e us feu lavar a ells lurs peus e torcar ab les tovalles que vos
teniets per lo cocoll" (Contemplacio II, pag. 157).


Com a sinonim de tovalles trobam usat el mot mab ( I . mappa), que no
figura dins el DCVB: "Si lo consili bo no t sab de santedat te faras gab
mullbe menjaras en ton mab" (Rims II, pag. 277).


Amb la significacio de petita tovalla o eixugamans usa tambe Llull la
paraula eapso: "Cant lo gentil hac finida sa oracio, en la beyla font lava ses
mans e sa cara, per raho de les lagremes que havia gitades, e axuga s en un
blanc capsd que portava" (L. del (ientil e los tres Savis, pag. 299).


Com objectes fets d'un teixit especial podem citar encara les estores i
els tapitz: "En aquells palaus . . . haura hi molts lits, e estores, e tapitz d aur
e d argent e de seda" (/.. del Gentil e los tres Savis. pag. 283).


No sempre es de tela feta aposta la senyera: "Vos, Senyor, vendrets al
judici ab senyera vermeyla pintada de roses flors e violes, senyera de victoria,
senyera qui dara pahor e temor als peccadors" (/.. d Intencid, pag. 341). "La
una d elles dix que feessen de sendat vermell senyera en la qual fos de la una
part figura de sol e en la autra figura de luna" (Contemplacio VII, pag. 475).


I finalment trobam usada la paraula pedds: "En tot lo mon no veg ni se,
Senyer, pedds tant sutze de sanc . . . com lo meu fals cor" (Contemplacid III,
pag. 347).


VI


Els noms mes frequents en Llull per designar 1'indument son vestidura
(tambe vestedura) i vestiment: "Mes am aquesta sanalla e aquestes pobres
vestadures, que vostre cavall ne vostres vestiments" (Meravelles I. pag. 103).
"Vestia vestedura de pell de camel' (Blanquerna, pag. 183). "E adoncs lo
sant li dona unes blanques vestidures" (Arbre de Sciencia II, pag. 396). "Ab
una vestidura rota los cuida hom satisfer a lur gran pobretat" (Contemplacid
III, pag. 102). "Si per nobles vestiments has peccat, satisfe ab humils veSti-
ments" (Proverbis, pag. 348). Trobam tambe substantivat 1'infinitiu vestir:
"Tant d entro que tota ma cara e tots mos vestirs sien mullats de lagremes"
(Contemplacid I, pag. 165).


El vestit del religios o de 1'eclesiastic s'anomena hdbit: "Pus bell esta
orde per santetat, que per habit" (Proverbis, pag. 50). "Religios: Lo teu
hdbit deu esser de molts bens complit" (Rims II, pag. 272). "En la via
atroba una gran escola de leys on hac molts escolans vestits en hdbit eccle-
siastic" (Bianquerna, pag. 336).


w
ASPECTES SECUNDAKIS DINS l /OBKA ESCRITA DE RAMON LLULL 53


El que fa els vestits es el sartre: "E desama lo sartre qui t ha feta ta
gonella" (Doetrina Pueril, pag. 150). "Los sartres fan del drap gramalles e
mantells" (Contemplaeid III, pag. 125).


El sartre talla i cus els vestits: "Mas anc vos, Senyer, on atrobas sartre
qui tantes vestedures vos tallds ni us eosis ni us vestfs" (Contemplacid III.
pag. 125).


El sartre maneja les tisores ( tesores) i Vagitlla i empra el//7: "Lo sartre
consira agulla e fil e tesores e drap" (Arbre de Sciencia 1. pag. 212). "Lo
sartre malef 1 agulla e les tesores" (Arbre de Sciencia II, pag. 353).


1 diguem, de passada, que en temps de Llull es feien tambe capdells de
fil: "E no esta negun capdel-de fil tant fortment emplegat, - com es de
mant significat la taula tota complidaa" (Rims II , pag. 216). "No fa anc en
nul capdels - negu fil tant fortment enplegat, - com estan li significat en
la taula" (Ib., pag. 228).


L'Ofici o Eart de sartre s'anomena sartoria o sartureria: "Ramon, un sar-
tre com pot be apednre la art de sartoria'! " (Arbre de Sciencia III, pag.
247). "Altres homens son subtils en feyca e altres en cerurgia e altres en
fusteria e altres en artureria" (Contemplacid IV, pag. 391).


Els vestits no eren en temps de Llull irrompibles, com no ho son ara per
ara, i hi havia necessitat d^apedassar. verb del qual sols tenim registrat el par-
ticipi: "Mas savie viu .1. frare, qui estava en aquel monestir. vetit d'abit
apedassat" (L. d Intencid, pag. 202).


VII


No solament els noms sino les mateixes peces de la indumentaria mascu-
lina i femenina han canviat enormement des dels temps de Llull als nostres
dies. Com se sap, es en aquest camp on la moda s'es mostrada sempre mes
capriciosa i activa. Aixf e's que s'ha de suposar que fins i tot els noms de
vestit que se son conservats d'aquell temps llunya, no designen necessaria-
ment objectes de tot identics als designats pels mateixos noms en 1'actualitat.
Vegem quins son aquests noms, mes be pocs, que es troben dins les obres
catalanes de Ramon Llull.


La peca mes interior es la camisa, comuna a homes i a dones: "Pus prop
es a ta carn la camisa que la gonella, e pus prop es a tos ossos la carn que la
camisa" (Doctrina Pueril, pag. 109). "E puis dona li la camisa qui era de
prim drap de li" (Blanquerna. pag. 178). "Ymaginacio ymagina la camisa de
la dona" (Arbre de Seiencia II, pag. 360). "Demana 1 ermita a la boca si era
tan sutza per mentir com la -camisa del lebros per lebrosia" (Arbre de Scien-
cia III, pag. 160).


11
54 \IIOI L l . 0 0 1 . ( ) \ l


bncara que no tenguem registrada la paraula braga, peca de roba
masculina, trobam l'adjectiu bragat, que porta braga: "I u sabs algiin hom es
bragat. c tot home es comencat: algtin bragat es animat" (Rinis I. pag.
52)".


Un altrc indument masculi eren les calces (pantalons). quc cobrien les
cuixes o les cuixes i les cames. cenyint les: "Al entrant de la ciutat. i£n Di-
riahom se cal<;a calces vermelles que aportave, e calca's unes sabates pinta-
des" (Mcrarelles III, pag. 9 10). "H capcll li feia d amor, e camisa dc
pensaments, c calces de tribulacions" (Blanquema, pag. 398). Com siia vist
per la cita primera, tant per indicar 1'accio de posar se les calces com la de
passar se les sabatcs, s'empra el verb calqar.


La gonella, vestidura masculina i femenina, era una especie de tiinica
sense manegues: "Dix lo lop al molto per que estava ab home qui . . . fa . . .
gonella de lana" (Arbre de Scicncia II, piigs. 359 -360). "L.a sanc qui del
vostre cors e.xia . . . era vostra gonella e vostre mantell" (Conteniplacio III.
pag. 112). I el gonilld era la falda de la gonella: "Ne de rayso fan guanfano
-• e d amor de Deu gonillo" (Rinis II. pag. 264).


Me's que el nom especific diin vestit. la falda es la part de la peea de
vestir que va des de la cintura cn avall. Significa sovint la part compresa
entre la cinta i el genolls del cos. especialment de les dones. quan esta asse-
guit: "Los homens e les fembres an vcrgonya de mostrar los locs sutzes los
quals son sots hus faldes" (Conteniplacio III. piig. 229). "Menjar faves. beure
vi mudat e agre. longues faldes. . . com no ajudats a justicia caritat com sien
en nostra companyia'.' " (Blanquerna, pag. 199). "Cascii tenia en sa falda un
libre" (Ib.. pag. 133). "Nostra dona lo tenia en sa falda" (Doctrina 1'ueril.
pag. 81).


La cota era un vestit. comii a homes i a dones. que arribava des del coll
fins devora els peus: "Los sartres fan dcl drap . . . gonelles a cotess " (Con-
templacid, III, p;ig. 125). "De un drap de misericordia e de pietat . . . ha feta
nostra Dona gonella cota e mantell" (Sancta Maria. piig. 155).


Igualment la gramalla era un vestit exterior. com una especie de bata,
llarga lins als peus, que podien usar tant els homes com les dones: "Nos
veem que els sartres fan del drapgramattes" [Contemplacio III. pag. 125).


VIII


Hn quant a peces d'abric hi havia la capa. que tendria, poc <;a poc lla, la
forma actual: "Los sartres fan dcl drap . . . capes e gonelles" (Contemplacio.
III, pag. 125). Hxistien capes a proposit per als dies dc pluja i es deien capes
de pluja: "De cascii dels albcrcs exi una serventa qui portaven a I esgleya
capa de pluja" (Blanquerna, pag. 59).


12
\S I 'KCTKS SKCl NLURIS D I N S l /OBK \ K S C R I T A DK K WION KK l l . l . 55


Una altra peca d'abric era el mahtell, abric mes be propi de la dona.
pero quc tambc el podien portar els Jiomes: "Alonaa pres lo seu mantell e
dix a Blanquerna que la acompanyas" (Blanquema, pag. 36j. "Major festa fa
a Deu humil fembra ab son pobre mantell. que bella fembra ergullosa ab son
ric mantells," (Proverbis, pag. 232). "Vestia 1 amat son amic mantell cota
gonella" (Blanquerna, pag. 397).


Com veurem mes envant. Ramon I.lull usa solament el terme gorgera
com a part de la indumentaria del cavaller militar; pero podia tambe esser
una peca ordinaria, destinada a ornar el coll.


Per abrigar el cap es portava el capero, especie de capulla amb falda que
queia sobre les espatles. Portar lo molt alt i folgat demostrava ostentacio i
riquesa: "Los sartres fan del drap . . . calces e caperons e d altres vestedures"
(Contemplacid III, pag. 125). "Lo poc caperd demana al gran, ypocresia on
estava" (Arbre de Sciencia, III, pag. 52). "E que val gran capero en cap
senes devocio? " (Rims, II, pag. 280). La paraula eaperd podia tambe
significar la caputxa de 1'habit religios: "Mays val orde en religio -per cons-
ciencia e devocio, que per silenci ni per gran caperd" (Rims, I, pag. 118).


Com a peca de 1'habit religios (que en el text que transcrivim era un
"habit . . . de pel de boc) tenim registrada la paraula eseapolari: "E prime-
rament li dona un eseapolari qui era de drap gros e aspre" (Blanquerna, pag.
177).


IX


Deixant ja de banda els objectes propiament de tela i solament per a
completar els termes de la indumentaria, citarem encara el capell: "Si los
reys e ls homens rics fan pintar los capells de diverses colors. lo capell que
vos portavets. aquell era pintat de sol e de pluja e de neu e de fret
(Contemplaeio 111. pag. 112). '"E capell li faia d amor" (Blanquema. pag.
398).


Hl calcar ordinari eren les sabates, de pell i de cuir: "E calca unes
sabates pintades" (Meravelles 111, pag. 10). I per caminar per la pluja, la neu
o el fang s'empraven les galotxes, calcat de fusta: "De cascii dels albercs exi
una serventa qui portaven a I esgleya capa de pluja e galotxes a son senyor e
a sa dona" (Blanquema, pag. 59). "La una serventa dix a 1 altra: Donem
almoyna a aquells .11. pobres per tal que porten les capes e les galotxes a 1
esgleya a que nos altres no ns mullem" (Ib.).


Com ornament del cap portaven les persones distingides la gariabda:
"Homens jovens be vestits e ab lurs garlandes en lo cap entraren en 1'esgleya"
(Blanquema. pag. 257). "La filla del rey . . . havia posada sa gailanda de sur


13
56 MIQUEL COI.OM


e d argent e de peres preeioses en la brancha de .1. arbre" (Merarelles II. pag.
110). "Pus bella es bonea en humilitat. que garlanda en cap pintinat" (Arbre
de Seicncia II, pag. 390).


I quasi sempre com a distintiu de la dignitat reial, la corona: "Neguna
eorona es bella en mal rey" (Prorcrbis, pag. 40). "Los pintors pinten als reys
les corones d aur e d argent e de perles e de peres precioses" (Contemplacid
111. pag. 112).


X


No sabriem acabar aquest petit estudi sobre nomenclatura lul.liana de
teles i vestits, sense enumerar succintament els termes que expressen les dife-
rents peces de 1'armadura que es posava el cavaller medieval. Son els
segiients:


Capcll dc ferre: "Capell de ferre es donat a cavaller. a significar ver-
gonya; car cavaller sens vergonya no pot esser obedient a 1 orde de cavalle-
ria" (Doctrina Pueril, pag. 232j.


Ausberch: "Ausberch significa castell e mur contra vicis e falliments"
(Ib. pag. 233).


Calces de ferre: "Calces de ferre son donades a cavaller per tenir segurs
son peus e ses cames" (Ib.).


Esperons: "Esperons son donats a cavaller, a significar diligencia e esper-
tea e ansia" (Ib.).


Corgera: "(iorgera es donada a cavaller, a significanca de obediencia"
(Ib.).


Perpunt: "Perpunt dona significanca al cavaller dels grans treballs los
quals li cove a sofferre per honrar 1 orde de cavalleria" (Ib.).


Prescindim d'altres noms d'objcctes que portava el cavaller, pero que no
es vestien ni es cenyien.


14
ASPECTES SECUNDARIS DINS L'OBRA ESCRITA l)K R AMON LLULL 57


GRAMATICA
I


Ramon Llull parla dins les seves obres de la gramatica, pero no va es-
criure, que sapiguem, cap tractat o text de Gramatica. Confessa ell mateix,
amb tota humilitat, que desconeix aquesta disciplina: "Soplec doncs al sant
Payre Apostoli e als seynors cardenals que 1 fassen posar en lati (el dictat
Cent Notns de Deu) en bel dictat, car yo no li sabria posar, per so car ignor
gramatica" {Rims I, pag. 79, en la introduccio a dita obra rimada dels Cent
Noms de Deu). I aixo ho escrivia. segons opinio de Mn. Galmes (en les Noti-
cies preliminars del volum ja citat), devers 1'any 1292, quan ja tenia uns cin-
quanta set anys, edad poc propfcia ja pcr emprendre nous estudis. 0 sia que
es dc suposar que ja no aprene gramatica mes tard. Aquesta ignorancia de la
gramatica estaria en contradiccio ab allo que es llegeix en Blanquema (pag.
14), si aquesta obra tingues caracter totalment autobiografic: "Blanquerna
apres tanta de gramdtica que sabia ben parlar e entendre lo latf". Que Llull
no sabia gramatica, almenys al temps de la seva conversio, ho afirma explfci-
tament son anonim biograf coetani: "Car considerant esser il.Iiterat com en
sa joventud nele.x hun poch de gramdtica no hagues apres. . ." (Vida Coetd-
nia, pag. 1 1). Volgue posar remei a aquesta deficiencia i "desllibera de anar
al gran estudi de Parfs per pendra aqui gramdtica e altfes sciencias. Pero los
seus amichs e familiars, e maiorment mestra Ramon de Penafort del orde del
glorios mossenyer sent Domingo, li contrastaren a ley levaren del enteniment
que no hi anas" (Ib.. pag. 13). Malgrat aixo, a Mallorca mateix, "se dona
asseber algun tant de gramdtica" (Ib).


La gramatica a que es refereix Llull es la llatina no podia tenir inten-
cio d'anar a Parfs a aprendre gramatica catalana , la unica que s'estudiava en
aquell temps. Llull sabia, sense cap dubte. que es gramatica, la gramatica
general, pero no estava en condicions de manejar—la per escriure elegantment
el llati', igual que un pot haver estudiat musica o art poetica sense que per
aixo se consideri capacitat per a compondre una sinfonia o un poema.


Hs per aquesta rao que Ramon Llull en la gran majoria de les obres que
va escriure. usa la seva llengua materna. el catala. Fa observar Mn. Galmes
(Dinamisme, pag. 13. nota) que "les (obres lu.lianes) de nom llatf, son les
que nTiem deixat perdrc el text original catala, que era el de tota la seva
produccio, salvant tres o quatre excepcions". I tenim raons per pensar que
fou una gran sort per nostrcs lletres catalanes que Ramon Llull ignoras -felic
ignorancia! la gramatica llatina, o millor dit. la manera d'expressar-se
pulcrament en Ilatf, car si nTiagues sabut. donat el seu esperit universalista i
la seva deria missional, hauria usada aquella llengua )no en Doctrina Pueril i


/5
58 M I O I 1:1. C O I . O M


en el /.. de Contemplacid i en qualcuna altra seguranient). per tal que lcs
seves obres poguessin atenyer una major difusio. Ja es bastant significativa la
cita que hem adduida al principi d'aquest treball. Es sap d'altres obres del
Mestre traduides al llati' a precs d'ell mateix, ultra aquelles que els seus deixe-
bles traduien per propia iniciativa.


Pero encara es mes explicit allo que llegim en Blanquerna (pag. 364),
propugnant la unitat del llenguatge entre totes les nacions encara que veia
Llull mol be les grans dificultats que siiavien de superar per atenyer un sem-
blant ideal. Lscriu: "Que per cada provmcia sia una ciutat en la qual sia per-
lat lati' per uns e per altres; car lati e's lo pus general lenguatge, e en lati ha
moltes paraules d altres lenguatges, c en lati son nostrcs libres. Apres aques-
tes coses cove que sien fembres e homens asignats a anar cn aquella ciutat
per apendre lati. e que retornants en lur tcrra lo mostren als infants en lo
comencament que apendran a parlar; e en axi per longa continuacio porets
aportar a fi com en tot lo mon no sia mas un lenguatge. una creenca, una
fe".


Com era d'esperar, la utopia de Llull no siia realitzat. com tampoc no
siia rcalitzat mitjancant f c s p e r a n t o " o altres llengiics d'artifici consem-
blants. Es sabut, no obstant, que quasi fins als nostres dies el llati ha estat
l'idioma de la ciencia i encara ara es el Ilenguatge oficial de 1'Esglesia cato-
lica. I no s'ha perdut encara la idea de fer del llati la llengua de les relacions
internacionals. com se va veure en un recent congres celebrat a Franca.


II


Per a Llull, fill del seu temps, la Gramatiea era la primera de les "arts
liberals", la primera del trivium (Gramatica, Logica, Retorica) quc, amb les
del quadrivium (Geometria, Aritmetica, Miisica, Astronomia). formaven el
bagatge de 1'ensenyament mig d'aquell temps.


La gramatica es la base. el principal instrument de la retorica: "Demana
1 ermita a Ramon si gramdtica fo enans considerada per retoric que per gra-
matic . - Solucio. En axi es retorica fi de gramdtica com habitar de cambra"
(Arbre de Sciencia 111, pag. 250).


Mes aixo no lleva que la gramatica no sia necessaria abans per parlar que
per fer retoriques: "Dcmana I ermita si gramdtica fo enans considerada per
necessitat de effatus que per la sua retorica.- Sol. Gran prou fora en lo mon
si la gramatica dels latins sabessen totes les nacions" (Ib.).


Fa notar tambe' Llull que la gramatica es disciplina menys general que la
logica, i per aixo el gramatic usa mes el nom i el verb que el logic: "Ramon,
per que lo gramatic usa mes de nom e de verb que lo logic? Sol. Sciencia
qui es pus general no ha necessitat de tants termens com altra sciencia" (Ib.).


16
XSIMCTKS SKCI NDAKIS l ) l \ S |.'OBK \ KS0KIT \ l)K K \ \ I O \ l.l.l l.l. 59


Ramon Llull empra les dues formes. la culta i la vulgar o semiculta, per
anomenar la disciplina sobre la cual anam escrivinL, gramdtica i gramdtiga:
"Son encara altres habits artificials, axi com habit de gramdtica ie logica e
ios altres" (Arhrc de Sciencia I. piig. 41); "Ramon, quals son los comenca-
ments de gramdtigal " (Arhrc dc Sciencia 1. pag. 250).


Igualment usa indistintament dos termes per a designar 1 entes en
gramatica, gramdtic (culte) i gramatge (vulgar): "Del qual orde ha lo gramatic
estinct natural d on trau 1 orde del habit artificial en parlar e en fer bon
lati" (Arhrc de Scicncia I, pag. 1215). "Impossibol cosa es. Senyer, que n
l'cre no sia gramatge dementre que es gramatge" (Contemplacio V. pag. 30).
Quasi no hi ha necessitat de dir que gramatge ve del llati granunaticu. forma
quc ha scguit el matcix proces fonetic que oratge. fotmatge. viatge. proce-
dents, respectivamcnt. de les noves formacions del llati vulgar auraticu (de
auraj, formaticu (de forma). viaticu (de via).


III


La gramatica es la primera disciplina que deu estudiar 1'infant. la que li
obri les portes del santuari de la ciencia. Ho diu categiiricament Ramon
Llull: "Con auras apresa gramdtica en est libre. en apres aprin la en lo Libre
de Dcfinicions e de (Jiiestions. per so que anans ages les altres sciencies. Si en
nulla art ne sciencia vols entrar. primerament te cove a passar per esta art de
graindtica. qui e's portal per lo qual hom a passar. a saber les altres sciencies"
(Doctrina Pueril, pag. 130).


Particularitza Llull lcs coses que cal saber per estar ben imposats en gra-
matica: "Fill, si vols apendre gramdtica, .III. coses te covenen a saber: cos-
truccio, declinacio c vocables" (Ih.). A aquesta darrera cosa, els vocables. no
sempre se li ha donat la deguda importancia. essent aixi que el lexic es la
vertadera primera materia per 1'cstudi de qualsevol llengua. Basta sovint un
simple nom. un simple verb per comprendre o fer nos comprendre. I aixi
comencen els infants petits per expressar els seus desitjos o necessitats.


Ja hem dit abans que per a LIulI i per tots els del seu temps la verta-
dera gramatica es la llatina. Vol, no obstant, que al comencament s"ensenyi
1'infanto en llengua vulgar pcr a Llull, el catala i aixi escriu: "Quant Blan-
querna hague .VIII. anys, son parc Hvast lo posa a estudi e feu li mostrar
segons es contengut en lo libre de Doctrina Pueril, on es recontat que hom
en lo principi deu amostrar a son fill en vulgar" (Blanquerna, pag. 13). El
passatge de Doctrina Pueril al qual es refereix Llull es el seguent: "Aquestes
.111. coses (construccion. declinacio e vocables) aprin en aquest libre, lo qual
sia trelladat en lati; car per so car lo saps en romans, sabras ans fer la cons-
truccio en est libre que en altre: c car aquest libre tracta de moltes coses
diverses, apendras molts vocables a declinar e a saber" (Pag. 130).


17
60 MIOI KK COI.OM


Facem notar. de passada, que Ramon Llull fixa el comencament de
Fedat escolar als vuit anys: "Axf tingue Aloma ab si son fill Blanquerna fins
a tant que pogue anar e jugar ab los altres infants, e no 1 costrengue a nin-
guna cosa contraria a aquelles que natura requer a tal edat en los infants:
mas ans lo dexa fins als vuit anys al curs de natura" (Blanquerna, pag. 13).
Fs aquest un altre aspecte en que els costums han canviat molt, no sabem si
per be o per mal. Ara ja van a escola els infants de drap,


No solament la gramatica sino fins i tot la logica vol Llull que Faprengui
Finfant en llengua vulgar: "Fnans que aprenes logica en lati, la apren en
romans, ab les rimes qui son apres aquest libre: sabs per que'.' per so car
anans la sabras en lati e mils la entendras" (Doctrina Pueril. pag. 131).


Te sempre Llull fixa dins Fenteniment la idea d'una llengua universal
de la mateixa manera que la idea d'un sol emperador o cesar. I per aixo


diu: "H per asso es eleta (la gramatica) a esser cumii lenguatge a les gents qui
per lunyetat de terres e de participacio son desvariables en lur lenguatge" (Ib.
pag. 130). I ja hem citat abans el text segiient: "Gran prou fora en lo mon,
si la gramdtiea dels latins sabessen totes nacions" (Arbre de Sciencia III, pag.
250).


La principal aspiracio del gramatic se concreta nomes en aixo: fer bon
llatf, girar en bon llatf els vocables que estan en vulgar: "Del qual orde ha lo
gramatic estinct natural d on trau 1 orde del habit artificial en parlar e en fer
bon latf. e en esquivar fals accent, en lo qual latf pos los significats dels
vocables qui son en vulgar" (Arbre de Sciencia I. pag. 215).


MIQULL COLOM. T.O.R.


NOTA.— Les obres de Kamon l.lull que sr rilen cn aquests Ires treballs son U"*
editades a Mallorca per Ku Jcroni Kossello, la Comissio Kdilora Kulliana i pcr Mossen
Salvador Calmcs, feta cxccpcio dcl l.ibrr de Mrravellcs on cns liem scrvil dc l cd ic io d "Kls
nostres classics" (Barcelona, anys 1931—1934).


Citarn per pagines -i per volums quan Pobra cn lc mcs d ' u n - i es possible, qtialquc
vegadc, que cl tcxl que compiam no sia de Kobra quc figura en la noslra cita, quan el
volum en contenfiui varies. Si, pcr cxemplc, cilam Dovlrina Puvril. podra csscr quc cl texl
sia del Libre de Cavalleria quc va inclos dins cl malcix volum dc Doctrina Pueril.


Citam tambe Dinamisme de Rnmon l.lull. dc Salvador Galmcs. prcv. (Mallorca. an>
1935) i Vida Coetdnia del Rvvvrend Meslre Ramon lAull. edicio de V. de B. Moll (Palma dc
Mallorca, any 1933) .


18
i I L U M I N I S M O I X R A Q U I ?


I) l.a acusacion.
Rcdundantc cs, en rcalidad, cl cpigrafc, purque ixraqui significa iluminis-


tu; pcro habiendo tanlos sistcmas dc iluminismo. valga la cxprcsion para haccr
refcrenciu al dc los pcnsadorcs musulmancs quc sc llaman ixraquies, y no a
olros.


Como clcmcnto probatorio dcl origen arabico dc la filosoffa luliana scnala
cl Dr. Asfn csc iliiniinismo dc los arabcs.


Refiricndosc a una obra dc Abcnquiran. muy divulgada cntrc los mfsticos
marroquicsj dicc que cn clla sc habla dc dos mctodos. dc asccnso y dcsccnso.
para conocer a Dios, "con igual cspiritu y tccnicismo quc Lulio cn sti cono-
cido libro De asccnsu ei dcscensu intellcctus. Ll mctodo dc asccnso consistc
cn inducir por los scrcs crcados, quc son hucllas o afcctos dc Dios. los nom-
brcs divinos. sus ubributos y su csencia. Ll dcsccnso cs cxclusivo dc los ex-
taticos quc desdc la escnciu divina conocida por iluminucion intuitivu dcs-
cicndcn gradualmentc a las-criaturas"'. Por tunto, o el espfritu y tccnicismo
dc Lulio no cs iguul ul dc Abcnquirun. o su dcsccnso arranca tambicn de unu
iluminacion intuitiva.


Pcro <,puru que andar con dcduccioncs? Asin dicc expresu y rotundumcntc
quc Lulio cntiu dc llcno cn cl grupoixraqui. Vcunsc sus pulubrus: "Dominicus
(iundisalvi. dc Segoviu. Cuillermo de Auvcniiu ( ! 124°). Alejandro dc llalcs
(11245) . S.Bucnavcntura (11247) . Duns Escoto (4-1308), Rogcrio Bacon
I I 1292), \ nuestro RAIMUNDO LUIAO ( I 1315). rcprcsentan, con sus dis-
cipulos y continuadores de scgundu filu. unu teiulcnciu. dentro de lu escolastica
crstiunu. mas cmparcntadu con los ncoplatonicos que con los aristotclicos,
y c|UC por sus uficiones u confunclir mus o menos en umi sahiduria totul y
armonicu lu esfcra dc lu fc con lu dc lu ra/on, cxigiendo puru los uctos dc
esta unu ciertu iluminucion clivinu. cntran dc llcno cn cl grupo dc pensadorcs
miisulmunes que se llumun por lo mismo ixraquies o iiuministus. No quicrc
esto decir. sin cinbargo. que aqucllos ilustrcs escoliisticos udoptuscn u cicgus.
en bloquc y sin examcii. lus ideus masurnes"-.


i \> i\ r \ i \<:ii i> \ I : I : \ \ I \ s \ K I ; \ \ s i I S C I K I . \ - . noi.i i .
- Ul. id id. I»ag. 12(1.


1
62 F.UO GARAY


Estas ultimas palabras, como otras varias dcl Dr. Asin, prucban que no
senala mera coincidencia dc doctrinas, sino verdadcra dependencia; cs mas,
pocas lineas despues dicc, rcfiriendosc a doctrinas de Lulio quc "sc denuncia
por eso su origen musulman con claridad meridiana".


Las sintesis vagas presentadas en sonoras frascs scduccn poderosamcnte,
y para que no arrastrcn a error rcquieren trabajosos amilisis. Si para cntrar
de llcno en el grupo dc los ixraquies, es neccsario confundir, por poco que
sea, la esfera dc la fe con la dc la razon, Lulio que jamas las confunde, y
y por el contrario ensefia que sc excluycn mutuamentc en un mismo enten-
dimiento sobrc un mismo objcto y a un mismo ticmpo, bo es ixraqui; ni
puede serlo tampoco por exigir para los actos de la razon una iluminacion
divina, porque no la exige. Pcro aunquc ambas cosas hicicsc, no bastaria cso
para excluirlo de la escuela dc los ixraquies, sino cn la de los agustinianos,
cuando mas.


Estudiemoslo mas detenidamente.


2) Que es el iluminismo ixraqui.
La nota,con que se marca a Lulio, de iluminismo Lxraqui es terminante.


Para vindicarle de ello es mencstcr fijar cn quc consiste estc iluminismo, y
ver luego quc hay de ello en Lulio.


Lograremos lo primero guiados, como dc la mano, por el Dr. Asin, y
precisamente en la magnffica obra cn que fuc estudiada Cl iluminismo Lxraqui
del pretendido modelo .del Lulio, cl sufi murciano Abenarahi.


"La metafisica plotiniana y su heredera en el islam, la metafisica de los
ixraquies o iluministas, profesada por Abenarabi, considera a Dios como un
foco de luz cuyas irradiaciones (tachaliat) son las criaturas. Todo ser, cn
cuanto emanacion de Dios, es mas o menos luminoso. El alma humana es
tambien, por lo tanto, una luz, aunque amortiguada por la union con el cuer-
po y Oscurecida por el pccado; qucda siemprc,- no obstante, en ella, como
en el pabilo de la lampara recien extinguida, un poco de lumbrc, dcl cual
sale algo parccido al humo que tiene por su naturaleza a subir hacia arriba;
si sobre ese humo, que el pabilo sube, se ponc la viva llama de una lampara
encendida, descendera inmediatamente la luz por el humo y prendera en el
pabilo. Este sfmil es, segiin Abcnarabi, el mas sugcstivo para cjemplificar dc
manera plastica el proceso mistico de la iluminacion divina Otros simbolos
del proceso iluminatico cmplca Abenarabi, a mas de este de la lampara, to-
mados dc la vision en suenos y del espejo brunido del alma en el cual se
reflcjan las luces divinas; pero ninguno de ellos descntraiia, como cra dc es-
perar, el misterioso mecanismo de este fenomeno pretcrnatural" "Los gra-
dos de iluminacion, aunque sc repartan con mas minucioso analisis quc los
de la revelacion, coinciden tambien con estos, en cuanto a los misterior in-
tuidos Los grados se elevan paulatinamente dcsde el orden fisico al meta-
fisico, al teologico, y al mistico. Viencn primero las iluminaciones que des-
cifran con su luz los enigmas naturales dcl cosmos en sus tres reinos, mi-
neral, vegetal y animal: despues, los problemas filosoficos mas abstrusos, asf
los de la cosmologia como los de la antologia, se alumbran con meridiana


2
ilLUMINISMO IXRAQUI? 63


luz; lucgo al iluminado sc lc hacen patentes del sccrctos dc las artes libcralcs:
logica, retorica, estetica; la vida dc ultratumba con sus misterios aparece mas
tarde; por fin la iluminacion divina disipa Ias tinieblas que oscurccen los pro-
cesos mTsticos dcl extasis amoroso. En todos estos grados, como en los dc
la rcvclacion. cabe una triple manera dc conocimicnto del misterio iluminado
o rcvclado: scnsiblc, imaginativa e intelectuul"^.


"A veces, la cosa rcvclada cs de naturaleza complctamente heterogenea
rcspecto de las verdades dcl orden natural y corricnte, quc la razon discur-
siva y dc cienciu exotctica o vulgar pucden conoccT, y carece por tanto, dc
toda analogfa o relacion evidente con lo que los sabios profanos enticnden,
aunquc tenga con cllo cn cl fondo una secreta rclacion que tan solo los mis-
ticos iluminados por Dios son capaces de descubrir"^.


Dicc Abcnarabi, scgiin expone Asfn-\ quc un amigo suyo le leyo cierta
vcz un pasejc dcl Libro dc los FJemcntos, dc Aristotclcs, y le pidio que se
lo explicasc con arrcglo al critcrio dc su cicncia mfstica; tratabase de la dis-
crcpancia de los autores de Eisica en cuanto al numcro dc los primcros prin-
cipios o cuerpos simplcs. Y cscribc Abenarabi:"A nuestro juicio no hay en
esta cucstion mas doctina que una, que es la yerdadera, sin discrepancia al-
guna, porquc Dios, que es la Vcrdad, y de quien aprendemos las ciencias
con un corazon vacfo de todo razonamiento y dispuesto a recibir de sus
inspiracioncs, cs cl que nos ha comunicado la solucion fundamental del pro-
blema sin vaguedades ni dudus. Asi es como conocemos fntimamente lus esen-
cius rcules, como ellus son en sf, tanto cuundo sc trata de esencias simples
o elementulcs, como cuando se tratu de las que comienzan a existir por com-
posicion entre uqucllus, como cuundo sc trutu dc lus esencius divinus. Tal es
cl origen de quc dimuna nucstru cicnciu. Dios cs nucstro maestro, por en-
senunza profefica, infulible, excntu de todo error, vuguedud y enganosa apu-
ricnciu".


Eucra dc esu iluminucion divinu no puedc encontrurse con certeza la ver-
dad. Dice cl Dr. Asin: "Abenurubi, por su escepticismo mfstico, tenfa que
ser refractario al emplco de lu mcditucion como ejcrcicio religioso. La razon
es para el incupuz de cvitar el error y la duda en la busqueda de toda verdad.
Mucho nias expucsta esta a errar estu puru lu investigucion de las verdades
sobrenaturales (Cfr. Caracteres generales de sit sistema, par.3)". Fuera, pues,
dc los casos y dc lus muterius cn que el Alcorun lo mundu. "mcditar sobre
Dios en sf mismo, o sobre las criaturas paru elevurse u Dios por induccion,
o sobre Este puru desccnder a lus criuturas por deduccion, antojasele a Aben-
arabi peligroso unas vcccs e tnutil otras; porque entrc lus criaturas y el Creador
no cxiste analogfu ulgunu, sino, mus bicn, un ubismo infrunqueuble de di-
fercncias tun rudicules y profundus, que ninguno dc los dos terminos —Criador
y criuturu pueden sugerir u la razon por su respectivo concepto el contcnido


3 ASIN. EL ISLAM CRISTIANIZADO. Pgs. 2 1 9 - 2 2 2 .
4 Id. id. id. Pag. 102 .
•> Id. id. id. Pag. 103.


3
64 i l.lo CAR/Vi


cscncial dcl upucstu: si crialuni cs UmIu lo i|uc nu cs Dius, huscar .1 Lstc
por uqucllu cs cinprcsa lan vana y absurda, eumu la cunlraria, cs dccir. el
huscur lu quc 110 cs Dios por mcdio ilc Dios". ' 1


Lstu ductrinu dc Abenarabi, quc cs ubsulutamcntc la untipudu dc la dc


l.ulio. y cstii cn ruiidaiiicntal coiitradiccion con cl pcnsamicnlo doininanlc


dc ostc prctcndidu discipulo. huslu cl punto dc quc basluriun csus lincus


para barrenar y dcrrumbar 110 sulu cl Aric y cl inaravillnsu l.ihro dc Con-
templacion en Dios. sinu luda la quc, cumu enscna Asin. "Abcnarabi atri-
hu\ e cxclusivamcntc a la sola lu/. sobrcnulurul dc lu fc todo cunuciinicntu


ciertoy rcpudiu.seuiin s a b c m o s . K i i . Caractcrcsgcnerales dc su sislcma. />«/•..>').
u lu ra/.un natural cuniu critcriu dc vcrdad cn cualquicr investigaciun .


Brcvcmcntc: la intcliguncia humunu. dc pnr si. como obru dc Dios. lu-


minosa. debido u su uniun con cl cucrpo 110 du lu/, sino liiiino, ( ;u csn


qucdu rcducido cl humanu raciucinin! ): pcru tul huino quc, pucstn cn cun-


i j c l u con lu llumu dc la divinu iluminacinn. hacc desconder subrc la intc-
ligancia ol cunocimicntu cicrtu, scguru y cicntifico do tudu cuanlu cn cl


urdcn divino y luimunu os posible conoccr: ol mundu fisicu, lu mctafisica,


las urtos liboralos. lu tculugia, los socrotos do lu Divinidud. l.u/ infusu. in-


tclcccinn pasiva, intuiciun extatica cuyus cuncuminantcs psicnlugicus dcscribc


minuciusamcntc Abcnurubi. dcsdc lu pcsadc/ > cl dosmuyn cnmn dc mucrtc


liasta lu inquictud do gu/.osisimo roposo. y quodur inmovil cl cuorpu y pri-


vudu lu razon do su facultad dc discernir°.


Dnctrinu quo. cnmn dico muy bion cl Dr. Asin. "trasciondc a gnuslicisino


dcscnfrenadu" 1 . pcru quc arranca do 1111 agnusticismu dcncgador dc lu virtud


cognoscitiva cierta, scgura \ cientiTica dc las naturalcs facultadcs humanas.


Iso os cl iluminismo ixraqui.


3) lluminismo gndstico.
f s cvidcntc quc do por si lu nnta do iluminismo 110 busta para dcmus-


trur dopondonciu arabiga. porquc 110 cs mas quc unu dc taiitas manifcsla-


cioncs dcl gnnsticismn. quc mas o mcnus vjooroso, rr.v.y difundido unas vc-


ces latcnte ntras. y cnn muy divcrsas aparicncias, transfunnandusc comu


Promctco. hu pcrdurado sicmprc.


La scnlcncia dol insignc Moncndcz y Pclayu. scgtin la cual "lus scctas


hcterudoxas quc cnn Ins numhrcs do Agupotus y Prisciliunistas sc extcndicron


pur tuda la Lspafia rnmuna, oran lus ultimns unillns dc lu gran scrpionto


gnostica tjiie dosdc ol primor siulo cristianu voniu enredunduse ul rubustu
trnncu dc lu fo, prctcndicndu uhugaiic cnn pciiidus l a / u s " ' u . licnc u" vulnr


muy rclativu: purquc 011 rcalidad, csa bicn llamada scrpicntc, dignu rcpru-


* Id. id. i(l. IT9.
' lil. id. kI. Pilg. Ii<>-
8 ld. 1,1 kI. Pa». 2 2 0 - 2 2 1 .
? Id. id. •<!- P w 221 . ,
Iii \ l l \ l \ I H / \ PKI.AVO, IIISTOKIA l)K l .os IIF.TKKOIJOM» K > p \ > « i -


Kdic lloiijll.i I II. |»aj{. ">"».


4
ilLUMINISMO IXRAQUI? 65


duccion dc la que en ei paraiso tcrrcnal scdujo a Eva prometiendole la
cicncia dcl bien y del mal y scr como Dios, scrpicnte que los gndsticos
Ofitas adoptaron por siiubolo propio proclamandola principio del bien, se
arrastra siempre en el curso de los siglos y da muestra de si lo mismo que
cn el misticismo musulman o en el cristiano en las Edades Media y Moderna,
de igual modo que, como advicrte aquel sabio maestro, "se enlaza con dog-
mas antcriores a la aparicion del cristianismo".


La gnosis no se proclamaba fruto de la razon bumana, ni de labor inte-
lectual mctodica y cientifica; cra una sabiduria de privilegio, oculta e inac-
ccsible a la muehedumbre, pcculiar de los iniciados, y obtenida por especial
iluminacion vcnida de lo alto.


No seria oportuno trazar aqui, ni siquicra someramente, su historia, ni
aun su relacion, ya sca de parentesco ya de simple coincidencia, con la gno-
scologia platonica; bastc apuntar que en cuanto a constituir fuente supra-
rracional dc conocimicntos humanos aparece la gnosis en lucha con el Cris-
tianismo ya desde los tiempos apostolicos; que la teoria platonica del origen
de nucstro natural conocer ha teiiido a veces de aparente y vago matiz
de iluminismo paginas de algunos Santos Padres y dc teologos, especialmente
de los misticos. de la, Edad Mcdia; que a veces estas apariencias de ilumi-
nismo pi siquicra son de origen platonico, sino de fuente gcnuinamnete cris-
tiana, cual son las Sagradas Escrituras; y por liltimo, que esas aludidas ex-
presiones de los Padres y de los escolasticos mcdioevales, ya se refieran a
la verdadera revclacion e inspiracion sobrenatural, que pertenece a la extrana
del Cristianismo, o a la gracia lumcn fifei, ya a esa "luz de Dios", "parti-
cipacion de la luz increada" que llaman al entendimiento agente, o en ge-
neral a la facultad naturai intelectiva del hombre. nada tienen quc ver con
la doctrina dc los iluministas gndsticos. Estos cuya sabiduria divinal y se-
creta sc atribuia a la celestial inspiracion, llamabanse a si mismos pneumdticos,
cn contrapisicion a los miseros humanos cuya. ciencia era fruto de elabo-
raciones racionalcs, a los cuales dcspectivamente llamaban psiquicos.


;Y pcnsar que sc quiere vcr iluminismo ixraqui en Lulio, que precisa-
mentc si ha rozado el error ha sido por exagerer exaltandolas, las fuerzas
psfquicas humanas ante los mistcrios cristianos! .


Pero no adclantcmos las ideas.
Los platonicos, en su teoria explicativa de la relacion del mundo con


Dios (o, si se trata de catolicos, dc la criatura con si Creador), fieles a su
sistcma de ideas ejemplares y scres ejemplados, o admiten la tesis ontolo-
gista poniendo por objeto directo de la tnteleccion las ideas divinas ejem-
plares, o admiten una iluminacion divina mediante la cual se persibe como
cn vision intuitiva la realidad de lo ejemplado. No quita esto en muchos
que reconozcan el conocimiento natural humano al modo aristotelico; pero
cuando se trata de ver en las criaturas copia dcl Creador, ponen siempre
en funciones esa iluminacipn divina. Notese bien que me refiero solo al
conocimiento de las vcrdades de orden natural, y no al mas alto de verdades
supcriores al alcance humano, como son los misterios de la fe. Con estas


5
66 LIJO GARAY


direrencias que no todos tienen en cucnta: k—;que los pJatonicos, ficlcs a
la gnoseologia de su macstro, no admitcn ningim conocimicnto cierto, de-
monstrativo y cientffico, sino por esa participacion dc la lu/. divina; Dios
sc proyecta hacia fuera cn cl orden antologicp danllo participacion Snya
a las cosas mcdiantc la rcali/acion dc cllas de las ideas ejemplares; y sc
proyccta en cl orden logico dcrramando sobrc los cntcndimicntos cognos-
ccntes la luz divina de la intcligibilidad de csas ideas cjcmplarcs, para quc
scan conocidas las cosas ejcmpladas; mientras los ncoplatonicos. con su sin-
cretismo platonico-aristotclico, rcduccn la exigencia dc csa lu/. al conoci- •
miento dc lo divino, y esto porquc la hypersubstancialidad dc Dios rcquicrc
hypcrintcligcncia cognosccntc: y 2. quc, aun cntre los ncoplatonicos hay
difercncia, y a) unos enscnan quc csa iluminacion cs neccsaria en lodoco-
nocimiento de Dios. incluso en cl racional y filosofico: micntras h) otros
no la crccn ncccsaria mas que para la vision cgntemplativa puramcntc mis-
tica. Dcpende esta gradacitin dcl mayor o mcnor promcdio de la gnoscologia
aristoteiica dcntro del sincretismo pcculiar dc los ncoplatonicos.


;Pero cuanto dista toda esta doctrina, aun la mas cxagcrada, dcl iluminismo
gnostico dc todos los tiempos y bajo cualcsquicra formas! Bsas doctrinas
platonicas o ncoplatonicas son una erronca intcrprctacion dc la ordinaria y
comun funcion intclectiva humana; lo otro cs una prcsuntuosa divini/.acion
dc los iniciados. dejando para cl vLilgo la natural intcleccion.


4) l.a luz y la ilumicibn cn las Sagradas Escrituras.
Pecan contra las rcglas de la sana critica muchos autorcs que, si bicn son


sinceros catolicos y andan muy lcjos dc tcncr por fuentes dc inspiracion
dc los Sagrados Libros las tcorias filosoficas antcriorcs al Cristianismo. to-
davia admitcn y cnscnan quc las vcrdadcs rcycladas a los agiografos fucron
vcrtidas en los moldcs paganos y cn sus exprcsioncs doctrinalcs. Nada dc
cso. Si en cl simil de Ja lu/ y de la iluminackm hay alguna coincidcncia
cntre San Pablo, pongo por ejemplo, y Platon o Aristoteles, cs por la in-
trinseca fuer/.a expresiva dc csos similes; y si esa coincidcncia sc agranda
y multiplica cntre los Santos Padres y Plotino y su cscucla. cs porque Plo-
tino sc inspiro sobrc la litcratura cristiana, qtie mas de una ve/. plagio prc-
tendicndo inycctar savia de vida al paganismo.


Y pecan. por lo tanto, tambicn contra la sana critica algunos autores
que son muy dados a clasificar dc mati/. platonico o inllucncia neoplato-
nica, doctrinas y frases de cscritores dc los primcros siglos dc nuestra cra
quc no son sino rcflejo de las cxpresioncs cscrittirarias. Nt) sc cnticnda csto
quc digo como total negacion de aqucllos maticcs y dc aqu.clla infiticncia:
muchos dc los Padres y cscritores poscian la sabiduria humana dc su ticmpo,
que casi se cifraba cn la de csas cscuclas, y cs natural que segiin esos moldcs
humanos se expresasen: pcro dc eso a no rcconocer otras fuentcs dc doc-
trina y de expresion hay un abismo. Prcvalccia gcncralmcntc cn cllos cl
sentido cristiano, y prccisamentc si no repudiaban las cloctrinas de la hu-
mana sabiduria es porque las encontraban de acucrdo con la cristiana, a
la cual amoldaban aquclla siempre que notaban dcsajuste.


6
,-ILUMINISMO IXRAQUI? 67


Y en la cristiana sabiduria, ya desde la predicacion dc Jesucristo y los
Apostolcs conocida por las Sagradas Lscrituras, tcnian el uso constantc dcl
simil de la luz y la doctrina cn un conocimicnto sobrehumano recibido
directamente clc Dios por iluminacion.


" L a cristiana doctrina dc la iluminacion sobrcnatural mana como dc fucnte
pura del Evangclio dc S.Juan; expresahala el apostol al cscribir u los cle
Llcso:"Lev;intale. tii quc duermes; alzate de entre los mucrtos y tc ilumi
nara C r i s t o " ' ' ; antcs habia explicudo los cfcctos dc csu "subidurfu, rcve-
lacicin e iluminacion dc los ojos del eora/.cin"'-; la estudiuron y divulgaron
lodos los SS. Padrcs, y Sun Agustfn lo definci dicicndo:"Nuestru iluminucion
cs lu participacitin dcl Vcrbo, cs dccir dc aquclla vidu que es lu luz. dc
los hombres"13.


El Nucvo Testamento abundu cn cl simbolismo dc lu luz y dc la ilumina-
cion: la rccogici del Antiguo: y el encontrarse en estc no sc debc a infiujo
de religioncs adoradoras del sol. sino a neccsidad de lacxprcsion humana,
que no puedc prcscindir dc imagenes y sfmbolos materiales, porque nuestras
idcas se originan dcl mundo sensiblc. Es natural que para exprcsar las cosas
mas excelsas y sagradas nos valgamos de la scmejanza de lo mas puro,
sutil y alto que cncontramos cn la naturalcza, de lo mas material cntre
los seres materialcs, lu luz; y quc puru significur cl influjo dc ellas cn cl
ordcn cognoscitivo intclectuul, traslademos u cste, tomandola de lu visibi-
lidud fisicu, la palubru iluminacion.


La frasc. dc cuiio cclcsiustico, aunque la use Plotinio, luz de luz, quc
mus lardc consagro cl Concilio Niceno. no cs sino eco dcl pcnsamiento
que S.Publo hubfu exprcsudo diciendo que cl Vcrbo cs "csplcndor de la
gloria y figura dc su substuncia (dcl Padre)" '^ : frase que no ticne origen
platonico, sino puramente cscriturario, cn la dcscripcion de la Sabidurfa
como "cmanaeicin _puru dc lu claridad dc Dios Omnipotcntc resplundor
de la lu/ e ternu" ' - \


Cinco clfus antes de su pusicin y mucrtc redcntora decfa Jcsiis a los ju-
dfos: "I.u lu/ csta atin con vosotros por un poco dc ticmpo: caminad,
pucs. mientras tcneis lu/ paru que lus tinieblas no os cojan mientrus
tcncis lu/ crecd en lu luz, para quc devengais engcndrados hijos dc la lu?


Yo lu/ vinc al mundo, para que todo cl que crec cn inf no permanczca
cn tinieblas"'


Y como un cco repctia San Pablo: "Dios que dijo quc la luz resplan-
dccicsc del scno dc las tinieblas, cl mismo hu rcsplundccido cn nuestros
coru/oncs, paru lu iluminacion dc la cienciu de la claridad de Dios en la


" KOs. V. 14.
12 Efcs. I, 17 ss.
J3 S.A(U'STIN. DE TRINITATE. L. IV. cap. 2. ML, t 4 2 col. 889 .
14 Uebr. 1. li.
'•> Sapi .nl . VH,25.26.
1 (> | o h . XT1,35,.T6,46.


7
68 EIJO GARAY


faz dc Jesucr i s to" 1 ' . Esta sabidurfa no es sabiduna de los hombrcs, sino
dc Dios, recondita y misteriosa'°; ajena a la cicncia y prudencia humanas
y revelada a los pcquenuclos'^; es obra del Espfritu dc Dios. llena dc luz
gloriosa; porque -como enseiia S.Pablo si al suministrar Dios la lctra de
la Ley escrita en tablas de picdra (letra que sin el Espfritu mata, porque
solo el Espiritu vivifica) lo hizo con tantos resplundorcs quc los hijos dc
Israel no podiun mirar a la cara a Moiscs y tenia este quc ocultarla bajo
un velo, porque deslumbrava su claridad resplandccicnte; jcuanto mas cs-
plendorosa no sera la donacion del espiritu en la Ley Nueva! Porque si
lo que fenece y de anula, al cumplirsc en Cristo, cual ocurre u la Ley Vicja,
ha estado lleno de gloria, lo que es dcfinitivo y permancntc debe ser mucho
mus glorioso: Aquel vclo de Moises perdura ante los ojos y sobrc el corazon
de los que no ven como el Antiguo Testamento sc cumple cn Cristo. Mus,
nosotros. vicndo u Estc a caru dcscubiertu contemplumos como cn espejo
lu gloria dcl Senor y de elaridud en claridad nos transformainos en Su
imugen, merced al Espfritu del Scfior; mientras a k>s inficlcs ciega cl de-
monio para que a sus ojos no brille la iluminucion del cvangclio dc la glo-
ria de Cristo que es imagcn de Dios-^.


Esta iluminacion, que tiene su apogeo en la contemplucion infusa, en
la que el sol de la claridad desplicga sus ardores y luces vivificantes con
soberano dominio sobre la carne, y eclipsa con su rcsplandor los humanos
raciocinios, proviene de los Dones del Espfritu Santo; el Viejo y cl Nuevo
Testamento abundan en alusioncs a ellos; por el dc Sabidurfa saborea el
alam con fclicidad amorosa los misterios de la fe, y, como en anticipo
de la beatitud celcstiul, ve todus lus cosus en Dios y se compluce en lu ur-
monfu de todo lo crcado: el de! Entendimiento le da luz. pcnetradora de
lus verdades de fe; el de Cienciu ilumina cl ulmu para que justiprccie la
naderia de lo terreno y se despcgue dc todo lo caduco quc estorba la pc-
netracion de las verdades divinus; la iluminacion de esta triple lu/. es dc
esencia de la vida cristiana, y nos trunsformu lu claridad cn cluridud, dc
gloriu en gloria, de ensenanza cn ensenunza, en la imagen del Pudre, quc
es Jesucr is to^ .


5) Lo mismo en la Teologia catblica.
Del desarrollo que a cstos conceptos dc lus SS.Escrituras dieron desdc


el principio los SS.Padres no creo neccsario ni oportuno uducir uquf tes-
timonios; es muy,sabido quc esa luz divina y esa iluminucion sobrcnaturul
constituyo sicmpre desde el primer siglo de la lglesia matcria dc estudio
y de aplicacion practica dc la vidu. Sicmpre han creido los catolicos cn


17 2 Cor. IV. 6.
18 l Cor. 11,5,6.
19 Mat. XI.25.
20 2 Cor 111. 7 a IV .4.
21 2 Cor. 111, 18; IV,4.


8
II 1 MIMSMO IXRAQUI.' 69


iin eonocimiento clc Dios, comunicudo a las almas puras dcbidamcntc prc-
paradas. muy snpcrior a cuanto pucclc alcan/.ar cl raciocinio liumano. F.se
conocimicnto ha constiluido cl objcto dc la Teologfu Mfsticu. quc a truves
ilc los siglos ha lcnido constantcmcntc cultivadorcs lo inismo teorieos quc
piiiclicos: cl alan dc csa vida sobrchumana llcmi los ccnobios y poblci los
dcsirctos; al coniacto con clla, y no con cl Bndismo indico. surgio la cs-
pirilualidad dc los mahomctanos, como sosticnc accrludisimamcntc cl Dr.
Asin: Oricntc y Occiclcntc la cultivan como cl mas alto grado dc vida
cristiana \ cl inas propio dc los rcclimidos hijos cle Dios: y en sii purc/.a
dc idcas y dc praeticas hu llcgado hasta nucstros dias. l-"n Occidcntc los
muestros que mas inllucncia cjcrcicron son. adcmas dcl Arcopugitu, San
Ainbrosio. San Agustin, San Cusiuno, San Gregorio el Magno (cuyus obras,
quc csludiubu \ unotubu ul murgcn nucstrti Santu Tcrcsa dc icsiis. tun vi-
gorosaniente iiiHuyeron cn la lormacion dc lu mcntulidud rcligiosu cspanola
dcsdc cl siglo VII) v San Ansclmo: las Ordcncs Rcligiosas, vcrdudcros rc-
ductos dc alta vida cspiritual, para los escogidos, abundaron sicmprc cn
misticos yu cspcculativos ya paicticos.


^Quicn podriu prcsumir en brcvcs lincus tun siquicru los puntos cupi-
lulcs dc csu giguntcscu rumu dc lu Tcologia Catolicu quc sc dcnomina lu
Mislica'.' l'cro cn rcsumcn su idca fundamcntul cs la dc San Juan y San
Publo rccibio lu Iglcsia.


Bajo lu uecion dc los doncs del F.spiritu Santo, el alma. nuis bicn pasiva
quc uctivumcntc, pcro con acto suyo vital. y con fuer/.as subrchumanas,
infundidas cn la intcligcnciu \ lu voluntud. sc clcvu u funcioncs sobrcnu-
lurulcs.


l.a lu/ inliisa dcl don dcl lintendimiento ,,quc cfcclos producc cn clla'.'
(,Regir sohrcnaluralmcntc sii natural modo dc entcndcr mcdiantc imprcsioncs
dc las cosas cn his scntidos quc claboradas por el cntcndimicnto la poncn
cn poscsion dc la vcrdud'.' ,,Dolai ul alnia de un osbrehumano modo dc
conoccr.' (>lnfundif cspccics imuginativas, > aun imprcsas. nucvas'.' Y cstas
cspccics imprcsas ;.sc acomodan o no a la liincion natural inlclcctivu hu-
inana > rcquicrcn lu convcrsiiin aJ phantasmata. o seu cl concurso clc lu
imuginucicin'.' ,',S6lo rccibc cl alina lu/ infusa. o tumbicn cicnciu inliisu'?


Respondusc como sc quicru, pucs toclos cstos casos sc dan. sicmprc sc
tratara dc un conocimicnto cuyo funcionalisiuo ignoramos. muy supcrior
ul naturul-- cuyo primcr origen cstu cn lu pcrccpcicin scnsitiva. va inlcrior


—- "(!ojjtn>s«inilis l l i M i n i | i r r i ^ i i o i M i i l i . i i n |n-r <jii.11111.11>i 11111 l i o i i r m 111I i l i \ i i u i su/ira
ntilitrttm mcutis... 1.1 sir iiiiiiiosccns Dcuni. in luli slaln lo^nilionis. illiiiiiinatur ail
i|is;i |>rofiiii(lilatc ili\inac Sapiciili.ic c/(i«ni iiermrulari nmi paxxumus". S . i i l O M A S .
In l)e Divinis \11mi11. C.a|) \ l l . l : / Senl. D.tl. q.l. a.l ail .">.


9
70 I I J O G A R A Y


ya exterior, y cuya claridad y cxcelcncia dcpcndc dc la fucr/.a dc nuestra
niatural !u/. intclectiva, mas la lu/. sobrcnatural infusa .


Si a aquclla luz natural intclcctiva de tal modo son cvidentcs los pri-
ineros principios, quc tan absurdo cs negarlos como prctendcr dcmostrarlos
a esta otra luz sobrcnaturai infusa son tambien evidentes las vcrdades di-
vinas, no cn su infinitud, sino cn la mcdida quc Dios lo da, y dc tal suertc
quc la negacion dc cllus contraria como un manificsto absurdo el cstado
dc poscsion plena con quc talcs verdadcs, mcdiantc csa luz, se han adu-
cido de la mcntc; y cualquicr dcmostracion racional y discursivu cs dc
incnor fuer/.a quc la luminosa vision-4.


Es una intuicion, no un raciocinio; cs pcnctrar cn lo quc la inteligencia
por su luz no puedc penctrar- 3 . Nucstra visita scnsitiva no pcrcibc las vi-
bracioncs de la luz mas quc dcntro dc dctcrminada cscula; fueru dc clla
somos cicgos; si cn un momcnto dado cl Crcador dilatasc nucstra perccp-
uon visiva. cl campo dc la ecguera se convcrtina en cainpo de lu/. Dc
parecido modo, nucstra lu/. natural intelcctiva no ilumina, para haccrlo
pcrceptiblc. cl objclo mas quc dcntro dcl campo dc lo quc provienen dc
las impresioncs scnsitivas y dc las combinaciones dc idcus adquiridas, pcro
con colaboracion de la imaginativa; es dccir, dcntro dc un marco dctcr-
minado, dc una cscala limitada. quc mal pucdc enccrrur dcntro dc si ciertas
vcrdadcs divinas. o solo las conticnc cn gcrnien quc dcsarrolla el raciocinio,
pcio no consicntc inluicion: mas la luz sobrcnatural dcl don dc entcndi-
micnto, ya por si sola actuando sobrc Cspccics adquiriclas, ya con cspe-
cies infusas-", sean cstas dcl ordcn imaginativo. scan dcl intelcctual, con-
forta-^ dc tul sucrte nuestra intcligcncia antc las vcrdades divinas que ya
puedc csta percibir sin discurso, intuitivaincntc, o si son mistcrios, como
cl dc la Trinidad, la Encarnacion, e t c , vcrlos, no cn la evidcncia intnii-


—' "\'.\ phanlasinatibus \ol a scnsti aecoplis secundum naturalcin ordincm. »cl
di\ inilus in imapnaiione lormatis. tanlo cxccllcntior cognil io inlcllcclualis habctur
i | i i a n l M i ) i liinicn inlclligihilc in l i o i n i i n : lorlius lncril. Kl sic |icr rcvcJationem c \
phantasmalibus plcnior cognitio accipitur c \ inlusionc divini luniinis", S . i l l . I I J . 1 2 .
a.l :t. ad 2 ,


24 'lla sc habol lunicn supcradditum ad ca quac nobis supcrnaturalilcr innotcscunl.
sicut sc liabcl liiincn nalnralc ad ca quac priinordialilcr cognoscimus" (> l "II1. 2.2'1''.
U.8. a.l.ad I ).


2- 1 "l ,)uanlo lumcn inlellcctus c s l fortius laulo potcsl nia^is ail i i i l i i n . i pcnclrarc.
I.umcn aulem naluralc noslri intcllcclus c s l linilac sirlulis: undc iisipic ail Helormi-
nalum ulquiil perlin|{erc polest. Indigcl crgo l iomo supcrnaturali liuninc. u ullcrius
penetrcl ad cognoscendum quacdam quae pcr liimcn nalnralc cojjnosccrc non valcl.
i.l illund lumen supcmcturaic, homini ilalinn. vocatur donuni inlcllcctus" ( I d . l b i i l
cor|;A


"In via cognoscitur auandoquc Dcus non pcr spccicni a crcaturis acceplain scd
intellectus a Dco formatam". S.TII. (Jpusi-. LXXII: De eoncordanliis.


27 "Lunifn naturale intellectus confortatur per infusionem luminis ^raluiti" (S III.
I , 0 . 1 2 , a . l 3 , c ) .


10
,111 MIMSMO IXRAQUI? 71


scca dc tan altas y para nosotros incomprcnsibles verdades, sino en la lumi-
nosa oscuridad de toda verdad quc exccde nucstra capaciclad mcntal-^.


Al lado de csa luz sobrcnatural que eclipsa dc tal mancra la luz natural
de la mcntc humana quc sc convicrte cn tinicblas; y los eonocimientos
naturalmentc adquiridos se sumcn cn oscuridad durantc cl fcliz momcnto
de la iluminosa intuicion, gratuito anticipo dc la manifestacion dc Dios en
el c ic lo - 9 ; y mientras mas vigorosa cs la luz divina y mas intcnsa la in-
tuicion, mas sc dcsvirtiia, llegando a desvanecerse por entcro, todo racio-
cinio. toda actuacion dc la imaginativa y todo conocimiento puramcnte
humano sobre la vcidad intuida .


Y asi, cnsciiaba Bcncdicto XIV: "El don de entendimicnto consistc
en una cicrta lu/. dotado dc la cual cn cntcndimiento entiendc las cosas
rcvcladas por Dios cual cn intuicion clara y sin oscuridad"^' .


Y Billot: Dios "con inmediata opcraciiin suya imprime las cspccies mis-
mas cn la mentc, o cicrtamcnte las ordcna, sin discurso alguno del con-
templantc"^-.


6) Ni platonismo ni plotinismo.
Vcmos, pues. una corriente de doctrina gcnuinamcnte cristiana indepen-


dientc de Empedocles y de Platon y dc toda ciencia humana quc se mani-
ficsta y desborda sobrc la humaniclad con la aparicion del Cristianismo.
Encinta de clla. como de la redcncion. dc que era promcsa y tipo. cstaba
la Vieja Lcy; como dc la pciia, al golpc cle la vara de Moises, brotaron
las aguas caudalosas quc saciaron la scd dcl pueblo escogido, asf al con-
tacto dc la Cru/ rcdentora sc reali/aron las divinas promcsas y los mile-
narios anhelos de la humanidad.


La sabidurfa dc Dios animo en la mcnle humana. Una ciencia nucva
rcvclada a los pequenos humildcs resplandecio para todos; el hombrc fuc
llamado a la perfeccicin y sc propuso un modelo infinitamcnte perfecto;


2 " "Duplcx csl Dci visio. I na uuidcm pcrfccla. pcr quam videamus Dci esscntia.
Mia \ cro impcrfecta pcr quam cisi nou videamus dc l )co quid est: ct tanto in liac


vita Dcuin perfectius cognoscimus, quanlo magis intelligimus eum excedcre quid
quid intellcclu comprchenditui. Kt utrai|iic \ isio pcrlincl ad donuin intellectus Prima
(|uidcm... cril in palria: sccunda vero... habclur in via" (ST.TH. 2 . 2 a o . y . 8 , a . 7 , c ) .


2'* "lnlcllcctiis donuin. ul Gregorius dicil, dc auditis mcnlcin illustrat, ul homo
cliam in hac vita praclibationcm liiturae inanifcslationis adquirat" (S.TH. / / / Srnt.
I)..!l .q.l.a.l).


3<l Kscrihc S \ \ T \ TKKKS\ . cn su li'rfn. cap. 12.5: "Kn la Mislica Tcolofiia quc
comcncc a dccir picrdc dc ohrar cl cnlcndimicnlo. porque lo suspende Dios... Cuando
cl scnor lc suspcndc \ le hacc parar, dadc dc quc se espante y ocupc. y quc sin discurrir
enticnda mas cn un crcdo quc n o s o l n s podcinos cntcnder con lodas nuestras dili-
gencias cn muchos anos .


> S W | l AN I)K l . \ CRl / . Noche Oscura, l . l l . cap.9, n.-2: "la luz que se le ha
(lc dar /c/ alma). cs una allisima lu/. divina quc exccde toda lu/. nalural. y que no cabc
naturalmcntc cn cl cutcndimiento . "Tan inincnsa cs la luz cspiritual oe Dios. y
lanlo exccdc al entendimicnlo natural, que cuando llcga mas ccrca, lc cicga y oscurccc'
(Noche, 1.11, rap.16. n . - l l ) . Miis ponnenorcs dc csta lu/ rn Noche, l . l l . ca|).o.


BF.NEI). XIV. /)c Srnorum Dei beatificatione, L.ll l . c .26. n.-7.
32 BILLOT. Dr \ irtutibus Infusis, Edic. 1905, pag. 189.
72 I I.IO ( \ \ \ < \ \


y luc dotudo dc alas dc amor para su voluntad y lu/ dc idcas para sti cn-
tcndimicntn. I.slo cs la entraiia misma del Crislianismo.


Y lodo cllo Cxprcsado primitiva y prcfcrcntcnientc bajo cl simbolismo
dc la luz v dc la iluminucion; los quc vivicsen la nucva vidu scrfan hijos
de la por la hubitucion clcl l-.spiritu Sanlo cn cl alnia sc rccibc la
iluminacion dc la vcrclad y sc comunica u los dcmas. "I a lu/. scgiin c|iic
pcrtcncce al entcndimicnto, no c>, otra cosa quc cicrlu niunifcstacion clc
la vcrclad. scgiin aqucilo dc "Todo lo que munificstu. lu/ cs" (Kf.V.13);
por lanio. iluminur no cs otra cosa c|iic comunicar u olro la manilestacion
dc la vcrdad conocicla"- . I s ; . vida y su comunicacion lu cifrabu cl Arco-
pauita cn cstas pulabras: "Al/undo lu miratla y lijandola cn la leli/ y cli-
vina lu/ de .lcsus. cscudrinando santamcntc cuanto nos cs dado vcr, c
ilustrados con cl conocimicuto clc las visioncs sc»un la cicncia mislica.
podrcmos devcnir luminosos y dclficos, consai;rados y consaijrantcs. pcr-
icclos y pcrficicntes"-".


Tanto csa doctrinu como M I cxprcsion simholicu son originariaincntc
cristianas, no riencn nada dc plalonicas ni dc plotiniunas. cn cuanlo sc
rcficrcn a lu vicla sobrcnutural. Lo inisino los IT. i|iic cn lilosolfu scuuian
a Plutori quc los quc scsiuian a \ristoiclcs. sc cxprcsun cn cstu niutcria
con ijiual dc Irascs, las cristianus: \ cs vcr visioncs y utribuir a molclcs clc
cicncia pagana csc modo t!c cxprcsaisc: dcsi<ruciudumcntc son muchos los
visionarios.


l-n la gnoseologia naturul liumana csui la picdru loquc para aprcciar csas in-
lluencias: pcro no cn la iluminacion sobrc-nalural cristiana.


7) ,:Hay ihimiiiisnio ai la Mislica ilc l.uiio'.'
llcmc dctcnido cn csas considcracioncs algo mas dc lo quc mc propusc,


v no sc si lo bastantc para cl Rn quc prctcndo. quc no cs otro sino ad-
vcrlir quc cuanto cnconlrcmos cn los cscritos dc I ulio rclcrcntc a ilumi-


nucion propiu dc lu vida cristiana sobrcnatural no puedc achacarsc cn niodo
algunu a iluminismo ixraqui; lia dc vcrsc cn cllo lu trudicional doctrina
dc lu Iglcsia Catolica; v no consicntc otra cosa sana cntica.


1'odna rcconocersc cn cl dcpcndcncia dc Micnarubi o dc cuulquicru
oiro nnstico arabc, si. aun conscrvando ininaculaclu la ortodoxiu cristiunu.
sc vicscn cn sus escritos misticos. conccptos > an.ilisis psicologicos. divi
sioncs v clasificaciones. tecnismos, descripcioncs. ck . quc. sobrc no scr
usuales cntre sus contemporaneos. coincidcn con los dc tulcs cscritorcs
arabigos. O bien, si dcsbordandosc clcl caucc de la gcnuina misticu cato-
lica. extendiesc las divinas iluminaciones a los uctos dcl natural conocer
lunnano.


|oli . \ l l . IMi: l i " W l . S: I Ti-s. \ . ">: V.tvs. \ . II.
:il ST.TII. I. g.lOO.a.Lc.
:t-"' l)c Kc<a. Ilicrareliia. Cap. I \I.C l . l l l . col.:i72.


12
I I l \ I I \ | \M<> I \l< \ o i | 73


Que csto scgundo no ocurrc. lo vcrcnios en el ntimero siguicntc: en estc
mc cino a probar quc tampoco es mistico ixrac/ui.


Lulio es sumamcntc parco y un pobrc cn lo quc toca a exprcsion dc
doctrinas mctaffsicas. Aludc rcpctidas veccs a la cicncia infusa: pcro no la
cstudia: su mision es otra: cs atracr al seno.de la Iglesia a paganos. hcrejes
y dcscrcidos, no ya ensciiar alta vida cspiritual: andaricgo infaliblc, vivio
cn el polo opucsto a los claustros cultivadorcs dc la Mistica Teologia.


I 11 su libro dc Aniigo y amado, pocma dc muchisimos quilatcs. ponc
csta scntcncia sobre la ciencia iniiisa y la adquirida: "Decia cl Amado que
la cicncia infusa vcnia de Voluntad (amor). oracion y dcvocion: y la cicncia
adquirida vcnia dcl cstudio y dcl entendimicnto"36. Y para su hijo escribio:
"Muchos tiencn cicncia adquirida por cl cstudio: pcro la cicncia quc dona
cl Lspiiitu Santo csa cs la cicncia inliisa. la cual cs muclic mayor, y mas noblc
quc la quc sc apfcndc del macstro dc la escuela"-^.


Como cjcmplo dc lo quc en divcrsas obras dicc acerca dc la contcmplacion.
veasc lo siguicnte: "Caridad y conlricion y lagrimas y llanto \ vida contcm-
plativa. conviencn entrc si Dcsear y alcgrarsc \ alabar y dar gracias y
otras cosas como esias. convicncn con la vida contemplativa Si quicres
contcmplar expresatucntc cl bien. ccha todo de tu cora/on > pon cn cl
al Supremo Bicn: \ para quc los objctos scnsibles, que impidcn la contcm-
placion. 110 contrarien, vctc a lugares solitarios. y estate alli y considcra
d Suprcmo Bien" ctc.-'".


Pcro advicrtasc quc la palabra contemplacion no da el valor tccnico dc
la mistica, sino el mismo que tienc el titulo de sus obras Libro Uc con-
templucion vn Diosy Arte de Contcinplacidii: dc sueite quc deline dicicndo:
"Coiiteniplatio esi uctus inentis c/iuic cogitat in Dcwn"*'.


Del don dc la Sabiduria dice: " ( , l n quc comicnza la Sabiduria? Ln
fo y cn devociiin. qtie son cscala |ioj' la quc subc cl cntcndimiento a enlcndcr
los scrcrctos dc mi Amado. Y fc \ devocion de dondc sc originan? Dc
nn Amado. quc ilumina la fe c inflama la devocion"^0.


Cuando cn S I IS obras sc encucntra accrca dc las virtudcs infusas y los
doncs dcl Lspiritu Santo no pasa dc tcologia elcmcntal: dista mucho dc
la claboracion qtic esas materias ticne cn l.i Suma Teologica de Santo Tomas
dc Aquino. \ todo lo que cn cuanto a mistica cscribio Abcnaiabi. scgim
nos lo prcsenta cl Dr. Asin en "Ll Islam Cristiani/ado".


Aunque de escaso valor cicntifico, son preciosas las pinceladas quc. con
tia/os dc agudisimo ingcnio y algo de anaiisis psicologico. da las describir
la sobrcabundancia dcl amor cuando sobrepasa al entcndimiento y a la mc-
nioria. y priva dc los scntidos; qucda el cora/.on como sin vida. siimcsc cl


iniigo \ \iimdo t . i l ic (liiliiirs. vrrs. 211 .|infz 11-t.
Dorlr. i'urnl. ra[i. .'i I n .! Kilii . Obrador. I ' a lmaj906 , p.61.
Mirandumin, l . . l \ . < an .'17.n.- I..i..
I.ib. I^rovvrbiortiin. I\!ll.i'a|i..'l."">.n.- I.
\inigo y nmado, vcrs. 2HH -Kdir. (•almrs. pag.419.


13
74


alma cn languideces y afanes, y cl corazon dcsca la nuiertc, y porquc no
muere lloran los ojos cntre lamentos, por sobrcabundancia dc amora,41


A pesar dc la pobreza de tcoria mistica quc sc observa cn sus escritos,
su vida mistica practica bebio ser altisima: lo revelan numcrosos pasajcs dc
sus obras; uno de ellos es el que acabo dc referir: otro cs el siguientc. quc
cs tcnido como autobiografico: "La contemplacion y devocion quc Blan-
qucrna tcnia. y cl artc y mancra que usaba 110 hay quicn la hubicra podido
decir ni significar, sino solamente Dios"42 V (,no encerrara hondo scntido
dc mistica practica aquella estrofilla, que trascicnde, como las de San Juan
dc la Cru/. a aroma de tomillo y placidcz de la naturalcza cn que sc retle-
jan las gracias dcl Amado? Hela aqui:


"Entre la viiia dcl hinojar
tomomc Amor: Dios me hi/.o amar.
entrc suspiros y lagrimas estar""^.


8) ,Hay iluminismo en la gnoseologia natural humana de Lulio?
Pues si cn toda la teologia mistica de Lulio no hav absolutamentc nada


quc acuse rastro de iluminismo de los ixrai/uies, sino solo lo mas elemental
dc la mistica cristiana. y ni siquicra el sistema ni la riqucza dc notas. ma-
ticcs. descripcioncs psicologicas, clasificaciones dc carismas. etc. e t c , quc
podrian asemejarlo algo a su pretendido maestro Abenarabi. todavia menos
lo hay por lo c|iie toca a su doctrina sobre cl natural conocer humano.


El gnosticismo dcl sufi murciano arranca un agnosticismo negador de
la ccrteza como fruto de la naturale/.a fuerza intelectiva, que Lulio por
el contrario cxalta desmesuradamente. En cuanto a la gnoseologia natural
humana Lulio es antipoda de Abcnarabi. Y. sin embargo. hay que reconocer
cuan facil es aue quienes no conoccn de las obras lulianas mas quc la cortc/.a
sc vean inducidos a achacarlcs 0 bicn un iluminismo mas o menos hcterodoxo.
o al mcnos una tcoria en la quc cierta iluminacicin divina especial cs clc-
mcnto intcgramente de la funcion cognoscitiva humana.


A ello han contribuido entusiastas lulistas con habei usado. y aun abu-
sado. tanto del tttulo de Doctor lluminado: el concepto dc iluminacicin
ha resellado, como nota intema, la doctrina dc nucstro Beato. La misma
portada general dc Ia magnifica edicion moguntina dc sus Obras estampada
al frentc del toma I. ( n o da acaso cste tinte y color a todos sus escritos? 44,


" Libro </'• Contemnl. en Dios Cap. 222.n.-7 ctc.
•»2 Irfc de Contemplacion, Cap.l3,n.-7, Kdic Calmcs.l iama. I *>I I. Obr<u,t.lX.|>ag l')(l
43 ( . '„ n ( d,, Ramon. Vcrs. I 6 1 8 - K d i c . ( , a l n i c s Mallona.1936.pag.237.


Vease: "Beati—Raymundi—l.ulli Doctoris llluminali cl malyris— Opera—(,)uinquc
sacculorum vicissiludinilms—illacsa cl intcgra servata,—Kx omnibus Terrarum Orliis
parUbus jain collecta, recognita, a mendis—purgata. cl innunum corpus adunata. in
qliibiis ipscmct H. \uthor csponil -ailiniranilani el non hunumnmindustria sed supero
Lurnine acquisitam Scientiam Scientiarum <•/ Artem— Artium, a non paucis in vanum
impugnntnm, a miillis lainlahililcr imcsl igalam. ct cx parlc inventam. a iicminc vero
ad suprcnmm pcrlcctionis apiccm nisi a solo—Divo Aulliorc pcrdiiclain. - In i i u a - D c u s
ct Crearura, liitinitiiiii cl Rnitum—miro modo confluunl in iinuin Opus Sapientiae ct
Scicntiac—Sapientibus ei prudentibus hujus saeculi absconditum, 1'arvulis milem rc
velahim et manitectum— "etc. etc.


14
75


I s lamcntablc c|iic algunos lulisias al dolcnclcr algunas doctrinas dc Luliu
sc cxcedan aciisando a sus impugnadorcs dc ir contia cl Lspfritu Santo
quc sc las inspiro. Jamas ba dicho Lulio que Dios la hava inspirado alguna,
linicaincntc atribuyc a ilustracion divina la forma y modo pcculiar que dio
a su Artc: bucn testimonio dc cllo cncontramos cn la Vita voaetateha,
cu\ a iutima dcpcnclcncia dc Lulio cs manilicsta: pues bicn. cn ella^-"' .
todo sc reune a dccir: "accidit c|iiod subito Dominus illustravcrit suam
mcntcm dans cidein formain ci modwn faciendi l.uhuin dc quo supradicitur,
contra errprcs infidelium: dc quo Raymundus immensas gratias reddens
Aitissimo descendii cle Montc illo. rcvcrsusquc mox ad Abbatiam Regalem
cupradictam coepit ibidcm ordinarc et facere Librum illum. vocans ipsum
primo ARTF.M MA.IOKIM. sed postca ARTKM GKNKRALLM". Y nuis
abajo anaclc: "Dominus ostenderat modum Arris Artem puain sihi dederat... "
A csto sc rcduce toda la iluminacidn del Doctor lluminado. a una divina
ilustracicin Con estas modestas proporcioncs coincidcn cuantas alusioncs ha-
cc a cllo cl li. Lulio en diversas obras suyas: > haccn inal los lulistas quc
sacan dc quicio lo que dijo Lulio y lo quc. rccojido dc los labios mismos
clcl Macstro. clijo la la \ita eoetanea.


A partc dc csa divina iluslraeion por la que adquirici Lulio la idea es
cl sistcma dc su Artc paia elaboracion racional dc la cicncia humana que
cn la mcnte clc Lulio habia dc conducir a la demostracion tambien racional
dc lo.s dogmas ciistianos. aunquc supuestos los datos que scilo la fe aporta
todo lo demas cs en su doctrina puro discurrir de la humana inteligencia
mera filosofia natural, cicncia c]iic para nuestro Beato. cn contraposicion
a tantos dcsdencs con quc muchos dc sus contemporaneos la desprcciaban.
licne tan alio valor. c|iic clice Jc clla: "La I ilosolia asi es la lu/ en la vcrdad
cuniu cl sol en el di'a"46; compara la razon humana al sol. y dice que cl
hombrc cs iluminado y cicntifico por la vcrdadera racion; ilidacl 4 7 . Y esto
iio solo paia los secietos clc la naturale/a. sino por las altas verdades religiosas.
Blanqucrna. cn quicn personifica Lulio al sabio cristiano. dicc asi a un tartaro
cun quien dialoga: "Oye. aniigo. > entiencle: nuestra le es muy clilicil dc
cntender y cle cxplicar, pucs no cs dado a cualquicra entenderla, sino a
quicn csta iluminado por nobleza de entendimiento y a quien ademas la
Filosofia haya descubierto los sccrctos de la naturalcza y hecho muy clocto
cn cicncias". A ello la rcspoiide cl tartaro: "La Filosofia no mc ha ncgado
los secretos naturalcs, que con largo y laborioso estudio he adquirido, y
soy cxperto en muchas ciencias, y estoy ejercitado en el cstudio; porque
la naturale/.a me dici bastantc excelentc enclendimiento. te rucgo que te
apliqucs a declararmc la verdad cle la fc: confio en Dios que la entendere.
si me la das con verdadcras pruebas"^^


'•' \ ila coaetanca— Cap. II.I
'(l Librr 1'rorrrbioriim. I'arl. IIl.rap.TT.n -10.


Contrmpl. cap. ZW.n.- R:cap.2tl.l l .- .").
III l.ibrr supor Psalmum Quicumque iull. seu Liber Tartati et (liritinni n . - IT


I I. Kd. Moiiiml. I. l \ .


15
76 11.10 GARAY


La filosofia do quien escribe eso ;.quc parentesco puede tener eqn la
de Abenarabi, para quien "la razon es incapaz dc cvitar el crror y la duda
en la biisqueda dc toda verdad. y niueho mas cn la dc las vercladcs sobrc-
naturalcs"? ^ .


No niega Lulio la eiencia infusa, pero tampoco confunde con clla la
adquirida._"Una cicncia cs la que sc da por infusion. \ otra es la quc sc
adquiere"^".


"EI habito dc la ciencia sc rcduce de clos modos al acto, uno de los cualcs
es por influencia clc Dios. sin adquisicion ni cuestion; pero otro cs cuando
cl habito sc rcduce al acto por la cicncia adquirida. cle sucrtc c|iic el alina
investigada la.s cspecies dc las cosas \ las scmcjan/as scnsualcs. y forma fan-
tasticamente- 1 ' cierto vcrbo existcnte en el acto. y dcspucs. rcducicndolo
a la potencia habitual, forma otro vcrbo, luego igualmentc lo dcja y forma
otro. \ asi por uiodo cle generacion procedc dc vcrbo cn verbo. hasta qtfe
cl habito dc la ciencia esta complcto y pcrfecto cn la potcncia dcl alma"'- -


Antcs, cn el n,- 1 dc esta cuestion 76. toda ella de alto valor psicologieo.
y de rigurosa correccion aristotclica. habia dicho quc "Dios crco el habito
(dc la cicncia) en potencia. y su sujcto cs cl alma mcdiantc la memoria. cl
entendimicnto y la voluntad; cl habito es un agrcgado o compucsto dc las
especies y fantasias y semejan/as (iclcas). ya sean intclcctualcs. ya sensualcs,
dc las cualcs el alma pucdc formar verbo. sca sensual. sea imaginable. sea
cspiritual: y csto es manidiesto segiui la virtud dc la potcncia scnsitiva. inia-
giuativa e intclcctiva. c|iic son tormas. y scgiui la virtud de pasicin e imprcsion
scnsible, imaginable y racional".


lin las admirable obra dc que copio cstos dos pasajes. cxponc en divcrsas
cuestioncs cl origcn clcl natural humano: no admite sino el quc, como ya
habia dicho en otras- 1^, einpieza en los sentidos: ya la cxplicacion corrcc-
tamcnte pcripatetica. quc da dc la intclcccion humana alcjada toda posibilidad
de atribuiiie ni ideas tradicionalistas, ni ontologistas. ni luministas cle ningiui
genero: la genesis dc nuestra cicncia es cnteramcnte racional. disctirsiva atiu
cuando sc trate dc conocer las substancias espiritualcs y al mismo Dios.
asi como los univcrsales y los particularcs. por mcdio dc las ijnprcsioncs sen-
sualcs. quc clabora el entcndimiento para producir el verbo""^.


En otra importante obra dicc quc la cicncia que tencmos cn csia vida,
y que contrapone a la fe, cs: Verdadero conocimiento necesario de cosas
ventuderus adquirido mediantc lu formacion dv la idea: dctnucstra quc la fc
no pcrmanece en la.yida cclcstial, sino por cuanto sc conservan las espccics
adcjuiridas por ella^-1. con motivo dc csto escribc la gcncsis dc nucstras


VSIN- 1:1 Islam C.rislutnizudo, |>ag. 17').
Duputario Eremitac—Quaml. l l 0 . n . - 2 .


" RiTi i i - rdrs i - . |)iira no i - n l r n d r r nial rsla ilm lnn.i d r l.nlio. i|iir llaina enle fan-
laslico al que produre cl cnlcndiinicnlo. no ya la fanlasia. clatioraiido las c s p n i c s
cn las cualcs alcaii/a la vcrdad dr las cosas: cnlrc i|iic no cs i s l ina si cl cnlcinliniicnlo
liiiiiiano no liicsc lo ipic cs. ( \rlml Philosophiae desideralae. 1'isl.l.l'arlis III parlc


•'- Qttaesliones per \rtvm tlemostrativam solubiles, Oliacst. 76: n,—2-Kd \ lo«nnl
I. IV, oag. 90.


53 Contempl. c a p . t l . n.-7.
5 * lllitl. Ouaesl. 7 8 - K s dc imjiorlancia la Cuesl. 9(1.
55 | / 0 migmo quc SANTO THOMAS. I. q.89,a.3.


16
..ILUMINISMO IXRAQUl'.' 77


ideas, aun en lo que toca a ios angeles y a Dios y sus atributos; y ni por
asonio aparece el iluminismo, ni siquiera como si'mil la palabra luz; todo
es conforme al sistema aristotelieo puro: imprcsion sensitiva, que se trans-
forma cn imaginativa. como esta a su vez cn el entendimiento posible,
por accion del entendimiento agente. en inteligible; y anade: "y asi' es
elaborada la ciencia dc las cosas scnsibles, y de modo semejante la de las
cosas intclcctualcs. desnudandosc el intelectivo de las especies infcriores
y ascendiendo a las superiores, es a sabcr a las similitudes de los angeles,
de las almas, y de los divinos atributos; y dc tal modo de saber de la vida
no qucda nada en la otra. pucs es discursivo; pero queda algo de la ciencia
de esta vida en la otra, por las imprcsiones recibidas durante esta; como
el entcndimiento, que en su propio inteligiblc hace inteligible la especic
sacada dc lo sensitivo e imaginable, y con ella se va cuando se separa del
cuerpo. y en ella alcan/a los colores, las figuras e t c , que pertenecen a las
condiciones corporales, dc las cuales tienc ciencia; y semejantemente digo
de las cosas espiritualcs .


9) Como conocemos, segitn Lulio, los scres espiriniales.
Si no admitc Lulio mas origen que nuestro natural conocer que las im-


presiones recibidas por los sentidos. ^,no explicara nuestro conocimiento
de los seres espiritualcs por medio de alguna iluminacion especial. extatiea
o no, quc nos elcvc a cse mundo superior, inaccesible a la sensacion? .


Ya licmos visto como cl mismo contesta a esta pregunta negativamente.
Su doctrina es que para pasar a ese mundc de lo espiritual se basta el hu-
mano raciocinio. Solo cuando sc trate de conocer ciertas perfecciones o
atributos de algunos seics espirituales. necesita, como elemento previo,
la luz dc la fe.


Detengamonos algo para ver como explica su doctrina, tomando algu-
nos pasajes de sus palabras, aunque pocos para no extender sobradamente
este capftulo.


Tratando de lu distincion entre accidentes sensibles. imaginables y es-
piritualcs. dice quc "el accidcntc cspiritual no pueden alcanzarlo ni el scn-
tido ni la imaginacion; asi, p.e., cl recordar. cl entender, el querer, la fe,
la esperanza, la caridad c t c , porquc no son naturaleza corporal: pues la
imaginativa no es para alcanzar los accidentes espirituaJes, sino para que
la especie formada por las potencias scnsitivas no pertenezca al ausente
cl objeto; y asi' ella conserva las semejanzas por los fantasmas: moviendo
el cntcndimiento por aqucllas semejanzas la imaginativa, y despues des-
nedandose de ellas. entiende los accidentes espirituales en un fantasma
espiiitual (por dccirlo asi"), en el cual enjendra el verbo espiritual forma-
do por scmejanzas espirituales"-*'.


En la Cuestion 7 5 , de la misma obra expone, "Como entiende el alma
las sustancias separadas", y dicc que asi' como las especies imaginables


tispittutio Eremitae, Quaest. 117, n,- 2.


en las Cuestiones 95 y 9 7 a 102 en que dotenidamente expliea la funcion intelectiva
humana, para ver quc ni por easualidad la palabra luz ni el siinil de la iluminacion
aparecen.


116.—Vale la pena de fijarse


17
7<9 EIJO GARAY


ve el alma lo sensible, asf produce un verbo inteligiblc en el cual ve las
sustancias separadas"; pero en esta vida, no las alcanza por si mismas como
el sentido de los objetos sensibles; cn cambio en la otra vida las ve sin verbo
inmediatamente, pero en la vision de Dios".


En otro pasaje, que por su brevcdad me abstengo de copiar, explica como
el entendimiento. desnudandose y separandosc dc los elcmcntos materiales
que la imaginacion le da, asciende a entender los seres gspirituales. como
son el alma, sus potencias. sus virtudes, el angel y Dios . Todo en estas
explicaciones es pura psicologfa luimana, sin usar. ni por vi'a simil, la pa-
labra luz, y sin referirse nunca a accion laguna iluminista de Dios en el
entendimiento.


Psicologia que no solo es el polo opuesto de la de los ixraquies, sino
que es puramente aristotelica. Estudiando Santo Tomas si podemos cntender
per se ipsas las substancias scparadas, presenta en pro de la solucion afir-
mativa un argumento fundado en quc S.Aguntin clice: "La rnisma mentc
asi como por los scntidos recoje conocimientos de las cosas corporeas,
asi tambien, por si misma, de las incorporeas" (De Trinit. L.9, c.3 in finc);
y responde ai argumento: " A lo primero, pues, se ha dc dccir que de csc
texto de S.Agustin se puede deducir quc lo que nuestra mente alcan/a
de conocimiento de las cosas incorporeas puede conocerlo por si misma.
Y tan vcrdad cs esto que tambicn el Filosofo dccia (De An.L.I. text. 2)
que la ciencia del alma es un cierto principio para conocer las substancias
separadas. Pues por cuanto el alma se conoce si misma, llega a tcner algiin
conocimiento de las substancias incorporeas"-^-


Eso. y no otra cosa, es lo que ensena Lulio, y para cxplicar el proceso
discursivo, da su doctrina de los "puntos trascendentcs". Rccuerdcsc lo
que ella de he expuesto en el n.-; no es lo mismo el modo de ser de una cosa
que nuestro modo dc entenderla; existe ella por sus principios, pero la
conocemos por la idea o semejanza que de esos formamos mediantc el
sentido de la imaginacion, o bien son cl sentido y la imaginacion. Las fa-
cultades cognoscitivas humanas cstan distribuidas en una escala de per-
fecciones desiguales y las inferiores deben servir, no estorbar, a las superiores;
estas exceden en virtud y fuerza cognoscitiva a aquellas; ademas, cada una
de ellas tiende a negar lo que no alcanza; la imaginacion imagina todo lo
que el sentido toca sintiendo, y mas aun; la inteligencia tiendc lo que
la imaginacion imagina, y mas aiin; si el entendimiento no admitiese por
cierto mas que lo que da dc si' la impresion sensitiva y la imaginacion re-
presenta, ^a que quedanan reducidos el raciocinio y la ciencia? Cuando
el sentido niega lo que alcanza, toca a la reflexion intelectual discemir
si, por tratarse de objeto propio de los sentidos y cstar estos en condicioncs
normales, hay que atenerse a su dictado, o bien si por falta de cualquiera
de ambas condiciones hay que tomar por norma el criterio del raciocinio.
Pero siembre ha de prevalecer la naturaleza del objeto y su natural modo
de ser. Cuando este excede a la capacidad sensitiva, nos e ha de sujetar
el criterio a los datos aportados por los sentidos; y si e.xcede a la capacidad
intelectiva, el raciocinio se fundara en los datos aportados por la fe; pero
una vez habida noticia de estos; la inteligencia raciocinara por vi'a dcmos-
trativa.


58 Mirandantm, L. Il.cap. 28 "De intelligere ct imaginari",
59 ST.TH. 1,0. 88,a.l.ad I.


16
JLUMINISMO IXRAQUI? 79


Cada vc/. que nuestra facultad discursiva sc remonta sobre los datos
de los sentidos o sobre el propio criterio, por conocer la incapacidad de
la facultad cognoscitiva rcspecto dc un determinado objeto, se tienc un
punto trascendentc y se verifica una superacion de las facultades inferiores.


"El modo de entender -dice Lulio- consiste en abstraer el entendimiento
las semejanzas o especies del modo de ser de las cosas, por el sentido de
la imaginacion, y a veces sin el scntido y la imaginacion; y como el modo
de entcnder se encamina a alcanzar, en cuanto es posible, el modo de ser
se ha de procurar la mayor concordancia y proporcion entre ambos modos
cl de ser y el de conocer, y ha dc evitar que sean contrarios: y si ocurre
inevitable contrariedad entre los mismos, que ocurre inevitablemente algunas
veces, como es de manifiesto en los puntos trascendentes, la conclusion
ha de caer necesariamente del lado del modo de ser" .


Muchos pasajes de las obras de Lulio podria copiar cn los que aplica
este critcrio a nuestro conocimiento de Dios, y de los angeles, y al de
nucstra propia alma: pero me harfa interminable; baste dar las citas de
a lgunos^ , y cl curioso lector podra compulsarlas, y le quedara patente
quc. ni aun cuando se verifica' el punto trascendente dc conocer "sobre
cl curso dc la natiiraleza", hay ni asomo de iluminacion extraordinaria
divina, se infusion de ideas, de visiones ontologicas, de intuiciones inrriediatas,
o de gcnero alguno de iluminismo. No hay mas que el natural modo hu-
mano de entender. tal como lo ve Lulio. quc es como lo vio Aristoteles;
v s\ \nvse\ev\dc de \o sens\b\e a su propia naturalcza espiritual, y de esta
a seres mas pcrfeetos que \a propia alma, es en virtud del natural raciocinio
quc arrancado dc lo inimaginablc, y de lo corporal a lo espiritual, y d̂ e la
criatura al Crcador, por el mismo proceso logico quc el Estagirita^-; y,
previos datos de la fe. sc remonta a estudiar y demostrar por razones, los
a su juicio. nccesarios los intimos misterios de la vida divina. Vease como
lo dice Lulio con la poetica metafora del arbol, muy en consonancia con el
titulo de la obra: "El entcndimiento engendra en su propio inteligible las
inteligibilidades dc los objetos externos; y planta su idea en su objeto real,
y lo ricga con las semejanzas de sus propiedades escnciales: y cuando lo
ricga con descmejan/.as de sus propicdades y con semejanzas del Sumo Objeto,
cntonces asciende a entender sobrc el curso de la naturaleza" .


Como se vc, la doctrina de Lulio esta en el polo opuesto al del iluminismo.
Pero todavia nos queda un punto importante que estudiar.


L. EIJO GARAY (+)


' Ars inventita verilatis-Uisl. IIl.Regula II c.
®* P.e.: Arbol 1'liilosophiae desideratae, Dist . l l l ,P.V. Camcra l'.M.; Camera K.L,—


Mirandarum, L . l l , c a p . 2 7 - l ) c Ascensu ct dcsc.intell.— Del Arbol de la Cicncia— Dc
Contejnpl. Caps. 171.172.


irbol Philotophiae desideratae. Dist.IlI.P.V .Canicra K.S. n.-2.
( , i Ibid. Camcra K.V.


19
LA LEYENDA SILVESTRINA EN RAMON LLULL


Ramon Llull conocio el tratado Dc Spiritits Sancti Mystagogia de Focio ' .
de cuyos argumentos especulativos aducidos, cn cl. paru dcmostrar que
cl Espiritu Santo. unicamcnte proccde del 1'adre y no del \W\o,once fueron
recogidos en el Liber dc quinque sapientibus del autor mallorquin-.


El Liber de Sancto Spiritu, escrito por e'1, unos doce anos antes, ofrece
la particularidad de haber sido compuesto al rcgreso de su primcr viajc
al Oriente cismaticr y, por consecuencia, cuando guardaba fresco el re-
cucrdo de los conocimientos alli adquiridos sobre cl cisma Al parccer.
fue redactado inmediatamente despues dc la Doctrina puerifi. que encierra
su primera pagina rclativa al cisma griego^. escrita con gran carifto y es-
pfritu netamente ecumenista . Grecs dice son crestians; inas pequen
contra la sancta Trinitat de nostro Senyor, cn so qtte dicn que'l Sant Ls-
perit no i.x mas del Parc lant solament. O aquests han moltcs honcs
tumes; c pcr so, con sdn ten prop a la fc catlidlica. sericn lettgcrs a endttir
a la Esgleya romanci, si era qui aprescs lur lenguatge c lur lctra, c qitc...
ands prcycar entre clls la excellent vertut que'l Fill dirinal ha cn donar
processid al Sant Esperit. 5


Estas lineas y el Libcr de Sancto Spiritu constituyen una expresion dc
la atencion que. en aquellos instantes. Ranion Llull ponia sobre el pio-
blema del cisma griego. Mas. a pcsar de que todos los argumentos formu-


l . - P . G . , 102. 280-100 .
2.—(».\KCI.\S 1'AI.OI . Ij(1 prcsoncid <l<> Focio cn tina <<hm <{cl bcato Ramon l.litll.


cn sus rclucioncs son su.v supucsla primera cstanciu en cl Oriente cristiano (1279-
1281?). K.L., 1962 , I 1 9 - 1 5 0 . - I D . F.l tratado "l>c Spiritus Sancti Wystagogia" de
Focio, en c.l lLiber <ic quinque s<lpicntihus', dcl hcnlo Runion IJttll, K.K.I.. W l l l .
1963 . 309 -331 .


Cfr. M. GORDILLO, S.J., C. Theologiae Oricntalis, Kumac, 1939. 102 ss.
3.—GARCIAS IWLOl . ;Quc aho escribib Ruinon Llull hi "Doctrina pucril'"?


K. L. XII, 1 9 6 8 , 3 3 - 4 5 . - \\),"l.a "Doctrina pucril" dcl beato Ramon Llull y su "l.ibcr
dc Sanc.to Spiritu" cn stt rclncion cronoldgicu, E .C.XIl , 1968. 2 o l - 2 1 4 .


Kstando Ramon Llull rn las ticrras dcl Oricntc, dcbio dcdarar.se, dcfii i i lhaincnle,
cl cisma quc aun perdura (HKKKI.K—LKCLKKC0- llistoric <!<•* concilcs, VI, premiere
pertic. 1'aris, 1914, 216 .


4 . - G A R 0 I A S 1'ALOli, F,l primcr tcxlo oricntulista del hcato Ramon l.lull. K.L.,
XIII, 1969, 183-194.


5 . - C a p . 72 , cd. Obrcs dc Ramon Llull, I, Mallorca, 1906, n. 4. 128-129.


1
LA LKYLNDA SILVESTRINA, EN RAMON LLULL 81


lados en el optsculo trinitario sean de fndole cspeculativa. no consta,
con exactitud pero es muy probable que. al desarrollarlos, se inspirara
en la referida obra de Focio, escrita en 895. y que refleja, por tanto. su
pensamiento definitivo sobre la cuestion de la Procesion de la Tercera
Persona divina. 0


En todo caso, diclias razones revelan que conocfa la teologia disidente 7 .
cn cuya linea cspeculativa se coloco. con la conviccion de que su propio
metodo era efica/8.


Nota particularisima dc ese Liber de Saneto Spiritu es un tejido de ar-
gwnentos positiros; pero tomada esa frase no en el sentido de testimonios.
de la Sagrada Escritura, Concilios. SantDs Padres..., sino bajo el signi-
ficado dc mores et e.xempla a que se reficre, en el Liber de acquisitione
Terrae Sanctae^, hablando probablemcnte de Ramon Martf, el fraile pre-
dicador y autor del Pugio fidei^.


(>. -M. GOKDII.I.O. S.J.. C. iheologinr orientalis, Komae, 1939, 102-1OH. Kn cam-
bio K. \ M \ \ \ (Pholius, D.T.C.. XII, Paris, 1934. I ."»42) no afirma mas que fuc
rompucsta dcspues dcl ano 8!i.">. apovando rn c|iir. rn ella, se liacr mencion de una
rarla quc rl l'apa \driano III (!!!) 1-885) csrribiera a Kocio.


7.— GARCIAS PALOI . El metodo usado \>or el beato Ramon Llull rn sus escritos
retativos ul cisma griego, v el dr sus coetdneos teologos latindfronos, K.L.. \ III,
1964, 215-227.


Si Vcccos y Blcminydes - l o misino que Melitiniota— lcolo<;os latinofronos tuvieron
quc scnirsr dcl metodo positivo, porque su finalidad rra inostrar quc Focio y sus
seguidores liabian rolo la linra dr la Tradirion ( \ r a s e p.r. L. I.OIIN, S..|. Doctrina
S. Ilasilii Magni de Processioaibus divinarum Personarum, Gregorianum, X, 1929 .
329 -364: 461-500) .


8.—GARCIAS PALOU, Eficacia del mclodo esperulativo seguido por el beato
Ramon Llull en sus tratados que versan sobre rl capital error trinitario dc ln des
membracion oriental, K.L., l \ . (')().">. 71-84.


9 ,—"\ai ia lur quod quidam cliri.slianus rcligiosus, brnr in arabiro litteratus. ivit
Tunicium dispiitandum rum rcgr, qui rrx Miramamoli vorabalur. lllc vcro liatcr
probavil ei per mores et exempla quod l r \ Mahometi erat errbnea rt lalsa: ...Tunc
ail illc Iralcr: "Kidcs cbristianorum non potcst probari, sed ecce symbolum in arabi-
co expositum, credas ipsiim". Hoc dixil illc fralcr, quia licct litteratus essct et mo-
ralis, posilivus tantutn cral rl non cuni rationibus probativus" (Liber de adquisitio-
ne Terrae Sanrtae, d. III, p. 1. rd. Kamar, Studia Orirntatia Cliristiana, Collrcta-
nea: n. 6, Cairo, 1 9 6 1 , 126).


10 . -KK. KPHKK.M LONGPRE, O.K.M.. Le B. Raymond Lulle et Raymond Marli.
0.1'., Ilolleti dc la Socictal Arqucologica Luliana, XXIV, Ciutat dc Mallorca 1933 ,
269-271 .


2
GARCIAS PALOI


El argumento noveno que aduce el teologo latino. que intervienc
en la controversial 1 sobre dicho asunto de la Procesion del Espiritu Santo
es claramente positivo, y no especulativo. Dice asi':


"...certum est, saracene, Roman semper fuisse caput nntndi, et ideo ad
significandum quod dominium romanun debeat subjugare totum mundum,
sancto Domino Apostolico^-. pcr opus mirificum, datum est dominum
romanum, secunduin quod refertur in vita S. Sytvesth; quodiain vcro
Deus S. Petrum contituit Procuratorem mundi^, hoc est Sanctae Eccle-
siae, et S. Petrum et S. Paulus Roniae fuerunt, et ibidcn. jacent, demons-
tratur quod Romanus Imperator debeat subjugare graecum imperatorem.
Et adhuc ulterius cum graecus clericus non sit princeps. nec dominum
constantinopotitanum per miraculum sit datiun Ecclesiae graecorum, dc-
monstratur quod latinis conveniat major et nobilor vita qiium graecis^.


El Papa Nicolas I (858-867) en el concilio romano. celebrado cn 86.3,
desposeyo a Focio de todas las dignidades eclesiasticas y la amenazo con la
excomunion, si no restituia la sede de Constantinopla a Ignacio'5. a rai/.
de lo cual, aqucl inicio una campana contra Roma y cl Papa.


En la Epistola ad Michaelem Bulgariae principem^, ofrece una relacion
de los siete concilios ecumenicos, pero escrita de tal forma que coloca
en un plano de inferioridad a los obispos latinos con relacion a los cons-
tantinopolitanosl7. En una carta enviada a Roma, con la firma del Erri-
perador pero redactada por e l - Focio ya expresa su pensamiento rela-
tivo a la translacion del Primado de la antigua a la nueva Roma'<V


11.—Controversia, dc mancra indireeta, porquc cl argumenlo <lcl libro sc reduce
a un doblc diaiogo con un saraceno, que deseaba conocer !a verdad sobre el asunto
dc la Procesion dcl hspirilu Santo, mantienen un teologo gricgo y iui lalino. sin
que ninguno dc; los dos contradiga al otro: sino que uuo tras olro dialogan con cl
musulman sobre dicho lenia.


12.—Este cs uno dc los nombrcs con que Ramon l.lull designa, con frecuencia,
al Papa, una exprcsion que no cra nucva cn el s. XIII. Concrctamentc, la uso S. Ilinna-
ventura en su Expositio Missae (cap. 1 \ . ed. Opcra omnia,—A. C. Pclticr—, XII,
Paris, 1 8 6 8 , 2 6 5 , b), y la usaba la misma Sede Romana.


"Sanl Pare Apostoli" llania Kamon Llull al Papa cn el l.ibrc de Blanquena. lib..
III, cap. 77 , cd.. Obrcs dc Ramon Liill, IX, 1912 . 2 8 1 , n. 4 y en otros muchos pa-
sajes de la misma obra, dondc lambicn le llama Senyer Pare Aposloli (Lib. IV, cap.
97 , cd. cit., 3 7 2 , n. 2 ) ; Senyer Apostoli (Lib. IV, cap. 9 4 , cd. cit.. 3 6 4 , n. 3 ) ; Sant
Apostoli (Doctrina pueril, cap. 26 , edic. cit., 5 0 , n. 5 ) .


13.—Tambicn lo designa con el nombrc dc "Procurador dc .1 csuclirist" {l.ibre de
Contemplacio en Deu, cap. 346 , Obrcs de Ramoii Llull, VIII, 368 , n. -I).


14.— Liber de Sancto Spiritu, p. II, cap. IX, ed. Salzingcr. 11. 1722 , 9.
15 . -GARC1A V I L L O S L A D \ , Historia de l„ Iglesia Catolica, II. Edad Media.


Madrid, 1958, 2 4 7 .
1 6 . - S u nombre cra Boris; pero, al hacersc bauti/.ar por sacerdotes bi/.antinos.


enviados por Focio , se le impuso cl nomhrc dc Migucl quc ,lc dio su padrino cl cm-
perador (Ibide.m, 248-249) .


1 7 . - P . G . , 1 0 2 , 6 3 2 , 6 4 1 , 6 4 4 , 6 4 7 y 6 4 9 .
1 8 . - P . L . , 119 , 948 .


3
LA LLYEiNDA SILVESTRINA, EN RAMON LLULL 83


De una carta dc Nicolas I a Hincmaro y demas obispos de las Galias,
sc deducc cuales son las acusaciones que los Emperadores Miguel y Ba-
silio presentan contra la Iglesia Romana cn sus cartas al rey de Bulgaria
y. por consiguiente, cuaJ cra la doctrina de Focic. Sed quid mintm -es-
cribe ciiin etiam glorientur atque perhibeant quando de Romana Urbe
lmperatorcs Constantinopolim sunt translati, tunc et Primatum Romanae
Sedis ud Constantinopolitanain Ecciesiam transmigrasse':' 1"'.


Ll problcma giraba en torno dcl canon 28 del Concilio de Caleedonia.
en el quc Focio y sus seguidores se apoyaban para sostener que los pri-
vilcgios dc la sede Romana habian sido tambien concedidos a la constan-
tinopolitana.-0


Miis hay quc poner mientes en dos puntos: a) en que San Leon Magno
reitcradamente rcchazo cste c a n o n - ' : y b) cn que el Canon 28 del con-
cilio de Calcedonia hizo el suyo el 3.- del Concilio de Constantinopla, segiin
el cual Constantinopolitanus episcopus habet priores lionoris partes post
Romanum episcopum.--


0 sea. que Calcedonia no quiso perjudicar al Primado Romano23; pero
se expreso de tal forma que, por lo menos, dio pie a que se negase y que
se adjudicase a Constantinopla.-^
El opiisculo Ad eos. qui dicunt Roman esse primam Sedcm. impugna
la primacia de la antigua Roma. y se afirma la de Constantinopla-^. Pero
no consta. con certeza, que el anonimo escrito sea de Focio-6; y hasta es
probable que pcrtene/.ca al s. XII o al s. XIII.27


Con aquellas palabras, transcritas del I.iber de Sancto Spiritu. Ramon
Llull contesta a csc pensamicnto de Focio y de sus seguidores sobre el
lugar en que se halla Constantinopla respecto de Roma.


Sefiala la univcrsidad de ios poderes papales y. como argumento. para
la afirmacion dc la intransferibilidad de la Primacia de la Sede Romana
aduce cl de la prescncia en Roma, de San Pedro y San Pablo, cuyos huesos,
segiin aiiade, sc encucntran alli.


I 0 . - P . L . , 1 10. I 157.
20.—Con aquellas palabras de Nicolas IV se da a entender sufirientemente lo quc


acaha de cxprcsarsc dc Kocio (COKDILLO. Ob. cit.. 55) .
2 1 . - P . L . 54 . 9 9 1 - 1 0 0 9 : Las cartas a Marciano. Pulchcria v anatolio.


Cfr. M. D'HERBIC.NY, S.J.. Theologica dc Ecclesia, cd. 3 , ParisiL*. 1027-1028=
II. 1 6 0 - 1 6 2 . - T H . HARAPIN, O.F.M., Primatus Pontificis Romani, in (.oncilio Cal
cedonensi ct Kcclesiae dissidentes, Ad Claras Aquas, 1923, 116 ss.


2 2 . - M A N S 1 , VM. 550-560 .
2 3 . - M A N S I , VII. 4 5 2 . 4 5 3 .
24.—"...reete iudicanteg. urbem, quae et imperio et scnatu houorata sit. acqua-


lihus cum antiqua rejcina Koma pri^ ilcjjiis fruatur etiain in rcbus ccclesiasticis, non
secus ac illam cxtolli et masmifieri" (Mansi, \ 11, 360-370: III, 550-560) .


25.—M. JUGIE, Theologia Dogmatica Christianorum Oricntalium ad Fcclesia C.atlto-
lica dissidenlium, Parisiis, 1026-1935 . I, 131 ss.


26 . -HEKOENKOTIIER. Photius, III, 171-172.
2 7 . - G O R D I L L O , ob . cit., 55 .


4
34 GARCIAS PALOL


Ramon Llull da fe a la leyenda silvestrina, que data del siglo V - 8 y que
todavfa ha contado con defensores en nuestro siglo-9; y senala que, por
razon del milagro obrado -el de la curacion de Constantino datum est
dominium romanum^O; y anade que nec dominium constantinopolitanum
per miracuium sit datum Ecclesiae graeeorum.


De la altfsima dignidad de Roma deduce finalmente, que Rotnanus Im-
perator debeat subjugare graecum imperatorem.^^


Esta es la respuesta dc Ramon Llull a Focio -en el siglo XIII era co-
rriente no citar autores- quien, apoyado en la translacion dc la capital
del Imperio sostenfa que tambicn corrcspondfan al Fatriarca de Cons-
tantinopla los dcrechos papales.


La lectura del citado texto de Ramon Llull causa la imprcsion de que
vefa en el cambio de la capital. imperial, de Roma por Bizancio-
Constantinopla, hecha por Constantino. una causa remota del cisma; y
el trata de desvirtuar toda razon que. dcsde Bizancio. pudiera aducirse
contra Roma y el Papado.


S. GARCIAS PALOU, PBRO.


28,—FLICIIE— MARTIN, Historic de VEglise, 3 , De la paix conslantinienne d ln
mort dc Theodose, 1936 2~i.


29.-PHILIPP1N DE R.IVIERE, Constantin lc grand, Son bapteme el sa vie chre-
tienne, Paris, s. d. (1907) . .


La lcyenda es csta: Constantino ordena persecucion violenta contra los crislianos:
y Silvestre se refugia en una cabana del monte Syraptin. Constantino padece lepra,
y los medicos no pucden curarlc. Los sacerdotcs del Capitolio lc aconscjan quc
se bafic cn la sangre dc los ninos recien nacidos. Mas. cn cl instanlc de proponcrse
hacerlo, el emperador sc dcja Ilcvar por los lamcnlos dc sus madrcs. y rcnuncia a
la curacion. En recompensa, durante la noclic siguiente, se. lc aparecicron los apos-
tolcs IVdro y Pablo, aquienes loma por dioscs. Kllos le diccn que llaine a Silvestrc .
quicn lc curara, por medio de las aguas dcl bautismo. Silvestrc. cn cainbio. dcclara
al emperador quc no le han aparccido dioscs. sino senidorcs dc O i s t o . Kl Papa
le mueslra sus imagenes y lc prcpara para cl baurismo. La ceremonia sc celcbra cn
los baiios dcl palacio de Lctran. En cl instantc cn que Conslantino baja al ajnia.
el y sui. acompanantes quedan envueltos cn unos rcsplandores y coniprucban quc,
al mismo ticinpo que cs regenerado, qucda curado de la lepra.


I.c "I.ibcr pontificalis" (Tcxtc . introduction cl commentaire par I.'\HlfK L. 1)1-
CHESNE, 1, Paris. 1 8 8 6 , CXI-CXIi).


La Vita Silvestri existc cn tres lenguas antiguas: siriaca, griega y lalina: pcro. el
texto latino original (DLICHESNE, ob cit., ClX-CXIl) y la rcdcccion ttcfmiliva sc
ha perdido (Ibidem. CXIX-CXX). La levenda es de origen oricntal (Ibidcm CXVTI-
CXIX).


30.— Liber de Sancto Spiritu, lug. cil.
3 1 I b i d e m .


5
EL BEAT RAMON LLULL A LA VILA DE SANTA MARIA
DEL CAMI


(SEOLE XVIII)


Lcs primeres noticies rcfcrcnts al cultc ai bcnavcnturat nicstre apareixen
a principis dcl seglc XVIII, el quc suposa quc al menys a final dc la centuria
antcrior ja es practicava la seva dcvocio.


"EI 17 de novcmbrc de 1707 mor cl prevcrc Mn. Miqucl Canycllcs del
Torrcnt Fals, bcneficiat dc la vila i vol csser cntcrrat en la iglesia de Santa
Eujcnia junt a la capclla del Iluminat Dr. y martir el Bcato Ramon Llull" ' .
Mn. Canyclles mor dins la dcmarcacio parroquial dc Santa Maria i per ma-
namcnt propi es duit a enterrar a 1'csglesiu filial de Santa Eugenia per de-
vocio i afecte al Bcat Ramon com es dcsprcnen de les scves paraulcs.


Al llibrc dcl clavari dc la vila el 9 de maig dc 1750 hi llegim: "Al Rt.
Antoni Pons, prcvcre y vicari, 12 sous per cuatre mises resades se cclebraren
cn la novcna se fcu de ordc dc la Ciutat y Sindics de la part forana a la
Purisima Conccpcio y al Beato Ramon Lull para quc mos conccdcsquin la
aigua y la salud"-.


Durant aqucst seglc als llibrcs dc mandes pics dc la parroquia hi trobam
deu llcgats de earacter lul.lia, dos per a celebrar miscs a la seva capella i
vuit pcr la causa dc la bcatificacio. El mes antic dcls primcrs es d'Antonia
Salom i Fiol quc mori cl 31 d'Agost de 1713 i dcixa "cinc misesa la ca-
pclla dcl Bcato Ramon Llull". El mes antic dcls scgon es Jaume Dolc mort
el 5 dc fcbrer dc 1765, amb cl llegat de "cinc sous pcr la bcatificacio del
Bcato Ramon Llull". Entrc els llegataris abunden cls Canyellcs de Ca's Serrer
amb una lliurc pcr la bcatificacio. A principis dcl segle XIX encara hi ha
altrcs dos llegats .


lil 21 d'abril dc 1787, al Ilibrc dc Batismcs. s'anota l'acta dc "Andres
Francisco dc Paula Joscph Gaspar dc Bono Baltasar Raimundo Lull y Ma-
niano"^. Es un 1111 dcl scnyor Antoni Canyclles dc Ca's Sucrcr i dc la senyora
Francesca Anna Pujals. Es cl primcr latismc dc la parroquia on s'inposa Ra-
mon Llull. Aquest matcix sobrenom s'imposara als altres fills i filles de dit
matriinoni encar quc a qualcun no cs faci notar el "Llull" Pcr cx:_ al ba-
tismc del 10 d'agost de 1 7')4 sok es diu "'Francisca Anna Ramona" .


' Llibre </<• morts, de lu parroquia de Sanla \laria <lel Cami'( \ r \ i u episeopal, 1/63.
1) I).


I b i d e m ,


3 . — i b i d e m .


4 Llibre <!<• Batismcs de la paiToquia <l< Santa Maria del Caini ( \ r \ i u <-piseopal. 1 /63.
H 13) .


•"» Ibidem, I! 14.
66 JOSEP CAPO, C.O.


Segurament altres sobrenoms on sols es Ramon o Raimundo scrien tambc
a honor del benaventurat mcstrc sobrctot cls que s'imposavcn cl dia cn que
el naixcment o cl batismc coincidia amb alguna de les seves dues festcs.
25 dc gcncr o 29 dc juny , o cn algun clia propcr, com cs fcia tambe amb
els altres sants. Vcgcm-nc sols dos exemples: "Dia 25 dc gcner dc 1705 Mn.
Pcrc Joan Castanycr, rector batia un fill dc Miquel Carboncll y Dc Catarina
Arbos, lo nom Baltasar Ramon". El 6 dc juliol dc 1705 "Bapti/.e jo Antoni
Cardils una filla dc Miqucl Salom y dc Antonia Amengual, haguc nom Maria
Rosa Ramona" .


Durant cl rcctorat dc Mn. Francesc Mora, fervoros tomista, natural dc
Palma, abarca dcl 20 dc juliol dc 1750 al 7 dc gener dc 1779, cn que s'in-
clogucrcn cls anys de la pcrsccucio lul.lista dcl bisbc Joan Dia/. dc la Guerra.
a Santa Maria cs deixa sentir una forta reprcsio lul.liana ja abans de rcgir
la diocesi cl mencionat bisbc.


Ccrtcs familics tcnien a casa seva la figura del Beat Ramon que tregueren
als respectius portals el 6 de marc (1'any tant pot ser 1762 com cl 1763)
ditcs figures. que despres foren solladcs cmb morqucs.


El Sr. Antoni Canyelles cl 24 dc juny dc 1763 fcu batejar a la Scu el
scu fill Antoni perque cl rector Mora s'havia ncgat a batcjar-lo a Santa Maria
amb el sobrenom dc Ramon Llull.


"Els 25 y 26 corrcnts" parcix que seria cl mcs dc juliol dc 1763 cs cc-
lcbrarcn al convent dels minims dues festcs solcmnes a honra del Bcat Ramon
encomcnades respectivament pcl Sr. Antoni Canyclles i per Mn. Bartomcu
Mates, natural de la vila. Al scrmo dc lcs dues fcstes cls predicadors ataca-
rcn la postura dcl rector rcfercnt al cultc al Bcat Ramon Llull.


El 2 de marc dc 1777 cl conccll de la vila pren 1'acord d'acudir a l a Real
Audicncia perquc a 1'cglesia de Santa Eugenia final dc la parroquia i lla-
vors tambe encara del termc dc Santa Maria dcl Cami' s'havia llcvat la pin-
tura del Beat Ramon Llull^.


Ni durant aqucsta ccnttiria a la parroquia actual ni a 1'antcrior parroquia
crec que no es venera la imatgc dcl Bcat Ramon Llull. Els invcntaris dc lcs
Visites Pastorals no 1'anomcncn. com cn canvi aparcix a les de la filial dc
Santa Eugenia. Corrobora aqucsta opinio el quc, com hc dit, Mn. Canyclles
volgues esser sotcrrat a Santa Eugcnia junt a la capclla dcl Beat, i que dcs-
pres es llevas dita figura de Santa Eugenia cn temps del rector Mora i no
consta que es fcs igual cn cap altrc dc la parroquia dc Santa Maria.


6 1'. JAIME CUSTURER, S.J.. Disertaciones hisloricas dcl H. Rnimundo l.ulio. Palma,
1700. 19 .


' Llibrc de batismes, t / 6 3 , 15/17.
' 'b Esludios Lidianos, tom Xll . fasc. 1, 1968. \ m b cl tilol "Tomislcs i Lul-listes al


seiJe XVIII a Santa Maria del Cami". Parl cxtensamenl d'aquesta pcrsecucio lul-
-lisla.


2
R. LLULL A SANTA MARIA 87


(Seglc XIX)


El vcneruble rcctor Rufel Culdctey i Pcrello que regi'santumcnt lu purro-
quia dc 1X53 a 1887 i que des de 1953 te incoat el proces diocesa de beati-
ficacio, a un inventari de la parroquia datat cl 20 d'octubrc de 1860 en vistes
a una visita pastoral anota 1'existencia d'un quadro dcl Bcat Ramon Lull a
la capella dcl Sunt Crist^. En atencio a lu niutcixu visitu pustoral fcu una llis-
ta dcls rctaulcs, imutges i objcctcs udquirits durunt el scu rectorat amb la da-
ta del 2 dc gcner dc l'any sigiicnt i no hi mcnciona cl quadro dcl Bcat Ramon'.'
Per tant cxistia a la parroquia amb antcrioritut u 1853.


Lu gent major quc hi huviu u Suntu Muriu fu uns lustres recorduvu encuru i
pussuvu gust dc contur lu solcmne benediccio del quudro actual dcl Bcat Ramon
Llull a lu capella del Sant Crist pel rector Caldcrttey ( Com coordinar 1'cxisten-
cia d'un quadro unterior ul rector Culdentcy i lu benediccio cfcctuuda pcr ell
matcix'.' Altres documcnts cns dcmostraran que es trata de dos quadros dis-
tints. I I quadro mes antic es llevu no subcm per quin motiu i ho confirma
1'inventari del matcix rector del I 5 d'agost dc 1778. A la capella del Sant Crist
s'hi han posat nous qu^dros de la passio dcl Scnyor i ni a dins la matcixa
ni a altrc lloc upurcix cl dcl Bcut Rumon'0. Ln cunvi ul darrcr inventari
csciit pel rcctoi Caldentcy umb dutu dcl 19 de novembrc de 1886, l'any
ubuns de morir. ul detullur lu capella dcl Sunt Crist hi anota: "El Beato
Raimundo l.ulio cn conclave"' ' . lou col.locat pcr tant aqucst quadro • que
es bell i de molt dc valor entrc 1878 i 1887, cl qual concorda pcrfecta -
mcnt amb cl quc contaven les personcs vcllcs, quc cncara estaven a temps
d'huvci pogut alcancar-lo.


A "lnvcntario Artistico Arqucologico dc la parroquia dc Santa Maria dcl
C a m i " ' - rcdactat durunt 1'estiu de 1935 i premiut ul certamen del seminari
dioccsa de 1936 el seu autor D. Jaume Calafat Mas atribueix tambe la be-
nediccio del mcncionat quadro del Beat Ramon al rector Caldentcy i m'a-
cabu de manifestar quc feu cl dit trcball historic baix la direccio dc 1'inves-
tigador Mn. Joan Vich.


L'arque61eg D. Bartomcu Lerni i Perello parla cn un articlc que cinc qua-
dros de tcma lul.lia igual o amb poqucs difercncics que son copies dcl de
1'Orutori dc 1'cstingida Univcrsitat mallorquina. Un d'aquests cinc cs el dc
la nostra purroquiu. Diu I criu: "Otro cuudro de iguul composicion. si bien
dc dimensiones ulgo mus rcducidus (2'00 por I '45 m.) sc conserva en el muro
lateral de la capillu del Sunto Cristo cn lu purroquial de Santa Marfa". "El
cjcmplar de la iglesiu dc Suntu Murfu llevu ul pie de las imagenes esta leyenda:
B. Raymundus Lulius, Doctor Iluminatus est Cristi Martir. Este y el de La


\ i \ i u |)ano(|iiial dc Sanla Maria dcl Cami.
\ i \ i u episcopal., aparl dc Visitcs Pastorals dcl bisbe Salva,


0 i 11 \ r x n , parroquial
- \ r \ i u <!<•! Rcminari dioccsa.
88 JOSEP CAPO. C.O.


Sapiencia acusan indiscutiblcmcntc la misma mano quc siendo la dc Bcstard
en los fondos e imagcn dc Cristo, no se muestra tan accrtada en la dcl pcr-
sonaje principal".


Fa seguidament Ferra una llarga discripcio del lcma quc rcpresenta Ramon
Llull agenollat als pcus dcl Sant Crist cntre matcs i roscrs dalt una munta-
nya. A segon terme cs vcu el Papa rodellat dc pcrsonagcs pontificis. cntrc
els quals torna aparcixcr Ramon Llull que cntrega un document al Papa.
Seguramcnt es refcrcix continua Fcrra al concili de Viena dc 131 l l J .


El pintor Joan Bcstard. segon Antoni Furio exercf cl seu art cn la pri-
mera meitat del seglc XVII i "cs uno dc los mcjores pintores de su ticm-
p o " 1 4 .


De la capella dcl Sant Crist deia el rcctor Caldentcy cn el mcncionat
invcntari de 1860: "Es de patronato particular. siendo su actual Patrono D.
Santiago Ignacio dc Olcza". Sera per aquest motiu que a 1'arxiu parroquial
ipcnes hi ha noticics de la dita capella. no tenia obreria com lcs altrcs on


van aparcsquest cls noms dcls obrcrs amb lcs sevcs acaptes cn espccies i en
metal.lic pcl retaulc, altrcs millorcs i la festa anual. El rctaulc dc la capella
del Sant Crist es sap per tradicio que fou construit pcr la familia Olcza qui
hi ostcnta cl scu escultor cn la part supcrior i a qui ha pcrtcncstut tambc
la festa anual. D. Joscp d'oleza i d'Espanya. invcstigador. dona per suposat
que pcrtencix a la familia Ole/.a, on hi ha hagut fervcnts lul.listes, 1'origen
dcl quadro del Beat Ramon dins la capclla del Sant Crist dc la parroquia
dc Santa Maria. ( On cs trobaria, pero. aqucsl darrer quadro abans cPesscr
col.locat el segle passat dins la mencionada capella? No m'ha cstat posible
aclarir-ho fins ara.


Des de 1'entorn de 1880 fins cls primcrs anys dc la dcsena scgiient existi
el col.legi Ramon Llull de primera ensenyanca, baxillcr, nnisica i arts, que
contava amb llista de profesors dc fora poble i amb internat format pcr
alumnes que no eren naturals de poble. El col.lcgi fundat i dirigit pcls sa-
cerdots santamaricrs Mn. Josep Ordinas i Mn. Sebastia Amengual esliguc ins-
tal.lats als seus principis al carrcr de la Tanca n. 1 i dcspres a l'cx-convent
de minims. Anualment cl col.legi cclcbrava la scva festa per la convcrski del
Beat Ramon, la part religiosa consistia amb missa solemne amb scrmo, ccle-
brada en la primcra etapa a la parroquia i despres a 1'csglcsia dcl convent.
a la qual hi assistia tambc molta gcnt del poblc: i amb actcs culturals a
1'interior del col.Iegi pels alumnes i invitats. Entre cls qui intcrvcngucrcn cn
aqucts darrcrs sols he pogut conscguir cl nom del poeta i dramatic D. Tomiis
Forte/.a i Cortes. conegut del poblc per csser cl propietari dc la posscsski
dc Son Monserrat,'


13 Boleti de la Sociedad Arqueologica Luliana, n,- 6 9 . 5. diciembrc, 1887.
14 Diecionario Historico de los lluslrcs Profcsores dc Bellas \rtcs cn Mallorca.
1 J Mc conta el dctalls dc la festa dcl H. Ramon I ) . Josep Bcstard i Vich, exalumne de


baxillcr dc dit col.legi.
R. LLULL A SANTA MARIA OS


"En 1881 cl mestrc Torrcns ha vist prcmiat a un certamcn organitzat
amb motiu de lcs fires y festes de Palma cl seu magnific Oratori "La con-
vcrsio dc Ramon Liull" amb paraules dcl lul.lista Mateu Obrador; 1'obra de
to liric i dramatic fou cstrcnada amb mcmorable cxit al Teatre Principal de
Palma, interpretant la veu de protogonista cl famos baix Joan Ordines de
rcnom universal" . En altre lloc dc la mateixa biografia parla Miquel Dolc.
dcls conccrts de piano que dava el mcstrc Andreu Torrens les nits de 1'estiu
a amics i estiuctjans a Santa Maria. Al menys en dues ocasions hi interpreta
el seu oratori premiat a Palma.


En 1887 1'antic carrer de Son Dolc fou allargat i enllaca la carretcra d'Inca
amb la parroquia i al mateix tcmps canvia cl seu antic nom per carrer de
Ramon Llull. El balle quc realit/.a aquesta antiga aspiracio de continuar cl
carrer fou D. Gabriel Bibiloni i J aumc '8 . He picguntat a la scva filla Da.
Erancesca que cncara viu, quin fou el motiu de donar-li el nom de Ramon
Llull. Creu quc fou Mn. Sebastia Amengual qui ho demana al seu pare.


Durant aquest segle la famflia Canyellcs continua imposant als seus fills
el sobrenom de Ramon Llull. Un dcls moments mes radiants la famflia es
produf amb el casament dc D. Jordi Canyellcs Pujals i Da. Isabel Fcliu Cano.
hercva per falta de lfnca masculina del Capo dc Son Mansena de Sanccllcs .
El scu fill primogenit fou batcjat cl 8 d'abril dc 1820 amb una gran feste
que cns ha arribat per tradicio amb els noms d'Antoni Ramon Llull. Li ad-
ministra el sagrament el seu parcnt cl Pabordc dc la Catedral Dr. Bartomeu
Jaume de 1'Arbossar i Canyelles., avui Fill Il.lustre de la vila-^.


(Scgle XX)


L'any 1915 cs conmemora solcmncment a Mallorca cl VI centenari de
la mort dcl Beat Ramon. El diumenge dia 4 de juliol de dit any a la parroquia
de Saiita Maria cs cclcbra missa solemne amb panegiric quc predica Mn.
Francesc Rayo, exalcant la figura del benaventurat mes t re - ' . El 17 d'octubre
organit/.ada pel mateix rector es realit/a una peregrinacio al santuari de Cura.
Una dot/ena dc carros provcits dc vela per cas dc pluja i un grup de jovcs
a peu partircn cl matf i retornaren a la tarda. Els peregrins eren un cen-
tenar .


If> MIOUEl. 1)01,C. F.l mestre Andmi T orrens, Fitt llustre de Santu Maria del Cami.
Palma. 1%:!.


1' Noticia deguda a la filla dcl mestre Torrcns, Anlonia.
1H A.MJKEI BESTARD I MAS, Biografia del Batle Gabriel Bibiloni Jaume, Kevista


CorJ, Palma de Mallorca, n.- 4 9 1 . 1965.
19 Uistamiento !Soble en Mallorca, de |. Kamin d"Aircllor.
2 " Llibre de Ilnlismes dc la parroijuia dc Sauta Maria dcl Cami.
21 l.libre d'anuncis dc la parroquia.
22 ttolctin oficial dcl Obispado de Mallorca, 11.- 25 afto 55, —30. diciembre. 1915—


i narracions dc parliculars quc bi assistircn.


5
90 JOSEP CAPO. C.O.


A principis dc 1916 s'acabarcn lcs obres de rcstauracio de la capclla dc
la Bcata Caterina T h o m a s ^ . El rector Rayo volgue que aquesta capella cstas
dcdicada als sants i Beats mallorquins i col.loca a la parct de la part de la
drcta el quadro de Sant Alonso Rodrigucz quc cs trobava a la capella de
la Inmaculada, i a la dc 1'csquerra el del Beat Ramon que com hc dit es
veherava a la capclla dcl Sant Crist. La capclla rcstaurada fou inaugurada
el 4 de juliol amb una solemne festa al Beat Ramon amb missa solcmne i
panegfric que predica el saccrdot poeta Mn. .losep Calafat. Aquest any Mn.
Calafat era vicari i dircctor dc la Congregacio Mariana dc Santa Maria i prc-
para els "lluisos" per dita festa amb una serie de conferencies setmanals sobre
1'obra apostolica i litcraria de Ramon Llull. A una dc les confcrencies d'aquest
ciclc — la del 25 de juny— els congrcgants tengucren la sort de poder escoltar
les paraules del poeta Mn. Miquel Costa i Llobera que havia anat a Santa
Maria per predicar a la missa major de la fcsta del Cor de Jcsus.^4


A 1'esglesia de l'ex convent de minims es col.locarcn a les parets dcl prcs-
biteri dos quadros de grans dimensions, a la dreta Sant Alonso Rodngue/
pujant al castcll de Bellver i a 1'esquerra el Bcat Ramon a la muntanya de
Randa. La bcnediccio fou efectuada amb gran festa i molta assistencia el 20
de setembre de 1931 per l'llm. Sr. D. Matcu Colom, bisbe d'Osca, natural
de Soller, assistit pel M. I. D. Antoni Canals Canonge Arcipreste i cl P. Viccnt
Mencndez, superior del convcnt dels agustins de Palma. F.l quadro del Beat
Ramon fou apadrinat pcr D. Gabriel Rul.lan, president de la companya de
ferrocarrils de Mallorca estiuetjanl de Santa Maria i Da. Pcronella Crespi'. La
bcncdiccio havia estat preparada pcr un trfduum eminentement lul.Iia que
predica el P. Bartomeu Pons, T. 0 . R., qui desprcs dc la mcteixa bencdiccio
fou el celcbrant de la missa solcmne de la qual predica el P. Pere Isla, S.J. .


El promotor de la festa fou el custos del convcnt Mn. Gabriel Salva. L'autor
del quadros, el pintor D. Bartomeu Payeras qui no cls concedia gaire valor
artfstic perque deia que els havia pintat molt dcpressa.


El 25 de gener de 1962 comcnca a Mallorca amb solemne Pontifical a
Sant Franccsc el VI centenari de la conversio del Beat Ramon Llull. A aqucst
acte hi assistiren el rector, el batlc i un crescut numero de veins del poblc.
El 20 de maig segiient tina peregrinacio formada per uncs 150 persones que
ocupaven dos autocars i bon numcro d'autos particulars, pertiren a la una
i mitja dc la tarda entrc repicamcnts dc campanes dels cntors de la parroquia
cap al santuari dc Cu.ra. A la seva capella hi haguc un acte rcligios lul.lia a
carrec del rector Mn. Miqucl Rossello, qui havia organitzat la percgrinacio.


23 Arxiu parroquial. Llibre de currec i descarrec de la parrdquia.
24 Llibre d'anuncis de la parroquia i uarraeious dc particulars,
25 Arxiu parroquial. Llibre. d'anuncis de la parroquia i narracio dcl rector Rossello.


5
R LLULL A SANTA MARIA 91


Despres dc recorrer el principals llocs de la montanya scguiren cl camf cap
a Palma pcr vcncrar a la basflica de Sant Franccsc lcs dcspulles dcl nostre
B e a t 2 6 .


Durant aqucst segle al rcgistrc de batismes tambc hi llcgim cl sobrenom
de Ramon Llull a la majoria de batejats per Mn. Joan Vich27. Endemes dcls
quadros que es venercn a les dilcs esglcsics, a lcs cases senyorials de Da.
Peronella Fiol, Vda. de Crespi' i de D. Ignaci Moragues i Morell s'hi compta
amb un bell quadro a l'oli de gran proporcions del Beat Ramon Llull.


JOSEP C A P O , C. O .


Arxiu dr l'ex-convcnt. Cronica cscrila pcr Mn. Cabricl Saba, de 1926 a l ° 4 9 .
^ Arxiu parroquial. Katismcs de 1911 a 1958.


7
B I B L I O G R A F I A


I


B I B L I O G R A F I A M E D I E V A L I S T I C A


J.N.HILLGARTH, Ramon Lull and Lullism in fourteenth-century France
(Oxford-Warburg Studies) Clarendon Press: Oxford University Press, 1971.
XXVll, 504 pp., 16 laminas.


Como es consabido, el estudio autenticamente cientffico tanto del lulismo
de Ramon Llull como de aquel de sus secuaces comenzo con los dos tomos dc
la Historia de la fdosofTa espanola dcdicados a dichos temas por los hcrmanos
Carreras y Artau: cl primero (1939) centrado sobre la figura del Beato mismo
y la lenta elaboracion dc sus propias ideas y sistema, el segundo (1943) presen-
tandonos con la primera vision de conjunto del lulismo posterior. Con el es-
p\6ndido Raimund Lull, sein Leben, seine Werke, die Grundlagen seines Denkens
del P. Platzeck (Diisseldorf 1962 y 1964, recensionado en Estudios Lulianos
XI, 1967, pp .192-5) , el estudio del lulismo del mismo Doctor Illuminatus
quedo totalmente renovado; pero todavfa no puede decirse otro tanto del
lulismo posterior en su conjunto. Uno de sus capftulos mas intercsantcs sf
que nos fue porporcionado por el P. Eusebio Colomcr, en su monograffa
Nikolaus von Kues und Raimund Lull (Berlfn 1961); pero scgufa faltandonos
lo mas esencial: un examen del primer pcldano cn la gran escala dcl lulismo
que se fue elevando sobre la base del sistcma original, hasta y a traves del
Renacimiento, para abocar finalmcntc cn las obras y edicioncs de Ivo Sal/.inger
en pleno s.XVIII. Este primer peldano lo constitufa evidentemente, el lulismo
parisiense del s.XIV, centrado en torno a la figura del gran Thomas Le Mycsier,
canonigo de Arras. Y este primer peldafio acaba de recibir el examen que
merecfa: un "capftulo" del lulismo que abarca mas de quinientas piiginas (sin
que sobre ninguna), contribufdo por el insigne historiador y lulista britanico
Jocelyn Hillgarth. Pero se trata, efectivamente, de algo mucho mas importante
que un mero capftulo del lulismo: este estudio magistral constituye una aporta-
cion fundamental a nuestra comprension de todo el ambiente intelectual dc
Parfs durante la primera mitad del s.XIV, con su cxamen de las multiples
corrientes idcologicas que se iban confluyendo y bifurcando y renovando al
ir entremezclandose de nuevo, hasta contribuir un gran caudal filosofico de


maxjma importancia para la comprension de nuestros propios anteccdentes
culturales.


Las aportaciones esenciales del Dr. Hillgarth, cn lo que se reftere a la
actuacion del propio Thomas Lc Myesier, ya fueron resumidas por su autor
(aunque con modestia bien excesiva) en su discurso inaugural, al instalarsele
como "Magister" de nuestra propia Schola. Aquel discurso titulado "Thomas
La Myesier: la primera sfhtesis lulista", fue publicado en su totalidad en las


t
BIBI.IOGK AITA 93


paginas de esta revista (\Estudios Lulianos, XVI, 1972, pp.113-23) , y seria
obra de supererogacion proporcionar aquf un nuevo resumen de las tesis ahi"
desarrolladas. Lo que convicne hacer, sin embargo, es ponderar la verdadera
importancia de los dcscubrimicntos tan modestamentc cxpuestos en aquella
magistral lcccion, y proporcionar una indicacion bastante mas detallada del
amplio panorama dcl volumen. Pues abarca bastante mas de lo que pudinra
suponcr quicn pensase- que ya lo tenfa resumido en su totalidad. Aquella
leccion sc cenia cstrictamente a la figura dc Lc Myesier: su actuacion, sus
cuatro complicaciones lulianas, la contribucion de las dos de cllas que sc
conservan hoy dia (cl monumcntal Electotium dc Parfs, y el Breviculum cuyas
miniaturas nos han sido conocidas desde hace mas de mcdio siglo, gracias
a su rcproduccion como ilustracion al artfculo fundamcntal de J.Rubio, "El
Breviculum i lcs miniatures de la vida d'en Ramon Lull de la Biblioteca de
Karlsruhc", Butlleti de la Biblioteca de Catalunya, III, 1916, pp. 73 -89 ) ,
y el ambiente intelectual dentro del cual - y para el cua l - se desarrollo la
vcrsion un tanto cspccial dcl lulismo originario compucsta por su gran comen-
tarista y abreviador. Pero cn el libro hay mas que esto: mucho mas.


Su primera parte (pp.l -134) podria constituir una obra indepcndicnte por
si", sierfdo un analisis dctcnido y sumamente pcrspicaz del contexto historico
dc la materia: conticne dos capftulos, el primcro de 45 pp. sobre el caractcr
de Ramon Llull como pcrsona y pensador, en que nos resume la trayectoria
de su vida intelcctual, cl contexto idcologico de su sistema y los principales
resultados de las iiltimas investigaciones sobre la naturaleza y los orfgenes
dcl Arte Gcncral, (el segundo casi dos veces mas largo) sobre el Beato en el
contcxto polftico dc su epoca. En csta scccion, las grandes habilidades del
Dr. Hillgarth como historiador se muestran plena y claramente: se interna
en un pcrfodo diffcil. complejo y hasta ahora mal comprendido por cuantos
lo trataran, y nos cxtrac una version de conjunto plenamcnte convincente-
El tema ccntral lo constituyen las relaciones entre el Beato y el rey Philippe
le Bcl, cuyo patrocinio aquci intentarfa obtener ya desde su primera visita
a Parfs (1287-9) , probablcmentc a consecucncias dc la pcrdida del podcr de
su propio monarca y gran amigo Jaume II, rey dc Mallorca y tfo del rey
frances. En esta seccion obtencmos por pimcra vez la explicacion politica
de muchas de las ideas lulianas: aclaracion esencial para que podamos compren-
der, p.e., los cambios dc su actitud con respecto a la cruzada como instrumcnto
para la propagacion del Cristianismo y el recobramiento de la Tierra Santa.
Al mismo tiempo.se nos dilucidan habilmente temas tan complejos como son
las relaciones entre el Beato y los Franciseanos Espirituales (pp .52-7) y aque-
llas entre el Beato y Arnau de Vilanova (pp.95-8) , a Ia vez que se nos expo-
nen. —tanto en lo que se reficre a su importancia ideologica como en lo que
se refiere a su significacion politico-historica— las diversas etapas de la vida
de nucstro Doctor Illuminatus desde 1287 en adelante. Conviene subrayar
dc nuevo que esta cs la primera vez en que se ha intentado explicar la carrera
de Ramon Llull no desde un punto de vista ni mfstico ni teologico fii psico-
94 KSTI IHOS l.t l.l \ \ O S


lcigico, sino a la luz dc la historia polftico-cultural de su cpoca, y pucde
afirniarse sin duda alguna c|ue cl intcnlo ha sido llevaclo a cabo con un cxito
a la vcz pleno y deslumbrante.


La partc mtis sustancial es, sin cmbargo, la scgunda, cuyas 186 pp. (pp .135
320) sc dcdican ya no al Beato cn si sino al lulismo parisicnsc, ccntrandosc
dicbo estudio a las ya citadas complicaciones de Lc Mycsier: el Electorium
de la Bibliothcque Bationalc (MS.Lat. 15450) y el Breviculum dc Karlsruhe
(Badisches Landesbibliothek, Cod.St.Pcler perg.92). Las ideas rcsumidas por
cl Dr. Hillgarth en su discurso inaugural quedan dcsarrolladas aqui en toda
su amplitud, con la complcta y convinccntc documcntacion dc todas sus atir-
maciones: pero hay miis que esto. La matcria concrcta del lulismo parisiense
sc introduce a traves dc un intcrcsantfsimo cstudio general de la "geograffa
historica" dc las primeras gencracioncs dcl lulismo (pp .135 -49 ) , cn quc sc en-
foca la rclativa importancia dc sus divcrsos ccntros dc difusion (Parfs. Genova,
Mallorca), aprovcchandosc plenamcntc el autor - c n lo quc sc rcfierc al lulismo
mallorqufn- de sus anteriores cstudios bibliograficos sobrc cl contcnido pri-
mitivo y actual de las bibliotccas insularcs. Dcntro clc cste contexto. sc sitiia
cl tema especfficamentc parisicnsc, con una larg;. cxaminacion dc las rclacioncs
entrc cl Bcato y Le Mycsier y sobrc todo dc aquellas entrc cstc y sus
divcrsos patrocinadorcs cn la cortc franecsa (pp .150 85): otra vcz. nos halla-
mos antc los frutos clc una cuidadosa investigacicin historico-cultural, llcvada
acabo con la misma aguda comprcnsion de la dimensicin polftica quc ya vinios
opcrando cn la Primera Partc. De ahf se pasa (pp .186 98) a una consideracion
dc los sobrcvivientcs manuscritos aprovcchaclos o aprovcchables por Le Myesier
para la elaboracicin dc sus compilacioncs, y en cspecial a los demostrable-
mcntc suyos dc entrc la coleccicin lcgacla a la Sorbona por su consocio Hcnri
Pistor (muerto ca .1355) -a la cual cl propio canonigo de Arras lcgara tan
solamcnte el Electorium mismo : colcccicin que ha pasado a formar partc
de los fondos dc la Bibliothcquc Nationalc.


Solo dcspues dc csto pasamos al examcn de las compilaciones mismas.
en un extcnso capftulo (pp .199 26o) . cuya cxposicion de los propositos del
Elcctorium se llcva a cabo con la ayuda clc su Epitomc, conscrvado en el
MS.Vat.lat.l 1585 (tcxto quc formara parte. en cuanto a su contcnido, dc los
74 folios inicialcs del Electorium mismo, hoy pcrdidos). Para un rcsumen dc
las Ifncas cscncialcs dc cstc capftulo, rcmitimos al lcctor al discurso inaugural
dcl bcncmcrito lulista inglcs, cn el cual sc discurrc sobre la composicion y
los fines del Pars anteccdeus (vcrdaclcra enciclopedia de textos no-lulianos
considcrados por Lc Myesier como la propedeutica indispcnsable para una
comprcsion capal del lulismo) y sobrc las trcs amplias divisiones dcl texto
cn sf: la Prirna pars disposiliva, la Sccunda pars ("cl nuclco de la obra")
y la Pars succursiva o "eonfirmacion dcl Arte dc l.lull". 1:1 cstudio dc la
Introductio in arlem Rcniundi (scccicin de la Pars dispositiva) es particular-
mcnte agudo, y cl Dr. Hillgarth nos permitc vislumbrar a traves dc su comen-
tario todas las dircccioncs desdc los cualcs Le Myesicr pudo y supo enfocar
la naturalcza cscncial del Aite: tanto csta Introductio como cl Epitome Elec-
torii sc reproducen fntcgros cn la scccior, de Tcxtos y Documentos (v.infra),
3
m m . i o c i ; \i i \ 95


pcro scrfun diffcilcs dc comprcndcr sin la ayuda de csta e.xposicion tan acer-
lada. Hay un dctcnido y nutrido cxanicn dc todas las idcas dc Lc Mycsier,
y cl capftulo tcrmina (tal como cl discurso inaugural) con una considcracion
dc las miniaturas dc Karlsruhc que sc dcdican a la exposicion dc la mas cscn-
cial dc la vision dcl Electorium. Para quicnes conoccn cl discurso inaugural,
huclga aiiadir aquf otro resumen dc las pcrspicaces obscrvacioncs sobrc las
rclacioncs cntrc cl Artc y la logiea aristotelica. y sobrc aqucllas cntrc el
Electorium (quc las rcuniera a cstas cn un solo gran sistcma) y cl pcnsamicnto
y ambientc parisicnsc dc la cpoca. Baste subrayar cl cnfoquc nctamcntc
anti-avcrroista dc la .gran complicacion cycscriana.


Ln un largo y brillantc cpilogo (pp.269 320) sc estudian a la vcz cl lugar
dc Parfs cn cl lulismo todavfa postcrior. y la naturjlcza.de la influcncia dcl
pcnsamicnto y dc las compilaciones dcl primcr gran discfpulo dcl Bcato.
agrcgandosc a csto un ligcro csbo/o dcl curso del lulismo a travcs dc los
siglos. Pcro ni tcrmina ahf lo qtic sc nos brinda cn cstc libro: los dic/. apen-
diccs dc Tcxtus ct documenta ocupan otras 158 pp. mas (pp. 321 -479).
Lstos apcndiccs son los siguientcs: (I) una discripcion dc los manuscritos
todavfa cxistentcs quc formaron "segura o probablemcntc" partc dc la biblio-
tcca dc Lc Myesier; (11) un cstudio dc los catalogos de obras lulianas inclufdos
cn los ff.89 90 dcl Electorium:(\\\) una dcscripcion analftica dcl Electorium
mismo quc ocupa cincucnta paginas. y que rcprescnta el resultado dc una labor
dc invcstigacion llcvada a cabo con una paciencia y un esmero admirables
(la idcntificacion dc las fucntcs dc todos los textos cxtralulianos y lulianos
ya prcsenta de por sf cl trabajo de aiios): (IV) cl tcxto dcl Epitomc Electorii
(pp.398 407); (V) la Introductio in artcm Rcmundi (pp.408 31): (VI) trcs
extractos mas, cn quc Lc Mycsicr trata dircclamcntc la vida dcl Beato y de
Uis intcncioncs dc estc y dc las suyas propias; (VII) toda su Parabola gentilis
ad disponcndum cluiticolas (pp.439 45); (VIII) un examcn dcl Breviculum
que incluyc los tcxtos que acompaiian las miniaturas; (IX) rcflexioncs sobrc
"cl artista dcl Breviciilum"'; y (X) algunos cjcmplos de la influencia de las
complicacion.es dc Lc Myesicr. scgiin qucda atcstiguida cn las^radiciones ma-
nuscritas dc sus copias parcialcs, mas un cxamcn dc la tradicion manuscrita
tanto cn la Parabola (v.VII supra) como dc la Via Raymundi dc 1311.
Sigucn un fndicc gcneral, un impresionantc fndice dc 295 codices manuscritos
(consultados cn mas de scscnta bibliotccas distintas). las doce kiminas de las
miniaturas dcl Brcriculum. y cutro mas dc scndas porciones dcl gran Elccto-
rium mismo.


Ya quc. dada su extcnsion cs bicn poco probable que el Eiectorium jamas
llcguc a publicarsc cn una vcrsicin completa, hcmos de cstar sumamcnte agra-
dccidos al Dr. Hillgarth por su cdicion parcial dc las scccioncs mas importantcs
para cl plcno conocimicnto del tcma dc su prcipio cstudio. Pero cl vaJor de
este va mucho mas alla del mcro proporcionarnos tcxtos. y nutclio mas alla
dc la dilucidacion de los laborcs dc Lc Myesicr a la luz del ambicntc dc su
epoca: toda nucstra mancra dc enfocar y comprcnder las grandcs corrientes
dcl pcnsamiento en el ambicntc intelcctual parisicnsc dcl s.XIV ha dc qucdar
radicalmcntc modificada gracias a csta csplendida contribucion, cuyo plcno


4
96 l .STl DIOS l.l l . l . W O S


significado para el futuro desarrollo de la historia dc las ideas ni puede vis-
lumbrarse todavfa. Desde este punto de vista, quizas lo mas novedoso y lo
que mas podra influir en lo metodologico, es la notable mancra en que el
Dr. Hillgarth (historiador de. muchfsima experiencia) ha sabido aproximarse
al analisis de lo ideologico dcntro del mafco de una profunda investigacion
previa de los aspectos polftico -culturales del ambicnte cstudiado. Con esto,
se afiade no solo un capitulo a la historia dcl lulismo sino toda una dimension
nueva a nucstro modo de enfocarla.


R.D.F.Pring Mill.


Saint Catherine's College, Oxford.


DUBY, GEORGES, Tcrra c nobiltd nel Medio Evo, Societa Ftlitricc Inter-
nazionale, Torino, 1971, 234 pp.


Los cstudios medievalisticos de G.Duby son conocidos dc los cultivadores
de la Edad Mcdia. Por cuyo motivo. estos quincc ensayos quc integran este
libro, constituiran un iman que atraera hacia su lectura, dada la importancia.
de los temas.


En la primera parte, de fndole historica, se ponc dc relieve la situacion
particular en que los agricultores se hallaban en Francia.


Son singularmente meritorios los cstudios dc csta primcra parte relativos
al senorfo de la Abadfa de Cluny y de sus canonigos rcgularcs. 0 sea quc.
en ellos, se refleja la rcalidad de un echo en la historia religiosa dc la Edad
Media, que es*el del movimiento canonigal en sus relaciones con la vida
economica de los siglos XI y XII.


Tambien se estudian en ella las tecnicas agrfcolas medievales, los grandcs
dominios de Francia, el problcma demografico y cl abandono dc los pucblos.


En la segunda parte, titulada "Nobilta e cavalleria", se estudia la noblc/a
francesa medieval, el problcma de los jovcncs aristocratas, los orfgcncs dc
la caballerfa. Sobre todo, se analiza el problema crcado por la lcy de la pri-
mogenitura o mayorazgo, que obliga a los demas hijos, al carecer de patri-
monio familiar, a las aventuras beiicas consiguientes a la invcstidura de ca-
balleros, o a a brazar cl estado religioso. Asf se explica quc sc cxtinguiesen
las familias.


Una obra, en resumen, dc gran valor historico y rigurosamcntc cicntffica,
que sc lee con deleite.


G.P.


5
BJBLIOGRAFIA 97.


MICUEL DE EPALZA, La Tuhfa, aittohiografia y polemica islamica contra
cl Cristianismo. de Abdallah ai-Taryuman (Fray Anselrno Turmeda). Rorna,
Accademia Na/.ionale dei Lincei, 1971, 522 pp.


Epal/.a nos da una edicion critica de la Thufa de Turmeda, escrita en arabe
hacia 1420. cuando cl cscritor contaba 65 afios de edad. La edicion va pre-
ccdida dc una magnffica introduccion.


Turmcda fue sicmpre una mistcriosa pcrsonalidad y su misma abjudicacion
del cirstianismo ha sido, a lo largo de siglos, objeto del vaiven dc encontradas
intcrpretaciones.


Vivio un siglo dc turbulcncias y fue victima de las doctrinas aristotelicas
que ya en sus tiempos habfan conducido al amor de las ciencias ocultas,
el cmpirismo y la oposicion al pontificado romano como agentc pontffico.
En su ticmpo la cristiandad habfa vivido el agitado perfodo del papado de
Avinon, el cisma dc Occidente. cl concilio de Constanza, los debates dc los
canonistas sobre el podcr papal, los cismas intcriores a la Ordcn franciscana,
los extrcmismos de los Fraticclos y cl dcsorden general de la administracion
de toda la Iglesia. Europa acaba dc salir dc la terrible pcste de 1348, que
diczmo las dos tcrceras partcs de sus habitantcs y produjo, tras ella, un in-
controlable dcsorden y rclajamiento moral. Mallorca tenfa todavfa abierta la
hcrida dc su independcncia perdida definitivamente, mantenia la convivencia
de las trcs rcligiones y ati/.aba sangricntos procesos contra los judaizantes.


Mallorqufn, cristiano y franciscano, Turmedu llcvo toda su vida en jadeo
de su mundo cn cl alma. En todos sus cscritos es cvidente el amargor que
le producfa la convulsion quc una edad media que estaba a punto de cn-
gcndrar el numdo modcrno. Corrio cl mundo buscando la serenidad y cs-
cribio buscando dcsahogo.


l.a Tuhfa cxpone todo cl proceso de su convcrsion al muslimismo. Pero,
como pasa en todos los escritos, la Tuhfa csta redactada sobre un arquetipo
o modclo de conversion muy corriente entre los musulmanes, como los habfa,
por otra partc, entrc los cristianos. listc hecho y la prcsencia de incxactitudes
incomprcnciblcs en un cx-saccrdotc catolico no penniten ver claro la sin-
ccridad dc aquclla conversion.


El hecho dc que cl virrey de Mallorca, cl propio papa Luna y Alfonso
al Magnanimo lc ofrecicran toda clasc de salvocontuctos y garanffas si querfa
"'rcgrcsar" complica dccisivamcntc cl asunto dc su actitud religiosa con in-
tcrescs polfticos o dc propaganda.


Qucda cl mistcrio. 'Pero es mcrito indiscutible de Epalza haber pucsto
de manificsto los problemas cn torno a aquella vida Uena de inquietudes y
dccisiones sorprcndcntes.


Antonio Oliver, C.R.
9c9 LSTUDIOS l . l l.l \ \ i »


MORENO, J. M., POBLADOR, A., DEL RIO, D.,Historia de la educacidn.
Ed. Paraninfo. Madrid, 1971, 496 pp.


Los autores de esta obra, ciertamente ambiciosa, han estudiado las dis-
tintas manifestaciones dc la fenomenologfa cducativa a lo largo dc toda la
historia, desde las sociedades primitivas hasta la actualidad. Este intcnto, cn
sf muy interesante y titil (los capftulos 12, 13 y 14 estan dcdicados a los
problemas y realidadcs de la Pedagogfa Contemporanea. hecho no demasiado
frecuente en las obras de este tipo) ha supuesto, por otra parte, que algunos
temas adolezcan de superficialidad. No obstante, la obra resulta una sintesis
ordenada y provcchosa para estudios de la Llistoria de la Cultura y profe-
sionales de la educacion. Ademas este estudio no trata los temas y hechos
educativos al margen de la sociedad, sino como partc sustancial de clla.
Se dice en el prologo:


" hemos procurado adoptar una tesis sintetica, vinculando los hechos
educativos al contexto polftico y cultural del que neccsariamcnte forman
parte real e integrante.". ,


El apartado dedicado a R. Llull, y que es titulado "Confianza cn las
posibilidades de la educacion", empieza asf:


"Una historia de la educacion no pucde tampoco omitir una jnteresan-
tfsima figura espanola que brillo durantc el liltimo tercio del siglo XIII: nos
estamos refiriendo a R. Llull ".


Es analizada la ideologfa pedagogica luliana haciendo referencia a las obras
Blanqucrna, Doctrina pueril y Fclix de lcs maravelles, y concluye con un
juicio valorativo y una enumeracion de los aciertos dialccticos dc Llull, segiin
la obra de Juan Tusquets, "Ramon Llull/pedagogo de la cristiandad".


J. Oliver Jaume


M.BATLLORl, S.I., Raimondo I.ullo e Arnaldo da VUanova ed i loro
rapporti con la filosodia e con le scienze orientali del secolo XIII, Convcgno
Internazionale 9-15 aprile 1969). Accadcmia Naz. dei Lincei, 13, Roma 1971,
145-58 pp.


Perfecto resumen de las publicaciones, estado de los cstudios y sentido
y conclusiones de las invcstigaciones mas recientes sobre las relaciones dc los
escritos y pcnsamientos de Llull y Vilanova con eT pensamiento arabe y
judfo. Lo mas notable es la segura crftica que sc hace sobre el sentido dc
investigacion y conclusiones: las dudosas se declaran como dudosas y se dicc
cuales son los campos de la investigacion no puede permitirse todavfa hacer
afirmaciones definitivas, mientras se dan pistas para una busqueda que pueda
dar r^sultados satisfactorios.


Antonio Oliver, C.R.


7
BIBLIOGRAFIA 99


GAL.INO CARRILLO, M. A., Hisldria de la educacidn. I. Edades Anti-
gua y mcdia. 2.-cd. Ed. Gredos. Madrid, 1968, 598pp.


La autora consigue en esta cxtcnsa obra que cl lector comprenda el "ethos"
dc los sistcmas cducativos, quc son praxis de la normativa pedagogica de las
Edades Antigua y Media. Hace historia dc la escuela, de ideologfas educativas
de tcxtos y dc autores, partes intcgrante dc la unica Historia de la Edu-
cacion.


El lcctor sc vc totalmentc invadido por una cantidad inconmensurable dc
observaciones, detalles y comparacioncs, utilfsimas para llegar a una interpre-
tacion del hccho cducativo a lo largo de la historia.


En la primera partc de la obra se cstudia "la religion, la polftica y los mitos
dc las sociedadcs antiguas quc cducan dc un inodo difuso pero incuestionable",
(de introduccion). En efccto, la doctora Galino profundiza cn el estudio de
la pedagogfa quc hoy llamarfamos ""no institucionalizada", que en muchas
cpocas dc la historia ha sido la unica. En cstc scntido, la descripcion de la
educacion cn China, Japon, Persia, India y Egipto, resultan muy interesantcs.


La segunda partc, titulada "La educacion en el mundo clasico" cstudia
en forma clara y extensa, la educacion en Grecia y en Roma.


La tercera "Educacion en el mundo judeo-cristiano", es una investigacion
del tema, a partir de los libros sagrados y de la obra de los Santos Padres.


La cuarta, "La cducacion mcdieval", analiza detenidamente la actividad
cducativa monarcal, cducacion musulmana y cducacion escolastica. Se echa
de menos en clla la concxion de la ideologfa pedagogica con el estudio dcl
cambio socio-economico-cultural de la Baja Edad Mcdia. Por otra parte. olvida
completamcntc la persona y obra dc R. Llull, omision con la que no cstamos
cn absoluto de acuerdo. Es el autor de la famosa "Doctrina pueril".


Dcnsas enumeraciones dc tcxtos y bibliograffa aparecen al final de los
capftulos dc csta obra, basica para los investigadores, profesionales de la en-
sciian/.a y universitarios dc habla hispana.


J. Oliver Jaume


8
II


BIBLIOGRAFIA NO MEDIEVALISTICA


— A —


S E C C I O N DE O B R A S FILOSOFICAS.
P R E S E N T A D A P O R EL D E P A R T A M E N T O DE FILOSOFIA,


DIRIOIDO P O R EL DR. TRIAS MERCANT


FILOSOFIA M O D E R N A


AYER, A.J., Lenguaje, verdad y logica. Coleccion Novocurso. Edic.
Martihe/. Roca S.A. Barcclona. 1971, 180 pp.


La obra que comentamos pertenece al primcr Ayer, anterior a la rcvision
mas equilibrada y scrcna dcl "Concepto dc pcrsonu" (piiblicada por Scix
Barral) cn cuya obra los prcsupuestos dcl neopositivismo lingiifstico han
sido equilibrados.


F.n la presentc obra dcl autor, dcspues de tra/.ar cn el Prologo su filiacion
filosofica (Bcrtrand Russcll, Wittgenstein: ya mas lcjos: Bcrkeley y Ilumc)
no hace sino exponcr cl concepto dc filosoffa desdc una filosoffa nooposi-
tivista actual. Esto lc llcva a dcsarrollar una dc las tesis centrales dcl libro
la negacion dc la mctaffsica. Fsto suponc tra/ar el distinto significado dc
lal afirmacion rcspecto a Kant y rcspecto al ncopositivismo lingiifstico,
cuyo significado no coincidc tampoco ni con cl cmpirismo anterior ni con
el positivismo tradicional. Micntras cstc cs antimetaffsico por considcrar la
mctaffsica una ctapa historica supcrada, cl neopositivismo dc Aycr lo cs por
crecr quc la mctaffsica carccc dc scntido o. mcjor, son un sinsentido.


"Lenguaje, verdad y logica" no sc queda simplemente en una oBra ne-
gativa, sino quc el autor cdifica lucgo la propia concepcion de la filosoffa
-la unica posiblc cn la actualidad, para e l , - como un quehaccr analftico.
Es preciso dcspues y lo hace el autor. detcrminar cn que consistc csta
actividad analftica. Fs en este momcnto cuando cntran cn juego las filiacioncs
quc hemos senalado antes conjugando doctrinas lingiifsticas con solucioncs
logicas.


Cabrfa distinguir una scgunda partc dcl libro montada sobrc la caractc-
rfstica probicmatica filosofica que cl neopositivismo lingufstieo ha hccho
ya connin: cl concepto de vcrdad (cste es uno dc los conceptos quc ha
sido revisado postcriormcntc por cl propio autor cn "Conccpto dc pcrsona"),
un estudio concienzudo dc las "afiliaciones dc valor" que pcrmitcn al autor
criticar la concepcion etica y teologica tradicional para plantcarlas dcsdc
una filosoffa dcl lenguaje moral: crftica dcl utilitarismo y dcl intuicionismo.
ESTT DIOS 1,1 LIANOS 101


En terccr lugar la vcrticnte psicologico-cpistemologico del " y o " para ter -
minar cn un conductivismo logico como base del conocimicnto y relaciones
con los otros. Se cicrra el libro con el contraste cntre racionalismo y cm-
pirismo rcpasando sus principalcs tesis cn friccion para tcrminar con un
esbo/.o de la tesis capital dcl ncopositivismo: cl problema dc la unidad de
la cicncia.


En gencral, el libro. aunque dcntro de ciertas exagcraciones, es una de
las obras importantcs de la filosoffa actual dc comienzos de siglo por m în-
tcncr su fenomenismo sobrc las bascs logicas dcl lenguajc.


S. Trfas.


FERNANDEZ- SANTOS, F„ Histoha y filosofia, Ensayos dc dialectica.
Coleccion Iberica. Fdic. Penfnsula. Madrid. 1966. 236' pp.


1:1 libro, que consta dc tras partcs. es un esfuerzo por definir dentro dcl
contexto sociocultural dcl presente la filosoffa marxista, con el fin de marcar
de esta forma. la escision intema quc supuso el stalinismo y diferenciar, por
otra partc, cl marxismo de otras filosoffas.


El autor quierc situarsc cn la dircccion del marxismo dialectico y anti-
positivista. incluso, cn algun momcnto, cn un tono polcmico a nivel pcriodis-
tico. Porque cl libro no csta cscrito cn una estructura rigurosa academica,
sino con la gracia altamcntc divulgadora dc un escelente artfculo de periodico.
El libro no cs nuevo, smo que Ueva unos aiios en circulacion. habida cucnta,
ademas, que es una rccopilacion de artfculos publicados cn otras tantas re-
vistas. No por cllo deja de scr muy vigente la tematica tratada cn cada una
dc sus paginas, aunquc hayan pasado ya los momentos dc interes dc algu-
nas de sus circunstancias.


La primcra partc sc centra cn la crftica de la filosoffa polftica sovietica
despucs dc la dcstalini/.acion por Kruschcf y sus sustitucion. Crce el autor
que se tiende a una "democracia socialista" cuya basc objetiva es ya un hecho,
pcro cuyo factor subjet ivoo polftico para madurarla estii todavfa en fase
dc germinacion.


I:n la segunda partc arranca cl autor dc la dcfinicion de la conccpcion
c ideas clavcs de la "derccha" para podcr luego marcar las notas dc la "iz-
qui.erda" y configuran el autenticb marxismo dialectico frente al deformado
marxismo staliniano implacablemente escolastico y antidialectico. El mar-
xismo, no es, y mucho mcnos solo es, un dctcrminismo economico y una
doctrina del siglo XIX, sino quc constituye fundamentalmente una teorfa
filosofica en uso y un metodo historico-dialectico. En la iiltima parte se
rclieie cl autor al sentido marxista dcl Artc resaltando su significado social
y humanamcntc historico.


En cl fondo la obra que resefiamos cs un libro dc alta divulgacion filo-
sofica desdc los moldes de la filosoffa marxista dc Karel Kosik.


S. Trias.
102 i t i i t u o c i ; \i i \


SICHIROLLO, L., Pcr ima storiografia filosofica. Publicazioni clcU"uui-
vcrsita di Urbino. Argalia Lditorc Urbino, 1970, Volumc XXVII/I. 329 pp.
Volumc XXVII/II. 339 669 pp.


Los cnsayos quc rcscuamos han sido rcdactados a partir dc 1951 y pu-
blicados en epocas distintas. La obra dc Sichirollo csta dividida cn cinco
partes. La primera recogc una Nota sobrc Pluton y cl pensamiento antiguo,
rcsenados en la misma algunos estudios italianos rccicntcs sobrc la filosofia
griega. La scgunda partc sc reficrc a Dcscartcs. a Kant y al idcalismo ale-
man, recopilando la historiaograffa kuntiunu contcinponinca y los cstudios
italianos sobre el idealismo germanico. Las partcs cuarta y quinta agrupan
cstudios muy variados tanto por los aulores tratados como por la tcmatica
dc rcferencia. La terccra parte, la mas larga y qui/.as la mtis intcrcsantc,
Irata dc Hcgel cn su cpocu y en la nucstra. Bajo el cpfgrafc dc "Hcgcl. Un
protagonista", sugicrc una seric de calificativos miiy intcresantcs para dcli-
nir cl pcnsamicnto hagcliano. Contimia con dos urticulos sobrc "Hcgcl v cl
pensamicnto aniiguo" y "Hegel y el Mcdioevo", estudio sobre cl cspfritu
objetivo y la unidad de la historia. En un scgundo apartado como "Cronica
hegeliana" pasa rcvista el autor a estudios de la publicacion "Hcgel Studicns"
del "Hegel archiv". recordando crfticamente la clasica histoi iogrul iu hege-
liana. constituyendo un esboz.o esqucmatico de las principalcs intcrprctacioncs
de Hegcl. Cicrra la historiografia un rcsumen dc la contribiicion al cstudio
dc Hcgcl cn cl Congreso de Urbino (1965) y en el Congrcso dc Lillc (1968).


En resumcn. Iu obra cs muy intcresantc para moversc cn una historio-
graffa de la filosotia modcrna. cncontrando caminos para ciialquier investi-
gacion sobre cl tema.


T. M.


BONTADINI, <•'•.. Conrersazioni di mctafisica. Vita e penseiro. Publica-
zioni della Univcrsitu Cattolica. Milano, 1971, Vol. I. 385 pp. Vol, II, 348 pp.


Los dos amplios volumcnes que nos ofrece cl profcsor de filosofia tcorctica
dc la Univcrsidad Catolica del S. Cuore constituyen una amplia recopilacion
de estudios diferentes, publicados con anterioridad en distintas revistas, aunque
bajo la unidad de un horizontc metaffsico. Hl profcsor Bontadino, micmbro
de difcrentes Institutos italianos dc filosoffa y director dc otras tantas re-
vistas cicntfficus. no cs un dcsconocido cn cl campo dc la mctaffsica. Sus
publicaciones marcan una lihea de continuidad cn torno a lu mctaffsica dc
la cxpericncia y del idcalismo, cn torno al gnoscologismo moderno y al pro-
blematicismo metafisicO.


La obra que nos ocupa esta senalada por unas caracterfsticas muy sobrc-
salicntcs. En una epoca de alicntacion cristiana y dc lu llicrtc presion de un
historicismo sociologico, lus "Convcrsucioncs metaffsicas" son una obra un
i.STI M O S l.l l.l W O S 103


lanlo "contra corrientc" quc salc por los fueros dc la ra/on especulativa tra-
dicional: los problcmas dc idcalisnio e inmancntismo, dc la funcion dc la
cxpcriencia, cle la unidad dc la nictaffsica. dc la trascendencia, dc la inisnia
rclacion entrc filosoffa y ciencia, c t c , son tcmas que marcan hitos importan-
les en la lfnea dc continuidad mctaffsica. Pcro la obra quc anali/.amos no se
rcducc a una acpcticion anacromica. I-In cl momento neopositivista y anti-
mctalisico dc la filosoffa actual, cl profesor Bontadini entra cn contacto con
csla temuticu cn un diuiogo de confronlacion y exegcsis tra/a con el rigor
rcqucrido y con la crftica precisa cl paralelistno formal y objetivo cntrc la
mctaffsica cspcculativa tradicional y la filosoffa antimetaffsica dc hoy. Esto
hace quc la obra tcnga vivacidad, hueienclose cco. en los Ifmitcs dc una filo-
soffa ncoescolastica, dc una lilosoffa "neoclasica".


El volumen segundo termina con un Apendice sobrc Gcmclli, Chiocchetti
y Olgiati, pensadorcs cristianos dc rclieve cn cl ambito italiano y con los
cuales entra cn contacto el autor dc "Convcrsaciones tlc mctaffsica'.'


S. Trfas.


ii. O I I K A S I ; I \r . i ; \ i . i:s


SCIACCA, M. I / / chisciottismo
tragicodi ('nainuro; Marzorati-editore,
Milano, 1 9 7 1 . H7I pp.


La figura de don Migucl dc Unamuno
ha cjcrcido sicmprc una podcrosa a-
traccion sobrc Ios estudios de las mas
varias disciplinas. Al alcunce de cual-
quiera esta la enorme bibliograffa exis-
tentc sobre su pcrsona y su obra.
Ello cs debido a que don Miguel cs
un filon espiritual inagotable del que
se pucden sacar una y otra vc/. nuevos
matices, nucvos puntos dc vista sobrc
los quc poncr el accnto, en fin. del
que nunca sc pucde dccir la ultima
palabra.


A csta fascinacion por Unamuno
no podfa sustracrse el profesor Sciacca.
gran admiradpr dc todo lo espafiol y
en especial del filosofo vasco, al quc
ya dcdico un capftulo. hacc anos. en
su obra La filosofia, oggi.


La cmprcsa de escribir un libro
sobre don Migucl es siemprc tarea
compromctida por cuanto cxiste el
peligro de caer en cl topico. Sciacca,
no obstantc, salc uiroso dc su cmpeno
y nos ofrece unu obru en lu que se
uunan cluridud y dcnsidad. todo bajo
cl prisma dc la sistcmatizaeion, Io cual
no cs precisamente facil, conocido lo
abigurrudo del pcnsamicnto unamu-
niano. El libro csta dividido cn dos
partcs y un apcndice. La primcra dc
cstas partcs, bujo cl tftulo c]ue du
nombre u la obra. es el analisis pro-
piamente dicho de la filosoffa dc
Unamuno. Una extensa introduccion
nos permitc situarnos cn cl umbiente
socio-cultural dc lu epocu. Dc los dos
capftulos siguicntes uno hace hincapie
en el aspecto etico del quijotismo
tragico mientras quc otro sc detienc
cn el existencial. La scgunda parte,
intitulada "Altre pagine spagnole",
104 MM.IOCK MTA


intenta ser una aproximacion al espf-
ritu espaiiol a traves de un estudio
sobrc La rida es sueno de Calderon
y una rcflcxiones acerca dcl papel
de don Quijotecn la Europa dc hoy.
El cpfgrafe del apendice: "SuH'Amcri-
rica latina", indica que hacc lo pro-
pio con los pafses herrrianos.


En resumcn: Sciacca nos presenta
una obra de indudablc interes que,
sin ser exhautiva, cs lo suficientcmcnte
completa para damos una vision global
de un personajc no mcnos intcrcsante.


Andrcs Berga.


GARDAVSKY, V. Dios no lia
muerto del todo, Ed. Sfgueme, Col.
Septimo Sello n.-- 13. Salamanca,
1972, 260 pp.


El primer supuesto dc cstc libro
es la posibilidad del diaiogo entre
marxistas y cristianos. Lo linico quc
se requiere, cs una aetitud radical
en ambas partes, que quicra ir hasta
el fondo de las cosas.


Con esta actitud cl autor. que sc
declara ateo, se cnfrenta a los prin-
cipales pcrsonajes de la historia cris-
tiana: Jacob, Jesucristo, San Agustfn,
Tomas de Aquino y Pascal. <',Que
significan para cl marxista estos nom-
bres? : Valores quc ha de integrar a
su cultura.


Junto a estos "Monumentos" del
pasado, nos encontramos hoy con el
problema de la crisis rcligiosa actual
dentro de la Iglesia y dos posturas
tipo: la de Maritain y la del P.
Desqueyrat. El fracaso del tomismo
en estas circustancias es un hecho
patcnte. ^Sera una solucion factible
la de una sociologfa o una polftica
con bases teologicas? ,̂Se puede ha-


blar honradamente dc "cristianismo
anonimo". o csta palabra aludc nlas
bien un fracaso real? .


Por otra partc -ultima del libro- ,
( es cl atcfsmo moderno cl fruto de
una reaccion social anticlerical y de
una conciencia de la no-necesidad de
Dios. o un postulado filosofieo que
lo llcva a la catcgoiTa metaffsica?
(',Que dccir de la actual crisis del
atcismo que ya no quiere aparecer
anticlcrical ni antitcfsta? .


Por encima de esta problematica
y a un nivel profundo, radical, Gar-
davsky cierra su libro apuntando una
solueitin esperan/adora: cl amor. Un
amor definido eu terminos un tanto
poeticos, y una esperan/.a quc el llama
comunismo.


J.M.Vidal


DLLEUZE, GILLES, Nietzsche y
la filosofia, Edit. Anagrama, Coleccion
Argumentos, n. - 17 Barcelona, 1971,
275 pp.


Gilles Dcleu/.c sc ha convcrtido cn
uno de los filosofos franccses contem-
poraneos mas importantes y promete-
dores. Ha estudiado a muchos pensa-
dores pero sobre todo a Nietzsche a
quien ha dedicado dos obras consecu-
livas. No se trata de un simple comen-
tario a Nietzschc sino de una rcestruc-
turacion de sus obras para lograr una
vision mas clara del nihilismo.


El libro va desarrollando una tema-
tica complctamente nueva, debidamcn-
te apoyada y confirmada por unas no-
tas a pie dc pagina que dan la cita
bibliografica complcta de la obra de
Nictzsche.
I.-TI IIIOS l.l l.l W O S 105


Pcro no se limita Delcuze a esto.
busca tambicn las posibles rclacioncs
con otros filosofos como Kunt. Hcgel,
Baucr, Fcuerbach, Spino/.a. Ircud, etc.


Mus jgnora sn fntima rclacion con
Ramon Llull.


Obra logiada que dcbe ser lenida
en cucntu a la hoia de entender al
"filosofo maldito".


A mi juicio, cl mayor fallo dcl
autor es s i i desprcocupacion por cl
amhicntc cn quc vivio Nict/.sche, la
mentalidad de su cpoca y cl contcxto
historico-sociologico quc lc rodeo.


Tampoco sc nos da a conoccr la
hibliogralTa nuincjado por Dcleu/.c,
quicn sc limita a la exposicion dcl
lema. unas brcvcs conclusioncs y iin
fndicc, quedando suprimidas dos pr.r-
tcs bastanie csencialcs, aimque justifi-
cadas. si considcramos cl libro como
un cnsayo.


Mu\ cuidada csta la prcscntacion
cxtcrior dcl libro. si bien cn cl inte-
rior lia\ un considerable mimcro dc
crratas.


I.a traduccion de Carmen Artal
cs baslanle buena.


M.M.Rosscllo Olivcr


I ARRINCTON. B., Ciciwia y .///<>-
sofia cn hi Antigiiedad. Aricl Quincc-
nal. Kdit. Aricl, Barcelona, 1972, 2.
edic. 225 pp.


"Ciencia y filosoffa en la antiguc-
dad" cuniplc la misicin dc una intro-
duecion a Ia ciencia antiguu (Grecia
y Koma). laninglon. despues clc sub-
ruyur la iclea dc quc la civili/.acion
gricga liie "conlinuucion cle lus mas
untiguus de Mcsopotuniu y l-gipto".
idca quc muchos se hun esforzado cn


ncgur. por una mal cntendidu defensa
de Grccia: despucs dc esto, nos ofrecc
una rupida, introductoria, visicin dc la
cicncia gricga, y. la prolongacion dc
estu cn el mundo romano: (Luscscue-
las jcinicas: cl atoniismo: lu medicinu
griegu: Socratcs, Platon,. Aristiitcles:
cpoca posturistotclica y mundo greco-
rromuno). 1:1 liltimo capftulo esta dc-
dicado a la exposicicin de una interc-
sanic leorfa sobre las repcrcusiones de
la Biblia cn cl estuncamicnto y rctro-
ceso dc la cicncia.


II tftulo clc esta edicitin, "Ciencia
\ lilosofiu en lu untiguedad", ul con-
lcnido clcl libro. Ila\' que tencr en
cucnta c|uc el tftulo original de lu
obra cs "Science in Antiquity" (Cicn-
cia cn la Anligticdad). La inclusion
del lcrmino "filosolTa", cn la edicion
cspaiiola. pucdc dur lugar u una lulsa
infcrprctucion del contcnido de la
obia.


V cs ac|ui'. donde radica lu principul
lugtinu dcl libro. lurringlon hu escrito
sobrc lu ciencia, desgajandola exccsi-
vamcntc de lu filosoffa. Las lineas de-
dicaclas u lu filosofia aparece, cxclu-
sivamcntc. cuando cs imposiblc sepu-
rarla dc lu cicnciu. lista scparacion dc
filosoffa \ ciencia huce que lu obra
picrda en profundidad, y que algunos
cupflulos se conviertan en una mcru
"enumcracion" dc los hcchos cienti-
ficos.


Pero prescindienclo dc estu upreciu-
cion. "Science in Antiquity" sc nos
prcscnta como un bucn manual de
"primeru consultu". para cl estudio
de lu cienciu antiguu. Iu gricgu ci
espcciul.


I . Rigo Carratalii.
III


SECCION DK OBRAS ClF.MilTC.AS DF TEMA.S


HISTORICOS, TEOLOGICOS, BIBLICOS


\o t ; i s bihliogruTirus


J. FEINER-M. LOHRER, Myste-
rium Salutis. Manualde Teologia, como
liistoria de la salvacion, Edic. Cristian-
dad.v.I,l,v.I,2,Madrid, 1969, 1123 pp.


La obra de Feiner - Lbrer,
ademas de haber sido traducida al
frances y publicada en esta lengua
por Les edit. du Cerf, \o ha sido en
espafiol.


Su primer volumen, que es el que
presentamos, comprende dos tomos
cuyo contenido ya revela. de por sf
que, en realidad, la obra sera una
verdadera Suma teoldgica, que reflc-
jara el pensamiento de grandes figu-
ras teologicas de nuestra epoca en una
sfntesis teologica de la doctrina de
una epoca, caracterizada por los cam-
bios.


Si los editoees mismos pretenden
servir una Suma teoldgiea, su propo-
sito constituye una garantia del valor
de la obra.


Su estructuracion esta basada en la
historia de la salvacion, por ser el
fundamcnto del orden querido y rcali-'
zado por Dios.


Los nombres de los 67 teologos
que colaboran en esta empresa magna
son suficientes, de por sf, para auto-
rizar esa obra monumental y presen-
tarlacomo una teologfa de hoy, que ha
ha sabido dedicar el primer columan,
en dos tomos, a los temas mas impor-


tantes y dc mayor actualidad dc la
teologfa fundamcntai, tan vivos en el
autcntico ccumcnismo.


Tres son los asuntos que llcvan
dichos tomos: el de la palabra y el
de la accion de Dios en la historia de
la salvacion; cl de la respucsta del
hombre y el de la funcioa de la
teologfa por el camino de la ciencia.


La revelacion, la presencia de la
revclacion en la Escritura y cn la
Tradicion, la presencia de la revelacion
por medio dc !a Iglcsia son las cues-
tiones mas importantcs que porrespon-
den al primero dc aquellos temas
fundamentales.


La traduccion al castellano se
efectiia bajo la alta dircccion del
P. .1. Alfaro, S.J.. profesor de la
Universidad Gregoriana y colaborador
dc la magna cmprcsa.


Hay que calificar la obra dc cxcep-
cional y de rcalmentc imprescindiblc.


RAHNFR, KARL. Palabra en el
mundo, Edic. Sfgucmc, Salamanca,
1972, 355 pp.


Sc trata dc un volumen-homenaje
que cl jesuita Rahner y ci redentorista
Hiiring promovieron para honrar al
tambicn redcntorista Viktor Schurr.


Casi todos los colaboradorcs -que
en total, son quincc- tratan dc la pre-
KSTl DIOS l.l LIANOS 107


dicacion, a la quc cstudian bajo dis-
tintos ajpcctos. La obra sc halla divi-
dida cn tres partes capitales: predica-
cion, como palabra salvftica; de la fe
a la prcdicaci6n:prcdicaci6n al mundo.


Es, pucs, un libro monografico que
.sirvc a la fe cn csta cpoca de crisis
rcligiosa.


GUTIERREZ. G.. Teologia de la
liberacidn. Perspectivas. Hdic. Sfguc-
mc, Salamanca, 1472, 399 pp.


He aquf una obra tcologica que no
solo sc halla intimamentc relacionada
con la rcalidad dc la vida, sino quc
arranca dc cchos tangibles de la vida
misma.


La teologfa de la liberacion vcrsa
sobrc la opresion bajo la que vive la
America latina y quc reclama la libc-
racion quc prcdica cl Lvancelio.


Es pucs un libro dc sociologfa, cn
el que sc responde, con sinccridad y
con prOfundidad teologica, a la luz del
Evangelio, a preguntas que nada ticncn
dc liitilcs.


SALVONI. I7., Da Pietro al Papato,
Edic. Lantcrna, Gcnova, I970,459pp.


La obra no cs dc caracter polemico,
sino un estudio scrcno y profundo, en
el quc, partiendose dc los datos neo-
testamentarios y dc su exegcsisy atra-
vesando la cpoca patristica de los pri-
meros siglos se sigue el camino que
llega a la explfcita formulacion dcl
Pimano Romano, a pesar de detcrmi-
nadas posturas cpiscopales.


Una parte dcl libro que es singular-
mente valiosa, es la relativa a la infa-
libilidad pontificia, que es estudiada
historicamentc juntamente con sus mo-
tivacioncs.


Salvoni vive separado de la iglesia
catolica. Pero su obra es verdadera-
mcntc ponderada y litil a quicncs bus-
can una vision amplia de los temas
que plantea la Eclesiologfa.


CURRAN, CH., (Principios absolu-
tos cn Teologia Moral?, Sal Tcrrac,
Santandcr. 1970. 315 pp.


En esta cpoca de cambios rapidos.
se han realizado esfuerzos, dirigidos
a renovar la forma de la presentacion
de los valores morales. 0 sea, quc mas
que "crisis" de la Teologfa Moral. lo
que hay de realidad es una doblc vi-
sion de la Moral cristiana. Es una con-
cepcion de la misma, prcdomina lo
pcrmanente, En la otra. lo historico.


Sc ha conseguido una mayor co-
nexion dc la Moral con la Escritura
y con la Teologfa Dogmatica. Pcro
Curran aspira ahora a exprcsar los lla-
mados principios morales absolutos de
una manera mas actu.al.


Uno de los meritos del libro es
el logro del valor personalista exisren-
tc en las formulas tradicionales, que
prevalece sobre las interpretaciones de-
masiado objetivales. Ademas, ha sabi-
do mostrar, de mancra muy clara y
precisa. la cpnciencia, no como norma
"autonoma" fr moralidad, sino como
cxpresion dc los valorcs impresos en
el hombre por la obra creadora y re-
dentora de Dios.


El ofrecer las notas al final del
libro crea dificultadcs para su uso.


SCHLINK. E., El Cristo que ha
dc venir y las tradicioncs de la Iglcsia
(Aportaciones para el diaiogo cntre las
iglcsias separadas), Ed. Marfil, Alcoy,
1969, 434 pp.
108 mr.i.ioi.i; \i i \


Lo que aqucl pretendfa, cra pro-
fundizar en el mistcrio de la Iglesia,
cn sus motivos intrmsecos. cn su csen-
cia, en su interioridad. La Iglesia \
Cristo y la Iglcsia y cl I spiiitu son
dos de los grandes tcmas tratados.


No dcbc olvidarsc quc la obra fuc
conccbida hacc ocho lustros; y que,
dcsdc aquella fccha, la eclesiologfa ha
sufrido cambios metodologicos. Por
otra parte. algunas concepciones de
Bonhoeffcr han dejado. como cs ob-
vio. de ser actualcs. Sin cmbargo, no
pierden valor alguno sus gcnialcs an-
licipaciones.


cion dc la fc. partiendo principalmcn-
tc, dc la filosoffa del lengiiajc: cl dis-
cutido dc la ley y la gracia, a partir
dc San Pablo. quc lc da pie para mos-
irar las rclaciones cntrc la doctrina
protcstantc y la catolica: cl dc la su-
ecsion apostolica. particndo dc la con-
linuidad dc la fc.


Saca la conclusion de que solo. cn
las tradiciones, se halla la Tradicion,
punto capital cb los dialogos ecumc-
nicos.


BONHOEFFER, IX. l.a natnre dc
1'Eglise. Edit. Labor et Fidcs. Gcncvc,


' l ()72. 67 pp.
Fstc pcqueflo libro contienc cl tcxto


de unas lccciones que sti autor pro-
noncio, en 1932, como rcspucsta a la
siguiente pregunta: "j.Que es la Igle-
sia'.' ".


No es una obra escrita por
Bonhocffer: sinu quc lia sido redac-
lada segfm his notas tomadas por sus
oyentcs. por haberse pcrdido el texto
original.


F.n cstc libro de canicter netatncntc
ccumcnista. se reunen varias conleren-
cias producidas por cl autor y, ademas
sti pensamicnlo sobre tcmas actualcs
que intercsan para el dialogo ccumc-
nico.


Line problcmas de la Organizacion
dcl Conscjo Fcumcnico dc la Iglcsias
con asuntos dc ecesiologfa, cristologfa,
tradicion, interpretacion dc dogmas,
concilios ecumenicos


Los tres lemas capitalcs de la obra
son los siguieiites: cl del aiuilisis for-
mal de las afirmaciones dogmaticas \
de las distintas formas de proclama-


BORGOMEO. I'.. L'F.glise dc cc
temps dans la predication de Sainl
Augustin, Etudes Agustinicnncs, Paris.
1972. 440 pp.


Sc rccogc, en esta obra, lo mas
autenlico dc la doclrina dc San Agus-
tiii sobrc la "Iglcsia de estc ticmpo".
Su atttor ha invcstigado cn las grandes
obras del Sanio rclacionadas con su
prcdicacion.


Ilay tcmas quc han sido tratados
por otros agustinistas. Pcro ninguno
habfa ofrccido. hasta la prcscntc. una
sfntcsis tan maravillosamcnte elubora-
da. Es una obra complcta, dc la que,
diffcilmcnte, sc halla atisente ninguna
dc las tesis propias del pcnsamiento
aclcsiologico agustiniano.


IIc aqui' sus partcs: La Iglcsia,
mislcrio dc la hisloria: la Iglcsia. inis-
tcrio dc espcran/.a: la Iglesia. miste-
rio dc tinidad: la Iglesia, mistcrio de
paciencia


Fs diffcil quc. para cl conocimicnto
dc la eclcsiologfa agustina.pucda prcs-
cindirse dc cstc cstudio. que suponc
csfiicr/.os cxtraordinarios.
L S i i DIOS l.l LIA.NOS 109


ROBINSON. J.A.T., ,.l.a nueva
reforma?, Edic. Aricl, Barcclona, 1971
234 pp.


Esta obra, cscrita hacc ocho aiios
ticnc por objcto anali/.ar la nueva rc-
forma que, scgiin cl autor, debcrfa
cmprendersc cn la Iglcsia.


Segiin Robinson, no basta partir
dc las actuales estructuras, sino que
cs prcciso tomar como punto de arran-
quc el mundo de la vida, no precisa-
mcnte el mundo dc la rcligion.


Evidcntcmentc, adaptandosc esa
metodologfa, sc elabora una teologfa
laica, la cual, scgun su autor. no ticndc
a suplantar a las rcstantes teologias.
sino linicamcnte a situarsc junto a ellas
Prctendc cstudiar al hombrc dondc
cstc.


Como sus dcmas obras. csta cons-
tituye una exprcsion dc la sinccridad
dc Robinson. Pcro no todo su pcn-
samincto cs admisiblc.


VIVES, JOSE, I.os Padres de la
Iglesia. Textos doctrinales del cris-
tianisnio desdc los origenes hasta S.
Atanasio. Edil. Hcrder, Barcclona, 1971
502 pp.


El autor se ha propuesto poner
en manos dc los tcologos c historiado-
res dc la espiritualidad una seleccion
de textos dc la primitiva literatura
cristiana, traducidos al castellano y
acompanados de notas introductorias
y bibliograficas dc cada cscritor uuc
se halla piesente cn la obra.


Se incluyen los Padres apostolicos.
los apologetas griegos, los cscritorcs
de Asia Menor (Mcliton dc Sardes e
Irenco dc Lyon), los cscritorcs de
Alejandrfa (Clemente y Orfgenes), los


escritores latinos (Tcrtuliano y Ci-
priano) y San Atanasio.


No todas las bibliotccas disponcn
dc u n a Patrologfa completa. Por con-
sccuencia, la obra dcl P. Vivcs sera
muy litil en muchos casos.


SCHOF.PS. H.J.. 1:1 Judeocristianis-
nio (Formacion de grupos y luvlias
intestinas en la Cristiandad primitiva).
Edit. Marfil. Alcoy. 1970. 160 pp.


En esta obra se trata uno de los
puntos mas oscuros dc los comicn/os
de la religion cristiana. 0 sea quc vcrsa
sobre un capftulo primario de la Flisto-
ria de las religiones.


Fl judeocristianismo significa, his-
toricamcntc. una vision detcrminada
dc Cristo, y fue. cn rcalidad. un es-
fuer/.o dirigido a triunfar cn los co-
mien/.os de la Iglcsia.


Schoeps lo prcscnta como una de
las difcrcntcs tcndccias quc la histo-
ria conocc dcntro de la primitiva co-
riunidad cristiana, y que no prevale-
cio. Pcro su estudio constituyc un
mcdio importante para una mcJDr in-
terprctacion del Nucvo Tcstamento.


En la obra. se nos muestra al
judcocrislianismo anali/ado histcirica-
mente la imagcn dcl Cristo de los
edionitas y cl pensamicnto del men-
sajc dcl Cristo tal como lo concibicron.


La obra dc Schoeps cs un estudio
crftico. Por consecuencia, obliga a
comparar antcriores intcrprctacioncs
a la lu/. de sus conclusioncs.


ALVAREZ, J.. Teologia del pueblo
judio, Edit. El Rcino, Madrid, 1970,
278 pp.
110 l i. l lSI.IOOK \ I IA


El autor se propone ofrecer una
teologfa dcl pucblo judfo; pcro. a par-
tir de San Agustin, por el motivo de
la inculpacion dc antijudieaica, lanza-
sobrc la Iglcsia, arranca de los tiem-
pos dcl Santo Doctor.


En la obra. con crecido numero
de textos, sc pone de manificsto quc
la Iglcfia sc esforzo por atraer hacia
cl Cristianismo al pucblo judfo. Aha-
de quc toda la confusion dimana dc
la falsa interpretacion dcl agustinismo
medieval, perticularmente del seudo-
Agustfn.


En el libro aparecen traducidos
la Cuestidn LVI, cl Sermon XCVl y
el Tractatus adversus Iudaeos.


Miis quc scr antijudaica, la Iglesia
se opuso a la actitud dc un pucblo
que, por scntirsc mayor, la dcspre-
ciaba.


CULLMANN, O.. Des sources
de 1'Evangile d la formation de la
thcologie chretienne, Edit. Delachaux
ct Niestle, Neuchatel, 1969, 188 pp.


La obra se halla integrada por
una serie dc trabajos biblicos dc O.
Cullmann, publicados antcriormcnte
y separadamente, con la finalidad dc
exponer su criterio sobre puntos no
secundarios de la teologfa biblica y
del origen historico del Cristianismo.


De los temas tratados, lo mas
caracterfstico, sea tal vez, el que versa
sobre Qumran y el cristianismo y el
relativo a la antropologfa neotcsta-
mentaria.


Cullmann sostiene que los "hclenis-
tas" del libro de los Hcchos no son
judfos de la diaspora, sino judfos de lo
que el llama "judafsmo esotcrico",
estrechamente vinculados al grupo
"joanico", de cuyo ambicnte nacio


el IV Evangclio, formando comp un
scgundo cristianismo en contraposicion
al de los Sinopticos, que no conoccn
sino cl judafsmo oflcial.


Scgiin Cullmann, la idea de la
inmortalidad del alma no cs biblica.
sino que cntrd en el Cristianismo por
influjo de la filosoffa griega. Ahadc
que esta en oposicion con la Biblia,
la cual requiere, despues dc la muertc,
una nueva intcrvcncion creadora para
que tcngamos inmortalidad.


Mas. si lo primero es admisible.
no lo cs lo segundo.


VARIOS AUTORES. Dios alencuen-
trodelhoinbre, Ed. Secretario tinitario,
Salamanca, 1970. 167 pp.


Estc volumen rccogc cinco estudios
sobre el temario y problcmatica de la
accion de Dios, que va al cncuentro
del hombrc.


Vicne a ser un comentario parcial
a la Const. -Dei Verbum- del Vaticano
II. en cl que colaboran Oonzale/.
Nuflez, Ramon Schcifler, A. Ortega,
I. Saade y .1. Solano, para tratar,
respectivamcnte, los temas sobre Dios.
que se dirige al hombre cn la rcvclacion;
sobre quien es cl Dios dc la revelacion:
sobrc Cristo, plenitud dc la revelacion;
sobre Espiritu, Iglcsia y revelacion
y acerca de la respuesta y acceso del
hombre a Dios.


Queremos precisar que no es lo
mismo historia de la salvacion que
revelacion y preguntar si no existe
una revelacion de la vida fntima de Dios.
E S T I W o s 1.1 l.i w o s 111


RAD. G. VON, Teologia del
Antiguo Tcstamento. I, Teologfa de
las tradieiones histdrieas de Israel.
Ed. Sfgueme. Salamanca, 1972, 591 pp.


Von Rad se ha rcmontado a las
"tradiciones" dc las quc nacen los
documcntos fracmentarios con los que
se conipusieron los mas viejos libros
dcl Antiguo Tcstamento.


En la obra que prescntamos, se
estudian y anuli/.un minuciosamcnte
las tradiciones historicas de Israel de
las que saca su teologfa.


No todo sc proponc como tesis
definitiva; pero las hipotesis sirven
dc ayuda para la busqueda dc la
revclacion bfblica. Tampoco todos los
conceptos son admisibles por un cato-
lico. Los de salvacion y rcvclacion
no son convergentes con los de revc-


lacion y sulvucion de Jesucristo. Parecc,
cn cfccto, quc no tienc rclacion alguna
con la doctrina de San Pablo. quien
declaro quc Dios habfa hablado muchas
veecs y dc muchos modos por los
profetas y, ultimamcnte, por Jesu-
cristo.


ELICK. M.- ALZEGHY. Z.,Antro-
pologia teoldgica, Edic. Sfgucme. Sala-
manca. 1970, 621 pp.


Esta obra fue escrita con el propo-
-Sii0_tdc iluminar los problemas del
hombre moderno, por medio de la
Rcvelacion.


Los autorcs consideran al hombrc,
situado cn la historia de la salvacion,
dividida en dos etapas: bajo el signo
de Adan y bajo el signo de Cristo.


Se describe el compromiso libre,
la caida, la restuuracion.


Sc mucstru ul hombrc, como criatura
ul principio. y. como amigo dc Dios.
A la lu/. siguicron las tinieblas. Luego
vino la gracia.


Sc dcscubrc una perspectiva cristo-
ccntrica. iluminudu por lu lu/ dc la
gracia: cn Cristo, por Cristo, Hacia
Cristo.


La obra cs de indole antropo-
logica; y esto cxplica el temario.


MUSSNER. F . - STOGER. A..
Carta a los Colosenses - Carta a
Filemon. Fdit. Herder, Barcclona, 1970
156 pp.


SCHWANK. B., Primera carta de
San Pedro, Edit. Herder, Barcelonu
1970. 145 pp.


He aqui la traduccion eustelluna
de otros dos columcnes de la coleccion
-El Nuevo Testamento y su mensaje-
que la Casu Herder publica en lenguu
ulcmanu, bajo la direccion de W.
Trilling.


Estos dos libros aspiran a ayudar
al creyente, a profundi/.ar en su fe y
u lograr que lu Palubru de Dios con-
tenida cn lu Escrituru. lu nutra y lu
sostcnga.


En cada -uno de estos dos volii-
menes se contienen ensefianzas muy
precisas. En la Carta a los Colosenses,
San Pablo nos muestra el -Misterio de
Cristo-. En la cscrita a Filemon, enfoca
critianamente, el problema de la escla-
vitud. San Pedro, en su primera carta,
revela el pcnsamiento de la lglesia
primitiva.
112 UIBLIOGRArTA


CONGAR, Y.M.J., Situacidn y
tareas de la teologia de hoy, lidic.
Sfgucme, Salamanea, 1970, 190 pp.


Los cambios que se han obrado
en la teologfa desde 1930 a nues-
tros dfas son manifiestos; y el P.
Congar. gran conocedor de la linea
de la evolucion dc la teologfa h
describe a partir dc 1939.


Describe los avances mas impor-
tantes que se han obrado dcsde 1945
al fin del Concilio. y trataba de olfrceer


un balance. Analiza la labor teologica
del Vaticano II. Resume la proble-
matica actual de la teologfa.


Ademas de proponcrse hallar solu-
ciones. tambicn cnjuicia; y lo haee
scnalando desaciertos y rcconociendo
meritos.


Una obra quc interesa a los
actuales cultivadores dc la cientia teo-
logica.


ALTIZER, T.J.J., El Evangclio
del ateismo cristiano, Edit. Aricl. Bar-
celona, 1972, 221 pp.


La obra ha sico cscrita como re-
flejo del nuevo movimiento teologico
profundamcntc racial quc se ha sus-
citado hacc poco en Amcrica.


f.s cl movimiento conocido por
"atefsmo cristiano", quc ticne el autor
del libro por uno de sus mas im-
portantes mantcncdorcs. los cualcs lo
dcnominan con aqucllas dos palabras


Hs cl mismo movimicnto conocido
por "teologfa de la muerte dc Dios"
el cual, en un scntido muy concrcto
cs un atcismo y sc oponc al cristia-
nismo dcsde la misma fc cristiana.


La obra dc Alti/er es mas cs-
pcculativa quc rcalista y objctiva.


BARTH, K.. Rcvelacidn, Iglesia,
teologia, Edit.Studium, Madrid, 1972,
59 pp.


En estc libro sc ofrecc el tccto
de trcs conferencias, cada una dc ellas
sobre un tcma distinto dc los trcs
que sc anuncian en cl titulo.


El autor muestra como hoy dia
cxiste una marcada tendencia a huma-
ni/.ar, o sca a "antropologi/ar" en
cl ordcn rcligioso. Mas advicrte que
para ir a Dios, no hay que deshuma-
ni/.ar, aunque tampoco haya quc dcs-
divini/ar.


El asunto plantea uno dc los
problemas actuales, qtie hay quc rc-
solvcr ponicndo mientcs cn sus difc-
rentcs aspectos, que es lo quc hacc
Karl Barth.
C R O N I C A


SESION ACADEMICA CELEBRADA CON MOTIVO DE LA INVFSTIDURA


DL "MAGISTHR". RECIBIDA POR P.L REV. P. DR. CHARLES LOHR.S.J.


II dia 27 dc encro dcl pusado ano, cn cl Salon de Scsioncs dcl Excmo.
Ayuntainicnto, cclcbrosc brillantisiino acto academico. con motivo del in-
grcso cn la "Escuela Lulistica Mayoricense" del Rdo. P. Dr. Charles Lohr.
S.J., cx-profesor de la Fordham University (New York) y miembro del
"Raimundus Lullus-lnstitui" de la Universidad de Freiburg (Alemania).
La presidencia dc Autoridades sc halla ocupada por el Teniente de
Alcalde y Presidente de la Comision dc Cultura del Excmo. Ayuntamiento.
schor don Gabricl Tous Amoros, a quicn acompanaba el Excmo. Sr. Planas
Muntaner, obispo de lbi/.a: el diputado provincial Sr. Caffaro;el Presidente
dc la Audencia Territorial. Sr. Alvarc/. Novoa: el Sr. La Portilla, que ostentaba
la representacion del Excmo. Sr. Gobemador Civil de la provincia; repre-
sentantcs dcl Excmo. Sr. Cupitan Gencral de Balearcs y de los ejcrcitos
de Mar y Airc y cl Dr. Angel Fernandez, delcgado del Decanato dc la Fa-
cultad dc Filosotia y Lctras de la Universidad de Barcelona.


La "Escuela Lulistica Mayoriccnse" estaba presidida por stt Rector.
Dr. Garcias Palou, a quien acompahaba el noble Patrono de la misma.
setior don Josc Quint-Zaforteza y Olivcs y los miembros del Conscjo Aca-
dcmico Sres. Font y Trias y Colom Fcrra, juntamentc con los miembros
del mismo Instituto.


1:1 nuevo "Magistcr" ocupaba la tribuna. acompahado de sus padrinos
dc ceremonia, los pcpfesores Font y Trias, y Moll Casanovas.


Junto al Rector se hallaba el Sccretario Gcneral de la "Escucla _Lu-
listica Mayoriccnse", Prof. .losc Ensenyat Alemany.


Abrio al acto academico cl referido Sr. Tous Amortis. quien concedio
lu palabra al Dr. Garcias Palou. y estc abrio la scsitin academica del Insti-
ttito y concediti el uso dc lu palabra al Sr. Sccretario General. quien leyo
el acta dci nombranicnto del P. Lohr. Finali/ada la lectura, el Dr. Garcias
Palou rogti al Sr. Presidente del acto se dignara investir de "Magister" al
recipiendario. Acto seguido. conccdio la paiabra al Dr. P. Lohr, quien
pronunciti la lcccitin inaugtiral dc su "Magistcrio" cn la "Escuela Lulistica
Mayoricense".
;;< (RONIC \


Excclcntfsimos Scfiorcs,
Ilustrfsimos Sciiorcs,
Sehoras y Scnorcs:


Mc causa pro/unda satisfaccion cl habcr vcnido a la Cjudad dc 1'alma dc
Mallorca precisamente cn estc primcr mes dcl aiio, quc lleva el nombrc dcl
dios Jano. Ramon Llull ticne, como este. pcrsonaje dc la mitologfa romana,
dos caras: Una que mira hacia atras, particularmente hacia !a filosoffa pla-
tonica y la especulacion musulmana', y otra que mira hacia adclantc, cs dccir
hacia cl Rcnacimicnto y cl pcnsamiento modcrno-.


Hoy quisicra reflexionar brcvemente con Ustcdcs accrca de. una frasc dc
Ramon Llull, quc cxpresa cstos dos aspcctos. Son dos vcrsos dcl Llibrc dcls
provcrbis:


Tcologia posilira cslci pcr roluntat
c dcmostratira pcr ciucniincntJ.


El Ur. Garcfas Palou cn un artfculo tan breve como saga/"^, ha notado
la importancia dc estos versos. Parece ser la primera ve/ que el termino
"teologfa positiva" es utili/.ado cn cl nuindo latino, un termino quc habfa
de tener mas tarde una importancia decisiva cn la tcologfa post-tridcnlina.
El Dr. (iarcfas ha llamado la atencion sobrc la relacion del uso luliano de
estc termino con el dc la moderna tcologfa. Sin embargq,cl uso luliano dcl
termino "positivo" cn relacion a la tcol.ogfa representa adcmas un camino
nucvo en el significado de esta palabia, desviandose de la lmca tradicional-
aritotclica para tomar el rumbo de la significacion posterior. La compren -
sion 3c este profundo cambio prcsuponc un claro conocimiento dcl contcxto
cn que se mueve cl pcnsamicnto luliuno. Estc aspecto scra la basc dc nucstras
reflcxioncs.


A pesar dcl largo y rapido proccso evolutivo que sc manificsta cn las
obras de Ramon Llull, su objctivo primordial pcrmanece siemprc el mismo.
Queda formulado al principio dc la Vida coctdnca: Atracr los musulmanes
al cristianismo . Estc objetivo no debfa ser reali/ado en los terminos de la
apologetica latina medieval, sino dentro dcl marco de la literatura polcmica
musnlmana, literatura cuyo fondo tcologico cra bien conocido por Llull 6 .


1 Cfr. K. PRING—MILL, /•.'/ microcosmos luilia (Oxford 1962) ; K.-W PLATZKCK
RaimundLull (2 lin.: Dusseldorf 1062-6 1).


2 Cfr. K. COLOMKR, Nikolaus von Kues und Raimund l.lull (Berlin 1961).
•' Llibre dels proverbis CCLXXVI, en: S. Galmes. ed., Obres tlo Rnmon Lull X l \


(l'alma de Mallorea 1928) :!01: cir. I. Sal/.in(jer. cd.. Raymundi Lulli opertt \ l (Mainz
1737) 121 .


^ S. GARCIAS PM.Ol . ;,liie Kainon Llnll cl primero cn usar las cxpresiones "tco-
logia posiliva" \ "tcologo positivo"? , Estudios Lulianos 2 ( 1 9 5 8 ) 187-96.


5 Vila coetania 5. en: Kamon Llull. Obres esscncials I (Barcelona 1951) :i."i.
" Cfr. C. II. I OHH. 'Ramon Llull. Liber Mquindi and Liber Telif,' Estudios lulianos


1 2 ( 1 9 6 8 ) 145-60.
K S T I n ios i.i 1.1 w o s 05


Lu conccpcion dc fe. que yace bajo esta tcologfa, era radicalmcnte difcrentc
dc la quc prevalecfa cn cl cscolastico latino dcl siglo XIII, dondc los artf-
culos dc la fe cran considerados fundamentalmcntc fuera de toda dcmostra-
cicin racional, y dondc la tcologia cra tratada como una cicncia c]ue ordcna
los datos dc la rcvelacion-.


I.n cl Islam (dondc la nocion de misterios cstrictamente sobrenaturaJes.
p o r ejcmplo las doctrinas cristianas sobre la Trinidad y sobrc la Encarnacion
no ticne lugar) la teologfa cscolastica (cn arabC/kalam^surgici dc la ncccsidad
dc dcfcndcr los aticulos dc la fe contra los errores dc los herejes. En con -
sccucncia, la tcologfa ticnc, para cl musulman. un caractcr fimdamcntalmente
apologetico 8. Segim la dcfinicion dc 1BN KHALDUM (-1- 1406) la teologta
cs "una cicncia quc implica una argumcntacion con prucbas logicas cn dcfensa
de los articulos dc la fc y una rcfutacion de los innovadorcs quc sc desvfan
cle la ortodoxia musulmanu" 1 '. Por esta ra/.6n,llega a considerar como una
obligacion del musulman el obiencr certe/.a acerca dc su fe. para poder


pasar de la fc (iman) al conocimicnto ( c i lm) .
Los ortodoxos dcrivan esta obligacion dc la lcy, y la considcran como


una obligacion, no dcl individuo, sino dc la comunidad, reprcscntada por
los tcologos' ' .


Sin cmbargq_la mayorfa de los tcologos pretendfan prcscrvar la ortodoxia
o bicn c o n cl uso de prcmisas basadas en cl Coruii y cn las tradiciones, o
bien con el uso de premisas conccdidas por siis oponenles. De esta manera
sc cxponfan a la irrision de los filosofos.


IBN SINA (-1- 1037). por cjemplo. muntcnfa de la doctrina dc los tcologos
basadas sobrc talcs prcmisas, no pucdc se r demostrativa, sino. a lo mas, diai-
lectica '- . Insistfa cn quc la teologfa (para cl la mctafisica) tiene que ser una
cicnciu demoslrativa. busuda solamcntc sobre premisas verdadcras y cicrtas
como son los primcros principios v la cxpcriencia scnsiblc, y procediendo
por rigurosa dcduccion silogfstica' -\


I Cfr. \ I . W O . /)ic llwologisehe 1'rinzipienlehre der miltelallerlichen Scholaslik,
(Ircil)ii i» i. Br. I % 1 ) 106-66.


" | ) . B. \ l \ l I ) ( ) \ \I I). Developmenl of Muslim Theology, Jurisprudence and Cons
lilutional Theory (London 1003) l86-')6: idcm. Kalain. cn: Enzyklopaedie des Islam
II (l .ci(l . 'n. | .ci | i /m 1927) 717-23: \ . .1. WI \ S I \ l l\. The Muslim Creed: lls Cenesis
and llislorical Ihvelopmenl (Canilirid.c 1932) 83-94: L. C \RDKT \ VI. \1 . W \W \ 1 I
Inlroduclion n ln Ihvologie musulmane (1'aris 1948) 21-9:i.


9 I B \ KIIM.Dl \ . Muqqaddimah: Introduction lo Uistory III (Irad. ingl. por K
Koscnlhal: \ c u \ ork 1958) 34 , clr. 53 .


10 \\ K \ S I \ C K . Muslim Crced 13 1-7. 197. 242 , 265: Oarde l - \naual i . Iiilrodiiclion
342-5; K. ROSKNTIIAL, Knowledpe Triumphant: The Concepl of Knowledge iii Me-
dieval Islam (Li-id.cn 1970) 97-108.


II WENSINCK. Muslim Creed 2U{-.\: Cardcl-Anauali. Inlroduclion 350-2.
12 M. \ C I H ' . \ \ \ II. MASSK. \vicenne: l.e lAvre de science I (1'aris 1955) 17.


61-5 . 74-6.
13 Ibid. 66-74 . C.li. S. \ l . \ l \ W . \vicenna: His l.ife and Works(London 1958)


91-2: para cl conccpto dcl eonocimicnto cn cl Islain. especialmcnte cn la filosoffa
inu.sulinana. clr. ROSK\TII \ L . Knowledge Triumphanl 194-239.
116 I «ONII \


Estas controvcrsias cntrc filosofos y tcologos sc reflejan cn la vida dc
AL—GHAZALI (-1- 1111), cl hombrc quc inlrodujo a Llull cn la mctodolo-
gfa tcologica'^. Fs su autobiograffa, AL-GHAZALI, cl mcjor teologo dcl
Islam, cuenta como primeramente sc allcgo a los tcologos, pcro cn seguida
noto que la crftica quc dc cllos hacfa IBN SINA, cstaba justificada. Se di-
rigio dcspucs a los filosofos, pcro descubrio que, aunquc sus mctodos pro-
bativos eran adecuados, usaban su logica para sostcncr conclusiones cn des-
acuerdo con la rcvelaeion. La doctrina de los fifosofos conducfa, no al co-
noeimiento ( c i lm), sino a la irreligion .


Precisamente en cstc cstadio dc su evolucion el joven tcologo compuso
su Summa de la doctrina islamica (Iqtisad fi al-i ctiqad). Fundandosc en la
clasificacion de los tipos de argumcnlacion (demostrativa y dialectica) quc
IBN SINA hizo para su crftica de los tcologos AL GHAZALI dividio su
obra en dos partcs: (1) Una demostracion dc la existencia, atributos y opcra-
eioncs dc Dios, basada sobre los primeros principios, ncccsarios y valcdcros
para todos los hombres (libros I III) y (1) un tratado sobre doctrinas acerca
dc la mision profetica dc Mahoma y sobre el Imamat (libro IV). F.n esta
scgunda parte la argumentacion sc basa sobrc cl Coran y sobrc las tradicioncs,
valederas solamcnte para los musu lmanes 1 . AL GHAZALI prescntaba al
principio quc, ineluso estas doctrihas,podrian scr probadas -pero despucs, en
una crisis de exccptismo dudo de los primeros principios y dc la cxpcriencia
scnsiblc, para volvcr, cn una ctapa postcrior, a la vfa suffstica dc la contcm-
placion mfstica.


Sin cmbargo aqticl estadio de su evolucion fue dccisivo para la tcologfa
ilamica. La division dc la tcologfa cn doctrina demostrativa y dialcctica
llcgo a ser fundamental cn las obras dc los teologos.


En su obra Muhassal, AL RAZI (-1- 12CW) (uno de los mas importantcs
sucesores de AL GHAZALI) dividio su tratado en dos partes: cl primero
trataba dc la existencia, atributos, opcraciones y nombre dc Dios. (libros I-III)
y el scgundo dc la profecfa, de la vida futura y dc la Imamat (libro IV).
Dc esta mancra dcvicne clasica una distincion entre las caqliyyat y las


C.fr. C. II. I.OHH, liuimundus Lullus. Compendium logicae Algazclis (Frciliuru
i. Br. 1967) .


15 AL—GHAZALI, ol-Munqidh min al-dalal (ed. El Cairo s.d.): trad. ingl. por W.
M. Watt, The Faith and 1'arctice of al-Chazali (London 1<).)M).


1 ( J A L - G H A Z A L I , Iqtisad fi 'l-Ftigat (cd. El Cairo s.d.); trad. esp. |>or M. Asin
Palacios, Fl Justo Mcdio de la crcencia: Cotnpendih dc la leologta dogmdtiea ( Ma-
drid 1929 ) 23- 3 8 2 Cfr. G A R D E T - A N A W A T I , Introduction 157-60: llasan al-Sa<ati.
'Al-Manhaj al-wadci <in al-Cliazali (cl metodo positivo en Chazali), cn: Mahrajan
Abtt Hamid al-Chazali. Fi 'Idhikra 'lini 'awiyya altasica li-miludih ( les l ival \liu
Haniid al-tiha/.ali: Congreso dc Daniasco 1961) (El Cairo 1962) 169-205; M. Marimua.
'Chazali and demonslralivc sciencc. 'Journal of the History of Philosophy 3 ( 1 9 6 5 )
183-204; idem. 'Ohazali on ethical premiscs. T h e 1'hilosophical forum I ( 1969)
393-403 .
ESTI DIOS l.l l.l \ N O S 117


sam ciyyat. los tratados racionales y los tratados tradicionales^. Es,segun
csta division, quc IBN KHALDUN dividira posteriormente las ciencias en el
Islam cn las cicncias filosoficas (al- culum al-hikmiyya al-falsafiyya) y las cien-
cias positivas dc la tradicion (al- culum al-naqliyya al-.wad ciyyaV 8.


Aquf IBN KHALDUN toma una palabra. "positiva". que originalmente
sc dcriva dcl uso dc ARISTOTELES dcl termino positivo-positivus (en griego
Tesis/tetikds) en rclacion con proposiciones asumidas en uha argumentacion
dialcctica 1 9 o cn relacion con cosas constituidas por voluntad o por lcy o
por arte - cn contraposicion a cosas constitufdas por la naturaleza^. IBN
SINA usaba la palabra "positivo" particularmente al tratar de hipotesis no
probadas y presupucstas cn una argumcntacion-' . Sin embargo, el uso que
dcl termino hacc IBN KHA1.DUN refleja una problematica mas profunda r
la dc la rclacion entre l.a ra/.6n y la fc en cl lslam.


En cl mundo musulman sc distingufa entre las "ciencias antiguas", es
dccir, las obras dc los gricgos, que entraron en el mundo arabe con el ad-
vcnimicnto dc los califas abbasidas. y las "cicncias arabcs" como el Coran,
la lcy, cl kalam, la historia. la gramatica y la litcratura--. Esta distincion
se cncucntra cn muchos tratados bibliograficos de los primeros tiempos-^.
En los autorcs posteriores sc vio dc manera sicmpre mas clara quc estos dos


' ' \ I . - K \ZI . yiuhassal (ed. 1.1 Lairo 190.")): Irail. alcinana por M. Hortcn en dos
partes: ( 1 ) l)ie philosophischen \nsichlcn von lidzi und Tusi (Bonn 1910) y (2)
Dic spekulative und positive theologie dcs hlam nach Rdzi und ihrc Kritik durch
Tusi ( l .e ip/ iu 1912). Kl tennino 'teologia positiva' se encuentra en la p. 82 de la
segunda parle. Cfr. CARDKT—ANAWATI, Inlroduction 162-4. Sobre la distinccion
' •a( | l i \ \a t / sa in l iv \a l cfr. GARDKT-ANAWATI, Introduction 3 2 9 . 343 4, 378-9, 429-33 .


l o IBN KHALDli.N, Muqaddimah I cap. 6 scct. l-.r)9 (Rosenthal, trad. II 436-7)
Cfr. S. VAN DKN BKRGH. I mriss der muhammedanischen Wissenschaften nach Ibn
Haldun (Leidcn 1912); GARDKT VNAWATl, Introduction 121-4. Para el uso de
naql como sinonimo dc snmc efr. (JARDKT—ANAWATI. Introduction 3 5 2 , 412-18.


V) Topicn \ II (104 b 19-3")) : ln«/. priora \ 25 ( 4 2 a 4 0 ) ; Anal. post. A 2 ( 7 2 a l 5 ) .
20 Politica K 12 (1274>'4).
21 Cfr. HORTKN, Die spekulativc und positivc Theologie. 3 6 2 ; A.—M. Goichon.


I.exique dc lu lungue philosophique cl'tbn Sina (Avisenne) (Paris 1938) 436-8: idem;
1ocahulaircs compares d'Aristote et d'ln Sinti (Paris 1939) 39-40.


22 ] . GOLDZIHER, 'Stcllung dcr alten islamischen Orlhodoxie 7.11 dcn antiken Wis-
sensehaftcn. \bhanillungcn dcr preussischen Akademie der llisscnschaften phil.-hist.
kl. ( 1 9 1 5 ) Nr. 8: R. A. Nicholson, ! Literarv History of the Arabs (Cambridge 1 9 6 6 )
282-3, 362-4: G. K. VON GRUEBAUM, 'Muslim World-View and Muslim Science,"
cn su: Jslam: Essavs in the .\ature and Crowlh of a Cultural Tradition (London
1 9 5 5 ) 111-26.


2 3 Por cjemplo. AL-KHWARIZMl (-1 ca. 9 9 0 ) Mafutih alculum ('claves de las cien-
cias!) y A L - N A D I R ( 4 ca. 9 9 5 ) al-Fihrist ('indiccs'). "Cfr. NICHOLSON, Litcrarv
llislorv 326-4 (Fihrisl); K. G. BKOWNK. .1 literary History of Persia I (Cambridge
1928) 382-3 (Uafatih), 383-7 (Fihrist); G A R D E T - A N A W A T I , /nrroducrion 109-12
(Mafatih), 112-13 (Fihrist); GRUNEBAUM, 'Muslim Worid-View' 116 (Mafotih); C. E.
Bosworth, 'A Pioncr Arabic Encyclopedia of the Sciences: al- KhwarizmPs Keys of,
thc Sciences," Isis 54 ( 1 9 6 3 ) 97-111 .
116 CRONJCA


tipos dc cicncia cstaban basados sobrc dos fuentcs difercntes de conocimien-
to -^ . IBN HAZN (-1- 1064) distingufa entrc cicncias comunes a todas las
nacioncs y ciencias que diferfan dc i r — ; AL GHAZALl, cntrc cicncias
racionalcs y ciencias religiosas-"; IBN KLIALDUN, entrc las ciencias racio-
nales de los fflosofos y las cicncias rcligiosas fundadas cn la tradicion- .


En cste contexto la palabra "positiva" (wad c iyya) aparccc cn la teologfa
dcl islam. En las Epistolas dc los IKHWAN AL SA!'A (una confratcrnidad
sccrcta fundada en Brasa alla por el ano 983) sc nota un esfuer/o conscicntc
de mediacion cntre la ciencia gricga y la revelacion coranica. Estos dividian
las "ciencias de los arabcs" cn las que tratan dc la vida rcligiosa y las con-
cernientes a la lcngua arabc y distingufan trcs principalcs catcgorias dc ciencia
:(1) las ciencias propedeuticas (lccr,-cscribir. historia. litcratura c t c ) , (2) las
ciencias religiosas (cl Coran, la tradicion, la lcy, la ascetica, y la mfstica) y
(3) las ciencias filosoficas (la matematica, la logica, las cicncias naturales, las
ciencias divinas). La segunda categorfa, al estar basada cn la rcvclacion (cs
decir. cn un presupuesto no dcmostrado), era conocida con el nombrc dc
"ciencias positivas de la ley religiosa" (al- culum al-shar ciyya al-wad ciyya)- .


El problema consistfa cn la cucstion acerca del lugar quc corrcsponde
a la teologfa cscolastica (kalam) en estas clasificaciones dc las distintas cien-
cias. Por una parte, la teologia aparecfa en la clasificacion aristotclica como
ciencia cspeculativa, no practica, y trataba de los primeros principios de las
cosas y de las substancias scparadas de niateria, es decir, mctaffsica. Por otra


- 4 l.os primeros escrilores crislianos parecc quc no distingucii explicamcnlc estas
dos fncntcs ilc conocimicnlo. Sin enihargo ya sc ilcinncstra nii.i ilislincion parccida cn
Justino Martir cnlrc la filosoiia ilc 1'lalon' \ l.i iloclrina di: Ois lo" (Dial. cttm Try/iho
2: I!): ( , | i Clcmcnlc ilc Mcjanilna cnlrc la MTilail mictia o la li losolia gricjia \
i a vcrdad quc sc nos d a ' (Strontttlu I 2(1) la iloiTrina rcal (I !(>) i a l i losolia bar
liara' ( \ I I). i a filosoiia sc^iin ( i i - l o ( \ I ii). cn Kuscbio cnlrc i a filosolia ilc l'l . i , ' , . , '
\ i a filosofia dc Moiscs (1'rucp. Iv. \ l \ l l l ) . c n (iic;iorio Naciaiiccno cntn 'cullura
eslc.rna" (Orat. fun. a S. Bustlio I I ) \ nucslra filosolTa (Ortit. I\ 5-d. 23. 13. 11)2-3.
123. cn Tcrtuliano enlre \ lcnas y Jcrusalcm ( \polog. lii-7). cu Jc ionimo entrc.
cruditio sacculi' \ 'scicnlia scripturarimr (F.p. 71) l'l. W l l b(>8- ).


Il'.\ l l \ / \ l . Risuluh marulih ulculum. Cfr. CRI \ K I U I VI. \ l i i - l i in World
Vicw' 121: ROSKTHAL. Knottlcdge Triumphunl 234-6.


-(> MJ—CIIA/ALI. Kisalat al ludumiiyyti. Cfr. Cardcl \nawali . Inlrotluclion 118 2 1 :
CRl \ l . l i \ l M. 'Muslini W o r l d - V i c u ' 118-17: Roscnllial. Knowhdgv Triumphttnl 236-


2 7 U l \ KIIALDl \ . Vluquddimuh I cap. 6. Crimcbaiim. 'Muslim Woiiil \ icw' Clr.
I I 7 \ nola 18 supra,


1'. Dicterici. Irail. alcniana Die. 1'hilosophiv dcr \rabvr iin l \ . und \. Inhr,
hunler n. Chr. / I . Die. Logik und 1'syvhnlogiv (l.ci|i/.i» I8b8) KS-ili. Clr. II. \ Woli-
son. Tbf Classification of llic Scicnccs in Mcdicval Jewish Philosopliv.' Ilvbrvw ' nioii
collvgv Jubilee Volume'{1875 1925) (Cincinnali |i)2.".) 2(13-315 esp. 265-6. 290 .
294-5; Browne, Lilerury History I 378-81: Cardcl-Vnawati, Inlroduction 107-8.
ESTUDIOS I.Ul.JANGS 119


parte, la teologfa tradicional dcl Islain no solamcntc cstaba basada cn la rcvc-
lacion, sino quc cra considerada una cicncia praetica, intimamente rclacionada
con la vida del ereyente, y trataba de los principios dc la vida ctcrna.


Los filosofos musulmanes procuraban mantencr cl tinico principio de la
division aritotclica. y por consrguiente colocaban cl kalam o bicn cntrc las
cicncias practicas, o bicn como metaffsica cntre las cieneias cspceulativas. AL
FARABI (-1- 950). reconociendo que la cicncia tcologica en cl Islam trata
dc una vida quc promctfa a los fieles la salvacion. situaba el kalam entrc
las cicncias practicas - . IBN SINA. al c ontrario, subrayaba cl aspecto espc-
cuiativo y rclacionaba cl kalam con la metaffsica. Segiin cl la tcologfa dcbfa
ser construfda sobrc la conccpcion aristotelica de ciencia dcmostrativa^. Los
1KIIWAN. por su partc, clcvados de su desco electrico de incluir cl kalam
en.tre las ciencias divinas como una disciplina filosofica, rompieron con el
principk) de clasificacion aristotelico e incluycron las eicncias practicas aris-
tolelicas bajo cstc mismo tftulo. Asi, en su division de la filosoffa (distinta
de las "cicncias positivas de la ley religiosa"), las eiencias divinas inclufan
la doctrina sobre Uios. sobrc los tingclcs. y sobrc el alma, y ademas las eicncias
dcl "gobierno", cs dccir, no solamcntc la ctica, la economfa y ki polftica
aristotclica, sino tambien la lcy rcligiosa, cl gobierno profetico, cl Imamat y
la vida futura. Estas cieneias practicas. aunquc derivadas de ia relacion positiva,
estan asumidas por las ciencias filosoficas cn un sistema en qtie la dicotomfa
aristotelica "cspeculacion/practica qucdaba supcrada .


Tal conccpcion cstaba cn cl fondo dc la respucsta dc AI. GHAZALI a
la crftica 'dirigida por IBN SINA a los teologos del Islam.


En la Espana musulmana bajo la dinastia almohade (en Espaha I 147
1225 y en Mallorca 1184 1229) cl hori/ontc tcokigieo cstaba caracteri/.ado
precisamentc por estos complejos problemas. Con el lundador del movinhcnlo
religioso cn quc csta dincstfa tiene su origen, el bcrebcr IBN TUMART (-1-ca
1130). las opinioncs dc AL GHAZALI, conccrnientes al uso de la razon cn
tcologfa, obtuvicron nueva importaneia. En su entusiasmo por la unidad dc
Dios. IBN TUNART mantcnfa quc hi obligacion dc pasar del iman al '"ilm
cra una obligacion, no solo de la comunidad. sino tambien de cada indivi-


- ' \L—I'ARABI. Ihsa al-culum. C(r. \ . (>on/.al<v/. Palencia, cd. v trad.. Catdlogo
<lr hs cicncias ( 2 cd.: Madrid l«)53) X\ l - \ l \ . 6 7 - 7 8 : C, \I!IH I \ \ \ \ \ \TI . Introdue
tion 102-6: ( i l t l \KII \ l M. Muslim \VorId-\ irw' I 16.


•"' l l l \ S l \ \ . tijsaluh fi aqsain ulculum al-l'aqliyya. (!ir. (Iruncbaum, 'Muslim
\\ o r l d - \ I c u ' i l T Scincjanlc a la clusificacion arislotclica dc ll)n Sina cs la dc Nasir
al-Din al-Tusi (I- 1271) . cl mateinatico |>ersa \ cl adversario de alKa/.i tnencionado
nola 17 supra: clr. .1. STKPHKNSON. 'The Cllassificacion of Ihc Scicnccs according to
\asinuUlin Tusi,' Isis ."> ( 1 9 2 3 ) .'.2'! M'.


•*' ("IV. nola 211 supra. Sohrc csta concrpcion dc las ciencias prartiras cfr. Wolfson,
T h e Classification of llic Scicnces' 265-6, 294-5 . H06-I2 .
120 < 1«>M< \


duo n.usulmun- 5-. Correspondiendo a cstu oricntacion fuertcmcntc religiosa
las obras dc los IKHWAN Ucgaron a scr-muy populares^, |a tradicion sufTs-
tica florecio. y un AL GIlAZALI. intcrprctando cn tiincion dc la doclrina
neoplatonica y sifistica, llcgo a ser teologo oficial del movimiento '3.


Es cstc eon tex to^ 1 cn que tenemos que ver la obra dc Ramon L.lull. II
proposito dc toda su vida. atracr a los musulmanes hacia cl cristianismo, le
llcvo a ir a buscarlos cn su misma tcologia musulmana. Siguicndo cste pro-


••- lliN K H W . L I K W . Biographical Diclionary (Irad. ingl. por M. dc Slanc. I lin.:
Loudon 1812-71) III 2 0 5 17. I. COLDZIHF.R. 'Matcrialcn zur kennlig drr Vlmoliaden-
bcwegung in Nordalrika." '/.eitschrifl dcr dculschen morgenliindist-hen Gesellschaft II
( 1 8 8 7 ) 30-140; idem, Le l.ivre de Mohammed Ibu Toumert, Mahdi des Mmohudes:
lexte arabt', accompagnc dt> noticies biographiques ei d'ttne introduction ( \rmi 1903);
MACDONALD. Dcvelopment 245-9.


•'•* Las oliras de Ios Ikhwan 1'ueron inlroducidos en Kspana por Maslama llm \liinail
( I- ca. 1007) o por su (lisiipiilo al-Kaemani (4- 1060) cn concxion cou la lorricnlc
ncoplalonica, fuerte ya cn la epoca (1000-1085) ilc confusion poliTica quc sigtiio al
dcstronamienlo dc los califas Oniayas. ("IV. C. SAKTON. Introduclion tt> Ihc IHslory
ofScience I (Ualtimorc 1927) 668-9 (Maslama). 715 (al-karmani).


' ' No obslante la oposicion de la dinaslia Mmoravidc ( 1 0 8 5 - 1 1 1 7 ) . la Iradieion
sufi - c n Kspafia especiulmenle cn \l incria- luc transformandose cada \c/. niiis cn un
sislcma inctafisico. I'ara el origcn ilcl sufismo lcosofico clr. Nicholson. I.iterary Hislorv
388-404 . I'ara la hisloria <lc la cseuela <le Mmeria efr. M. \ S I \ PALACIOS." ibenma
sarnt y su escuela: origenes tlc la filosofiu hisptmomusiilinaiui (Madrid 1911) 108-10:
A. K. \ l i i l i . The Myslical Philosophy of MuhyidDin Ibnttl (,\rabi (Cambridge
1939) 171-83: M. CRUZ HKRNANDKZ, Historia de la Filosofia espanola: filqsofia
hispano musulmana I (Mailriil 1957) 301-6; II. CORBIN, Creative Imagination in
llic Sufism oflbn cArabi (Prinecton i ( )69 ) .


3a IB.N TUMLUS, Introduccidn al arle de la logica (Irad. esp. por M. Asin 1'alacios:
Madriil 1916) 18-19: cfr. CRUZ HKRNANDKZ. Historia I 369-71 .


La niisina conlelacion de influencias pucdc scr obscrvada por los eseril<ires
judios espanoles dc csta epoca. La influcncia de los Ikliwan > <le al-Cha/.ali seencucntra
en las obras dt Bahya ibn Paquda (s. \ I I ) y dc Judah ha-Levi ( 1 ca. 1140) . Kspecial-
mentc cn las clasificaciones <!<• las distinlas cicncias dc Bahya y de Joseph ibn Zaddiq
( T 1149) cncontranios la infuencia de los Ikliwan - la lcologia y <i tratamiento <lc
la ley divina eslan asociados no con la mclafisica aristolelica. sino con las eiencias
prailicas (cfr. Wolfson, ar/. cil. 294) . Kn cl fondo <lc cstas decisiones yacc una liis-
toria analoga a la quc lieinos oliscrvado entre los escritores patristicos crislianos (nola
24 supra) y cnlre los inusiilmanes del inedioevo (esp. notas 22-23 supra). Al tiempo
<lel primcr encucntro de la revelacion con la filosofia gricga, l i l on . reconocicndo los
cxitos de la ciencia nalura! griega y ipieriendo preservar al mismo licinpo cl contenido
inoral dc la lcy dc Moises. sasocio en su division (!<• las ciencias la leologia no con la
fisica, sino con la ctica (II. \ . Wolfson. Philo 1 -Cambridgc. Mass. 1 9 1 5 - I 15-50).
Los escritores rabbinicos distinguian mishpatim —lcyes racionales. "inandainicntos
que si no estuvicran cn vigor. tendrian que scr puestoa en vigor"— y huqqoth -leyes
inexplicablcs, quc "no tienes derccho a criticar" (Siphre sobrc Lev. 18. 4; bad. Yoma
67b) . Saadia (4- 9 4 2 ) -c .omo los teologos musulmanes (nolas 25-27 supra)— distin-
guia las fuenles en quc cslos dos tipos dc conocimienlos cslan basados: no solaniciite
sensacion,razon y logica, sino tambien la tradicion( Rosenthal. Knowledgc Triumphanl
212-14) . Ksta nocion fue recogida por ha-Levi (1 39-48) y por Ibn.Zaddiq (cfr. 0 .
VAJDA. 'La philosophie el la llicologie dc Josep Ibn Qaddiq, 'Archivcs d'hist. doct. lilt.
17 - 1 9 4 9 - 93-181 esp. 1 0 0 ) y formaba la basis para sus elasificacioncs (siqira.
KS NJDIOS l.lll l . w c >S 121


posito adoptci la misma eoncepcion musulmana dc la tarea teologica y con
ella su misma nocion dc la teologfu positiva.


Por supucsto sabfa que la lcologfa catolica tcnfa los misterios eristianos
por estrictamente sobrcnaturales y que la fc no serfa mcritoria si podfa ser
demostracia. Pcro mantenfa, no obstante. quc la tarea del teologo consistfa
en apoyar la fc <con razones necesarius-^, no como en la concepcidn aristo
telica de ciencia que los teologos catolicos del siglo XIII adopturon por mo-
delo- 5 8 , sino de tul muncra quc la primera etupu, lu teologfa positiva, y la


1 S. GARCIAS l'AI.01 , I.as "rationcs necessafiae" del bcato Ramon Llull. en
los documentos presentados, por'e l misino. a la sede roinana. Estudios lulianos ()
( 1 9 6 2 ) 311-25 (con profusos dalos bibliograficos): L. EIJO GARAY, T.as "rationcs
necessariae" dcl bcato Kamon Llull. cn cl marco dc su epoca. 'Estudios l.uliunos 9
( 1 9 6 5 ) 23-38. Notamos a(|iii que lc termino 'ratfones naccssaiiac'sc encucnlra tambien.
cn la teologia islamica y quc la nocion corresponde al caraclcr apologetica dcl Kalam
\ con la disliiicioii dc los difcrenles lipos dc prucba admitidos por los leologos: cfr.
i l l \ I IA/M. Fisal I 2.") (ira.l. \ s in III 153. 156), II 7 (ibid. 200) . II 10 (ibid. 217 .
2 1 8 . (IV. 217) . II 20 (ibid. 290) .


38 !.os autorcs eristino- dcl nicdiovco licrcdaron la dislincion dc las ciencias cn
divinas/humanas o sagradas/profanas dc los escritores palristicos (nota 24 supra) por
mcdio dc C.asiodoro c lsidoro. inicnlras la division aristolelica vcnia a cllos alraves
dc Boclio \ la platonica a Iravcs dc Vgustin. En cl siglo \ l l fucron emprcndidos
divcrsos cnsayos para conciliar e.-las di\isioncs. cspecialmente ])or l lugo dc S. \ iclorc.
\ las soluciones de la priincra milad dc siglo fueron facilitadas por la ignorancia de
la mclafisica arislotelica \ por la tcologia dc una revelacion sobrenatural (cfr. M.
GRABMANN, Dic Geschichte der scholastichen Mvlhode -Ereiburg i. Ilr. 1 9 0 9 - 1 1 - .
I 251-2 . II 28-54 . 235-49 - l l u g o - . 3 1 9 - 2 1 : LANG, Theologische Prinzipienlehre 41-7).
Con cl advcniinicnlo del complc lo corpus arislolelicum y dc las obras arabcs que lo
acoiupanan cl problema dcvicne mas crilico. I.a inllucncia dc los filosofos musubnanes.
cspecialmentc dc al-larabi. pucdc notarsc cn Cundisalvi (cfr. L. B \ l R. Dominicus
Gundissalinus Dc divisionr philosophiae \li'inslcr 1903 -) K.n cl siglo XIII la dislin-
cion divina/humana csla equiparada a spcculauva/practica en cl Dr oriu n divisione
philosophiae dc Koberto Kilwardby (cfr. Baur. op. cii. 368-78; F. VAN STEENBERCHF.N,
l.n 1'hilosophir nu \lll'' siecle -Louvain 1966 - 120-32). Para Tomas la distincion
dc las cicncias dcpcnde dc su concepcion dc la rclacion enlre naturalc/.a y sobrena-
luraleza (cfr. I. MARITAIN, Le problcme de la classification des scicncrs d'Aristote
d S. Thomas —Paris 1901—: I'. Wyser. Tlic ivissensehaftstheoretischen (,>uacsl. V. und
VI in liocthiuin dc trinitatc dcs lil. Tbotnas \ o n \quin." Divus Thomas (Fr) 25 - 1 9 4 7 —
437-85: M. GRABMA.NN, Die theologischc Erkcnntnis- und Eitdeitungslehre des hl.
Thomas von Atptin -Freiburg/Schw. 1 9 4 8 - ) . Para Llull cfr. nota 41 infra (la omision
dc Llull cn la obra dc A. LANG. Die Entfaltung des apotogetischen Problems in der
Scholastik des Mittelaltcrs -1'Teiburg i. lir. 1962— muestra cuan inadecuado es nuestra
compresion dcl pensamicnto medicval). Kl problctna dc la relacion cnlre cicncia deri-
vada dc la naturaleza y conocimicnto (|ite depende de una tradicion no cslaba solu-
cionado —probablctncntc no podia scr soluc.ionado — por el escolasticismo. En cl siglo
XIV la (lislincion divina/luunana devicne otra ve/. dc la base para la clasificacion de
Enriquc de Langenstcin. (cfr. \ . LANG, 'DieTiuvers i tat als geistiger Organismus nach
llcinrich von l.angestein,' Divus Thomas (Fr.) 27 - 1 9 4 9 - 41-86) .
122 i RONICA


segunda etapa, la teologfa demostrativa, llegaran a formar una sola ciencia
integral™.


En la concepcion luliana de la teologfa, como en la de sus antecesores
musulmanes, la actividad dc Ia voluntad cn la primera ctapa no es supcrada
por la demostracion, y la actividad del entendimiento en lasegunda etapa
no separa el conocimiento obtcnido de la vida practica del creyente. Para
Llull el amor da a luz al conocimicnto y el conocimiento lleva a la accion^O.


Que csta fuera su intencion se deduce del hecho de que la ciencia de
la teologfa estaba situada entre las virtudcs en su libro -Llibre dels proverbis
en que despues de tratar de Dios y de la naturaleza, el autor estudia los
artfculos de la fe, los diez mandamicntos, los siete sacramentos y las virtudes
y los vicios.4I Y esta intencion csta reflejada en el hecho (anotado por el
Dr. Garcfas^-). de que los teologos catolicos de la epoca posterior han"aso-


ciado el termino "teologfa positiva" con el tratado de la Escritura y los
misterios de la fe en una manera ora tor ia^ .


39 Cfr. GARCIAS PALOL 'Las espresiones teologia positiva v teologo positivo'
194 .


4 0 Cfr. Platzeck, Raimund Lull I 446-67 .
41 Llibre dels proverbis prol. (ed. cit. Galmes XIV 1-2; Sal/.ingcr VI 283) .
42 Qfr. GARCIAS PALOU, 'Las expresiones teologia positiva y teologo positivo'


188-0. 195.
4 3 En la leologia latina el termino 'tcologia posiliva" reapare.ee en Paris a fines


del siglo XV. Se encuentre en Juan Maior (In IV Sent. fol. 1-2; cfr. R. ('.. VILLOSLADA
La Universidad de Paris durante los estudios de Francisco de I itoria — Roma 1 9 3 8 -
141-2) y lgnacio de Loyola (Fxer. Spi'r.,rcg. II ad senl. c. Eccl.;cfr. O. SCHUHAMMF.R,
Franz Xaver 1 —Freiburg i. Br. 1955— 124, 232) . F.ste uso de la palabra fur posible-
mente inlroducido en Paris en concxion con el reflorecimiento dc los estudios escritu-
nst icos y patrfsticos en torno al Lefevre dKlaplcs . Kn cste circulo muchas obras
lulianas fueron editadas, ineluso el Liber Proverbiorum en que la palabra aparece por
primera vez. (efr. P. Driat, 'Chronique Parisienne ( 1 5 2 2 - 1 5 3 5 ) , 'Memoires de la Socictc
de 1'liistoire de Paris 22 — 1 8 9 5 - 67-178 esp. 130-1: \ . Renaudet, Prereforme ethuma-
nisme d Paris pendant les premieres guerres d'Italie —Paris 1916— 134-5, 378-80 , 3 9 1 .
482 -3 , 515, 6 2 0 , 686, 6 9 5 : J.-P. MASSAUT, Josse Clichtove, 1'humanisme et la refor-
me du clerge 1 -Paris 1 9 6 8 - 193, 2 7 2 , 3 0 6 , 316 , 3 4 6 , 361) . El termino ocurre muy
frecuentemente en cl siglo XVI, pariteulannentc cn los autorcs jesuitas (cfr. E. A.
RYAN, Thc Historical Scholarschip of Sainl Bellarmine -Louva in 1 9 3 6 - 133-6) .
En todas estas obras teologia 'posiliva' se dislingue de la 'escolastica 1 y retiene el
senlido de Llull, una mezcla dc un regreso a las fuentes de la teologia v una solici-
tud para el significado moral, y de esta manera refleja la problematiea que hemos
observado en los primeros escritores erislianos (nola 24) , los aulorcs musulmanes (notas
29-31) y judios (nola 36 supra). En cl siglo XVII el tennino es usado no solamente
por teologos catofieos (cfr. GARCIAS PALOU, art. cil.), sino tambien por muchos
tcologos lutcranos en Alemania (cfr. v. gr. J. FR. KONIG, Theologia positiva acroumd-
tica —Rostock 1 6 6 4 - y en nuevas obras eciclopedicas en que la influencia de Llull
cstaba especiabnente prescnte (efr. C. VASOLI, 'LWbate (iimma e la "Nova Encyclo-
paedia",' Studi in onore di .4. Corsano - 1 9 7 0 - 787-846 esp. 803 ) .
K v r i m i o s 1 t 1.1 V N O S 123


Aquf encontramos a Ramon Llull, el Llull verdadero, contrario a una
cicncia meramentc abstracta, socialmcnte comprometido: un teologo polftico;
mediador cntrc cl Oricntc y cl Occidentc, vuclto como cl dios Jano hacfa
el pasado, no como pasado, sino cn su relcvancia para el futuro.


Por esta ra/.on, quisiera decir que es para mf una gran distincion el ser
admitido como Magister en la Escuela Lulfstica Mayoricense.


Mis mas sinceras gracias a todos aquellos que me han elcgido para ser
miembro de la Escucla. Espccialmentc me siento agradecido al benemerito
Rcctor dc la misma, el Dr. Garcfas Palou, con el cual me siento vinculado
por una estrecha amistad. Mis gracias van dirigidas tambien a las autoridades
dc la Ciudad de Mallorca y a todos Ustedes por la atencion que me han
prestado.


Trasmito a todos Ustedes los mas fcrvorosos saludos de parte dcl Raimun-
dus Lullus- lnstitut de la Universidad de Lreiburg en Alemania, y espero al
mismo tiempo, que csta visita scrvira para ahondar todavfa mas las amistosas
rclaciones que cxistcn, desde miichos ahos^cntre e! Isntituto y la Escuela .


Ile dicho.


Despucs de la leccion inaugural, pronunciada por el P. Lohr. el Rector
Dr. Garcias Palou otorgo la palabra al "Magister" Dr. Trfas Mercant, quien,
en nombre del Instituto, contesto al nuevo "Magister".
124 i I R O N K A


Excelentfsimos Scnorcs,
Ilustrrsimos Seiiores,
Seiioras,
Sefiorcs:


Me encuentro en una situacion francamcnte compromctida al tcner quc
contestar a la magnffica y precisa leccion del profesor Lohr. Mis mcjores pala-
bras no podrfan ser sino de felicitacion y dc alicnto, a la vez, para que tengan
continuidad sus invcstigaciones sobrc cl arabismo luliano. Pcro no puedo elu-
dir cl compromiso contrario que me limita, al mismo ticmpo, por dos ra/.oncs
muy elemcntalcs. El profesor Lohr ha tratado el tema dc la Teologfa como
ciencia. mati/.ando aspectos y sutilcs distinciones. Es este un campo quc dcs-
borda los hori/.ontes de mi especialidad, cxclusivamcnte filosofica. La segunda
razon es el reconocimiento de mis dcficiencias ante la personalidad cientffica
dei nucvo Magister. El profcsor Lohr es un emincntc especialista cn cucstioncs
hermeneutica filosofica medieval, a traves dc la cual conocc profundamcnte
las tecnicas logicas y lingufsticas con que la Escolastica y la Filosoffa arabe
nos han legado sus obras. No dcscubro nada nuevo del profesor Lohr, del
Departamento de Tcologfa dc la Universidad de Eordham, con mis anteriores
afirmacioncs ni cabe dudaiio tampoco porquc la larga lista dc sus pubtica-
ciones es una prucba irrefutablc.


La disertacion del profcsor Lohr esconde, sin embargo. un fondo historico-
filosofico. Buscando cl significado dc la cxpresion "Thcologia positiva" ticnc
en R. Llull, nos ha cxplicado el contexto arabico medicval, segun el cual
aquclla cxpresion debe ser atendida. Solo en csta Ifnea de pcrsonal intcres
para mf, ya que estoy empciiado en estos momcntos cn invcstigacioncs dc
posibles rafces aiabes cn Llull--. solo cn csta lfnca mc atrevo a contcstar a
la disertacion del profcsor Lohr.


No pretendo abrir nucvos caminos o marcar ignoradas perspcctivas al tema
de la disertacion quc acabamos de oir. Serfa cn mi vana prcsuncion sin cl mas
mfnimo aporte positivo, refiriendome a un especialista como el profesor l.ohr.
unicamcnte me atrevo a unas scncillas sugcrencias y considcraciones que, no
dudo, aceptara el profcsor Lohr con la cspcran/.a que las haga suyas y cn
un futuro, contrastadas y verificadas, pucda ofreccrnos el complemento inelu-
dible y neccsario a la disertacion dc hoy. Mc refiero a volver sobre el tema
desde cl angulo mas inmediato dcl mismo: el dcl lenguaje, la primcra semantica
filosofica luliana.


Sabemos que cl analisis filosofico actual debe asentanse en dos pilares
insustituibles. Uno es !a conexion dc la filosoffa con la sociedad quc la ali-
menta, reconstruyendo el mundo ideologico que fuc nutriendo, paso a paso ,
el sistema conceptual en cuestion. Es la "re-creacion" del ambiente ideal en
que debe insertarse contextualmente ona obra filosofica o teologica. En este
nivel hermeneutico es la disertacion del profesor Lohr un modelo de saber
y un primor de ciencia. La labor realizada por cl nuevo Magister es una in-
ESTUDIOS UJLIANOS 125


ivestigacion dc primera mano, muy diffeil dc superaren estc campo dcl lulismo.
Acaba dc mostrarnos como cl uso luliano dcl termino "positivo" puede in-
tegrarsc cn un amplio contcxto historico arabico. Ha senalado cl caracter
apologctico de la Teologfa (Kalam) entre los arabcs; las controversidb entrc
filosofos y tcologos arabcs, reflejadas cn la vida del Al-Ghazali, quien intro-
dujo a Llull cn la mctodologfa tcnlogica: La division de la Teologfa en espe-
culativa y positiva en la obra dc Muhassal al-Ra/i; lus categorfas de ciencias
entre los arabes y el caracter clcctico de la solucion dc la lkwan, ctc.


Lu intcrpretacion de unu obru, dc un texto, de unu expresion filosofica
no puede tcrminur aquf. Con scr muy importuntc. de verduderu urgencia, el
contcxto historico-sociologico y tcorico-idcologico dc un texto filosofico,
debc scr complcmentado por cl analisis dc lo que a este tcxto es mas inme-
diato: cl lcnguajc cn quc ha sido expresado. 1-1 lcnguuje de cuulquier filosofo


Llull ho es unu exccpcion, sino unu potenciacion es un csfuerzo por arrnar
un csquema, cspeculativamentc cohcrente, cuyos elemcntos no son sino in-
tuicioncs historicas, anulogfus estcticus, metaforas estructurales, ubstrueciones
culturales. Al ludo de esto, una compacta y pesuda reflexion quc de unidad
u todos los clementos. Para cllo ncccsitu cl filosofo Llull en grado emincnte
un lenguajc cupuz dc formularaquellacompacta conceptializacion. Porun lado ,
un tipo de proposicioncs y expresiones incvitubles en el csbozo dc unu cienciu
rigurosu. Por otro tudo, unu scric dc formulas - "Theologfu primitiva", cn
nucstro cuso cn lu que se sintetizu cl mutcriul antes cludido, y quc va con-
frontandose, a su muneru, con una logica dc basc y con los condicionamientos
dc unu lcngua determinada.


hsta urgencia, y cstu dcficicncia a la vcz, que planteu cl doblc nivel lingiiis-
tico dc unu obru filosofica, cl nivel dc los tecnicismos y cl nivel del lenguujc
natural, toma fuer/a peculiar en lu filosoffu dc Llull. R. Uull cs consciente
dc lu "frctun/ de vocales" que comporta cl lutfn. como lengua tecnica dc
lu filosoffu medieval, y cl catalan, como lenguaje ordinurio. paru exprcsar el
ulto grudo dc conceptualizacion quc• supone lu semantica luliana. Lntrc varias
posibles sulidus y tunteos, quc Llull cnsuyu, uno es cl uso dc la lcnguu urubc.
No voy u citur al respecto tcxtos lulianos, porque son de sobra conocidos.


Ll problcma cle lus afinidades -mas que dc influencias- urubico-hcbruicus
en cl doctrinu dc Llull hu sido rcpctidumcntc unuli/udo con encontradus opi-
nioncs y con resultudos no siemprc felices. Kl problcma busculu cntre los
defcnsorcs de un urubismo luliano dc fondo (Aquf los estudios de Asfn Palucios,
dc Riberu. dc Keichcr, dc Millus Vullicrosu, de Platzeck, etc.) y sus oponentes
cn apoyo dc unu concepcion luliunu cristiano-neoplatonica, en lfhca con los
Victorinos, San Anselmo, San Bcrnardo. San Bucnaventura, F.scoto Friugena,
cl Pscudo-Dionisio y San Agustfn (Aquflas invcstigaciones deGilson, Longpre,
Carrcras Artau, Xiberta, Plat/.cek, Pring-Mill, Yatcs. Hillgarth, Probst. e t c ) .
Con fucrtcs ra/ones en uno y otro bando sc ha llcgado a una especie de
punto muerlo porque falta, creo. un amplio anuiisis de semantica filosofica
que marquc, dcsdc las lcnguas que uso Llull, las afinidades y orientaciones
doctrinules. No me rcficro u investiguciones exclusivumentc lingiifsticas, ne-
ccsurius cn la busc, sino a una verdudcra analftica filosofica del lenguaje luliano.
126 i 1 , ' O M ' \


Traduzcamos ahora la situacion gcneral quc acabo dc esbozar al problema
concepto de la expresion "Theofiogfa positiva":


I—El Dr. Garcfas Palou:
1.— Descubre las expresioncs "Theologfa positiva" en los Proverbis de


Ramon y 'Thcologus positivus". referido al domfnieo Ramon Martf. en cl
Liber de acquisitione Terrac Sansiae.


2 . ~ La cxprcsion cs desusada cntrc Jos teologos cscoliisticos dc la epoea
dc Llull.


3 . Pero, su significado encaja con las primitivas "saera pagina" y "sacra
doctrina" de los autorcs cristianos del siglo XII y con la cxpresion dc San
Buenavcntura "theologfa divina".


4 . - Conclusion: La expresion "Theologfa positiva" cabc, scgiin el Dr.
Garcfas Palou, en un contexto historico-idcologico escolastico-medicval.


II-EI profcsor Lohr:
1. Partc dc la exprcsion "Theologia positiva" del l.libre dels Proverbis.
2.- El uso luliano dcl termino "positivo" se desvfa de la lfnea tradicional-


aristotelica.
3 . - La exprcsion y su conccpcion correspondicnte sc encucntra en el


contc.xto historico-filosofico dc la cultura dc los arabcs.
4.— Conclusion: Llull. con cl proposito dc atraer a los musulmancs liacia


el cristianismo, los busco cn su propia tcologia musulmana. Asf adopto la
misma concepcion musulmana de la tarea teologica y. con ella. su misma
noeion dc teologfa positiva.


^No es csta una situacion concrcta parigual al balbacco tensional entre
el arabismo y cl eseokisticismo de Llull. quc hc sciialado antcs.


Picnso quc, como antes, la investigacion pucdc qucdar en un punto mucrto
si no se complementa con un aiuilisis dcl lenguajc mismo y dc las implicacioncs
que la lengua arabica y su cstructura gramatical pudicron comportar rcspecto
al pensamiento de Llull. Convendrfa, ademas, tcner cn cucnta cicrtas nociones
de filosoffa arabica del lenguajc: las disputas, por ejcmplo cntrc "analogistas"
y "anomalistas" y comprobar si, cstas dos eonccpcioncs dcl mundo diferentes,
pudieron tcncr, atraves de cicrtos cslahones, algunos contactos con Llull.


El profesor Pring-Mill ha heeho notar quc cn arabe cxistcn muchas posibi-
lidades dc formar palabras derivadas que no existcn normalmcntc cn las lcn-
guas romanicas. Entrc aquellas, la de formar substantivos abstractos dclos pro-
nombres interrogativos, posibilidad que no cxistia cn la lengua gricga, cuvo
contcnido terminologico abstraeto dcbc dcsarrollarse en una frasc cntera. En
esta lfnea lingufstica, precisa Pring-Mill, y sdlo en conexion con cl vocabulario
habla Llull de una deuda con sus adversarios.


La deuda luliana rcepecto a los arabcs, a la quc sc reficrc Pring-Mil), no
tiene lugar a dudas. Sin cmbargo, no cstamos totalmcntc dc acuerdo con cl
"xo/o" que marca Pring-Mill. No creo quc el "modum loqucndi arabicuin"
al que se reficre Llull cn su Commcnlum Artis Demostrativae sea exclusiva-
mente una dcuda lingiifstica, Dcsdc la tcologfa dc Humboldt, en.el siglo pasado,
hasta la moderna hipotesis dc Sapir y, sobre todo, hasta cl rclativismo lingiiis-
tico de Lee Whorf y dc sus continuadores y dctractorcs, ha quedado aelarada
r s n D I O S i i u w o s 12 7


Ui fntinia concxion cntrc lcnguajc y pcnsamiento, marcando cl papcl creador dcl
lcnguajc como clcmcnlo configurador dc !a aprehension intelcctual dcl mundo.
dc la vida y dcl obrar humano. hsto mc hacc pcnsar si cl "modum loqucndi
arabicum" nivcl lingufstico pudo condicionar cl "declinare" dc los terminos
y condicioncs de las figuras lulianas nivel logico y filosofico- , ya quc cons-
tituyen un sistcma dc exprcsion "non consuetus", dicc Llull, no usado normal-
mcnte cn cl sistcma lingiifstico dcl latfn escolastico.


Claro csta quc la terminologfa accptada tcnfa que intcgrarsc, dc alguna
forma, cn cl complcjo lingiifstico del quc iba a fornutr parte., La filosoffa
incorporada dc una determinada tcrminologfa qucda tambicn oricntada por
la tcrminologfa incorporada. Ln la incorporacion dc tcrminos dc un contcxto
cultural y lingufsticamente diferentcs puedc ocurrir quc cslos terminos scan
absorbidos plenamcnte por cl contexto rcceptor o quc floten cn cl como
rcstos arqucologicos cn un ambientc intelectual rcnovado. Lm el primcr caso
el nucvo contcxto modifica, sustancialmcntc, el contcnido y hi sigriificacion
dc tales terminos asimilandolos, al nuevo contcxto o rcclaborandolos de nucvo.
I.n cl scgundo caso.la disociacion impucsta por una tcrminologfa no asimilada
puedc llcgar a dcsorgani/.ar cl pcnsamicnto en su evolucion y sistcmati/acion.
Ll cjemplo de Llull. opino, dcbc oricntarsc cn cl primcr caso. aunquc ncccsitc


amplias invcstigacioncs dc comprobacion. No nic rcficro a un prestamo lin-
giifstico de verbalismo arabes, como parcce indicar cl Sr. Moll etr su sorprcsa
dc encontrar solo unas dos doccnas cn la obra dc Llull. Mc rcficro a algo
inas profundo: a la asimilacion semantica dc una tcrminologfa y dc una con-
ccptuali/acion dcspucs, por haber estudiado y escrito R. I.lull la lcngua arabc
Dcspucs dcl analisis dcl contexto historico-idcologico cl profesor Lohrapunta
una solucion dcl tipo indicado: La cxprcsion "Theologia positiva", corricntc
entrc los arabcs, arrastra consigo la conccptuali/acion musulmana de una teolo-
gfa positiva. l:sto no es de cxtraiiar, pues es de sobras conocido quc la filosoffa
cscolastica medieval qucdo orientada por cl enormc bloque dc terminologfa
quc Aiistotcles les lcgo.


iPot quc si Llull vivio, predico a los arabcs,- aprcndio su lcngtia y la cscribio,
no pudo quedar oricntada su filosoffa por la lcngua. Ll llcvar a cabo una
invcrtigacion scmantico-filosofica aplicada a las posibles rafces arabicas dc Llull
aclararfa cl punto mucrto a quc pucden llcgar las investigaciones exclusiva-
mcntc historicas. Pcro csta cs una labor todavfa por haccr y qtic solo puedc
llcvar a la practica no lingiiista, sino un fikisofo qnc cono/.ca. a la ve/, la
problematica actual filosofico-linguistica y la obra dc l.lull. Ll profcsor Lohr
reune ambas condicioncs: Doctor cn lilosofia por la Univcrsidad dc Lriburgo,
melido en problcina dc lcngiiaje por su colaboracion cn cl "Lcxikon fiir
Thcologic und Kirchc" y "Lcxikon dcr Philosophie", y conoccdor profundo
dc la obra de Llull.


Ahfesta la sugerencia que brindaba al principio al profesor Lohr y espcro,
aunquc acusandome, aceptc. Muchas gracias.
PARI VMI \ ! ( ) 1)11 l)K. GARCLVS IWLCH


Despues dcl discurso de rcspucstu a la leccion dcl nucvo "Magister"
I' Charles Lohr. S.J., pronunciado por cl Dr. Tnas Mercat, cl Rcctor de
la "Maioricensis Schola Lullistica". l)i. Garcfas Palou sciialo la linalidad
que pcrsegufa al cscribir su artteulo tituladu ",'J-ue Ranion l.lull cl pri-
mero en usar las vxpresiones "teologia positira" r "tcologo positiro"? "
\ refirio las unccdotas en torno de su publicaeion. subrayando la dc una
carta de la Sra. Mllc. Th. d'Alvcmy \ oira del l)r. Tshibangu.


Scrialo los adjetivos "posilivo" > "posiliva" como caliticalivos. dc Ramon
111111. respectivamcnte, de una teologo \ de la teologia. licncn scntido
distinto Pcro aiiadio que el significado quc cl termino "positiva" encierra.
al calificar la tcologfa, en los escritos dcl Bto. Llull. enla/a a cste con cl
siglo XVII. L's. adenuis. el misnio sentido quc liene en el "I.ibro dc los
Ejercicios Espirituales" de San Ignacio dc Loyola. ouien habla de "alabar
la doctrina positiva \ la Escolastica" y de los "doctores positivos". cntre
los quc menciona a San Jcronimo. San Agustin. San Grcgorio.


1:1 Dr. Garcfas Palou acabci felicita'ndose. por haber servido su rcfcrido
artieuh). publicado cn I 963, dc punto dc arranquc u motivacion dc uua
disertacion tan meritoria \ tan brillantc "como la dcl I'. Charlcs Lohr. S.J.


DISCURSO FINAL DEL SK. ALCALDE


Fl Prcsidentc de la Comision de Cultura del Excmo. Ayuntamiento.
Sr. 1). Gabriel Tous Amoros. cn nombrc del Sr. Alcalde. ccrro cl acto con
un hermoso discurso. quc dclinio la vinculacion del A\untamiento a la
doblc causa cientffica y de beatitieacion dc Kamoji Llull Dijo que la lam-
para la devocion dcl Consejo Municipal al mas grandc de los hijos de la
Ciudad "no se vendcra jamas y tine se eneendcra todiis los aiios".


Rccordo al P. Lohr. quc un mallorqufn. Fray Junfpero Scrra inlimdio
cspfritu luliano cn el ahna dc su lierra, porque era discipulo autentico
de Rainon Llull. Cclebro t]tic un cicntffico del pueblo que ha hechd posi-
blc los vuelos a la Luna. trabaje en el analisis y genesis del pensamiento
luliano.
A continuacion. cerro cl brillanttsimo acto academico, en mcdio de
calidos aplausos de la numerosa y culta concurrencia.
M O V I M I K N T O l.ui.l \ N O


CONFERENCIA DEL RDMO. P. FRAY ERHARD W. PLATZECK. O.F.M.


El pasado dia 6 de noviembre del pasado ano. cl Prof. Dr. P. Fr. Erhard-W.
Phit/cck. O.F.M. Profesor Ordinario de la Facultad de Eilosoffa dcl "Pon-
tificium Athcnaeum Antonianum" (Roma) did una conferencia sobrc el lema
Gotlfried-Wilhelm Leibniz y Ramon Lhdl.


II acto academico. que habfa siclo organi/.ado por la lacultad de I-'ilosolfa
y Letras de la Escuela Lulistica Mayoriccnse. cclobrose en el Aula Magna
del Estudiu Gcneral Luliano \ fue prcsidido por el Prof. Dr. R. Angcl
Fcrnande/. Delegado cle la Facultad dc Filosoffa \ Lctras: Dr. Garcfas
Palou. Rector de la rcferida Escucla Lulfstica: llmo. Sr (ierardo Marfa
Thomas. Rector del Estudio Gcncral Luliano: Mu\ Rdo. I'. Miqucl Tous.
Ministro Provincial cle la T.O.R. de San Erancisco \ Prof. .lose Eiiscinat.
Secretario Gcncral de la misma Escuela Lulfstica.


El P. Platzeck fue presentado por cl Prof. Dr. Trfas Mcrcant. quien des-
cribio la recia personalidad cicntfllca del P. Plat/cck al numeroso auditorio
quc llenaba a rebosar dicha cspaciosu Aula Magna.


Dfas antes. cl mismo P. Plat/.cck liabia dcsarrollado otra confcrcncia sobrc
cl mismo lcma. cn la Eacultad teoldgica cic San Paciano. de Barcelona.


-SgjtOS:»


Chronique de Francc


Une nouvelle diffusion de textcs lulliens cn francais
Dans son Cahier 24-25 du printenips 1973. la revue trimestriclle "Lc


nouveau Commerce" (78. boulcvard St- Michcl. Paris) publie. avec unc
courtc introduction de l'un dc scs direeteurs, Andre Dalmas, quelqucs-uns
des textes de Lullc cxccllcmmcnt traduits et publics voici pres dc vingt
ans par Ramon Sugranycs dc Franch dans son ouvrage: Raymond Lulle.
Doctcur des missions (Nouvelle Rcvue de Seicnce Missionnaire, Schoneck-
Bcckenried, 1954).


Ces textcs sont lcs quarantc-cinq paragraphes de la I ie cle Raymond I.ulle
(p. 113-130). accompagnes d'extraits deschapitres 79 .80e t 81 du Blanquerna
(p. 131-140). et de la troisieme partie du Traite sitr la maniere deconvcrtir
les injidcles (p. 141-147). Au total. des textes du plus haut intcrci pour
la connaisance du Lulle authentique par un public ITancais chaqtie jour
plus nombreux.


Une place Ramon Lull d Prades
Sur la suggestion de M. Henri Pcres, professeur dTiniversite honoraire.


et sur la proposition de son mairc, M. Louis Monestier, lc conseil nnmicipal
de Prades (Pyrenees Oricntales) a decidc, dans sa seancc du 21 fevricr 1973.
de donner le nom de Ramon Lull a une place de la ville.


15 mai 1973.
A. LLINARES (Grenoblc)


B I B L I O G R AFIA LULIANA


El Prof. RUDOI ? BRUMMER, «Magister» de esta Maioricensis
Schola Lullistica, prepara una BIBLIOGRAFIA SOBRE
RAMON LLULL (obras impresas del mismo y publicaciones
sobre uno que otro aspecto de su vida y de su obra).


Con este motivo, el expresado profesor y este Instituto
suplican a los autores de trabajos de indole luliana se
dignen remitir sendas separatas a las siguientes senas postales:


PROF. DR. RUDOLF BRUMMER


Kemptener Strasse 23
8 MUNCHEN 71 ( Alemania )


S. TRfAS MERCANT


EL PENSAMIENTO Y LA PALABRA


( A.spectos olvidados de la filosofia de Ramon Llull )


Palma de Mallorca, 1972, 92 pags.


ALOIS MADRE


DIE THEOLOGISCHE POLEMIK GEGEN
RAIMUNDUS LULLUS


Eine Untersuchung zu den Elenchi auctorum de Raimundo
male sentientium )


Miinster Westfalen, 1973, 176 pp.


( C o n l icencia ec l e s ids t i ca )
OPERA LATINA del B. Ramon Llull
De proxima aparicion: el TOMO SEXTO


O P E R A P A R I S I E N S I A (II)
(Anno MCCCX composita)


Un volumen preparado por el
DR. HELMUT RIEDLINGER


Profesor Ordinario Publico de la Universidad de Freiburg
y Magister de la MAIORICENSIS SCHOLA LULLISTICA,


bajo la direccibn del
DR. FRIEDRICH STEGMULLER


Tomos publicados:
TOMO I (OPERA MESSANENSIA), 1959, en 4.°, 510 paginas.
TOMO II (OPERA MESSANENSIA ET TUNICIANA), 1960,


en 4 ° , 568 paginas.
Preparados por el D R , JOHANNES STOHR.


TOMO III (LIBER DE PRAEDICATIONE, D. I - II A), 1961,
en 4.°, 407 paginas.


TOMO IV (LIBER DE PRAEDICATIONE, D. II B), 1963,
en 4.°, 649 paginas.


Preparados por el P ABRAHAM SORIA, O . F. M.


TOMO V (OPERA PARISIENSIA), 1967, en 4.°, 615 paginas.
Preparado por el D R . HELMUT RIEDLINGER.


Precio de venta al piiblico i 750 pesetas


Dirijanse los pedidos a :


ESCUELA LULISTICA MAYORICENSE, Apartado 17, Pa lma de Mallorca
(Espana)


£studios Hulianos


se publica con la ayuda de la CAJA DE AHORROS Y
MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES


A . G . SAN CAYETANO. PALMA DE MALLORCA