PORTAL SOCIAL AJUDA PREFERÈNCIES
tanca aquesta secció de la biblioteca 14 Dret del menor i de la família (Codi d'assignatura 10889)
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Decret 40/2006, de 21 d’abril, pel qual es regulen els procediments d’acolliment familiar, d’adopció i de determinació d’idoneïtat
Autoria: Conselleria de Presidència i Esports del Govern Balear
Agència editora: Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB)
Any de publicació: 2006
Tipus de recurs: Decret
Matèria en Català: Serveis socials ; Acolliment familiar ; Adopció ; Legislació
Matèria en Espanyol: Servicios sociales ; Acogimiento familiar ; Adopción ; Legislación
Matèria en Anglès: Human services ; Foster home care ; Adoption ; Legislation
Nota: BOIB Num. 62 del 29 d'abril de 2006
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Guía de ayudas sociales y servicios para las familias : 2016
Agència editora: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Any de publicació: 2016
Tipus de recurs: Guia
Matèria en Català: Serveis socials ; Família
Matèria en Espanyol: Servicios sociales ; Familia
Matèria en Anglès: Human services ; Family
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Ley 17/2006, de 13 de noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears.
Autoria: Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Agència editora: Boletín Oficial del Estado
Any de publicació: 2006
Tipus de recurs: Llei
Matèria en Català: Drets dels infants ; Infants--Protecció, assistència, etc ; Legislació
Matèria en Espanyol: Derechos de los menores ; Menores ; Legislación
Matèria en Anglès: Children's rights ; Child welfare ; Legislation
Nota: BOE núm. 297, de 13 de diciembre 2006
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Ley 17/2006, de 13 de noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de les Illes Balears
Autoria: Govern de les Illes Balears
Agència editora: Boletín Oficial del Estado
Any de publicació: 2006
Tipus de recurs: Llei
Matèria en Català: Infants ; Drets dels infants ; Legislación
Matèria en Espanyol: Menores ; Derechos de los menores ; Legislación
Matèria en Anglès: Children ; Children's rights ; Legislation
Nota: BOE, núm. 297, de 13 de diciembre de 2006
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados articulas del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción
Autoria: Jefatura del Estado
Agència editora: Boletín Oficial del Estado (BOE)
Any de publicació: 1987
Tipus de recurs: Llei
Matèria en Català: Adopció ; Legislació
Matèria en Espanyol: Adopción ; Legislación
Matèria en Anglès: Adoption ; Legislation
Nota: BOE núm. 275, de 17 de noviembre de 1987
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres.
Autoria: Presidencia del Gobierno de Aragón
Agència editora: Boletín Oficial de Aragón
Any de publicació: 2010
Tipus de recurs: Llei
Matèria en Català: Família ; Relacions familiars ; Menors ; Separació conjugal ; Legislació
Matèria en Espanyol: Familia ; Relaciones familiares ; Menores ; Separación matrimonial ; Legislación
Matèria en Anglès: Family ; Family relationships ; Minors ; Separation (Law) ; Legislation
Nota: Boletín Oficial de Aragón, n. 111 de 8 de junio de 2010
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Autoria: Jefatura del Estado
Agència editora: Boletín Oficial del Estado
Any de publicació: 2015
Tipus de recurs: Llei
Matèria en Català: Drets dels infants ; Infants ; Infants--Protecció, assistència, etc ; Legislació
Matèria en Espanyol: Derechos de los menores ; Menores ; Legislación
Matèria en Anglès: Children's rights ; Children ; Child welfare ; Legislation
Nota: BOE núm, 180, de 29 de julio de 2015
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción internacional : legislación consolidada
Autoria: Jefatura del Estado
Agència editora: Boletín Oficial del Estado (BOE)
Any de publicació: 2007
Tipus de recurs: Llei
Matèria en Català: Adopció ; Adopció internacional--Dret i legislació ; Menors ; Legislació
Matèria en Espanyol: Adopción ; Adopción internacional--Derecho i legislación ; Menores ; Legislación
Matèria en Anglès: Adoption ; Intercountry adoption - Law and legislation ; Minors ; Legislation
Nota: BOE núm. 312, de 29 de diciembre de 2007. Texto consolidado. Última modificación: 29 de julio de 2015
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Ley foral 3/2011, de 17 de marzo, sobre custodia de los hijos en los casos de ruptura de la convivencia de los padres
Autoria: Gobierno de Navarra
Agència editora: Boletín Oficial de Navarra
Any de publicació: 2011
Tipus de recurs: Llei
Matèria en Català: Relacions familiars ; Mediació ; Menors ; Separació conjugal ; Legislació
Matèria en Espanyol: Relaciones familiares ; Mediación ; Menores ; Separación matrimonial ; Legislación
Matèria en Anglès: Family relationships ; Mediation ; Minors ; Separation (Law) ; Legislation
Nota: Boletín Oficial de Navarra de 28 de marzo de 2011; BOE de 12 de abril de 2011
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero; de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial def Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil
Autoria: Jefatura del Estado
Agència editora: Boletín Oficial del Estado
Any de publicació: 1996
Tipus de recurs: Llei
Matèria en Català: Infants ; Drets dels infants ; Legislació
Matèria en Espanyol: Menores ; Derechos de los menores ; Legislación
Matèria en Anglès: Children's rights ; Legislation
Nota: BOE núm. 15, del 17 de enero de 1996
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
Autoria: Jefatura del Estado
Agència editora: Boletín Oficial del Estado (BOE)
Any de publicació: 2007
Tipus de recurs: Llei
Matèria en Català: Dret Constitucional -- Illes Balears ; Legislació
Matèria en Espanyol: Derecho Constitucional -- Illes Balears ; Legislación
Matèria en Anglès: Constitutional law -- Spain -- Balearic Islands ; Legislation
Nota: BOE núm. 52, de 1 de marzo de 2007. Texto consolidado. Última modificación: 17 de julio de 2010
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores
Autoria: Jefatura del Estado
Agència editora: Boletín Oficial del Estado (BOE)
Any de publicació: 2000
Tipus de recurs: Llei
Matèria en Català: Menors--Responsabilitat penal ; Menors ; Legislació
Matèria en Espanyol: Menores -- Responsabilidad penal ; Menores ; Legislación
Matèria en Anglès: Minors ; Juvenile justice, Administration of ; Legislation
Nota: BOE núm. 11, de 13 de enero de 2000
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Autoria: Jefatura del Estado
Agència editora: Boletín Oficial del Estado
Any de publicació: 2015
Tipus de recurs: Llei
Matèria en Català: Drets dels infants ; Infants ; Legislació
Matèria en Espanyol: Menores ; Derechos de los menores ; Legislación
Matèria en Anglès: Children's rights ; Children ; Legislation
Nota: BOE núm, 175 de 23 de julio de 2015
Visualitza el document Visualitza el document en PDF Llei 4/2009, d'11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears
Autoria: Govern de les Illes Balears
Agència editora: Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB)
Any de publicació: 2009
Tipus de recurs: Llei
Matèria en Català: Serveis socials ; Dret ; Legislació
Matèria en Espanyol: Servicios sociales ; Derecho ; Legislación
Matèria en Anglès: Human services ; Legislation
Nota: BOIB núm. 89, de 18 de juny de 2009