L'ESCOLA NORMAL I LA COLONIA ESCOLAR DE PORTO COLOM (1 935) ...
L'ESCOLA NORMAL
I LA COLONIA ESCOLAR DE PORTO COLOM
(1 935)
Encara esta per a escriure la historia d'aquesta Escola
documentació en relaci6 a I'esmentada colbnia, merexeidora
Universitaria de Professorat (antiga Escola Normal) malgrat
d'esser publicada integrament.'
siguem un grapat els interessats en la seva investigació. I el
Crida molt I'atenció que aquesta colonia escolar hagi
nostre interés es nodreix o bé de testimonis documentals
estat I'unica que mai hagi organitzat I'Escola Normal, mal-
(I'arxiu de I'Escola necessita una bona ordenació i ésser
grat la tradició de les colonies a casa nostra sigui més antiga
posat a punt per a poder ésser consultat) o bé de testimo-
que a ~ a t a l u n ~ a . ~
Efectivament D. Miquel Porcel i &era?
nis personals.
regent de 1'Escola Anexa de Practiques des de I'any 1891
En el cas de la Colbnia Escolar de Porto Colom (Fela-
fins I'any 1931, i D. Joan Capó,' Inspector d'Ensenyament
nitx) de I'any 1935 hi coincideixen, per a mi, ambdós
Primari des de I'any 1915 fins I'any 1939, feren possible un
testimonis. En primer lloc, haver sentit comentar en repeti-
important moviment de renovació pedagogica mitjanqant les
des ocasions a Melcior Rosselló Simonet, regent de I'Escola
colbnies escolars. Els principis teorics n o podien ésser altres
Anexa de Practiques que enguany, amb molt de sentiment,
que els inspiradors de I'Escola Nova (vida a I'aire lliure,
acomiadam, I'impacte formatiu que li ocasiona la participa-
mktodes actius, educació de la llibertat i responsabilitat,
ció en aquesta Colbnia, a la qual assistí com a alumne
etc ...) amb una forta preocupació biologicista i higienicista
normalista, de tal forma que arribi a afirmar: "Alli m'hi
-les mesures antropometriques realitzades abans i després
vaig fer mestre".' En segon lloc, el fet d'haver arribat a les
de les colonies h o demostren- i una gran preocupació
meves mans -i recobrat de I'oblit i I'abandó- una carpeta
social (els infants més necessitats d'ajut per al seu desenvo-
que es troba a I'arxiu de 1'Escola i que conté considerable
lupament físic pertanyien, en general, a classes modestes).
'b
48
I:scoL? d e Porto Colom (Felanitx). Any 1935.
-
--

-.
I
pedagog la
per JAUME OLIVER
I
Tot aixo dins el context dels corrents pedagogics europeus
(D. Miquel Porcel era un gran coneixedor pels seus viatges i
lectures de la pedagogia europea) i de la tradició institu-
cionista (no oblidem que D. Joan Capó s'havia format a
1'Escola Superior de Magisteri de Madrid, fonamentalment
inspirada en les aportacions d e la Instituci6 Lliure d'Ense-
n y a n ~ a . ~
L'Escola Normal mai havia tingut ni pressupost ni
"compet6ncia legal" per a organitzar colonies escolars. Pero
"Por Orden de la Direccibn General d e Primera
D. Josep M . ~
Eyaralar,
Enseñanza de 6 mayo d e 1935 se dispuso que, a
(1890-1944)
titulo de ensayo, varias Escuelas Normales, entre
catedritic de
ellas la d e Baleares, organizasen Colonias Esco-
Física i Química
lares que, ai mismo tiempo que realizasen de
de I'Escola Normal.
un modo ejemplar esta función circum-escolar,
sirviesen para que seis alumnos de la Normal
se adiestrasen en la practica de tales institucio-
ROSSELL0 SIMONET, M. L'antiga Escola Normal d e
nes. Y en 7 del mismo mes fue concedida a
nlestres. "Lluc" 602 (197 1) p. 16-18.
esta Escuela Normal la cantidad de 12.500
I a les pigines 220 i 221 de la meva publicació E s - d a i
ptas. para tal fin.
Societat. I.'ensenyatnent a les Ilies en el s e d e X X . Ed. MOU. Palma
Reunido el Claustro de la Escuela en 16 de
1978, M. Rosselló torna a parlar de I'experikncia a ['esmentada
Mayo acord6 organizar en principio dos Colo-
colbnia
nias Escolares, una de niños y otra de niñas,
La documentació continguda en aquesta carpeta seri citada
d e 28 dias de duración, encomendando la di-
en el resent article com DAE (Documentació Arxiu Escc~la).
'
rección d e las mismas a 10s profesores numera-
A \'obra de J . VENTALLO, Les escoles populars, d i r i avui.
ries D.a Cataiina Vives y D. José M.a Eyaralar,
lid. Nova Terra, Barcelona, 1968, i en capítol 111, dcJicat a les
dándoles un amplio voto d e confianza para
colonies escolars, es sitúa a I'any 1906 I'inici de les co1bn1c.s a Barce
que, en unión de la Directora del Centro, D.a
lona (p. 52). A Mallorca, D. Miquel Porcel les dirigia ja dt.< de 1893,
Mercedes Usúa, redactasen el correspondiente
patrocinades per la Diputació. Mereixeria tot un capítol apart
plan, hiciesen 10s nombramientos de personal
I'importantissim paper de D. Alexandre RossellÓ, aleshorc~ president
y resolviesen cuantas incidencias se presenta-
de la Diputació, en cl desenvolupament i concreció de le\ ~nquietuts
sen. En 25 de Mayo fue remitido a Madrid el
pedagogiques a casa nostra A les actes de la Diputació, per exem-
proyecto de Colonia Escolar solicitado por la
ple, dels anys 1918, 1919 i 1920, es troben no poques rcferkncies
Dirección General y en 1 .O de Julio (Gaceta
dTajuts econbmics donats per la Corporació a nins de Menorca i
del 11) se dispuso con carácter general y con
d'Eivissa per a assistir a colonies. Es pot trobar més informaciÓ i
motivo de economia la reducción a 8.000
bibliografia a "L'EducaciÓ a Mallorca. Aproximació Histbrica".
ptas. de la subvención concedida.
Varis autors. Ed. Moll. Palma. 1977, pp. 173-175. També D. Llo-
En vista de ello, de-acuerdo con la Directora y
ren$ Duran aporta ei seu testimoni personal com a d i ~ c t o r
de
colaborando con ella, intentamos que la reduc-
colonies escolars a la publicació ja esmentada "Escola i Societat.
ción afectase a 10s gastos de Instalación, ges-
L'ensenyament a les IUes cn el segle XX", pp. 152-154.
tionando que la Diputación d e Baleares, Ayun-
Vegi's la seva obreta Diario d e una c d o n i a e s c d a r en Balea-
tarniento d e Palma y Comandancia Militar el
res. Aterro d e Sóller. Agosto d e 1901. Imp. B. Rotger. Palma. 1901.
que nos proporcionasen las camas y demás
També esti per estudiar, de manera crítica i exhaustiva, la
enseres que hubieran evitado estos gastos. Fra-
personalitat i activitat pedagbgica de I'Inspector Capó. Es pot veure,
casaron en zbsoluto nuestras gestiones y en
com a introducció sintbtica, el capítol "La tasca pedagogica de D.
vista de ello acordamos organizar solamente
Joan Capó", a la meva publicació, ja esmentada, "Escola i Societat
una Colonia y que esta fuese d e niños, por la
L'cnsenyament a les Illes en el segle XX", pp. 41-48.
mayor facilidad que presentaba el encontrar el
FERRER MAURA, S. Una institución docente espariola. Lo
personal necesario.
Escuela d e Estudios Superiores d e Magisteri0 (1909-1932)". Madrid.
El d i a 5 d e julao se recibió e hizo efectivo el
1973.
libramiento de 8.000 fas. procediéndose
' Mernoria sobre la Colonia Escolar de Porto Colom p. 1.
inmediatamente a la organización de la
DAI. Aquesta mcmbria esti acabada el desembre de 1935 i signada
C ~ l o n i a " . ~
per D. Josep M.a Eyaralar, director de la colbnia
49

Es tria l'escola de Porto Colom (~elanitx)' com a
Matematiques alguns jocs escolars; la de Ciencies Naturals
local de la colbnia, tenint en compte les seves caracteris-
insectaris i agafa-papallones i el laboratori de Física diversos
tiques d'ubicació, autoritzant D. Joan Capó 1'6s de l'edifici
aparells meteorolbgics. L'Escola graduada de Felanitx, diri-e
(encara n o estava estrenat com a escola) i co1,laborant en
gida per D. Pere Riera, proporcioni un aparell de radio i
tot.
cadires. Les alumnes de la classe de Manualitzacions, coor-
El personal encarregat de la Colonia, a més del matri-
dinades per la professora D.a Elvira Tovar, confeccionaren
moni Eyaralar-Vives, fou:
la roba dels llits i taules. I altres coses foren duites, final-
Pere Serra Pastor i Gabriel Font Frau, mestres.
ment, pels propis assistents a la Colbnia. La "Compañia de
Antoni Rosselló Coll, Miquel Briñón Mercant, Joan
Ferrocarriles de Mallorca" oferi els transports gratuitament.
Pons Ferrer, Antoni Cirerol Lladó, Melcior Rosselló Simo-
El mestre de Porto Colom, Sr. Bover, oferi també el seu
net i Pere Pons Benejam, alumnes deda Normal.
ajut incondicional.
Alguns dels esmentats ja havien participat amb anterio-
La vida a la Colbnia es desenvolupi de forma molt
ritat a colbnies, circumstancia que es consideri a l'hora de
intensa i ben organitzada. La durada fou des del dia 25 de
la selecció. Es fixa en 27 el nombre d'infants que podien
juliol fins dia 32 d'agost (un total de 29 dies). Els 27 nins
assistir-hi, que havien d'ésser necessariament alumnes de
es distribuiren en tres seccions de nou, cada una a cirrec de
17Escola Anexa. El metge escolar de 1'Ajuntament de Palma,
dos alumnes normalistes, un dels quals ja havia participat a
Dr. Josep M.a Mulet, els seleccioni únicament segons crite-
colbnies. Els metges de Felanitx, doctors Rigo i Miquel,
ris sanitaris, de tal forma que els més necessitats de la vida
desinteressadament feren el servei sanitari.' O
de la colbnia foren els convocatsg Els serveis domestics
Les directrius i la filosofia educativa de la Colbnia
estaven a cura de una cuinera, dues cambreres i personal
estan expressades a la membria en aquests termes:
per a la neteja.
Tots els responsables de la Colbnia assistiren a unes
"a) ASPECTO FISIC0.-Mucho ejercicio
conferencies i classes practiques de gimnbia, que dona D.
corporal alternado con descansos al iniciarse la
Pere Crespí, mestre de 1'Escola Anexa, i també a unes
fatiga. Sobrealimentación a base de la cocina
del p i s . Reposo después. de la comida del
conferencies sobre Higiene de les Colbnies Escolars i Pri-
mediodia y retrasar algo el momento de irse a
mers Auxilis, a chrrec de 1'Inspector Provincial de Sanitat,
dormir tras la cena. Limpieza al levantarse de
Sr. Joan Durich Espuñes, i s'aconsegui la compenetració
manos, cara y boca. De las manos antes y
entre ells i l'acord en relació als objectius i funcionament
después de las comidas; de 10s pies después de
de la Colbnia, mitjanyant unes reunions i converses. D'aitra
las excursiones. Baño de mar casi diario.
Duchas tras la gimnasia o 10s deportes y a la
banda tots els qui havien d'assistir a la Colbnia foren
vuelta del baño de mar.
vacunats contra el tifus.
b) 1NSTRUCCION.-Mucho trabajo manual en
S'adquirí el material necessari; la cantina de 17Escola
papel, cartulina y madera. Confección de la
Normal deixa material de cuina i menjador; la classe de
serie de animales de Tono. Algún problema
ocasional: cubicación del depósito del agua,
volumen de cubo o pozal; manera de orientar-
se; plano del edifici0 de la Colonia. Recolec-
L'escola de Porto Colom s'havia construil com a Graduada
ción de minerales, plantas e insectos. Dibujo
de tres seccions. L'arquitecte havia estat D. Guillem Forteza; el
libre. Relatar un suceso. Colaborar en el perió-
contratista, la Cooperativa de Treballadors; l'aparellador, D. Gabriel
dic0 LA FLECHA, trisemanal. Construcción
Roig. El pressupost es rematíi en 45.393'45 pts. i el solar fou
de pequeños enseres para la Colonia: Buzón,
donació de D. Mateu Mas Moll. Vegi's L'obra de la Repliblica a
cajitas para el papel higiénico, veleta con ane-
Felanitx, Estampa Felanitxera, s. d., fullet editat per Esquerra Re-
mómetro ... Datos meteorológicos: temperatura
publicana. D'altra banda, a una llibreta personal de l'arquitecte
máxima y mínima, humedad, fuerza y direc-
Forteza (cedida per la seva fillola Felisa Forteza) hi figura dia 12 de
ción del viento.
novembre de 1931 l'enckrec de l'escola del Port de Felanitx i
c) EDUCACION MORAL.-Sometimiento
a
consta entre parentesi "colbnies". Per tant, des de l'inici del projec-
pocas reglas, las indispensables, pero éstas con-
te s'havia pensat en aquest Ús de l'edifici.
sideradas como inquebrantables, para educar
La relació definitiva de nins assistents va ésser aquesta:
en la libertad. Participación máxima de 10s
"Andrés Juan Marí, Miguel Comas Lladó, Bartolom6 Martorell
colonos en la vida de la comunidad a fin de
Jaume, Guillermo Vallespir Mas, Camilo Soler Roca, Juan March
que se sintiesen participantes en la misma
Puigsewer, José Medrano Valls, Sebastián Ferrer Gamundi, RamÓn
obra. Directores y maestros no han de ser
Vidal Salord, Juan Pons Benejam, Juan Font Crespí, Francisco
jefes sino guias. Camaradería y confianza
Cerdi Quetglas, Miguel Borris Ginart, Antonio Borris Ginart, Anto-
mutua completas. Emulación y jueces colecti-
nio Juan Guimaré, Isaach Lang, Juan Luis Sans, Miguel Terrassa,
vos con preferencia. Autoridades en ciertos
Guillermo Soler Roca, Juan Asensio Reinés, Lorenzo Tous Llobera,
asuntos y en todos 10s casos posibles 10s mis-
Mariano Prats Escandell, Nadal Sastre Oliver, Gabriel Garcia Vives,
mos niños (la Biblioteca estaba servida por 10s
Guillermo Riera Estelrich, Juan Vidal Salord, Pablo Salas Far". Les
niños, asi como 10s juegos en depósito). Los
edats es comprenien entre 7 i 14 anys. Eren quasi tots nins dkbils,
mismos niños juzgaban las faltas de sus com-
raquítics i mancats de creixement.
pañeros, llegándose en cierta ocasión a cele-
' O Durant tot el temps de la colbnia no es registri cap
brar un verdadero juicio oral en el que se
accident ni malaltia considerable, malgrat l'aigua de la cisterna
descubrió y condenó a 10s verdaderos autores
50 quedis contaminada, essent necessiria la desinfecció amb Caporit.
de una falta.

d ) EL AMBIENTE.-Había de ser alegre en
cuanto fuese posible. Para el10 se procuraba
satisfacer todas las tendencias educadoras de
10s colonos, manteniéndolos en una actividad
placentera. Se prodigaron 10s juegos, activos,
como el fútbol. la pelota, el ping-pong, el
tragabolas, y 10s sedentarios: la oca, el par-
chesi, dominó, damas. ajedrez, la mayor parte
de 10s cuales costaban a 95 cts. Para estimular-
les a tener cuidado con ellos además de estar
recogidos y servidos por un niiio, se les ofre-
ció que al terminar la Colonia 10s juegos se
repartirian entre 10s mismos nilios, lo cual fue
de un efecto admirable. Se les proveyó de
unos cien volúmenes de literatura infantil se-
lecta, asi como de revistas infantiles cuyo fon-
d o renovaban 10s maestros que hacian alguna
excursión a Palma o 10s padres de 10s alumnos
en sus visitas.
Un moment del bany.
I
Se establecieron campeonatos de natación, sal-
D'esquerra a dreta, els normalistes Melcion Rosselló,
to, carreras, foot-ball, etc., por secciones, que
Antoni Rosselló i el mestre Gabriel Font.
despertaron gran interés.
Todas las maiianas se entonaban canciones
Cala Murada; a Sant Salvador; a 1'EstaciÓ Enolbgica i Celler
populares que amenizaban también la vuelta
Cooperatiu d e Felanitx, etc ...
de las excursiones y todas las noches, tras la
I es va procurar que la Colbnia tingués una projecció
cena, uno de 10s maestros, generalmente el Sr.
"Extra-escolar".
Serra, contaba uno o varios cuentos mallorqui-
nes, deleite de 10s colonos.
Se organizaron representaciones teatrales en
que participaban maestros, alumnos y colonos.
"
Memoria sobre la Colonia Escolar d e Porto Colom. p. 8-9.
Se estableció una vigilancia discreta pero cons-
DAE.
tante sobre 10s colonos que pudiéramos llamar
l 2 Com a informació anecdbtica - n o s'oblidi per6 que la
perturbadores y se encargó a algunos de éstos
sobrealimentació constituia un mitji molt important de la colbnia-
de la protección d e 10s mas débiles, a fin de
transcrivim els menús de dos dies.
evitar incidentes enojosos. Se redujeron al
minimo 10s castigos (siendo el mas fuerte de
Dia 26 julio, viemes
ellos la prohibición del baño) estableciéndose
la condena condicional y el indulto previa
Desayuno: Café con leche y coca
Almuerzo: Ensalada de tomate,
petición de 10s periudicados".' '
pimientol y aceitunas.
Comida:
Len tejas guisadas.
Albóndigas de carne,
L'horari dels dies n o festius s'estructurava al voltant de
con patatas.
les hores d'aixecar-se i menjades. A les 7 del m a t i comenqa-
Peras.
va la jornada i les menjades es situaven a les 8, 10, 12,30, 4
Merienda: Pan y chocolate.
Cena:
Sopas mallorquinas
i 8 hores.12 l'hora d'anar-se'n a dormir tenia una certa
Salmonetes con tomate
flexibilatat per les activitats organitzades després de sopar.
y berenjenas.
De les 8 a les 1 0 del m a t i es realitzaven diversos treballs,
Café con leche y galletas
segons les aficions i aptituds. De les 10 a les 12,30 hi havia
Artiach.
jocs dirigits, gimnastica, sports i cant. Abans de dinar dutxa
Dia I agosto, domingo
o , al menys, neteja considerable, a després una hora de
descans. De la 1 a les 4, joc lliure o lectura (a la Colonia,
Desayuno: Chocolate con leche y
com queda dit, funcionava una biblioteca). Després de
ensaimada
berenar, tota la Colonia marxava a Cala Marqal a banyar-se
Almuerzo: Pan con queso o sardina
i a jugar a la platja. Després del sopar es contaven contes i
O manzana.
Comida:
Arroz con calamares y
a dormir. Com a darrera activitat, es reunien directors,
cangejos.
mestres i alumnes normalistes per a comentar les inciden-
Ternera mechada con patata5
cies del dia. Els dissabtes a la nit es solia realitzar una
Rossini.
representació teatral i, per aixb, els diumenges es retrassava
Ensalada de lechuga y tomate.
mitja hora I'hora d'aixecar-se. De forma voluntiria s'assistia
Flan. Ciruelas. Helado.
a missa a Felanitx i després es rebien nombroses visites a la
Coca (obsequio d e un proveedor).
I
Merienda: Pan y membrillo.
Colbnia.
Cena:
Sopas mallorquinas.
Entre les excursions realitzades, s'han de ressenyar: la
Tortilla de patata.
1
visita al faro del port; la visita a un forn d e cal$; excursió a
Café con leche y galletas Artiach.
5 1
I

"Con objeto de dar a las gentes el conoci-
un concepto erróneo de debilitación que pare-
miento de a t a classe de instituciones y des-
ce improcedente poner de relieve.
pertar su simpatia por ellas invitamos a las
b) ASPECTO EDUCATIV0.-Todos 10s colo-
Autoridades de Palma a despedir a 10s colo-
nos adquirieron hábitos de regularidad, de
nos, dimos facilidades a 10s vecinos y vera-
orden, de disciplina, de soladaridad con sus
neantes de Porto Colom para visitar la Colonia
compañeros y de lealtad para con una institu-
(tal era la afluencia de visitantes que fue preci-
ción. Hábitos higiénicos de lirnpieza y de ejer-
so para atenderles nombrar una Comisión de
cicio fisico que ... nos tememos mucho que no
Visitas); invitamos al vecindario a la fiesta de
sean duraderos en su mayor parte.
despedida de 10s niños, y publicamos en la
Pero 10s mis interesantes en el caso de 10s
Prensa local varios articules sobre la vida en la
muchachos llamados dificiles por considerarlos
Colonia, escritos unos en mallorquín por el
asi 10s informes de padres y maestros. Todos
maestro Sr. Serra, que vieron la luz en LA
ellos acabaron por portarse excelentemente en
ALMUDAINA, y otros en castellano, escritos
la Colonia y por ello, el que suscribe, al ser
por la Dirección y que aparecieron en LA
interviuado por un pequeño redactor de LA
ULTIMA HORA.
FLECHA, el periódico infantil, acerca de qué
Numerosos testimonios posteriores nos han
era 10 que le habia parecido mejor de la Colo-
demostrado que no fue ineficaz nuestro
nia, contesto: "El que algunos niños malos, se
esfuerzo en este sentido7'.l 3
hayan vuelto buenos".
Informes de 10s padres obtenidos dos meses
después del regreso, afirman que se conservaba
Quant als resultats obtinguts, és prou expressiva la
en la casa la mejoría iniciada en la Colonia.
Membria de la Colbnia. D'una organització tan acurada i
c) EL AMBIENTE.-Pero el Cxito mayor esta
d'una voluntat i .competkncia fora de tot dubte, els fruits
a juicio del que suscribe en haber logrado un
no podien ésser migrats. Els resultats, agrupats segons la
ambiente de cordialidad, de afecto y camara-
seva pertinenqa al nivell físic o al nivell educatiu, foren els
deria entre todos 10s componentes de la Colo-
nia, unidos en una obra de caridad y amor,
següents:
desenvuelta en medio de una alegria optimista
"ASPECTO FISIC0.-Puede
decirse que el
en que apenas se sentia la coacción y se dis-
estado sanitari0 de la Colonia fue perfecto ya
frutaba en cambio de la m h i m a libertad. Esto
que no se registraron arriba de media docena
hace que seguramente para todos 10s que for-
de indisposiciones muy pasajeras, en su mayor
maron parte de la Colonia sea ésta de recuer-
parte empachos gástricos, que fueron atendi-
do imperecedero".'
O
das con todo celo y desinterés por 10s faculta-
tivos antes mencionados.
L'experikncia de la realització de la Colbnia escolar de
El principal peligro se present6 con la conta-
Porto Colom, a l'estiu de l'any 1935, a carrec de 17Escola
minación de las aguas potables que reiterados
Normal no sera correctament analitzada ni interpretada si
análisis del Instituto Provincial de Higiene de-
clararon pobladas de bacterias patógenas,
no és considerant algunes circumstincies que l'envoltaren,
muchos mis cuando reventaron las cañerias de
entre les quals hi trobam:
las aguas residuales por deficiente construcción
1 .-La gran prioritat política otorgada per la Segona
de la fosa Moura. La adición al agua de beber
República a l'ensenyament.' S El Pla Professional de Magis-
de fuertes dosis de Caporit, aconsejadas por la
teri i les construccions escolars, en serien dues manifesta-
Inspección de Higiene evitaron toda enferme-
dad estenlizando por completo las aguas.
cions. Constitueix, d'altra banda, una constant histbrica
Aparte del aspecto saludable que presentaban
l'ajut i consideració dels governs envers les Escoles Normals
todos 10s colonos al fin de la temporada
en kpoques democrhtiques i progresssistes, i viceversa (1'8po-
puede decirse con toda precisión que todos
ca franquista n'és un típic exponent).
ellos aumentaron en peso (excepto uno que
2.-La coincidhncia al claustre d'aquesta Escola Normal
disminuyó ligeramente), llegando uno de ellos
a 10s 3 kilos y 700 gramos de aumento. Este
i a la Inspecció d'Ensenyament Primari d'un grup de profes-
fue por término medio de 1 kg. con 300 g. en
sionals extraordinaris, formats a 1'Escola Superior de Magis-
10s colonos y mayor aún en 10s alumnos, ya
teri de Madrid, que possibilitaren una renovació peda-
que uno solo de éstos batió el record con 8
&ica1
a les Illes Balears irrepetida i, possiblement, irrepe-:
kg. de aumento en 4 semanas.
Algunos colonos aumentaron la talla. En cam-
bio no pueden sacarse conclusiones acerca del
l 3 Memoria sobre la Colonia Escolar de Porto Colom. pp.
perimetro toracico porque las variaciones cir-
15-16. DAE.
'
cunstanciales al tomar la medida (aun hecha
Memoria sobre la Colonia Escolar d e Porto Colom. pp.16-17.
por personas especializadas) eran mayores que
DAE.
las variaciones por desarrollo.
l S Vegi's, per exemple, PEREZ GALAN, M. La enseñanza en la
Eliminado este dato hemos juzgado inútil cal-
Segunda República Española. EDICUSA. Madrid. 1975.
cular el indice de robustez que aparece en las
l 6 Seria molt interessant constatar en cada cas les influincies
fichas, pues habria de reducirse a la relación
dins I ' h b i t professional que tingueren dues circumst?incies. En pri-
entre el peso y la t.al1a y no variando ésta por
mer iioc, la gran qualitat humana d'una dotzena i mitja -aproximada-
regla general el aumento de aquel da el senti-
ment- d'aquests professionals (els noms dels quals són ja prou cone-
do y amplitud de la variación. En el caso de
guts) i, en segon lloc, el fet de que uns i altres s'havien format al
52
que la talla ha variado puede dar dicho indice
mateix centre: 1'Escola Superior, com hem dit abans.

tible. El Museu Pedagbgic Provincial (1918-36) en seria la
institució aglutinant.
'
3.-La gran preocupació per l'educacio a institucions
Per exemple, llAjuntament de Ciutat, l'any 1912 inauguri
n o especificament educadores. Els ajuntaments,' " a nivell
amb tota solemnitat l'unca escola municipal: 1'Escola Graduada (avui
Col.legi Nacional Mixt d'EGB. "Gabriel Alzamora"). Es pot consultar
institucional, i els metges,'
a nivell personal, havien de-
la publicaciÓ de PONS FABREGAS, B. La Escuela Graduada Informe
mostrat des de comenqaments de segle un interés molt
dirigido a la alcaldia y documentos justificativos. Est. tip. de J. Tous.
considerable. L'Ajuntament de Felanitx s'havia compromis
Palma. 19 16.
ja a unes adaptacions de l'edifici emprat per tal que cada
' A I'obra de TOMAS MONSERRAT, J. Medicina y Médicos.
any s'hi pogués fer una colbnia.
Mallorca. Siglo XIX. imprenta Moderna Llucmajor, 1976, es pot iie-
Sense cap dubte, el coneixement i l'adequada interpre-
gir: "Inclinado (Font y Monteros) durante toda su vida hacia una
tació de la historia de 1'Escola Normal, avui integrada a la
medicina social, formó parte del cuadro mddico de diversas compañias
Universitat de Palma de Mallorca, de la qual la Colbnia de
de Seguros y, por ser convencido naturalista, hndÓ en Palma de Ma-
l'any 1935 en constitueix un interessant episodi, i aquestes
llorca, la primera colonia escolar", p. 58. I ja l'any 1912, Pere Ferer i
Pujol, metge d'Andratx i director del semanari "Villa de Andraig", a
pAgines una primera aproximació, ajudaria ai seu redrega-
l'exemplar de dia 29 de juny hi reclamava una escola montessoriana
ment al servei de I'ensenyament i del país.
pel seu poble.
'
Palma, abril, 1981.
Caria de I'Ajuntament de Felanitx
que expressa el compromís de realitzar millores

a I'edifici de l'escola de Porto Colom.
F e l a n i t x . 2 1 Kovi s h r e ds 1935
S r . D .
'
A L ~ A L D I A
DE
FELANITX
B A L E A R E S
~ o s é]
,I&. E r a y a l a r
-
.A.,tC"
L A "
Palina
D i s t i n ~ u j d o
S r . y a t e n f o aai(;o:
R e c i b i d a s u a t e n t a coiiu:iicücid~
. .
j u n t o con una me,.ioria d e , l a s n e c e s i d a d e s y o b r a s convei-iiei:tes E r z s l l -
z a r en l a : Y s c ~ ~ e l u
G r c : d u a d a d e Por to-Colom p a r a su c o n ~ e c ~ i e i ~
f t
u ü
n
c l c ; -
nairiiento co: 10 C o i o n i a X s c o l a r .
. /
1 1 ~ 6
t i ) j h i : ~ r l i 3 .
4n col-isidera c i 6 n y f o c u i t , d a l a Col,ii.;
LC!; d e Cijrcis
;...
que 211. s:~. d i a procedu a l a e j e c u c i ~ l l
(19 l o S que c ~ ~ i l : ~ i ~ i* e
::(:r
i n r A 1 3 ü -
b l e s .
f,
-
; \ ~ ~ ; ~ t ; . l .nll:>-d a ? f i , ~ ~ .
y S . S .
(1.9.S.Iii.
53