'AUV Vff Diauapte de 22 Setembre de 1923 .N6m 220 jiari 8 1 ~~~~~~~ fila cl dSi3 91 $e...

'AUV Vff Diauapte de 22 Setembre de 1923 .N6m 220


jiari 8 1 ~~~~~~~ fila cl dSi3 91 $e ~~~~~~~~g
A L'EIBWD DE 41 ANVS


Haguent rebut el Sagrament de I'Extrernuncib


.-. (A. C. S.)
-


Ses atribulades, esposa Donya Maria Nebot i tia Donya Magdalena Vives; germans politics i d e m b
parents (presents i aments), fan a sebre a sos amks i coneguts tan sensibk pgrdua i les supliquen enco-
manin a Deu I'Anirna del difunt, per lo que'n rebran especial favor.


DEL MOMENT ACTUAL
Elsfetr ocorreguts lasetmhna


prssada i que son ja coneguts
de tothom, tot i entranyant
tantfssima do gravedat corn
trascand6ncia, han remogut
corn era. d'ospesar, l'opiui6
'pfiblica, hau €et elevar I'eiperit
adormit dels qui fins are sem-
blavdn , conformistes i tota la
part sana del p i i ~ s'es posada
an el costat dels qui hail
~ l y a t baridera do sanetjament.


Eu veritat, sembla que j a no
padiem estar 1116s. L* pa-
dridura s'era apoderada de
tots els orgauismes del EsGt


. . i irquest wemblavn ju nu cos
, * mort en periode de descompo.


sib. E{ poble veia amb gran
disgust la desorpauisaci6 mt5s
estupcoda qtie'l dnia a la
ruina, rlu daspilfarrameuts del3


' I qui aguantaven les riendes del
'. Bstat, les iumeralidatr poli-
i i ' i i . f i qw Pe to& w t a que'a lea


altas esferes se cornetieu, per6
cdiava; m6s beii dit, nnfzgavtt
015 wits de rebel-liS qiie vo.
lien sortir de lo mi's eu-
dins de la seua Btiiiiia per
por a lcs cooseqtiPncies fa.
ta!s que li porieu sobreveiiii,
i en el. fous dol cor srispiruwr
per un homo que ccm en 1.Es
tat de l'altra bauda del nost,ro
mar, sorgiv d'eutre la uiultitat
per impsac a la foras eis
anhels de regeiieraci4 quo tot.
hom sentia.


El temps seguia, el desba,
Ilestammt govcrnameutal aria.


' 0 3 pitjoraut da cada d h ni6a
i ell arribava ja a pcrdre la
esperausa, qnan t vataqui, que
en un moment que ningfi pre-
veia apereix I 'bomn,alp hahdo
'r.1 Re dirigeir a i'opiui6 p6biica
raclatniut adhesib i s m s e m a
gnta de sene, sense el m6s petit
desordre, cousegneis peudre
el poder dels oligiirqiiou usiir-
padors de la voluutut del pais
i publica un grograrna de veri-


.ES BUTXAQUES
DEL MINISTRE


Q u i n t En Corb!&rr, , ministre de
.'uis XVIII de Franee, va entr-ar a
lespatnzr pet priiiiera vcgadn en el
;abinet del Rei, iio gasla cumpliinent
conensi a freure de les seves butxa-


iue5 tot lo q::e hi liavis, drixant-ho
!rmiiiit sa taula del n>onawn.


Aquest picar, !i digid: . '
-Escoitau, Corb:ere: Lqu'heu vengut


.qui per buidar-vos ses butxaques?
-Ah, Senyor-responguk el Miuis-


re - ~ C o m se coiieix que'ls mew
intecessors sols vcngueren per orn.
iiir-le#-se.


Recu:lidr pet j. M,
EXCURS16 DE LA CONGREGACIO
MARIANA PER LLUCH I POLLENSA.


Arnb tota fek i ta t se va verifick
aquesta els dies 16 i 17 del mes que
correm. D'ella anam ara a fer una
sencilla descripcib.


***
Dia 16. -A ses yrimeres hores de!


matf, el local de la Congregacib hu-
llia de jovenets congregants que,
havent cumpiit ja amh el precepe
de la Sta. Missa i esperaven el mo-
nlent de partida L'entussiasme que
reinava entre ells es indescriptible,
i el goig i alegria i e veien retratats
en totes scs cares.


E1 rellotge de la Parroquia toci
les 6, i a una senyal del Director,
Massen Jusep Sancho de IaJordana,
sa cornitiva se posd en marxa cap
a sa Raqa Nova ont esperaven els
quatre camions que mos havien de
transportar.


S'orde que se segui durant aquest
trajecle, es el aigient : Pen6 de la
Cocgregacici sortengut pel 5eu Pw-
sident, D. Aiitoni Carri6; banda de
corcetes i dcr rambors; els dimes
conyregants afi!erats de tres en
tres; i finainienr el c i m director
Sr. Sancho, acompanyat del Sr. Ret:-
tor, D. Juan :<ubi i deis sacci-dots,
I). Rafd .\lassmet, D. Juan tiinarc
j I>. Andreu Case Ins Pvres. Aquests
doli drrrcrs nioi aconipanyaren
tarnbi! durant tota i'excurri6.


. ? i l
I


Una vegada 'ea el l i cc citat, et
Director pujd demunt un pedric per
fer als congregants algunes adver-
tencies, encumanant-los de bon de
veres que respectassin als dos sa-
cerdots acompanyants com si fossin
els seus directors. Despres hi pujd
el Kt. Sr. Rector, i les encoratjh a
portarse com a bons fills de Maria,
acabant la seva exhortaci6 amb el
reso de tres Ave-Maries.


i Una vegada colocats dins els ca-
mions (dins tres d'ells hi anava un
sacerdot, i dins I'altre el President i
Vice-President) s'arrancd sa mar-
xa, entre cis cintics dcls pelegrins
i els aplausos dels molts d'especta-
dors. Durant el cami, els cantics se
succeien sense interrupci6. Atra-
vessarem 1:s viles de Sta. Marg-ali.
da, h,furo, Sa Pobla i Pollensa, i' a
cosa de la una, arribarem a1 port
d'aquesta derrera, no sense haver-
mos aturat a recorrer totes les de-
mCS.


-1mb uii Sant i Amen els camions
esripueren desocupats, se5 seneites
oberles, buidades aquestes i pienes
SIS pnnxes. iI que bU les saboriem als
comestib!esi


Visitareni desprSs I 'Zsgieh, el
Convent de ses Monjes; recorregue-
rem sa bahia que 6s hermosissima,
i col'iocats nltre vegada dins els
camions, pnrtirern cap a Lluch, ont
arribarem a cosa de les set.


Arrihatsaill, lo primer que fe-
rem, fou anar a dcpositar e's nos-
tros cors als pelts de In V e r p la
nostre Mare; despres soparem, re-
sarem el Rosari, ferem l'excrcici
del cristid, i finalment anarem a
posar els ossos de pia, essent ais6
a COS^ de les 9 i mitja.


***
49 w g t mi@


una sengal del Direct05 va fer aca-
bar la son als qui encara no l'harien
acabada. Baixarem en segnida sa
capella, se resd I'exercici del cristid,
lots se confessaren, celebrant-se
despresla Missa de Comunib La
digue el Rt. D. Juan Ginart, Vicari,
pronunciant hermosa plBtica. iAmb
quina cohpostura tots combrega-
renl Durant sa lilissa els congre-
gants mateixos cantaren mo't be
algvns mot&.


Acabada sa missa, annrem L veu-
re la Mare de Deu, i despres a po-
sar eis peus devalI sa tau:a. perque
ja molts sentien cor:er ses rates per
dins sa panxa.


A coia de les nou, 1-isitarem els
misteris, resant un Pare h'ostro de-
vant cada un d'ells. Finalmm: va
treure algunes fotograiies ei fold-
graf arianenc D. Jusep Quetclas (a)
But'lo, que tainbd mos acompany9
durant l'excursi6.


*r*


El ltlloiiyc toea le; deu, i en man-
c.3 de 10 minuts, tot-hum estiguC
coi'locat dins cl seu respectiu d-
mid. S'empren:gue ia tornada, atra-
vessarit ies viles de Cairnari, Selra,
Inca, Sineu, Petm, bfanacur i St.
Limens, alurmt-mos dins cada una
d'clles. A cosa de les 5 i mitja, arri-
barein a Ar t l , devallant tots de
I'auto an el mateix lloc ont mus hi
havlem poaats, i devant un public
nurnerobissim que mos esperava.


DesprUs de pegar alguns crits,
que foren contestats unanimament,
de SiViva D. Pep Jordana, el poble
d'Arti i la Congregaci6 Mariana!.
se forma la comitiva, amh el mateix
orde de la partida, i anarem a visi
tar l a v e r g e de San Salvador. AI
entrar dins 1'Esglesir se caqtA la
<Salve Keginam i se resareri tres
Ave-blaries, que digue devant el
Sr. Rector.


8.4


Ara sols me fillta dir que tots
e k congregants romangueren molt
cuntents d'aquesta excursi6, donar
s'enhorabona al Director Rt. D. Ju-
sep Sa - l io de la Jordana, pel bon
orde que reina, i dir que no sia sa
darrera


Que molts d'anys.


X.


De Son Serum
Amb assistencia d'uns cent socis


se celebrd dia 18 d'aquest me- Junta
general a d e l Sindicat Agricol Ca-
t6lic.


L'objecte de la reunib era anome-
n i els nous membres de la Junta
Directiva i Consell d'inupecci6 per
haver cessat en el cdrrcc D. Bario.
nieu Esteva, D. Pere J. Rarcel6,
D. Rafel Sancho i D. Juan Brunet
de In Directiva, D Antoni Servera
Serra i D. Juan L'iteras del Consell
de Vigilancia.


Varen esser elegits per majoria
de Bots D. Uartomfu Flux& Ale-
many, 0. Miquel Sart Vives, I). An-
toni Cursach Lllteras, D. Rafel
a a c b o ~ V t = ~ I X T * ~ ' i


Kh Juan Nebot. Are falta que la
Turin designi el carrec que cada un
de ,cos components ha de desem-
penyl.


La setmana qui ve completarem
els detalls.


-El temps ha feta gran variacib.
Ami, dimecres. moltes eEtones ha
plogut.


Cwresponsal.


De C2pdepera
Dijous d'pqumta s'lmma tergud


!h? -n la casa de la v k arnb aisislrn-
cim de! Ajimteiornt is suhaata per la
ciinslrucci6 de! nnii mitddero que $'ha
de coiutrufr en el hsrri c Vila-Rotja
i In pa lrturc Mestre Pep liigo Tapir
( 8 ) Midrilcnyo per la cantidat de
6 SB50 pts pel tri,bay de picaprdrb
frrre i fostt. E ~ S trabais se colilensarjn
diila l'ocfubre.


-L>iumenge dir 23 el Chor Dnvidic,
si el :empa heu permet, te cn projwte
anar a fer una excursi6 passznt per
Santa htargalida, Muro i atravessant
per I'Albufera fins a I.Ermita de la
Victdria d'Alcudir i arrihar fins a Po-
llensi regressant el rnrlteix vespre.
Aquesla excutssio s'ha de fer amb un
cmi6. L'encarrcgat de dita excursib,
sera gl no tro Rector en cozpanyia
dei organisla de la parroquia i Director
del Char. Deu niof dcixi rrribar a ban
A els nostros projrctes.


--Nos hem enternts de que'l Fra
leak., (Edunrdo Msesanet Flaqucr, (a)
Camellas), Mer'edari ordenat en Soiso-
na dla 22 d'aquest mes, dir l la primera
micra en la Ig!esia de la Mercb de Pal-
ma el dia 25 de Setembre i a la noOtri
parroquia dia 30.


-En el nostre port hi eath fondat
el xabec Cor dr Jesus per carregar-lo
de metro. Bona part de les cases de
estiueljsnr. ja ee troben dcrertes per-
que encarn que no haja plogut, el temps
s'eil refrescat moltissim i deoiara cauen
xubawos; pcr6, li costa brstant el
ploure.


NECROLQGICA
-- . t


Dia 17 a les 4 i mitja del cap-
vespre el toc d'un Extremaunci6
alarm8 el vecindari escatripant
se to t seguint la nova tan ines-
perada corn sentida per tothom,
qu 'era per l 'ex-batle de la nostra
vila i coral amic nostro D.
Llorens Tous Vives (a) de s'Es-
tepar, que havia quedat mort
repentinament d 'una engina d e
pit.


La tristissima circunstancia d e
no haver-hi encara quinze dies
que havfa dorpres a tothom la
mort de la 9eua mare D.'
Margalida Vives (a. c. s.) con-
tribuf que fos inks intensa la
consternacib per tot el pable
eoatida. I


Havia estat molt de temps
rendit d 'nna malaltia a dn dit del ' ,
peu, per6 feia mesos que n'esta. ' . '
va bo i se passetjava, disfnitant i , '
a1 pareixer d e to'hom, d e Com . '
pletn salut.


El mateix capvespre enque
morf estigue fits a prop de les '
quatre entretengut conversant
amb alguns dels seus amics.
A les quat re se sentflleugere.
ment indispost i dins uns insta3ts
en mig del desconsol dels qui'l
rodetjaven entrega 1'8nima a
Deu.


El seu caracter bondad6sen .;
es t rem, li havia caprat molttssi.
mes simpaties. Era incap i sde -.
tenir parauies arnb ningd, aixf :
6s que contava per amics a tots
quauts tractava. nesernpenya .;
durant quatre anys a satisfacci6
de tothoin [a batlerfa d'Arta,
acreditant-se de administrador
recie dels hens del Municipi. Ha
mort a la flor del man, a l'edat de
41 anys , sense deixar sucessib.


Les seues despulles foren cog.
duides a l'dltima murada el dfa
18 a les 11 del mati . Tant a I'a-
cornpanyada que se fe de prime
ra .com en els funerals que a
l'ondemg dfa 19 se celebrayen,
tambe de primera en la Parro-
quia i en el Convent hei assistf
moltfssima gent posaat-se de '.
manifest les simpatfes de que ,'
gosava. t,
Els qui nos sentiem honrats amb
la sew coral amistat demanam '.
a tots els coneguts una oracid
per l 'dnima del nostro amic an
a qui Deu segurament ha uolgut
amb ell per premiar-li IPS seues
virtuts.


Ajuntam el n3stro mes profand
sentiment a1 intensissirn que
transpassa avui el cor de k
seua tia D.' i l lagdalena Vives
i d e la seua esposa D.aMarfa
hahot .


' ,


;


. .


A. E. R. I. P .


DELS POETES POPULdRS


Que? s'enduguer,!
Aquells qui deixen dobbes
an es viiit, trenta o coranta
tenguen vergonya bastanta
per di que aixb no e3 robh,
an aquets que lds s'enduguen
u t i rh de cap dins ma.


Aquell mice q d i a tothom
ia sa primera vegada
diu que sa causa e8 guanyada,
sense'a Deu s'encomsnl,
cridau fort perque' 1 s'en dugmen
i mai mes pula tornb.


hqullell botigud qui posa
d m es vi aigo i petkina
cals i slpia a sa farina
qui a tots mas pot metzin4,
depressa feis que'l s'en dnguM
osb qw Wrk 8 genlb,


i .
An aqwlls estudiants I
qui en Uoc d'assisti a classe
pels carrers 0 per sa plars',
sempre 10s veis passetfa.
an aquelo que los s'endugrren
i fora lladres de pa.


Tot rquell mestre d'escola
qui en es qui es fiy d'un seny6
li dona cs premi mill6
maldement sia un rata,
pregau que prest el a'enduguin
corn els pobres a cava.


AqUell que Dcu ha dotat
de gran xerrsmentaria,
qui per tot de nit i dia
a tothom cerca embauca
an aqueix feis quell S'endUjtren
amb 80s ases a brama.


EL SEN RAFEL D'ARIAW.
- ~ 0 0 O ~ ~ ~ ~ ~ P U D ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ,


Metwrologia


Avui entram en la Tardor. Efecti-
vrmcnt fins aqui ha fieguit el temps
estivai. El termbme~ra~ s'es agontat
demunt els 24 i m8s graw a i'ombra
i coni q u i no' OS^ ploure. Dimecres
d'aquesta selmana prove de fer una
brusqueta i IlampefjA, per6 no va srrelar.
Diuen que'l temps no vol quedar
pcnlat an el eel, per tent, si Deu ho VOI.
no s'tstorhar4 a fer saB.


Batat anaftart.


Encara que no hi ha malaltiee con-
@glOses. Aquesra Setmana desgracia-
dameot son una partida el$ mort3 que
hi ha, corn se vor.4 en altra lloc i malalts
de bastants pveda t a'hi ha tarnbe
uosquantn.


Malalta.


-Se troh amb molta gravedat el
nostro antic company de Redacdb
En Miquel L6pez Llull, al qual dilluns
a vespre li fored adminisfrats els Saws
Sa$rathents.


-Tamb6estA moit grave d'un cdncw
a sa gel t i I'Arnon Jaume des Pant jove.


' Diious a vespre li feu duit el Sant ViPtit.
Deu ILS ajudi a tots per I P part que.


m h convcnga.


Marts.


Adernes del nostro ami: Lloreiis
Tous (a. c. 9.) ha passat tambe d'd-
quest mon ai altre I'amon taume Fla-
quer (a) Xinn germl de sa midona Pe-
reta Xinn. Feia una temporsdeta que
no estava bo, per6 no so preveia
zqueix fitel resultat. Mori dia 20 des-
pies de rebre el8 Santr Sagraments.
Que Deu lo tenga a la Gloria i rebi la
seua famiia l'ex,mssib del nostio
sentiment.


-DI)imais dcmnliiiada mori t m b 6
casi sc pot dir repentinameiit En Mi
quri Feriwr Sancho, de 67 mgs.
El dia abann. encara que no 5e trobava
molt ilatl perque fcia temps que patia
des cor, havia ana! a regar Durent
In nit gemega ferm de s'sle per6 no
s'en f& psirr C I S creguent que no scrfa
re% i deinatinada amb un atac ekhall
el dtrrer suspir rebent hnicamx el
Sagranlent de I'Eitreniaunci6.


AI cel Sia.
-Tnmbk moriren dia 20 I'Aino'n


Sebastia Femenizs Giscnfre (a) d'Au-
barca I I'edat de i 8 anys, i Na Bet
Sineua d'en Boira, do part.


AI cel les vejem tots pls~ate-.lmen.
COMUNIO GENERkL- DemA


com a quart diumenge l'Associaci6
de Terciaris tendrii la Comunio
General ordinaria.


BOTIGA NOVA. -En Jaume
Bonnin (a) Marin nos participa que
haoberta una nota botiga en et
carrer de Palma no 15, antigament
anomanada a Ca Ses Massetes. Hei
te comestibles, platerfa, perfumeri8
i articles d'escriptori. Li desitjam
prosperidat.


A S A F[RA.-Diumenge passat
amb m o t h de esser ia lira de h k y -
cor hei hague molta pent que :e
trasladl an aquella Ciutat. Per do-
nar.facilidat an el pdblic el ferro-
carril va fer algunes eixides ex-
traordinaries.


Id4 literati
Squint la norma dels demes


m T s , I'Associacib beneflca de Obre-
res de Sant rosep demd dia 23 a les
4 i mitja del capvespre dins l'escola
dels PP. Francisrans celebrara un
Acte litcrari-musical a benefici dels
pobres de l'Aesociaci6. En 61 pr6
nim 1.' si Deu ho vol ferem una
ressenya d'aqueir acte que segons
noticics promet esser important.


DEL REGISTRE
3'Iatrimoni.


Dim 15 d'aquest nies se uniren en
matrimoni N'Antonina Maria Torres
Ginart amb en Llorcos Servcrn Gii.
Que puguin e ~ t a i molts d'anyopie-
gats.


Naixaments.


Dia 8 -juanairra Esteia Bisbal f i l l i de


n = fvisgdalena Serrera Carrid de


x IO -Marla Servera G cart de {uan


, l8-.4n!ooi Arnor6s Esteva de


.Iliquel i Frrncirci.


Antoni i Magdaleria.


i ,92aryalida,


Antoni i Margalida.


S O ~ U C ~ ~ R ~ ; al 1i.O passat
P LES SEMBLANSES
la. En qtv s'afica per tct.
2' Eu que tO claw.
P, Eu que v m i veneu.
4" En que fa palos.


AL CRA D'ORDI


R
S I S


R I B A S
S A L


8


A LA CABILACIO
Alnrrj


FUGA DE VOCALS.


pDe que freturau gsrrida,
t3ui twuts de servid6sP
$que no vu1 m6s nu que doa
i estirqu ben servida?


XARADA


Mare.


D'nui
BRA DOHDI


. . . . .


Sustituir aqueats puots per
lletres, do metiern que 9 8 pri-
imia i ea dprrcra retxes sien
dues lietw SI eegona D U B
cosa que's fa uu pic cada any,
ra tarcera un llinatge i sa
quarta uua cosa molt dolea.


SENBLANSEB


1 Eu Que s'assembla el
mon a uua bixicletsP


2 I tin mirip amb una nit
d'estiu?


3 1 uu rellotge arr.b tin
cotxo?


END EVIN AY ES
eQ~ie 6s a116 que quant mea


I all6 que se veu, s0 tocr i
espOs 4s mauca se veu?


no se pot agafar?


MERCAT D'INCA


Bess6 a 96'50 quint&
Blat a 9000 sn cortera.
Xeixa a 20'50 e a P
Ordi mailorqui a 14'00 c II


* foraster a 13'00 c e
Civada maliorquina 11'53 pls. id.


forastera a 10'00. s
a 25'00. Faves cuitorrs


s ordinaries a 25'00 v
= pel bestiar a24'00 rn


Porcs giassos a 22 pts. arrova. -
ENEL CALVARX
Drama teUig1ds tn na acte t on VCTS


esctit cnI!atr
Pel


P. J. B. Franoesia. S. 5.
I trsdnit p a


Andreu Perrcr Qlnart


aRTA (MAUORCA)


Personatges
' Barhadl


ludes de Keriot.
Nicodsnius.


I josep d'Armatea.
1 P6ntifex


Naass6.


Araam. i j l Salem.
i Fariseus.
1 Una ombra que parla 1 Veus (dedins).
t /


Saccrdois fariseus, cscribes, seduceus, i ebreus,
deixrbles I inimics de lesucrist, poble, soldats roinans
i omhres


L'escena represen:a un puig d'aprop del Calrari.
A1 fons un coll no molt aspre. A cada part ruin?$,
a la dreta vevtibul d'un trniple anib porte ptocticablc:
sepulcres; en el coil, paumes.


(1) Prolec
iFervent poble,cristia! VeurAs an aquest drama
escensi d'aqiicii a k e que vt jcrusalein
en que fou arrossegat Jesdo fins al Calvari
donant fi an el martiri que comensa en Betleni.
An elr hereus pots veure de sa Doctrina excclsa
plofant, aagustiosos, dels seus el crim nicivat;
no pensen que ho decreta de Deu la Providkncia
i lluiten per salvar-lo de tanta crueldst.
Es voluntat delmare que [erucrist patesca
i reRti amb sanc dirina al homo pecador,
i sixi, cridant rncesos de ribia sos contraris
la mort crucls demanen de Crist nostro Senyor.
VeurPs kl una furia al fals apbstol Tudes
amb I'Anima torbada per viu remordiment,
i empes par el dimoni, rebutja s'existcncia
son cos pcnja d'un arbre, morint impenitent.


Aqueetr obra fou feta en vers IlatL
i smb gram aplnudirnenlr represeotada
perque vcjeu si aixi tim
he voigut troduir-la al mallorquf.
Perqu'l misteri tpts poguem frui
dc Crist el sutriment amarg he tret
i aixi, tal volta, contvnplant tal fer
qurlcn pecado's logri converti.
Si aix6 per sort 'ribsf a soccsir
ibeneyt sia el Senyor! Qued satisfet.


us rgrada,


--
losep d'hrimstea, Naass6. Araani, Worn, Hchreus.


(losep est3 dret deinlint les ri,ines; En Naasa6,
Araam i uns quants hebreus I'ercolten aplagadets
a la dreta)


(En Salom i altres miren arnb desorde i amb ansir
a ia dreta pels bastidorr. A!guns hebreus .$e pasretgca
xerrant en la part inferior, derers el prosceni.)
-- E-


Especialidat en imprssos 3er eorreus, n?estre; i arabiners segons el$.


Quatre Cantons 3 - ARTA
c


GRANDES AL ~~~~~~
Sal2 J o s e


Vdx Ignacic Figminola
D B


-- rr /
IHOY, COMO NADIE


G ~ A ~ ~ ~ ~ HOV DES
detalla en precios, esta casa, todas las


Cnicos alniacenes que titnen en grandes existencias


TODO LO QUE SE REQU1ERE PARA
VESTlR Y CALZAR


liitfono 211 I '' !retio fiio
y que vender, mPs barato que nadie


BWTA CASA NO TIBNEi SUCURSALBS


ALMAGENES MATONS
DE:


GALLB DB JAIME 11 n " 39 6149


Palma
\


de Mallorca
3AJTBEKIA PriRA SERORA Y CABALLERO,


@E TOBAS CLASU
A~~TKXJLOS I.' NOVEDADES PAXA VESTIR,


8
6wr.e de Palma, 48.--,%RTA
S'ES OBBKTA FrZ POC. TOT ES YOU


1 LLAMPANT. SEKVICI ESlLlEIiADISSIM


p r c n t i t u t
AB I LCONO


&Yoleu sstar ben smits?
J
(A) RQTCHET


tea uua Agencia entre ArtA i Palma i hoi vt
cada di:?.


Servi ta amb prontitut i seguredat tota classc
J'encBr.r(:gs.


Direccid a Palmn: Hxrina 35 An ed costltt de.r
Centro Farma&nt,ic.
Artti Fyieral 43.
7.- /____


rliripiu-vos n " . JU
Quatre antons, 8-ARl'i


Te olis do primrra i segonn clkae


Swveis barrals de 16 litroa R do.
I preus acomodats.


nicili.
VENTES EN GROS I AL DETALL