b ’ . I C z t # p” A n y V.-N6ll1113 ‘I’ R ELJS A r t a U n triines:re...

b


’ . I C z t # p”


A n y V.-N6ll1113


‘I’ R ELJS


A r t a U n triines:re 0’75
A fora a n y 4‘00
A1 Estranger i . 4 . 6’ OiJ


_____________--


Q u I N z E N A R I c A T 6 L I c AI A E L o P, Q u P
- -- __-___


I I


RedacciQ i Wdministracio
Quatre Cantons, 3 c. AI+t;i 15 de Mayo ( 1 ~ 3 1921 P E R DEU I PER MALLORCA I


iAmunt; e k e m !
Cada a y et1 ei present iiws


de maiq, en que se descloven les
poncelles en els jardins, s’obri
tambe la temporada de festcs
populars en casi totes lcs viles,
quina mes prest quina mes tart.
El nostro poble te tambe les
seues festes tipiques que ce-
lebra de temps inmemorial m6s
enti-at l’esriu, perb com a piantx
nova que’s esta t transplantad:i
aqui, fa una serie d ’ a n p q u en
aquest in& s’es introduida u n a
nova festa, la que’l Sindicat
Agrfcola Catblic dedics it Sant
Isidfe conrador .


AI principi, quant el SinJicat
era eiicara poc conegut, era sen-
cilleta corn ho ma l’institucio
que la celebrava. Perb desde
que l’entidat se reorganis& i con-
segui vida propia i autbnoma
aumentat l’entusiasme, cresque
tambe ia solemnidat de la. festa’


Precisament es enguany l’ani-
versari de la m& grandiosa que
s’ha feta. La‘que se feu l‘any
passat fou sens dupte estrnordi-
nnrin aixi per la solemnidat que
reyesti corn per l’entusitwne i
animacid que tots els socis de-
mostraren. Es un fet qu’un re -
corda amb delectacib perque no
h i estavem acostumats. Un po-
ble de carActer retret, aont no
hi havia pogut mai arreiar una
associaci6, aont e! socialisme
laic anavii restant forces de ca-
da dia a les sociedats catcjiiques,
aunt la gran majorta d’obrers s’
empagayen de format- part de
cap rnanifestacio publica, aixe
Zar-se de cop, tirar l’empagai-
ment darrera i nutrir una impo-
nent manisfestacid que amb a-
company inient de m ~ s i c a va


f


cap a la Parroquia i se reuneix
despres intitnament sense distin-
citj de clases per celebrar arnb
I-efi-esc d(3 ge!-m;iIior la seua
p:-osperidat social, es aixo un fet
que se recorda arnb simpatia.


I sobre tot, es rnes digne de
recordansa per h a r e r estada
aquella festx el principi d’el
floriment de l’entidat. Ti?sde a-
quell din el5 obrers tenpueren fe
en l’associaci6, desde aqucll dia
posarsn amb ella la seua confi-
ansa i se nota mes afluencia de
socis, i les reuni6ns sovintelja-
ren i se crearen noves Seccions
i els socis anaren inds animosos.
Aquella festa semb1;i esser el
punt de pxrtida per fer neixer 1‘
optimisme dins el poble d’ArtB
aont l’esperit social estava de-
caigudissirn i desde allavores
aumentg l‘entusiasme per la as-
soc i a c i 6.


No hi ha com el contacte d’
uns socis am8 els altres perque
prenga la germanor i se comuni-
niqui l’entusiasme, Just p i - aixub
ja es digne d’alabansa la cele-
bracid anyal d’una festa en cada
entidat, perque en nquell dia se
cobra nou ale, se refermen d s
ideals que donen sernpeiita per
seg-uir un any me.; t r e b n h i t p’
el iiiilloranient mutual.


Mes aisi corn en els camps i
jardins, q u m t per la brostada de
les f-lors pareis que res pot des-
truir la seua ufanor, i a 112 iiiillor
se presenta una gei:tda seguida
d’un ventet sec que arnb un de-
mati corseca tota aquelln vege-
tacid exuberant aisi tambe a
voltes en Ia vida social s’hi prc-
senten ventades i gelades entre
ies quals no sol esser la m& pe-
tits el personalisme, que amb un
moment agosten tota la ufani:i


social i maten en flor tots els en-
tushsmes.
Coka cosa d’aix6 ha passat des-
graciadament en la nostra asso-
ciacid. Ha tengut tamb6 la seua
funesta ivernada i son precises
roades primaverals i un sol vivi-
ficador per revivar-la Per aixo
a r a que’s l’hora de celabrar no-
vament la festa del Sindicat con-
vk remembrar la d’antany i pre- ,
parar-nos a fer-ne un altra de ‘*
consemblant. Amb ella se mcs
presenta la ocaid de refermar els
riostros entusiasmes i l’hem d’a-
profitar. Si delxassem passar 1’
ocasid seria tal volta ja m6s difi-
cil pel perill de que la planta se
migrgs de cada dia i p a r k a una
anemia fatal.


Xquest refredament, aquest
estroncament que tots hem toca t
smb les mans que tots sabem d’
ont neix, siga per tots una llissv
que conve aprofltar. ;Perque 110
donam tots una p r o m de virili-
dat i de virtut sobreposant-nos
a totes 1t.s Saixzses i miseries hu-
manes?. Donemnos tots les mam I
unit forta abrassada, que junts I
sols junts podern tenir forsa per
aixecar el nostro poble all& o!it
p3dria i dzurirt estar.


i Amunt e k cors! tperque‘ no a -
profitar In pr6xima festa del S i n -
dtcant per novament aisecar el.;
esperits decaiguts i fer reviure . ,
1 a n o 5 t I-a si in p :i c a : i ss o e i n \ \ i f ) f.


.I i:.
Aquest peri6dic est5 s u b j e z k


ensuta esglesiasticz.
2 LLE\TA4NT


WROCAWWIL D'ARP '
LE$ FBSTEO


Fins ara a pesnr de no saber-se
amb certesa la fetxa de la celebra-
ci6 de les festes ptr l'inauguraci6
del nostro ferrocarril la Cornissic5
Organisadora ha anat seguint els
seus treballs de preparacib.


S'han redactat programes qu'es-
tan en rensa, s'han allargades les
llistes iE suscripcib que per lo que
se vorri m& avall van donant un
resultat no previst de tot d'una, se
fan els treballs de preparactd del
hipodrom per les corregudes de ca-
valfs, s'han convidades les bandes
de musica que han de pendre part
en elles, en f i se van fcnt tots els
treballs indispensables de prepara-
ci6 i es de creure que l'acert de la
Comissi6 correspondra a I'entusi-
asme amb que ha respost el p\iblic
en la suscripci6.


El &a de Cincogema vengae una
Comissi6 dels ferroviaris de Palma
per posar-se d'acord amb la Comis-
si6 de festes sobre el dia i marm-a
de cumplir arnb el seu projecte de
fer uns solemnes funerals en sufra
gi de s'anima de D. Rafel Blanes
Massanet (a . c. s. ) i de anar en
manifestaci6 a depositar una coro-
na sobre sa tomba.


S'han escutlits els dies 18-19-23 i
21 de Juny per la celebraci6 de les
festes.


En el pr6xim n . O donaxem el Pro.
grama definitiu.


LES OBRES
Els treballs de teneib de rails no


es anat lo depressa que haviem pro-
nosticat, a causa de alguns destorbs
imprevists. Abans atesaven els rail.
amb claus arnb punxa qu'amb uns
quants cops de mall quedaven afi-
cats, mes ara son amb rosca i s d s
ha Clc preparar e\ forat amb harii-
nes i aix6 du enredo. Altrament a1
arribar a1 Coll del Cassador a Son
Catiu se va haver de retocar f'expla
naci6 abaixaiit-lo uns trenta centi-
metres mes, lo qual ja destorbi uns
dies; afeigiu a n aixd I'haver estat
algunes vzgades per trdvesses, i
haverlos destorhat un poc el temps.
I sabren els motius pergue no arri-
ba jala locomotora dins Nu Plr&
com haviem anunciat.


De totes maneres qtlant aixb es
crivim extenea j a els rails devant
Soor Frare de maneta que avui mq-
teix atravzsw-iin la carretera de
Son Servzra a Sa Girixcria i corn se
sab desde alia no queda ja sino un
kilometre i mig per arribar a 1'Esta-
ci6 aoiit si Dzu ho vo1, ehi serfin be
pqnesta mxteixa setmana.


'


Aquesta setmana passada parti
Cap Madrid el Director de la Com-
panyia D. Sebastia Feliu per obte-
nir m& aviat el permis del gob-ern
per Pinauguracid,
n n o n u o n ~ n ~ a a ~ u o w ~ a ~ a o o a ~ o o o ~ ~ ~ o ~ a


L L I S T A
de suscriptors per les festes de 1'
inauguraci6 del ferrocarril d'ArtB.


Ptas
--I-


Suma anterior 4009'00
D. Gcilleni Hujosa (a)
Gananci 25'00


Rafel Blanes Tolo5a. 500'00
Hartomeu Sancho (a)
Garrera 60'00


0 Antoni Esteva Amoros (a)


* Miquel Roca (a) For116


B Feliciano Fuster de Sra


Regalat 250'00
* Juan Sard 50'00


Nou 25'00


Margalida 25'00
Pere Sanl-ho (a) Juan 5'00


ll.a Agustina Fuster 5-00
dume Llodra (a) Ros 25'00


200'00 B Regalat
G . V . 25'00
Xirn Vicens (a) Tan 53'00


* Guiltem Tous (a) Canals 50'03
" i nent Qucch ' 40'00
B Andreu Parera de hlana-


cor 25'00
D Guillen Jaume l'amo de


S. Fort6 5O'o'oo
2 Juan Guiackire (a) Seu 25'00
s Juan Llaneras (a) Serra


Moliner 10'00
B Rntoni Dalmau (a) Morey 50'00


Miquel Carri6 l'amo des
Kafalet 59'00


, Titan Carri6 l'amo de
Son Pot1 50'00


s Antoni Gili (a) Comuna 25'00
Mosos de Can Xim cafe 5'00
Juan Garcias (a) Potecari


s Bartoineu Alsixia De Sa
Caisa Rural 40'00


R Lluis Despuig (a)
Es MarquOs 1003'00


s Sebastia Blanes (a) PatrS lW00
B Nadal Ferriol de Sos


Sanchos 25'00
B Gabriel Bisellach de


Seg u ros 25-00
P Josep Oliver de Sa Tenda 25'00
s Francesc Sancho \a),


Garreta 33'00
Antoni Muntaner (a) De
Son Forte 20'00


, Rafel Amords (a) Regalat 5W03
Pere Amor6s (a) id. 25C'OO


, Miquel Gil (a) Gil 25'00


*x' n iateu Amor6s (a)


ulin Juan Oliver (ai


Pujamunt 100'09


B Jaume Canet (a) Mayeta 25'0
Llorens %Lis (a) Des
Cabanells 10'00


= Bartomeu Esteva
D e S Not 23'00


8 Antoni Llinks
De Sa Resclh <50' 03
Rafel Juan (a) Sen)-6
Escola 103.00


Suma 7-


Encantameats d'albranca d
l.-Es GORT


Costa avall per na Rnssera a m i -
naven el Rei rnoro de ses Coves
Gardes i sa gat-rida fiya; ella ben
inudada i adornada, corn si anas a
noces; ell, carregat amb una caixa
l l a r p , corn si s tract& cl un enterro.
E1 Rei havia afinat que a sa seva fi-
y a la. festetjava ocultament un jove
d'un poble inimic.


Era prop de mitja nit; pero feia ~
una llun?. que Semblilva (1: dia.


ja dinses Barranc, estreta vall
tancada a ponent p'ets alts roquis-
sars des coster de hlula. i a Ilevant
per penyais tayats a plorn, seguiren
es sargay o Ifit sec des torrent, i
van arribar, an es Gort, uy hlauenc
de inonstre subterra guaitant a flor
de terra: uy que te per seia un es-
pes boscart6 d'abatzes i junqueres,
i per pipella una gran roca er. for-
ma de mitja lluna.


El Rei posi, damunt sa catifa de
gram, sa caixa, i prenentla per ca-
dira sa Fiya, contesta a lo que su'n
pare li demimava:


--No, mon pare; no'l puc oblidar;
manco tile puc casar amb un aitre
homo: rintes la mort.


--Cert, que, enamarada d'un ini-
mic noscro, i no volentlo oblidar,
rnereixes la mort: per0 som tun pa-
re, i no't puc matar. Vot he fet que
si ara no renegues des teu aimador,
te consagrare a sa Deesa d'ayuest
Gort, a s'Esperit que regna dins d'
aquesta aigo sense fona.


-
3, '


Se feu mitja nit, i digu2 el Rei:
-Ha arribada s'tiura ... : itria! ...
I obri s3 caixa.
Sa Fiya s'hi va a ajeure a dins


prenint-la per llit nuvial i tomba a1
niateix temps.
Sa cuberta ben clavada, el Rei


amoll? sa caixa dins es Gort, ahont
queda surant corn una nau. El1 s'hi
pensa una gran estrebada; per6 a la
fi agafa una pedra i amb eila pigit


.
LLEVANT n


tres cops damunt: sq caixa, i digu:
-iA fons!.


I es Gorr s'engoli sa caixa i sa jove.
I digue'l Rei.
-No surtiras mes, fins que aques-


ta mateixa pedra no caigui dins es
Gort .


I voltant sun brat de bronzo la ti-
ra, brunyint, en si3 d'Albranca, en-
fora, tan enfora corn pogue ernpe-
ayer-la s'odi venjatiu, insassiable.


I mentres el Rei, tot sol am sa tris
tesa, pujava costa amunt per na
Hassera, es jovesurti d'un esp& ma -
tissar, i mirant dins es Gort, digue,
corn si parlks am sa Fia del Rei:


-J o't desencantare.
Prou havia xoroiat, i ho sabia tot:


havia sentit botir sa pedra per da-
ves s'esyuena des Clapera, d'alli
des Canal0 de na Ponsa.


Per0 alla, n'hi ha tantes peclres!.. .
Quina es.. . quina no es? ... N'agafa
totes ses que poguEt endur-se'n i, jR
an es Gort. els hi tira una per una;
tobe5 anaren a fons, pero sa caixa
no va surtir. Va fer un altre viatge,
i succehi lo mateix; i un altre, i li va
pass;ti igual S'acabb sa nit, ia es jo-
ve, per no ser afinat, torna a ca-se-
va; 5a caixa i sa garrida Fia del Rei
van rommdre an es fons des Gort.


Sa nit sigiient la pass4 tragtnant
pedres i tirant les dins e5 fondal; a-
quest tampoc amoila sa penyora.


Es jorc: haguera donada tota s'hi-
zenda, i fins sa seva vida, per aque-
lla pedreta, tirada per daves des-
quem des Clapera, petduda entre
ses altres. a ,


Anys i anys, de nit e n nit; pass6
es jove aimador sa seva vida tragi-
nant i tirant pedres dins es Gort; sa
garrida jo re roman an es fons des
Gort de nit en nit i un any derrera
s'altre


-rr


'


' ,


Si una vespracla calma os atansau
an es Gort d'hlbranca, sentireu
una ramor coin de Singlvts acom-
passats i plangivols. N o dernaneu
que es; no crideu! ...


E; que, de-nits, avui encare, se-
gueis tirant-hi pedres. a m b espe-
r m p . de trobar sa qu'es sa clau de
s'encantament, es jove enamorat de
sa garrida Figa del Rei de ses Coo


r


' yes Gardes.
Prancesc d'dlbrnaca


AI Santuari de St Savador en les festes
d e Citicogema s'hi cclebraren solern-
~ieinrnt les Corairta Horcs que deixd
petpetuament la fsrnil ia Norey. Prcd -
ca el Triduo, ei f<r Sr Crrspr dc Sineti.


En el Convent de St Antoni de Pa-
dua en la mitjana festa se feu la
del mes de Maria. Predica el P. Anlo-
ros. L'aftar estava convertit en jardi,
tal era la cantidat de cossiols i ramells
que I'adornaven.


El prcixim diumeiige se fa a Inca la
pelegrinaci6 que cada any organisa la
Tercera Orde de Penitencia. Essent en-
p i n y el VI1 aniversari de la seua fun-
Aacib se fa a Sta Maria la Major d'a-
quelia Ciutat ont se descubrira a1 ma-
teix temps un rnonumcnt a1 Venerable
P Rafel Serra.


D'Arta ehi acudirfin molts de Tercia-
ris especiaiment de la Joventut Serfifi-
c . En el Convent se fan ensais dels
Himntts que alld se cantaran composts
per Fra laurne Rossello T 0. R. i Mos-
s e n Andteu Cairnari Pvre.


Hem rebvda la visita de! n o u setma-
nari indipendent a Manacor- que ha co-
mensat a sortir en fa Ciutal d'aquest
nom. Desitjam llarga vida af nou con-
frare. Agraim i dcixam establert el
canvi.


C r o n i c a
METEOXOLOGfA. - E n g u a n y el


temps rsta tiiolt piogui. Estaoi en el
ple de la primavera I tot just pareix que
s m en el nit% de maig, L m t a es la va-
riabilidat del temps.


Ha fct, en la quinzena dies bons, pri-
mdvefals, per6 ha plodut tarnbC un,a
partida de dies. Dia primer feu una ca-
labruixada grosna que ahriga desde
Beitpuig fins dsvks Sari Llotens. Els
&:ails eren grossos i. queien espessoa.
?, en posa un pare! de dits.


. . .- . .


AQHKULTURA.-Els stmbrats van
enderrerits. Eis altres anys en aquest
temps ja hi havia moltes faves arrabas-
sades; enguariy ii'hi ,ha que encara tre-
ven cremayons. Els abres van be. Els
ametlonv si G O tenen contratemps en-
ganaran per amunt. -


cSTA'1. ShN I'I'ARf.--Amnb les va-
riacions de tcniperatura han venguts els
csnsiguients cosripais, per6 no hi ha
cpidemia dc cap classt ni malatts de
mo:ta gravedat.
CASAMENT.--El 14 del pasat va can-


treure niatrirnoni el nostro amic en Mi-
qud Payeras arnb ta Sta Catalina Lli-
nir Gsrau de S; !!:,!ineta. Rebiguen
els w v i s i,: ~ t ' . ;.oral enhorabona i
Deu les (3,: ';.',: i 4 2 t a balquena:


DESGR~CIG.--EU la via (ici tren


anaren uns qusnts atlots a veure exten-
dre rails i u n f i l l de Na Burlera s'hi a-
costa tant que mentres tiraien el rat! Ii
agafaren una carna, sufrint U I J cop molt
fort arnb perill d'haver-hi fractura.


--Mentres un treballador esclafava
pedres arnb una picassa, m a esquerda
pega a sa cara d'un altra i lifeu una en-
ceta de tres centimetres.
COTXO DE MORTS.-Una Conis-


si6 del Ajuntanient ana a Pollensa per
veure els cotxos dels inorts recent
construits an aqiiella vita per pendre-
mostra pels que s'hm de fer a qui. Des-
de alld passaren a P a h a aont encarra-
garen la construccib d'uii, a u n cons-
tructor de fa ma.


EL PRIMER DE MATG.-Aquerf dia
caigue en diurnenge i pareixia qse nles
ql-l'els altres anys els Obrers havien de
fer festa, per6 no fou gran cos. Un
poc de musica, unq petita manifestacio,
im mica de reuiii6 en el Teatre Princi-
pal i fora. Se veu que la seua dcsorga-
nisaciii es grossa.


Naixements
Abril


Dia 3 -Agusti Esteva Rossell6.
9 '?-Maria Dolors Lanzas Paie-


u IO-Antonia Sureda Massanet.
17-hliguel Llings Ferrer.


N 17-Gabriel Sancho Tous.
18 -Llorens Ray6 Femenias.


Q 18-3faria Ray6 Femenias.
* 21 -Francisca Danus Bisbai.
c 21-Francisca Vives Casse-


%-Francisco Perell6 Valens.
u 25-Antoni Nicolau Servera.
(6 30-Julia Esteva Lliteras.


Morts
Dia 1-Juana Ma. Esteva Cinatt


de Can Enrevanat, casada 38 anj-s.
Tuberculosis Pulmonar.


Dia 2--Antoni Rossellb GalrnC.,
88 anys, viudo. Debilidat senil.


Dia 3-Francesc Casellas Gili de
70 anys, fadri, de Hemorragi del


ras.


IldS.


cerT.7 e ii
Dia6-Rambn Lago Tous Lacro .,


81 anys, viudo, Canirena Senit.
'Dia t(--Juana Maria Rossefld Cur-


sach, viutla (a) Barraca, 63 anys.
Tubei-culdsis Pulmonai-.


Dia 2l--Margalida Ginard Carrio
60 anys, Debilidat Senil.


Dia 2i--Antonia Frister Fortesa,
Ransera fadx-ina, 65 anys, Cancer
del ventre.


Dia 23--Fracinaina Sui eda Ca-
rrid 91 anys. Bpilioma.


Dia 23-Antotii Sancho Vires 09
anys. Hemorragia Celebral.


Dia 25--Catalina Canet Carrid
Caneta S8 anys. Debilidat Senil.


Dia Z-Jau'me NadaI Llabres (a)
Nola, Casat Xi-terio esclorosis.
a


d'en G U l E 8


Fixau-vos be en sa Oireccib:


GRANDES ALMACENES
$an J o s e


D E


Uda. Ignacio Fipuerola
- _E=


Zapateria Paiieiia
Coniecciones Pafioleria
Corseteria Corb


Sederia I
ABRIGOS CAPOTES PALLlZAS IMPERMEABLES


Articulos para luto -- Generos de punto -- Bastones
p paraguas -- Articulos de viaie


SASTRERlA - MODISTERi.4 - CAMISERIA
Mantas de Lana - Chanclos de Go na


Grail seccibn de Peleteria


La fonda Randa, de ~ s t ~ ~ a
Carre de Palma, 48-ARTA


P r c n t i t u t
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM


0


E n s a i r m a d e s I p a n e t s
En lloc se toiheim I i i 113s que a !a


PANADERIA i c i; 0 r i a
E S F O R N N O U


D'KS


~ i q u e i R W ~ c : a s t ~ i i
A sa botiga hei irobarzu sempre p m s , panets,


galletes, bescuits, rollets, i to ta cmta de pasticeria
TAMBE SE YRVELX A D ' 3 U [ C I L I


D E S P A IG Curr3era de Pahict:3 bis. A rZ T A
Netedat, prontitut i economia


i
A in68 bo11 preu que n i n g ~ cornpra. CRITOS


carretons e u qnnlswol estat, estiguen mestre


,
( i i ) FUYA DES


Gran establiment d'en Gent.ro, 3-brtA
Sempre, Sernpre, derreras novedats en MERCERIA Extens surti t de PERFUltlERKli412


AMB CONSERVES DE TOTA CASTA
Representant dels licors de la casa MOREKO nrnb el set1 acrdi ts t t


Anis Miramar
MAquiuas de cnsi SINGER a1 contat i n pagues


N o doixeu de visitado amb la segnredat de que qadarea amb gaues de toruar-hi