W t L L I G V A N B bli-s qu'1.1 Sr. Ferrar l'abragarfen ainb les dues mans...

W
t L L I G V A N B


bli-s qu'1.1 Sr. Ferrar l'abragarfen
ainb les dues mans i prestarien
a la seua obra tot el calor i ajuda
qu'aquestes obres necessiten; pe-
r6 per desyracia, per a116 de que
no hi ha profeta en la seua te-
rra,, fins ara les anvejetes mes-
quines han fet de que la S R U ~
obra haja passat casi desaperce-
buda, o per pitjar, se hi haja fet
guerra i molt especialment de
part dels qui p'el seu carreg es-
tan m&s obligats a ai-dar-li.


Sobre s i ' l mestre se pren
temps per anar a disfrutar esti-
uetjant a vora mar, basta dir,
perque els lectors vegin que es
una afirmaci6 gratuita del batle.
quo precismient ara, durant els
di1.s que amb tota llibertat po-
t l h dedicitr a la vagansa a la
vorera del mar, se troba a Lluch
prengucnt part en el ((Curset de
perfrcclonawienl)) que a all& se
dona a alguns mestres. Per per-
fwcionar-se corn a mestre, f& el
silcrifici d'ausentar-se quinze dies,
de deixar totalinent la seua fa-
i n i l i ~ , els afalngaments dels in-
t i n tuns, les drlinies del rep6s
d'csst,iu, els sws negocis i tot si
volt'u, i tot hru deixa, no per ell,
yn'itix6 110 l i ha de produir un
c.>ri t~r i i inBs, esabeu per qui? ...
p'els infants del nostro poble,
p'els s e w alumnes. I la primera
autoridat de la nostra Vila, apro-
fita aqueixa ausencia per firmar
i f i v pu bliuar un article, prenyat
d'enveges i odis, en coritra del
bon noin del Sr. Ferrer! Si el
nostro Director no fos Artanenc
mos n'empagaii5em; essent-ho,
nios sap greu qu'el nostro poble
encara no hagi aprds a estimar
sos fills qui traballen en un o al-
tra sentit, en ve de la colectividat.


Creiin que per ara no n'han de
dir res iiitk El poble que judiqui
i coiripaii.


Aidan


De I'enquesta -
consult8 (eta SI ler tinsnt-batlc 0. hdrsu


Fsmenies Gasellas.
Ja expressarem en el penhltirn no. del


LLEVANT e! mal t frcte que mos produi la
c r m n1:inrla de ri~bryr-mos el batle major Sr
Estrva en i;t toiistii~ti que il ferein ila nega-
tiva ii dar-nos opii i6 8e cap classe, (que
fzts posterior? mas h a n fet duptarsi en tenia).


Prr6 era rrcir q1 e no hi faltds en el con-
rerf e ' ? e opiniow artanenques la d u n a
EIU L i i ai A , niii, rtr;>iiva i ja per aquest mo-
t iu , p i er l ' hav t rderi ostraila en mil ocasions
sa cntn,y trncba en afeis municipals acudirem
al l e i tined bat,e I). d r e u Femenies Ca-
sel'as.


A tothon consta la fonda amistat que m9s


uneix amb tant digne retgidor lo que fa que
nu tributem elselogis que en justiciase mere-
ix, el qui sense rnes estudis oficials que la
primera ensenyansa, ha anal aixampiant per
si inateix i amb un treball constant i pacient
el cercol de sos coneixements, essent avui
consultat en moltissimes questions per perso-
nes de alta posici6 i fins de carrera.


De simple menestral i sensa deixw mai
ses cines s'ha convertit en una personalidat
cientifica i de relleu qu'estam segurs i i me-
reixara endevant honors an a que no tots els
homos de son bras poden arribar.


Vat aqui id6 lo qu'en treguerem de la
nostra consulti:


6 .......... ?
-


En elmeu entendre n'hi ha molts i de
moltes castes, per0 els primers i els de mes
urgent resoluci6 son: aigos brutes. escoles i
aigos netes.


Els altres lainbe son necessaris per6 la
seua resoluci6 no es tan perentoria. Sobre
algus d'ells tenc el nieu parer manifestat en
les sessions del Ajuntarnent i consten en el
llibre dactes, amb tot, les reproduire aqui per
veure si cuadren be an el public.


Respecte an el primers no crec oportli
allargar per dins el poble les clavagueres,
sense haver dat bona soluci6 a la surtida, la
qual avuy es ui!a vertadera porqueria que pat
esdevenir un foco de malalties. Per aixo crec
que no hi ha mCs que dos camins, la cons-
trucci6 de pous septics corrents o be pous
secs perque I'aigo s'envenqui perdentse to-
talmeiit, o a subastar I'aigo perque quaisevol
dels propietaris col-lindants I'aprofiti per
regar les seues terms. El sistema dels pous
secs va acordar provarlo amb les aigos dels
rentadors I'Ajuntament presidit per D. An-
toni Cano a propos!a meva. E l parlarem
en mes de-enci6. Jo he parlat anib un pro-
pietari i me pareix p e respondria a la suo
basta.


El sistema d'allunyar-les del poble, re.
sultaria cortorissim i sempre perjudicial pels
confrontants, els quals, encare que mes pocs
que en l'actualidat, no deixen de tenir dret a
la vida.


L ...... .... ?
Ler escoles tenen solucib de dues mane-


res, fentles a foravila 0 a dins la Vila. LPS
eseoles a fora-Vila corn demana ia yedagopia
crec que son les escoles ideals, per6 essent
Art& un poble rural, en el qual la msjoria
d'itlots son petits quant van a I'escola i no
tenen medis de fersi aconpanysr, resulta
molt molest, i tambe ho resulta pel mestre I
deixebles I'anar a la classe d'adults els ves-
pres dhivern. A una capital no equival la
molestia a lo b6 que es pels atlots que no
han vist fora-Vila I'anar a disfrutar dels
aires purs del camp i de les s e w s beileses,
per6 entre noilros qui casi tots eis atlots en
sorlir de I'escola van en el camp no es quea-
ti6 principal.


Unes escoles centriques a un punt 8ec I
elevat revoltades alxi mateix de jardins o
amples cams i construides pedag6gicament
corn si fossin a fora-Vila crec que es lo que
noltros necessitam, perque els jardins, els
camps d'experimentaci6 i coses sembiants,
molt bones en teoria, a la prectica se solen
convertir en nlestres interim o propietaris,
que se passen tot cl dia en el ca.csino o fent
cantar els atlots.


Per aix6 io vaig esser fervent partidari
de la compra de la casa de D. Pep Alcover,
no perque alla fessin les escoies definitives
sino per tenir un lloc provisional aon establir
una gradua;a o com pensaven alguns dur-hi
la sala, telegraf i jutjat i a n'el sol= de la
sala actual que es dels millors del pobie,
fephi les escoles,


Les escoles graduades tenen els seus In-
convenients prbctics, per6 corn lo b6 d'elles
supera a lo Ilolent, crec que al fer escoles o
costures s'han de construir amb vistes auna
graduada.


Subvenci6 al govern no'ii dernanaria, per-
que lo que mos dar& es provable que no
basti per le$ condicions que posata.


6. ... . ... ..?
Les aigos netes mentres no se duguin en


mes caiitidat, senipre siran un probleoa, ja
que la font actual, en el meu modo de veure
no ratja a bastament per proveir les neces-
sidats dels particulars i del public. El pro-
lecta den Sasfre el duria a cap per parts, ja
que es mo!t car i tot quant se fassi d la ca-
nyaria actual s'hauria de fer adaptant-se an
aquell projecte, perque io crec que SI mal
mes gros que te la canyaria es, que cada
batle s'ha sentit enginye d'aigos i uns tapant
ventoses i altres obrint-ne, no han fet me6
que enredar sa comedia i gastar dobbes i
tudar dits cariyaria. Quan se va encarregar a
n'En Sastre aquest projecte jo'n vaig esser
un entussiasta, perque trob que totes les
coses han d'obeir a un pl6 i iqui el pot fer
millor que un tecnic?


iOjald! que en totes les cnses del Muni-
cipi pero d'una nianera especial en lo que fa
referencia a les aigos brutes i netes i a l'ai-
xamplement o ensanche s'hagues fet un pl&
raonat i aixi, ara no contemplariem tants de
denbarats corn se veuen al surtir del poble.


Millor que el projecte d'En Sastre siria,
tal vegada, canalisar aigos d'altres fonts.
Quant el meu amic Lloretis Tous, de s'Estep&
va esser batle. ho vaig indicar i mos mirarem
les de na Vergunya, les quals crec que sirien
bones de conduir. De la manera d'obtenir
recursos per fer le$ obres necessaries en par-
larem amb una altre ocasi6.


c .._. . . . .?
La carniceria i peixateria, estirien molt W


a ler cases que s'han cotnprades per I'Ajun-
tament devora la sala, si es que no s'hi
fassin les escoles, en qual car, se podria fer
com a Inca en I'actual plassa de la Constitu-
ci6, i per deposit de carns, habilitaria I'actual
percateria.


3 1. . . .. . . . . . .
Un projecte de Consistorial que me sem-


bia hermos pero massa ideal, seria la compra
de Ca'n Cardaix si ho volguesin vendre. All6
hi cabria un conserje, el Jutjat, Telegraf i
Llonja pels obrers amb sala de lectura pels
vespies dels diumenges i els dies que plou
i fins si podria instal'lar el Musseu Artanenc.
Seria un poc car pero lo millor de Mallorca.


.'


2 ........ ..?
De I'escala del convent no n'hem de par-


lar. Tot lo comensat se te de acabar i mes
tractan se de tan poca cosa.


La de la Parroquia tambi? es fen fedora,
si no hi ha hagut desgracies, ha eetat perque I
Deu no ha volgut.


6. ...... ... ?
A devora el tren feria lo que D. Juan


Cerd6 me va indicar; una plassa per bestia
devora ca's Ferre de S'Hort; rectificar el
carrer d'Amadeo, fent-lo recte perque anis
de la plassa de I'estacid, an el carrer de
Palms.


Adquirir els restos de la casa i finca de
mestre Juan Marin veinat del carrel d'Ama-
deo. Llev6 una part del carrer d'Amadeo ten-
dria una miranda hermosissima convertint en
jardins lo de mestre Juan i fent una escala
per devant c a b Porro; no hi ha que dir que
molta gent contemplaria I'arribada del tren
desde aquesta miranda i no feria nosa per
I'estaci6 i anden a'mb perill de ferse mal.
L'adguisicib d'equests tellers le6 podria fer
u se po:'en k r tantes coses


si4 que se iiosasiii ca-
ws les de trrrat o que


una canal d'aigo. A les altres
etit import, a f i de que ia
vaiil, d'aquesta manera la


riels, per el rost que duen i per no tenir
clavegueres. crrr que no tlarien resuitat.


Per eis cotxas dels inorts, tot-horn sab Io
que he trebellat per6 fa faita fer compreride
an al public !a seua utilidat; aisi corn, tambk
brli eittendre, ferli veurr, la convenieiicia
d'aprofitar la subvencio del Ajuntament per
kr cistzrnes, coses les dues en ies quals no


ir obrint tronetes a les
r les aceres transversals


Arretglaria els rentadors actuals i a f i d2
que I'higiene est& garantida ne feria uns
an:El Moli Nou i altres a N'Argonyans, i
deves Na Caragol. La passional politita
desenrol-lada en aquest poble ara fa quatre
anys va impedir an ei dit batle dur a cap
'aquesta i semblants milloras que haviem ja
,estudiadas amb detencid.


Tambe varem acordar l'arreglo i conti-
nuaci6 de la claveguera de la Plassa del
Conqueridor, llevant el gabiot, aixi com


f &guir 18 plantacid d'arbres en el carrer de
i M. Blanes, completant-lo fent les aceres.


Varem parlar a D. A. Sastre per fer un
estiidi dels voltants del poble a fide tenir un
veritable pia d'aixamplament de Is nostra
Vila i aixi deixariem de veure tants de cent-
camer coni son tots els establintents derrers


I entre altres, la habilitaci6 de una casa
per llogar els joriialers, fa molt de temps


,' acordat, a proposta nostra ja que a I'hivern
fa lletx que hagiri d'estar a I'imtemperie. L'o-
bertura de certs carrers lo quai a nies de dar
comodidat an eis veins embelliria la poblaci6,
corn son la continuacio del de Vila-nova de
cap an el Pontarrb, la d'aquest fins a juntar-
8e amb el carrer Curt. Na Careta passant
per Pedra-Plana, el Pou d'avall amb el de
Quatre Cantons, cornunicar el carrer Recta
ambel de Palma el de Terrassa amb el de'l
Mestral, el Sesgo arnb el de la Vinya, el de
Bellpuig amb el Mestral i el del Lladoyer
amb el d'Amadeo; els confrontants podrten


7 ajudar a i'Ajuntarneot arnb cuotes, o be amb
jornals, i aquell cada any podria posar qualca
Cosa en el pressupost per dit f i .


r 2. ...,... ..?
Sense dob-bCs, tot lo dit es pura ideali-


dat i projectes irrealisables. Per conseguir-
&'no som de parer d'un empresrit, perque
e b 6 de fer manllevar i trioit mal de fer el
tornar. Si i'emprestit se rogues coiiseguir
&rise inter& cosa sols realisable quant el
Patriotisme surti de mare aixi s'en poJria


'. parlar. Li no, al conqedir a un h t l e permis
Per un einprestit, {coin, negario a UII altre?
I haviat el presupost no bestaria pels inte-
teessos, quant i rnes per i'aiiiortisaci6.


n quan t a iious arbitris, crec que darian
ferm i mourien tiiolt d'alcuC. lmposte
e ies tombes, sobre lcs canals, sobrs


Orme de fatxadrs, sohi-: parsiilnes, xerxa
tries, eabres i bogs, autr!qntar el @aigos


si ni hagues abundallk, i::rr>ions de l i i j o i
alguns altres; pcr it : l r :ii:xi corn el poble
es petit crcc qu? n u j ines tes crit que sa
Ilana. Crec que conv 1s r!;jiiiysrinos arnb
sos qua tenirn reforsani-ios u!i [io,..


De projectes en podrirrn fer imes iiero
faita temps per dur-los a cop i lo ;xincipal,
es dobhes; i si se fa pac. j I sabeni que en son
bona part causa ies buixts intrigues que
fan esvorter moltes s m : ; bones i fins no
deixen acabar les cornensades.


No seria hcrmds que I'Ajuntament promo.
guks i duguks a r a p I'aiarr;inent d'uiia esta-
tua a n e! P. Aiitoiii LlinBs q u i r a n i ,ie nom
te a dins el mon? I aixe
plassa del ferrocarril a lii rneiriori+i [?e don
Antori Blanes Juan qui tnnirs bones deixes
va fer an el poble d'ArtA? 0- tot aixh n'ha-
viem parlat en temps del kst!e I.lorens.


Tarnbe arretglaria IPS y a m s de I'escala
de S. Salvador, enfi!ant-ltrs a palos dc 12 o
15 pams units siitb fil-f?rro, :&i ior,3i:i.ieii
dues parets de vttrJni. in:iioculada qut: do-
narieii uita oinbrii i ;ri !aSilissiw an rls
devots de la Mare d : 1Jt.u. Hi ha que tei.ir
en conte que u n boil parrai es de iiiolt de
cost. Sa casa del ,'om!, la llevaria i la
posaria a altre lioc, fen! una gran plassa jardi
junt amb el corralot de fizueres de mor0 i
el dia de S. Salxvador hi feria !ota ia festa.
la qual resultaria mes gran per I'aixamplitut
del solar.
~ T z z = Z c l O ~ l.zssEa-


CONCURS Vlll.~: + ANY
CARTELL SUPL.BMENTAR1


1919


PREMI CATRLUNYA. 1000 pessptes,


0ft.r-tes pi uii pairiil dl n.3i!ior W m ; i e
Patriotic Catald (I!?tra i musira):xopi per a
Bser cantat per el poble.


Coni es itaturi l'hiinne el constituira una rne-
lodia (ai::b l i t powia que l'hagui irispiraja)
de virtualitat prir;,ia per B cantar-se sense
cap acontpnyeriient. Perd. a I'objecte de la
major difusi6 els cor~cursarits anviaran, ada-
ines, una armonimsiri :!e I ' h i r n r e per a cho a
quatre veus mixtes i uiia versid a una veu
amb acompanyantent de iiiano


Els Hiiiines no hauran dkser escrits de mA de
sos autors, sin0 de copista: hauran il'6ser r i -
porosament inkdits, i s'enviarAn a I'Orfeo
Catala (carrer AN i le Sau t Pere, 13), a nom
de Francesc Pujoi, porlaiil un lema.


TERME D'ADMISIO: Fins prr to t el diu
30 de Seternbre 1919.


El Jurat queda en llibertat dc no adjudicar
el prenii.


Barceloiia, 1 Agosto 1919.


JoA@uiN CABOT,
Preuident dr I'Orfe6 Cnt.i la


PASCUAL U o n n ~ ,
Jcerclari dc i'Orfeo Catali .


PERDXGONADE S
Lt:s ::er,li-onades a n'En Maura escrites


C I e1 i!litnero passat, varen revolucibnar una
q'uarits arnics estiinadissims qui sent n per
I). Antoni una passio vehement, pot ser ex-
trcmada. No m'entenguet n. No s ,befen
ilr tcir entre linees com el itostrd popular
D . Antoni. Les mectaferes de v\:&es son
rniiles de comprende, se ficxin be; quant
deia la marc, mereferia a la noit 'a I!.?nqua
ben volguda i en lodeinks, me ritbia a !a
rnescla inmoral, si! inmoral, de I:?.? idees 1
procediments d'En hlaura, amb le.; idees i
procedimentsdels idonis i d'algu I Leis seu8
iesta clar?


--L'aino'N Totneu s'ha sentit ierit en le
seua dipnidat de batle, per unes rtsenyt.s de
fets succeits en aquest poble i publicades en
aques: periodic. Els argumenls qu'al. kza,
sori arnies qui caueii de plB demurit la seua
mateisa obra, reculen, al sortir del can6 i li
obrin sa propia f6ssa. Si a1 manco la ferida
cicatrizes i d'aqui en devant mudas de pro-
cedimentr, no ho dupti. el poble li qJedaria
ayrait i noltros l i tributariem el natural elogi
ja que tenirn ben demostrada la nostra impar-
einlidat i el desitx de construlr, que no es
igual que enredar la comedla ......


Cosmc.


R E G I S T R E


NAIXEMENTS
-.l__l-


iilagdalena Sancho Ginart
Frhncisca Sancho Lliteras
Miquel Massanet Ayala.


Resum; 6 nines, 6 nins. Total 12


M O R TS


Dia 8 de Jurio1.-Catalina B'snes LlinBs,
casada, 89 anys, mort n;Wal.


D'a 7 de Id.-Maria Amor6s Alsina, (a) Re-
galada viuda, 89 anys, mort nr-
tural.


Dia 22 de id.-Juan Forteza Pina (a) Perean-
dreu fadri, 19 anys. endocarditis.


PAR VULS -_ -
Dia 4 de Jurio1.-Jeroni Genovart Ginart (a)


Dia 5 de id.-LlussiA Mestre Esteva, debili-


Dia 20 de id.-Margxiida Gi!Viver, Pulmonia
Resum: 2 dones 1 homo i 3 parvuls.-Total 6
r ~ c z z Z s i 3 m ~ --


Terrassa, de mlocarditis difterica.


dat congenita.


Festa Major -
Amb ia solemnitat i resplandor icostuma-


des se crlebri !a nostra festa major, anctgla-
dainci i t a l prcgrama ja pubiicat. ocompn-
ny'iI;t t ins nornbres, la banda de musica arta-
ncrica i al i res les tipiques xcremies.


La carta del dia 5 posa de manifest una
vefi'da mks la devocio que ei poble tC a n'elr
seus patrons, mariifestada amb promcses de
dooctius, entre altres coses.


4 le.; quatrr del caprespre ainb una con-
curreocia extraordinaiia de gent menuda, te
celrbi-aren els jocs d'atlots a la Vlassa dr la
Consiituci6 i cornensaran a beurc aigo'n ncu
amb els yreniiz guanyats i l e s pcs.;ec que bona-
rneni o a m b impertinencin. hnvicre m t c s de la
b o s s 'Ic;c :.cos p r z s


A 10s coinpictes del vespre ! i t w i $ t i el mag-
n i f k Ajuntarnent i a les io a la plasseta de San
S d i v a d d , se feu la revetla amb hermosos focs
arulicials.


01 dia 6 se celebra a la Parroquia I'Ofici
Major, en el qua l va predicar Mosen Mateu Na-
bot; i la capella del convent de Franciscans in-
tepreta admirablement la missa "Pontificalis"
d d iMes:~e Perosi.


A ia bortida en el C6s tcngueren lloc Ics pa-
rades d'iiornor i cavalls. En les orimeres M esser
g&;adoren Juan Gairova dhrta en la de ca-
~ d l . ~ G i d'En Canct de Son Auma i el d'En
hioil iy; a ICS de I'endema dia 7 varen gua-
nydr i'ii Garrova i elcavall d'En illondoy.


Le> corri-gudes de bicicletes se celebraren
anid itiJIia u.auimaci6. El Jurat se constitui a
la Piaha dei Conqueridor i dona els premis a
ii ~n:Juan M~queca inpeo d,hrta i elde fora,
a uii d e Porreias.


L a comitiva deixa la Plassa i se dirigi a les
completcsoe 5 . Salvador, desprksde les quals
se \a ter el tipic ail de sa Cisterna'


La gent den pubies veins i elcartanacns que
v i w n a fora, invadiqn els carrers mes centrics,
vbliant Ics tauien de les vallaneresi prenguent
geiats, tins que,ales g i mitja an el cadatdl po-
sat a n el carier Major enfront del Trespolet, la
b a i ~ ~ a de musica artanenca, dona un ercullit
C O ~ I C C ~ I , a x m t despres an el ball de la Plassa del
C o q ~ u e . idor, y o L dura tins a la matinada.


,-\ U I L I .t.ajor ue se celebra dia 7 a
1'01 riui I de ia \. eige l e S. Salvador, va predi-
car hiu , s~u ib~acia Mas, vicari, de Capdepera
i UIL i t U i c . i coio. va cantar ajustadament la
ni.rra =ui5 vi..) de1 !Mestre Botazzo, titulada


A ,r'> c ,, rcgudes d'homos resistencia va
gua . i ja i a pi-. .*<I> artaneiics en Juan Peu i la
u r i b c ~ . c l


H lea g i mitja en la Plaga del Conqueridor
se Lu, alii b moita anlmaci6 I'anunciada revetla


L a yciit, a rois, en aquest dies, manteiia plc
eon&tntment I'Uratori. llamentantse alruns.


1 4 - 1 ) \o , 1 >". ..


uii or S I , . Llorens des Cardessar.


que iio'he pugui veure, ;om abatis, la MGrede
l leu de per Lot.


c q 0 p J . 1 ~ ~


i+.L-TiOROLOGIA.-EI mes d'agost es
e . yul s'ha presentat mes abrasador, fins
c.21 S. Sd, aJor, els dematiiis encara feia
srrt i iC, .i b; de dia elsol encalentia ,ern, ern-
pt 16 cirii cs inaguantable. Els can-ris secs
sori reiirii i.....nioiesten.


i i i ;uns relacionen aquest estat, ainb el
pas il'un astre desco~iegut, a distancia que
hfiuirra cenxmt la terra, pas denunciat pel
It, y i i s a (le htadrit i de lo qual si se confir.
nia en psrlareni ainb mes detencib.


AGRICULTURA.-L'actividat no ciezau
il !e(: totcs s'+ieguen ses {'oques inetles que
hi t i&, les qnals se ,)ague!> a 50 pts. els con-
reuorr liaureii, caven i fan furmiguers per
preparx la terre per l'any que v6, Dona goig
surtir pcls cuiiip?; la saiia oioreta de terra
crrmadu '10s smt al i ~ s per tots els camins.
{Sir$ el q u i v6 un bon ai:)? Deu ho fassi.


Lis f,cutres per;Jzn ses fulles, toriie:i
gro;;ues i caueii, se tenen de 13 gran seca.
Per&, el i~ia:, mai es malper tot, ja que
aquest teo;p es ei qu i agrada a las oliveres,
les quals han azontat tota I'olivaen la tem-
p ~ i a d a mes crctira, la del piriyolar. Els
prat:; vtr ct;rn I BP wl l rn ja molts de
pr&;&


! i Rindicat Agricola Catolic estd fent
prorsi6 di. biat, teiien bon ull; diuen que
mei,ires ies nacions destruides ;no pro3ues-
qcjn, deinaiiarati i la demanda es la qui fa
p u l x el i,&nero. S!estan fent preparatius per
la wmprarri coriiu tlels adols quimics, de la
qual ri'espeien uii exit, a pesar de que el
poble dorm. -


RANIDAT.-Segueix la pesta de salud,
gracies a Dcu, amb tot hi ha qualca tifoidea
envirniada, si be els nosties metjes saben
queder lluits.


VIS1TA.-Hem tengut el gust de saludaa
al noytre arnic Pepe Ctiyas caixer de la casr
de banca de Barri,lona, Galisno i CuyBs.
Sigui benvingut.


Tambe es a passar uns dies a la nostra
viia, el c a p i d d'iiiianhria D. Vicens Sureda
el qual v6 de Logrbfio, destinat a Inca.


-


-
DESPED1DES.-Despres de passar uns


dies ainb sa familia ha inarxat a Madrit, la
seua habitual residencia, nostre bon arnic el
capita d'mginyers I). Kafel Blanes Boysen
acompanyat ..e sa bona esposa 1 sa petila
filla.


Tambe se'n ha anat a Cartagena per
reprende el trebail, despres d'uns dies de
descans, alire arnic esiimat, el Dr. D. Jusep
Sureda Bimes.


Tambk s'ha despt:dit de nosaltres, per
marxar destinat a Palambs (Cataiunya) el
notari de lanostrb viia U. Jusep Palmes i
Sim6. La seua vasta cultcra i curacter ufable
I'havian let estiinar del poole, ei qual tenia
amb ell un bon consellar. Ell tendra un bon
recort d'Arta aon troba lu srilud i creim ben
be que sols motius iinportantissims, coni son
la carrera dels seus fills i kacostarse an el
seu pcble, son els qui l'han iesolt a camviar
de oomiciii. Oesitjarn que la tercera fasse de
la seua carrera 11 sigui colniada de ielicitats. -


MORT REPENT1NA.-Mentres estava
lligant un me, en el maiadero, per ferli donar
la sanc, mestre Mateu Civil, (guardia civil
retirat) va caure d'asquena seiiss dir un ai,
els altres cariiicers coi regueren a prestarii
ajuda i tot va esser inuiil era mort. A. C. S.


I_


INCEND1S.-El dilluns de festes, dia 8
del corrent, el mati i capvespre se declararen
incendis en el pinar dels Olors, gracies a la
molta gent que hi an&, el foc va quedar re-
duit a una extenci6 petita.


A la matinada $el diumenge dia 17 se
declarh un incendi a la tenda de robes del
cerrer de IEstrella, propiedat de D. Jusep
Oliver.


L'amo'n Damid Solleric qui ales-hores se
retirava. a l veiire seriyais de foe dona el crit
d'darma, i coni iiavors se havien tancat t l s
casslnos, hi cornparague bastants gent, la
qual va anm aumentaiit tant corn les cam-
panes aiiaren tocant a foc; la bona voluiitat i
els tn.bays dels assistents, conseguiren apa-
gar-io i salvar bona part de lo que hi havia
amagatzemat. Feia uns vuit miiiuts que els
de la casa s'en havien anat a1 Iiit.


An el lloc del sinistre hi acudirenel batle
a e g h 9 Andreu Femenias amb alguns em-
pleats municipals, el vicari d'aquesta parro-


11 Srbastia Lliteras, el metj? don
Raft4 Q. Bldnes, el propietari D. Juan Sure-
da d? S'Auiiiil, una pareila de ia Guardia
Civil ainh el sargeiit i altres. A I'hora que
escrivim, nose poren yrecisar les perdues. -


LLADRES.-ES molta la gent qui se
queixa de que les pelluquen ses nietles i les
cullen hortolisses, convendria que la po icid
desplcgas una mica t1'acti:-idat i acabds anib
aquestes rates, qui no valen per ses rabia-
des que fan pegar. -


BENV1NGUDA.--Per pnssar una tem
poradeta a1 costat (le sos pares a Ca,.depera,
ha vengut acompanyat de sa familia el iiietje
del mnnicomi de la Sta. Creu de Barceloiia
Dr. I). Juan Alzina i Melis. Sien benvinguts.


_.


ALA MAR.-Corn es tradicional costurn
en aquestes festes de'la Mare de Deu, 1 San
Roc, el polrle ha ernigrat en massa a les
platjes veinades, quedant els catrers amb la
lristor dels dies d'hivern. -


MANC0MUNIDAT.-A la Ciutat d'lnca
el dia 7 d'Agost va quedar constituida la
Mancomunidat d'Anjuntaments rurals, hi ana-
ren com a representants del d'Arta D. Bar-
tomeu Esteva Flaquer i el Secretari. iCom
se cupien les coses de Catalunya! i aix6,
que no les poren veure an els patriotes
Catalans els iiostres politics. -


MALS CAMINS.-La carretera de Cap-
depara i el cami de Calaretjada estan intran-
sitables i si be an el pont de Capdepera l'han
adobat un tros, a l'altre segueix el perill i
{fa nou mesos! Aixi van les coses de I'Estat
espanyol.


N0MBRAMENT.-Hem I s t a la prensa
de Ciutat que el nostre amic, el president del
Centre Regionalista D. Guiyem Forteze, ha
estst nornenat arquitccte diocesd; Ho cele-
bram, per la bona orientaci6 que representa
tal nornbranien:, ja que, es I'hnic qui seguelx
les petjades del may prou plorat Guiyem
Reynes, i al riiateix temps, el felicitrm, per el
triurnf que representa el pujar aquest gras6
en el cami ascensional de la seua vida.


-


,


~~. ~ __


Per sobra d'origi-
nals deixam de pu-
blicar Misa d'estiu


Hi ha per vendre una
GALERA DE FEINA
- . . * de quatre rodas : :


tJa usada PSI70 en molt boa
astat. El qui la vulga pot
dirigissa a GABqIhU GA-
~ ~ 1 6 (a) Fctya, CWI+ Pe-
draplanQ, 7 t-: A QTA