11 n3ilnPinpak A i l 4 ?w% c t f s rafiig,el rnes (le les f t o y 61 n w s de...

11


n3ilnPinpak A i l 4 ?w% c t f s
rafiig,el rnes (le les f t o y 61
n w s de Marift ... Maig f l o r i t , ~ f m -
1 ~ 4 (le Irr jnvii i tnt rosildd i p i x ~
~ I ' L I W que se in9.n d u el cor
i 1.1 mirwla, 1116s qnfi e\ juriy
;+nil) sti cahrllera d espigiirs
I osses,m6s quo Pagost amh pes
h t e s popilars i amb Ijt cistella
wtibadii de frnites,m6q que e1
orptemhre ~ ( I H fa 1nadu;ar la
joinsa sang del riiim, m4s quo
Itt tardor amh sed nespies co~oa
uades i c:otlougs eptufats de gal-
ttw,win linyels barrocs.


Dit& iot el cicle de les f&t-
vitats de In 32;rre de Dtw rim
esmlten arnh fulyor d'or i pr-
clreriit el cirhditri eu&siiscic,
VI ines de hlitriit mrnhla que ri'
6s el y~n t~cea t in l i priueip~l ,
ytixqns6stoc 1111 mex qnel'esglB
h:.. It cousagra, i S'BY e~cnlli t
ti11 1 lorde 1 my.Ara tot pi is iucita
,s honorar Ei;oAti*a Dona;tlur~iit
-Itquest memi que la naturalesa
4s coin U,I tempia arreat uinb
fses gales millars per ftjr 1111
mea de M ria Et altars .I 56u
als paigs i serralades on hi t6
8:intuaris la Mare de Dea, la
voita del firmament, corn un
inmens cdlser trabucnt u'Qs la


4 ctipula,l'escolanie s6n els au-
cells qui no paren de treure
cansons d'anior, els encensers
lesflors esbadellades,les alfom-
bres i les catifea a6n la flonja
verdor da l'erba i dels mtn:
brata,i,finalment, 1'ufanor i 1'
esponera de les moirtanges
amb 805 redols de gatoses cos
bertes d'una pluja d'or sem-
blen els domassos amb fran-
g0s daurades.1 totes les mses
serveisen per endiumeajar a-
quest pacific temple natural.
L'aubouar que ara aeompanya,


*


d& f i f Y k h Q , !%RG q:G &t& $313
trut\rg~s mt, son t & h i R'entsrr
tq i i ip fib arhpes, i, fin. i tot,
IPS ti~airtas ~~Ftfil'es qae torlien a-
:norom,i s'enfloqum c t ~ grac,
la cegra cabellera.


Ara,Qoncn,6a hora de ccrntRr i
glorificar :H Ahre t b D w nra 6 9
el hou temps el temps Reoptfibld
el teriipa;~le saint i (k sHiitiFivii
ci6,arcr que cada d i t t rrb b11
audi6ucirt els miis devots i 8s-
colta ilurspreg6ries~mb orella
ben6vola.T el poble que hi sah,
no hi fa fulta an el me3 C1H
Maria on l'oraci6 mmttll i vo-
cal, IA Poesib i la Nhica $8
douen un ab& *Quin gust du
seruir aquelles belles medita.
cious i de sentir brollar de Is
boca pura d e b infants i de la
boea porfiirnadn de les douzu.
Iles * aguelles metodim tau
regal&$, tiquells mots de la
L I e t a n i a I a II re t a LI R t H n s t i bo r o -
soP;rosa mistJCtlca, torre ivorioa
cas9 d'or, estel del rnati,vfrs iu
s i p de dev9cib;repetiot mm.
Free, dsspt'ds de cadasqh, Is
rnateiyta tornab: *Pregw par
nosa\tres.)l Si, que pregui i
que iiitercedesca per nosaltrea.
E114 6s Ifmica que hi pot inter-
Scadir i pregwr alub vertadera
efichtriw, posat que 6s 1'6niea
qae fou neta de pecat Car tots
fotwu engolib dins I'univer-
aal naufmgi i just ellu'en
f m exsernpta, nomea devant
ella s'aturd el torrent impe.
tu68 d'inmundioia que surt
del pewt original, just ella ha
passat ,a peu erixut el mar roig
i turbulent d'aquesta vida, just
ella nrj s'enceugtlh arnb la fobPo
del meat, ni se cremb dins $1
f om der l'impurh Ba bilbsria,
juet slL atrevesk els ctmins
I LLEVANT..


'T
DE FORA


"'
bldl3RINES DE GUERRA


,l@ins soldats d'AErica nos supli-
qile'r~ que fasaem avinent demunilie-
t m t el s a desig de trobar Mddri-
7leS de guerra. Aquests soldats son:
i-,urne Nebot-]aume Rossingol -Llo-
i ens Tous Moll-Juan Cap6- Ilarto-
ineu Boscana - Bartomeu Simonet,
Gaspa- Guerrero-luan Miquel. Tots
de ia Corn panyia Expediciondria de
Mah6 no 63. Larache. Quzden coin.
pcasculs.


DIA ESPANYOL.


Els rspanyols residents a Mulhou-
se (France) organisaren un esplendit
convit el dia 17 per festetjar el XXV
aniversari de la Coronacib del Rei.
Entre els organisadors hi veim tres
nallorquins,un d'ells artanenc,D.An-
toni Cursach, 13. Nicolau Alemany i
D. PeraDons,


CONCURS MUSIC 4L


Hem rebut el Cartell de 1927 de la
Fund?& Concepcib Rabell. Hei ha
dos premis de 1000 pts. Un per la mi-
llor coleccid de 4 cansons populdrs
caBlanes per a chor mixte i l'sltre per
la niillor col-lecci6 de can.uns ori-
ginals (6 al menysja una veu i acom-
panyarncnt de pianmobre text catala.
Terine d'adaisi6.15 de febrer de1928.


NOCE S DE PLAT1 DE
Mn CULLELL


A la Ciulat de Vice hi h a una de
les figure3 nibs veaerables de tot el
renaixament catalA.AqlJert 6s el Ca-
nonge i Mestre En Gai Saber Vn..Jau
me Coilell,Director de la SGazeta de
Vich, a1 qual en aquests dies li ret
homenatge tota Catalunya amb mo-
tiu de cumplir-se els 70 anysdesavida
periodis tica,


An aquest hornenatye tan beo ma-
rescut s'adhereix coralment la Redac-


I eib de Llevant .
I I


S USCIRPCI6


per regalar a U. 1,Iuis Pascual
Gonzalez les insignies de la Creu de
Beneficencia la, classe amb distintlu
negre.i blanc:
Suma anterior 592 03
D. Bartomeu Lliteras Sureda
de Cidiz 15'00
D. Antoni Blanes Mesfre 5'00
D, Bartornth Lliteras Ginard 5'06


To tal 617'00


f
I Relligiosas k t I


PARROQULZ


61 dia 29 SC fer8 amh tuta solemni-
dat la Conclusi6del m s de Maria,
amb Comunib Genera1,Otici 1 e1 de.
c:ipvespre la process6 acostumada,


CONVENP


Diumengc qui v i /lei h i la Cornu-
ni6 t imer al pels Terciarrs.


R E C A H O S T R A
DEL TEMPS


De les plujcs qdassaonaren els
nostres camps i que per cert re-
vivaren ferm els sembrats jz en
pat lfirern en el derrer ndmero.
Posterior merit ha fets bons dies,
fora dels tres primers d'aquesta
setmana que s6n e:tats molt pe-
sats per sa gran huwnitat.


AGRICOLES


La sab derrera pareix que de.
gue caure de proh t ais sembrilts
principalment als blats, que han
csbrada molta esponera i ver-
dor i rnostren unes espigues de
caixa grossa, que si poden gra-
nar be,donardn moltIssim rn6s
compte del que s'esperava. Les
faves no hi arribarzn ja a temps;
estBn totes arrebassades i a re-
dols aixi mateixretrihles met-
les sembla ja no podec tenir
contratemps i n'hi haur6 una
mitja anyada.De parella en les
oliveres n'ha soitida tnolta. Si
pot passir un bon juny els page-
sos d'olivar alsdrdn s'uy,


ESTAT SANITARl


Segueix pitjorant la spidd-
mia de rosa. De cada dia s'en a-
jeuen m&;ataca tambe a gram
i lo pitjor 6s que corn mCs va
mt!s vfctimes ocasiona,


NINS MORTS DE ROSA


Adem& de!s nins wrts ja re.
srenyats en el derrer ndrnero,
devem fer menci6 d'un niaet


fill d'en Miquel Porret que va *
morir-dia 12.


El dia 10 en moriren der. En
Bartomeu Esteva de cinc anys,
de I'amon , Gabriel Esteva (a
MetlcrA,retgidor del nostre A.
juntament i un de dos anys, fiy
d'en Juan Riera de Na Bugurs)


El dia 17,a les tres de la mati-
nada mori tarnhe el nin Josep
M assanet,fiy d'en Pep Trabay i
4 e Na Catalina Fuya dels Cua
tre Cantons a I'edat de t rcs anys.


Dia 18 tamhe s'en arid a1 cel
una nitia e ciric: anvs fia d'en
Mondoy del ciir rtir de SantFran.


Dia 19 ban mort, fins nina de sis
anys fia d'en Garbelii N s Car-
boneTa i un n i u de sis anys fill
d'en G.1 farro de S i Colon ia.


Que les vt j rm tbts en P I cel i a
tots sos respeciius pares i demds
familia tes enviam el nostro
mts seritit condo/ i q i i e Deu fa-
ssi que pt'ompte passi si convt!
aquesta epide nia que t i intes fa-
milies deisir dins et desconsol.


ccsc.


L'arno'n h l i q d Paveras ha
vist aumentada sa fsmilia arnh
una nincta que ii nasqiit! Jilt 3
i que fonc b a t i a h arnb el nom
de Catalina, D:u li conservi si
c o v 2 .


E1 ninet Rafel Blancs Aimar
fiy del metge i bon amicD Rafel
Q. Blanes,voltava la plassa del
Conquistador cn bixicleta i pe-
gant a una pedra caigue amb
tan mala sort que'l cap del ma-
nillar li obri unaferida tal en
la cuixa que l i hagueren de do-
aar set punts de sutura. Sentim
la desgracia i Ii desitjam pronta
c urae i6,


*
BENVENGUTS


De Porto-Rico arribaren (D. Antoni
Esteva (a)de SesTerres arnb la seva


familia I D. Bartomen Riera Ginatd
(a)Polelf en companyia de son germ4
Sien btn arribats.


SOBRA D'ORMXNALS


Per falta d'espai deixam de publf-
car alguns articles rebuts i altres no-
tieies que tenen espera.
LLEVANT


f a r tatlt,& cma molt digna
molt just? i en~artt molt salw
(?able que daraot el in& de l a
tiel*$ st3 coagregui $1 pob\3 81
hell entorn deis altars de M R .
ria, i s'esforci en cantar I ~ s
seues lloauses que mai serlin
:ibttstament,car, per dicsles to.
tas, cent l thgaes defarro no
hastarieti: ttrt.,tn 6s l'excelsitut
tl'aquestn Verge i Mare, fil (L
de son fill, m8s alta i mas
humil que tote# les criatureu,
o,per dird#ho amb les matekes
paraules del Dmte:
Virgiae ncadre, Piglia del
duo figlio.


unzlle ed a1la piu che crea.
turn.


Ara 6s i'hora propicia per de+
manar que fkssssl inddgent el
celde bronze i ens otorgui la
mere6 d'una pluja( 1)llarga i pro.
fitosa,que allunyi el rove11 dels
sembrats,que ens doni una an-
yada plena i s'umplin a vess r
les sitges i graners, que guardi
l a parella de les oliveres,que es-
pletin els horts iarbr es fruiters,
que aboqui daniunt el nostro pod
ble I'abundcincia de la pau .:


P'ELIX
(1)- Aquest article fou esprit dies


abansde ia pluja de la passsada desen
i


La nostra Vila s'ks associada
tambt? a1 jubileu que ha celebrat
1 Espanya tota amb motiu de
cumplirse el XXV aniyersari de
la coronaci6 de S M.El Rei Don
Anf6s XIIT,
El] passat diumenge dia 15 a ies
dotze del mati en la Pnrr6quia
o'hi canth un Te Deum amb Ex-
posicit, de Nostre Amo. El Rt.
5r. Rector ho havia anunciat
desde la trona i a ell hei assis-
ti el Magnific A j i i n t a m a c , em-
pleats municipals i del Esrat,
guardia civil i bastaota gent.


Dia 16 a vespre,a la Casa de
;i Vtlas'hi tengut5 una reunid
de les persones de mCs relleu de
la poblaci6,previament COCVOCB.
da pel Sr Bztle D.Antonio Cano,
el qual e l un brillant parlament
exposd 1'0 b jec te, q u'era dema nar
.la col.laboraci6 de tots per d e -
brar dignament la fausta fetxa
que tota Espanya se preparava a
celebrar. Don6 instruccionssobre
la forma que creia convenient
dar a tal homenatge i per la reco-
lecci6 de firrnes.Tengue frases d'
agraiment per tots els assistents i
recabP el parer de tots per si cap
nova idea li'poguessira sugeri els
assistents, corn tambt? expos& la
manera corn podria el vezindari
contribuir a la subscripci6oberta
per iniciativa de S . M. per aixe-
car una Ciutat Universitdria i un
Hospital Clinic.


Diguk que fent-se seua una i.
de& expressada per un amic,
oroposaria aquell ma teix vespre
a1 Ajuntamenf, reunit aposta,el ,


donar a la gran via en construe.
ci6 a na Batlesa, el nom ue Ave-
nidn de Aifoiiso X l l I ,


Se rebe amb grans apladi-
ments son entusiaste discurs i
tots els presents oferiren la seua
co!-laboraci6 per la recaptacib
de firmes i diners, especialment
D.Kafe1 Quetglas qui proposh se
fes una lhpida artistica conrne-
morativa de tal fetxa per p o w a
la paret del expressat carrer,
i fins brind4 gratuitament els
seus servicis pf r disenyar-la,de-
manant que a1 inaugiirar la s'or-
gdnisAs un festival.


Efectivament 1' Ajuntament
prengue l'acord proposnt.
El dial7, diferentes cornissiom
sortiren a captar les firmes del
pqble entre les persones que per
son treball nopoguessin anar ala
Consistorial a expressar la seva
adhessi6 al homenatge popular
que se tributa al Monarca,Foren
alguns milenars les firtnes es-
tampades en els plecs oberts, els
qunls foren tramesos a! Gover-
nador Civil de Palma,
En els balcons' dels edificis


pdblics i sociedats hei brillava
la Gandera esyanyola i el ves-
pre a Its 10 la mlisica va fer una
volta pels carrers anant a aca.
bar a la Sala, Io qual va fer que
hi haguCs animacib.
D'aquesta manera Art& s'uni a
les festes organisades per la
Real Gala del dia 17,


tu0


DE TU A TU


3- J.A.(Palma)Quk opina V.de in
Costumbre de dar uno o doo dedos ea
vez de dar la manopar a saludar? A
enfrar en una c a s donde,adern$s de
10s dueiios, hay muchas olras perso-
na3,debe saludarse y dar la mano u
todos?


A la 1" pregunta: Que es mils co-
recto dar la rnan0,preucindiendo de es.
t;i rf c m d a o ahorro de afeclo


A la 20Qlte con las otraS personas
se cumple con un siitudo genera!.
4-(ail, l t 1 .C I mi,) un amigo solicitu
de otro que le ptesente en cava d< ufl
tercero, necevita el consentimiento
de est., para efectuar la presentn-
c ibn?.


Evidentemeote que si.
5 -B.A.Su consulta, por ref:rirse


a politica Iocal,se remite al Director
de Llevant para que le de el curs0
correspondienle.


6-Phio:Dice et art.1582. Cunndo
el arrendatario di una cAsa,o de par -
te de ella, destinada a h?bildci6ri de
una familia,o de una tirnda, o alm3 ~
CCn 0 establecimlento indtislrial, a-
rrlenda tamhien lor mueblrs,el arterr.
damiento de cfstos sc entenderg pot-
el tiempo que dure el de la finca as
rrendada. * *


Creo c o : ~ esto contestada su C O ~ X .
sulta.


Victor de Font Cuberta.


Conternplant u.ia flor
ioh sorprenent visib!


iE strl caiqui del cei:
Dins nostra opacitat inira corn hriila.
Tremola sa tenrb,
diirs l'hostilitat cruel
de t' ambient; sa virginitat perilla


4Tocar.h g osaras?
-uu


Mlra-la reverent:
d'un gran Senyor es joya oobirana.
Es de purtssim glas
un artfstic fragment
de fdbrica remota, sobrehumana.


tI aquest enginy subtil,
aquest esfors intens
de sribia i suau exquiaitesa,
perque innocent i humil,
podrd, tssent tan inmens,
ser victima d'irnplidica vilesa?


41 tot s'haurl acabat? res abans ni a la fi?
dUn somni incoaprensible, una qui
mera ?
CVana 4 s la realitat?
{No ha cumplit un desli? . . , ,
4%. . . almenys el de atreure ' m a a h
esfera
I , ,


Mafg i


MATRIMONIS, *


Dia 10-Maig-Gabriel Ferrer Salas
(a)Canet smb Maria Petra M&a Ma.
ssanet (a) dt: Sa Tafona, fadrins,
Ilia 12-Pere Bonnin Aguil6 (a) Gui-
xb,amb Maria Flaquer LlinAs (A)hlan-
gola.


NAIXEMENTS


Abril
Ilia 29 Antoni Sureda Estelrich


den Tomeu Tarrassa de Na Tora.


Dia 3 Catalina Payeras Llinzis fiya


Dia 6 Pere Qiietglas Santacdreu


Pia 5 -Gabriel Tous Tous fiy d'en


Dia 12-Miquel Pasqual Pastor' fly


Dia 12-Antoni Llaneras Brunet fiy


MORT5
Dia 29 Abril Gabriel 01 ell Sancbo


Dia 4 maig-Juanaina Flaqurr Rla.


d'en Miquel Payetas.


f iy d'Antoni Carrillo.


Jaume des Pinet.


d'en Arnat Poll.


d.en luan Sua,


16 mesos, de roca.


ssanet(a) Nivade2 anys, de rosa,
Dia 5 id- Elisabet Frau Paqua3


fia del Fuster Nou 23 anys tubercu- Ir
losis pulmonar.


Dia 12-Miquel Mestre Rotger,
f iy d'en Miquel Porret, de 2 I anys, de
rosa,


Dia I6 Bartcjmeu Esceva Bisquerra
5 anys,fiy d'en Biel Aktleri, de ro
sa.


Dia 16-Josep Canet Palmer fiy
d'en Juan Riera 'de 2 anys, de rosa.


Dia 1 7 Jatep Massanet Carrio
f iy d'en 'Pep Trebay i N a Fu-
ya,de 3 anys,derosa,


GRANA B A R C I N O


Eitsairnades 1 pal lets
PANADEMA Victoria


Miquel Roca Castell


En Hoc sf! trohen -4ids que a la


E S FORN N O U
DEN


A sa botiga hei trobareu aempre pans
panets galletee, 1 besmit8, rollets, 1 tota


caet d pasticeria.


JA'AJLBE SE SE1tVEI.X a 7~01111CXLII
Netedat, prontitut i econdla


DSPAIG:
car*rer de Palma 3 bis. AR?S


va cads dia.
Serv&x amb prontjtnt i segurtjdat tota


Direccici a Palma: Harina 8. Au es cos-
classe \X'EIIl('I\rregS.


t i l t des Cuutro Farmarchtic.
Art& Palma no.. a


L.AS NOVEDADES
1IN


T e i i d o s
M e r c e r i a


P e r f i i r n e r i a
DE JUAN VICENS


CALLE DE ANTO'IIO BLANES 38


Autornovik de lloyaer
DELS GERMANS


SARD (A) TERRES
A cada arribada de tren van ii 1 kstacicb,


Teneu serrici c3om b i n ~ t am h el Feriwtirril.


Escursions a Scs Ccves,Calarratjada i demh
punts de Mallotca a preus convenguts.


--e-.--n-
W W V V V -


DIRIGIRSE:


CarrC d'En Pitxol n . O 8. 1 ARTA. Id Son Servera no 29


MAQUINAS PARA


para coser y Bordar del continente,


COSEK Y B Q R D A ~
La FAbrica mAs grande de Mdquinas


(MARCA AEMANill)
nEPOsITARI0 EXCLUSl\'O EN ART.4'


CAN G A ~ ~