Quinzenaci porhueu de 1'Assoeiaeio "minerva,,-D,efensor dels interessos morals i...

Quinzenaci porhueu de 1'Assoeiaeio "minerva,,-D,efensor dels interessos morals i materials d'8rtti i sa Comareg
R'edacci6 i Administraci6


Quatre Cantons, 3 -:- A R T A


Se paga
a


Dels. treballs publlcats ne son responsables e h a.@ors P R E U B
~ Trimestre. . 050 Ptas. . . E


ESTRANGER . . . ~. . . ~Doble. la bastreta
SPANYA. ~ ~


" - -
/Any . . . . 200 D


NO'S TOENEN. ELS ORIGINALS r
I .


.On pensament
Fa aprop de trec anys que se reuni per prime'


ra vcgada 01 poble artanciic, cn ci Teatre, P r in i i -
pal per tracrar dt la construcc'ib, d 'un fcrro-carril.
que m& unis ainb sos pobles veinats de Son Ser-
vera, Sant Llorens del Catdesar y la ciutaf de
Manacor.


to-
jecte, en aquella 6poca --avui en vies de rea!is&
cio-fou D. Rafel BIanes Tolosa, qu ' a inb la sew
actividat i constancia ha duitla cap tan. beneficio-
sa obra.


Els trabais d'explanaci6 continuen. Dins, uns
quants mesos, el tros del districte municipal de
Art&, quedari terminat. 1.a feynn de la cia del. ter-
me de Son Servera, va endevant, estant ocupats
de cent a cent trenta homos diaris. La del terme
de la ticitat d e Manacor continua amb bon' exit.
E l troq de Son Carrib fa poc temps se . comensa i
eiii ha vuitanta joriialers empleats i la de San Llo-
rens des Cardessar se va subastar dia 25 de Maig,
qued#nt ard. en inarxa tota la linea, de manera que,
poc temps de vida mos ha de d6nar Lieu, p e r , no
veure terminada l'obra colossal, -- per noltros -
de les terres llevaiitiaes en tant bons auspicis co-
mensaiia.


Ara be! ?no es convenient preparar-trlos amb
temps pcr solemnisnr l'iirriba'da del ferro-carril an
el nostro estimat poble? ?No es titi1 mirar enda-
vaiit i cstudiar la conveniencia material que po-
dria dur q u i ? iI-Ieiii dc rebre taiit grsn miiiora, cs-
tant aturats i anib ses mans plegdes? No; de cap
manera. Hem de donar una nata de vida, d'entii-
siasme, tots junts com una pinya, sensa difcrencia
de partits, diiguent a felis termc frstcs civiqncs i
relligioses, fires i una petita ekposicici, posant tota
ciasse d'atractius per lograr que vengigent de per
totes parts a celebrar i aplaudir la nostra feina.


;Qu' hem de fer ido? Concepthu que :I final
de l'any iy19 q u e ja i s t i r i en marxa el tren i que
si D ~ L I ho vol, la gucrra estari acabada, hem de te-
nir proposat i hem de realisar la primera s e t m a n a
qu s'inaugurara el ferrocarril, 'uti programa coin-
plet de fires i festes; per aisb es convenient, que
I'Ajuntament-, quant antes, reunesqui el poblc per
comunicar-li l'idea o pensament dit; continuar en
el presupost de cada any u n a canticiat de I joo a
2000 pcssetes, per pagar part dels gastos yue se
haurhn de fer --qu'un dia serin molt reproductius
pels venidors;-denianar una subvenci6 a la Di-
putacib provincial i an el Gov,ern; nombrar co-
missions .que se cuidin de tot quant convenga an
aquest fi; comuniiar-se ainb les demts autoridats
locals, sociedats i persones de notoria innuencia
perque cada qual duga la seva pedreta a la realisa-
ci6 d'aquest pensament:


Les festes haurien d e , dural- w i t dies. Seria
moIt 6til fer una petita exposici6 regional dels
quatre pobles interessats, en que s'exposis tota
classe de bestiar-bvi, mular, asnal, cabrum, de
llana, cunis, aviram, etc. etc.:-una seccib de les


' Tots sabem qu' el promotor de tan gran


..


industries de paulna, i k mobles i fmeteria; !tots
ilasse ({'obres cie costura i kscojes; beiicIisib de la
primera o iinrrmn pecira dels edificis escolars; con-
ferencies agricules esplicades per distingits engi-
nyers >igrhnoms: iorregudes arnb prernis extraor-
dinaris; dues funcions de noviiios per quadrilles
distingides; ioronacio de la V e r g de San Salvn-
dor invitiynt an el poble de Son Servera en m a w , -
que tanta devocio li professa perque prenga part
en dit acte i altres i altres idees, u n a n o v a i altre,
veies que lluesquen i entusissmin els vecins i fo-


No ' cap d u p e ; pobleque no t b un 'ideal, ve a
esser per l'estil d 'homo o dona que no te Anima i
si en t6 n o cuida ci'cducar-la o de instruir-la; es de
pega, de res serveix.


" k r a be, la ocasi6 la pioten calva, perqui: una'
vegada perduts'e1.s cabeis no tornen m a i mes.


"


Es pxecis no perdre moment; les obres fan via
i noltros no devein ni porem estar aturats, a no
ser que volguem qu' els veinats mos califiquin de
atrdSsats, de pobie aficat tan sols en partits, en-rh6-
siques b'ullangueres i rendveres sensa ideals finan-
ciers, i adorinit,. prbxitn a .sa ineptitut , i a .sa
mort.


J, SANCHO LLITEWS. :


: r m e r s que venguen.


. . .


. .
ArtinRdeblaigde 1917.


. .
, ~. . . . . , . . .


: I


'~ . ' (I) I_
':-: ' , Confere.n-cta a ' -


Pohle, d 'Ar t i : U n dels probletnes d'actualid;it,. in-
tiiiiwment IIigat nmb lo riostra,+gciculturir es el de19


, el g u a l nie d o p pasta saticient, per cansiir
alenci6 duraiit els iiiiiiuts ,yiw vos dirigirt.


la parauln en aque;t;i vdtl;rdir. Pero, 8:Iiyors; des-
pres da fervos preseiit que la.Juiit& d'ayupst Yindic.at
Agrioolu ha teiigut UJI niirl iict:rt a inb 1;t nieva eleccib,
v ~ s hc do @ir qu,', q u ; i n t ~ d coavit surt d'.,mi& que te-
l i e n depiunt mi Certa autoridst per ILL seva. noblesa
d'ideds, d'iiniics iinib eln qu;& I'itiiiistat s'estrony per
l'afiiiidat d'idees, 11~i1tnics orals ;imb una parm~ia, se-


.nyors, j 0 no se fer el sort i posant, uiia vcgadn mcs
de rnuniFest1es moves petites forpes, acept el nou ss-
cri.fici, coove'tisut de que, tots els que v0.s rcuniu .en
ayuestes festes, snbreu npreciur la iiieva bona voluiil,
tat.


iEl problemti de les subsistenc:ea! .. Anib ell chi
va 1:i vida i per aixb, intsiieii~.s.qui ni';iscoltau es ne-
cessxri que presteu la vostra atenci6 a 163s considera-
cions que vos vats a fer.


B1s ditncnts que SO cuien a Espapya juntanient
anilj els que s'xdyuirexen al estranjer, bastrn per el
sosteninieut del$ espanyols; per& ' coni durant la
gnerra qui tissola la humanidit, hein pttit, senst+ es-
cepcib, uns Soverns, als qual8 hauriem d'rstar empa-
gaits d'agonttw, mos resulta que lo que teiiiin dins
Espanya, no basta per'la vida dels espanyols.


$abeo perque? S'ha tolerat i se tolera. el contra-
bando mea dcscantt; d'Espanya surten farines, blat
arros, patates, bestiA de tota casta, i tot lo que vos
pogueu iinsgitiar que pugui servir' daliment, ocasio-
nant ais6 la pujada dels qoeviures i tal vegada ben
prest, la diticultat d'adquirirlos:


(z) Pronunciada per D. Llorens Gardes en la Vetlada ceie-
brada p'el Sindicat Agricola.


Algiiiis dele prodoctes de consum s'han d'wlqiiirir
ii l'estranger perqoe se ' t i yenen mntidats que llnv6
mos fan falt;i per cubrir les nost,res necessidats: ax6
succciex principiilment :mb el blat, bl$t dc .les in-
dies, siurons i llrgums seqiics, l lo t i o m . E-hi ba' a b
trits producti:s q b e se cuieii cn wbrniit corn 1'ai.ros' i
Ies p:itat,es. &Is primers, espenialment el blat i altr,qq
grms, drgui ii Ics necessidat? creadcs per la g u c r h
s'en hii sembriit, i cu'it a bastciment, en 1';iny 1916, i
respccta an els altms el ~ o u e r n autoriw la seta ex-
portacii, A r n be, iqni es qne no sa,p yne quant no se
t6 d'iintrcoszi, so inenja de lo que h i ha? id8 els nos-
tros Governs scnib1;i qnr? ho igiioren, per ue de lo
cont.rari no dcxiirien embarc;ir res, jn que 2 ;xi e-hu
feien, les patates i I'arros, q w son aliments de, pri.
mer ordre, anirien mes barata i coinpensarien lCi pu-
j:idit d'altrcs nrtiel?s de primera tiecess.dat.


L'aiiy 1916 I'cxport$cih de queviures va aunieki-
tar en 131 millong, en camvi l'importac,i6 va disini-
ruir 41 inilldns cornparat amb'l 'anp 1914 i 16 m,illons
compkrat amb l'any 1916. diferencia que basta per
explicar la crissi actual. Traguent molt me8 de lo que
E'entra, per forsa e-hi ha d'httver (in dsequilibri el
qua l a la priictica se treducx ainb ayuets aunients
tan extraordinaris dels preus, ocasgionats per I'esca-
ssedat Tenim CIS camins de .Frsn$a que 'son corn
una sangria uberta , ~ n el cor tie la, nacio, sangi-&que
els nostso? Governs son impotents per a twar , per es-
troiicar, iI que poreii ter els hdmos qui~retgexcn els
destins d'Eqpanya? ~ K o heu vist, com tots ,els, cam-
vis de GoTerii, totes IFS ctissis, teneil per h i c a expli-
caci6, l a gana de menjiar sensa, fer feina? Id@, arluesta
gent, qui no se prcocupa de19 qui tiebairn, que no in%?
vu a sntiefer les sevcs ambicions, n,yuesta gerlt tiiaiica-
dii d'idear,, enconada amb la matcix% Het d d s qui mow
dugueren'al tles;istre, dels qni inos leren perdre 1%
r iqups colonies Cuba, P;RiCco, pilipines' 2quin '116 son
capnssos'de dnr la nacib?


El G,nvern, diu u n distingit ecdiioiiiikq no sitb lea
cantid,?ts cT"i~liniotits, i iecessaris p i ! . cl soslenjinent do'
In n;ici6;, ja deis i,d6, que es ben lrist i'estar Cctjits per
hoiiioc; qac no poreii atendrc %'la pritnerii necessidat
de la vi&, iio esprrem res d'ells, son inc;ipossos, pet
aixo iioltros, hem de fer lo possiblc per bastarmos' :I
noltfos mutcxos, hein de tcr lo possible pe r , colocar-
ruos'dins I'independencia que fa e:s pobles forts i :o
primer'qne hem de'fer es, desarrollar l'agricuft.ura,
per poder umplir les nostres .sales, sobre tot enguany
que la tempestat anienassa Conti!\uunent.


l.ii cu'itn rfe'blat ell l'hny passtit vii essex bon.1, se
Reinbraren 5 inilloris do cortei.;rdes les quels donnren
41 mill. i niitx de yuintars metrics de Mat, 2.233.000
niw que en els aiiys anteriors; si per ciibrir les neces-
sidiLts del nienf;ir i e l sembrar se iiccessiteii u n s 39
mill. no cii.p dupte qde sc va c u i r b h t abustament;
u n a c o w sembliint va plssdr ainb els altres g r m s si,
be en mes petits escala.


i Se podria cuir mcs? Iiiduljtnblement. Sense fer
creixe Its cortcrades, que t;imbB se podrien aumen-
tar, se pot inteiisiticar la conr6, fent bones labors i
uplicant els adobs quirnics anib conciencla. i e.n mires
it la producci6. Els ensais fets entre iioltros no hnn
douat gaire bons resurtars; j o ciec yue s'ha perdst
per t'iilta de cienciti; elsRdObs s'hirn d'apl'icar en for-
mules completes i niillor si sc cones la composicib ,de
la terra a In qua l s'han de pusar; les plantes, coni e1
nostro cos,nece~si ten cjiferet~tseleiiients,priricipnlme~t
fosfor ni:rogen carbon0 i potassi, els quals 3e wren


, :tplicar en forma d'adobs quimics, que rnesclantw
arnb In terra formi el conjuut arnibnic que dona vida;
a n els vegrtals. Si falts algun d'aquells elements ve
forsosametit UI desequilibri que se traduex en minva
de producte; idb be, &qui l'abono coinplet no 88 poaa
nisi i aqurll desequilibri per forsa ha de comparexer.
Arnb prova de qhe la produccio sc pot 'aumeuttar,
vatx a contarvoa lo que ha fet Alemanya.
2 LLEVANT


Tots e19 pobles organisats 3 la moderna tenen en
quant an els problemes agraris, l'ideal de l'indepen-
dencia, e8 os dir, bastarse, i per abd, s'ha de conrar
la ma,jor superficie posible i s'han de obtenir les mi-
lbrs cuftes. Alemanya en els 25 anys darrers, ha con-
seguit un aument prodigi6s; caminant sempre de qap
a l'ideal ha dedictit una gran part de la seva poMa-
ci6, an el cultiu, tres vegades me8 que Ioglaterra i h a
eonseguit duos coses: la 1.. conrar el 96 p ofo de la
seva terra,-a Inglaterra se coma el 84 i a Espgnya
un 60-; doblit la produccib. Fa 25 anys cum 12
qq. de blat i avuy 23, de sivada ha passat de 10 a 21,
d'ordi de 12 a '22, i pregunt jo ?.si alla s'ha doblat la
producei6, no hem de creure qne qualque COBH po-
driem noltroa conseguir?


ConEZnmrd


Uida social
Fjlinerva


Com ja anunciarem en el numero passat el dia des-
set de Maig aquesta associaci6 v4 celebrar una vetlada
literaria-musical.


Aqueixa tengue lloc en el Teatro del Circol de
Obrers Catdlics a les vuit i mitja del vespre el que
s'ompli de gom en gom.


L'escenari apareixia engalanat amb gran profusid
de tlors i tests de ramells que feien endevinar la ma
directora d'en Pere Ferrer que demostra sempre el sen
ban gust en aquestes coses, i al cual felicitam.


La part musical ana a carreg de I'Orfed Mineruista
que cant6 les hermoses pesses La Campana del deuer
d'en G. Bolzoni. L'Emigrant lletra de Mossen Jacinto
Verdaguer i mdsica d'en Vives; Mcnfanyes de Canigo
den Enric Morera i iArri Moreul d'en J. M. Ventura.
Totes foren fortament aplaudides per la concurrencia,
per6 molt especialment heu fou el solo iL$enhaja Mu-
/forcat lletra d'en Mateu Obrador Bennassar i mdsica
d'en Andreu Torrens que cant6 molt be el jove tenor
Jaume Nabot acompanyat de piano per Don Andreu
Ferrer.


En la part literaria recitaren poesies varis socis: En
Pere Sancho /]a esfd fer) Mondlec, en Pera Alzamora
La Roqueta, en Jusep Llabres ?Que es el libro? en
Perrer Las Horrnigas, en Josep Torres Un perso-
nave i en Jaume Massanet A Cristabal Coolon. Tots
foren cgfurosament aplaudits.


La part fonda corregue a cdrrec del President de
Minerva. D. Andreu Ferrer, el Rt. Pare Fr. Pere J .
Cerda, Superior dels Franciscans d'lnca y D. Gabriel
Muntaner Rector d'ArtB.


El primer llegi un petit discurs que venia a esser la
Memoria del primer m m t j any de vida de aquesta enti-
dat, especificant el desenrol4o de cada un d'aquests
punts; Socis, Biblioteca, Museu, Publicacions, Espec-
tacks publics etc. etc., demanant al final un aplaudi-
ment per aqueixa joventut que tendint cap a u n ideal
de m'llorament, de cultura, se sacrifica, durant les ho-
res que les ocupaci6ns les deixa Iliures, cercant a Mi-
nerva lo que pot esser de profii per ells i p'el poble. La
concurrencia aplaudi fortament


AI aixecwse el Rt. P. Cerda esclata en un eutu-
siaste aplaudiment. Agrar ell aquella manifestacid de
slmpatia i digue que at& a lo avensat de I'hora i lo
molt que restava a fer, li sabia greu haver escullit un
tema com el qu'anava a exposar que era en si llarg,
per6 que procuraria acursar tot Io posfib[q.


Parla de la formacid de la terra. Explicii clarement
els sis dies de la creaci6 diguent que no hi ha contra-
dicci6 entre les teories eientifiques i la Blblia perque la
paraula dia no s'ha de pendre per una dia de vint i
quatre hores, sin0 per periode. kpoca, de moltissims
de sigles. Demostre amb exemples clarissims de quina
manera la primera materia ignea creada per Deu, dota-
da per ell d'un moviment de rotaci6 extraordinari per
les lleis qu'el mateix Creador li impos8, s' ana desfent
.m trossos que constituiren els millons d'estrelles que
veim briilar en l'espai. Explica ies relacions entre unes
i-altres, parlh del sol, i despres entr6 de PIC a tractar
de la terra historiwt la formacid de cada una de ses
capes, i I'aparicio de la vida vegetal i animal durant les
quatre epoques geoldgiques. lmpossibk mos es resse-
guir ai P. Cerdh en sa briliantissima conferencia i sols
volem dir que durant aprop duna hora tengue al priblic
atent i a pesar de ser un tema arit per la concurrencia i
dificil Tentendre logrii interessar ferm per sa paraula
fLil, exposicid amena i exemples amb que la guarni.
El seu treball meresque els mes grans elogis de tothom
ea general i esoecialment dels Minervistes w e frissen
de sentir-lo me's vegades


Finalment s'aixed a Darlar el Sr. Rector D. Ga-
briel Muntaner el qual a6ava dispost a desarrollar una
conferencia sobre el tema La Iliberfud humana, perb


era tant tart que tengue d'extractar la conferencia"i
parlar sols un quart d'hora. Digue que els homos son
lliures que Deu les ha dotats de Ilibertat, perb de cap
manera De( obrar el mal. Si Deu posa en mans dels ho-
mos (a llibertat es perque en fassen bon us. Posa una
multitut d'exemples molt ben aplicats que logram que
el public se convences deles seves afirmaci6ns. Fou
premiat el seu treball amb grans aplaudiments i se dona
I'acte per acahat.


El pdelic en sorti gratament impressionat I en desiij
de que sovitetjin actes d'aquesta rlasse.


* * ' *
sMinervaa conta a v u i entre sos protectors al distin-


git i culte notari D. Josep Palm& i a I'exbatle i propie-
tari D. Lloreus Tous, que axb aix6 demostren son
amor a la cultura i a la ioventut. Si sa conducta ten-
gues molts d'imitadors I'associaci6 -Minerva* podria
cumplir millor els fins culturals que persegueix.


Es digne del agraiment de tots els scicis, tambe,
D. Pere Morell de Oleza, @e sempre fa u en tot Io
que consideri u n be. .MTnewas tenia necessidat d'una
llibreria per sa Biblioteca i don Pere Morell espontd-
neament s'ha oferit a pagar tots els gastos dels Ile-
nyams per construir-la. L'Associaci6 agraeix a tan bons
senyors, aqueis actes de protecci6 que diueii molt, a
favor de qui les realisa.


Sindicat Agricola
Torda likereria


El dia 20 de Maig el Sindkat Agricola deYa Caixa
Rural dArta celebrava la festa que anyalment dedica a
son par6 S t . Isidre' conrador. Ademes del; actes relli
giosos que ja anuuciaren en s'altre ntimero, per com-
pletar mes:la festa la Junta del Sindicat volguecelebrar
una Turdu literaria que tengue iloc en I'espaiosa %la.
escola dels Pp. Franciscans, que era plena lotalment.
El Chor del Convent canta amb justesa La filudora
canc6 popular armonizada, I'Em&rmf den iiives i
I'Estrella de I'auba.


La part de nins cant6 Los soldadilos, Vals Burles-
co i La Moineta, que foren la delicia de ia concurren-
cia, aplaudint totes les pesses entusiastament. Algtins
nins del CoLlegi dels Franciscans digueren poesies hu-
moristiques que foren molt celebrides, aixf per lo gra-
cioses qu'eren, corn per lo be que les recitaren


En la part de fons dona una notabilissima confer en^
cia I'estudi6s farrnackutic de la localidat D. Llorens
Garcies que sapigue escuuir, el tema apropiat a les ac-
tuals circunstancies i p'el seu fons de doctrina i profl-
toses ensenyanses molt dignes de ser de tothom cone-
Tudes, no mos volem limitar a .donar-ne un extracte,
sino que a altre part la publicam sencera ja que ha ten.
y t I'amabilidat de posar-la a la nostra disposici6. Fou
molt aplaudida per la distingida concurrencia.


D. Francesc Fuster Pvre, s'aixech a parlar i digue
que li havien encomanat un discurs, per6 qu' ell no ve-
nia dispost an aixd i que sols donaria alguns conseis an
%Is socis del Sindicat. Exposa el beneficis que propor-
:ionen els Sindicats i lo molt que conveiiia.an els page
50s asistir a1 sa16 qu' aquestte destinat a terklia i lec-
tura, perque all& uns amb sos altress'ensenyen, se re-
lreven les experiencies de cada un i tots en poden treu-
re profit. Recomana repetides vegades I'asistencia a
totes les reunidns i termini anunciant qu 'el Sindicat
posava a dispmicid de tots els socis gratuitament els
nedis de esvarr.


La concurrencia aplaudi son treball.
El Sr. Rector diguC algunes paraules i l'acte se do-


i6 per terminat, essent obsequiats seguidament amb un
.efresc els qui havien pres part en i'acte iiterari i la
?reddencia.


Donam l'enhorabona mes coral a la Junta Organisa-
iora de tal acte, perb d'una manera especial la merei-
Ken els Pp. Franciscans que sempre posen a disposici6
ie la Caixa Rural, tots el$ elements de que disponen' i
:ota sa bona voluntat, qu' esmolta.


Humoristi y e s
Gnpr:txos d'atlotes joves
Una atlotic capritxosa
com cap n'haja vista mai
amb un toe romp6 es mirai
perque no la feia hermosa.
Un dia, quant s'hi rnirava,
perque un atlot va tossi
puny estret li va envesti
pensant que d'ella es burlava.
I diu: JO guapa beu sere
apesar de SatanPs
i si me fa nosa es nas
vos jur qu'el me taiarb.
iI en te de marxanderia
polvos d'arrds i mid61


. , ,
Vos die que 's seu tocad6
pareix una drogueria.


Pos massi6ns d'assuqui
que quant aixd llegiran
moltes atlotes diran:
LQue deu esta escrit per mi?
I ses mares respondritn
treguent sa car:* per mi:
18i, senyoretes, si, si;
Aixi vos ne mostraran.


-


S. B


- Motiu d'alarma
Diferentes regade6 hem cridat l'atencio de les


nostres autoridats sobre I'ests,t ruitrbs 3 e l Claustre
del Convent, aront he1 estA instalada l a 1.' escola de
priinerir ensenyansa. Son molts els pares que davant
l'amenassa constnut amb que tenen alsseus fiis s'han
retengut d'envinr-los a l'escola dita i els qui, no tant
trmorecs, les hi envien, les retenen o casseva es dies
de plujn~forta o quant bufa vent tempsstubs.


.la no es, sols a116 de tenir els atlots dins un local
humit i sense cap condici6 pedagbgicu, coin fins ara
8e deia ai parlar d'aquest local, sin0 an lloc aont els
pares tenen en reael els scus infants per la poca con-
fiansa qu'els inspira la solidesa del editici. I


Ben veinat del local citat, dins el niatcix claustreL
hi ha nna espaiosa sala aont hi estiiva, fa uns quant%
anys, l'escola segona qne dirigeix U. Siguiido DiaO.*
Aquesta sala es avui dep6sit d'eines del AJuntitment
i adamunt ella hi ha, unes habitacibns que serveixen,
de dep6sit d'el inaterial inservible de l a 1.' escola. El
s6til,~dc la sala esnieutada os de volta ruinosa. Id6,
aYr mateix, mentres els atlots sortien de clause, un
cop aixordadoi' resonit p'el clanstre retgirant a tota
Itatlotea que cwria esverada crcgnent que l'escola 10s
queia adamunt. Era que una de les volt- de la sala
descrita se desploma cop en see, consequ-neia d'ama?,,
rar-se amb totes lea plujes de fa molt de temps. Com
aquesta volta, awenassen desplomar-sen altres de
veinades i tins una qui dona dins el claustre de pa$
cap a l'escola.


Les parets totes, i molt especialment Ies que for:;
men la sala avui habilitada per escola, a1 ploure 8'84.
meren, reben tota l'aigna de les canals lo qual fa que
de dia en dia si3 mes visible la bossa que forma una
d'elles tenpent constantment arnb alarma a mestre'
i deixebles. En dies de pluja tot son basses i rois en
totes les sales, i els dies de vent volen les teules. Aix6,
despubs de tantes vegades de oridar I'atenci6 de lea
autoridats i de no veure venir el reinei de cap part, i
d'aurnentar de cada dia ines el perill i del fet freso
de desplomar-se la volta citada, mos obliga a nova-
ment reclainar l'atencib de qw deu, donar un nou
erit d'a.larma i ambaix6 defugir tota reaponsabilidat,
que en cas de-una desgracia, que mes o menos prest
pot ser'hi caura demunt els q u i vegeren el perill i
&en el sort.


~


4
A juntament


Sessid ordinaria del 20
En aquesta semi6 se prengueren els segiients'


acorts:
4bomr la suseripci6 corresponent a1 any actual,


del Boletin de Administraci6n Municipal, Pbsitos J'
Juzgsdos Municipales.


Siguent Arti un deb pobles de pas en los carre-
res de regularidad organiaades pel dia 10 de Juny,
per el Club automovilista de P ; h a s'acordh, regalar
un premi an el gonyador consistent arnb uti objeete
d'mt, pagantlo del capitol d'imprevists.


S';,dJudicA la propiedat del solar n.' 55 del Ce-
menteri catolic d'nquesta Vila a D. Gabriel Nuntaner
Serra, Rector d'aquesta parroquia, arretgladarnent
an el retglament que per l'administraci6 i ordre de
dit cementeri te aprovat aquest Ajuntament.


Cumpliinent.ar el contmcte d'arreudament que la
Junta lucal de 1.' Ensenyanp, otorga amb la propie-
taria de la casa n . O 14 del carrh de Bellpuig per ins-
talar en ella la segona escola de nines.


El retgidor En illiquel Moreg, qui tant se preocu-
pa de Ies coses referents a la eosenynnCa, dona c o n s
de que, il judici de la Comisi6 nombrada per tal fi, el
solar que reuneix millors condici6ns per edificar l'es-
cola graduada es I'anomenat, Ses Forcas, propiedat
de N'Antoni Genovsrt Esteva, acordantse que passi
a 1a comissi6 d'obres perque vegi si dit seriyor vo1,
vendre aquesta tima i el preu que per ellaen de-
manu,


Sessid ordinaria del dia 27
Se prengueren el8 segilents acorts:
Aprovar el compte de einhlanquinar el CortO de 1s


Aprovar l'apbndix a l'amillarament.
Gruardia civil i la Sala'que importen 76 pts. 46 cts.'.
LLEVANT 3


Aquestes .festes passadas de sincogema hi hag& a
Sant Salvndor le8 Corauta Hores anunciades, que
deixa la noble familia i'iorey. A totes les funeions
fou petita per la gent que hi acudi l'hermosa eaglehie-
ta qu'estava adornada de lo millor. D. Antoni Bauea,
Vicari de la %ma. Trinidat va teixir uns sermons
molt eloquents, qu'agradaran molt a1 auditori


A n'el Convent dels PP. Franciscans la segoiia fes-
ta se celebri la Conclusio del 3ies de Maig arnb ofici
solemne i seim6 a cirrcg del P. Puigserver. Se cant&
a d molta afinmi6 la h l i w Pastoral de Botazzo, El
capvespre se fe la viait:& dels tercitiris i un soleinne
Mes de Maria..


-
En e1 Convent, dur3nt.k n i t del 6 a1 7, hci hsura


vigilia general de la Adoraci6 Nocturne en sufr;i,gi
del difunt president D. Andreu Servera.


Dia 3.-L'AdoraciO nacturna dediearh uii funeral
en'sufragi de l'bnimn de D. Lloreiis Joy (a e. 5.)
com a actiu qu'ern. Se tcantaran matines a les 6 i
niitja i despues hei baura comuni6.


E1 diumenge dia 14~ en la. mateixa Iglesia s'hi ce-
lebrarb la festa del Coryus mib Exposici6 del SS
Ofici i Serm6


Uia 12.-El vespre Completes solemnes en prepa
mci6 de la festa de S. Antoni de Padua. El dia 13 a
les 9 i niitja se calltar& Tzrcia i seguidainent missa
soleinne amb exposicib del Sant.issim. SO cantarii la.
missa a tres veus d'en Perousi, predicant les glories
del sant, el novel1 orador sagrat Fr. Antoni Mojer,
francisca residant en el Coiivent de Siint Francesc de
Palma. A les tres del cepvespre nolemoes. A entrada
de nit, Corona, exposicid del SS.'" i exercici de St,
Antoni amb sermb p'el niateix orador.


A la Parroquia dfa 3 ei dematl Comuni6 general
per lea filles de Maris que cclebrar~u eo tat diada sa
festa. Ofici solemne amb surm6 a c h e g de D. Anto-
ni Lliteies Pvre. El decapvespre, process6 p'ele prin-
cipals carrbs de la poblasi6 dink) l.iniiltge de Mariit i
assistencia de les Fics de l a Purissima.


Dia ?.-Fest;t solemnissima del C w p s Cristi amb
ofici i serm6.


El derapvespre a les 6 RR pxssetjari trionfa.lment
el Santissim p'cls carrbs del poble en soleinne pro-
cess&


C , r h i c a
:, De Canostra


Dia IT-& nin de nou aiigs Juan Tet de na A h -
ria fuia jugant tot sol dins ciisseva, troba uii cartu-
xo de dioamita i un tros de me tm de son-pare qu' es
barrobine, i ten& s'iden d'uirir-ho i pegar'hi foe
pwfw una fletxa. Va esblandir $ins sa mii i sa queda
arnb to tes bras malament i sa vista danyada. S' en
anti a. dins e8 llit ploi-ant i cridant fins quS hcompa-
rague-sa mare'i vege es desveri.


.iAlerta an aquets atlots!


Minerva celebra una vetladn literaria, que resse-
* * *


nyam en altra Iloc.
* * *


Dia 18.-Despu6s de molt lliirga malaltia ha mort
1' amo 'n Llorens Terrassa (a , Coil, Acompanyam en
el sentiment a sa familia especiiklment e D. Juan re-
sident a Utuado ~ Puerto Rico-i a zia Yargalida, fills
del difunt.


***
It. Mor tambe avui despres de penosa malaltix


l'amo Antoni Gili (a) Couiunn p ; m dels nostros amics
en Miguel Gili ssrgent de Pihnii, i en Mateu Gili guar-
da-conserge de guerra a 1'Illa d~ Cabrera. A ells i
demes familia expressam riostro condol.


*
* r


Dia 19.--La cosa pint,,?; he fiwn y r fora Vila. Els
sembrats han pugat ufanosbs, t w t 4 s ovdis com si-
vades, com blats i ban t e n e t s ~ ~ i n p ~ a el tenrps que
han necessitat. Ara p'els alou i iwres grasses fa no
necessitaven aigo, per6 aqwstrs sou poques, i en
camvi ses primes que son mo1tt.s i vspecialment ses
marines ban mester unib bona an6 Ido, avui, plou tot
es dia; una pluja persistent q i i ~ ~ (1rix;i tots CIS camps
ben assahonats. Beoei't sia D w . qur: mostra aqueixa
esplendidesa anlb noltroa, quart t:uitu d'altres pais-
80s solreixen escassedat, inals rip,. penuria i dol


* * *
Dis aO.-An es convent dels Pp. Franciscans, se


celebra u n a tarda literaiia que rvsscnyam en altra
lloc d'aquest ndmero.


1 * *
Dia 21.-Avui es inaugurtrt v l nou local que se


designh en el carre de Bcllpuip j ~ r escola nacionai
de nines a carreg de D.* Juiina Xa Salas. Amb les


obres clue s'hi ban fetes ha quedat un hernios 1oc;il
compost de dues sales una destinada a lletres i l'alwa
a labors.


***
It. MOS arriba la trista noticia de que i i l distingit


diplomatic de Puerto Rico D:Josep de Diego casnt
amh la Sra. D." CreorginA Blanes filla de pares d'Ar-
tb li han hagut de taisr una cama. Sentim molt ta,n
mala nova.


* * *
Dia a'2.-Dt?sp:6s de dos dies de inalaltia mor


D. Llorens Joy, iintiir&I de Soller a I'edat dr 61 a i q s
que feiu 17 any8 qu6,hasia vengiit a edtablir-se aqui.
Gosava de plena salut, era molt roblist., per6 d'un
simple costipnt I'hi entra uuii doble pulmonia qu' en
dos dios el dugo0 a! scpulcrc moriiit cristiiinainent
corn.vivia. Feia cine any? qu' era aqui deade sa dih-
rrera vengods d'Ain&ric;c, i duiir un:i vida molt devo-
ta. Era hdowdor noctgm i Vice-niinistre dels Ter-
ciaris


Estimava tot lo que representava progrbs, a i d es
que Cou desde I'aparici6 do LLEVANT un. entusiaste
Cell, coni t a d $ de la Biblioteca Circulaiit d e la
qu'era soci insrrit i membre de sa -Junta Adininis-
trativa.


Que Deu l'haja adinks en la gloria i rebiga sa aHi-
gida esposa I>.' Maria Pastor i sos fills els n<,stros
iiinics D. Jauroe, Llorens i Miquel tots residents a
fora el nostre lues sciitit condol.


*
*-'-e


Dia 23.-Avui son mols els pagesos que posen sig-
ne a ses favesen; rebassen ,&a a les totes i swnbla
qu' en frissen per po de colca raves del temps. %a bon
801 i pinta be,


* * *
L


Dia 25.--Avui a Palma a le8 oficines de la Con-
panyia de Ferrocarril, de Mdlorca s'ha subastdt o s
darre tros de laexplanacid de la via del Ferrocarril
Man;rcor-Arta en el tros coinpres dins el terine de
Sant Lloreiis des Cardessar.


Hi ha hnguts cinc postors i es estat adjudicada, a
I). Snlvador Galiiies de Sant Llorens des Cardessitr.


1.a subasta se fe davant D. Rafel Blanes Toiosa i
itltres membres de la Junta de 1.1 Companyia.


Se.i3bl;t que se uol doniir molta pressa a les obres.
* - * *


Dis Zd.-=oni a prom de fecundidat i d e lo be que
r a RII ei cdmp avui mon hail mostrat ,un gra d'ordi
seinhrat 81. l a ventura que le uns 470 goixos espigats.
Ed unii coiii feii.omena1, fa es redo1 d u n s barcella. El
tnontm cii Miguel Grau.


* * *
It. A mestre Aiidreii des Convent Cant conegut de


tothom, li ha pegat un atac de gota. Fa temps qu'es-
t.' ' <I JLL muliiltis. Son inolts els qui se interessen per ell,
perb semblir que si no s'agrava uo cdrre perill. Que
Deu I'alivii.


* m
Dia W.-Durant la vetlada passen p'els cartes


des poble corauta quatre carros carregats de gabe-
llins i gabellines que tot cantat van en peregrinaci6
a San t Salvador de Felanitx. Son uns doscents pere-
grins dirigits p'el Si-. Rector D. Joan Torrandell.


*


* * *
Dia %.-De nou sofreix un atac an es cor doha


Francisca Terrassa, mare del Vicari D. Sebastia Lli-
teras. Li desitjam milloransa.


* * *
Diinecres de s'altre setmana se cash a Pa.lma don


Rafel Blanes Eoisem primer tinent d'enginyeria anib
13 siinpatica Srta. D." Juana Garcia Len1 a la capella
de St. Pere y St. Bernat, benelnt I'uni6 D. Francesc
Esteve Pvre., Fiscal esglesiastic. Donat el dol recent,
la cerimonia tengue carticter intim Drsitjnm als res-
ceus casats moltes felicitits en s o nou estat.


i*
Diumenge dia 27 passaren urn .partida de moto-


ciclistes ciubdans cap a les coves. Tornats d'elles
diuareii a Arta i s'horabaixa s'en tornaren a Ciutat.


* * *
Din 29. ~- El demati se posti el cel onnigulat i oom


ve'griin dia 88 posa d'aigo i vent. Tot es dia plou a
rompre i bona part de sa nit.


Com es natural aix6 fa estnr ansiosos ea conradors
perque temen qu' espenyi la bona anyada que s'acoa-
ta. Si no fa res mea, tot haw& estat donar un poc mea
de feina per ses moltes jaceres qu'ha fetes i perque
haurtin de girar sea gavelles de faves unes quantes
vegades.


* * *


Dia 31.-Avui a Palma n'ban uni ts en matrimoni
la distinguida i noble Stti. D." Teresn Fuater Valiente
tmh el diputat provincial per Xenorca D. Juan Simb
3livar. Benehi I'uni6 l'ec6nomo de St. Jaume Sr. Oli-
ver. Els desposats han passat ikvui cap a Sori Jaumell
ion passarap una temporedet:i i despues s'en anir in
1. Ciutadella.


Sia enhoraboua.


*
X d


It. A oqui s'ha easnde avui D." hI.' del Dolors
Probens Lloberir anib 1). Fr:tncosr Quetgles Castelli,
lue surtcn cap a Inca aont iiati fitxat sa residencia.


Les desitjani Ilarga Ilun:i de mcl.


Registre
D i f q t s


Dia l8.-Antoni Gili Esteva (:I.) Comuna de 74


El niateix dia.-Llorens Terrasit Nicolau (a) Coll


Dia 20.-D. Llorcns J o y Colom, c s a t de 61 any@,


Dia 30.-Miquel G : L ~ $ Ll.rbrC3 (a) JIoirjo de 53


Tota1.4 b n i o s .


tnys, casat; de malaltia de cor. (Cardiopatia).


yiudo de 77 anys, de Grippe.


le Pulinonia (Bronco-Neumorh).


tnya casat, d&Tuberculosis pulmoiiai (Tisis).


I < . .
Nnixements


Nins 3.-Nines 1.-Total 4.


Matrimonis


Dia 19.-Juan Sureda TOI.I.L'S fadri nmb Catalinn
3uceda Dalmau fadrina.


*Ijia 30.-Antoni Giiiart Farrer viado, ambIsabet
II." Artigues Torrens fadrina


Dia 31.-D. "rancesc Quetgles. Cibstella viudo
imb Maria dels Dolors Prohetis Llobera fadrina.


Dia 1"' de B1aig.-D. Francesc Blaues Boger fadri
imb D.' Margalida Blanes Blanes Eadrine.


Tetal1.


Entreteqiqents
Sokkcidns nls del iizlrnero 'passat


A les preguntes: 1." Que sa dona sia cegrt i s'ho-
no sart. %.'Si treu sa grossa. 3." Arnb estar oberta.


A les semblaiices: 1." En que te firma. 2." Te sola
3,' Que te titol.


Fuga'de V O C Q ! ~


Sa formiga eaperimenta
lo qu' ha de fer u n casat
en s'estiu aplega cs blat
i en s'hivern 8'e.i ;Ilimenta.


A la Xarada: Colcada.


Di avui
Preguntes: I.* 6Qu' es lo que ha de mestcr una i k t -


Iota per poder-se casar prest? 2.' LQuin es s'instru-
meiit de corda mes bo d'aprendre de tocar?


Semblances: l.* Amb a que s'asseinbla Arta a un
retgiment? 2: 61 una cscola a n es pobres?. 3.a i I un
vestit de dona a una niontanya? i


Bndevinoia
". Die molt i no die res


som un hoii mcstre
per q u i 'm c,oneix.
De mi se cansa
qni no 'm cornpr6n.
<No saps qui sorn?
Idb, apr0n.


Les ~olraions a1 nbmero p i v i


Estdmpa #en Amengual y iHuntaner.-P~na.-rgii.
T


GRANDES ALMACENES
a- 13;r ax


i3E


Ignae i ,o Figuenola
SPStF'erlQ, CQmlSElilQ, mEtieelrlQ, ZQpQtEFlQ, PQhePlQ,


Ilanema, Paholesia, heneeria,
(5eneros de Punto. SedePio, Articulos pesa Wale


OBJETOS P A R A REGAL0
3ep6sito de mdquirat partantes PATHEFONO


CENTRA1 : Brondo, 7 9,11, Borne 118 TELEFONO, 217
P R E C I O F I J O


r


a3pu c m ar
Gomestisbles de tota casta, .lieors, dukes, galletes, eke,* ete. : : Orandilis surtit de Pcrfumeria


Aquesta casa es s'unica depositaria dins Art6 del celebrat ANIS TUNEL
F L x a u - ~ ~ o s be en. sa Direccio,:. CAR-RE DE PALMA,3-ARTA


Z'Agenclia &josa(a) Cianantia serJeix amb azmertt, pwntualidat i batato qwatseJo1 entbrret te li farta per citttat i poltaltrot poblot de hallorta
Despaig a Arta: Carre de Palma, E:" 3 Sespaig a Palma: Estanc d'es Danc de s'Oli


DISPONIBLE


I


C A P B O T I G A


JUAN VlCENS (A) JAN
Totacasm d'artieles, eomestlblas, galletes. eM.


ven eh m+i16s condicions que sa dbn
NO SOMPREU CAFE I


que no passeu abans per sa botiga d'en


J A U M E C B R E R
quell t6 bo i fresc.


all& hei trobareu tota casta d e


Arrbi, veidures, patates, etc., etc.


Es representant de sa Perfumeria
t. C A C C t O


TB dep6sit de MAQUINES DE COSIR


corn tambb tota casta d'instruments musicals,
guiterres, handnrrles, etc.


D J R E C C I ~ : A L C A R I ~ T , 3


comestibles i a tot Dreu. P A P I A U C O N S


Carre de Anton; Blanes Juon (antes Pup.!,


Bestre Hrnau Gasellas (a) Garameu
VEN A T O T PREU


Vins de tacla i Vins blancs
DE S A D A V e S A


Recta, 8 -w&+- ARTA


FARXACIA


LLOREWS GARCIES
D E


OBECIITA A TOTES H O K C ! S


Uins i Qi*QrOpS medioinnls
Aixanop de eues del DF. morey pFeparat mmb


Ilibreria, Papererla i [ontre de fustripctous


FEF(RER y SUREDA
DE


qui trohareu paper de tota c a s h a la menuda i en
gros, plecs, libretes, tintes, Ilaplceria, etc.


LIibres escolars relligiosos
A PREU DE C A T A L E C


s'encomanden de tota casta en tota puntualidat
QUATRE CANTONS, 3


I


mobles fins de tots els estils p'el poroment de easo
bspeeiolidat en eordats de eadires a l'antign


Pintats i deeofats fins, de tots sls gusts


Carre de la Parroquia, 7 0 ARTA .


' Llibres d'ocasio
S'en venen en aquesta Per


Quatre Cantons, 3


Rondaies de penor(a


Administraci6 Andreu Ferrer -
Un volum e n 4-


EBANISTERIA MODERNA I


'


DE I


G R A N BOTIGA
amb genero de tOta Casta i a t o t pP0U;


calsat f i i de m o d a


A C A N A VIVES
Carre de Parroquia, 1


M I Q U E L M O R E Y I


Vol vendre una His-
toria Universal d' en
Cesar C:mtd; 43 toms
bellament enquader-
nats, planches dora-
des, casi nous a bon


Informarsn en aques-
preu.


ta adrninistraci6.


I IUN SENYOR erba euquera d'Art6 PLASXETA D'ES MARXANDO - 1 2 PESSETES Demanaules a la llibreria de
FERRER Y SURBDA


A R T A


Ea aqoorfa Adsiairtratii
pull" mc*rrs(.r


to- 0-ta ae
I M P R E S O S


Se serveixen smb prontitut
-


v3
w
0
2
U


CrJ
F
rn