'P < ' ? Quinzenari portarteu de 1'Assoeiaeio "JKinerva,,-Defensor dels...

'P
< ' ?


Quinzenari portarteu de 1'Assoeiaeio "JKinerva,,-Defensor dels interessos morals i materials d'Arta i sa Gomarea
S e paga P R E C ' S


Trirnestre. . 0'50 Ptus. Dels treballs publicats ne son responsables els autors I 1 E s ~ n w v i . a ~~ ~ ~~~~ _ ~~~ ~~~ ~ Redacci6 i Administraci6
Quatre Cantons, 3 .:- cRT/& I Any. . . 200 )" ITO'S TORNEN ELX ORIGINALS I EsriaNGEa . . . . . . Doble. la bastreta


Ndm. 7 I Art8 (Mallorcz) 24 de Mars d3 191? __ __ .- I Any I ~~ ~- ~ ~~ ~


L I t
AIS pares del$ nins i nines d'Artt


Quant c i i j ous ;I vespre, vos <!ii-igi:i la mcv;
parauln, no cercavn siiici fcrir-vos el cor, pei-qui
coniprengiiesiu coni io comprenc, qu'estn m fa1
tan t al nies sagrat dels nostres dcures; qu'es e
d'eciucar ais nostros iiifiitns. I'cr ais6 acui, v u l
tornarros rctnoure la conveniencin, perquc encari


, qu'una mica tart procurein pmar In ticxtra volun
tad a l ser-ci dc la C B U S ~ I iiies noblc i i i i c s justa.


iEls iiostros infiints! 1 130 son nostros, no; si
nonoltt-os win ci'ells.liebern els iiifiints q u a n t ve
neii an c l n i o n , sense sebi-e lo que a i n b ells licn


j de fer, i desprk t i l es gratis, 10s p:-cnim con1 i i n i
jugueGi pcrquc iiios do i i i i i ;ut/: pcrqu(: Lissin IC
i i i e noltros ceini ... I tnes gi-;iiidi-is ... liarores io:
escla.itzntn, 10s ~ i i : i r ~ i r i ~ z a i i i ~ sciisc p ~ n s ~ i t - - h ~ ~
SCIISC ~ o l c ~ - h o ... pci-ci cs aixi ...


7'ot ;iixO pe rqu i?
I'crque no haveni rebut lii prclxitaiih n c


ria, perqiic cic tot nios i i n v i c i ~ I w o c i i p a t incno:
de lo que mes i i n p o i m ~ a .,.


Pcr csscr jcrrer o fuse l - , i icccsit ; ini u n a piii-ti
da d':iiiys i d'esfcmos iu.s.wts eii 1'aiirciient:itjc..
Per cssci- inctie o notari, h:in d '
mcs : I I I ~ s , . . Sols per csscr p;ircs iio iii pmain gcn:
d'iitc:icih I aisis Ili.vorcs no saheni a n i p l i i ami- 1 la noslra o1)iigaiiti s i , i y ; i c ~ i et] vrrs elis.


i P e r nizti, quaiit piirl;i-ii dc la i i c c
i ~ ~ r c o c n ~ ~ a i - u i o s una n i i i n ct 'c~is. ~ i a g u ~ s -o gut q u c


hi haguessiu assistit Lots rosdtrcs , i1;ircs i iii:ircs
d';rti. i i'iicara que j;i no discii i i i iiii;~ cciit?siin;i
part d e 10 que hos IinquCs po,qit dli-, se icr: que
totr vos n e preocupar-cu una mic:i de lo q u ' c i i c m
poreu fer per ells. q1.1~ son lo mes gran i ni i i lor
de nosnltt-cs inetcixos.


i S o ciciin rots TIC tr:ib:ii~iii pc i~ clls? q u c w -
dricni esser Tiis per ells? ldci, h i 113 u n a r iqi ic a ,
la ines grnr d c to:s,.quc tots 1.1 podcm twi r i
donar an c i s nostros inhn t s , i 'educacih i I'in.;truc-
ci6 ... qu'i-s ti-csor quc inai sc pert ...


p;1rauIcs, deis -osties b. 11s
d e 1 ' ~ i j i i c h J c l s qui. podcii, csjicr quc


prest se podra tiir qu'.~ -t;c es t i n Cici.; pobics iap-
devmtcrs dc iMalloria. Aiai sia per l ioiira dc tots.


Un poble que no's preocupo de /a culiora
[ a h C a l 6


de sos habitants, es pob le adormit.


Cap a I'escola bella
2 LLEVANT


s’afirmbs en 80s anhels de regeneraci6 i aquest estat
d’opini6 cristalisi diumenge passat en la aessi6 de
de I’Ajuntament que per unanimidat acorda, anome-
nar una comissi6 que porem dir popular perque ges-
tioni la adquisicio d’un solar, del que s’en treura un
croquis per I’Arquitecte Provincial que tc ja l’enca-
rreg de aixecar el pla i fer el presupost de les obres.
SacordB tambe demanar una subvenci6 al Estat, de
la cantidat qu’en 80s preeuposts generals hi h a des-
tinada en axb, per ques t s fins i corn aixb avui es
fkcil de conseguir, si se sap demanar, %e pot assegu-
rar que no tardarem me8 dc init any a poder posar
la primera pedre del nou edifiei.


El poble d’Arti, est&, ido, d‘enhorabonp, perque
aquesta vegada h a dat una prora m&s de que te desit-
jbsde tnillora, de regeneraci6, de que vol entrar per les
yies veritable9 del progres i aquestes no son altres que
l‘educaci6 i l’instrucci6 dels qui pugeo, de18 homos
de dema.


Cal per6 fer recalcar que I’idea no sols es estada
acul‘da per les classes dirigides, ni d’un partit deter-
minat, sin6 que’ls direetors, els qui tallt dignameut
dirigeixen l’administraci6 del pohle han abdicat a to-
ta conveniencia politica, de moment, s’han sentits
sols Artmencs i mirant simplement lo qu’era de ne-.
cessidat, han posat tota sa bona voluntat, i tot son
calor a l’idea que wistalisarh dins breu temps en
una gran festa popular (es dia de la colocacib de la
primera pedra) en la que’l poblc as mateix temps
que celebrare el principi de la seva regeneraci6 ren-
dira homenatge sincer als pruhoms qui amb tant d’en
tusiame hen a,curda l’idea i tant rapidament I’hnn dui-
ta a la realidat practica


AFEGI.


Desputk de Plglesio, /escola ha de ser e/
principal edifici {una poblacid


C ontruccions escolars
Historia


Fa temps que tenim latent el problema de les
construccions escolars; fa any8 que ses persones qui
no miren amb indiferencia I’educaci6 des nostro po-
ble, regonexen sa necessidat de construir escoles;
i fa anys tamb6 que se sabla que, una de les mestres
qui desempenyava una de lea escoles de nines,
s’hdvia de jubilar i per esser una germana de la
Caridat, el dia que s e jubilas hi haur:a manca de uu
local, i apesar de sebrer-se axb, avui mos hem trobat
amb aquella jubilaci6 i a corre-cuita s’ha hagut de
yercar un 1100 perque servis de costura: axb succeirlt,
fins que d‘una vegada estigui resolt el problema dels
locals.


iQu8 s’ha fet en aquest sentit? L’any 1914 se
parlit de I’adquisici6 de solars per construir escoles,
perb, llevat de les converses i algunos consultes a
persones de fora d‘aqul, vertaderament mteses arnb
aquest assumptes, lo cosa no tengue altres consecuen-
cies.


A principis de l’any 1916 una conferencia donada
pel dignissim Jutje Municipal sobre la necessidat de
I’ensenyanga va remoure una mica l’opini6, amb
aquell sentit.


A derreries de’l matex any amb motiu de la ven-
guda del Inspector de 1.’ Eesenyanpa D. Juan Cap6
Be feren algunes gestions encaminddes a la resoluci6
del problema; uns dobb8s que hi havia dins sa c a m
de la Vila estaven destinats a la compra de un 9018;
arnb el susdit Iiispector exsaminarem els voltants del
poble par veure el lloc m&s adequat, pwo, ilavb
vengueren aquells iets que val m8s no recordar i
amb ells la mort d’a,quella iniciativa.


Pilssirren uus mesos i com ja he dit que tothom
regonex sa ,necessidat d‘edificis escolars, se torna
posar fil a l’aguya, se reberen cartes de un diputat a
corts en le8 quala recomanava se damanks una
subvenci6 a I’Estat per construir locals, perb, amb la
gent dividida, sense orientaci6 i sense u n cap capits
de cristalisar idees, mos quedirrem amb les carte% i
els desitjos, fins que an el rnes de J u n y I’Ajuntament
va acorda demanar a 1’Estat una suhvencib per la
construccib d’un local escola per tres mestres, arnb
el plit fet molt curosament per l’arquitecte provincial
D. Guiem R e i n k


L‘expedient Iavorablement informat se posA en
camf de Madrit, perb, com tantes vegadcs succeex,
una condicib imposada per I’Estat, que I’Ajuntament
depositits una cmtidac igual a la subvencid va esteri-
lisar aquelles bones iniciatives, perque I’Ajuntamenf
no poria fer aqueil depbsit, cotttava si fer la part
corresponent amb prestaci6 personal, materials, etc.
que no el8 m8s poderosos media de que pot dispondre;


corn all6 no era possible tornarein quedar sense ee-
coles.


AI encarregar-so novament de la quefatura de les
dretes l’honorable patrici D. Pere Morel1 Oleea en un
manifest que escarnpk per tots els recons del poble,
faesmcnt de la importancia que per ell t8 aquest
problema i el propbsit de realisar-lo: *y en cuanto a
obras publicas entiendo desde hace tiempo que lo mas
urgente e8 la construcci6n de escuelas, gestionhdose
31 efecto u n a subvenci6n del Estado a fin de que no
tenga que apurarse tanto al contribugenten.


Axb nmtex heu te manifeetat arnb un sen8 ti de
converses i estam segurs que per ell no se perdra i
que en lo que d’ell dependesqui el problema se resol-
dr8 amb tot8 els detzlls que la moderna pedagngia
demana, ell ea el qui pot donm vida i realidat an el
proyectr.


Avug hem cntrnt en el periode de madurainent de
sb que tautes vcgades s’havia parlet, per lo tant, sir&
molt convenient orientar l’opiiii6, amb el criteri del8
pedugocs sohre les condieions que deuen tenir el8
editicis escolars a fi de que no vengui I’ignorancia a
critiear lo que la cieucia amb c.1 seu estudi cuotodik
ha posat en evidencia.


I ea poble dcom pensa? Ses classes obreres. senten
la necensidat d e l‘enseuyan~a i cornprenen que,
perque aquesta tengui tota la virtualidat possible lo
prinler que He necessita son bones escoles; el8 obrers
amb els SPUS viatges a l’huierica han tocat les conse-
cuencies desagradables de I’analf;tbetisme, veuen lo
trist que e8 acudir an el esterns per escriurs cartes
en les cuals han de cornunicar sentiments o secrets
de familia, arriben a sentir avurriment pels cauennts
d’aquesta desditxa. son moltissiins ela qui avuy volen
instrucci6; jo 86 de pares que son a AmOrica i que
s’esforqen per fer u,n rcconet per millorar e8 seu
estat, que quant envien dobb6s a sa esposa no se
descuiden de recomauar-li que atengui a s’instruccib
dets seus Bis, il fi de que no sigiiiu tan beneits, com
ells, per lacausa de no haver anat a escola.


No ha,n perdut actualidat ses gestions que feren
l’ang 1914 eircnminades a la realisacio de lo que ara
e8 un fet. Escriguerem a dos distingits pedigocs, el
R. P. K. R.uiz Amado, S. J. i D. EladiHoms, publicis-
ta eminent el primer qui ha posat ben nlt el nom
d‘Espanya dins el mnn de I’educaci6; jove el seg6n
secretari del Uonpell d‘Investigacib Pedagbgica de la
Exma. Diputaci6 de Barcelona. el cual feiapoc temps
havia vengut del8 Estats Units, ahont era anat a
estudiar, els mOtodes moderns d‘ensenyanpa impian-
tats en aquell pais tant disciplinat.


El P. Ruie Amildo, S. .J. mos remet coma contesta
un article que feia poc havia publicat ahout ve a dir
lo que N’Eladi Homs m8s ooncretament mos contesta
a 88s preguntes que lis dirio’ nirem:


=A la l.’-Naturalment que el municipi d’Artit
encarregara a UII arquitecte la construcci6 del Ediflci
i aquest deurit fer-ne u n estudi especial. Es molt
convenient que s’emplei cn estil arquitectbnic que tot
i sent acadOrnic si es vol, estigui basat en les tradi-
cions local8 de I’art de l i t construcci6.


A la 2 *-Per raons d’economia, pot aconsellar-se
que’ls nois i noies d’nna escola estiguin reunits en un
matex local, encare que en aules diferentes i amb una
classe de phrvuls cornuna per abd6s sexes. M B s si la
part econbmica no es condicib, ja aconsellaria cons-
truir en llocs diferents i distant8 un de I’altre, edificis
independents per cada u n dels sexes. D’aquesta
manera s’eviten problemes de disciplina que poren
esdevenir perillosos baix certes eircunstanciea i al
matex temps se fomenta el recat que deu tenir cada
sexe.


A la 3.*--En una poblaci6 del tamany d‘Artit, en
que les distancies no son mai obstacle, es d’aconsellar
que’ls edificjs escolitrs se situin a fora de la poblacio,
en un lloc agradable que permeti rodejar-los de
jardins, patis de jocs lliures i pistes de jocs organi-
sats. Aquests filtims van adquirint cada dia m8s
importancia dins l’educaci6 i no hi ha excusa de no
pensar amb ells al fer noves construccions escolars.


A la 4.’-Es un error voler acumular al matex
edifici de l’escola, I’alcaldia, el jutjat o qualsevol
altre dependencia administrativa. L’escola es un lloc
org&nic, inpependent, que no admet ingerencies d’al-
tres organismes .


No hi ha que dir que estam‘ben conformats atnb
le8 condicions que deu reunir s’escola tant clarament
esposades pel nostro consultor i participan des uostro
parer les distingides persones que se preocupen
d’aqueates coses.


LL. G .


Venguda del Inspector
de la ensenyansa


Larribada
El dirnecres d e la setmana passada arr ihl , a les 12,


I’lnspector de 1.* ensenpansa d’aquesta zona, D. Jnun Cap6
Vallsdepadriwh, que per la seva actividat iiicansahle i son
cor bondados se !e guanpada la simpatia de tots els mes-
tres a ell suhordinats i ha mereccut que les autoridats de
les poblacions que visita secundin ses iiiiciatives i traballin
per resoldre’l problema de I’ensenvansa, especialment en
la construcci6 d’edificis ad hoc.


Arribat aqui fou visitat p’els mestres de la poblacib,
els quals en ell tenen u n amic mes qu’un fiscal, un conseier,
un pare.


Yisita ordinaria oficial
A les dues del capvespre comensA I s visita a les


escolfs oficials per 1s l . a de nins que dirigeix don
Andreu Ferrer Ginart aont passa varies hores vegent:
traballar ei mestre i deixebles i examinant els auaderns
d’aquests,


Acabada la visita pass8 a la 2.8 de n ins que dirigeix
D. Seguodo Diaz Cordero en la qual tgualment examin6
detengudament als alumnes fent-los fer una paftida d‘exer-
cicis.


Sortits d’alla i acompanpat dels dos mestres esrnentats,
visita el local de Sta. Catalina, cmparaulat per instalar-hi
!a costura de nines, que dirigird D.= Juana M.8 Salas
Sureda, avui tancar mentres s’espera la eonciusio del eon.
:rack d’arrendament.


Keuni6 dela Junta Local
AI vespre a les 8 : /z se reuni la Junta Local de En.


mpansa per ell convocads que celebri sessi6 extraordina-
ria baix de sa presidencia.


Va exposa:. a sa consideraci6 I’urgencia que hi havia
per la resolocio del problema dels edificis dastinats a
:stoles, ja qu’els que avui posseeix el municipi no reunei-
t en cap condicib pedagbgica. Es necessari, precis que ip
lunta Local s’en preacupi ja qu’ara mateix s’hami trobat a
:s cas de venir una mestra, que s’ha let un nom dlsting
3er 30s treballs a una escola de Manacor, i ha hagut d
lendre possesori amb I’escola tancada per falta de local.


Despres de les varies consideracions del Sr Inspector
a Junta aeordb ratificar a I’Ajuntament la petici6 de que
lemanss ai govern una subvenci6 per construir locals
iposta de nova planta, i qu’aquests s’edifiquin Io me8 prest
possible.


Tract.4 desprfs el Sr. Cap6 del material, posant de
.elleu davant la Junta , lo deficient qu’et a el moblatge actual
fe les escoles i lo esc6s del material volant, ja que’ls
nestres reben una petira consignacio qu’apenes basta per
:onservar-lo q u a m i mes renovar-lo. Aconsei6 que, ja que#
‘Ajuntament fent el sacrifici dels locals, li era massa pesat,
mcarregar-se de la renovaci6 del material, se anomanas
ma comissio formada per les tres Autoridats de la poblaoi6


els mestres, perque vessin si era procedent obrir
;uscripci6 popular per arbitrar recursos inmediatamen
:I f i indicat. Despres de discutir-se llargament aqu
?roposicio i no esser rebuda amb el calor necessari
jui deurien iirestar sempre la mes entusiasta cooperaci6
!’educaci6 del poble, tengue que retirar-la; i s’aixecd In.
ressi6 a les 11 de la nit.


Reuni6 dels mestres de la C
marca llevantina


El diious demati pass6 la visita olicial a totes les e
e8 de Capdepera. Comend per la nacional de nines
lirigeix D.a Antonia Bonafb, segui desprCs la de nins
:arret de D. Sebasti6 Sancho i despres visita el col-I
de nines que dirigeixen les monges franckcanes i ulti
ment la parricular de nins establida en la Capella evan
lica dels pcotestants. De8pres de visitades totes, pass6
nou a Arta aont, a le3 tres, cornens6 la reunio per ell c
dada de tots els mestres de la Comarca Ilevantina. Asist
D. Jaume Fornaris de Son Servera; D. Andteu
D.“ Antonia Campins de Sant LlorenC des Ca
D.8 Antonia BonafC de Capdepera, D. Segon
D. Andreu Ferrert D.n Antonia Sancho i
M.’ Salas d‘Art6.


Durant prop de cuatre hores dura la reuni
converti en conversa pedag6gica actuant de
Sr. Inspector ja -ae aquest Senpor exposava
donava totes les e., “scions possjbles sobre e m
presentava trehalls re., its en le8 seves visites i en
colonia escolar de Soller, i els mestres feien cads un I
observacions que llur practica les dictava i aixi en an
i utilissima foilversa passaren tins ja entrada la nit
els mestres en sortiren com a renovellats i plens d
siasme per I’implautacib en les eseoles respectives
idees sugerides per el Sr. Cap6 en aquella tarda, i ex
sant tots el de@ mes ferm de que se repetesquin aqu
profitoses reunions.
- LLEVANT 3
Conferencia *


El rnateix vespre a Ins vuit en el Circol d'Obr0s
Cat6lics tcngut! lloc una conferencia sobre Locals i
materials eaccolars donada p'el msteix Senyor Iuspec-
tor i per la cu81 s'havien invitat 81s pares dcls n l u m -
ne8 de les escoles, als socis de Minerva i nl public en
general.


A pcsar de fer un mal vespre ja qu'a l'horrt de
comparcixcl fcia un aigat tempcstu6s ainh vent i
trons, ci local $0 vrl oniplir de gom en gom, titiit& era
l'espcctaci6 que hi havia de sentir a1 distingit con-
ferenciat. Vw fer lit prcsentaci6 el inestre D. Andreu
Ferrer, el qual vn dir que ja que 1'Inspector an&v;b a
tractar d 'un assunto de t a p d'intcres per ei poble
com os la construcci6 de locals, se l i prestils el
calor necossari pcrquc I'idex 80 dugoba prontn-
ment a ciip. PrenguB la paraula despres cl Sr. Cicp6
al qual mos es iiiipossible seguir en sa llurga i ben
nieditada conferencia. Expos& al public lo diferciicia
eutre Ics visites d'inspecci6 de primer i lcs d'ara,
ja que avui els Iiispectors trebaien cnsi mcs de fora
que dins lcs escoles. Ucmtstr& lit neccseidad de
I'instrucci6 i molt mcs de I'educaci6, dcfinint des-
pres l'actuacid dels mestrcs en l'iwtualidat tamhb
diferenta de primer. i'arlii dcsprbs d a h inedis per
cnsenyar que son els locala i el material. DiguO que
respecte d'aqucll, se podia dir qu'era un fet,
suposiit que le8 classes directores ho havien pres
amb delit. Kespecte del segbn digne que'l creia de
tanta nccessidot i urgoncia que consideravn precis,
coniensar de pronta i a i i aqiicst Ii obria una susrrip.
ci6 popular a la que desitjsvs coutribuls tot el poble
poc o molt, en lo que cs.da hu poguPs.


Fou eii1uros;nncnt aplaudit per la coucurrencin
que quedi couvensuda i cntusiasmada amb el8 pro-
j e c t ~ % del Sr. Cap6. i actc seguit s'oixec8 a parlar
D. Joan Sancho, Jutge municipal, el qual digub que'ls
pobles qui no volen cstar dins la negror de I'ignoran-
cia, era nccessari se preocupassen de I'enscnyansa.
Doni de part de tots a1 Sr. Inspector per 80s sacrificis
a favor de les nostrcs escolts i express& 80s desitjos de
que tenguessin exit t t n hcrmosos projeetes. Fou moit
aplaudit.


La coricurrencia smti altainent satisfcta.


ha Ilista de suscripci6
Per eneapsald la suscripci6 p'el material, que R'O-


bri despres de lo conferencia se convidi ala princi-
pals prohoms de la poblilci6 el8 quiils inmrdiatainent
amb patribtic desinterbs i dant proves de grau a m o r
a la cultura i al poblc se posaren ;I una altura que no
eomiaven els iniciadors, per lo quid el poble tendra
molt qu'itgralrlos. Com lo llista 80 'a amplianL i son
molts CIS qui plens d';mor a I'infaiitcsa, volm sc-
cundar tan belles i profitoses iniciatires. deixarbm
p'el nombre qui ve el publicar 1;h primera part de la
llist,a del8 donants. Voldriem qu'r tots el8 qui desitgili
contribuir il tan simphtica idesa. s'inwriguessin prest
i pensin que'l prcsupost per dotnr de bon material a
les quatre escoles nacionals s'acostn a mil pessetes.


Despedida
El divendres visit& la c m u f a 1.' que dirigeix


D.' Antonia Sancho Lliteres, despres el Col4egi de
le8 Germane8 de la Caridat que tenen una matricula
numerosissima. Y finalment I'escola de parvuls es-
tablida a Can Morey i regida tambe per Monges de
la Caridat.


A1 capvespre se va despedir del8 amics qu'aqui
s'ha conquistat j a en le8 primercs visites i a1 dissapte
demati empregub de nuu la via de Ciutat.


El poble te molt qu'agrar a1 Sr. Cap6, ja que si les
escoles se fan prontament, en bona part se deura a
la seva actividat incansable qua no deixa l'idea fins
que la YOU realisada.


Artli f el seminarf
Un article que hem vist en el BoLLeti Doni-


n;caL, excitava als pobles de Mallorca a que, mo-
guts per la capital importancia que 16 per tots ells
el Seminari, procurassen el seu floreixement i
prosperidat, principalment arnb la fundacio de
becas, ja que aixo es u n a de les maneres de mirar i
procurar el floreixement i prosperidat desi matei-


Pareix que son bastants els pobles, segons mbs
han dit, (Palma, Lluchmajor, Esporles, Sbller,
Felanitx etc.) aon e-hi ha fundades becas, per pa-
gar a n n o mks estudiants pobres la carrera de sa-
cerdot.


Dins Art&, a6n amb tan d'acert i bon gust s'


xos.


han gastades, gracies a 1'esplt:ndida munificencia
dels rics propietaris de la nostra vila, els quals,
amb emuiacio digne de tot elogi, par que preten-
guen esser cada un d'ells el qui nies bi: fara an el
nostro poble, tan grosses cantidats per la repara-
cio i ornamentacio de la nostra hermosa Esglesia
parroquial, de I'esbelt oratori de la nostra Mare
de Deu de St. Salvador, del Convent, I'Hospital,
les Cases deles Monges, fundacions de coranta-
hores etc., dins hrti, no e-hi hauria d'haver tam-
bt: cualc6, que, vol-.uent fer u n gran bt: a 1'Esgle-
sia i an el poble, destinlis deu o quinze mil
pessetes a la fundacib d'una beca en el Seminari,
perque, perpetuament. per a seinpre e-hi poguis
haver u n estudiant d'Arti que curshs alia la carre-
ra sacerdotal?


KO hi ha cap dupte, seria ais6 u n a obra gran,
que mouria a tot el poble a un agraiment perdu-
rable, ja que, segons hem vist, a les becas les do-
nen el nom del que les funda, envers d'aquella
persona que, j a en la seua vida, ja en les seues dis-
positions testamentaries, se desprenguks de la
cantidat necessaria, per fundar una beca del Semi-
nari a favor d'un fill d'aquest poble.


Vaja ido, persones poderoses de la Vi la d'Arti,
voltros que tant vos heu distingit sempre per
I'amor d'obres grahs en vers del nostro poble i per
la vostre religiosidat, var-aqui una manera de dei-
xar per a sempre u n recort irnborrable d'aquest
amor, i a1 mateix temps satisfets piadosament els
vostros sentiments religiosos.


Per cada deu o quinze inil pessetes de que
vos desprengueu, en vida o en testament, assegu-
rau es que scrnpre hi haja un fill d'aquest poble,
que puga estudiar la carrera sacerdotal, que per-
petuarnent se fassa oracio per voltros a dins el Se-
minari, i adem& del agraiment s e x fi de tot el po-
ble que recordark el nom del seu benefactor, el
premi segur i etern que Deu vos donarl.


Cr6nica
De Ca-nostra


Bqni~sta setmana se va reunir per primera vega-
da 1;1, Coinissib 0rg;bnisadora de la manifestacib de la
<Lli:a del Ron &lot* yn' ha de tenir Hoc, si Dcu ho
vol. di;i 22 del pr6xim me8 d'Abril. Aquesta acorda
dividir-se en subcomisibns encarregant-se cada una
d'elles d'una part de la fcina a realissar. Com no se
sap encara del tot cert ni le8 persones qu' ban de dis.
cursetjar, ni el programa n desenrotllar, trobam que
no's oportli encara el parlw-ne molt. No mes volrm
dir que per les persones que formcn la Comissi6 i cls
pocs detalls que ja's coheixen, promet ser una festa
hermosa i acabada.


*'*
Segons conten de Capdepera, per alla hi ha rates


alloure, i son mals d'afiuar els seus caus; s'altra dia
a Can Juan de Sa Creveta an E8 Puig sL hi robaren
28 sobrassades, i al tra classa de poro. De dobbes no'n
toeareii per6 giraren es calaixos i ctiixes. Si <Is ha-
guessin trobats, segur que tambe los d e n haurien
duits. Rates de vint ungles devien sec. Par entrar ha-
gueren d'obrir un forat a sa paret de darrera.


8 * *
-Dimewes de la setmanib passada va esser eutre-


gat a 1' Estat amb 8es formalidats ncostummades es
nou cami vesinal de Sa Colonia: que d' aqul en de-
vant haurem de dir de Betlem perque s ha declarat
de utilidat publica aquest cami i amb sa ventetja
que un altra l'ha de culda; feu s'entrega es Batle,
acompanyat de D. Pere Morell i del niestre d'obres
D. Mateu Obrador. * * *


El mateix dimocres din 14 varem tenir el gust de
saludar a I'inspector de 1." edeenanea don Juan Cap6
qui tant se desviu per donar impuls a s'eneenyament
des pobles enconianats a sa 8eva vigilancia: vengub
per fer sa visita ordinaria a n'es pobles de sa Comar-
ea de Llevant. * * *


Lletgim que sa dnrrera conferencia que se dona
an el Museu Diocesa de Ciutat, estigub a carrco del
nostre pais& es fiscal eclesihtic Rut. Don Francesc
Esteva, i fon molt aplaudida. Enhorabona.


*
* ?


Aquestes sctmancs han tornat cssser de sangriaper
s'agrieultura; hem vist coin 8' en han duit una parti-
da de caps de bestib de cahcstre des noatro pobb &ap
ahcnt? na h u aabem, pero lieu sospitam.


***
Es temps durant aquesta quinzena ha estat ben


de Xars, 8 8 gpippe o dengue hn v o l p t vi8it;tr casi to-
tes scs cases. * * *


Mos va fer din 18 una savoreta q u a fncilita molt
e3 trebay de sa term, pobre tot s'ectrecavar, per6
scs vcntades persisreiits d';iqaeats dies x mes de po-
aar crosta a sit terra i miLlmenar CTS scinhrats s'eu
han duites casi totes ses gar$-ova; ses faves en gene.
ral son dolentes, es gram per xra son siiiis.


***
Eja llbpols est;tn d' cirhorsbonn; amb frequencia


mai vista CIS pnrtisners uinpleii els mostradors de co-
scs bone.. A ca 'n Jlosca des carre. des Cmtro i u. nes
foro nou se proven a presentar coses :igr:bdtbbles; tot
so vcn i mea eo fessin; sempre coinve que hi hngi per
tot8 el8 gllStS. * * *


El benemQrit D. Pere Morel! O l ~ z i t v n passar en-
tre noltros els primers dies de la aetman;r passada;
abiins d'anarsen teugub ocasi6 de parlar itmb I' Ins-
pector de 1.* Enseiryanp d'nquest districte, sobre la
manera coni s'ha de resoldre el problemn de l'ense-
nyanca an es nostro poble; quedwen coinpletament
d'acort. * * *


Dilluns dia 19 vu inorir repentiiiament d'una an-
gina de pit sa madonn Francisca Grau (a) Rollona qui
desde Ciutat havla vengut aii es seu poble per passar
el8 darrers any8 de s a 8eva vida. Tengue s'atac an
mitx des carre devors sa sipuia. A. C. S.


I * *
Lletgim a s a prensa de Ciutat que per Mallorca


se jug;; molt an rls prohibits i,Art&, que deu esser un
de18 pobles aludits? Axi mttex sirin raro que ni 88s
autoridats ni noltros mos n'haguessim ternuts; de to-
tes mmeres sira convenient anem alerts u. que moa
vengui aquest mal.


~ Ajuntarnent
Sessid ordinaria del dia I 1 del M a v


S'acordi que es pla d'urbanisaci6 de Na Caragol,
s,exposi an es pitblic durant vint dies per efectes de
reclamaci6ns.


Sessid de dia 1%
Se fallaren et8 expedients de quintes que w r e n


quedar pendents de resoluci6.
Se doni conta d'una K. 0. declsrant d'utilidat pli-


blica es cami vcsiiial de Retlem.
Se va acordh possar un palo indicador dels camins


de Sta Margalida i Sa Colonia.
Se nombr& una comisi6 composta del8 Srs. D. Mi-


que1 Morey i D. Guiyesn Carri6 retjidors, el8 niestres
nacionals D. Segundo Dins i D. Audreu Ferrer i don
D. Antoni Blanc3 Mestre, D. Pere Morell i D. Rafel
Blanes Tolosa, perquc fassin diligencies per cercar
un solar adequat per construccio d'una escola gra-
duada.


gelligioses
Dia 30, divenres de Passi6 a les 7 y mitja del


mati, a la Parroquia s'hi fera la primera Comuni6
p'els nins y nines.


Z i3 1 d'Abril, diumenge del Rams a l e s 9 i mitj&
bendici6 de rams process6 i ofici, it la parroquia i an
el Convent.


El Dijous Sant a les 9 ofici i comuui6 general a le8
dues Iglesics, arnb assistencia del Ajuntarnent .a la
Parroquia. El decapvespre a Ies 3, serm6 del ,Vanda-
turn lavetori de peus an els Ap6stols a la Parroquia,
i matines de €as an el Convent. A le8 8 del vespro
process6 solemne ainb el3 passos, cant del Miserere i
Nusica que sortint de la Parroquia pasarb pels carres
acostumats entrnnt an es Convent. A les deu del ma.
teix veapre a 1'Iglesis dels PP. Franciscans exerci-
cis de 1'Hora Santa i Vigilia general de la Adoraci6
Nocturna.


-El Divenres Sant, a les vuit ofici a lea dues Igle-
sies. El decapvespre a les tres el Deoallament B la Pa-
rroquia, i a les 4 Exercici de la Soledat de Maria an
el Convent. A les 8 i mitja del vespre Process6 so-
lemna del Sant Sepulcre, arnb mhsica.


Bstampa d'en Amengual Muntaner.-Palma.-1911.
d‘en


EXCS: s que no passeu abans per aauesta casa
ai vas ne tornareu de buit, peraue es sa aue ven


I


I Gornestisbles de tota casta, lieors, dukes, galletes, ete., ete. : : Grandids surtit de Pufumeria


Aqwesta casa te deposit especial del celebrat ‘‘A FJ I S ’I ‘U N $3 H 7 7


Fixau-vos be e n sa Direccio- CALLE DXG PALMA, 3 - ARTA


Aqui s’hi despatxen tarnbS els servicis de I’Agencia Bujocn (a) Ganancia (Gnica Agencia) que serveix a m b


puntualidad i barato qualsevol enchrrec s e li fassa per Giutat pels nltres pobles de FlalIorca o p’es Continent


Despaig a Arta: Calle de Palma, n.” 3 Ijespaig a Palma: EsPanc d’es Danc de s’Oli


E B AM ISTE W A MODERN
r, E


Amb prontitut s’enllesteix qualsewol treball l i encomanin
Mobles f ins , de tots es estils p’el parament de casa


Especialidat en cordats d e cadires a I’antiga
Pintats i dorats fins, de tots es gusts


Abans de casar-vas i odans de comprar a cap a h a bando
passau primer per aquesfa casu


Carre de la Pa8yroquia - &rea


En la itlibreria, Papereria, i Centre e Suseripeidns


F
Vos servi an en puntvalidad quafsevof Ilibre o publi.a<i6


pogueu desitjir, s anco les poxografiques
EUS M T L I M I T
SE VEXE3F2‘ ‘ Z ’ A M B k


paper de t3te.s dasses i taman,.s, Ilibrefes, quoderns,
plecs, lapis, finfes i l l ibres escolars a IO menuda i en gros ,-.-.-.~.~.-.-.-.-.-.-.*.-.-.-.-~


Notau be la direccio: QUATRE CANTONS, 3
-3


L
OBERTA A TOTES HORES DE LA NIT


.‘ r. J L ZL *. .,* d .,. ‘ Vins i aixarops medic ina l s


7kixlrops d e CUCS del Doctor Morey $:C S ‘k ,L
, .. .$I* 7 2 , ,I -. .. ,,


JI, J L
1 .- .-


preparat arnb e r b a cuquera &Art& J I. _ I . ’r J?. Y ,- < % .. 1.
---


Plasseta d‘es Marlrando


DE s-4, DAVESA


Vim de Taula i Vins Blancs
A TOT PREU


a la menuda i en gros les yen


RECTE, 8 ARTA