PREUS &t4 Wn triniestre , . . 1'50 A Pxbrager Id. . . . . 1OM) A Fora. Any, . ....

PREUS


&t4 Wn triniestre , . . 1'50


A Pxbrager Id. . . . . 1OM) A Fora. Any, . . . 7'00
-7


Ndmero solt: 16 CIS


Redacci6 I adrninistracib
Quatre Cantons, 3
(ARTA) Mallorca


_I


3$,&


SEThlANARI CATOLIC MALLORQUI


XTACIQN A'RTA
5


0 9


TAMBIEN HAY DE 14/16 A% PRECIO E 11'85 PTS.
P A I ? A P E D I D O S D I R I G I R S E A


................ ::::::s::::::::: ................ ... 1. .......... ................ ... ..". ...... ................


ANIB TEMPS I PACIENCIA
. . Cqsta molt encaminar les
ewes cap i\ son degut fi. Aix6
& Una llei general que s'assem-
pbla a lo qus'ls fisics en diveu
. - h i d'inerciar


Wit bloc de pedra, aurt de ea
pedrera, no a les bones, sin6
d u n modo violent.Si el deixen
rodolar timbes ayall ani& a
parar g u i sap a ont i es fer&
t$qesos; s'ba,de rencQ l'in6rcin
tregnent.lo d'allk avon 68, s'hn
de veijce l'inerciu no deixant!-o
I*odolar, ai26 o n camiuaot.-!o i
dugnent4o cap wvon s'hagi
d'crtilizar. En aquell bloc hui
ha \ius est.Rtua; nqueixa sortir8
noin& I l e v m t la pedrd qno hi
solSu+; 61x6 aixi, que hi sobra
horn& s i pot llevar R cops d'
eecitrperu.


Els rrbres, vos crenren que
..,*-,.., _,. ,


dreb i fructifera plan,


taut108 i deixautios m a r de
les s e w s .p Gal observ ar-los
courar-los~adres~ar-!os. adobnr-
los, podar-10s. Tam136 6s obra
d,estudi i paci6uei:i.


Els pares heir siiben bO smb
qnioes condiciGne se pot a!c:iu.
snr la boua edtiraci6 dels t-iys.
Les impulsi6ns primares de ses
eoncupisc6ncies el$ onipen yen
no cap R la virtut six6 cap :tu
el mal; vendriel? a esser C ~ I I I I
la pedrlr que s'estirnlia: corn
I'arbre que se t o x , co:n el f rui-
ter cjne's torna bolt, si el qu i
pot i deu e2ncarlos no Ica ob.
swv:t. i els-e eorretgeix n m b
iiistii~t cVxert, i arnb arjilelia
iucausablo per.aePerAiieia ('iite
solen teuir cis hous psres. Que
uo se rligiii mni: aqn& atloL
,no te cura, 110 eecolta res, no
apreu res; ' : w b mady i t i pa-


rament, goni i figura fins a la
sepultura. . AqiiPstes paraales
son el reg5 dela nostiosinimics;
unes vegdes, les meuos, 6s e1
diinoni que p::rlo; nltres, lea
mBs, es In coucupisc6ocia; mol-
tissiines volies sera la veu del
mor1


Snyort,ar els nltres vol spas-
ci6ucia; per6, la que se neces-
sitit per soportar-nos a iioltros
rxateisos.'


Aqiii mCIs quo en altre ban-'
da, cal uria llarga, nua perse-
veraot pacikncia, que fassi
c j i i ~ ~ i ~ L B aquolla di ts popular
((poder rs vole:.,


No i!s, idJ, la pacibucia una
qualitat passivn que mos dugui
a p!egar les inatis. Cap virtut
6s m63 act iva , ni mQs, violeut,
que in pnci6ucia; aixi, corn no
h,i hi pa cine cigni see pel qui
t6- houev dents; nixi uo hi ha
trebai impossih;o, no hi ha
obstade iuanper:,\bIe, 80 hi ha
forsa invercible, per l'homo
impacieut, que sensa ronciir-se
ui precipita-se sap que a poe
a poe se vit I lany.


r n
I , JA.


, , , , , ..
~ :I , . . . . . . . . . .
, ,


DE CAPDEPERA


-.


I


-


+R AOUfiQXb R E 6. A. ZPEEKfR


Patriarclues quo foreu Ilavoretes
del aibre de la fe, siglos enrera
nl Qui !a mor t vencit ainb Kiloria diviua.


iPregan-li per noadsresl


Profete,s ibspirats qne'escorreguerou
01 vel iriisteribs d'edsts futures,
a1 Qtii Iw l lnm tregn6 de les tenebres


ii'regauli per iiosaltres!
.. ,,


Sauts innocmts i castes anirnetes.
que'ls coios: numenfau d4s c6lics Angels,
ai Qui lo!; minyonet


i i Preg;ru-li per r?osnltres!


Apbstoit; y t i r 00 el inon, d'aterua roca
els fon:,ments posareo a I'Esglbsia,
a\ Qui & d e verit,pt depositari


iPregau-li Fer uosaltrea!


'31Artirs qita zrdits .. : goatiynreu vostres paames
del cercle nlrlb sang tenyit. sobre l'arens,
ul Qui us (Kt coratge ell I'agonia


jPr~gaiili per nosdtres!


Verges semb!auts.a pures:assucenes
qde's vesten d'or i ueu eu l'estiuada,
a! q u i 6s io font de vida i formosura


;Pregaoli per nosaltres!


Noujos que en Io combat d'aquesta vida
pau enqneriu a1 solitari claustre,
a1 Qni es iris de calms eu la ternpesta


;Pregau-li p9r nosaltres.'


Doctors qiio amb vostres obres nos deixareu
twsord de g m n virtnt i ssviesa,
a1 Qui e,? io raig de ci6ncia iiiestingiblo


ji'iegnn-li pei: uosaltres!


:Sjoliiitte C I I 10s exticcits del Rei-Cristoi
;Oh, tots 10s Saut i Szntes!
Pregauli que perd6ii les nostres cnlpes
~ I J el CJni viu i reiua entre nosaltros.


'k.a viia de Pollensa aont el g a l 1 pwta
mallorqiii vege la 11um pri:n.ra reiidi ei
Qassa! ditiinenge uii tiobit I i o ;~m~a~gc :a I
scu fill predi!ecie an el q ~ a ! :;'hi i . jui ; iA
hyllprca enttia. Fuii i': 'O>C!<li, ' '*.'or I'
Ajurqament d'aqueila grestig;2sa vlia
wcundat per I'Asrociacib per fa cul iu-
rn.$e,Mallwca.


8 A le6 11 .i n?ilja del tiiumenge se icu
sl.,pribkr acte que fou ia cerim0:iia del
descubriment . d'uiril lipids cui-Iocada
e t 2 , , l ~ fatxada de La casa aont nesque.:
ZB tapida estava tapade arnb l'anfiga
baoiera Po!lensina i 'elprojkte dl; la


~, ,


:: !


qual era del jove arquitecte D. Josop
de Oleza i Prates. La inscripci6 deia:


AQVI N A S Q V ~ L'ALTISSIM POETA-
LlIavkL COSTA I LLOEERA-PEBVERE-
MDCCCLIX-M~~;MXXII-POLL~NSA AI.


L i l ' i ~ h .


Una vo!la descuberta el &tie D.
juan Vives Kotger lletgi un bell discurs
qoe fou moltisdin ayiaudit I despres
d'eU ea pronuncia un altre tambe ;molt
estil-fat el Rt. Ecdnom D. Antoni
Ferrer .


El decapvespre s'hi celebra una
sessi6 necrol6gica. En elias'hi ilegiren
les moitissimes ad'hessions de Ma-
ilorca i Catalunya. El poeta poliensf
r). Ram6n !,lartoreIl en nom del Ajun-'
tanient de Pollensa feu el dlseurs


--


IFILL QVI MI% L'HONRA POSA AQVESTA


de gracies i tot seguit Ilegi el discurs
anunciat el Mestre en Gsi Saber Mn.
Llorens Kibcr. Despies.i!egiren hermo-
ses quartiiles l'escriptor valeiicid Daniel
Martinez Ferrando i I'egregi poeta D.
juan Alcover et qual a continuacid reci-
t i la poesiad'En Costa tituladaEnfra.
da del hlvern del llibre Horuciones,


A les inumerablrs adhessidns 1 ebu-
des hi afegim la nostra.


La casa
de la Fortuna


(Sontinuacib)


flm-.ii vos han fet mal? ivos han
pegat? ,Que hu son de dolents!
Per6 estau tranquil quell Imeu
padrinet 5s molt bon homo i YOS
donarh pa i posada.
CAR-.Id6 perque l'amo d'aquesta
casa 6s tant bon homo desitjaria
veurel.
ANT-. Ar,it, el sopk Ps estat m t s
llarg que no acosturnam: el meu
padrinet no se cansa de conver-
sar amb dos ninets pobres que
diu que'han d'esser es nostros
amics. Aixi serzi; per6 fins ara
sembla que lcs estima m t s que
a noltroo.
CAR-.Que les diven an aqUetS
dos nins? D'avon venen?
ANT.-A un li diven Rafel i a s'al-
tre Tomasset. Anaven de viatge
i abandomts per un cruel carre-
ter en mig des c a d , vengueren
aqui, a demanar llimosna i e s
nieu padrinet les ha donat que
sop& i les ha promesa posada,
a1 manco per anit. :I perqu6 vos
espantau? que encara teniu pb
an es Iladres? No, aqui no'n ve-
nen perque si'n venguessen n'
Alegria les feria fngir a tots.
iOh! N'Alegria! ell k s tant fort
com un gigant i valent corn UPI
IlaB.
ALEG-. No les ne teng gens de
p6 i les feria donarho a ses ca-
mes encare que venguessin tots
els des Mississipi; i es' ben cert,
encaren'estarlacontent de provd
d'haverles amb les me\& armes
umb aquets lladres i bandulers.
Llav6 veurieu si n'Alegria Ps
homu de brav6. Are aqui, vos
espolsareu un;poc aquest vestit i
llavb pariareu amb so meu amu.
Anem.
FRaN.-Tot-d'una, frissau, que
ja v6 es meu padninet. Avui es t i
de galena i an es dos atlotets
que han venputs, les mena una
per cada ma; semblen per ell


I dues estrelles i noltror *corn que
siguem dos forast6s.


(Seguird).
- 5 . . , i : . . . , .


Divetires a ia Sala h
en q i e es determinirin
recaudar fondns per genviac#q&&
dats de Capdepera. Determi
comprA un xubasquero a cada un d'
elis i que'l sobrant ios pet~enviarlos un
1-egalct per ses festes de Nadal.


El dissapte demati unh '%omissib
composta del Senyor ,Rector, lutje i:
Medge, recorregueren es barri de
Vila-Nova i el vespre i diumenge denla.
t i una ;Ita conissid composta pel Batlc
Tinent i Medge D. Toni &icl&?y
recorregueren el barri de Vila-Rotja.
-El diumetige a vespres'hav-iemccmda-
des 1335'20 pts.; 386'60 de I'ajuntament
i socied..ts. i de la suscripci6 popular
948'60, encare no :havien enviats els
donatius seus donatius dues socedats
i mo& diven que sagueixerrenviantne.
Segurament aejues~~',..~Dnsi3erable


cantidat quedarsi notablent.anrnentada
Sense festes, miisiques ni veus ange-


licals de nine? que recbriguen el pobla
d'una,,mauera.gsecia e impenent s'an
recaudats la considerabla cantidat de
267 duros i vinr centims.


--3'aconteixement porem contar la
venguda del General dels PP. iTeatinr
P. Bartomeu Caldentey i per la perso-
nalitat de I W n . Visitant ja per lkfecte
que tot el poble professa al Rim. P.
Caldentey que per espd de sis anys
els sis primers del seu ministeri saeer-
dotal, va esser superior de la residen-
cia que tenia aqui. S'ostetji a easa
del comercidnt D . Miquel Caldentey 1
excusfit es el dir que totes les persones
visibles acudiren a visitarelo. L'oratort
del Castell, tant el rnati c6m el decap-
vespre de diunienge s'ompii de gom en
gom per senti1 sa veu eloquent i audi-


Serrii6 del mitt i hora. red.ona dsl@P*
vespre nios va pareixer un moment.
r' La. banda; a la baixada de i a p
del capvespreJ'obsequii-ahb U skrc.
nata.


Bl vespre a les 9 una comissi6 com-
posts d'uns6B homos d e b m6sgxhat
dela ' poblacib se tornaren seu&*aJa
casa,del coinerciant D: Miquel ,C&&&
tey per deinanar an 4 s PI'. rea&&
era possible enviar
mestres i toma: f
corn el que altre t i m


... , ._...


, .


tixi, que'lis estudiarien s'assun
volta si no's'd'aqui un a n y tl'aqul"dlib,
mos podrien satisfer eiB no$tto$'W3@
jos;emper6 que cob Bra,era irnposibb
sobrctot per faita Ue p&sonal; I+tn&ldr
festsci6 ecabh donant visques,isbsE)
Teatins,a Capdepera i a. la V ~ a g dy&
-d':I% Delegadon CJu'hernztiva del
Partido Judicial de:Manacor, durante
k Gltima gujn.cena de Cste. mes ha im. ,
puesto las slguientes muitas, debida-
mente autorizida porja superioriQd.. 1'


A Catalina Forteza'CortCs, de M&a' '
$or, vendedora de carne y de pescado,
poor tener pesis faltas depeso,cincuenfa
pesetas (50): pas:tndo ademas la cor-
.respondiente deriilncia al Juzgado.


A Miguel Veny Riera de Manacor,
vendedoC..de verduras y hortaiizas, io
ha denunciado-a1 Iszgado, ei cual le ba
impucsto doble multa de cinco p,esetas,
decorniso de pesas y pago de ?bsds;
pr+!e-nqpi+a .,pesa sin contrastar con
la sena de este aAo y que ademas re-
sult6 faita de peso.


A Juan Goinila Adrouer,de Fe@iiiI,~,
earnicero,multa d$ Cinfuenta pcsetasy
k carrespot1diente.denuncia 21 Juzgado,
ppr:~ep$$ la Eqlecci6n de pt:cas Pai:a
de pe,so ,y sin coiitragtpr. ' ,


. .


RELLIGl
PARROQUIA -


Ahir varen donar piincipi les Coranta
Hsrep.$ue&ixB establertes a . perpe-
tcidat la Sla Eiisabet Blanes Tolosa


actes que s'gcastumen: scabant-se
de+a &sppyp+&, .de Tots Sants.
~ & i i a & < : rdua el Hr. p. Juan
Ginari de St Pelip Neri.


Diumeu$ee,devati all'hofa de, costtim
se fera '1%) Eoinunih, GeMra! pets as-
socia rat Cor de k&.
EF flrk 'tier haurA 'matines


&d4 @res .Its ft&ncions.pr6pies
de la diada. ~ , , .


% &I; yeset;e,eq la.matelxa-Igl&sia se
Coiheii$akan eis' ExZ.icicis Espirituais
per tot el.ppbk, qp$ predicarh el-ma-
teix Rt2:Gkart.


CONVENT
'Dhxknee demati se celebrari Ofici


. . . , Z '
Am-


s:o!e.mne.&dicat,:i Nta. Sra del Roser.
El 'deqapvrspre Matines de difunts


eatidate, n benefic$ dels Esol-
itat# 'krtanencs' que son a
Africa i i ' , entregp , . an 01 bath


LORECAUDAT
.Vataquf' ?i& spa 10 ' qiie'l


Batla ha rebut a favor dels
soldnts.! , j : !
Funci6 dels Reis 283'60


.' SY'67 ,id; -,de . 1"
a dolAteneu 93'30


Dels nics de les escoles 19'80
150 Conpi.e::;i.!o Mariana


Suscripcili de LLEVANT
i alguiies &res po?r$onis 22'00


Total . . ', 749'37


l5b pts. . .


. .


---


REPARTIWENT :
I)iumenpa demati a t $ &la se


eridh per uiedi de preg6 eIs pa-
res qui tenien fills B PAfrica.
E n comp:ii.,l~iisren,"~S an els
quai8 se reparti la. retcaudat
perque cada iin ho .en.& a1
Beu fill. Les toe& 23-6t;K a cada


1 un.


\("


' I


METEQROLOG I A


DespCs de la sav6 que fen a1 CnaI
de la passada setmans ha fcts una


: i k t i d a de .dies bumits. Reiiiava el
xaioc i l'aire era molt pesat.


MOBTES


Dijous 'de la setniana passada iina
fiila d'eu Rllqirel Cirera des forn del
carre ds ales iParres, d'uns IS anys
se P O S ~ xareca d'una ghstriga i en la
matinada del dirnartr entre@ 1'8ninia
a Deu. AI cel sia i doni Deu a sos pa-
res resignacid per soportar til per-
dua. , ,


=En la matinada:d'aliir, dia 30,:muri
en el Senyor, d- liarga i penosa malai-
l id i despres de rebre els Sts Sagia-
meiits la msdona Catalina Fernenias,
germana de la Mestra Pemenim de
devora la Parr6quia. Mor a i'cdai d e
63 anys. A causa de Coranta.Hores i de
les festes d'aquets dies fins dirnars no
li poOr6n dir l'Ofici. Rebi 1% ievafami- ',
lia especialment la seva germana i son
,nebot el nostro amic, D. Andreu FeMe-
nias, exbatle d'aquesta V i l a , l'exprrssi6
del nostro condoi. AI cei sia.


, , * , , i ,. . . , ,
DELMERCAT


.Els productes agricoIs do la
nostra comarea s'enfilon. Els
,pores gragsos pan +mb aument
de cada dia;' son p res 6s ara
entre 2'25 ;i 2l40 kg. J31 boss6
se trobrt ja damunt 210 pts;
de inetles s'en hnn pagailes a
13 dnros. Ses pomes a 15 i a
16 pts. quiuth. Figues sequss
desde 25 a 35 pts. S'oli a 35
duros somnda.


PLE DEL AJUNTAMENT
Dillnus a les 9 del m d s e


,-reuni el $6 del Ajunt,ament.
Hei:assisti majoria do Retgi
dorsi se prenguoren acords
importaras, que en el proxirn
nhm. si se mos permet,detdla.
rem, ja que en ayueet no ha
estit possible.


;:


CASAMEMT ' "


Dia' 28 dimars, se cas- r.ien * na
Maria Gili(a)Sua Ba do ~ ' X X I Q ' T I
Ton& ainb en J u m Gili(a)Sua
fig do I~ama'n Tiit.
Sia ,onhorabona i qiie pugniu
estar molts d'angs plegsts.


MATA NS A
Aquksta setmana ja s'han morts niolts


de p o k Encare que no fa fret se ueu
que la gent frissa de menja porc kesc.


Tiljlb6 s'en treven moltsde porcs


a
VENTA DE PORiCS I


public. Uiuinenge feren una


i


DITES I FETES
Conversa cullida del vol ax es


Port de Soller.
--Quina I!engu t'itgtada m&sf
-Sa de bon, estufada.
-,"io es ass6, Riel; lii quote
pcegunh en Xim 6s quiua
Ilengu trobc-s m68 mala :de
rnuniprendeP
-Sa d'un mut?
-Viro~a!... no 6s dssb; quina
llongil has tvohada m6s dificil
de keteni?
-sa de sa tiona; qnan t dorm
i tot ?al!a.
-1 q n i n a t'agrada ~ R I ~ C U P
--Sa ;LOS flastomaci6.


d)
.stl


U n aut6 diu an ies vicari qui
I'ngouisavz, pocs momeuts a.
bans de niu;.i:
-.-iPare! jo voldrh que aix6
fos corn6dia.
--3erm6; per6 6s nu drama que
t6 es desenlAs a1 d t r e mon.


. . , .


END EVIN AY ES
Una atiota vaig troh8
que m e VB deixh atontat
li demnu sii ~ e v a cdat
i s'atiota'm contestii;
--Si ni'cn ilovus hi> mitat
la sexta i In qimrta part
li afegeis tres :mys qiio't guart
iteudr6s es eouta. acrrg!at.
Si pe t r cm d'espabilnt
i no ets pmsoua tonta
jib me treurBs aquest conta
i sabrks ,sa inem edat


2.-Estic a dins cailn C:ISG
i no'm trobeu amb dobbBs
no'ni ~ o u e r i mil, tot es in6s
i 'm trobcn cada setmana.


3..Son pare encare no's nat
i el fill guaita a n es terrat
- --


.#


COLMO


Que's el colmo d'uu tenor?


*
FUGA


R.ss.ny.1 d. pr.m.v.r.
j. p,ts c.m 11s . cut .
p.rq.. d...n 4.. j. h. h.
p.r C..t.t q..lq., s.r.r.


CABIL AGIO


* Un csssad6 cassant v6 7 per-
dius 10s despariL tres tirs i en
mat& 4, qusntes n'hi que da-
ren? *


SEXBL A KS A


Amb a ~ u B s'asstrmbla la ma a
un parral?


Les solucioizs nl go. qui v&.


SOL UCIOONS a les erideoi-
nnyes clcl nlinzero passat .


ENDEVlNAYES--I la Iletra
E.2 La. figuerii de mow.


PREGUNTES


1 AIS 18.. 2 Sa niissa derrera.


ENDEVINAYRES


Pero F e d , Audrerr F'ust6 i
T. Llitcres.


Pirstecnia Espinosa
Nuevos programas para RAMILLETES DE FUEGOY


AR1'IFICIALES propios para fiestis particuiares, de barrio, jardines
erc. etc.


N\i'ove&d en FUEGuS ELJ%TRICOS de mail esdendor Y -
Iluvias de Euego p l a t e a d o y dorado.


-
FUEGOS JKPONESES=CO€IETES REALES con cabellera


=Cohetes de honoi-=Cohetcs el&ctricos=Cohetes escoudidosa
cohetes reales con liuvia dorada y plateada.


Enseiiaiizs prjctica de la conjugaci6n de verbos regulares e irragulwse
conforiiie 13s &!timas noiiilas pub!icadas per Rai Academia. Precio 0-93 pis.
y ejenipl ar 9'00 ptas. docena.
eiivii no!a de ies Escdes :k S A Zona ic63 necessitades de niqterial p c d a g h -
pic.


0 DE ESCRITUR
La gsan majoria 3As MeFtres haurao rebuts ims quai:erns de caliyrafia carScler


in$$& titu'ats Metodo de Escritura Mueco (irabado de J Mumbrd. Bp uu
m6todo excel-lent per la reforma dei caracter de iletra i teneii uia prsentzri~irex-';.
p!eiidida. Tots 81s coi-legis que ei vuiguin adoptar poden dirigirsr a noitros
ho servirern a1 mateix preu que ia casa editorial, aixd 6s a 11 pts es cent i frank de
port si la factura de tot lo que deinanin passa de 25 pls.


WAS PEDAGOGlQUES
Sei-vireirr al prfu de Ies respeclives editorials I P S que inos :sien demanadk?


franques de rorl; m%nll'es %os Itidiqnin el pel! d'impreota.


k e COLOR
Hem rebut o n hermbs sur t i t de capses de iipis de colors per dibuix. "hi he


desde 6 p!s. dotzena a 7 pts. capsa. Ides capses son de 6 i de I2 !dpis.


Feia terii?s que eslave:i agotndes les .Doctrines grasses* Are la est.2 fetaih
la nova: edicih Podem servir-les a 23 pts;dotsena.


~ ~ § ~ ~ ~ ~ ~ T ~ ~ I W OMPI 5 LES


forles i sepurres que maldeixent cniguen eo terra amb mo!ta forsa no se rom
Les poden adquirir ell aques!a Ll ib ier iu Escolar iRellrgiosa a 16:pts dotsena.


Hem adqurida una pal-tida de pissarreres de pedra de les ivompibles. Son tan


Cwre de falmsc, 48--ARTA


Prcn'citut
$E T I E !A


LYoleu sstar ben semi ts?


S'ES ORER'rA F A POC. TOT ES NOU
L LLAMPANT. SERVICI ESRlERADISSlM


-


(A) RQTCHET
te UDR Agencia eutre Arth i Pnlnia i hei va
znda dia.


Serveiis amh prontitut i suguredat tot classt


Direcci6 a Palrna: IIwina 38 An es custst der
Li'et1c~l.rt.gs.


Zeritro FarmncBritic.
Art& Pnlms IJ" . :~


dirigin-vos a


Q u a k e Cantons, 8-ARTA,
Te olis do primer i segonu claws


Serveis barr;lls de 16 litros u do-
a preus aeomodats.


micili.
m m E s EN GKOS I AL DETALI. . ' . .


........................................ .. .. ....... ~ .., ~. . ...__ ...................- e-.-..