L L E V A N T DkCEN-4KT CATOLIC MALLORQUI Any XV A R T A Y f l d~ 1 P R E U S !...

L L E V A N T
DkCEN-4KT CATOLIC MALLORQUI


Any XV
A R T A Y f l d~


1 P R E U S !
i K;L1n1 519
I . ATRIA _ - _ _ - _ ” _ _ Genet- d e l‘Y31


Art& i comat-ca, uri ariy 4 pies.
R fora id 6 s
Ex t r an Eta r id 10 a


UNA QUESTIO ESSENCIAL
Una sorpresa dolorosa ha estwt


per molts la publicacib del m a n i -
fest del aPurtido regionalista ma-
lloryuinn El5 auronomistes es pre-
paren per anar de bracet d’aquest
partit a les properes elections ge-
nerals. Cnnvendria, p ~ i - b , pun-
tualitzar bcn c1;irztrnent que es
t r a c t a d’una u n i 6 purxmeot cir-
cumstancial, en vistes a les elec-
cions i , tinguda en compte I’espe-
cialfssiina estructura, que e s si i -
psja t6 el cos electoral a Mailor-
cat I, escrivim es supvsa, perqiie
ningo sap les sorpreses que pot
donar el jovent que votarA per
primera vegada. Els q u i h e m h a -
gut de conviure arnb els joves pot
set- poiiriem afirmar el scu total
allunyament del3 vrlls partirs,perb
ho podern deixar estar, corn si fos
una incbgnita d e dificil resolucid,
El que no podem deixar passar 6s
que es vulgujn amalgamar idearis
politics tan difereiits co:n el que
sustenten rls antics regionalistes
mallorquins, -els que s’anomena-
ren un temps regionalistes,--i a -
questa nova fomada de regiona-
tistes, en castellk! La questjo d e
la Ilengua e s . per nosaltres una
questib essencia!; 6s l’afirmacib
m& visible i rn& Clara de la nos-
tra personalitat politica. Si el po-
bIe maIlorqul t6 una cai acteristi-
ca que el deffneix ben netament
C G ~ a poble, aquesta caracteris-
tica troba la seva expressid niCs
marcada en la llengua que lies
prbpia. Es clar, que l’knima ma-
llorquina, forjada en el lent treball
dels segles, ha anat congriant-se
en altres i diverses qualitets que


juntes, totes plegades, ens doncn
la fdrrnula ideolbgica del que pot
esser lo mallorqui; els coscums, e1
dret foral, la cuItura prbpia, I’a-
daptacid a la terra de !’art impor-
tat, etc. Perb, cap fet diferencial
hi ha de Ianta impor thc ia corn la
Ilenguzr; ella c?s, per dir-ho amb les
paraules de Pra t d e la Riba, 1’8ni-
ma del poble feta visible, i t ang i -
ble. Ella es la que d6na el 5eu en-
cuny a1 nostre pobIc. Debades el
€Tamant partit regionalists, es ba-
tirL amb aquest nom quetanres
coses pot evocar en el cor de tot
mallorquf, si darrera aquest nom
no s’hi troba la f o r p i l’entussias-
me prr a defensnr arnb amor i
comprensid el que nasaltres tenim
de mes sagrat : la llengua, ja que
per ella hfallorca ha entrat en el
bon a m i del seu recnbrament.


Les ombres estirnades dels mes-
tres que ens precedircn en la fei-
xuga tasca del nostre rcnaixement


ens malai’tien si ens deixhvem en-
lluernar per el mirallet d’una
conveniencia polftica moment&-
nea, si a ella sacrifichvem el que
ells tornaran a posar en honor,
amb mes entusiasme i convenci
ment. Les fortes malediccions d’
En Costa,--per exemple--retrona-
rien en el nostre cor despertaot
eterns rernordiments. Rles V R I que
tengueni prestnt sempre el seu
concell d’alqar I’emblema de I’a-
vior legftirna
que cada poble sols ateny son as.


Ire
seguint per la seva brbita!


Sorpreya dolorosa ha estilt a-
quest manifest. Aixo no vol dir si
conve o no de moment Rjuntar els
vots par a treure candidats que
puguen representar d ignamen t a
Mallorca, H e m de negar, perb, el
dret a batiar-se amb e l nom d e re-
gionalism a qualsevol agrupacid
politica q u e no comenci per un
r-econeixernttnt explicit del que i&
de mes essential l a nastra prrso-
nalitat corn a poble.


TOSEP SUIEEDA R L A N E S


~


t o que valen els ferns d’estable i els ferns artificials
Els fern4 artificials obtenguts per


la fermentacid de palles, brosses i al-
tres residus, hark donat lloc a nioltes
discusions respecte a la sew bondat i
valor. Si be es reconeix que els ferns
ariificials tecen, sencifiament, les
mateixes qualitats que els ferns d’es-
table, sbn censurats pel fet de que
surtin rnoltes vegades mks cars i de
preparacid moksta .


!En una granja anglesa, els tkcnics
han fet uns experiments durantun
any, que venen a dissipar els dubtes
que sobre el cas es presenten i han
deixat aciarit que prenguent certes
precaucions, es poden preparar ferns
artificials excel lcnts a preus satisfac-


tor is.
Segons el Srs. Lafitc i Caudion,


els notables experimentadors de In
fabricacib de ferns artificials, ha do
fer-sepni tint del segiient principi:


Estendre sabre un pis fort i imper-
meable diferttnrs jzlcos de palla o de
ferratges de classe inferior per rcsul-
tar rnenys cars, corn rambC serradis
de Ilenyes; regar molt SQVjnt aquests
liits de palles nnib orins i a falta d’
R quests, a m b solucions nitrogenades
les quals active] a n les fermenlacions.


Alsdues preparscions s’han assat-
ja t a la granja anglesa; atnb els orins,
I n temperatura dels jaqos arriba en
poc temps als 6’5 graus. D’unes 28
LES F E S T E S A STA. C A T A L I N A THOMAS


E1 nin Ju?net Alzamora vestit a I'antiga


I --_-.-_I^


tones de palla i 40 de serradures, s'
oblingueren a l s pocs mcsos 90 tones
d'un fern saperior, el preu de cost del
qual no ultrapat.sh els 55 francs la to-


Quatra assaigs es feren amb palles
tractades arnb solucions nitragenil-
des i altres tantes arnb orins i a totes
s'afegircn fosfats naturals, arnb et ti
de donar 10s carbonat dc catq.


Les fermentscions arnb solucions
ni tropnades foren matwo HctiveS que
Ies obtcngude: amb orins, i els ferns
resultants quedaien mes ben des
t c iats.


Un resultat excel lent va esser ob-
tengut amb una particla dt patla, a la
qual s'afegiren 5 ki 10s d'una mescla
compobta de ciacnarnida i fosfats natu-
rals en parts iguals. La pila de palla
es va regar arnb aigna natural, si b B
abans d'aguestes ruixades s'en dona
una amb aigues dels ferners. La tem-
peratura de la pila va aumcntar molt
aviat, de tal manera que ais quinze
dies s'abtenirn uns ferns molt bons,
que for tn portals ais camps un mes
i mig mCs lard.
De totes aquestes prove#, es for-


muhn els segUerits conrells per pro-
duir en bones Conditions ferns arti-
ficials:


Utilitzar per el primer !l i t de la pi-
la ferns d'estable i si no s'en te, donar
una regada, de boo grincipi, als jaqos
amb orins o sigues fecals dels femers.


Fer que les piles de palles i herbes
no passin de l'altura d'un metre. Vi-


I na.


gilar la tcrnperatura d'aquesta pri-
mera pila i quan arribi enlre ela 60 i
65 graus posar-hi a sobrc elscgon


Regar sovint les piles i si es pos-
sible aprofitat les pluges.


No es fa neaessari petjar moll cls
jaqos, per si sots ja s'enlonsen quint
tegen rnolta altura.


Per a promoure la fetmenttlcid a-
fegir hi nitrogen.


En 10 que fa referencia a1 cost dels
ferns at tiflciais, dits experimentadors
donen les xifr es de 55 a 87 francs la
tona (de 19a 30 ptes.)


En la mnteixa regid valien eIs
ferns d'estable, quan operaven, 80
francs la tona; de manera que en el
pitjor dels casos , els pteus entre U R S
i altres ferns resulten gairebe equiva-
lents.


Ets que tquivocadament diuen que
el tenir bestih Cs un rrral necessari,
quan haurirri de dir el contrari. po-
dran tambt, sense bestits, procutar-
se ferns de les millors qualitats, se-
guint les regIes precedents.


j a r


AI recuflir aquesta nota de la PA-
Kina agricola de *E1 Matb hem pen-
sat desseguida rmb una perdua impor-
tantissima que en molts femers de la
nostra vila sc produeix i que se podria
evitar fent una sencilla aplicacid del
sistema de produccid de ferns wrtifi-
cials en ella explicat.


En molts de femers que tstan en
descubert i que reculleixen per tant


es aiguas d e pluja;estant els clots en
.el rers m6s o rnanco argilosos resul-
;en impermeables, I'aigua si embassa
~ I r s umpl arnb frrquhcia. Aquesta
aigua. disol una gran qusntitat de sus-
iancits entre Irs q u a l s dominen les ni-
mgenades que al secar-se per evapo-
rnci6, desapareixen i es perden en I '
~trnb~fei-a. Aquestes aigues de mace-
racib, >e.iieri sdrnirables per rrgstr els
llits de palla d'un femer artificial i les
deixam perdre rniscrabiement arnb
gran ptrjudici de la boesa reptesenta-
da aqui per un nombre respectable de
kilos de ferns.


Idd be de I'estudi de la fabricacid
de ferns artificials podrm deduir dues
maneres per aprofitar aquelfes ajgues
L L u m tirant a sobre la palla suficient
perque les absorbesqui, palln qcle al
podrir-sa i formentar se converlira en
ferns o be i creim que ts et millor, P O .
sar dins aIs clots que serveixen per
femtts abans de lirar-hi cap fern u n
llit d e palla de bastanta gruixa, Ia
qua1,ab.m birit les aigues, 5e con verti-
r 5 e h fern i enguany a! preu de dos
reals a que va la palla, v o l la pena d'
experimentar-hn.


-5-


Devant del mirall
S'ha de reconeixer que sbn molt


poc eleganis les dones que caminen a
gram passes corn els homes Si els ho-
mes tenen el p a s l 1 a r g . h perquegene-
talment, 5l.n mes alts que Its dones, i
teneri per tarit , Ies carnes mbs Ilargues
que nosaltyes.


Les p ~ s s e s han d'esser regulars i
proporcionades a la ilargada dels
membres inferiors, i res no hi ha mCs
lreig que una dona que mcarnioar
mou aquests corn si fossin les bran-
ques d un cornph, Aixb, junta un
exagerat balanceig deIs bracus, torna
vulgar la mes distingida figura d'a-
quest mbn.


Carniriar decantant el cos massa
endavant o nassa endcrrera, tampoc
no es massa coriforme a I'estCtica, E
convd que si teniu alguns d'aquests
defectes, els corretgigueu per medi de
i'esport o alguns exercicis gimnhstics
a propia ts.


Una dona curosa de la aeva digni-
tat Eisica, ha de procurar no engron-
sar-semassa quam camina. No vull
dir que calgui camitlar engalaverna-
da corn un rave i limitar-se a posar
feixugament els peus a terra.No el ca-
minar ha de revelar flexibilitat de tot
el cos.Ef movjment de les cames no
pot Csser isolat; I'han d'acompanyar
tots els musculs i aixi obtendrem !'e.
quilibri perfecte tant dificil d'aconse-
guir per6 tan envejable i encisador
de veure.aTC un aim de deesas diuen
els romantics.
Sense Csser tan cobejosos, contern-
tem-nos de no posar la punta dek
peus massa enfora o mana endins, de
no saltironar, de no oferir a la vista
I-espectacle escarrufds de les convul-
sions.


NURIETA


DE CANOSTRA
El patrimoni artistic.


S’altra dia un marxant d’antigue-
dais, a1 pareixer, enviat pels frares
franciscans de Ciutat, vengut? a Art&,
i va fer Gdissabtc. pels porxes del
Convent, ernportant se unes talles re-
neixentistes d’a lgh merit, i altres pe-
ces artistiques. Sembla que I’Ordre
dels Trrciaris franciscans vol fer un
Museu. Ens scmbla molt be que es
fassi tal Museu, perb tenguent a Arth
u n Museu no entenem perque ban de
sortir da la V i l a aquestes cosas d’art,
sobrctot no &sent e l Convent de la
propietat dels frarcs que en tentn
dnicament I’usdefruit. Ja fa alguns
anys el Convent sofri una gran per-
dua amb les taules gbtiquts que es
trobaren a la Capella d e Sant Bona-
ventura, quao li feren la rtforma. A-
questes pintares, foren caiificades de
vertadera meravel I a pels in teligcnts,
i de gran preu per els quees dedi-
quen a la compra de C O B ~ S d’art, De
mig amagat prengueren la carrelera,
C Q ~ ara els angelons reneixtntistts
han pres el vol. Creim que tots a-
quests objectes deurien tornar a A8 t&,
i si dins el Convent no hi ha manera
de donarlos el lloc d’honor que els to-
ca ts podrien deixar en dipbsit a1 Mu-
scu d’Arth.


-e1 temps s’ha encalmat en el
transctirs de la passada decena; fins
ha fet alguns dies cxplkndits lluint e1
sol i encalentint de bon de veres. A1
principi feu uns dies de temporal amb
una forta cnlabruixada a una gran
part del tern:e, incluint la V i l a , desa-
paresqutnt altra vegada els ndvols
plogu&s.


--De salubridrt anam bC,si bC s’han
presentat alguns grips, no revestei-
xen carhcter epidemic,


--Dimarts dia 29 a consequencia d’
un atac al cor va rnorir a I’edat de 83
anys l’amo En Franciesc Fortezn, Ju-
sapet, A. C. S.


Feia temps que estava molestat per
unes llagucs a un peu, malaltia que
no feia presentir la mort tan pronta
que sorprenguk a tota la familia


A l’enterro i funerals hi ha assistit
una gran gentrda mostra de I’mtima
en que era tengut el finat i Ies moltea
relacions de sa familia a la qual d’unr
mauera especial rmIs stus fills Torn i
Frsacerc, Rosa i losep ament, tnviam
el nostre mts seatit condol.


I -El vinent diumenge dia 25 a les 2
mitja del capvespre la Caixa Rural


:clebrar& la Junta General Ordingria.


-Per fi s’ha conseguit que en CIS
?nterros se despedeixi el dol al c u r e r
le Son Sersera. Per major comodi tat
,’Ajuntament ha fet inoral-lar un llum
iposta per encendre en tals cases.


-Hem de mostraa la nostrr satis-
!acci6 per !’&xi1 alcansat per uta bon
rmic sino artanenc del tot prou cone-
gut per el seu origrn i convivkncia
?ntra nosaItres. El pintor Joan Anto-
i i Fuster Valiente de Son jaumell a-
:aba de celebrar una exposicid de
p a d r e s R Ciurat que l i ha v ~ l g u t
grandissirns elogis, als quals juniam
a nostrc felicitacib.


-Ha visitat la n o m a redaccid el
IOU setmanari regionalisca =Ida Veu
i e Mallorcrts. Sembla que sera porta
ireu del Centre Autonomist#, agrupa-
:id politica de la quai en SOU dcgut
empe publicarem el manifest que di-
:igi a I’opinib.


AI corespondre efectuosament B la
seua salutacid I t desitjam molts d’
anys de vida per poder trebal’ar pel
bb de l’adormida Mallorca.


-Fa alguns anys i aquest tambe n’
Cs servit, que desprCs de St. Antoni,
cornensam a seniir pels nostres ca-
rrers els ct-its estridents i ridicols dels
desenfcinnts i desenfeinades que do.
nen broma. Ens sernbla que se comen-
sa una mica mass8 prert A molestar
I’imensa majoria dels veinats i que si
per qui corrtspon se prcnguessin me-
sures per suprimir-ho, hi guanyaria
no poc el bon nom dct poble.


-Faalguas dies se troben a la nos-
tra comarca uns cassadors de seuvat-
giria forasrers que fa temps fan des.
trossa per Mallorca. Segvns mos in -
Eormen, son molt i\r&ctics en el tassar
marts, mostels i geneto+. Perb no tot-
horn est& content del SPU pas; ets cas-
sadors ja ho crec que - 1 1 pero CIS
amos, els conradors, no, perque els
cunilis les fan m&s mal que la seu-
vatgina.


-Dia 19 de Desernbre a la Sala ten-
gut! lloc la subasta a plec tancat dels
arbitres de la Vila.


Foren adjudicits als seguents pos-
tors:


Plassa i ocupacid de la via p6blica,
per 2476 pts. a Bernat Torres Carrid.
Vins, per 4513 pts. a1 rnateix.
Escorxador, c a m s j rcgoneixament


sanitari dels porcs de matances a Mi-
que1 Bonnin Fuster per 21,506 pts.


Peix, a Migucl Oliver Solivellas par


--No va esscr molt animada enguany
la fests de S Antoni. El dissapte feia
vent fret i la costurn, que de cada ayn


1800 pts,


-Ens enteram per la prensa de
%tat que et nostre amic Andmu Fe-
-rer fundador del nostre peribdic, ha
?.stst obsequiat a1 Hotel Rein, Victb-
-ia de Palma amb un t t d’honor amb
notiu d’haver fundat el setmanari re-
gionalista *La Veu d e Mallorca.


-Un altre eompatrici i colaborador
En Josep Sureda Blanes ha donat a la
Associacjd per la Culttra de Mallorca
itia interessantissima conferencia so-
ore ahlahatma Candhb el fandador
lei nacionalisme indi.
;e va perderrt, de fer fogarons, on-
!uany quedh exterrninada. De tres
inicament ens hem cnterats que sa fe-
-en a altres tanrs mfPs de la vila.


Se cantafen solemnes completes a
a Pnrioquia arnb assjstcncia de I‘O-
ireria, dimonis i rnlisica. AI on demh
3evera les 8 comensh la colrada mCs
lesanimada que l’any passat, arribant
L la f i a reunir se per la bendicid 42
mirnals. Ja deiem I‘ang passat que si
.ot horn vol esser espectador mala-
nrnt aniran les colcades vineotr. Les
entacions de S Antoni un poc massa
gruixades. Una mica mCs d e serietat
no iinliia malament.
En Joan Lopez Llull feu una bona


P;Iosadaiurtint a la colcada amb el
carco enmurtat i els quatre cnntadors
animant la festa.


A l‘Ofici predich les glories del Sank
Mossen losep Fuster Forltza


-Fa alguns dies que una brigada
municipal est& arrecglant eis carreis
de In Vila, tapant clots i solcs i posant
un bon recarrec a la cat retera de ciu-
tat a I‘entrada de la vita, tros que
s e m p ~ e at& en mal estat.


Relacid nominal dels reclutas del
reernplh de I930 que s’han d e presen-
tar a la Caixa de Reclutament d‘lnca
dia 28 del eort ent II les 9 del mati:


Mateu Alzirnora S u r d a , Cama
E3a1 tomeu Estevd GuiscafrP, Sene!;
Cristbfol Escanelles Alzamora, Tet;
laurne Pnrteza Fuster; Mateu Ferrcr
Ltlttrws, Pusseta; Joscp E w e r Pic&
Ranxk; Miquet Gay& Piris, Monjo;
Miquel Genovard Estrany, Conflt; An-
toni Ginard Pomar, Caparrot; Antani
Guiscafre Artigues, Seu; Pere Gili
Garau, Comuna; Bat-tomeu Massantt
Bernat. Pariret; Jaume Nadal Carrid
de Sos Llulls; Pere Palou Oliver, Pa-
IOU; Gabriel Salas Delrnau, Nonga.


Dia 7 de Febrer s‘han de presentar
ets sortrrts &Africa.


Pere Gelabett Ferriol. Gafarr6; An-
toni Ferrer Carrid, Baste; Anroai
Tous Jaumc de la Font Cafcnta; Ga-
briel Sancho Cuwnch, Blay.


Acnba de sortir


Conferencia sobre aquest pocta pro-
venCaI per
J O S E P S U I Z E D A B L A N E S
~-


Beguda exquisira, elaboradrr
smb extracte de fruitcs. Provau It,
bs drliciosa


aA%S&OSES Y SIFONS


M. MUFVTANER FLAQUER
Fabricant :


Fdbrica i despaig:
P. DES MARXANDO. Artd


)lo doscuidtu de lisitar
la nosIra caja


SB smeixen L U N C H S amb
E prontitut i perfeccio EZ


En ella hi ttobareu tot lo necessa
ri pvr satisfer ei gust nit% refinat.


O R A N COLMADO


J A U PlCO


SARD (a)Terres
r'eneu servici combin:tt Btmb el - Jhrr*ocarrii -


Excursions B Scs Coves, Calarrat-
jada i dornds punts de MalIorca a
prams convenguts.


CarrC A. Blanes, n." 41. 1 ARTA.


NRUMFIN
MAQUINAS PARA
COSER Y BORDAR


Es la fdbrica para dichas mdquinas
mas grande del continente,


(MARCA ALEMANA)


Deposicario eclxusivo en ARTA


C A N G A N A N S I


- I-) I; ~
RAFAEL FEt lW Bi-ANES


C. DE J A I M E I I NUM 39 A 149


Palma de MalIorca
Sastrerfa para SeSlora y Cah;llkr o
Articulos y novedaldes pars vestir


de todas clases.


GRANJA BARCINO


PER TOTA CLASSE W A V I R A M


ALIMENTS E S P E C I A L S PER


BADORRS; A N E L L E S . P L A N S


CONSELL- MALLORCA


DE R A Q A , G U N I S , COLOMS,


POLLS, I PONEDORES, INCll-


r CONSULTES.


PlNTOR
Ofereix els seus servicis


Especialitat en autombvilc
i cartetons


rcproduccions i retmb
C. de la Sombra-ARTA


B F O N D A 1 "LAS PALMERAS" 1 PLASSA MAJOR, 20 r 21 (PALMA)
NOVA DiRECCIb


A CARKEC r ) ' m i s ij f


I !Juan Bauza Paul


FABRIGR DE FIDEUS
i tota classe de pastes alimen-


ticks d'en
NICOLAU CARRIU


Preus sens compe this
Carre de Palma, n . O 48


D E


JUAN MATEMALES
Diariament elabora: pa, pa-
nets i pastes de totes classes.


BON SERVICI , NCTEDAT I
ECONOFA I A


Car& del Sol, 2. Art&


Balear Pensiiin
T O M A S S B E R T


wi)s@* FAMILIA MALLOKQUINA eeee-
Habitaciones con vista a Ia Rambla, Monument0 a Crlldn y


Cuarto de banlo con agua calientc y fria,
Puerto. : -: MobiIiario todo nuevo :--: 'I'rato familiar


#en&Mn cornpieta be$bt 8 pta$+ P @ata artistag pretiog
e$pedaie$,


Josd A. Clavi, 3, praf, I ." BARCELONA Teldf. 31034


M o m a la llegada de trenes y vapores :-: English Spoken :-: On prrle frdnqais
(No equivocarse: junto a1 ntonumenio a CoIbn)


Nlimeros de 10s tranvias que pasan junto a BALEAR PENSION: 3, 21,
22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 35, 49, 52, 53, 54, 57, 58 y 59.