P R E U S Arthi comar-ca, un any 4 ptes. A io] a id 6 = L'eterna Qiiestid '...

P R E U S
Arthi comar-ca, un any 4 ptes.
A io] a id 6 =


L'eterna Qiiestid
' L'espectacle 'que bfereix avui


la poIitica espanyola als utls de
l'observador sere, es tant alliqo.
nador corn puguiti ess6r:ho . els
intents de la fbrrnaci6 del sistema
politic d'un pais., ,Ho seria encara
mes per nosaltres si no ens hi tro-
bitssim afectats pkrque . allavors
el nosire inter& seria pui-ament el
d ' u n estudihs que con'templa la
realitzacib d'uns experiments de
dr l t politic, .mt% emocionant que
eis operats en ' u n laboratori, per-
que cs fan, n o ' e n fnateries inani -
mades, s in0 era un C G S viu.


EIs sobreviv6nts dels partits I l i
berals hail fec esforcds tithnics
per art-abassar la direcci6 dct
pais a base de n'klba, el prestigi
del qual no silbern veure f u n d i t
en res seribs; la repulsa de I'opi-
nib ha esrat tan ungnim que el
rnateix capdill amb gest ti-ibunici
ha renuociat a ccitlrr u n s :raTms
que per ell eren massa.verds.


Tambd els vells conservadors
han volgut rejovenir-se i ccrciir
una corrent que ets ' a c a r a s s h ~ ; la
seva organiizac;?, yerb fa un > b
espanfos de bpid i n o tenen cap
personalitfir d.e pristigi que e ~ s
pugui imgosar aquelles dii-ec,wius
noves que exigeixen I !e,S necessi..
tats del pais.


De tot lo qual ,resulJa ..Be!, clar
5.ue si els elements republicails no
sernbla que tenguin rqaites pcoba-
bjlitats de governart: &'si. 'del: &-i
vant tampoc iofer.eixen base p y
una normhitar-' 'p'o1ftic.a setiosa 5
d l'altura suficient per' Ikwa gra;:


# . J I 1


ctuai i els seus motius tenen;


. -
I_ . . . . . . . , .


g I .-*)a a-*"-- .I*.-*- -.1u11-


i : # 1 LLEVANT, desitja atots 8
1 .
I - t &Is ~ ~ u . s p+o te~ors , s.us-
I ciiptori i .aiinciants un.fe- ' i
f ' I


' . ' t I tiq 'any m u .
z . . . :


. . , . 5 ., : . ' . < , ;


I .
I
4
~ * o - ~ ~ " ~ m - ~ * ~ - * o - - - ~ * * * - . - * ~


per aixb en Cambl, fa I'efecte d'
una c@umnst sola i irnica' e n ' niig
d'un muni d'escombres


Tot i vegent.ho aixi, en Cambd,,
donanc p r o m de la s e v a vocacio
politica irreductible s'ha Ilanqit
a m b el qeu habitual dinarnisrbe a
la lluita, tasca difirit , i durat- per-
q u e , corn sempke trobarh el's obs
tacles a .?qne- ha aludit . j a e n la
5eu3 derrem notac , I


: Si en Camb6, p w u & .verlcer. a-
quests obstades hauria realilzat
ga irebean miracle; els altr es obs
tacles li serien ja m&s fhcils de
passar i la seua tasca 'podria esser
ebronada per l'exit. Mentrestaat
n ingu pot negai-li la skva bona
volunral; ei resl.iita't.' positiu: 'o':ne-
gatiu de la seya tasca' cns ''mama-
rR el grau .'& possilj{litat. ci'una
prompta i feconda nornialitat po-
litica,


: - * < , ,


. . ~ J. .A, V.


Plagues .del camp


atribuint tes a la fatalirat.
Res mPs falq que aquesta concep-


cib ja q u e de I'estudi d e les plagues
s'ha treta I'ensrnyanqa que e'd' totes
elks s'hi'ti~gba un pun t dPbil per' @I
qual se pden'ataoar arnb exit: ' ' ,


Agrupa les plaques en dues divi-
sjons, I'una vegetal formacia per bo-
lets infinitament petits, mict-oscbfii.cs
corn la mascara, el mjldiu, la ccrirada,
etc. Si en quatsevot d'elles miram la
manera coni viuet i podrem coniexer el
mcrment d'atacar-ies.


iExplirh la consritucid dels holets,
Gosirant en prujevcions:, ICS due$ pa'rrts
principais d e que consten iquests es-
sers,el rniceli que ve a esser el tronc i
la re!, i el qual viu scrnpr-e arnagnt ja
sigui sota terra o sota les escorxes,
dins les fulles o d i n s els fruits, i el
bolet propiament d i t , quees,io que viu
defora Io'.que tinsaltres veIm i que v e
a i.sser la h r i rl fruit.


Explich les tres manerrs d e viure
dels .bolets, uris sense fer mal ni be,
shes .que f a n mal indiiecte tapahc,
per exemple, Ies fultes, imptd'tnr la
respiracid, i elk direcmrnent p&judi-
cials que viuen d i n s el's teixits. A-
quests sbn molt diiicils de combatre
q u a n t han f & !a scua aparicib, C o r n
per exernpIe el rriidiu de la vinya; en
canvi sc poden preveriir r t s heus efec-
tes . Els qui v iurn darnunt se.' poden
destroir en qlihl5evol tenips: ' '


En el sep'on p u p , dels inset&$,
explich Ies SCUPS mrtambrfosis 0 SI-
~ u i la mRn"e1.a de desenrul'lai.,se; Ia
fernella posa un ou, d'aquest otl en
neix u'n cuquet qrir se diu ordinaria.
rnent Iarva i o r u p si.& de' les' papa-
Ifones. Aqhesta'larva quttnr ha Henbat
de cratxer s ' a & ~ n i i S I cap d'un cert
temps en s u r t I'insecte pdrfect, les
ftirnelles del qual , una 'voila' fecunda-
des, tornen a pofidre ous continuant
indrfinidam'en t el ckle.


El poi pdn djtkctametrt'altkes pois.
Pels efeckes qu'e pr&duehen divi-


deix els insectes que aiaquen els v i -
getals en dos agrupa'menrd, aqu@lls
que'en estat de larva ' rbvepueh 1. per.
tam fan el ma~l i a1 estat d'insictd bbn
inoIensi& i a b u e ~ i s ajtres sue f i n la
&roic;di ed Tkstar perfecte. coni i~


IT$: p&'& 'd'h5er tan petit
gl'upa i n taritfssiliih quan-


titat, arriba a' produir eIs desasiriis.
que tots cdn'eixem: . .


La, naner6 de combah'k , 4s posay.


' '


".


. .


, .
.> L ,


. , i ,,
I ;<:::-,
. . . . . ~ :;:.
en Cpoca oportuaa sustancjek vei i
noies damunt t w &anta i rnbrlen Xu.
pant. Altres cubrint-tos arnb Sustan
cirs adherents corn el pettoli i sab6 er
qual cas mocen per ssfixia, i tambr
amb el sistorna de .cubfir els arbi.e!
amb veles que s'omplen de gasos acti
v i s i m s cgm 'ei cianidric aplicat am1
tant d'exit en ~1 ,s . taroagers.


Les pfagues'del tipo de la 'mascart
cenrada, se combaten en .tot ternpa
arnb la sofre.


Les que viuen dins Ics fuiles con
el rnildiu, s'hah d e prevenir, untant a
so? de$! ' t emps amb sustancics E
base'decoure que no deixen nCixei
Ies Llevors.


rkr els insectes, l'arsenic en ser
diferenies formes es la sustancia in .
dtcada per la seua destruccib.


Hi ha aderne el mcdi natural de
dcstrucccib, que Cs I'existencia d'ai.
tres insectes que o bC en cstac perfec-
t,e corn els poriols o en estat de larva
corn el w a n 0 destrueimn les plagues.


Cmcreth desprCs les malaltjes que
esran esteses'en la nostra Vila i d'una
manera especial Ia Moxa de l'olivera,
Aquestano pot esser atacada quant
est8 dins I'oliva, conve per tant afa:
car la quan vola airosament per dins
els olivars'cercant sucs d o l p amb
que nodrir-se.'.De tots es coneguda la
campanya q w grades a i'amabi litat
de.D. P Mortl l se va fer d i n s les se.
ve,tj-i.dti-es finques fa un parell d'anys
cis ~ e g u ~ t a t s Be la quai cgrrespon-
gueren ajs, cEilculs iets, arn que, si
aquestas carnpa.nyt.s no se fan 'amb
molta extensid,,o sigui e n molts d'o-
iivars., els seus risultats no, 'poden
esser ,ptofirosos.


S'esquirxaten 2000 arbres 6' 0 . 3
vegadcs, el cost total fou 56 ptes. ca-
da 100 olivcres i els resultats foren els


A 1 d'actubre les vorerts totes'pira-
des. Nqvembre 8 'io picades i una c m -
cada: voreres 4 picades i '19 coica-
des. 20 de navenabre, 2 "lo.pictides -i 8
corcades; voreres 95 Ole.


A Solleric se feu una experiencia
en 2549 diveras. 'Ei gast. total fou de
1'Ot pta, per arbre.


Ei 9 q'wtubre hi havia gl qijg del
c-amp un z "1, d'olivea picades, per les
voreres 17 i per 1- afores 49.


C0ntan.t ~ U G I'oliva bona se v.en&s
a 0'90: pta. l'rtmut, amb dos amuw se
twia pags.t el traclament, Ademts,
Ibliva tractstda madura d'hora i 66:
la, rna!alK+,rnadwa mBs prest,. La, .bo.


EI CSICU,~ &IS perjudicis ocasiooats-
per les moaquesI I aqqeit a i y..' di+l~.
unes .1;1 mil pesytes, di?
pol)lricn, beneficiar caei s a , totali?
taa.: i s


I . .


~.


. .


segue? ts:


, ".


. ,


' < ,


. p g du mks oli i mjtlor.


, . I . r , .


P$ &ltip parfa de
rneiyque & I'oruga
que s'ha de 'cornbatre a 1'eati.u quar
~ e s pometes'esstan; en ' € 1 ~ . ~ ~'e ,mp~ecr
solucions arsenicals i se pot salvar e
90 'lo de la cullita.


El Sr. Blanes que vw ilustrar 12
con fer eiooja'a &h 'p r& je ec i ons, ~ O I J I 1 ar'
gament: aplaudit.


I


1
- .,


DE CANOSTRA
, I . . . . , , . .


Despres d'esrsr aprovat: e\ pla dc
reforrna del cementeri d'aquksta vi12
que amb grari acert l'ajuntarnebt en.
carrtigk iil culte srquiteFtq ~ En Giii.
Ilem Fortcza, sbn molts EIS solars que
s'han venuts,,estant a punt d'acabar
algunes tombes. Voihriem que 'des-
pr& del acert del pla, h i hagues, per
part. de; i 'ajunrapnt el m'atFix icert
sn quant a la con.struccib. de Ies tom-
bes; no ..fossin cpses que fa serietat i
bon gust . 2 ; patiosin *, d? la falta d'orien-
t a c h


-A son degut . temp-s, vArern rebre
:1 nou Calendar~.,Mql@squi de 1931 que
na pub-ticat per. .primera vegada la
Associacib per In .Cul@a de Mallorcn.


Aquest- calendari,. que ~ prou falta.
i i a dins el Roble mgtlorqui, ha estat
noIt hen rebut per la 'seua presenta-
:id actlradt i la gkofosi6 de &a<&ries
?n ell tractades i dades de gran inte-
-6s. ' .'


Entrcaltres treballs, du un mapa
le Mallorca a d&s-ti'nte?,' un resum
iistbric,, un, compqdi 'de .~ . , , . . , lo qie , &i 'el
vluoicipi i un. quadr& comparatlu de
a poblacid de Bafears i pressuposts
ocals, UII complet estudi de fa Vidd
Igricola et z.


Segorls n0ticies.h estat ,hn exit ta
:ol'locacid d'aquest Calendari, per lo
lual i' per !l'obra que represenea fe-
icitam a la Associacib per la aCuItura
I ~ M a l l ~ r ~ a ; a1 mtiWlx temps agraym
'exemptar que ens ha ofer-it.


-Tambe h'em rebut un folletd del
ir. Josep Ta.rr-6 Pvre.,, editat a Bar-


~ i ~~ ,I . , . ,..


I _ . . . I . .


. .


A I S
f
r Els 'tallers de 'la .T


> 1 ,
. . ~. . ,+.-


celsnq titQ{t :Un nouiiprocediment
per estMdig&la vida de, .Gristbfor CO-
lorn..


-E] temps fa una vintena de dies
que va molt desbarataf; la segona
Setmana de descmbre cornensh amb
brusques i una vtntada tan conside-,
rable que no se rec;orden uns, tempo-
rals t a n duradkrs de fa rnCs'de coran.
ta a,nys.. Les. aigues assaonaren la
terra, que prou falta ja en feia, per6
t o t i la setrnana i part de l a , segiient,
les vytBdes d e , trarnontana i gargal
cremarkn molts de sembrats i feren
bastanta destrossa en ets arbres;' els
garrovers han quedat arnb el garro-
v i crernat. Per les festes de. Nadal va
calmar un POC . i . diafsuthre'm algunes
estones d e sol, Ara, tornam tenir vent
forr de. ponent,, A.mb .aauPsts ternpo-
rals e1 fret s'hn apoderat del ambient.
El ~ o t a l d'aigqa cpiguda Cs reJativa.
ment petit-per el temps on som.


-0dmmalalties no anam malament;
res epidemic si be sekbla iniciarse
una epoca de gripet i se nos diu si hi
ha un .cas de rosa.


-'Et dTa de Nadal davers les 1 O i
mitjadel verbre una mala nova s'es-
tengue rApidament per la V i l a entre,
la gent vetladora. En RliqueI Mangol,
en un a'fac de tor&-a' alcohblica,
a m b u n a guiaaveta dc la cuina' s'a-
sabava de tallar el carcabbs. La seua
esppsa fau la primera qui s 'endona
compte a1 sentir el sengloteig de la
jeua 'respir-acid dalt la galeria. 4.1s
3eus crits acudiren a l g u n s hostes
rle I H c a m i veinats; fou cridot un
met@, et qhal pr'sctirk la cum' pri-
mera "'i dtatnostich de gravissirna !,a
Eerida Vista la seua disposicid tambe
Ii fou administrat el Sagrament d e la
Exrr-emamcin- Cridat el Jufge,ell ma-
:eix dcclar? que no c,ulpassiIl a nin-
:u 'del €et que ' el-a e11 rnateix el qui
'havia realitzat. A les 24 horrs va
norir. .Que, Dku I'hagj. perdonat i am.
rarada la s e w Anima.


-Mestre Taume Roca, el celebre
IHrber de h Piasseta del M.arxando


. , .


POGRAFTA CATbLICA D' ! I
4
8 ARTA ha'n estats trasladats a Palma.


Per'tots quants de treballs se presentin ofereix
,&.seas servicis &s suscriptors i lectors de Llevant,


I
t


I


i
ha trasladat el seu domicili a Sa Co-
lbnia.


-Ha arribat de 1’Argentina en Jau-
me Bonnin, fill d’en jaumantoni del
peix.


-Les passades festes s’han cete-
. brades arnb la solemnitat i alegria


scosturnades. Les matines tarit a la
Parroquia corn a1 Cnnvent frmn molt
concorregudes de feels. En la prime.
fa el Chor San Salvador i en el aegon
el ‘de Santa Isabet cantaren precioses
nadalenques DesprCs de la rnissa hi
hague moltes comunions.


-Amb m o t h del traslat de l’im.
pternta de la Tipografia CatbIica ti’
Art&, hiin passac a viuve a Ciurnt eis
nosfres bons amics En Sebastih Gi-
nard Vives i En Rafel Amords (a)
Cinto,


-Ens enteram amb satisfecci6 que
el nostre dilecte amic i colaborador
Mossen LlorenC Lliteras, f ins ara
Prefecte del Seminari ha estat nome-
nat &conom d e Santanyi.


-La Loteria enguany tambe ha
deixat mala saba; menos mal que les
neuIes i torrons que els nusrrcs pas.
tissers widen de mostrar, serveixen
per endolcir totes les liars i ajuden a
fer mbs soportable el disgust de la
it.lusi6,


-Hem tengut el gust de saludar a1
nostre bon amic el norari de Montroig
(TttrragonA) ST. Daniel Cano, el qual
ha vengut a passar U R S dies a m b sa
famil ia .


-En el teatret de la Congregaci6
Mariana, s’han celebrat durant les
passades festes, molt agradablt s vet-
lades secreativss.


--L’Ajuntament actual, seguint el
criteri de rants d’alrres, t ~ r n p o c se
preocupa de la qiiestib esrolar. Ara
que s’acaba I’arrendament del local
actual i 110 les hi volcn m P ~ , n o s a k m
vturc, donada la manca de locals
apropiars, quina solitcib ‘tr-otm-8 que
puguia saticfer les m8s minirncs exi-
gencies dc I’escola,


En canv i se diu, quo est& acordat
vestir et poble arnb dos municipals
uniformats, per Io qual s’bsn escullit
dos joves de 10 mks esbrinats i plan-
tosos de la vila, suposam que amb la
fi de que puguin rvanetjat. bC les co
rretjades. Despres d’una pr6ctica
d e quinze dies., actuaran definitiva-
ment per a cap d’any.’La gent’no es-
ta safisfeta.


Em dol haver d’insistir una” vegada
mes, amb la necessitat que Sent el Po-
Me d‘inslruccib i e.duceci6, es una o-
biigacib mama negligida per fa&. CIS%-
ses directores. Elles sbn le?, respon-
sables direct& de tots’ cis des01 dres
que per aque~la faitti, tant sovhiet-
en en ta xlostra Vila,


-Din primer de Cener, la Conipa-
nyia de Ferrocarrils posaia en cir-
culacid el nou material d e transport
de viatgers darrerament adquirir. Es
tarn d’enhorabona; aquest matetial
pot satisfrr els grists mes exigents,
es de 10 millor que circula a Espa-
nya, per lo qual rebi tambe la Direc-
cib de la Compaoyia la nostra enho-
rabona.


--Per passarles festes amb la fs-
milia, ha vengut I’alfCrez de cavalle-
ria recent ascendit, nostre bon amic
Antoni Llireras Sancho, Mostel. La
nostra enhorabona.


-Per medi d’una crida, s’han posat
en corieixrmsnt del poble els rious
arbitres creais per I’actuaI Ajunta-
ment. Wn d’ellr sobre I’ocupacib de la
v ia pirblica, que sembia orientat cap
a la lrgalitzacid d’un abds bastant
freqiierrt, castigat en les ordenonces
municipals i amb la uatural molestra
pels qui no en poden pi escindir i I ’ d -
tre un irnpo:t sobre Ies cabres.


--€!tan visitat Ia nostra redaccib la
Revisia Hispanicti editada a Srrasburgo
per 1’Unib d’Espanyois. Boletin Cum-
qttense de Cuerica i Ciutadnnia de Ciuv
tat. Gustasarnent admeiem el canvi


-Han Soitit per Mendoza (R. Ar-
gentina) f’amo en luan Gili (a) Brunec
i la seua esposa Antonia Guardiana.


-hfoviment de poblacid I’any 1930.
Matrimanis 29
Neixarntnts: Nins56, nines 47, to-


tal t 03
Dcfunrions: Homes 27, dones 20,


nins 5 , nines 3, total 55
Diferencia arnb aument 48.


-Quant el n h e r o aquest anava a
entrsr en mlquina se’ns dona )a mala
nova de que R consequencia d’un atac
esih gravfssjrn D juan Gar cias Sard
fatrmaceutic, pare del Redactor de
Llevant tambe farmaceutic D Llo-
Tens, hsguent&l per tal rnotiu sagra.
mtntat.


R E G I S T R E
NAIXAMRNTS


Octubre Dia 7.-Margalida Tous
Sans6 de Antoni i Catalina Dia 20
Francisaa Llileras RosselId de Mi-.
que1 i Maria; Maria Ginard Arti.
gues d’Antoni i Catalina. Dia 22,
Miquei Tous Servera de Gabriel
jotdi i Elisabet Fistola. Dia 25,
AnLoni Blanes Btanes de Francisco
i Maria. Ilia 26, jaurne Nadal Gi-
nard de Rafel i Margalida.


Novernbre Dia 2 -. Miquel Alza-
mora Bauzk de Jaume , i Maria;
Catalina Palou AmorOs de Jaurne
i Bhrbara. Dia 7, Margaiidsr Dands
Riera de Bernat Serra i Juana, Dia


10, Pere LlinBs Dands de Pere i
Francisca. Dia 13, Jaume Carri6
Canet de Vicens de So’n Deligen-
cia i Franclsca de Sa Torre; Jaurne
Kosseiio Tous d’en Xerafi de Sa
CaIobra i Antonia. Dia 18, Miquel
Planissi Ginard de Pere Jusep Ueu
i Aim Caragola. Dia 30, Francesc
Vicens Esteva d’Antoni Jan i A h a
Maria d e Son Fanc. Dia 22, Anto-
nia Garau Mesquida de Jaume
Raull i Elisabet Taiabarda. Dia 24,
Ciirnent Garau Bordoy de Julia de
Ses Coves i Magdalena; Pere Gay&
Mascar6 de Miquei Monjo i Marga-
lida Trebai. Dia 25, Bhrbara Aha-
mora Caner de Miquel Garrir i
Elisabet Cantcs.


Desembre Dia 2.-Aina Amords
CBnaves de Sebastih Cinto i Juana
Maria de Ses Terres. Dia IO Anto-
nia Riera Bisquerra d’En fnume
Pohti i na Carbona. Dia 15, Miquet
Canet Pjris. Dta 28, Maria Pons
LlinBs d’En CoIau Xina i na Maria
de S‘Arresclb i Juan Garau Llire-
ras.


MORTS
Octubre Dia 3.--G;tpar Ray0


Sabater (a) Masset, casat de ?7
anys, de oardzopatia. Dia 12, Aina
Bernat Bsplugas d En Murta, casa-
da, 77 anys,?teJYitis crbwz‘ca; Jaume
Foster Forteza, Ranxe de N a Ca-
reta, fildri, 71 anys, coyg-estio c p w -
bvtal. Dia IT, Miquet LLiniis Gili de
sa Marineta, casat, 68 anys, rebln-
z21ment cmeb9al. Dia 19. Bet Llice-
ras AIzamora (a) Puseta. casada,
11 anys, bvmrconeutnnorata,


Novernbre 10,-An tonia Vives
Moll, Xapata, viuda de 47 anys,
uremia. Dia 15, Juan Ginard Este-
va, Corona, fiidrf, X3 anys tiibev-
cuZnsis pirlmoiiar. Ilia 16’ Francis-
ca Ferrer G I , Cartutxa, fadrina,
26 an ys, tUbprC2kEQsZs pulwao?ztar.
Dia 27, Juan Sard Lliterns, Terres,
casat, 6a anys, emboliu cerebral.


Desembre $.--Maria Teresa Gi-
nard Corbo den’Antoni Montseriu,
pB rv ut, dos a nys, msriw2itz.s. Dia .
14, Miquel Fascual Suteda, Poll,
viudo, 81 anys, asszstalza, Juan I
Pastor Ferrer, Pu’jolr, de 70 anys,
casat, Dia 2 d j Jaurne Massanet
Servera, Punt, de 68 anys, casat, .
aplapegia, Dia 27, Mfquel Flaquer
Ginard, Mangol, casat, de 42 anys.
Antoni Espinosa Genovard, Co-
rreo, &5 angs, casat, helnorvagzckr
cerdbral. Dia 2$, BBrbara aisque-
rra Sureda, Peixa, fadrina de 2 2
anys.


r
L'ESPERANCA


JAUME..


BINTOR
Okr-eix els sieras servicis


Especialita t en automoviIs'
1 carrctons


reprcduccions I retrats
C. de la Sumbra-AKTA


a


PJuan Bauza Fou!


FABR16R D E F4DEUS
i tota classe 'de pastes alirnen-


iicies d'en
NICOLAU CRRRIO


Preno sens compctkncia


I ,


Car& de Paima. n . O 48


.. . , . -