. . . ._.__ .. _.._. . .... ._........... * ...... ,. ....... “. ................-. I...

. . .


._.__ .. _.._. . .... ._........... * ...... ,. ....... “. ................-.


I P R E U S I
P-i t A i comarca, un any 4 ptes. Any XIV Altlrn 498


id 6 i DEU 1 P A t R I A A f o l a A K T A 10 d e Tunv de 1930 I I 1 E m a n g e r id 10 e U ”


DE R E P O L I T I C A
R‘liilgrat la profusi6 d e mani-


fests potitics que hem vist sorgir
de les runes morals d e la Dictadu-
ra, corn un clam de juqlicia i 1 1 , -
bertat , una gran desorientaci6
plana damunt la vida pnlItica espa.
nyola. Waquesta desoiientaci6 no
se n’escapa el nostre poble, desit-
j6s d’intervenir i d e innure’s pels
nobles ideals d e Iii democrhcia go-
vernamental , base# a e la ft-licitai
dels pobles.


Primer d e tot hen1 d e confessar
que , no haguent desaparegut la
Dicradura espat~yolw, c a r els fets
mds recents en donen rnostta pa
lesa, no hi h a hit\g-ti[ lloc encara R
posar en pthctica integrariient els
programes dels matiifests i defini-
cions redactades E, prohib d a la
propagailda politics, e‘s eiitovpitln
l’oygcrmtmcid dels pal tzts, 13 pi-en-
sa est2 encara a m o r d i i p d a per la
censura, e tc , etc. I davant d’un
estat aixi, icom voleu que els am-
bients es caldegin, les masses s’o-
rientin i la normalitat torni?


Si els governants d’avui, corn
els d’ahir, van enganant el poble
a m b all0 del comunicdt oficial que
invariablement diu (que la tran-
quilitat Cs completa en tot el pais.,
jcom voleu que el poble resti con.
v e n p t i content? Lo que tot hom
agrair ia Cs que en lloc d e retras
sa r h o , s ’ a c ti v 21 s r a p id f s s i ma m en t
el retorn a la normalitat a m b la
propera convocatbria d’unes elec.
cions lo m& sinceres possible. Cal
dir en honor a la veritat que el po-
ble la desi1j.t i la vol la sinceritat
en el sufragi; si a c h , Cs a n’els
governants a qui no els hi conve,


4


i fan tots els possibles per adultee
rar la.


‘i-a tnbe hi ha la segona par t d e
que el poble esl2 massa escamat
d e les actuacions dels politics per
a creiire en llurs p;iraules i acti.
tuts cit-cunstancials. L’o r a t b r i a
dels qui aspiren a governar Cs a
base d e t rucs i frases fetes, molt
bnniques per a comentiir-les anec-
dbticarnent, perb d e n u l la efichcia
si no sbn posades a I;i pihctica.


No sabem q u i ha dit que els
homes d e govern i caps d e brot
politics tenen mC.s ttndericia a que
19 massa del poble queoi mig a les
fosques en moltes questions i no
tengui inter& en insti uir se, que
no que s’agiti i e s preocupi dili
g tntmeot per tal d e controlar el
vot de confianca que ha donat als
qui regeixen els destins del poble


Sigui qui sigui que ho hagi dit,
no per a i s b deixa d’Csser veritat
Ciil a c a b a r amb aquest indeferen,
\ isme i menjspreu que feim d e les
coses pdbliqUeS q u e ens afecten
directament, si no voiem Csser en*
ganats novament. Hem d’instruir
nos convenientment i vetlar a tot.
hora pels interes3os sagr2ts del
poble, que s6n els nostres matei-
xos interessos.


Es aixi com podrem comprovar
les actuacions,no ies paraules,dels
qui h a n d e merkixer el nostre vot,
per a atorgarels hi plena confian-
Ca si s’en fan creditors Es aixt
coni actuarem d e veritables ciuta-
dans, conscients i rectes cumpli-
dors dels drets i deures que ens in=
cumbeixen,


ENDAVANT


El probleme de les aigues
Ens fa I’afecte d’un carrer6 sense


sortida aqiiesta qtiestib que d‘uns
quantsanys enCh apasiona til poble
els mesos de I’estiu quairt el consum
supera a la que surt de la Font de Son
Cailetes.


Uurant aquests anys passats s’han
fetes obres de sondeig per tal de tro-
bnr noves venes que fossin abasta-
men t per aurnerltar el caudal a fi de
que el poble poguks qdedas assaciat.
Aquestts obres, rer els datos que ens
hem pogut proporcionnr, no han do-
nat el resultai que s’espeiava, cosa
molt natural traclunt.se de cercar un
trrsor sota la teria.


S hari fet tres pous, tots smb resul.
tat dubt6s’ perque, se parla per els
teciiics dirigents, de obrir galeries
de coniunicaci6 entie aquells, les
quals, se creu que aumentaran el cau-
dal,


Aixi les coFes, senibla que I’Ajun-
tament i d’una manera particular
el Sr, Bal‘le, estan preocupats da-
vant els pioblemes que planteja la
resoluci6 d’aquesia questi6 i a piopb.
sit de lo que deiem sobre la continuifat
en el nonibre paosa: de LLEVANT al-
gd $)ha pregunrai si aquesta s’havia
de tenir tambe present a m b el pruble-
ma de les aigues.


Er, general, creim que un Ajunta-
ment ha d’tsser sempre continuador
de les obies del anterior. {Que n hi ha
unes de nib dificils que les alwcs i
poden canviar-se de moment le6 o-
rientacions sempre que no sigui en-
tot pir la seva tnarxa progressivs?
Abans d’estar comenpdes ja no es
igual. Tot-hom sab que en moltes
questions la soluci6 Is la mateixa, ara
que, hi ha diferents camins i difertn-
tes apreciacions. No parlem de si n‘hi
ha plantejada alguna de absolutanient
dolenta.


En el nostre cas, no es comparable
el pi oblema de les eccoles a m b el de
les aigues, Pun, esta a pun t d’tsser un
fet, I’altre encara est& embastat, no
poguent-se dir per tant, que la soluci6
donada per I’anterior, a les escoles,
sigui do’enta; es, el manco tirn bona
Lom la que se pioposa; idb be, <pel
una quuestib d’apreciaci6, s’ha de
perdrcel temps empleat en els tra-
balls preliminars i s’ha de perdre el
diners gastats amb ayuests traballs?
La continuitat en aquest cas, la con-
sideram no sols convenient, sin6 tam-
be necessaria per la bona inarxs de
I’administraci6 municipal i el progres
del pobli.


En la questib d’aigues, la continui-
tat ha d‘esser la mateixa, e5 a dir, que
fins que estiga resolta, els Ajunta-
rnents han de seguir fent traballs amb
u n o altre sentit, perb corn que esla
en un estat molt mCs atrassat que la
de Ies escoles, I’Ajuntament actual es
molt lliure d’opinar i fer les obres que
cregui convenient, per cercar noves
aigues o explotar les ja conegudes.


El nostre parer personal 19, que en
la questi6 d’aigues, no hi ha res f t t ,
mes que l’instalaci6 del motor a la
Font de Son Calktes, que I’any passat
donh un magnific resultat,


Per;, es allb I’ideal? No.
El cercar nigues subterrhnics estb


a la vista de tot horn que no 6s eosa
fAcil, i que el fer exploracions i no
trobar aquelles, no sc pot considerar
corn a frachs, se camina a les fosyues
i pet lo t i n t 6s precis considerar una
perdua de diners gastats en traballs
qegaiius, dels quals no se pot prescin.
dw , Ara que, d’enfocar la questi6 mes
o manco cientificament o enfocar la a
la babal’lana, hi ha molta ventnja, so-
brelot baix del punt de vista de la res-
ponrabilitat; aixb tambe ho conside-
ram elemental, i en el nostre entendre
ni I’Ajuntament anterior va h e r
prou acertat en les obres empreses a
S’Hort de Carrossa on s ’h in gastat
cantitats igualr a les que se pI ngien
gastar en u n pou senyalat per altre
tecnic, ni I’actual ho ha estat a1 acor-
d i r su9pendr.e aquelles obres en u n
mo nent en’ que 6s cma de poc East
I’acabar-lrs 1 podcr comprovar si l’ai-
gue t s suficient o no. Amb IR suspen-
si6, tot el gast fer es perdut; acabarit
leo, se poden abandonar definitiva.
ment en el cas de no trobar aigue
Creim que val la pena de meditar be
aquesta resoluci6, In qual ens f a l’e-
fecte d’un pla preconcebut per alga,
a € 1 de retirar tots elo projectes de 1’
AjUntaMent anterior i aixb, francw.
mer:t, no seria estimar el poble.


Que aquestes cantitats estan mal
gasrades? No ens atreviriem a afir
mar-ho per allb que hem dit de que
davall terra no sabem lo que hi ha,
perb si volem expressar pdblicamef~t
lo que hem repetit en rnoltes convcr.
ses i es, la nostra disconformitat en la
intromissid poc delicada d’elements
exti‘anys. a l’iniciacid dels traballs co.
mencats a S’Hort de Carrossa, ele-
ments que no ofereixen cap garantia
d’acert.


I aixi les coses, parlern d’una altre
yreocupaci6 aLes aigues s’han de ca-
nal i tmr i per aixb se necessita fer un
emprestit.n No hi ha nectssitat d’anar


tar1 envant. Se tenen aigues abun.
dants, suficients per abastir el poble?
No. Idb, no cal pensar en canalitza.
cions. El sacrifici seria inutil.


Hi ha aigue abundant? Desde el
moment que se pugui contar amb ella
el poble pol fer el sacrifici, i si no el
vol fer, serB fkcil dcmostrar-li que no
te diet a queixar-se,


Fa algun temps que parlant d’a.
quest asunto, dgu ens feu la seguerlt
observaci6: Esth bC que se cerqui al-
gue, est& be que se canalitzi i si irn.
porta se fassi u n emprkstit per aten-
dre a nquestes operacions, perb no s’
ha de perdre de vista que el nostre
poble esta acostuniat a tenir I’aigue
de franc i si se fa u n emprestit, serg
precis limitar el nombre de fonts p u -
bliq‘ues a f i de poder treurer d’aquest
servei la major surna pvssible a f i d’
arnortitnr aquest emorestit.


L’Ajuntament anterior en una oca.
si6 va acordar afavorir la construcci6
de cisternes, oferint una petita sub.
venci6. Podria 6sser soluci6 al proble-
ma de les aigues aumentar aquella
subvencid de manera que fos una Ile-
polia el fer cisternes? La soluci6 no
6s ideal, perb davant la pobresa d’
aigue del nostre subsol, tal vegad a
amb el temps, sera I’unica aprofitable.


Concretant: L’Ajuntament ferB be
de no descuidar el problema de les
aigues, perb, si els pous de SI-lort de
Carrossa no en donen rn&, no s’ha de
preocupar per la seva canalitzaci6.


Si no basts, no s’ha de preocupar
tampoc d’:i bandonnr- un traball que
per esser fet a les cegues no oferin,
corn tots rls semblants, cap garantia
de seguretat.


Que s’han gastiit diners? No falta-
ria mesl Els ajuntaments corn els par-
ticulars, en molres questions, tambe
han d’atiar a les fosques, i si fracas-
sen no es per falta de bona voluntat,


LI. G F.
NOTA -Hagueat suspes I’Ajunta-


ment les obres i oberta una informa-
ci6 publica, posam les nosties colum-
nes a la diqposicib dels artanencs per
si tenen a be exposar els s e w parers
sobre qiies[i6 tan iriteressant. .


PREGARIA ATESA


Si en cancons sabes lloar
tot quan t me fa enamorar
lquin bell llibre compondria!
Pot ser rnks fulles tendria
que gotes d’aigo la mar,
Lis ma fantasia ardent


corn un esper6 punyent;
mes l’esperanca m’es fuita
de triomfar en la gran llwita
del mot amb el pensament,


De bades veig sortir el sol ‘


sentint cant4 el r o s h y o l
que refilant el saluda
muda esth ma Ilengo, muda
quan’l’esperit pren el vol.


A1 Cap Vermell un mati
de les Coves me esniorti
l’arnpla boca tenebrosa
que s’obria monstruosa
entre penyals de rubi.


A morir hi vaig fer prim
a damunt I’imponent cim;
embadalida, corpresa
m’embolcall8 arnb sa grandesa
l’estupor de losublirn.


el tresor del sentiment
com egoista gelosa,
per I’hnima generosa
es, I X u inmens, greu torment.


dau flabiol al pastor,
a l poeta donau lira.
Per un’harpa d’or sospira
mon cor; donaulen~, Senyor.


Tan sols la fare vibrar
per vo5tra gloria cantar
amb el sol i les estrelles
i nar rar les mer avefles
que art eu v a i eu escampar


Guardar tan calladament


Per espaiar son amor


damunt el tetrneescullit,
el paradis escondit
de la term on vaig neixer;
son ilmor he sentit creixer
quan de bell nou m’ha acullit.


Si V O ~ teniu decretat
que permanesca callar
el cor que cantar votdria;
alabada sempre sia
vostra santa Voluntat;


hi haje per bona sort
qui les glbries tl’Arth diga;
gaudir de sa veil arnigs
j o puga abnns de la m6rt.


I Deu mon preg ha escoltat,.,
Poble nieu hi has guanyat ...
A descriurer ta bellesa
no alcansava ma feblesa
i En Felix ens ha envint.


mes, Bon Deu, daume el conort


Margalida ESTELRICH


1


0 0 ~ ~ 0 0 ~ ~ ~ ~ o o o o * m * o o ~ e o ~ o ~ *


”)-
ACTIVITAT DE LA CAIXA


DE PENSIONS -
NOVES SUCURSALS ,


.es ciutats de Manacor i Lluchma-
jor coniarhn desde el dia 22 del pre:
sent mes de juny, amb una sucursai
de la SCaixa de Pensions per els Vells
i d’Estalviss en cada una de dites PO*
blacions.


Aquestes sucursals, contribuirhn
podetosament a que ’Is habitants d i
dites ciutats s’atraquin a una Institb:
LLEVANT


ci6 que ha arribat a1 poble per medi
de a s mllltiples obres culturals, be-
nefiques i de previsi6.


Amb I’inauguraci6 d’aqueetes su-
cursak, s’obri tambe una Biblioteca
publica i gratuita en cada una de les
citades pohlacions, i per aquelles dc
nes que vulguen redimir-se pel seu
propi esfoi c personal sense esperar
I’ajuda d’altres en el cas de malaltia,
t ambe quedat ii est a blert I’slnsti Iu t


* de la Dona que Traballas, qu’es un
organisme d’acci6 femenina, nescut al
abrig de la C a i x a de Pensions, i que
ja cornpta a Catalunya amb 23.000
assocjades,


>@


DE CA NOSTRA
-Dia primer, acabaren els fetrers


de ferrar a defora, tolerancia abusiva,
les molesties de la q u a l f t ia molts d’
anys haviem de sufrir, zobretot els
qui tenen autombvils que se veien pi i.
vats de passtit per una pila de ca-
rrers del poble


En q u a n t a la circuladi6 de cans, se
cumpleix arnb lot el seu I igor I’ordre
donada per I’autoritilt. La perseveran.
cia actual es mereixadora d’elogi i per
I’una i I’altre disposici6 rtbi el’&.
Ral’le la nostia etiiiorab~~na.


Sabeni que beri aviat sc comevcarhn
les obres en el carni de Son Fuia.


-Dia primer va prende possessori
de la escoln de nins 1i.O 2 vacant d’en-
sa de I’auada a Ciutat del mestre Fe-
rrer, el seiljor Agiisti Estanyol natu.
ral d’Arbucies [Girona). Li ieu I‘en-
trega el niedie itueri Rvt. J u a n Sure-
da Pvre.


Desitjarn a1 Sr. Estanyol que li si-
gui agradable la e-tada en ld noctra
Vi la a f i de que, a m b la seva conlinui-
tat puguin els ntns de l a , nosira vila,
treure el major profit de l’escola.


x


Sigui ben vingnt.


-Ha obtengut el titol de mestre ele.
mental en la Normal de Balears, el
nostre bon amic Bartomeu Pascual
f i l l del Notari de In nostra Vila D.
Lluis. Rebin el nou mestre i la seva
familia la nostra enhorabona.


-roc a poc van arribant els nostres
ectudiants. Hem tengut la satisfaccid
de saludar als nostres amics Rafel Na-
dal de I’Escola de Vererinaria de Za-
ragoza i Tomas Cano de la Facultat
de Farrnacia de Barcelona.


Ha sortit cap a Roma el R. P. M o a
ger T.O. R. i sortir an amb la pel egri.
naci6 que va a les festes de ranonit.
zaci6 de la Beata, el Rvt. Sr. Rector i
el K, P. Ginard, superior del convent.


-Estan a punt d‘acabar les obres
de pavimeritacib de la capella del Roo
ser i segueixen Euspeses les obres en


a del Sagrat Cor de Jesus, Amb tal
notiu hem setitit bastants cornentaris
lesfal ora.bles a una tan llarga inte.
rupci6 imprbpia del respecte que
nereix la casa de Deu. No Pabern a
lue es deguda la causa, perb, per Io
p e ens agt-aden les coses belles, ens
itrevim a demanar a qui pot fer .que
8’acabio, una mica d’aciivitat per sor.
i m e d’una vegada.


-Approfitant el bon temps, aques-
es festes passades han estat en gran
iombre els exoursionistes que han vi-
itat les belleses de la nostra comarca
specialmetit les Coves d’Arth, Cala-
,arjada i S’Ermita.


-Aquestes fcstes de Cincogema s’
)an celebrat a I’Oratori de S. Salva.
lur , solenines Quaranta Hores en ho
lor a la Verge. Ha predicat hlosken
’ere Amo16s Pvl-e.


-Htm rebut el; derrers nombres de
es importants revistes “Bolleti de la
jocietat Arqueolbgica Luliana“ “Vi.
la Lleidetana“, “Rolleti del Centre de
2ectut.a de Reus’‘, “Vida Fernenina
h l e a r “ i “Rrvisla de Meiiuica“.


--Diumenge al capvespre estsrem
I punt de Ilanientai utia clesgracia. A
a carrktera, a les portes del Cine “Ca-
laverall’ hi havia una pat tida d‘in-
’ants que molestaven coniinuament
i m b els seus critsi empentas; I’empre-
;sari les arruix8 i al fugir cap a la
Xrrelera un auto que passava en ton-
)& un nmb la bona SOI t de no erigen.
uar-16. G. a , D.


-La n i t del diumenge a1 dilluns se
:elebi I t a I’.E@esia de Son Serra de
blatina la Festa de les Espigues. Si
zongregaren moltissims de feels desit-
ioaos de tributar ciilte i veneraci6 al
3mnipolent. Predich el R. 1’. IZafel
Sinard. T. 0. I<.


-Fa dies que u n a brigada municipal
s t 8 trtballant en l’aixamplariient del
: a r m de S. Salvador en el cori.al de
:a’n Torreta.


-En Miquel Salamanca casat amb
na Margalida Guixona, ha obert una
luxosa barberia en el carrer de Boto-
vant. Li desitjam prosperiiats.


- Un temps impropi del mes de juny
ha dominat aquesta dezeria, ha fet so1
si, perb tots els dies han ‘estat frescs
i bastants humits i nuvolats, provB de
Eer unes brusques fins que les xaloca-
des dels dies 6 i 7 acabaren amb una
ruixada forta el diumenge a1 mati; di-
lluns sorti et dia estirat i continua
avui amb UR vertader tb de juny.


-La segona festa se va fer la be-
nedicci6 i inauguraci6 del alumbrat
elecwic de les Coves d’ArtIt. La falta
d’espai ens priva de fer la ressenya
deguda, la qual aniih en el nombre
prbxim,


-La juventut Sei Bfica.
Ek passats dies 8 i 9 han estats els


iostres hostes u n esbart de socis de la
:oventut Serafica de Ciutat am.b el
ieu director Rvt. P. AIorda T. 0. R.
irnb el f i de visilar les nostres belle-
ies i extend1 e a la nostr a v.ila les *Vet-
ades Rtcieativesn que en t a n t d’acert ‘
( a n organitzant els seus elements at-.
.isiics.


En el Teatre Principal el diumenge
*epresentaren el drama de Calderbn
le la Barca, .El Alcalde de ZaIamea*
el jiiguet cbmic *El miedo ridicltlon.


?n FIaricisco Massaiiet feu un dircur-
jet explicant lo que son les Jorentuts
Serhfiques i fent vots perque prest la
vejeni instaurada en la nosrra vila.


El bariton Miquel Fuster i el tenor
Antoni Foi teza cantaren afinadamenr
:scullides romances acompanyats de
piano i violi.


Dillun?, com el dia antetidr el tea-
[re se V H omplir. Se represenla el dra-
ma en tres actes .El Parasitode la
Hacienda:, original del presidelit de la.
Seccib Litetaria En Pere Rein&; carre
taler1 escullides romances et) Miquel
Fuster, n’Antoni Forteza, En Paco
Cano i en Salamanca, tots els quals
Foren clblipats a repiir. En Frlip Pons
en el vioii i en Josep Pic6 en el piano,
jemostraren esser uns vet taders apa-
sionats; ‘en Pons apesar de la seva jo-i
ventut iriterpreth perfectisiniament e l
Minuet de PaderewLky, les Sardas de
Montis i una jota dificilisima, feu 4es
ielicies dels sentits delicats que sem.
pre estnn desitjosos de sortir de le$
vulgraitats a que estam acostumats.


Api enguin derrera en Pons els afi-
cionats de la nostra Vila unica manera
de no deixar sentir desbarats com els
que sentini amb fracuencia.


En I’escena sobresurtiren en Pere;
Rein& u’Andi eu Valls, n’huLoni Sei
gura i en Geroni Massanet.


Per tots vagi la mds coral enhora-
bona.


En el local social de ‘‘Cultura Ser.
verense“ els dies 8 i 9 de Juny,, hi
hag& exposicid de plantes i flors totes
vat iades de diverses castes, la qu’es
molt visitada,


Matrirnonis,-J*ume Pallicer Cap6
(a) Brrral amb Na Catalina (a) Seneta;
SebastiB Servera Pallicrr amb Mar-
galida Sereda (a) Corema; Juan Bru-
net (: ) Camel lo am17 Na Fracisca (a)
Busquera


Defunciuns -Tofor Sureda (a)
Idiny6, fadri, d’enftrmedat llarga i
penosa. ( a, C, s. )


Corresponsal,
oval Fruit
P


Brguda exquisiril, elaborilda
arnb extracte dr frilites PI ovau le,
6s deliciosa I


GASSEOSES Y SIFONS


M. MUNTANER FLAQUER
Fnbricant:


Fhbrica i ilespaig:
P, DES RIARXANUO. ArlA


g(o dosaideu do W a r
la nottra 6aja


Se serveixen t U N C H S amb
z= -- prontitut i perfeccio G


En ella hi trobareu tot lo necessa
ri per satisfei el guit niks refinat


-
GRAN COLMAOO


L'ESPERANCA
P. DEL MARXANDQ 3:-: A R T A


E PIC0
(A ) ROTCHET


1 6 U U I Z Ageucia entre Arth, Pal
I I I ~ I Capdipera i heiva cada dia.


Serveix Rmb prontitut i segu
i d a t , tota classe d'enciirregs.


Direcci6 a Palmti: Har im 38
Art& Palma u . O 3.


Antorndvik de U o g w
DELS GERMANS ,


i3 AR D (a) Terres
'Tonsu sewici eombinHt am b e\


Fsrroearrii.
Excursions a Ses Coves, Calarrat-
jadn i dern4s punts de Mallorca a
preus convenguts.


Carre A. Blanes, n . O 4 1 . 1 A R T A .


(ES FORN'NOU
de Bartomeu Esteva


j[cissor de Miquel Roca Castell
A wa botiga 111 trobareii vemprt :


~ P I I . , panets, gailetes, bescuite. ro-
Ileta, 1 tot8 clasa de pastlceria


$e gorWx a domitili,
Netedat. nronitut i economia


MAQUINAS P A R A
COSEK Y HOHDAR


Es la fi4 brim para d i c h a s mhquinas
mas graiiile del continente.


(M A RCA ALEM A N A )


Deposirario eclxusivo en ARTA


CAN GANANSI


- 0 t! -


C. DE JAIME II NUM 39 A 149
RAFAEL FELlU BLANES


Paima de Mallorca
Sa4treria pal a Sefiora y Caballero


C R A N J A BARCINO
- -- _____. __


PER TOTA C L A S S E D ' A V I R A M
D E RAqA, CUNIS, COLOMS,
ALIMENTS ESPECIALS PER
POLLS, I PQNEDORES, INCU-
BADOHES; ANELLES, PLANS


J GONSULTES,


CONSELL - MALLORCA
AGENCI \ DE A R T A A PALblA P


-- VICEVERSA IIE --
ANTON1 G l L l (a ) C0111una


S E R V l r I 1 ) IARI E N PHONTl?U?' I
E. CONOMIA DI:' PREUS
ENCARREGS A DOMICLLI


I I IKEC CTO:
Pnlina .- Banch de S'oli, 24
Arth- -Can Comuna Cent1.o


O E


WAN MATEMALES
Diariament elabora: pa, pa-
nets i pastes de totes classes.


BQN SERVICI, NZTEDAT I
E C O N O M I A


Carrd del Sol, 2 . Art&
1 8 E 8 . R . 8 4 8 ~ E 8 8 8 8 ~ 1 ~ 8 R O 8 ~ ~ ~ 8 M ~


(afoi $astto (a) Vet$
PINTOR


Ofereix els seus servicis
Especialitat en autom6vils


i carretons
reproduccions i retrats


C, de la Sombra-ARTA


Ei !Juan 0. Bauza P - u t


FABRlCA DE FIDEUS.
i tota classe de pastes alimen-


ticies d'en
NICOLAU CARRIO


Preus sens competkncia
Carre de Palma, n . O 48


W'