ARTANENCS A FORA + carrec de President del &a- I sino Espanyol)). Cu,, titulada E l ...

ARTANENCS A FORA + carrec de President del &a-
I sino Espanyol)).


Cu,, titulada E l Proyreso
Cfi 1a k i n e n A t,tdricu.


Publica la fotografia del Sr.
Payeras come propietari amb
el Sr. Colino de l’<<Hotel In-
ternacionab de la ciutat de


D. JUAN PAYERAS PEKXAKA


nama, a la ciutat de Colon,
on per alguns anys se distin-
gi entre lo m& selecte de la
Colectivitat espanyola, que
diferentes vegades el nornbra
rnembre del Consell Directiu


Lo dit del Sr. Payeras,-se-
gueix l’obra citada,-seria su-


Buenaventura de Colombia:
L’Hotel-diu-rnks antic d’a-
questa capital i d’una recone-
guda superioritat per deniunt


-


Seguirn la tasca de donar a per 200 passatgers amb tota la ’icient per demostrar els grans
coneixer als lectors de L l e - comodidat i ventatjes de l’hi- merits de la Sew persona, Pe-
r u n 1 les figures d’Artanencs l giene moderna i el confort ro hi ha que afegir que aquest
que lluny del nostre.. #le 1 mks absdut que es puga de- senyor ks d‘una cultura supe-
han conseguit sobresurtir, du- sitjar. Conta amb seccions de rior a 10 que generalment
guent arnb honra el nom d’ Bar a l’arnericana: licors, cer- veim entre els noshes compa-
Arta a terres llunyanes i des- ’ veges i vins nacionals i ex- t r i o t ~ 10 qual li proporciona
conegudes. Es just que aixi tranjers, jelats, etc., grans ventatjes facils en les seues
ho fassern; ells sernpre pen- menjadors on se celebren els empreses. L ’ a m m e progrbs
sen amb Arta i contribuei- banquets mds importants de del establiment, hi ha que
xen a tot Io que sia pel seu la ciutat, irnportacio i vende cercar-10 d ’ m a manera espe-
engrandiment religios i cultu- en gros de vins i licors. cial en la capacidat comercial
ral. Ditxos sera L l e c a t i f si pot Desprks referint-se a1 S r . del Sr. Payeras, persona pre-
contribuir a estrenyer els lli- Payeras diu <tD. Juan Paye- paradhima en tots els d e s
gams d’afecte que uneixen a ras tenguk la ditxa de neixer de C O S ~ S i que Ilogicament per
tan bons fills amb la Vila que en aquella illa casi llegenda- , tant havia de fer tr imfar un
els ha vist neixer, arnb la ria, qui es 1’avaiic;ada de Ca- negoci en el cual posas el seu
muntanyola que guarda els talunya en el . ] ! w e iYos/rt(t~i esforc; i afany de resurgi-
seus rnds bells records i afec- i que guarda anib tota fideli- mente>>
tes purs: la Verge artanenca, dat els m& alts sentiments de Aixo es lo que en diu 1’0bra
la Mare de Deu de S. Salva- cultura que llegaren als seus ’ esmentada, del nostre benvol-
dor. fills les hostes expedicionaris 1 gut compatrici.


L’haver tengut l’honor de d’aquell altisim Rei d’Arago, -d No es de estranyar idb que
saludar an’EnJuan Payeras el el rnds gran de la nosira his- ’ are, tenguent en conk les ex-
qual, corn diguerem, se troba toria. 1 traordinaries dots de cultura
en la nostra Vila per passar 1’ Nasqd a Art& la de les i talent c o n w c i d del Sr,
estiu arnb sa familia, ens do- fanioses covas, i abandonant I Payeras i el @an r e l h de la


\


del ((Casino Espanyol)) d’a- del benestar dels dies passats
quella ciutat. Desde Colon dins la liar Gomu l’acompanyi
passa a Colombia l’any 1915 sempre i l’implllsij on sevulla
i a la ciutat de Barranquilla ’ a treballar per u11 Art&


seua figwra la Cambra de Co-
mer$ de Banaveritura l’hagi a-
nomenat el seu representant a
les Exposicions de Barcelona
i Sevilla.


Tot alegrant-nos amb el Sr.
Payeras de la seua prosperi-
dat i posicio conquistada, de-
rnanam a Deu per intercessib
de la Patrona de tots els arta-
nencs que l’hi conservi i au-
menti,desitjant-li que el recort
.
LLEVANT


P A N A D E R I A M O D E R N A c
D E


JUAN MATEMALES
Diariament elabora: pa, panets i pastes de totes classes.


Carrk del Sol, 2. Arta
EON SERVICI, N ZTEDAT I ECONOMlA


ESCENES CAMPEROLES -
TEMPS DE BATRE


L’afba riu, desperta pe lclali ma
tutinal del gall i desfB sa rossa ca
bellera de llum pels cantells de les
montanyes. El camp obert i silen
456s reb aquella frescn riuada d‘or
Se fon el vel de negror que enmas-
carava les coses i tot recobra u n
encis novell. Els turorls emboica-
Hats de.boira Iluegera-gasa finis-
sima--semblen perles gegants en.
castades entre cel i terra. 0 0 s tro
cos de mar, d’un blau clar i trans
parent corn la mirada candorosa
d’un infant, guaiteri per demiint
del pinar frond6s el qual sembla
que s’acota per deixar-lo veure.
Molts d’arbres ja rriostren son fruit
madur penjant de Ies branques fo-
Trades de futles; els sembrats mi-
gueren sota la fals dels segadors:
La terra conserva la color rosenca
del rostoll, pa-6 picadn aqui i all&
depuvtets nepres que se mmen
desi;rra: 6s el hestiar que pkstura
calm6c esperant I’hora properit de
tornar als sestadors o boals i horn
endevina que so11 le.; quardes i;el
s6 esquerdat‘ dels pic
aiM dins la Iiunyitnia, cpmpleten
la meravella ‘del p*iisntgb: .41 ad,
mirar tan‘ta bellesa sent dins el pit
coin s’extremeix el mu cor pl4
d’emocions dcsconegudes i als la
mirada aI”cel per retre tribut
d’adoraci4 a1 autor de tante; gran.
dcses.


Una ramor de passes a i meu ‘de
rret’a interrornp el meu extasis. Es
la gent del m8s que despres d’una
nit curta i ben aprofitadn surt
del sostr,e amb els ca’bells ernbu
Ilats i fregantse els ulls amb el
puny o amb el fa!dar de la camiit.
Avesats a viure en mig de tantes
coses boniques ja no hi oaren es.
ment sin6 que volten amb recanqa
les cases i tombnzit i ~ n poc a la
dretil s’aturen devant el Ihc del
seu trabal1.-Una de les coses qae
sempre m’ha agradat veure a1
visitar un m h , 6s l’era, aquest
altar rod6 i ben parat damunt
una elevaci6 del terrer, lluny de


redosses a fi de que tots e ~ s vents
hi bufin. Durant I’hivern 6s trista i
silenciosa i I’herba hi creix, per6
en venir el temps de la calor es el
punt d’alegiia on els bons conra
dors s’aplegcen per recullir el pre-
mi dels seus afilnys i suors. S’eixe-
quen a1 seu voltant les garberes
triangulars color d’ or brunyit.
Lleven un parell de fiiiides de
garbes i estenen damunt I’erk re
gada de fresc i quant tl sol ja 6s
alt hi posen les mules tapant-les
els ulls a m b ciicales de Jjatra. L‘n
juve ‘de cara bruria i ulls espolsats


alsen nuvols de polsina d’or que el
vent: s’emporta i I’escainpil per tot
el voltant, despres, porgueri el grh
i el mesuren amb cara satisfeta i
quan els missatges acalats baix
del pes dels sacs van a buidarlos
dins els graners, el sol ja a arribat
al final de la seva carrera i s’ama-


v


g 1 , poc a poc, corn el qu i no gosa
a despedirse, derrera les monta.
nyes de ponent enviantnos els de.
rrers raigs plens de tristor. L’o-
ratge es fresc i Ileuger,els ocellets
alegies tornen a cantar, perb, la
terra orfa de llum s’estremeix d’
anyora nqa.


BLANCAPLOR


DE SON SERVERA
Corn anunciarcrn, la Congregaci6


hlariana realizli, dia 6 del correiit I’ex-


aumenta per moments i C H U un
vertader xhfhc de sol que fa I lu ,
ir I’esquena de les mules; el u a v a l
I’aguantn ulls clucs amb el pensas
ment- ben k nfora. No el distreuen
els cgntes,i rialies $els seus com
panyi‘ ageguts a I’ombt-a de les
cases, una ,sola idea el corpren
pensa que a l vr‘spre, trobarh re.
frigeri pel seu cansainent assekut
ais pew d’wa genril page5eta q u e
li sonriura amb una gracia encaa-
tadora i animat iimb wquests pen
silments continua cilntant. No cai
que l i demaneu el nom de s’ena
morada; totes les cansons hi b a n
dirigides. Escoltau i ho veureu:


hlargalida, Margalida, I
mai me cans de mirartd;
a 10s meus ulls vens a esse
un brot de murta flor‘ida ...


Segueixen a aquesta moltes d’
altres. Totes plenes de sentiment,
perb cansat i abatut la seua veu
es m& dkbil i les notes fortes i
massa aspres tornen mes flexibfes
i armonioses fins qiie, a1 cap de poc
temps els seus companys el r ~ l l e -
ven en la feina. Qum les espjgues
trepitjades i esflorades es despu-
llen de la palla i queda el gi8 net
i Iluent, tots agafen les forques
formant airoses parelles uns derre-
ra els altres i comencen a ventar i


I‘expiesat menestral que sufli I I I I
gi-CIS tall en t l dit gios d’una ma, [;I
llant 11 del tot. Ho sentini.


Ilefuncions. - Magdiilena Nadal
Lltreras (a) de Can Burdils, a I’edat
de 21 aiiys Filla de familia distingi
da, ei a model de joves cristianes. Le,
qualidals de qu’estava dotatla la frien
digne dr.1 aprecr que l o t el poh e Ii te-
nia, La bwu malaltia que l’ha chiti>
al $epu lc~e folic conibntuda arnb les
rids eficaces armas de la Cieucia;
peioinuiilnienl. A. C. S.


Repiga la seva faniilia, pariicuiar-
ment pares i a15 s e w germans J u a n
1 Angela I’expre5i6 del ,nostre nies
aeiitit condo1


Tilmbe ha deixat d’existir avui la
nitrdona Antorlia (a) Ferranova d’edat
j;l i ivanzada. A totala’seva familia i
pal liculai ment i+ls S ~ U S fills i nets el
metge D Sebastid Sanrho y \on ger-
ma Juan, Agent de I’olicia, el nostre
sentiment. 4


Corresponsnl.


BINTOR
Ofereix e h sew servicis


Especialitat en automovils
i carretons


reproduccions i retrats


C. de la Sombra-ARTA
LLEVANT


I


Fronte anunciare!
Miquel Roca Castell


Les festes de S, Salvador.
Esta Len vist que les festes dels po-


bles, qui les fa, es la gent, I’aflurncia
d’espectadors dels pobles veinats i
d e b psisans de fora, donen an el5 ..ea-
rrers una anirnacib t a n especialb i c R -
racteristica que sense ella ‘la testa
transcorreria en mig de la ma jo r i n -
diferencia. Aixi ha passat enguany
en la nostra festa major, el programa
de la qual, no era en veritat dels gUi
mes puguin cridar I’at.enci6, perque
avui en-diii, S j no se fan nonrbres- ex-
traordinaris. que dit sia en perdg8,dels
s e w patrocinadors, a u n pob’e costen
molt i mai solen veurer-se coronats
per I’exit, petb aixi i tot s’ha vist que
ta gent a lo que V H es a festa i la festa
es I’ocasi6 de veure la familia, els co-
neguts i pel el jovent el trrscar i co-
rrer,.per aixo, no importa buiday-se
el cap serchnt espectacles. per atreure
no, el canvi de decoracid basta i per
I‘any qu i ve proposam que se repetks-
q u i el. programa donarlt tota I R im.por-
taricia que ’s mereix a l o trsdicional,
vestinklo . > t i l , de.pullat, tornant escamyar
murta, la flaira de la qual, .embauma
l’ambent i nehtja els pulrnons.


El programa se va curnplir en tota
la seva integritar.
., Se feu la.capta per els , carlei’s amb


una xaranpa-i les xei-emies i el cap-
vespre se fereii les cucanyes acnb gran
concurrencia d’atlotea desi1jo.a de
guanyai’ les pesses per coinprar valla-
nes torrons i cacauets.


A m b assistencia del Magnific Ajun-
tamerit se cantaren completes solrm.
nes a la Parrbquia i mes tart comeris&
la revetla en et pati de S. Salvador,
alternant la musica amb els focs art i-
ficials. Una gran geritada pujava i
baixava de S. Salvador i el pati esta-
va ple de gom en gom.


El dia de la Transfiguraci6, despres
de rercia se celebia I’Ofici en el .qual,
va predicar amb la unci4 en el! ca-
racteristica, el R. P. Erancesc Fornes
T. 0. R. cantantel chor de S. Salvador
la missa Davidica de Perosi. A la
sortida i amb aconipanyament de m u -
sics I’Ajuntament, el Clero i I‘Obritia
anaren a la Sala on se servi I‘acostu-
intit refresc.


Les corregudes en el c6s foren molt
animades, la presencia d En Juan
Payeres el qual va oferir u n prenii de
25 ptas. per la cnrrera d’homos. va
despertar molt d’entusiasme i contri-
bui a l’exit.


Les completes a S. Salvador i el Bull
de sa cisterna -acjbaren d’omplir el


-&


capvespre I hem de confesar que es
un dels nombres mes agradables; u n
poc rnes tardet tal vegada aniria mi-
Ilor, perque, essent la fresca tan bona,
convida a oujar a I’altura i alla entre
musica i ball, sense deixar de visirar
la Mare de Deu, se passa una estona
deliciosa.


El ball i el conceit que dona la ban-
de a la Plas+sii del Conquistador, el
vespt e, foren del ayrado d e tot-horn,
una gt n ada inmensa Irescant* per la
carretera i la Plassa i ocupant cadires
per I r s aceres i a1 volrant, agontk fins
a mes de la una de la rnatinada. rSi ht2
el ball que du organisat, anant de po-
ble en pob’le,, En Nicolau Valves. es
mereixedor d i la nostrr aprovacib, no
es comparable an els antics balls del
poble, els quals s’hauria de procurhr
testaurar de bell nou.


El dia 7, I’Oiatori de S, Salvador -se
va omplir de gom en gom per assibtir
a I’Ofici i e.coltar el documerrrat
serm6 que prowncia el R. P. Ginard


considerat corn una de les valors a-
griooles m& importants de Mallorca.
Ens alegram de la considrraci6 que
k e i x el nostre amic i el felicitam
per I’anomeiiamint de que ha estat
objecte.


Obres.-En la explanada de devant
el Corb2 de la Guardia Civil en el Hoc
que es propiedat de la Companyia
dels Ferrocarrils harr comerisades les
obres de urbanizaei6, s’esta construin t
una ccera voltant els pins que ja fa
alguns anys se sembraren defentsaat-
10s aixi de’les topades del trdnz’it.


Algues - L‘Ajuntament nostre,.con.
vensut de que I’aigua de la font de
Son Calletes no basta per les’ neicssi-
tats de la Vila, ha, comen,sades les o-
bres de sondeitx a S‘Hort de Carrossa,
seguint 12s indicacions del enginyer
En jusep Zafortrza hlussoles i ”An-
toni Sastre aquest ultim, autorsd‘un
pld encarregat fa una pila d’anys i,
war! pi’esentat ~. , ,..


S’han u6ert tres pous i a tots -ells
poc sa; poc I I & s’ha trobada ai-gua t%
CIS viiit paps. E\ SUIXO,I es grav.ii.


h ~ s Fe‘licitam‘al Ajunianmt perGue ‘set
preocupn be resoldre un dels mes im-
portanrs pioblernes.tInunicipals i debit.
jirni per be [le tots qukiique5ts tre-


, .
Amorbs, T. 0. R l balls se vegin coronats per I’txit.
I Ics corregwde.; de rintes en bicicle-


tes i el concrrt a la ~ a s s a de la c&-
titucio amb la mateixa animacib >els
altres dies foren els nomhres que tan-
cal en la festa a l’animaci6 de la qual
tambe hi va contiibuir la temperatura
agrddahle que va fer aquells dies.


DE CA NOSTRA ” ‘ 1
La plasm -Per f i abnns de festes


queda iristnlat el f a n a l de la PlaFsa,
f d joc amb lo derne;i i es bastant ele-
garit; tot el ferro s’ha pinrat de color
de plom amb les rosetes plaretjades
Eis bnixos s’han embrutats de c-iment
porllant negre, perque n’hi ha q u e di-
uen que no estan embrutador corn el
blaiic, tot son guts en tiquest mon,
Ara no faita mes que omplir de terra
boria la gaveta del voltant i sem.
brar-hi plantes dr jardi.


Eii Ferian Blanes -El derrer nu-
mer0 de la important tevista Mallor-
ca Agricola du en la seua primera
plana el rettiit del enginyer agrbnom,
nostte p a i 4 Eri Ferran Blanes Boysen
deGtinat fa roc R pre<:ar els w i s ser-
veis oficialment en aquesta Quetatura I Vila.


Estat sanitari. Segueix ta ‘bonansa .
no hi ha cap malalt de gravetar, a1
gun-& ;Ingines i qualca indigestib es
tot lo qiie se pot contar, deixant de
barida el5 cronics per esser cosa
Corrent.


LII T6mbola de leu Josefines.-Un
nurnero de festa que per 110 estar in-
cluit en el progtama tengue un exit
complet, va riser aquesta thibola
organisada per la beneniei ita associa-
ci6 d’Qbreies de S Jusep en el seu
casal social.


Iiiriombrables foren els objecles re-
culliis i exposats tots amb el seu nu-
mer0 dins I’mpla sala. Se va inaugu-
rar el clia 6 n I‘horabaixa i amb la
completa acabada dels billets solicitats
va acabar molt dejorn el capvespre
del dia 7 .


En la I ifa que se feu despres, I’esta-
tiia de la Mare de Deu de Lourdes va
correspondre al n.’ 152 (color blau);
el joc de cafe a1 n O 26 (color vermell);
els plats al 11.’ 259 (color groc), el re-
llolge al n,’ 78(color vesd).


Felicitam a les organisadores per
k i t a lcanpt prova elocuent de la
simpatia de que gosen dins la noslra


I F A B R I C A D E F I D E U S
i tota classe de pastes alimenticies


NICOLAU CARRIO DALMAU


q A m e Preus sens cornpetkncia iii


d’En


Carre de Palma, n . O 48
Beguda exquisitit, eliihor;ld;r i imh exlraclr
d Xampanys, vins, licors, conserves, dolcos, chocola- tes, bombons, gil l letes, embutits, jamdn, formafges,


:-: fruites i hortolisses de totes classes : :


f i iiites. PI ovau le, 6s deliciosii.
-----nd$Lafi?A ̂ _I_


4 barquilloh i torrons. # =GASSEOSES - Y S I F O N S Z
Se serveixen LUNCHS amb prontitut i perfeccio Fa b r i ca ri t :


k FAbrica i despaig:
PLASSETA DEL MARXANDO, 3 :-: A R T A PLASSETA DES MARXANCO, AI t i j


.~. ~ - ~~- _ -~ ~. -~ --__


S E H P i ( I 1)IARI 1:N P H O N T I I U I I I:C'ONOMIA
DI: PREUS


ENCAHRFGC A I)OMICII,I
t ' n l ~ t ~ i t - - Banch de S'oli, 24


D ~ R t i L C I C ~ : ArtB--Caii Comuna Cent1 o


GRANJA BA-RCIPIO
PER TOTA C L A S S E D ' A V I R A M DE RAGA
CUNIS, COLOMS, A I . I M E N T S ESPGCJALS
PER POLLS, I PONEDOHES, INC;IIBADO*
RES; ANELLES, PLANS I COhhUL'l ES,
-4 )CONSELL-MA LLORCAb-


D E


CAI,Lti LlH J A I M E 11 0 . 39a 149
RAFAEL FELlU BLANES


Palma de Mallorca
SAS'I'REKIA PARA SEROKA


Y CABA LLE HO
,4RTTCULOS \1' NOVEDADFS


t'Aii A m s m DE ~ o r ~ s CLASES


Panaderia "V I C T 0 R I A"
(ES FORN NOUl
S U C E S S O R


Bartomeu Esteva
A sii botiga hei trobarcu nempre: pane, pa-


nets galletes, bescuits, rollets, i tota clasa de
pnsticrris


$e serieix a domititi, -
Netedat, pronitut i economia


Tiwda Ticens
1'HECIOd PI J O E Y MUY REDUCIlJOS


EN
y I oda t:litse


d t3
'I'ijihs


1'er firiim ia
M e r c e w c~oinestilrlt~s


SE VENDEN MAQFNAS DE COSER


v t o h C I : I S ~ de instrtitnrtttos
3 V.CALLE DEA BLANES 38


PFAFF E IMPERI


SARD (A) TERRES
Excursions aSes Ccves,CirIdrraLj;ida i demds
punts de Mallorca a preus convertguts


111 t i IGLKSE:
Carre d'En Pitxol n." 8. 1 A R r A ,
Id Son Servera no 29 1


NAUMAN
MAQUINAS PARA


COSEK YBORDAR
La FAbrica mas grande de Maquinas


para coser y bordar del continente.
( M A R C A A L E M A N A )


DEPOSITARTO EXCLUSIVO 1:s A I u A


GANANSI


4