I D E U I P A T R I A Any XII[ Ndm. 468 A R ‘ l A 20 de Julio1 de 1929 ARTANENCS A FORA ...

I D E U I P A T R I A Any XII[ Ndm. 468 A R ‘ l A 20 de Julio1 de 1929
ARTANENCS A FORA


PKEUS
Arta i comarca un any 4 pts,
A fora id 6 o
Extra nger id 10


D. FKANCESC F E R R E R L L U L L


tan necessaria per agradar.
AI oferir en els suscriptors i protec-


tors de LLEVANT el nou local, ca-
rrer Centro n . O 3, les demanam dispen-
sa per aquesta falta involuntaria.


Llevant, sempre atent en recullir Cotsquant puga resultar 1
honrbs per el bon nom d’Arta, o d’algun fill del nostro poble, , ~ owooo~aoooooooooooonanoonoaoooooooooooooo
se complau a m i en donar conte als seus lectors de les noticies
que copiam de la prensa americana, referents a D. Francesc
Ferrer Llull, anomenat Consul General de la Republica del
Salvador a 1’Uruguay.


L’important periodic El Dia r i o de Montevideu, ademds
de publicar la fotografia del nostre compatrici, baix de p a n s
titulars, dona la siguent noticia: <<El gobierno de El Salvador
acaba de designar Cbnsul General en el Uruguay, a1 Seiior ,
Francisco Ferrer y Llull, persona extensamente vinculada en ~
nuestros circulos comerciales.


No puede ser mas acertada la designacion del gobierno
salvadorefio, pues el sefior Ferrer y Llull goza de generales
simpatias, por su don de gentes, correccibn y cultura, hallan-
dose ademas como decimos muy vinculado a 10s centros co-
merciales, donde son altamente estimadas sus condiciones de I
actividad e inteligencia. I


Es por ello que se descuenta desde ahora, que la gestibn
consular del Sr. Ferrer, sera muy beneficiosa para las rela-
ciones comerciales entre el Uruguay y El Salvador)).


Igualment hem vist ab satisfaccib com la gran fulla de
propaganda de la tant coneguda i important marca d’automo-
vils S~rcdebucker, publica vistes de l’hermosa finca on te es-
tablert el seu coiner$ el Sr. Ferrer junt ab la seva fotografia, i
la de l’elegant i valiosa copa que aquest ha guanyada en el
Concurs Uuniversal de ventes. A1 Sr. Ferrer, en aquest Con-
curs li ha estat adjudicat el primer premi en la Liga Ultramar.


De tot cor nos alegram del anomenament del Sr. Ferrer
per Consul General del Salvador a l’uruguay, i del premi
obtengut en el dit Concurs Universal. Li enviarn la nostre
mds coral felicitacib i feim vots perque l’kxit mks afalagador
seguesca acompanyant les seves empreses per profit seu i glo-
ria del nostre poble.


I


AN ELS SUSCRIPTORS I
Seguramemt a mes d’un quern dels


nostres suscriptors els haura sorpres no
haver rebut el num. de LLEVANT co-
rresponent al dia 10 prop passat.


No tenguerem temps d’avisar. El
canvi de local de l’irnprenta, d’una ma-
nera precipitada n’ha estatat la causa i


confiant poder-lo preparar no fou pos-
sible.


Ara amb el nou local, en el qual
hem trasiadat tambe la Redaccio i Ad-
ministracio, gosarem de mks aixamplitut
i procuracem poc a poc donar a n’el
humil desenari la perfeccio tipografica


Ma Parroquia


Mare carinyosa,
Parroquia agradosa
Que vetles gelosa
Demunt un turo
La bella encontrada,
Ta Vila estimada
Que t‘ha encomenada
Lo teu Fundad6.


Tu n’ets la dolgura,
La pau i ventura
De l‘anima pura
El goig mts cabal’
Ets Pacroquia antiga
La mestra i amiga
I el llas que nos lliga
Arnb Deu Eternal,


Salve mi Senyora,
Ma consoladora
I alliberadora
A1 mig dels perills.
Amb dolsor de me1
Tu mostres ab zel -,
El cami del cel
A tots els teus fills.


Stnse mes espera
A tu me duguses
1 cristiana em feres
A mon neixement.
La f2 de mos pares
Arnb l’aigua me dares
Llavb em confirmares
Sent adolescent.


La Hiss6 divina
De santa doctrina
Encare essent nina
Me vares mostrar.
I un bell demati
Me feres veni
A seure a1 festi
Baix de ton altar.
LLEVANT


Del puis i la plana
Se sent la llunyana
Veu de ta campana
Cantant la canco:
Gent oblidadissa
Vina pronta a Missa
Que de veure’t frissa
“Deu Nostre Senyor.“


Consol sense mida
Ens dones en vida
I quant ve la partida
A I‘eternitat,
El teu cor de mare
No ens desempara
Fins que ei nostre Pare
A1 ce1 nos ha entrat.


Si se nos alaba
Encar no mancaba
Ni minva iii acaba
T a solicitut,
Per feme memoria
I donar-nos gloria
Llavo escrius E’historia
De nostra virtut.


I amb seny i siienci
.TrebaH, pacienci,
Esment i prudenci,
Pals fets cornprovar,
Tu cerques i mires
Perque sols aspires
Fer-nos un altar


Quant vaig de cami
iQb palau Divi!
Valent, geganti,
PIe d’autoritat
Ma vista et destria
Dins la llunyania
I fent cortesia
T e dic “Deu te guard“


CLARA


PETITS COMENTARIS
GEtVTETA VIL


“hi ha que es creuen-no us direm
qui son- tenir el ceptce de la cortesia i
de les bones formes, i per trobar exem-
plars que amb ells se puguen deguda-
ment comparar hauriem de recorre a
aquzlles escales zoolbgiques qite tenen
la cossa com una de les primeres ma-
nifestacions de la relaci6 amb els demts.
Fan els menyspreus mes inverossimils,
propis de gent cafre, i queden, despres,
tan satisfets com si all0 fossin heroici-
tats. Mesquinets: no saben que les seves
tstupides grolleries estan a I’alcanq de


, totes Ies fortunes i de la gent mes atro- 1
1 tinada! i I HISTORIA D E A R T A


Es ben cert que no sempre la fami-
liaritat amb els llibres dona aquella po- I De un temps enga un bene-
lidesa i elegancia de formes caracteris- i m&it investigador, En Ramis
ques de tota persona vertaderament d’Ayreflor, va publicant una
culta i que no se deixa guiar pels impe- serie de notes que fan referen-


cia a l’historia, de Art& Es tus i rampells momentanis. Aquesta
genteta, oprobi de I’humanitat, i per 1’ ’ aquesta I’unica rnanera de que extirpacio de la qual hauriem de trabar
una formula eficag, vol tenir monopo- arribdm a coniixer la nostra
lisat el dret d’ofendre’s, en vol tenir I ’ historia, perque sense aquest
exc~usiva. Per aixo, en creure que es travall privi no sortira mai el


L fans, aon llepir de una tirada bequeries d’infant encaradis que vol la
’ hora, se demostra ofesa, amb unes re- manual 0 el llibret per els pro-


U lluna i no li donen, que us ter!en riure
si no us indignassen. Com mes petita 6s el que Gren els nos’tres avis i .


~ I’ofensa Asovint es imaginaria-amb el que en el nostre terme.,
i m6s tossuderia s’hi aferren, encara que ~ SOCcei. Gal primerament es-
i un bon observador veuria que so que, polsar dels docurne‘nts inidits


en realitat, mes els indigna, 6s no tro- la pols dels arxius, i consti
que no deim aixo de la pols bar motiu suficient per indignar-se a


pesar de que el seti geni els ho demana. corn es podria creure, rnetafo-,- . . .. ,; I exageren so que els Eou molestos mi-
rant-ho a traves del vidre d’augment de ricament. S’ha- de haver pujat .
,les seves preocupacions ridicules per tal ~ un dia que no PlOgUi, d POrxo
de no pareixer tan mancats de rao a de la Sala per entendre-,
sos propis ulls, Fer aixo e s , per ells, una ~ profunda ueritat d’aquesta &a-
cosa ineludible, una mena de fatalitat o ~ se consagrada, .i veure alld en- ,
de necessitat organica. tre carabines velles, posts cor- : ;


cades,” restes de’’ mobilfari’ ;i- ’--
‘parlar dels pocs modos de la gent hu-
mil. Desgraciadament, ells no poren ~ -barrioles d’aranya la .docu-.<. I _ ,


‘donar Ilicons a ningu. La gent humil no j mentacio del


a .


Pero, lo mts gracios e s sentir-los ~


nostre . passat I
sabrti aquelles formules que usen els co- ’ confiada a la Vila. . . ’ ~.


i ..
~ lmediants de la cortesia; mes. baix de ses i


p?rauies tosques hi vibren uns senti-
ments nobles, un esperit magnanim que


Les notes del senyor Ramis
d’Ayreflor sbn cada vegada:‘.;’,


. _


mks interessants i de certa ’ . :
ja voldriem nosaltres que posseissen
aquesta genteta vi1 a qui estam a l h -
dint. La qual de la bona educacio no en
te m6s que l’apariencia que s’esfuma al
primer contacte amb co que considera


manera un esquer de la nos- ’
tra petita vanitat, perque Arta
sembla un poble bastit fa sei-
xanta anys. A tot arrku, a1


1


per petita i insignificant que
1 siga, topau aviat arnb la pla-


i gairebe sagrada i, a la manera dels
reis constitucionais, irresponsable per6
en el sentit pejoratiu del mot.


Ells creuen estar-se part dammt tot-
hom i se miren la resta dels mortals
com a patum, com homenets de colzada,
amb mes olimpic desdeny que Goliat
mirava David. Encara que, amb fre-
quencia, els demks, els enviden, amb la
passetja del sentit corn& qualque co-
dony que els deixi en el seti.


El mon esta dividit en dues parts:
ells, estufats, dominadors, amb vocaci6
de despota, ridiculissims, a una part; i a
I’altra, tots els demes, dignes de sempi-
tern oprobi i a qui ells perdonen, com el
portugubs, continuament la vida.


Joan SERRALLONGA


-
ssa ombretjaiia p?r la fina- fu-
lla dels oms, o amb la font
rodetjsd3 per els platans cen-
tenaris, i si mks no, la vellesa
dels arbres us dona l’impres-
sib del temps q w per alla ha
passat. A la nosira Vila pzr
desgracia fins les esglesies
semblen noves de trinca; tot
ks acabat de fer i si ens volem
donar una mica de pisto de-
vant un foraster no tenim al-
tre remei que parlar de les
deu mil vaques i les trenta
mil ovelles que un diumenge
del R a n arreplega dins el
nostre terme, pot ser proce-
dents de altres parts, el bon
rei En Jaume. Ara les coses
varien perque els podem dur
a fer una passetjada per el
Museu de la Caixa Rural i fer
pujar la nostra ascendencia a
un temps molt allunyat, perb
corn sigue que els que vivien
en els talayots i els que feien
collarins blavosos son mama
antics, no caura rnai mala-
ment sebrer algunes de les
efemdrides que tant pacienta-
ment va donant a coneixer el
senyor Ramis, passades a una
kpoca de major civilitzacib,
remuntantnos aixi a un passat
que per mds proper ens afecta
mis directament .


Aquesta tasca de especialis-
ta hauria de trobar ressb en-
tre nosaltres i hauria de esser
imitada, perque ens hem de
convkncer de que la historia
d'Arta no surtira mai sencera
de cap cervell, corn sotri Mi-
nerva del cap de Jupiter, sino
que sera el fruit de centenars
i si possible fos de kilers de
troballes d'arxiu desenterra-
des. Aixo sensa contar que el
document contemporani ens


.


1 bellissims diplomas, estampas i llibres en figuraven tres d'extraordinaris;
d'aplicaci6, puntualidat i assistencia,$
concedits a les nines Francisca Sancho
Antonia Pastor i Maria Massanet res-
pecti vameut.


El Rvt. S. Rector dirigintse a les
nines i amb llenguatge posat en el seu
alcans les feu comprendre la necessi-
tat que tenen de trebaliar un poc du-
rant les vacanqes, al mateix temps que
fer obres de pietat,


Seguidament els concurrens comen-
saren a admirar els treballs exposats
en la sala petita i inodesta de l.escola,
per6, que gracies an el gust delicat de
la Sta. Satue era converticia en nova
estancia de impresid elegant i bella.


Els treballs s'exposaven en tres sec-
cions: part literaria, dlbuix i labors.
En la primera si veien quaders arnb
exercicis de redacci6, de at.itmetica i
geometria, de grarnatica, etc, Kesums
de lectures comentades,' de llisons d'
Hisibl ia, Firiologia i demk assigna-
tures, acomoaiiyats de dibuixos H I U -
$us. Miipas a la acuarela, d'una sdmi-
rablt habilitat infantil en el manetx
dels colors.


Lo que m& va cridar I'atencib foren
alguns aparatets de Fisica construits
en la mateixa escola i una variada co-
lecci6 de minerals que han anat reu-
nint per formar el seu petit Museu.


En la seccib de dibuixos n'hi havia
de,i?ventiva, aplicats a labors i a l na.
tural. Aquests derrers no eren dibui.
xos primorosos en els quals,si veu la
ma del mestre, per6 eren abundants i
de formes precises. I es que en I ' e s x h
no se tracta de formar artistes; en ella


A ' ment educatiu i de expressi6.
que registra que succe! 1 Entre les labors se destacava un be-
temps enrera, mentres que el
resum de l'historia sino es es-
crit per un esperit genial, quin
comentari siga altament va-
lucis, es un registre sense vi-
da.


' J. S. B.
nooow.JooooooooononD~oonnon~oonnnnnnonnn~n


EXPOSICI~ ESCOLAR


En la sala de I'Escola Nacional n O 1
dirigida per la Sta. Josefa Satue, ten-
gue lloc el dia 29 del mes passat, el
simpatic acte de rzpartiment de pres
mis i obertura de I'exposici6 de tre.
balls, fets durant el curs per les
alumnes que assisteisen a dita escola.


L'acte fou presidit per el Rv t Sr
Rector, el retjidor Sr. Juan Ginart, el
Segretari del Ajuntament D. Ferran
Moscardb i els mestres nacionals Mn.
Juan Sureda, D " Margalida Giriart i
D " losefa Satue.


Entre els premis, consistents en


*


llissin joc de tocador i robes interiors.
En la actual Ilegislaci6 han estat


sustituits els examens, per exposici-
ons de treballs a f i de curs els quals
donen idea de la activitat desplegada
a l'escola, per6 el contixement del
vertader valor del proces educatiu,
sols se alcanca quant se'l veu en acci6,
devant els seus dos factors essencials
e insustituibles: el mestre i el nin en
l'exola mateixa, en e1,diari i sincer
a m be n t .


Amb aquestes condicions hem vist
corn se desenrokla el trebali en I'esco.
la que dirigeix la Sta. Satue, per aix6
no podem callar la impressid agrada-
bilissima que ens produi la seua orien-
tacid pedagbgica.


Felicitam a les nines que amb el seu
esforq constant duritnt I'any, coopera-
ren al exit de 1'Exposicsi6 i desitjam
que la saii9facci6 intima i incornpara.
b e yue esla que produeixel treball
honrrbs, servesqui d'estimul i prepa-
raci6 per una allre.


Desde aquestes pagines suplicam an
els pares que se sacrifiquin u n poc
perque I'assistencia dels nis a la escola


no sigui irregular; pensin qye es en 1'
Exola on se forma la personalitat del
nin, se educa, se prepara per la vida.


Rebi una vegada rnks la Sta. Satu6
la n o w e mes sincera felicitaci6, que
bts la mereix la qui amb tant d'opti.
misme i amor condueix a les nines del
nostre poble per el cami de la bondat
i de la bellesa.


En el col-regi dels
P. P. Fransiscans


El dia 14 d'aquest mes se cele-
bi-B amb molta solernnitat una fun-
cib lirerari musical en el col legi
dels PP FI anciscans Ocuparen
!H presidencia el Rvt P. Superior,
don Rafel Q. Blanes, don Antoni
Es t rva i el K v t P Jawme Rossell6.


L 'ac te rengu6 molte d'imporran-
cia i hi asisti nombrosa concurren-
cia a pesa de fe tanta calor.


Feu la presentacio I'alumne Pau
Morey. I)igue que rl pres' nt acte
era it honor de S Bonaventura,
Patr6 del col legi, feu ooMr que
tots els alumnes volien retre un
obsequi h l s seus pales i a tot ei
poble d' ArtB, oferintlos les-primi-
cies de lit sevn tnteligencia.


Finalment feu remai car que I'
exposid6 d e l s treballs de tots rls
alumnes es una prow de I'activitat
delcol.legi 4Nd nus gloriam, (di-
gud) d'haver traballat be, no som
noltros que bo hem de dir, per&
si, nos gloriam d'haver treballat
molt..


Es declamaren poesies i compo-
sicions i se caiira escullida mdsica,
resultant tot mol1 agredable assent
cada numero del program molt
aplaudit.


El Rvt. P. Jaume Rosseild pro-
nuncisl una conferencia sobre I'im-
portancia de l'educaci6 moral i
intelectual de I'imfancia fent veure
corn els infants jilmat s'oblideu d'
aquelles idees juiels causen viva
impressib i demostrant com la cul-
tura unida a la religiositat es font
de pau i tranquilitat dins els pobles.
AcabB felicitant als profesors i
alumnes per l'exit de I'exposicio,
exoriantlos a continuar amb la
mateixa activitat quant hagen de
comensar de bell nou la tasca dels
est u dis,


Se feu reparticid de premis i se
dotiaren tres diplomes que foren
atjudicats als alumnes Pau Morey
Cabrer, Francesc Tous LlinAs i
LLEVANT


Miquel Alzamora Domenge,
Despres el Rvt. P. Kafek Ginard


don6 les gracies a la concurrencia,
LLEVANT no Dot mecys de felici-


tar als profesors Rvts. P. P. Antoni
Mojer i Esteva Cladera per l'exit
dels seus esforqos, puix han acon .
seguit fer una .exposick5 ben va-
luosa an que tot el poble ha visitat
admirant Ia netedat i perfecci6
dels treballs.


Eohorabona i endevatrt.


NOTA AGRICOLA
Fins que es en els graners no se pot


parlar de si la cullita de cereals i Ile-
gums es bona o dolenta.


Tot \'any hem fet el ridicul, geme-
gant de si plovia poc, de si els sem-
brats patien, de si hi haul ia mal any i
una partida de tonteries per I'estil fruit
de la poca f C i confiansa que tenen els
nostres agricultors amb lil bondat d'
Aquell de qui ens pervenen totes les
cases


Comensaren les messes del batre i
al preguntar, que tal les faves? ens ha
contestat tot-horn que no esperaven
ni de mDlt tan bon rendiment; segui-
ren els ordis; sivades i blats, i les coft -
testes han estat totes iguales, I'anyada
no se pot dir d'esplec, per6 ha enganat
per alt;,mols d'anps ploguks, no 5e cuAl
lant corn s'ha cullit e ~guaiiy, e h -sem
brats nb han tengut malura i en geqe-
ral han granat be, les terres primes,
es clar que son les que manco conte
han dahat, per4 es el nostre pa de


P A N A D E R I A M O D E R N A
D E


JUAN MATEMALES
Diariament elabora: pB, panets i pastes de totes classes.


Car& del Sol, 2. Arta
BON SERVICI, NZTEDAT 1 ECONOMlA


DE SON SERVERA
Trcibant-nos ja de ple dins la tem-


porada estivai es nota gran afluencia
d'estiuetjants a les Cales Bona i Miltor
Port Nou i Yei.


Ijn el dia de St. Cristofol era d'ad
mirar la gentada qu'es irasladh a la
mar.


L'esrabliment de Cala Millor per-
maneix obert diariament.


Incendi,-Disapte vespre s'en dtcla.
rA u n a la caseta d'En luan Cupa a
Son Sart. L'incendi Eonc casual Les
perdues no son de molta importancia.


Peate porGina-Desgraciadament hi
ha molts de porcs malalis. S'en moren
molt4 Aixd es motiu de retraiment de
part dels pagesos en I'zngreix d'aquest
bestiar;


A Barcelona,-GDema empren viatge
amb la siva senyora esposa amb I'ob-
jectk' & visitar 1'Exposicib i atendre
a certs assurnptes relacionats a m b
"Cajii Mutua Popular" et representant
d'aquesra endidat i Kegidor de) nos-
tre Ajtktament D. Bartome4 Fluxa
A lema n y .


Degut a1 asses de original deixarem
de publicar a n el derrer n.0 el progra-
m2 demusica donat en ta festa pasada


..


' de StrJuan, per la band8 del cuirapt cada any,
laume I Fou el seguent: Les hortoiisses fan la S ~ U I via, els


prats verdetjen que es un gust, i a se
cullen tomatigues-i qualque prebe i a
la ptassa tots els diumenges en duen
de punts rnds primerencs.


Les figueres han madurat be 'e-
abundants figues E l m . Els albarcu-
quers no han denat satisfaccib an els
yosseidors per quant el preu del fruit
no ha estat remunerador. S'han pagat
de 2'50 a 5'00 pts. segons classe i aixi
hem vist coni molts les han deixat fer
malbC o donats en el bestih.


Ara tot-hom esta pendent dels olive-
rars. Per tot se veuen olives si be no
en la cantidat que semblava consecu-
encia de la abundancia de borra, per6,
si no se presenta algun contratemps
jnesperat, per el fruit que se veu, PO
dem confiar amb una mCs que regular
collita.


El bestih de llana passa bon temps
amb les estivades i te sanitat. Els
porcs tambe van sans, no hem sentir a
dir de cap malaltia i ha comensat I'
engreix.


Lezcano (pasodoble) Montmp.
Aida (selecci6n de la opera) Verdi.
Ris Ras (seleccibn) Luna. Las aviado-
ras (seleccisn) Alonso. €31 Vallerot
(pasodoble) serrano.


Les unitats que componien la ftotj-
lla ancorada dins la nostt a badia per
ler; festes aquelles eren: Principe Al-
fonso, Mhdez NWiez, Blas de Lezo,
Jaime I y Alfonso XIIL


Corresponsal.


Llibres y Revistes
LES ALES ESTESES


Amb l'anunciada puntitalitat ha
sortit ei ndmero 2 de la CoI lecci6
Popular de aLes Ales Estesess. El
formaun volum de les mateixes
dimensions del primer i el signa


Alexandre Plana, el brillant pro-
sista, amb la seva magnffica no-
vel.13 A I'omhra d p Smta Maria
c:eIMnr, la qual omple u n cenre-
nar de planes del llibte, completat,
fins a les 128 que conre, m b dos
bellis4ms contes: El mzsteri de In
carnbra tancnda i Les dues ger-
manes.


En publicar se'n la primera edi-
ci6, A I'ombra de Suiita Maria del
Mur obtingue u n franc acullimt nt,
i Plana, tan estimat pels seus an.
teriors trebiills de crilica i d'estu
dis sociwls i politics, es situd de
cop, a l c ~ s l a t dels nostres pi imers
novel.lisies L'obre que avui ree-
diten EL A E * fou rrbudi-i amb
elogis unhnims. Un dels cr i tcs mes
preparats, TomAs Gnr ces, digud
d'ella qL; acaldth recordar la sem-
pre coni una bella novel'la.


La CoI*Iccci~ Popular de c L . E.
A . . I'ofer~eix 31 pdblic actual a m b
una edicib molt remarwbfe sora
els aspectes de preu i cura, puix
ds d'asstnyaliir que ma!grtit ven-
di e's a vuitanta ckniims, I'obra d'
Hlexandi e Plana apareix meticu-
losament esmenadii d'algunes in-
cxreccions que enlktgien la pri.
mera edici6.


-TRrnbt! hem rebut els derrers
nombres de ies importants revistes:
Vida Lleidetana; Revista del Uen-
tre d e Lectura de Reus; La Fami-
lia; BolleLi de la Societat Arqueo-
lbgica Luliana.


-Ha visitat la nostra Redacci6
el nou quicenari Pollensa. Bella-
ment editat i amb d a b o r a c i d se-
lecta, ve a omplir un buit que's no-
tava en la prensa comarcal de Ma-
Ilorca. Es rnassa coneguda Pollen,-
sa per tor el mon, perque deisassen
de quedar registrats en els seus
arxius, els innombrables batecs de
la seua espiritualitat, espirituali-
tat de la qual en participa &Mor .
ca e n t x a .


Felicitam coralment als organi-
sadors i a1 tornados les saluta-
cions afectuosament, les desitjam
una llat ga i prbspera vida.
LLL u AN I’ .L


1


-
ma de fer ari etglar els passos interiors


F A B R I C A D E F I D E U S
i tota classe de pastes alimenticies


d‘En
NICOLAU CARRIO DALMAU


Carri de Palma, n.0 48


- 4ii Preus sens cornpetincia 4ii


REGISTRE
NAIXEMENTS


ABRIL 21.--itntoiiia May01 Bisquerra
de Jaume i hlnrgalidw; dia 27 .-Fran-
cisca Servera Canet de Jaunie i Maria.
MAlG dia 5 . -Maria Tous Srrvera, de
Gabriel i Elisabet; diii 10 -Catalina
Fewer Cassellas de Lluis i Catalina:
dia 11.-Antoni Ginart Cant6, de Juan
i Juanaina; dia 12.-Pere Alzirmura
Segui, de luai i i Mitgdalen~; Maria
Jaume CarrI6, de Miquel i Ainii; dia
14 -Mateu Vicens Nicolau, de Fran-
CrSC i hlwia; dia 16. hiliyuel Pic6 Gili,
de Miquel i h~1;lrgtllida; dta 19. Anloni
Sured I Nicolau. d e Mateu i Aptonia;
dia U.--Hernadi Gelabert Segui, de
Bernadi i Jutinairla; di;i 2.1, Matia Pi
co Picb, de Francesc i Chtalina; Anto-
ni Sureda Siim6, de Miquel i Maria
JUNY ctia 2. BBrhara bsteva I’ascual,
de Birrtomeu i Margalida; dia 5.-Mi-
que1 Llaneras Esteva. de Manuel i
CaLalinii; dia7. 1uan Giscafi6 Llull,
de Jaurne i Antonia; dia 8 -Miquel
Heixitc Fonl. de Miquel i Catalina;
Cataiir~a Murrtanrr Moya, de Barlomeu
i Marba; dia 13. -Juan Antic Mestre,
de Antoiii i Margalida; ctia 17 -- Antoni
Ualmau Gil, de Gabiiel i juanaiim; dia
20 - laume Llaneras Mas, de Manuel i
Maria.
JUlilOL dia 2. -Jaume Genovart Mas.
sanet, de launie i Francisca; dia 3.-
Hdrbara Sur& Ferret-, de Mateu i
Francinaina; dia 4.- Francisca ‘lorres
Gsya, de Ancon; i Marip; dia 9.-Mwr
galida ‘rol-res Carri6, de laume i An-
t6nia, dia 10 -Nicolau Cassellas Fl;i
quer, de Jaume i Maria.


MORTS


MAIG dia 15.-Margalida Sansaloni
Sard, pdrvula de tos-ferina; dia 28 -
Maria Pic6 Pic6 phrvula de rneningo.
IUNY dia 6 . - Jaume Nicolau Amords
(a) Moll viudo de 71 anys, de colapse
cardiac, dia 13.-Mateu Obrador Gaya,
(a) Claret de 80 anys, viudo, de debili-
tat senil; dia 25-hIateu Amords Gi!i,
parvul, de bronco pneumonia.
JURIOL dia 1.-Juan Pomar Flaquer
(a) Dalet de 55 anys, fadri, de septice
mia ; dia 2.-Manuel Llaneras Fernan
drz, de 80 anys, viudo, de debilitat se
nil; dia 12.-Catalina Sancho Amor6s
de 78 anys, viuda, de colapse-cardiac
dia 15.- Catalina Bonnin Fuster, par


ula, de gastroenterits; dia 16.--Ga
%I Cursach Font, parvul.


MATRIMONIS


AIG dia 1.-llorens Lii eras Masse
:t arrlb na Maria Angela Solivella
rtrsach, fadrins; dia 2.- luaii Bisque
a l’ascuai de Sa Cova anib N‘Aiit(
a Esielrich Gili (a) I’eu, fddrins; di


3 . Jaume Nebot Lago, amb na Isabt
ossell6 Mascai.6. fadrins; clia 23 -


cia Riera Tori-ei.ts :a) Rarret viud
nb n a Magdalenii Tous Cutsach f r
ina, En Pere Grau Sancho (a ) Malir
0. arnb na Maria 1,loJra LlrnBs, f i


. . na ; dia 25 -- Miquel PHscual Sabatei
nb Ira Fraticisca Amorbs Givar:
dr ins.
1x1‘ dia 3 - Miquef Roscli C:d Idenre
nb Na ALgdaknki Salt Puj:ides, f r
ills; din 8 Pere Carrib Sur( da (c
e m 1 et i:mb na Mari.1 Orpi Llaiirra!
drins dia 16 EII hliquel Llitera
?revs amb na jllaliii Kosselln Garat
dim+; dia 22 - BHrtomeu Femenia
assnnrt de Son Sureda, a n b na Ca
lina Tous l ‘ o u ~ de Can Canals, f a
i n - ; En Gilkm Esteva Rirra am
Esperanpi 13osc Gelit bert firdrin:
JRIOL di;r 9. - Err ]uar i Sitjd Cerd
nb LEI Maria E.pluguai Ginart ft
ins; dra 11.. En hliyuel Estrlric
i i de Son Calletas ariib Na Caiirliii
arrid Dalniau de Sa Creuvrila.


Raft1 raftto (a) Vtrpt
PINTOR


Ofereix els seus servicis


Especialitat en autombviis


i carretons


reproduccions i retrats


C. de la Sombra-ARTA


DE CA NOSTRA
La ilumInaci6 de Ies Coves.-Prc
rctat el nou cami i I‘intensifkacib d
topaganda pet-que no deixi, cap de
iristes que venen a Mallorca, de vis
ir les Coves, que per laseua grandi
itat son considerades les mi\lors
lallorca no podia quedar descoida


i de instal.lar un sistema de i l* lumina-
56 i potent que permetes contemplar
les inrnenses salas i admirar la seur
grandtosa magnificencia.


El Peiromax ha estat I‘element utili-
sat per presentar les nostres coves,
a ix i corn cal, per fer agradable la seua
visita.


Amb la reforma realisada se pot
considerai que iio n‘hi ha cap que les
superi i a l donar l‘enhorabona an el
propietari Sr, Jusep Quint Zaforreza,
feirn vots perque haviat torni aquella
epoca d’esplendor que e’ descuit per
una banda i propagarides interessades
per altre, hasieii fet allunpar.


El cami ja est4 acabat i els autos
poden arribar a la niaieixa boca


L’arregla de la Plassa. - Hem estat
;+ punt de veure acabada la plassa; la
setrnana passada se vareii colocar els
brendolats i el fanal, per6 corn que
aquesr i els ornarnens de la columna
no eren els del dibuix areptat, anib
niolt bon acert, I’encarregiit de les o-
bres de la Vila, Eri Juan Oleo el va fer
llevar perque cumpiissen el contracte,


Hem de llawentar arnb el.- menes-
trals de la Vila, que les obres que com
aquesta q u i per esser de ft:rto foriar
se podrien fer en et poble s’liagin d’
encomerrar B fora. AI principi, com
se digue que havien d’esser de fundi -
rib. tot.hom estilva cofoimat, per6
ara qui s’hii vist lo contrari, hem sen-
t i t comeitiai is tie tota c a m : se com-
pren.


Lee obres de 16Hsglesla. -Continua
anib mal X R ac elerada la colocaci6 de
les lloses del t i011 paviment, una vega-
da fera la volta de la cripia que ha
ttiigut suspesns eis tieballs prc~p d’
un mes s’ha pogut continuar la feina
principal i corn que per lloses no esta-
ran hen) de creure que haviat iwdrem
corrremplar amb iota la seua mttynifi-
cencia aquesta obra tan digna de la
peren nita t de i’esgltsia.


Artanecs de fora.-Per passar I’estiu
a Calaretjada ha arribat de Barcelona
el noscre bon amic Antoni Gelabert
acompanyat de la seua esposa Sra.
Graciela i els sew fills.


De la Havana i per passar una tem-
povada amb els seus familiars d‘aqui i
de Fdanitx arribaren dies passats el
nostre amic. En Bartomeu Ferrer,Pre-
sident del d e n t r o Baleai * de la capi-
t a l deCuba, acompanyat de la seua
esposa


Acompanyat de la seua esposa, una
cunyada i dels seus dos fillets, la set-
mana passada arriba de Porto Rico
ambla €1 de passar una temporada
amb st familia En Frances Pujd
Ani ich,


Tambe han arribat despres d‘un fe 1
3 part interior, i aixi, el seu propieta- j liq viatje de n o p s el bon amic Jaume
i ha cuidat d‘una manera especialissi 1 Solivelles, metje, i la seua esposa.
Royal Fruit No dejtuidtu do Jijitar la ttoffra tata En ella hi t ioha ieu tot lo necessari per satiLfer el
gust m6s refinat. I


X a r n p a n y ' , vins, licors, conserves, dolcos, chocola-
tes, bombons, galletas, embutits, jnrndn, formilrges,


:-: fruites i rortolisces de totes chs res : :


Beguda exquisita, elaborada a m b extrticte de
frgites PI ovau-le, 6s deliciosa.


-@xi- - 0 barquillos 1 torions 9
Se servcixen LUNCHS arnb prontitut i perfeccid


- =GASSEOSES Y SIFONS =
Fabt-ica n t :


Fdbi-ica i despaig:


PLASSETA DEL MARXANDO, 3 1-1 A R T A PLASSETH DES MARXANCO. A r t l - _ _ _ _- __ ~-
AGENCIA DE ARTA A P A L M A


I VJCEVERSA DE
ANTON1 GlLl (A) COMUNA
SERVlc ' I D IARI EN PHONTI7U7'I bCCONOMIA


D E P R E U S
ENCARREGS A IIOMICILI


PnIrna - - Banch de S'oli, 24
DIRECCIO: Ar&a--Can Cornuna Cen-tuo


GRANJA B A R C I N O
PER T O T A GLASSE D'AVIRAM DERAGA
CUNIS, COLOM3, ALIMENTS ESPECIALS
PER -POLLS, I PONEDORES, INCIJBADO-
R E S ; ANELLES, PLANS I CONSUL'IFS,
-4 )CONSELL-MALLORCAN.


D E


R A F A E L FELIU BLANES
CALLE DR J A J M E II n. 39a 149


Palm=, de Mallorca
SASTKEKIA PARA SENORA


Y CABALLERO
ARTTCULOS Y NOVEDADES


PAPA VESTIR DE TODAS CLASES


Panaleria "VI C T 0 R I A"


A sa botiga h e i trohareu sempre: pant, pa-
nets galletes, bescuits, rollets, 1 tota clasa de


pasticeria.


$0 5orJak a detnitili.
Netedat. oronitut 1 economla


EN JAUME PIC0
(A) ROTCHET


t6 uua Ageucia mitre Arta, Palmti i Capds.
pera i he1v.a cad^ dia.


Serveix amb proiititut i segnredat Iota
classe J'enchrregs.


Direccid a Palma: Harina 3 8 . A ~ es (:os.
t a t des Centro FarmacButic.
Art& Palma u . O 3.


~ ~~~ ~-


Tienda Vicenc
PRECIOS Fl JOS Y AIUY REDUClDOS


EN
y toda ciase Teiidos


Me rceria dQ comesti hles
P e r f I I 1 ii e ria


SE VENDEN MAG AS DE COSER


y toda d a s e de iustrunientos
PFAFF E IMPERI


J WCALLE DEA. BLANES 38


AiitomoviI~ de l l o g n c
DELS GERMANS


SARD (A) TERRES
A cada arribada de tren van a l'Estaci6.


Teneii serrici cornbinat a m b el Ferrocarril.
Excursions aSes Coves,Calarratjada i dernds
punts de Mallorca a preus convenguts.


DIRIGIRSE:
Carrt! d'En Pitxol n . O 8.
Id Son Servera no 29 1 A R T A .


NAUMAN
M A Q U I N A S PARA


COSEK YBORDAR
l a FAbrica mas grande de MAquinas


pa ra coser y bordar del continente.
(MARCA A L E M A N A )


PEPOSITARIO EXCLUSIVO EN ARTA


,CAN GANANSJ