L 1 D E U I P A T R I A A n y XI1 N u m 439 ARPA 20 Septembre 20 1928 L ...

L
1


D E U I P A T R I A
A n y XI1 N u m 439
ARPA 20 Septembre 20 1928


L
PJicU3


Arts, i comarca any 4 Ptas.
id 6 n A fora


Exti anger id 10


9, F


QUEST10 TMPOETANT


El cine convertit
Els estralls qiie ha fet el ois


oe en les costiims p6bliques tB
de eoutrarestar-los ell mateix
couveitint se 9c1 !in mi@ PO-
d$rosissirn de bories propagau.
des, en apbstol de les boues 0.
bres. Solainmt au aqiiest preu
ha d’Bsser rtdmhv el cine eutre
la gent de bB.
Sanae el ciue,posat fins mi a1


servei del tnaligae, no hriuripn
estat possibles 10s actoals mom
des, oi la llicbncia tiesmt’reutl
da delv costiims, ni la depra-
vaci6 general de la vida hn.
mma.


Amb aqueqt miti& merave-
116s de propaganda ha passat,
corn sempre, qiie els fills tie
le8 tenebrea hail estat in&
t q d i l a t s que els fills de la
ilutn.


Eus semblava a ctlsi tots
qiie blasmant eri8r~g+xmaot el
cioema, uo aoat’hi, alluuytlnt-
I ( & , coinpiism b6 nrnb e l uostw
deure, fAie!.Q tot y l inn t estava
de la uoatra mB per a pruveiiir
els estralls i alliberar nosen,
Iliuraut-ne tamb6 els nostres.
Eyuivocada I fatal il.lusib!


El cine Bs un €et, per niolts
lit& admirable, que j a no de&-
trtieix ni evita niog6 Es mas-
sa #ran, m a w sorpretieut,
massa difusiu i meravell6s per
qiw es piigui fortrgitar d3 la
terra, ni evitar la seva wei-
xeuqa universal.


S o hi ha rn& remei que res
goneiser la seva realitat.


No hi ha m6s remei que re-
generrir lo, apoderar-se‘n i PO-
stir lo al servei de DBu.


0 aix6, o b4 contemplw,
cridaut i picant de pus , inum
tilment, corn el8 funestos efec.


+-


tes vau eumefzinant-ho tot i
corrompeut ho i podrint-ho.


Davaat de semblatit, impe
ribs dilema la resolwi6 del C M -
t6lics Gx clara i mar!ifesta:
couvertir el ciue en aiitji d’
acci6 social i de propagairda
relligiosa.


* e *


&’us dir8 Hmh rH6 que no
tcts els boas cat6lics hnu pre-
seuciat impassiblm els estrdls
del cim. No ho oblidam. Es
veritat; no h m estrtt pocs els
nostres homos d’acci6 que hqu
treballat de ferm per evitttr
les riesciacioos del cine (i oer-
tfimetit qne u’htiu evitat mol-
tissirnes) i per convertir-lo en
mitjh eeicay do prop tgaud?.
Aquests benemhrits caldics
han obligat, a nibs a m6s, timh
els seus esforqos i despr6s d’
u u sens f i de gestions, que 1 0 ~
aut ori t ;I tx irn posessi u IH eensu -
rn a les pel licules; encai’a qiie
tcthorn ni+p que la censura SO-
Ittmenr, evitn ut\a part peiitn
drl mil!, qnan uo reatiittr H U W ~
i fitis ritlicul nqiiest tnitjh C d
aiigineutnr els esfoti;o~ fins
que I H C ~ ~ I I R I ) ~ ~ siciii cornpleh
i uplicuda, estrictameni
opliccrdu, que no ho Bri msi
mai. ~


* * *
Lq regeueraci6 cristiwua del


ciut! i la seva aplicacici a la
propagaiida cat6lica, va giia.
uyant cada dia terretig.


El Cine parroquial ja 6s
nu €et i con ir t~~a a frnitrtr.


El Cine escolar vw difo
ueut-se arreu.


Van fundant se a I’estrau-
ger, Societats per I’explotaei6
de la industria del cine ea sen-


tit .religi6s. L’Inqtitut italiit
((Lucr)) va fer, I’ttay passat,
435 pelhles , I ha di8tribni.t
5 955 cdpies positives per H I
servei ciriemztog~hfic. L a p&
lietiles que ha cedit gratiiita.
metrt per la propaganda cat6Ii.
ea l i h n costat ni6s de inig
mill6 de lires. Els assnmpt,es
d‘aauesles pel .lieulea abrircen
tots els aspectes de I H vida
cientifica i sccial . La Zoologitl
i I’AgricuItura presteu to*tttJ.
rials interessautissi -:is p $ q
filniar-10s- i uo c d riir elr d d -
ravelIosos espectacles de 1%
uatiiriilesa i I t s meritve~lrs (Id
progrBs modern si et1 dourri d’
elements superhs it lee mhyui.
nes filmridws.


* * *
Est&, tiltriimrut b m demos-


traL qn0 I’evdwi6 r iel cine cap
al camp cristik Os nua realitiit
cad8 ~ I H in6s taugible. Encitra
que iuicial 8.; prurnetedora de
copiosZssi.i~s € 1 sits, Couvertir
el ciae t?u ap6stol de les bones
idees i del h s contums j a uo
t6 res d’ut6pic. Es yuesti6 de
voluu tat.


Pn16, a m6u a m & , 6s ques-
ti0 vital. T a i l vital, que si t i 0
e~t i t r t i r res taa eis efectes per.
niciosos del clue dolent! srrau


esforcos fassem per ti salvar la
POC InetJyY q\Ie D U \ d 0,llHUtS


dOClt9 tH t cou ttr (11 P O t‘Bu i H .


A z.


ELOCIS DE “BIBLiOFILI4“
En un del darrers nhneros de la


jove revista La Nostru Terra el bon
amic N’Antoni Mulet, tan conegut ja
a Mallorca i a fora, pels seus afanys i
entusias i’es en favor del foment del
turisme, publica un article curt, pe;b
acienqat i enfervorit, aon expssa la
idea simpatica de que s apleguin eis
biblibfils mallorquins, per tal d’em-.
L L E VAN T


pendre la bella taxa de imprimir 0-
bres del nostres escriptors. Aima-
dors del Ilibre, aixi dels temps vells
C Q ~ dels presents, no en freturejen a
canostra. Lo que manca es arribar a
wi llignment de voliintats i hflcions
en tal manera que tengui realitat IO
que en altres bandes ha tenqada felic
realitzaci6. Per co, basta que aqui e5
go-i al davant l'home que I'idea re-
cbma, i que !'exit I i sia propici. La
proposta d'En Mulet no pot set
.menys afalagadora, car el desig de
posseir una edicib acuradq de les
obres mallorquines 6s prou senlit
per tots els qui han assaborit llur en-
cant, i enserns justificada la necessb
tat iqminent d'apledar en volurns de
semblants diaensions, els esefts que,
dissortament: tomanen dispersos per
wvistes i diaris, esperant una ma
pietosa que 16s ajunli, 'I k s aqueixa
una tasca aon hi est4 comproniesa la
nostra'dignitat. Ningli, corn I'escrip-
tor nostrat pot t?x#rcirdemunl e) nos-


nfluhcia mis coin.
prenadora i decissiva.El1 k s IP veu de
la terra i el mirall aon el goble ks
complau ds refletir-s'hi amb totes
les qualitats racials Els nostres es-
criptys sbn els piegoners de les glb-
ries batries a fora. els qui escoiten
les palpitacions dels conciutadzns, i
es fan ressS de llurs Bnsies de millo-
rament; els qsi locupleten el tresor
patrimonial amb el fruit de Ilur's fei-
xugoses resserques a trave$ de L'ai-
xutor i grogor pergaminiicen. o arnb
la imatgeria folgada i viva de l lur ins-
piracib voladora per ies regions asse-
renades de la pbesia. I tot aquest he-
J eualge, si resta dispers, pertany als
esdevenidors arreplegar-lo per tal de,
que no se malmeni, o es perdi; 6s una
obligacic sagrada, que els
den defugir de alliberar-ho de tot a-
norreamenl; deuan prpcurar que no
minvi la riquesa de Ia casa paterna
vcnguent a defalliment, sin0 que cal
a 14 ilur cura inantenir-la en el, res-
plandor i ufaiiia ancestral. Mallorca
seiiyorelja un patriinoni cspiritual ri.
quissim, que hem de serval intacte in.
tegrament: Es aqueixa una proi'ja oo-
tile i jiatndtica, que 3ovint es* mani-
festa. Per6 si un dia la posdssem en
practica seria per nosaltres un segell
de groria als ulls dels esiracys, i ens
feria dignes de poseir el do de la cul-
twi, que tant dignifica als individus
corn a k pobles que el frueixon.
Ld inttriiissima Societat 4rqueoldkki-


cn Luliana ha mks de quaranta aiiys
es desvestia per la conservaci6 de ltts
deixalies,que el temps deixii totnbades
en terra marcant el seu pas destruc-
tor. Reben, curosainent arred4s en el
Museu que anys erktrera funda, i ee-
cara mensualment lreu a flum el seu
Bolleta, ja veil de dies i de prestigi, a
on hi sbn publicats interessantissims
documents per la nostra hist6na i
llengua benvolgudes. Tot $0, callada-
ment, amb la indiferencia de no pocs


mallorquins, qui, no obstant, s'avanen
,de eslimar Mallorca. Quants de sa-
crificis, quin ex& de xtj7adura en
els qui el redacten no suposa aqutxxa
tasca, a1 pareixer ingloriosa! La Ar-
qtdeolbgicu acompleix rnerave1tosament
el programa que es t rap d; bell prin.
cipi. Keparau, sinb, tot conternplant
el caratnull de vo unis arrenglerats,
part de la gran ciutat ejpiritual que a
cbpia de aiiys i paciencia s'es anada
bastint a1 custat de* la material. Bell
esfors de perseverancia i pairiotisrne!
Pub, anib tot, aquella no e s coiiiple.
ta. Necesita co que molt eiicertada-
ment indica I'ainic Mu$t: el reedificar
tom a tom i volurn per volum el tern-
pie de la nostra pretirita cultura, re-
prodarint acuradment edicions ex-
haurides i tregrtenf del oblit obres cup-
drlis de l'inspiracid i dr ciencia. Per
que no, tambk, akgiria per compte


que tenirii ets i~ostres- valors espirr-
tuals. La mallorquiiiissiina poetesa
Na Manueia de ios Herreros, el deli-
ci6s Obrador', I'agudissiin Forteza, el
caustic Koa, el Iiegendari Pico, ecc.
s6n coneguts gaircbd de nom, p r
rebtar idditeJ,o quasi introbables Ilurs
obres. Gatarunya, mttjansant els bonsl
wveis d'en F. aatheu, gGdn aima-
dor de ~allorca, ens hd ofrenat ex-
cel'lents edrciohs de I t s poesies I pro-
ses de Alcaver, S;Osta, A$uiio, '
Oliver. Ref altra baiida Caialunya
que.camina al Sdp davqnt de un fort
movimenf cultural, pot donar nos
bells exemples per imitar Sa'oddelt,
per no retreure altra pCbldCi6 cdlala-
na, ha sabut crear la editorial Mtran-


df! la terra mes assenya:au, ensetaus
cfue la Biblisteca SObUdGdeRCa dedi-
cdda eXC)usivameet ais au!or, lhrs de
Sabade((, editapt ilurs obres poc co-
negudes. L'hciiind n%,: el noble pa-
trici En Jodn iC03ta Dru. l avuz, at cap
de uns qudnts anys, cornpta amu la
pubirwao de me& de devuit volums.
Din8 la ,susdita bit2lioteca hi troben
agoeibor ,la iiieraturil, ['Art, la ciencta
i la Historia, Xqueixa etnprr?.sa, de law
td'eqwntd i trdscendencia per la vida
Culturdl de Sabddell, pot Sef no s'ha
gues descapdelldda tali ufana sens
i'djUSt de un editor entusiasta corn &s
En Joan Salient,


Mzrces a la 'soqiedat de biblidils
Ilenguadocians, i la bona amistat del
cltlte senyor 0. Antoni Castanper de
Ibtler, puc tenir m a bella edicid de la
histdna de Montpelier, en quatre toms
volurninosos, curosament impresos.
Com pot h e r uti1 ara renoveilar-ne
ei record, dire que la finaritat no era
attre que formar per tot arreu el gust
per les belles impre-sions i per els
llibres exhaurits.Eren membres funda-
dors de la societat els que sesuscrivien
a un eremplar de paper Wahtman, de


licarit doses de~s duiors 1


Xina o qualsevol altre paper de luxe, '
reliigat ademes en pel1 o en pergamf,
de quiscuna de les obres eixides o que
eixirien dins la col ieccid. E3 conside-
raven membres corresponents els bi- '
blibfi s que prenien un o qCs exemplars
de les en curs de publicacih. Elf Hi.
brarers no eren excIosos. El titol de '
membre honorari es]concedla an aqye.
lles persoiies singulars que mes ex-
cel-lien, tot fomentant el gust per la
cidncia bibliogrhfica. Els noms dels
suscriplors s'estampiven a la f i del
tom i, a cap d'any, reneixien en un ,
llibre qGe es repartia gratis entre els
membres. El paper se comanava a
les inillors fhbriques de Franqa, An-
ylaterra i Holaoda. i el tiratge an els
millot s estampadors.


El preu de quiscfin volum variava
segoiis les despeses.


Les circunsthncies actuals no han
permks dur a tetme per part de la
Associacid per la Czrlfura de MalCgrca
u11 pla editorial que tenia concebut i
que shaguis realitzat, segurament,
amb exit. Recordem de paisada una
t a x a siniilar En J Rossell6 i En 1. L.
Esteirich, amb la desaparemda Bi-
bliofeca Ba/ear i 3prrSs en J Tous.


, Ara que I*amic Mulet ha renove-
llat la ,pensada, simpatica i jovenivola
de aplegar el? biblibfils i ley obra PO-
sitiva, ens pertoca Iloar-la i fer opini6
entorad'ella. Compariesc I'optimisme
d'En Mulet, i esper, confiadarnent, que
pcest ha de sorgir ?editor providen-
C i d i iel biblidfil en cup, fent viable
I3 fa1 maci6 del suspirat Grup de bi-
bli6JDs Per quk En Mulet no fa la
crida, i , en que emportat per un ex-
ces de modestia alirmi que no pertany
a eli apadrinar-la ni tant sois acfuar
de escold. no'd6na 'e prim res passes
per la consritucio de la novella sociq
fat, tenguent a la vistt les rlormes dels
esmentats Ilenguadocians o alfres que
li sien molt escaienb? No ens resignem
a mirat-ho com un somni de dilicil
realiizaci6, prese4 d'un esceplicisrne
geladof,


I Mn. Antorii Pons


RELLIGI0S.ES
Diumenge qui ve, dia 23 se celebra-


rh solernnissima festa en honor a La
Verge de Son Salvador en acci6 de
grhcies per una alcansada per la stva
intercessid. E1 celebrant serA, si Deu.
ho vo,l el Rt,' Pare Juan Ginard Pvre,
del Oratori i predicarh el Rt P. Cas.
tell del Oratori de Porreras, fent de
ministres els REs. D; Francesc Pave-
ras, catedratic d d Seminari i D. G,p
briel Buades, ac6iit. El chor de les
Germanes de la Caridat extrenara una
missa a veus.


Corn a quart diumenge, el qui v t se
celebrarii la comunib general pels ter-
ciaris adeines hei haura la festa de, la
Beata amb Ofici solemne.


1 , CONVENT
LLE VANT


EXCURSIO
DE LA C O N G R E G A C I ~ MARIANA D.ARTA


Aquest any, corn els demes passats
desde que te vida polent la Congrega.
ci6 d'ArtA, que creix, se manten i viu
baix de I'ajustada direcci6 del Rt, D.
Josep Sancho de la lordana, hem vol-
gut fer tambC una excursib, que per
cert ha result ,dd bastant brilibnt.


Gran era I'entussiasine que's sentia
dins la sociedat dies abans, i 6s au-
mentada encara al arribar I'hora desig-
nada per partir que es a les 5 6 d'avui
dia 15 21 delnali.


Hem m a t s arnb tren fins a Pdlma,
aont nos heln confiats als xofers de sis
camions. El nonbre dels con;iegants
agregats 6 5 de 130.


Desde Palma hem psrtit directament
cap a S6lIer doiiant cr ib de visques i
amb gram demostracions d'alegria.


just havia sortit el sol que jd dins
la llunyania de llevant I'han pres uns
nuvols negres i vermells de foc ardent,
que 1,h;n'portat amunt , amagat entre
ses faldes i ses capes aigotoses. El cel
Ilagriniztja, I de tant en quant dego-
ttsa, aigua fad2 i trasparent, com la
volta d'unes coves. Pero, gran Ps I' .
entussrasme i petit I'obPtncie, aixl 4s
que sens temer a1 temps i vencent difi-
cultats seruirem per envaiit i sempre
envdnt. . . I hen1 deixat alluny Ciutat
amb sos campanars puntiaguts i ses
cdses senyor ivoies; i nos IlenCdni a
unes costes que pareix qcle vo'en aixe
car-se caD a1 firmament. I nos eofiiarn
amunt rapidarnent, despertant forta
rarnor, com a carros de foc que fan
viarges a la g o r i P , costa anun? , a-
munt, arnunr. ,. I desd'aila dart hem vist
I'ample contorn que se desrria, tot
fent la berenada, dalt aquell puig ma-
pat de retxes blanques que se'a diuen
carreteres. r'erb rnes herm6s que'l sru
vol tad jo no n.he vist mai! Seguim
despres el capouall, liarga bajxada,
tot I lanpts per un irnpuls tan poteattbs
que s'oposava an els perills i an el
mereig d'aquelles voltes. mal iaiades,
fins a tirar-nos dins la conca, v a t l - h r -
mosa'que riu i canla:


A Solle que es lloc endiw;
si hei voleu vet4 esiimada
allB estar6,l regalada
de taronges i punzins.


I correm tot seguit cap al seu Port
i llem vist I'aigua, all& on roba a ta '
terra, i els eeus faros i ses cases i ca-
rrers; i hei hem dinat torhant despres 1
el cami enrera.


Sorn a S6ller altre volta de' retorn i
enllepolits tornam a trepitjar els seus
carrels per on hi c;ru una tendrosa
pl i j a que no gosa toci enterra i pron.
le es sospesa.


Vers la una, tornam emprende una
costa de colors, blanc i vermell i xo-
cdiite, i atravessam I'inmens camp de
les olives, i hem vist Deyii, Sa Pre-
duscada, Na Foredada, I'alra Ermita,
CaS'Arxiduc, i Miramar,i arrlbdrn rhpi
danient a la V I I H d una dona qui fou
santa j a de vida i an aqul Mdilorca
c i d a :


4 .


4 Valldemosss n'hi ha ~
de roscs alaxandrihes
pel o corn vos no n'h
Sor Brat i Catafina,


& -


I 'Im trescats sos carfecs estre
lens de g oria fins que havern partit I
cap a Pdirna aont arribam a ies $IS,


Un moiitent &tats all& som cridats
a h a votta per seguir la marxa cap a
Art6 que hdvem fet amb alegria i satis.
fets Verb del-tot.


I ara. ja nom& nos quedadir, que
desitjam altre rantiper I'ang vinent, i
donar de part del Director, del Presi-
dent, junla 1 demks socis, les rnes ex-
presive.s i rrierescudes prhcies ;,I ben


neiic D. Rafel BIanei Tolosir,
ilitats que nos h 3 dades en


0 E"'t A N 0 S T R A
DEL TEMPS


E! temps ha cantiat corn era
d'esperiir Divenres passat va
fer ja algmos ruixacs i el dissap.
te a migditi va fer una hora d'
,aigua torrencid; en vsi caure
molttssiina i va deixar el cdmp
ben maona t . Ala els pagesos
itprofiten aquesta sad per girar
I n terra i preparar la per la brb-
xima sembra


- ~


NOVA LLIBRERIA A PALMA


l a liibreria d'Art6 desde 1 d'octubre tendr2 la ta5a tenIra1
a Palma de Maltorca carre de Maura niim, 7, que sera regen-
tada per D. Crisrofol Ferrer Sureda,fi/i (el Director de Llevant
D. A, Ffrier GinartAl anunciar el nou establiment prevenim a1
public artanenc que a la nostra Vila 'queda corn a sucgrsal ;1'
aquella la Tipografia (atblita d'Ar# amb I'imprenta en el
carrsr dels (uatrc ( a t h i 5 fiih 10 i amh despaig en el Garrer
de Palma num. 15 ;i carrec de 0, SebctsfiA Ginard Ginard (a)
Vives.


V ETLADA LITERARIA
Per diumenge qui ve a Ies 4 i


mitja del capvespre tenen a n u n -
ciada les Obreres de Sant Josep
la vetlada literaria musical que
cada any solen celebrar en a-
quest m&


Per dins el3 establiments de Sa
Torre de Canyamel s'hi han do.
nat alguns casos de tebres. l o
cual ha motivada una visita ex-
trsordinaria del Inspector epide-
miolbgic de BaIears Sr D. Ernili
Darder. No hi ha cap defuncifi
A la vila, no hi ha res de nou i
dtlrrintaquesta desena no ha OCQ
rreguda cap rnort,grAcies a Deu.


Diumenge passat a les prime-
res hares, del, capvespre, el co-
negut rnetge, vesi de Palma i na-
tural d'ArtA D, Jusep Sureda.
Massanet, se dirigia en automb-
vi1 cap a Calarratjada. amb la
seua germana Srta. Coloma, i
al ser i l l revolt de baix la costa
dels Pujok, topa violentment
amb un altre a u t o que guiavs
en Bartomeu Pellisser de Cap-
depera. D Josep su f r i algunes
ferides a la cara i cap, alarmanis
de tot-d'unn, perb que 110 resul-
taren de gravedat i els dPm& 21
retgirh consiguient. L'autombvil
d'en Pelliver que& molt mal
parat, arnb les molles de la di.
recci6, el radiador i eIs farols
rornputs i el de i) josep Sureda
a m b cops an es radiador i ur7 fa-
rot iomput.


Nos hem enterats de que el
C r Sureda esrh j, bo de Ies fe.
rides,de loque nos congratulsm.


Diumenge dia 16, arnb motiu
de ser la fim. de Manacor se
traslada moltissima gent an a-
quella ciutat que segons noticies
estigu6 molt animada i mes amb
motio de celebrar-s'hi a1 mateix
temps la Didda Agricola i un in-
tereaswt Concurs de bestiar.


Amb moti'u de'obrir, un esta-
bliment de Ilibrrria a Palma et
fi l l major del nostro -Director,
aquesta setmana pils~a a residir
a f'aima la'sega familia. Les dc.
sitjan ventura I prosperitat.


PEL 13 DE SEPTEMRRE


ESTAT SANITARI


TOPADA D'AUTOMOVILS


A LA FlRA


A PALMA


A fi de pendre part en la manifsta.
Ci6 que se celebra a hI;- diid dia 13 d'
aquesc mes per conmemorar el V :ai-
versari de estar encdrrzgat del Govern
el Geiwal 0. Miquel P r i m de Rivera,
de la nostra Vila passaien an aquella
capital el Regidor D. Bartomeu Esteva
(a) Punsecola acornpanyat de D. Juiiit
Carrio (a) Julianei i de D, ?ere l3on-
nin (a) G ~ i x d . Tots han regresats molt
satisfets.


DESGK ACIA
Dimars decapvespre N'Antoni Aka-


mora de 10 anys, caiguk de peu P I R en
mig del c w e r i se rrm+ 11- bras.
t P A L M A DE M A L L O R C A
Oficinao ,Provisionales


Telegramas: BANKAIP . VALLOKI 2 Telefono: 251, ._
C A P I T A L SOCIAL 25.00b.000


C A S A C E N T R A L B A R C E L O N A


Wstamos hipotecarios, negociacitn y descuentos de letras, cuentas corrientes a la vista y a plazos
fijos, y en general toda clase de operaciones bancarias.


ACCIONES 6 p 8


AGENLIA DE ARTA A PALMA
I VICEVERSA DE


ANTON! GlLl (A) COMUNA
a
SER VICI DlARI EN PRONTUUT I ECOMOMIA


D E PREUS
ENCARREGS A DOMlCILl


PnIma - - Banch de S'oli, 24 i"
DIREC CIO: ArtB--Can Comuna Centt o


G R A N J A BARClNO
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM DEPAgA.


PER POLLS, I PUNEDORES, INCUBADO-
RES; A N E L L E S . R L A N S 1 C'OKSULTES'
4 )CONSElL-Mb L L O R C A b


CUNIS, C O L O M ~ , ALIMENTS E S P E C I ~ L S


A 1 M A C E N E S M b T 0 N S'*
D t! I


RAFAEL FELlU BL
CAI.1.E UP, J A l M E II n.' 39


Palm2 de Ma
SASTKEKIA ,PARA SENORA


i ARVCTJLOS V NOVE?3AQEI;
?BY A VESTTR Db 'I'ODAS CLASES


Ensairnades i panets . S I .
- En tlec se trohen ~ i l l o s q u e a la ,


PANAUERI A Victoria
E S F O R N N O U


I)"


I Miqrlel Rota Cast,dl
A sa botiga hei trobareu sempre pans


t panets galletes, bescuits, roilets, i tota


$1


EN JAUME PIC0
(A) ROTCHET


t6 una hgeucia entre Arta i Palma i bei
va cad8 dia.


Serveix amb prontitat i segiiretfnt2 jtota
classe J'encQ rregs


Direccio a Palma: Harina 8. An es cos-
t a t des Cen tro Farmachtic.
Art&: Palmw D . O 5 .


I


I 1


Tiendzl Vicens
PRECIOd FJIOE Y MUY REDUCIDOS


' , * EN
y tod;jl'cIase Teiidos


d 64
,, Merceria ('0 mes ti I es


Perfrirneria .
SE VCNDEN MAG AS DE COSER
PFAFF E IMPERI


y tor la ~ 1 a s 6 de iusttwrtirtitos
J V.CALLE DEA BLANES 38,


DELS G E R M A N S


SARD (A) TERRES


punts de hlallorca a preus conaenguts. *
DIRlGl LiSE: ,
Carre d'En Pitxol n . " 8
Id Son Serverit no 29, 1 ARTk,r ,


1. -4


MAQUINAS P A R A
COSEK Y%BORI)AR .


.


(MARCA ALEMANA)


LaFabrica mas grande de Maquinas
para coser y . bordar del continente.


' DEPQSITARIO EXCLUSlVOEN ARTA