L L T A u y XLI N u m 438 ARl'A Septemhve 10 1928. D E U I P A T R I A PKLUS ...

L L T
A u y XLI N u m 438


ARl'A Septemhve 10 1928. D E U I P A T R I A
PKLUS


Arts , i comarza any 4 Ptas.
A fora id 6
Exti anref id 10 a


Cami de la pau
S'ba fitmat a Paris el Pacte Kellogg, o Pacte de Paris cGm l i


diuen a Fraupi i I;r prensa de hot el tn6o repica q glbria i ha es-
canipada la nova corn iiua gran vict6ria de l'hnmauitat.


Efwtivrrmeut,ho. 6s el f e t de que s'hajw fixada una premiesa,
de que s'haja conveugut en principi que la giierra 6s il-legal; per6
estani eucara molt e tmra per poder assegursr que lu guerra estA
abolida dins el tub.


L'obra no ?sitti consumiida; estam sols eu cami de la PHU i
pron be bo ha dit N'Aristide Bria.ud al disciirs que prouunciii a-
bwus del P&tt Kellogg: (La pau 6s estada proclamada; per6, ara
caldri'i 01 gauii;zar.la. A les sdncioos de fot'qa, caldth subatituir les
~ W I ' solricioos jur i t l iqu~s. Vat-aqui l'obra de d6in;ix. Per arribar ti
cwseguir que ixes soliicioos s'hfiurhn de superar molts d'obsta-
CIVS i v6acer molts de prejiuticis. Arnb aquest pacte totes les Po.
t6ucies 4~ 'I firrzieo contreneu una obligaci6 moral que les corn-
promet davaut tot el m6n i davaut I'hist6.h del futur . Ells re-
ilur1cit)ri R la goerra COIII a iiisti**iiuetrt de politica imciond lo. qual
siguifica iiu p a u pas, ttuctirii que n o definitiu, cap a la pau utii-
versal. E.;t;im eo earn! de la yau i per t a n t ea1 que totes les ua-
ciotis :1c+rr4u/ IJ i coI-IHboriri eu Ia orga.nitziicib de UUR estructura
juridica N I P'tcte Kellogg, la qual dooi efichcia a1 Pitcte, finica
marierw (le obteuir f r u i t tie tnu iuteresstint nfer.


Deir viilgiii SCJ tt,obiii led aolucious que deixin arribtlr als I!oa-
bles flus que's pe~'segiieIxeu.


1 f'a t i a f a d r i n a
L'alharcoc j a tenia 16 plena i redo-


rta gracia de la fruita nadura, i sa
i(r pell, 01 fa del vellutat del rnelicot6.


mostrava una finor seinblant a le3
cattes de la n i n a que. a la sombra del
albarcoquer, disf, titava, golosament
per endavant, de sa cain sucosa i
ssbrosa; al xapar-lo nota qu' enver-
rnellia arrari del capoil, qui sap ,si d'
eriveja de la rossor de ses ungletes
que es clava v e n despiadades. obli-
gant-la a escupir la drupa de c!ovelta
dura. La niiia respirava salut sota
aqi~ell cel ran pur, i atreta per l'ence.
sa vermeilor d'un ciwrer corregiii a
omplir se la falda de cireres que re.
galimaven, corn a goks de sang en-


tre la tendra verdor del fullain; es
posa corn u n itifant arrecades. i )ern-
pre iclgalit agontava ainb sos llavis
el rubi d'una cirerd, arnb sibaritisme
de nina capi'icio,.a, no se si x r lluir
ses bla::ques dents o per assaborir-la
1116s lentanien t i votupi uosa.


A cada nova priniavera es feia mCs
dbna, i mai deixava de visitar .'hort
fruiter. Ais quitize anys hi anava a lle-
gir nove'etes blanques i somniava arnb
p6diqws awntiires que havicn d'arri.
bar prr aqueila ciirreter3 polsosa; pz-
ri , ais pob es petits no passd res mai,
l'aventura no arrihava, els anys s'
escolaven anib u n frrgadiq t a n do'c
que casi no's sentien passar, i ella
era j a una dbna feta i encara sel-vava
tota I 'espera~,p de la primera joven-
tut.


*


.L


No deixava d'anar a I'hort, i aicava
sos b r a p s tornetjats als arbres, cu-
llint amb fiuicio les ftuiles madures
que anava deixant dins una panera; a
vegades un brariquillb qsedava en-
ganxat a la botonads corn s i I'arbre
vo@$&s ahraqar l a fidel amign de
tants d'anys. Tornava a casa-seva
anib el paneret i t ransfomava pul-
crament les f ru i t s en confitures que
gordava dins tassons de vidre groi-
xut i ditetjat, tapats atnb ncu c'S
bianquissirnes de paper de barb?,
Ara la primavera ]a no I i du torba-
dores anunciacioris de vagues i mis-
terioses cosei leniudes i desif jades.
Tot its t ranqu i l en eila corn la vida
pagesa i soti teinps ti anscoi-r en rite
mes d'estacions. Viu tota sola, arrb
uiia criada vella, i totes dues se pas-
sen la vii!a rrsant pel- e ls pobres pe-
cad0i.s) que seyt sa vida pura i cBn-
dida C O I I I uca ofrena per a r-ediniir
C I S que n o conelxeii a Deu. La seva
cas* &plena de t h s t c , i no hi ha mi-
llois niiins per e:idrc~ar rariiells i
cbbsiol.; 'ies seves briii'tts s h les nibs
b l a n q w s I nies ai teb de lii Casa-san-
t r ; t)rodatit, its primot osa corn una
i i ioit j i i I ha ariat a b m b!nl de ta l m n e -
ra I'ebhPncia de la Vila, que senibla
dtlr dins els seus ulls clars tots r s
c;inips i els boscs i ies' nlmtanycs
nobtiadrs I aquest cel p a g t s tan cla:
i iransparent I aqiiesis estr ls campe-


"rois, dianianis o gotes de rosada de-
posiiades sobre els prats hiderais,
pri . ;.on C I S aiipe O l i j pastut-en de nit
] ; IS conate!-lrcioiis. Coni Ii plau a c -
Ita, qur v i u en so1iiut;puaitar per la f i -
nestia de sa canihia inmiiculada, que
fa o'br de bugiida. i ~ s c o l ! a r diiis la
nit callada el sileiicl oerftiinar. q!i-> no
'.I sent i es s e i i t ai11 r I , quaiit la l luna
vesteix d'argent loti 11s arhres. i s'
allarguen damunt els restolls o els
semhrats ' les ornbr-es, aae posm
t m o r dins el cor 0 1 I silenci de les
nits pageses i la seva d o l p pau!


Sols una cosa torba el cor de la tia
fadrina: els nebots. Per ells s6n les
coi~ones passades arnb ~ 6 . s fetvor
dins la capella del Roser i per ells
tanibe ses millors confitures; mi els
h a n rnancat robiols per a pasco n i
greixoceres el dijous Ilarder, ni co-
ques per a St. Antoni , . , En canvi
LLEVANT


ella sent, quant la van a veure, c o n
blats els seus desitjos materndls.


Per& no la van a veure tant sovint
com ella voldr ia , Pobrz tia fadrina!
Feu de mare il cad3 casa d:iS seu j
gerinnns i ara viu en solitut, que soil
amor maternal no t C corres3onde \cia
en igaal grau; per co a c rda nova
priinavera, quant el5 verds sbn mes
nets va a I'hort arnb mis lentitut, que
el cores glaca poc a poquet, si be el
caliu crema seinpre sota la cendra de
les desilusion,; i desenganys, que inai
l'apagaran del tot.


El seu calendari es u n a lmanx
pages i familiar: any d'albarcocs, la
fruita qiie mzs aqrada a n'eii Riel . . ,
aily de prunes, bon any p:r fer con-
fitur?; poncins . . . a i'estiu tornarh
En Miquel de pescar, i ella el sent
cridar desde el portal: -Tia, me volCu
fer una orxata ainb x a r q de ponci? I
rnentres ell refresca, ella va tnirant la
cenalletn aon brillen, entre fulles de
mites i virmellors de Ilantrisca, I'ar -
gent de les oblades, els serrans, els
esperrais amb I'espina dorsal tesa
corn un ventall. les doilcelles tivella-
des de groc, i a veqades qu rlque ra-
boa que fa encare m6s fereiteg el seu
i w j a t arnb Its ganyzs had tde i horri-
hiement com imatge minuscum d'al-
gilt1 inonstre nra:-i. Quant torna a col-
locar la bolella dins el reboit em-
btanyuiflat i niira les rengles de pets


'de co ifitures s ~ w r i u pensant qlie ca-
$3 els nebot.; ainb a q u h visc.


Pzro. tan niateix, Its veties d'hi-
vern s6n Ilargues, i fa fret, i Na Fran-
cina s'adorin dprop del foc, rnentres
soinnia vrgeiit corn balla la f lmada
ddniunt els neqrets.


--Perquk, Sznyor, no s'havia casa-
d I? No f jra estada bond Inare de fa-
ini in? Fins tenia un boil passar, i
t a i n p c era lletja, i Dzu m e perd6o ia
vanitat.


Les rajoles de l a x rneneia brillen
d: neteJat i reflecte!xen le; llengiies
de foc que, poc a poc, t o rna petites
que a m ses ciiviiacions la tia tia a.
bandonat el foc, i,el catiu es c o l g f ~
entre )a cenrada tot i servant la seva
escalfcrela.


La tia se'n puja a la sevd calnbrd,
La falc emol i i la 631 fret sega esteis
per et cel bjavis I treyma els v dres
entrant dins la alcaba de la fadrina i
dills ei cot de la b ~ i la doila que s'a-
dorm resant. DI nunt el canterano,
dzvora un picxer de vidre blau amb
floretos de pedas,hi hd deix,ik la h i l a
del calendari. Uti dia d s . igual a1 de
a h r , a1 de fa vint anys. Quina ~I IOEO-
tonia de vida!


j. s. R.
-1,r
~~oqonooanooooonoonn~nnoo~~u~ouunuuneana


PIANO
Se'n w u i s h Iirl c h a t


a preil bw-c, J r t f~ r tn~zrmn
e n aq rces ta ad rti in is t racio.


FLORS '4 MARIA
I


A M . B.
&one progreditlir quesi


aurora conburgcw.


Aixi com a trenc d'alba, rialleres,
obrin son ull les €tors dematineres
i vibra el can[ divi del rossiiiyol,
i amb la claror recobra nova vida
la terra qui, en la n i t , esrR ensopida


i du el vestit de dol,
i plkcidnment fa la Ilum daurAda
roshejar el plA i la ser ra enciEbe-


[Ilada
i es tot frescb i tentlreca virginal,
i el vianant qiie din.; IR f0sc.i impia


s 'era perdut, rrohn la via
per on arr ibara a sa llnr LJairaI,
aixi vos, Mare, ai iieixer, clara au -


Irora
en mig J u n q fojcb aborronado'ra,
fereu .ialtar d: pi! : I'h'u71 i'nita :
els fronts s'il'lurniriar en d'espe!.an-


[c a
i un viu pressentirnznt .de deilliu.


[ ra nqa
.de joia feu tre nit. el mqn esclavisat.
1 els qui ereri. submxgi t s en la te-


[riebra,
u n p drimer,diis vicis dins l u febra ,
de la virtut vereri l lav6 el c a d ;
i aixi corn del sol I'alb-c es ptecur-


[s.l-a
ho foreu vor, d'un a h a sol, Senyora.


de Jeiucr i i t el Verb di v i .
I ja vdreu ~ e r a1 n i i x s enjoiel11d.t
de totes les nierces i s o l ara ac la -


[m:tda
delsgobles qui, e n mirar v0.i. deli-


[reri d'estupnr,
puix sou rnes pura i blarica que la


[claror del clia,
me i dolca que el vi rdnci. I ' J I - I Y > O i


[ i i i e i vw.iia
i casi: podeu tant c o n DZIJ No.tre


[ 5-nyor.
I encar mes que la liun:< S ~ I U beila,


[I icorrugttb e
rnes , que el cellre oIort5\ i a1.i ini-


[inics irrrible
corn un exki-cit d'aco '.it.; g ieri.&;
florit vatgcr tancat, f o n t segellaJa.
i lliri dk I'afr 1 0 i rosa ern ~l~r.) i . l r .nda
de Gei'icd i oalmer<i de Cad $3 .
ribaiis de tot3 els sig es voy fol.eu


[co Iceb.rd I ,
i et cor qued'i su*pei,la Ileiigua : n u


[da
ddvant de voi , cdgrat-i dzl DN V I U ,
q:ii tis va donar Is clau de sz.i ti-


iyueses
i tote5 les gvandz<es


, ,


e i vos c.0 npzncti;rd:s hi E m u .


I 1


Unguentom effussum DO-
men tuum.


Una flor de cinc colors
e s el vos t renom, Maria,
exel lluent de cinc raigs


en la nit d'aquesta vida,
glop de cClica dolcor
quan la boca el pronuncia,
oli de siiavitat
en la pena erimaleTda,
mot plasent qui sona corn
una rnubica divina.
Llum a dins I'enteniment,
dins la tristesa alegi ia
i broquer diarnanti
contra els dardells que ens fulmina
el dimonpqui, ruqint,
elis revoltn a n b ferotgia.
Qudn arribi e l lorn suprenz,
a r'hora de ma partida
per entr2 a Veternitat,
feis qu3 el vorti-e bell nom sia
el mot darrer que, aci baix,
ma llengua travada diqa.
Deide el punt on neix el sol
fins el punt on agonisa
trabucant un riu de s a n g
s h e la terra entristicla,
que r e w n i a tot a r r eu
vostre nom s a q a t , Mdria.


FELIX


RECTlFIC4NT UN CANARD
Sobre la mort d'En


Jaume, Fernandez
Desde que se tengui aqui la noticia


d'haver r n n t a t a San 1i1an de la Repli;
hlica Arge,itina el noslre paisa En.
Ic.u :e Fernandez ( a ) Manuel, ha%
circuiat per la no.;tra V i l a uoes no:i-
cies t a n falses coiii afronroses per la
f irnilia del desgraciit jove i corn cal
que l i l veritat suri i se retorni l'honor
a sa familia, 6s per aixh que vokm
donw detafls de corn fou assessinat
en M o m e l , haggent no1 I ros niateixos
Ilegids la liarga resenya que del fet
publica ei dia 70 de j u n y passat e! pe-,
ribdic d'aquella locaiitat LQ Reform.


Ei dia .28 de jiiriy passst- de bon.
dernati. En Jauriie Fernandez picape-
drer f?dri , de 23 anys que era hon
atiot, feiiei- a carta cabal i molt agra-
dat d'aquelk anib qui traballava, se'n
aiid a1 Kat. del carrcr del Geneial~
%cha y t a p r f d a i s'anseguk a una
tauia per esperar-hi el mt'stre picape.
drer arnb el qual traballava en e l
rnateix b u . L'amo, D. Jusep Castrjon
estava arretgtant coses en ies estenle-
ries i no se preocupa de lo que darrerat
ell pasava; puis va en trar dins el Bar
el jove argenti Nicolau Sosa d3 21
anys, que pel- lo vist no tenia ofici n i
benefici, era de molt mals antecedents
i mal anima ferin el qual se dirigi cap
an En Jau.ne, s'encari arnb ell i I t
mogue conversa molt viva.
AI entretant e n m el rnestre p c a p e l w
que s'en ana a parlar amb i'arn ) i e
Bar, no deguent ser molt fort e l di61:c
d'aquells dos quaiit no li donareri i i a -
LLEVANT


portancia; per0 de cop sona u n tir de
pistola que disvera En Nicolau Sosa
damunt en Fernantiez. Aqlrells do< al
seritir el tro sc giraren i w e n en [ a u m e
que queia iu-it i 5:n ~ o s a que rugia
Corrents. Prcstaren auxili ai ierit i
feren rr.inspoc.tar-lo a1 IHocpital K iw-
SOII aont inori p,)Ci in3 n:ats ilttspiej
d'drribar-le-hi.
La bala li hitvia interessat u n pulm6
i s'introdui entre la quarta i quinta
costella, perforant.li el pulm6 esquerra.


La poliria segui !a pista al assessi i
log-ra detenir-lo al hordbaixa del ma-
teix dia posant-lo incoinunicat a dis-
posicici del Jutge Dr. Canman en el
Departament Central de Policia.


Corn se veu, la mort del nostre paisi
oheieix a la malavoienca d'una ma
criminal sense que's sapiguen per ara
els mdvils que l'indui'reg a; atentat.


Deu hrja acuilida la s e i a Anima en
la glbria i rebi la seua fdrniiia I'expre-
ssi6 del nostro rnes sentit condol.


DESONSERVERA
Acompanyats pel Director de la


Congr2gacio Mariand R t D. Miquel
Bonmn, anaren ahir d i d 7, LI excariid
a Rdnany uns m a n t a coogredants
q u t partiren de bon dernati ainb au-
rotntivils. regressant a i horabaixa sa-
tbfets del tot. La nostra enhorabona
a1 Sr Bonnin i als congregants en ge-
neral


-Hi jascendit a tinent. l.amic D.
Antoni Servzra Rosello, Oiiciai del
batallo #Africa nu. 3 de Guarnicib a
Tetuan. Sia et ih~raboi la ell i fami.
lia.


-0rganizada per ((Cultura servc-
rtiisen ahir vrspre en el ( (Uicn" s'hi
c;ieora exrraordinaria funcio ieatral
a Litiirfici de i'indicadi socitttat. Con-
sisti en projectar ia revista ((Fiestas de
San Salvddor en Arts. que agi.ada
moltissiin, cLa ReVlJItosax i el debut
de la cupletista Maria Mol-ey, que
canta uii repertori no gens berallat
nrnD sa moral i llui herinos . y decent
vestuari. L'acompanyaren eii el cant
dos professors ciutadans, ~ ~ I I D piano i
v i u l i ,


--Px anit e d a aiiunciaia an el
nticeix testre la represeniacio del dra-
mi ((El P,~ii.il del G3lo. d e:i Zcrilla
i la ci ' i ta d e CJiCUIi I I ard; ,nejes * . I O -
b,rza Katurran


Dzfuncioiis. - M iria S;lrverd (a)
Canrddol-a, Calaliria Wives ( a i Massa
M iria Vives Alassanet (a) Bu.;quera
eaposa d'en Jusep G u e i m , cardbi-
nt.!o.


El nostro condol a les respeclives
families.


..+


REVISTA NOVA
Baix la direccib del conegui avieul-


tor D. Antoni Harcelo Garcia'de Pa-


redes, ha aparesctit el primer nh*nero
de la nova revista Mallotca Agricola
que ve a oiiiplir UII bnil que feia rnoit
d e temps sentia la pagesia rnallorqui-
na.


Ys una revista ilustrada de bella
preseiitacic', i pulcreliieiit iinpxsa en
els lallers de 6L.d Esperaiiza,, i son
corteilgtit 6s de gran inter& pel5 axri-
cultors, honrant-se arnb les niks pres-
tigioses firmes dek qui se dediquen
an aquest rain.


Desitjam a la nova revista Ilarga
vida I przsperirat. i tot doiiaiit I'enhu-
rabona a1 arnic Bircel6 deixam eaca-
blert el canvi.


REGISTRE
N A 1 X E M B N T S


Dia 27. Agost. - hliquel N Ida1
Girard des CabdndlinS.


halO\iT5


25=An!oni Llabres Canet (a) Cape-
I;& de 63 anys, casat, de Pleiiresia
sfrofi brinosa.


26-Margaiida Sancho Blatles (a)
D: So I Punyal, de 82 aiiys, de Asis-
tolia.


28 Ciltalina Po nar Ddrnau (a) Cris.
ta, de i Y anys, viuda, de Arteriu. es-
clorosis


28 -$or Aiit6nia b v e r M?rsadal,
de 28 anys de Peritonitis tubercu oia.


MATRIMONIS


25 -Antoni Perel!b i Fer rnpt (a)
Poix-o a nb Antdnia Tous i Gindrd ( a )
de SI Serra, fadrins.


25 - Francejc Nicolau Fever (a)
Coves amb Cataiina Lliteras 0.d .au
( 4 ) I'usseta.


O E C A N O S T R A
P A L M A DE M A L L O R C A


Oficinas ,Provisionales


VALLOKI 2 Telegramas: BANKAIP Teldfono: 251.


CAPITAL SOCIAL 25.000.000


C A S A C E N T R A L B A R C E L O N A


Prdstamos hipotecarios, negociaciCn y descuerltos de letras, cuentas corrientes a la vista y a plazos
fijos, y en general toda clase de operaciones bancarias.


ACCIONES 6 pg


AGhNCIA DE ARTA A PALMA
I VlCEVERSA DE


ANTON1 GILI (A) COMUNA
SER V I P 1 DlARl EN PRONTi7UT I ECONOMIA


DE PRECIS
ENCARREGS A DOMICIL1


Pdlma - - Banch de S'oli, 24
DIKECC10: ArtA-Caii Comuna Cent1 o


GRANJA R A R C I N O
-__


PER TOTA CLASBE D ' A V I R A M DE RASA
CUNIS, COLOM3, A L I M E N T S E S P E G I A L S
PER POLLS, I P O N E D O R E S , I N C U B A D O -
RES; ANELLFS. PLP gS I O R P U L TES'
-4 )CONSELL-MbLLORCAk.-


Erisairnades I pal le ts


PA N A I N C M I A Victoria


Miq i ie l Roca Castdl


En l loc se tiohell ~11169 que a la


E S F O R N N O U
OlrN


A sa botlga he1 trobareu sempre pans
panets galletes, bescuits, rollets, i tota


clasa de pasticeria.
f A . d J E SE BEfiVElXa DOMICILI


Netedat, pronitut 1 economia


DESPAIG:
Cnrrer de Plxlniu .? his. A R T A


EN JAUME PIC0
[ A ) ROTCHET


tO U U H Ageucia entre Arta i Palma i hei
vit cada dia.


Stwveix amb prontitut i seguredat tota
classe d'eucarregs


Direcci6 a Palma: Harina 8. A n 8s cos-
t a t des Ceritro FarmacButie.
Art&: Palma n . O 5 .


Tienda Vicem
PRECIOM FJ J O E Y MUY REDUClD08


EN
y toda claw


comes ti ti I 8s
Teiidos d e
Me rice ria
F e r f ii in eri a


SEVENDEN MAQUINAS DE COSER


PFAFF E IMPERI


A iitom dv I IC, de 110 y a c
DELS G E R M A N S


SARD (A) TERRES


M A Q U I N A S PARA
COSEK YBORDAR


La Fabrica mas grande de Maquinas
para coser y bordar del continente.


(MARCA A L E M A N A )
PEPOSITARIO EXCLUSlVOEK ARTA


CAN OANANSI