B c Any JLJ 8 N6m. 3811 ARTA 30 de Gener 1927. DE TERRES D'AFRICA La companyia...

B


c


Any JLJ 8 N6m. 3811
ARTA 30 de Gener 1927.


DE TERRES D'AFRICA
La companyia espedicionaria del


Rotgirnent de Mah6 63,-a la que, lo
mateix que jo, perteneixen altres
flllr d'Arti4 negueix cubrint els des-
kcaments de la linio confrowant al
.Sector dc 'RWh bm
L de Somata, finica q
tbcia a sometserse 'n la autoridat del
Magzdn i Cnicr tambe que no ha sua
fert les consequencies del desarm
'per les nostres Intervencions, i ds ca-
si inminent, qu'haurb de abaixar el
seu orgull, mitjensaut let cperacions
que tC planetjades 1'Alt Comisari, ja
que desprds de sometrersk aquesta
,Cabila i consequencia, desarmada
.per tot el Protectorat hei haurh on
ambient de pau i tranquilat.


No obstant,lla circunsthncia de es-
tar tal kPbila insomesa per la comar-
csll que noltres cobrirn no se registra
el rnes insignificant incident) ni : un
.sol(paco) d,ibuixa In nota farCstega
,entre la mon )lonia deb lnostres dies
quiets, plens de desitg de retornar a
la terra benvolguda de Mallorca,que
pareix brindarrnos un pasadis de ven-
tura. Els serveis en totes les posi-
Cions de la nostra Unitat se fan amb
la mts completa tranquilidat, i els
convois que del8 blochus mes avan-
Cats venen a la posicic) capslera, de
de la que escric aquestes impresibnr,
tornen a1 seus punts respectius sense
esse? hoslilitzats, n i colom'irnr la
mes petita senyal d'anormaitat


Baix aquesta calrna constant,!:? PO-
sieio pren carkter de petit cafe irn.
provisat,i per passar les llargues


I s liuresqire do:ia la vida ell el d"' estacarrirnt rnaw pesades seiise on
medi de passar el temps, ceIcam ais-
traccib en jots desi:rteresafs i ataim-
so5 mentres I &vis de raiixo v c .xi-


El cabo-carter que baira ' 3 .nb in
mit tnc ies de dos dies a Larache
per wu!!i: el3 valors i demes ohjez
te. . q~ ~ i i t . . + ~ e i l i ~ i ~ : ~ ~ L S faniiiil.!i 11 : s i
gii. : : ~ ( ~ ~ t > i , i ; ~ ; ;if. I , I ! O V ~ di: q ~ : ~ ii ,>i


c,;: ; .Ji,;.:jiiariS


23, d,ucluna zS, Sevilla 33, V U
de ies de Cassadors d e Muntmya ijc
Beus i Al:'onso XIA 1 dds Trru i A-
metralladores de Bailen 24 i Al-neri-
c.a 14, Aquesta persectira agradable


do les Unitats germanes ha fet mCs
intens el record de la nostra aimada
terra, avivant en els nostres cors t'a-
fany per torpar a ella, i fenr rnes €on
da l'anyoransa per encare quedar en
terres @Africa. Per6 tambe mos ha
duit el conhort de que mas acostam
al dia de la nostra marxa,quc degut
l'ordre de repatriacib, BO pot tardar
en saludarmos arnb la seuI V ~ K tremo
lant i riallera, i que hem de acullir
amb goig Intim desprCs de tants de
mesos de allunyamenl de les nostres
aimades families.. Are tots comen-
tam aquesta marxa de repatrlats, i
mentres el pensament vola a1 reconet
de promeses i d'amor, mos pregun-
tam en reciprocidat; ti quam mos to-
card a noltres marxar? I el cor bate-
ga fortament aixamplant-se corn se
rebes l'abr8s de retorn dcls sers ea-
timats que la nostra despedidr llun-
gana nbismd en la inquietut i l'espe.
ra...


La temperatura 6s freda. Plou se-
guit, seguct, la major part dels dies,
un aire gelat aglassa els nostres m6s-
culs fent-mos sentir tot el rigor d e
l'hivernen Larache. Desde la posici6
wig corn els niguls danstn per I'es -
pai, corn fulIes seques enduitcs pel
ven t ..POL a poc yan fent-se espesos
s'uneixen; tot elfimment 6s ja
nigul gegant, una capa gris que yes-
tcix el Temps endolat. I cac persis-
tent la ptuja, fma, congiassada, men-
tres gerneguen els'arbusts en cruixits.


reguardat de la pluja i dtl fret
dins la garita observa l'horitz6 e~
pravisi6 de qualserol anormalidat
que sernpre pot sobrevenir antre a-
questes chbiles de gent incivilisado.
Altres companys,raculIits dins el ba-
rrac0, escriuen cartes a caseua. De-
ven esaer donant le5 bones fer@% a
Ies families i amics; aquestes festei
de Nadat que lots esperavcm pasrar
entre el calor dels nostres, i que la
circiinstancies no han permes que fos
aixi, I quina amocib i no hi pour4 el
soldal en IIqUUSks carts, [colorrr fnb
ssatgen ym duiin un raig d'alegrk
als sew, i que arrancarhn un suspiz
als qui les rebran!


jFestes de Nadali Dies d'alagria
i bullici, quc t ank de recorts dolsw
inspiran a1 soldat lluny dela terra
que no oblida mai. No pamu tan die
pressa.Deixan at ausent que srboret-
gi a glops la ro61 de aquelles dtrm
que pasearen,toinant-ies a rwre re-
cordant.1 deixau tambe que escri@
als seus. Ell les dirt que en mig de
la rristeza de sabrerse lluny del pol.
ble nadiu. ha estat felis aqucstes fes-
tes supremes, perque n'o li ha fafta
el paquetet de Jrideres intimer, que
4s el m& eloquent i expreaiu twtitnn
ni es fer* vitusi6 de que ler ha cele-
btadts entre Its mitnder amorores de
la soua marc, i en companyia de s@+
germam,,, J


'


-


'


Pere Esteva Sancho


Maida; 26 de Descrnbre 1916.


Salve! oh tu, vianant qu'rrribrs
a1 llindar de canostra, salvef
Permetern que't saludi
Corn el nobtc rnm4 fez-ho sob:
canostra no tc Wrtic, ni atri;
mes, tC una portaldda de migpunt
qu'Cs ben romana:
En lloc d.oferirte del bon vi d'ltiilia
del de Binisalem Ies botes ne ten:: plenes
i ;imb ell s'hi pot briridii en copes corinties
sense qu'els deus heu prengrun per ofensa.
Salve, id6,tu,vianant qu'arribes
e! llindar de canostm, 3aIvd


. .


Fidel YelitP
-LA DEL D1A 17-


En ayuest dia, derrer rid^^
de eontertncies de propaganda f r m 2
ciscana, ddn4 fa seua el jove AdvO.
cat, fill d'Art4,D. Daniel Caw;@atx?" '
taJlops,tekgrafista de Manacor. .* '


El precedi el Rt P. Rafd l&.wd, ,
que do.il l'enhorabrna a1 poble per
la seva assfduidat en Passistencia, 10
qual demrstra que no i'atrea just lo
frivol sind tarnbe 10 serids i formal.


r.?: ; , : I . C:c .I f.:ii:c confcr&:cjcs
': i .? i'CStCS del Celite-
cr j\-I+ues ciradors


en ]ti SA: .it: 1:~. ~t!re;es d,: ~ r . lo-
ti,' ! k t s trt-. I I redi 1.6 il I I razi t


trcs 1'2 pr::s :;!,c;<!i:L, t::i el C:o.ivcnt,


ct.I,br;:I.1:~ (;I ciiuiirenge ciia 23.
L'e3gtesiatsl:t w ;I ;ti:Tiicrtrnen t 3 dor-
m L 1 a a:nS~nI. t i~: inic .a l ,~ Lie i!oi!iiisos
i bandyres, palmcs i gu~:.~:ri~&s, cirjs
i fiors, f s f e t j m t una beiia imatge.de
St. F 'r~ncei;~ qu 'oct i?~v; i CI ceyiiro de
1', 1;ar m2j,~r,


El t i i ~ i , i ~ ~ ! ; ! i t 1;. 'j d:I rrliii s'bi
c$ !cb , i L':Ii-~ i d.i Cl)n1\i;iib p r ! ~ 'Fer-
ciarjs i d:~ots dil St. Frrincesc. POU
cl cc1:bimii cl niiieix Orador Mn.
Sajire ( 1 qaal ::bans de la Cornuni6
fe!: una plritica. ;z 1.s 1.0 el M.R.P.
Eavtorneii Salvd, Provjockd (le la LT.
0. ~ c e i e b r ~ i,Ofici de Pontifical, se
goiis el ceIkmoia1 franckc;, assistit
psi Rt D. juari Ritbi Rector dOArtA,
aciuant de miaistres d'honor elk Rts
Pi'. Fr . Ralel Ginard,Superior d' Ar-
ta i P. Franc,esc Company; de Diaca
el Rt. P. Rafel Ginard Segrelari Pro-
vincial i Fr. Sebasria Lli'mas,


Uil chor molt nutrit cantri la Missa
3 veus d'en Goigdechea i ocup8 ; la
catedra del Esperit Sant,el W . I. S!.
D. Antoni Sancho, canonpe Magis-
tral de la Seu d,: Palrna.BI temple
estava be^ ple, capelles i tot, i bas-
tanta gent s en havia entornadq p f q
no quebre-hi, Hei assisti tambe I'A-
juntament en p!e.


'.


ACTEL:TER.AR~:
A les 4 en punt del cztpvesgre,arri-


bg 1 EXIP. Sr. Governador D, Pere
Lloses, que venia a coogcrar asla
solemnidat , de la festa. La gran gert


peravd rompt en aplarrdirnents,i unh
volta saiudafsamb el My Batle;d'ArtA,
Rt Sr Rector, R4.R.P. Provincial, Co..
muninidat de Francciaans, Dircretori
de laT.0.R.i dern6.s permes de cam,
goria,entr& en el convent aont feu W
poc d'oraci6 i u n a volt,i desc ansat
una estoneta se dirigireri a la Sala IC
lea Obreres de St josep aont s'hi N-
lebrh un acte ltteraride propagftn-
da fraricircana.


naci6 que devant el Convent I'e &
F1 lo<:al q U ; d A estibar dins pots mi-
nuts i moiiissims f ~ r e ! ~ e s qi i i n I hi
caberen.


Ocuparen la pres@ncia el Gover-
nador civil que tenia a la dreta [el
B31e D. josep Sureda, e l M. I. Sr


ancho, Canonge;el Delegat Gover-
C a t i u Sr. Parpal, D, Pere Morell,


Mn. Jaume Sastre, i el Rt P,' Quet-
g1as.A l'esquerra hi havia el Provin-
cial AI. R. 1' SalvA el Rector Rt. Srs.
Wubi,el P. Queralt el Sr. Tous i Ma-
roto, I ) . Xntoni Blan.es, el P. Giriard,
sirperioc d'ArtP, i e's E">, Tous, Gi-.
narc1 i Nojer.Ei 1 ' Sui.~;:riol: dxAi-ti f:.u-
un conci. par:ameut per :ugrair r t l po-
bIe la cooper ;tcib ;.;''e IC:; hity'i3 pres-
tada per les fesies cc!i~c~niiics,eloy;id
als O~~id*~:s -ci'iiqua'L . t i ~ t e i aciibh
amb un Dtii egs ho j ) a i ,a tots.


El Rt, 1'. Qrlm!:, d. in :\li%kl fly1
un di5curS'hoQlq . .. i vibrant,captai!,t
Ia cuitui ,7' ItriiL'~r;;;r, i;\ $...gi. . Y Z -
cord ycc , c l '+ r t~ hi ha en i:s o i ~ u i -
que? iiissiona1s;ia nccesirat de iiefuri-
dir 1' $;:wit frzncisci;alcnta . . nles.r;!a.
res a i ejLicaci6 cristian-1 c;: iiurs
fills;: cot-di belles gede; de:la jove-
tut i.. ;A s e w terra; ca;it6 ies mCs
grans ,;hies de la Orde fianciscana,
i la seuainflukncia ,en !es art& i la
ciencies, scetlegwnt d s norits dels
millors arti& iestadistes, sants fi-
losofs amarats b'esperit francisca i - ,
acabA yecitant un fragment de la 0-
da eAls jovesn d'en Coda: i Llobe-.'
ra. '. , " :


seua conterencii havia promes que
. toinaria a recitar peeries seues, que,
tant entusiasmaren al pdblic, en di-
gub tambe algunes procedides de la
sjguent qse feu apoitzi per aqueli act:*
Re:


I .


3.


s :


. .,


El Sr. Toas i Maroto, que en la4,, -


i . '


Puix que a gtoria frarrciscmaja 'a'-, +
la bell3 Vila d'Rrtd '* *,' * '
fa aqnesta festa galana,


vu11 el rneu cribuc donar.
> a Que li escau la podga $2 %


al dols St. Erancese
a1 gran sant epc~~


i dcun ancell la mehi


AI qtli a i SCBS {&ud tmdtJ&
al llop I! deia germ&
i amb infant11 senzillesa,
de Deu cotlth la [gramdesx


a 10s peixos de la mP.


t


Triau de ma oocsia
lo que vos sia plaen t
i a qlbria, de Francesc sia!
]a he torna t! Corn s'al tre dia
be v ig dir, poble amatent,


'


El Canouge M,?. Sr. SA~~CIIO, snlu-
d i geriiianivolarnent a la coi.icurrei3-
cia coni a Serveri i coin a. Terciari
expiicant el perqu6 d'aqurstn s:zluta
ci6- i amb pioxellades plenes d'eloqu-
Crick esposa la figura de St Francesc
que 6s singular entre tot el san!ornI


,,cristi:i,puis cap nibs :<ant hi ha que
tenga cam ell anib tant de reileu tots
d s caires;ile:la santidat Esplica cacia
un U'aqiIehis caire5: la viriu: de la
p o b ~ osa son amor a Ia Natiir7,sa rn5: I
xin:a a:Qt is, i amor S I C hi,: ics 'i
rnolis d ' 3 i r 1 . e ~ notabiiisijirns i ncaba
di@e;it .que'lj qui I ~ C S coneixen
L! St Fiaacesc iii& l'estimn;-..-- . j.
'


~ ' a a e s feu u n briu parlnmenien el que
retregui la simphrica figura. de
CAIeytre Andreus artanenc vellet que
aguaiil2 el convent entre Ip treta de%
frzres antic i !a veiiguda de !s aqtuals
iaproiita I'ocasi6 per demanar kl Go-
mrnador de partdel pokle que influ-
es3a perque sia tornada aIs g P.
Franciscans la propiedat de1 Claustre


I del Convent.
'' Finalmant parIaIeI WmnacTtx ~t


Llosas,el qual f a ,uu elqqudntissim
discurs, pie de eruGici6 glosant l a Ca-
ridat i humildat de St. Francesc, el
qual aixi corn Jesucrist tengut un pre-
cursor, St. luan, tambe;tng,uk ellseu
en St. Barnat, una de les principaIs
figures del sigle XII, el qual logc&


far trw&t. tyfs po-
, qls rniserables amb


els explotadors,els vilans amb els se-
eyors feudals,preparant aixi la gran
'"Obra de getmanor hue q el &@L du. ,
' iu6' 'acap St. Frawtsc. Els cordells
del Cord6 rmb que :St Francesc vat
guisfatwar .tot el rwn&wixl in-tir-
blempt la humildt la caridat.


Grans aplaudiments ress$gare,n
in'al de cadq un dels
cfats que foren tots


I qoncu 0 b suet.
I ehtuss 8 . : ,


El ikitle d'i\r!5 D. J U S C ~ S ~ t e d : ~ , '


e , .- -._._


*, ~ : ' '


El respre a les7,tengut lloc en el
eonvent la fuhcih Mtgiosa final
que result6 solemnfssima,


€21 temple de gom en gomi Yi!u-'


t . ~ ~ l i d ? . 9 n I ' n t t u Ea-
jor ': hi l > t J ' , l : i . . : ! t duc i !;residfncies
La civii i~~1.111>~'1~ p e l Sr Gouerna-
clor, Delegat i 13:;tle ci*.Ai-ta i lxsgle-
siristic3 pel i?rovincinl, R&x- d'
Rrla i superivr del Convent,


Fou e s i w t t Nosti e Armo. Se fea
l'exercici frnncisci cai.1aiit::e '-ells
motets. El Canonge Sancho pronua-
ci8 eloquentissirn sermb i dcsprk
se feu u i a molt lluida pi-oce?;sd per
dins el temple pres'iclitda per lcs
autoriddts esmenc?des, donant-se
finaTment la bendicid als fezls, i se
donaren ajxf per acabades les tant
brillant: festes que la nosta Vila ha
cledicadcs a conmetnerar el VI1
cenienari:de la mor t del P<itriarca
Si Frances C,
- .-- +---I?= --


,ABETEOlaOLOGIA
&I fctcs, t ~ \ ! i i ~ t t i 9; :C 11 I i L ,


' ' I U S *i,Ttt':n<s cEc l /G!lef';tOtY 81s
ciiesm61~ \~o~x,s \ ju~i3 .v t lu t iamb
i idt d4e so! ,excepte clijoiia de-


.cap:.espr(; que, s'u~luigutb i de
. votiada ctigaercn' ,aigunes


blu:qnea.
(I U? t?s'cc\T & . f&,\KlT,ARI ' I ,


E i ~ ~ i b r e quo ssgueis ujeguect-
qtliilcu a t i j C t \ t del dengue,


xj y:pt v ; ~ ciesapareguaut. El8


dia i marts no n'hi ha hagut
e8 p


OBKES MU NIC 1 iPA LS
S'estiri :leab& 10s ciquiw


per I&' aigucis bsntes del carrer
de St. Sdvador i de 1'Escalona
da vey:i.TJan veita acabada 8 -
qnesta, so seguiri reconstruint
l'esp lou atla.Tamb6s'acab en els


>. qtitirtm p r kiearti i"91 peix
dela nova yiassad'abastimen t a
en la del P. Autoni Llinhs.


miZlaits d t U 196s pocs Ltd c a d


. lEKLA CAlXA RURAL
,


Avui, dia 30, a la Caxa Rural
s' hi cele bra r B a les 5 &llrof abaixa
la Junta.Genera1 ordinaria.
P, les 8',det vespre , hei haw& un
acte en e1 que R.P.CerdB parla-
r6 explicant latasca social que
vg a e-npendre lanova Junta que


' 'par h c 6 s'ha creada Se convi-'
da amb inter& a tots els socis.
S'hi',ha .obert,a una Sala de
Lkctura a o n t s'hi troben una
vintena de revistes, i se va a ,,
mmentarJa biblioteca,com tam-
be li donar una empenta forta a
totes les seccions ja existents,
De Son Seryera
*


Molt :hides nprombten resultar enguany les
Coranta Hwes que, tendran lloc dia 131 do Ge.


ner 1 i 2 de Febrer ai'Esglesia Parroquial dediea
des a St. lgnaci de Loyola, El triduo sera predf-
cat per un fam6s orador,
Estan ja ben adelantades les obras del'Escola no
va,No's tardara en fersO I'inaupuraci6 f


-L'estat general de al!agrkultUra fins are es,
pot dir que es barrlant bo. Els sembrats tenen bon
aspecte. No obstant l'ametlara sombla no esta
gaire dispost per un gros asplet.


--Probablement dins poc temps pi esenciarem
I'inauguraci61 d'un nou earrer que durh per nom
*Lourdess el qual partint del de Sant Antoni arri


bar& a la carretera d'Arth. Gracies a la concesi6
del terre que ha feta el Rt. D. Antoni Serrera i


la acertada gestio del Magnific Ajuntament,
dispondrhm d'una nova ,ria a la qual :se li do-
narh el ncim indicat degut a que en tlla s'hi cons.
trueix pslgada per I'esmentat Sacerdot una cape-
IIa ont hi sera colocada I'inmatge de Na* s*. de
Lourdes. Per tant felicitamal R. SI-. Serrera ja
que talmillora donarhl molts: d'jmportants be-
neficis a public en genera!.


MOBTS-Dia 21 mori !l'amo'n Miqutl Cetro a
edat molt avansada; dia 24 sa madona Polla, 27
una nina Maria Llwll a l'edat .de 8 anys. 28 1"
am0 Antoni Colorna d'avansada edat, Donam el
nostro condo1 a les respectives families,


Corresponsal


de varies claasos i prom
SBN TORRA CAD1 D t A


dc ren ta em la LotigI de coreMiblr I'r
JAUME CABRPI


AQENCIA DL ARTA A ?ALllA
1 VlCEVEASA D E


ANTON1 GlLl (A) COMUNA
Y


BME. F L A W ER (AMANGOL
SERVIOI DIARI ENPRONTITUT 1 1[(IONOMlA


DE PREUS
ENCARREGS A DOMICIL1


Palm - - Banch de-i'oli, 34
DIRECCIO Art&-Can Hangol, Argulo


--Can Comma Cemtro


GRANJA BARCINO
1


PER TOTA CLASSE D'AYIRAM DE RACA
CUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPEClALS
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO-
RES; ANELLES. PLANS 1 CONSULTE8


A L M A IHI
D E


RAFAEL FELIU BLANES
CATAA- DE JAIME I1 n. 39 a1 49


Palm*? l e Mallorca


iVOLEU ESTAl? BEN SERVITS?
EN JAUME PIC0


(A) ROTCHET *
t6 una Agencia entre Art& i h l m a i hei
va cada dia.


Serveix amb prontitut i seguredat tots


Direcci6 a Palma: Harina 8. An es o w
dasse (i'encirregs. P


tat dea Centro Farmfichtic.
Art& Palma na.


LAS NOXEDADES
T e i i d o s


1 c : r c e r e r i a
f t r f 11 m c r i a


DE JUAN VTCENS
CALLE BE ANT6'iIO BLANES 38


* Autombvik de llogwer '
DELS :GERMANS


SARD (A> TERRES
A cada arribada de -hen van a l'Estaci6,


Teneu rlervici combioat amb el Ferrocarril..


Escursions a Ses Coves,Calarratjada i detn6s.
punts de Mallorca a preus convenguts.


DIRIGIRSE:
CarrCd'En Pitxol n."8. 1 ARTAI
Id Son Servera no 29


XAQUMAS PARA
COSER YBORDAR


LaFibrica rirr vanda be &quina&
piracoar y bordw del cadinontc.


(MAECA ALEMAHA)
DEPOSITARIO EXCLVSIVB EN ARTA