, , I !3spaoya un trimestce , . .lW ps Ford. 111. , . . . 23) ' Surt els dies 10-21) i...

, , I


!3spaoya un trimestce , . .lW ps
Ford. 111. , . . . 23) '
Surt els dies 10-21) i 30 de cada
mes . --


Nuinero solt: 15 cls


ReJaccto i adininistraciti
Quatre Cantons, 3
AKTA (hlaliorca)


-e,-


%E


. . DESENARI CATOLIC MALLORQUl


Circunstaocies especialfsimes
que capgiraven totalment els
termes optimistes eamb que ha-
via de eomentar el vostre arti-
cle En faaor de 10s emi-
qrnntes pubiicat en el name--
YO 336 de aquest peribdic, fo-
n en tu ciiusa de quesuspeugn6s
la eeiia pnblicaci6 promesa pel
uhinirro inmediat, i esperks
temps m6s oporth.


2Existeix ,ja I'oportunidst?,
Real;neut s'ha iiclarida nn poc
la boirads qu 'eu aquells dies
reiuava sobre la vida inteLlec-
taal d'Acta, pero1sobrP tot, a
la seua publicacib m'ernpeuy
wvui el uou article que m'beii
enviat i que va en aquest ma.
teix n6mero.


;En primer lloc dec haver
d'expressar la mena admiraci6
pet vostre temperament opti-
mists fins a1 estrem, que
micau sempre tot qiant se refe-
reix a la uostra Vila arnb vidre
rosat, lo qual 6s efecte segura-
ment de I'intens amor que a
tota hore crema dins el vostre
cor par la vila aoot. veren la
primera Hum.


Aquest patriotisme & tota
prova que seutin m6s com in&
temps estau allungat d'aqni i
I'optimisme qua usmou devant
tots cis pioblemes que afecteu
a l nostro poble vos predispo.
sen a tota classe de sacrificis
per conseguir !a sena milfora
material i moral.


iSi aixi fossen i aivf senti,
seuatots e;s qui per la seua
il lu5t:acio eSt&h capacitats per
nis6,taut entre els qui no s'hnn
uioguts de 'a aostra vila, corn


els qui han atravesat I'Occe8
i hau trobat en terres auierics-
ne8 uu rnilLorament meteriall
Compartesc la vostra opiuib
de que els qui viviu allunytlts
d'Artb i tocan de m6s Rprop
el tet de la fu1t.a de preparaci6
dels emigrants artaneucs estau
piwiisposts a respondre favo~ra-
bleruent a l ' qui dernanassen la
vostre ajlida a benifici dels q u i
se seuten necessitats de sortir
de Mailorca per cercar millor-
fortuna,.perd gqui ha de f e r
aquesta obra?&ui ha d'eucnu.
sar aquhsta idea., I'ha de fer
concrecionnr-en una iQstituci6
real i I'ha ae dirig-ir despr6a
perqoe cumplesca 'l'objecte de
la seua creaci6 i sia de d1ii.a.
da?


Aqni est&, amic, la clau. de
tot: 1"omo.


neoessicam? aolent i aareixia cridada a fer
L'escola, la escola del poble


ha d'esser la basse per la.. for-
maci6 d'wquests homos, . i a-
quests esccla mos maoca. , , '


Aqui, a mijan si& dehou
estavem en queatib d'escoles
i d'enseuyansa ai mrikeix &vel1
qu'estam avui. Mos llamentarn
del fet, tots els qui voldrierg
uo fos iiixi; , per6 la reilitat es
aquestag Perqir6 no cannEa id6,
Pestulu quo? Aix6 AS u n cir-


,. col vici6s: ,La cl,asse_jilta o dire?
tora eslierant. que'l poble I'em.
peogni a fer ho n.o li dona les
escoles que 'necessita. Et poble,
1R'gent hnhi l , no denrana .cd-
t th 'perqrre no la ceneix.~Uni-
cament e ~ a S;i ja- per-I'estudi,.


1 ja psr haver viscut en nacioos
m6s adelantades mol hem ele.
vats desde'fa classe bumil part
demunt .el nivell general, 8om
els qui clamam a. favor de Is
cultura- popular i la n o s h veu
-sa pard dins e1 desert. No sbm
,,esc,oltat.s; i passen anys i tubs


per t.ot, a la. vista del m c I ~ i
que fins amb una potent 11i1h.
terna . es di€icilisairn trobar ai
nectissitar.10. I aqui, patim a-
quistamanaa d'homcs,tai volta
amb molta mils intensidat que
a altres parts.No 6s la primera
vegada que degde aquestes
columnes me dolg de la desgrh-.
cia que pateix Ar t i de faltxr li
elements actius i cspncitits
per !a resoluck5 dels molt8 de
problemes que tQn6'cearida't de
resoldre.


Rlitau a la gent humil i li
firlta cultura; mirsu ais intel-
lectuals i les falta idealidat.
dilont, id6, ,hein de trobar el
material burn6 qae necessitain
per posnrlo a1 cap de crda 1111
dels rntlltiples ;ispectss del pro-
gr6s que per la nogtea bila


. ,


. , ~.


~ , 4 ' .::il-: * .


uns are i ' a ~ t r e s ' m i l s t a ~ i auam
tornbant hi cop de la faus de les
Parques i deixatn en. peu el
mateix problerna sense solnoio
nar. Per taut no hi.ha qu'es.
perar.10 per are de l'rscola pli-
b k i .


$Poden fer-bo les ,societata,
artanqoq'qes , a m i existents? '


.Hem de pnrlar amb e h o r
-demwt sa ma, en :.vistesai,la
renjiiat.,Elr intrnts de creacid'
de .sociedatr .culturals ,e.y--la
nostra.rjla han ?scats tin fra..


~ c& derret-8 taltre, prer$spinont
per la fdtq ~~~gm.o~ ; ,+&i i+ tc s ,
i idealisles qkiq expomv?m ja .'
a1 principi. _ > 1 .;;. *


, . . .


. .


, ., I
.a
A la Verge Maria
Del fonr d l rneu no.m us clam aiuda


veent ple inimics I'asprq carni;
siaumc, yos, brsquer, Marc oo!guda,
contra eb d8rddk~km~a%&n~er~ d mi


TolPlom m%a rebutjat: solo l'oblidan~a
queda dels amics, i tamargament


jo plor sense comrt, sense esperanqa


Girau-me ds vostres ulls, Vergeclementl
ai assacisanent...


Sam nPufreg de la vida: les onades
del tedi i la tristor m'han d'afonP
si vots vwtres ales desplegades


si YOS na m' allargau la vostra m8.
nozm'hi dexau. esta,..


Meslpasses endrecau, 0 Mare mial
i abrigau-me amb lo vostre mantell blau,
i&ornau.ma el ddit i I'alegria
uos&ui,:amb una mirada franca i pia,
de la lristesa els nuvols dissipau.


Y quaat vendrg la calma i la bonanp
amb un esclat de goig u's cantar e...
mes amb el goig, s'hi me-sclaril anyoranca,
fins Que a l'empir la vostra faC veurC!


FELIX


CUOPERACXON
hcabo deileer un articulo del


culto abogado mexicano Neme-
si0 Garcia Naranjo.Yntituiada
*El mllagro de la-solidaridad..
en el que mu? acerudamenre de.


..--...-.- .._ ._-
OIuestra dicho abogado que ei
pueblo de Estados Unidos ha pro
gresado bnormemente en 10s dI-
timosvncuen ta 'a nos e n compn.
rac i6n~ otros pueblo., no Qbs.
mote que no reconoce isuperio-
rid8d;individitqI a1 ciudadaoo a-
mericano. El ixiio esth en la
cooperaci6n. Et1 Art8 tenemos
un ejemplo. LaCaja Rural.


Algunas persows acomodadas
de nuestra vilb tienep actos
de desptendimieoto. m fawr
3 todos:mc# d$nos yjmuy dda-
gradecer.


Algmos ;''americanos'' ghan
demostrado tambiCn con obras,
mi eariiio a1 pu&o que 10s vi6
uacer; pero tittos estos esfuer-
m, por ser aislados uo dau
el resultado que necesw iarneu-
.te:dary$eti la coapernci6n
.fraaca de todos.


La b u n i ~ de todw tos hijds
de Art& ansentes, regentad?
por 10s ya retirados, cou III
woperaci6p de todos, sin gran.
dG mcririciw~logmria mayor&
kesoltados. Una peqnefia cuotd
nisnwa\ que podrk cckbmrs6
c4b '.kuticipo ,e -seis mews;
~ d & ~ ~ k t r a d o ~ , %Sf08 e~ezzentor!
WOS "a&ericnnoV radiea-


.--_..-


dos en Art& y cou ayulln m.
ea1 y material de batos J ague
110s Icuftnto no podha haeerse


Sa tendrian en coeuta la
iniciativas de todos para orax
dedcuerdo mu Ins mir3 acerta
das y factibles de ilevrtr a cabo,
de .?cawdo coli IOU PL'CLI~YOB
disponibler. La axperiea-,ia de
todos 103 veterinw emigrnutea
serio empleada para oriaotar
a 10s futuros emigrantes y estq
orientacitn tendria necesaria-
mente que proporcionar macho
bueno parn Qstos sin grnndes
sacrificios par parte de aqu6.
110s.


Tenemos dos puntos de par.
tidadigtiw de t e r m e~ cuenta
en mi couoepto: 1 procorar
por 1 0 ~ medios a nuestro sl-
came, evitar la emigrnei611 de
elementos que oBa srt labwio
aidad caopersn a1 progreso de
Art&.. de Espniia ... 1 2. Al ac-
tnnense que se rssuelva a emi-
grarIdarle f ac i i i dade~ para que
salga lo miis preparado posible
para Iuchar con menos dificul-
tndes fuara de la tierrilea.


Esta hiciativn, bien sabernos
todos que no es cosa nueva,


Atgunas regiouea de EspaO
cowxhnnZde8de hace aiios Io
f r u h de la coopertmido de sile
hijos ausentes. HBgaee uu es-
fntlmo, centando de antemano


con la npatfa de la mayoria p
ai awso eon la biieoii voluntad
de unos yocos. pero remkchese
uon ineietencia, bigase una
propaganda adecaada y todos
acudir&n al llamado. En e1 fon-
do de cada artanenso hay u11
a r b muy grnnde a SR pueblo
El objeto Que SB persigtie ha
eser grato para todos. Em pie
ee uno.. , dos.. , tres. .. despues
paulatiuamente correspoude-
ILU 10s otros. N9 es nu gran
sacrificio lo que se uecesita.
Cooperacitu.. bueca voluntad..
mustancia .


Mkxico-Enero. ARTANENSE


Dins aquesta desena ha fetes dia-
des de sol i n~o!ta c d or a pesar
de esser a dins s'hivern i divenres
de la setmaoa passada se m o g d
tempestat i n in& feu quatre gotes .


-El dijous jnrdC se celebra en la
Ciutat de Manacor la iesta del Avidn
va assistir el Sr Governador. And
desprb a n es Port de Manacor
avon se celebrh la coiocaci6 de la
primera pedra de la Escola Nacional
itlev6 el Sr, Governador i la co.
mitiva que i.acompanyava passaren
an el poble de Sun Servera iL'Ajun-
tam8nt I'esperl devant CP S'Hereu
amb la banda demllsica i les acompa-
yh Ens a la Cana Contistorial aont
ou obseguiat amb un refresc i des-
1-0s parti c ap a Palma.
-En el teams del Sindicat'CatbliC


la Congregacib de Fies de Maria va
representar mn8 quants drames; har
drder quatre funcions en aquets
derrars dies i en d l e s sareri rebra
d'aplaiidiments. El tralrc :\.nda
respre s'ompli ben ple.


Donam l'enhorabona a ro!es les
artistes.
-Elr derres dies j a estln a acabats.
En ells s'ha tirada molta de farina,
el jorent ha:quedat un poc ermlis.


-Dins aqueata desena mort amb
rosignacib cristiana Na Margalida
BnuzK(a) Teret espona de I'amo
en laume (a) Garrova,
A1 cel sia.


Carrespoitsal


RELLIGIOSES
PARROQUIA


Foren barfant concorregudes les
Coranta Hores que se celebrates
els Derrcrs Dies dedicades al Sagrat
Cor de res& El derrer vespre hei
assisti I'Ajuntament, com hri havia
assistit tambe el,diumenge arnb eca-
sf6 de cantar-se UR Te Deum en
accid de gracies pel bon exit del raid
Espanya-Argentina: :GI chor de la
caridat cantd en casi totes Ies fun-
cions. El Rt. P. Antoni Mdjer predi-
c4 el Triduo
Des6 hei haurd la ComuniO gene-


ral (le le5 3fr.s Cristian*< i a 1'f.
fici i capveapre seguidn els sei
mons de corema que prrdica el R
D. Jeroni Alomar.


CONVENT


Demd demali a l'hora dd coslum se
fer5 la Cumuni6 General dels Tarsi-
cis AI capvespre hei haura l a
visita mensual.


. .-..


Festa de la Ntra Patrona.


Diumeng? passat se celebra en la
parroquial jglesin de Sant Jaume
deCiutat la festade instslaci6 en
ague11 temple del retaulr (!e N.
SCnyora la Vage deSt. Salvador;
festa que per etror de caixn haviem
publicat se feria a Snrrl Nicoluu,
Revisti gran aolemni~at i a elia hei
asistisepot dir tota la colonia d'ar-
tanencs que viuen a Polma. El
retaule fpu Iol-locat en la capeila
de la SSma Trinitat, esseiil adoma-
Ua profusament i a m b bon gust.


Tats els quilpreagueren part en la
cerembnia eren arraneucs. Celebra
Irmirsa major el Rector de la Cate-
dral Rt D. Sebastid Esteva Pvre i
ssistit del Rt D. l.;oi-ens L'iteras
catedrAtic de! Seminari i del P. Rafel
Cinard T. 0. R. PredicB eloquent
i sentit serm6 el Rt P, Juan Gina4
de San Felip Neri. Assistiren ai acte
tambe el Canonge de l i i Seu hl. ISr
D. Francesc Esteve i el Vicari del
Molinar Mosien I'ere Amorba. Drs-
pres de la Misa M,ijor se cant3 so-
lemne It: Deum.
I) RafelBlancs Tolow, esseiit crm


se sap, el qui langue i ha coiiseguit
dur s cap i'idea, rebeen aquert dia
rno:ti.imes falicitacibns.


CONCURS
PER SOLARS ESCOLES


L'Ajuntament ha e c o r h t adqui-
,rir una finca per construir-hi una
EscolaGradunda i per aix6 obrir
un concurs pubiic perque e13 propie-
ris presentin dins 20 die; propoii-
oions d'oferta.


entre les coedicibns q u e c'exigei-
sen hei ha que al menos ha de tenir
3000 metro: per destioar.se a l'edifi-
i a camp Be joc: ha d'rstar aprop
de la poblacib de no me3 'enfora, 55
ms. de finques urbanisades; en la
proposici6 s'ha de fer constar lo
que se demand per ell i hx d'anar
acoindanyada d'un pla o croquis
de la finca que s'ofereix.


Una volta vistes lesofertes I ' h -
junfament resoldra desprts de I'in-
forme o dictamen de I'Incpeccib
provindal de I Ensengansa.


6
k LSVANT


' ~i~ 14jaume hizamora ~ j ~ b ~ ! fiy
d'en Juan de Son Ramon i de Maria
Capellera.
Dia 13 Sebastih Ponia+%mar
d-'Antrsni Torrens i Margalid&:Hos-


Els 20 dies de plac comensen
a conlar dei ligiient a1 d'haver-sr
publieat aquestes condicl6ns en el
Bolleti Offcial de la Provincia.


y, en prueba dc gralitud,autori;a ! n
piiblicaci6n de estr testimonio.


Arnau fcrrer hlallol, Calk En i - l - t c~
de Dalt. 8. PETRA (Mallorcaj :&
ages!? -.de ~1%.,; ~ :: :7 .


* ,&"e. Cr A; B a r ? . ,'
~&uv Sr. mi& Codv


ACORDS


Entre els acords p r e s s per la
Comissid Permanent en ses derreres


' sessi6ns hei ha: Suscriurer-se amb
10 I J ~ S a1 Hotnenatge qu'Espanya
TOI retre ais aviadors.


Aprovar distribucia de fondos del
mes i enviar I'cxtrate delr acords
del Ilm Governador.


Aprovar I'instAncia que fan alguns
inteiesats per la conrtrccid d'un
Pont en el torrent de Ses Veyetes
a costes i despeses seues.


Tambe s'aprovaren alguns plans
de reforrnes de cases i alguns con-
tes municipals.


HESTA DEL ARBRE


A la Sala i convocais pel Sr Batle
celebraren reuni6 els Mesires nacio-
nals i no oficials per tractar de l'or-
ganisaci6 de la Festa del Arbre que
s'acorda celebrar el primer diumen-
ge de marC de\ programa de la qual
donarem compla ai esfar redactat.


MOZOS D'ENGU.XNY


AI la liista de Mossos d'enguany
que pubiicarem hei falta En Juan
Fuster Fuster ( a ) Guix6 al qual li
corl-espon el no 1'1.


Per d t r a part el n" 12 devia dir
Jeroni Febrer Ferret i e1 87 Miquel
Rossell6 Garau.


tala,
Dia 17,Antorri Andreu Ma& fiy de.
Jaume Serieri i $laria de SonMayol


PER L'EXIT DEL R A I D


Aqui corn per tot havia tambe
deqcr t gt'an interrs la volada delr
aii.+dors espanyois Srs Franco,Ruiz
de .4 da, Duran i d mech ic Rada
i cs ciar que la noiicia de la seua
feiis ariibada a terrne ompli de joia
els cors.


La noticia fou comunicada al've-
zindari a les 10 del Dijous jard6 per
medi de prego que mand fer el Sr
batie i les Campanes dela Parr6quia
r-epicaren.
El diurnenge a vespre a dila esglfsia
so canta un solemne Te Deum en
acci6 de gricies amb I'assisttncia de
I'Ajuntament i moltade gent;abans
el Sr Rector explica el motiu i am8
ardents paraules incit9 ai vezindari
a col-laborar sempre per Deu
i la Patrin manifestant en tot, sentif
el doble amor amb gran intensidat,
corn a bons patriotes i fervents
relligiosos.


le e&%o para darle las graciail pires
' e O ~ C r o O P O ~ ~ . r p l O U ziir e l
meteue c. A. %aeP iando


Desados iruboios del cuIIIDo,


MET EOROLOGIA


ni .


-


AqUChta quinzena ha fet un temps
bastant ternpiat. No gnire fret. El
ce! e% estat enniplat bastants de
dies par6 sols amollh uii ruixat el


edad, tempo 48 a$o;r,,nQ cceiu posiS!e
llegase a curarme. Le reifera lusgrn- cias esfe s. s. ._ ., ' :7 '


MATE0 PlCORNELLc;Cr&, 92
LLUBI (Mallorca): .~ % ',.


3ivenres de la soctnana passada
al horabaixa i encare-'dins. pocs
dies se posd de vent i contrarrestfi
lo b~~que'la'-pluja b via caiguda.


- I-'. -.._-""
. -.... , I_


-̂ ._ -L_D


ESTAT .SANITAKI


Tornam disfrucar bona tempom-
da; Yapenes hei ha malalts fora dels
cr6nics.


MALALTS GRAVES


Bessb a , 245'0C pts. es quint&
Blat a 28'00 pts sa cortwa.-,---. .'
Xeixa a 28'50 pts. id.
Ordl maliorqui a:19'00id.
R forest& a 1850 id.


Civada maliorquira a 16'00 id.


-


Dlmecres passat rebe 1'Extrt.
maunci6 perhaver sufrit nn alsc
1'Ams'n
Deu ti assictescr.


MILLORIA
., ,


Segueix nota' lcmer 1 millorat el
medge D. Seb s t i i D . nes: Sancho
el qual ja prova de a n r fins a Ca-
1arratjada;;lo qual vol ir que esta
ja en franca coiivalescencia


Heu celebram.


TRASLAT


Segons noticies ha, conseguit tl ,
traslat a1 Vendrell el notari de Mont-
Slanc D. losep PaImCs que tanies
amistatsse captfilen la nortra :vi!a
durant elsalrys que clesempenyi el
mateix carrec en ella.
Sin enhorabona.


DESGRACIA


Diumenge passatf ' En l'onieu
Mango1 jove diripia un autombvil
d'es Ranxe de Capdepera venguen
de Manacor. AI entrar en el carre
de Antoni Blanes' pujava la cos
del rnateix elcavall d'Antoni hfoli-
net ai qual qualcava,adors el fil
del mateix que al seiitir I'auto el
valla perque sabia que la bistiaei-a
poruga i l'agafa per el cabresta.
&ant i'autombvil passava pet reu
costatdevant cas Potecari Cu:i el ea
vall se giri amb les cames de der, ei'ii
i el parafancs del auto ii resquilli
una cama deixant-li se pot dir se-
rrada, ja que 1'0s li aaevessi fins
el cuiro. El caval1 se derbocii i ani
L caure a la cantonada del carrel'
dola Plassa i Parrbquia.No'PF~uecg
curael caval1 se don6 ordt de matar-
to.


DERRERS DIES.


El Dijousrjarde se feu el bullici
toixerrut dels dem& aoys, que con
sisteix en tirsrse grapades de farina
lo qual s'ha posat en moda d'alguns
an& El derrer dia tengue e; Ratle
inter& en que desaparegues aques
tn moda tant balxa i heu prohibi en
preg6, prrmetmnt smls til-ar pa perins
i serpentines.


El dimars decapvespre s'ei.gani-
sa una bulla alegre i ben decent
sortint casi tothom a1 carier. Mol-
tissimes dones i homos se desfrassa
ren rmb vestitsa l'antiga i impro-
visaren lo que'n diven Sa Rua
que dura fins a I'horabaiu.


De vetlada despres dB la fmci6
de la Parroquia sorti una sarmga
a toci a sa plassa Nova i:moltis:ssim
de desfresais 'proseguirrn 1% rua.
Se tirarea molt&se#gentent6ouls ticon-. .
fetti fent-se aixi un bon final de
C l C . 1 1 I I '


. .
al Sr C . A. BOER en:


Palma, martes P y shbado 13 de


Sineu, mi6rcolcs 10, fonda Oli


Inoa, ju8ves 11, fonda Bspaiia.
l anacor , viernea 12 (S6h f m t a


" mar=, Hotel Alhmabr&.. ,


ver.


rnedio din) fonda Pefip.;


REGISTRE Los PELIGROS de


Dia 10 febrer. A h a Garcia Esca-
nellrs fia de Pere iFrancisca, cara-
binero.


Dia 11 Pere FerrerBernat de
Pere Canet i Margalida Pentallna.


Dia 14 Juan Gomila LI$n$rrs fiy
de Andrea Heoo' i Francisca MurIa.
Dia 13 Aina Ronnin CortCs fia de
Pep Guixd i Maria.


Dia 13 Iaurne Gicard, Alzamora
fiy c?e Jaume Fuya i-%%r@&da Te-'
ri es.
Dia 13 Catalina Perell6 adrover


, _ e , " j <


Radicalmente su2:imidos
$in mot& t ia, a an haciendo
10s nads pesados trabajo s
Posrnvos E INMEDIATOS son IOS


tesultados obtenidos Con 10s apnrnir..s
C. A. T E R , Omno lo prueban las nu
merosss cartas ya puhlicadas de 13s
personas que. agradecidas, en?itcc,:!i
10s efectos bciieficos y curatives de I
F!odo 2. A. BOER.


TESTIMONlO DE CURACION
El aba'o f i rmado declara que a perar


de sus sb aiios v inerced a loa aDuruios
fla d a
Guana.


Serrad6 i i-qa B~~ C . A. BOER, sella curodo de una herrm q u e p d e c i a durante QUINCE A I 3 0 3 i Viclios aparatosno le niolcstaron n1tnc.i


Si quereis evilar las


conaecuenciss 36 la& HERNIAS. viiitiui
Herniados molestias ~ y;rJehestas Mercat &Inca


> foraatera a 15'50 id,
Faves veyes cuitores a 35'00 id.
Id. mal cuitores a 28'aO id.
= Del bestid novellas a 28 id.


. .-
Apnrafos de l . Arle. Mdico prrfeuio
nados: piernas arliflciales: C o r s h co-
rreEtores y reformidores de la ecco-
iosis. cifasis, M a l de l'otl; 0bcsid:id;


Pollastres 1'60. id. . 1 C . A 'BQRR-Ortopedico.--Pe-
Ous a 2'25 Its. sa dna,. layo, 60 I".-Barcelona.


a i + La Radiotelefonia .
1 Est& avui tant de rnoda la rad.iotelefonia qut casi totes ies pers&cs que, disposen de temps de diners i d e gust tenen montat el:seu apare,


pel qual e s t h en constanSioornunicaci6.iirnb tot el mon., . . ~
Altres qni no s'han pogut gastar un rnilenar de ptes'per posar-r.e un,


tenen moltes ganss de poseirlo. Per aquests s'ham publicades iiiies
obres molt senzilles que les ensenyen de construir-se PI seu aparell
arnb molts pocs diners i pel$qqi ja'i ienpp, pltres o
a coneixer perfectarnent el Seu mecanisme i res
d'averies o innovacions.. ,-


Per uns i altres crtim que sera de gran profit "se
les siguents obres que ies pehn il-lustrar.en equesta mat&,ia:


Los Fiirrdnmentos Flsicos de la Radiol6cnicn
per el Dr. D; Guillem Spk&efj.Sr&& Cpts. .-$ :"f" ' $
Colecctdw de motitnjes-Per Carlos Treyse. Pveii 4 pts, . .
La Radioblefonia sie iWaestro-l'er ' Cdrles SchonbanW-Preu 3


Matitmi de iknfa jes y ejercncioos prUcticos para' c4ficzonndos per C ' r . i l
..Par .Meisf erKans.


Qualsevol d'aquestes obres vos scrvirk a preu de cdtkleg I:$


ptes. s f '8


Llibrrria Escolar i Relvgiosa d'ArtB.


. , / ,. , : . , . . % I .


, .


... ., .j
Resesrvat per en


~ u i l l ~ ~ Bu j osa (a) ~ a n ~ n ~ i a


i C A Z A D O R
Si su escogeta 'ciene algtn


desperfecto yo p u d o cuidw de
arreiriarse'a. Lo2 trabajos s m
gam ntizados.


J u l i a n G a r a u


CUEVAS DE ARTA


aCkVlCl0 DE CARRUAJES
mn


aARTOLOME FLAQUER
(A) MAMGOL


A todas Ias llegadas del Ferrocrrril hay
roche que parte direct0 para Capdepera y
Oalrarratjab de estos puntov sale otro
para todm \as ealidas de wen


Hey tambien coeheo disponibles para las
Quevas y viajes extraordinarios.


LDIRECCI~N: ANCfULO. I .


Autombvils de lloguer


SARD (A) TERRES
DEL$ GERMANS


A cada arribada de tren van a I'Estaci6.
Tenen servici combinat arnb el E'errocarril.


- - J - ~ c 3 ~ - - - -


Esrursions a Ses Ccves,C,ilrzrratj~lda i dernes
punts de hlallo~ca a preus convenguts


DIRIGIRSB:
Carre d'En PitxoI n . O 8 . ARTA.
Id Son Servera nO29 1


Ensaimades i pallets
PANADERIQ Victoia


bfiquel Roca Gast.e!i


En lloc se tiohm xi116s que a la


E S F O R N N O U
DEN


A sa botiga i d trobarzu Yemprc pans
pauets, galletes, bescuits, rollets, 1 tota
casta depnstioeria.
TA?vIIHE 8s 8E11VElX Z I UORIICIL~


Netednf, prantitat I economia
DESPAIG:


Caterer. de Pain8ci 3 bis. A R T A


jl


iVOLEU ESTAI? BEN SERVTS?1
EN'JAUME PIC0


(A) RQTCHET
te unil Apencia entre AitB i Palnia i hei
va cada dia.


Berveix m b pron6itut i seguredat tota
elasse d'enctirregs.


Direcci6 a Palma: Harina 38. An es cos.
at des Centro Farms.cPntic.


Art& Palma nO.3.


Oli d'oliv
dirigiu-vas a


! Quatre Can tons, 8-AHTA
Tc. oiis de primeia i segoria c la~es a


Serveix barrals de 16 litros a domicili.
pieus acomodats.


VENTES EN GROS 1 A L DET.41.1


Wandes Almacenes
San J o s e


Vda. Ignacio Fipuerola
DII


- j =


IHOY, COMO NADIB!


QRANDESNOVEDADES


detalla en precios, eSta cam, todas la8


Unicos alma cen que tienen en grandes existencias


TODQ LO QUE SE REQUIERE PARA


VESTIR Y CALLAR
y que venden mas barato que nadie.


Telefono 287 I Preeio Sj3
WTACASA No + I E N E SUCE)Rst\LES


BE


RAFAEL FELlU BLANES
CALLR DB JAIME I1 a.@39 a1 49


Palma de Mallorca
SASTREKIA PARA SENORA


Y CABALLERO


ARTICULOS Y NOVEDADES


PABA VESTIR DE TODAS CLASSES


GRANJA .BARCINQ
PER T O T A CLASSE D'AVIRAM D E R A F A
CUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS
PER POLLS, 1 PONEDORES, INCUBADO-
RES! ANELLBS. PLANS I CONSULTES.


-4) CC$WSE%F'MPLLXNtCA


AGENCIA DE ARTA A PAL
I VICEVERSA


D E


Y


SERVICI DlARI ENPRONTITUT I I . CONOMlA
D E PREVS


ENCARREGS A DOMICIL1


ANTON1 G l t l (A) COMUNA


B E. FLAQU E Fa (Ai MANGOL


Pdlma -- Banch de S'oli, 24.3
DIRECCIO Art&--Can Mangol, Angulo 16


~ Can Comuna--Pontart-6.


CkFE, SENSE MESTB ANSA
. ,.
, , de varies classes i preus
*r


''4


i li
SEN TORRA CADA DiA


Venta en la botiga de comestibles d'eo
f


JAUME CABRER
C,llNONI ANTONIBLANES