DESENART CATOLIC MALLOROUI O R V E L L A mon respedtatle amic Dr. J. Sureda Massanet ...

DESENART CATOLIC MALLOROUI


O R V E L L
A mon respedtatle amic
Dr. J. Sureda Massanet


1 2 1
ELS eIUDICIS DE DEW* ES LA CARTA pRAN@Ut?SA


Uu dels caires mBs dignes de
eswr estudiats d e la uostra
pviniera constitaci6, 6s el que
RY refereix a l'admiiiistraci6 de
JuRtfcia. El gran Llegislador


. . couvinaut, sens diipte, tie 1,iu-
poi t lneia excepcioukl qua per
la oici:i d 'un pobte t6 el gaudir
d 'uoa boua o.ganisaci6 del Po-
der Judicial, v;( dedicar an aixh
nu boo nombre d'articles en el
moniime:it b h i c de la nostra


' Ilegislaci6,. rlr; qiials bastarieii
per si SOIS p c r posar eu IIoc
preemiaeut e l uom del que'k
va dictar, doucs alguns ti'eIls
coutenen priucipis que en l'ac-
tualitiat son encata aspiracibus
fius i tot en els pcbles m6s
avan~:lrs. (1)


Lo capitol XVI q u e desterra
dels Tribunal? mallorquins el3
D Judicis de Deu,), 6s u n dels
mQs tiotables per I'importiucia
que teugu6 en aquell temps,
d~irics els dits ccJudi?isD wen
dlavors el mitji de prova
inks nsat -pels Tribunals . Diu
kixi I'esmentat capitol: .Que
rto pussen butulu=Per HI-
c u crlm o 'demanda no farets
ab uos, ne pb batle, ue a b Cort
de la Ciufct, batala per ferre
calt, per hoze, ne per aigue,
ue per nenguna altre cwar


A aquests, a Judicis. de Ueti),
o butula. com els auomrna !a
nostiaCarta Fiauqiiesa,t.ant en
bogaduiautels t emps mitjnvalu,
cotisistierr en cwtcs proves a
qd'a6 sometien e19 acnsats, per
assegurar'se de la s ew culpabi-
l i tat o .innockncia, doucs es
treia que la diviuitat havis de
fer patent la vei,itat, obraut u n
miracle A favor de 1' inubcect i
deiraut ai culpable abandonst.


Ayueates praves se mauifes-
t av t u ! 2ix 2e duts fotil]es di-
fbieuts (2) les or'ddlies (3) (0.


orklalles, corn diueo els textes
antics) i la batalla (oduelo
judicial); la difer6ucia entre
una i altar cousistia en que e11
les prirueres la deciaracio de la
divinitat es runoifestava per
medi de la t o q a ' 0 materia ia .
organica, foe o aigua general-
ment, mentre que en !o desafio
judicial (uatalla o duelo j u d i .
ciaij Deu d0nava.a eoiieixer
la veritat amb la vict6ria'deJ
innocent i'derrota del culpable
eu el combat que havieu de;
sosteair abdos .


Les ordhlies .ereu priucipal-
ment dues an~utenades ,del
foes i #de f'aigue~(4)


la, La prova del foe; es feia
a m b . w a buvra de ferro flamet-
jaut; l'acusat dejuuava tces
dies a pa i aigua, 4 tercer ois
missa,, jnraqa esser iauocent,
rebia la Sagrada ' Eucarida,
totd'una agaf.tva el ferco anlb
les mans,aixi 1'liavia.letenit.(!n.
r a t cett temps,desp& li feieu
posar les rriaus diatre d'on &c
que Iliqaven i aegellaveo euro.,
sameut el Jutga i lwxsad,or,
pmsats que fosseu tres jornu,
es romliieu els segells, s'obria
el sac i si 0 0 ' s veya en Ies
mans senyals de mernrda era
prochmada l'inculpabilitat 'del
acusat que reatava kbvolt sens
necessitat d'altra ceiirnhia.


:a' La prova del aigua, que
podia esser bullenta o freda;
la primera dita tarnbe p r o m ' ,
calddr~ia 2onsistia en treure
del fons d'uu recipient ple d'
aigua eu estat de ebu llici6,
un auell 0. cert nombre de pe-
dretes, si tenia forsa de voi~u-
tat per resistir i treurer-ies era
i&tioCeoD, "09 coatrari -cnLpy
ble. 'La $r&;F. do I'bigua f&&
era .molt seuc i lh , e;j.fermav,n
Inima clretaalpeu ea quarri de


, .


presunt culpabk i amb aques-
ta inc6moda posioi6 ae'l timva
de Cap a1 mar (riu o estaoy), si
nadtlva senyal, de culpabilidet
i si s'eu anava a Pons, era re.
coueguda la seva innooh-
cia. (51.


La ebztsllaa adesafio,, (due-
io jiidici~.~), coosistia, com iodi.
ca el sei1 ;lorn, eu IIU combat,
p,-ecedit <le certes solomnitate i
cerein6nies, entre i'acosat i 1'
acusador.


Aquess CIndici de Deus , era
corn ha dit uu insigne autor (6)
prova,seut6ncia i erecncio ti un
maheix temps, doucs el que re-
sultava celpable .(en aquest cas
6s el venqnt) quedava castigat'
pel vdncedor, mentre que eo
les ctordaliesa despres s'e li
aplicava la peoa asseoyalada.


Es un vertader avens iegisla-
tiu eixa disposici6 que ve a su-
primir tota mew de dudicis
de Deun R Mallorcr, i cozn ,la
Cmta Franquesa es va dictar
pel' otgauisar el nostro Itegoe
et- dedueix d'aqui' uo varein
existir mai ep nostra terra ni
les ordhlies., ni el desafio judi .
aiaI.


En el tex del capitol iuseftat
en primer lloc es veu la prohi.
bici6 terminant dels aJudicis
de Dau,, tant en les Causes ci-
vils, corn en' les criminals,
quunt dlu <Per alcdwim o d e
manda. #No farets ab nos, ne
ab batle, 119 a b Cort de la, Ciu-
tat+.L'ttxyres i6 cab qosn que
ernpva el Rei Llegislador es
den entendre "dev,ant nos"(dd.
vaut el Rei);, ni cdevantr, es a
dir en ,pre&ncia,, .del batle i i i
la Cort ae Ia'Ciutiti; aoomena
Rei,:batle i Cort per compreo.
derni tota la jefarquia jodi-
cial, douci GOXI abans hewdit
aqnestes proves wen mauades
i presidiles pels Tribunals. La
paraula "alr". que havein tra;
dutt per "fliivant,, es, dau en-
tendrz en sentit ezteosiu de
que les autoridatsanomeitades.
113 presenciarm, ui perrneti&x
n i molt' nienys ordeaarin, 18s
tals prows. i-jepeix d iguenth
disposicib que comeatxru.. . . .


~,


<'batala per ferre calt, pee. ho-
me, ne per nigua, ne ger,nen.
gnoa . a h a w a " , qua mu. res.
pepectivanient,l'oidalir del ferre,.
,el desa80 judicial, i I'ordalia
de I'aigva, i per fer enema m6s
abso1u;a la prohibicid ifegeix
la clhsula prohibif6ria' 'gene-
rai qtiS e8 Coot6 en derrsr t ~ -
me.


abans d' esser suprimits els
"Judieis de Deu,, .dels'dem6s
tribunals 6.8 la Coroop &'Arag6
que hu forca qer: les Cork d'
Osca,l'aog 1.247, i a Castella
en l'ordenrmeut cl.klcali m8s
d'una centhiis EespL:& d.haver
estat prohibid8 la %BVS implnn-
taci6 a Msltorca,(aotit c3n1 hem
dit'no existirsn ma;) es conte-'
nen encare dispwic'bus regu-
ladnres del "zieptd,, o ' ' bak iu
per home,, qiie diu la n w t r a
Carta-Franquesa (7)


A .moo entendre no cil fer
come.ltaris; I'eloqu6ncia de les
cifres qi?e expressen Ies fetxea
eqs estalriq de fer-ho,dones 6s
molt m6s convincent i espre-
siva que tot lo que poguessem
dii.


A r t & ArlCMXXVl


Passaten encnre dessbt aoys . '


LI. Luaus


NO1'ES
1) Efectivament le capitol XIX,


d'eix Cos legal estableix la Jw:
ticia gratuita, cosa que no ha
pagut logra encaca cap poble nro.
dern Pons i Fibrcgues. La C a m
Fcanquesa em. pag. 18
2) Bernaldd d.: Quirbs tom XX .


pag. 300. Enciclopedla ,luridice.
3) Deriva aquest vocable de I'm-


glo-sax6 ordal equivalent a ZJudi-
cis o .sentencia* Bernard0 de Qui-
r6s torn XXIII pa&. 814, En. Jur.


4) Antequera =Historia de la Le-
gislacibn Espafiota. pags.tY9 i segs.
Escrichr.. Toni IIE pag, 666 i segs. . '


5) Escriche 667, per6 lo Utr Col1.i;
Pujol Catedratic de I'Universitat de,'
Barcelona en, Ins seus Apunls de.
Dret Penal diu tot el conlrari, aix6
e% que si nedava era neiiyzt &.idno- ,
cendis i si anavan fans calpable (pg.
217 any ,1591 a 92)
6) Mariao Matti1 .Duelo* pag 725 .


i segs torn XI1 En. fur.
.7j Antequeia~pag. 121.


. .
t de pos8 cadireo per mig dels P
ssos per 110 bistar les butaques ~
a gian gentada que hi Itavia.
anti tle comensar, el president de


longregacio Josep Alzinii v a fer sa
sentacib dels CaSi iniprovisats at--


s a un dels. ariisler que apesar
ddt nioit fresc, trebayas, perque


paper me3 important del dra.
hsvia pogut esstr presindir d l


cte seguit alsaren ei trlb i co-
la repi-eseniaci6 .del "Punyal


do., Tots tregderen el paper de


lo mi116 aixecar


i demand an el pfiblic que dis.


tingut I'aparitncia
n a t a l poble nadiu;'elbres doic al
qual mans amoroses 3rgssaven eis :. 1,.
somnis candoros&&t. mi+.xiniamesa. ' 1
et jardi floril en q~:.%e'.Vi\tre el3 1
dies inen feii$os de , ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ; n i
nn sol moment t'he oblidbt, poble


~ benvolgut que sempre recordarb am6
1
1 I.,,<*cI - .
I la fruicib de le$ coses que s'esrimen


sobre tot. c -."-->!I . ." ..,. . . ,~ ~
He seguit anib silenci i satisfacid I


fonda'ils-.proffressos. que'.poc a'poc ~ -1
s'han'aiat~imp1a:ntant e+ton interlor . .i
i ni'he' al*at de les-p&h Qu'has ' ~
donadcs .cap als ave'nsbd hcidern:; ~
he sentidaula,,'al&ia intima vel((?! ,
ro:n' els' depoi& do mnda'han vist la ' 1
Ilui'n dins , trp&na ' ^ _ . heriposa;i.ungoi. , . .


que no't a&,descriure ha unip!ert 18. .:
meua Anima, sabent el nnit horaridelp ,;
Wens que ranres comodidats ,donard'n
a'sviaigrrs. . . . ' ,


I ont~isiasza-corn sb!d et,. I~I>III~-~ La
mclo6ria d e & qw'en sidii sabei-rn.priic-
t!cl': b e dins la :pobl'.cib 3cr;Svdigdd;l
hr vist ambgran 'goig i sinipatis"el
certaqen organ:$ per esti.nui a
I'aplicncih dpis q i i dim6 , . :. i I el5 . ,
homos,de., profit:, dins la viip- po.mt
jr&nis important3 en record de l&.$h~@S
persones inolvidablias, que vai'en sebre
Qed:Car laseua actividdt' a ,fer grdn
el poble eiiqueUita vege la- llum pri.
Inel-a i I'altra hi visqM la major pal-t
d e savlda '


.ia inghua'i sentidr
que lot bon pit;.iota dru have d'expe-
rimentar , . devant I'engrandiment de la
V i l a naliva,'?hs iolgul dnnar-:e ma
present salutudi6 f~l l ia l . que Jmyoran-
sa de!'aliufly+nent la mesfoiida ...


I perquetambk form bres de joves
que deixaren la teaa fa!da maternal
per anar a pagar u n sagrat dever d una
,Mare m8s @an que la que mos I lanGi
ti1 mon,lluitam per eila en aquest pais
avurrit, vuy dirte, encara que breu-
tnent un eabbs de la vida que duen
aquets mateixos'fiiis que't recor.len
a tom nioments, i que w e n amb I'e6-
peranp de.un did Ilvnya, pet0 qite'ns
s o a h corn una ptoioesa de ~felicilat,
tornar a! refigi de pau i benhauranqa
qu'es ton brac arhorbs ...


Trista,buida de goig, orfa de siinpa..
tia i.te.ndresa&s la vidabaix d:I:<;aigs
de foc del ;sol africl. Trisla eerque
mai per m6i Peim l'aapressib risi.lera
d'un ser amic, nisenti 11 e' calord'una
veu vehtida'de alecte i confraternija!;
el record del? mire cirinyona qu'al-
gbns deixarem a nostfa roqueta,, que
soptsdarnent enco nrna una oracid


' perqwtorhftient 81 seu cnrt?t son e$-
tiinat fi!l, autn-lniil nJstra 'tristesb i fa
mes fonda ~'AnXormg 1';u.umpI 'iostre


Aqiri tots els qui's topen amb no!ttos
*&ern que perteneixen a una rassa que
rrp pot mniramwYs amb siqlpris 1 que a


,1 ,, .
;i


,, : . < : .. .


. .


. ,


, , . , . . . .


, .


.~


cor.


....j
.ia esser mes cotnp;t!!, fins al estrem
de pore!--se du a cap els convoys sense
nrateCci0. .~ . .


Dotse son els €i l ls d'Arta que la sort
t i i s Jug116 a for!nar part degla Campp-
nyia Expedicionario del B116,.de %ah6
que HeiZaen el iMaeroc! iamijor part !
d'squers artaneircr ~esr;ln destacatr. ;
a blaksds inclavdts'B van$ardia de I


plastic qlre se va preaenta inesperada-
ment coin una suplim visi6 del csl i aont liei contemplarem la Verge klbrie , =odetjada d~i-.errnosos angelel. i ado-


," ~mmtorios. ' rada pel P'atl-6 dels CongreEants St.


arbre hermds.
Per t,ot comentari mos limitam a


reproduir l o , qu'en digue z en
Correo de Ma:lorco en irn de 50s (30-


la plassa; pepo 10:s viueti trilnquils
i anitnw, pcr-qde lit seua sort iiagues
pogitlesser rncs teresta.'


mes alegria p i i s ex-
pedicionaris I'acte que m'& viva emo-
ci6 81s prbduoix 6 , cuaiit reben c a m
de is seues fam iies o ainics. Llavors,
iio p9reu.contenir el golg; i anih dg.
lectacl6 subii n . v a n passmt e\$ wI1.:
per les rrtuYs iiln :s qtie -011 de ia
mar'e santa quo'is parka del tormetit de
sabre1 altuny Rt'd'ella .desillant'el 'mo-
ment de abrasarl6'fortarneiit; o delY
carinyosa germsneta qite ti diu, plena
de ventura que ja festelji un jove pa-
rrit, i que no I'ob:id+ mai; ) d e *'dimad4
que sufrreix el dolor de p x e esco,'-
t a r . le3 dolses paraules dictadss, per
I'ablor pun que sent eii,son pit, quant
el sol VB uap a la porta i RIS -,auceiiets
voirii al niu buir; '0 d u n aiil 'c que li
recorda quam j u i t s segzrien. ia riaiieta
joveneta, qu entrava dins cas$, de+
pi-& de mirar-10s doi&wnt, com una
promesa...


I es 4ua.r.t han dubat de lletgir
qu'e!s seus,pCiisaments voien a1 rec.6
estimati passen a m b visi0 eis doisos
records de la juventiil daurada,qu: mai
rnes han de torn&..


AIiir va repariir l'lnfrnia Lluioa
d'Or!eAns, ei donatiu ais soldats de la
CoiOnia del Coronell Boloix de la que
forinen part totes les forces d . A ! c h r
en concepte de~present de Nadd pagat
per !a Creu Rotja. L'obiequi 'era una
bufanda,,una capseta girrida de bon-"'
bbns, dos parejr de calcetins. una bo-
telleta de f i licor i una capsa de tabsc;
objectes que si b$ kenen poc va:or ma-
terlal representen l abnep;acIb i la sim-
pdtia d%na d s v a il-lustre. que sent
vet aiecte pels soldals.


't'aconte;.xement fougtan;tant.que no
pot eiser obIi&tt. Perque dins l a m a
notonia dels nostres dies grisos,el l'ahi
es Una estreila Iiuminosd, que seni-
rremirarem plpeiletjar: una fro; fresca
i beila que sewpre ens ptrtumari dol.
$ament. ..


E I ~ nioments


' *


r
, ,


- ..


Alclzar Ktvir 28geiiet 1926.
~


i Psm ESTEVA


la voz, no 3a mitchos dias. conl ra cier.
taltala iniciida en ias alueras de nue:lra
ciudad y que h a sido detenida ta!db-
mente, pueqto que y a han desaparecido
10s mhs copudos arboies de la alameda
que se iba a des!ruir totalmertr? Ya
que no escasean. en esle terreno, 10%
hechos Inel-ecedores de c e n i w a , no
pasmos en filencio 105 pocoi 4,': son
dignos de aplauso.
Por est0 qtieremos anOlar, y ariolsmos
con gunlo. el ejemplo que nos ofrece
hoy una de 1: s mais principales y pin-
tore6:as vi\la$de Mallorcs, :la de Art6
donde acab 4n de ser planlados bue I
n6mero de cirresei a ambos Iados de
la Ouesta que conduce al Santuario - d e
San Salvador, desde cuyo miradero
SI gora de cautivante visi6n panora-
nlica. E! cas0 indica una certera com-
prensidn de 10s valores decorativos
que mejor Arbol podfa elegirs: que
el ciprbs, p.ra ornament0 de tai sitio?
LQue este Brbol tiene un sentido fune-
rerio? TambiCn tiane un sentido cld-
sico, que armoniza perfectamente con
el ambienle de nuestra latina isia. Es
sensible, en cierta manera, la: imitada,
avlicaci6ti que danios, entre nosotros
aarbul tm armbnicocomo el ciires.
(Nocwtrasta elio con el us;) .iu.' .c
hace.de el, por ejemplo, en Italia, d m -
de no hay iugar en que no se le v:a fa-
miliarinen,e. con una significacibn d is -
tinta de la qua tiene aqui?


&en estatan 10s fldncos d ? la esca-
linata del sanluario artanensf., cuando
levdntenjhacia el cielo 10s puntiagudos
conos qu? hoy asoman a flor de tierra.
Seauramente, entonces Celebra*&n el
haber tornado :la decisibn de . plan-
tarlos. asi el pArroco de aquelia v i l l i .
Rdo. I). ruan Rltbi, como el Reeroi- dr
San Salvador, Rd. don Pedro Jose
Siradi. iQJie3 nocoooce el Calvario
de Poilensa? Algo parecido a tan ad-
mirabiesitio podr.4 ser, a1 andar del
tiempo, la cuesta del encastitlado s a n .
tuariodeArt2. Y he aqui cbmo, sin
grandes comglicaciones, sin0 con la
mayor slmplicidad, se puede hacer
una majora artistica, si se tiene un
p o w de buen gusto


ESPECTACLES
Et dia 2 festa de la Candetera la


po!ent Congregacrd Mariena d'aqueit
poblepos.4 en escena an el "Teatre
PrincIpdI* el drama el SPunyal del Co-
do, y la comedia .El ntedlco a palos,


El Teatre estava de gom en gom ha-


paions qae va fer riure pe ses hut -
xaques a tot el public per lo be que la
represenlaen i per vrure una vegada
mes soriir en escena el pcpulvr i a -
piaudit ; comic lalime Massanet (a )
Lluisset. Tots foren aplaudils.


Desde aqui don la mbs comp!ets e n -
horabona i salisfaccib an el Sr Direct6
D. josep Samclio P w , President. Junta
Directiva i co.i~regatit. qu I io1.s aju.
darcn a fcr,; surtir ilunia d i t fuiiciii
aont s'hi demo4ra ia p a r i *,:I profit
que se treu de s'escoia iioclurna dins


Deu vulga :que coni nt& prcsi piill0
12s tornen representar i que 110 sigui
53 derrera.


. l a rnaccixa,C M.


A r l i 5 tebrer 1926


De Son Stir~ara
A dins aqueata desena ha fetes


diadas de molt de vent que ha dona-
da uita tupada a n e's oembrats i 10s
h.1 deixats que :fan un pos de mala
planra. Losfdlla u n a bona Sa76 eo
general, per tote3 las terres primes


-0issapte d'aqueska setmana els
quintoi que han (i'esitrd en llista
pictaren de fe utia vey:; anaren a
x m a r i a p f a r e n niolta cassa i diu;
inenye fcren es dinar a Cd'n Cupa
o sin a sa fonda de I'amo'n Miquel
Vives


--Aquesta desena se c a 4 en Jero.
ni (a) Carrib amb nn Vranciwa (a)
Dora.


Que De:i les do malts d ' a n w d j
vida per polerestar molts danys
p!epats. ' .


-El carnaval segueix corn els de-
me3 any$. A'questa setmana &sa
derrera i tornaremarr ibaran es ba-
call& que fa cstona que no in'hern
viet.


-D. Mljquel Nebot (a) Leu ha com-
' v a t u n auto Citroyen per annr a pa-
ssetjar els diumenges. Que Deu li
doni vida per disfrntar-Id.


-Dimars el Rt Sr Recior mos do -
ni conta de les obres de I-Es@iia
nova q u e van m d t avant i encara
queden molts de diners en existen-
cia; si no muda sa marxa prest la
vorem acabada. Que D-u (nos doni
vida per poder-hi oir missa.


Cowesponsitl
------ ugvarm
t i malaha amb una quanti dies a n i - 1 bBa la mort lasetmana pamade (a.c.s.) RELLIGIOSES Irl 1 4 r


6 : Xiqual Canet Yidal Xeret i Antoni Mojer.
7 .-MCquel Carpi6 P o m a r -Fidevi2 de son Duc ; Diurnence iiei hauri tambe la c o -


de les Res de la Pu- 8 Ntcolati Carri6 Pomar id id
9 F r a u c e s c Escanel las Cant; Mitjanit 1 COREMA Els sermons de Core-
1 0 Antopi Esteva Gtimalt Nouga (Es a America) 1 ma enguany correrSlu d chrrec del R.
11 Guilletn Es twa Riera
1 2 Jefoni Ferrsr F,,brer
13 Nadal Ferrioi F-menins 1;erriol Diumenge passat acnbnreri els 1


I Exercicis Espiriiuals que s'havieo
14 dosep Flaytier Lliteras Xina 1 fetc durant tota la setmana pels


, .


Moleta
CamiozrE


D. Teroni A:omar Pvre. de Llubi
CONVENT


. .


1 Aodceri Alzatnora Caut6 Biebe (America)
2 Llorens Amor6s Sans6 hfoss6n
7 Micruel hrt imes Gili De Son Assopa


a3,@actumlment Dlrector. de
Belles Ai's en ia &pPblica del Ur-u-
guay que ha vengut B Mallorca per
passar una tomporrda al costat de sa
familia.
Sla benvengut.


El nostre amic i col-laborador D.
Jaume Garau (a) Bombu de Calarrilt-
p d a ha acabrda la cirrcra de ?;lot
amb briliants notes.


Sia enhorabona a ell i familia i Deu
li doni boila sort en s1 Carrcra i liar-
ga vida per exercir-la.


PILOT


'omplefeS . . 1 nerniis de l'amo i manant aue en totes


13 Gabr ie l Garau Garnu Ros, de sa Alqueria Vella , , 1 ; ~j~~~~~~ fie&apvesp,.e S e .feu' '
20 ' Jaume Garau Muutaoer ltevull , IcaCte de vesti&a i ' p rb fes l ib ' d~ T ~ ~ .


Pema tambe 5t: farln en a,qucsta 21 Antoni Gelabert Obrador ' J a n i n i
es&a els de desagravi aces:
turnats els d?m& anys, amb Expo-
sicid del Santissim.


! FESTA DE NOSTRA I'ATRONA


22 , Rafel Genovard Nicolau %en
23 Juan Giii Saucho Coloin
24 Jaume G i n a r d Genovard , Burl6
25. Guiliem Ginard L h e r a s Mouseriu . i


Diumenge pr6xim, a la Parroquial 26 Miquel Giuard Moll Ilea Muli d'en Morep
.27 Pere G i n a r d Pastor De sSerral d'eu Malhom Esglesia de SantNicolau 'de Palma


, ~ . . . . . s'iii celebrara ,,. 1 ,- soieqnissima , , ,, ..~, , f e s t a x .28 Jaume Llaneras.Flttqrisr Ma.uyB


I ciaris, que foren battants. i


A PALMA


qu,a.dtQles d e dhfrostls que vagin
Cerr$ien,+iin il m+co un rmb Diumenge ciz* ,dcstrbada ,-esoonauent oer


1
1 Coranta Hores de


Laudes i a1,fespre funcic, de ?.sa-


Peak de s1.Etaveya.l8.'g3ippa.~~.~Bff
Gqillem Fir+ (#+.Sa Colohia, w e
estava a la flor del mon i pareixin que
res li hivia d'&iitlir;.ha bask& un fh-
m6 a la gaTgamilla per*.ortrJionar-li
Irl mort. En Galbis eon hem dit .mo~1-
jove de grippe.


AI cel rien tots ells ilDeu doni molts
any, de Vila 1) sei respective8 ' famiti.


REGIST,RE


, ,


: ,


. ea.
MATRIMONIS


. - bdicadesal S. Cor I tots.


29 hfique1:lliteias G d a b e r d Pu.aseta , ~'
30 Jaurne $&an& Carri6 Rusquer


ded'icada a la Patrona de.
Tila la Mare de Deu de San Salvador
r m b ocasib de colocar en u ide l s


UTa 1 '&FetjfM$j2in ra'cMr-Canct (a)
Pistola amb Afltonina Massanet Imine
(a) Barrima, fadrins.


I seus altars I ' herm$r retaule, que 31, Antoni Meaquida Suredw . Telablrrt
38 Antoai Nicoluu Brtigaes Butigueta (En x An&&@ ' 1 corn recordardn e k nostres lectors
33 Antoni Paloti LlabrBs . l'alou 9~ , se brnehi aqui el seg6n diumenge


1 I'il'lustre artanenc D, Rafel Blanes 34 Miquel Payeras Alzamora .Trenta:
55 Jaume Piris Torres , Karri6 I Tolosa. ,
36 ?&que1 Ray6 Ginard Wasset ! ~ Predicartilel !lt P. Tuaa Ginard de


Sant FeilpNeri, k t a n e n c . Per tenir


38 Antoni gossell6 Massanet, G d b i s
que perilongar la festa per el dia
citat.
E3 de creure que no quadari cap


artanenc ,&Is qui viuen dios,Ciulat ..


39 Juan Balas Arnor6s Salas


41 Juan Saocho Y&or Corg (Es a AmArica)
42 SebastiB~ Sansa-loui Aizina . , De.$* . ,Duaya . . . e . aregui a la rolernne
48 Juan S a n s d GuiseafrB Janecu ~, ,, , . &&a 'de la qu'es .Ware


6deto ts el! filts'.de Ir. .' 44 Jeroni Serra Lliteras h b 1 8


',
' 1 d ? k e n e r passat, manat fer per


. , :


, 37 BtiqtieI .KossolI6 Massanet ~ c s s o y ~


40 Autoni S a l a s Dalmau Nooga


i aquest orador sagrat compromesos
tots elsdem6s.diumenaes, se tengue "


. <. . I ..


. , . ,


4 Bartomeu Surrda Perrer (a) Terra-
ssa amb Margrlida Estelrich de Son
Calldes.


D. 17 Jenrr EUsahtt 'Lliteras Fcrrer,
de Tofol Puscti i Magdaltna Cap.
Dia,l Ptbrsr Catrlina Suiier Garau
fia den Toni SUN i Na Maria l e s Pont
Dia 2-Eiisabet Vivts.Casselles fia de
Miquel Tit i Na Francinaina Novclia.


Dia tres -Barnat Arnor6s Ferriol
fiy de Francesc :de %a Font Calenta i
Marin Ferriol D. 4-Margaiida Tous


N E I X E A ~ ~ N T S


, , .Tousfia.de I,&um+e,,i Gabfiela
EnORTS'


Dia 30gener Miquel Pons Eoteva (1)
+ .%a de.87 rnys de vollesa, D 3TGata-


I . . ,'"~ .
, , .
'-A-


Des'estet que s'haenviat a1 ExtuSr. C;gb.ernkdor dels art'tanencs qu
saben lletgir i escriure en treim aquesies dades;


De 20 a 40


519


D e 6 a 2 6 Totwl


i ..'3@ I : : ' . .: l$l3
analfabets 422 186 ; 6 . ' ' -st& 3. i ' g . ~


.., . .. . . . .~. De! m& de 40 anys , .


, , , ,
Ilomos q u i saben.11. i es. 488


i)


Dones quisaben I t i es. 304 49.4 5% . 1374
analf86etes 723 238 , . .~ ,?%, [;


, , .., * 9 ' ; .
, ,


Aqiietes dades son preses ael pati-; de vezins. ~ . '
.. , , 8 . - ' , , ,


Encara que som dins I'ivcrn fa un
I m p s bsstint b6. :Pareix que lota 1'
irernada 6e crnccntrd dins els m e w s
de aovembre i deliembre 'perque feu
dlavores un fret intensissim i casi re
Pot dir que no n'ha let @es. Elsdier
son basi*nt:bons en p r r s
fet alg6nsde vent fort. A I
no l'hcm vi$rs;i jz n'hi haqui


Eisdengiietsqutldiguere


Mercat d'Inca
B~sso a 245WG pt% es quint$.
Bia! a &oo pts sa Cartera.
Xeixa 3 26'50 pts. id.


1


. ' . .,.PS~&T.SANI


~, ' ,hah aumfnpli un , poc. Son molt&&''
qut jeueii dos o mes dies i


r i d *die &is, lose de 22 a


. . p a y . Nu#obstae{ $9 h a qudque


r t p m atbeat d'aq


.. (r . i i iwr, l\quiq?lo;Bica*sat una vlc.


, ' daX carmi
, , , . . . . . . .


srrtwciti 'DE CARRUA.,IES,
' . Ise


BART,OLOMk .FLAQUER
,(A). MANCOL , ,


A toQIa b ~ . lle.&hs del '$errocnrril hay
e&ac e w t e d&e$tO-para: Capdefirra y
C%it*rraL; de e m . pusrtos sale +ro
pa:ra todas las salidis de:tren.


- .


tamblln .caches, ,d;$onibles pa;-* las
e'qevas y viajes extraord. iarios.


., . , j , .
&&&: .&&"LO, 1. : " '


JULIAN GARAU : : GUEVAS DE ARTA


. , ,~Automovdlr de llogaer ,Eusairnades i panets


'Miquel i~ca Castell


En lloc se(iol?m aillbs que a la


E S F O R N N O i J
' ' ' P A H A 1 ) E R l A Victola DELS GERMANS SARD (A) TERRES


Acada zrribada de tren van a 1'Estacib.
Tewh seriic'i combinat arnb el Ferroc;lrril.


Escursians a Ses Coves,Calarratjada i doines


A aa botiga l i d .robareu sempre pans
y G + = e e - p me.'.., galle:es, bescnits, rol!ets, t lota


'
cns:a de pa5:krrio.
TAnilHE 8E SPii-VEl X a DQMICtL I .-punts $e Mallorca a preus conveoguts


. ' Netedat, proniilut i ec0nom.h
~ ' DESPAIG: DIRIGIRSE: Carrd'd'En Ticxol n.'8.


.Id. Son Servera no 29 1 ARTA' '. Carrer d e Palti)(( 3 bis. d R 7'A


NOTAS- Soy farnbien R P ~ J c,entaniedeI BANCO HIsPANOC~MERCIAL
del iabricante de rrcnpetas, don lQAQUIN FERNANDEZ y de una c?sa de TODA
CLASE DE MAQUINAEIA,


I.VOLEU ESTAAL BEN SERVTS?I I Si Oolcu metjat bo i tteglttw I "
EN JAUME PIC0


(A) ROTCHET
tenna Ageucia entre A r t i i Palma i hei
va cada dia.


Serveix amb prontitut i soguredat to;a
claese d'encirregs


Direccid a Palma: Harina 38. Au es COP-
a t des Centro F a r m d n t i c


Art& Palma 1 1 O . 3 .


Quatre Canions. 5 - A R I ' A '
7


Te olis de prirnei.n i segona .cla.$es a


Secviix barrals de 16 litros a doinicili.
pceus acomodats.


VENTES EN d R O S I A I . DETA1.L


ACENCIA DE ARTk A PALMA
I VICEVERS.4


D E


ANTON1 GILI (A) COMUXA


B'".FtAQUERIh)blA~GOL
1'


SERVICI RiARI E N PRONT17VT I kCONOMIA
DEPREUS .


ENCAKREGS A DOMICIL1


Pdlma -- Ranch de Soli, 24. .


e - 'Can Co%ura--Pontarr6 36
.&R&CIO drtR..Can MmTol, Angulo 1. , ,


CbFE SENSE IESTIiAPiSA
de varies classes i preus


S E N TORRA C A D A D I A


Venta en la botiga de comestibley d'eo


JAUME CABRER
C.ANTONI BLANES.