P R W 3 Artlr Ua tjimestre . . . 175 ps 4Fa-a. id. . . . . 2'03 = b.rn6rica Id. . , ....

P R W 3


Artlr Ua tjimestre . . . 175 ps
4Fa-a. id. . . . . 2'03 =
b.rn6rica Id. . , . . 250
France Id. . . . . 3'00


Nuaero salt: 15 cts


ReJacci6 i adrninistracih
Quatre Cantons, 3 a
:ARTA) Mallorca


-e,-


%&


SETMAIVARI ChTOLlC MALLORQUI


e F ricanes
. .. 21 LA TORNADA?


Who yregunt arnb cer tasn-
si& i tristesa. Ssn jasis els m e .
so5 qu'han passats desde que'\
meu Ratallb sorti d'Inca cap an
a q u w e s terres de moreria! i
a r i l 'enigra qce clou el meu
cor e i la tornada,8nica conversa
que tapa les nostres penes dci
xant filtrar en noltros la confian-
SL d'estreaye contrrl el nostr'o
cor CIS s w s estimats que deixa-
rem en aqueisa ;terra benvol-
guda.


Encara l'hi tenc ben grav,it t:a
la meoa membria an aqueil dia
en que ens fou precis deixar la
nostra liar, aqnells amors que
me fa!i expansionar contant la
partida"de1 Batallb d'Inca.


Dia 23 de Septembre de 19!4
molt prest, molt mCs de l o acos-
:urnat, vaiLsenti el SO vibrant de
diaizn que tocava ei corneta del
Retpiment.


AI meu aintel.lectc het acudi-
ren mll pregmte-i e n tropell, i
per elles vair sentir certa an-
gunia que and creixeni aixi coni
els meus sentits qltedaven de-
sembarassats de l'emboirarnen:
de la son i entraven a i a m e s
completa ciaretat. h\lavores, i
a1 extendre la miradn ai voltant
dei miu petit dorrni:ori vaig
sen:ir anrb la ronia veu del meu
subokial, cop3 forts i repetits
que ss doi~aven enCrgicamcn: a
la porta de part de defora. Arnb
poc avesala Ileugercsi. me vaig
aixe: r, re9:sio:i.tqt lo qirr
ea (21 locn! , f ~ . . i c . i ; i j u z ~ c i l
press I p0di.t es;t!r. p:r > .I
la m e w CompcL:?yin mig se:i.
tir.rcmors de veus mi2 confuscs *
dels meus companys de les que


sols entenia: Afri-a i despedida.
Aqueixrs, les que tant havia t e -
mudes, sonaven a les rneves
oi-eiler amb tota pressa, i baix
del pes de ia veritat vaig estiir
uns minuts iinpacient per pene-
trar el fonament de nova tan
alarmant.


Obrir la porta i sortir defora
fou per mt cosa d'uii segbn i de
cop eis tneus d u p ~ e s foren es-
vaits per la rentidat, o sia per
l a noticin ja esperada de la nos.
tra prirtida cap a Africa. Tots
e13 dies meus'pass:its, mos pares
german3 i l a m e w estirnnda pro-
liiesa, ompiiren eIs ineus pensa-
ments, d'una manera confusa
amb aquella forma iinprecisa
que's tan agradosa "perqoe fr
que la reaidat se confoiiga srnb
la fantasia. Aquestes cases ve-
nicn seguit, seguit a la meva
memoria causant-m: un gran
dolor i nl mateix temps donant-
me un gran pliler.


El m?tt se pres:o::tvx clai-
i radiant, am5 aparent i bla-
vosa rialla, corn budant-se
de la ferids q u t la fatal
noticia h:xvi<i o5x ta en tots
els cot's. Desde niitja nic, en que
se rebC el te legram, fins a iec
deu del mati, hora d'embarc
f o g el cot-ter tot builicihs de :a
tuultitut de gent qu'ei
sortia, amb fisonornies t:-istes
essent la major part d'ella fa-
mtliesles dels qui havien d'ern-
barcnise cap R tc'ri'es deccoiie-
aiides i en gtierra.
:I la fi. la mai desitjada forma-


cih per partir arriht, conh-manr-
se ainb alguiis tots de corot'ia
;illnvores dins l'espaius p;r t i d e l
corrC sli) ' ganisfi la desfiiadi de


tota la forsa que coinponia el
Batallc, Espcdicioneri d' Inca
n.' 62.


A defora csperava )B ssrtida
gran rnultitut i dedins se distin-
gien iedok compojts per les nu.
meroses families del$ expedi-
cionaris ainb mocadors a im.
gaiiise les Ilfigrirnes que brolln-
ven de sos ulls vermellosos.


La nostra sortfda fou C o n m G -
vedora i la meua pobre ploma
no 4s captls de descriure l'gs:
cena qce an aquelis tnomebts
semblant a la projecci6 d'upa
pelicula, se presenkt devanr la
meua vista.. La distancia que i ~ i
ha desdel cort6 fins a I'estacib,
la compar, no a una de I& des-
filades rectes silencioses que en
moltes altres ocasibn-, s'havjen
fetes,sinb a I'sntrada de numero:
sk im pdblic en una sala d'espec-
tacks tot eren crits,sempentes, i
ferrades pes coll.anib tot I'amor
que hi cab dins el cor dels cos-
tros pares, lo tenia ta mev&i-
rada fisa en terra per no veure
lo que e!.s meus scntirs testi-
mcniasen. Mt3 eiivant, i just
aprop de I'estaciO la circulaci6
se feu i:mpossible; un camin(?
molt estret6 que deixavenaquets
scrs estimats que s'apinyaven nl
nmtro pas,solanenjtpermete;que
desslassem d'en un en un, i amb
moltes diticultats nrribdr als ba.
gons del cixn que invadiren des-
iliut-ant-nios de les estirades i
ahracos dels scrs estimatg que
t m t suirtixen per u i ~ f i l l . Tots
CIS compartinients foren oc.%p:ttts
en poc t e a p i i nmb molt d'orde
qu': la oficiitlidat st cuidd de que
rei& a fi de qi!e i i l desFedids
no fns la11 dolnrosa.


Acaba i'emb.?rc. Un ciufo Ilarg
i agut i el ti-en coinepsk R partir
xi ss de I;, ;Uw.m Krt11: que era
tocada pa- la Bandit militar del


Retg'imeJt, enduguent-s'en el
convoi dins el seu interior cord
molt cntristits perla despe.
dida.


Dues hores de ip r t s d'atribar
a Palma se feu I'embarc a bordo
del vapor *Rei Taume 1. Aquesta
segona i seguida despedida Eou
tambe conrnovedora; no hi ha-
guC ulls sense ll6grirne,s ni mo-
cador que no Le fes volar a I'aire
en senyal .de despedida. Per6
per fi, el vapor se feu mar endins
Palma, apoc apoc desapareixia
de la nostra ~vvista,i dins curta es
tom sols se co!ornbrava una
q s s a deterra que s'allunyava,
s'allnnyava, fins a perdrerse a
la fi. dins I'horitz6.


Lsrache 30 mars 1925


(Stquint)


ES PUTXET
Just a la vorera,


anant a Capdspera,
trebaris un'0CR
su ran del cami,
i un puig que coroneu
dos molius i donen
quaut d'onfora e9 Veven
recort cer anti.


Petita mash
R baix se destria;
arcbaum d'alegda
dona an el qui hi vi.
La coma uu pa&
formal i de pBs,
nlegra i eot6s
en f'art de conrh.


A devaut la casa
en Ti6 iuny i'ase
ara j a f a vasa
perqne 08 pareyer,
i')iuu ea $011, allnay,
sent el pore que gruay;
jo ts fet i en el J U R Y
,I comprlr lleter.


ehtartirologio para las irlas Ba.
]eares f'itiusas. edicid '
diu:


-Noviembre 7 - ~ ~ : l a c a r d n l


Mad6na es tahda
surt. falda atrossada;
espwrgint civada
ciida s'arirniu.
Sagrados:i f in
brodn una camia;
t r o ~ o ~ ea faria
q u m t hi arribam.


Se sap que I'Esglesia mallor.
quina en pa res6 moltissimsanys
com constn en els breviaris ao-
tics impresos, dek quals s'en


P a j a d'ana estaoa
la taleca maca;
ai recB ana saea
de blat rovey6;
p'eu terrtt B redds
pitates i rols
i homits caragols
dins un morri6.


A devnll nn abre
llama $8 consagra
a munyir la eabra,
sa llet fa hah6:


amb ella me tenta
nva que's ealenta,
amb gaon i coutenta
m'en bec un t:ise6.


La eempana sons
iwgusta madona
eristiana i bona
vrsa amh unci6 ,
Diu: A r? Maria,
l'escomosa pia
que li feu un aiii
I'AbgeMel Seriy6.


Una hora b.1 pawtt
rs lloc hem treecat,
es so: des eolgar
pooent era u n foc;
deim:A Deu siau,
tot roman amb pau
i el caminet blau
prenim poc a poc


CLARA


Calarrotjadn Novembre 1924


Swib de preguntes i respostes
la indentidat del nom seu amb el 1 d'un peix digut que aiifos se ~ont~stadirs


Per ampliar un poc In notfch
que va aquf devaat, extreurem
algunes notes d e b es:udis histo-
rics que s'han publicats :I M:t-
llorca ;en referencia an aquets
martirs de la nostra patria.


Diu en Quadrado en una nota
queposa en la p!ana 146 del tom
-Las Islas Baleares,deii Fifei-rer
que dels soldats 'Guillem Cabrit
i Bassa se. consigna en I r s lli-
sons del reso i mem6rif-s del
cuke que durant sigles sewers
se tributa an aquets rnartirs de
la fC d r jurament. Conten que
oft% el jove rei del irreverent
d e den Cabrit, quialudinta


Hisbe xdntander reproduits pel
seu sucessor Guerra en 1776. Es
fama que les despulles calcina-
aes dels braos defensors del
Castell dAlar6 son guardades
en dues urnes de pedra, sense
cap inscripci6, coi lncades en la
Seu de Palnta derrem la m e s a
del altar de dera!l l'orga i dedi-
cada nntiganient als Sants Sirno
jJuden le5 quitts foren reconc-
g;\des d'ofici en It335 i en 18'52.
La Hist6ria C.eoeral del Reine
ile Lhllorca dsn Moragues tra-
diieix les Ilissons del reso que
fan refertncia an aqucII fet i
que consten WI e k breviaris
antics de I'Esgtesia mallorquina


i, d'ells s'en resh f i n s que se
man6 fer-se segons el breviari
r o d .


i


La orimera Iliss6 uarla de la
venguda a Mallorca del Rei An.
fos, que volia conquistar amb 1'
escusa de l'agravi q ie ' l Rei En
Jaume havia fe ta l Rei d'Arago
son germ6.


La segona lliss6 explica I'in-
timacib que feu als defensors
del castell d'Alsr6 perque se
rendissen, e! xiste onomastic
amb rcnegacio a la rendicih
que respongut en Cabrit i la
rendici6 pel jurament que te-
nien prestat.


La teixera conta el suplici a n
a que foren somrsos els defen-
sors del castell i I'anatema anib
que condemn& el Papa a1 Rc-i
Anf6s per tant gran delicte.


La novena Ilks6 explica corn
arrepentit el Rei Anfns %'en an&
a Roma a suplicar a Sa Santidat
l i donBs l'absolucit. El Papa li
concedi amb la condici6 que
rest!tuie al rei D. Jaumg elreine
de RIallorca i tot lo demes i que
m a d s edificar u n alrar i erigfs
una imatga a honra de Deu i
alabansa de la benaveiitorada
Verge Mare seva i tambe en ve-
racih i culte de tots els isants
entre els qiinls fossen coinpresos
Cizbrit i Bnssn, els qirnls per iio
rompre la fidelzdat i jirvninerit
quea soiz rei t senyor lznvren
prestnls hun siifrit iilartzri. I
tambe que cada any a la Seu de
Mallorca en la primera dominica
despres de la festa d e tots els
Sants.s'hi celebrhs festa atots els
martirs. Diu que a tot heu cum-
pli i que'l rei Sanvo I'any 1312
fundsl uu benefici a la Seu per
les Bi1irnc.s dels dits Cabrit i Ba-
s a , .rls quals vertrrdevnnzeizl
son rligms de lloa vnorireiz per
nostre Seirjov Jestrcrrst I per
son ret per fant meresy!rc'irn
rebve una carona de glbvia zti-
~izortnl. airbse canta en el resat
d'aquets invictes guerrers i per
ells se res& moltfsirns d'anys,du-
rant tnes de 140 haguent regit la
dibcessis rnallorquina rnes de
23 bisbes, tres dels qua.ls foren
cardenals, tots homos preciars
en Iletres i snntidat.


Se deix6 despres corn hem dit
el reso antic, mts envant se
deixd de celebrer la festa perb
no s'aufcgh la general tradicib
mallorqu,na que conta el martiri
i la veueracib q w el nostio po-
ble tenia als herois d'Alarb pnr-
ticularment en aqueixa Vila i an
el Castell. M6s tart se feren
campanyes fortes ferm:aprop de
Roma perque a Mallorca se per-
metes ?I reso antic i perque el
Papa canonisds a n els dos mdr.
tirs mallorquins pei b deiva-
ren la deininda sense l:a\ er ho
conseguit.


Creim suficientment contes.
tadn Is pregunta.


e D. )lofts pegantes
14.- Quin va esser el primer


harco de vapor que v a arribar
a Wallorca?


15--Quin any era i an a quina


16 -D'avon prove la paraula
Companyia perteneisia!


Balears?


131 Noi de Cugb


I IONAT!U


A la Riblioleca d'aqueixa et~!idat de
Cultitre Iii ha teiifiuda elitraja una obra
Sermosi~si in,~ ; villtosz: ' ,-I_ ' k s o a o I)E
L A ~ V V E X T U D qu'acnbs d'editar la
casa 1bkso:i y Zompanyia de Madrid,
riqiilssiiria pcr sua tex::aitament iiitere-
sznt i profit6s, ses innumrrables IP-
mines i gravats qiie ],it-lustrcn i la
bell3 encuade.rnaci6 qtie i'envolta.
Consla de 17 tonis en 4art. major, els
quals desde qor ha nrribada esthn
constantrnent e n msiis. 1.a nosIra jo-
veiitut trobara en ella una abundosa
font de cowixenienls genprais :i: inaleix
leirps qu'un proiitos entreteniiiient.
Es d'aqurlles obres que cumplcixen
I'axioma pedag6gic dc /ristriiir, do-
nanl gzist


iiquesta formosa i amrna cbra es
estada regalada a1 Cenlre pel ban ar-
tanenc D. J u a n Sancho hiiquel (a) Ga-
rrela, resident a Mexico, el qual dead'
8: 5. va seguint els progressos de !a
noslra Vila i defroslrr;iit el . eu entus-
siainie perliot lo que sigriifiqui prligres
i cudura.


El Centre, qne ja tenia que agralrli
e l donatiu de la Revista sgriiola LA
~ I A C I E N D A d'aquella naci6,ara hei ten-
dr& molt mes arnb el donatiu d'aquesla
obra valiosa.


Snbein que l a ]utita acordh conslAs
amb acte I'agraiment m6s coral per
aquestldoiiatiu i en.,iahi,un vot de:gr!i-
cie:, que le ben merescut.


n*-


Deu vulga que tengdi iniitadors.


Avni a n a m a piib!icnr In
cv6uica de la S c t i l 3 : ~ l J ~ ~ ~ r i s s ~ d t l
que mos queda sense poBlicar
per causa d.impediments.


-Ja h n n proseguides I P S
obrrs de 1 Iglesia nova qiiefeyrr
estona que est:ireu aturndrs.
La ~rtitjl:na:festa de i'asq1iii.i el
Divriircs SRIIL fewti utia bone
ti.agin:tdi~ de cattous, hri v i i -
?en assistit n n a boun giiarda
de c:irros, MOs envant err {J;I~-
larem m6s d'e;h.


-Dirnicres IIR i A setrriaiix
pnsr:ida PCIJ 4114 e i nnrcriptor
de Lie~:int i arrsit; uostio Juan
A o d i ~ n u (2) Boira quo fa de
xofrr n Piilma, per F W S ~ , t i n s
qiiants dies rii la noctra coin-
p;lngia.L,i desitjani faiisestnda.
Tambit vengui: a passar una
temporada el f i y del nostro
maoescal que era it Africa aont
eati cumpliut el servici militac
D. Bartomeu Cnhtanyer (a)
Manescal. Li douam la beuvin.
guda.


--El dia de Pasco en el tea-
tre ((Vivesa nls musics varen
representar titi herm6s drama
en tres a c t a que daren de lo
mirs 14.


-Els nostros seuibrats l i i n
presa moltn d' ufaus arob
aquesta aa6.


El Uimecres S n t a vespre
encara va fer uu'altrn wi) ben
acorlida i per ciius:~ d e la brus-
ea la .procssP(, 110 v a pori: sorti
pels, carr6s.


Corresporisal


l a crisis municipal
DZMISIOXS


Eucara qtie'l Be tle D. Miquel
Morey, h a p % eregut conve-
uient retimr In dimisi6 del
d r r e c de @tie per causa ds l
telegrama Q W havia rebut del
Dele:at, no o1)st:iut el inateix
dia eoviL a1 :Sr. Govwuador
la del3 caweci de retgidor i
Batle, !Tam136 la presentaren
alguns retgi~ors , d o niaiiera
quo 8e dain q u e ereu noii t t s
dimitits i corn re pot suposac
i a C'OSR j:+ 110 podin segnir gaire
tenips s ix i i tal volta fou lo
qui VIS inot,iviir la


VISITA DEL DE1,EGAT
Di.inars n migtlia veogub el


Delegat Govematiu deis PHP
t i t s Inca-Nanacor D. Cosme
1'aqi:tl el qual so dirigi inme-
diat;i!:it?ut a ;la Hala o o u teo-
gu4 u t ~ a i l a ~ g n eutrevista anib
el Batlo i aili a n 6 c i idmt d'en
u u R I I uu N tot,s el retgidors de
'a vila. Visit& lo nies notable
de la nostra pcblaci6 i el sen
o e m i dernati s'eu torub a
h!anacor..


Desitjata que li kiii.j:i dstada
agradoss I'estaoci eutre uoitros
i qii'* teugni a-ert p ~ r vcsoldre
P I conll~:tn :nutiicijml.


El dilluna e! coremei' feu la
despedida deisnut a tothom el
cipeusament del ce1S.E~ aquest
dia se feu tambO la process6
del conzbregar general. €lei
hagut5 13 rnalaltets qoe.1 rebe.
ren.


DemR a l'hora de costuni &e
celebritri la cotnunid general
de les Blares Cijstianes.


METEOKOLOGIA


Ara se veu que hem eutrats
en la pi*itnavera. Aquesta set-
miina es est,nda esplhudida;
diades de hon sol, clares, sense
iiu uignl icouvidaven a sortir
a1 camp i efectivameut molta
gent les ba aprofitades.


AGRICULTURA
Tamh6 aprofiten aquoixes


bermoses diades els nostros
pagesos per dor a cap les fei-
nes pi6pies de la temporads,
espccialment el xercolar. El
camp p iu tn de lo mi)lor, tots
eis sembrats duen molta espo-
uera; si 110 s'hi posa tnalura
la cuilita promet esser abuu-
dant, Tambit sembia que It0 h e
d'esser la d'ametles, perque si
bit chigiieren molt d'amatlous
atnb la bormsca, encate les ue
qiieden mottipsims. 1 el p h i
se C O I I S C ~ V ~ hd. Se prometen
io: de la ciiilita pr6xirna a 75
pts Ill.


ESTAT SANITARI


P~issatla 1a mala tempotada,
niri corn e! t.smps 8es estirat,
s'liau esveidrs les mslalties.
H e i h i so!s inalalts crcmim i
(le malaltietes seozilles. Tam-
poc hei ha cap mqrt, gracies a
Deli.


ESPECTACLE
Dimecres i d i j w s s'anuuciB


en el uostro Teatre Principal
In progecci6 de 1~ pelicula en
cine parts: Quart viatge d'ex-
ploraci6 al Pol ailtartic p'en
Sbackiet6ii. Verament 6s una
peiicola cieiitlfictl i amena de
grnn iuter6s. Si totes Ies pelf.
cnles fossiu coui aquestes, no
hei hauria ningii mai qui des-
jectits an el cine; a1 contrati,
s'bi podria n s k t i r c,ontiada-
ment arnb sos iufauts i seiia
digue d'alabnr, pel b6 que fan
a la cnltura dels pobics peli-
cules corn aqueixa.


ESCOLARS


P;ISS;+IIPS fesree, els estu-
diants wt;iueucs toeareu sole-
trs cap fila respectius col-legis
i contra la costum ja vrya de
oi)rir 103 escnles tie primera
c.useux:l!lsa el (!ilium de 1'An-
pel, augiiariy r'ohrireo tambB
el diI1ui:s <!? le* fe.qtw.


Seccid Amena
ENDEVINAYES


Per 10s carves me paseeig
causant grau rernordiment
ningli'm veu mes qne'l nisl f i ,
fuig de rni el qiii'm t6 present.
Perseguesc a la gent vaga
fm ft;! estragos a la gent,
1 es menj6 1110 deisn en sage.


P. Torres


?&?


Prima prima som nascuda
a la Fora d'nn torrent
i a1 poble som coneguda
per casi tota la gent.


FUGA


9. v.ls 8.r b.u cr.st.. . v . 1 ~ d. .n. b.'u. v.d.
h.s d'..r m.ss. c.mp1.d.
t.ts 1,s d..s d. g..rd. . 1


.h


PWOBLEMA


Va veni a vetidra patates
nu homo del* m6e eutesos
emplearrt unes helsnses
i solament qiititre pesos.
Taut conibinats les teuia
que sols amh una pesada
des d'uua Iliura a coranta
pesava d'uua vegada.
--Qui'ns serien els tals pesos
yne amb una sola pesada
sols eqne!l homo pes& %,
ses Jliures qu'uu demanhb.?


SENB LANCES


A m b ' a quci s'ameniblab
electricidiit 9 nna cusidora?


Les solticioorzs nl no. qui u?.


SOL liCI0IV.S a le9 endetpi-
nages del ndniero ijxcssat.
1 Una seba niariaa.--3 Una
CRFI'R.


' A S A FUGA
NO matis a ioa germs,


respecta a tota fa gent,
que'l qui mati morirg!
Aixb 67 el quin: manamen:.


PR0131>EhL%: 42
-- - . ~


ESDEVINAY RES


Pare Torres, 1,lorer;s Mm
i Aotoriia Esgvs.


DECIMA DESBARATADA


S'aranya, un escut-pi
i llavb un rnoscart espera
feien maaecs de granera
de s'aigo des pou d'en Mi,
De sa cova d'un drago
i sa tapa d u n pan6
feyen bales de can6
i branques de cirere;
i de sobres varen fe
cent muntanyes de cotb.


Bebe.


Es.vei .da~ ca'p Soileric
' vo~gue p i r i uua bilic.t?tr%?
.i pensant gaf i u i i i,u[iit
pafAJ~n mosc;r:t pe sib testa.


Uu past6 de ceut auvoyes
perqua ,no meaitva c.6
es xots l i varea men$
ets r~ys, nas i L*es oreyer.


Zito.


PASAJES PARA AMERICA
Y QTROS PUNTOS ,


L,os que de Art& y Capdepern quiei c7 eiiharcarsr para as
era dirijanse a


ANTONIO GILI ( A ) COMUNA
PONTARRC) AR1.A


Pirotecnia ESpiIlGSa
Nuevos :programas para KAMILLETES DE FUBi;C!S


ARTIFICIALES DZ-OD~OS uara.fiestzis oarticuiarcs. de barrio. iardines . . .,
ercetc.


llilvias de fuego platendo y dorado.
Novedad en F U E G 0 3 ELBC rR1CO.S de gran c;plendor y


FUEGOS JAPONESES=CC>rt ETES .RE ALES con C X ! ? ~ !e ra
Cohetes de honor=Cohetes elt2crricos==Xnetrs escoaUidus=


cohetes reales con liuvia dorndn v Dlateada.


--
Arre~. la prt:tnitameu e con 21 horas todn clase de di'cu:iiontn-


ci6u ~ ~ a w t emigrar a oualquier pais de1 mundo.
E,,XLLW O?.EDA, Viiaoova 1;3, AKTh.
GuiHem B~josa (a) Ganancia


P


S! Evangeli
Vida de Jesucrist per Piili6n
PAL-LAS diccionari en cinc idiomes 12'0
Nuevas consewas y dutces 400
Entorn del Feixisine ItaliA per Francesc C;imbo 4 pts
Almanach de Ies Iletresl9?5 2'.W
La lieata Terttsica de Icsfis
L'ideal del bon cristjh 1.50


Rust. 0,60 Enc. 1'60 L'Anny S i n t lY2S
Reposteria y Pasteleria PrBctica 0'75
Guia I'rBc.tic:+ de Ins labores del Bello Seso 0'78


(y-r juepo del Tresillo I . )
-- Xfon Trrsor ~. De\:ocionnrio P. Palail 0'75
Poesins, Garcilaso de la Vega 1 '00
Poena del 3lioiC:id L t S
Flama Vivent 1. Roig Ravenths !J?J


*)'"!j iSigce tu estre!la! 1'. ljiei-ro
Guia de hbtllorc;i (ilusirada) i''%
--El Criteria, Btilrnes CJSO
1.0s Galeate:, €[nos. Quintero 2 , s


SE YENEN EN LA NGSTRA ADMINISTRACIQ


Kiistica 1 pts.Teia 2-Ou
5 Pt?.


1 5 0


* -


SLRVICIO DE CARRUAJES


BARTOLOME FLAQUER
DE {


(A) MANGOL
A todas Ids llegadas del Ferrocarril hay


coche que parte direct0 para Capdepera y
Calirratjada de estos puntos sale otro
para t d a s la? salidas de tren.


Hay tambi6sn cocbes disponibles para las
Cuevas y viajes extraordinarios.


DIRECCI6N: ANOULO, I .


*-


m


Automovik de Ilogner
DBLS GERMANS


L CARD (A> TERRIES


DIRIGIRSE:
CarrC d ' E n F'itxol n."S ARTA. Id Son Srrvera no 29 1


_I_- --- I_.-


TOTS E t S QUI HI POSEN QUEDEN
CONTENTS DEL SEU SBRVlCl ESMERA-


DISSIM 1 DE SA NETEDAD.


7e auto a bporltid da sa client&


(A) ROTCHET
t e una Rgeucia oritre Art& i P:iirns i hei
va csda din.


8erveix amb prontitiit i wgiirednt totn
classe d'enchrregs.


Direcci6 a Palms: Ilnrina 38. An e8 cos-
tnt des Cent'ro FarmacPuti.e.
Art& Palma l p O . 3 .


iiiririn-vos a


Grandes Almacenes
Sa:n J o s e


Vda. Figiisa;ola
O B


-1 -


IHOY, COMO NADIE!
details en precios, esta cesa, tedas I ~ R


GRANDESNOVEDADES
Lkicas almicenes q w liineii t n prdnlles rxislencias.


TODO LO QUE SE RRQUIERE PARA


MESTIR Y C A L Z A 9
p que venden m9s bsiato que oadie.


ltlifrrn 212 I Froris ail
mzS =SA 1y T & B € W R & w J 3 4 %


D E


RAFAEL FELlU BLANES
CALLI3 DE JAIME I! n: 39 a1 49


Palma de Mallorca
SASTKEK Ih PARA SENORA


Y CABALLERO


hK T1C:ULOS Y MOvEDrZnB'i


PAUAVESTN DE ' i-cm4s C:IASSES


WQENGIIA DE ARTA A PALMA
I VICEVERSA


D E


TONI G$L\ (A) COMUNA


BM '.FL AQU E R (A) MAKGOL
S


S E R V I C I DIARI EN PKONTITUT I ECONOMIA
D E PRElJS


ENCARREG A U0,A~iCILI


Painin .. Baoch de S'oli, 24.
DIKECCIO Artd--Can Mangol. Angulo 1.


r - Can Comun;i--l'oiitan.6 36.


de varies ci:i:ses i prtos


S E N TORRA C;cL)A D I A


Venta en la bo:iga de comestibles d'eo