PREUS Art& Urr trirneslre . . . 1'75 ps AFora. id . , . . . 2'03 r bmerica Id . ....

PREUS


Art& Urr trirneslre . . . 1'75 ps
AFora. id . , . . . 2'03 r
bmerica Id . . . . 250 T
France Id. . . . . 3'00 .i -


Nrimero solt: 15 cts


Ke.iacci6 i admiiiistracib
Ouatre Cantons, 3
GARTA) Mallorca


-s,-


$$ [<


SETMANARI CATOLIC RIALLORQUS
= -._


Ist, una turhonad.t de mars heu v seca tot i tot heu esvaeix, sense
que casi ningd s'en expliqui la


Anem al fet real i positiu: El
R:itle actual, que del no res,amb
el seu treball i enginy, de molts
admirats ha montada una indcis.
t r ia que necessita pel seu sustent
I , de sa f;irnilia, es(zva trehallant
tranquiiament en el seu ram
sense ni empatsarse de la cosa
pciblicn i dc cop i volta veil tor-
bada laxva ti anquilidat domCsti
ca aRcant.16 de retgidor dins la
Sala i dins pocs mesos, devant
u n coufiicte mal de resoldre ferm
e n el ciirr-cc de:Batle.Quant pocs
tenien pit per carregar lares-
ponsabiiidat del cArrec s'el t:o-
bd a ell diqpos; al sacrifici i els
companys d e la ComissiO Per-
nianrnt i demes retgidors li pro-
meteren ajudarli en tot i per tot,
Fa sacriiicis de tota casta, deixa
casi abandonats els 9eus ,intere-
ssos per atendre an els del pohle,
treballa per fe :nn8 envant el
manicipi i heu logra, dona pro-
ves que tothon regoneix de
tenir autorid;i:;amb una paraula
dit-igeix el poble entre el'aplau-
diinen: general. En aquest estat
creu arribadn l'hnra de fer tre-
ball serio i de proti t i projecta
escoles, i conduccid d'aigos i
a i x : i m ~ l a m e n t d e carrers, i I'
Ajuntainent 1' apl:tudtaix i la
Comissid Perrnanet li a j d a , flns
an el punt d'estudiar els 5eus
mnteixos companys la formaci6
t i 'u i emprtstit per durho a la
realidat. S e I'aiitorissa per fer
gestions i fins per comprar 'una
easa senyorial aont estahlir-hi
totes Iss dependCacies del niuni-
pi dins poes tlies,aeoje dooar-
se'n coat*), tot. dona uti eanv i
r:~dical,cfi i~ii t~ii el 20 Tiiieiit i
c 1 Primnrr anuiicia que dimitira
tambe i el Batle encare q u ' d


c3us;1.


priiier Tinent li diu que li fer&
costat si se troba totsol, se sent
impulsat tambe a deixar el cA-
rrec.


Pper agravar la situbci6, r e
percuteis el conflicte en e b
llocs pdblics de la vila, i mentres
uns alaben les gesti6ns Gel batle
altres posen en tela de judici la
diafanidat de sa conducta, arri-
banr fins a1 ahsurdo de escam-
par pels cafes la sospita d'un
pacte secret entre ell i el vene-
dor de la casa en henefici propi.
I peraltra par:, e1s:fetsocorreguts
i certes expressidns lleugeree
gastades en la reuni6 del Ajun-
tament dins la Sala provoquen
una Cmtn OOerta de D. Pere
Morell an el Batle escarnpada
en fulies impreses per la V i l a
i devaai ~oi:aixb, ell {qui no
cerca el sell rnedre pers6nal,
que'l cdrrec li 6s un pes feixuc,
que veu rnermats els seus inte.
ressos; que no aspirala crearse
partit, ni opinib, ni un pedestal
de gl6ria i que necessita tre-
ballar per la seva famflia, &ut
ha de fer devair la situacibcrea-
da? Es bo de veui-e - i'actitut Y,:: que
adoptat-A i tot sentint k rm que
haja de deirar un csrrec pelqual
hi1 demostrat texir condici6ns.
Abans de que se consumi la seva
sortida, .conve fer constar per
aquie t a r:e I xewaiouum populaav:
la. Que el Batle ha desplegada
una gran actividzt en tots els
assuntes administratics tot el
temps que ha estat en cap del
Consistori. 2.* Que ha cobrat
fins a1 derrer dobbt? els imposts
municipals cohrables dins CIS
tres primers trimestres, solucio-
nant els conflictes que s'anun-
ciarrn i que a iothom feien por,
derivats de la nova forma de
imposts i eobransa. 3.' Que eB
totes les demts questidns mu&
cipals, r o m p de casa, projcctt
c . I : : I ; , plans d ' e s c o l e s < d e
.m4s I'ha g u i a t sempre una a b -
soluta b o w fe . 4rt. Que les ges-
tibtis de compra de la casa de
D. Rafel Blanes les va fer sem.
pre d'acord amb I ' A j u n t a m e n t
,i que de tot les ne dona conta
i !e; hi apravavm. 5a. Que no
66, xeritat que I). K a f e l Bkdnes
demanssa !.Ajuiitarnent un preu
&tint qi.e a la Caixa Rut-nl. A
una i alrra demanh vrrztcrrzta v d
pessetes haguent-hi iu l i ca rnen t
d f e r e n c i a i e n In forma de pagti.
ment, perqiie essent la Caisn
u n a e n t i d a t benefica ti .conced;a
el poder pigar u m parta plassos
seasinter&. IO". Que !a Vila deu
un vot de gi~Scies a\ actual bat:e
p' r la S C V : ~ g e s t i o .


Dit a:?ti,, per arni no q u ~ d ' i
nres que r e s i g n a r i n o s devant CIS
f b, i pt-egnr a Deu q u e de n o
sx ,possible ja s o l u c i o n a r l'ac-
tual c o n f l i c t e administraliu sen-
s: la sol-iida del Bit t ie , inspiri
a k q u i han d ' e l e g i r el nou per-
que recaigui I'eleccib en u n a
persona que estimi ai poble i
tLnyui i n t e r & cn el seu progrt's
moral i nizerial atnb l ' i n t c n s i -
dat I r e c t i t u t d ' i n t e n c i b # q u e ha
niogut s e m p r e a1 a c t u a l .


A. F.'


A l s m e u s t r u i t e r s
.A I A I ' A R i X 4


'T'oviro dintre I'hort, ail Jarera,
c'im si ve,es a l i a U I ~ arbrr cyentf,
ciara de llurn br.l!aat i rk.,cra
coni raiii d'rste;s petijai a! cel set-e.
L ) \ s % ~ A i iu , d aqi;e.xa florlddia,
eti I.oinbra refrestant rile pos;iid
i bo I itairant !a tevd o!or pl-iiiie:;i
milant.te extassiat repo-arg.
R X a r d en t i ls bt-ots la cadertiera
w i t $ ignoceiits de grdcia fc~i!llct-a,
i pzosatiu, aniniii6s i'esco:tari,
i ai titig de la b:.lesa falayiiera
conr e ine.a i d'ilna boira encisera,
a al-gat per terra etn dorm re.


A L'AAli?,TLER


Excel4ent ituiterl
sagrada bellesa!
joh Cork pr L w r !
jo:i blanca neesa!
ponzell de fzbter
i del iiiars riqiwsal
1011 goig! oh arnrikr
v e w t de pnl-esa!
A d d l d-.l i'r m c itge
toi flocs de iiuviacge
son ramei's d*ditiiii$
que. si e s g'a<'t I ' ~ I c ? ,
cauen plens de fli.re
m piuja de flors.


.


A L 4 POXZER \


iOit pomer s! ucmala
en borral:s d.: bianch!
Ets floc q3e a7ui rodola
del cel en I I c biavb!
Uti canlic e t rnor.i.ola
un petit aitce!!b,
men!res bec s'esmola
al cap d'un branquiiio:
-Pornera en e s p s a l l e s
espolsa'f ses riailrs
i t'omplirjs de ponies.-
I fuig d'entr le: iclies,
enduent-s:'n curu: es
de pols i 010: ' c i $o;:es.


AL ClRliR ?R


iOh circrer nev: t .
gebrat tn l de 'a tesla,
que v35 endiurnenjat,
portant vestit de festa!
jOh cirerer fliirit,
rublcrt 'at d'alegriaf
1011 cirerer, guarnit


do b'anca pcdri.ri:i!
Es cada estrrtia c'ara,


que, de puresa a'i18l-a
a i broteli quc't so.iriu,
tin es3atailt deliri,
que acaba de !I irlr.hi,
pel froit d c l noit estid.


Al. P R U N E R


Prune engakn?t
de flars Ilu.niiioses!
cadalilor dc gil
sera ?rima d o ' p ,
uii f ru i t deiicot
prr ies aiiiiints boqu:.i;


vindraii 0 1 io!s


de les plomes grogu :s
i, xxrant conlentr
en tes branques t ~:ies,
hrdn t,n estroh
de;lesl,J, utirs d r i i : ~ ~ .


Pi.ii:e crigalarivt
de flors 1luiiiino:es.


[uan Vi!alta Roc,?


Bas Cuev e A
A L LECTOR
t a LLEVAW
ya bajado n sus tenebroeos ee-
110s: debieudo advertir, ' qne
por rnocho parezca hipprb6licn
la pinma. no llegar H jrtmhs
a piutar la pura realidad.


(Segrrircti


Diu <-c,ige p::>sal i el dia de St josep
adernes dcls xi wons ord.i:nris el Cu-
rerrit d o n i el vespres Ies conlcr$ccies
o instri:ccib:!s apoio::e!iqji;es cnolest:int


e!s d:ipi.:% qii? i i !ii,i ('.:t:)l.; r:.: wiats.


Dititnenge ioo sobre !,I ;:'. d:, iiitscib i


el dia d e SI j m ~ p so!:[? L I sxc rdcc i .


Una i nltre drspzrtarea in!et 6s i a


ellec acudircn bastants, d'iiotnos s i be
enc i re i n ' h i poJ:ien a:iar niolls mks.


D?mB 0 1 vcqxe traclara del h?lra:k,


CONVEXT


DeinA se etl!ebrarli la Comunl6 ge-
nera! pels Tdrciirrii., a l'liora de
costuin.


I'ZREGRiN i C I 0


Segons noticies cis P. 1'. Capuchins i le
Paima han arordat q w l a peregritiacio


frar;ciscana si3 eiiguany a Cura per
v:sitar e l Sa?i.:.:ii de Xoslrn Smyora
l loc avdii s i i i seiit eiicara l'escalf del


a m x div i q i c ahrasava el cor del in -
elit cicriptor rna1:orqui Bsat Harnbn
Liill. t!., de cr..!ire qu:! a e!!a l i e i acudi-
t i x i ' , t ry iit i,' per tot;! j\?,i;lo:c;i i


q s > . i ,o.t ,i Y , li i t~! , !drh r:uin ' r i isa
r?pi-eieii:aci6.


L A SO'Sl'RA P A T R O N LA
VEt tGE Uli; s. SALVXI)OR


exposat aquell qtiadio dins 13 capella


de Sant Blai de la ja dita Pafrb-
quia de Sant Jaume aont podrd
ser veoeriida per tots els artanencs
devols de la Mare de Deu que viven
a Ciulat


METEOROLOGiA


'rota l a sctninm e! t t inps CS eslat n d i
revo!lbs ha i e t iiici!t de iret i molt de
ve i i t . En 12 t it del diniars a1 d,inccres
ce drretict;dcr.l una forla: ternpe;lst
de trotis i liampe, i lot seguit una cala-


bruixada s i bi. iaescledn atirb eigo. Ha
fet tambi: u t ~ s q!isnls iatiits groiros
que assaonaren 'a terra. Els pagesos
n'linn quedats tiioll ;-atislels. perque


atiib !es veiitsdes la teri-a 6'1iavia res-
secada ferm.


!iSThT SANITARI


Encara .,en f;i de les seves la pasra
de grip. ?on molts c!s cottipals que
lion de suar-se alguns dies.


MALALTA


Ha estada i i i a l d t a de gravedat d 'ma
bronqiiktk la fi!!c:a dc: medge D. An-
toni So!ivel!es. Se iroba ja coiivales-
c:nt, de 12 q u a l nios n'alegram icrrn.


SACRAMENTATS


Per h a m s e coitip:ici.da i agravada
la maii l l ia que veni;i siihinil'cspcsa de
Mescre luzn Rut 'o: d ~ l l u n a a vespre i i
loreii adniiiiish-a!s P I S Sis Saprhnier#ls,
Dru Ii njudi per !;4 p x t m t s coi:venien.


_ _ .-


Dla 19 a 1es d c u ~el:$ e! :aril
Vial /I: * i'i.rno'it Stbast: 6 i'i rrcr de
SHort de Carrossa.


--_
El vespi e del inateix did foren lain! f


viaticats el Sen Juan Rectoret des
CW! d'en Abrines i sa mare d 'cn Strrfi
f a n y e l lo de dcvara Na Pa!i


Deli les ajiidi a tii 's p?r 'a part .jue
niki cwvenga .


DESGIi AC 1ES


Un autcmdvil que equivocadmei i t
prengue el cami de can Canals en l l oc
del de hl*laiiacor, k i y a a s'ego d'en
Blancos, ia q u a l t e n p e n t p6 s'iiavia
entrevesada eo mi< l e i cnini qli;nt
aquell passava i c,!itdi ani!, una cania
to!al:iirnt ro:t!puda. S /i:t Iia.r;da :de
matar la biclia.


,! T;, c
A n el niiie: Ani;.?ti Fcrrcr f i l l fld,el


Dir?clnr ;'aqi!esr s,?:%:-ri. nvci Ii ha
pcglst ud a'zc c2rihr::i i se !r<.ba de


I t ? dravedat. -


ecci6 Amena
ENDEVIN AYES


V e y a m qui endevinarg
quina fruita al mon hi ha
que neix verda creix vermeya
i molt negm morirs?
No t C closca ni cloveya
i Cs m o l t hona pcr :nenjS.


%E@
A s mig del C ~ R I ~ $om nescuda


i quant vaig esser niadura
m e transportaren a1 poble
ont vhig esser trepitjada
dcls homos scns feme cas
del n al quc'm pndicn fer.
Llavd si q u e vaiq essc!
de IOE homos es t imada .
I aril si m'has mester
d i s p o j t a me trobarAs
ainb !o que puc servirte
i a t nu la de senyi, noble
casi seinpre m'hi vorBs.


FUGA


.i clc t . ! 4.. h.s j.r.t
1. S.nt t1.m d. D.. . v.
p.tq. . s.r. s.p.1t.t
p.r t.t. .n. .t.rn.d.t
d.ns I. . n f . r n d. m.s .nll


SEMBLANCES


Anib a que s'rrssemblar8
a un gall q u i c - q u i - r i - q u i c
es puig Farruts o cn Porressi?


I a u n a cadcrnera
una furtiiiga carnicera.?


I un n i o i x , a una ase coix?


Lrs roliicioiis ai FP grtz ve.


SOLUCIONS a les ecidest-
nayes del nknzero paksa1.
la Sa:~al-2~ Lalmlt-3a E*ucre


A LES SEMBLANCES
la Amb que te busques.
2" En que usen plomes.


A S A FUGA


Quarit iii'en solc an8 a dormi
m o n pare e m din: quina hora es?
i jo que li he de di?
dic: les 10: si son les tres.


EYDEVINAYRES .


Miqnel Gili i Toni Massnnet. -.-
DECIMA DESBARATADA.


A w i no fa gaire estona,
a Ies Ires del drmatf,
passriva al carre u p pulli
tot ensengant unalmona
de contg, escriure i llegi,
i anava derrera un bou,
abrigat atnh la pallissa,
q u i per por he perdre el sou,
s'ha aficat dintre d'un ou,
quant els galls oien missa.


Vilalta


Un estol de gurri6ns
s'en anaren a Cabrera
i q u a n t foren a Dragonera
ets ases foren dcagons.


En la n o s t r a Llzbrerrn Escolar i Relligtosa s 'ha rebut un gros
s u r t i t de DEVOC(0NARIS PER LA P R i l E R A COMUNIO
d: rduloide o de pel1 de preus molt variats.


Tambe tenim estampes RECORT DE LA PRIMERA
COM LJNlo i confeccioanrn a n aquest 1 imprentd LSTAMPE-
TES RECORDANSA D'AQUELL DIA TAN FELIS.


Pirotecnia Espinosa
Nuevos programas para RAMILIETES .DE FUEGOS


ARTIFICIALES propios para fiestas pirticulares, de barrio', jardiars
etc. etc.


Novedad en FUEGUS EL%'TRICQ.S de gran espleszdar J
lluvias de fuego phteado y dorado.


FUEGOS J:lPONFSE5=COHETES REALES con cabelkra
=.Cobem de honor=l'ohet'es elt!ctrico&,hbetes escondidusm
cohetes rcaies con l iuv ia dorada y plateada.


Direccibn=lh -Tauiera Art&


PASASES PARA ANSERICA
Y OTROS PUNTOS


Los que de Art& y Capdepera quieren embarcarse para el extraa.
jero diiijanse a


ANTONIO GILI (A) COMUNA
PONTARR6 36. ARTA


Arregla grctuitamente con 24 horas toda c l a m de docutnanta-
ti5n para emigrar a coalquier psis del rnundo ' .


EWLIO OJ EDA, Viianova 13, ART^ -.
Rservat per en


Guillem B u ~ ~ s a (a) Ganancia


fs
SI Evangrli RGtiea 1 pts. Tcia 2.00
Vid'i dt Jssucrist p x Pili3 I 5 ptu.
hlps de les Aninies 0'75 2 1'75


r del Roser . .
Vida de N. S. lesucrist Ver c;. Soler 2'00 n 3 50
Exce!encies del Sacerdoci 0 $1
PAL-LhS diccionari en cinc idiotlies 12,0
Sitencio Jieroico (Pkwrla de la Coi. Princrsa) 4'1'0
Por !os sendei~os de: amor-D'artois 4 (IO
' ranlm Ergo (poesiw) 3 00
Del troiio a i cai1;llso Clerrnont 3'00
Carrue!;cita o la h x w a cocicwa . 3'00
Nuevas cnnseivas y dukes 4'60
Entorn del I;c-ixisine IlaiiR pci' Francesc C;inibo 4 pts
Alniniiach d e les Iletl-cs 1925 ~ do
La Jkiita 'l'ercsiia (le JpsOs 1 '50
I*'ide:il d e l bnn crisri;i l~xl
iLI,Ti-ecoi del St l1osir.i 0'50


,)<::


Ln RndioirlrJonio sin maes!ro. 1?4aniro: prdctico, pur S:hijiihaner I %c'mani i
f'rtii 3 ptar;.


S E VENEM EN LA N O S T R A ADiMIFllSTRACI6


SERWDCIQ DE CARRUAJES


SAWTQLB FLAQUER
DE


(A) AlAKGOL
A tottas las Ilegadas del Fei'roearril hay


1 oche que parte directo p ~ r n Capdepera y
Cala r ra t j adn d e estos put:tos sale oti-o
;aril lodas I R S salidas de trrn.


i lay Lainbi&i coclies Ll isponi l ) ies pa1-a las
Cuevrs y viajes estraordirmi.;o~.


DlRPCCI6N: ANGULO, 1.


-.."


Autoinovil: d e Ilogaer
D E L S GERMANS


SARD (A) TERRES


I , - Y O L E U FTi'dI? BEN SERVIT>?
L


TOTS ELS QUI HI' POSEN QUEDEN I I


~


CAFE SE5S6 NESTRANSb
de vaiies classes i prrus


SE,V TORRA CADA D l A


Venta en la boriga de comestibles d'en


JAUME CABRER
. , n~. *%k?&A%ll L N . I L I n h