SETMANARI CATOLIC MALLORQUI d TIZ EL GR 9 CIQN ARTA TAMBIEN WAY ECIO DE 11'85...

SETMANARI CATOLIC MALLORQUI


d


TIZ EL GR


9 CIQN ARTA


TAMBIEN WAY ECIO DE 11'85 PTS.
P A R A P E D I D O S D I R I G I R S E A


s
c:c:zE:t::::z :::Pap'......


:::%:::E:::::: ........ v.5.w.. ........ r *...= .........
eta.-- Por error de caja el nRO- anterior deck I 2'1 7 debiendo deck 1 2'75 pts.


bBndo1s bel.li,ne:aats.
Entrh M i a


L'entrada d'Italia a la gran
guena no fou, coni la dels rrl-
tres d ) ' ~ ! a :i'Europa, fiila d'
u u a necossitat iucxorable. d'
nu compromis, d'uu deure, o
d'uiia temeqa. Fou abroluta-
ment voltintiria, tan voiuntiuia
qrie no vingu6 Gus molts mesos
desprQs dch>tver esclatat In gue-
rra,srnse quo s'hagu6s produit
cap f e t yile uiodiiiqil6s la si-
tuaci6 q m tmia lthlia e2 agost
de 1914. Vingu6 desprCs d'un
Ilarg regateig amb cada un dels


de inoits angs, per a servir el
que sCen digu6un sappt egois-
me national. Les prcmetenccs
qu8 a eosta d'iinstrio,jferen els
aliats a Itilin emi tan enormes
txu contckiatr R ~ S ' ,principis
ideolbgics proclainstu pels alists
que e6 .mantinguereu en la
major resirva, fius a1 punt'd'
ocuitiidea a Wiison, tetnorencs.
que llur cooaixemeut impidis
I'entra~ls dois Estats Uuits 3. ia
gurrra .


Eu sabin que [tiilia etitmvcv
en gnorrn eii vir tz; d'nn pacte
en,el qual ~c ii Feieu ~ graus


Coin qiic l'd>aut d'squester
promoson CI'R un secret, el PO.
ble italii anrl ompliut eI, mistc- . , .
ri am?,las maximes aspiracions
que anaren :creirent de dia
en dia: en els dies negrea i
tri.sto.5 CI!I q u o I i i l in sofria
m6s que cap &:e dels slialr
-a id bo deien i ho creien tots
els italim3- les . aspir6ciQns
creixien R mesum de!% dolors
i dels periiis ramb n qu6 es pa.
gaven;en e!s moments de trionf
quan, dmpr(!s de , Cuporetto,
vingud 18 akt6r ia del Veneto
14 major de ies vict6ries aiisdHs.
i Adhnc de totes les viot&ies,
en opiui6 deis italiaua.;Ies aspi-
raeionle oresquwen a la meaura
de la ZDilguitttt de 1% riot6ria.
E n venir 01 triouf total dele
nliats supcriori? Atot e2 qutr.s'
'hsigu6i pm.a~iit, en Vghir 4i"dis-
looroi6 CW imbbti '.austrohon-


pensat niugd, les arpiraci6or
italiaues no tengueren limit ni
aturador. I I cap ihlib no re
li ocorregu6 que les aapiraci6no
que ell hrrvia anat col-locant eft
el pacte aecret que porta ItkIia
a la guwra, poguersin veure'e
disminuides: tots creien quo
serien superades.


Aquast eetat d'esperit explica
perfectarnent la impressi6 d'
estupor que prodoiren a It&lia
les primeres noticies dient que
Wilson r'oposava a lea reivin-
dieacidfir itafianes a l'Adri6tic.
I aquesta impremi6 d'estupos
es conrerti en indignaci6 fre.
n6tica en saber que Inglaterra
i Franpa, fes aignatkier del
pacte, lea naci6ns sahadas per
l'eefors i els aofrimentar i la
sang deh -itaiians, BO e8 nos&
' . -
;i:,o:csfr~ i d'indigneci6, a'slqk
p , t ~ ? i t i estrineut, 111113 veu que
i 2 . . i ;it:i:tt o f q r i i domiub. totes
l'..:j :ilires veus: fou la dels neii
tr;ilktt:s, la dels que s'havien
o;.os.'t qac Ithlia entrgs en guer-
i.;i i q tie mcritre la guerra dura,
i i i rim h:lgnt de callax.. I el neu-
ti%YiqiAe W R , principalment, pre-
d;,nin;tntment, el socialisme ita-
!x:$,fi.iYc pnrtit que s'havia oposat
i):i:~i;ilment n la guerra.


!3L sociaiisme ftaliii aprofitsI la
dxcpcirj nacional, ;la dolor na.
cionnl per a atcar demunt d'ella
1 '1 ?,(w clam de vict6ria: ek fetS
I! I? ivien donat la ra6 i sols ell
ttwia drel a p;u-lar i a imposar la
> . c w voluntat.
En les campanyes contra la


::liie I-I-a conti-a els aliats, contra
c i govern, contra 1-Estat, e$ so-
c';:listes hi barrejaren els in-


icnts mes corrosius: La gue-
. i ' c t bsvii l estat I'obrz del capite-


e i det militarisme; contra
: - i c y q:ie en la guerrn havien


g:~iai1pt milions i contra els mi-
iiC:irti que hi havien guanyat
;iii'eiiios, havia de concentrar-se
i:i indignaci6 popular provocada
j.>er In dkcepcib de la victdria.


t i ItBli3. les: propagandes. de.
magogiques i ets intents revolu-
ci imnri~ tenen a favor seva
!-z!o:t pirt d'aquell marge d'
;rvi.ntatgc qqie'l mantenirnent del
skit:$ p r o t6 en altres paissos.
ides condici6ns de raqa, ternpe-
imxen! i clirnn sbn adequats a la
3s -ida ;:hundosa del cap clzlent


-ontagk fulminants de Ia
I a les propagandes extre-


ii:'sies. En canvi, dos g r a m
i.:aiie!its de conservaci6 i resis-
! [xcit i , 1:i forca del Estat i la de
'I- classes consei-vadores, son a


Ik d'ui!a mixima feblesa: L'
i t , cI~.i:cih d'ahir, forjada en


, L( 3nbie:i revolucionari, no te
i.c??oriXe forqa moral d'aquells
pzi'sos en cju8 6s de segles que el
*oble estA avesat 3 obeir i 1'
listoridat 'a manar; tcs classes
~jassc-; conservodores, arruina-
4 '5 les que tenen tradicib, inpro-
I -:!des les q u e teneu fortuna.


C;cl poder i ;'dhuc de l'accib po-
iitic:i n6 tenen ni tradicib ni
er:t:ennTent per a una resisten-
".'I.
'! 1 6 5 per a i X 6 que l'acci6 cor-
hnstva de les propagandes dema.
gbgiques penetrd, sense trobar
C'iiil r?si;tericia en la fnnssa del
goble italig, irritada i dernoralit-


da pcr,.ln sobtada decepci6 de


"El partit socialista italiP ha sigut,
@wsi pempr-, dirigit i dominat pels
es:r-smia~s. Homes eminents del
s.;,ciali.smq italiii, per els quals el 80,
ri+i?i:me Sempre ha &gut un ideal i


3. c i l i inpdes les unes i les altres


'.


tats i han pogut dirigir, en moments
de decepcib, I'endemi de1 fracss d'
ua intent extremista I'assats iiquete
moments, els violents, els freneiics,
torraven a impo%rse.


I-:exemple de Russia, i d'Hongria
i de Raviera obsecionava Ies mas-
ses obreres italianes, 'entre l'ele-
ment director de iles quals havien
penetrat profundamentles apologies
a la violencia de Tordi Soi'el: Ilalia
havia de fer la s e w revolucid, corn.
havia let la seva guerra, i la reao-
luci6 havia d'ecabar amb tot, amb
la propietat, amb la relligi6, amb
l'ex4rcit, amb f'Estat, amb la jerar.
quia, amb la piitria.


Afai, en cap temps ni en cap pais
no s'ha predicat un nihilisme mks
complet, mes integral, del quees
predicava a ItAlia, pocs mesos des.
pres de la victbria: els principis t n
que >'assenten les col-lectivitats hu-
manes eren negats; els gram senri-
ments col-lectius.-pitria i religi6-
eren escarnits, i el buit, el buit in-
mens que en les conciencies es pro-
duia per I'extirpacib de tors els
ideals que hi havien acumutats Tint
segles de cristianisme i vint i cinc
segles d histCria no venia omplert
per 1'hu:nanitarIsme idealista i ro-
mantic dels homes que feren la
revoluci6 francesa o per la ideolo-
gia marxista, autorithria i estructu-
ral, de la reroluci6 russa, sin6 per
una explossi6 de mals sentiments
per la brotada frondosa delsmes
baixos instints de I'especie humana
Era l'odi contra tot i contra tothom.
el sentiment motor i director de la
massa obrera italiana.


La missi6 dels constructors de
masses es sempre dificil en moments
que un vent de victoria coi.mou
l'ambient i eralsa les consciencies.
€Io 4s molt mes encare en els pobles
Ilatins, on l'entussiasme s'imposa
mes a la reflecci6 i el desig va m&
enlla o marxa m f s depressa que les
possibil'litats. En aquest momeuts
e:s directors de masses Iiatincs es
troben gaireht sempre davant, d'
aquests dilema: o d'iucorporar.se
a I'estdt passional, a I'obiisinisme
irrefltxiu I exagerat.le la massa, 0e.r
a intentar, anib tin esforssuprem t
coordinar,surerar tots els obtrclts que
la refiexi6 assenyala, o encararse
so!tament amb la massa per a
imposarli un ritme i una disciplina.
Tant en I 'un canii corn en l'altre, el
conductor de masses llatines t6 mop
tes mes probabilitats d'esser venqut
que de sortir trionfant: si segueix el
primer, perque els fets demostren
quasi sempre, que els obstacles o
o els limits que els assenyala la ra6
eren invensibles i que els entussias-
mes no van seguits d'un esfors per-
sistent$ segueixen el segnn,perque
la massa s'encabrita i es revolta i
passa demunt 6eu o s'atura ,i es re
signe caient en el pessimisme i en
la iuaccid. Mes, per poques probabi-
litat; de trionf que prometin aquells
dos camins,, 6s precis qw'l eabdill


es:desideixi rcsoltement per un dels
dos, car. tot cami intermig, tota
racil-laei6, suprimeixen la mes Ileu
possibil.iilat de vict6ria i poria,
fatalment, a! fracas del cabdill de ia
caus8, fracis qtic seri trnnsitori
pcr un hame for1 i per uua causa
substantira i pel-manent i que
seri definitiu per unhome feble
i per una causa que es basi en u n
artifici o en una realitat transistdi-ia
i f u g Q .


En Turati vacil-Id molt de temps
i no es decidi a plantar cara a les
violencis dels sew ainics fins que
cornencaren les represiilies faixistes
fou sols a les hores quant pronuxii
el seu fam6s discurs contra lri vio-
lencia. Dra ja massa tart i la massa
I'escolta corn qui sent ploure. I el
que passa a Turati. passi a tots eis
cabdills del socialisme italid. I a
les hores, la massa proleiiiria italia-
na, sense la direeci6 permanent i
general dels capdills experimentats,
es llanca a unailluita inorgdnica
anslrquica, en ia qual cada nucli
actuaVa pel seu Cant6, sense pli,
sence coor-dinaci6,devorant avui els
directors d'ahir. L'acci6 de! pro'e-
tariat italia sols preseritava una
unitar frta de negacibns i caracte,
ritzada per la violencia: negaci6 de
la pAtria, de la reyi6, de ia propietat
de la jerarquia, de la discipl,ina;
violencia contra persones i contra
les coses i contra tots els simbols
de tots els principis i de tots els
ideals en que s'assenta no sols un
Eslat, sin6 tota col-lectivitat hu-
mana.
Durant un temps, l'onada anarquica
no troba contencid i le3 seves depie-
daci6ns creixien en extenci6 i en
Intensitat. Arriba, per.6, un moment,
aquell moment decisin en la vicl:: dl
un poble que passa desapercebut en
produirse.en que s'inici5 Iu reacci6,
una reaccid inorgariica, eoniplexa,
difusa. Reaccioni el sentiment pa.
triOtic, es desperta en la hurgesia
l'inslint de conservaci6 del seu
patrinioni; en les classes intel lec-
tuals es desperta el desig de salvar
la cultura de la bai-bdrie ... i un ho-
me, Xlussolini, tingut el talent i la
fortuna :de saber escoltar i recollir
i organizar el sentiments i les ener-
gies dcfensivcs i atirmativer de la
riacid iraliana.


I aparague et feixisme, el verita-
ble feixisme, nacional i conjervador
que'trionfa en 1922 i que tenia ben
poc a veure amb Jes organitzacions
feixistes que crea Mussolini en 1919
amb finalitats i carecteristiques
totalment distintes de les que ren-
gue a complir despres, mes, molt
mes, per racci6 difusa de l'ambient
que per la voluz,tat de llur cabdill:


F. Cambb.


OBRZRES DE SANT JOSE
&-


Novatnetit ~:OS vciiii en el cas c!'liave
dcPressengar c:tia aitre festa simpatica
c o n toles ; r s Seves ~-cel&ada el cap
vespre del 23 de Setcinbre
1.1 benbiica asqociaci6 anbreres d
St lusep.


TenguE i!oc en la %la-cscolrl de\
convent de P.P. Franciscans, fuodadars
i progu'sol-s de la flareixeiit entidat.
En el13 hpi piengueren part, coni de
costitn, el Clior d e S:a Elis:ihet, iiuirit
i hen ajilst~lt, dirigii eiigdaay pe: Nt P.
K. Ginsrt, i ies Ctes. etitii.csiasles de i '
associacib qire cada any se dzsteixinen
recitarit dialecs i pwsics per Id de
fer agradosa la tarde a la distingida
concuirencia, a fi d'aun?entar e! cauda-
let de i'Associaci6 n favor drls pobrets
de la Vila.


Encare que el dol qiic! guarda per
la mort de son germ& l'inolvidable Bmic
i boil a r t a w n c D. I v a n i.1. Es!e:i'ch (a.
c. s.J i'h3ja obtigzda a quedar'se en el
recu'lin:ent d t iJ llar, la bciiemitita
poetesa L)a Marplirla Estdrkh ha con-
tr ibuit a l fixit de la festa 1;tersria dei.
xant recitar alguns hcr:nosoi diilecs
producte de sa inspirada p!o:n
pac !a caritat.


La festa coinensti com seriipre amb
el cant del Hitnne a StJztsep pel Chor
esmeotat, el qua l c m i i tarnbe aubjda
de Schubert, Canigd. Les roses, Dos
Suspirs, Una rnnti.ztia dz pritnivera i
Sardirna. Toles, a &dl ines agradosa
i b-n a f i w d e i mrr::*?,uzrrn Ilargs
a:,'auclttnents d: la concudnc' ia. Hei
h a p @ timihi. nlgoiis iikwro:,.k mtisica;
!a St3 Ii-,". ? .\les;an:t cxecu!& en
el piatlo u ; i Vats de Ch:ipin i una
M:izxca dc Boieviiic; Eoii cscoltada
anib a;mc:b i iiioV
Do poesics sc recihren: Encanfos d& lo
fnmllia crrstiann: psi 1 1 Srl. iliiieta
I3Iant.s. Nit de Re's 1)s id SKI ,\.ntonia
Bla:ien; I de c!ia!cc;, i ii's p s s c s Riayes
ip!orayes;pes;les Stes. Carnie, Aineta i
h'urgalicicri 8:aiicc. Dzsprendiinent
per les nines Assuncl6 M:iss?nc: i Fn.
Esteva Sancho. /biguwa per le3 nines
Concepci6 h'tassanet i Ca:alina Garciiis.
Flor de /uii!o per Aiiieta Dlanes .?ymar'
i iMaria Esteval Sancho. 1 a: f i m i Cent
per d. ,Totes reberen eiituisiastes
aplaudimeii!s.


El director es?.r:tila! dz l'Asso:iaci6
Rt P. Psigccrvcr. s u p ' i d a 1,aiisencia
de la $ Presidenta i Secretaria, va
lleyit i'cslat de cooks que vamis
avail i a>rofitB i'ocasib per donar


detal!s de les obres del Casal que I'm.
tidat 16 en consirucci6; segons aqucts
hey ha uil deificit grosset, per6 cal que
tots els q u i estinien la nostra viia i
senten en son cor una f l ama
tat, aportin son gra d'arena a fi drive
re prest axugat aquest deficit
e l local que tan1 necessitall
Hi ha bastrntes persones q u
rhi i entre ell& cal citar
enemerita Sra D.& Margaiida Es-


rieh,la vasla i ikstraci6 de 13 qual 6s
a, alxi en la iitevatura


p de la llinguisiica i en
contabifidat; aquesta senyora obri


una escola especial per sengoretes que
vrtlguen ampiiar els coneixemenls de
ptimera ensenyansa, :i tot io que
produesquen aquestes:ciasses heu drs-
tiila araixugar el deiicit de lesobres.
iQuin exeinpie de riesprcndinieni!


Ainb persones aixi s e potenveslir
qualvestir qualsevoi empresa. Deu l'hi
pagar& amb escrrix.


Eo el descans' se leu la fa capta i ai
finai aart:areii 21s objectes anuiicic:s


L' ancll el n" I121
hlocadbs e1 11" 1376
Rscades el no 483


To:hom sorli ino't sali?'ct de la
vetlada i fins a un'at f rn. . .


Relocid /d'Eiiti-ndas i s3rt.d:s de 16
Associ ACI& d'Osewm d e ST. IGEFP
desldel Setembrc de 1933 a1 de 1924.


EW?R AD ES
Capla en la Vetlada de Septem-
bre . . . . . , .158'35
id de !a festa de k b i g . .102'00
Donalius de varies persones . 185'15
Caples en ies reunions iiicnsuals.737'29


TOTAL . , . . . . I 183 69
-


SORTIJI-S
pobres en dobbPs i ro-


835'00
id, id. en medicines 23960


16 20 t en la festa de1 maig
Gartos d'iniprenta 5 00 ---


1095'80


I18369
1095'80


RESUiM


-_- . .
8789


Existencia acluai 1041'80 pts.


'Dimecres d'aquesta setmana comen-
*sg el n4s del Rorari. El ma:i sc resa
en la missa de les 8 i mitja i el vespre
amb exposicid del Santisstm. Denia
hei haura la Comunib general pels as-
socis ts del Safirat Cor de restis :Ella
roferirs pe: demsnar a Deu snipari an
els nostros soldats d r I ' Africa.


A les 9 i mitja comensari Tercia i
i seguidament Ofici major amb. to:a
solemnid3t en honor a la Verge del
Koser l'redicari Mos. Join Aguilb
de S-1 I'obla. El decapveipre se feri la
process6 de ccstuir.


,


CONVENT


Avui diada de Sr Francesc, en :el Con-
'veiit se fa la solemtie frsra que
.anunciarern e n el r," paasat. essent
,el srgon dia d e les Coranla-Hores.
:Deina p i hai:iS t m b e cfici amb ser-
'-6 i ei vespre la funci6 de clovenda
,amb trissagi,sericb i procesd.


Dissapte h e r s Ies 8 def mati, des-
pres de molt llarga malaltia sufrida amb
reslgnaci6 cristiana i despres d'haver
rebuts e's Sts sagraments mori D.=
Catalioa, la Mestra nacional esposa de
D. jaurne Fornaris, Mestre nacional.
El vespve a les 8 se ii feu l'acompanya-
da la quai fou tan concorreguda que
no quedh cap homo ni cap nin sense
asarhi. Tdiilbe l'acoin9anya i ' \ junta-
nrent Tins ai c-nienteri. Dilluns a les 9
tenguk iioc l'ofici a1 quai assisti m a
gran 'grntxda possnt-sc I Iglesia de
corn eo gam; fins les capel es estaven
plenes qile RO-n'hi cabien pus.


El poble ha tengut gran Sentiment de
tal mort per ia seva bovdat i !es sirn-
paries de que gosava. Acompanyam
a' ~i n espds U. 13unie Fornark, mestre
i !>,?tie del nostro poble i ai seu fill D
SJebastia, Que Deu les doni molts d'
anys de vida per poder pregar per la
seva inims.


Tarnbe nioii diumenge horabaixa
uti nit1 de I' anion Tomeu Salero
quc tenia u n s dos anys. Acompanyam
a la seva familia amb e! sentiment.


-1Xrrnrs se cas& el nostro amic
Juan Masanet (a) Serol aiiib la di;lin-
gids jove Maria (a) Minyona. Deu
vulga que puguin eslar mo!ts: d'anys
plegats amb akyr ia i que sa sort 10s
perseguesqsi.


(CurrBsroN6AL)


E @A
Dia 20 d'aquest mPs i'onginyer


agrbnom S. Aguil6 va donar una con-
ferencia sobre les oiiieres donant una
explicacib sobre l'esment que requereix
dit arboiat.Vd esser molt aplaudit.


--4questa setmana han estrenat el
motor i prensa de I'amo'n Toni Corsac
(a) de Na Uanbusina. Les truiades son
d 'uws 12 corteres Aquest nio:or tot-
sol bazta per fer 6asi tot l 'ol i de Cop-
depera; enguany lrien bestant amunt
bastantes a dotse i mks curiaits,


-Diumenge se celebraii la festa de
nins i nines que assiteixen a ladoctrina
cristiana. El demati a :es 8 missa de
Cornunidgeneral per fOtS e's niiis. El
decspvespre reparticij de premis en la
capella del Col,legi.


-Dinmenge 2 d'octubre comensar.4
la novena dedicada a la hl,are,de Deu
de I'Esperanra. Prerlicara D. Mon:erat
Binime:is,vicari d aquest poble.


-Amb : ro l iu d e la partida dels.
nostros soldats a Algecims que n'han
partits 9 dei retgiment d'lnca i 3 a Tea
tuin dii de Paima. El Si- Rector ha
pensat que lo1 el temps que estiguln en
periil la iiantia de la Nlra Senyora de
l.Esper$nsa estiga encasa n i t i dia.


-Dijous de i a setinana passada
vengut D. Kateu Bosch Cotedritic del
beniinari d e Palma per fe el pia i Fre-
supost del nou reiiotge que a'ha de
coiGcar a la parrbquia.


-Encare que no haja p:ogut eis estlu-
erjans ja s'en van a les, seues respec-
tives viles perque el temps s'es refrcs-
cat


(CorveSpoizsal)


PRO ZOLDATS
Aqzestn setmana SI estan


fent les funcions que ja anun-
ciarern a benrfici dels soldats
artanencs que llaiten a I'Afri-


Diiluus i i vospre en et-Teatre
Priricipal se domi uua sessi6
de eiue, d'eutrads fraacn, ha.
gueut-hi eu el portal bahsiua
pel qui t<%Jgl& gust de donar
qualque eosa. §e racauda-.
reu 100 pts.
El dijous a vespre ea el mateix
teatre els aficionnts del Ateneu,
dooarenel Soldado de San
-Murcicrl i Cadclocres urn-
bulanie.9.i Ainenibfi I'acompa-
yatla la banda Filarm6nica
Alassauet la qual aixi contribuf
tambe arnb el seu 6bol n ajudnr
a la recaiid;::ib. E n ele intar-
medis toe6 el quartet0 d'en
Len. El iiqiiid de lo qua recau-
d i &s: 95 pts.


En lrs escotes de uius s'ha
obert,a tzinib6 u n a ilista de sus-
cripci6 a fbvor dels soldats ia
qiial, ha d p u x t entre les dues
19'80 pts. que han estades en-
tregades a1 S r Batle perqae les
destiui,de la manera q u i tropi-
ga m i h r , a beuefici dels soldats
urtahencs.


AdemBs CIS quintos que cn-
guxuy feren els Reis, repetirhn
aqtlejxa fnnci6 per recandsr
tambe foudos an aqnest fi. El
iilatf fer8n una voita ainb la
mitsica captant. El capvespra
a les 2 a la plaza del ferrocarril
represeutarin aqueix drama
populnr.


ea.


---
Auireru doriaut conta' del8


demBs iictes que a n aqiiest fi
se c:rlehriu


'4 Sort Kocn de Ciutat mor6 a
edct molt avnitsuda el corn@
poeta i nrpuitecto L). Bartomew
Ferivi de IaJfiRtwa deb qual et&
brczt mos n'ocuparem a i d de-
tmcid. Deli hajn pvemiada
arnb la Glbrta la seua vida de
treball i de virfiit iie6isa JamZlia
especialmerit sore fill Mipue1,fa-
mds poeta i escrifitor I'exfiresp8
del Irostrzi condo2. : ,


d'oetubre dematinada ha fetrs uner
quantes brusques i el eelba quedat
com emboirat, pressagi de:plugee m b
abundants que cauran si Deu ho vol.


MALALT
S'ha tornat agravar un poc I'dnor


Miquel de Sos Saslres, que ]a anav4
per be. Deu li ajudi, si conve


MORTS


Corn ria diguerem'mori l'dmo'n Qui.
llem Morey do Son Serra(a. c. s.)


L'acompanyada que sc leu cl dissap.
te a les 12 i mitja, fou presidida pel
magnific Ajuntament i la familia del
finat, Demunt ei baul hi anava una
hermosa corona, que li dedicava I
A1untamer.t i hei assisti una gran 'gen-
tada com tambe als funekals. Ala Sola
tot lo &bef hague la bandera posado
a niitja asta i una porta tancada en
senyal d s dol.


AI cel sia.


-Tambe mori dia 30 de ,Setembra
I'amo'n Tomeu Soppa des Coli de nu
Abrines i un atlot d'uns nou anys del
Iloearr6 les Coves. ---


A Palma,mori tambe dia 29 a vespre
despres de mo:t ilarga malaltia sopor-
t a i a ambresignaci6 cristiana el virtu6s
cavalier D. Gabriel Morcli Vcrd, pare
del nostro amic carissim D. Pere Morel1
i de Olezd a1 qual coda la dem&famf.
Iia doLiam el mCs srntit condol.
AIS funerals he1 assistiren molts d'arta
nencr.QueDelr-el tengui a Is 0ic&aa.


DESGRACIA


Dilluns passat en ia tafona del8 OlOrS
aont s'hi monta una prensa nova e
majora1 i'amo Antoni de Sa Mesquida
tengo6 la desgrdcia de caure d'una es-
caia amb tant mala sort que peg& am8
el cap deinuiit un rail i s'hi feu un chap
liarc al qual lhagueren :de donar set
punts de sutura. Segons notkies vs
millorant.


PARTIDA j


AqJesta aetmana han parrits nova-
ment cap a sa !habitual residencia D.
Ratel planes Tolosa, Director de la
Companjria de Ferrocarrila D. France=
de P. Massanel notari de Palma ;i el
metge D. Antonl~ Blanes Boisen am&
res~respectlves families.


'' CANVI D'HQ RA


A n i t a 12s l&es el eornent indica%
per atrassar t o t s e i reltotges una hora.
Se restableix alxi I'hora antiga i torna.
rem mentres tam a la normaildat, ja
que tanta pzrturbaci6 produia en la
pagesta aquest canvi ditx6s.


OPOSITORA ARTANENGA


En .El& definiliva d'opositores
aprovades amb plassa he1 figura l'ar!$-
nenca $enyoreta Antbnla Juan Lliteras
(a), .de ca's Tinent Quek ambe1 no.
,691 i~ pUnlaci6fi48'75. Enhorsbona;


. .


i


. . . '
METEOROLO~IX .. ,,


Per fi el cei nos ha fet concebre I'es-
peransa de pr6xima plujj. El dia primer ms
. ' " : . .t; ,., ,


@


& uti aploc de cansanetea popular6
w l l i d e s ptrn'Andreu Ferrera Ycnor-
u Van k t 1 flrwficadcs i aflb p r o b
di de notas - Es UP volurn kr lW
p h X 6 .


Prcu 2'Wpptfi.


w-
DE MENORCA


RONDAY ES
M A LL0,RQUINIES


d'cu Jwdi das R e e k - M'hi laavuit
bw, j?ublEeats i Ws 11% &obareu en
la n w l r a Iiibrwia a E pts. tam.


LA CUINA
MALLORQUINA


LIike del Coe i de la euinera.-
InCirslble a tote8 ies famiIiM de
bongtat. $8 van kambb aqui. Llibrrria
aswht I rrlligtooa Art&


TpEsORDELS AVIS


Revista blklorira Lalcaw-Prau 3
pts any


D'ACI I D'ALth


Surt rrienoudmcot a Barctima .
Molts de gravats i trebails cientihc i
literaris. Preu 1'25 pts. cada mes.


REYISTA D'AGRICULTURA


Sart aada 10 dies, a 1 pts cada me6


6CONOlllIA I FINANCSS


Surt quinzenal a 1 pts ai mer.


DE LOS BeMA


Edici6 ecoo6niica: 9 ptc my. Wid6
de luxo: 15 pis any.


1 ~ALMUOAINA


lliari c?e Painia. 2 pts W W U S ~ ~ .


LA VEU DE CATALWYA'


Preu: 2'50 cada me%


LA VANQUARDIA


de Jarcelona: T50 pts. trim rdra


,*, . .,. .+. ,
! :$
.. * 'BATXIELEWS " ' , * ~


S'han pthlicats una Apuntes de Gengrafia Gsneral i de Europe qur ranlsrlrq .';$
sl program d squcsta asignotura en I'lnulitut de Palma.Sois vnlen dues pt3.S.n Ir 33 *.


':~!.i moltr utilidat al estudiants


P AL-L ?tS Ensaimades I panets
En lloc ae trohrn xiiibn qrre a la


PANADEM h Victoria
Unic diccionari cspanyol enciclopedic manual ilU$Irat


en cinc idiomec: espunyol, trances, inplh, aleman, italirl,


Preu 12 p i s . E S F O H N N O U (A) MAXGOL A todas Pas llegadas del Ferrocarril hay coche
que parte directo para Capdcpera y,Calarratjada
dc estos puntos 'sale otro para todas las aalidas
de tren. I'obra d'un cop i pot pagar-se a piossos mensuoia A &a botiga bel trobareu sempre pass - pmets, galletee, heacuita, rollcts, if tetr
Hay tambien coches disponiblen para Irc Cucvas
7 viajes eitraordinarios.


D'm


fliquel Roca Castall ELABOGADOPOPULAR Set magnificf toms enquadernats. Se servirP tots


casta de pasticerla.
TAMBE SE SEILVEIX a DOMICJU


El miilor diccionari del mon Contk cent millon6 de Xetedat, prontltut, i CCOIIO~ZI~.


Carr-er de Palnici 3 bi?. A R T A


pdrsuies, de" mil biogreRer i un mil!b de ressonycs biblio. i)KSPil I G
PLASETA DE XARCHANDO. Se pot adquirir a p:assoa en la nootra i!ibrer-ia.


. . - L .-. re&-


ALMAGENES MATOMS
FAEL, FELIO BLANES


Carre de P a l m , 48-ARTA


p r o n t i t u t
S'ES OBERTA FA roc. *rm ES NOU


I LLAMPAN'T. SERVICI ESMERADISSIM


&Yoleu cstar ben seruits?


(A) ROTCHET
ta una Agrueia rntre Art6 i Pnluia i hui vb
cada dia.


dervrix aeb prontitut i seyumdat tot c lam
J'eacirrejp.


Dipecci6 a Palma: Harina 38 An .I cortat de;
Centro Farrnrcintie.
Art4 Palma a.3


-_.


. .,
Qualrie Cantons, 8-tRTA ,':;


~e o l i s d ~ primer i myona claws


Servoix barrs1:i de 16 litros a de-
a preus acomodnts.


mieili.
VENTES EX CROS I AL DETALL


...................... ... . ..... ~ .. . ., . . ~


.


c