. . - . , . , .. . . ., I i , , I t . , . :' SETMANAEI CATOLIC MALLORQUI , , ' I L...

. . - .
, . , .. . . ., I i , , I t . , .


:' SETMANAEI CATOLIC MALLORQUI , , ' I L ,a , .I ,


--F


ero DE L VICTORIA
Ai ib la f i de la guerrico.


menpi per a Europa un period0
de profunds peu.torbae.ib espiri-
tual ( h i i t o 1116s iulensa que la
pertorbxi6 econ6mica) q u e du.
ra e n * e u a i duyari molts abys,
produiut conseqiiencies molt
dificils de preveure,


Aqnesta pertorbaciC espiri-
tiial 3 ha produit, aixi an els
pobics que participaren en la
guerra com en els que n'esti-
goeren ap:iri-nti, i , entre eis
primers,es dona el cas parado-
xal que la criai espiritual hagi
signt ines iiitensa en els pobles
veunrdors qu3 en ela pobles
voquts .


Eu els pnbles vencedors,smb
1s sola excepcib d'AugIaterra,
s'ha produit el que en podriem
clir la decep:i6 de la victb:ia,
que eu c:td:i pais ha tingut ex-.


, premious i consoquencies espe-
., eiais i que a Itklia ha signt u n


dels f:ictor.s mes decisius en la
' genariici6 i cn el trionf del


feiuisme.
A que es produis aquest~a.


deoep-iB hi hzri concorregut
diverses c a u s ~ s , esseut la prin-
cipal l'haver xifrat en la viet6-


Et1 do ei:on6mic, hi havia
la ii-ius% q u o tots.tis est6alls
de I:I g u o r r : ~ csurisn sobre el
ven~ut , querlant I'ecoudmia
deIs vmncedors, o anforti& o
intacta. Aquesta 11 I u s 3 s'hau-
ria pogut realitaar amb una
guarra cotta, qne no hagues
eonsumit major quantitat ;de


1 ria il-laaious iirealitzables.


i coetcha corn la derrersr guerra
en 1s 4ual el consum de riquesa
excedia enormeinent la capa-
cihtde pagament duls venGuts,
qualsevulla que ells fosi in ,
convertin en irrealitzable aques-
ta il.lusi6: la guerra havia d'
esser u n a ruina per a tots, i els
veocedord, a l ' igua~ que eis
venglts hayien de sofrir de 1'
ewpobriment general ereat per
la. guerra i haviezi d'adoptar,
ea la. psu, I'esfors necessari a
produir all6 que en la iluita


, havien treballat per destruir.
En I'orde'nacional, cadoschn


dels pobles que partielpi en la
guerra e,s feia la i i - l u d que,
'en veuir l i victbria, veuria rea-
1itzat.s tots els seus ideals Ea-
cic;oalistes i imperialistes. Una
guerra 6s i ti& sigut sempre
-i no pot &ser altre cosa-
l'afirmacib rn6s:'aguda de naci6-
iislismus contraposais. Una
guerra 6s, i Berg sempre, m a
enipresa imperialists, sxpressi6
de l'afany d<estendre la foma
i el poder, d'nn-poble a costa
de la Eorsa i el poder d'un altro
pobIe rival. Les, guerres' en
nom d 'un ideal suprenwio-
nsl o extranacional, gadrres
de principi, guerrea de relligi6,
lian signt sempre en elfous
guerres imperia\istes desfressa.
des : imperialisme nacional
y u a n t s'ha t ingut coneepte de
Naci6; impeialesmo, de diuastia
o d'rryuesta, an una dioastia o
ima casta .encarnaven o agave.
liaven el'sentiment nacional.


I, en la der rem guerra, es
prodrrf uu fet que havia de
frustrar la satisfapci6 dele ideals


naciodalistes, histories, rkcials,
yiie cada bel-iigerant,, apo@ava
a 1; Ruerra i que eren el 'aari.
tablemotor de llnr ac@o bdliua:
la eanverg8ncia, en nn'mateix
agrupqnent, de ~1a1&naliapea
contraposats,Entre els bel-ligs. i,
rants de cada bandol-priuci-
palment entre els del 'b%ndol
v'encedor- la biat6rja i.14 g6o-


' grafia han poduit ineomGatibi-
litats i r r educ t ibk en Ilari-as-
piraci6ns naeionalistes. :' En


' periodes de normilitat, 1% forsa
'dels fets acouipleit3 i la,noci6
d'una i.mpot6ncia actual- pet, a
moditicarlos, fa pos&ble.&o-
modarqeut, I'arnigahle convi-
v6nciaj ddhilc I'alianya basrda
en un'adi comh contra uti ter-
cer, de nacious e l m p r e m ideal
nacional de les quals 6s incom
patible. " Pw6, en . o&ir 'una
guerra,sublimaci6 i exdcerbaci6
'de tots els sentiments nacioua-
listas d:uu poble, .e l mixini
ideal nacional revirvioleuta-
ment i floreix I'obsasii, &la .P '
seva realitzaci6 inmidiata i
total.


El fet que 11uit.essin junts en
la derrera guerra pobles a1 m i -
xim i d e d Hals quaIs,:& incod-
-patibl&, no impedi ' la proquo-
ci6,daqnest fenomen: cadas&&
dels bel-ligezant estztva con veu-
Cut qup e11 era el principsl'fac-
tor en I'qiiipresa comuna, que
la seva acci6 era la decisiua;
que el seu pes--.peesisameut
el 6eu pes[- era el , > . que fei:
tombar la. balanra, 'i, corn., a
consoquencia d'squesta convic.
ei6, que el sonideal- dRcioaal
-precisament el seu,ideal . , . na7
cional.f.-havia de. veilre's ple-
nament realiteat en cas de pie-
t6ria: I'aliat vencedar 'que ha-
yu~ls,, d! sofrir, ' trbbaria de
abbres uda compensaci6 ... a
costes del jvenCuti'SBrbia1 corn
a exemp!e,,,estava convenqnd&
que era el primer .+monzLtFe


I


. .
5 .


i l


. , ~
entre els afiafs per Serbla havia


' vingut la.gqeri-a, per defensarla
havia '.pres, les aqrpcs. la meitat


?: de l'uaiverr; en el perfode dolent
j de b.guerri,,S&bia havia sofert
,les m&imes depredessi6ns i lek


2 mes cruels:martisis6, Podien dup-
tar els serbis que, 'en el moment


-.de la t.ictbria; ols"':que tot ho
havien arrisciltpjr a'6vitarli ma
hunliliacib nd.e?t&i<n d'acort a
facilifarli, per un %?'de volun-


. , 'tat que 90 impIic$rfri , , . . #,, cdp sacrifici
. la .reali@aci6 ,I., ?e llurs ideats na-


ea1 pacional de
ideal nacional,


eral'Adrihtir, egsar 61 nQcli cen-
tral d'un p a n inpsriesldu que
domines I' Adrikticl Que ItMia hi
podria tenir .quelram a dir? Si la
Etalia tenia. un. teatflp. immens,
$definit,;'per a 3adt.Va expanci6
'a€ hf,editii-rani, a' l'Africa, a1
'OriPritl ' '


ItaIid, pef'keu cantb. est& con-.
t , : 'vensuda, , . . . &e' !?I$ &sa, que la
sqya ,interveQciic).!'en, !a' gperra,
.es:$o,qqe .ha d,ec!dit, l'unic que
rha de~id~t;~a:victbria., aels aliats:
,entrant $tal$ en gwrrai a1 costat
delszseus.di ts ; e a 1914, FranCa
:hauri&--sigut~aimfada 'en poques
Setmmes a l a victbria del triple
'Hduria ,. , si&nt'jaa-decisiva en 1914;
consifvatit la: sWa neutralitat,
FradCa hauria sdcumbit en 1915!
itot el mes, tart en 1916. L'accib
3,ediiiGa ., d ~ I @ i ~ , ~ no vtilia com a
pre$ tarqafitzacsb gelgran ideal
nacioqal de conskrtir '1'AdriSttic
en vn,lIac ,&ilia? Serbia? *Que
plPs pot demmar,, aguest poble
barbar, T-poble ,..d'assassins, que
haver .sahac ila..seva existencia
nacion& . . t: .. j ,


1 E.@ qtie d iem4l t8 I i a~ i Serbia
&n l'Adfiatic,ho. poddem dir d'
h l i a i Fratq!xen el Mcditerrani


. 'S ' ,


: . I, ,,


I I .* , , ,


produi ja aban&,nue p$essin con-
trariada 6 !imitada.,la.realitzacib
de Uurs,sonmisnacionals, quant
poc despres :id'iniciada~fa Confe.
rencia de la Pau, els sues repre-
sentants e's trobaren,; de fet, 'ex-
doses 4ii les, ,negociaciun$ 'qua


.riqnesa quo aqnella que rr'ha.
gues pogut, sxtreure dels pobles


npnts. Una guerra tan llarga


. '
t~ convertiten. ben aviat, pel sob dret
d e representar els Estats nits forts-
aq1,cIl dret del mes fort que la vip6ria
de!!; aliats haviade suprimir per tern-


en .una conversa entre Wilson
Oeorge'i C:emenceau, quedin


nipotenciaris df les aitres poten!
n la situacid dd icu la del que


-assabenta+se del quepassa a una
reuniii pel que es pot esco!tar per
Ies eiiclelxes d'una porta o pel fprat
d'utia c lw .


fos maior del que
ontribui fortament
eren .le$ potencies


imular les verita-
b'es fiiialitats de la guerra, aquetks
;,:n:tlit,i?s nacianallstes,irnperlalistes.ba-
se iiiica i justificacib itnica de la p e r -
ra uurujiaLcam~de,de,rotts lesaltres g w r ~
rei.


s tengueren;la franquesa


?!I& 'guerra:+%knlia guerra per la a u k ;
JV!d 8l&A la b i t s granS'Alemanya
: perestendre' l'hdgemodii . ge&&ica a
.,wt Europa ... Anglatenn praclama tam.
~il$!.el' Daracter lnucional de la seva


-a: en t r aw eu,la.lluita per a man-


pe? dn :sentimeat nacionalista-imperia-
'liila, ' b l p r e n :una bandera d e gserra
:que, era una in&knsa;.hipocresia: la
:duilitzzi~ib:contra ,la barb4rie; ta Iliber-
tat wj\frs: Ifoprcsib; el drct dels,pobler
,a air.jp99ar ,d'ells rnaleixos contra..ta
;tifariba'qd$ly -*Mats opres8ors; ia de-
uioxicia tiurnanitaria contra I ' h p e r i a


e yuqrrer; la guera per acabar
s &erre?,',per a instaurar 14
::!I[!( 'Sntre ela pobles, contla


'Iesperjt- tfpntinador' i agressiu del;
i ' f ieptesa; Amb"aquestes f6r-
fajagpres i,sonoies, cercaren'i


kc*f<e&ireti el$ aliata ~guan ia r en tot
~ h n o n kud ; a d h i n t Savotable a liur
aausili per6 aquesta ideologia -.eo la
.%ui!:nd cgei+n cap del$ q u e \a, i n v e h
;@renlyaba:&xr. e s q r .creguda prlp
1@jle; que fosleriign, la guerra i pels


que. ftimpati.tmven ,. . amb els


' 'bodui 'un edclat d'entus,.
t'-qnial' .thtiioti~ xifriva ta


khk.&ata rCalhza~i6 de llura il-lusiono.
&nivaquetk,r.fioments la persona i el
pi,.'@ikna -de W k o h concenlrava la
ulii vcrsal simpatia, perque ee,les awes
fii?iye&d #I$, rqntgnticisme humrritari
i;g:e5qr6fi&Qtofhoin M.:Uobpva la soluci6 ,w, se.y'plel:i l's+arnap3 del


, ,&I f+tigqce,ep,\a,gC+n guerra no ilui-
y i t e pr&sjioti& sind p q
aes, fo,? tinrbe :causa que


eniessin il.!uiions 4ue. en eiveirje,
ovocar profundes i pertor-
cepcibns.' Durant mesds i


hhys, ?n ha' #arribfica' iratemitat d'
&*&il; .. , m€#i?i! $~ntd'patrono i obrers
&iirg&b& ,i prtiietBris. I aljuesraconvi-
$&a$. ieuiimrgiL.ren':eis 'patrons la
Mhsi6.>qrie+l'ubier, aqaeU .obrer arnb
d - q ~ + t c a - q p a c t N ,& scfiiments i.cl5
part;is->pn~ @rvri de~ia matrixa patria


9 :,


I


h@ & q i i a , a + @ w A 3epu enentic


en I'obrtr germin& la il lusid que el
palr6 tlndria a n b ell il-iimitades gent-
rositats en el temps a venir.


I et! arribar la pau. nna iiimensa
collita d e deseng?y&s succeia aqu.sta
inmenss f1orid.a d'rl-lusi6ns.I el deseii-
gai:y, la decepbi6, e s l 'estiaulmt de
lots rls nrals sentiments, de totes les
baixes passions i dels individus. EP
sobretot. l'estimulant de la revofta.
I hasigut per aix6 que un vent de revolta
s'ev' desencadenat a gairfbk tots els
pobles que sorliren victoriosos de la
gran guerra.
A F r a n p , la decepci6 de la vict6ria


ha vingut molt tart i ha vingut paulati-
nainent. Ha durst la il-Iusib rnentres
ha cregut que CIS p a g a w n t s aiemanys
resoldrien totes les dificullats econbmi-
ques i fioancieres I que !a dislocaci6
definiliva del imperi alemany aparta-
ria per stmpre de F r a n p el peril1 de
noves ihvasions germhniques Per
haver conservat la il-lusib de la vic-
tdria nomfr i F r r n ~ i la crisi d'anarquia
que e:s anys IS i 20 amennci rubmer-
gir tot4 l'!<~copa. La decepci6 ha
vingut drsprds i ha viiigut taiit de nii-
cd en mica'que el contracop ha sikut
[ant atenuat que el decsntent popular
s'hi:acontentat amb liancar del Poder
els homes que encarnaven ,una a c t m
tuadr significaci6 guerrera i nacionalis-
fa,.. que duant mo!t de tcmps recoilia
generals I fervoroaes simpaties.


AIta!ia, en canvi, la decepci6 de
la vict6ria va sentir-se inmediatament
i tolalment, i es per aix6 que a Italia
aquest transit soptat, de 18 maxima
il*lusi6 al mlixirn desengany, produ
les consequencies que estudiarern en
el pr6xim arlicle.


F. Cambo.


I I 1


A Q U EST N UM ERO
H A PASSAT PER


LA CENSURA
M l b l f A R


I ' !


En la Vila de Petra va muri casi
repentinament, ei dia 31 del passit, i a
les 2 i mitja dei capvesprc. el Rt, D.
Frnncesc Torrens Prev.


Pel 8eu caracte afable i bondadbss'
hav via conquistades le$ simpaties de
tots 01s qui el tractaren.


Era consmt coblaborador del perio-
dic cat6lic CORRKO DE M A L L O R C A , ~
havii trebeiat molt per I'tneltiment i
p lo r ikac i6 del P. franciscfi Fr, Juni-
per0 Serrr , natural de la dita Vila. i
cvagelisador de Caiifornin.


Els S ~ U S trebal's li havian merescut
diterentes di stincions.


AI mareix temps que donam el con-
dol a la seva alribulada fanitlia,p:r tant
reiisible kcrdua aixeclin a Deu una
oraci6 per I'etern descaiis de la seva '
anima.


A . E. R . I. P. A.


LA VlXITA DE LA '
COLOAIA E8COLAR


Per certes dificullats, que no es del
ca s nornenar, no poguereni dar, en el
nlimero papal, a la cr6nica de la visita
de la col6nia escolar a la riodra Vila
tota i'exfencib que se mertix; ara, no
obstant anam a fer lo que no poguerev
ilavoiices.


El dia 25 del mes passat, en el tren
de les 6 i mitja arrib.4 a la nontra viia
la dita colbnia, presidida per I'lnspec-
torde la. ensenganse, D. pxw Cap&
Tres eren els mes'res auxiliars, i 25
e: numero d'alunins esco!arb, anant
tots aquels vestits ainb el seu 6enzi:I
uriifurme,que consistia en: capell gros,
sols camisseta, calsons curts, i. erper-
deriyes,


A i'fstaci6 llavieii acuJit a reb:er!os
el Batk D. Miquel Murey, el K. D
Andreu Ca~ellcs, el Relgidor" D. Fran-
cesc Noguera, ex-sargent de"ln Guar-
dia Civil,el iiiestre nacional de Ferreries
D. Pere G x a u , el Farmaceutic, D.
L:orens Garcies i aitras personalitalo,
el nom de les quals sentim 1. 30 recor-
dar.


Elr alumnes escolrrs,eo orde i acom-
panyalats de leu mentades persones,
pels carrels piincipals de la publrci6
se dirigiren a1 Oratori de St Salvador
ont despres de resar una Salve a la
Mare de Deu, que all& dalt se ventra,
i sentir algunes explicaci6ns breus que
sobre ella les done Mossen Andreu
Caselles, amb graii piedat i compos-
tura anaren a adorarla.


Voitaren, despres, I'antiga milrada
queal cap dernunt de ia rr.untanya se
conterva encare, fent tots grans elogis
dels espay6s i variat panorama, que
desde all& 8e coiitempla.
D' trqd partireti avisiter la Parrb.juia,


I ont despres di. resar u n a esraci6 a Stm. Sagramen;, pogucren coriternplar
l'esplendida il-lumloaci6 e.&ctrica. aila
instalada


Arribats a la Sala on1 les eaperava
el Retgidor D. Ratel Blanes, metee, .?!'e
les reb6 amb gran amabi i h t I c w crhrd
le3 fou servit un expiendit refmsc
repartinlios, a1 mateix cemps, el Batle,
I). Miqucl Morey, una portal r,ue
contenia una vistageneral de la nostra
Vila.
hl f d , a dins el pdti de la Consis!orlal
fereu alguns exercicis de gimnisia,
cantaren alguns hirniies patriotics
canqonr populars.


S'hora de sopar havia arribada, i tis
alumnen escofars, juntament anrb eIs
reus meslres, foren alojats per les eases
i rebuts amb gran amabilidat.


El rrllotge don6 les 9. El Teatre
Principal s'havia posi t de g o m en gorn
Els alumnes escolars repeliren. demunt
l'cscenari, elo exrrcicis i cantics de la
Sala, i foren aplaudits freneticament.


AI epdemg a les 8, p.irtiren cap a :es
coves eliojiant en gran ,.manera, le5
stencions rebudes de 'part del poble
d'Art&.


2.


Dlunnmge dia24 8'amo'n J u a n Massanel
trnguh la degracia de e w e fentae una
ferida a unacaw.


DOU li do remei qui pot.


-Diumeige passat se celcbra I
festa de Cant Agusli. No fou tan
ariimada coin els demis anyys. L
festi q u e eis aiires anyr re fria el cdir
de la Plassa,enpu~ny s'ha fets'ei~dk 1
avengud.: ~ E I t%iroca:iii. [ ~ e s ca'ricres
de bixiclklrs, ,$e cc!ebrare:i a les 4
dcsde 1'rntrad.i de S,n Servera a
ccnli-a1 de St. Llorrns. La banda de m
Sica que dirige!x D. Juan LiilerCS, to
v6ries pesses de soii vast rciwtori
furen i i ~ c l i t eio:i.xhs.
--Vengue ii psssar les dites k i t e s en I&
nostra coinpauyia e! nostroamic, xofer,
D. Juan hndrcii.


(CorrPsponsal)


.ilz_a--


Arnb grari solrm lidat ?,':I i n celebradw
enguany i es testes dsi g'orios spos-.
to1 S. Bwlomcu, I'atrb d ' ques t pobie


El dissapte a les IO. se corneiisti la
revetla que fou preparada pol pirorecnic
artanenc l'arno'n T o ~ i Espinosa ( a )
Correo. La benda d'aqtiest pob:e tocP
escu!lides pesscs de %):I rrpxtori .


El dia Zl,diu:nenge,al d m a t i Iii hagtie
Oiiciniajor arnb diaca i subdisca;c! chor
Davidic cant& 13 missa d'en Rsvaiiel.lo
Prcdicri D. Jamie 3 s : r e .
El cayvespre hey h a g u t corrcgudes en
el cos, guarryant ei primer prei'ni dels
cavalis e: de I'drrio'n lordi Femeiiias i el
scgon 4 de S'Heretat;el de Iw nislesla
d'en Sunye d'ArIP i e1 d'ases el d'en
Pruna.


A les 7 del zmb assistencia de les
autoridats i el batle major, D. Per? A:
Baezi desprfs de breu parlentrn:.impo-
sfi sa Crfu de beneficroui? costetjada
pi1 pob!e. ai Tment de Carsbiners d'
aquestpursto D. Alvaro Gmir.ro.


Par laen tambe D. Mateu Cirer, i el
Rt. D. laumc Sas!ie Cssrlit molt aplac-
dits.
Dia 25 lo tnateix qiie e1 dia anterior.


~


- 3


La casa 1
de la Fortuna


(Continuacid)


ESCENA VI


Bernat, Rnfel i Tonzassgt


BER. (&art) L'educacib i bons
rnodos d'aquets allots demostrev
ben a les dares que son de bona
familia. En Fraricesc i n'Ar:toni
m'han dit una cosa que jo no
sabia; are conve que pugui con
versar arnb en Tornasset,totsols'
perque essent elmes petit sembla
el me3 innocentet. Per4 i corn
6s a ix8 H e dit que nom& cri-
dassen an En Tomasset i ara.
veiy que venen tots dos. 2Corn'
6s aixo?Rafel,veten a jugar am@
sos meils nets; que'n Tomasset..
quedi totsol aiiib.rni.
RAF,- Ils que'n Tomasset n
se sap explicar; diu, se desdi
S
e co2fon i no e;caplG de do-


narvos claricies de res i fins ten(:
p6 que vos falti an es res-
pectc.
KER. . -N~ tcngtiis ansia; coneg
lo qoc son nins i sE compatirlo;
quant no sabin parlar aixi coni
tocaria. Toms-t 'en an e3 'jar&,
R n ~ . - " o ser& millor que jo
tambe vos diga lo que voleu
sabre? Aixi. si'qued, En Tomas-
set vos psr1ar;L amb' m6s con-
fiansa.


Deu Vidrl, Rilla del Tinent d'aquest,
puGsto. ':; ; . ' ' l , b '.


Va bcneir,l'unib el Rt D. Jusep Fuster,
Pvre. Desitjam %la cova pdrella molt&
ieliciaat.. , . . , . ,


. I . .
'TRASJ+AT. . . , . . I - ,


~ EI pundonorbs capit6 diifantgria I D. Mlquel Iuan Pellicer,artanenc i bon
~ patriota ha estat trasladht desde Ervi-


~


sa a Pblrna de Mrllorca. Per molts d'


i ! ,'. . OBRES PUBLIQIG;
BE=.- No, deixa anar scs con- I E l t i n ' ja' acabadi.sile$.obres d'una


par! de la piaes de la Consiituci6.
fianses: necessit estar una e6to-
neta amb en Tomasset. Ala, ve.
t'en an es jardi, (Apart) No se
perque no vol deixar totsol an
en Tomasset.
R ~ ~ . ( P n ~ t i i i t diu per ell niateixi
iPobre de mi! Ja estam emboli-
cats. (Fovti R4ira, Tomasset ves
alei-ta arnb so xerrd!
BER.- Seu aqui, ninet estimat;
vui ronvers2 nmh tti amb tota
confiansa i desig que me parlis
amb franquesa. A tu i an es ten
germanet vos vui protegir, per6
abacs necessit sabre ses coses
clares. {gue't diuen de bon de
veres?
T o x - A mi me diven Tomas.
B E R . - - - ~ ~ a ta mare?
l o x - - . Per6 es meu germ&. no
vol que jo rerri d' aquestes
cosei
BER.---~I perqre?
'Tou.---Pei-que mu mare abans
d e morir inos encarreg& un se-
cret i mos don& una cartn que'm
d'etltregar en mans de son pare
si tenim sa sort d,'arribar a,tro-
barlo.
PIER. . - ~ I sap^ quin es aquest se-
cret!.
Tox.Si que'l sk ; per6 si'l di: vos
tambk'l sabreu.
Bm.---Diguemen un poquet no-
m& i est& segur que mai mien
servirP mEs qu? per fervos b6,
ToM.---Es gran .secret de mu
mwe consisteix en no dir mai a
un aitre les C O S ~ S qu'ella mos ha
dites.
BER.--- i I quincs son aquetes co-
ses.?


Alerta; Tomasset inira bz que
d i u .


,.


R A T . - - - /nz rictvv<.viz szs cases)


Sc not h3 pal-ticiyat per tarjrta e1
casament del n o w e amic el cirugid D,
Miqucl 1.1aie:as AmorSr arnb la pres-
tiyioit m?;tr3 nnc;o.irl S t i 1Y. Josilpa
Toms Pavrrzs okiintmos son donlicili
a Manacoi.,carre del i'rincipe no. 9-fer.


Sia enhw2bona I Dei: les deixi est:'
mo 1s d ' anys plegl!s.


anrhi; dil.!i~ns passat en ld lglesis de
o i 6 i h d.: S: Pwe, S? verifica el
rlmo.ii dzi cerebiper D. 'justp Fer-
dez Garcir arnb Da. Ant6nia de


. .
,


GRAN FESTA
~e Conensa a parlar aiib insistencia.


de la solemne testa qu# si Dgu.ho VOI
!endrd lloc a I'Ermita de Betiern, el dia
31 delcoirtnt, amb motiu de cc' ,e b rarse
el pri 'aer centeuari de la construccio
de ,a capi.!lta, i efrclu&r-srla bendici6:
de dues imatgrs. dels Sts Anacoretes.:
S. Antoni Abat i St Pau primer ermili.
M r s cnvant dwern mes detalls.


REUNIO


Se tenguC diumcnge p. s a t , en la Coii-
sistorial. per t r r c t a r d del &do corn'
s 'ha de celebrar la manifcstaci6 patri6-
tica dei dia 13 de Setembre.


Hi assistiren, a me6 de ler autopats
els principals personalges de la po-
Llzciii. .


EXClJRSIO


La afectuarin, si Deu ho'vol, d e i n i
diumenge, a ~a ciuiat dz Sailer eir
joves de la Congregaci6 Marinna..
En el proxim nhmero en donarern mer
detalls.


, .


DESGRACIA.
Di:necres,din 3, I'amo'n Juan Garb4


de Ma Carbonera,' veiguent de cercar
reina tengut 11 dengr'5cia Be'cnurr de
sa bistia i 31: xepk una orelia, 'la.qua1
CIS rncfbs hagueren d'acabi de tellp.T


Que Deu li assistesqui per l i p a r t '
que mes convPngui. , .


,~ MALtbTk
Hi est* de'cuidad&l'esposa de rnes-


treJaume Cabrer Or.. Meria Ginrjrli
Que Deu li do sa' lut 'si ciihvk. ''_


V1SIT.i
Un d'aquets dies passah, arrib; a1


aostro pobie per passar u n a temjor+da,,
al costar de la seva familia, 1'il.lustrr
capell i delretgiment eil desti a 'Mtdrit
3. Francesc Snrtda Rlenes.


.~, , ~ , ., . .
ESTAT S A N I T ~ R I


Corn a fruita del temps hi ha algunes
gistriques i qualque cblic.


F ~ F A D'ESTIUETJANTS ' '
Son j a bastants els estirreljants que


ahandonen les akgres ' p l a g e ' de la
mar.


EL DIRECTOR DE 1,LEVANT
Per circunstincies especials ha estat


ausent del nostro poble Idurant Iota la
6 ~ t m n n a el Director d'zquest periodic
D. Andreu Ferrer Ginnrt.


ACCIDENTS AUTOMOVILISTES
Diuiarts dla 2, fou un dia d'accidents


Autoniovilisies en el noslro poble.Pe,r
tres autos difercnts foren inarts un
ca, un moix i feridc terribkrnent una
cabre.


S


! , j .. 'x,&ns:sa dos$a..*"n ou, :.
u


vestit de pontifical, , . ,
el batle de S t . Marsal
se baiayava amb un bou.


a devant s'ajuntament
' . ' 9 .iperque e] p&pesj& . ..


i:
, de* govern *e s&;es'Anfiires',: , .


,,; . .


.. ~
Les solutions en el i ~ , qui ve.


. . -i .


.._.__ . ~- _.._ ~
Surt cada sktmana i du una detallada informacid comercia
RBNDAY%% MENORCA
. I


Preredides d'up, estudi de les.parti-
t%larida&.d&4ec!als ., I del menorqui. Arnb
sa lectura s'hi poden passar algunes


, .:
. . . ~ . ~ . . . , , . -


RONDAYES
MALLORQUINES


&'en Jordi des Re&. - N'hl ha vuit
toms publieat9 i tots les :lrobareu en
la nostra llfbreria 8 2 pts. torn. -
LA CUlNA


MALLORQUINA


Llibre del COC I de la cuinera -
lndiSpeRSable a totes les fantilies de
bongust. Se ven tambe aqui Llibreria
escolar i relligiosa Art&.-


. .
1 ~, ' . ,:. . .


1 , A qualsevol interessi una de les sigueuts ravi3tas s'hi pa , ;q
.:> suscriure en aquesta llibreria.


TRESOR DELS AVIS


Kevjsta folklorica balear-Preu 3
pts any


D'ACI I D'ALLA


Sur1 mensualment a Barcelona.
Molts de gravats i treballs cientific i
literaris. Preu 1'25 pts. cada mes.


REVISTA D'AGRICULTURA


Surt cada 15 dies, a 1 pts cada nies


ECONGNL4 1 FINANCES


Surt quinzenal a 1 pts at nies.


EL CONSULTOR
DE LOS BORDAUOP


Edici6 econbmica: 9 pts any. Edieib
de 111x0: 15 pts any. .


L ALMUDAINA


1 iiari <e Palma. 2 pts mensuals.


LAVEUDECATALUNYA


Preu: 2'50 cada mes.


L A VANGUARDIA


de ?arce!ona: 7's PIS. trimeslr?.
I",


ri
, ,. Les servireni a qui les detiiaui
,#.


..i$ . _ . ,,.,
, .. . ,,, .~ BATXILLERS


S'han p~blicats uns Apuntes de Creografia Gener-ol i de Eziropn que contesten ~ ':": ,, al programa d'aquesta asignatura en l'institut 3e Palnia.Sols valen dues ptsSon de
molta utilidat al estudiants 1. > ,7*,


DE Unic diccionari espanyol enciclGpkdic manuel ilustrat
en cinc idiornes: espanyol, franc&, ingles, aleman, italia,
Edici6 1924.


, .


TOLOME FkAQUER
(A) MANGOL Preu. 12 p i s .


EL ABOGADQ POPULA A todas las llegadas del Ferroca.rri1 hay cache que parte direct0 para Capdepera y, Calzrratjada ,p. p t q s puptos sale otro para todas las salidas Set magnifics toms enquadernsts. Se servii-8 tota I' obra d' un cop i pot pagar-se a plassos nirnsuals
~*gil:.w,j , . i ~ . , ' L I de IOpls. . . . . . _ e tren. ~
Hay tambiCn caches disponibles para las CQevas Pfeu 125 p1.S.


ENCICLOQEDIA ESPA t y 'P- extraordinarios.' f


%* GRANDES ... --* ALMACENES
san J o s e


ri6uda. Jgnaoio Fipyerola
D S


--
, e t *


" * " * . ~ * $ * i€$OY, COMO NADIE
detdla en precios, esta casa, todas las


@RANI)ESNOVEDADES


PO190 LO QUE SE REQUIERE PARA
VESTIR Y GALZAR


TaHloao 211 I Fratla ff iu


Unicos almacenes que tienen en grandes existencias


. &e rmden m8s barato que nadie 'i"*
-, 1 ,


BSTA CASA NO TIE" SUCURSALRS


D8 .~
RAFAEL ,d. 9 FELIY BLANES


CALLI3 DB JAIME 11 n'* S a l 49


SASTREKIA PARA SER0dA.Y CABALLERO
ARTIGWLOS Y NOVEBADES PA3A VBTZR


. .


Carre de FaIma, 48-ARTA


p r o n t i t u t ,
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSlM


SEOUREDAT I E60


LVoleu sstar ben servits?
EN JAW


(A) ROTCHET
te una Ageucia eutre ArtA i Palma i bei ~t
cada dia.


Serveis a m b prontitut i seguredat tot class
d'enctirregs.


Direeei6 a Palma: Harina 38 An ea costat de
Centro FarmacBntic.
Art& Palma nO.3


En Iloc se tiobrn :nillds que a la
PANADEM A ~ j . ~ ~ ~ , * r - ~ ~ *-


E'S F O R N N O U
D'EN


Niquel 8or;a Castell
A sa boliga hei lrobareu sempre pans,


panets, galletes, bescuits, rollets, i tota
casta de pasticeria.
TAMUE SE SERVEIX aU0,IPICILX


Metcdat, prontitut i ecoiiornia
I)E:SPA IG


Carrer.de PCrInic;, 3 bi?. A 2 T A
_ _ _ _ _ _ _ ~ LIIyI---c_, .-_I.L_,-" -;..J-
si J o b ~~~~~~ bo B IBa


L


dirigiu-vos n


.
3


Q u a k e Cantons, 8-ARTA '
Te olis de primer i secpuu c l a w


Srrveix barrals de 16 litros n do.
a preus aeomotlats.


micili .
VENTES EN GROS I AL DETALL