: LFB WQoetra . . . 1" emgw 14. . . . , 10'00 A n y . . . . 7'00 , -_I ...

: \LFB WQoetra . . . 1"
emgw 14. . . . , 10'00


A n y . . . . 7'00
, -_I


Rrlaccii, i administrsci6
Quntre Centons, 3
(ARTA) hfallerca


i
&LEVANT 2
era simple i era bella, corn 1'
estructura d'un temple d6ric
El poble, tot el poble, sense
distinci6 de graus ni cateKories
elegint els SBUS representants,
i aquets, ela uogits per la vo-
luutat popular, assumint el
poder soprem elaborant les
lleis- les nornies per a1 b6
pGblic-i, per a teoir cura de
i per a teuir eura de llur exe,
cucib, delegant en o n govern
sotm6s a ells, controlat per ells
els ungits pel poble sobirti, els
defloidors suprems de la vo-
luntat nacional. Per6, ail que
la realitat no estigu6 a l'rltura
de la concepci6. Els temples
dQrics ereu de marbre o a1
menys de pedra, i sls materials
ett que es trobaran els arqui.
tectes de les graas estructures
democrhtiques, eren maons.
mal cuis o simple terra de ttipia.
Perqu6 s'aguautes tota aquesta
concepci6 haiiria sigut prdcis
que el eiutadh, basse de tota
I'astruatiwa domocrtitico.parla-
mentitria, poaseis capacidet i
rirtut que tingues plena cons-
ci6ueia del inter& pliblic i
sacrifiquh tot altre inter6s R
l'irrter6s pliblic.


Corn que la realitat DO pro=
duia aquest ciutad8 eu cap
paia del mon, entre eln paisos
J'Enropa que, per a seguir la
mock, adoptareii l'estruetura
dernocrhtico prrlanieuttiria, s'
iniciareu diietr direcciitlis. Eu
uns pnisoe limitaren elu drets
del ciutadh a la capacidat i a
la virtut del ciutadti, i treballa-
ten, pacieutment, en la tasca
feixnga d'ana: augmentant,
poc a poc la capacitat i la virtut
dels ciutadans, intensificant
llus cultura com a home i corn
n ciutadti i auant aixaniplant
Uurs drets, llur participaci6 en
el govem del Estat, a mwura
que anava aumentaut la aeva
eapacitat.


ED altres pitissos, en tots
els paisaos Ilatins, es conaiderh
tasca massa llarga i poc lliiida
aquella que ac.tbo d'zxposar
i, corn que la moda era la
moda i el flguil d3mocratico-
parlamentari havia de Ihir-ne
a tota costa,ja que ho trobaven
tot feet, e! ciatadti eonscieut,
adoptareu la soIiiei6, c6moda
i genial jd'inveotarlo, de fal-
aificmlo: El principi de Is
robirania popular era intaugi.
He; el snEragi cada dia mea
noiversal, fius a e8ser-ho del
tot, era uu dogma sagrat, per6
n. @m qua ei oiaW& .nP pmia c.. ,


p r w conaciencia rial que con-
veuia al pais n i a ell mateix,
el dret del yot, el sacratissirn
drat (let vot, pi:r dale'gaci6 ex-
prasaa o thcita, curnprant-13,
robautJo o faisatjrut-lo, l'exer-
cieu el directors, els gorernauts.
als rnateixos qne, desprbs de
les qeccicins moit ssriosament,
sense que els eveapes el rinw
corn als augurs romans del bais
Imperi, es presentaven desprbs
a I'assarnblea dels unglts per la
voluntat popular, perque fus
ella que els don& llums i forca:
les llums i la forsa de la voluu-
tat national.


Perqu6 una com6dia doni a1
pfibtic, que la contempla la il-
lusi6 de la realitat; perque pu-
gui segujr la representaci6 de
com6dia es precis que tots els
comediants es resignin a1 res-
pectiu pap&, car la comedia aca-
baria en el moment que uns dels
comediants, treient-se la barba,
la parruca i les vestimentes que
el paper reclama, es present&
a1 p6blic vestit d'americana , i
deixant de recitar el paper que
li corresp6n en la farca, comen-
cks a parlar als espectadors dels
fets reals, del preu del pa i de la
carn, del incenci de la vetlla o
del partit de futbol de l'en-
dem&


Perque pogub continuar la re-
presentacid de la comedia parla-
meutaria, era indispensable que
tots els actors volguessin seguir
amb el paper que en I:i comkdia
tenien, Lobtemir aquesta con,
formitat era In tasca primordial,
quasi 1'6nica tasca, dels que ac-
tuaven de governants.Elsmitjans
d'obtenirla son ben conegukre-
partiment de cradencials, adju-
dicaci'6 de zones d'influeccia,
participaci61is clandestines de
poder, i, als mes forts, als mCs
poderosos, la promesa de cedir-
10s el Hoc, a basse d'un tracte
d'arnistosa reciprocitat, quant
er. tinguessia insuportable fre-
tura.


Quan en les elecciOns partici-
paren ciutadans de carn i ossos
que no tenien part en l'empresa
que venia organitzant l'cspec-
tack; quant aquets ciutadans,
per estar agrupats al entorn d '
un inter& de classe o d'ideal o
de territori, tingueren prou forsa
per a fer respectar !lurs vots
-la representaci6 proporcional
ho faciliih considerablement=
la comedia parlament8ria caiguk
en el mks gran dels desprestigis
i el mite, el gran mite de la so-
beranfa popular allf on hi havia
ciutadans capacos per a exer-
cirb caigue wrollosameut, gro. ,, .


! tescament.
I ES natural que els actors i


~ cornparses demecrktico-parla-
j meutkrites enyorin els temps'pa-
i sals i abominin de les causes que
i emportaren la mort o la decaden- i cia. Mks, als que a ItBlia culpen


del adveniment feixista als socia- l
I lista i als populars i sobre tot, a
i la represcntacib proporcicnal ...
~ 310 vos sembla se'ls podria con-
j testnr amb la clita castellana que
I excusa el mirnll que sigui lletja


la cara que s'hi reflecteix?
pitjor a tin


siste.ma polit,ic que el xo poder
resistir la prova de la veritat?.


Pot Passar-Ii res


F. CAMBO.


La Colonia estival d'aquesta plaja
est& en el seu periode fort. Est4 ani-
madissima; no queda casi caseta sense
habiradors.


--Encare que tardana, per cntisa de
esser fora la Colonia a1 socceir el fet,
volem donar noticia de l'acte heroic
duit a cap pel jove Sr. D. Lluis Gon-
zalez fill del Nntari d'Arth del mateix
nom, que salva d'una niort segiira a la
Sta. Agustina Barrios filla de D. Miquel
Barrios. Aqiieita Sta. se banyava un
dla de molta. mar en la plaia de Son
Moll; perd.6 lea forges i queda a merce
de les ones, reclamant auxili a crits.
Son germ& Miquel qui heii veya s'hi
volgut! tira; per s a ~ v a r ~ a , per6 no
sapiguent molt de nedar, corria el pe-
rill de quedai-hi, lu qual vis1 pel jove
Sr. Pascual no reparii en exposar la se-
ua vida per salvar-los i s'hi lira logrant
treurrr-10s amb vida a la vorera
aquest acte heroic com se pot supnix,
fou comentat molt favorabiLmcnt
per tota la Colonia i rebe el Sr Pascual
felicitacioiis efusives, a Ies quals hei
afegim la nostra m6s sincera.


--En les passades fesles del 15-16-i
17 la gernaci6 d'ArfA, Capdepera i al-
trps pobles que devalia a Calaratjada
fou numerosissima i la festa dedicada a
St. Roc al Patr6 del Ilogarel, fou tnoit
animada.Se feu bona revetla,amollantse
focs artificials. Se digue Missa Major,
se feren regates, cucanyes i ball i la
banda de Capdepera que dirigeix D.
Pere A. Massanet tocii les mts esctil!i-
des pesses de son vast repertori, arnb
un ajus't i afinacib adnirables. Reb.6
molts d'aplaudiments de la numerosa
concurencia.


-E: dia 17 se -oninemorit so!erniie-
merit la fetxa en que leshs Eucarislia
s'instalii en la petita capella d'aquesta
Colonia. AI horabaixa hei hagu6 Expo.
sici6 menor rosari i sernt6 pel Rt. P.
fuan Ginart de St. Felip Neri. La funci6
acabii contant-se un solemne Te D m n .
Hei assisti bastanta gent. Se feu una
capta per les necessidats d'aquella
capelt eta.


-Tothorn sap que unes quantes
persoflees de @on em i fervent5 seat-


ments rei1iyiosos;projectaren fa algun
aoys l a constrr~ccid d'una iglesia in&
cap i s i n:k iiermosa que l'actual. Se
constitui:-en en Co:xissi6 i coinen+reti
per soricitar liiiiiomes entre els' e$+
ueljadors i moltes altres persones de
per Ciutat i dcmes viles de Mallorca.
Per agrair de colca rnanera ~ldesgres.
diineiit dels qui hei contrihuien se do-
naren u n s bil!e(s enumerats. amb el
pia d'una cascta a Calarratjnda que se
sortearia evtre e;i qui haguessen con-
tribuit a tai obra. El dia 17 a lea I I
del mati se snrtrd i la sort tocx a1 n P
13.34 de la serie A o sien els lriilets de
color groc.


IIei assistiren coin a te.stirnonis. 10.
rnes Kranat de Caiarratjcda S'agraci-
a t posseidor del n P ei pot presentar i
encare tendrd temps de disfrutat-la
enguany. Si passis mig any sense pre-
sentar-se aquell. la casa quedarh a
bentfici de la nova esglesia.


Segons carla de P. Vives Subsegre.
tar ide Fornerit al Extn. Sr. D. Lluis
I-Iermosa per R. 0. de 23 Octubre 1923
d'acort amb I'inroorme del Consell d'
obres Plibliques se disposd no aprovar
I'ante prnjecte del Port de rzfugia
Cala-Ratjnd.?.


Tambe diu que la ,Opctlcio de inciusid
en el pla de Fcrrocatriis estratcgics del
d'ArlS a CclaRaLjada, se troba supedi-
tada a la resoluci6 que recaign a al- ~'


t re assunpte de caiacler general que :
s'ha dc soinetre n la sprovacio de la
funta de Defensa Nacional.


DE SON SEW
Dimar: de la setmana passada se


cala foc en el puig de S. Sart; a dins
poc temps acudi hastanta gent i pest
el tengueren ap3gat; eis perjudicis no
foren gaire grossos.


-Divenrss dia 8 !ambe .hai I i q p 6
un a!tre incendi devers la una i mitja
an el carrer del Olvido a ca'n. Manuel
(a) Pasiencia a u n s fcixos de carmu!
xes per fer canyissos; he1 aciidircn bns-
tantes persones i I'apagaren,p:r6 la gent
nose da conte que a ca I'anio 'Geroni
Llulia hagu6s pres en el sostre i al cap
de 10 miouts les campanes anunciaren
i'incendi i tot el poble hei acudi i ia no'l
pogueren parar i la casa del veimt a
can Miquel (a) Xesc ja est4 tota la ca.
sa ablainada i va esser un acre moit
Ilastirn6s q u e en aquesta casa anaren
treguent tots els mobles i paraments i
la euita que tenia, lieu pozueren treutc
tot cam totes Ies pendres, Hei havia
bastanta gent.


Los p:rjiidisis varen esier.hasrants
grossos haguent hi una liora i mitja de
foc a les totes.
- Dia llktiorabaixa vengueten'los nins
excurzionktes de la Coionia de Parto
Cristo o sia de Manacor que venieii dz, . :
les Coves d'Art2 i el vespre a les 9 la


' .


'L


' .


bgnda de mhsica tach unes qua
s, I despues els nins cantaren es-
lEtS cants i lamb6 feren,una estpna
gimnasia i la banda tornA toea al-
es pesses que daren molt de gust
el poble. La plassa estava de gom


Les meliec engiiany tenen un pre:i
corn no s'hsvia vist mai. Se paguen


a 59 pts sa .corlera. Per six6 n'hi ha
ioquetes sense vcndve.


[ C~ORGESPOMSAL)


Son Servern-I4 Agosf-I924


.",-.
~ .... " _I..I..,........... ........


, .


' D
, .


Coin verem la setrnaca pzssida ?er
causes iiliprevistes no poguerem envier
la cr6nica i per aqitest motiu piiblicam
encare que retrasadala siguent noticia
Dissapte dia 9 despres de curta malal-
tia febrossa i havent @stat confortada
amb I'ek Sarits Sagrainents rnori en el
conveot de les germanes Franciscanes
Sor Cataiioa de Jeshs 6 la edad duns
70 anys liavent rstada relliglosa d'a- !
quest pohie uns 50 anys. La seva molt
hi causada r:ioit de disgust dins las
families perque tot el poble la dislingia
corn ui.a s a n t q m aqiicst motifi tan ta l
enterro com al funeral hei asisti unaxen-
tada icmensa que posa de manifett les
simpaties de que gosava dinscapdepera
assistint & !ots els actes i'Ajuntarnent
en corporacib. Repigen les germanes
franciscanes desde squenles columnes
I'ekpreui6 del nostro mfs sentit con-
dol.


-Les festes d e Sail Roc engusity
han es tades rumboseler; no heu falt6
la mhsica, el bail, palo ensebonit,
corregtides de barqu.es i moltissima de
gent sobretot d'artAnencs; foren els
ciavaris e n Tcni Borrara i en hliqcfl
Besrb.


Per San Bartomeu enguany el pro-
grama es per i'estil del altres anys. En
el cos se disputariii premis de 50 pts
pel caval1 i allrcs n i b petits per mules;
i per asps un duro. En !a parroquia el
chor. Davidic el dia 24 canlar.4 la misa
den Ravaneilo i dia 25 la STedrurn La-
udamusn den Perossi. Acompanyara de
orgaiiista D. ]nan Sari paisa noslro i
nieslre nacional d e sa Aiqueria de Fe-


lanixt. Predicara D. Jaime Ssstre ame-
nisara tots els actes la banda de aquest
poble i le: :maniies sen de Campanet.
Es l'encarreg.4t I'emon Bertonieu Moll


i
1


;


'' ,


~ ........... . ~ . . ~ ~... .... ~. ~.. .


(Corresponscl)


IA


Corn cnda any, el dia 15 se celebri
en la Colonia de St. Pere del nostro
terrne, la festa popu!ar dedlcada, a


l'a!r6 del Llogueret, el G!orids SUI
Pere..Hei liaguf una animaci6 extra-
ordinaria perque desde bon demati,
seguit. seguit, anaven arribant tota cla-
sse de vehicuIs plens de gent per pen-


,dre part en la festa.
Se celebrh tin Ofici mo!t solemne


cantant el clior de jovfnetes i dava
pust per i'nfinacib' anib que cantaven,
Predicd les glories d?! Sant el nout.0
Rrc!or Rt. D luan Kiibi. L'esglesia no
podia coi:tenir tota la gent que hei
:IC d i p e r 6 ies afures estaven atapides;
ii'iii havia rnes que a dediiis.


En el <COS>> liei hagub coregudes i
molta animaci6. El capcespre hei ha-
giik un bait hen vitenc qui' dura fim
ala maiinada de Si. Roc.


Vertaderament aquesta Colonia es
de lesriberes mes sanes i tnCs pinto-
resqued.


C .


' .' , , ' . I ' . .
METEOROLOGIA


Tota la setmnna sembla que .se dis-
posa a pinure; especia!mcnt i s tres
piiiners dies e! crl apar t ix ia to: el dia
enniguiat, per6 se fonie!? el', niguls
i novamcii i el cei s'ac:arl.x FEU tanilie
uas dies de fresca aiiib wnrde l ran iun-
t a l a . pfrb elwe pic C ; I ! : V ; ~ i tornafe
calor. .' ,


, ,


ACiRTC,OLES.


Lanyada d'sni2t:cts ha estada molt
bom no so!s per I'abund8ncia d'dquwt
fruit , sin6 tambf pel preu excepcional
que ha tingut. S ' h m venudes B 53 i a
mi.s p s e t e s sa cortera. Are sc cotisa
un pocde baixa; per6 son mo!s els q u i
han aprofitat per vcndreries. S'oiiva


ESTAT SAXITARI


I k i ha bone5 sonitats en gemret'minen
bnicament &s jiialaliiqs .cr611iqudde
consuctut i colqve cas de aaslriqnes
especialmeqt., .


- ~ . ._ ~. '.. 1 ~ , , ,,


L'eni iele&&@. am8%Mual Baiie D
Miquel Morey i deixairi sa publicaei6
pel prdxini .no. pet: Raver. 'de; doixar
nquesf compost el dipus a vwprc. i . '


.LA CASA DE . ' ' ~ : : :: .-h
CALARKATJA


E!s qui les iiitercssa sebre el no. an
a qui ha correigost 1% c@&anunciada
que miri la cr6nica de-.CslaJ.ra&$


,: ,, , i ( , v . v **1


. I 8- . .


. .


L ' ' Y 14 i


'RETR AS. . . , , , i '


Per causes extranyas. a -la nostrr
vo!untat sofri retras la Eortida. del
derrer n" de LLEVANT. *.


I A dministracib I
Nuevos programas para RhhlILLETES DE EUFAGGS


AETIFICIALES propios para fiestas particu!arcs, de barrio, jardimes
etc. ctc.


M '3. iiic i pa ;
SESSIO DEL 10 D'AGOST


La Cornissib Permaneat reunida baix
I P presidencia del bat!e SI-. .Morey
aoordir:


1 .-Pagar del capitol corresponent
20 pts despesa del viat:e que f&cn a
Manacor el SI. Batle i Segretari, cridats
pel Sr. Delegat.


Z.--Quedar eliterats d'haverse venu-
des les metles de la parcela de devant
i'Estaci6 del Ferrocarril per 37 p?s que
han ingressades en caixa.


3:- Srgoir les obres de la rhvegnera
phhlica pel Poriterrd cap avall fins al
hl illa c.


4.--Vista la R. 0. del M,inisteri de
Foment del I 5 de Jirliol sohie Ies obres
del carni de I'Ermi!a per I'.%!queria
Vrlla i el de les Coves p.r 3000 pts.
i 4CGO resperlivament S'XCJI-~$ conti-
nuarles utiiisant ,la prestzci6 pw:otlal
pr'evia i' au to i ksF6 d'Ol'res Piibii-
q,.ies. %


5-rnforrnar a l a Comandaixia de
Marina de Etlallorca de que 1,a pesca
d'esponges no perjiidica els iwressos
generals de la nos!ra provincia.


F-Fe,. les obres d'alxamplitui deis
Carrers Angol amb i'Abrurador,donaiit
k rma oetagonal als pedriGos de la
plafa qcie miren an aquella part.


I


I


Novedad en FUEGUS ELl?.CTRICOS de gtmi esplehdof y
lluvias de fuego plateado y dorado.


FG'EGOS JAPONESES4OHETES REALES con cabellera
ECohetes de honor=Cohetes e l tc t r icos-Cohetes escondidas=
colaetes roales con lluvia dorada y plateada.


,.. .


, .


Direcci'6n . Taulora--16 Art


Se desitja ueildre
: , Uiia fhbrics de fidens i dem6s pastes per eopn,' .mnglida,cuhljr , ..


bistia.
Taut se veixlrjz la mh(1uioa tota sola corn ainb la cma.


Ynformes; Carre de Son Serrcra n.27 Art&


IIA , " : i
i-?. tots-vo.~ c o n v ~ suicriiirervos a la REVISTA COLLERCIAL.


S,.irt cnda s e m i - l a i d u m a cl&lallada inhormaci6 domer-mal


La suscripcii, es' per anys 'coinplets i son
Pcr mCs detalls i per suscriurervos demanqu: a la nostra


. , ' I , ;
..)' . , . ,, $.'a$," , . IBEK~) A a m RIc A m MEXC t~i&O.


de :transports, -Admet anuiicis scgons tnrifa. ., , . . L .


., I
<, , Ikdaccih.


Eiisefiaoaa prictica de la conjugsci6u de verbos regulares e irregulars
conforine 13s itltinias norinas pub:icadas pot la K. Academia. Predo' 0 90 zpts
ejemplar y 900 ptas. doccna.


. * r


6 ,


I " . I .
~ ' h , : t pixat a la nwta aij"est dr ima, traduit'ii nialforqut pel


nostro 2>irer:tor, que's molt apropdsit per representar el j 0 Y q
de sociedats catoiiques. Sou preu es 0'75 pts,


. , . . , ,. ; : c ,; i ~ : . ,:.:
~RTOCRAFIA
MALLORQUIFIA


Fd& de gran:utiiida:. El Servirem
t o r a c ~ :qui ei deinani a 075 o h .


m?SW 7'88 pls. dofzeaa


WNNSON ETES
MENORQUJMES


&r fin apiec de cansonefes populars
m l l i d w par n'Andreu Fcrrer a Menor-
ea. Yea ben cfassificades i amb profu.
& da notes-Es ~ I R volurn de199
$hues.


R m 2'50 pts.


-B*ee-
AOMDAYES


DE AENORCA


6 Prreldidee d'un estudi de IPS parli- euirridatr didectals del menorqui. Amb rn leetura s'hi poden passar algunes


vetkldes Cenalegres.


P!$.
Un velum de %E&XXlX planes


RONDAYES
' M A ~ ~ ~ R Q U I N ~ ~


&en Jordi des Recb. - N hi ha wit
toms publica& i tools lr's Ilrobareu en
la nostrs llibreria a 2 pts. tom.


LA CUINA


LIibre del COC i de la winera.-
Indispensable a totes i e i families de
bon gust. 5e ven tambe aqui. Llibreria
escoiar i relligiosa Arla.


.,


. . .
A qualsevol interessi uua de les siguenta reviotea s'hi pa


I suscriure en aquesta Ilibreria.


I TRZSOR DELS AVIS ELCONSULTOR


Hevista folklorica balear-Preu 3 I DE LOS l3ORDRUQp
! ptsany Edici6 econ6mics: 9 pts. any. Editis


1 D'ACI I D'ALLA de 1uxo: 15 pts any.


1 AI.MUOA1NA Surt mensu:ilment a Parceloria.
!
!


1
I


Molts de gravats i treballs cientific i
litwaris. I'reu 1'25 pts. cada mes. I l i an de Palma. 2 pts msnsuak.


1.A VEU DE CATALIJNYA
I REVISTA D'AGRICULTUI<A


Sur& cad2 15 dies, a I pts cad.2 m s . . Pre.u. 250 cada mes.
>,


LA VANGUARDIA ECONGMIA I FINANCES
!


Surt quinzend a 1 pts al mes. de- JarccionA: 7'50 pts. triniestr2.


I


I


Les servireni a qui 18s deuinni
-.---- ;-~- v- -=__ l_gn_


S'han pLblicats U E S Apzuites de Geografin General i dc Ezuopa que coriteslen
a1 programa d'aquesta asignatura en l'lnstitut de PalmaSois valen dues pts.Son de ' :


DE


(A) n u xc; OL
X todas las llegadas del Fet-rocarril hay coche


pue parte directo para Capdepera y Calarratjada
de estos puntos sale otro para toc'as las salidas
do trea. 1


Way tambi6n coches disponibles para 1as Cuevas
9 viajes extraordinarios.


AOENCIR DE TRANSPORTES
5s sirven encargos para P;i!ma y Estaciones


nterme dias


Unic diccionari espanyol enciclopedic manual iitislral
en cinc idioms: espanyol, franc&, in$&, ,aleman, i t a W
Edici6 1924.


Preu 12 prs
OGABQ B


Sct rnagnifics toms enquadernats. Sc scrvircc tota
i'obra d ' u n cop i pot pagar-se a ~pl-isso?. mcnsuals
de lop is .
P m u 125 p f s . .


parau!es, deu mil bioyrafics i un niii!b de ressenyes biblio-
grBfiquzs.


ANDES A&
sa31 J o s e


Vda, Ignacio Figuerola
D E


==z.-


IWOY, COMO NADIE
detalla en precios esta caw todas las


, y que venden m8s bara to que nadie


Ttl6foan 211 I Pretia filo I
BSTA CASA NO TIBNU SUCURSALES


Carre de h l m a , ~~---.,ART.JL
S'ES OBERTLX F A POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SERVICI ESPIIE1IAUlSSIhl


p r0n t i tu - t
P I


I &Toleu €star ben smits?
t u


(A1 ROTCHET
te uua Ageucia outre Art& i Palma i hei va
cada dia.


Servoix amb prontitut i ssguredat tot classe
J'encArregs.


I


d,
,


,,,:


.
Quatr:, Cantons, S-BR'l'A


Te olis de prirner i segona olases


St?rvoix bnrrals de 16 litros a do-


L'ENTES EN GROS 1 AL DETALL


a preus acomodnts.


micili.


_n_Y_r*__L_r.r<---,,
, ...- ~. . .~ . ~ . . .... ~ ..~. ~ ..,.., ~ . .~....~.~~~.~...I"~..


,


I I Ceutro FarrnncButic. Direcci6 a Palms: Harina 38 hi1 es costat des
ALMACENES MA


DH I


I I RAFAEL FELlU BLANES CALLB DE JAlMB 11 n 39 61 49
PaEma de Mallorca I


I SASTREKIA PARA SERORA Y CABALLERO AjZTIGULOS Y NOVEBADES PAXA VBSTIR @ETOBAS C L M m
a