Any VI11 Num. 567 PRtUS ArY Ua triineska . . . i'?& A Porn. A n y . . . . 7'00 ...

Any VI11 Num. 567


PRtUS


ArY Ua triineska . . . i'?&
A Porn. A n y . . . . 7'00
Aktkanpar Id. . . . . 10W --


Niimero so1t: l b rls.


Redacci.4 i administraci6
Quake Cantons, 3
(ARTA) Mallorca


-I


?&e
- e- -=...-<


SET MANARI CATOLIC MALLORQUI


I


III


La Ttalia que vaig contemplrtr
en m i r s c'..crrer seinblava una
altra Ittilia. Per fora i per dintre;
en t o que es veil anib CIS ulis de
la cara i En $0 que es veu amb
els ulis de l'espei-it, la transfor-
inaciO era cornplea. E!-a millor,
molt millor, no sol; que I:L TtAlia
de 1926 sin6 tambC que la ItAlia
d~abans de la g-uerra.


En els pakos incridioii:iIs d'
Eui-opa 6s cosa habitual la i n -
disciplinn, el desmanec. El ja
=pot a n w n se:nhl: In divisn na-
cional iiel~migjot il.


Avui, ItAlia $enihla que hagi
pujat aIgur!s gunus cap al Kiord.
E n els scweis urbans 'i en cls
scrvels d ' Ik ta t , .l'oi-dre, la disci-
p l i n : ~ el fcr he , son reinarc;tbles
Els carrers son nets; els trens


van a l'hora, i els func.io,iaris.
Adhue CIS! mes modestos tencn
inodos i s'esmercen a servir
el plihlic.


L'acci6 del poder pitblik que
abans no veiein enlioc, a m la
sentini present a tota hom: per
tot arreu scntiu quc tis envolta,
quc u s protegeis i que us rigila
talment com si fosiiu a Angiate.
rra o a AlemBnya.


La burgesia carregada d'im-
postos duvissiiiir est2 contenta.
Vas fa present que paga mo!t,
molt, pei ' t i vas ho diu amb u n
cert orgull, com'si voigu+s: asse-
nyalarvos ,que, en la rnillora d'
Itfili;?, ei seu saci-ifiri econbmic
hi t6 una part primordial, en I'
intin: d r la s e w consciencix re--
corda el temps cii que s'ho reia
tot perdut i troba quc h a fet un
bo11 ncguci anrb GO que, malgmt
els iinpostos nies dui-s, ara ii
resta i~ bo pot gastai- o censer-
var amb imnquilitat.


Dintre la niitssa obrera una
bona part- que no es la inajoria
perf, que repi.esenta un nucli
importantissim-s'ha incorporat


obcrtanient a1 feixisme. L a ma-
joria enquadrad.a e n les or,yani-
zacions socialist.es,csdevinau des
prudeiits i quasi ~conscrvad:c~-es
pensa que els temps no son favo-
rzblcs per a la rcaljtzacid d ' a n s
somnis que eiicni-e no hn ab;m-
donat, per6 recoiieis que no bo
pa:,sa del tot ma!ametit en i i -
questa ti-xvessia pel desert, c n
la qual , alinenys, no ha d - con-cr
les aventures enales qu'nls, il
catla moment, hi comprornetia
el jornal,qi.i'cs el pa iie c2da dia,
i tot sovint hi posara en pci ii! la


I , en el conjiint de I d unci:,
per ckimunt dn Its divii iens iic
clusse i infiuint fcrtnment ea to-
ti's ellcs. una al~nad;. de pntrio-
tisme ali~-in:itiu~ un fort :orgnlI
de rasa ha tr;;nsformr;t el pobie
itnliti.


Ja no es renefa del:! xncrra,
~sini, que se l'cx:il.-ct co in la gcsta
rnCs gloriosa de la n1oiicrn.i
TtAlia, qne I'hn icta i:iiTnn d e
rcliigar l a s,:r,a his.tto.ia i la
sevn traclici6 am:? la d e l a Koma
Imperial.


I k els pobles enc:ira 111~s qire
en els individus, el i.ecort d'una
ascendencia gloriosa pot esscr
tinil gran form. t;:nt d iiiipuIs
com & resistencia, ' taut per
ava:;car corn :per no retrocedir.
LIussollni h a .sahi!t e~-ear a I t t l ia
I'ohsessid de I'asccndCncia ro.
niana. A b a n s d'cil totn l'a?cen-
dencia de la nova It5iia s att~ra-
va an eis dies de Ri.ssorgimetito:-
Garibaldi i Cavour crcn els fie-
rois nncianals, els noms i lcs
e>i3tiies dels quals es t roharcn
en e!s carrers i plasses~de toies
Ics ciutats d'khlin. la 1;;kli:i me-
diva1 i de1 lieiiaixernent porinva
als homos de la. [tali:: uiia el
record odiat de I 'csiicol3mcnt
de la naci6 i de Ies dotninaci6ns
estrange1 es. I a donar el salt des
de victor Manuel 9 Traja, desde


pdl .


* .


mundia! d'Italia.
I el mes interessant d'aquest


moment d'entussiasrne patriotic
que ara viu Ithtia 6s que'l poble
italik, per assolir els seus ideals
per a realitzar Ies seves il-lusions
no lia en la sort ni en el miracle
sin6 en el propi csfors, estant
disposat a fer-lo en la rnesura que
faci falta.


Una de les coscs mes fortes
de l'obra de btussolini, de l'accio
espiritunl del feTxisme, fou la de
donar al pobk italih la clara
visi6 de que sols e l propi ;esEors
podia curar les fer ides;de la
guerra i guanyar la peu, Quant
holm pensa el mal que han fet a
Franqa el ternas en que tot ho
espei-?i del que poguks venir-los
d.Alemanya, horn veu el be que
Mussolini ha fet a ~ th l i a , en do-
n:4i'ii, ainh la visi6 d 'una realitat
dulorosa, la decisid estirnulant
i sana de salvarIa i dominar-la
ainb el.pi-opi esfot-s.


Per u n esfoi-s en el qual tenen
tniitn pait els obrers coni els
pairons, la industria italiana ha
repres una embranzida formida-
ble: prou ho saber. els nostres
industrials que arreu troben tan-
cats CIS" mercats d'exportacib
per In cornpetcncia victoriosa
de les inanufacturcs italianes.
J t h h ts avui llil dels paissos :d,'
Eui-op:i que produeix a millor
preu. L'accib del feixisme, do-
naiit G l i a disciplina ais obrers
entussiasme i optimisme ais pa-
troiii' i adoptant m a politica
ecoinbmica que converteixl'Estat
en un coatjuvant i no en un per-
torbador de la pi-oduccib, ha
contribuit iortanient a aquest
rcsuliat: hnn cessat les interven-
cioiis antiecoiiomiques inspira.
des en el recel, en 1' enveja 0 . en
la .populatxeriaa, i des del go-
vern se segueix una politica ins-
piraila e11 el bon sentit de creme
que la prospel-iiat dels negocis
privats e s base essencial de
la prosperitat de la riquesa pd-


bl i t it.
Arnb una k e n y a d a reforma


de l'administracib s'ha fet mes
siniple i mes efichs l'accib buro-
crktica. En els serveis judicial i
consular Ia reforma ha sigut e% -


.


T


a
RAF


Pclleto de gran u:ifidat. El Servircni
a Whom qui e1 demani a 3'75 ots.
exQinp%ar 7'50 pts. dotzena


QIAMNBON ETES
0 E53


8s un apicc de cxwoneies polxdars
rcallilidcs per n'Anilreu Fcricr a Meiior.
sa. Van ben classificades i amb proiu-
$14 de notes .- Es i i n wii :m de 199
planes.


Preu 2'50 pts.


Prscedides d'un esludi de 1:s parti-
cularidats dialrcials del nieonrqui. h b
sa lectiira s'hi paden passar slqines


vetkdes bena!egras.
liii volwfn de 229-XXIX planes


p1s.


El. COP!SULTOR
01: 1.03 RORDAUOB


Edicl6 eco:ibrnica: 9 pts. any. EJido
de 1iiso: 13 pts any.


L'ALhIUDA1N.A


I h i c'e Palim. 2 pts ruaiisuals.


LA VETJ DE CATAISJNYG


i'iei~. 2'50 csda rnes.


L A VANGUARDIA '? '


da 3ar-fciorta: 7'50 pis. triine6tiz.


CRLLE Wd JAIME 11 n " 3 9 d 49


Palma de
SASTREKIA PARA SENORA Y CABALLERO
,&.RTKUILOS Y NOVEDADES PA3A YESTIR


P E T O M S CLASS5
. , , \ - ,


.. . . 1. . , .~. . ., , , . , .' .-, .. .


ll& i-


.