zp t , ' , , SETMANARI CATOLIC MALLORQUI 4 l r ' '. " $ A * - CEIXISME I...

zp


t , ' , , SETMANARI CATOLIC MALLORQUI
4 l r ' '. "


$ A * - CEIXISME I BOLXEVIS


el feixisrie itaIi8.
dies de rep& d'una


tempsis'han produits en el feixis-
me italiil el;~l."cibns-inferessan-
tfssirnes que venen a marcar tal
volta 'la.sevii cristal-lirmci6 .defi- . , , , .. . .nitiva. I ~ 7 , . < :


dues advert6ncies:
' &@primera, que en el fei-
x ixw :itali& , p ~ &interessa la
part 'anecdbtica i pintoresca,


'


ES la segona. aue tindran una
Y


de
en
refwencies a fets que s'hagin~
p rdu i t 'eaxEspadV&:!,. E&re el
feiqisme ibafid i . &res fets que
se #:&qr-.-w&gt assimilar, n a hi


qg@wcctincid&xia crono-
1 aquella relaci6 que els


cli&~wbl6gka,' 'acfequ'rtda p'krqi~e
sotkstla'infiii~ncia &',ma tempera-
tum:;esta$a a .tot Europa; es
prsdueix:n Eets-de la mbdiversa
natl386Clrsa,,esp,~cffica. Talment
corn per la influegcia d'.una rna-


~se&!$$i.udapbmera donk pomes
i ufixtzarab@st??A d.ana,earabas:
ses, i encara les mateixes
P OQS sia/Iur quakitat
i


rels, xbnettfnsits C
, ..


insipits i escarrancits o els donen
saborosos o de molta ufana.


* ; e *
Derctesies revdncious tfi6n-


fants,esdevingudes a Europa en
els derrers ' nnys,. Ics 6niques
sobre les qual$ s'ha concentrat
l'atencib de tot el mon han sigut
la revolucid bolxevista i la revo-
lucid feixista. I-Ii h:i,per a l'estu-
di d'nquestes dues revolucions,
u n a copiosissim? biblioqrafia que
augmenta, paorosa:ncut. de dia
en dia.Fins les persones d'escas-
sa cultura, les quals, del que
passa al mon, no en saben rcs
sin6 ' el que es llegeix al diari o' '
s'escolta a la tertdlia, tenen la
intufcih que an aquestes dues
revolucidns hi ha in& substhcia
mPs trascend+ncia, qiue en t o l e
les altres, El qne no bo veil, ho
pressent, que el qui h3 passxt n
ItBlia i ' a Rfissia no interessa
so1s.a rmsos i a italians, sin6 que
interessa a tot el m6n, i tL\ un
valor hqmA univcrszil.


Han caigut a Europa u n a i n &
nitat 'de ' nibnarquiei, 12 gran
rnajorfx d'Europa, i, entre elles
les que es viculaven en ;res


figtiraven coin Ics
-e les primeres i


m6s'sblides i ekce1ses:Els Habs-
burgs, els Hohenzollern i els
Osman. 'I, no ohstant, el.destro,-
namcnt 8e tants reis i la caiguda
de tanil lustres dinasties,gaircb6
no han atret cap atenci6 ni sus-


cap comentari. Es miren
com'a contrarietats domestiques
de.'gent de -rnoIta anomanada;
es comenten com es comentaria
la ruina d'un Rotschild o d'un
h2organ:per alt,s'els dona alguna
tras.cend&ncia corn a un fet pu-
rament nacional que, interessa,
fins% un'cert punt. ais ciutadans
d-un pais, per6 que deisa indi-
ferents als dels altres paisos. A
aqmt-. .e,sdeveniments. zd unz
paraula, no sels veu In trascen-
dencia universal, el valor d'hu.


manitat, que's vetien en el bol-
xevisme i en el feixisme.
16s que, molt mCs trascen-


dentals que les revoiuci6ns que
es concreten en destronar u n
rei i en destruir una dinastia,son
aquelles altres que en l'ordre po-
litic, son en llur aspecte ncgatiu
esposicib de la fallida de tot el
sistema politic i de tota la ideo-
logia democriitica i humanitRiia
que imperara a Europa, de feia
prop d'un segle, en csclatar la
guerrn, i en llur aspecte posi-
tiu, venen a esser u n assaig un
tanteig, en busca de les iiores
fb:-mules per enquadrar i regir
les funcions estatals.


Entre el boixerisme i el fei-
xisme, en l'orcie politic, Bey br t
semblances considerables. Faig
remarcar que trobo aquestes
semblances en l'aspecte politic,
que l'aspecte forti trascendentar,
de les dues revoiuci6ns: el b&'"
xevisme, com a rnoviment social
corn a sistetxa econ6rnic, 'ha
frecasjat sorollosament,i 6s tant
m6s conchcut i definitiu el
frac6s de les solucidns comunis-
tes en quant a Rfisia trobnreii uo
terreny excepcionalmcnt favo-
rable, tengiieot el cnr5ctes d'
inregralidat que 6s el que rng
pot ajudar a l'esit d'una grah
reforma i foren implantades i
diripides per homes, de la quali-
t:$t dels q x 1 1 ~ podran dir-se les
coscs pitjors, perti de la capaci-
tat dels qTmls, de la forsa de
voltintat dels qui11s cnl fer u n
m h s i m c!ogi. El fort de; bolxe-
visine, el que cl soste i azuanta,
Ps la sinceriLat i I'audicia de la
seva accih politica.
I3 boisevisme i el feixisme


francameet, Ilealme.!it, antidenlo
critics.Reneguendr la soberania
popular i adjudiquen el govern a
les minories qne,perIIuraudiicia,
per llur fni-qa,per l lur heroisme,
han guanyat el dret a governar
els altres. Es veritat que,de tant
en tant, feixistes i bolxevistes,
basen el fonament de Ilur dret
a governar, e n la bondat de I lur
programa. de 12ur ideologid: 6s
aquesta una reininisctncia d'
hipocresia de que no ha sabut
encar despullar-se del tot la
seva reinarcable sinceritat. Le-
nin fiava moltrn6s en les baione-
res de les tropes roees que en la


forqa dels principis cornunis.tes,
i hauria pogut concretar amb la
frase famosa del Cardenal ,Cis-
neros l'origen i fonament del seu
poder. Mussolini- i 6s sincer i
ttf ra6 en fer-ha-proclama so-
vint que'l feixisme ha sabut
encarnar l'ideal mks pur i excels
de la nacio italiana, per6 alli on
troba la justifici6 del seu po-
der, la iorqa incontrastahle de
la sevn autoridat. es en les tres-
ceiites mil cam;sses negres, en
la flor de la jovintut : italiana
enregimentada en les esquadres
feixistes que, en moments de
covardia i d'abstenci6 del poder
pdblic, foren expressi6 de 1'
gnima heroica de la raqa i.
aceptant voluntiiriament una
disciplina de ferro van saber
lluitar i van saber rnorir.


Tant a R ~ s i a coin a ItSlia s'
ha posat de manifest que els
progressos de la humanitat son
in& superficials del que la nostra
vanitat es complau en creure
i afirrnar: avui, com en els
cornencos mks Ilunyans de


.I' historia, el valor personal,
1' esfoic heroic ~ 6s el que


trionfa i es la basse essencial
del poder. ARdsia els obrers
de Lenin Lengueren major valor
personal que els grans Ducsi
els bur6crates del tsai-isme i que
els burgesns i que els intel-lec-
tuals que fereii la revoluci6 de
la Eumn: per aix6 CIS obrers de
Lenin han arrilnt a governar la
Rirsin. .% Jrzilia, la jovictut bur.
gesa i universitiiria, de les es-
quidres feixistes, tengue mCs
valor persona$, lin major esperit
herdic que ks masses comunis-
res i sindicalirtes: per aix6 i sols
per aixb arribil al poder el movi.
ment feixista.


Tant el feixisme corn el bol-
xevisme, arribats a1 poder per
la forsa, proclamen, franca i
noblemeut, llur decisi6 de man-
tenir-s'hi per la for$%. Un i altre
moviment espressil el seu menys
preu pel sufragi universal i per
les institucibns parlamentaries.
Lenin les suprimi bonament,
instaurant una Assamblea deli:
berant a la qual, un cop cad'any,
el govern dbna compta dels seus
actes, i, a la qual sols tenen
entrada els delegats del partit
bolxevista: els altres c iutadaq
els enemies del bolxevisme i els
neutrals, als primers per impo-
tents i ais segons per abjectes,
el rQim bolxevista els te apar-
tats de tota participaci6 en el
govern del pais.


A Itizlia, Mussolini acudi a l .
parlament per a dir.li des del
primer moment, que viuria sols
el temps que estiguCs sotmes a
la seva voluntat. DcsprCs, abans
de convocar unes eleccibns, ins-
tarB un sistema eicctornl que li
asseguras la majoria, i quant
s'ha reunit el nou Parlament, ei
seu Parlament, li ha dit sense
cufemismes que viuria siajudava
l'acci6 del govern i moriria si,
coni els antics I'arizments, in-
tentava contraria-la.


Tant a Russia com a ItAlia cs
governa avui, 1:o en nom de tot
cl poble, segons nianava la ideo-
logia cIcmocrAticn, sin6 en nom
d'un partit arribnt al poder
proclamant un ideal i pel cami
del esfors heroic i crnent. Sense
molts d'anys de revokes ofega-
des arnb sang, sense els milers
de revolucionaris russos morts
a1 patibul o a la Siberia, no hau-
ria arribat a1 poder el proleta-
riat rus i no s'hi mantendrfa
sense la seva decisi0, provada
molt sovint,.de defcnsar el poder
amb la forsa. Sense els milers
de joves feixistes que moriren
lluitant amb eis comunistes, el
feixisme no hauria arribat a1
poder, i per a mantenir-lo no s'
amaga Mussolini de proclamar
la seva decisis de retornaral
feixisme ai seu periode heroic
tan bon punt faci fait&.


Els discursos :que tlllussolini
dirigeix a les organisacions fei'
xistes acaben, generaiment, en
nna forma q u e parla amb abso-
luta claretatt


--A chi Roma?- urenmta . -
Mussolini.


feixista.
-A Noi- respon la massa


-A chi 1' Itilia?- torna a
preguntar.


la massa.
--A Noi- respon novament


--4 chi il govern0 fascista?
--A Noi-responen els oients.
-Se fosse necessario ricomi-


niciare, ricomincereste?- pre-
gunta finalment Mussolini.


I naturaiment un .si!. uninime
contesta la pregunta.


PodrB pensar-se el que es vul-
giii dels sistemes politics que
imperen a X6sia i a Italia, pero
cal confessar que son exposicid
d'una sinceritat,d'una franquesa
que no's trobava, ni per atzar,
en les expressions tal volta de-
cadents, tai voka rudiment8ries,
de lacaricatura abjecte de regim
parlamental-i en qu6 vivicn, en
que v h e n encara alguns pa'isos
on tambC governa una minoria
que arribi ai poder per in intriga
i s'hi mant6 per la ineficrfcia i la
claudicaci6.


F. CAhlBo.


r r i


A MORT N GUIMERA
El d i ~ 18 d'aquest m6s mor1 a Barcelona N'hngel


OuiuierA,la primera de figura adtualidat del renairement lite-
raci de la nostra parla. E r a un poets d'alta iolatia i un
dramaturg de primera fila que conquistl fama mundial amb
les seves obres, algunes de les quals corn Terra Baixa d
Mar i Cel, foren traduides a les principals llengues i son
representades en casi tots *Is tentres. Amb les seves poasies
cantava espocialment la phtria. Aquesta c o d a de la seua lira
era la que millor vibrara i com diu un pe~i6dic en la
SQUR editorial, e m cel cantor de lea grate& pairals i el profeta
de les plenituts d e l'esdevenidoru.


Pel toatre d e i d uua llarga lliots d'obres, totes brioses,
totes conaagrades per Qxits esclatauts i entre elles les dites
q u e bnsteh elles roles per darli l'inmortalidat,


En Chimer&, pur d e s , 6s avui conegut en tot el mon,
per aix6 tot e1 nion sihaleoumogut tristement alirebre la fatal
noticia de sa mort i tota la pronaa li dedicv sentides biogra-
fies.


LLE VANT s'associa a1 dol general i a1 especial de
Cataluuya per la mort del gran poeta, amb la publicaci6 d'
aquestes senzilles retxes, deixant pel no. qui v6 d o n a m6s
extensa ressenya de les obres del poeta i drampturg, corn
tambe la publicaci6 d'algiina poesia seva.


L'HOSTAL


Just a la vorera
de la carretera
dins la polsaguera
se troba l'hostal.
Bull la soleiada.
Derail la porxada,
l'ombra regalada
tt5 un alB frescal.


Amb lenta cadhcia
tota scmnol6ncia,
v6 la diligbncir
caseavelletjant.
El traginer pasaa.
Portnnt la bayassr,
la somcra, lessa
s'en va cnpetjrnt.


Olor de paissn.
Bancals de pedrica.
Vora una bardissa
corm un regar6.
La muls sedeota
mira impacieata
i'aigua transparenta
de l'abaurad6.


Frosca i forta dona,
la bella madona,
aiuatenta i bona
tierrera e! taurell,
qui regalimeja,
amb tothom bromeja
I 01 cresrall rebeja
a dins elribell.


Llrrga carretera,
ardenta i rustera


rmb In poleegucrr
del tempr estival:
m6s llarga sorfea
mOs ardor telidriex
i m6s set feries
seurre el bon hosta1


Del Municlpi
S'ha rebut aprovat el presm-


pobt que 1'Ajuntameut haoia
enviat a laDelegaci6 d'Hizenda
pel aeu examen. Regeix desde'l
primer de juriol i la cobransa
comemarl. una volta s'hagin
aprovades les ordenanses mu-
nicipals.


---
La Comisai6 permanent ha


designats eia alumnes de les
escoles nacionals Antoni Ferrer
Pons, Pere Ferrer Marc i Ga.
briel Ginart Pons, per formar
part de la Col6nia Escolar de
que parlarem. Whan dlentregar
a Manacor el dia 29 dcaqnest
mes.


I 21 de batles que? En el prb-
xim no. creim poder-ne par!ar
nu poe.


I


x. t,,
I "


1


Dimarr devor Is6 11 i mitjli n
del dia, eutrega 1' inirna a
Deu D*. Mmgalida Oleo, de la
distingida fhrnilia d'aquest Iii.
uatge, a I'edat de 82 any8 drr.
pres de curta malaltia.


Encara que natural de Palma
sempre Be consider6 artanmca,
corn el seu germh, i a i d In hi
mirii tambe el poble qua sem-
pre tengu6 en gran considemib
Ha frmilia,la qual en e11 remprr
hi ha contat moltissirnes amis-
tats que s'ban possdes de r s l h
en l'asrist4ncia a f'acompanya-
da i funerals, que foren una
i altre de Oras r n a j o r a n i b ia
concnrrencia de 16 m6s granat
de la poblaci6.
A1 eel sia l'ibnima dr la flnada
i rebi 84 familia el nostro
cond61.


B


RLGISTRL ClVlL
NAIXEMENTB


Dir 9-Margalidr Oirrrt Sureda.
j 10 luan Pied Picb ( I ) Rochct.


12 - Maris Maria Perrcr-do S#
Trfonr.


13- Pere Salrs Ciiacsire (a) Mango
16- Mlquel Febrcr :Salis ( I ) Rgue-


a -Francesc Oleo Pirir-Olio.
> - Catilina Glnar! Quatglrr (a)


18.


Fuya.


UN HOMO PENJAT
?by. molts d'anyr que cr rqcrartr


Vila no '~'havla rentit parlrr de cap
auicidi i encare no era horr, perb,
desgracladament rvui mor toca donar
compte d'un.


Diumenge honbaixa dir 20 dmprh
de I'arribada del treo fou trobst penjat
d'un amatle, dins la flnca de Ca NI
Catena de derrera el CortC de Sa
Guardia Civil I'amo'n Jaune Alzrmorr
Lliterrs (a) Pelat. Era casr! rmb mid6
Salurdiana, conrrdor, :de 75 anyr d'
edat i vivir i n el errre dr N'Arnadro
n'.lZ-Feya temps que patra i teain ler
facultats rnentals corn a trrrtornadcr
amb la mania del suieidi.


El mdti havla anrt ja I 50s Monjor
rmb el mabull de penjrrse; tenlr h
cotda ja penjada i qura! anrva a b-
marlase pel coll. un qui I~espcaihvr
hey acudi i li feu sa cord. a baeinr
cnviant-Id cap a la Vila i dfvsn qu'ell
digue: Tantmateix d'IQtii a1 verpro
sere mort.


Pmvl de penjrrsc a un rbre de
devrnt I'Estrei6 i el8 qui'i w e n tamba
li preagueroa 8~ cor&; p 4 mtq wt I


.
im L. Clnca dita,uaer nines s'adon6ren
lrquChlhavia un homo pcnjat i en
dorrrcn coneixement. 4cudI la guardia
civil 1 el Jutge 01. qualo teren les dili-
$epics oportunes I el vrspre fou
transportat al cementsri tent-li l'au.


I I'ondern& Deu mos gusrt I'
entmlment a tots.


'


El temps encara que molt calo-
r6r no ba duites males ,sanitats;
malalts de gravedat no n'hi
ha cap, en no esser qualque
'pastrigueta. Son molts que cada
dia prcnen banys perque ara es
el'temps principal del any. Es
m&, digne d'aplaudir el preg6
que se va fer aquesta setmana
passada de que no sigui nin@
@e prengui banys en tota la
ribtra sense dur vestit apro-


-Les met-les enguany s'enfi-
lcn per amunt; per aquf ja les
mos prometen a 55 pessetes que
.es un preu digne d' escoltar.
Enguany venen molt primeren-
cjueues i son bastants els qui estfin
a punt d' espolsarles. Si no
canvien de preu se treuriln molts


'~ Eyolivz tambe a'en presenta
1111 bon esplet ja que du bon cami
kn la tafona de I'amo'n Toni
Cursach (a) de na Gambusina s'
est& preparant per posar u n mo-
tor; re diu si prensari una
truyada per hora; aix6 es un
gran;adelanto ja que molts d'


rants i tambe que
sc l'oli sempre es


millor Deu fassa que donibon


entre noltros per


aan Sureda (a) de Sa Tafona
ilia. Que lea siga


'estada entre noltros.
a setrnana passada


altra pareia del
son tres qui pesquen per la
ra costa i agafen moltfssirn


peix; no senten mCs que corns
s'elr dies dins el poblei la gent


Ara ultimament s'en son tor-


j_' de diners.


Esperansa en el convent de
Catalina. Que Deu les be.


(COrRBUQlW.)


E SON SERVERA
pte de la sermana passada se
el distingit D. Miquel Nebot


de sa Central Electricr amb la


. - #.&WANT
distiagtda Antbnia Sancho (a) Fcrre-
ndva.
Deu vulga que puguin estar molls d'
anys plegats.


--Avui. dijous, ha vcigut de Bones
Airea el love D. GaspA Aguild (a)
Carnunyea. Li donam Ir benvinguds.


Tambe ha vingut a passar la tem-
poradi ortival D. SebastiL. Fornaris
Mestre Nacional de Baryalbufar. Li


son pare mori a Pinerolo i sa
mare a Moncalieri. (Girantse an
en Rafel i an en Tornas) iQuin
senyal que heu venguts a parar
an aquesta casn?


(Szguivd)


DE GA NOS~RA desiijam frlis cstada. - Diuniengr dis 20 del corrent .La Cultura. crlebrarh lafesta de les flors;
el nostro pobh va tot entusriaimat.


--Divtnrer dia 25 tendra lloc l'acos-
tumada ftrta de Cola-Bono qua cada
any solen:fer; Iamb6 cn &quest dia e'
obrirB el cafe de I'amo'n Miquel Vives
(a) Cupa.


Son Seryera-I7- Jurfol-24


Corresponsal


La casa
de la Furtuna


(Continuaci6)
ESCENA 1V


(Bcmat, Alzgrta. Rafel
i Tomasset)


BERNAT (Totsol)--Aquest Alegria
Cs un bon missatge: obedient,
feel i fene; per6 e, un poc capar-
rut. Quant s'afica una idea dins
sa :niollera no sou capas a des-
ficar-la'hi ni en que hei enganxeu
un parey de bous.En tot lo demts
es b6 com es pa, i Cs necessari
esser tolerant, perque de taques
en te fins es sol. Ara desig
veurc aquets atlots i abans de
concixerlos me sent inclinat a
ferlos bt. Si clo meus nets me
trobassen desamparats en mig
des carre {no beneirfa la ma que
les protegis? Idb bk; fassem an
els altres lo que voldriem que
CIS demks fersen per noltros.
Per6 antes de res, vuy sebre qui
son i si tenen colque escrit de
sa familia.
ALEGRIA (Mcnant an en Rayel i
an en Tomasset)--- Vataqui an
es dos ninets que vos demancn
pa i cobru per aquesta nit.
BeR.-Bons ninets. jo estic dia-
post a donarvos posada; per6
abans desig sebre qui sou. <Dc
avon veniu?.
RAF.- De Moncalieri.
BER.--{Avon vareu neixer?
RAF.---A Turin.
BER.-- ?De que feieu fins ara?
RAF- Anavem a escola.
BER:- tAvon son els vostros
pares?
RAF.-J~ no tenim pares; se
varen morir.
BER.-- I iavon mori vostro 'n
pare?
Rm.-Mon pare mori a Pinerolo.
BGRN. $1 ta mare?
RAF.---A Moncalieri.
BER.--- (Apart) Nascuts a Turin


La calor referma de cada dia. Diu-
mengo se post4 de xaioc i feu dos dies
de cel cubert,grisor,ncubats,calorosor'
Pareixl a el dimsrs que havia de ploure
per6 no fou aixl; el divknrcs torn4
sortf ei sol ben envismat i la calor
persisteix.


Entat nanitarl I
Encarr que no sien moltes, hi ha


CUalque gaslrica. Aix6 6s cosa del
tempr; crda any sol haver-nhl corn a
passa.
Se ttoba fent llit d'aquesta malaltIa
amb complioacib de pleures!a, el fill de
I'amo Antoni de Sa Rescl6. Deu vulla
retornarli prest la salut.


Dilluns a vespre rebe el Sant viatic
mad6 Bet sogra d'en Pan Pusseta.Deu
li ajud.


AGRICOLES.


Son ja bastants els conradors que
han acabat de batre. L'anyada 6s
estada prima. Les metles ja son


6-
partides a badarm i lasetmanaqui
~4 ja posarln tay a espolsar-les. 5r
cuyen ja reims per menjar:-Per Sant
Jaume, reims en taula. Semb!r que a'
en preprra bona an yada. --__ . .


BENVENGUT.


Ha vemgut per passar les vacacidnr
al costrt de 00s pares, el mcstce nrcio-
nal de Ferreries, amic i pairl noslro
D. Pere Grail Gelabert-


TambC han venguts a possrr 1.
!rmporada estivrl el Tinent Coronell
d'Estat Major D. Valznti Masrrsot i
I. Sra. Vda. de D. Antoni Blanes amb
ses respsctives families.


A tots les desitjam feiis estada.


ENHORABONA


L'esposa del nostro amic D, Juan
Oleo dia 16 dong a Ilum felisment un
ninet amb el nom de Francesc. Sia
enhorsbona i Deu Irs ne d b alegria.


CONFERENCIA


En el Cetrr de Lecturan d'aqursta
Vila deml donarB una conferencia sobre
el t m a : Espaiia en: el pasado i en el
porvenir, el prtstigios captlli de tropa
del Retgiment d'Inca Rt. Sr. 0. Jurq.
Arjona. Es de creure que hi h a u d
molta concurfencia !ant per I'sssumpte
a tractar com per la compelencia del
conferenciant que I'any passar se
conquistg a Inca, justa fama.


COMERCIANTS
A tots vos conve suscriurervos a la RPVISTA Comxcut


Surt cada setmana i du una detallada informaci6 comercial


La suscripci6 es per anys complets i son preu 40 PTb.
Per mt?s detalls i per cuscriurervos demanau a la nostra


~BBKO-AMERICANA MERCUKIO.


de :transports. Admet anuncis segono tarifa.


Redac c io.


Pirotecnia Espinosa
Nuevos programas pars RAMILLETES DE FUBGQS


ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardin.,
etc. etc.


Novedad en FUEGvS ELfKTRICOS de gran trplcador y
lluvias de fuego plateado y dorado.


FUEGOS JAPONESES-COBETES REALES cen cabellera
nCoheteo de honor-Cohetes elCctricos=Cohetes ocondiderxr
coketer reales con lluvia dorada y plateada.


Direeci6n'-Taulcra-l6 Art


Se desitja uendre
Una fhbrica de fideos i dem6s pestea per eops, m oguda t m


Tant se vendria la mtiquina tota sola corn lrmb la casa.
bistia.


Ynformes; Carre de Son Servcra 11.27 -Art&


. , .. . , ~. .. . .- . - .
Us un aplec de cansonetes populars
rwllides per n'Andreu Fever a Menor-
cpr Van ben ciassificades i anib profu-
si* Be notes ,- Es un volum de 199
penes.


Preu 2'50 pts.


w*m3:a €@e67


Precedidss d'un esiodi de les parti-
cularidats dialecials del mrnorqui. Amb
sa leatura s'hi podc!? passar algunes


vefmdes ban alagns.


@s.
,_.,,,., Uil.aolua ... de. . aaa-wlx


--


WLbORQUlNES


d'en Jordi des Recb. - N'hi ha vuit
toms publicat? i lols les Ctrobareu en
la n o s h liibreria a 2 pts. torn.


. .


L A CUINA
MALLORQUINA


Llibre del Coc i de lawinera.-
Indispensable a totes les families de
bongust. Se ven tainbt! aqui Llibreria
esrolar i relligiosa Art&


. . .
A quals&ol interessi ' um de lei siiuead .rev&


. , suscriure en aquestp Ilibroria. . . ,
' ' i . . ,


TRESOR DELS AVIS


Kevisfa foiklorica balear-Preu 3
pt5 any


D'ACI I D'ALLA
Sert rnensualment a Barcelona.


Molts de gravats i treballs cientific i
literaris. 'reu 1'25 pts. cada mes.


REVISTA O'AGRICULTURA


Surt cada 15 dies, a 1 pts cada mcs


ECONOMA I FINANCES


Surt quinzenal a 1 pts a1 mes.


Preu: 250 cada mes. . :c:41 . .


Les serviren~ a qui 10s demaoi


, . " 1- %pI ~ $ :,. .
BATXILLE(~S . ,


S'han pbblicats uns Apunfes de Gcografia @ne& i d$. &#rg;e
al programa d'aquesta aslgnatura en I'lnstitut de PaImaSols . va1en.Q~ , .
molta utilidat ai estudiants


LL
~ _ _ _ _ -____


---'--,-.XI *-LI._I_.QA_I--yIIIII----L I


P A bmL A S
Unic diccionari espangol enciclopkdic manual ilustrat


en ciiic idiornes: espanyol, franc&, inglks, aleman, itall&


(A) AIAKGQI.. Preu 12 p i s . , .
ELABOGADOPOPULAR. :


Set magnifics toms enquadernats.'Se servird tota'
!' obra d' un cop i pot pagar-si a plassas mensuals


-=.


Hay tainbien cochcs disponibles para las Cuevas


e AGENCIA SE T'RWMSPORTES y oiajcs extraordinatrios. , ESPASA, Cpnte: cenf millons
mil. biografjes i-un mi][; de ressenyes biblie-


Se pot adquirir a plas$os en la,nostr~'llibieria.


detnlla ec prccios, esta c z m , lodas las


Unjfos alinacenes que titiiei~ eu grandes existeucias


. y yue venden mbs bsrato que nndie


s


CALLLLB DB JXINB 11 n "39d 49


Car6 de Palma, 48-ARTA
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSZM


p r o n t i t u t
f I ECONO


&Yoleu sstar ben ssrrrits?
E PIIGO


(A) ROTCHET
ts una Ageancia entre Art& i Palma i hei vlt
cada dia.


Serveix arnb prontitut i seguredat tot class(
J'encArregs.


Direcci6 a Palma: Harina 38 An es costat de!
Centro Farmachntic.
Art6 Palma nO.3


5erveix barrals, de"I6' li$r . . micili. VENTES EN GROS'I AL