* PREUS '':..A& , , Un trlmrnfre , . . 1'50 .,. A Fora. Any. . . . 7'00 ;....

* PREUS


'':..A& , , Un trlmrnfre , . . 1'50
.,. A Fora. Any. . . . 7'00
;. Cxtrangu Id. . . , . 10'00


et..rc
. .
,


;., ~'
'. , Mtmrro solt: I@ ~ 1 s .


b . :, .,
. < . --


Redrccib i ndminirlrrcid
Qurtrc Cantoas, 3
(ARTA) Mailorca


, .


.%E
~- - ~-


SETMANARI CATOLIC MALLORQVI


Sugerint i captant
opinions


En 1' article de fons dei
no. derror Q u e i z e s injuslifl-
cades, deiern alr retgidorx
d j la uodr+r vi13 que , millor
quo criticar i crnsurar Is gesti6
dels qui formen la Comissi6
Permanent reria, exposar 01s
projects3 de m6s urgeucia a
lee persones qne tractin, i a l e s
reuni6ns que frequentin, a f i '


d'orientar ~ I'opinib phblica i
? recullir-la al matcir temps, per


obrar sense vacilacibue d8
cap clasae i teuir 1'Ajuntameut
la confinnsa de que a1 obrar


, ho fa nasistit de la majorfa de
Ilopiui6.


Mer, an aquest treball dl'han
' ' de fer Linicainent el0 retgidors?


Holtros, craim IleaImenk que
no, si n6 quo tota els que per
ucf o altre medi tractam una


, part del poble venim obligats
.- a recullir lee dels nostroi com-


paayd i expwar-ley a19 retgi.
dars perque 10s duguin a la
renuib del Ple el dia que 86
nixessiti. I creguent, que els
artaneocs qui llegeixen ef


:&LEVANT son la Kran majo.


penaen, dels qui senten deaitjos
de millers, aels qui LIB preoeu-
pan pel b6 moral i ,material
de la nostra Vila, 6s per nix6


I t devant I1Ajuntament el
ocurs d'aqurstes opinions;


ormarien una fracci6 de poble
It digna de tenir en compte


pendre determinacib. Aquest
,.id6, el motiu que nos hn
ogut a fer l'enquesta que


I


questa opinib la dema-


dias la nostra Vila, ainb tamb6
als de fora. Una i altres eatimen
Art&, uns i altres, id6, han de
cercar el seu b6, i s'han de
preocupar dels problemes que
I'afecten. ColcLi pot haver-hf,
per6, que ignori quios son els
q u e tenim plantetjats i per
aquest motiu moa permetin
fer-no una lleugers exposici6.


PROB1,EMA ESCOLAR.
Fa rnys i m63 a u y s q u e e h
artaneuce amics de la cultura,
diueu que aquest 6s el problema
que m6surgeix resoldre.1 efect.i-
vamout,6s de llamentar la falta
d'iustrucci6 i d'educacib que
S6 nota en goneral dins In uos-
Ira poblacib. Aqui tothom sap
~ U G ; grau part dels psres,
miren aix6 de pqaar fiya an el
uian curi com un negoci i en
1100 d'educarlos i instruirlor
convenieutement, perque en
asser gcaus sieu persoizes,als
sis o set aoys les donen la
guardeta de porcs o una cabra
i a guanyarse la vida s'ha dit.
i N o van a eseola aquets atloty?
Si. Quant tenen quatre anys
que no serveixeu per res i fan
nosa a se6 mares, leu #e treven
de devant enviantloo P excola
no perque se'ls enseny res,sin6
sols que aprenguen d'esiu
quiets, diuen slles, i pus se
preoeupen d'eth m6s que qurut
tmen607 rnps en qnels envien
a cullir oliva d e cluatre mesos
del setembre a1 jener, i tornen
amb tota prrasa, crsi sense
temps:d'apendreIes oracibns per
fer In primera comnni6 perque
j s no hi pot anar pus a escola,
que fa molta falta a son pare i
sobretotiper lo que aprenia!
Aqueeta sol esser cad aempre
bxousa j u~ t i$ca l i~a de lie-
ttplo de 1'wLaabaua del*


1 ,


& " -


vuit a n p , qu%s l'ednt corrent
entre gent foravilera. L%dat
que la majorirr de vilans o sien
els manestrals, les lleven 61
dels deu a ouzo anys i jurt elm
qui aspiren enriar-lor a AmBri-
ca o qualque exepci6 segueixen
m6s allit d'aqueata edat.


Are b6, ri seguim per aqnest
camf dla noitra Vila se redres-
s a d ? iSortir& mai d'aquest
estet d'incultura que tots
llamentam? €40 altre eosa
podem esperar seguint aixf.
AI tenir quiuze anys els atlota


que desde ela net no han habitat
m6b que amb porcs i cabrea i
vaques, elitren r la vida amb
formes semblants a le8 bestiolea
que renipre han pastu-at i no
les podem exigir altra cos..
Han d'essw precisament gent
inculta, de formes grosseres,
iuhkbils per tota obra espiri-
tnal, desconeixedors de la vida
moderna, flus iuadaptables
nl arnbeut ciutadir o civilizat
i ersent a i d no poden cistimar
l'bigiene ni 1s cnltura ni la
eirilieaci6.


Are b6, 46s possible fer
cambiar aqnest ertnt de cones?
Noltros creim que tol eat& en
la ma de la Junta local de l a
enseuyansaapoiada resoltament
per 1'Ajuntanient. Qu'aquellr
fassa un cens elrcolar reritat i
se t r o b e r h que just denins
compresosl din6 l'edat escolar
n'hi haw& uns cinccens i le5
dues escoles naciouals tenen
1100 per UUR setanta. A les
privades aupasem que n'hi
poden anar un centenar, que
6s molt suposar,ja que ela pa-
res qui no euvien ele nins a les
escolea gratuites, manco lee
eoviadn a les de paga.Id6, els
trescents o m6s atlots que que-
den, doom les podem obljgsir
a assitir a lea escoles si no
tenim ni local ni mmtres
su ficien ts2


Per taut, & preoie ea primer


lloc conatruir locals capaFos i
adequats per aquests trescents
atlots que hem de considerar
pobres; desprbs, el govern noa
envinriun o doe o m C mestres,
tots el que aien precisos psr
regir.los, tots els quals treba-
llant maucomunadament amb
un mateis plit i baix d'una
direcci6 ferien una feina molt
profitoaa. Llavores haurir w r i -
bada l'hora de forsar als pnres
a que enviassen els .io.
fants a escola fins a l'edat
que la llei renyala, R fi
de que entrill de ple dins la
vida,amb coneixement sufleient
per cnmplir b6 tota els seus
devers moralr i mnterials i
aportar el seu gra d'arena a
l'obra de la civilisaci6.


A un abre que no s'el ha
empeltat, no se li pot axigir
fruit bo; id6, a un poble-que
no se li ha resolt el problema
de la cultura, tampoo se li pot
axigir ni higiene, ni de educa-
ci6 u i bons rn.ldcils, ni de.
cenci.


PROBLEMA D' AIGlOJ
BRUTES.-En varies ocasi6ns
a'ha parlat ferm do la resolusi6
d'aquest problema; fins r'han
fet iutentones de resoldrerlo
Se comeusti-a fer clavagueres
en els carrers in68 centcics per
couduir .lea aigos brutes :cap
nn el Ponterr6 o sia l'aciquia
central que se les 'endfi cap an
es Millac.


A judici de molts se pati la
equivocaci6 de fer-la massa
baixa i estreta; perb sia corn
sia, n'hi ha part de feta i les
cases que hi confronten teueu
I'avioenteaa de poder-hi dirigir
totes lea seues aigos brutes,
i en crnvi son moltissims els
carrers que no tenen tal como'
didat, i els seus veinats han
d'aaollar les aigos dins sumis
ders particulars que no sempre
se les boven a totea, les que,
en rquets caws, constitueixcn
tin perill per la salut d'nqm&
tcs famiiica. .idewes la atiquia
mostrn ::e deixb tapada huica-
menta fics la sortiiln del pob!e,
i ics 'porqucIics que hi desem.
boquen rxhaleu uus perfums
qiie adem6a d'esser molests ids
qui bey- .passen aprop, sou
tambti porilloaos per la sa lu t


I


del b a n i d'nbtiix.
Coin su veu, iJ6, encare que


avui 110 eien frcqueuts ler
epidemiea de t i fus i &res quo
son proi:ii(it.s per I ~ S brutors
dites, hi h i e1 perili constant
de trobar-nos eu qualqnua d'
elliis, i per tamt 6s precis a m b
ucia frtrin:: o 1. altra ncatiar
l'aciqittti rtrestva tlugiient les
a igucs molt eiifora (!e 121 vi!a, i
seguir Ia XWSR de clavsgueres
fios ,a no,hHver.hi c a p Carib que
no disfruti d'uqne'st berwfici,


AIGOY NETES.- Vataqui
uti nitre probleina la soluci6
del qnnl 6s desitjad,a cada any,
especi;ilment clumnt e: temps
d'estiu.


No hi i in moltes d e s de
Xallorcn rtout se tcnguiu cana-
1isatlti.s It!s aigo,u, corn en la
nostra.Tot'rom sap que casi on
hi ha CRPYBP que no hi haja un
grit6 p6hiie;ds carrers ceiitrics
i Ilargs n'iii Iia dos o m6s i el
poble pot disfrutar d'aigo a
di:rnicili amh uti o in& grifons
dins c:Lmva p a i ~ i i t a1 municipi
els diets que I'iijuntameut tt5
acordats. A tot aix6,com deim,
sou poques Ies viles que bo
teuguin. Byticstit a i p 6s bo-
iiiskiiria per etnprar, per fer
net, i d'llivern per beure; d'
estiu li falta frescor, corn es
iisluun1,i no SO BO! beure. Per6,
perque ai poble ui l i falti aigo
fi.ecca potable, el Municipi ti.
coustruits qriatre deposits p a n s
i: ctistint,s punts (le la Vila als


I i ~


.~ L L ~ V A T . .
Aqnets son els tres probletnes


que ,SB consideren plantetjats ~
en la nostra rila i Gur tots i
tees conleri amb una part de
poblacid a faror seu. A 8, id6, ~
de que^ I'opinih se pura rnaui- L'Ajuntament te en caixa una trentena de mils de pescetcs


' festar amb tota '+spoutaneidat i la Cornissib Permanent pensa invertir les en resoldre un dels
avoi ajilstam e n ~ u e s t n ; problemes que la nostra Vila t6 plantetjats escullint ci que la
entre el8 lectors %LEVANT 1 opini6 cregui de 1116s urgencia. Aqueixa opini6 ha d'esser'
que voi:lrien~ contestassen tots ' 1 manifestada en cmcret per I'Ajuntarnent en ple, cada membre
sense excepcib.


A fi, id6, d'aportar-hi la majoria d'opini6ns il-lustrades, de la


-


. . i
. -


,


I
I del qual aportarri les opini6ns de les persones que tracti..


qual podun acndir tots els ve-
Z ~ U S i dur-s'eu 1' aigo que
becessii tu .


Les c c ~ o s nixf, senibla resolt
aquest pioblenia de les aigoa
uetes; m k , 01 cas 6s qiie du-
rant t'hivcru efcctivament es
aixi, per6 d'estiu, no, perque,
sia per dofwte do la canyeria
phbiicn, sie perque la Font no
doui prou, o per altres c~tuses,
la questi6 6s que no basta i R
moltes hores del dfa els grifcms
no ratg.cn. Vataquf, id6, com
serfa de mo!ta titilidat, o bt5
cercar iiua aitra font m6s
abundo;.a, o arreg!r?r niillor la
cauywia actual a fi de que en
cap dia del a n y falti aifjo au el
poble i que tohorn en pugui
pair nl uf a domidi.


-


A. F.


Adniinixtraci6
Municipal
---*-


L Ajuntaineiit en pie e n sa sessiO
del 25 dc Maig, ilegida I r Iistancia del
D. I i i i n Ferrer Nadal solicitant autori-
sari6 per urbanisar la fincrcNa Batlesa-
conforme a1 pia que present& va
acordar aprovat el pla i autorisar l a
urbaniracib nmtres cumplesca les
obligaci6as voluntariament contretes
ptl solicitant que son: mentres no hi
hsja comunicscib dirccla entre els dos
carrerr nous que se proporen dtixsrd
per comunicaci6 ainb el carrer de la
Vinya un pa* de qualre metros i ade-
nies fer totes les arasanlr a son carrec
abans de fersc cap edifici.


El Sr. Batle aq :&a setmana ha
imposades una multa de cinc pessetrs
a cada tin d e einc senyors el ca dels
quala fou trobrt en la via pribllca senac
morral,entre ells al'primer Tinet Batle.


--
Aquesla aetmana tambe en et corra


del Rey hi han estnts duits nou rnena
qor se trobaren fetit tala a Can Guidct
d'en Rum I una cabra, trobada fent
tala a Son Boet.


gent qui llegeiv de les persones que se preocupen del be de la
n.ostra poblacib, la.Direcci6 de LLEVA NT, obri la present
enquesta que presenta en fu!la apart, a fide que tots el5 artanencs
tant si viven en la nostra Vila, coni si son a fora enviin per escrit
la conteslacio a les- preguntes que van m f s avall, i ajuntades
aquestes opiuibns, que han d'esser de ' gran valor, les presenta
rem a1 Ajuutament devant el qual creirn que han de pesar molt.


Aquesta nireccib espera que abans del 30 d'aquest mfs tots
els artanencs llegidors de LLEVAWT li haurhn remesa aquesta
fuya an el Carrer dels Quatre Cantons no. 3 amb la contestaci6
a les siguents


, ~


PREG l 4 NTES
1.- Com~invertiria Voste, e's dobbers que t6 en caixa


1' Ajuntament?
_. .....................................................................................................................................


2.-iQuin problema creu Vost6 mes urgent, el d'escoles, el.
d'aigos brutes o els de les netes?
_ ............ ............................................................ ._ ....................... ..................I ............. -. -


3.-&om el resoldrta?(l) ....... .......... .............-.-
..................................................................................................................................................................


4.- ?Fora d'aquets tres problemes en sap cap Voste que'l ..
crequi m& urgent?


, , . . ............................................................................................................. .......... ............... I
. .


r : .


(1) Si hi ha qualque pregunta que cregui no ha de contestar Ia , '
deixi.


Flrotecnia' Espinosa
Nuevos programas para RAh4iLETES DE FUEGGS


ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, de barrfo, jardines
etc. etc.


Novedad en FUEGoS ELGCTRICOS de gran esplendorS y
lluvias de fuego plateado y dorado.


FUEGOS JAPONESES=COHETES REALES con cabellera
=rCohetes de honor=Cohetes electricos=Cohetes escondidos-
cohetes reales con lluvia dorada y plateada.


DirecA5 I - Tau1 era=16 Art&


EN ELCALVARf
S'hn posat a la renta aquest drama, traduit a1 mallorquf pel


nostro Director, que's molt aprop6sit per representar el jovent
de sociedats catdiques. SOU preu es 0'75 pts.


'.
. .'Z


. .
..DE CAPDEPERA:


ContinLen ies escurbi6ns en el nusffo ' ,
Port de Calarratjadr; principalment '. .:.:
Iquestes festes de Cincogenia s,ha viat ,I.:'.'
Concorregut i molts 300 els qui han VI- -
sitades les nosires coves de I'Ermita ''
partlnt del nostro port amb barca motor ', :
i prssrnt pel Cap-Vermei regrewant :,
Contents de I'esCUrsi6.


Tambe s'esti agafant mollissim de ," ~
peix principalment bissos i ciclamars. ' '
S'esta csrregant de madera el Iliut St. '.
Jusep i la balandra Iris de carb6


-La gent pzreiu que ja no erpera :
Sant furn per bake; son molts elr que . .'
{a han bctudes ler raves que reten bas-
tant. els ordis i blats pareix que no han
de retre per hsverse alropellats a mu-
sa del temps tan fort.
Les metles aembla que enguaiiy han de


'


dur el pteu all ja n'hi ha alguns
han venudes a Sduros i altros m6r
amunt. Encare que n'hi Naja poqu
iiMi molt.


. . . . . . . : * .
, . .


,
,


, .
, .


,


. . . ,
. .


tes olivetes pResenten un bon
I; si s,'oliva 6s born elE paje80s sc


ntri les monges -que han partit
missi6n3 del' Eetats Units [lei
una pais& nokca Sor Fermina


srbut noticies ambgran satis.
cci6 del nostro bon amic D. Iuan


afona que haprovats els
exercicis de lcs oposicibns a la


iam la iiostra me$ co:al enhora-


nt encara no te apro vat8
presupost i cada vespre segons no-


teixen rmb gran acalora-
ris que hen de sustitdr


rtos de u:ilidnts essant la
prcssib general que per lorsa :or.
an victimes els petits propietsrir i


( Corresponsal)


,.' 'DE SON SERVERA
i
i


: Diumenge se ce1cbr;i la festa
de conclusid del Mes de Maria
,&e va esser solemnissima. El
demati a la missa de les 8 hey
&ague &a Comuni6 General de
les Fies de Maria i la Congrega-
cib. Durant la Missa se cantaren
diferents motets.


El capvespre a lcs 5 i mitja se
fe'u la process6. de l'Asrociaci6
de les Filles de la Purissima,a la
qual hei assisti la banda de
'mtisica; anaren pel cart-& Nou
voltant per la travessia del carre
Major i de les Parres devallant
pel carre de la Mar.


-Diemenge qui v6 se sortea-
ran alguns objectes que rifa
1'Associacib de res Filler de


-Com enguany l'anyada es
estada un poc primeta, a dins
aquesta setmana ja n'hi haurA
bastants qui acabaran de segar.


En,aquest any se calcula si se
cuirh la mitat del passat.


'


.


Aquesta correspond6ncia quedd en el
n6mero anterior per hrver arribada tart.
' A Contin~acid va la d'aquesta setmana.


Diurnerige decapvespre deven ics
dues fes campanes anunciaren u n incen
Ui. A dlns pots moments acudi inolta
gmt i aviat el tengulrren apagat. Sc
Crtmaree unes cuantes corterades; $e
oala el for en PIS xipells.
,' - Dinars vengue a passar la tempo- -


5;. h d a estival D.]uan de C d S'I-lerCu'anib


: ~:: Li desitjam felis eetada.
Dimarts d'aquesta setnima se ca-
en,en juan Rafelino de Son Carrl6
B na Maria Aha Gsrrela.


ulga que puguin est$ molts de
W rmb rirgrh


. ,


Ja se comeusa a mutivetji que en-
guany s'ha de fer una &ran festa al
nostro Patrb de Son Servera ci gioribs
Sant luan en que la gent ia haur.4 aca-
bat de regar i no anirdn tan cansats


Mes t a r t Cn pariarem mes d'aquesta
fecta.


(CORRESPONSAL.)


Relligioses


PARROQUTA


Demrt an aquesta iglesia s'hi
celebrarrt !a festa del Sagrat
Cor de Jesds. El matf hei hauri
Comuni6 General pels Associats
i poble. A1 Ofici predicara el
Rt. D. Lluis Crespt de Sineu.


Dijous qui v6, es la fcstividat
del CorpztsC,rRIsTI.Tots el6 Xtes
Oflci i Process6 revestiran la
solemn;dat dels demes anys.


CONVENT


Pesta de Sant Anloni.


Ainb moltfssima animaci6 se
celebrrt la festa civic-relligiosa
dedicada a SantAntoni de Padua
titular d' aquesta iglesia. El
dissapte dematf se feu la capta
amb els tipics cavallets i al ves-
pre despres de Completes sortf
la carrossa sempre variada i
sempre hermosa que tresca els
principals Icarrers cantanthi el
Chor infantil 1'Himne a1 Sant.


*
51 dfa se dig& Ofici solemne en
:1 que se cantll la missa del P.
9mords i predici les glories
Is1 Sant el kRt. P. Miquel Quet-
gles T. 0. R.


AI capvespre novament~tresch
.'elegant Carrossa i se"feren les
Zorregudes de bixicletes amb
Eintes i a1 rejpre ales 9 i mitja
$e :cornens& la revetla en que s'
mollii un visths 'kastell de focs
1rtificials.alternant amb Its pes-
~ e s que tocava la banda Filar-
m6nica bfassanet. A tots els
actes hey acudi una graa gerna-
ci6.X'a esser una festa completa.
Molts an3.s.


E ST
Meteorologle


-Persitcix la calor per0 d'aquolla
mes viva.Ei term6metre Rrriba colca
dia ais27 grau3 a I'o:nbra i molts d'-
anys no li hem vist arribar dins el iu-
riol.Si va alxi fer& uc, eetiu no agonta-
dor.


Estat sanitari


--Scguirn la ratxa de salut no hi ha
aire mrlaltlcs; L no ser colca denga
tarda 1 malalts cr6nics.


EN L ' A ~ I ~ € ~ ~ A ~ I DE L'INAUGURACI6 DEI FERROCkRRIl


Dilluns, dia 16, se cumplirrtn els tres anys en que per primera
rolta la 1ocomotor.a atravess8 l'hcrmosa Comarca Llevantina i
arriba fins a la nostra V i l a gstirnada. Benefici com aquest se deu
haver de recordar sovint, soviat, perque es d'aquells que mai
s'agraeixen .en lo que valen. Tothoni sap els sacrificis que
s'impos8 la 'Companyfa dels, Ferrocarrils lo qual, no podia mai
entreveurer-hi un vertader negoci, i no . obstant, no perdona
gasto perque se dugues a cap una linea tant costosa. just es, id6,


'que ho agrahiguern sempre i per aix6 volem expressar a n
aquesta fetxa, com cada any, a la Companyta de Ferrocarrils 1'
agrahiment mes coral, i amb d la , a1 fill il-lustrat d'aquesta Vila
avui Director ,+went de la Companyfa ja citada, D. Rafel
Blanes Tolosa, que pos6 en l'empresa tot el seu inter& i entus-
siasmes tota la seva actividat, (i 6s moIta,)'tot el seu cor.


Sabem'que len autoridats de la Vila pensen telegrafiar-li tambe
el dfa 16 i a la felicitaci6 seva hei ajuntam la nostra me3 ex-
presiva.


Per altra part volem tambt ajuntar la nostra enhorabona a
1es moltfssimes que'n aquest dia reb la Companyfa i son Gerent
per haver-se aprovat pel Govern el projecte del Ferrocarril
Palma-An3ratx queisembla sera prcst un let, de lo qual nos
alegram moltfssim i desitjam poder dir prest lo mateix del tros
d' Art& a Calarratjada.


MORTS
-Di!luns, segons festa de Cincoge.


ma al capvespre mori sa mzdonr del
Moli deS'i2usinar que feia rnoltissimde
temps qu'estava maialtr. Era e n w a
jova. El dimarts demati se. li feu ia
companyada a la que cssistircn 61 car-
ros I seguidement li digueren els funeral
amb moltaconcurrencia. AI oel sia.
Acornpanyam a sa farniia en son senti-
menr.


-Dimarts mori tarnbe sa madona
Catalina R a f i d'en Cuad, de la cual
digneren que.iiavia estat viaticada,Pe-
ro per defecte de: qui nos informa di-
gueren qu'cra La mare poliiica de D.
CrisrOfol Lfiteras (a) Recuit i no ho
era. Deu la tengr an el cei.


SLNDICAT


L'altre diumenge aquesta snciedat
cclebrard sa junta General ordinaria
en faqua1 se llegiri el Balans &en-
guany que segons noticies 6s satisfec-
tori i s e discutirin les proposions que
se pgesentin.


TUKlSbtE


-En aqueststenips de primevera ae
nota en la nostra Vila moit de movi.
ment de turistes. Seguit, seguit, hi ha
forasters que tresquen l a viia i visiten
les Coves.


DEFGRACIA


Dimars sa mestressa Mitlanit d'en
Moma qu'es a America, del carre d'en
Monserrat Blanes tengue la desgracia
d e romprerse la rotlana del jonoi.
Senthn se deegricia.


NOU ABUGAT.


Ei nostro cdr amic i paisa D. Daniel
Cano Cantallopa, Jefe de teligrafos de
Manacor, despres d e molts brillants
eximens acaba d'obtenir el titol d'abo-
gat.-Tenguent en compte que els cstudis
tIs ha haguts de fer r o b m t hores al
descans i que ha fets 11s cursos en tres
anys, suposa aixj una voluntat a tota
prova:iitslent:extraordinari.Enhorabona
Iambs coral a ell i famriia.


EXCCRSIO ESCOLAR.


Ahir demarl arribaren amb camib els
alumnes de la seccib major de iEscoia
Nacional graduada de nins de Lluch.
major acompanyats de son Mestre el
nostro amic i pais& D. P re Tous Nico-
au.
Ei nirinero de t i n s era 23, eis qual5
arribaren a les 7 del mati; oiren missa
i combregaren en el Convent de%.
Antoni, anant despres a lea Coves,
Calarratjada i Capdepera. A mitjan
capvespre regressaren i en la nostra
Vila visitaren les !glesies, autoridats i
principals intituccibns. Sori aix6 escur-
si6ns molt profitoses. Enhorabona a
son organisador.


. .
ORTOOCRAWA
MALLORQUINfi


F&&o de gtan uti!idat. El Servirern
. a tethom q u i e1 Qemani a 0.75 ots.


-plar 7'W pis. dotzena


CSANNSONETES
M E N 0 RCLUIN ES


0, ita aglec de cansonetes popalars
rmlf idor per n 'hdreu Fertcr a Idonor
m Vnn b4n clarsiffcadesj amb profu-
U 6 notus - E6 un voluin de 199
p*ns:.


Preu 2'5Opts.


RONDAYES
BE MENBRCA


Proceades d'un estudi de ies parti-
cularidalr dialectals del menorqui, Amb
ea latura s'hi poden passar algunes


RONDA Y I S
MA LLORQUIWEII


d'en Jordi de6 Ref& - M'hi ha Pet
toms pvblicats i tots les trobareu en
la noslra llibreria a 2 pts. tom. -
LA CUINA


MALLORQUINA


Liibie del COC i de la cuinem-
Indispoasable a totes les families de
bongust. Se ven tambe aqul Llibreria
csco:ar i relligiosa Art&


TRESOR DELS AVIS


Wevista folklorica baloar-Prw 3
@S ally


D'ACI I D'ALLA
Sutt mensualrneut a Barcelona.


Molts de gravats i treballr cientfh'c 1
literaris. Preu 1'25 pts. cadr mes.


REVISTA D'AORICULTURA


Sur1 cada 15 dies, a 1 ptr cada me8


ECONOMIA I FINANCES


Surt quinzenal a 1 pts al mes.


EL CONSULTOR
DE LOS BORDAUOS


Edici6 econbmica: S ptr any. KdIri6
de luxo: 15 ptr any.


L ALMUDAINA .
~ i i a r i de Palnia. 2 pts mensurls.


LA VEIJ DE CATALUNYA


Brcu. 2'50 cada mes.


LA VANGUARDIA


d r Barcelona: 7'50 pts. trimentro.


Les servirem a qui le$ demaui


SATXILLERS
S'han publicats uno Apuntes de Ooografla General i de EMrOpP que cooler I


rl rogrsmr d'aquesta asignaturil cn I'lnstitut de Pa!ma.Sole valcn dura pts.Sea 4 a
mopta utililat al ertudiants


10 BE CARRUAJES


ARTBLOME FLAQUER
DE


(Aj MANGOL
A toads las llegadas del Ferrocarril hay coche


ue pate direct0 para Cadepera Calarratjada
le cstos puntos sale otro para to as ias salidas
de trea.


May tainbi6n caches disponibles para las Cuevas
y viaje3 extraordinarios.


AGENCI?. DE TRANSPORTES


Y


Se sirveii ericargos para Palma y Estacione:
ntwinedias.


PLASBTA DE MARCHAND:).


PAL*LAS
L'nic diccionari espanyol enciclopCdic manual ilustrat


en cine idionies: espanyol, franc&, inglks, aleman, italia,
Edici6 1924.


Preu l e p ( s .
ELABOQADOPOPULAR


Set magnifics toms enquadernatr. Se servirl tota
i 'obra d'un cop i pot pagar-se a plarsos mcnsualo
de 10ptr.
Preu 125 p l s . (Senraelport)


ENCICLOPEDIA L8PASA
Ei millor diccionari del rnon Conte: cent millons do


parades, deu mi{ biozrafies i un niillb de resrenyes biblio-
~


%!i%&uir a plassos en la nostra Iiibreria.


Ensafmades i panata
En Iloc se troben ail l6rque n 1 1


P*NADERI A Victorf a


Miquel Riii Castell
ES F O R N N O U


A sa botiga he1 t r o b a r e u ncmpre paan,
panets, galletsr, bercuits, rolletn, 1 tot.
c a r t a de pasticrrln.
TAMBE BE SERVEIX aDOMICJL1


Notedat, prontitut. 1 sconomfa
DESPrl IG


Carrer de Pfllrnci 3 bis. A R TA


ALMACENES
J o s e


D B


Uda. Ignacio Fipuerola --
IHOY, COhlO NADIE


Qi E8 NOVEDADES
detalla en piecios, eita cam, todas Ias


Unicos


TODO LO QUE SE REQUIERE PARA
que tienen en grandes existencias


Y CALZAR
y que venden m8s barato que nadie


T b l k f B I i Q 217 I hUiO!@l
ESTA C A S R NO TIENH SUCURSALES


ALMACENES MATONS
DE


RAFAEL F€LlU BLANES
CALLB DE JAIME 11 n o 39 a1 in9


/


Palxna de Mallot-ca
~ASTREKIA PARA SENORA Y CAB-4LLERQ
AriTICULOS Y NOVEDADES P PA VBSTIR


DE'TODAS, CLA A


la Fonda Randa., de Esteva
Carre de Palma, 48-ARTA


p r o n t i t u t
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SERVfCI ESMERADISSIM


SEGUREDAT I ECONOMIA


cTToleu sstar ben ssruits?
EN JAUME PIC0


(A) ROTCHET
.e una Agencia entre Art6 i Palma i hei va
iada dia.


Serveix amb prontitut i seguredat tot class
i'enchrregs.


Diracci6 a Palma: Harina 38 An es costat de
Zentro FarmacBntic.
%rt& Palma nO.3


-_I


. .


Oli d'oliva
dirigiu-vos a


D. JUSEP PIRA
Quatre Cantons, 8- A TA


Te olis de primer i segona claies


Serveix barrals de 19 litroa a do


VENTES EN GROS I AL D E T A L L


a preus acomodats.


m i d i .