Art4 Ua trimrntre . . . 150 A Fora. A n y . . . . 7'00 Exbanper Id. . , . . 10'00 ...

Art4 Ua trimrntre . . . 150
A Fora. A n y . . . . 7'00
Exbanper Id. . , . . 10'00


BI6nero 50lt: 16 cts


Redncci6 i administracib
Quatre Cantons, 3
(XRTA) Rlaliorca


--


SETMANARI CATOLIC MALLORQUl
%


AL LAVATORI
DELS PEWS


SEQUENClA DEL SANT,EVANCELl
DESAN? JOAN


(que se canta moments abans del
lavatori deis peus als apbsiois.)


El dia abaus de la festa de la Pas-
qua, sapiguent Jesh que era -arribada
a Seua hora de traspassar d'aquest
mon cap a1 seu Pare: havent amat els
seus, que eren €1 mon; e!s ami fins a
la f i . I havent sopat,quant ja el diable
s'en era entrat a1 cor,per tal que'l irais,
a Judes Sim6 d'lscariot; sapiguent
que'l Pare ho p o d tot en les sews
mans i que havia eixit de Beu i a Deu
retorna; s'alqa de la taula, i es lieva el
mantell; i prenent una tavayola se la
cenyt. Haguent acabat 'Cia aigua dins
un ribell. i comensi a rentar els peus
dels deixeb:es, . aixugant-los anib la
tavayola que s'haviaenfaixada: Arriba,
a Sim6n Pere I li diu Pere:-Senyor
~ V o s me rentau els peas?- I J e sh li
resp6n L diu:- Lo que fo faig tu are
no ho entens; ja ho sabras despres.-.
Perb Pere, li contesta:-Mai de la vida
a nii'm rentarcu els peus! jestis li res-
pdn: Si jo no't rent, amb mi no tendris
part. Li diu Siuidn Pere:iDoncs,Sanyor
no'ls peus tan sols,sin6 els peus,el cap
i totl-- Li diu Jeslis: A1 qui ja es net
no li cal sin6 rentar els peus; perque
tot en ell ja es, netedat. 1 voltros ja sou
nets, per6 no tots--- Perque sabia prou
qui I'havia de trai'r; per a$6 digue: No
sou nets tots- Sabeu que he fet amb
vosollres7 Vosaltres me deis Mestre i
Senyor; i ho dds be perque ho som.
Si, doncs, lo que som Senyor i mestre
us be rental els pew, aixi mateix deveu
uosaltres renta,rles,vos un a I'altre.;
Prrque us he donat exemple, per tal
que vosalires fesseu aix6 mateix, corn
lo he fei amb voaaltres.


SALM 50


ISERIERE ME1 DEUS
(TRADUZCIO)


Per la vostra, tan gran misericordia,
Senyor, miraume amb ulls de piedat;
i per vostres clemencies infinites,
deliu i oblidauma indignidat!


Netetjau me de totallebrosia;
rentau.me del pecat,que ja'm sap greu ...
iRegonesc ma vilesa, i la confess*!
i sempre la contempl a1 devant meul


iHe pecat i nom& a ofensa vostra,
i,he feta, 31s vostras ulls,ma traiciq;
perque es vegi q u ' ~ just vostro judici,
que's jiist i que no admet apel-lacio!


iSi vaig sei- ja engendrat en la xorquia!
jSi el ventre ja'm rebe ple de maldatl
iSi els histeris i arcans que'm 'reverareu
zel6s de darme Ilum, he menyspreuat!


iAspergiu-me am6 l'hisop de vostra ra
&a;


i tot sera puresa dintre meu!;
jnetetjau-me amb la rostra mg divina,
i quedare mes blanc gu'nn floc de neul


Ahl. digaume a I'orella un niot de joia,
i els ossos capolats s'alegrarinl
iApartau vostres ulls de mes miseries,
i als meus pecats anau-los esborrant.


;Ah, Senyor!, un cor pie de nedeuesa
criau a dintre meu! RenovelIaU
l'esperit de justicia en mes entranyes'
i lluny de vostra faC no'm rebutgeu


!No lleveu de mi el Sant Espeat vostro
jmes, torni'm alegrar vostra salut!
Confirmau, la meva inima tan feble!;
idonau-me I'esperit de fortitut!


iConfirmau la m e w Anima tan feble,
donant-me I'esperit de, fortitui,
i fer6 queretrobin rostra via
els prevaticadors qui l'han perdut!


iDeslliurau-me, Senyor, Deu de ma


dels crims Que, contrameu estin cla-


spieu-me de tanta,sang vessada,.


[vida,


, . , . . [mantl


Descloveu.los.Senyor,aquets dos h b i s
i un himne de lloansa vindri a Vos! ...
Si volguessiu ofrenes, Ies faria
mes. d'eiles no'n serieu agradbs.


L'esperit dolor6s en penitencia:
jaquest 6s I'holocauste que voleu!


.Quant un cor fent-se trossos s'humilia, I
llavores, oh Deu meu, no'l rebutgeul


En la vostra inexausta prodiguesa,
obrau damunt benignement;
i que S'alcin els murs inexpugnablts
entorn del vostro poble penitent!


Altavors fareu cas dels sacrificis,
0frenes.i holocausts que US presentem!;
iallavores, damunt de 1'Ara Santa
inmolari vadells Jerusalem.


VEXIL'LA RECIS
<TRADUCCIB D'AQREST HINNG)


Del Rei flametjen els penons;
i de la Greu, ont e1 Senyor


6. de l'univers mor1 pel mon,
esclata'el gran misteri.


Des d'on, encare, amb llanqa vi1
boi traspassat son Cor divi,
per netetjarnos de tot crim
regala sang i aigua.


,


La profecia s'ha,complert,
que feu Davit amb mot fidel,
dient: De 1'Arbre de la Creu.
Deu regna en tots els pobles.,


iArbre gentil i resplendent,
ornat amb pdrpura del Rei,
triat per digne respatller
que toca els sagrats membres!


iFeliC qui el preu del mon port?
.penjat a15 braqos, del Cos Sant
fet la balansa i recobrfr
,la presa del diable!
Sola esperaosa, isalve, oh Creu!;
de Passi6 en aquest sant temps,
torna m6s jpstos els fidels
i als pecadors perdonal


Vas, 'dnic Deu en trinidat,
IJ$,n els chors angelicals;, . , ,


regiuTos are i semp'ra.[Am&. , - '


. .


' . . .
,


. , . .
. t


, ' I ., i els, qui salveu per 1'Arbre sant ,. ,
, . , . . .. , . ,. . , .<


. .


. .
I I
I resmctiu. El niu m6s petit ha 1


.
que estin a LR vent8 i ei pren


I


ig de la Sala i 8padosa-
uos trobarem en que no


totsol el Batle Major D.
cow Ferrer, sin6 que amb


el!.$+taveri &hnits t rmU el l e r .
Tidknt D. PerdAhiords i el Son'
D. .Guillem Mor6g els quats
ambla nova llei d'Adrninistraci6
local forrnen el Consell perma.
nezt, Pcrc toturn "del Ajw-
tanzent actuFl. '


'&nviades'les 'saiuliacioas i~
felitcizrcioos qu'eren dei cas,
var& exposarlos el desig de
pot%. expresser a h lectors de
LLBVANT ela projecte8, que
peuien dur a 'e?+ a .la nos-
tra $ila durant 'el temps q u e
ocii@arriu e1 cftrreg a que hau
est&s elevats: ",' ' '':


t mos han' iudicat qrie


.de sa part tot la que
perque aquexa ittirnpw


el mhxim profit 1 per.


C~II el; do suposar mos di.:.'
rigi&m desprBs aI Batlo M a j o r
i aquest amb 1'amsbiEidat i ,
sinc6ridat que'l cdrabterisa mo$


I . digu8:
--?Liri,jo v u v ser-li franc. cold


el-seu perihdio a fi db qne tot-
horn. n'sstiga jn euterat per
endevant,


--.&.... ?
Si, per6 t$ngLi eu coute que


nos trobam R U el triinestrtl
primer, en que casi se pot dir
que noYhi ha presnpost, perqur,
enewe que s'hnja piorrogat en
una quarta part el del any
passat, s'ha de teoir en coute
que les pnrtides que se pagapen
del presupost extraordinari
no tenen are consignaci6 es-
pecial. Da totes rnaneres pro.
curarb que'ls servicis quedin
tots ben ategos i o bB se paga
rhp dels, pr6xirns presuposts o
en les primeres reuni6ns del
Ajnhtament proposarem a n
q u e s t la manera de satisfer-


vaiy esser-hd ja am\, els'cou~.
panyb de co:isistori el'aia- q l - ~ , ,
m'el@+rsn. J o no puc donar
segureclat de residir aqhi ' dn-
rant ;:tot el trieni qiio hem
com4isst. Teng ~.pr:yg!, ,?l. .
meu camvi de .res1 encia a
Barck?onn i ' depe&ei;, .d:u'ua.
noticta qu'esper,gor definitiva.
ruenB'trssIa~lar.m'hi.Ta seria el ! out se veu.


105.


- - . I . . . P
Miri, una mida que he presa


,j,&; i que no descuidar6 6s. la.
nwtet,ja dels carrers. Part de la
brjgada do caminers ha corneu-
sat ja a arrepiegar tots e!s
'maw de pels carrers i a tots
els qqi.estiguin mal arreglats
iumediatament , els ' adobartin
amb osqqerda.


S'ha cornengat pel carrer de
Palma, s'ha seguit pel del


.' Convent, i continnarem pol de,
.Bmtovant etc. etc. E.de que'
:no so vegiu in& els transeuots
en els puro os GU que se trobeo
en dies fie fune.en que son in-
t radsiTa bles,


' ' -:-g... P
' -Ja ru'agrad&ia poder dur
x cap la construcci6 de la
Plasm d'abastiments , per6
les ,.circnntancies' actna$q no
me perrueten fwm6s. A1 tnteri
'ffeim e1 pla dcfioitiu d'aquest.8,
arreglar6 a iin extrem de 'la
@ass& : Vepa una taiila~ &e
pedra .couforme, per la vebtn
dwL, Zpeix, q u a no pot seguie .ui
unasqtmana in%venent-ze all&


de cornpiitneck d'aquesti* orde
dnrien per ' .cousoqriencia el


t eBstic de la falta. i


~ sons dunte elDrobiemi 83-


i
--g.... ?


I cofnrBs una1 quei'Ajuntaineut ,
hnurzi de dedicur especial ,
atonci6. Un bou ioc'il escola 8
6s una necessidat gereralment I
sentitla en la n0str.t Pila, per6 '
j s li he dit que esfam en el 1 principi de la nojtra actuaci6
i els petits duptes en que de
coo mghe trobat arnb le anli.
ea& de la uova llei impe&s
en que poguem avanzar graas
projectes j a que no s6 si podria
eumplir-10s. I jo som d'aquells
que rn-agrada m6s fer, que
projectar. Tal volta inOs envaot
despres de le8 s6ssi6os dol
Ajuntarnent en el mBs de Juug
pugui parlar-li ja amb niBs
segoredst.


. . . . . . . . . . .
L Ravien tocat mi:, dia 1 cow


haviem ja obtenguda del Sr.
Ferrer la declaraci6 que desit.
javem, mos alsarern i tot re-
gracinnt li la s e w amabilidat
corn la de sos companys del
Consell Permanent, nos dwpe-
direni oferirit-nos a ajudar-li en
io possible a1 cumpliment de
sos prop6sits, otertn qde t e n i a
el gust de repetir-li en aquestes
polumnes, desitjnut se nos
presentin moltes ocasi6ns de
tributar a sa gesti6, els aplan.
diments que se meresea.


Dia 15 amb la bendicid de Deu
acabaren les tasques apost6li-
ques els pares Missioners Jusep
Crespi, Cuillem Monteros i Vi-
aens Querait.


Vengueren dia 2 a vespre i a
l'entrada del poble s'hi traslada- ~
ren adam& del' clero le5 autori- '
dats civils i militar i. una gran
lgultitut de gent. El dia 6 tengue
,Roc la process6 infantil a la que
assistiren m6s de siscentsinfants;
tots eIs del poble amb. 10s seus
cants angelicais, i amb ses seves
banderetes recorts de la Missi6.
Constituiren pna nota la ' mes
simpatica que s e puguin imagii
nar, .&a 13, diumenge del .Ram
va esser el dia. de la concIusi6.
El demati a les 7 hi hag& Missa
Cantada en la que el Chor Davi-
die cantd la Missa Tedeum Lau.
damus d'en Perossi; a lacomuni6
se acustaren me3 de treeenis ho-
mos i.ja n'havien cozibregais un
centenar a les altres MSsed. El


j:/


capvesdre a les tres sortl la pro.


de clones i dinfants era impdssi-
ble ef contar-los.


Tots els car& per ont ! va
passar la process6, estaveii~ a-
dornadissims amb banderes i
cortinatges. La rami de pi pels
costats se.tocava i molts d e ca-
rr& estaven adornats am5 rets
de murta i de paperinr pcnjats;
de ;ant en txnt havfen aixecats
dotze arcs amtrs inscripcions de
sa!utaci6 als fares Missioners i
de alabanses a Jesucrist Sacra-
mentat, adem& 'hei havfa cinc :
hermosos altars; despues de la .,
process5 el Pare Crespi fer
sa despedida de la MissiO.


A tots els actes de. ia Santa
Missib hei assisti una gentada
corn mai s'havia vist, qu'umplf de
gom en gom la rglesia i els veis
asseguren qae mai havien vist
una tan numerosa i constant as-
sistencia i un entussiasme relli-
gibs tan notable corn ha desper-
tat la passada Missib. Q u e Deu
beneesca els pares Missioners i
fassa que el fruit sia durader.


-Dfa cinc l'iljuntament rebe
del contratista D, Pep Rigo
el :IOU Matadero i esperen per
inaugui-ar-lo el tenir el carro de
transportar la carn, acabat.


-Dfa 7 tengue lloc la suhasta
del'tancat quc han dc fcrdcvant
el Matadero i carro de transport
de carn. Tregue la part de pica-
pedr6 D. Pep Bnuzi (a) Tac6, de
ferr6 D.:Nicolau Casehs (a) Ga-
rameu, i del carro de transport
de carn, D. Francesc Terrassa
(a) Sirera.


,'


Corresponsal


. .


BE.§QN SERVERA
Aquesta setmaim., entre altres,


hii mort Na hlargalida Meca, que
ja feia un any que estava rendi-
da. Tenia 25 anys. En el'seu en-
terro hi assisti la Congregaci6 de
Filles de Maria arnb corporacio,
de la qual ella n'erd membre.
Tambe hi havfa La .m6sica i una
gran gentada. resultant una pro-
cess6 molt Ilu'ida. Donani el, pf-
sam a la s e r a familia ,tot desit.
jant que puguin pregar molts
d'anys per ella.


--El nostro poble prest assem.
blar2 una capital. Son &atre ja,
els autos que tenim: u.n d'en.
Teula, un altre d'en J. Boib, un
altre del metge i el quart de
1'Amo Antani Fum.


Se'n .conten altres tants de
compromeso 5.


-Se torna parlar de engrandir
el Ceixenteri. Es.un asunto que
a la.ViIa tenia &emutit ses esto-
d e s , fa ja una trentena, d'anys
p'el cap psim. No se perdrd ,'
per haver-ne parlat poc. '


-Re,sultaren molt be i ipott
concorreguts els dotze sermons,
i el temps promet esser bo per
les processons qua venea. " '


. ,, -(Correspmsal)-
Dia 24 Catalina Flaquer Mrlis (a) Pleta
' de 68 anys, casada. De Infecci6 gripal.


24 Juan Lliteras Mestre; de 19 mesas
de grip.


30-Juan Llabr6s .4lzirnora; (a)
Capelle, casat, de 87anys, de Bronco-
neumonia.


Abril.
Dia 2- Maria Noguera Muntaner; (a)
TTOSSOS, de 76 anys, casada, d'angina
de pit.


4- Jaume Vives Alzamora (a) Til;
viiido, de 76 acys. de Arterio-escloro-
sis.


i* 6-Margalida Rosseli6 i Lliteras (a)
Ratera; viiida, de 58 anys, de gota.


7-Juana Maria Ginatt Canib, viuda,
"de 81 any, de veyesa.
, 7- Magdalena Massanet Ginart;


casada, de 75 anys. de veyesa.
13 - hlargalida Flaquer Carrib (a)


Mangola; fadrina, de 78 anys, de Bron-
co mneumonia.
15- Antoni Masoanet Bizquerra; casat
de 86 anys, de ir.fecci6 gripal.


17- Birbara Massanet Servera (a)
Cafena,.de 87 anys.


NAIXEMENTS
. , . .


Dia 27 Miquel Fuster Vives (per
equivocaci6 de! caixista se li posd
Ferre en !'allre no) Fiy de Josep i
Margalida


25- Bartomed Femenies Roig. de


23- Catalina Danhs Bisbal fia de


23-Guillem Dank Bisbal de id. id,
28- Antoni Giiiard Llinas fiy de


:. Antoni i ~Anthia. , .


faume i Margalida.


Antoni i Catalina. 4


Abril.
ii


Dia 2= Mdnuel Bonnin Bonniii (a)
Marin, fiy de Francesc i Catalina.


6- Agusti Martinez Meslre fiy


9- Marga:ida Boscli Grau fia de


IO--Ai?roni Reixach Font de Miquel


10- Antoni Llinas Ferrer,. de Pere


13- -Francesc Pic6 Gili, d'en Miquel


'd& Ferran i Maria.


,.Francesc i hfargalida.


i Catalina.


, Maria.


Salem.
, .


RELLIG I Q S E S
otes les fmcions de Setinana Santa


eorregudes i abundavr'la cera,espe-
ment en la del Diveedres Sant. .La
dp'de rnOsica FiZarrncinica iWassa-


escullides m a w s filnebres.


Demi se feri la process6 matina! i
i Ofici i passat d e m i el coremer fer6 la
la despedida amb el sermb del ramell.


Que molis. anys.


METEOROLOGIA


Per fi, han arribats els dies de bon
sol; apesar que no'ls hi ha fets encare
tots. Alguns dies s'ha fet reialment
esplendit. altres, les ha fets encare
grisos, cuberts i fins amb algunes gotes
LQuant serk que cornensari el temps
prirnaveral?


ESTAT SANlTARl
. .


Seguim en plena pasaa degrippe.
S'eo ajeuen seguit; seguit de nous,si be
en la granflajoria sols fan tres o qua-
tre dies de Iiit. D'aquesta malaltia
est6 atacada gravement sa madona
Rosa Sacristana d'eti Banaula que
va rebre el Sant Viatic dimarls.
Que Deu li ajudi per la part que m&s
convengui.


-Els demeS malnlts de que parlarem
la setmana passada estan ia donats
d'alta, de io qual nos congratulam.


MORTA


Feia ja dies qu'estava gravissima de
grippe, I'esposa de mestre Antoni
Carrillo Da. Maria Esteva Sancho la
qual fou viati,cada el Divenres Sant i
en la matinada del dia 19 Dissapte
Sant entregi I'dnima al Creador. Deu
al tenga en la Gloria i doni a sa familia
el consol necessari per soportar tal
perdua


Li expressah el nostro sentiment. .


' IUNTA MUNICiPAL DEL CENS


Per orde del Dlrectori s'ha procedlt
inmedialament a constituir la junta que
ha de fer el nou cens electoral abans
del deu de Maig.


Aquesta s'ha constituPda avui a les 11.
La formen: D. Iuan Sancho, Jutge
president, D. Fraucesc Ferrer, com a
Tinent reliiat. D Juan Sard, corn a
retgidor delegat per l'Ajuntament,
D'. Margalida Balaguer corn a Mestra
Nacional de;mis catagoria i I& Andreu
Ferrer corn a Mestre id id. que actua


de Segretari.


, , CANVl D'HORA


Dimecres a vespre a les 1 I, cumpllnt
l'orde del 3irectori s'adelantaren els
rellotges 60 minuts. De manera que
l'hora oficiai 6s are xixanta minuts
abans de la que regia Line are. An
aquesta hora s'hi han.subordinats tots
elr derveis oficials.


PER LAlDRETA


Tambe s'ha publicada I'ordre del
Direbtori de 'que tots. el% vehiculs en
circqiaci6 per carrers i carreferes s'hin
de &&'i piw&&~pie ,a.ta dirita,'


sporats a causa de per fins are disc
tintes les costurn en difercntes provin-
cies d'espanya.


VISITA
Hem tengut el gurt de saludar en la


nostra Redaccib, a1 Advocat Catala
D. Narcis Llampallas, que ha vengut
amb la m a esposa a recorrer els
m4s bells endrets de la nostra Illa.
Desitjam que la estada entre noltros
li haja estada agradab!e.


L1 MEMOW


I* Ceixa dtistalvis de Sa Pobla
Un Sol Cor no8 ha enviada una fte-
moria del moviment tengut per aquellr
entidat durant I'cxrrclci de IOU cn la
qual hem pogut vture el Seu avens 1 el
be qu'ha fet durant rang. EahwaWna
i envant.


SECCIO ESCOLAR
,,..


, ,',.


< .>,
'<


< _ Y


. .
MATER1.A L


Borradors per pissarres de bayeta a 0*35pts. Idem de id. anb
manec d'espaumador, a 10 pts., da.
Timbres de metal, de cop, a 3'50 pts. cada un.
Metros plegables, a 0'60, a 1'00 i a 1'50pts. un.
Compassos de fusta per pissarres desde 3'00 a 6'00 pts. segods s$
classe i mida.


Piksarretes de pedra de totes dimensic)ns,desde 0.40 pts. a una ptr.
Capses de xinxetes per apantar el paper a1 dibuixar, a 1'50 pts. eapsa.df.100.
Imprentetes de goma amb capses de cart6 desde una pts a 5pls scgons tamry,


est?+* molt be per donar com a premis en els callegis.
Billets de premls de 1 a 5 punts 0'50 pis. els 100.
a D IO < 0'75 a s


* 'que tenen les provincies dBspanya (un punt) 50 billeta O W ptr.
L . En colors (5 punts) 0'75 pts. ..
N'hi ha de 10 punts que sonles Regibns espanyoles.


De 25 * en colors.
De 50 8 gtossos i tenen les Nacibns.
De 100 , = les partsdelmos.


Tots a 0'50 pts.cada colecci6. > .
Tampons per sellos de goma no. I a I . pts I . 10 dotzeaa.


Plaguetes per escriure a Iks ascoles de tota mlda i gruixa. Hi ha una @an
variedat,


De tamany 8tu. (petites) n'hi ha desde 3 pts. les 100 en amunt sC@3flS el4 fuyr,
i la bondat del paper.
Plaguetes en 4art. (grosses) desde 4 pts. el cent fins a 20 pts. segow grossaria
bondat del paper.


. , , B 2 a 1'75 pls. un 1 a 15 pts D'. I . I ,


?:


e


OBRES WELLIGIOSES
Vida de amor per l'autor de.Ante el Altar, ehcuaderdat 6'00 pts.
L'amic del Infant, encuaderna0" pts. un.
Novelistas Buenos y Malos, por el P. Ladrdn de Guevara,encuadefbat
4'50 ps. . , ,


'Foiletets aBona Llavorl propis per repartir en les ig1esies a 6'00 pts
es cent.
Vides de Sts. a 7'50 pts. cebt,,
Hora Santa, 0'39 pts. un.


~


, ,


Dijous i Divenres Sant, encuadernat, 2.00 . I(
El Cuarto de hora de Oraci6n- Ejemplar 2'50. docena 21 pteS.


es de Mayo por el Dr.Sardti y Salvany encuadernado 1'25 pts. # es de lunio, por el mismo a 1'50pts.
OAcio de la sernana Santa en Latin y castellano poi el P. Vicente J. 8lStd


En tela negra 4 pts.
Pitcedicbs d'un esiudi ddles'patli-'
ruIrrid+$$ dials$tala .bel menprqui,!Amb
'8 lf&ura' o'hi pbd& passar .a!guner


3 . . . TRESOR DELS AVI5.-


.'Bevista folklorica balear-Preu 3
pfs any'


,
D'ACI I D'ALLh


Surt mengualmeut a Barcelona.
A3olts de gravats i treballs citntific i
liieraiis. Preu 1'25 pls. cada mes..


, .
REVISTA D'AGRICULTURA


Surt c ida ~15 dies, a 1 pts eada mes
. .


ECONOMIA I FINANCES
8 ' '


Surt quinzenal a 1 pis al mes.


EL CONSULTOR
DE LOS RORDADOB


Edicl6 econ6mica: 9 pfs any. Edici6
de luxoi 15 pts any.


L.AL.MUDAIN.A .
lriari c'e Painia. 2 pts mensual$.


LA VEIJ DE C A T A L U N Y ~


Preu: 2'50 cada mes.


LA VANGUARDIA


de Barcelona: 7'50 pts..trimestrr.


Les xervirenl a qui les deinaui
SEl-qr


ATXlbLERS
S'han pulilicats uns .QMtes da'(lewrofia General i de B m p o que ~ o n t ~ t a


: ai progrsma d'aiuesra astgnatura enl'lnstitut de Palrna.Sols valen dues pts.Soa 6e
molta utiklat .a1 estudianls


. .


' Tjnic'dicclonari 01 encictopedic manual ilus'trat
idioms: espanyol, franc&, ingles, a:eman, i!ali&


I Prew 1.2 nls. '
. ,: SA .toadsi>lts&gadas del FefracaYwil -hay coclre


ue pate direct0 para Cadgpera, y Calqrratjada 8, estos puotos sale otro para'tod,as -1as salidas


kiay-tambi6n coches di&&ibl
7 viajes extraordinarios.


AQENCIA DE TRANSPORTES


de ressenyes bibiio- $e sirven enca+g&par otermedias, ,,: ~ ',-'.* : , ' .,><


Yda. IEpnacio Fixierola


p que venden m6s barato que nadie
., Telifano 211 i Prer iu ' t i i o ' * . .


ESTA CASA NO TIENR SUCURSALES' '
.. -' * ., . ' , ' '


CRLLE DE JAIME 11 n S a 1 49
I


e a
. . ,
,&me :.de PaIma; 48-ARTA
S'ES ODEIETA FA POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SERVCI ESMERADISSIM


, , I_ ' 2 p r o n - t i , t u t , , . .


1;YoBu , , , , 6s tarbe11 < .seri!its?
. ,


-=-


IC
(A) ROTCHET


te una hgcncia e u t h 'Art,& i Palnia i hei t
citda dia..


d:e.ncirregs. ' , ,


CeGtro FarmacBntic. - : . '
Ar%,:Pnlma nO.3 ~ ' I


~ a r v e i g . amb proxititiit i seguredit tot c l a w


Qreccit a Pelma: Hlniina 38 An eicostat des


I 'I
WA OBETA UNA BOTIGA NOVA' EN Et
C A R R I ~ DE PALMA N." IE-ARTA.


--
En ella, adeinCs de comestibies ~ ' h i troharRn arti.


clcs dcscriptori molt variats i a boil preu, perfumeria
merceria i juguetes. ~.


~


Ensairnades i pallets
En l!cc se tiohen mill6s quo a la


PANADEMA Victoria


Niquel G'tl ~ a s t e ~ l
E S F ' O R N N O U


A an botiga he1 trobareu sernpre pan& , '
panels, galletee, bescults, rollets, i tot8
casta de pasticeria.
TAMBE SE SERVEtX aDOMICJLI


Netedat, prontitut. 1 economia


DE.7SPA IG
Carrer de Palma 3 bis. A E T A
I


dirigiu-vos a


dU
Quatre Cantons, 8-ARTA


Te olis de primer i scgona claws


Serveix barrals de 16 litros a do


VENTES EN GROS I A L DETALL


a preus acomodats.


micili.


. ,