PRHUS -- ArtA Un tniFestrc. 1'50 A Po:% ,IT. 7 '0 ) AI Extranger IJ ll?Ml Nlmero...

PRHUS
--


ArtA Un tniFestrc. 1'50
A Po:% \,IT. 7 '0 )
AI Extranger IJ ll?Ml


Nlmero soit: I8 ets
--


Radacci6 i adniincslrdcio
Quatre Cantons, 3
ARTA (ldallorca)


%ips
SETMANGRI CATOLIC RlALLORQUI


-~


LA REG10 BACEARICA


Fragmentacid, no;
descentralisaci6, si.


Xolts son d e mallorquius
que s'han escaodalisat ai eute-
rarije de que du I'asaambiea de
f'orps vives mruorquines cele.
brada a Malib In setmaua pas.
aada rurL I'idea d'slluuyrfment
de,.Mallorca. Fin5 hi ha qui
s'atreveix~a ridieulisar aquest
ideal al4egant ' .que l'otorga-
ment d'independ6acia a nuclis
taut pet,its doria per conse.


' &&oeia hi dernsnda de la ma-
teixa llibertat p~ part d'nltres
nuclis molt meiiors encaw.


Sols els qui hem oiscut
i'nmbent que domina dins
I'Illa germana porem formar-
nos idea de la rah6 qn'assisteix
a so5 habitants en les qdejxes
que exhalen coutingameut con-
tra l'administraci6 provincial
eeutralisada en la oostra Ills.


. Allti no Karribeu el9 beneflcis
que IIIallorc~ en toea' de la ca-
pitalidat.
. AU els menorquins i erri-


asncs s'els ha trobata nempre
en el pagar; han coutribuit
sempre eo la part que se les ha
manat i sols mobties fwm
hau obtengndes de t b i r tots
les serveis centraliiats a Ma-
horca.


Kl record eucrra be a1 erpec-
, tmte trietiasim qn' oferia la


cuberta del vapor ((El Meuor-
qui!) quaut en, el mes d' A b d .
~ o l h veuir pleucl de pares
lrcxantins o esgarrrta i joves
accidentnts que oenien a Ma-
i l o rca R d o w n motiu per
l'cxeuci6 drl serviri m i l h r ,
]Qui's capas d' inmagioar-se
lee peuodssimes molesties que
aquella veuguds a Palma les
frprewatnval Id6 air6 CB una


patitaxmostra dels &incouve.
nients arnb que topen ells'de-
pendint :de la :,Ba!enr :major.
I squssta dependeucia 6sest:tda
In catisa del dosamor qne han
8rribat.a seutir eu vers..de no]-.
fros.


Id&, ara que el Directori
sembia determinat a: renovnr
la vida de les regi6zis"esprmyo~
leuii-donar .noses; r!is&1ici6os
per,' 8.oh espnndimout, 6s:hora
de qu'eb,, menorqnios ~i-ervi-
scncs se douiu pressa en reula-
mar la descentralisaci6i;de ser-
reia, eo demanar,certa autono-
iiiia.


Qu'aquesta suposaria una
fragmentaci6 de la personalidat
balear? De cap mauerm Creitn
noltros qu'aisf corn cada regi6
espauyola pot disfrutar d'uun
amplissima aiitouoinin sense
que'ti patesea en lo mBs miuim
lu nnitat nctcional, a i d t.amb6
cada comnrca, i ea el riostro
PUS cada Illw, pot gosnr de am-
pla aiitoupmia sense que q u e 3
fragmoutada la regid. I aquesta
desceutralisacici de servei3 do-
naria tu& vida n catla una de
les comniques.


iPerqu6, per. exemple, no
s'ha de wear en cada una de
les Illes n n rcousell regional)
format per tots els batlee i pre-
sidits ' pel 'delegat governatiu,
nonibraut entre tots 'una co-
misei6 permanent, presidicia
s,euipre per el delegat aludit',
que se cuidAs de fer, executrr
t4s worts, donant-ne compte
duicarneut' a1 Cfovernador? I
perqu6 necessitai.ieu sllavores
Menorcu ni &vissa, la Diputa-
eio provinciall


I quios gastos Ies reportaria
aix62 Cap absolutameiit j a
que'ls viatges qn'haguessen de
fer els batles les pngarien el8
Ajuntaments respectius, i no
suposarieu eucara els qne han
teogats fius ara aquests matei-
go8 per acudir sovirit a In ca-
pital.
En cas de obrgar.los aquesta


autonomia 8'018 hauria de do-
nar medis tambB per dur a cap
certeb obres d'iuter6s comarcsl,
i ais6 podria esser l'admiuis-


'traci6 directs del coiitiugeut
qu'avui paguen a Mailorca.
dQuB leu obres que durfeti a
cap serieu m6a hurnils i mauco
rumboaes qae lesde la Diputa-
ci61 Ferien Gnicameut les que
podrien, per6 a1 mane? t e n -
drieu la satisfncci6 de disfrutar
epteralgent d'elies.


Noltros sostenim sempre I'i-
deal autoutrnic i creim que
tothom, absolutament, tothom
ha de tenir dret a disfrutar
d'uqueut benefici ainb 1'6nica
limitaci6 de lo que ~ia.tt'iuterBs
geuersl. I deim que cada poble
dins la comnrcn, cada comarca
dins la rexi6 i eada reg5 dim
l'Estat., hauria de gesar de 1s
rnateixa autonomia de que dis-
frateu les fitmilies d i w els po.
bles. Aquestes, ciimpliut amb
els convezius lo que dicten les
ordeuanc,es niuuicipals i arnb
1'Ajuutameut tot lo clue msuen
les lleis del Estat i disposicious
d'aquell, en tot lo demBs son
enterament lliores; iilo, per
l'estil hauria de socceir en cada
uucli qu'iutegra 1'Estat sspa-
uyol. Estenguent-ho aixf, no
cal dir que soul partidaris sc6-
rrimv de que Xeuorca i Ervisse
disfrutin de la llibertit de que
gosq la'hostra 1118.


A. P.


L' OLIUERA
I 1


Indicaveni eii ei derrer ariicle corn
una de ler priiicipals c a w s de la po-
ca produccib d.aquest arbre, la faita
de nutricib, la qual deiem qu'es podia
remediar apiicant-li els abonos que
fosseii necessaris, per6 amb aix6 totsol
no conseguirein assegiirar .una curta
constant tols els any% si no va acom-
panyada d'aitrcs7cuidados, esseiit un
dels rues ioiportants t'etsequriada 0
poda de I'arbre.


Tal coin se practica actualinen4
aquesta operacibC a ia nostra Vila, no
er pot obteoir una produccio constanr
i se deinostra un coniplet desconeixc-
ment de sa manera de viure de i'arbre;
are vorem perqu6.


Primerament, fent s'elsequeiada cada
4 0 5anys. les rames xuponcs i les
altres que amb eiles se tomen, tcnen
temps de fer-se molt grosses i sobre tot
les primeres durant aquests 4 o Yanys
han estat prenguent saba i aliments,
sense cap profit pel pages i ademes
taiant r ame~ gruixades, qu'es corn re-
quereix aquesta manera de etsequeiar,
s'ocasionen ferides grosses que l'arbre
dificilmcnt clouri i p a tant &s una
porta oberta perque hei entrin i s'hi
establesquin moltes bacteries i altres
enemics de I'olivera qiie coinensant sa
seva obra de destruccib, arribarhn a
podrir sa soca, quednnt aqucsta buida,
com se pot veiire en fantes i tantes
oliveres.


Segona, s'elsequeiada de cada 4
anys, exigeig toaa una cantidal res-
pecta' le de Ilenya, io qual'ocasiona un
tra:torn gros en la circulacid i disti-i:
buci I de la saba que no tenguent sor-
tida per allre Iloc, proque'x uiia multiut
de fames xupones, que j a 4abe.d no
mos donen cap benefici.


Per tot aixb, sesia rnis convenient
abaadonar aquesta prictica i verificar
una etscqueisda cada do3 anys, que es
el torn mks corrent en les regidns oli-
verercs mes adeiantades, entre ies
quais porem citar la provincia de Ta.
rragona. Les vestatjes.pue han convin-
Gut art els conradors d'aquestes rcgidns
son moit flares i procurarcm esposar-
leg amb poques parati'es.


Fent s'etsequeiada cada 2 anyq a-
quesra eS moit m& fPcil de fer pefque
consisteix essencialoicnt en aciarir
I'arbre per obligar-lo a produir rama
n0v8 fructifera; ademes no 6.9 ntcessari
tumi tanta llenya com en el torn de 4
anys,i per torn consequent CIS trastorns
ocasionatven la circuiaci6 de la saba
no son tant grOSdO3, i l'operacid no
resulta Zaire mes cara que si s'aplicas
el tom de 4 anya, perque an aquest cwn
hei ha d s llrnya a tom$, tnks temps
dha de mtnestir per srrrglar una oli-
Ycra, iiientres que en el torn de 2 ailyi
s ' o p e r d b Cs mCs rapid. i aixd Coiii.
peiisn la major frequericia en que
s'etaecaia I'olivera.


AdemCs apiicant el torn de 2 anys.
se iiroreix la tende~cia qoe tC aqurst
rrbre de don6 un bo1 esp!et cad82
nnys, esnen! ek a n y ioter:r:i;jbs !a
produccib un QOC i n k s pe:ita, corn ea
pot veure en eis olivar? de per Cata-
looya.


.&itre incooveriient que coabe senyn-
181 e@ la manera corn ac fa t'etsequeiads
& la tendenux a deirir ses teoysdes
4.1e iir2n di-cles per a u u n t en ia
Crecncia de que b%liva SL f an e!s a ! : ~
I no an els baixos i d'aqursta mfnera
lo qu'ea consejpix &s obteni una p-
ducci0 rlrigcrada d. l ! m y a en dcrri-
men1 de sa frdcticih, perqueun prin-
eipi qua e d ben demoitrat en
tola casta d'arbrcs 63 que la sa.
ba tendeix a a n w per arrrunl i
in en ire^ m f dr& sigoi sa rami, n i b
evtaat h i p a s 3 sfme deixi cap profit a
la rama; ki una C O I ~ smbiant a regar
un hort. Si supotrin qti'aquest estA a
una terra que faasi colter, tent un regr.
rb que tiri per avall , s'aigo s'en anira
ben vin: i s 'hortaliss~ des costat s'en
aprofitiri ben poc: en canvi lent un
regiicro q,ie tenAui po: r-mt, 's'aigo
anir.i me: apoc apoc i s'zaieiidrd p ~ s
costits, heneficiant sa terra 1x-r aont
pasol Aixb matcix heu veirn r?!icar (I
molts d'rrbrer i luitsls, ais qual: per
fer-10s mbo fenks, lem carregut'! de pe-
drcs a s'cirfori:xlura o entrecren i rixt)
RO l e s k e fo!iamer.t q'ie consegvl PO-
s w ses branqiics iiits horiaonlak amb
io qual I s saba anird mCs ipocpoci
per consequent s'srhre h i l a r & mks.


Corn a consequencia de lo sxposat
anterior rent, feren !iiencld dels prin-
cipia m&s in1porian:s que s'iian de tc-
nir en cointe per e!sequei:ir b& una
oliven i soti els sipuents:


1- L'ulivera friliia an cis brots que
han nescuts l'.!ny anterior


2- Els hrots fructifers son general-
rnhnt e's nies p r i m per6 sans i bel
situats, no CIS rnkr vigorosos el3 quals
aden donrr ilcnja.


3- La !ructikacid s'estab~cix e i
preizrencir, en ICs r a m x sinuoses que
$00 per lea q u a l 8 11 s ib3 circg!a m P 1
rpoz a p o t


4-Els arbrcs mc5 fruitera 1011 nqurlls
que iencri ses r a m s mda bcn equilibra.
des, puis alxi la saba re dtrtrihueix ea
la tnateixi proprci6 enlre totes e k s


5- La llwn i l'aire son ntsctsraria
per evitar malnliies i obtindrc ima bo.
na 'fruc.iBxcib, puis ia prdciicn cn-
senya que la mijor cintidit de fruit-
1 de mil:6 caiirtlt s'ob:& 8. la p3rl inte-


I iinb aixb acabain, que j r r 'est i
fnr m s s a llarg aqiiest article per6 ea
ci. proxirn cx)%are,n s3 riiinera d.:
coin'~aIre els ene!iiics dc "olivera i
w d i t nikj convttiient d: txiil'diivs.


F. B'aues


'TIT de i'dibre.


Son Se2v;era
Solernlie i en extrem eoncorreguda


va rtsu t i la festr qrre'n hmor de I'
leniaculada Consepcid Celehraren a !a


de Comiini i:erierai hi va
cmcorre una gentrda i!i.ner;sa c o m
breyant totes IesFiyes dz Maria i CIS
cunyregnats de Mari3 lainaculada L'o-


?@fa!r#eiit m r r i g u t . Dels


ia 8 deli correnls.


e .


actes piadoros' prxticats e1 decapves-
yre se pot dir lo niateix.


El temps seg~cIx p'oguent. Diumenge
s iuiciii la pluji i avui diinecrer enrarc
segucix, si be primet, priniet.


Corresponsal.


De Caplopara
D i m a r s kr la ciiada d l la Mare dc


0211 de la E.iperxn$a irstn de ia Patio.
na des p3hle; CI diiliins a l e s F kri
h u r 8 completer I 11 Parrh~ul8; a !es LO
h i liaur.4 tifici an e! Casteil en que
p r t Iicrr.4 el Sr. Rcctor d: Dejr.4; el Cor
Davidic c a n t i r i la rniasa .Te Dcun
Lawlamus. d'rn Perossi:El dtcapves.
p:e a IC 2 'a p~egrinacio ai Caste 1
aont se durQia bmdera nova que se
benclrii el dcmati en e l Castell; acorn.
panyard les Ave - Erlarier la music3 de
la Caixa.


Avui dimeere3 a les Aues de la de-
niatinada la caii!paiia ha dt t toc de a-
lsrinn i es estdt an incertdi en :! iii,?ge!-
zeinde la Cenwl Electrica crrnidiit-se
tot I'edifici; hei acudi mo'tissima gent
apaqant-lo dins unes Fuantrs hores.
L'inceidi se coiisidera casual. ---


El texps mos pega p:r hnmitat Dada
dia mor plon i la gent no Imt seinbrar
a ciuia de i.htrmitat


-'ip--


Enwany eIs ports Erassor CON mt?r
e3 anat m s amunt r'han fat; den han
pagats avid a 23 pts. s'arrova. L'my
q u i ve s'en prometen engreixar - ne
molts j a que enguany han deixada bona
bocp.-Tada dia mo9 pugen covenades


de e r r c t . eccir: q . ! c f w i inial temps
i les nlriiodraver : ;e Cdiapnt i Na Jon-
quera segueixen h i t unca pocrdes
grostlw, ~. . . . ..


Corresponsal


R/stdria d d Rei En Jaume
d e lallorca


Fius n l'any 1230
Coatirzzmriti


3 %


Siti i entrdda victoriosa dins
ciutat


1 1 1


Devant ses portes
construint torrcs (7) molt for-


[tes
amb troncs i fustes


i prenguent mides ben justes
, per obrir mines (8)
que s'omplien de faixines,


per un i un altre Iloc;


devall terra. els moros bu


calantles foc


i com-a cucs


hj
skcapdelfaven


f , 2 mossegades lluitaven ;
mentres pendries


' passava ef comte d'Ampdries
'


i . amb grans trabucs, (IO)
combatfa llansant trucs


corn-a Ilambordes;
i cavant sempre a les sordes


baix de muradea ,
que caie'n esportetiades


a dins els fossos (11)
crivdlades,,feteo trosos;


i m& gruixades
eren, a l t p #IC, alsadej


. . molt rnCs enrera; ..
defensant-sr mes verera .


de n i t i dia.
Fins qu'aquella morerfa. .


desesperada,
posS sobre sa murada


despullats. vius
i encreuats, tots els catius,


iOh grans genetes!
que rebessin 1es satjetes


dels cristians
sitiadors, 10s seus germans


qui s'enfu. 3. i ren
f ardorosos envestiren
mes brans i vius


sens ferir cap dels catius
amb ses ballestes;


putls ells alsaven ses testes
cridant: 'Tirau?


jmcriflt, ai cel nos ehtrau!,, ...
'C.I 1 espectwle


R tots 7 3 sFrnbl8 miracle
g I, els sdrrahins .x


s'acovard:irSn jmesquins! t
mpntres clarnava Don Jaume:
&anta Ma! ial ajudaume!.
i an el5 gui maven sorrers:
eVcrgony;i l aIlors, cacall&s


que xvui haveu combregat,
El Cos sitgrae


vosdon coratgc*l


--.
1,entre el sanguinhs cnroxtge


i marrtiel
fibblant pedres de fonell (16)


i cops de masses
sabre el cer de les corasses


i coltellade;,
i dkrdells a nuvolajes;


les mores velles,
dede'ls porxos, amb '' gram


tirasen pega
ben bullenta qui bofegg


i ferns prodits
i cals-viva als mCs ardits


qui amb ses escales
puiaven fins da!t les sales


de 10s serralls.
I moros baix dels cavalln


que trapitjzven
a h qui enchre.Aastomw-eu.,.,
Un tal esglai


no s'era sentit,ja wzi.
Bramn i rcnecs


dels V C I I S U ~ S i ti-its gemegs
entre Aamades


de cases incendiades.
I corregudes


de mares eymes perdudes.


[pellm


---
Un caval&,


vestit de blanc;


qui, eipasa ntia,


doblant el zei


d'improris, apareguC ,


cbrint a1 Rei un pas f r anc ,


qua,l Ilamps als rn?ros s'aftia


dels capdills'com Fra Miquel.
L(13)


a1 mateii S a n t Jordi veure
I se va creure


Iluit8 amb s'ajuda. .
BART0ME;U FERRk.


(Segiiird)
LA FEtSTA
DELS REIS.


El6 Congregants Mariaus e 8
t h onsiiaot ja amb gran eu-
tussiasm la n o v a peca:dramri-
tica, en 5 actes, tituirda ctven-
guda i Adoracitj des Reis MR-
gosB. que, si Deu ho rol , re.
ptesentarln el dia 6 del pr6xim
*ea & Janer.


P.romet esser uua cosa niai
vista. j Artanrncal Prertau totr
el rostro auxili. bf6s euvant
eipmarem, dwde ses col.. "rnnes
.d'aqu&t pelitjdic io que desit.
jam i de .. uolfior.


. . . . h t o n i Carci66
1- ' El Prrside,nt de la Conprgacld .. ,.


. . Relligioses . .
P A k 6 Q U I A


La fe6ta d e Ilsmacnlida ' .


.E16 dies 7, 8 i 9 se ce lebraren
e n 1'Iglesia par roqui r l l e s Coran-
ta Hores dedicades a YInmacu-
lada Concepcio. Totes les fun-
cions resultpren solemnissimes i
st veren molt assist ides 'de Fil les
'-je Marla i persones de iot sere
i condici6. E.spccialment devcm
f e r menci6 de.la Comunib Gene-
ral. de l d ia 8. ue fou nurnerossfs.


750 jovenetes e l garrit est01 dels
Congreganto Marian8 en corpo-
raci6 presidits pel seu Director.
El derrer vespre, a pesar de fer
&temps dolendssim hei assisti
molta de gent i l a process6 re-
sult$ de molt bon afecte. La cn:,
pelIa e s t ava ' bellament adorna -
+da. El Chor de l Col-legi de la
C a r i d a t cantii en tots els actes,
Wrmosos motets.


Durant tota l a setmana cn el
bcal del C e n t r e Eucar l s t ic s'hi
han donats els exercicis espiri-
tuals per Fibs de Maria. Son
m o f t e s l e s qui romanien tot el
dfa all&, i moltissimes les que de


'stma vegent 1. i adews dunes


deforr assistfen a tots els actes.
DemA demat i hi ha l a conclusib.


Demll se ce lebrar l l a l a Parro-
quia Ofici de Dominica amb ex-
posici6 del Santfssim.


Dem& tendrg l loc en a q n e s t a
IgIesia amb t o t a solemnidat la
festa de 1'Inmaculadp Concep-
ci6. El demati a l'hora de costurn
hei hauri l a Comuni6 G e n e r a l
pels Tarcicis i a l e s deu Missa
Major en la q u e se cantar& la
Missa #Fonts Bonitatisr a v e u s
a l te rnant a m b e l Chor de Sta.
Elisabet. Predicarfi el Rt. 13.
Guil lem Femen ias , R e c t o r de
Capdepera. El capvesp re se can-
t a r 8 el Trisragi Maris i desprCs
kei haurk platica.


El dia 13 d'aqueet mas a .le8 10 i
mitja del mati mor1 en lr pru de! Scnyor
despres de molt ilarga mrlrlth que su-
fri amb a n l a resignlcid cristiana e l
enostro rmic i benvolgut company de
redaccid en Miquel LQpez Llu'l


'Son pare err Carabiner forastcr i 8a-
marc era nrtanenca. Eil nasque a ia vi-
lade Caim<i,pmr6 era encsre petit
quint pasrrren a viure a l a nostra
viia.


Sentint-se cridat a la vida sacerdotal
ingress8 en el Convent de Pares Fran-
ciscans aont adquiri u n a s6,ida inslruc-
ci6 i edubei6 reiligiosa; m a , pcrde 11
vocacid alsdeset anys i deixat el claus-
Ire, volgue seguir la carrera militar
aont fou poc rfortunat. Mentres visquC
a Palnia frequenta els centres d'instruc-
cid i bibiioteques de la capital i s'inicil
'en escriure prosa i vers en la nostra
llengua essent un dels nies assidus co-
laboradors de d'Ignorancia. &PO-
cab i enviant a1 nostro srtmanari con-
posicions en vers i pross que eren
molt llegides dels nostros suscriptors.
Acrbat el servisi el contractarem pe


entrar a conparlir en el mstm establi-
ment tipogrific la tasca de la direcd6.


Tot just arribat aqui contrsgue una
malaltia que li dura un mes i fou 1% ba-
sse de ia que mes envant 4 sobreven-
gu-5 i I'ha tengut rendir durant nos
mesosfins que Deu I'ha cridat a ir
Santr Gloria que s'ha guanyada just
rmb la paciencia amb qie fha so-
portada.


Demanam r tols els nostfas lectors
una oraci6 per I'anima del no5130 mdl-
haurat company.


A. E. R. 1. P. A.


Espectaclos
Pareir que'n Quillem .5ujo.


as esta diipoat (L doaar dni ma-
ci6 a la temporada nadalefi 'c,a
duguenr la eoinpanyia d'err
Fuster de Palma per donnr
unes qqantes funcions. TB a-
nunciut en el cartdl CciOh
que's de gran Ciutatl,, cLos
dos piiletes, i $Primer I'am6r
que I'hereneiP.


. I.
3ALA SERAFICA


Per lea fcstes pr6ximer se
prepareu tamlp5 ela artistes afi-
eionats, de la Jorentut Serifica
n donar nlguues hermoseg ref-
lades. Per are edsaien a Ies
totes la rareueleta Nabal o el
Pastor de 3 e l m que peoreo
donnr per a Nadal, i que segoos
noticies reoulta molt hermosr.
Hi b a u d tanib6 orquests.
Be donriB repe t ides regades;
en Is primera s'invitarfiu uni-
cament als socii protectors
amb seB families i en les deol6s
hoi p o d 4 asiistir qui voldr8.
Les funci6ns serfin a entrada
de foscul. D e r r e r a la sarzoela se
representarti el xist68 juguet
/Bones Festes i rnol(scl'-
a fly s . I


DE'CA NOSTRA
Meteorologia


La forta xalocada que va ter I'aXra
setmana, ha arribat a arrebassar. aigo
en abundancia Ja el dia de la Purissi-
ma brusquelj4, et diumcnge plogue molt
i de cada dia mCs rumenta fins dijous
clenizti en que va apareixe ja el cel asse-
renat, El dis IO a vespre feuliamps i
trons i plogu& a rois- i raigs. Oivenres
liei toriii i segueix el cel enaiguint,


Estat sanitari
Encara qu: la :iista de morts:gia;av_ui


mes alarmant que 12s dcmb vegades de
iracta de veys I cr6iiics. L'es!ai sanitari
ha cnnviat poc no hi ha maialhcs conta-
gioses nf abunden CIS malalts ,


-Din 9 al horrbaixa t o c a n n un
combregar, fou per en Barlomeu?'@rrCs
fsdri de 21 anys fiy d : 1': ao'n Bdrto-
ineu PrincPs de na Nong, ei qu I mori
41 dia 0 despres de Ilarguirsi& mairl-
tia. A I .ct :la i Dru doni consol a sa fa
milia an a q u i acomprnyam amb


. , ,~ __. i j timent. .r
Mort repemim


. ' -Dia'10 atwspre trober&&rtc!
%n t?arraca de Son Kegalat del u r d
de la +:lnya. En tot rl dir no havia acu.
dit a -va . caseta de Sori


ferm amb io que coiieguercn.Js vel- hue a MI, a , , ~ ~ ri'hi passav&'@lqu-
na. a cass6, tia i verm qu*estavr


' . tiedins. AvIsasto tancat de sa Part
et jutge PI qual W d i l a
nema i el trobaren L ~ ~ ~ ~ J
rinb el cap demunt le.culk"es'.


sia. - Dis 7.' m r i el B t u r d i :+el' de
la Costa de~.Cln.TomBs. Que'l.vejeG
a1 eel.


Dia 13 a entradr de fosca louvirti-
cat per mal, el Sen Mosson, sagre de
Mestre Pere I . Nadlt,.fa) M w-
rint ei dla 14 A1 cel sia i r e d saaeva
familia el IIOstrO mes senlit condol.


una cabra que hi tenla ,T' i claVD


seltar per.lp*.


Havla tenguda mort naIur.:I. A*; fd


viatioat.


Taot per la mrtrnsr con per I'enibarc
s'han aclariti ferm. I hei ha tal deman.
da, que a1 final els mercaders pegutn
arreu i p i e n aniunt. Porquets de deu a
tretze airoves se paguin ara' a 25
pts.


Originala~
Per excks d'originsis deixam per


I'altrc nP un sonet tiel. SI-
article deglcat a tas Filles d


EN EL GALVARI
Otntinuwib


Pont. - Un iioiiio per qui'deiiren
el$ pccadors; que coosent
inenjar amb malva&a gent
t a m conipassib i'in9pireo. , -
Fiiqeix que cura inalalls


als deixebles permetia , _


: ,:
amb son wl de bruixwia;


trenci ' is disript%,i a d > fils
ai, no volen dijunar.
Per aix6, si'i deixam Riure,
am5 son escandaids viirrt
al poble pervertira.
Moit be qw CiifAs digudr:
lust pel pub& & necessari
q u e mori; de io coofrari
se' ptrdrdn cots d s demes.


nicod. - (dmb graucdaf)
6s Celt @'ell no'd cap


~~ . , . .


inspira les profecies;
ell les dicta a Isaies.
repetir-les no l'inquiata.
SI a Moises creis, escoltau
lo molt que nos d i p & d'eli.
Si eis miracle6 que fe aquell
per el desert, repassau
voreu que del Redentor
son rnthtics documents
i invencibies argument
de sa divina inissib.


' Els miracles qu'ha obrat . .
qu.nd.'naveuder era seu


. . proven que n'es rfrl de Deu, .
per poc que aixb vos agrad.
Eli an es morts rcssucita
com Fill ~ a e Dw. veriader
que ho era, ell lieu diguC
i moH be que ho atredita.
Sos deixebles no dijunen
perque si e s l h de festa
tiie'nfres flos'acabi aquesta
?Is dijuair importonen.


?anfokMt& ji'n t e n d r l ,' ' ,
quant ells totsols qurdaran.
Amb vo~tres arts L ardidesVs
d~ miQ el voleu Ikvar


.


'"
j: .' I De Qijupisl trisieses , . , . d


i


\


I . .


. .


40, : i clavar-lo a una creu,
me$ quant a1 a k a 1 tendreu ell a tothoni atreurl. i


que Cristo sera inmortah . .
<Com;.idS, bo serd aquest tal
si en creu e! veim morir? '


Nicod.- iLa iluoi vabrillqi bastant
i veurir-;a no heu volgut.


Faris.- Si ell a1 nianco haguksromput
ei jou que nos peoa tantl


I


Pont.-,En la llei podeu llegir


. ..
1


,, - M.
'. 1


j " ..it
' I '. , , Tots.-- isitit Rqmn; cruel botxl,,


no5 llevis la tirania,
-: lqnina &Ira cosa s&& _ _ j ., ,. . ,&


Fir.- Ell ho havia de fer aixi.
i a les turbzs no,adular .. .


e , . . , quant rei el volien fer:


4'oprobi amb que miss t a d ,
P6nt.- Dei temple lrepues la gent'


externa, no d sos germas. ' . I f> :.
Tots.- An els'impius, zls profahs. . , , . '; .,it
Porn- [Domtnani la cridoria) .


.
.TpQ.-@ de Rona borrPs b& , ~ , ', ..., ' ,.


I - :;, ': ., :a.
.. ,


1


... 1 -


'


Aauets, aquela solament. . .!


Segatrd -
NINNO


. ..