1)~sde yita'l Directoyi iiiiii- tar qu';ivui rcgriv 1'1Gstat Es- pauyol h:t' promQs...

1)~sde yita'l Directoyi iiiiii-
tar qu';ivui rcgriv 1'1Gstat Es-
pauyol h:t' promQs refoirunr In
aCtual divisi6 provincial d'Ej..
panya, qu'6s arbitrayia i 2113-


,. men4 grtlvosa per l'erari piiblic,
j i redi1ir.h tot l o possible a ba-
,.. ?se de les rogiops naturals, de


totes 10s iegioAs qui 'creuep te-
air les coudicionsde tals,s'nisa-


YBUS demanant sfen re3-
ades pel Directori en la


va orgauisaci6, le8 senes pro
i l i iodiquin normes per
tsr.10 en tau iutriucada


Eutre aqucstes veus q& s'
ban aleades manifestaut sos
desitjos de teuir la consideraci6


. ,de regi6 hi ha,vibrat ben a h ,
". la de Malloreai que, eucare que
.,petita en estensi6 i en pobleci6
6s una de lzs qui amb d s dret
podeu deiuanar tnl considara-
Ci6, ja que antigament coustitut
amb lea dem& Baleare i Pitios.
888 nu r edux glori6s heredant
d'aquell temps la lleogua i leu
eostums tau t tipiques qu'svui


.amb orgull conserva i que li
,' donen caricter divt>int de totes


les demb.
Peraones bastants conegudea


fins e\ iiioviruenb vital de la
i nastra llla, del cometx i de I'
industria de MaIIorca, pobli-
.eareu n r i mauibst dirigit a1
p'tiblic msllorqui cridaut-lo a
una asmublea D P~Itnz per
pwsentwli uuos CJ~lciosious,
Wudiades per poneuts a11 R qui


reg6 tal estudi 01 Con-
@ell de Foment, i eoviar-ler
a1 ~Directori Ooveruant refren-


es amb l'aprovaci6 del pa-


En q u e s t manifest so deij
ew corn a punti priocipals so


neria el ragoneixnrnent de
ostrii persoualidat Baleae
1'Autonomk Ad.ministrtv
per la Reg% i pels Wuni.


. .


A II to- J
&NO VENDRA
EL REY AARBA?


~PERQUE?
Eo aquets moments $e do-


na ja per bon segar que% Reis
d'Espnnya a1 regressar de son
riatge a Ikdiw. s5aturarkn al-
guns dies B Msllorca. Son
inoltfssimes les entidats pnlme-
sanes que se apfQpILr@n per fer-
li ona rebuda lo m4s brillaut
possible, i Ius antoridata atbi-
tren tambe projectes son
obsequi .


U n ci'aqaet,s xe deia que
haria de eonsistir nmb una
visita K les Cooes d'Arld,
qus ssil-lumiuarlen amb elec.
tr iciht , i a dins elles al pas de
nis reals personatges hei tocaria
un qciinteial4, h sortiile,,baiu
O ~ K pins de les vegues s'hi ceie-
braria UZI convit a soti honor.


Aix6 era el primer projecte;
per6 $egous coutw. 111 preosa pal-
mes~na, cridat n C O I I S I I I I ~ p d
6overoedor Civil, I~Euginq'ot.
eu cap de Aiallorcn ha iuforma,t
que el c a d que eoudneix a les
nostres Coves era iritrunsitable
a causa d'nn torrent per on
hi passen U U R tres panis d'sigo.
i davaat aqnest infsrme del
enginyer, el XP. Cballiw s'es
incliuat a que L'exeiirsi6, m cas
de que's fassa, ski :I les Cov 's
de J&micor i no a les d'Arti5,
Respectam aixi com SQ niereis
la opini6 del Yr. (foveruador,
per6 no podem passar sense
consignar, que m b ayusst fet
el nostro pobie se sent fexit
en lo m6s vin, per quaut nos
priva per una part del alt
honor d'hostetjar 8.8. M.M.
i de retop ciliisa desarddit 8 la
uostra m b preaada joys 11:itu-
tal, ja que In prensa de tot el
mon a1 donar compte del viut-
ge regi a Manacor, h a u d de
dir que no fou possible el viat-
ge H Art& per no reunir condi.
cisus de seguredat la carretera
que hi condunin.


Perque cal dir, en honor a
In veritat. que n i el dia que.1
Sr. Engiugcr ioformh, ui fins
avoi qui ha plogut a lghs dks
neguits, el torrent d u ni mig
p a n d'nigo i qncj*l iaateiv eu-
carregat del ad011 tie 18 carre-
tera i contrimid &l pont, dit1
qoo en pocs dim pot tcnir 01
a m i en condici6na iumillora-
bles.


Per aqcest card i torrent en
pass& S.A. Infanta Elisabet,
pee ells en pas& enguany ma-
t + ! ~ 8.A. l ' lnfant FerrAq, per


ells ti'ban passat tot I'arry vint-
gers ile to t et mou i la visita a
les COWS ct-.kr:A no S ' B S es.
tronc:ida per 1'tij.tat de la car-
retera; i am nu informe corn el
qne ha douat I'enginyer basta.
1.8 per411s 8 .~1 , L ~ s i i l i t 110 pa-
gui adinirar una de les priineres
maravelles del in~ori i 1111 dois
panoiamw m6s bc.rmosos tie
Itfallorca de que n'Es testiinoni
son august e3p6s.


Encnre son n tenips de rec-
tifiear l'itinerari i creim que'l
Sr. Chaltier po t carciorar-se de
r jne ~1 caini i torrent e13 yucs-
ti6 no ofereis e11 e!a peril1,n que
li hian dit i quo oilcare que fcs
a i d queda sempre el cami de
nl'HeretatB pel qnnl se salva
el torrent i tot I'uny hi passen
cotsades de gcnt qui n m b car-
roatges i anib. aiitoindrils van
de les Corer a Calwmtjadn.


8 s de ereure yue el nostro
Ajmtatnent i persoucs de visu
6'Arth siz donartin 'prassa eu
enterar n 18 primcre autoridat
de &falloioa del VBC estat del
canii i ofwirkn a1 Si.. Covemi-
dor io qne citlgiii, perqiie S.S.
M,M. pugxi c6modoinerrt visi-
tar 10s uost,res famossa Coves.


~o.Q.@O..a.6...ns.no~~M~~~,~~~~~*~


HISTORIB DEI
BE1 EN J B U l E


FINS A t'AI4Y 1250


$011 naixement e infantesa
I


Sa mare Donya Maria
Senyora de Montpeller
Casrda amb el Rei en Pere
d'Arag6, un poc cap-desfet
aidant Dca a1 scu enpiny
i. de sa Cort a 10s pregs
lo pos& a1 mon, comenaant
tot just a1 mes de Febrer;
i fou sa mare mateira
la qui ptnair i resolguC
que, oferides als apbstols,
dotze candeles ensemps,
coma devota preghria
cremassin; i dura m6s
l'encesa a honor de St Jxume;
i , per aixd lonorn seu
honrant a !a candelgria,
s'imposi a1 princep norcll.


.4naren a batajar-!o
Clero i Nobles tots contents,
omplint de goig i alegrIa
al poble de Montpeller.


-=


I conten alguns croniates
jcoses mai vistesl


Qw, arran del bres-del infant
un talabant ( I )


rafaure i no'l va fed.
19: va df


que havia estat un intent
d'un mal parent


per robar-li sa corona.


- .-
I, pass& estona
tengucnt sa mare gelas
I'Infant en Jaurne; i creixfa
ben robust i sa&&
i ensenyat corn mereisia
son estament i noblia;
mentres son pare acabd
de guerretja
a Muret morint rencut.


Mes, caparrut,
lo compte En Nuyno(%) logrd


i'hfant; i rdrt
que era en Sim6 de Monfort


qui'l retenia.
Cony in cu en t D. a Ma rfa


lo s'en dugues
i tut6 legal se f6


del seu nebot;
dons, a le$ hores. per tot,


iamb gran borrasca
i amb cismes de tota casta,


1' Alt Aragd
Catalunyr i'l ~tosselIO


se dlsputaven.


Poc dcsprCs a Roma anaven


mare i fill per 10s Pralats


i amb intent Ileal i noble


afi de que lo St. Pare


aconsellats


en be del poble


(cosa no rara)


10s protegis.


-
El Rei jove era nn etcfs


per s'hcrmosura,
un encant de sa natura;


i arrfbii a edat
de devuit anys, ben plan-


[tat, ( )
forti valent


cenyint corona.


quant els pirates


i llops marias,


als navegants


de les cifncics al corrent,


Se trobava a Tarragona


de Mallorca, mater r a t a


pcrscguien fent cativs


de Tarragona i vokants.


---
Llavors el Rey,


a impuls de la Sta. Llei
de getmandat


que Deu als homos ha dat,
tot conmogut


i avorrint l'esclavitut
de morerfa


son csperit enardfa;
Puis parlana Ell


arnb un tal Pere Martell ( A )
de sobre taula,


aquest va di: Seny6 Rey
vullau escoltarme a mi


10 que de cor vos VUi di.


dfna la m a sempre ~necjaqt,


marine vey,;


-Just a1 derant,


Mallorca hi sura;
illa de gran hermosura
giravoltada


de monts i valls i arenzda
ahonc s'hi crien


totes aus i s'hi congrien
fruits saborosos


dins vergers esponerosos
amb::aigues fresques,


ovelles, conis i bresques
i gra que basta


per mnr0 de tota casta.
A m t s hi ha


pesqueres su ran de ma
i, soterrades,


mnrevelles cncantades
ahont, gota a gota


nna aigua fioa hi degota
per6.,. es desgracia


que gaadezcn tanta gracia
la hloreria


i, pels cristians, que sia
lioc de desterro;


puts ainh c,idenes d e frrro
I I X ~ rescztats


ploren molts d'eacaptii-:its
en mala sort. ---


, Vulla Senyor son conhart
y deslliuransa


, . j:


empreudw]prcs 1 ;le permsa
en Vos i f 1 poale.


Ja que sou tan alt y noble
lo vostro imperi,


tregnentlos de captiveri
s'engrandiria. .. *


Axi en hlzrtell vd rcabir
son parlament .,
i tot plaent


el R e i En Jautne quedi.
BARTOMEU FERRA


(slprtird)


$odes
!I? Tuzabant- Tros de cilnibrna


esbasiat d'una uedra.
(2) El compte h'unyo Sans era germl


del Rcy En Perc d'Arag6 i, corn a til, ,
onclo de Iaume I.


(3) El cronista catalh Bernaf Desdot '
retrati a1 Rey taume d'Aragd rrnb a
quets termec: 80 lo pus bell .horn de
mon. que ell era major que allre 1 palm;
e era mo:1 ben format e complit de tots
sos membres;e laquell havia molt


'grin cam, e verineila,e f1aminta;el nac
lonhc e br.1 dr:t; e gid:i ,bocha ,,,:
e bs:i I t a ; c grann:dznts btles
e blanques, en somb!ansa de perlus; e
01s huys negres; e beis cabello e rossos
gut semblavao fil daw; e gram espat-
les; e lonch cos e delga! els brassos
groo6sos e ben fzyts ; e beles mans; e
belce cuxcs e gromscs; e beles cames ~
e tongues e dretes; per iur inerura. el8 ' .
PCus lonchs e ben f e y t a . 8 x . a


(4) Acaudrlat cornerciant barcebnl . 8
tapit& de galeresy t:ddes, qui convi- ;>
dava la noblesa a sa taula,


RELLlGlOSES
Dem& i'OBci Mijor sera ai Orator


de St. Salvador a intend6 de devoia
familia,


Eo el Convent s'hi cerebrafa a I'horr
de costurn la Coinrini6 General de15
Tarciciaris


A lesdeu hei haul& Ofici Major arnb
8er.iib. dedical a les Animea ael Pur-
I *
, .,


.I
LlrOVA."J! 3


LA FESTA DE LA
CONGREGACIrfi MARlANA


wm
Ja s'han repartits, entre els


membres de la Congregaci6
Mariana, casi tots els papers de
la peqa dramrltica =Venguda i
adorstcis del Magos., nova de
trinca, :en 5 actes, i adequada
a ses costums de 1'Cpoca que si
Deu bo vol, se representara
enguany en la tarde del dfa 6 de
Jener, i si el temps no ho permet
en rquest dia, la del pr6xim
primer diumenge o dia festiu, en
que h0:permeti.


L'aninac16 quc, tant per
aquest acte coin per la coalcada
del dfa 5 a vesprc, reina fentre
tots tls congregants, 6s iodis-
criptible. Ais4 fa esperrcrun Crit
ertraordinsri.


Benepesca Deu i la seva blare
i tarnbe nostre, Santa Marfa, els
nostros treballs, peryue s'obten-
gui un bon resultat. Axi ho
esperam.


E& PRESIDZIT DE L.4 COA'GREGACI6


Antoni Carrib


De son Seruera
Desde alguns dies aquf de@ plou


casi sense interrupcib, encare que pri-
mat. Sembla que ia hi haw& sa6 abas-
tament.


-
En et Sindicat hgrlcol s'esl6n ulti-


mant els preparatiur per I'embsrc de
figues seques.


Cwreemsal


Diumenge dia 25 ses atlotes de la
costura que diripeix D.. Massiana
Vidal, han de donar una funci6 en el
Teatre que ban de estrenar d'en Bibi,
El draind se titula luana de Arco i
ulia xisfosissima pessa cbrnica, s'e
enlrada s d a irs 7. Les joves dc
dita fcincib est in mol t ailimades
prometent que resoltar8 un exit.


=-a


Els trebai,s de devanr el portal del
Santuari del Castell ja s'han acabals;
tant l a paret com 1.aixainpiarnent han
donat una, altre forma a !a piasseta.
Seria necessaii queltois ajudnssem u n
poqiiet segons 1ss n$stres forces i
a cabar de restaurar el Santuari tant
venrrat pzls cor3 gabellins.
.I I. .


Ei fu:bgraf Miquel Flaqiier per io
poc que fd que rctrata fa uns relratos
dz lo mks fills que's ,puguen presantar
an els ulls d e persones, cosa que iitai
haviem tengut a Capdepera. Qui vulga
veure treball seu tant de pintura com
de fotografia que s e dirigescd an el
carrer de hligdia no. 9 i sera servit
de molt ban gos!.


Engoany pareix qne no mos volen
sotir eiclatasancs no sabem si 6s que
ha plogut tarda o que enguany noes
any; names sentim a dir de girgules
i picatornel!s, emper6 esclatasancs no
hein sentit dir que s'en hageu trob;tts
gaire.


__-
Estam anjel qu id diumeuge de nove-


na i es un gust veurebir gent que puja
a sentir el novenari tan concorregut i
s'esth preparant una grao festa per la
Mare de Deu; els obres nous que r'han
afegits D. Miquel Flaqiier i 1). Pedro
Terrassa tenen eu projecte fer una fes-
ta depinyol verrney; en un a1trenO.
darem me% datos. Diunlenge I'oRci se-
ra en el Castell a inteneid de devota
persona.


- .,.


DE G
Rletrerd~gla.


El temps s'es tornat plogu6 ferm.r>i-
iluns el cel aparague enterbolit i tot el
dia feu com un vel de IIPgl-imes fines i
coica brusca que omp!i de film e13 c.1-
rrers. El dimar:: pitji 13 brusca i p:o;<ii&
par: del dl.. i casi tota 16 ilit i s e g i
tambe el dimxres. Dijous a c4pvis;lre
s'es!irl, inos mom& c Fd frednr,
seriibla que a part o batiJ.r 11.1 f : i c !!ti.
bruix.


Estat sat2:sri
La cos?. rstR estacii;r;sii. D:spr(.s


d ' u i i mei i dosdieq de 110 I ~ ~ v e r - s e
mort nlngfi, dissdpte parsaf en Bnrto-
meu Riera Pizarnora (a) I3arrrt de 42
anys, mnlalt ieia tenips d'escorbut va
esser vialicat i dia 19 va iiicrir.
.Ihir diverires deves les m z e extie-
icuiicii i niuri poi: dirprea ci sei1 Gas-
p3r Massct did carrer (!e !a V i q a .
Ai cc1 sien. No s'fn hi i i iort sitre oi
cap ailrc rn c ~ r ~ t i x i i i i de 11 o1r grcu
fora d e b crbiiiis.


Alatances
Extam aquesta setnana c i i ei pi< de


ies m3tances. Com feu calor fins molt
etivant :la gent no frissi i are lolhom
semb:a tiaver-se deterninat d'un cop.


S'cn lian peaots molts en el pes p i .
bllc i are qui se comfir~en a eslrenye-
PI preu ha tetiguda nna revisoylr .Hat i


Els porcs


arribat aquesra s:tmana a pqsr-se a
24 pts i'arrova.


El nostre a r m I corn n n v de R d 7 c -
BibIiografia
. .


cld en Lioreirs bGarcias Font, polesari
de lsxnostra V i l a acaba d'editar el VI
follet de contiibucida la Flora Balear,
Planks dels voltants d'ArtB 1 Capde-
pers, liccrant-nos amb un exemplar que
agraim,


Prdxims casnmenlr-Han que-
dat promeros en concert de malrinioni
la Sta Calslina Carrio ( a ) Juliansta amb
i'odonlbleg D. Juan Llanrras (a) Murta.
Sembla que7 cssainenl sera dins poc
lemps. Enhorabona.


Benrengut
Dimars demati arribh a i'aima pro-


cedent de Konia el Rt P, Ka:el Gitiard
Amords. T -0 -R f i l l de l a nos!rd vila
que termioarn I'nmpliaci6 d'rstildis que
aild ha feta, ha vengut a peodre pos-
esori del carreg de Prior del Convent
de Sdnt Fraweac de Palrna pal que fou


designat en la reuaib del Discrttorien
el me8 d'Aycst derrer.


A farma per foO
Dijoiis demrli a Can To;;ieu:Sopa:de


S a Plasa feren uiia aicalcnia i la tauvi-
iia de sa xemeneia preo:&ivi;.+ -e CO-
muriici a la xenieneia de Can i,,iquel
Grau qu'es:i veiiiat; i ta:t:L$ prengu&
bel: a v i n t per lota la casn he i hagukfum
i cc::i l is ' /) p e s doncn cap'a eiia s'alar
n!.ir::t i !I!:innnaren auxiii; x u d i moita
pmr atiib g e m s p!enei d'aiyo i dins
breu temps co-isigiiereo apagar-16.
Gracies a D e u iiii fou i i iea yue'i susto.


AI II n ici pal
SESSIO DEI. AJUSTA?:iENf


3CL 18 L): NOVEMBRE
Et1 aqiiesla sessio que fou presldida


pc! 83:le (xitrier 0. Giiilletn Ferragot:
I-Sc doxi compta d'iina circular


del (4ov:mador Civil s i h P formsci0
de prrsir?os:s i s'ai:ordA complimeri-
tar-iit.


2 ~ i'osar :in impost s o i m e1s:carru-
atges de lux0 carretons a x b molles
autwiiiivils.


3-Posar u n biya a s? Casa Coo.
sislorial.


4 -Poiar cis rnateixos recarregs
queels denies anys sobre ies ckdu-
les m:tricuirs.


~~~~~~~


la=Se fa a sebre per orde superior
que se prohibcix d:i ais exequoyadbrs
deixdr en terra la lleoya de s'etseque-


2"=Qde les coiidici0!is per la subas.
ia del 1 1 ~ 1 piruiic estio de manifest a
a Sala.


Segons noticies varl ainb aument IC$
a!tes en la inairtct i la iiidustrial. Paooei
ja les 40 enviades prr smunl.
17100057030~ . D o o D ~ i l " o c . c L 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~ n


MERCAT D.IN::A


yada hP1X 18 1T;tllta dC 100a 150 ptS.


Blatiicules


Bessb a 94'00 quintl .
Blat a 21'00 sa cortera.
Xeixa a20'50 a s n
Ordi mallorqui a 13'50 c, =


c foraster a 12'00 s s
~ivada'mallorquina 11'59 ptr. Id.


n forastera a 11'00 = s
Faver cuitores a 30'00 =


e ordinaries a 28'50 8
= pel bestiar a 28'00 = *


Porco grassos a 22 p : ~ , arrova.


EN EL CALVARI
Oon$nusci6


Pont.--Ertl. per la llei i ella per noltros
senpre estara.


Nic>J:- L a llei li asjisteix;
per6 hi ha hagut UR Judcs entre tatits;
en s'infaaia us bassau, i are leis creure...


Pmt. - (PJrisras, Ercri3es i S1du:trs tots dun cop),


Jud.-(av.i;isnnt).


-


Am5 aqr%t i i o m que hi tenim que veure?.


i.Qoe'r io qu'haurieu fet, sens eixes mans?
(i'Jicodemvs fa obscrvo mons plegndes).


Poiit.--Si cap culpable hi h.1, tot sol mas.
)u$.--Tdi vo:ta am', m3 ingrata pretenh


ro npro el l id5 cri:ninal q:ie arnbai tenfa?
Pari.-Cre:is tu qua am3 t'infarnia nos tacarls?
1;td. -3 1 criin m i l v a t m'hn fet el vostre esclau.


Vos h. venula L'iniins ~qi ie 'm rrsta?
(Papol/so)


(Ramor).+ anagau aquesla ma !ant funesta?
l o son la p.ra, st, i nx , compr3u:
Voraltre: sou la passrt;a rumen t
i e i bi+s cr imini qu? la peira ilansa
,en vostro cor tFamareu la venjansa


i c6a en ell el criin secrctaiiiml.
Fari.-De lo qo'hcm fe t tothom ne sap I'exeiiiple;


per tot ho hem contat amb claretat
i anc:que'l Mestre hi fns, mai hem reparat.


caps baixos, tremolant a sa presencia ...
Iudes- iCalIru! iCaliau! Tots eren dins el Temple


Fari.-Devant tolhom son crini tots censurarem


Tots.--Es cert. Een cert. Son crim tots reprovarem
]ud.-Per6 eo el Sadedri amb sa sentencia


Faris.- Coin un reptil
dc bava impura noslr'iionor t a c a !


Jud.-iHip6crites, 1'0s digue, iiuny anan;
tentar-me intenta vostra ei ive ja vi1


l'ont.-&ap a I'ilat anarem derde'l temple?
jud.-Lo primer a mi. ..
Pant.- ,$ hnvleni nosailres


Jlld.- 1 fitis a ailree


(an eis aitres.)


ell vos desconcecta ...
(Phrniuri) .


d'abaixar-nos a tu ..
r( trit mes heu devallat, com per exemplc
a Earrabds ..


(Murmuri d'indig,Tacid.:
Pont.--A t u no; ' t prenentares.
Tots.--Nosaitre3, res a t u t'hern esigit.
Jud I Malvats, (i els diners que rn'hru oferit?
Pont--Als diners tu maleix ios dernanares


..-e
per mostrar-lo ..
Teniu voltros la boss3 que'm consrre.iy .. Tud .-


E i fA!s. H? dx la ra t .


(/us t ira la bossa)


Pont.- No saps que !as. 0'ilra:e; sense seny. ..
earis.--Tu i els teus carregiiu a inb el pecat.
Pont.-Tu't frres son deixeble, ?ho advertesc ..
Tots.-Un dels dotzc.
P0i:t:- P e r per d'dl partidari
Tots.--Es verilal!
Jud.- ,Corn? I t i j u ~ t si' l seguesc?
Poi:t.- La llci h:) qxovava; erara6 ...
Tots. . Que'l matin.
IJo11t.- E: lrairrs pels dines


el iraidor eto iii; si, 5i t u i njngu rn&.
Torx-Aix6 PS el f e f . Tu sols ets ei traidor.
pd . - . ( 1 0 s :nvzslcix cridant.)


(Rernlen espnntats; petit rnurniiri; grcn silend.


r


ZPei traicior, me d:ixau vils troidors? ,


ai wstro fet unic
De:Jeaks rotn estat un ials an:ic.
Pero del crriin sou.voifrose!s autois.
Fariseits, escribcs, hipocritoiis
id culpa a mi' n doitau, que vo%esvera;


Seguird.


concc be,
modeis oficiala.
VENTES A L DETALL I A L E GROS


S a 12 J o s e
D E


iHOY, COMO NADIE
detalla en precios, esta cisa, todas Ins


:a $2, g s
Unicos almacenes que t i tnen en sraiides evistencias


SE ~~~~~~~~ PARA
Y


Telifm 111 I Frasi i l l i !~
7 que venden mbs bara to que nadie


ESTA C R S A NO TIENi': SUCURSALES,
-____I_--ms-"cwc-_̂ __ _e-


DE


7


YES OBERTA FA POC. TOT ES N 6 U
1 LLAMPANT. SERVICI ESJIERADXSSIM


I


I X OBER'PA UNA BOTlGA NBYX EN EL
3 A R R k DE PALWA N.' 15-AnT.4,


--
En ella, adem+Fde comestib:es s'hi trobar$n ar t i -


:les d'escriptori molt variats i a boil preu, p i r fumer ia ,


En ella dnicament se vcncn les botelles de legla
nercer ia i jogue:es. \


Vorfe Arnericona marca MARIPOSA.


~~~~~0~~~ wha IS -- J4RTil


diri,qiu-vos n


Buatre Cantons, 8-bRTA
Te olis de prirnern i segom"t!l:.lasso


Srrveis barrills de I6 litros a do-
1 preus ac0modat.s.


micili.
VENTES EN GROS I AL DETPILL ,


.--8..ID-U-