" _ _ . .. -. . -7 N h e r o sok: lii C!S -. - ReJacciri i...

"


_ _ . .. -. .


-7


N h e r o sok: lii C!S
-. -


ReJacciri i aJziinistraci6
Quntrc Csntons, 3


ARTA (Idallorca)


- La
No totes lek cullites IIIIU


eitades grossea; ut pren nu a
que s'han de vendre Os baiu,


.. -013 papsrots de rctuda estio
baixos. 01s cupom perillen,
amb - U U R parnula els n.gocis
vnn mnla:nent i el3 dobb63 se
amagoeii.


Corrseqiizncie que molts
t r e a r h de tot aixci:


SEnguaoy pc1sxro111 in&
dobbOs a sa r i h de Nadal a
~ e u r e si treimg ,


Hei liti iina part de poble
qne s'hu pioposnt f e r m ric
seuse trebniiir.: (,st6 cla que pel
qoi 110 vdl i o h r no hi ha in51
remei qiie t r s u r a la i i f i c .


EL-sa dire111 qae amb In rifa
per c a h uu q:ii treu c o i c ~ cos2
n'hi ha ttcnta qua no treiieii
res; le3 prodic:ri.eu q i ie e n cada
vilnhei ha does o tres dotzeoes
de families que s'han arreglnts
i fius s'hm fet riyiias trebay+tut
i eugioyant-se, i pel contrari,
cap s'ha entiquit a:nb dobbers
de lotwies; els e coatnreii que's
calcola q i ie m6s de 1s mitnt


~ . dels qui tpeuen cautiaiats im-
p6rtaiits d.3 las r i fe3 mdgzsteii
els dobbk j quedeu mik dssgra.
ciata que ah.tas p m i n e quij ien
pobres i in11 xvesats.


Tot in6til. NO vosescuItatQn.'
PLt pais vtxira, s o h n tot els
qtii ht .1 ;Lj trebayar m d t per
men$ p ' x , c)!n se g.i3t.:n 408,


.' ciuo o v i o t diiroi e11 la Ioteri~.


-"


-


homo poc nficiot int t i t rcbapi?
Q W vii tenir, diguom-ue la sort,
de tratire eis mil duros e11 UII:E
rifa de Natia!, i a1 sebei.110 1111
homo do bon scutit que m s i sct
havia gnstat en !a rifa n i uua
pesseta, vn est:lainar: r<Pobrr
i n k l i a . tot l i cau iualaiaent.
derrera onn desgi,ticia uila d t r a -
donaut ju per auposah que ia
rifn li httvia de servir de t n i > j i ~
clesgracia. Vn easer tiixi tlratcix.
Les poqnes gaues de trehagar
se li perdereu ill donar se c o n k
d e que u la3 .ciuc dol iuati j a
l i nv ia guanyiit cl j n rna l , i des.
pr6s de poca anys w b vertade-
rnm?ut UII dwgcaciat .


La rifa 6.; nil nirtl uegoci,
e1 g o ~ e r n liei gtiaiiyii i in cnrii-
ind l &a millous (pie les pordeu
els qui s'hi de ixe i i euganar .
No rcllgnca e w r dels tontos.
Falagns, ric ni pcb;:, r
!Per aval!! ..... t tompu? e a fil. . i!


L
. . . ' . , . . , . . d
~I .<, . . RESUM *' :.
"?'Aix6!s sa pura rahb


3 '," .


El qui hu dupte, ho pot provii;
iQtIe diu de ve, csc!am:ir&
Eil. . , . . *.


Sdnutit i lL\ RC BLCt


La festa de Tots t ls Stints,
am11 t x t a so!emnid;tt celelir:icin
per l.Ig!&ia Ca*6lii:i, pzig ho 6s
amb rite doble de 1" clirsse data
de ses priinerie; del sig-!e \X


Vet aqui el seu origen.
E! dla 25 d'agost de! any del


Senyor KB va esser designat per
ocupar la cadira dc St. Pere un
monjo del orde de ?it. Benet na-
tural d'Abruzzo, el [ju:il establf
un monastir dins In cintzt dc Ko-
ma. Aquest pontific 6s c o n e g t
dins I'Histdria amb el nom de St.
Bonifaci IV,


L'emperador Niceforo .orcas
li va cedir l'antic Pant~d:? (tots
els deus) que I'Emgerador A-
grippa havia ordenat constrnir
en obseqni de tots eir idolsde
ses provincics.Ei Papa In dediea
a honor de la Verge Santissima
i de tots els Sants.m:xrtir.;, ios-
tituint amb aquest morj:; la feita
d e - r u r s SANTS


La tal festa, qlue no t i
objecte que donar honor R tots
aquets enperits qui ja ftxeixen de
ses delicies del cel i ti& quals
no s'en fa mencib dins es mlrn-
dari rcimA, a u n piincipi, se VR
celebrara Korna coma festa de la
consagracib del P:inte63 o sautrr
Maria nd iimrtires senyalant I F S
coiiiil felxa el dfa 13 dehlaig.
MPs tart el Papa Gregori l V !a
va transladar :!I din primer de
Novembre, coni s 'hi celebi-n en.
car'are i el reide Franqa, Ludo-
vic el Piadbs, l'any 835, doni un:i
l!ei ani> I L q u e 1;i va iatioduir
d>,is el seu reine.


:\ctualmeil: se celeb-:: dins
tot el nlon catblic.


.A C. P r e s


No fa encare u i ~ ai:y que
doaarem coinpta c:i r:q::esics
c?:cmnes de la constitucib cn
aqi.esta vila de una Conxrepacih
Mariana. hain la direcci6 del sa-
cerdot Rt. D. Josep Sancho de la
jordrI7na. EJ Uireq\ar era uti3


I)?bLli H :e3 eSi:Ri3tS 1


&::,3::hto.; k: c.,t;rt dCjC!lt>?,
.-..ii.; f:i que CIS prc-::~; ,:::>--dtn


11:0!1 i!lis <,.xiia.;lt ca t re 23
$ le 1':1:?;- ;,:<s.


5 l,~>:bl qv,<. el; r:. eil.: :e!.;


. I ,:. j


5.;i.


ports gi-;sw.; s 'ha akgrn t u n a


greix,
Les co:mtigiiei-es ecguanihan


es~ilerbt :I la derreria, normaii-
sant un poc els pi-e::s, que s'ha-
v:en soitenguts per I'escassedzt
de f r u i t . Le.; boiiils rebosteres
encai-e s ' l ian pagut entretenir
an p r e p a r : ~ conserves, hnguent
introduit rcqucs;. any 1'us Qe
substancies quiniiques, corn n
consrrvadorec L'Acit aa!ici?ic
cri proporcib tiel 1 per 1ooO. es-
t a l r h molta feina cornparat an


ii d'Appert, tan
10 s'ha arriscada;


qui m&, qu i manco, ha fet u n a
prova, per ailobtar o no, el sis-
temn nou I'any que v6.


Per obtenir millor s-guredat
s'ha d:: mesclar molt b t l'dcit
salicilic nmb les tomktigues. per
aix6, se fa salsa arnb una mBqui-
na de ses em-wits per capolrir
porc, nqueila se poia dins un
ribell i s'hi afegeix 1'Acit salicic
que ja se tendrd b m fuue dins :it:
plat gran amb tina c'=. il td ' CafilL&%I:
de SLIC. Aixi s'evi:;! que qucdin
grutns rle 1 ' A c i t sense dividi.


Una vegada assegurzts de que
la mescla est& ben fetn, s'umplen
les botciles. pnsant demunt de
tot un ditet d'oli que pr im del
aire tapant despres amb suro,
perb, sense necessidat de pre-
cauci6.


Coin l'o!i per si sol ja v e a cs-
sei' UII del procedinxnts de con-
seruaci6 anomenat de c ~ i t ~ i l t t ~ -
I ; I C I I L , fa que la proporeid de
acit siilicilic pugui esse m6s
petita i per lo tant menos expo-
sada a que alteri I:+ salsa.


Gent qui fa anys qoe'l practi-
ca, mos n'ha dat molt bones
Iffei',>. Lcicies.
PPI- fi Ies pi~.qes de la scimana


p;t>;,nCln hail asr;aor:at 1r.s ttrres
trcs camps prescnten
speck tan: tipic de la


temporada; els pareis, caminant,
t nnib l'ai.iid;i de pEla


(que le3 romanes cstm casi des-
t:l.i.a<c>) van canviant el color
b!anz de la tcri-a aisoleiada arnb
t i verme1169 q u i s:-nyda ja la
rspxinsa de la pr6xirnl cu.
llita.


Ningd est6 tfilna fmtes: d q p


rera eis parayes les donadores
i escampais aqui i all$,' els qui
adolien per dJ11X bcn neixer a
ics 112vo:s.
L'us del. adops minerals se -$a


generalisant. A 'empleu del su-
perfa&: si afegeix el del suliat
n,xbnic i !a potassa, si be, aques-
t n amb mc>lt pi:tita canrid3t.


\ ~ i b r L: LIGI-I resultat qne dona
I',.ny < ' p:iss,it i'aofaus d e Proven-
qn, que q ; t i i n diuen cz:rfnus de2
j . . ' , . r . i-)fz s 'estrn molt la scua pi-opa-
gii<:iC.,


A dsrriilrit el cnsino del Rtcreo s .h
est6 iorniant una socieda: qoc a dernh
de 1rr:ir nlguiis ac!es de cu1li:ra tenen
en projecle dooar alguces fuixions de
coinedia, CIS caps de la q:!d S ~ I J D.
1m;i Mo!l i D. To:d Fcrrcr.


-.__


D. I'aco Fuslzl- Pi re . (a) Fai i th4
a Ca!sri-atjada j a ha iirrugi,ta:i;l i'esco-
!a noctiirna dcl Sagrat Cor dc Te?irs
Es:wam que corn n:& anini, n d r
Burner!tarl cI nlimei-6 de coI~gial6 smb
que h A coniensat.


=z
Per iniciativa del nostro Rector
b la Coo'peraci6 direcliva del mag.
Ajuntament, en breu van a coinen-


r els primers trebais per I'instalaci6
n reliotge en el forat circular del


Es aquesta uits l ie ses principis
llores entre ies duites a capperia
stra priinera au!oridat esglesiditica


en el transeurs de temps qse compta


L'ides. es edada acullida inoil be
pJ'i veiinJiii, io Fa n3grr.3 an e's
epCarr?gats de realisar-la que'i reilotge
podrh es1renar.s: a pri!icips de I'any


. , CORRESPJNS 15


S m S:r,cra 3 X)~:!n'x+-I923


____I ...~ ......... ~ ........ '...~ ...... . ....... ....... . . ~... .,. .


ANECDOTES


Et, REI A CAVALL


Un dia digueren devant uii
solleric molt pobre, qse'l Cwern
volla acunyJr . m,nde; noves


b e! Rei a cavall.
-Ma!ament n3r.t a+- dig115


ulleric-- serk una g-ran des-
gracia per m,!ts.


--PJrh perquX hi) h i d'e;m-?
li digueren e!i pr-sent;.


, ---Perquc,--- respongui! ell--.
si &a ja's inalet de fer cunsegui
dubbes del Rei a peu, v& si z:
hu sera molt mes !ugrame a clt-


CB d
le teoro logia .


El temps aquesla setmana 6s cstst
molt variable; dies d e sol, ailrzs brus.
cosos i d ies de tot, fins tempestat.
S'ha reFrescat moIiissi:n i la p t s'ha
ap r esursda a posar-se C'ivern.


Estat sanltsri


Seg8im &i:iltsot de i r id ta salitt;
fora de!s maiaits cr6nics i zlgiins costi-
pats, iio h i til rnalalties.


Els m e t p i potecaris estan drsen-
feinats.


Morts tampoc iio ii'hi ha cap gracies
a D e u .


Sortida.


i)os;)r&i d e p s s r : la te;npsrada
edival h? retorriala a Pain3 Li d i j t in -
gidn Sra. Va. dc D. Aatod Bianes
anb sa iamiiia i iamb :eiia son fill D.
Ferca:ido, jove c n g ; o ~ r agr&io ',
que t6 en projecte- una obra profitasa
per la nostra viia i de la qua1 p:?rlar&in
o~ortiinani:nt .


Casal nou


SLii;n cotnensades j i les obies del
IOU ciicai deslinal a i.Associacib de
0 ! 1 r e r s de St. losep. S'ha co!ncns?t
per ioniir 10% la caia vcy? d e Can
Bnnau'a del cdrrei' de %o!ov;int i en
so71 t r n j t s'hi ediiixrb el pmjecte del
Sr. 1ein:oez d: q x parlArrm en altre
ocasi6.


f'ou.


D. Aokoni Estevn Amo:ds actual
pio,>ietari d: la Cen:ral tltktrica, fa an
el coi!Pt d'aqriwta ISbric? u'i p3u que
te j .1 avui de& 113 iiatns tie fondaria.
14.5 troSidn j i aigiia p?rO e; encare
priineta. Si troba l a vena iom, desen-
roilari l a seua industria en XrJn escila
per la quai I& iin projecte molt ample
del quai nos o c u p a r h mCs e ; iwnt .


Ad mi nistracib
Municipal


YESSIO DEL AJUNTA.MENT
D:.t 4 DE NOVEMBHE.


<.I ba;x la presidencia del
I). G,iiilen Ferragut.


i;! sessi', artterior aprovant-
3'? coin tamb&ia dlstribucib da forldy'
dt,l PI i I 'Cx I rx t : d:'s acords presos
eo ci i i xs d'Dc;:;b:c p:r enviar a1 Go-
wr3ci d o I.


5,aaprm a l ~ u n a contn
en!rc c l i i e! d : ! dzsii i ,~ . t del tmC de
l'estaciv d i l t rm, q):e se fa per admi-
nisiracio.


5 I


Reiligioses


PI


*! en treuries fins trescen!s
denaris, o mks tal vo!ta
si a la venta 'I 'guesses tref.
Que Maris Alagdalena
els aroin:s no planguej
per wgir el c ~ p d t l M-s!r:
a c a s del fariseit
fo!~ per tu iiii Sacrile$.
Uuires be ' I teu talent
d'hiz endista. Econbmic
con ets s%npre, no p o p w t
vendre aqueli uogiknt balsdmic
per no ar:ibi a poder teu
ai inaitco vendre volgo?r?s
e! qx'e;i so 1 C I ~ ro 17 i i i ~ . ~ d ,
i co.11 inoit po: t'a*siiiib!iva
io qu'aquell hA!zcrri vaI+ie,
te mirar:s ai leu :M?s're
i el Y c i e r e s a d l !:inteix.
htoit b.:; no tat $e vn pzrJre,
tregoerri ei deii pcr c c i : .


+


11. -[.Ye q x : d I e:i el c3il it:/ ~ J I S , m i i ~ n / - : o triiic
m : d , c m : d d: brossos).


S ) m :[,I~'I desii ',I* persr.rue?cs,
i per doiior,me torment


me tei1;: de t r o h r nnib e l k ,
o anit) ti!, rui h r b a a l
o ainb lestis de Nazaret;
a no sei' q u e le5 arriiiii
tot feiit un esfori supi-:!ii
per tirar i o i per 1 9 b:ir!ics
tot rl m a l q u e elis ni'liail stet.


(Rnrbcal fa m a volfa i pitj'a p z l jw i s . Sirrl.)


ESCEHA v.
[udes, el P6nlife.q un Fcriszu, un EsscriSa, 16n Sadii-
ceu.
Sacerilois, fsriseiii, csiriiics, snd!ice:~s i d:spres h';co-
dernus.
Quatre Cantons 3 - ARTA


(A) MAPI'GOI,
A todas las ilegadiis del Fer-rocarril hay coche


que parte directo para Cadepern y Col::.rratjada
y de estos puntos sale otro para todas las saiidas
de tren.


kh). tambi&n coclie; disponihles para 1:ii Cuevas
v viajes eatraordinarios.


AGENCIA DE T R A N S P O R T E S


e.


Se sirceu eric:ugos para Palma y Estnciones
inferrnedias.


PLASETA Dri MARCHAIN') '.


Mitwi.i, Duerins Aims, P m c i a . y ciialqaier punto de
Ar!i&ics.


GRATUITAMENTE arreqlo I n doc11nionlaci6n para
poderse enibnrcar avisandn coil w h o liorai d e ariticipacihn,
pnr contsr con personal D C ~ ~ V O e irifeligente e i i el r m o .


ih ra informe:: Cai-toiorrle floca, I instilcs, ri.*j 87


Los que dcseeii Pinbxcarse de Son l ~ o r ? ; i m , SO:I Ser-
vcra, Cnpdcpera o ArtA putden informarse cti


Eelisaimad es i pallets
En lloc se tioben iili6s que a la . '


E S F O K N N O U
D'rn


I ique l Ilirca Castell
A sa botiga he1 trobnreu sempre paam,


panets, galletes, besouits, rollets, i to&^
casta de pasticorfa.
TAMBE SE SERVE1XaDO;llICJ


Neteda', prontitut i economia


DE.SP.4 IC
Cnrrrr de P t , ( h i a 3 b h . A 9 2'4;.


- -
GRANDES Ah,


San J o s e
Uda. Ignac;; Figlierola --


IHOY, COMO NAD'IE
iletalia en precios, esta cam, lodas 1 : s


s
[Inices almacenes que ricncn en gancies existencias


TODO LO QUE SE R
YESTB Y
7 que venden rniis barato que nsdie


Tslifona 211 I Prsrin fijo
EST,A CASA NO TIENfi SUCURSALES


A L M A C E N E S M A TON S


de


t i r r6 de Pairna, 48 -ARTA.
I LLAMPAN r. SERWCI ES~~ERADISSIM


p r c n t i t u t
S'ES OBEIITA FA POC. TOT ES NOU


T I BEP
__w_y____I=I_c.u,.-s I m- -
&Yoleu sstar ben s m i ts?


(A) ROTCHBT
te U U R Aqet!cia entre Art6 i Painin i hei vi
cada dia.


8erveix amb prorititat i seguredat totti ciasse
J'eochirege.


Direcci6 a Pu1rn:t: Hiirina 38 Au es coetut der
Ceutro FarmacL'utic.
Art6 Figucral 43.


ciirigiu vos a


D. JU P PlmA
Quatre Cantans. 8-ARTA


Te olis de primera i segoua r:lassi j:
I preus aeomodats. ,.


Serveis barids de 16 litros a do. ) '
nicili.


VENTES EN tiROS I AL DBTA.1.L
___1__ ~ ~