PREUS =Is- Art&, Un trimevlre. . 1'50 A fiofa. Any. . 7'00 Ai Extrengc Id. 10'00 ...

PREUS
=Is-


Art&, Un trimevlre. . 1'50
A fiofa. Any. . 7'00
Ai Extrengc Id. 10'00


Teota 6s ;a rapidess amb
qao ae van soecefnt les disposi-
ci6ns del Directori militar que
aqui dirigeix els destins de la
pZatria que cada dia se pot es.
perar una nova sospresa; cadn
vespre a1 Gcar-se a1 Hit, tot-
horn se ~preguuta bquiua uove-
dat hi haura decretada per de-
q&? I que queda el duptc do
si's trobarh el mon capgirat
d'amuot d'avall.
I Perque eu veritat sembla que
al'Directori est& dispost a es-
reotxar de l'arbre de la PBtria
totes aquclles ttenyades que
per ufanoses qoe,sien, siipaven
!H principal saba i no donaveu
frntt o si en douaven gens, era
bo$. I anib aixb, el General
Prilno de Rivera s'ha scredi-
tat de bep podador. El Govern
ct'Espanya ire 'm fa I'esfecte
de. que snfreis una iuetambrfo-
sis semblant n In que sufreisen
les papayones per arribar a la


. . edat d'hormosura, agilidat i
riquesa de colors qoe ostenten.
Son eatat d'abans era sem-
blant a1 d'nna larva; coni
nqnellas cuquea .rastrerer que
van roegant roegaot 10s fulle;
de lea plantes mas formoses
Bus a deatruir-las i que amb la
seva bava impura, taquon tot
quant traben a son pas. Tot
era mi l m6a per ell, tot. sew-


~ blava du'l sagell de vilesa.
Per6 du CDP, degut a causes
qua niog6 desconeix hs dese-
peragudlt la forma asquerosa
de cuca, ~i hs quedat la de gat.
iona o ainntld i dins ell &pi-
dameiit ee va fent nn canvi
radicalissim. Si Deo ho vu!,
desprbs d'aqucst estat de eris-
sllida que sre causa com a
karedat per la novednt del cas
i qne $molts no preoeuon nont


, 'va>a parar, o lo qtie'n aortird
del cnuvi que a'opero, aparei-


I


D
!I


!loua veetida arnb bells c o l ~ ~ r s
i d'ales Il~ugcres i t6ts nlos c~
wutirem .sati&ts. _"ixG t js ,
vend& uiI govorn flamaut de
gent ciri? Ben triada eutre rl3


rams de 1'administ.clicib publi-
-ea i dlavores 1,Estat floriri
hair rle la seua direccid i PO.
dr8 volar per les regibns her-
mmes del prOgF6S i d d ben-
estar.


Aixd 63 lo quo n'esperen
eta esprits optimistes, si b6
hem de creure que uo totbom
compacteix squeixa idea.


Par de pronte, la metnmbrfo
sis 88 fa amb UUR rapidesa
insoupitnda. Basta dir que amb
una qnioseua de dies el L)ir*ec--
tori ha suprimit el carrec de
Miuistres dc la coron?., Rubso.
gretaris, Directors geueralr, i
Governadors civils. Posat a
esmotxar ha supriiuit tnimb6
el ,>Jurat i artt ultimanient ha
canviat amb im POI dia tots. els
batles i retgillors que forma-
ven els Ajuutamruta de tota
Espanys i hi ha qui din si se
auirh tambe a In sup'essii) de
les Diputaci6ns.


La feinada que fa el Direc-
tor Militar es molt intensa en
tots e1s avpectes de la vida.
S'hau publidsdes importaute
diuposici6na. S'han preses mi
des severissiinns contla eis
fuuciouaris phbliis que uo
assistien a lea oficiues, contra
els negligents i s'ban demetadza
rnoltes cessnnties per aquets
motius, corn tainh6 s'els fa
treballar a tots de les 9 n
les 2 amenaCsant 10s srnb pe-
nes severissirnos, i en les otici-
nes del &tat no s'hi permet la
eutrada an e1 qui 00 hi vagi
per fer frina, posnnt-s6 en
eatin unit d'elles un servici de
informa.cibns i rec1ama~:idns.
SG dicten midos contra la
earestia de la vidn; s'ba dat
un deoret per la 1~epre~si6 del
separatism.., s'bn pnblicnt 1x1
innnifcst ufi pis cbrrrs de to%


m6s capacitats en cada uu dols


Espanya i ata uu pe,ls pairoils.
Amb uua :r:%Faula 8e treb!<i!a
n a b inolta intensidnt per a:iar
a Ix t o t d t~aoaforuincio dclai
autica sist?uies de goVernacio
drl pais.


El pliblic per m a fora de
nquellv q u i reben la cremsda
dels eequeixos bu!ieuts do
carln Decret en generill reb b6
aquestes inuovacious i seinbla
eshtr posseit d'esperausa de
qne hnui8 caigut difiuitivnine,nt
el sisterua antic, i operada la
metam6tfosis eatrarem en uila
era de renovellainent espoue-
r6s.


Deu vulla qiie sia sisi.


A. F.


LA SUSPENSIO
DEL AJUNTAMENT
EN LA NOSTRX VILA


i o m I'orde dc s!iSper,sib dels
ajuntarnents es estada gcnernl a
tot.4 Espanyn tambE 6s nrrihada
pel nostro. Dilluiis a vesprc ciia
-1 el =Correo* fou . porrador de
tal nova que caiguz q u i corn
una bomb.t. A pesar de que de
cada dia s'espersven mides rddi-
calissimes, aquesta causd gran.
iiovedat.


El Segrctnri D. R;,fel Sard,
a pesar de sei- a rilta hora d 2 1:i
nit, se posrI a treballw arreglant
el5 avisos de suspezsii> del A j u n .
tamciit psssat i convocatiiria
dels vocals associats que havien
de Iormar el nou S'cn t t c v i s a
arnb el Sargent dm la Guardia
civil que drria presidir la sessio
de constitucio i aq:i':,-t determi-
n;i fer certes consu1:es 3 sos
superidrs geriirquics i per aquest
motiu no fou possible contitu-
irlo el dia quell Decret senpala-
va.


CONSTiTUCI6 DEL NOU.


Ten@ lloc el diinecrcs dla
3 a les 8 i mitja del matf baix
la presidencin del Sargent de
13 Guardia civil D. Francisco
Quile% se procedi Inmediala.


ment a donar lectura del Decret
prenguent aixi prossessori de
les iegidories el: qui emn vocal^
associata que son:


D. Baxtoineu Esteva. Payeras
(a) 136s de ses 'i'erres. D. Ga.
briel Hinengual Vadell !a) Ga-
ri-igue. ll, Andrex Esteva Ser-
vera (a ) de S'AIr,ctlai-& D. G're-
gori E:;tarcli;is Segui (a) Salero
D. P r re J u a n Llaneras Esteva(a)
Many$., 11. JuliA Sot-eda Carrib(a)
Tei-rdssa b. Guillem Ferragut
(a)de S:iDropucria,D. &I-tomeu
Alzim Sancho (I:) Blay, Jaume
Riera V i v w ( t ! ) !'oleti 1). Miquel
Sureda hIaesnnct (a) Peix D.
Andreu Cursach Tous (d) De
Son Cardais D. Nicolau Salas
Lliteras (ai Nonga i D. Juan Gi-
nart Lluil.


Seguidament se procedi a la
votoci6 de Batles quedant ele-
gits:


Batle Major D. G.uil!ein Ferra.
gu t Orpi. Primer tincnt,. D.
Bartomeu b t e v a Payeras. Se- .
gonD. Gabriel Ammgual V a d e r
Sindic D. Pere Juan Llaneras
Esteva Inteilventor D. Julia
Sureda Carrid.


Inmediatament el Sr. Quiles
dona porsesori a1 SI-. Ferragut.
An aquest i a1 primer tinent les
fen poszr VI: a c::J.i costat da la
presidencia.


h contiiidzci6 ?e p.:& a fer
el ~ o r t e ; g ci,cls vocals asociats
que h e n dc ii grar ci'aqui en
ar;tnt 1;) Junta 3imicig:d i la sort.
design5:


**


Per la p:-inls!-n secci6.
D. Pew 3. >,1::3itillIer I,lull (a)


Der5 i L). Jaumc; Sins6 Qoetgtas
(a) Custurcu.


Per 1.1 iegoi;:i D. Xntoni CarriO
Sanc!io (Vcr ip ) i D. Autoni So-
liccllas (3edg?)


Per la Terccra 11. Miquel Ro-
sclW Espincsa (Rcjie6)


Per In Qrixta. Blarti Espinosa
~ j,f ass+?et . .. .
tomea Ferrer Torres @furta)


(S:~!~angoi) i D. Bar.


P w la Qniiitn, 13. luan D a d s


Per !a sextn D. Xiquc.1 Sancho


Per la septima. D. Juan Ginirt


Surcda (Reus).


Sureda (hlelindro)


Sancho (Vives) i D, Gabri
Cursach Ginart (Catog),


P;r Ia octava. D. Bartomeu
Saosaloni Fernmias {de Sa nua
YQ
Per lanovena. lliquel Esteva
Terrasm (de Carrosa)


En el pfiblic ht$ havia una
viotena de persolies que presen-
ciaren l'acte sense fer la mes


: , petita rnanifestaci6, en cap sen-
tit. Se dona l'acte per acabat i


: el senpor Batle anuncili que la
sessi6 seria diumerige qui ve a


. j les 9 del mati.
Els empleats del municipi tot


seei t cumplimentaren a1 nou


Nos oferim en tot al nou batie
al qual desitjatn molt acert en


.en sa gesti6 en pro del nostro
poble.


: '. Batle.


~ . I


CORRANDES D'UNA
PLUlA A LA NIT


B
L'aigua magnlficament
dringa, degota, regala,
la pluja dor,a entenent;
que cau ainb d cor content
dementre el meu cor la sent
nu te pur de cosa mala.


Ii


Si jo sentir-la 115 vull
un llibre me'n distreuria
Uegint, no's sent aldarul!
mes, si cansat o curull
em paru a1 tombant d'un full
la pluja'rn fa companyia.


I11


Tothom reposa en son iiit
sin6 jo que vet1 encare
mentes la pluja amb delit
puny a tot areu la nit;
quin goigf el mal esperit


% . s'ennuega d'aigua Clara.


VI


Plou doc, passant el rosari
o fort, en vent i sotracs;


'


plors un fanal en desvari
i a1 gran carrer solitari
la pluja va a pessigar-hi
en terra miralls opacs.


'


v
Xla vidu s'en era auadu
de les joies i els perills
ara el cor de nou es bada;
cada fil d'aigua argentada
planta en la fosca sagrada
primaveres per mos fills.


Josw CABUER


RELLlGlOlSES
PARROQUIA


blt-rt?; perpktuament ,. declicades
i i St. !.lique:. 1 otes les funcibns
reccstireii rnoi:;i solcrnnidat. 51
primor ves2i'c per iinpcsibilidat
d'cc;=er zqui el prci:icwiloi del
Tridu. que era el Xt. 1). Lluis
Crespi de Sineu, ocupB 13 Cate-
d m del Esperir Sant Mosen h n -
dreu Casellas h r . El Chor de
les Germane:; de 1i1 Caridat els
vespcrs cent$ eis Pare Nosrros i
el-, motets, i el c1iu:nenge la Mi-
ssa d'.-\n@s. AI Ofici hei aqsisti
molt:\ de gent. pcrd cspecinlmeirt
cl vespre. a la conciussid en que
la funci6 revesti gran solemni-
dat, [.a iglesia era caxi plena
ise feu una hernosa process6
amb inolta cera.


ilquest mes d'octubrc en les
misses primera i de les w i t i
mitja se passa el Rosari i els
vespres tarnbe amb evposici6
del Santissim.


Demd hi ha la Comunih gene-
ral mensual pels associats del
Sagliat cor de Jesds.


EN EL CONVENT


Dia 4 s'hi celebrA nokrnne\nent
la testa de ' Sant Fratlccjc. El
mati hei ha@ Cornuoi6 p x ~ e r a l
i Oiici en el q u e se canti. la mis-
sa e? e Deum Laudamus* d'en
Perossi. A 1'Ofici donayen co-
measament a les Coranta Hores
que acabarsn demA diumenge.
Corn diguerem pl-zdica el Triduo
el Rt. P. G.abriel Toas.


&11eteo o1o;ta


Per fi el temps ha camviat.
Fin.; are ha persistit la sequedat
feiit diades esplbdides que sem-
blaven del cor de l'estiu. El ter-
m6metre, fins dijous s'agontd
demunt una mkxima de So i col-
ca dia arribd m6s amunt. Per fi
dijous, el cel s'ennigulk i a1 cap-
vespre caign6 una bnisca qui
llevd la pols. El vespre se posll
daigo i tempestat. Corn qui ara
vulga fer la sav6 tan desitjada.


Estat Sanitari.


Segueis el poble en estat sem.
blant a la setmana passada. Hi
ha colca malalt de febretes gis-
triques per6 no n'hi ha de molta
g r a r e h t a no ser els dos viati-
cats de s'alire setmana que se.
gueixen pitjorant. "hi ha un al-
tre de viaticat d'ayuesta setma-
na i es En Creuveya. De mort
no n'hi ha cap.


BiograPla.


Hem vist arnb molt de gust
que *El Foment0 del Civismo.
ha encarrcgada la bio rafta del
nostre compatrici el Bterat D.
Juan LI. Estelrich a1 eminent e$-
criptor catala Sr. Rubio i Lluch
tntim amic del h a t .


Deeoans domlolcnl.


Una de les innovacions que se
han notades dins la nostra Vila
amb el camvi de politics. 6s cs.
@t el mmpiimmt da L ti& def


son seseres i per ara tothmi es-
tB ben alerta.


Caslner nou


El dia de Sant hIiqwl vn en-
trar en el casino de ,Can Nonga,
En Miquel des Verger, que l'ha
Ilogat. Deu li do sort i prosperi..
dat.


Roho.


.Dla29 en mi dels guardies
civils un homo &e no's natural
d'ArtB) es cQnduit a1 jutjat du-
p e n t un sac de metles pelades
qu'havialtenguda la debilidat de
robar-lo a n'en Monserfu. El jut-
ge ho ha pres per son compte.


Deagracicr.
. .


Dia 2 un By de I'amo de Sa Coma
Seyuera tengue la desgracia de
agafar-se un peu anjb sa roda
de sa sfnia i li uedB tan magu-
llat que D. Xntoni Solivelles
ha& d e donar-li uns quants
punts.


--El mateix dfa, el fiy d'en
Pere Claret jugava amb un ca i
aquest li donil unil forta mosse-
gada a un bras.


-Dia 4 En Llorcns de Sa Se-
rra casat >nib N a Wetxa, Eeia
kina a St. Salvador Ireguent pe-
drcs i s'enclogue amb so parpal
un dit de la ma dretd esclafant-
sel &tal manera que:Mu recis
que el metge D. f~afe~ &;lanes
Sancho li taytls de tot.


., .


' Excurd6 escolar


Dia 4 les seccians' majors del
Col-legi de les Germanes de la
Caridar d'aquesta Vila junt amb
les jovenetes que formaven el
Chor de les matetxes anaren en
viatge escolar a Palma.


Per aquest motiu'hi hague
trens extraordinark I el vespre.
Segons noticies el viatge a n &
molt be, regressant devers mitja
nit molt satisfetes de I'exrrursib.
Lldstiina qce'l dia no fos de lo
millor.


De Son 13emera
Pagada per la moll noble i no rnenii


diatinEida familia March-Aguado de
*Son CorDs st celebra a Son Servera
diumenge dia 30 de Sctembrz, la testa
qde anyaimeot dedicm a la santa ma-
Horqiiina Calalina ThomBs.


El deinatl, a les dzu, hi va haver
solernnc Missa major a la Parr6quia,
xelebrada pel Vicari Rt . D. Antoni
Lliferns Ocupa la sograda citedra el
P. laume Barceld. teati.


A les 3 i niitja del capvespre se prac.
ticaren actes. piadosos. Entrada de
f w a circula la fradicionsl aCarrorsaa
p'els principals carrels de la Vila.
El ,tr;kyecte qite va recorre esfnva il-
lurniiiat amb manats de fayes i ple de
gent que prcsenciavn el pas del sea-
r m .


Acaba la festa amb el cant del Te.
ileum i algunes cobbles devant la cape-
Iia ont se venera l'imatge de la Beata.


Enbora bona 81s organitsadors de
tal fes?a, i d'un modo especial 8 D.'
i l u i n Aprado, principal promotora.


=fer denid, chde de %. FrrinCeso,


. . .~ *
. . :


U'


=En -cumpiimetit de In di.sp.e%$ pel
Uireitoii u i l l i w (pie regcix els distlns
$e' l a ri:xiti, dil!uns procediren a Id.
Cisa dt: !a Vili! 'a la consrituciddel
m u '<.oniei! ntiiriicipnl. SeguitTrment


r hn bxiido ordeoant sia recp.


D. Psre 1. Domenge.


Son Servrra 3 Octiihrc 1923.
.


~ . . , . .


-Avui dimecres a !es 5 del de- ',
capvespre es emit elegit el nm:,
Ajuntnment baix la presidencia dB
saygent de la~GuardCa-Civil sortint
Ratle D. Antotli Cursacb, de sol,
Terrassa, prime tinent D. Juan S p :
cho (a) Bieloh i seg6n tincnt D. Pe.
re J. Vaquer (a:&it. ..


Despres re 5oite.i la runta mud.
cipai. Dei1 lo$ doni uo bon ~. . acertea
totes le6 sews smpreses i~ que mot
administrin amb rectitut gls beds
municipals. ' . ..:).


n general ha disgustat la
6 ,del. Ajuntament qassit, i tot8


estBn conforriles que de mdt enrera "
no haviem tengut un ,A'ju+ment
tan rrcte i cnidad6s del b&-comd,i:
les millores dukes A'hp en 61 temd
de la seva campanya son moltes, i
I'es!ai dels fondos municipaia m..
bartant satisfactoris.


En el prdxim ndmero, si Deu do
vel, detaiiarem un poc les principak ~
miI!nres'fetes, i I'estat de caixa ac-'<
tual. . , .
EL Birle major D. Pere' Ant&,:


R :uz5 ha demostrid& molts t d C t k 5
i gran patriotisme, cocretght -e@
abusos, i procurant que se respect&
el priucipi de autoridat. Sentiin +
ban de Yeres la seua destituc35; pw
cisrment quant tenla camensat'l
molts i bons projectes. .


. .


" . .


.. ..
. . . . . I -. _-


En el no&o port bei haput & ' .
taut de moviment; dimars e! cap.
vesp,.e se passetjli un .submarit$$
guent fins entrada la nii. Tambe e.
ta desrarregant ci !hoe -Sans fuse$;
anib 50 tonelades de superfobfur pel
Sindicat'Agrfcol. La balandra .Ma.
ria de lor Dolores* sc estd earre
Rant de me:rO. I !a balandra &S*
amo carregament de cai-bb directa
a Menorca. Tarnbe son esperats dob
barcos amb carregament ide svpei-
Fosfats. El preu es a 11 pts. . ,


. . .. := P


Dies enrera el Sindicat Ag&I
Catblic tengue Junta General,.. i cil
elfa se dona compta del estat'de eat-
xa, donant ULI aument de une6 vihC
pts. demunt la ganaucia del anykw
terior, demostrant la Junta quc ape
sar'de les poques operacionr ~$iC
realissi, nab administrtl he qtp 'po.
ciedat, Se resolgue comprar'abon
i'seguir mirant per be. dc:s
dors:


. . A la Caixa Rural tambe ban r88
$ads Is Ide@ammtw?s


. .
- rat, t resolgueren no emprende la
campanya del6 abonos degut a que
*quest any passat lei: ?ne 'quedaren
molts de sacs sense] vend&, i aixb
les suposa una gran perdua, puis
molts de conradors:tem&n 'que: ten-
guan 'leo mateixes' conaicions que
elsnovells i sempre hei haurh fdta
de pes, i inutilidat de teles.


.


Corresponsal.


So~licibnv a1 n? passat
.. . . ' AL G'RA D'OKDI


c
B A X


C A N E T
., . . ME L


T


A LES SEMBLANBES


. . .. .
. _ .


. . ,


' 1 En que coda.
2 Eu que t6 Ilniia.
3 Ea qne earre.


.. ~
. . A LES ENDEVINAYES


. ,


." ; I I Sa fosca.
f Eti-furn. ' , .


D'avui
PlZEGUHTES


1'. amb aque s'assembla un
-lint8 amb tinit pastilla de
xocolrte?


2". I tin elistic amb iina i'u-
ea?


I una furs amb un poca
tergonpn?


CABILACXO


Banyalbufar, Fornairiiy,
Mirarnar, Binisalem,


Manacor.


Amb sa primera lletm d'un
d'aqoest noms. amb 88 segoux
de fl'altre, etc. compondre es
noni d'tsn poble d'nqt1est.a ilia,


F,NDEVINAYA


Que's all0 que quaut mee se
eetira mes s'acuraa?


PUGA nE VOCALS.
. C,.t.t f.r.. .h .
b.n .m. . u. .s v..g,v..r.
j. p.r.u p m . i er..r.
d. p.n. s:u v..g t.n.


Ler wIroi6ne an el n". pr6rLn


GLOSES
dt 1'Amo Anloiti Vicens Santmdreu


de Son Oarbeta.


107


El1a:amb:sa clcnxa arrissada
amb sw ,monyos o puputs
duia cegos i veiiuts
els loves de bona cam;
mirala't com pa fa are
perque eslcabeis ia ha perduta.
[Mirau jovea dlroluls
sa vanidat aant para!


108


V.-iI aqueix que tmta pu la
tan fey i tant asquerds
que fa tant males 016s
que no heu poren suportB?


109


R-Aix6 una dona era
de costunis molt corromputs
va viure de proslituts
sensual i pendnaguera;
Aixd es aquella ramera
que a taiits d'homos dona gust
i aril en dona an es cucs
en sa seva ;alavera.


110


Si ara es luxurids
li hag& de fe ses'onta
niira ses idees tontw
de s'bomo pccamin6s
niira es camvi horrords
de ses gales i ses pompes
pasen a ser hediondes
amb so fl mbs esquerds


111


Mira ses locures grans
de s'homo contaminat
mira s'idol qu'ha adorat
amb sea passions bruta!s
lo que's deleites carmls
tant lieu han apreeiat
are amb asquerosidat
es menjd ders animals.


111


i0 Eco de desengany
i perfecta veritat
(qui Cs aqueix despuyat
que te [ant buides scs mans.


I13


Aix6 un avaro 6s
que en vida molt tresora
que malt va sebre estafa
amb sa mesura i es pes
i ara res possee!x
de tant que v a avansi
perque lo que ell ap!eg&
un altre s'en gaIa,deix.


.I
hl A RITIhlES


Sorhdes de Pair&.
Cap a Barceionil: Els diumengcr,


dL1lu::s. diwecres i divenrea a.lcs-9 del
.1 vespre. ' -


Cap a Valencia: E!% dimarts a: Ita 'I
del vespre. . .,-


Cap a Alicanl: Els dissaples a.mi$dia
, -


del vespre.
Cap a Ciutadella:. Els,dih&!s a lu


Cap a Cabrera: El$. dimaOrce i


Cap a Marsella: El dia 22 dc a d a


Cap a Alger: Dia 27 de dada mer a


Arribadrs a .P
Eic diiirnenges a l a 7 arribn d d c


Ervissa i a les 9'30 de Barcelona per
Alcudia pant hi ha arribat domali-
nada.


Dilluns: a le$ 7 del mati-arriben e
de Mahb i el de Barcelona.


Dimarts: A IPS 7 de.Bercelona i a
le8 7'30 el de Ciutadel1.a. .


Ilirnecres: A. les 8 e1'd:Alicmt; a
les 5 del capvespre el de Cabrera.


Dijous: A ies 7 del mati el-de Bar.
ce lom


Divenres: Ales 7 el de Valencis
a ies 9'30 amb el trcn s'arriba de
Mahb i de Ciutadel'a per vi
sont'hei ha .srribat el dia antes hora-
baixa.
Dissapte: A les 7 de Barcelona.


Dia 22 de cada. me6 arriba el de
Alger.


Sortilles de Barcelona cap a Ambica
El dia 4 de cada ,mer, garteix un


trasatldntic cap' a Montivideb i Bones
Aires, ., .


Dia 10 cap a Canaries +'ort WcO
i L'Havana.


Dia 16 cap a Rio Janeiro,. Sanlos I
Bones Aims


Dia 25 cap a New York i L'Havana.


-%del vespre. ~ . : . ;*


divenres a les 7'del mati. . -


mer a ies 10 del vespre.


les 4 del capvespre.


. .


, .,


EN EL CALVARI
GtlCnUACj6


fosep- A ningh ja dupte Cap
que tu Araani fiil d'Csron
cam tu moil valent Naassdn
fill del gran Gminadab
sa doctrina us converti
iamb aixd obrareu be,
aixi podreu consegui
ia !!urn que Ell vos proniete.


haas.-Qut! feim id61
Ara:(i a1tres)- Fassem-h6 a tom.
1esep.-Correu peril!, entre'l truy;


. . perque molts pocssom avui
t dem& pot ser m6s pocs.


Nsas.-Ahlr vespre a cert momen!
a !a font conrpareguerem
I alia tots prometerem
acudi secrelament
amb armes i amb garrots
lust suqol, ~NolCs veritat?


tois hem .venguts beit disposts.


' .


. . . .


'. \


, . A r a . 4 amb tota puntualidat


&h+fMirant de cada v e g a l arnb m& curioaidel eap
0 Pesquerra entre bastidorr amb altres hobreus). . . .


, . - i


io que de gent va sortint
de Jerwilenil


El boldrd de gent que estava aprop dc losep SLI desfd
i compareixen cap a i'osquerra. Tots ho volen verc
re: uns pujen demunt so paret i aWes empenyen.
Renotr, tot depresa).


Araa. (i a1tres)- ISoldats!
iI ei poble pels costals!


Naas. ( I altres)-Dones que van acudirit
i molts de nitts en tropell.


Araa. (i altres)-iCom s'ajuiiten i s'empenyen
Salm-Fins els veysl
Araa.-iOh, corn s'estrenpenl
losep --I els Sacerdots amb ell.


(Pausa)
Salm- Romana eavallerla


per mig del pdblic travessa.
Naas.-Aquells homos amb g r i n pressa


s'apoderen de la vial
1osep.- En lliguen dos amb furor:
Ara.--Son dos lladres condemnats


a morir en creu clavatn.
Josep +Que de gent? jQuina temorl


(7ots volen mirar- Que no hi hala excesos. La rs-
morada va creirentpoc a poc entre €Us de manera
UL el didlee confindl pns a Iw paraurcs de Josep B ansa. Siltnet dt#ina: la mxit~tul me sui;osa m a r t


allwry).


Waas. -(En aquest moment se sent la remor de mant-
ra que'l dialec qtredi un poc part daval l ) .


(PerquC's deu sernpmtetja . . .
aquest einboiic de gent?


Josep.-Volen V E U S ~ el delinquent
que ja avansa per ailal


Altres.--tQui 6s aquest desditxat
que amb penes pot caminar?


Araa.-[I el gosa sempentetjar


Salm.-(Amb eff mat& i f a r t ) . Li pega
losep- Tant cansat v&


amb una creu Ian pesada
que an aquesta aspra pojada
per muntar ale note.


Saim. (fort)- iNo pot mki!
Araa.- iHa sopegat!
&rep - ;Ail il fins puntades de prus! ~i .-
Sai.-iCau! . ~ , . .
Naas.-!Oh quins malvets jurus!


Josep.-(Amb vehemencia). iEs el Metre!


cruelment aquell soldat! . ,


( P a w a . Gran siknci. 9 a furerr. .Segsrcix la remar}


[En terra ja I'han tlratl


. ..
Sugatiad, : ? ~ -
Especialidat en impresos ger correu, mestres i arabiners segoiis els
models oficials,


VENTES AL DETALL I AL


Quatre Cantons 3 - ARTA


QUER 1 I
I America.


tiabana, Bueiios A i m , Francla. y cua!qiiier piinto de


CRATUITAMENTE aireelo ~n >ocsnientncibn para


- Para iniormcs: Bartoloole Roca, Hosfales, n." 87.


(A) MANGOL
A todas las llegadas del Ferrocauril hap coche


que parte direct0 para Cddepera y Calerratjada poderse embarcar avisando con Ocho horas de anticipacidn,
y de estos puntos sale otro para todxq ]as salidas por contar con personal aciivo e inteiigente en el rami).
de tren.


Los que descen ernbarcarse dc San Lorenzo, Son Ses-


I
'


P


gay tambi&l caches disponibles para la3 Cuewas vera, Caadepera o Arta puedeii inforrnarse en
v viajes extraordinarios.


AGENCIA D E T R A N S P O R T E S -A RTA
Se sirven errcargos para-f'aha y Esta-ciones


i2termedias.
PLASETA DP, iMARCHAN9 .J.


GRANDES ~ ~ ~ A C ~ ~ ~ ~
San J o s e


Uda. Ignacio Fjpirsrola
D l 3


-,*


IHOY, CQMQ NADIE
detalia en precios, esta czsa, todas Ids 1


t enuas


TODO LO QUE $E ~~~~1~~~ PARA


p que venden m8s barato que lladie
VBSYIR Y G


Fillfsai 2 1 1 I Bretii Uie
ESTA CABA NO TU"i SUCURSALBS


DE


RAFAEL FELIU BBA
OALLE DE JAiRlB I1 n * 59 a149


Palma de Mallorca
SASTREKlA PARA SEmORA E' CAk4LLER0,
ARTICULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR,


Ep6 TODAS C L A S S


(A) RQTCHLT
te uti;\ Agencia eutre Art&' i Palma i hei va
cada d k .


Serveix amb prorit,itnt i eeguredat tota ChSSe
.i'e ti (6 rregs.


Direcci6 a Palma: Hiiriiia 38 Au es costat des
Ceutm Farimchtic.
Art6 FigncPal 4 3 . .


IN
H A OBERTA UNA BOTIGA NOVA EN EL
CARRO D E PALMA N.' 1 6 - A R T A .


__Ilk__


En ella, aderntls de comestibles s'hi troOarCIn arii.
des d escriptori molt variarn i p. boo preu, perfumeria,
mercerfa i juguetes.


En ella unicarnent se venen le$ botelks de legfa
Norte Arnericana marca MARIPOSA,


Eemimac l tls i- panets.
En HOC sr tio~ien &s que a la


P ~ X A D E R ~ ~ ~ Vict0ri.a , I
. .


E S F O R N NOLI
D'EPI


l i q u e i Rota. Castell
A sa botlga hei trobareu sempre pans,


TAMBE SESERVEIXaDOSIIICJLI ~.


panets, galleterr, bescuits, rollets, f to t i :
casta de pasticwra.


Neteda!, prontitut i economia
t


IIE&S'Pd IG
Carret 'de Palrtia 3 his. A.L?TA _I - ~,


l i iv
dirigiu-vos a


. J
Quatre Gantnns. 8-ARTB


Te oiis de primera i segonn rlasm


Srrvek barrals de 16 litros a do.


VENTES EX GROS I AL DETP LL


a preus acomodats.


micili.


r '